Untitled - Kapitał Ludzki

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Kapitał Ludzki
1
Spis treści:
Wstęp
………………………………………..
Słowniczek
………………………………………..
Zarząd Województwa Łódzkiego
………………………………………..
Departament Organizacyjny
………………………………………..
Kancelaria Marszałka
………………………………………..
Departament
Promocji
i
Współpracy
Zagranicznej
………………………………………..
Departament Finansów
………………………………………..
Departament Kontroli i Skarg
………………………………………..
Departament Polityki Regionalnej
………………………………………..
Biuro Planowania Przestrzennego WŁ w Łodzi
………………………………………..
Departament ds. Regionalnego Programu
Operacyjnego
………………………………………..
Departament ds. PO Kapitał Ludzki
………………………………………..
Departament ds. Przedsiębiorczości
………………………………………..
Departament Infrastruktury
………………………………………..
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Łodzi
………………………………………..
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Piotrkowie Trybunalskim
………………………………………..
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Sieradzu
………………………………………..
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Skierniewicach
………………………………………..
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
………………………………………..
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
w Łodzi
………………………………………..
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
………………………………………..
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Łodzi
………………………………………..
Łódzki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach
………………………………………..
Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych
………………………………………..
Dyrekcja Zespołu Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych
………………………………………..
Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich
………………………………………..
Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ………………………………………..
Departament Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
………………………………………..
Departament Kultury i Edukacji
………………………………………..
Departament
Kultury
Fizycznej,
Sportu
i Turystyki
………………………………………..
Departament Polityki Zdrowotnej
………………………………………..
Departament Geodezji i Kartografii
………………………………………..
Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi
………………………………………..
Biuro Prawne
………………………………………..
Biuro Audytu Wewnętrznego
………………………………………..
4
5
6
7
20
23
49
57
65
78
79
95
115
121
138
146
153
159
164
198
208
221
224
226
229
231
233
236
255
299
310
329
351
360
361
2
Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego
w Brukseli
……………………………………….. 376
Wydział
ds.
Informacji
Niejawnych
i Bezpieczeństwa Publicznego
……………………………………….. 381
Samodzielne Stanowiska Pracy ds. BHP
i Spraw Ppoż
……………………………………….. 390
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
……………………………………….. 393
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi
……………………………………….. 417
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
……………………………………….. 447
3
WSTĘP
„Sprawozdanie z działalności za 2011 rok” zawiera informacje o podejmowanych
i realizowanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego, Marszałka Województwa
Łódzkiego, komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i niektóre
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, działaniach związanych
z realizacją przypisanych ustawami zadań.
„ Sprawozdanie......” zostało opracowane w Wydziale Organizacji Departamentu
Organizacyjnego na podstawie informacji przedstawionych przez kierowników
komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz kierowników
niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
4
SŁOWNICZEK
Ilekroć w „ Sprawozdaniu …” jest mowa o:
1. Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Łódzkie,
2. Samorządzie Województwa – należy przez to rozumieć Samorząd
Województwa Łódzkiego,
3. Sejmiku WŁ – należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Łódzkiego,
4. Zarządzie WŁ – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Łódzkiego,
5. Marszałku WŁ – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa
Łódzkiego,
6. Członku Zarządu WŁ – należy rozumieć Członka Zarządu Województwa
Łódzkiego,
7. Sekretarzu WŁ – należy przez to rozumieć Sekretarza Województwa
Łódzkiego,
8. Skarbniku WŁ – należy przez to rozumieć Skarbnika Województwa Łódzkiego,
Głównego Księgowego Budżetu Województwa,
9. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski w Łodzi,
10. WUP – należy przez to rozumieć Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
11. RCPS - należy przez to rozumieć Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi,
12. COP – należy przez to rozumieć Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
13. MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
5
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Na przestrzeni 2011 roku Zarząd WŁ odbył ogółem 81 posiedzeń,
które zostały udokumentowane w sporządzonych informacjach oraz protokołach.
Wykonując zadania należące do Samorządu Województwa, a także wynikające
z postanowień Statutu Województwa Łódzkiego, zawartych porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz umów zawartych z innymi podmiotami,
podjął łącznie 2287 uchwał.
Zarząd WŁ podejmował uchwały głównie w wyniku realizacji postanowień
zawartych w przepisach prawa materialnego dotyczących m.in.:
-
budżetu i finansów Województwa, zatwierdzania rocznych sprawozdań
finansowych oraz rachunków wyników wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych,
-
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, szkolnictwa i edukacji,
w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów, składów rad programowych
szkół, udzielania stypendiów i nagród,
-
polityki regionalnej i funduszy strukturalnych, m. in. rozpatrywania protestów
od ocen formalnych i merytorycznych, przyjęcia list projektów wyłonionych
do dofinansowania w ramach konkursów PO Kapitał Ludzki i RPO WŁ,
-
zakładów opieki zdrowotnej, w tym m. in. spraw osobowych, zmian statutów
i składów rad społecznych,
-
gospodarowania nieruchomościami stanowiących własność Województwa
Łódzkiego,
-
zamówień publicznych.
W toku prac Zarząd WŁ podejmował bardzo zróżnicowane kwestie dot. spraw
problemowych związanych z realizacją przypisanych przez ustawę zadań należących
do Samorządu Województwa, m.in. zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie podejmował uchwały w sprawie uznania bądź nie
uznania celowości wniosków o realizację zadań publicznych złożonych w trybie
pozakonkursowym.
Dodatkowo
zapoznawał
się
lub
przyjmował
liczne
informacje,
np. o zleceniach płatności przekazanych do banku oraz o płatnościach dokonanych
przez bank stosownie do zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności. Ponadto przedmiotem
posiedzeń Zarządu WŁ były także sprawozdania, wnioski, rekomendacje,
postanowienia, decyzje przedstawiane przez departamenty merytoryczne.
6
DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY
w zakresie spraw organizacyjnych:
Sprawność i skuteczność podejmowanych przez Zarząd WŁ działań w dużym
stopniu zależna jest od właściwej struktury organizacyjnej Urzędu, przy pomocy
którego realizowane są przypisane ustawowo zadania.
W związku z powyższym, w 2011 roku wielokrotnie ulegały zmianie zapisy
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.
Do najważniejszych zmian należały:





w zakresie działania Kancelarii Marszałka utworzenie Referatu Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, którym kieruje Kierownik - Koordynator
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
w zakresie działania Departamentu Organizacyjnego:
- doprecyzowanie zadań Wydziału ds. Systemu Zarządzania Jakością
w zakresie wdrożenia, utrzymania, stosowania i doskonalenia systemu
kontroli zarządczej w Urzędzie,
- doprecyzowanie zadań Wydziału Organizacji w zakresie sposobu
przygotowywania półrocznych sprawozdań z realizacji uchwał podejmowanych
przez sejmik i zarząd poprzez zmianę formy papierowej na formę
elektroniczną z wykorzystaniem Portalu Zarządzania QPR,
w zakresie działania Departamentu Finansów:
zmiana nazwy Wydziału Funduszy Celowych na Wydział ds. Obsługi
Finansowo-Księgowej Środków z Tytułu Ochrony Gruntów Rolnych,
Geodezji i Kartografii wynikająca z likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku
wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym,
oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: centralnego i terenowych,
- zmiana nazwy Wydziału Księgowości i Ewidencji Funduszy Europejskich
na Wydział Księgowości Funduszy Europejskich wynikająca ze zmiany
ujmowania
na
kontach
księgowych
płatności
przekazywanych
do beneficjentów RPO WŁ i PO KL,
- rozszerzenie zakresu zadań Wydziału ds. Rozliczeń Regionalnego Programu
Operacyjnego WŁ o zadania związane z planowaniem, sprawozdawczością
oraz wprowadzaniem zmian do budżetu województwa w zakresie projektów
własnych województwa, realizowanych w ramach RPO WŁ,
w zakresie działania Departamentu Kontroli i Skarg rozszerzenie zadania
polegającego na prowadzeniu rejestru i dokumentacji wszystkich kontroli
i audytów przeprowadzanych w Urzędzie przez uprawnione organy, w tym także
dotyczących realizacji zadań związanych z wykorzystaniem środków
pochodzących z Funduszy Europejskich,
w zakresie działania Departamentu Polityki Regionalnej uszczegółowienie zadań
związanych
z
monitorowaniem
realizacji
projektów
własnych,
w tym przekształcenie Wydziału ds. Projektów Własnych w Wydział Ekonomiczny
i Funduszy Zewnętrznych, utworzenie Wydziału Projektów Własnych
oraz rozszerzenie zadań Wydziału Planowania Przestrzennego o czynności
związane z zarządzaniem regionalnymi programami operacyjnymi poprzez
monitoring przestrzenny projektów realizowanych w ramach RPO WŁ,
7







w zakresie działania Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
dostosowanie zapisów do aktualnego etapu wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego
poprzez
zmianę
struktury
organizacyjnej
polegającej
na przekształceniu dotychczasowych wydziałów RPI – RPIII w:
- RPI – Wydział ds. Wyboru Projektów,
- RPII – Wydział ds. Sprawozdawczości,
- RPIII – Wydział ds. Kontroli Zamówień Publicznych,
w zakresie działania Departamentu ds. Przedsiębiorczości przekształcenie
Samodzielnych Stanowisk ds. Spółek i Rozliczeń w Wydział ds. Spółek
i Rozliczeń oraz zlikwidowanie Wydziału Polityki Rozwoju Przedsiębiorczości,
a utworzenie w to miejsce trzech nowych komórek tj. Wydziału ds. Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacji, Wydziału Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości
oraz Wydziału ds. Realizacji i Rozliczeń Projektów Unijnych,
w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska utworzenie
Wydziału PO RYBY realizującego zadania wynikające z obsługi Osi 4 i 5
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
w zakresie działania Departamentu Kultury i Edukacji utworzenie Wydziału
ds. Monitorowania Instytucji Kultury,
w zakresie działania Departamentu Polityki Zdrowotnej utworzenie nowej komórki
wewnętrznej – Samodzielnego Stanowiska – Pełnomocnik ds. eZdrowia w celu
zwiększenia nadzoru i wzmocnienia koordynacji działań związanych z realizacją
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego,
w zakresie działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli
utworzenie dwóch komórek wewnętrznych: Referatu ds. Współpracy
Międzyregionalnej i Referatu ds. Inicjatyw Rozwojowych,
w zakresie działania Wydziału ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa
Publicznego - przekształcenie dotychczasowej Kancelarii Tajnej w Kancelarię
Niejawną.
Zarejestrowano łącznie 269 upoważnień i pełnomocnictw Marszałka WŁ
i 183 upoważnień i pełnomocnictw Zarządu WŁ oraz 532 upoważnień
w zakresie przetwarzania danych osobowych udzielonych członkom Zarządu WŁ,
pracownikom Urzędu, pracownikom wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych lub innym podmiotom zgodnie z właściwością.
Zaewidencjonowano 158 Zarządzeń Marszałka WŁ.
Na podstawie dokumentów z komórek organizacyjnych opracowano
i przygotowano:
 sprawozdanie z realizacji zadań Zarządu WŁ w 2010 roku - przedstawione
na sesji Sejmiku WŁ,
 dwa półroczne sprawozdania z realizacji Uchwał Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ przedstawiane na posiedzeniach Zarządu WŁ, w tym jedno z wykorzystaniem
Portalu Zarządzania QPR,
 roczne sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr VI/113/07 Sejmiku WŁ z dnia
27 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty należności pieniężnych Województwa Łódzkiego lub wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy
z
dnia
29
sierpnia
1997
roku
Ordynacja
podatkowa
8
oraz
wskazania
organów
do
tego
uprawnionych
oraz
Uchwały
Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom
organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – przedstawione
na sesji Sejmiku WŁ.
Realizowano działanie doskonalące mające na celu stworzenie aktualnej
Elektronicznej bazy Uchwał Zarządu WŁ i Zarządzeń Marszałka WŁ dostępnej
dla każdego pracownika Urzędu, z określeniem statusu dokumentu
tzn. czy obowiązuje, czy też jest archiwalny lub czy był zmieniany.
Baza zawiera zeskanowane i zaktualizowane Zarządzenia Marszałka WŁ
podpisane w latach 1999-2011.
Na bieżąco skanowano i umieszczano w bazie Uchwały Zarządu WŁ podjęte
w 2011 roku, lecz bez określania stanu prawnego Uchwał. Aktualizowane były
uchwały podjęte w latach 2004-2007.
W celu ułatwienia pracownikom Urzędu dostępu do podstawowych informacji
i dokumentów dotyczących spraw organizacyjnych, w wewnętrznej sieci Intranet
uruchomiono i na bieżąco aktualizowano zakładkę „Organizacja Urzędu
i ochrona danych osobowych”, składającą się z takich bloków tematycznych jak:
regulamin
organizacyjny,
przygotowywanie
dokumentów,
upoważnienia
i pełnomocnictwa, zarządzenia, ochrona danych osobowych, sprawy organizacyjne,
a także rozbudowano zakładkę „Posiedzenia Zarządu Województwa Łódzkiego”,
w której udostępniane są wszelkie informacji i komunikaty związane z posiedzeniami
Zarządu WŁ, w tym terminy posiedzeń, bieżące porządki posiedzeń, informacje
z posiedzeń i rejestry podjętych uchwał.
W zakresie ochrony danych osobowych zarejestrowano sześć nowych
zbiorów danych osobowych, w tym trzy zostały zgłoszone do rejestracji w GIODO,
oraz zaktualizowano dziesięć zbiorów danych osobowych, z czego jedna
aktualizacja została przesłana do GIODO.
W 2011 roku GIODO zarejestrowało pięć zbiorów danych osobowych –
2 zgłoszone w 2011 roku oraz 3 zgłoszone w latach poprzednich.
Zaktualizowano „Instrukcję w sprawie zasad przetwarzania i ochrony danych
osobowych, polityki bezpieczeństwa informacji oraz trybu zarządzania systemami
informatycznymi, w tym służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi”, która związana była z uzasadnioną koniecznością
doprecyzowania zapisów po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych
oraz dokonania stosownych zmian w wykazie zbiorów danych osobowych
wynikających z aktualizacji informacji w zbiorach,
Zawarto
Umowę
powierzenia
przetwarzania
danych
osobowych
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
9
w zakresie kadr:
Według stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku w Urzędzie zatrudnionych
było 905 pracowników na 898,15 etatach.
Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosło: 992 pracowników
na 984,725 etatach.
W okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku
stosunek pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi:
 nawiązało: 167 osób
 rozwiązało: 76 osób.
Stan zatrudnienia w Urzędzie na koniec grudnia 2011 roku wynikał
zarówno ze wzrostu ilości spraw realizowanych przez komórki organizacyjne
jak i ze zmian w strukturze organizacyjnej.
Ponadto w marcu 2011 roku wprowadzono Zarządzeniem Nr 31/11 Marszałka
WŁ zmiany w pomocniczych wzorach druków wniosków i oświadczeń w zakresie
obsługi kadrowej pracowników Urzędu oraz Zarządzeniem Nr 33/11 Marszałka WŁ
zmiany w „Regulaminie wynagradzania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi”.
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi:
Opublikowano 116 ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie na łączną liczbę 150 etatów. Zorganizowano nieodpłatne praktyki
studenckie dla 51 studentów. Zorganizowano 63 staże dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy lub staże organizowane w ramach
projektów finansowanych z EFS. Spośród osób odbywających staż w Urzędzie
po zakończeniu stażu nawiązano stosunek pracy z 22 osobami.
Zorganizowano 333 szkolenia, w tym:
 49 szkoleń zamkniętych, dla łącznej liczby uczestników wynoszącej 1850
osób,
 284 szkoleń otwartych, dla łącznej liczby 693 uczestników.
Skierowano
34
pracowników
Urzędu
na
studia
podyplomowe,
a 24 na kursy językowe.
Skierowano do służby przygotowawczej 68 osób, z czego 53 osoby ukończyły
służbę przygotowawczą w 2011 roku z wynikiem pozytywnym, natomiast 1 osoba
rozwiązała stosunek pracy przed ukończeniem służby przygotowawczej. Pozostałe
osoby skierowane do służby przygotowawczej nie zakończyły jej odbywania
do końca 2011 roku. 2 osoby zostały zwolnione z obowiązku odbywania służby
przygotowawczej i zobowiązane jedynie do przystąpienia do egzaminu
ją kończącego. W roku 2011 służbę przygotowawczą ukończyło również 8 osób
skierowanych do służby w roku 2010.
Podejmowano działania związane z rozwojem instytucjonalnym Urzędu
oraz stworzeniem i utrzymaniem spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi:
 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów, w tym zmian w ustawie
o pracownikach samorządowych oraz w związku ze stworzeniem i wdrożeniem
aplikacji wspierającej obieg dokumentów w procesie naboru, jak również w celu
udoskonalenia już funkcjonujących rozwiązań wprowadzono kolejne wersje
procedury naboru (Zarządzenie Nr 16/11 Marszałka WŁ z dnia 28 stycznia 2011
r.; Zarządzenie Nr 132/11 Marszałka WŁ z dnia 18 listopada 2011 r.; Zarządzenie
Nr 113/11 Marszałka WŁ z dnia 30 września 2011 r.),
10





w związku z potrzebą ciągłego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań
wprowadzono 3. wersję „Systemu i zasad rozwoju kwalifikacji zawodowych
pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi” (Zarządzenie Nr 9/11
Marszałka
WŁ
z
dnia
14
stycznia
2011
r.
oraz
http://172.31.24.21/intranet/download.php?ra=1814767&pl=WmFyesSFZHplbmll
LnBkZg==&id=4298Zarządzenie Nr 45/11 Marszałka WŁ z dnia 7 kwietnia 2011
r. w sprawie zmiany "Systemu i zasad rozwoju kwalifikacji zawodowych
pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi”),
w celu usprawnienia procesu oraz poszerzenia zakresu wiedzy przekazywanej
uczestnikom szkoleń organizowanych w ramach służby przygotowawczej
dokonano zmian w procedurze oraz ramowym programie służby
przygotowawczej (Zarządzenie Nr 74/11 Marszałka WŁ z dnia 28 czerwca 2011
r.),
w celu zapewnienia racjonalnej i przejrzystej polityki zatrudnienia
wprowadzono limity zatrudnienia pracowników w poszczególnych komórkach
organizacyjnych (Zarządzenie Nr 73/11 Marszałka WŁ z dnia 28 czerwca 2011 r.
ze zm. oraz Zarządzenie Nr 85/11 Marszałka WŁ z dnia 19 sierpnia 2011
r. ze zm.),
w celu realizacji Polityki personalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podjęto
działania związane z promocją Urzędu jako dobrego pracodawcy skierowane
zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji, takie jak: udział w targach
pracy (Akademickie Targi Pracy oraz Uniwersyteckie Targi Pracy 2011);
stworzenie
strony
internetowej
poświęconej
pracy
i
karierze
w Urzędzie http://kariera.lodzkie.pl; opracowanie i prowadzenie szkoleń
adaptacyjnych dla nowozatrudnionych pracowników; rozbudowa zakładki
poświęconej sprawom pracowniczym w Intranecie, m.in. poprzez zamieszczenie
porad i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z systemem
zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie.
stworzono i wdrożono aplikację mającą wspierać obieg tych dokumentów
w formie elektronicznej.
w zakresie informatyki :
Prowadzono działania polegające między innymi na dostarczeniu sprzętu
i oprogramowania, świadczeniu usług wsparcia oraz ogólnej organizacji środowiska
IT oraz zapewnieniu i podniesieniu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
w tym zabezpieczenie zasobów sieciowych zarówno tych wewnątrz urzędowych,
jak i na styku Urząd – Internet:
 podejmowano prace bieżące związane z rekonfiguracją usług Active Directory
na potrzeby zmieniającej się dynamicznie struktury organizacyjnej Urzędu
oraz utrzymaniem usług wraz z zapewnieniem wysokiego poziomu
bezpieczeństwa danych,
 zrealizowano modernizację infrastruktury informatycznej Urzędu w zakresie
wymiany i podstawowej konfiguracji sieciowych urządzeń aktywnych
we wszystkich lokalizacjach zajmowanych przez pracowników Urzędu. Działania
te są spowodowane koniecznością utrzymania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa sieci, a w szczególności zabezpieczeniem dostępu do zasobów
Urzędu przed nieupoważnionym i nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz,
11













aktualizowano system ServiceDesk w zakresie funkcjonalności oraz rozbudowy
bazy porad informatycznych. W ramach tego działania powstał nowy pakiet
porad IT, zamieszczane są one na bieżąco także w Intranecie. Porady te mają
za zadanie ułatwienie użytkownikom systemów i aplikacji informatycznych
wykonywania powierzonych im zadań oraz usprawniają pracownikom codzienną
pracę. Część porad publikowana jest w Urzędowym Newsletterze,
w celu ciągłego podnoszenia jakości i terminowości świadczonych usług
został opracowany i wdrożony jednolity system kontaktu telefonicznego
z pracownikami Serwisu w Wydziale Informatyki pod numerem 1111, tak zwany
„pojedynczy punkt kontaktu” zgodnie z zaleceniami metodyki ITIL. Elektroniczna
centrala z głosową informacją o dostępności operatorów pozwala
na uproszczenie i usprawnienie kontaktu z działem IT,
zarejestrowano ok. 12.500 zgłoszeń, co stanowi około 70-80% wszystkich
incydentów realizowanych przez Wydział Informatyki ze szczególnym
uwzględnieniem ServiceDesku,
przygotowano i podłączono infrastrukturę IT, w tym również dostęp do sieci
Internet i sieci korporacyjnej, w nowych lokalizacjach, tj. dodatkowe pokoje
w budynku przy al. Piłsudskiego 12, ul. Traugutta 25 oraz Kamińskiego 7/9,
doprowadzone zostało okablowanie światłowodowe do pomieszczenia nowej
serwerowi znajdującej się w piwnicy budynku przy al. Piłsudskiego 8,
zakończono prace związane z migracją danych ze starych zasobów
na nowoczesną macierz dyskową pozwoliło na wycofanie przestarzałych
technologicznie serwerów i pamięci masowych,
przeprowadzono 2 postępowania przetargowe na zakup sprzętu komputerowego,
w tym ze środków unijnych oraz innych środków z poszczególnych komórek
organizacyjnych. W ramach postępowań zakupiono łącznie: 171 komputerów
stacjonarnych i notebooków oraz 112 drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
w ramach kolejnego postępowania przetargowego zakupiono 18 przełączników
firmy CISCO. Wydział Informatyki przygotował również koncepcję modernizacji
sieci lokalnej Urzędu i rozpoczął jej wdrażanie,
zakupiono wydajny router brzegowy w celu uruchomienia usług BGP
zapewniających wysoką dostępność w zakresie dostępu do Internetu i usług
operatorów,
wymieniono
aktywne
urządzenia
sieciowe
w
siedzibie
Urzędu
przy al. Piłsudskiego 8 oraz część urządzeń w pozostałych lokalizacjach:
Piłsudskiego 12, Sienkiewicza 3, Traugutta 25,
zakupiono i zainstalowano system łączności bezprzewodowej w budynku
przy al. Piłsudskiego 8 obejmujący swoim zasięgiem wszystkie sale
konferencyjne i gabinety Członków Zarządu WŁ. Usługa zostanie uruchomiona
po przeprowadzeniu wewnętrznych testów bezpieczeństwa oraz opracowaniu
regulaminu użytkowania w pierwszej połowie roku 2012,
Zakupiono nowy sprzęt serwerowy i macierze dyskowe dla potrzeb coraz
to nowych usług zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne
i wdrożenia rozwiązań witalizacyjnych mających na celu optymalizację
wykorzystania i zarządzania całym środowiskiem,
pracownicy Wydziału Informatyki brali czynny udział w postępowaniach
przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego dla projektów RSIM
oraz dostępu do Internetu dla e-Wrót oraz innych projektów, w których
występował sprzęt komputerowy lub inne zagadnienia informatyczne
lub też około informatyczne,
12










zrealizowano zamówienia komórek organizacyjnych na zakup oprogramowania
specjalistycznego. Zamówienia realizowane były w ramach postępowań
na zakup sprzętu i urządzeń oraz oprogramowania. Wszczęto 9 dużych
postępowań. z czego tylko jedno będzie zakończone w roku 2012. W ramach
zapotrzebowania komórek organizacyjnych oraz wewnętrznych działań Wydziału
przygotowanych zostało 49 zamówień na usługi, sprzęt i oprogramowanie
oraz dostosowanie używanych aplikacji do potrzeb i obowiązujących przepisów,
zrealizowano i dokonano zakupu podstawowej konfiguracji jednolitej platformy
Framework. Pozwoliło to na wdrożenie wraz z Wydziałem ds. ZZL aplikacji
Nabory
wspierającej
w formie
elektronicznej
procedurę
naborów
oraz przygotowano do wdrożenie w pierwszym półroczu roku 2012 aplikacji
Szkolenia mającej na celu optymalizację pracy w Urzędzie w zakresie zgłaszania
potrzeb szkoleniowych oraz ich dalszej realizacji poprzez właściwe komórki,
rozpoczęto prace nad wdrożeniem aplikacji będącej połączeniem
elektronicznego zbioru upoważnień pracowników Urzędu, jak również narzędzia
wspierającego w formie elektronicznej przygotowywanie i wydawanie
upoważnień przez Marszałka WŁ,
skonfigurowano i uruchomiono usługę hostingu serwerów dla potrzeb
przyjmowania elektronicznej wersji wniosków w ramach projektu LSI – Generator
Wniosków,
zapewniono wsparcie dla głównych systemów: finansowo-księgowego
Eurobudżet, kadrowo-płacowego KomaHR, SOZAT, LSI_POKL, LSI_RPO
oraz wielu aplikacji takich jak PEFS, Optidata, QPR, LEX itd. Podejmowano
działania związane z analizą powstałych problemów i błędów aplikacji,
której Wydział Informatyki wraz z dostawcami oprogramowania zapewnia
bieżące wsparcie oraz zabezpiecza bazy danych. Wydział Informatyki nadzoruje
również
aktywność
użytkowników
i
monitoruje
zasobochłonność
z uwzględnieniem mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej ww. aplikacji
oraz spójność baz danych i zachodzących pomiędzy nimi relacji wewnętrznych,
jak i zewnętrznych. Zakres ww. działań obejmuje także kwestie związane
ze sprawozdawczością, które są zadaniami terminowymi i często mają pilny
termin realizacji,
zakupiono oraz wdrożono kompatybilną z systemem finansowo-księgowym
aplikację Sprawozdawczość JP, która umożliwia automatyczne przesyłanie
planów do jednostek podległych oraz sprawozdań z ich wykonania do Urzędu,
zakończono wdrożenie oprogramowania FOGR kompatybilnego z systemem
finansowo-księgowym. Wydział Informatyki wraz dostawcą oprogramowania
na bieżąco wspiera użytkowników systemu, analizuje powstałe problemy
oraz wykonuje prace naprawczo – konsultacyjne w systemie,
powstał nowy, rozbudowany serwis Intranet, o poszerzonej funkcjonalności
oraz całkowicie zmienionej, uatrakcyjnionej szacie graficznej, który zastąpił starą
wersję. Przeprowadzono analizę potrzeb i oczekiwań związanych
z funkcjonalnością Intranetu oraz opracowywano związane z nim dokumenty
m. in. Regulamin Intranetu, w którym określono podstawowe prawa i obowiązki
zalogowanych użytkowników,
wspólnie z Wydziałem ds. Majątkowych przeprowadzono likwidację sprzętu
elektronicznego i komputerowego,
w
związku
z
przeprowadzanym
audytem
Ministerstwa
Finansów
w Departamencie ds. RPO stworzone zostało środowisko testowe do Systemu
LSI,
13



zrealizowano przeprowadzki pracowników Urzędu w ramach jednego budynku,
jak i do budynków zewnętrznych, łącznie z instalacją niezbędnych do pracy
elementów infrastruktury IT,
w ramach realizowanych zakupów i modernizacji wielodepartamentowych,
ogólnodostępnych systemów informatycznych przeprowadzona została
podstawowa konfiguracja aplikacji E-urlopów. System, będący jednym
z modułów systemu kadrowo-płacowego, zostanie w wdrożony w roku 2012,
co pozwoli na obsługę urlopów pracowniczych w wersji elektronicznej
oraz znacząco ułatwi i usprawni pracę Wydziału ds. Kadr,
wprowadzona została na potrzeby Departamentu Finansów modyfikacja systemu
kadrowo-płacowego w zakresie deklaracji. Wprowadzony został moduł
E-deklaracje.
w zakresie działań informacyjno – kancelaryjnych:
Opracowano „Procedurę przyjmowania, przekazywania i wysyłania przesyłek
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi”, wprowadzoną Zarządzeniem Nr 158/11
Marszałka WŁ z dnia 27 grudnia 2011 r., mającą na celu usprawnienie
i uregulowanie zasad pracy Biura Podawczego.
Przyjęto ogółem 120 982 przesyłki pocztowe. Na liczbę tę składają się
przesyłki bezpośrednio przychodzące do Członków Zarządu WŁ w ilości 16 134
przesyłek pocztowych, w tym do:
 Marszałka WŁ Witolda Stępnia - 12 200,
 Wicemarszałka Artura Bagińskiego - 1 698,
 Wicemarszałek Doroty Ryl - 934,
 Członka Zarządu Marcina Bugajskiego – 641.
 Członka Zarządu Dariusza Klimczaka - 661
oraz pozostałe z podziałem na komórki organizacyjne tj. do:
 Sekretarza WŁ: 115,
 Kancelarii Sejmiku - 2 310,
 Kancelarii Marszałka - 680,
 Departamentu Organizacyjnego - 7 403, w tym do Wydziału ds. Zamówień
Publicznych 993,
 Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 45 551,
 Departamentu Polityki Zdrowotnej - 4 525,
 Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - 2 618,
 Departamentu Finansów - 4 455,
 Departamentu Infrastruktury - 6 758,
 Departamentu Kultury i Edukacji - 3 751,
 Departamentu Polityki Regionalnej - 2 433,
 Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego - 3 189,
 Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki - 7 286,
 Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 3 777,
 Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej - 1 650,
 Departamentu ds. Przedsiębiorczości - 1 086,
 Departamentu Geodezji i Kartografii - 1 571,
 Departamentu Kontroli i Skarg - 780,
14





Biura Prawnego - 793,
Wydziału Audytu Wewnętrznego - 850,
Wydziału ds. Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego - 656,
Samodzielnego Stanowiska ds. BHP oraz Spraw Przeciwpożarowych - 205,
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli - 2 316.
Przyjęto i przekazano również przesyłki skierowane do wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. do: Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej,
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Zarządu Nieruchomości Województwa
Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w ilości
2 875.
Z Urzędu wysłano 135 800 przesyłek pocztowych, w tym: listy zwykłe,
priorytetowe oraz listy polecone i za potwierdzeniem odbioru: 135 263, paczki 377
oraz przesyłki POCZTEX 160 sztuk.
Wszystkie przesyłki przychodzące i wychodzące z Urzędu zostały
zarejestrowane w dziennikach przesyłek, zakładanych na poszczególne lata
dla każdej komórki organizacyjnej oddzielnie.
Obsługiwano skrzynkę: [email protected] oraz elektroniczną skrzynkę
podawczą. Realizowano to zadanie poprzez odbieranie oraz odpowiadanie
na zapytania kierowane do Urzędu, a w przypadku spraw merytorycznych przesyłki
przekazywano do poszczególnych komórek organizacyjnych.
Dokonywano codziennego rozdziału zamawianej prasy, Dzienników Ustaw,
Monitorów Polskich, periodyków oraz przekazywanych do wiadomości wszystkich
komórek pism wewnętrznych.
Powielarnia obsługiwała Urząd w zakresie wykonywania kserokopii
dokumentów urzędowych, map, a także w zakresie zszywania i bindowania
dokumentów. W ciągu całego roku wykonywano kopie dokumentów, na które zużyto
904 000 arkuszy papieru.
w zakresie systemu zarządzania jakością:

wdrożenie,
zarządczej
stosowanie,
utrzymywanie
i
doskonalenie
Systemu
kontroli
Opracowano Roczny Program Działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
na 2011 rok, zatwierdzony przez Marszałka WŁ w dniu 22 lutego 2011 roku,
który zawiera m.in. takie elementy jak: priorytetowe cele i zadania, mierniki stopnia
ich realizacji oraz wartości docelowe mierników na koniec 2011 roku.
W zakresie opracowania systemu kontroli zarządczej wprowadzono
następujące akty prawne:
 Zarządzenie Nr 13/11 Marszałka WŁ z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie
wdrożenia, stosowania, utrzymywania i doskonalenia systemu kontroli
zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (wprowadzające Podręcznik
kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi oraz Rejestr
dokumentacji systemu kontroli zarządczej) aktualizowane przez Zarządzenie
Nr 138/11 Marszałka WŁ z dnia 21 listopada 2011 r.,

Zarządzenie Nr 51/11 Marszałka WŁ z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia Procedury opracowywania Rocznego Programu Działania
15


oraz zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi;
aktualizowane przez Zarządzenie Nr 139/11 Marszałka WŁ z dnia 21 listopada
2011 r.,
Zarządzenie Nr 52/11 Marszałka WŁ z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia Procedury dokonywania samooceny i składania oświadczeń
o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,
Zarządzenie Nr 53/11 Marszałka WŁ z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie
funkcjonowania kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych
jednostkach organizacyjnych.
Na ich podstawie oraz innych przyjętych rozwiązań prawnych opracowane
zostały:
 Informacja zawierająca ocenę zagrożeń, które mogły mieć wpływ
na niezrealizowanie celów i/lub zadań zaplanowanych w Rocznym Programie
Działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2011 rok przedstawiona
Marszałkowi WŁ,
 Roczny Program Działania wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych na rok 2011 zatwierdzony przez Marszałka WŁ,
 projekt Rocznego Programu Działania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na
2012 rok na podstawie cząstkowych projektów przekazanych przez KO-UM.
 projekt Rejestru ryzyka dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na 2012 rok na
podstawie cząstkowych projektów przekazanych przez KO-UM
oraz rozpoczęto proces dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
za rok 2011 poprzez zebranie do dnia 15 grudnia 2011 roku kwestionariuszy
samooceny (rozesłanych do kierowników komórek organizacyjnych i losowo
wybranych pracowników – łącznie do ok 300 osób). Opracowane zbiorcze wyniki
samooceny wraz z propozycją działań doskonalących zostaną przedstawione
Marszalkowi WŁ w formie raportu w I kwartale 2012 roku.
W celu skutecznej realizacji zadań związanych z wdrożeniem kontroli
zarządczej w Urzędzie przeprowadzono:
 dwudniowe szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i przyjętych rozwiązań
w Urzędzie dla kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców,
 szkolenie dla przedstawicieli wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych z zakresu kontroli zarządczej w województwie prowadzone
przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania (uczestniczyło ok. 90
przedstawicieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych),
 dwudniowe szkolenia dotyczące kwestii opracowywania celów i zadań
do Rocznego Programu Działania na rok 2012 oraz mierników stopnia
ich realizacji i zarządzania ryzykiem, w których brali udział przedstawiciele
każdej komórki organizacyjnej (ok. 50 osób).

utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością
W dniach 7-8 lipca 2011 r. Audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
przeprowadzili II audyt nadzoru nad funkcjonującym w Urzędzie systemem
zarządzania. Audyt potwierdził, że system zarządzania jest utrzymywany,
doskonalony
i
spełnia
wymagania
normy
PN-EN
ISO
9001:2009.
Jako mocne strony Urzędu wskazano: audity wewnętrzne i działania poauditowe,
kompetencje Pełnomocnika ds. SZJ i pracowników Wydziału ds. SZJ, metodykę
16
nowelizacji
Strategii Województwa
Łódzkiego,
projakościowe
inicjatywy
departamentów unijnych, komunikację wewnętrzną, Intranet, powszechność
wykorzystywania narzędzia QPR. Jako potencjały do doskonalenia systemu
wskazano badanie zadowolenia klientów oraz udoskonalenie zasad nadzoru
nad formularzami stosowanymi w Urzędzie.
Trwały i trwają ciągłe prace nad utrzymaniem i doskonaleniem systemu
zarządzania jakością w Urzędzie m.in. w zakresie aktualizacji architektury procesów,
prowadzenia audytów wewnętrznych, podejmowanych działań korygujących
i zapobiegawczych.

