Kołobrzeskie reminiscencje

Transkrypt

Kołobrzeskie reminiscencje
Regulamin Konkursu Wokalnego
“Kołobrzeskie reminiscencje” – konkurs
piosenki żołnierskiej
I. Organizatorzy:
SBM „Grenadierów” Klub „Magia” przy współudziale Piotra Kurpika i Wydział Kultury
Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy
II. Cele konkursu:
1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Sprawdzenie własnych umiejętności.
3. Upowszechnianie wartości narodowych.
4. Zwiększanie świadomości dotyczącej roli pieśni i piosenek w rozwijaniu tożsamości
narodowej.
5. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
6. Rozwijanie zamiłowania do śpiewu.
7. Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich.
III. Uczestnicy:
Soliści:
I kategoria – dzieci ze szkoły podstawowej
II kategoria – młodzież gimnazjalna i licealna
III kategoria – dorośli
Duety i zespoły :
IV kategoria – zespoły wokalne lub wokalno - instrumentalne
IV. Termin
Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo :
22 czerwca 2015r. przesłuchania konkursowe
23 czerwca 2015r. koncert finalistów otwarty dla publiczności
V. Jury konkursu
1. płk. Zbigniew Kuś - inspektor orkiestr WP - przewodniczący
2. Witold Żołądkiewicz - uznany baryton, solista Warszawskiej Opery Kameralnej
3. Piotr Kurpik - organizator
VI Nagrody
Dyplom dla każdego uczestnika oraz dla wyróżnionych płyty z pieśniami patriotycznymi.
VII. Warunki udziału:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu dzielnicy Praga –
Południe w Warszawie.
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety i zespoły wokalne oraz wokalnoinstrumentalne.
3. Dobór repertuaru jest dowolny - piosenki żołnierskie w języku polskim. Uczestnicy mogą
śpiewać z akompaniamentem własnym, osobą akompaniującą lub z podkładem muzycznym
z płyty w formacie AUDIO. Organizatorzy zapewniają odtwarzacz płyt oraz mikrofony.
Uczestnicy konkursu mogą zaprezentować maksymalnie dwa utwory.
4. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę wykonania,
oraz ogólny wyraz artystyczny. Jury pracuje w oparciu o odrębny regulamin. Obrady Jury są
tajne, a decyzje ostateczne.
5. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie,
odtwarzanie, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na
jakichkolwiek nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie
konkursu oraz koncertów towarzyszących.
VIII. Przepisy organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa są pisemne zgłoszenia przyjmowane do 15 czerwca 2015
mailowo pod adresem: [email protected]
2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 606113124
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych
jego zapisów.
IX. Termin i miejsce konkursu:
1. Adres przesłuchań
SBM Grenadierów Klub Magia IIp. Al. Stanów Zjednoczonych 40, Warszawa
2. O godzinie przesłuchań uczestnicy będą poinformowani do dnia 17 czerwca 2015r. .
Harmonogram zostanie wysłany mailem.
KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu pieśni żołnierskiej „Reminiscencje
kołobrzeskie”
1. Imię i nazwisko/nazwa zespołu
......................................................................................................................................................
2. Wiek/data założenia zespołu
......................................................................................................................................................
3. Miejsce zamieszkania / adres szkoły/placówki oświatowej
……………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................
4. Tytuły wybranych piosenek
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Ilość wykonawców…………………………………………………………………………………….
7.Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………...
8. Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………….
9. Uwagi techniczne (akompaniament)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Podobne dokumenty