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
W ramach projektu pn. „Szkolenia i pomoc doradcza w zakresie unikania
konfliktu interesu w jednostkach samorządu terytorialnego” realizowanego przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Lider projektu) oraz Doradztwo
Gospodarcze DGA S.A. (Partner projektu) zrealizowane zostały:
 szkolenia dla pracowników Urzędu – 37 osób oraz dla kadry kierowniczej – 19
osób. (Materiały ze szkolenia zostały udostępnione wszystkim pracownikom w
Intranecie, w zakładce „Antykorupcja”);
 szkolenia dla Pełnomocnika ds. Systemu Antykorupcyjnego oraz dla Grupy
roboczej. Do udziału w szkoleniu zostali wytypowani pracownicy komórek
merytorycznych, którzy są najbardziej narażeni na zagrożenia korupcyjne,
pracownicy Wydziału ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Pełnomocnik
ds. SZ (16 osób).
Przyjęto Zarządzenie Nr 10/11 Marszałka WŁ z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie: powołania Grupy roboczej ds. ustanowienia i wdrożenia Systemu
Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi,
(zmienione Zarządzeniem Nr 154/11 Marszałka WŁ z dnia 22 grudnia 2011 r.)
Proces wdrażania SPZK rozpoczęto w IV kwartale 2011 r. i przeprowadzono
dotychczas następujące etapy:
 audyt wstępny - analiza obecnie istniejących mechanizmów i regulacji
zakończony przygotowaniem koncepcji wdrażania SPZK,
 szkolenie dla poszerzonego składu grupy roboczej ds. SPZK.
W dalszej kolejności planowane są:
 opracowanie dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania, wdrożenie
mechanizmów zgodnych z wymaganiami SPZK,
 uruchomienie działań pilotażowych zmierzających do uruchomienia nowych
procesów i ostatecznej weryfikacji ich skuteczności,
 monitoring wprowadzonych rozwiązań – realizacja audytów wewnętrznych
SPZK.
Wdrożenie
SPZK
zakończone
zostanie
audytem
certyfikującym
zintegrowanego systemu zarządzania planowanym w I półroczu 2012 r.

badanie i monitorowanie zadowolenia klienta w Urzędzie Marszałkowskim
w Łodzi
17
Najwyższe Kierownictwo podjęło decyzję o wprowadzeniu działania
zapobiegawczego zmierzającego do opracowania i zastosowania jednolitej
dla całego Urzędu metody badania satysfakcji klienta oraz prezentacji uzyskanych
wyników. W związku z powyższym, przeprowadzono 2 szkolenia, jedno dotyczące
metod badania zadowolenia klienta, a drugie wykorzystania metody CSI w badaniu
zadowolenia klienta.
W oparciu o metodę CSI opracowana została nowa koncepcja badania
i monitorowania zadowolenia klienta – przygotowywano projekt zmiany Zarządzenia
Nr 16/10 Marszałka WŁ z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie: przyjęcia Procedury
badania i monitorowania zadowolenia klienta w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
zawierający nową Procedurę oraz nowe narzędzia wykorzystywane w badaniu
oraz analizie, opracowaniu i prezentacji wyników. Zarządzenie zostanie
przedstawione do podpisu Marszałkowi WŁ w 2012 roku.
w zakresie zamówień publicznych:
Przeprowadzono 146 postępowań o udzielnie zamówienia publicznego
(z czego 8 wszczęto w 2010 roku) na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w tym:
 przetarg nieograniczony - 130 postępowań,
 przetarg ograniczony – 2 postępowania,
 zamówienie z wolnej ręki – 11 postępowań,
 licytacja elektroniczna – 3 postępowania.
W wyniku przeprowadzonych postępowań zawarto 166 umów, 9 postępowań
zostało unieważnionych, a 14 postępowań jest w trakcie realizacji.
w zakresie działalności Archiwum Zakładowego:
Archiwum Zakładowe w 2011 roku przejmowało materiały archiwalne
i dokumentację niearchiwalną z komórek organizacyjnych Urzędu z lat 1999 - 2010
podlegającą archiwizacji. Ogółem przejęto 64 spisami zdawczo-odbiorczymi
(od nr 466 do nr 529) ok. 12 mb materiałów archiwalnych (kategoria „A”) i ok. 167,6
mb dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”). Stanowi to razem 2 976 jednostki
aktowe.
Kontynuowana była współpraca z prywatnym przechowawcą Ad Akta
sp. z o.o. rozpoczęta 6 listopada 2006 roku. W dniu 21 września 2011 roku między
Urzędem a firmą Ad Akta sp. z o.o. zawarta zastała umowa przedłużająca
współpracę na 3 kolejne lata (w umowie zawarto klauzulę, że będzie ona rozwiązana
w momencie otrzymania przez Archiwum Zakładowe odpowiedniego lokalu
do przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej).
Zgodnie z zawartą umową dokumentacja niearchiwalna wytworzona w komórkach
organizacyjnych jest systematycznie przekazywana do przechowywania. Na dzień
31 grudnia 2011 roku u prywatnego przechowawcy jest 1055 mb akt wytworzonych
w komórkach organizacyjnych Urzędu i przejętych ze zlikwidowanych jednostek
samorządowych. Dla potrzeb Urzędu z Ad Akta wypożyczono 410 teczek akt .
Z zasobu archiwalnego w ciągu całego roku czterokrotnie wydzielano
dokumenty kat. „B” wytworzone przez własne komórki oraz wojewódzkie
18
samorządowe jednostki organizacyjne, dla których minął okres przechowywania
zgodnie z poprzednimi i obowiązującym j.rz.w.a. i po uzyskaniu zgody Archiwum
Państwowego w Łodzi przekazano do zniszczenia 167 mb dokumentacji
niearchiwalnej własnej i 1,55 mb dokumentacji Szkoły Policealnej Pracowników Służb
Społecznych w Łodzi.
Mimo długiej korespondencji z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy
Oddział w Grodzisku Mazowieckim (pierwsze nasze pismo z dnia 8 lipca 2010 roku)
oraz przeprowadzonej przez nie w kwietniu ubiegłego roku ekspertyzy nie udało się
zakończyć procesu likwidacji dokumentacji niearchiwalnej z lat 1975 – 1999,
której okres przechowywania upłynął w 2009 roku (dotyczy dokumentacji
Wojewódzkiego Zespołu Realizacji Inwestycji w Skierniewicach).
Z inicjatywy Archiwum odbyły się 2 szkolenia dla łącznie 79 pracowników
Urzędu, prowadzone przez kierownika Oddziału Nadzoru Archiwalnego Archiwum
Państwowego w Łodzi, dotyczące nowych przepisów wprowadzonych
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku. Dodatkowo
Archiwum Zakładowe przeprowadziło ponad sto pięćdziesiąt instruktaży grupowych
i indywidualnych z zakresu obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich
zmian.
Wydawano zaświadczenia dla potrzeb emerytalno – rentowych i do naliczania
kapitału początkowego (wykonano 42 zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczeń
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, jak również kserokopie dokumentów potrzebnych
do Sądu Pracy oraz ZUS w Łodzi), wydawano również potwierdzone
za zgodność z oryginałem kserokopie kart chorobowych oraz innych dokumentów.
19
KANCELARIA MARSZAŁKA
w zakresie informacji i komunikacji społecznej :
Zorganizowano 54 konferencje prasowe i porównywalne wydarzenia
dotyczące integracji regionu łódzkiego. Dziennikarzom przekazano 210 informacji
dotyczących działalności Zarządu WŁ i Urzędu. Na stronie internetowej
www.lodzkie.pl zamieszczonych zostało 690 tekstów wraz z relacją zdjęciową oraz
35 filmów z najważniejszych wydarzeń z udziałem Marszałka WŁ i Członków Zarządu
WŁ. Na kanale You tube województwa łódzkiego zamieszczono 49 filmów (4 tys.
800 wyświetleń).
Zorganizowano 21 konferencji prasowych i wydarzeń porównywalnych
dotyczących pozostałych obszarów wynikających z działalności Urzędu.
Dziennikarzom przekazanych zostało 155 informacji dotyczących działalności
Zarządu WŁ i Urzędu, a także 2 sprostowania w sprawie nierzetelnych artykułów.
Ponadto przygotowano 700 listów okolicznościowych oraz 85 przemówień
okolicznościowych, wysłano 20 kondolencji oraz życzeń świątecznych. Zamówionych
zostało 25 materiałów prasowych, ilustrujących przedsięwzięcia Samorządu
Województwa. Opracowano 220 Przeglądów prasy codziennej.
Przygotowano raport roczny do mediów i opinii publicznej „Podsumowanie roku
Zarządu Województwa Łódzkiego” w podziale na sektory rozwoju oraz projekt „Planu
Komunikacji KM”.
w zakresie obsługi sekretaryjno - administracyjnej:
W ramach integracji regionu rozpoczęto realizację projektu Regionalna
Akademia Samorządowa” RAS” we współpracy z komórkami organizacyjnymi
Urzędu oraz Uniwersytetem Łódzkim, zorganizowano 2 wykłady inaugurujące projekt
„RAS”. Ponadto koordynowano i współorganizowano realizację konkursu Nagroda
Gospodarcza Województwa Łódzkiego na rok 2011 a także nadzorowano i
koordynowano przyznanie patronatu oraz dyplomów laureatom konkursu Gmina Fair
Play i Przedsiębiorstwo Fair Play za rok 2010.
W pozostałym zakresie przyjęto 17 400 korespondencji. Prowadzono
ewidencję korespondencji – rejestru pism wpływających (pocztą, faksem, emailem)
oraz przekazywano korespondencję zgodnie z dekretacją. Przygotowywano
i prowadzono terminarze spotkań, narad, wizyt, zaproszeń Marszałka WŁ, Członków
Zarządu WŁ, Dyrektora KM i Sekretarza WŁ w trybie dziennym oraz planach
tygodniowych. Przygotowywano pod kątem administracyjno - technicznym
cotygodniowe posiedzenia Zarządu WŁ. Wypisywano i rozliczano delegacje
Członków Zarządu WŁ. Zarejestrowano i przekazano do Członków Zarządu WŁ lub
bezpośrednio do komórek organizacyjnych 3 600 zewnętrznych zaproszeń.
Prowadzono również inne sprawy związane m.in. z zaopatrzeniem w artykuły
biurowe itp.
Prowadzono książkę kontroli przeprowadzanych w Urzędzie. Ponadto nadzorowano
dokumenty przekazywane przez komórki organizacyjne Urzędu do podpisu Członków
Zarządu WŁ pod względem spełniania wymogów formalnych. Przyznano 300
patronatów Marszałka WŁ i opracowano zmienioną procedurę przyznawania
20
patronatów Marszałka WŁ. Ujednolicono standardy wyglądu dla sekretariatów
kancelarii, które są cyklicznie weryfikowane w oparciu o każdorazowo wypełniano
cheeklistę. Zorganizowane zostało Spotkanie Wielkanocne oraz Wojewódzkie
Spotkanie Bożonarodzeniowe 2011 r.
Współpracowano z komórkami organizacyjnymi Urzędu:
- w zakresie obsługi i używania Sztandaru Województwa Łódzkiego –
powołanie składu pocztu sztandarowego,
- w związku z powołaniem i funkcjonowaniem Komisji Odznaki Honorowej za
Zasługi dla Województwa Łódzkiego,
- w zakresie przygotowania procedur i procesu koordynującego udział
Marszałka WŁ w pracach Komitetu Regionów.
Zapewniono materiały dla Marszałka WŁ na poszczególne spotkania członków
Komitetu Regionów, koordynowano proces opiniowania przesyłanych dokumentów.
Ponadto koordynowano udział w posiedzeniach Konwentu oraz ZWRP Członków
Zarządu WŁ i Dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu.
Zatwierdzono 189 wniosków o odznaczenia państwowe - medale za długoletnią
służbę. Przygotowano 8 raportów z przeglądu serwisów internetowych urzędów
marszałkowskich w Polsce. Uczestniczono 8-krotnie w Komisji Dialogu Społecznego.
Wprowadzono narzędzie elektroniczne w postaci kalendarza Gmail jako jednego
oficjalnego kalendarza Marszałka WŁ.
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
W ramach integracji regionu zbudowano i prowadzono portal informacyjny dla
organizacji pozarządowych (uruchomiony w czerwcu 2011r.) – www.ngo.lodzkie.pl.
Ponadto powołana została Łódzka Wojewódzka Rada Pożytku Publicznego
(pierwsze posiedzenie odbyło się 14 listopada 2011r.).
Stworzono bazę do kontaktów z organizacjami pozarządowymi (ok 1500
adresów mailowych; 200 potwierdzonych odbiorców), bazę informacji
o organizacjach pozarządowych w regionie obejmującą 7191 podmiotów (w oparciu
o porozumienie ze Stow. Klon / Jawor).
Konsultowano z udziałem komórek organizacyjnych Urzędu roczny Program
współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.
Przeprowadzono konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i opracowano ostateczną wersję projektu uchwaloną przez Sejmik WŁ 29 listopada
2011r.
Opracowano Raport nt, aktywności organizacji pozarządowych w regionie
łódzkim – mapę zarejestrowanych podmiotów oraz dotacji udzielonych ze środków
Samorządu Województwa w okresie 2010 – 2011 oraz Raport nt mechanizmu 1%
oraz założenia kampanii promującej przekazywanie środków na rzecz organizacji
pozarządowych na rok 2012.
Zrealizowano obsługę działalności pełnomocnika ds. równego traktowania –
koordynowanie dyżurów na terenie Urzędu (5 otwartych dyżurów w okresie kwiecień
– grudzień 2011r.).
Koordynowano współpracę z organizacjami pozarządowymi przy przygotowaniu
obchodów wojewódzkich Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
Zorganizowano spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych nt. realizacji
rocznego Programu współpracy Samorządu Województwa w roku 2010.
21
Opracowano wewnętrzne procedury dotyczące m.in. zasad zlecania realizacji
zadań publicznych w trybie pozakonkursowym, wzoru ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizacje zadań publicznych Województwa, a także w sprawie
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu podmiotom wyłanianym
w otwartym konkursie ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto przygotowano zmianę trybu
powoływania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach
otwartych konkursów ofert w formie uchwały w tej sprawie przyjętej przez Zarząd
WŁ. Brano udział w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert, a także
w około 15 spotkaniach i konferencjach z organizacjami pozarządowymi na ich
zaproszenie.
22
DEPARTAMENT PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
w zakresie promocji:
Działalność wydawnicza koncentrowała się w roku 2011 na wykonaniu
materiałów przybliżających walory Województwa w poszczególnych dziedzinach
takich jak: gospodarka, turystyka, kultura, historia, przyroda, rolnictwo, itp.
Wydawnictwa własne zaprojektowane zostały zgodnie z Systemem Identyfikacji
Wizualnej Województwa Łódzkiego, zamieszczone zostały w wydawnictwach
logotypy regionu łódzkiego oraz słowa wstępne Marszałka WŁ. Środki finansowe
zostały wydatkowane na pokrycie kosztów umów o przeniesienie autorskich praw
majątkowych oraz umów o dzieło dotyczących projektów, tekstów, zdjęć
do materiałów promocyjnych i reklamowych, zakup usług promocyjnych
w wydawnictwach zewnętrznych, zakup gotowych wydawnictw promujących
dziedzictwo kulturowe regionu, druk oraz konserwację. Celem zrealizowanych
projektów było zwiększenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym, historycznym
i ofertą turystyczną Województwa oraz budowanie tożsamości regionalnej, kreowanie
pozytywnego wizerunku regionu i Samorządu Województwa. Zrealizowane zostały
następujące zadania:
 Album „Barwy Regionu. Rzecz o strojach ludowych Województwa Łódzkiego”
– zakupiono korektę merytoryczną, redakcję i korektę językową zakupiono
autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego.
 Folder „Zabytki Techniki Województwa Łódzkiego” - zakupiono zdjęcia,
zakupiono prawa autorskie do zdjęć, wykonano korektę tekstów, zapłacono za
wykonanie projektu graficznego oraz zakupiono prawa do niego.
 Folder „Łódzkie w liczbach” - wydrukowano 2000 szt. folderu w polskiej
i angielskiej wersji językowej.
 Folder „Największe atrakcje turystyczne Łodzi i regionu Łódzkiego", album
„Krajobraz przyrodniczy Województwa Łódzkiego”, album „Kocham Łódzkie”
Wykonano korekty wydawnictw własnych - dodrukowano własne oraz
zakupiono wydawnictwa promocyjne.
 Zakupiono serię Spacerowników Gazety Wyborczej : „Spacerownik. Łódź
Filmowa”, „Spacerownik po regionie, czyli szlakiem zamków w województwie
łódzkim”, „Fotospacerownik w czasie i przestrzeni”
 Zakupiono wydawnictwa „Łódzkie po drodze” i „Księga Fabryk Łodzi”, „W
środku Polski. Łódzkie, Łask, Buczek”, „Kronika Sportu”, „Bardowie Łódzkiego
Sportu”, „Łódź – Chwilowe Spotkania” Ewy Rubinstein, „Biuletyn Szadkowski”.
 Publikacja w Dzienniku Łódzkim map tematycznych „Zabytki Województwa
Łódzkiego”, „Folklor Województwa Łódzkiego”, „Przyroda Województwa
Łódzkiego”
 Wydanie płyty z okazji 35 lecia istnienia Kapeli Fakiry
 Zakupiono płytę z utworami Fryderyka Chopina w wykonaniu Denisa
Zdhanova.
 Zakupiono zestawy reprodukcji fotograficznych ilustrujących historię fotografii
w regionie łódzkim
 Zakupiono usługę promocji województwa w wydawnictwie „Wybieram swoją
przyszłość” oraz w Kwartalniku Literacko-Artystycznym „Arterie”.
 Zakupiono autorsko wykonane książki artystyczne „Dzieci Łódzkiego Getta”
23
 Zamówiono wykonanie projektu graficznego reklamy wielkoformatowej
„Łódzkie nabiera prędkości” oraz zakupiono autorskie prawa majątkowe
do projektu.
Środki związane z promocją Województwa wydatkowane zostały na realizację
materiałów, które wykorzystywane są głównie w takich przedsięwzięciach jak: targi,
giełdy, imprezy, poprzez wykonanie i produkcję nośników promocyjnych (banerów,
bramy stelażowej typu gwiazda, roll-upów itp.) oraz uzupełnienie bazy zdjęciowej.
Wszystkie materiały promocyjne posiadały branding zgodny z Systemem Identyfikacji
Wizualnej Województwa i traktowane były jako dodatkowy nośnik reklamowy. Celem
zrealizowanych projektów było kreowanie pozytywnego wizerunku regionu
i Samorządu Województwa. Wydatki poniesione zostały na pokrycie kosztów umów
o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umów o dzieło dotyczących
projektów i zdjęć, zakup usług promocyjnych oraz zakup konkretnych gadżetów
promocyjnych. W dwóch grupach materiałów (ekskluzywnych - przeznaczonych na
cele reprezentacyjne, jako element spotkań biznesowych i innych o dużym znaczeniu
dla Województwa oraz masowych – przeznaczonych dla odbiorcy masowego lub
jako nagroda w konkursie) wyprodukowane lub zakupione zostały następujące
materiały: grafiki, rysunki, tempery i akwarele oraz inne prace malarskie, artystyczne
i graficzne z motywem regionu, galanteria skórzana, galanteria jedwabna, rękodzieło
artystyczne, przenośne nośniki pamięci, mapy stylizowane Rzeczpospolitej Polskiej,
torby papierowe, smycze łańcuszkowe, smycze materiałowe, słodycze reklamowe,
odzież promocyjną oraz piłki nożne na potrzeby projektu turnieju Orlikowa Liga
Mistrzów. Wydrukowane zostały kartki wielkanocne i bożonarodzeniowe z kopertami.
Zakupiono na cele promocyjne książkę „7 rozmów o Katarzynie Kobro” oraz płyty CD
z muzyką klasyczną i DVD ze specjalnym wydaniem spektaklu Johna Malkovicha
„Infernal Komedy”. Zakupiono tabliczki, plakietki i statuetki w związku z udziałem
województwa w imprezach promujących dziedzictwo kulturowe oraz osiągnięcia
regionu. Wyprodukowano spoty „Łódzkie region sportu” oraz „Orlikowa Liga
Mistrzów”. W związku z organizacją V Forum Promocji Województwa Łódzkiego
zakupiono teczki skórzane, identyfikatory, długopisy, smycze oraz kołatki.
Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania logotypów oraz herbu
w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji banerów i
innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprezy, podawania do wiadomości
publicznej przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych, prasy oraz multimediów
informacji o udziale województwa w konkretnych wydarzeniach oraz inicjatywach.
Dodatkowo prowadzone były stałe działania promocyjne polegające na budowaniu
baz danych o regionie. Wszystkie działania mają na celu budowanie wizerunku
regionu jako miejsca w którym warto żyć, tworzyć i inwestować, tworzenie
tożsamości regionalnej oraz promowanie Samorządu Województwa. Zrealizowane
zostały następujące zadania o charakterze promocyjnym:
 8 Jarmark Wojewódzki – Mixer Regionalny Łódzkie 2011 – termin 2-4
września, miejsce ulica Piotrkowska na odcinku od al. Piłsudskiego do ul.
Moniuszki, 109 wystawców (w tym 37 gmin, 16 miast, 18 powiatów, 5
regionów z Polski, 5 regionów partnerskich, 25 innych wystawców i 2 stoiska
przedstawicieli mediów), 120 stoisk na ulicy Piotrkowskiej, sceny muzyczne,
występy łącznie około 60 zespołów (w tym koncert „Grzegorz Turnau
i przyjaciele” w Teatrze Wielkim w Łodzi, koncerty gwiazd polskiej muzyki
rockowej: Coma, L.Stadt, Lemon Dog, Zakaz Wyprzedzania, Samokhin Band
oraz polskich DJ i gwiazdy muzyki klubowej : Artful Dodger), 9 regionów
24








partnerskich, atrakcje dla zwiedzających m.in. prezentacje na stoiskach,
degustacje kuchni regionalnych, atrakcje w Strefach i Centrach Aktywności :
Kulinarnej, Turystyki i Rekreacji, Sportu, Unijnej, Kultury i Folkloru, pokazy
towarzyszące zorganizowane przez Komedę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi, Wojewódzką Komendę Policji w Łodzi i Izbę Celną w Łodzi,
konkursy i zabawy dla dzieci, parada uliczna, pokazy walk rycerskich i sztuki
TAI-CHI,
zorganizowanie
kampanii
promocyjnej
(miesięcznik
KALEJDOSKOP, portale internetowe MM i Lodz.naszemiasto, dodatek
w
Dzienniku Łódzkim, Echo Miasta, ekran LED na Rynku Centrum
Handlowego Manufaktura, citylighty na terenie Łodzi, reportaże na żywo
zrealizowane przez Radio Łódź, reportaże zrealizowane przez TV TOYA oraz
TVP Łódź, kampania internetowa na stronie Onet.pl).
V Forum Promocji Województwa Łódzkiego – termin 8 – 10 czerwca, miejsce
Hotel Wodnik w Słoku k. Bełchatowa, uczestnicy: przedstawiciele samorządów
lokalnych, pracownicy zajmujący się promocją regionu w instytucjach
samorządowych z terenu Łódzkiego, media, przedstawiciele i specjaliści
z branży marketingowej.
Realizacja umowy rocznej za wynajem powierzchni reklamowej na Lotnisku
im. S. W. Reymonta w Łodzi (zapłata za jedenaście miesięcy wynajęcia
powierzchni).
Realizacja usługi wymiana reklamy WŁ na Lotnisku im. Władysława Reymonta
w Łodzi.
Realizacja odcinków premierowych programu „Bliżej Regionu”, realizowanego
przez Telewizję TOYA promującego Samorząd regionu oraz jego dziedzictwo
historyczne i kulturowe.
Współpraca z mediami:
- magazyn „The Warsaw Voice"– druk materiału promującego
Województwo,
- specjalne urodzinowe wydanie "Newsweek Polska" z datą emisji
05.09.2011
i dodatek do tygodnika "Newsweek Polska" pn."Łódzkie
Inspiracje" z datą emisji 19.09.2011,
- 80-lecie Radia Łódź w Manufakturze w Łodzi (10.09.2011),
- "Nowe Życie Pabianic" (27.09.2011),
- Dziennik "Gazeta Prawna" (28.09.2011)
- łódzkie wydanie dziennika "Gazeta Wyborcza" (29.09.2011 i 30.09.2011)
promocja
portali
internetowych
www.profilaktyka.lodzkie.pl
oraz
www.zdrowie.lodzkie.pl - kampania odsłonowa (31.10.2011 - 30.11.2011).
Realizacja usług transmisji internetowej z TV i Lodman oraz autorskie
prowadzenie przez Jacka Grudnia i Magdalenę Michalak IV Europejskiego
Forum Gospodarczego.
IV Edycja Konkursu Dziennika Łódzkiego - "Menedżer Roku Regionu
Łódzkiego"
Współpraca z uczelniami:
- ogólnopolska konferencja "Studenci Zagraniczni w Polsce" (24.02.2011 25.02.2011),
- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzania rozwojem małych
i średnich przedsiębiorstw" (23.05.2011 - 25.05.2011),
- konferencja "Etyka w życiu gospodarczym" w Łodzi (12.05.2011 13.05.2011),
25
międzynarodowy projekt kulturalny United States of Europe - mobilna
wystawa prezentowana w Łodzi (10.11.2011 - 10.12.2011),
- Święto Studentów "Juwenalia 2011 w Łodzi (23.05.2011 - 29.05.2011),
- konferencja naukowa "Na gruzach imperium…W stronę nowego ładu
politycznego, społecznego, gospodarczego i międzynarodowego
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej" w Łodzi (26.10.2011 27.10.2011).
XIV edycja Ogólnopolskiej imprezy Artystycznej "Dzień Reymonta" w Łodzi
i Lipcach Reymontowskich (18.06.2011)
Europejskie Dni Dziedzictwa:
- "Kamienie milowe" - Łowicz (10.09.2011),
- inscenizacja walk obronnych na linii Warty w Beleniu Zapolicach
(03.09.2011),
- Europejskie Dni Dziedzictwa w Tomaszowie Mazowieckim pod hasłem
"Ojczyźnie Cześć. Józef Wybicki - Polak i Europejczyk" (09.09.2011 13.11.2011),
- Europejskie Dni Dziedzictwa "Kamienie Milowe" w Radomsku (03.09.2011
- 25.09.2011).
Promocja Województwa podczas XIII Międzynarodowego Turnieju
Rycerskiego na Zamku Królewskim w Łęczycy.
Promocja Bezpieczeństwa Publicznego:
- XIV Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa w wieloboju ratowniczym
w Pietropawłowsku Kamczackim - wyjazd reprezentacji Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi (23.07.2011 05.08.2011),
- Ogólnopolski Dzień Strażaka w Łodzi (07.05.2011),
- projekt profilaktyczny "Kibicuj bezpiecznie" (do 30.09.2011),
- Bezpieczne Mistrzostwa 2012":III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012" oraz IV
Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych "Bezpieczne Mistrzostwa 2012""
w Sieradzu i w Uniejowie (17.06.2011 - 18.06.2011),
- Święto Policji łódzkiego garnizonu policji p.n. "Niebieski Korowód 2011 Święto Policji z Muzyką w Tle" w Łodzi (17.07.2011 - 18.07.2011),
- II Zawody Województwa Łódzkiego "Najsprawniejszy strażak przetrwa"
Łódź 2011 (01.10.2011),
- Finał VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "Bezpieczny
Wypoczynek" w Łodzi (04.11.2011).
Obchody Dnia Samorządowca - Promocja Samorządu Województwa "Przewodnik Samorządowy" wydany przez "Polska Dziennik Łódzki", zakup
specjalnego dodatku do Polska Dziennik Łódzki "Przewodnik Samorządowy" plebiscyt na "Najpopularniejszego Samorządowca Regionu Łódzkiego,
obchody Dnia Samorządowca. Kolportaż i dystrybucja dodatku w dniu
27.05.2011 w Teatrze im.S.Jaracza w Łodzi w dniu 27.05.2011, zakup 2
trofeów kryształowych
Promocja Województwa:
- Święto Wojska Polskiego - organizacja wojewódzkich uroczystości
obchodów "Święta Wojska Polskiego" - Centralne Muzeum Włókiennictwa
skansen Białej Fabryki im. L. Geyera w Łodzi (ul.Piotrkowska 282) –
(15.08.2011),
- V edycja uniwersytetu dla dzieci w wieku 7-12 lat (marzec - grudzień 2011)
-






26
 Promocja Wydarzeń Kulturalnych Województwa:
- "Teatr Historii - Wieluń, miasto niepokonane" w Wieluniu (24.06.2011 26.06.2011),
- "Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne" w Łodzi (08.07.2011 18.07.2011),
- Chrzest Dzwonu "Serce Łodzi" i umieszczenie go na tymczasowej
dzwonnicy przy Bazylice Archikatedralnej św.Stanisława Kostki w Łodzi w
dniu 18.09.2011, wykonanie formy dzwonui ornamentyki na płaszczu
dzwonu, zamieszczenie herbu WŁ na płaszczu dzwonu "Serce Łodzi" (do
18.09.2011),
- opracowanie koncepcji 9.Mixera Regionalnego 2012 - autorskie
przygotowanie programu występów artystycznych (do 12.12.2011).
 Promocja Województwa:
- współpraca Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi i Województwa w zakresie
współorganizacji obchodów VI Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holokaustu, prezentujących kulturę i historię Polskich Żydów
(26.01.2011 - 27.01.2011), wynajem pomieszczeń foyer wraz z zapleczem
technicznym i administracyjno-gospodarczym - współorganizacja
Obchodów VI Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu,
prezentujących kulturę i historię Polskich Żydów (26.01.2011 27.01.2011),
- "Koncert kolęd polskich" w kościele Św. Anny w Łodzi przy ul. Rydza Śmigłego 24/26 (30.01.2011),
- VI Ogólnopolski Konkurs Fotografii Prasowej "Grand Press Photo" w Łodzi
(15.02.2011 - 03.03.2011),
- VII Ogólnopolski Zjazd Dzieci i Młodzieży po Przeszczepie Serca w
Zduńskiej Woli (15.04.2011 - 17.04.2011),
- wystawa "Książęca Kolekcja. Skarby ze zbiorów Fundacji XX
Czartoryskich w Krakowie" w Muzeum Ziemi Wieluńskiej (24.09.2011),
- Arboretum w Rogowie oraz podczas "Pikniku Ekologicznego - Lato pod
Drzewami" i "Międzynarodowych Targów Leśnych" w Rogowie",
- inscenizacja "Zrzut cichociemnych w Paradyżu w 1943 roku" oraz
potyczki żołnierzy 25 pp Armii Krajowej z żandarmerią niemiecką Paradyż (26.03.2011),
- 30-lecie istnienia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (17.05.2011),
- akcja billboardowa na temat projektu przebudowy Kliniki Pediatrii
Hematologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4
w Łodzi (15.03.2011 - 02.05.2011),
- festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Hali Atlas Arena w Łodzi przy ul.
Bandurskiego 7 (04.06.2011),
- organizacja spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
WŁ w ramach Spotkania Samorządowców WŁ - miejscowość Ossa, koło
Białej Rawskiej (15.03.2011),
- finały wojewódzkie 2 konkursów: Turniej Szkół w Honorowym
Krwiodawstwie ph. "Młoda Krew Ratuje Życie" (15.06.2011) i Program
Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie ph. "Ognisty Ratownik - Gorąca
Krew" (15.12.2011),
- Bieg Wdzięczności za Pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II
w Konstantynowie Łódzkim (17.04.2011),
- VI Edycja Konkursu Miss Polonia WŁ w Łodzi (03.06.2011),
27
- ekspozycja logotypu WŁ na wagonie wąskotorowym kursującym na linii
Rogów - Biała Rawska (do 31.08.2011 r.), umieszczenie logotypów WŁ w
folderze promującym Kolej Wąskotorową Rogów - Rawa - Biała Rawska,
- Festiwal im. O. Tomasza Rostworowskiego w Łodzi (08.05.2011 20.5.2011),
- Ogólnopolski Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem "Bądźmy
razem" na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II w Łodzi (01.06.2011),
- koncert charytatywny z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Teatrze Wielkim
w Łodzi (23.05.2011),
- akcja honorowego krwiodawstwa "Wampiriada - Wiosna 2011" (10.05.2011
- 28.05.2011),
- konferencja z cyklu "Dziennikarz między prawdą i kłamstwem" w Łodzi
(22.10.2011),
- spotkania młodzieży Diecezjada Łask 2011 (21.05.2011 i 31.05.2011),
- II Turystyczny Rajd Samochodowy dla Kobiet "Arabela Rally" na trasie
Łódź – Spała - Łódź (14.05.2011 - 15.05.2011),
- III Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży "Dogonić Marzenia"
w Łodzi (14.06.2011),
- organizacja koncertu z okazji Dnia Dziecka z błogosławionym Janem
Pawłem II w Hali Atlas Arena w Łodzi (04.06.2011),
- XXX rocznica wprowadzenia stanu wojennego - 13.12.2011 - inscenizacja
"wprowadzenie stanu wojennego 13.12.1981 na ulicach Łodzi,
- Dni Pabianic i Rock Master-Reaktywacja (10.06.2011 - 12.06.2011)
w Pabianicach,
- Finał II Edycji Bitwy Młodych Kapel ROCK THE CITY 2011 - Zduńska
Wola (22.06.2011),
- Gala Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej w Szadku (03.07.2011),
- Sierpniowe Kino Plenerowe" w Konstantynowie Łódzkim - co drugi piątek
sierpnia (05.08.2011 i 19.08.2011),
- wydarzenie "Jezus uzdrawia dziś" - wizyta ks. Johnego Bashobory
z Ugandy - (02.07.2011),
- obchody Jubileuszu 30-lecia istnienia Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów (30.07.2011),
- koncert organowy w Paradyżu w Kościele P. W. Przemienienia Pańskiego
Wielka Wola (05.08.2011),
- Warsztaty Haftu Krzyżykowego w Aleksandrowie Łódzkim (29.07.2011 15.08.2011),
- Manewry Ratowniczo-Obronne w Łasku (24.09.2011),
- obchody Jubileuszu 40-lecia istnienia Wojskowego Studium Nauczania
Języków Obcych w Łodzi (16.09.2011),
- XIV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Ozorkowie (01.09.2011 - 07.10.2011),
- wystawa pabianickiego artysty-plastyka Norberta Hansa w Pabianicach
(07.10.2011),
- Izraelsko-Polski Zjazd Matematyczny w Łodzi (11.09.2011 - 15.09.2011),
- Informator Akademicki "ABC Studenta",
- Festyn Lotniczy w Łasku (17.09.2011),
- impreza plenerowa "Kocham Pabianice" w Pabianicach (25.09.2011),
- EUROMEDIA CUP Łódzkie 2011 (06.10.2011 - 07.10.2011),
- Dni Uczenia się Dorosłych w Łodzi (07.10.2011 - 08.10.2011),
28







- Międzynarodowe Sympozjum PAT - Polymers for Advanced Technologies
w Łodzi (02.10.2011 - 05.10.2011),
- obchody 10-lecia działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas
Archidiecezji Łódzkiej w Filharmonii Łódzkiej (23.11.2011),
- wydawnictwo "Kamienie pamięci… kamienie niepamięci-zapomniane
nekropolie",
- Hubertus Spalski w Spale (15.10.2011 - 16.10.2011),
- interaktywna gra komputerowa "Zagubieni" (23.11.2011 - 15.12.2011),
- impreza rozdania nagród muzycznych Radia FAMA w Tomaszowie
Mazowieckim (27.11.2011),
- koncert charytatywny dedykowany błogosławionemu Janowi Pawłowi II
w Teatrze Wielkim w Łodzi (28.11.2011),
- Gala Biznesu 2011 w Łodzi (24.11.2011),
- ogólnopolski projekt "Uliczna Galeria Dźwięków" w ramach Targów
Muzycznych w Warszawie (26.11.2011 - 27.11.2011),
- akcja charytatywna "Serce na Gwiazdkę" (05.12.2011 - 15.12.2011),
- impreza harcerska "Harce z Mikołajem" w Uniejowie (12.12.2011 13.12.2011),
- organizacja koncertu charytatywnego w Teatrze Wielkim w Łodzi
(09.12.2011),
- Artystyczny Kiermasz Świąteczny TRADYCJE w Łodzi, Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne (17.12.2011),
- Wigilia Charytatywna Radia Łódź (15.12.2011).
Realizacja odcinków premierowych programu „Kocham Łódzkie”, promującego
walory regionu widziane i opowiadane z perspektywy znanych mieszkańców
regionu. Realizacja programu TVP Łódź, autor Jacek Grudzień. Zakup
autorskich praw majątkowych do programu.
Realizacja w terminie kwiecień - grudzień programu antenowego promującego
Samorząd Województwa przez:
- Radio Pasmo Piotrków Trybunalski
- Nasze Radio Sieradz.
- Radio Victoria.
- Radio Niepokalanów.
- Radio Ziemi Wieluńskiej.
Współpraca ze spółką Agora poświęcona wydaniu specjalnego dodatku
promującego Województwo w dniu 30.06.2011 r.
Promocja Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011 oraz projektu "Łódzkie Region Sportu" - dodatki i dodatkowe strony redakcyjne wydane przez Polska
Dziennik Łódzki.
Koordynacja Orlikowej Ligi Mistrzów - Łódzkie 2011.
Realizacja w terminie czerwiec – wrzesień z Radiem Łódź audycji plenerowej
"W osiemdziesiąt dni dookoła regionu".
Zakup statuetek, odznaczeń pamiątkowych oraz trofeów w związku
z promocją samorządu podczas imprez organizowanych na terenie
Województwa.
Środki zostały wydatkowane na promowanie potencjału artystycznego, oferty
turystycznej i możliwości inwestycyjnych oraz dziedzictwa kulturowego
i historycznego Województwa. Zakup usług promocyjnych dotyczył: zamieszczania
logotypów oraz herbu w materiałach informacyjnych i na drukach promocyjnych,
29
ekspozycji banerów i innych nośników promocyjnych w trakcie trwania imprezy,
podawania do wiadomości publicznej przy użyciu kanałów radiowych, telewizyjnych
i prasy informacji o udziale Województwa w konkretnych wydarzeniach oraz
inicjatywach. Promowano ponadto ofertę turystyczną Województwa podczas Pikniku
Country w Mrągowie. Środki budżetowe zostały ponadto wydatkowane na wyjazdy
służbowe mające na celu poszerzanie wiedzy z zakresu marketingu terytorialnego,
współpracy zagranicznej oraz udział w inicjatywach w celu promocji regionu oraz
władz samorządowych. Zostały zrealizowane następujące projekty:
 Zakup usługi promocyjnej w ogólnopolskim projekcie "Łódzka Scena
Muzyczna 2011 - Barwy Rocka"
 Międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego "Biblioteka
jako trzecie miejsce" (31.05.2011 - 02 .06.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 Dni Gór 2011 w Łodzi (13.04.2011 - 15.04.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 Organizacja Centralnych Uroczystości Święta Dziecka Wojny w Mrągowie
(14.05.2011 - 15.05.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 Promocja Województwa - w magazynie "Łódź u Fly" w miesiącach kwiecień –
grudzień.
 X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej ZDERZAK w Zgierzu (17.09.2011) zakup usługi promocyjnej.
 Ogólnopolska akcja społeczna "Polska biega" - "Bieg spalski" (13.05.2011) zakup usługi promocyjnej.
 13. Explorers Festiwal (16.11.2011 - 20.11.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 Warsztaty kulturowe w Zakopanem (05.09.2011-08.09.2011) - zakup usługi
promocyjnej.
 Impreza "Przystanek PaT" w Ostrołęce-Kadzidle (05.07.2011-10.07.2011) zakup usługi promocyjnej.
 I Ogólnopolski Bieg Rzeką Prosną w regionie łódzkim (16.07.2011) - zakup
usługi promocyjnej.
 Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej "Kopernik 2011" w Łodzi
(18.11.2011 - 20.11.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 I Ogólnopolski Konkurs "Miniatura na harfę celtycką" (05.11.2011 06.11.2011) - zakup usługi promocyjnej.
 Udział przedstawicieli Departamentu w Festiwalu Promocji Miast i Regionów
(20.09.11-21.09.11).
 Udział przedstawicieli Departamentu w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego
Dożynek Prezydenckich Spała 2011 oraz udział w samych Dożynkach, które
odbyły się w dniach 24-25.09.11
 Sprawdzenie przez pracownika Departamentu nieruchomości przeznaczonych
do montażu reklam wielkoformatowych.
 Organizacja przez pracowników Departamentu V Forum Promocji
Województwa Łódzkiego.
 Transport płytek ceramicznych promujących Województwo przez pracownika
Departamentu.
 Udział przedstawicieli Departamentu w Konferencji "Marka – region promocja" (07.10.2011) w Uniejowie.
 Udział przedstawicieli Departamentu w Targach Regionów i Produktów
Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.
 Udział przedstawiciela Departamentu w II Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Regionfun (20.10.2011 - 21.10.2011) w Katowicach
 Udział przedstawicieli Departamentu w Dożynkach Wojewódzkich w Wieluniu.
30
 Udział przedstawicieli Departamentu w II Forum Gospodarczym "Turystyka
szansą rozwoju przedsiębiorczości Ziemi Łowickiej" (25.11.2011 - 25.11.2011)
w Łowiczu.
 Udział przedstawiciela Departamentu w konferencji "projekty współpracy z
kibicami jako instrument dialogu ze środków kibiców przed i po EURO 2012
(01.12.2011) w Warszawie
 Udział przedstawicieli Departamentu w Międzynarodowej Konferencji Press
Euro (07.12.2011 - 08.12.2011) we Wrocławiu.
 Piknik Country w Mrągowie – promocja oferty turystycznej i kulturalnej regionu.
W zakresie promocji rolnictwa środki wydatkowano na zakup usług
promocyjnych tj.: zamieszczanie logotypów oraz herbu w materiałach informacyjnych
i na drukach promocyjnych, ekspozycja banerów i innych nośników promocyjnych w
trakcie trwania imprezy, podawanie do wiadomości publicznej przy użyciu kanałów
radiowych, telewizyjnych i prasy informacji o udziale województwa w konkretnych
wydarzeniach oraz inicjatywach. Celem była promocja potencjału oraz osiągnięć
rolniczych w Województwie. Zrealizowane zostały następujące inicjatywy:
 Wojewódzki etap Konkursu Polski Producent Żywności. Impreza odbyła się
w dniach 25 lutego – 27 lutego 2011roku w czasie Międzynarodowych Targów
Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur.
 Zgłoszenie do udziału w III edycji imprezy promującej produkty wpisane na
Listę Produktów Tradycyjnych
 Zakup publikacji "Browary Łodzi i regionu" i "Polskie świętowanie". Adwent,
Gody, zapusty"
 Aktualizacja folderu Produkty Tradycyjne Województwa Łódzkiego”
 Dożynki Wojewódzkie, Wieluń 21 sierpnia 2011 roku. Środki z budżetu
województwa zostały przeznaczone na zakup usługi promocyjnej oraz występ
i tantiemy Roberta Janowskiego.
 Ogólnopolskie Skierniewickie Dożynki Ogrodnicze Święto Kwiatów, Owoców i
Warzyw. Środki z budżetu województwa zostały przeznaczone na zakup
usługi promocyjnej.
 Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach 18–19
czerwca 2011roku. Środki z budżetu województwa zostały przeznaczone na
zakup pucharów
oraz zorganizowanie występów muzycznych podczas
trwania wystawy .
 II Europejskie Targi Produktów Regionalnych – Zakopane. Środki z budżetu
województwa zostały przeznaczone na zakup usługi promocyjnej oraz
wynajem powierzchni wystawienniczej z zabudową stoiska.
 IV Wojewódzki Konkurs Produktów Tradycyjnych Tygiel Smaków. Konkurs
odbył się w dniu 14 października 2011 roku podczas Targów Naturalnej
Żywności Natura Food w Łodzi. Środki z budżetu województwa zostały
wykorzystane do opłacenia kosztów najmu powierzchni wraz zabudową,
zakupu materiałów promocyjnych (fartuchy, podkładki filcowe) oraz statuetek,
wykonania dokumentacji zdjęciowej, wykonania reportażu ( wraz z prawami
autorskimi), wykonanie badań produktów żywnościowych zakwalifikowanych
do konkursu, promocji Województwa podczas Targów, promocji w mediach
współpraca w przeprowadzeniu konkursu, .
 Projekty zgłaszane w trakcie roku budżetowego 2011:
- VIII Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, Drobiu Ozdobnego,
Szynszyli i Gołębi w Wieluniu (22.01.2011 - 23.01.2011)– zakup pucharów,
31
-
-
Ogólnopolski Konkurs Prezentcji Wyrobów Wędliniarskich w Poznaniu
(08.04.2011) – zakup pucharu
XIX Targi Rolne Agrotechnika 2011(16.04.2011 - 17.04.2011) - zakup
pucharu
VI Piotrkowskie Targi Ogrodnicze "Pamiętajmy o ogrodach" w Piotrkowie
Trybunalskim (08.05.2011) - zakup pucharu
XXI Targi Ogrodniczo-Rolnicze w Bratoszewicach (28.05.2011 29.05.2011) – zakup pucharu
Zakup piernika z marchwi
Zakup 2 dyplomów dla laureatów XI edycji konkursu "Sposób na sukces" Pałac Prezydencki (28.06.2011)
XX Wystawa Rolnicza Rol-Szansa w Piotrkowie Trybunalskim (28.08.2011)
-zakup pucharów
XIII Dni Kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w Skrzelewie
gmina Teresin - Plebiscyt Publiczności za najlepszą prezentację polową
użytkowania maszyn rolniczych (09.10.2011)– zakup pucharu,
80.Wojewódzka Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Łodzi
(03.12.2011 - 04.12.2011) – zakup pucharów
Międzynarodowe Targi Natura Food w Łodzi (15.10.2011) – zakup plakietek
Wojewódzkie Święto Truskawki w Buczku (25.06.2011 - 26.06.2011) –
zakup usługi promocyjnej
Jubileusz 30-lecia powstania Związku Solidarność Rolników Indywidualnych
w WŁ - (05.06.2011) w Łodzi - zakup usługi promocyjnej
XII Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa w Zduńskiej Woli
(21.08.2011)- zakup usługi promocyjnej
Ogólnopolski Dzień Cebulowy w Grabowie (04.09.2011) - zakup usługi
promocyjnej
Wojewódzki Dzień Ziemniaka w Świnicach Warckich (18.09.2011) - zakup
usługi promocyjnej
Festiwal Dobrej Żywności "Księżackie Jadło" w Łowiczu (18.09.2011) zakup usługi promocyjnej
Dożynki Powiatu Zduńskowolskiego w Szadku (11.09.2011) - zakup usługi
promocyjnej
Święto Chrzanu w Osjakowie (01.10.2011) - zakup usługi promocyjnej
Artystyczny Kiermasz Świąteczny TRADYCJE w Łodzi, Muzeum
Archeologiczne i Etnograficzne (17.12.2011) - zakup usługi promocyjnej
W ramach działań promujących Województwo poprzez sport zrealizowano
kilkadziesiąt projektów. Podpisano umowy promocyjne, zakupiono nagrody (puchary,
statuetki, dyplomy) oraz wykonano materiały promocyjne. Gadżety zakupiono
w związku z promocją sportu w regionie łódzkim. Zakup usług promocyjnych dotyczył
głównie: zamieszczania logotypów Województwa oraz herbu w materiałach
informacyjnych i na drukach promocyjnych, ekspozycji bannerów i innych nośników
promocyjnych w trakcie trwania imprezy, przekazywania informacji prasowych,
radiowych i telewizyjnych o Województwie jako Partnerze Regionalnym czy
Patronacie Marszałka WŁ nad imprezą. Pewną część środków finansowych
zaangażowano także w projekt „Orlikowa Liga Mistrzów – Łódzkie 2011” i projekt
„Łódzkie – Region Sportu”, które realizowano we współpracy z telewizją, radiem
i prasą. Ogółem środki wydatkowano na pokrycie kosztów następujących inicjatyw:
 Zakup materiałów promocyjnych – piłek antystresowych i toreb sportowych
32
 Współpraca z mediami - promocja w 4 numerach magazynu "Nasza Piłka"
 Współpraca z mediami - obsługa medialna przez TVP Łódź projektu Łódzkie Region Sportu w miesiącach kwiecień – listopad
 Współpraca z mediami - zamieszczenie materiałów zdjęciowych i tekstowych
dotyczących promocji obiektów i inicjatyw sportowych w regionie łódzkim magazyn PRESS - numer kwietniowy 2011r.
 Współpraca z mediami - zamieszczenie materiału promującego WŁ
w specjalnym dodatku pn. "Gazeta Wyborcza Łódź pn. "Puchar Gazety
Wyborczej"
 Współpraca z mediami – promocja w dodatku "Press Euro" do miesięcznika
Press oraz w Kalendarzu Medialnym 2012 (do 14.12.2011)
 Wydatki związane z organizacją Orlikowej Ligi Mistrzów 2011 – środki
z budżetu Województwa zostały przeznaczone na udział przedstawiciela
Urzędu w spotkaniach organizacyjnych oraz patronat Radia Łódź i emisje
spotu, przeprowadzenie konkursów i relacje na żywo na antenie Radia
 Zakup pucharów :
- I turniej Piłki Siatkowej dla drużyn Męskich szkół prowadzonych przez
Samorząd WŁ (25.02.2011)
- 1/4 Finału Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Juniorek (18.02.2011 20.02.2011)
- Grand Prix Polski Par w Brydżu Sportowym (03.04.2011)
- IV Memoriał im. Mirosława Wojtani (16.04.2011)
- Finał Wojewódzkiego XV Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego
(27.05.2011)
- dla uczestników imprez: Niewiadów Basket Cup 2011 (21.05.2011),
zawody Strzeleckie organizowane przez Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie
Bractwo Kurkowe (28.05.2011)
- Finał Pucharu Polski Dzieci w Piłce Ręcznej w Pabianicach (27.05.2011 29.05.2011)
- IV Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych "Bezpieczne Mistrzostwa 2012"
(18.06.2011)
- XVII Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko (09.07.2011 10.07.2011)
- dla Finalistów Krajowego Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin (14.09.2011)
- IV Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Urzędów Marszałkowskich - Łódzkie
2011 (także medale i statuetki)
- I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek o Puchar Marszałka WŁ
w Łodzi (15.09.2011 - 18.09.2011) dla uczestników "Biegu o puchar
Marszałka WŁ" w Łodzi (13.11.2011) Piłki Siatkowej Kadetek o Puchar
Marszałka WŁ w Łodzi (15.09.2011 - 18.09.2011)
- X Turniej Piłki Siatkowej dla drużyn żeńskich szkół prowadzonych przez
Samorząd Województwa, Łódź (09.12.2011)
- IV Międzynarodowy Turniej Kadetek Piłki Siatkowej w Piątku (27.12.2011 30.12.2011)
- XXVII Bieg Sylwestrowy w Łodzi (31.12.2011)
 Zakup pozostałych nagród :
- zakup 28 trofeów szklanych dla najlepszych sportowców regionu łódzkiego
- zakup 200 egzemplarzy książki "Bardowie Sportu"
- zakup 675 medali - XXVII Bieg Sylwestrowy w Łodzi (31.12.2011)
33
- zakup 350 sztuk piłek do gry w piłkę nożną na trawie
 Zakup usługi promocyjnej:
- I Seminarium Karate Shotokan NSKF i I Puchar NSKF POLAND oraz
wizyta Mistrza Karate Pemba Tamang 8 DAN w regionie łódzkim
(28.01.2011 - 02.02.2011),
- Plebiscyt na sportowca i Trenera Roku Ziemi Piotrkowskiej (12.02.2011),
- Zawody żużlowe z udziałem Klubu Żużlowego "ORZEŁ ŁÓDŹ" (03.04.2011
- 30.09.2011),
- Ogólnopolski Turniej im. Leszka Jezierskiego
w regionie łódzkim
(30.04.2011 - 02.05.2011),
- Runda wiosenna rozgrywek ekstraligi rugby z udziałem klubu Blachy
Pruszyński Budowlani Łódź (09.04.2011 - 19.06.2011),
- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich XVII Sportowy Turniej Miast
i Gmin 2011 w WŁ (26.05.2011 - 01.06.2011),
- I Halowe Mistrzostwa Polski w Enduro-Crossie Łódź (18.06.2011),
- Projekt "Most solidarności - polskie wakacje dla dzieci z Japonii" - Wielki
Piknik Japoński w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo - Stara
Wieś" w miejscowości Stara Wieś (gmina Przedbórz) - powiat
radomszczański - 07.08.2011,
- Festiwal Trójek Siatkarskich o Puchar Marszałka WŁ w Zduńskiej Woli
(26.09.2011),
- Zawody Pływackie "Pożegnania Lata" w Konstantynowie Łódzkim
(01.10.2011),
- Turniej Koszykówki o Puchar Starosty Pabianickiego "Stop Narkotykom" w
Pabianicach (24.09.2011),
- Podczas meczów fazy zasadniczej sezonu 2011/2012 PlusLigi Kobiet
w siatkówce z udziałem klubu Organika-Budowlani Łódź (19.11.2011 17.12.2011),
- V edycja Mini Ligi Rugby Tag w Łodzi (25.11.2011),
- Mistrzostwa Świata w Halowym Enduro - FIM SuperEnduro World
Championship 2012 w Łodzi (10.12.2011),
- II polska liga futsalu z udziałem Klubu "Akademia Sportu" w Sieradzu
(04.12.2011 - 17.12.2011),
- Koszty pobytu 15 zawodników - pracowników Urzędu w Spale - IV
Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej - Łódzkie
2011 (15.09.2011 - 17.09.2011).
w zakresie współpracy zagranicznej:
Prowadzone były następujące działania:
 Inicjowanie i prowadzenie współpracy zagranicznej Województwa
na podstawie „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego”.
 Przygotowywanie projektów umów międzynarodowych oraz umów
zawieranych z innymi podmiotami zagranicznymi.
 Nadzór nad realizacją porozumień i umów w ramach współpracy
międzyregionalnej.
 Rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
 Organizacja spotkań i wizyt gości krajowych i zagranicznych na terenie
Województwa.
34
 Organizacja zagranicznych wyjazdów Marszałka WŁ, Wicemarszałków WŁ
i Członków Zarządu WŁ.
 Organizacja imprez promocyjnych poza granicami kraju.
 Zapewnienie obsługi tłumaczeń spotkań Członków Zarządu WŁ z gośćmi
z zagranicą.
Województwo jest stroną porozumień międzynarodowych z 16 regionami
partnerskimi, sformalizowanych zarówno w formie umów jak i listów intencyjnych o
współpracy.
Nasz region, pomimo braku formalnych umów o współpracy, współpracuje także z:
 Regionem Aragonii w Hiszpanii
 Regionem Bawarii w Niemczech
 Regionem Badenii-Wirtembergii,
oraz uczestniczy w spotkaniach, konferencjach i misjach gospodarczych
organizowanych w innych regionach.
W 2011 r. podejmowane były następujące działania związane ze współpracą
międzynarodową:
NIEMCY
Targi rolno – spożywcze Grüne Woche
W dniach 21-30.01.2011 r. odbyły się w Berlinie 76 Międzynarodowe Targi
Przemysłu Spożywczego, Rolnego oraz Ogrodnictwa „Grüne Woche”. W roku 2011
Polska była krajem partnerskim targów. Dzięki temu otrzymaliśmy możliwości
promocji takie jak: zamieszczenie logotypu na wszystkich ulotkach targowych,
materiałach informacyjnych, banerach i plakatach. Na stoisku Województwa swoje
produkty promowały następujące firmy regionalne: Browar Koreb z Łasku, Hektor
Sp.z.o.o. z Działoszyna, PPHU Zakład Cukierniczy E. Olszyńska z Koluszek,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Głuchowa, Przedsiębiorstwo MięsnoWędliniarskie - Jacek Podgórniak z Osjakowa, „Applex” Sp.z.o.o. z Nowych
Sadkowic oraz firma Piernikowe Chatki z Janowa. Na naszym stoisku odbywały się
także: autorskie warsztaty rękodzieła ludowego; prezentacja wyrobów regionalnych
(haft płaski i haft koralikowy); przygotowane przez firmę Folkloristic z Łowicza,
a także występy łódzkiego Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex”.
Targi Turystyczne ITB, Berlin
W dniach 9-13.03.2011 r. odbyły się w Berlinie Międzynarodowe Targi
Turystyczne ITB, na których Województwo wystawiało się wspólnie z Miastem Łódź,
Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego, Centralnym Łukiem
Turystyczną i Firmą TELMA, promującą szlak konny regionu łódzkiego. Tegoroczna
edycja była niezwykle ważna, ponieważ Polska uzyskała tytuł kraju partnerskiego
targów, przez co była m.in. gospodarzem oficjalnej ceremonii otwarcia targów,
na której gościem honorowym był Prezydent Lech Wałęsa.
35
Posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej
Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, Zielona
Góra
W dniach 7-8.04.2011 r. odbyło się w Zielonej Górze XXXV Posiedzenie
Komitetu
ds. Współpracy Międzyregionalnej
Polsko-Niemieckiej
Komisji
Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Podczas posiedzenia
poruszono następujące tematy: 20-lecie Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a
Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz
perspektywy na przyszłość „Strategia Europa 2020- swobodny przepływ
pracowników i oddziaływanie na regiony.
Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 2011
W
dniach
8-12.10.2011
r.
Województwo
zaprezentowało
się
na Międzynarodowych Targach Spożywczych ANUGA w Kolonii. To jedne
z największych targów branży spożywczej na świecie, w których tym razem wzięło
udział ponad 6,5 tys. wystawców z 98 krajów świata. Krajem partnerskim tegorocznej
edycji targów były Włochy. W tym roku na stoisku Województwa prezentowały się
firmy: APPLEX Sp. z o.o.; WIATROWY SAD, Przedsiębiorstwo HEKTOR Sp. Z o.o
oraz PPHU MARKS.
Global Education Technology Summit 2011, Berlin
W dniach 5-7 października w Berlinie odbył się międzynarodowy szczyt Global
Education Technology Summit (GETS) 2011. GETS 2011 skupił wokół siebie liderów
w dziedzinie edukacji, biznesu i administracji rządowej z całego świata w celu
wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniami nowych technologii w celu
ulepszenia edukacji.
Misja gospodarcza do Wolnego Państwa Bawarii
W dniach 21-24.11.2011 Województwo zorganizowało misję gospodarczą do
Bawarii, w której uczestniczyli przedstawiciele firm z regionu łódzkiego. Podczas
licznych spotkań z przedstawicielami władz regionu Bawarii promowano
Województwo oraz zachęcano do współpracy m.in. w zakresie ochrony środowiska,
energetyki, biotechnologii.
WĘGRY
Targi rolno-spożywcze, Hodmezovasarhely
W dniach 6-8 maja 2011 r.
Województwo uczestniczyło w XVIII
Międzynarodowej Wystawie i Targach Gospodarki Rolnej i Rolnictwa Wielkiej Niziny
Węgierskiej w Hodmezovasarhely w dniach 6-8.05.2011; Województwo było
gospodarzem stoiska promocyjnego o powierzchni 16 m2, na którym gościliśmy firmy
z branży rolniczej i przetwórstwa spożywczego z naszego województwa: PiwowarBrowar Koreb, Przedsiębiorstwo “HEKTOR” Sp. z o.o. – producent przetworów
owocowych i warzywnych, Rolfoods – producenta mrożonych owoców i warzyw.
Na stoisku nie zabrakło wyrobów Zakładu Piekarniczego H.E.Olszyńscy.
Wizyta na Węgrzech w dniach 24-27.06.2011
Delegacja Województwa na zaproszenie regionu partnerskiego w dniach 2526 czerwca przebywała na Węgrzech w regionie partnerskich Csongrad
36
w Opustaszer, w miejscu Narodowej Pamięci Historycznej Powstania Państwa
Węgierskiego.
Wizyta grupy sportowców węgierskich w Spale
W dniach 28-31 sierpnia w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale gościła
52-osobowa grupa węgierskich sportowców. Młodzież przyjechała na zaproszenie
Pana Marszałka WŁ Witolda Stępnia aby, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku,
wziąć udział w drugiej już edycji imprezy sportowej „Puchar Regionów”. Uczestnicy
rozgrywek w wieku 13- 15 lat konkurowali w kilku dyscyplinach, m. in. judo,
czwórboju, tenisie stołowym, piłce nożnej i rozgrywkach szachowych.
Wizyta delegacji węgierskiej w Łodzi w dniach 10-11 października 2011 r.
Na zaproszenie Marszałka WŁ w Łodzi w dniach 10-11 października
przebywała trzyosobowa delegacja z Węgier. Wizyta ta związana była z wymianą
doświadczeń podczas
konferencji organizowanej przez Regionalne Centrum
Pomocy Społecznej pod hasłem „System wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych
w regionie łódzkim – dokonania i wyzwania.
FRANCJA
Wizyta studyjna w Departamencie Nord
W dniach 16 – 19. 02 miała miejsce wizyta studyjna w Departamencie Nord
przedstawicieli muzeum Etnograficzno-Archeologicznego oraz dyrekcji Departamentu
Kultury i Edukacji, będąca kontynuacją projektu współpracy pomiędzy jednostkami
kultury podległymi partnerskim jednostkom samorządowym. Wizyta obejmowała
zapoznanie się gości z działalnością edukacyjną Muzeum Matisse‟a i Muzeum
Archeologicznego w Bavay, a także zwiedzanie stanowisk archeologicznych
na terenie forum romańskiego i porównanie ich z techniką prac w grodzisku tumskim.
Uroczysta inauguracja siedziby Alliance Francaise w Łodzi
Marszałek WŁ, Witold Stępień, objął patronatem honorowym uroczystość
otwarcia Centrum Języka i Kultury Francuskiej Alliance Française, w której
uczestniczył m.in. Jego Ekscelencja Ambasador Francji – pan François Barry
Delongchamps, oraz zaproszeni przez Marszałka goście z Departamentu Nord.
Targi ‘Salon d’estinations’’ region Nord-pas-de-Calais
Przedsięwzięcie – impreza promocyjno-targowa zostało zorganizowane
na największym stadionie w regionie Nord-Pas-de-Calais, do którego należy nasz
departament partnerski – Nord. Jest to kontynuacja i rozwinięcie imprezy
zatytułowanej „Rynek en fête” odbywającej się w regionie od kilku lat. W tym roku
miała ona na celu prezentację wszystkich województw. Położono też duży nacisk na
prezydencję Polski w Unii oraz obecność podmiotów turystycznych, ekonomicznych
i kulturalnych z całego kraju.
Konferencja zamykająca projekt ‘Starzeć się godnie w Europie’, Lille
W dniach 24-25 czerwca delegacja Województwa uczestniczyła w uroczystym
zakończeniu międzynarodowego projektu dotyczącego problematyki społecznej:
”Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje samorządów lokalnych”.
37
Konferencja odbyła się w Lille /Francja/. Przedsięwzięcie, zapoczątkowane w roku
2008, miało na celu wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i innowacyjnych
rozwiązań problemów dotykających ludzi starszych. Uczestnikami byli
przedstawiciele sześciu regionów partnerskich Departamentu Nord, do których
należy także Województwo. Projekt otrzymał oficjalne logo Komisji Europejskiej
i wnioski zawarte w wydawnictwie „Wyzwania związane ze starzeniem się
społeczeństw” propagowane będą w roku 2012, ogłoszonym rokiem aktywnego
wieku trzeciego i solidarności międzypokoleniowej.
Udział delegacji z departamentu Nord w konferencji ‘System opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi’
Konferencja została zorganizowana w dniach 10-11.10.2011 przez Regionalne
Centrum Polityki Społecznej. Wzięła w niej udział delegacja Departamentu Nord
w składzie: Laurence Lecomte, dyrektor departamentalnego Domu dla Osób
Niepełnosprawnych; Martina Clairy, pracownik Wydziału
ds. Współpracy
Zagranicznej i Programów Europejskich w Departamencie Nord. Goście z Francji
zaprezentowali system opieki społecznej nad dziećmi niepełnosprawnymi
obowiązujący w Republice Francuskiej oraz rozwiązania proceduralne specyficzne
dla Departamentu Nord.
Udział Członka Zarządu WŁ Dariusza Klimczaka w uroczystym podpisaniu
umowy o miastach bliźniaczych, Saint-Alban
W dniach 25-27 listopada odbywały się w mieście Saint-Alban w regionie
Midi-Pyrénnées we Francji uroczystości związane z podpisaniem umowy o miastach
bliźniaczych pomiędzy Saint-Alban, miastem Salgareda /Włochy/ oraz Brzezinami.
Członek Zarządu WŁ Dariusz Klimczak odbył spotkania z merami zainteresowanych
miast, a także z panem Gerard ONESTA, wiceprzewodniczącym regionu MidiPyrenee oraz byłym Wiceprezydentem Parlamentu Europejskiego.
Wizyta Marszałka WŁ w Departamencie Nord
Na zaproszenie Pana Fréderic Marchand, Wiceprzewodniczącego Rady
Generalnej Departamentu Nord ds. Współpracy Międzynarodowej i Spraw
Europejskich, marszałek Witold Stępień złożył wizytę w stolicy Departamentu Nord
i regionu Nord-Pas de Calais – Lille. Podczas wizyty delegacja polska zapoznała się
z
innowacyjnymi
rozwiązaniami
stosowanymi
w
regionie
partnerskim
w następujących dziedzinach: system transportu aglomeracyjnego (spotkanie
w spółce Transpole), transport multimodalny (wizyta robocza
na platformie
multimodalnej Delta 3), rewitalizacja obiektów postindustrialnych (dzielnica
mieszkaniowa Hellemes, muzeum Tripostal).
Udział przedstawicieli WŁ w Międzynarodowym Seminarium Naukowym
Członek Zarządu WŁ, Dariusz Klimczak, oraz dyrektor Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej, Anna Mroczek, zabrali głos podczas zorganizowanego przez
Uniwersytet Warszawski i Ambasadę Francji międzynarodowego seminarium
naukowego „Opieka nad osobami niesamodzielnymi w kontekście starzenia się
społeczeństwa”. Przedstawiciele WŁ oraz Departamentu Nord przedstawili sytuację
osób starszych w obu regionach, a także zapoznali gości z Polski i Francji
z przebiegiem i wynikami projektu „Starzeć się godnie w Europie – różnorodne wizje
samorządów lokalnych”.
38
BELGIA
Dzień Otwarty Unii Europejskich, Bruksela
7 maja br. w Brukseli odbył się „Dzień otwarty”, podczas którego wszystkie
instytucje Unii Europejskiej tradycyjnie zostały otwarte dla wszystkich zwiedzających.
„Open Doors Day” jak co roku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno
gości jak i wystawców, wśród których, ze względu na przypadającą w tym roku
polską Prezydencję w Radzie UE, szczególnie licznie reprezentowane były polskie
województwa.
Konferencja nt. Partnerstwa Wschodniego w Brukseli
Obszary tematyczne: ramy formalno-prawne programu „Partnerstwa
Wschodniego” na szczeblu europejskim i krajowym; przeniesienie działań na poziom
regionalny i lokalny; doświadczenia wynikające z dotychczasowych działań;
perspektywy rozwoju programu do końca obecnej i w nowej perspektywie finansowej.
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, zajmującym się problematyka
Partnerstwa Wschodniego: podsumowanie doświadczeń Województwa w zakresie
realizacji inicjatyw związanych z tematyka PW; poszukiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania dla realizacji inicjatyw.
CZECHY
Targi Turystyczne Regiontour, Brno
W dniach 13-16 stycznia Województwo wzięło udział w jubileuszowej, 20.
edycji targów turystycznych REGIONTOUR, odbywających się w czeskim mieście
Brno. Targi REGIONTOUR odbywały się w największej hali brneńskiego Centrum
Wystawienniczego i według szacunków organizatorów przyciągnęły ponad 30 000
zwiedzających. Na stoisku przygotowanym przez region Południowych Moraw
prezentowali się jego partnerzy zagraniczni. Obok Województwa swoje atrakcje
turystyczne promowali przedstawiciele regionów z Francji, Chorwacji, Włoch,
Słowacji, Rosji oraz Ukrainy.
Grand Prix Brna
11 medali zdobyli młodzi lekkoatleci z Województwa podczas 6. edycji mityngu
o Grand Prix Brna i Regionu Południowych Moraw. Impreza odbyła się 17 maja br.
w czeskim Brnie, stolicy naszego regionu partnerskiego. Sportowcy z Łódzkiego
rywalizowali z młodzieżą z Czech i Słowacji w ośmiu konkurencjach biegowych.
Miejsca na podium wywalczyli w biegach na 100, 200, 400 i 1500 metrów mężczyzn
oraz 200 i 800 metrów kobiet. Nasi zawodnicy przyjechali do Brna na zaproszenie
organizatorów imprezy już po raz piąty.
UKRAINA
Targi przemysłu rolno-spożywczego PRODEXPO, Kijów
W dniach 22–27 lutego 2011 r. Województwo po raz pierwszy zaprezentowało
się na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego PRODEXPO w Kijowie.
Region łódzki zaprezentował się na polskim stoisku narodowym wraz z trzema
województwami: lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko pomorskim, a także
działającym przy Ambasadzie RP Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji. Imprezie
towarzyszyła wystawa sprzętu wykorzystywanego w przemyśle przetwórczym,
39
a także służącym do produkcji opakowań. Kijowska impreza wystawiennicza odbywa
się co roku i jest jednym z największych wydarzeń tego typu na Ukrainie.
Wizyta lekarzy z Winnicy w Województwie Łódzkim
W dniach 5-8 kwietnia 2011 r. przebywała w Łodzi delegacja obwodu
winnickiego. Poza wizytą w Urzędzie, podczas której obie strony zaprezentowały
zagadnienia organizacji regionalnej służby zdrowia – ukraińscy goście odwiedzili
szpitale: im. Pirogowa, im. Kopernika, im. Biegańskiego oraz podziwiali zabytki ul.
Piotrkowskiej. Delegacja z Winnicy w drugim dniu swojej wizyty poznała także pracę
szpitala wojewódzkiego w Sieradzu, ze szczególnym uwzględnieniem Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, oraz szpitala psychiatrycznego w Warcie.
Konferencja Współpracy Województwa Łódzkiego, Łuck
W dniach 15 – 16 kwietnia 2011 r. w siedzibie Wołyńskiej Obwodowej
Administracji Państwowej w Łucku odbyła się I Konferencja Współpracy
Województwa Łódzkiego z Obwodem Wołyńskim. W trakcie spotkania przedstawiono
prezentacje wydziałów Administracji Obwodowej oraz służb mundurowych
i organizacji pozarządowych, po czym odbyła się dyskusja pomiędzy odpowiednimi
jednostkami obu regionów, powiązanych od blisko roku czterostronną umową
o współpracy. Równolegle odbywało się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli
firm, zarówno polskich, jak i ukraińskich, na którym określano możliwości i potrzeby
gospodarcze obu stron. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie tworzenia
małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Obwodu Wołyńskiego, w czym region
łódzki posiada duże doświadczenie, z którego pragną skorzystać przedstawiciele
wołyńskiego biznesu.
Targi turystyczne, Charków
W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. Województwo zaprezentowało się
na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Charkowie „Partnerstwo w
turystyce”. Charków jest drugim co do wielkości miastem Ukrainy, które w latach
1918-1934 pełniło funkcję stolicy tego kraju. W IV edycji imprezy uczestniczyli
przedstawiciele firm turystycznych ze wschodniej Ukrainy, władze miast i powiatów
obwodu charkowskiego, a ponadto liczni goście z Czech, Niemiec, Holandii, Rosji,
Turcji, Łotwy, Gruzji, Czarnogóry i Izraela. Polska była reprezentowana przez
czterech wystawców – Województwo, Poznań, Warszawę, a także Polski Ośrodek
Informacji Turystycznej w Kijowie.
Umowa między uniwersytetami
Dnia 13 maja 2011 r. w Urzędzie uroczyście podpisano umowę między
Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowicza a Uniwersytetem
Łódzkim. Dokument – w obecności Witolda - Stępnia Marszałka WŁ sygnowali Jurij
Łopatyński, prorektor ds. współpracy międzynarodowej ukraińskiej uczelni oraz prof.
dr hab. Zofia Wysokińska – prorektor ds. współpracy z zagranicą.
Spotkanie przedstawicieli Gminy i Powiatu Opoczyńskiego z władzami Lwowa
oraz przedstawicielami Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Lwów
W dniu 9 czerwca 2011 r. Pan Artur Bagieński – Wicemarszałek WŁ wziął
udział w spotkaniu przedstawicieli i przedsiębiorców z Gminy i Powiatu
Opoczyńskiego z władzami Lwowa oraz Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie
40
odbyło się w ramach realizowania projektu utworzenia w Opocznie Wschodniego
Centrum Biznesu.
Dzień Niepodległości Ukrainy w Obwodzie Winnickim
W dniach 23 – 24 sierpnia 2011 r. delegacja Województwa uczestniczyła
w jubileuszowych obchodach XX - lecia niepodległości Ukrainy w Winnicy. Wyjazd
był jednocześnie rewizytą kwietniowego spotkania przedstawicieli środowiska
medycznego obu regionów. Członkowie delegacji spotkali się z władzami Obwodu
Winnickiego, uczestniczyli w uroczystym przekazaniu przez Gubernatora obwodu –
Mikołaja Dżyhę 51 karetek ratunkowych dla potrzeb jednostek podległych
administracji regionu, a także odwiedzili szpitale położnicze w Winnicy i w Żmerynce,
zapoznając się z działalnością placówek.
V Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej „Kopernik 2011”
W dniach 18 – 20 listopada 2011 r. odbyła się Konferencja Medycyny
Ratunkowej, w której udział wzięło 10 lekarzy z Obwodu Winnickiego na Ukrainie.
Zostali oni zaproszeni w trakcie sierpniowego pobytu delegacji lekarzy
z Województwa w Winnicy i Żmerynce. Tematyką przewodnią Konferencji były
zagadnienia związane z obrażeniami wielonarządowymi i organizacja sieci centrów
Urazowych w Polsce. Zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania sprzętowe
z zakresu traumatologii i medycyny ratunkowej. Delegacja ukraińska wzięła udział
w warsztatach doskonalących, a także spędziła cały dzień, towarzysząc lekarzom
szpitala im. M. Kopernika w pracy na wybranych oddziałach.
Dunajskie Forum Inwestycyjne, Odessa
W dniach 25-26.11. w Odessie odbyło się Forum Inwestycyjne. Województwo
reprezentował Pan Cezary Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju
Regionalnej, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji. Celem forum było,
między innymi: prezentacja inwestycyjnego, transportowego, przemysłowego,
komunikacyjnego i energetycznego potencjału Obwodu Odeskiego i regionów
objętych współpracą; bezpośredni dialog inwestorów z przedstawicielami władzy;
stworzenie rynku dla inicjatorów projektów i potencjalnych inwestorów; prezentacja
firm i portów subregionu Dunajskiego, możliwości komunikacji z Europą Środkową;
przedstawienie dorobku i planów w dziedzinie transportu i komunikacji w Regionie
Dunajskim i regionach partnerskich; przetwórstwo owocowo-warzywne a sprawna
logistyka; wykorzystanie energoefektywnych i alternatywnych źródeł energii
w tworzeniu Infrastruktury.
Forum Turystyczne w Charkowie
W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. Województwo zaprezentowało się na
Międzynarodowych Targach Turystycznych w Charkowie „Partnerstwo w turystyce”.
W tegorocznej edycji imprezy uczestniczyli przedstawiciele firm turystycznych ze
wschodniej Ukrainy, władze miast i powiatów obwodu charkowskiego, a ponadto
liczni goście z Czech, Niemiec, Holandii, Rosji, Turcji, Łotwy, Gruzji, Czarnogóry
i Izraela. Polska była reprezentowana przez czterech wystawców – Województwo,
Poznań, Warszawę, a także Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie.
41
Dzień Niepodległości w Charkowie
W dniu 24 sierpnia delegacja Województwa uczestniczyła w uroczystościach
związanych z 20. rocznica ogłoszenia niepodległości Ukrainy, które były
zorganizowane w Charkowie z inicjatywy gubernatora obwodu charkowskiego
Michaiła Dobkina i mera miasta Giennadija Kiernesa. Uroczystości w Charkowie
odbywały się wraz ze świętem miasta, które obchodzone jest 23 sierpnia z okazji
wyzwolenia spod niemieckiej okupacji w 1943 roku.
Wizyta studyjna lekarzy z Województwa Łódzkiego
5-8 kwietnia odbyła się wizyta lekarzy z obwodu winnickiego w Województwie.
Poza wizytą w Urzędzie, podczas której obie strony zaprezentowały zagadnienia
organizacji regionalnej służby zdrowia – ukraińscy goście odwiedzili szpitale: im.
Pirogowa, im. Kopernika, im. Biegańskiego oraz podziwiali zabytki ul. Piotrkowskiej.
Delegacja z Winnicy poznała także prace szpitala wojewódzkiego w Sieradzu oraz
szpitala psychiatrycznego w Warcie.
Targi w Kijowie
W dniach 22–27 lutego Województwo po raz pierwszy zaprezentowało się na
Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego PRODEXPO w Kijowie.
Region łódzki zaprezentował się na polskim stoisku narodowym wraz z trzema
polskim województwami: lubelskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko pomorskim,
a także działającym przy Ambasadzie RP Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji.
Imprezie towarzyszyła wystawa sprzętu wykorzystywanego w przemyśle
przetwórczym, a także służącym do produkcji opakowań.
BIAŁORUŚ
VI Gala Baletowa – wizyta delegacji artystów z obwodu witebskiego
W dniach 13-17 marca 2011 r. przebywała w Łodzi delegacja obwodu
witebskiego, a także dwóch pedagogów w klasie tańca i 12-osobowy zespół.
W związku realizowaną pomiędzy Województwem a obwodem witebskim współpracą
dwustronną Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi nawiązała kontakty
z Państwową Wyższą Szkołą Artystyczną w Witebsku. 14 marca 2011 r. odbył się
występ białoruskich gości w Śródmiejskim Forum Kultury zorganizowany przez
stowarzyszenie białoruskiej diaspory w Województwie „Białoruski Dom”. Podczas
wieczoru goście z Witebska zaprezentowali prezentację multimedialną na temat
atrakcji turystycznych swojego regionu. 15 marca 2011 r. miał miejsce występ
białoruskich podczas koncertu VI Gala Baletowa w Teatrze Wielkim.
Przyjęcie delegacji z obwodu witebskiego – Gala Baletowa w Teatrze Wielkim
W związku z realizowaną pomiędzy Województwem a obwodem witebskim
współpracą dwustronną Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi nawiązała
kontakty z Państwową Wyższą Szkołą Artystyczna w Witebsku. Zaproszenie
do strony białoruskiej wystosowała dyrektor łódzkiej szkoły – Magdalena
Sierakowska. W dniu 14 marca 2011 r. odbył się występ białoruskich gości
w Śródmiejskim Forum Kultury zorganizowany przez stowarzyszenie białoruskiej
diaspory w województwie łódzkim pn. „Białoruski Dom”. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy strony białoruskiej. Podczas wieczoru goście z Witebska zaprezentowali
prezentacje multimedialna na temat atrakcji turystycznych swojego regionu. Dzień
42
później miał miejsce występ białoruskich podczas koncertu „VI Gala Baletowa”
w Teatrze Wielkim.
Udział w Międzynarodowym Festiwalu Choreografii Współczesnej IFMC
Projekt został zrealizowany w dniach 15-21 listopada 2011 r. 24.
Międzynarodowy Festiwal Choreografii Współczesnej IFMC jest imprezą odbywającą
się co roku. Głównym celem jest popularyzacja tańca współczesnego – jednej z
najaktywniej rozwijającej się dziedzin we współczesnej sztuce. W tegorocznej edycji
imprezy odbyły się: koncerty pokazowe zaproszonych gości, warsztaty i krajowy
konkurs z udziałem tancerzy z czterech największych miast Białorusi. Do udziału
w festiwalu Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej zaprosił przedstawicieli
Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi: p. Aleksandra
Stanisławska – Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych oraz uczniowie: Anna Głaz,
Daria Majewska, Dawid Kucharski.
ROSJA
Targi Turystyczne Jantur, Kaliningrad
W dniach 14 – 16 kwietnia 2011 r. w Kaliningradzie odbyły się XIV
Międzynarodowe Targi Turystyczne „Jantur 2011”. To największa impreza
turystyczna w Obwodzie Kaliningradzkim. Wspólne stoisko polskich regionów
przygotowuje przedstawicielstwo Polskiej Organizacji Turystycznej w Moskwie,
a wyjazd organizuje Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
Łódzkie prezentowało najdłuższy w Europie szlakiem konnym, szlak bursztynowy
(który szczególnie zainteresował gospodarzy, jako że Obwód Kaliningradzki to
zagłębie bursztynu) i propozycje wypoczynku dla miłośników rowerów.
Forum Regionów Polski i Rosji, Moskwa
W dniach 31 maja – 2 czerwca 2011 r. przedstawiciele Urzędu uczestniczyli
na zaproszenie marszałka senatu RP Bogdana Borusewicza, w III Forum Regionów
Polska - Rosja. W polskiej delegacji byli również senatorowie, przedstawiciele
ministerstwa gospodarki, ministerstwa rozwoju regionalnego oraz samorządów
pozostałych województw. Celem Forum zainicjowanego przez Przewodniczącego
Rady Zgromadzenia Federalnego Rosji Siergieja Mironowa, było przedstawienie
problematyki rozwoju regionalnego, a także zarysowanie ofert współpracy pomiędzy
regionami.
Podpisanie umowy o współpracy z obwodem leningradzkim
24 maja 2011 r. Witold Stępień – Marszałek WŁ podpisał porozumienie
o współpracy międzynarodowej z Aleksandrem Kuzniecowem - Wicegubernatorem
Obwodu Leningradzkiego. Porozumienie pomiędzy naszym Województwem
a obwodem leningradzkim zakłada m.in. działania na rzecz nawiązania współpracy
pomiędzy podmiotami gospodarczymi, organizację staży pracowników i ekspertów
w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych, współpracę pomiędzy szkołami
wyższymi, szkołami technicznymi i ogólnokształcącymi, a także wymianę kulturalną,
organizację wspólnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.
Forum Regionów Polski i Rosji w Moskwie
Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli na zaproszenie Marszałka Senatu RP
Bogdana Borusewicza, w III Forum Regionów Polska - Rosja. W polskiej delegacji
43
byli również senatorowie, przedstawiciele ministerstwa gospodarki, ministerstwa
rozwoju regionalnego oraz samorządów pozostałych województw. Celem Forum
zainicjowanego przez Przewodniczącego Rady Zgromadzenia Federalnego Rosji
Siergieja Mironowa, było przedstawienie problematyki rozwoju regionalnego, a także
zarysowanie ofert współpracy pomiędzy regionami. Spotkanie było tez okazja
do zapoznania się z osiągnieciami regionów Rosji w dziedzinie wysokich technologii
oraz innowacji na przykładzie konkretnych obiektów branży naukowo-produkcyjnej.
Dlatego posiedzenie plenarne Forum odbyło się w Moskwie, ale robocze spotkania w podmoskiewskich ośrodka naukowo-badawczych.
Forum Regionów Partnerskich obwodu leningradzkiego
W dniach 28-30 lipca 2011 r. delegacja Województwa uczestniczyła w V
Forum Regionów Partnerskich Obwodu Leningradzkiego w Petersburgu.
Przedstawiciele Łódzkiego wzięli również udział w uroczystościach, które związane
były z obchodami 84. rocznicy utworzenia Obwodu Leningradzkiego, które odbyły się
w Kirowsku. Forum regionów poświęcone było tematyce dziecięco-młodzieżowej
i odbywało się pod hasłem „Dzieci – nasza wspólna przyszłość”. Podczas dyskusji
panelowych zaprezentowano m.in. realizowane w Województwie programy
profilaktyczne dla dzieci, dotyczące próchnicy zębów, zeza i wad wzroku, a także
depresji.
WIELKA BRYTANIA
W dniach 13-16 marca 2011 r. w Londynie odbyły się Międzynarodowe Targi
Żywności i Napojów IFE 2011. Stanowią one jedną z większych imprez
wystawienniczych sektora artykułów spożywczych w Europie. Targi są imprezą
cykliczną, odbywającą się co dwa lata. Podczas nich prezentują się producenci
żywności, napojów i szeroko pojętych wyrobów gastronomicznych z całego świata. W
ramach stoiska polskiego, którego gospodarzem była Krajowa Izba Gospodarcza,
zaprezentowało się Województwo, które uczestniczyło w targach na zaproszenie
Ministerstwa Rolnictwa i było jedynym polskim regionem; produkty swoich firm
promowały firmy z regionu łódzkiego: Przedsiębiorstwo „HEKTOR” Sp. z o.o., Browar
KOREB, Zakłady Mięsne ZBYSZKO oraz „Cukiernictwo” Spółka Braci Miś. Ponadto,
na stoisku Ministerstwa Rolnictwa prezentowała się firma Bracia Urbanek, również
pochodząca z naszego Województwa.
SZWECJA
Wizyta delegacji szwedzkiej w Łodzi
Na zaproszenie Marszałka WŁ w Łodzi w dniach 10-11 października 2011
przebywała trzy- osobowa delegacja z Regionu Orebro ze Szwecji. Wizyta ta
związana była z wymianą doświadczeń podczas konferencji organizowanej przez
Regionalne Centrum Pomocy Społecznej pod hasłem „ System wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych w regionie łódzkim – dokonania i wyzwania. Przedstawiciele ze
Szwecji podczas konferencji zaprezentowali szwedzki system opieki zdrowotnej
i metody rehabilitacji w swoim kraju.
HISZPANIA
18 października 2011r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami regionu
Nawarra, podczas której wyrażono wolę współpracy Nawarry oraz Województwa na
44
szerszą skalę poza projektem. Spotkanie odbyło się przy okazji organizowanego
w Łodzi spotkania Grupy Sterującej (18 października) oraz Sesji Wymiany Wiedzy
(19-20 października) projektu Euris (INTERREG IV C), Partnerem wiodącym projektu
Euris jest region Nawarra.
INNE DZIAŁANIA PROMOCYJNE
Targi Turystyczne Na styku Kultur
XVII Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, odbyły
się w dniach 25-27 lutego w Hali EXPO. Podczas targów wystawcy z Polski
i zagranicy, regiony turystyczne, ośrodki SPA and Welles, organizacje turystyczne
i agroturystyczne, biura podróży, obiekty noclegowe, przewoźnicy, ubezpieczyciele
mieli możliwość zaprezentować swoja ofertę. Każdy zwiedzający miał możliwość
nawiązania z nimi bezpośredniego kontaktu, odkrycia nieznanych dotąd miejsc,
poznania kultur oraz uroków wielu krajów świata. W targach wzięli udział
przedstawiciele zagranicznych regionów partnerskich Województwa.
Jarmark Kaziukowy
Zawarto umowę na zakup usługi promocyjnej z Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Zgierzu w związku z promocją Województwa podczas VII Jarmarku Kaziukowego,
odbywającego się w Zgierzu w dn. 5-6 marca 2011 r.
Konferencja dot. polityki spójności, Bled, Słowenia
W miejscowości Bled (Słowenia) w dniach 16-18 marca 2011 roku odbyła się
konferencja „Jaka przyszłość dla polityki spójności‟, W konferencji wziął udział
Członek Zarządu Marcin Bugajski; konferencja, organizowana przez Komisję
Europejską, Stowarzyszenie Studiów Regionalnych (RSA) oraz Biuro ds. Samorządu
Lokalnego i Polityki Regionalnej Słowenii, była okazją do dyskusji nad niedawno
opublikowanym 5 Raportem Spójności.
Spotkanie ze studentami ze Wschodu
18 maja 2011 r. w Urzędzie odbyło się spotkanie studentów ze Wschodu
z przedstawicielami Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej. Młodzież
przyjechała do Polsce w ramach projektu „Study Visits to Poland”. Na zaproszenie
Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO do Łodzi
przyjechało 11 studentów z Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Celem ich pobytu w Polsce jest
m.in. zapoznanie się ze strukturami i pracą administracji od Rad Osiedla i samorządy
po Sejm, Senat i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów realizowanego ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Usługa promocyjna podczas udziału w konkursie ‘Odyseja Umysłów’, Stany
Zjednoczone
Usługa promocyjna Województwa wykonana przez uczniów Społecznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Ewarysta Estkowskiego Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Łodzi, podczas udziału w konkursie „Odyseja Umysłów‟ w Stanach
Zjednoczonych, w College Park koło Waszyngtony (Stany Zjednoczone). Usługa
promocyjna polegała na prezentacji materiałów promocyjnych Województwa podczas
festiwalu; ekspozycji roll-upów / banerów Województwa podczas festiwalu; informacji
ustnej o regionie przekazywanej podczas trwania festiwalu.
45
Usługa promocyjna podczas wizyt dziennikarzy
Umowa promocyjna zawarta
z Regionalna Organizacją Turystyczną
Województwa Łódzkiego, dotycząca promocji Województwa w związku z organizacją
dwóch wizyt studyjnych dziennikarzy: z Ukrainy (w terminie 21-22 maja 2011) oraz
Węgier (w terminie 10-12 czerwca 2011).
Misja gospodarcza do Izraela
Przedstawiciele Województwa wzięli udział w organizowanej przez Łódzką
Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w dniach 19-23 czerwca 2011 roku misji
gospodarczej do Izraela. Celem misji było zachęcenie inwestorów izraelskich do
ulokowania kapitału w regionie łódzkim, ze szczególnym naciskiem na branże
farmaceutyczną i biotechnologiczną. Odbyły się spotkania w Tel-Awiwie, Hajfie
i Jerozolimie, nawiązano również współpracę z parkami technologicznymi oraz
centrami transferu technologii z Izraela. W misji gospodarczej wzięli również udział
przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej.
8 Jarmark Wojewódzki
W 8. Jarmarku Wojewódzkim udział wzięły delegacje oficjalne oraz zespoły
folklorystyczne z zagranicznych regionów partnerskich Województwa.
IV Europejskie Forum Gospodarcze
W IV Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi udział wzięły następujące
delegacje z zagranicznych regionów partnerskich WŁ: Charków – delegacja pod
przewodnictwem Wicemera Miasta Charkowa – Igora Terechowa; Obwód Wołyński –
delegacja pod przewodnictwem Wicegubernatora Obwodu Wołyńskiego – Witalija
Karpiuka; Region West Midlands –przedstawiciele Izby Handlowej Herefordshire
i Worcestershire w (wystąpienia w ramach panelu Polish-American Management
Center); Region Południowe Morawy – przedstawiciel regionu.
Forum Funduszy Europejskich WŁ
W Forum Funduszy Europejskich udział wzięli: przedstawiciele Izby Handlowej
Herefordshire i Worcestershire w Forum Funduszy Europejskich Województwa
Łódzkiego (prezentacja nt. doświadczenia brytyjskiego w zakresie wykorzystania
funduszy europejskich oraz prezydencji w Radzie Unii Europejskiej); Natalia
Blázquez Larraz, Dyrektor Zarządzającej Fundacji Transpirenaica (Saragossa,
Aragonia) – wystąpienie na temat planowanych połączeń kolei szybkich prędkości
łączących Aragonię z Francją (kolej transpirenejska).
Forum Inwestycyjne w Szanghaju oraz Forum Ekonomiczne w Pekinie, Chiny
W Forum Inwestycyjnym w Szanghaju oraz Forum Ekonomicznym w Pekinie
w dniach 17-22 grudnia 2011 roku udział wzięli Pani Doroty Ryl – Wicemarszałek
WŁ, Prezes ŁARR oraz przedsiębiorcy z regionu łódzkiego.
Promocja Województwa podczas zlotu młodzieży w USA
W związku z promocją Województwa, zrealizowana została umowa
promocyjna z Fundacją 4H, dotycząca pobytu młodzieży polskiej ze środowisk
46
wiejskich i małych miast w Stanach Zjednoczonych w ramach zlotu młodzieży
na terenie Uniwersytetu Stanowego Michigan w dniach 21 czerwca – 21 lipca 2011 r.
Promocja Województwa podczas Światowego Jamboree Skautowego
Zawarto umowę na promocję Województwa podczas 22. Światowego
Jamboree Skautowego, które odbyło się w Rinkaby, w Szwecji w dniach 27 lipca – 7
sierpnia 2011r.
Promocja Województwa podczas I Kongresu Studentów Zjednoczonej Europy i
Rosji
Promocja Województwa polegała na umieszczeniu herbu i logotypu
Województwa na materiałach reklamowych i informacyjnych odnoszących się
do Kongresu; umieszczeniu na stronie internetowej Wykonawcy informacji
o Województwie jako partnerze regionalnym; umieszczeniu logotypu Województwa
na zaproszeniach na Kongres; rozpowszechnianiu wśród uczestników Kongresu
materiałów informacyjnych o Województwie oraz umieszczeniu logotypów i banerów
Województwa w miejscu obrad Kongresu.
Promocja Województwa podczas Światowych Igrzysk Strażaków i Policjantów
Zawarto umowę promocyjną pomiędzy Województwem a OSP w związku
z wyjazdem funkcjonariuszy Łódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej Oddziału
Ratownictwa Wodnego do Nowego Jorku na Światowe Igrzyska Strażaków
i Policjantów, które odbyły się w dniach 26 sierpnia – 5 września 2011r.
Promocja działań Samorządu Województwa oraz prezentacja działań
i osiągnięć Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w związku Prezydencją Polski w
Radzie UE
Zawarto umowę promocyjną z Telewizją TOYA Sp. z o.o., której przedmiotem
jest realizacja 9 reportaży (finansowanych z budżetu Dep. Polityki Regionalnej, Dep.
Infrastruktury oraz Dep. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) oraz 2 debat
telewizyjnych w ramach cyklu „EUROLANDIA”.
Promocja Województwa podczas zawodów pożarniczych w Słowenii
Zawarto umowę promocyjną z OSP Głuchów w związku z organizacją wyjazdu
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Chłopców, funkcjonującej przy OSP Głuchów,
na Mistrzostwa Europy w młodzieżowych zawodach pożarniczych, które odbyły się
w Słowenii w dniach 14-24 lipca 2011 r. Usługa promocyjna obejmowała: prezentację
oraz dystrybucję materiałów promocyjnych i reklamowych Województwa (m.in.
foldery, ulotki, publikacje, długopisy); ekspozycję roll-upa z insygniami Województwa
podczas mistrzostw; przygotowanie sprawozdania wraz z dokumentacją zdjęciową
z pobytu na mistrzostwach
Promocja Województwa podczas Celebracji Prezydencji Polski w Radzie Unii
Europejskiej, Pałac Chojnata, Biała Rawska.
Występ artystyczny zespołu ludowego „Promni‟ oraz organizacja spotkania
w ramach celebracji Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, która miała
miejsce w dniu 17 września 2011 roku w Pałacu Chojnata (Biała Rawska).
47
Promocja Województwa podczas udziału I Wicemiss Polonia Województwa
Łódzkiego Ady Wojciechowskiej w międzynarodowym konkursie piękności Miss
International w Szanghaju (Chiny), 6.11.2011
Promocja Województwa w ramach przygotowywanego przez Uniwersytet
Łódzki Katedrę Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej podręcznika języka polskiego
dla obcokrajowców
w zakresie wydawania Pisma Samorządowego „Ziemia Łódzka”:
W 2011 roku wydano zgodnie z planem jedenaście numerów Pisma
Samorządowego Województwa Łódzkiego „Ziemia Łódzka”.
48
DEPARTAMENT FINANSÓW
w zakresie księgowości wewnętrznej:
Realizowano zadania dotyczące:
- opracowania projektów planów oraz planów dochodów i wydatków związanych
z funkcjonowaniem Urzędu,
- wnioskowania w sprawach zmian w planach dochodów i wydatków
związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- prowadzenia rozliczeń należności i regulowania wszelkich zobowiązań
związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
- przekazywania środków finansowych na konta podległych jednostek,
- prowadzenia ewidencji umów oraz ich weryfikacji pod względem finansowym,
ewidencji faktur, delegacji i innych dokumentów księgowych powodujących
powstanie zobowiązań lub należności Urzędu,
- prowadzenia ewidencji wykonania planowanych dochodów i wydatków
budżetowych oraz przychodów i rozchodów według szczegółowej klasyfikacji,
- prowadzenia księgowości syntetycznej i analitycznej dla Budżetu
Województwa oraz Urzędu,
- prowadzenia ewidencji księgowej wynagrodzeń oraz składek ZUS
i podatku dochodowego,
- prowadzenia obsługi kasowej oraz obsługi finansowo-księgowej rachunków
bankowych Urzędu i budżetu województwa oraz prowadzenia rejestrów
bankowych i kasowych,
- przygotowania danych do sprawozdań oraz sporządzania bilansu Budżetu
Województwa i bilansu Urzędu,
- przygotowania dokumentacji konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego
Urzędu i Województwa,
- sporządzania sprawozdań budżetowych z realizacji dochodów i wydatków
Urzędu,
- sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących
zobowiązań, należności, zmian w stanie majątkowym Urzędu,
- sporządzania sprawozdawczości w zakresie środków trwałych,
- prowadzenia ewidencji „zaangażowania” wydatków budżetowych,
- prowadzenia ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych,
- prowadzenia rozrachunków i rozliczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz kwot depozytowych,
- prowadzenia ewidencji podatku VAT, sporządzania deklaracji VAT,
przekazywania podatku VAT zgodnie z przepisami,
- rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników oraz radnych Sejmiku
WŁ,
- prowadzenia windykacji należności wynikających z decyzji administracyjnych
wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych,
- kierowania do Biura Prawnego spraw dotyczących należności, dla których
minął termin zapłaty w celu skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego lub do egzekucji sądowej.
49
w zakresie obsługi Finansowo -Księgowej Środków z Tytułu Ochrony
Gruntów Rolnych, Geodezji i Kartografii :
Realizowane zadania dotoczyły przede wszystkim prowadzenia ewidencji
księgowej, windykacji należności w odniesieniu do opłat należnych za wyłączenie
gruntów rolnych z produkcji, rejestracji i realizacji umów dotacji na zadania
realizowane na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, sporządzania informacji służących do sporządzania okresowych
sprawozdań budżetowych, analiz oraz informacji opisowych z wykonania planów
finansowych a także przygotowywania informacji służących do sporządzania
okresowych sprawozdań finansowych i budżetowych dotyczących zobowiązań,
należności, zmian w stanie majątkowym, bilansu Urzędu oraz dokumentacji
konsolidacyjnej do bilansu skonsolidowanego Województwa.
Ponadto dokonywano analiz sytuacji finansowej podmiotów ubiegających się
o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska - łącznie
przeprowadzono 96 analiz finansowych.
W zakresie realizowanych zadań wystawiono 338 upomnień do płatników
zalegających z opłatami za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz wysłano 93
pisma. Na konta jednostek sektora finansów publicznych przekazano łącznie kwotę
11.069.180,05 zł, stanowiącą dofinansowanie na:
- budowę i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 10.795.042,37
zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 62.259,87 zł,
- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji - 147.654,11
zł.
- wykonanie badań płodów rolnych oraz dokumentacji i ekspertyz z zakresu
ochrony gruntów rolnych - 64.223,70 zł.
w zakresie planowania budżetu i prognoz wieloletnich:
Przygotowano 230 projektów uchwał z tego:
- 174 Uchwał Zarządu WŁ;
- 56 Uchwały Sejmiku WŁ.
Opracowano:
- projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
- projekt budżetu województwa na 2012 rok.
Stała współpraca Wydziału z jednostkami organizacyjnymi podległymi
koncentruje się na analizie zgłoszonych potrzeb finansowych oraz przekazywaniu
środków finansowych na podstawową działalność oraz dotacje na realizację zadań
statutowych. Sporządzano miesięczne harmonogramy realizacji dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów Budżetu Województwa.
w zakresie sprawozdawczości i rozliczeń dotacji:
Przygotowano:
- sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2010 r.,
50
-
informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2011
roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za
I półrocze 2011 roku oraz informację o przebiegu wykonania za I półrocze
2011 roku planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13
i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Sporządzono dokumenty dotyczące:
- miesięcznych sprawozdań zbiorczych z realizacji dochodów i wydatków
budżetu Województwa,
- miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu
Województwa dla Zarządu WŁ,
- miesięcznych informacji o realizacji dochodów i wydatków budżetu
Województwa dla komórek organizacyjnych Urzędu ,
- kwartalnych informacji na temat należności i zobowiązań na podstawie
sprawozdań Rb - N i Rb – Z, przesyłanych przez samorządowe instytucje
kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe
osoby prawne dla Zarządu WŁ;
- kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych
Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań o stanie należności jednostki samorządu
terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań zbiorczych z realizacji dochodów i wydatków budżetu
Województwa przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań zbiorczych i łącznych o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury,
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób
prawnych przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań łącznych i zbiorczych o stanie należności
samorządowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, samorządowych osób prawnych przekazywanych Regionalnej
Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- półrocznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
przekazywanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej;
- kwartalnych sprawozdań rzeczowo – finansowych o zadaniach realizowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymanych przez Samorząd Województwa;
- zbiorczych bilansów jednostek budżetowych przekazywanych do Regionalnej
Izby Obrachunkowej;
- zbiorczych zestawień zmian w kapitale własnym jednostek budżetowych
przekazywanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
- zbiorczych rachunków zysków i strat jednostek budżetowych przekazywanych
do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
51
-
-
projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia przez organ założycielski
sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych;
bilansu skonsolidowanego samorządu województwa łódzkiego za 2010 rok.
Rozliczano także umowy dotacji zawierane z organizacjami pozarządowymi
(fundacje, stowarzyszenia), spółkami wodnymi, podległymi Samorządowi
Województwa jednostkami (jednostki ochrony zdrowia, instytucje kultury) oraz
rozliczanie umów dotacji zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego
w związku z udzieloną z budżetu Województwa pomocą finansową.
Ponadto przedstawiono Zarządowi WŁ informacje o średnich wynagrodzeniach
miesięcznych w 2010 roku w jednostkach budżetowych i samorządowych
instytucjach kultury.
w zakresie rozliczeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
Zrealizowano zadania dotyczące:
- aktualizowania procedur związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w zakresie zadań Departamentu Finansów;
- opiniowania, weryfikacja projektów porozumień, umów dotacji celowej, umowy
o dofinansowanie Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej
i innych dokumentów dotyczących zadań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- rejestrowania,
weryfikacja
formalno-rachunkowa
projektów
umów
o dofinansowanie projektu oraz projektów aneksów do umów składanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz przedstawianie ich
do kontrasygnaty Skarbnika WŁ;
- weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność oraz wniosków o rozliczenie
wydatków składanych przez Regionalne Ośrodki EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność,
zbiorczych wniosków o kolejną płatność w zakresie projektów własnych
województwa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki;
- weryfikacji rachunkowej wniosków o płatność składanych w ramach projektów
własnych województwa realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
- weryfikacji formalno-rachunkowej wniosków o płatność składanych w ramach
pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- weryfikacji i wysyłania przelewów w systemie bankowości elektronicznej na
rzecz Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach
zawartych umów o dofinansowanie projektów;
- weryfikacji wniosków o uruchomienie środków z dotacji celowej w ramach
Pomocy Technicznej PO KL;
52
-
-
-
-
-
weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym rozliczeń dotyczących
wykorzystania przez Instytucję Pośredniczącą dotacji celowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji
wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
sporządzania informacji do sprawozdań budżetowych w zakresie zadań
realizowanych w ramach PO KL;
opracowania projektu Budżetu Województwa na rok 2012 w zakresie zadań
Instytucji Pośredniczącej;
weryfikacji materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań
Instytucji Pośredniczącej;
sporządzenia projektu informacji opisowej z wykonania budżetu Województwa
za rok 2010 i I półrocze 2011 r. w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej;
przygotowywania projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie
w zakresie zadań Instytucji Pośredniczącej;
weryfikowania wniosków o dofinansowanie projektów systemowych pod
względem
formalno-rachunkowym
oraz
sprawdzanie
w
budżecie
Województwa zabezpieczenia środków na ich realizację;
weryfikowania projektów uchwał Zarządu Województwa Łódzkiego wraz
z załączoną listą projektów konkursowych wyłonionych do dofinansowania
poprzez sprawdzenie czy kwoty wskazane w projektach uchwał mają pokrycie
w budżecie na dany rok;
rejestrowania
środków
oddanych
przez
beneficjentów
PO
KL
oraz sporządzanie stosownych dyspozycji ich zwrotu do Instytucji
Zarządzającej lub do ponownego przekazania;
prowadzenia rejestru windykowanych należności zgodnie z decyzjami
administracyjnymi występującymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
w zakresie rozliczeń Regionalnego Progr amu Operacyjnego W Ł:
Realizowano zadania dotyczące:
- rejestracji, weryfikacji formalno-rachunkowej projektów umów oraz aneksów
o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WŁ przesyłanych
przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego i Centrum
Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz przedkładanie ich do kontrasygnaty
Skarbnika Województwa Łódzkiego;
- weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność
zaliczkową, zbiorczych wniosków o kolejną płatność zaliczkową
oraz zbiorczych wniosków o refundację poniesionych wydatków przesyłanych
przez Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego i COP
w Łodzi;
- uruchamiania przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rzecz
Beneficjentów RPO WŁ;
- weryfikacji wniosków o uruchomienie środków z dotacji celowej w ramach
poszczególnych podprojektów RPRD Pomocy Technicznej RPO WŁ;
- weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym Poświadczeń i Deklaracji
wydatków oraz Wniosków o płatność okresową w ramach RPO WŁ,
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
weryfikowania pod względem formalno-rachunkowym wniosków o przyznanie
środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej
z budżetu państwa na 2012 rok w ramach RPO WŁ;
weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym półrocznych wniosków
o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie
i rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna w ramach
RPO WŁ;
opracowywania bieżących i okresowych sprawozdań z realizacji budżetu
Województwa w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz
w zakresie projektów własnych Województwa;
weryfikacji miesięcznych sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji
celowej z budżetu państwa – współfinansowanie oraz pomocy technicznej;
sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
zbiorczych informacji o zleceniach płatności przekazanych do Banku
pomiędzy terminami płatności, miesięcznych Zbiorczych informacji
o zleceniach płatności przekazanych do Banku, miesięcznych Informacji
o zleceniach płatności przekazanych do Banku oraz o płatnościach
dokonanych przez bank;
opracowania projektu Budżetu Województwa na rok 2012 w zakresie zadań
Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych
Województwa;
weryfikacji materiałów do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie zadań
Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów własnych
Województwa;
przygotowywania projektów uchwał dotyczących zmian budżetu i w budżecie
w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz w zakresie projektów
własnych Województwa;
sporządzenia projektu sprawozdania z wykonania Budżetu Województwa za
2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I
półrocze 2011 r. w zakresie zadań Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz
w zakresie projektów własnych Województwa;
aktualizowania
procedur
związanych
z
wdrażaniem
RPO
WŁ
w zakresie zadań Departamentu Finansów.
w zakresie księgowości Funduszy Europejskich:
Realizowano zadania dotyczące:
- opracowania
Zarządzenia
Nr
29/11
Marszałka
WŁ
z
dnia
17 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów
finansowo - księgowych w Urzędzie w Łodzi w związku z pełnieniem roli
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Instytucji
Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jednocześnie
straciły moc: Zarządzenie Nr 44/10 Marszałka WŁ z dnia 11 marca 2010 r.
oraz Zarządzenie Nr 138/10 Marszałka WŁ z dnia 28 września 2010r;
- opracowania i aktualizowania procedur związanych z wdrażaniem
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie zadań Wydziału FMVII;
- potwierdzania na przedłożonych do kontrasygnaty umowach z beneficjentami
RPO WŁ i POKL stanu posiadanych środków zgodnie z zatwierdzonym
planem finansowym urzędu;
54
-
-
-
weryfikacji formalno-rachunkowej zbiorczych wniosków o pierwszą płatność
oraz zbiorczych wniosków o kolejną płatność składanych w ramach POKL
oraz RPO WŁ;
sporządzania przelewów w systemie bankowości elektronicznej na rzecz
Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zawartych
umów o dofinansowanie projektów;
sporządzania zleceń płatności w portalu komunikacyjnym Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WŁ i POKL;
sporządzania przelewów i przekazywanie środków z dotacji celowej
jednostkom budżetowym Samorządu Województwa w ramach RPO WŁ
i POKL.
w zakresie płac i rozliczeń wynagrodzeń:
Zrealizowano zadania dotyczące:
- naliczania wynagrodzeń pracownikom Urzędu,
- naliczania wynagrodzeń wynikających z zawartych przez Urząd umów cywilno
– prawnych (umowy - zlecenia, o dzieło, stypendialne i inne),
- naliczania diet należnych radnym Sejmiku WŁ,
- przygotowania dokumentów na potrzeby Wydziału ds. Obsługi Finansowo –
Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa (np. Polecenieksięgowania, załączniki do wyciągów bankowych),
- prowadzenia rejestru umów cywilno-prawnych,
- angażowania wydatków finansowych wynikających z ww. umów w budżecie
Województwa,
- uzgadniania zaangażowania, wydatków oraz kosztów z Wydziałem ds.
Obsługi Finansowo-Księgowej Projektów Własnych Samorządu Województwa
i Wydziałem Księgowości Wewnętrznej,
- naliczania dofinansowania wypoczynku, przedszkola i żłobka z ZFŚS,
- przekazywania wynagrodzeń i innych wypłat na rachunki bankowe
pracowników, zleceniobiorców i innych,
- sporządzania deklaracji rozliczającej składki FUS, Fundusz Pracy
i Ubezpieczenie zdrowotne,
- przekazywania do ZUS-u składek w/w naliczonych od wynagrodzeń
pracowników i zleceniobiorców oraz należnych od płatnika,
- sporządzania informacji PIT-4R, 8-AR, -11, -R, -40 i przekazywanie
do właściwych Urzędów Skarbowych oraz pracownikom, zleceniobiorcom
i radnym SWŁ,
- sporządzanie deklaracji DEK-I-a oraz DEK-R dotyczących wpłat
na
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych
oraz sporządzanie przelewów w systemie bankowym w celu przekazania
naliczonych kwot do PFRON,
- przekazywania do Urzędu Skarbowego – zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych, naliczonych od wynagrodzenia pracowników,
zleceniobiorców i radnych,
- przygotowania danych do sprawozdań na potrzeby GUS-u,
- przekazywania na dochody Urzędu wynagrodzeń należnych płatnikowi
od wypłaconych świadczeń z Ubezpieczenia chorobowego od ZUS-u i Urzędu
Skarbowego od terminowej wpłaty podatku dochodowego o osób fizycznych,
55
-
korespondencji dotyczącej pracowników Urzędu z instytucjami zewnętrznymi
(zaświadczenia do banków, komorników sądowych i inne).
w zakresie obsługi f inansowo – księgowej Projektów W łasnych
Samorządu W ojewództwa:
Zrealizowano zadania dotyczące:
prowadzenia ewidencji księgowej Urzędu w ramach:
 Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego,
 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
 Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
 czterech projektów systemowych realizowanych przez komórki organizacyjne
Urzędu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 dwunastu projektów własnych realizowanych przez komórki organizacyjne
Urzędu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego,
 projektu „Nowoczesny samorząd – podnoszenie kompetencji komunikacyjnych
i komputerowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach komponentu centralnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 projektu „Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego
produktu turystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka,
 projektu „Regionalne Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”
realizowanego na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 czterech projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu
w ramach Programu INTERREG IVC,
 czterech projektów międzynarodowych realizowanych przez komórki
organizacyjne Urzędu,
 rejestracji projektów umów zawieranych z wykonawcami w celu realizacji
wyżej wymienionych projektów;
 prowadzenia obsługi finansowo – księgowej rachunków bankowych Urzędu
otwartych na potrzeby realizacji wyżej wymienionych projektów;
 przygotowywania dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu
zajmujących się wdrażaniem programów operacyjnych oraz realizujących
projekty własne Urzędu niezbędnych do prawidłowej realizacji projektów
i programów.
56
DEPARTAMENT KONTROLI I SKARG
w zakresie kontroli:
Zadania realizowano w oparciu o uchwały podjęte przez Zarząd WŁ:
W ramach realizacji Uchwały nr 1927/10 Zarządu WŁ z dnia 14 grudnia 2010
r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
na 2011 rok zmienionej Uchwałą nr 985/11 Zarządu WŁ z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 1927/10 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rok 2011
przeprowadzono kontrole w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa
oraz podmiotach, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych:
- Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- WUP,
- Szkoła Policealna Nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Łodzi,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim,
- Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi,
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,
- Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi,
- Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
- Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi,
- Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi,
- Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi,
- Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych przy SSPR-L
ZOZ w Rafałówce,
- Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi,
- Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu,
- Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu,
- Publiczna Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi,
- COP
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi,
- Łódzki Dom Kultury,
- Urząd Marszałkowski w Łodzi,
- Gminna Spółka Wodna w Dobroniu,
- Gminna Spółka Wodna w Sokolnikach,
- Stowarzyszenie Pływackie „Meduza” w Pajęcznie,
- Akademia Muzyczna G. i K. Bacewiczów w Łodzi,
- Stowarzyszenie „Procinema” w Łodzi,
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział w Łodzi,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim,
57
-
Związek Piłki Nożnej w Łodzi,
Oddział PTTK im. K. Staszewskiego w Pabianicach,
Lokalna Organizacja Turystyczna Zalewu Sulejowskiego w Wolborzu.
Ponadto przeprowadzono 3 kontrole w zakresie wydatkowania środków
finansowych Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2012. Kontrole te były przeprowadzane
w Urzędzie oraz w COP.
Kontrole doraźne przeprowadzano w 2011 r. za zgodą lub na polecenie
Marszałka WŁ w niżej wymienionych podmiotach:
 dwie kontrole w Zarządzie Nieruchomości Województwa Łódzkiego:
- w zakresie realizacji przez Zarząd Nieruchomości postępowań
przetargowych związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie
usług ochrony osób i mienia oraz usług sprzątania,
- w zakresie realizacji zadania „Utrzymanie nieruchomości zarządzanych
przez Zarząd Nieruchomości” tj. celowości i legalności ponoszonych
wydatków, prawidłowości i rzetelności dokonanych operacji księgowych
oraz terminowości dokonanych płatności,
 kontrola w Bolimowskim Parku Krajobrazowym w Skierniewicach w zakresie
działań dotyczących zakupu samochodu osobowo-terenowego oraz realizacji
umowy zawartej w 2010 r. dotyczącej tego zakupu,
 kontrola w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu w zakresie
wykorzystywania samochodów służbowych oraz samochodów prywatnych
do celów służbowych, dokonywania wydatków na cele reprezentacyjne,
udzielania zamówień publicznych na zakup paliwa oraz darowizn,
 kontrola w Szkole Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi w zakresie gospodarki finansowej
w okresie 1 styczeń 2011 r. – 31 maj 2011 r.,
 kontrola w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi w zakresie
gospodarki finansowej w okresie 1 styczeń 2011 r. – 31 maj 2011 r.,
 kontrola w RCPS w zakresie analizy gospodarki finansowej pod kątem
przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi określonymi
ustawą z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 kontrola w Urzędzie – Departament Finansów – w zakresie rozliczania
kosztów podróży krajowych za okres od 1 styczeń 2008 r. do 13 lipca 2011 r.
finansowanych w ramach RPO WŁ,
 kontrola w Zespole Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
w zakresie działań podjętych w 2010 r. w związku z likwidacją gospodarstwa
pomocniczego funkcjonującego przy Zespole Nadpilicznych Parków
Krajobrazowych w Moszczenicy,
 kontrola w Stowarzyszeniu Twórców „Contur” w zakresie prawidłowości
rozliczenia umowy dotacji 12/F/10/K z 10.05.2010 r.,
 kontrola w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi w zakresie
prawidłowości prowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego
wyłonienia wykonawcy modernizacji budynków wchodzących w skład
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Narutowicza 122, realizowanej
z budżetu WŁ na 2011 r.,
 kontrola w Urzędzie – Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
w zakresie prawidłowości realizacji projektu „Turystyka w siodle –
infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”,
58
 kontrola w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w Łodzi w zakresie
analizy
gospodarowania
mieniem
nieruchomym
ze
szczególnym
uwzględnieniem rozrachunków z kawiarnią „Sonatina” w latach 2010 – 2011,
 kontrola w Urzędzie – Departament Infrastruktury – w zakresie sprawowania
nadzoru i kontroli przez Departament Infrastruktury Urzędu nad realizacją
umów zawieranych pomiędzy województwem a przewoźnikami komunikacji
autobusowej w sprawie dopłat przysługujących z tytułu honorowania
ustawowych ulg w pasażerskich przewozach autobusowych,
W wyniku przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych stwierdzono
szereg nieprawidłowości i uchybień, które opisano w sporządzonych protokołach
a następnie wymieniono w wystąpieniach pokontrolnych. Skierowane do kierowników
jednostek i podmiotów wystąpienia zobowiązywały do podjęcia stosownych działań
mających na celu wykonanie wydanych zaleceń poprzez usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości oraz zapobieżenie ich powstaniu w przyszłych okresach.
O wydanych zaleceniach informowano Marszałka WŁ oraz Członka Zarządu
WŁ kontrolowane jednostki zgodnie z podziałem zadań między członków Zarządu
WŁ określonym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu. Informacja w zakresie
wydanych zaleceń przekazywana była również do Dyrektorów odpowiednich
Departamentów Urzędu sprawujących nadzór merytoryczny nad kontrolowanym
podmiotem.
W wydanych wystąpieniach pokontrolnych najczęściej zobowiązywano kierowników
kontrolowanych podmiotów do przestrzegania:
- zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity
w Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207
ze zm.),
- zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103),
- zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity w Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 ze zm.),
- zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 1996 r., nr 70, poz. 335 ze zm.),
- zapisów obowiązujących uchwał Zarządu WŁ,
- postanowień przepisów wewnętrznych jednostek,
- zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz.
1536).
W I półroczu 2011 roku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano zawiadomienie o popełnieniu czynu noszącego znamiona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych, tj. czynu polegającego na udzieleniu zamówienia
publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). Podstawą zawiadomienia były
59
ustalenia planowej kontroli finansowej przeprowadzonej w 2010 roku
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu.
W dniu 29 czerwca 2011 roku Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi poinformował Dyrektora Departamentu
Kontroli i Skarg, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku wystąpił do Przewodniczącego
Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny Finansów Publicznych przy
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi z wnioskiem o ukaranie z ww.
zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
W II półroczu 2011 roku do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
skierowano 2 zawiadomienia o popełnieniu czynów noszących znamiona naruszenia
dyscypliny finansów publicznych.
Podstawą zawiadomienia były ustalenia kontroli finansowych przeprowadzonych
w I półroczu 2011 roku:
 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Łodzi,
Ustalenia kontroli wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
określonego art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114
ze zm.), tj. czynu polegającego na niewykonaniu zobowiązania jednostki sektora
finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat.
 Filharmonia Łódzka.
Ustalenia kontroli wskazują na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
określonego zapisami art. 15 ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. czynu
polegającego na zaciągnięciu zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem
zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów
publicznych, a także na naruszenie dyscypliny finansów publicznych określonego
zapisami art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, tj. czynu polegającego
na nieustaleniu należności jednostki sektora finansów publicznych i ustaleniu takiej
należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.
W ramach realizacji Uchwały nr 1928/10 Zarządu WŁ z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 rok dla Wydziału Kontroli
Zakładów Opieki Zdrowotnej Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu przeprowadzone
zostały kontrole planowe w następujących jednostkach:
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
w Łodzi,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi,
- Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi,
- Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z.
Radlińskiego w Łodzi,
- Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rafałówce,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
St. Wyszyńskiego w Sieradzu,
- Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
60
-
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej - Curie w Zgierzu,
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „PABIAN-MED”,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
Kontrole doraźne przeprowadzono w 2011 r. w następujących jednostkach:
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie
prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem stanu
zobowiązań w latach 2009, 2010 i 2011.
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie
poprawności przeprowadzenia postępowania przetargowego do umowy
dotacji nr 244/Z/2010 z dnia 30 września 2010 roku zawartej z Województwem
Łódzkim wraz z ustaleniem celowości poniesienia wydatków przez
Województwo Łódzkie.
- Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach
w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2010 roku dotacji udzielonej
z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na rozbudowę obiektu
Szpitala – budynku rehabilitacji (modernizacja budynku szpitalnego poprzez
jego rozbudowę) SP ZOZ w Sokolnikach IV – ostatni etap inwestycji
dla Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami
Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach.
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie w zakresie gospodarki
finansowej za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 września 2011 roku oraz
realizacji inwestycji; prawidłowości funkcjonowania oddziału Vc; prawidłowości
przeprowadzenia inwentaryzacji w 2010 roku.
Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Łodzi złożono sześć zawiadomień o naruszeniu dyscypliny
finansów publicznych przez: byłego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi; Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Warcie, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. M. Kopernika w Łodzi oraz (trzy zawiadomienia) byłego Dyrektora
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Zostały
złożone również dwa zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Łodzi
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz jedno na szkodę
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Ponadto
Departament Kontroli i Skarg jest w trakcie realizacji wniosku do Sądu w związku
z wykroczeniem popełnionym przez byłego Dyrektora Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi w zakresie nieopłacania
składek na ubezpieczenia społeczne.
W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w Specjalistycznym
Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi przypisana została do zwrotu
jako wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem kwota 64.990,00 zł wraz
z odsetkami naliczonymi począwszy od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
61
Naruszenia najistotniejszych przepisów, jakie stwierdzano w toku
przeprowadzanych kontroli dotyczyły:
- ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- Uchwały nr 635/2005 Zarządu WŁ z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie
uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym przez
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zmienionej Uchwałą Nr
1609/07 Zarządu WŁ z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały
nr 635/2005 Zarządu WŁ z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia
zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym przez samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- Uchwały Nr XI/243/07 Sejmiku WŁ z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo
i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane,
- rozporządzenia Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne,
- nieprawidłowego i nieterminowego rozliczania umów dotacji,
- naruszenia wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów,
- naruszenia postanowień zwieranych umów.
w zakresie skarg i wniosków :
W roku 2011 zarejestrowano 179 pism z czego 144 stanowiły skargi, a 35
wnioski. Spośród ww. spraw – 71 leżało poza kompetencjami Marszałka WŁ
w związku z tym skarżącym/wnioskodawcom udzielano wyjaśnień, kierując sprawy
do odpowiednich organów albo informując skarżących o braku właściwości
z jednoczesnym wskazaniem organu właściwego do rozpatrzenia skargi. Dodatkowo
w 6 skargach skarżący uporczywie zabiegali o załatwienie ich spraw mimo braku
kompetencji Urzędu, co spowodowało konieczność udzielenia im wyczerpujących
wyjaśnień, w których poinformowano ich o obowiązującej regulacji prawnej
w przedstawionych przez nich sprawach.
Skargi i wnioski, posiadające cechy anonimów w liczbie 32 nie zostały
rozpatrzone, zgodnie z przepisami § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz.46). Skargi i wnioski nie zawierające imienia,
nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia. Mimo
zarejestrowania tych pism jako anonimy, były one jednak przekazywane
do merytorycznych komórek organizacyjnych lub organów właściwych w sprawie,
celem ewentualnego wykorzystania treści w nich zawartych.
Komórki organizacyjne Urzędu w wielu przypadkach podejmowały działania
zmierzające do ustalenia prawdziwości anonimu i często przeprowadzały
postępowania wyjaśniające, jeśli tylko treści anonimu pozwalała na wykonanie takich
czynności. Zapewne taka reakcja, na każdą informację dotyczącą nieprawidłowości
zwiększa efektywności działań, a co za tym idzie podnosi poziom usług
świadczonych przez Urząd. Skargi i wnioski, które wpłynęły w roku 2011 były
62
kierowane przez Departament Kontroli i Skarg
do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
według
kompetencji
W roku 2011 z pośród wszystkich skarg, które wpłynęły do Urzędu 10 z nich
uznano za zasadne.
Przypadki te dotyczyły kwestii:
- braku stosowania przez przewoźnika ustalonego rozkładu jazdy - w czasie
przeprowadzonego postępowania skargowego wezwano przewoźnika
do realizacji całej oferty przewozowej, która następuje na podstawie rozkładu
jazdy, który stanowi integralną część do zezwolenia na wykonywanie
regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- dokonania przebudowy zjazdu do posesji - w czasie postępowania
wyjaśniającego doszło do spotkania skarżących z Komisją Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego; po przeprowadzeniu uzgodnień, w których brały udział
obie strony, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi dokonał przebudowy ciągu
pieszego na długości przejazdu w ustalonej lokalizacji,
- nie zniesienie zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Doliny Widawki - przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w kwestii
możliwości zniesienia takich zakazów na ww. terenie oraz przeprowadzono
analizę argumentów dotyczących sprzeciwu zniesienia takich zakazów
zgłaszanych przez mieszkańców Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Widawki; sprawa została zakończona uchwałą Sejmiku WŁ XVII/276/11 z dnia
25 października 2011 r., która dotyczyła potrzymania obowiązujących
zakazów i odmowie uchylenia tychże zakazów; przychylono się tym samym
do kwestii podnoszonych przez skarżących,
- nie otrzymania przez skarżącego informacji o odwołaniu spektaklu
baletowego, który miał odbyć się w Teatrze Wielkim w Łodzi po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego udzielono odpowiedzi
skarżącemu w przedmiocie sprawy; Dyrekcja Teatru Wielkiego zobowiązała
organizatorów przedstawienia do właściwego rozwiązywania analogicznych
sytuacji w przyszłości,
- niewłaściwego zachowania się pracowników ochrony mienia w lokalizacji
określonej przez skarżącego - zgłoszono zaistnienie takiej sytuacji firmie
„KOMANDOS”, która świadczy usługi w tym zakresie na rzecz Województwa;
skierowano do ww. firmy prośbę o bezwzględne przestrzegane
i egzekwowanie przez jej pracowników obowiązków w zakresie ochrony
mienia Województwa,
- łamania przepisów ustawy o związkach zawodowych przez Dyrekcję Szkoły
Policealnej Nr 2 SWŁ - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
doszło do ustaleń w zakresie przedmiotu sprawy, które skutkowały objęciem
analizą tę tematykę, nie tylko w SP Nr 2 w Łodzi, ale także w innych
podległych placówkach; zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu
funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla dyrekcji
szkół i kadry kierowniczej w jednostkach oświatowych podległych Marszałkowi
WŁ,
- niewłaściwego zachowania się personelu w szpitalu wojewódzkim przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, w ramach sprawowanego
nadzoru oraz troski o zapewnienie najwyższego poziomu udzielania
świadczeń medycznych przez jednostki, dla których podmiotem tworzącym
jest SWŁ; Dyrektor Szpitala został poproszony o wyjaśnienie zaistniałej
63
-
-
-
sytuacji, opisanej w skardze; w odpowiedzi na skargę wyrażono ubolewania
nad sytuacją zaistniałą w szpitalu i przeproszono w imieniu Dyrekcji Szpitala,
przyznania środków finansowych w ramach priorytetu VIII PO KL po przeanalizowaniu sytuacji opisanej w skardze przychylono się do objęcia
skarżącego dofinansowaniem uznając rację podmiotu skarżącego,
wypowiedzenia warunków zatrudnienia pracownikowi jednostki podległej
przez Dyrekcję tej placówki - po przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego
w sprawie udzielono wyczerpującej odpowiedzi skarżącemu; dokonano
analizy całości dokumentacji oraz podjął działania monitorujące opisaną
sytuację,
naruszania przepisów Kodeksu Pracy przez Dyrekcję Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi - po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego, skarżący zostali poinformowani o podjęciu
Uchwały Nr 148 Zarządu WŁ z dnia 10 lutego 2011 r. o odwołaniu dyrektora
SPZPZ w Łodzi co skutkowało zmianami kadrowymi w ww. placówce.
Skargi i wnioski rozpatrywane w Urzędzie, poza wnoszonymi niewłaściwie
stanowią znaczący sygnał o występujących nieprawidłowościach, a działania
podejmowane w toku ich rozpatrywania są istotnym elementem oddziaływania
na poprawę jakości funkcjonowania Urzędu i zwiększania satysfakcji klientów
Urzędu.
64
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
w zakresie programowania rozwoju regionu:
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020
(SRWŁ)
Wraz z początkiem 2011 r. nastąpiła zmiana koncepcji prac nad aktualizacją
SRWŁ, polegająca na przekazaniu kompetencji w zakresie jej przygotowania
do Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, przy jednoczesnym
wsparciu merytorycznym i organizacyjnym ze strony Departamentu. Powyższa
decyzja podyktowana została potrzebą skoncentrowania, w ramach jednej jednostki,
prac nad przygotowaniem strategicznych dla Województwa dokumentów,
tj. Diagnozy Strategicznej, aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego oraz aktualizacji SRWŁ. W tym czasie zapadła także
decyzja o powołaniu dwóch zespołów: zespołu roboczego ds. aktualizacji strategii,
który tworzą pracownicy BPPWŁ i Departamentu oraz zespołu ekspertów
pod kierunkiem prof. T. Markowskiego. Współpracujące ze sobą ww. zespoły
dotychczas zebrały się 34 razy.
W dniu 14 kwietnia Zarząd WŁ podjął decyzję o powołaniu Naukowej Rady
Programowej, która pełni funkcję doradczą w procesie aktualizacji SRWŁ. W ramach
Rady zostały powołane zespoły, których zadaniem jest opracowanie 9 naukowych
ekspertyz stanowiących uzupełnienie Diagnozy Strategicznej. Dotychczas Rada
zebrała się dwukrotnie.
W okresie maj – sierpień 2011 r., w ramach procesu aktualizacji Strategii,
został zorganizowany cykl szesnastu spotkań w miastach powiatowych
Województwa, poświęconych roli tzw. biegunów wzrostu (miast powiatowych)
w kreowaniu rozwoju regionu.
Kolejnym etapem w pracach nad aktualizacją Strategii było przeprowadzenie
w czerwcu 2011 r. ankiety wśród miast Województwa, w celu zdiagnozowania ich
potencjałów rozwojowych, silnych i słabych stron oraz sprawności instytucjonalnej.
W dniu 12 września 2011r. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie
konferencyjno-szkoleniowe pn. „Programowanie rozwoju lokalnego w jednostkach
samorządu terytorialnego”, którego uczestnikami byli przedstawiciele władz
jednostek samorządu terytorialnego regionu łódzkiego.
Ponadto, w celu przedstawienia i zebrania opinii na temat dotychczasowych
wyników prac nad aktualizacją Strategii, zorganizowano trzy spotkania z udziałem
dyrektorów Departamentów i pozostałych jednostek organizacyjnych Urzędu.
W ramach dotychczasowych prac m.in. sformułowano propozycję misji i wizji
dla SRWŁ, jak również stworzono projekt drzewa celów, opracowano propozycję
celów strategicznych i operacyjnych wraz z kierunkami działań dla celów
operacyjnych oraz wykonano ogólną analizę SWOT dla SRWŁ oraz analizę SWOT
dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.
Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego realizowano poprzez:
- bieżącą aktualizację baz danych dotyczących m.in.: ZPORR, RPO WŁ, POIŚ,
POIG, POKL – komponent regionalny, PROW,
- aktualizację wartości wskaźników wynikających ze Strategii rozwoju, w oparciu
o dane pochodzące ze statystyki publicznej,
65
-
przygotowywanie na posiedzenia ZWŁ informacje nt. sytuacji społecznogospodarczej Województwa,
współpracę przy aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2020,
dystrybucję przewodnika statystycznego pt. „Portret regionu – województwo
łódzkie”
Renegocjacje RPO WŁ
W roku 2011 w ramach procesu przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską
programów operacyjnych kontynuowano prace nad wprowadzeniem zmian do RPO
WŁ. Modyfikacje RPO WŁ wynikały w szczególności z:
- konieczności alokacji dodatkowych środków przyznanych Województwu
Łódzkiemu z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) i z dostosowania
technicznego (DT),
- oceny stopnia realizacji celów Programu.
Zidentyfikowane zmiany Programu zostały podzielone na następujące kategorie:
- zmiany ogólne merytoryczne i techniczne,
- zmiany dotyczące wskaźników,
- zmiany dotyczące tabel finansowych.
Wniosek o dokonanie przeglądu RPO WŁ wraz z projektem zmian RPO WŁ
został przesłany do KE w dniu 22 czerwca 2011 r. Uwzględniał on opinie i uwagi
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz został zatwierdzony przez Zarząd WŁ
i Komitet Monitorujący RPO WŁ.
W dniu 21 października 2011 r. Komisja Europejska zgłosiła uwagi do wniosku
o dokonanie przeglądu RPO WŁ, wraz z prośbą o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia, w zakresie zmian ogólnych, alokacji środków KRW oraz środków DT,
zmian wskaźników oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 31 października 2011 r. przesłano do Komisja Europejska
ustosunkowanie się do ww. uwag wraz z dodatkowymi dokumentami
oraz zaktualizowanym projektem zmian RPO WŁ.
W dniu 14 listopada 2011 r. Komisja Europejska zgłosiła kolejne uwagi
w zakresie zmian wskaźników oraz alokacji środków KRW i DT.
W dniu 23 listopada 2011 r. przesłano do Komisji Europejskiej
ustosunkowanie się do powyższych uwag wraz z dodatkowymi dokumentami
i kolejną wersją projektu zmian RPO WŁ.
KE zatwierdziła zmiany w RPO WŁ w dniu 21 grudnia 2011 r. Zmiany
Programu zostały następnie przyjęte Uchwałą Zarządu WŁ z dnia 27 grudnia 2011 r.
Polityka Spójności na lata 2014-2020
W dniu 6 października 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję
pakietu legislacyjnego dla Polityki Spójności (PS) po 2013 r. Pakiet obejmuje
wszystkie fundusze PS: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski
Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności oraz wspólne przepisy dla Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego.
W zakresie szczególnego zainteresowania pracowników Departamentu znajdują się
uregulowania dotyczące EFRR i EFS zawarte w:
66
projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych
oraz
ustanawiającego
przepisy
ogólne
dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1083/2006,
- projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1081/2006, oraz
- projekcie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
Unormowania powyższych aktów prawnych stanowić będą podstawę
opracowania
dokumentów
programowych
na
szczeblu
krajowym
oraz regionalnym w przyszłym okresie programowania, w szczególności
w znaczącym stopniu będą determinować kształt Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami zapisów zawartych
w pakiecie legislacyjnym analizuje się i opiniuje propozycje zawarte w ww.
dokumentach, jak również w dokumentach związanych z propozycjami legislacyjnymi
KE.
Ponadto uczestniczono w konferencjach, seminariach i spotkaniach
organizowanych przez MRR oraz inne instytucje zaangażowane w proces
przygotowania przedmiotowych regulacji. W ramach spotkań dyskutowane były
planowane przez Komisję Europejską zmiany w PS po 2013 r., polityka inwestycyjna
UE w nowym okresie programowania, nowe elementy systemu wdrażania środków
unijnych oraz zagadnienia związane ze współpracą terytorialną w okresie 2014-2020.
Na bieżąco gromadzone są i analizowane informacje oraz materiały pozyskane
w ramach powyższych spotkań, niezbędne do efektywnego tworzenia dokumentów
programowych na szczeblu regionalnym, przy jednoczesnym wykorzystaniu
dotychczasowych doświadczeń, umożliwiających wdrażanie środków unijnych
w Województwie.
-
Pomoc Techniczna RPO WŁ w 2011 r.
 Na realizację zadań związanych z Pomocą Techniczną RPO WŁ zostały
przekazane na rachunek Województwa następujące kwoty:
Wydatki bieżące - § 2008 - 15 506 000,00 PLN
Wydatki majątkowe – § 6208 - 4 991 000,00 PLN
RAZEM: 20 497 000,00 PLN, co stanowi 100% wnioskowanej na 2011 r.
kwoty zgodnie z pierwotnym zapotrzebowaniem.
 Zawnioskowano o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz
o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na rok 2012 na kwotę 18 148 000,00 PLN.
 W związku z informacją przekazaną przez MRR o możliwości zwiększenia puli
środków z budżetu państwa na rok 2011 z przeznaczeniem na wydatki
inwestycyjne realizowane w ramach RPO WŁ, Instytucja Zarządzająca złożyła
67
uaktualniony Wniosek o przyznanie dodatkowej puli środków na zadanie
inwestycyjne realizowane przez Zarząd Nieruchomości WŁ pn.” Adaptacja –
przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi”,
na kwotę 1 900 000,00 PLN (kwota dofinansowania 1 615 000,00 PLN).
 Instytucja Zarządzająca rozliczyła poniesione wydatki w ramach PT RPO WŁ
czterema wnioskami beneficjenta o płatność:
- za IV kwartał 2010 r.- wartość 8 534 426,97 PLN (kwota dofinansowania 7 254 262,92 PLN)
- za I kwartał 2011 r. - wartość 3 017816,09 PLN (kwota dofinansowania 2 565 143,68 PLN)
- za II kwartał 2011 r.- wartość 5 491 570,67 PLN (kwota dofinansowania 4 667 835,07 PLN)
- za III kwartał 2011 r.-wartość 5 649 322,62 PLN (kwota dofinansowania 4 801 924,23 PLN)
Najważniejsze zadania realizowane w ramach PT RPO, współfinansowane ze
środków PT RPO:
 Instytucja Zarządzająca dofinansowuje dwie ważne inwestycje:
- przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, przy czym kwoty wydatkowane
w kolejnych latach na realizację inwestycji ze środków Pomocy
Technicznej RPO WŁ wynoszą: w roku 2011 – na dzień 30.09.2011 r. 1 532 019,00 PLN (zaplanowano 3 500 000,00 PLN), w roku 2012 planowane środki w ramach RPRD 4 832 781,00 PLN; do dnia 10.11.2011
r. wydatkowano na realizację inwestycji kwotę - 3 314 432,66 PLN.
- przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, przy czym kwoty wydatkowane w kolejnych
latach na realizację inwestycji ze środków Pomocy Technicznej RPO WŁ
wynoszą: w roku 2011 – 1 999 999,84 PLN (z 2 000 000,00 PLN
zaplanowanych w ramach RPRD), w roku 2011 (plus) – 1 900 000,00
PLN.
 Zorganizowanie i zrealizowanie 2 konferencji pt:
- „Wyzwania dla JST, a nowoczesne zarządzanie zadaniami publicznymi
w formule PPP.”
Głównym celem spotkania było rozpowszechnienie idei partnerstwa
publiczno – prywatnego na terenie Województwa. W konferencji wzięło
udział ponad 80 osób, głównie samorządowców z Województwa. Podczas
spotkania uczestnicy mieli okazję poznać szczegóły dotyczące realizacji
PPP. Ponadto dzięki możliwości dyskusji możliwa była wymiana
doświadczeń i „dobrych praktyk” wspierających realizację przedsięwzięć
w tej formule.
- „Współpraca podmiotów gospodarczych z jednostkami samorządu
terytorialnego w celu finansowania inwestycji publicznych – praktyczne
aspekty i dobre praktyki”.
Głównym celem spotkania było zaprezentowanie różnych możliwości
finansowania inwestycji drogowych, budowy obiektów sportoworekreacyjnych, rewitalizacyjnych i innych obiektów użyteczności publicznej
zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE.
 Usługi doradcze dla Beneficjentów RPO WŁ na lata 2007-2013.
Usługi polegały na doradztwie dla Beneficjentów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ)
68
w obszarze realizacji projektów, w szczególności w następujących obszarach
tematycznych: wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium
wykonalności/biznes plan, dokumentacji związanej z rzeczową i finansową
realizacją projektu, w tym wniosku o płatność, dokumentacji dotyczącej
oddziaływania na środowisko, kwestie związane z zamówieniami publicznymi
oraz zagadnienia z zakresu realizacji projektów w formule partnerstwa.
Realizacja usług zakończyła się w dniu 15 listopada 2011 r. Umowa została
podpisana na kwotę: 396 060,00 zł brutto.
w zakresie projektów międzynarodowych:
Projekty realizowane w ramach Programu INTERREG IVC
-
Projekt - pn. „European Collaborative and Open Regional Innovation
Strategies” EURIS.
W 2011 r. ruszyła realizacja podprojektów, w tym podprojektu pn. „Open
Research Platform” – ORP, w którym udział biorą: Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a także
podprojektu pn. „Open Information Processing within Innovation Networks”
– InfoPro, w którym partnerem jest Centrum Badań i Innowacji ProAkademia. Województwo, jako partner projektu EURIS, pełni rolę
Regionalnego Punktu Kontaktowego dla ww. instytucji biorących udział
w podprojektach.
-
Projekt pn. „Making Knowledge Work” MKW.
W maju 2011 r. przedstawiciele Samorządu Województwa i instytucji
regionalnych wzięli udział w wizycie studyjnej w Stuttgarcie.
Na przełomie sierpnia i września 2011 r. miała miejsce kolejna wizyta
studyjna w trakcie której przedstawiciele instytucji regionalnych
z Województwa mieli możliwość zapoznania się z metodologią MEUPOLE
wdrażaną w hiszpańskim regionie Navarra.
W dniach 16-17 listopada 2011 r. podczas Światowego Forum
Kreatywności w Hasselt (Belgia) odbyły się 2 spotkania w formule
warsztatów. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość udziału
w wydarzeniu światowego formatu – World Creativity Forum. Wizyta
łódzkiej delegacji na Forum stanowiła okazję do promocji Województwa,
nawiązania nowych kontaktów, wymiany wiedzy oraz doświadczeń.
-
Projekt
pn. „Innovation Policy In University City Regions”
INNOPOLIS.
W dniach 16-19 maja 2011 r. w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie
partnerów projektu. Podczas pierwszych dwóch dni odbyła się Wizyta
Studyjna. W jej trakcie uczestnicy zapoznali się z działalnością szeregu
kluczowych organizacji i instytucji, wchodzących w skład innowacyjnego
ekosystemu Manchesteru. Uzyskany został certyfikat potwierdzający
kwalifikowalność wydatków poniesionych w I półroczu 2011 r.
69
Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej:
-
Realizacja Projektu Re-Turn, „Regions benefitting from returning
migrants” „Migracja powrotna korzyścią dla regionu”.
W maju 2011 r. Województwo przystąpiło do realizacji projektu. Liderem
Projektu jest Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig - Niemcy.
Celem projektu jest badanie i analiza czynników zapobiegających
odpływowi wykwalifikowanych kadr istotnych dla rozwoju regionu, jak
również zdiagnozowanie warunków i metod determinujących powrót
kapitału ludzkiego. Czas trwania projektu: maj 2011 – kwiecień 2014 (36
miesięcy). Budżet projektu: 106 960,00 € (410 619,44 PLN) w tym: EFRR
90 916,00 € (349 026,52 PLN). Wkład własny 16 044,00 € (61 592,92
PLN). W dniach 13-16.07.2011r. w Wernigerode (Niemcy) odbyło się
inauguracyjne spotkanie Partnerów. W dniach 04,09 i 10 listopada
w gazecie „Dziennik Łódzki” pojawiły się ogłoszenia promujące projekt.
Projekt realizowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 20072013.
-
Projekt: „RAIL BALTICA GROWTH CORRIDOR” (RBGC)
Województwo oficjalnie przystąpiło do projektu 25 maja 2011 r. Realizację
RBGC rozpoczęto w styczniu 2011 roku, termin zakończenia planowany
jest w czerwcu 2013 roku. Łączny budżet projektu wynosi 3,6 mln euro, w
tym budżet Województwa – 63 302,24 euro.W projekcie bierze udział 21
partnerów.
Głównym celem „Rail Baltica” jest zwiększenie stopnia wykorzystania
transportu kolejowego pasażerskiego i towarowego, jak również
polepszenie połączeń pomiędzy Berlinem, Warszawą, Helsinkami i Sankt
Petersburgiem.
9 czerwca 2011 r. odbyła się w Helsinkach konferencja zorganizowana
przez Lidera Projektu – City of Helsinki oraz Partnera Koordynującego Aalto University School of Economics. Podczas konferencji inaugurującej
RBGC, zaprezentowano politykę transportową na terenie Regionu Morza
Bałtyckiego w aspekcie polityk UE oraz rozwoju korytarza transportowego
Via Baltica. Ponadto w dniach 8 czerwca – 10 czerwca br. odbyło się:
wewnętrzne spotkanie partnerów projektu Rail Baltica Growth Corridor,
na którym omówiono poszczególne Pakiety Robocze (WP) projektu oraz
zadania partnerów oraz „Umbrella Seminar” – seminarium w zakresie
projektów transportowych współfinansowanych ze środków EFRR
w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013: RBGC oraz
TransBaltic.
W dniach 27 – 28 września br. Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie zorganizował w swojej siedzibie spotkanie robocze
(warsztaty) w ramach. Natomiast w dniach 23 - 25.11.2011 zorganizowane
zostało spotkanie w Wilnie, inaugurujące podjęcie działań w ramach WP5 i
WP6. W listopadzie br. Województwo uzyskało certyfikat wydatków za
pierwszy okres sprawozdawczy.
70
w zakresie współpracy z ŁARR :
W 2011 r. Województwo podpisało z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego
S.A. kolejną umowę nr 83/2011/PR o dofinansowanie realizacji zadań związanych
z pełnieniem roli Instytucji Wdrażającej dla działań 2.5 i 3.4 ZPORR.
Kwota dotacji w wysokości 281 000,00 PLN, z przeznaczeniem na wynagrodzenia:
232 835,00 PLN oraz na pozostałe wydatki: 48 165,00 PLN. Umowa została
zrealizowana w kwocie 248 528,76 PLN.
w zakresie planowania p rzestrzennego:
Z upoważnienia Marszałka WŁ i Zarządu WŁ wydano:
- 223 uzgodnienia (postanowienia w trybie art. 106 Kpa), opinii i wytycznych
do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gmin,
- 50 uzgodnień (postanowienia w trybie art. 106 Kpa), opinii i wytycznych
do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin,
- 174 uzgodnienia (postanowienia w trybie art. 106 Kpa), projektów decyzji
o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w zakresie zadań samorządu województwa,
- 122 opinie nt. realizacji inwestycji drogowych oraz kolejowych,
oraz zarejestrowano:
- 216 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przekazanych Marszałkowi WŁ przez wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast (art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),
- 26 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
krajowym i wojewódzkim (art. 57 ust. 1 ustawy). Od 2006 r.
zarejestrowano ogółem 223 decyzje.
Ważniejsze działania:
 Udział w konsultacjach dotyczących projektowanych przebiegów linii kolei
dużych prędkości na terenie Województwa na etapie „Studium wykonalności
dla budowy linii kolejowych dużych prędkości Warszawa - Łódź –
Poznań/Wrocław”.
 Konsultacje projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju:
- czynniki rozwoju sprzyjające przezwyciężaniu peryferyjności obszarów
przygranicznych (Zielona Góra 21 lutego 2011 r.),
- obszary o najniższym dostępie do usług, obszary degradacji przestrzennej
i społecznej, obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodków
wzrostu (Lublin 23 lutego 2011 r.),
- model policentrycznej metropolii sieciowej oraz powiązania funkcjonalne
pomiędzy polskimi miastami (Bydgoszcz 28 lutego 2011 r.),
- opinia Zarządu WŁ do projektu KPZK z 2 marca 2011 r. znak
PR.III.7633.12.2011 r. skierowana do Ministra Rozwoju Regionalnego,
odnosząca się przede wszystkim do obszarów funkcjonalnych (definicja
i zasady delimitacji).
71
 Konferencja nt. współpracy samorządów w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
– 24 marca 2011 r.. Możliwości rozwoju w oparciu o wspólną politykę
i działania w kontekście ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego. Złożenie deklaracji o współpracy samorządów
w określonych dziedzinach. Dalsze działania prowadzi ŁARR.
 Konferencja nt. roli miast powiatowych – biegunów wzrostu w systemie
osadniczym Województwa – 21 kwietnia 2011 r. Konferencja
ta zapoczątkowała serię spotkań w miastach (siedziby powiatów), które odbyły
się w okresie do maja do sierpnia 2011 r. Celem spotkań była dyskusja
nt. kierunków rozwoju Województwa sugerowanych w projekcie aktualizacji
„Strategii rozwoju województwa łódzkiego” w kontekście problemów
rozwojowych miast, jako biegunów wzrostu i ich oddziaływania na gminy
sąsiednie.
 Podjęcie współpracy w celu utworzenia Stowarzyszenia Polskich Regionów
Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk – pismo z dnia 8 lipca 2011 r. znak
7633.13.2011 Marszałka WŁ do Marszałka Województwa Pomorskiego oraz
Uchwała Nr 2037/11 Zarządu WŁ z dnia 21 listopada 2011 r. i Sejmiku WŁ Nr
XVIII/327/11 z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwałą Nr 2263/11 z dnia 27
grudnia 2011 r. Zarząd WŁ powołał Panią Ewę Paturalską-Nowak
na pełnomocnika WŁ, do działań w tym zakresie.
 Opinia Marszałka WŁ z dnia 28 lutego 2011 r. znak PR.III.7633.16.2011
w sprawie uwag do „Raportu o stanie zagospodarowania kraju” skierowana
do Ministerstwa Infrastruktury.
Realizacja „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”.
W tej dziedzinie odnotowano 33 sprawy dotyczące, między innymi, stanowisk
o lokalizacji infrastruktury liniowej, w tym dróg.
„Plan…” w wersji papierowej i elektronicznej został przekazany radnym
Sejmiku WŁ, bibliotekom (egzemplarz obowiązkowy) oraz instytucjom opiniującym.
w
zakresie
realizacji
Regionalnego
Programu
W ojewództwa Łódzkiego na lata 2007 -2013:
Operacyjnego
Zrealizowano 4 badania ewaluacyjne zgodnie z Okresowym Planem Ewaluacji
RPO WŁ na rok 2011:
- ocena użyteczności, efektywności, adekwatności i trafności wskaźników
stosowanych,
w trakcie wdrażania RPO WŁ,
- ocena wpływu RPO WŁ na rozwój regionu łódzkiego,
- ocena komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej RPO WŁ,
- badanie zależności wyników oceny wniosków aplikacyjnych i procesu
realizacji projektów w ramach RPO WŁ,
Przygotowano 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego, na których podjęto
uchwały w sprawach:
X posiedzenie – 4 marca 2011 r.,
- przyjęcia protokołu z IX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
- zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,
72
zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
- zaopiniowania Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2011,
XI posiedzenie – 16 czerwca 2011 r.
- przyjęcia protokołu z X posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
za 2010 rok,
- zatwierdzenia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
XII posiedzenie – 16 grudnia 2011 r. Na posiedzeniu omówiono uchwały
w sprawach:
- przyjęcia protokołu z XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
- zaopiniowania Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 na rok 2012.
Powyższe uchwały planuje się zatwierdzić w trybie obiegowym na początku
2012 roku. Ponadto Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 zatwierdził w trybie obiegowym 2
uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013. W dniu 7 października 2011 r. zorganizowano
dla uczestników posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 szkolenie
pt. „Komplementarność i synergia”.
-
Przygotowano sprawozdania z wdrażania RPO WŁ:
-
-
sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WŁ za 2010 r., w dniu 25 sierpnia
2011 r. zostało zaakceptowane przez KE jako drugie spośród wszystkich
nadesłanych przez 16 IZ RPO,
sprawozdanie okresowe z wdrażania RPO WŁ za I półrocze 2011 r.,
ostateczną wersję przekazano do MRR po uzgodnieniach z IK RPO
oraz IPOC w dniu 31 października 2011 r.
w
zakresie
W ojewództwa:
monitorowania
projektów
własnych
Samorządu
Realizowano następujące działania:
- opracowano „Procedurę monitorowania projektów własnych Samorządu
Województwa Łódzkiego”, którą wprowadzono Zarządzeniem Nr 125/11
Marszałka WŁ z dnia 20.10.2011 r.,
- przygotowywano informacje na posiedzenia Zarządu WŁ nt. stanu realizacji
projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego,
- prowadzono prace związane z powstaniem Wydziału ds. Projektów Własnych
73
w zakresie realizacji zadań związanych z zakończeniem wdraż ania
ZPORR:
Monitoring ZPORR:
- sporządzano kwartalne informacje odnośnie nieprawidłowości we wdrażaniu
ZPORR, zarówno podlegających, jak i nie podlegających raportowaniu,
- uczestniczono w cyklicznych spotkaniach dot. nieprawidłowości w Instytucji
Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej ZPORR,
- prowadzono na bieżąco bazę stwierdzonych nieprawidłowości dla Działań
Priorytetu II oraz Działania 3.4 ZPORR.
Działania związane z wdrażaniem ZPORR:
W ramach Priorytetu II ZPORR wykonywano czynności kontrolne w związku
z wymogiem przeprowadzenia kontroli trwałości projektów w Działaniu 2.6 ZPORR.
Dla realizacji powyższego zadania wyłoniono spośród Beneficjentów tego Działania
(12 podmiotów) wymaganą próbę (1%) celem dokonania weryfikacji zabezpieczenia
trwałości projektu w ramach tego Priorytetu, poprzez przeprowadzenie w siedzibie
danego Beneficjenta wizyty monitorującej. Ponadto, sporządzono i przekazano
do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca ZPORR)
plan kontroli na rok 2012, uwzględniający działania w zakresie kontroli trwałości
projektów w Działaniu 2.6 ZPORR oraz przekazywano do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego (Instytucja Zarządzająca ZPORR) okresowe (półroczne) sprawozdania
z powyższej kontroli trwałości projektów.
Szczegółowy wykaz realizowanych działań o charakterze kontrolnym:
 Przekazanie do Beneficjentów Działania 2.6 ZPORR formularza ankiety
dotyczącej zabezpieczenia trwałości projektów w ramach Priorytetu 2,
zgodnego ze wzorem zawartym w aktualnych Wytycznych IZ ZPORR
w zakresie przeprowadzania wizyty monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia
27 stycznia 2009 r. Ankietę otrzymały następujące podmioty: Uniwersytet
Łódzki; Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy; Politechnika
Łódzka; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej
Akademii Nauk; Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
w Toruniu (dawny Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu);
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach; Społeczna Wyższa
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Łódź - Miasto na Prawach
Powiatu; Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości; BROst Centrum Edukacji
i Technologii Komputerowej; Miasto Łódź; Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (projekt własny).
Wszystkie wymienione powyżej instytucje odesłały wypełniony dokument
ankiety, w związku z czym przeprowadzony został losowy wybór próby projektów,
a następnie u wyłonionego Beneficjenta zrealizowano wizytę monitorującą.
 Przygotowywanie pisma informującego wylosowanego Beneficjenta Działania
2.6 ZPORR o konieczności przeprowadzenia kontroli trwałości realizowanego
przez niego projektu oraz o terminie jej prowadzenia (23 września 2011 r.).
74
Następnie przekazanie wybranemu Beneficjentowi Działania 2.6 ZPORR
dokumentu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w dniu jej rozpoczęcia
(termin kontroli: 26.09 – 07 października 2011 r.), kolejno realizacja czynności
weryfikujących zabezpieczenie trwałości projektu w ramach Priorytetu II
ZPORR (archiwizacja dokumentacji projektowej), zgodnie z aktualnymi
Wytycznymi
IZ
ZPORR
w zakresie
przeprowadzania
wizyty
monitorującej/kontrolnej na miejscu z dnia 27 stycznia 2009 r. Do prowadzenia
wizyty monitorującej wyłoniony został następujący podmiot: - Uniwersytet
Łódzki, tytuł projektu: "Grupa Regionalnego rozwoju Innowacyjnego Doktoranci. Akronim: "GRRI-D"", numer umowy: Z/2.10/II/2.6/39/06/U/6/06.
Sporządzenie, na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń
oraz zgromadzonych materiałów, informacji pokontrolnej w terminie 21 dni
od zakończenia wizyty monitorującej u Beneficjenta, a następnie przekazanie jej
Beneficjentowi (28.10.2011 r.), po czym przyjęcie oraz zarchiwizowanie podpisanego
i przesłanego do Departamentu Polityki Regionalnej (Instytucja Wdrażająca ZPORR)
dokumentu informacji pokontrolnej oraz przekazanie Beneficjentowi zaleceń
pokontrolnych (23.11.2011 r.).
 Sporządzenie planu kontroli na rok 2011, w związku z koniecznością
prowadzenia kontroli trwałości projektów, a następnie przekazanie powyższej
propozycji planu kontroli do akceptacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi (05 października 2011 r.). Przedstawiona wstępna wersja planu
kontroli trwałości na rok 2011, po złożeniu dodatkowych wyjaśnień pismem
z dnia 17 października 2011 r., została zaakceptowana przez ŁUW.
Do dnia 31 stycznia oraz 31 lipca 2011 r. przekazywano do MRR
sprawozdania z przedmiotowej kontroli trwałości projektów w Działaniu 2.6 ZPORR,
odpowiednio za II półrocze 2010 r. oraz I półrocze 2011 r. MRR nie zgłosiło uwag
do przesłanych dokumentów sprawozdań.
w zakresie system u inform acji o funduszach europejskich:
Działania związane z informacją i promocją RPO WŁ:
Projekty zrealizowane w 2011 roku polegały na organizacji spotkań
informacyjnych, szkoleń. W celu efektywnej pomocy Beneficjentom i osobom
zainteresowanym funduszami zorganizowano dziewięć bloków szkoleniowych,
podczas których przeszkolono ok 400 osób.
W ramach działań informacyjnych zorganizowano Forum Funduszy
Europejskich Województwa Łódzkiego, czyli konferencje informującą o poziomie
wdrażania środków unijnych w regionie wraz z prezentacją dobrych praktyk
oraz zaznaczeniem polskiej Prezydencji w UE. Dodatkowo uczestniczono
w organizowanych imprezach, gdzie istniała możliwość informowania o funduszach
np. Jarmark Wojewódzki i Dożynki Prezydenckie.
W czerwcu na terenie Rynku Manufaktury odbyła się największa impreza
plenerowa promująca fundusze europejskie w regionie – Piknik Funduszy
Europejskich, gdzie poprzez atrakcyjną i przystępną formę przekazu w atmosferze
dobrej zabawy propagowano m.in. RPO WŁ.
W związku z Polskim Przewodnictwem w Radzie UE, wspólnie z MRR
zorganizowano w Brukseli miasteczko polskie w ramach Open Days, gdzie poprzez
75
zaprezentowanie projektów i walorów regionu promowano Województwo pod hasłem
„Łódzkie nabiera prędkości”.
Współpraca z mediami była realizowana poprzez edycje dodatków, artykułów
oraz emisje audycji, PR. V realizował to działanie z:
- Gazetą Wyborczą – edycja wkładki „Łódzkie w Unii”, publikacja wkładki dot.
Pikniku,
- Dziennikiem Łódzkim – Edycja wkładki do wszystkich regionalnych dodatków
pn. Unia szans w regionie”,
- Expressem ilustrowanym – przygotowanie wkładki dot. Pikniku do Tv Pilota,
- Telewizją Polską oddziałem w Łodzi – produkcja programu „RPO szansa
regionu”, transmisji na żywo z Pikniku oraz reportażu z Forum Funduszy
Europejskich Województwa Łódzkiego,
- TV TOYA – reportaż z Pikniku oraz produkcja cyklu informacyjnego
Eurolandia,
- Radiem Łódź – tworzenie audycji pn. Unia w regionie,
- Radio Eska Łódź i Bełchatów, Radio Victoria, Radio RSC, Radio Strefa FM,
Radio Media Ziemi Wieluńskiej, Nasze Radio i Radio Łódź – produkcja
i emisja spotów informacyjnych,
- Mtv – produkcja i emisja spotów w komunikacji miejskiej.
Ponadto w 2011 roku publikowano 4 numery Biuletynu Informacyjnego RPO
WŁ (kwartalnik) oraz wykonywano materiały promocyjne w celu oprawy
organizowanych imprez.
Na bieżąco prowadzona jest strona www.rpo.lodzkie.pl., gdzie można pobrać
aktualne dokumenty oraz przeczytać o aktualnościach związanych w RPO WŁ oraz
działalnością sieci PIFE. Strona ta została zmodernizowana zgodnie z sugestiami
Polskiego Związku Niewidomych w celu ułatwienia korzystania z niej osobom
słabowidzącym.
Punkty informacyjne Funduszy europejskich na terenie Województwa:
Na mocy Porozumienia z MRR prowadzony jest Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich przy ulicy Roosevelta 15 w Łodzi oraz Lokalne Punkty Informacyjne (w
Sieradzu, Łowiczu, Brzezinach i Bełchatowie). Główny Punkt Informacyjny Funduszy
Europejskich Urzędu począwszy od stycznia 2011r. do listopada 2011r. udzielił ok.
6000 informacji (dodatkowo Lokalne Punkty Informacyjne ok. 4600 informacji)
dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów.
Ponadto w ramach Porozumienia zrealizowano następujące projekty: Łódzkie
płynie po Kasę, Projekty unijne z Google Maps, Konkurs unijna Fotozagadka, które
miały na celu propagowanie Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii
Spójności na terenie Województwa.
Dla mam powracających na rynek pracy, zorganizowano cykl spotkań
informacyjnych pn. Mama może wszystko. Aby ułatwić dostęp do informacji dla osób,
które nie są w stanie dotrzeć do sieci punktów informacyjnych kontynuowano projekt:
Objazdowy Punkt Informacyjny.
W celu dobrej współpracy z mediami oraz możliwości zaprezentowania in situ
projektów unijnych dziennikarzom zorganizowano wycieczkę objazdową Szlakiem
Unijnych Projektów.
Realizując politykę równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli
UE Wydział PR. V podpisał Porozumienie z Polskim Związkiem Głuchych w celu
76
zapewnienia tłumaczeń dla osób głuchoniemych, które zgłoszą się do Sieci Punktów
informacyjnych w Województwie.
w zakresie działań wynikających z Porozumienia Ramowego z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości:
W dniu 29 stycznia 2009 r. Województwo i Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości podpisała Porozumienie Ramowe. Celem Porozumienia jest
określenie zasad i kierunków współdziałania Województwa oraz Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorczości
w Polsce.
Porozumienie określa zasady i kierunki współpracy Województwa oraz
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze budowy systemu
informacyjno-konsultacyjnego dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć
działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu
zapewnienie spójnej informacji w zakresie możliwości pozyskania środków
z Funduszy Europejskich w ramach programów wsparcia wdrażanych na szczeblu
wojewódzkim i krajowym oraz podejmowania innych działań na rzecz rozwoju
i promocji przedsiębiorczości oraz innowacyjności.
W ramach współpracy z PARP-em zorganizowano szereg spotkań oraz akcji
informacyjno- promocyjnych dodatkowo PIFE prowadzi na bieżąco wymianę
doświadczeń oraz materiałów informacyjnych z PK KSU PARP jak również
uczestniczy w szeregu szkoleń organizowanych zarówno przez jedną jak i drugą
instytucję oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sieć Punktów Konsultacyjnych
Krajowej Sieci Usług aktywnie uczestniczy przy organizacji Pikniku Funduszy
Europejskich oraz Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.
W dniach 14-15 lipca 2011 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami sieci
PIFE oraz PARP, gdzie omówiono wspólne działania oraz dyskutowano
nad dalszymi możliwościami pogłębienia współpracy. Województwo
zostało
zaproszone do panelu dyskusyjnego, gdzie poruszono tematykę współpracy,
przeanalizowano plany współdziałania w latach ubiegłych oraz nowe pola informacji
np. pożyczki i poręczenia w ramach inicjatywy Jeremie.
Skargi, odwołania, protesty
W 2011 r. do wpłynęły 253 protesty od negatywnej oceny projektów
w poszczególnych naborach w ramach RPO WŁ 2007-2013, w tym od etapu oceny
formalnej wniosku 118 protestów i od etapu oceny merytorycznej 135 protestów.
W wyniku weryfikacji powyższych odwołań przekazano do ponownej oceny
lub rozpatrzono pozytywnie (po ocenie wniosku przez ekspertów zewnętrznych) 82
odwołania, natomiast w drodze uchwał Zarządu WŁ oddalono (z uwagi na ich
niezasadność/niecelowość) lub odrzucono (ze względu na niespełnienie wymogów
formalnych) 143 protesty. W trakcie rozpatrywania pozostaje, na dzień sporządzenia
niniejszej notatki, 28 odwołań.
Opracowywano projekty oraz prowadzono procedury zawierania i rozliczania
umów, dotyczących wykonywania ekspertyz dla wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach RPO WŁ 2007 – 2013, wobec których złożone zostały protesty
od ich oceny merytorycznej (część finansowa), oraz w zakresie przeprowadzania
oceny tychże wniosków w związku z odwołaniami dotyczącymi kryteriów
merytorycznych ogólnych i szczegółowych, zgodnie z aktualnymi Zasadami
77
procedury odwoławczej w ramach RPO WŁ 2007-2013 (razem zawarto 17 umów,
łączna kwota umów – 33 000 zł brutto, na chwilę obecną wykonanych lub w trakcie
opracowania 137 ekspertyz.
Brano udział w reprezentacji (obok przedstawiciela Biura Prawnego)
Województwa podczas posiedzeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
w sprawach ze skarg składanych przez wnioskodawców na uchwały Zarządu WŁ
w przedmiocie oddalenia protestów od oceny wniosków o dofinasowanie projektów
(w 2011 r. miało miejsce 16 postępowań przed WSA w przedmiotowych sprawach).
BIURO PLANOWANIA
ŁÓDZKIEGO W ŁODZI
PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA
Zadania zrealizowane przez Biuro Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego, ujęte w planie pracy na rok 2011:
- Monitoring realizacji aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego
Województwa Łódzkiego” – praca ciągła.
- Aktualizacja „Strategii rozwoju Województwa Łódzkiego” na lata 2007 -2020 –
temat zostanie zakończony w II połowie 2012 r.
- Plan ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego – temat zostanie zakończony
we wrześniu 2012 r.
- Wojewódzki program opieki nad zabytkami – temat zostanie zakończony w
czerwcu 2012 r.
- Analiza terenów wymagających rewitalizacji w miastach od 15 do 25 tys.
mieszkańców – temat zakończony.
- Analiza możliwości rozwoju alternatywnych źródeł energii w Województwie –
temat został zakończony w 2011 r.
78
DEPARTAMENT DS. REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zostały zakończone
kolejne nabory projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013. Ponadto były składane wnioski
o dofinansowanie projektów znajdujących się Indykatywnym Wykazie Indywidualnych
Projektów Kluczowych.
W wyniku weryfikacji formalno – merytorycznej wniosków wybrane zostały
projekty w celu podpisania umów o dofinansowanie. Łącznie w 2011 roku zostało
podpisanych 144 umów na łączną kwotę 1 305 259 220,71 PLN, w tym na wartość
dofinansowania 652 070 044,57 PLN.
Ogłoszone konkursy w ramach RPO WŁ w 2011 r.
Numer
Osi
Ilość
prioryteto
Nazwa Osi priorytetowej /
ogłoszonych
wej /
Nazwa Działania
konkursów w
Numer
2011 r.
Działania
I
INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
Ilość
ogłoszonych
konkursów
narastająco
Alokacja na
konkursy
ogłoszone w 2011r.
(w PLN)
Alokacja na
konkursy narastająco
(w PLN)
–
477 697 160,03
I.1
Drogi
–
1
–
256 767 602,00
I.2
Kolej
–
3
–
191 466 166,04
I.3
Porty lotnicze
–
–
–
–
I.4
–
21 322 391,99
–
8 141 000,00
II.1
Miejski transport publiczny
–
1
Inteligentne systemy
–
1
transportu
OCHRONA ŚRODOWISKA, ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I
ENERGETYKA
Gospodarka wodno –ściekowa
–
3
II.2
Gospodarka odpadami
–
II.3
Ochrona przyrody
–
II.4
Gospodarka wodna
II.5
Zagrożenia środowiska
II.6
Ochrona powietrza
II.7
Elektroenergetyka
II.8
Gazownictwo
II.9
Odnawialne źródła energii
II.10
IV
Sieci Ciepłownicze
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
IV.1
IV.2
I.5
II
86 806 578,88
693 581 319,20
–
302 320 682,60
1
–
41 761 623,55
3
–
10 583 520,82
–
3
–
24 790 507,00
–
2
–
26 536 277,58
–
2
(28.03.2011 –
29.04.2011)
(16.08.2011 –
14.09.2011)
2
(28.03.2011 –
29.04.2011)
(16.08.2011 –
14.09.2011)
–
2
–
36 833 764,82
3
28 365 209,03
22 828 601,35
81 709 705,35
3
18 139 597,91
17 473 170,59
56 163 470,67
1
–
99 316 114,81
–
1
–
–
13 565 652,00
211 764 025,54
Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego
–
1
–
59 594 539,64
E – usługi publiczne
–
3
–
61 519 331,90
79
IV.3
V
V.1
E – technologie dla
przedsiębiorstw
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
–
4
–
90 650 154,00
–
173 973 977,40
–
1
–
61 174 569,12
–
1
–
20 610 621,95
V.3
Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura pomocy
społecznej
Infrastruktura edukacyjna
–
1
–
43 971 698,00
V.4.
Infrastruktura kultury
–
1
–
48 217 088,33
V.2
VI
ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH
VI.1
Rewitalizacja obszarów
problemowych
VI.2
Renowacja substancji
mieszkaniowej
70 445 047,48
70 445 047,48
1
70 445 047,48
70 445 047,48
–
–
–
5
41
157 251 626,36
1
(18.04.2011 –
03.06.2011)
RAZEM
–
1 627 461 529,65
I oś priorytetowa
W ramach I osi priorytetowej zawarto 15 umów o dofinansowanie projektów,
w tym w podziale na działania:
- działanie I.1 Drogi – 13 umów o wartości dofinansowania 97 910 811,75 PLN,
- działanie I.2 Kolej – 2 umowy o wartości dofinansowania 65 965 369,14 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. umowy zawarte w ramach I osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 91,82 %.
Działanie I.1 Drogi
Umowy o dofinansowanie o łącznej wartości dofinansowania w wysokości
59 365 058,00 PLN dla 11 projektów drogowych zostały zawarte w październiku
2011 r.
W ramach działania I.1 Drogi nie przewiduje się kolejnego naboru. Pozostała
alokacja oraz Krajowa Rezerwa Wykonania została zarezerwowana na projekty
kluczowe.
Projekty kluczowe w ramach działania I.1 Drogi:
Zarząd WŁ przeprowadził aktualizację Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych w ramach Działania I.1 Drogi, w zakresie projektów
dotyczących budowy, przebudowy dróg wojewódzkich. W ramach naboru złożono 5
projektów o łącznej wartości 178 370 190 PLN i kwocie dofinansowania 149 135 942
PLN.
W wyniku w/w aktualizacji do IWIPK zostały zakwalifikowane dwa projekty
zgłoszone przez Województwo tj.
- projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol
– Kurowice w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol –Ujazd oraz Tomaszów
Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez Tomaszów
Mazowiecki”,
- projekt nr IPI/10/2011 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 703
na odcinku Poddębice – węzeł autostradowy Wartkowice w ramach
80
zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703
Porczyny – Łowicz wraz z budową obwodnicy m. Piątek". Z uwagi
na ograniczoną pulę środków do rozdysponowania Zarząd WŁ podjął
decyzję o zakwalifikowaniu projektu nr IPI/10/2011 przy obniżonym
poziomie dofinansowania z wnioskowanej kwoty 42 907 236,00 PLN
do kwoty 12 113 778,86 PLN.
Utworzona została lista rezerwowa projektów do IWIPK dla RPO WŁ na lata
2007–2013 na której umieszczony został projekt złożony przez Województwo pn.
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Dęborzeczka – Bukowiec
Opoczyński" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka – Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz
Opoczno – Żarnów".
W grudniu 2011 r. Zarząd WŁ podjął uchwały w sprawie określenia praw
i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania indywidualnego projektu
kluczowego dla w/w nowo zakwalifikowanych projektów kluczowych. W tym samym
miesiącu zostały złożone dla w/w projektów wnioski o dofinansowanie oraz zostały
zawarte umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 38 545 753,75 PLN.
Zarząd WŁ podjął uchwałę przyjmującą zmiany w treści formularza
zgłoszeniowego do IWIPK dla projektu kluczowego pn. „Budowa trasy „Górna”
na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej etap I – odc. Rzgowska – Paradna”
złożonego przez Miasto Łódź. Zmianie w ramach projektu uległ termin złożenia
wniosku o dofinansowanie (z 30 października 2011 r. na 30 grudnia 2011 r.) oraz
harmonogram przygotowania projektu. 30.12.2011 r. w/w projekt o wartości
dofinansowania 52 575 752,45 PLN został złożony. W chwili obecnej trwa jego ocena
formalna.
Działanie I.2 Kolej
W dniu 27.12.2010 r. ogłoszono nabór nr 3 wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działania I.2 Kolej. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła
67 829 341,98 PLN tj. 16 757 916,29 Euro (kurs Euro = 4,0476 PLN z dnia
29.11.2010 r.). Nabór został zakończony w dniu 28.01.2011 r. W ramach naboru
złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 66 796 234,26 PLN.
Zawarto 2 umowy o łącznej wartości dofinansowania 65 965 369, 14 PLN.
W ramach działania I.2 Kolej w roku 2012 planowany jest nabór nr 4 wniosków
o dofinansowanie w terminie 19.03–17.04.2012 r.
II oś priorytetowa
W ramach II osi priorytetowej zawarto 74 umowy o dofinansowanie projektów,
w podziale na działania:
 II.1 Gospodarka wodno–ściekowa – 3 umowy o wartości dofinansowania
14 700 238,09 PLN,
 II.2 Gospodarka odpadami – 6 umów o wartości dofinansowania 4 801 714,09
PLN,
 II.6 Ochrona powietrza – 31 umów o wartości dofinansowania 67 606 457,80
PLN,
 II.7 Elektroenergetyka – 19 umów o wartości dofinansowania 37 014 214,69 PLN,
 II.8 Gazownictwo – 4 umowy o wartości dofinansowania 6 705 988,85 PLN,
81
 II.9 Odnawialne źródła energii – 4 umów o wartości dofinansowania
26 691 741,33 PLN,
 II.10 Sieci ciepłownicze – 7 umów o wartości dofinansowania 15 943 008,22 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. umowy zawarte w ramach II osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 101,54 %.
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007–2013 w zakresie II osi priorytetowej była kontynuowana w roku 2011
dla działań II.7 Elektroenergetyka; II.8 Gazownictwo; II.10 Sieci ciepłownicze (nabór
w 2010 r., ale rozstrzygnięcie w 2011 r.).
Działanie II.7 Elektroenergetyka
Nabór nr 2
W dniach 28.03.2011 r. – 29.04.2011 r. trwał nabór nr 2 wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działania II.7 Elektroenergetyka. Alokacja przeznaczona
na konkurs wyniosła 28 365 209,03 PLN tj. 7 143 269,54 Euro (kurs Euro = 3,9709
PLN z dnia 25.02.2011 r.). W wyniku naboru zostało złożonych 26 wniosków
o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 57 306 888,49 PLN.
W lipcu zostało zawartych 5 umów o dofinansowanie o łącznej wartości
dofinansowania w wysokości 5 968 445,90 PLN. W m–cu sierpniu zostały zawarte
kolejne 2 umowy o wartości dofinansowania w wysokości 6 687 808,50 PLN.
W związku z faktem, iż łączna wartość dofinansowania projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania II.7 nie wyczerpała
alokacji przeznaczonej na konkurs, w dniu 1 lipca 2011 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę
995/11 w sprawie zaktualizowania harmonogramu ogłaszania konkursów przez
wprowadzenie naboru nr 3 dla działania II.7.
Nabór nr 3
W dniu 16.08.2011 ogłoszono nabór nr 3 wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Działanie II.7 Elektroenergetyka. Alokacja przeznaczona
na konkurs wyniosła 22 828 601,35 PLN tj. 5 685 828,48 Euro (kurs Euro = 4,0150
PLN z dnia 28.07.2011 r.). Zakończenie naboru nastąpiło w dniu 14.09.2011 r.
Zostało złożonych 16 wniosków o łącznej wartości dofinansowania – 29 813 573,03
PLN.
W grudniu 2011 r. zostało zawartych 12 umów o wartości dofinansowania
24 357 960,29 PLN.
Działanie II.8 Gazownictwo
Nabór nr 2
W dniach 28.03.2011 r. – 29.04.2011 r. trwał nabór nr 2 wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.8 Gazownictwo. Alokacja
przeznaczona na konkurs wyniosła 18 139 597,91 PLN tj. 4 568 132,64 Euro (kurs
Euro = 3,9709 PLN z dnia 25.02.2011 r.). W wyniku naboru zostały złożone 4 wnioski
o wartości dofinansowania z EFRR w wysokości 6 723 521,72 PLN. Dwie umowy
o dofinansowanie zostały zawarte w sierpniu.
82
W związku z faktem, iż łączna wartość dofinansowania projektów
zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania II.8 nie wyczerpała
alokacji przeznaczonej na konkurs, w dniu 1 lipca 2011 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę
Nr 995/11 w sprawie zaktualizowania harmonogramu ogłaszania konkursów przez
wprowadzenie naboru nr 3 dla działania II.8.
Nabór nr 3
W dniu 16.08.2011 ogłoszono nabór nr 3 wniosków o dofinansowanie
projektów. Alokacja przeznaczona na konkurs wyniosła 17 473 170,59 PLN tj. 4 351
972,75 Euro (kurs Euro = 4,0150 PLN z dnia 28.07.2011 r.). Zakończenie naboru
nastąpiło w dniu 14.09.2011 r. Zostały złożone 2 wnioski o łącznej wartości
dofinansowania – 5 833 216,38 PLN, na które w grudniu 2011 r. zostały zawarte
umowy o dofinansowanie.
Projekt kluczowy w ramach II osi priorytetowej:
W dniu 31.05.2011 r. został złożony wniosek kluczowy Gminy Uniejów
pn. „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej –
działanie II.9 – Odnawialne źródła energii” w ramach Działania II.9 Odnawialne
źródła energii. W sierpniu zakończyła się pozytywnie ocena formalna ww. wniosku
o dofinansowanie o wartości dofinansowania 7 859 588,57 PLN. We wrześniu projekt
uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast do dofinansowania został
zakwalifikowany Uchwałą Zarządu WŁ Nr 1605/11 z dnia 19.09.2011 r. Umowa
o dofinansowanie została zawarta w październiku 2011 r.
III oś priorytetowa
Działanie III.1 Wsparcie jednostek B + R
Zarząd WŁ podjął dwie uchwały przyjmujące zmiany w treści formularza
zgłoszeniowego dla projektu kluczowego pn. „Europejskie Centrum Bio–
i Nanotechnologii (ECBNT)” złożonego przez Politechnikę Łódzką. Przedmiotowe
zmiany
dotyczyły
terminu
złożenia
wniosku
o
dofinansowanie
(31 marca 2011 r. na 30 czerwca 2011 r.), terminu rozpoczęcia projektu oraz
całkowitych kosztów projektu.
Dnia 30 czerwca 2011 r. wpłynął projekt kluczowy pn. „Europejskie Centrum
Bio– i Nanotechnologii (ECBNT)” złożony przez Politechnikę Łódzką. We wrześniu
wynikiem pozytywnym zakończyła się ocena formalna oraz merytoryczna wniosku
o wartości dofinansowania 74 593 570,58 PLN. Uchwałą Nr 1793/11 w dniu
14.10.2011 r. Zarząd WŁ zakwalifikował ww. wniosek do dofinansowania. Umowa
o dofinansowanie została zawarta w listopadzie 2011 r.
IV oś priorytetowa
W ramach IV osi priorytetowej zawarto 22 umów o dofinansowanie projektów
(w tym 1 umowa została rozwiązana) w podziale na działania:
- działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 1 umowa
o wartości 209 600,00 PLN,
- działanie IV.2 E–usługi publiczne – 8 umów o wartości 11 685 516,06 PLN,
83
działanie IV.3 E–technologie dla przedsiębiorstw – 13 umów o wartości
6 294 966,25 PLN (w tym 1 umowa, która została rozwiązana o wartości
744 855,00 PLN).
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. umowy zawarte w ramach IV osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 88,88%.
Działanie IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
W ramach działania IV.1 planowany jest w roku 2012 nabór nr 2 wniosków
o dofinansowanie w terminie 27.02–30.03.2012 r.
Działanie IV.2 E– Usługi publiczne
W ramach działania IV.2 planowany jest w roku 2012 nabór nr 4 wniosków
o dofinansowanie w terminie 27.02–30.03.2012 r.
Działanie IV.3 E – technologie dla przedsiębiorstw
W ramach działania IV.3 nie przewiduje się kolejnego naboru ponieważ środki
zostały rozdysponowane.
V oś priorytetowa
W ramach V osi priorytetowej zawarto 12 umów o dofinansowanie projektów,
w tym w podziale na działania:
- działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – 1 umowa o wartości
dofinansowania 4 221 745,52 PLN,
- działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna – 3 umowy o wartości
dofinansowania 6 213 171,70 PLN,
- działanie V.4 Infrastruktura kultury – 8 umów o wartości dofinansowania
35 259 162,36 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. umowy zawarte w ramach V osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 103,27 %.
W zakresie działań: V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, V.2 Infrastruktura
pomocy społecznej, V.3 Infrastruktura edukacyjna oraz V.4 Infrastruktura kultury
rozdysponowano dostępną alokację.
Projekty kluczowe w ramach V osi priorytetowej:
Zarząd WŁ przeprowadził aktualizację Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007–2013 w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura
Społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury. Łącznie złożono 7 projektów o
wartości całkowitej 191 153 751,41 PLN i kwocie dofinansowania 144 941 546,97
PLN.
W wyniku przedmiotowej aktualizacji do IWIPK został zakwalifikowany projekt
zgłoszony przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów pn.
„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi”
84
Z uwagi na ograniczoną pulę środków do rozdysponowania Zarząd WŁ podjął
decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotowego projektu na obniżonym poziomie
dofinansowania z wnioskowanej kwoty 25 159 456,85 PLN do kwoty 19 180 753,23
przy zachowaniu niezmienionego zakresu rzeczowego projektu. Jednocześnie
Zarząd WŁ postanowił utworzyć listę rezerwową i umieścić na niej projekt pn. „Tum –
perła romańskiego szlaku” złożony przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
w Łodzi.
Umowa dotycząca przygotowania projektu kluczowego pn. „Utworzenie
Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji Muzycznej przez Akademię
Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi” została podpisana 30 maja
2011. Dnia 30 września 2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla w/w
projektu. W listopadzie pozytywnym wynikiem zakończyła się jego ocena formalna
i merytoryczna. Zarząd WŁ Uchwałą Nr 2085/11 w dniu 28 listopada 2011r.
zakwalifikował w/w projekt do dofinansowania. W grudniu 2011 r. została zawarta
umowa o wartości dofinansowania 19 180 385,93 PLN.
VI oś priorytetowa
W ramach VI osi priorytetowej dla działania VI.1 zawarto 20 umów
o dofinansowanie projektów o łącznej wartości dofinansowania 176 252 768,14 PLN.
Według stanu na dzień 31.12.2011 r. umowy zawarte w ramach VI osi
priorytetowej wykorzystały dostępną alokację EFRR na poziomie 82,53 %.
Działanie VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych
Od 18 kwietnia do 3 czerwca 2011 r. trwał nabór nr 1 wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Działania VI.1. Alokacja przeznaczona
na konkurs wyniosła 70 445 047,48 PLN tj. 17 664 254,63 Euro (kurs Euro = 3,9880
PLN z dnia 30 marca 2011 r.). W wyniku naboru zostało złożonych 65 wniosków
o łącznej wartości dofinansowania 468 180 826,98 PLN.
W ramach osi priorytetowej VI w roku 2012 nie przewiduje się kolejnego
naboru ponieważ środki zostały rozdysponowane, z wyjątkiem 10% rezerwy
zabezpieczonej na odwołania dla działania VI.1 dla naboru nr 1. Część alokacji
w ramach osi zarezerwowana jest na projekty z IWIPK.
Projekty kluczowe w ramach VI osi priorytetowej:
Dnia 30.03.2011 roku wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu
pn. „Rewitalizacja obiektów pofabrycznych na Centrum biznesowo – handlowo –
rozrywkowe SUKCESJA – Etap I" złożony przez Fabrykę Biznesu Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością w ramach Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów
problemowych. Ww. wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.
W dniu 15 czerwca 2011r. Zarząd WŁ Uchwałą Nr 875/11 zakwalifikował
do dofinansowania ww. projekt o wartości dofinansowania 8 000 000,00 PLN.
W sierpniu 2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie.
Dnia 28.04. 2011 roku wpłynął projekt pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta
Zduńska Wola” złożony przez Miasto Zduńska Wola w ramach Działania VI.1
Rewitalizacja obszarów problemowych. Ww. wniosek o wartości dofinansowania 11
999 290,14 PLN otrzymał pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną. Dnia 5 lipca
85
2011r. została podjęta Uchwała Zarządu WŁ Nr 1009/11 w sprawie zakwalifikowania
ww. wniosku do dofinansowania. W lipcu 2011 r. została zawarta umowa.
Dnia 29.04.2011 r. wpłynął projekt pn. „Rewitalizacja zabytkowego zespołu
dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71” złożony
przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi w ramach
Działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. W lipcu 2011 r. ww. wniosek o
dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Zarząd WŁ
Uchwałą Nr 1263/11 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zakwalifikował do dofinansowania ww.
projekt o wartości dofinansowania 20 000 000,00 PLN. We wrześniu została zawarta
umowa.
Zarząd WŁ podjął trzy Uchwały przyjmujące zmiany w treści formularzy
zgłoszeniowych do IWIPK dla projektu pn. „Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru
Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwim – Kilińskiego – Piłsudskiego”.
Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu, termin łożenia wniosku
o dofinansowanie (z 30 maja 2011 r. na 15 listopada 2011 r.), zakres rzeczowy
projektu, wartość całkowita i wartość dofinansowania. 15.11.2011 r. zostały złożone
dwa wnioski o dofinansowanie wchodzące w skład w/w projektu zintegrowanego:
- wniosek złożony w ramach działania VI.1 o wartości dofinansowania 53 002
593,16 PLN,
- wniosek złożony w ramach działania VI.2 Renowacja substancji
mieszkaniowej o wartości dofinansowania 11 976 507,88 PLN.
Ocena ww. wniosków pozostaje w toku.
Zarząd WŁ podjął dwie Uchwały przyjmujące zmiany w treści formularzy
zgłoszeniowych do IWIPK dla projektu pn. „Od elekcji królów Polski do epoki
Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”.
Zmianie uległ termin zakończenia realizacji projektu, harmonogram realizacji
projektu, termin złożenia wniosku o dofinansowanie (z 30 września 2011 r. na 30
listopada 2011 r.). 30.11.2011 r. został złożony wniosek o dofinansowanie będący
elementem w/w zintegrowanego projektu kluczowego realizowany w ramach
działania VI.I Wartość dofinansowania wniosku wynosi 23 481 750,00 PLN. W chwili
obecnej trwa ocena ww. wniosku.
Projekty usunięte z IWIPK:
-
-
-
W 2011 roku Zarząd WŁ usunął z IWIPK następujące projekty:
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi
dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową
zakładu zagospodarowania odpadów” złożony przez Związek Międzygminny
"BZURA",
„Rozwój
Bełchatowsko
Kleszczowskiego
Parku
Przemysłowo
Technologicznego jako ośrodka wspierania innowacji i przedsiębiorczości
w regionie łódzkim” złożony przez Bełchatowsko Kleszczowski Park
Przemysłowo Technologiczny,
„Rewitalizacja centrum miasta” złożony przez Gminę Miasto Tomaszów
Mazowiecki,
„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Dokumentacji
Muzycznej przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi” złożony przez Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi,
86
-
„Domknięcie Łódzkiego Ringu Energetycznego 110kV” złożony przez PGE
Dystrybucja,
„Multimedialne Centrum Szkoleniowo–Informacyjne Województwa Łódzkiego
w rewitalizowanym zabytkowym budynku o znaczeniu historycznym” złożony
przez Fundację Studiów Europejskich – Instytut Europejski.
Zestawienie wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów w ramach Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych na dzień 31 grudnia 2011 r.
Oś/Działanie
Oś I Infrastruktura
transportowa
I.1 Drogi
Liczba
złożonych
wniosków o
dofinansowanie
Liczba wniosków
Wnioski o
o
dofinansowanie
dofinansowanie
zatwierdzone
po ocenie
do realizacji
formalnej
Podpisane
umowy
Wartość
dofinansowania
UE (mln. PLN)
13
12
12
12
525 824 245,12
12
11
11
11
426 410 820,62
I.3 Porty lotnicze
Oś II Ochrona
środowiska,
zapobieganie
zagrożeniom i
energetyka
II.1 Gospodarka wodno –
ściekowa
II.4 Gospodarka wodna
1
1
1
1
99 413 424,50*
7
7
7
7
75 228 320,35
4
4
4
4
54 587 595,49
1
1
1
1
11 167 920,21
II.7 Elektroenergetyka
II.9 Odnawialne źródła
energii
Oś III Gospodarka,
innowacyjność,
przedsiębiorczość
III.1 – Wsparcie
jednostek B+R
III.4 – Rozwój otoczenia
biznesu
III.5 – Infrastruktura
turystyczno –rekreacyjna
Oś IV. Społeczeństwo
informacyjne
IV.1 – Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
IV.2 E –usługi publiczne
Oś V. Infrastruktura
społeczna
V.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia
1
1
1
1
1 613 216,08
1
1
1
1
7 859 588,57
6
6
6
6
198 295 413,88
2
2
2
2
75 593 570,58
1
1
1
1
2 737 003,30
3
3
3
3
119 964 840,00
6
6
6
6
87 193 877,48
3
3
3
3
53 422 513,93
3
3
3
3
33 771 363,55
11
11
11
11
237 935 771,72
4
4
4
4
110 355 005,41
V.4 Infrastruktura kultury
7
7
7
7
127 580 766,31
Oś VI: Odnowa
obszarów miejskich
13
10
10
10
208 661 473,96
VI.1 Rewitalizacja
obszarów problemowych
11
9
9
9
204 939 795,36
VI.2 Renowacja
substancji mieszkaniowej
2
1
1
1
3 721 678,60
Razem
56
52
52
52
1 333 139 102,51
87
Kwota alokacji, wartość dofinansowania podpisanych umów oraz wartość dokonanych płatności w
ramach RPO WŁ – stan na 31.12.2011 r. (realizowanych przez DRPO)
3 460 985 341,91
3 137 388 130,72
3 500 000 000,00
3 000 000 000,00
2 500 000 000,00
1 738 744 767,94
2 000 000 000,00
1 500 000 000,00
1 000 000 000,00
500 000 000,00
0,00
Kw ota alokacji z EFRR
Wartości dofinansow ania
Wartość
na realizację RPO w
zakontraktow ana w umow ach
dokonany ch płatności
Wojew ództw ie Łódzkim na lata
o dofinamsow anie projektów
2007-2013
(kursu euro z dnia 29 grudnia
2011r. 1 EUR = 4,4411 PLN)
Informacja o weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność
W 2011 roku do Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
wpłynęło 2813 wniosków beneficjenta o płatność, zatwierdzono zaś 1247 wniosków
o płatność na łączną kwotę dofinansowania 603 085 197,24 1. Poniżej zawarte jest
zestawienie prezentujące liczbę i kwoty zatwierdzonych wniosków w podziale na osie
priorytetowe:
Oś priorytetowa
I oś
Infrastruktura
transportowa
II oś
Ochrona środowiska,
zapobieganie
zagrożeniom i
energetyka
III oś
Gospodarka,
innowacyjność,
przedsiębiorczość
IV oś
Społeczeństwo
informacyjne
V oś
Infrastruktura
społeczna
VI oś
Odnowa obszarów
1
Ilość wniosków
o płatność
zatwierdzonych
w 2011 r.
Całkowita kwota
poniesionych
wydatków
objętych
wnioskiem
Kwota wydatków
uznanych za
kwalifikowane
(PLN)
Dofinansowanie
(PLN)
W tym
dofinansowanie
UE – wydatki
kwalifikowane
(PLN)
163
366 467 330,48
335 272 747,81
258 568 425,09
254 071 268,64
365
238 837 335,87
207 242 676,12
155 725 828,49
155 725 828,49
19
10 363 851,19
9 539 698,05
7 270 707,26
7 270 707,26
490
95 655 772,04
85 997 885,07
59 896 168,03
59 630 790,01
179
129 779 702,91
122 737 692,35
94 008 910,84
93 111 655,19
30
39 385 488,94
33 487 801,17
25 050 013,85
25 050 013,85
Zestawienie nie obejmuje wniosków o płatność zatwierdzonych w 2011 roku przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
88
miejskich
VII oś
Pomoc techniczna
Razem
1
1247
3 017 816,09
3 017 816,09
2 565 143,68
2 565 143,68
883 507 297,52
797 296 316,66
603 085 197,24
597 425 407,12
Przygotowano 12 poświadczeń i deklaracji wydatków obejmujących swym
zakresem również COP. Sprawna weryfikacja wniosków o płatność pozwoliła
wykonać i przekroczyć uzgodniony z MRR cel certyfikacji na 2011 r. na kwotę
wydatków kwalifikowalnych w wysokości 696 007 130,00 PLN, który został wykonany
na kwotę 883 122 672,08 PLN. Tym samym założony cel certyfikacji został wykonany
w 126,88 %.2
Przygotowano 329 aneksów do umów / decyzji/ praw i obowiązków
Beneficjenta3.
I. Infrastruktura transportowa
II. Ochrona środowiska, zapobieganie
zagrożeniom i energetyka
III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
IV. Społeczeństwo informacyjne
V. Infrastruktura społeczna
VI. Odnowa obszarów miejskich
Łącznie:
– 34 aneksy
– 104 aneksy
– 2 aneksy
– 137 aneksy
– 45 aneksy
– 7 aneksy
329 aneksy
Na bieżąco generowano raporty dotyczące kontroli krzyżowych projektów.
Departament ds. RPO otrzymywał z MRR dane dotyczące programu PROW i RYBY.
Na ich podstawie generowane były raporty / pogłębione raporty. Kopia
wygenerowanych informacji była przekazywana do wydziału przeprowadzającego
kontrole. W trakcie weryfikacji wniosków o płatność drogą losową wybierane były
faktury, które podlegały kontroli pod kątem ewentualnego występowania numeru
faktury/numeru NIP wystawcy w raportach. Dotychczas nie stwierdzono wystąpienia
faktur przedstawionych do refundacji w ramach RPO i PROW. Weryfikacja
dokumentów księgowych z innymi programami operacyjnymi odbywa się na poziomie
centralnym (MRR). Do chwili obecnej Departament nie otrzymał informacji
o wystąpieniu problemu podwójnego finansowania wydatku w ramach RPO i innego
programu operacyjnego. W celu uniknięcia sytuacji podwójnego finansowania tych
samych wydatków przez tych samych beneficjentów realizujących projekty z różnych
programów operacyjnych, w szczególnie uzasadnionych wydatkach, departament
współpracuje z organami ścigania (policja).
Zgodnie z procedurami monitorowano przestrzeganie zasady trwałości
u beneficjentów, których projekty skończyły się do dnia poprzedzającego ostatni
dzień kalendarzowy danego roku. Do końca 2011 tego typu formą monitorowania
zostały objęte ponad 200 projektów.
Nie napotkano problemów systemowych mogących zagrozić prawidłowemu
wdrażaniu RPO WŁ. Jednak wystąpiło szereg innych problemów zidentyfikowanych
w ramach wszystkich osi priorytetowych, do których należą:
- Nieterminowe składanie wniosków o płatność (sprawozdawczych
i finansowych rozliczających przekazane transze dofinansowania). W celu
2
3
Wykonanie planu certyfikacji wspólne z Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zestawienie nie obejmuje projektów realizowanych w ramach VII osi priorytetowej – Pomoc Techniczna
89
-
-
-
zminimalizowania ryzyka wystąpienia tego typu problemów pracownicy
przypominają Beneficjentom o konieczności składania w terminie wniosków
o płatność.
Liczne korekty wniosków o płatność (statystycznie weryfikacja wniosku
o płatność poprzedza złożenie 1,5 – 2 korekt). W ramach działań naprawczych
DPR organizuje szkolenia dla Beneficjentów.
Zmiany przepisów, wytycznych MRR, zasad RPO WŁ. Pracownicy
uczestniczą w szkoleniach, których celem jest uzyskanie aktualnej wiedzy.
Ponadto regularnie (około 1 raz w miesiącu) organizowane są samoszkolenia.
Duża rotacja kadry spowodowana np. zmianą stanowisk pracy, czy
macierzyństwem. Zatrudniane są osoby na zastępstwo.
Rosnąca liczba spraw/projektów przy niezmienionej liczbie pracowników.
Informacja o płatnościach i rozliczeniach dotacji celowej oraz realizacji
pozostałych działań w ramach RPO WŁ
W 2011 przekazano na rzecz Beneficjentów dofinansowanie w łącznej kwocie
670 147 995,48 PLN, w tym: środki z UE: 665 585 065,67 PLN, zaś narastająco tj. za
okres od 2008 roku do 2011 roku, została przekazana łączna kwota dofinansowania
w wysokości 1 755 270 294,83 PLN, w tym środki z UE: 1 738 744 767,94 PLN.
Poniżej przedstawiono podział przekazanych płatności w podziale na Działania/Osie
Priorytetowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2007–2013:
Narastająco
Dofinansowanie
w tym 2011 rok
w tym środki UE
Dofinansowanie
w tym środki UE
I.1 Drogi
525 851 816,00
525 851 816,00
166 731 014,76
166 731 014,76
I.2 Kolej
61 965 587,34
61 965 587,34
54 388 994,37
54 388 994,37
I.3 Porty lotnicze
59 930 433,88
50 940 868,80
27 944 533,31
23 752 853,31
I.4 Miejski
transport
publiczny
18 282 005,92
18 282 005,92
8 317 844,43
8 317 844,43
I.5 Inteligentne
systemy
transportu
10 677 020,41
10 677 020,41
8 897 878,68
8 897 878,68
676 706 863,55
667 717 298,47
266 280 265,55
262 088 585,55
225 973 284,55
225 973 284,55
69 648 022,71
69 648 022,71
II.2 Sieci
ciepłownicze
31 504 094,42
31 504 094,42
13 307 214,19
13 307 214,19
II.3 Ochrona
przyrody
1 570 435,53
1 570 435,53
1 275 148,08
1 275 148,08
II.4 Gospodarka
wodna
18 959 387,56
18 959 387,56
7 020 584,67
7 020 584,67
II.5 Zagrożenia
środowiska
28 663 829,28
28 663 829,28
1 675 153,86
1 675 153,86
Razem
Oś priorytetowa
I
II.1 Gospodarka
wodno–ściekowa
90
II.6 Ochrona
powietrza
II.7
Elektroenergetyka
49 941 334,38
49 941 334,38
22 019 526,87
22 019 526,87
3 313 429,93
3 313 429,93
2 025 923,87
2 025 923,87
58 988 954,63
58 988 954,63
46 931 753,28
46 931 753,28
3 667 169,06
3 667 169,06
3 667 169,06
3 667 169,06
422 581 919,34
422 581 919,34
167 570 496,59
167 570 496,59
984 436,55
984 436,55
1 000 000,00
1 000 000,00
356 591,37
356 591,37
208 414,43
208 414,43
107 486 299,78
107 486 299,78
18 363 564,51
18 363 564,51
Razem
Oś priorytetowa
III
108 827 327,70
108 827 327,70
19 571 978,94
19 571 978,94
IV.1 Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
17 530 921,18
17 530 921,18
4 174 894,18
4 174 894,18
IV.2 E–usługi
publiczne
55 625 688,30
55 525 137,30
30 050 388,25
30 050 388,25
IV.3 E–
technologie dla
przedsiębiorstw
43 694 639,67
42 908 206,28
35 893 094,13
35 787 579,27
116 851 249,15
115 964 264,76
70 118 376,56
70 012 861,70
108 167 474,87
101 518 497,45
29 896 118,58
29 630 383,63
21 698 854,84
21 698 854,84
4 929 821,58
4 929 821,58
119 476 098,74
119 476 098,74
19 092 436,04
19 092 436,04
51 318 333,12
51 318 333,12
36 094 853,88
36 094 853,88
300 660 761,57
294 011 784,15
90 013 230,08
89 747 495,13
76 115 872,50
76 115 872,50
34 996 701,80
34 996 701,80
959 757,03
959 757,03
71 697,51
71 697,51
77 075 629,53
35 068 399,31
35 068 399,31
II.9 Odnawialne
źródła energii
II.10 Sieci
ciepłownicze
Razem
Oś priorytetowa
II
III.1 Wsparcie
jednostek B+R
III.4 Rozwój
otoczenia biznesu
III.5 Infrastruktura
turystyczno–
rekreacyjna
Razem
Oś priorytetowa
IV
V.1 Infrastruktura
ochrony zdrowia
V.2 Infrastruktura
pomocy
społecznej
V.3 Infrastruktura
edukacyjna
V.4 Infrastruktura
kultury
Razem
Oś priorytetowa
V
VI.1 Rewitalizacja
obszarów
problemowych
VI.2 Renowacja
substancji
mieszkaniowej
Razem
Oś priorytetowa
VI
77 075 629,53
91
VII.1 Pomoc
Techniczna
Razem
Oś priorytetowa
VII
Ogółem
52 566 543,99
52 566 543,99
21 525 248,45
21 525 248,45
52 566 543,99
52 566 543,99
21 525 248,45
21 525 248,45
1 755 270 294,83
1 738 744 767,94
670 147 995,48
665 585 065,67
Ponadto, w załączniku nr 16 do ustawy budżetowej na 2011 rok z dnia 20
stycznia 2011 r., ustalony został dla Województwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego limit wydatków budżetu środków europejskich na poziomie
941 566 000 PLN, w tym limit wydatków dla Instytucji Zarządzającej RPO WŁ na lata
2007–2013 wynosi 929 986 023 PLN (różnica w wysokości limitów jest związana
z uwzględnieniem wydatków na projekty realizowane w ramach RPO WŁ
przez Państwowe Jednostki Budżetowe – 11 579 977,00 PLN).
W lipcu 2011 roku IZRPO WŁ wystąpiło do Ministra Rozwoju Regionalnego
o uruchomienie rezerwy celowej w ramach środków budżetu środków europejskich,
wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
nr 2/2/2011/RPO/15 z dnia 19 lipca 2011 r., z uwagi na fakt, iż wykorzystano
w 71,87% przekazanych środków budżetu środków europejskich w części
budżetowej, (limit: 462 307 000,00 PLN, wykorzystanie: 332 269 186,18 PLN).
Ponadto, w październiku 2011 roku IZRPO WŁ wystąpiło do Ministra Rozwoju
Regionalnego o uruchomienie rezerwy celowej w ramach środków z budżetu
państwa przeznaczonych na pomoc publiczną (współfinansowanie), wnioskiem
o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji
celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
nr 3/2/2011/RPO/15 z dnia 27 października 2011 r., z uwagi na fakt, iż wykorzystano
w 83,96% przekazanych środków dotacji celowej w części budżetowej, w ramach
środków przeznaczonych na pomoc publiczną (limit: 25 671 000,00 PLN,
wykorzystanie: 21 554 483,72 PLN).
W listopadzie 2011 roku IZRPO WŁ wystąpiło do Ministra Rozwoju
Regionalnego o uruchomienie rezerwy celowej w ramach środków z budżetu
środków europejskich, wnioskiem o przyznanie środków z budżetu środków
europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego nr 4/2/2011/RPO/15 z dnia 8 listopada 2011 r.,
z uwagi na fakt, iż wykorzystano w 92,49 % przekazanych środków budżetu środków
europejskich w części budżetowej, (limit: 602 610 700,00 PLN, wykorzystanie: 557
327 968,31PLN).
Biorąc powyższe pod uwagę MRR przekazało łącznie w ramach środków
z budżetu środków europejskich kwotę 789 610 700,00 PLN, na rzecz:
- IZRPO WŁ kwotę w wysokości 647 513 700,00 PLN,
- Instytucji Pośredniczącej II stopnia tj. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy kwotę
w wysokości 142 097 000,00 PLN.
Przyjęto od Beneficjentów 108 zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu
w ramach RPO WŁ.
Jednocześnie wyjaśniono i przypisano do poszczególnych projektów 445
zwrotów dokonanych przez Beneficjentów na rachunek Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz m.in. Urzędu.
92
Ponadto zakończono i ostatecznie rozliczono 134 projekty realizowane
przez Beneficjentów w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013.
Przekazano na posiedzenie Zarządu WŁ 67 informacji w zakresie zbiorczych
danych przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wprowadzono do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07 –13) 93
decyzje dotyczące zwrotów zarówno wynikających z wydanych zaleceń
pokontrolnych jak i w ramach weryfikacji wniosków o płatność Beneficjenta.
W związku z prawidłową realizacją zadań w ramach Budżetu Województwa
Łódzkiego na 2011 rok przygotowano do realizacji 57 wniosków o zmianę
do Budżetu.
Ponadto, sporządzono i przekazano do MRR 14 sprawozdań w zakresie
rozliczenia dotacji celowej w 2011 roku.
Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W okresie 2011 r. przeprowadzono łącznie 120 kontroli na koniec realizacji
projektów, w tym:
- 24 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I –
Infrastruktura transportowa,
- 37 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej II –
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III –
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
- 40 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej IV –
Społeczeństwo informacyjne,
- 15 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej V –
Infrastruktura społeczna,
- 2 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej VI –
Odnowa obszarów miejskich,
- 1 kontrolę systemową – COP.
Wśród ww. kontroli przeprowadzono 101 kontroli planowych projektów (w tym
na zakończenie realizacji projektu) oraz 18 kontroli doraźnych (w tym kontrole
w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – 303 postępowania,
trwałości projektu, oraz kontrole efektu rzeczowego).
W 22 przypadkach kontroli stwierdzono, że realizacja projektów przebiega
bez zastrzeżeń.
W 20 przypadkach kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane
z zastrzeżeniami, które obejmowały, m.in.: dokonywanie korekt na dokumentach
księgowych, brak procedur gwarantujących przechowywanie dokumentów
związanych z realizacją projektu w terminach wymaganych umową
o dofinansowanie, stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, ponoszenie
wydatków nie ujętych we wniosku o dofinansowanie, co stanowi koszty
niekwalifikowalne oraz nieprawidłową promocję projektu.
W 31 przypadkach kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane
z uchybieniami, które obejmowały, m.in.: naruszenia w stosowaniu ustawy Prawo
zamówień publicznych, niezgodność w zakresie efektu rzeczowego projektu
z wnioskiem o dofinansowanie, uznanie części wydatków za niekwalifikowalne
w związku faktem, iż przedstawiony do dofinansowania wydatek jedynie w części
służył realizacji projektu współfinansowanego z RPO. 46 kontroli jest nadal w trakcie
czynności kontrolnych.
93
-
Ponadto w ramach zadań kontrolnych realizowane są następujące zadania:
raportowanie o nieprawidłowościach (23 raporty, 4 zestawienia kwartalne
w 2011 r.),
opracowywanie rocznego planu kontroli na 2012 r., włączając w to COP,
Wydział ds. Kontroli zamówień publicznych, Departament Kontroli i Skarg,
opracowywanie postanowień o wszczęciu postępowania administracyjnego
i decyzji w przedmiocie zwrotu kwot nieprawidłowości,
pełnienie funkcji sekretariatu grupy roboczej ds. wymiany informacji
dotyczących wdrażania regionalnego programu operacyjnego województwa
łódzkiego na lata 2007–2013 (posiedzenie dotyczące korekt finansowych
nakładanych w związku z naruszeniem Prawa zamówień publicznych odbyło
się 17.05.2011 r., udział wzięło 67 osób, w tym członkowie grupy
i zaproszeni goście).
W okresie od 1 kwietnia 2011 r. (data powołania Wydziału ds. Kontroli
Zamówień Publicznych) do 31 grudnia 2011 r. przeprowadzono łącznie 34 kontrole
projektów w zakresie zamówień publicznych, w tym:
- 11 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej I –
Infrastruktura transportowa,
- 16 kontroli projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej II –
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej III –
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej IV –
Społeczeństwo informacyjne,
- 4 kontrole projektów dofinansowanych w ramach osi priorytetowej V –
Infrastruktura społeczna,
- 1 kontrolę projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej VI – Odnowa
obszarów miejskich,
Wśród ww. kontroli przeprowadzono 6 kontroli planowych projektów oraz 28
kontroli doraźnych. W ramach ww. kontroli skontrolowano 126 postępowań
o udzielenie zamówień publicznych. W 11 przypadkach kontroli stwierdzono,
że realizacja projektów przebiega bez istotnych zastrzeżeń. W 21 przypadkach
kontroli stwierdzono, że zadania są realizowane z istotnymi zastrzeżeniami,
które obejmowały stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych.
12 kontroli jest nadal w trakcie czynności kontrolnych, zaś w przypadku 2
kontroli toczy się postępowanie administracyjne.
Łącznie w dwóch wydziałach przeprowadzono 429 kontroli projektów
w zakresie zamówień publicznych.
94
DEPARTAMENT DS. PO KAPITAŁ LUDZKI
w zakresie umów i aneksów zawartych w 2011 roku
W ojewództwem a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego:
pomiędzy
W dniu 30 sierpnia 2011 roku zawarto w Warszawie Aneks nr 6
do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 roku, numer KL/ŁO/2007/1 w sprawie
realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Aneks zawarto pomiędzy MRR, reprezentowanym przez Pana Marcelego
Niezgodę - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
a Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka
Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 26 kwietnia 2011 roku zawarto w Warszawie Aneks nr 1 do Umowy
o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 25 listopada 2010 roku,
nr POKL.10.01.00-10-001/11-00. Aneks zawarto pomiędzy MRR, reprezentowanym
przez Pana Marcelego Niezgodę - Podsekretarza Stanu w MRR, a Województwem,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz
Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 28 września 2011 roku w Warszawie podpisano Aneks Nr 1 do umowy
Dotacji Celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa
Łódzkiego na 2011 r. nr ŁO/POKL/DC/2011/1. Aneks zawarto pomiędzy Skarbem
Państwa – Ministrem Rozwoju Regionalnego, reprezentowanym przez Pana
Marcelego Niezgodę - Podsekretarza Stanu w MRR, a Województwem,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ
oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ.
W dniu 28.11.2011 r. w Warszawie podpisano Porozumienie 2/2011 pomiędzy
MRR, reprezentowanym przez Panią Dorotę Bortnowską - Zastępcę Dyrektora
Departamentu
Zarządzania
Europejskim
w
MRR
a
Województwem,
reprezentowanym przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ
oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka Zarządu WŁ. Przedmiotem Porozumienia
2/11 jest współpraca w zakresie realizacji projektu badawczego pt.: Lokalne
scenariusze zmian demograficznych: polityki publiczne i strategie, dotyczące
zrównoważonego rozwoju, rozwoju umiejętności i wzrostu zatrudnienia. Projekt
będzie realizowany w 2012 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju, MRR, Województwo, małopolskie oraz pomorskie.
W dniu 22 grudnia 2011 r. w Warszawie podpisano Aneks Nr 2 do
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach
realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr KL/ŁO/DO/2008/1. Aneks
zawarto pomiędzy MRR, reprezentowanym przez Pana Marcelego Niezgodę Podsekretarza Stanu w MRR a Województwem, reprezentowanym przez Pana
Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka Członka Zarządu WŁ.
95
w zakresie umów i aneksów zawartych w 2010 roku pomiędzy
W ojewództwem Łódzkim a W ojewódzkim Urzędem Pracy pełniącym
funkcje Instytucji Pośredniczącej II Stopnia (IP2):
W dniu 26 maja 2011 r. roku został zawarty w Łodzi Aneks nr 2
do Porozumienia z dnia 7 września 2007 roku, numer KL.0116/1/07 w sprawie
dofinansowania 6.1, 6.2, 6.3 Priorytetu VI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Aneks zawarto pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Pana
Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka Członka Zarządu WŁ, a WUP reprezentowanym przez Pana Andrzeja
Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP.
W dniu 26 maja 2011 r. został zawarty w Łodzi Aneks nr 2 do Porozumienia
z dnia 7 września 2007 roku, numer KL.0116/2/07 w sprawie dofinansowania 7.1,
7.2, 7.3 Priorytetu VII w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Aneks
zawarto pomiędzy Województwem, reprezentowanym przez Pana Marcina
Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka - Członka
Zarządu WŁ, a WUP reprezentowanym przez Pana Andrzeja Kaczorowskiego – p.o.
Dyrektora WUP w Łodzi.
W dniu 2 lutego 2011 r. zawarto Porozumienie Nr KL0116/1/11 w sprawie
powierzenia WUP jako Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (IP2) w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki, zadań oraz dofinansowania w ramach Priorytetu X
Pomoc Techniczna Działania 10.1 Pomoc Techniczna w Programie Operacyjnym
Kapitał Ludzki. Porozumienie zawarto pomiędzy Województwem, reprezentowanym
przez Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza
Klimczaka - Członka Zarządu WŁ, a WUP reprezentowanym przez Pana Andrzeja
Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP. Przedmiotowe Porozumienie stanowi
załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu WŁ Nr 100/11 z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie: określenia wysokości środków z Pomocy Technicznej na lata 2011-2015
dla Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi)
oraz określenia praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia związanych
z realizacją Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO Kapitał
Ludzki.
W dniu 26 lipca 2011 r. w Łodzi zawarto Aneks Nr 1 do Porozumienia
w sprawie powierzenia WUP, jako Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia (IP2)
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, zadań oraz dofinansowania w ramach
Priorytetu X Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki Nr KL.0116/1/011, zawartego w dniu 2 lutego 2011 roku.
Aneks zawarto pomiędzy WUP reprezentowanym przez Pana Andrzeja
Kaczorowskiego – p.o. Dyrektora WUP, a Województwem, reprezentowanym przez
Pana Marcina Bugajskiego - Członka Zarządu WŁ oraz Pana Dariusza Klimczaka Członka Zarządu WŁ. Przedmiotowy Aneks stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały
Zarządu WŁ Nr 1107/11 z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr
100/11 Zarządu WŁ z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie: określenia wysokości
środków z Pomocy Technicznej na lata 2011-2015 dla Instytucji Pośredniczącej 2
Stopnia oraz określenia praw i obowiązków Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia
związanych z realizacją Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach
PO Kapitał Ludzki.
96
w zakresie tworzenia dokumentów programo wych PO Kapitał Ludzki:
W 2011 r. zaktualizowano Instrukcje Wykonawcze IP PO Kapitał Ludzki
przy współudziale Departamentu Finansów. Powyższe Instrukcje zostały
zatwierdzone przez MRR, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem
w dniu 3 czerwca 2011 r. Przedmiotowe Instrukcje zostały wprowadzone
Zarządzeniem Marszałka WŁ Nr 72/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku jako wersja 05
Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim .
Instrukcje Wykonawcze regulują ścieżki postępowania dotyczące m.in. naboru
i oceny projektów, przepływów finansowych, monitoringu i ewaluacji, zarządzania
systemem oraz innych procesów realizowanych przez IP.
W związku ze zmianami w systemie wdrażania PO KL oraz w strukturze
organizacyjnej WUP - IP2 zaktualizowany został Podręcznik Instrukcji
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Instytucji Pośredniczącej 2 Stopnia
dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowy
Podręcznik wersja 05 został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą 15
kwietnia 2011 r.
Dodatkowo w roku 2011 zmieniano poszczególne procedury zapisane w
Podręczniku Instrukcji Wykonawczych IP2, które zatwierdzono odpowiednio: 24 maja
2011 roku, 8 czerwca 2011 roku, 10 czerwca 2011roku, 22 czerwca 2011 roku, 21
października 2011 roku., 4 listopada 2011 r., 29 listopada 2011 roku.
26 sierpnia 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL wystąpiła do IP
o aktualizację dokumentu pn. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. Po
przeprowadzeniu konsultacji w zakresie przedmiotowego dokumentu z IP2
oraz Departamentem Finansów, dokument został przekazany do Instytucji
Zarządzającej POKL w dniu 21 września 2011 r. celem akceptacji. W dniu 30
listopada 2011 r. IP otrzymała stanowisko IZ wobecaktualizacji OSZIK, informujące
o jego poprawnym sporządzeniu. Tak zaakceptowany dokument został przekazany
do następujących komórek organizacyjnych: Departament Finansów, Departament
Organizacyjny (Wydział Kadr), IP2.
Powyższe trzy dokumenty programowe – Instrukcje Wykonawcze IP,
Instrukcje Wykonawcze IP 2 oraz OSZiK są strategicznymi dokumentami
programowymi, które regulują kompleksowo wszystkie kwestie prawidłowego
zarządzania środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu
regionalnego PO KL dla WŁ obejmując realizację projektów konkursowych
i systemowych w obszarach: programowanie, zarządzanie, przepływy finansowe,
promocję, monitoring, ewaluację, kontrolę i rozliczanie. W związku z tym przed ich
zatwierdzeniem dokumenty te są poddawane konsultacjom zarówno wewnątrz
Urzędu jako IP jak i z WUP jako IP2 oraz z MRR jako IZ.
w zakresie sprawozdawczości PO Kapitał Ludzki:
Instytucja Pośrednicząca przygotowała i przekazała do Instytucji
Zarządzającej: do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po kwartale
w 2011 roku ankietę monitorującą stan przygotowań do wdrażania PO Kapitał Ludzki
dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (IP), odpowiednio za I, II, III
i IV kwartał.
Ankieta monitorująca stan zatrudnienia w Instytucji Pośredniczącej zawiera
dane dotyczące docelowego oraz obecnego stanu zatrudnienia (w odniesieniu
97
do określonego okresu sprawozdawczego) w komórkach merytorycznych
i obsługowych zaangażowanych we wdrażanie PO KL.
Instytucja Pośrednicząca do 10-tego dnia kalendarzowego każdego miesiąca
przygotowuje i przesyła do IZ Informację Miesięczną z realizacji Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
zgodnie
ze
wzorem
określonym
w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013. Wyżej wymieniony
dokument przesyłany jest cyklicznie to jest do 10-tego dnia kalendarzowego.
W dniu 31 stycznia 2011 r. IP 2 przekazało zgodnie z obowiązującym
Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007 – 2013 Sprawozdanie Roczne
z realizacji Działań Priorytetu VI, VII PO KL. Po wprowadzeniu uwag
przekazywanych przez IP sprawozdanie zostało skorygowane przez IP2 i ostatecznie
zatwierdzone przez IP 10 lutego 2011 r.
W dniu 21 lutego 2011 r. IP przekazała do IZ Sprawozdanie Roczne
z realizacji Priorytetów VI, VII, VII, IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
Województwie za okres 1 stycznia 2010 – 31 grudnia 2010 r.
Po korekcie sprawozdania (przesłanej do IZ 31 marca 2011 r.), sprawozdanie zostało
zatwierdzone przez IZ w dniu 12 kwietnia 2011 roku.
W dniu 1 sierpnia 2011 r. IP 2 przekazało zgodnie z obowiązującymi
Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL 2007-2013 Sprawozdanie Okresowe
z realizacji Działań w ramach Priorytetów VI oraz VII PO KL za I półrocze 2011 r.
W dniu 9 sierpnia 2011 r. IP2 przekazała korektę przedmiotowego sprawozdania,
które IP zatwierdziła w dniu 11 sierpnia 2011 roku.
W dniu 17 sierpnia 2010 r. IP przekazała do IZ Sprawozdanie Okresowe
z realizacji Priorytetów VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w Województwie za I półrocze 2011 r. Po korekcie sprawozdania (przesłanej do IZ 4
października 2011 r.) sprawozdanie zostało zatwierdzone przez IZ w dniu 10
października 2011 r.
Ponadto Wydział KL.I przygotowywał informacje na potrzeby Departamentu
Polityki Regionalnej dotyczące wdrażania Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL.
Przedmiotowe dane wykorzystywane są w informacjach przekazywanych w formie
prezentacji przez Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej w czasie posiedzeń
Sejmiku i Zarządu WŁ.
Ponadto co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego
przygotowywana jest tabela Monitorowania realizacji PO KL, która zawiera
zestawienie dane statystyczne obrazujące poziom wdrażania komponentu
regionalnego w Województwie (od czerwca 2009 - tabela Monitorowania realizacji
PO KL przekazywana jest do Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
Przestrzennej, Transportu i Komunikacji Sejmiku WŁ).
w zakresie przygotowania systemów informatycznych niezbędnych
dla prawidłowego i sprawnego wdrażania PO Kapitał Ludzki:
 KSI (Krajowy System Informatyczny)
W trakcie 2011 r. przeprowadzono szkolenia z procedur bezpiecznej pracy w KSI
SIMIK 07-13 dla 27 pracowników Urzędu.
Sporządzono również w zakresie uprawnień do KSI:
- 27 wniosków o nadanie uprawnień ,
- 28 wniosków o zmianę uprawnień,
- 8 wniosków o wycofanie uprawnień,
98
-
16 wniosków o czasowe wycofanie uprawnień, które zostały wysłane przez IP
do IZ. Proces ten kontynuowany jest na bieżąco.
 LSI (Lokalny System Informatyczny)
W trakcie 2011 roku przeprowadzono powtórne szkolenia poszerzone o bieżące
zmiany w dokumentach PO Kapitał Ludzki dotyczące wprowadzania do niego danych
oraz z zakresu bezpiecznego korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego
dla 122 pracowników Departamentu PO Kapitał Ludzki Urzędu.
Kontynuowane jest na bieżąco wprowadzanie danych do wdrożonego w roku 2010
Lokalnego Sytemu Informatycznego do niżej wymienionych modułów:
- Moduł Programowania i Ogłaszania Konkursów,
- Moduł Oceny i Kontraktacji Projektów (konkursy),
- Moduł Oceny i Akceptacji wniosków o płatność,
- Moduł Kontroli, Monitorowania, Sprawozdawczości i Raportowania,
- Moduł Baza Adresowa,
- Moduł Projekty,
- Moduł Obsługi Działalności Promocyjnej,
- Moduł Projektów Systemowych i Pomocy Technicznej,
- Moduł Obsługi Finansowej wniosków o płatność,
- Moduł Baza Korespondencyjna.
w zakresie Planów Działań (PD ) PO Kapitał Ludzki:
Instytucja Pośrednicząca przygotowuje co roku odrębny PD dla Priorytetów VI,
VII, VIII, IX.
 2 sierpnia 2011 r. IP przekazała do IZ PO KL, pierwsze projekty Planów
Działania na rok 2012 PO KL dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL;
 30 sierpnia 2011 r. przekazano IP uwagi Komisji Europejskiej do I wersji PD.
 5 września 2011 r. przekazano IP uwagi IZ PO KL do pierwszej wersji PD;
 16 września 2011 r. IP przekazała do IZ PO KL swoje stanowisko w sprawie
przesłanych uwag do I wersji PD;
 3 października 2011 r. przekazano IP uwagi Komitetu Monitorującego PO KL
do I wersji PD ( dot. Działania 7.2.2);
 5 października 2011 r. IP przekazała do Komisji Europejskiej swoje
stanowisko w sprawie przesłanych uwag do I wersji PD;
 12 października 2011 r. IZ PO KL przekazała swoje stanowisko do przesłanej
przez IP opinii;
 27 października 2011 r. IP przekazała swoje stanowisko do uwagi zgłoszonej
przez Komitet Monitorujący PO KL do I wersji PD;
 W dniu 24 października 2011 r. po wprowadzaniu korekt w oparciu o uwagi IZ,
Komisji Europejskiej IP przekazała do IZ PO KL drugą wersję Planów
Działania na rok 2012 PO KL dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL;
 15 listopada 2011 r. przekazano IP uwagi IZ PO KL do drugiej wersji PD;
 22 listopada 2011 r. przekazano IP uwagi Komisji Europejskiej do drugiej
wersji PD.
 Po wprowadzaniu korekt w oparciu o uwagi IZ, Komisji Europejskiej
oraz
w oparciu o społeczne konsultacje na stronach www IP/IP2 w dniu 25
listopada 2011 PKM PO KL rekomendował Uchwałą nr 4/11 Instytucji
99
Zarządzającej Roczne Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI, VII, VIII,
IX PO KL.
 28 listopada 2011 r. IP przekazała do IZ PO KL, trzecią – finalną wersję
Planów Działania na rok 2012 PO KL dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX PO KL;
 5 grudnia 2011 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki
podjął uchwałę nr 87, w której zatwierdził Plany Działania opracowane przez
Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetów VI - IX w Województwie.
 Na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL Instytucja
Zarządzająca PO KL w dniu 30 grudnia 2011 r. zatwierdziła następujące
Plany Działań opracowane przez IP dla Priorytetów VI – IX
w Województwie:
-
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI w województwie łódzkim,
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII w województwie łódzkim,
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII w województwie łódzkim,
Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX w województwie łódzkim.
w zakresie badań ewaluacyjnych realizowanych przez IP:
W 2011 roku zostały przeprowadzone dwa badania ewaluacyjne:
 Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach
Priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, 8.1. na rozwój postaw
przedsiębiorczych w Województwie. Badanie ewaluacyjne zostało
zrealizowane przez firmę POLICY& ACTION GROUP UNICONSULT Sp. z o.
o. w IV kwartale 2011 r., w terminie 05.10.2011 - 07.12.2011. Głównym celem
badania była ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych
w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1, Działanie 6.2, Priorytetu VIII,
Działanie 8.1 oraz ocena wpływu interwencji na rozwój postaw
przedsiębiorczych w Województwie.
 Wpływ projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 na zmniejszenie
nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem
możliwości godzenia ról zawodowych i rodzinnych przez rodziców. Badanie
ewaluacyjne zostało zrealizowane przez firmę Laboratorium Badań
Społecznych Sp. z o.o. w IV kwartale 2011 r., w terminie 05.10.2011 07.12.2011. Głównym celem badania była ocena wpływu projektów
realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1na zmniejszenie nierówności
w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz ocena możliwości godzenia ról
zawodowych i rodzinnych przez rodziców.
w zakresie obsługi Podkomitetu Monitorującego
Kapitał Ludzki:
Progra m Operacyjny
W 2011 r. odbyły się 4 posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program
Operacyjny Kapitał Ludzki. Na posiedzeniach obecni byli członkowie PKM PO KL przedstawiciele strony samorządowej, strony rządowej, przedstawiciele partnerów
społecznych i gospodarczych, a także obserwatorzy, m. in. Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Komisji Europejskiej.
XII Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki WŁ odbyło się 7 kwietnia 2011 r. Podkomitet Monitorujący PO KL podjął
100
Uchwałę nr 1/11 w sprawie: zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji z badań
ewaluacyjnych. Ponadto przedstawione zostały założenia projektu innowacyjnego
„Metodyka zarządzania wiekiem, jako innowacyjne rozwiązanie wspierające
aktywność zawodową pracowników 50+”, realizowanego w ramach Priorytetu VIII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Między XII a XIII posiedzeniem, w trybie obiegowym PKM PO KL przyjął
Uchwałę nr 2/11 z w sprawie: zmiany Uchwały nr 5/10 z dnia 28 października 2010
roku w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej rocznych Planów Działania
na rok 2011 dla Priorytetu VI, VII, VIII oraz IX.
XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL odbyło się 30 czerwca
2011 r. Podczas posiedzenia został omówiony aktualny stan wdrażania Priorytetów
VI, VII, VIII, IX PO KL, zmiany w Planach Działania na rok 2011 oraz planowane
modyfikacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedstawiona została
prezentacja dotycząca spółdzielczości socjalnej w województwie łódzkim oraz
zaprezentowany został projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego, czyli
od ucznia do mistrza” jako przykład dobrych praktyk.
XIV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki odbyło się w dniu 25 października 2011. Został omówiony aktualny stan
wdrażania Priorytetów VI, VII, VIII, IX PO KL oraz założenia Planów Działania na rok
2012. Przedstawiona została prezentacja podsumowująca przeprowadzone kontrole
projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
XV posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał
Ludzki odbyło się 25 listopada 2011 r. Głównym punktem obrad XV posiedzenia
Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki było podjęcie:
- uchwały nr 3/11 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu
Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki komponent regionalny
dla województwa łódzkiego,
- uchwały nr 4/11 w sprawie: rekomendowania Instytucji Zarządzającej Planów
działania na rok 2012 dla Priorytetów VI, VII, VIII, IX.
Ponadto został omówiony aktualny stan wdrażania komponentu regionalnego
PO KL oraz przedstawiona została prezentacja dotycząca Regionalnej Sieci
Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
W 2011 r. odbyło się jedno posiedzenie (18 lipca 2011 r.) Grupy roboczej ds.
opracowania rocznych Planów Działania dla Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX.
w zakresie Komponentu Regionalnego:
Realizowano działania, do których należało:
 Stworzenie oraz bieżące monitorowanie następujących baz danych:
- Baza danych dotycząca umów podpisanych w ramach Priorytetu VI-IX PO
KL;
- Baza danych dotycząca stopnia wydatkowania środków w ramach
poszczególnych źródeł finansowania dotacji celowej i środków
europejskich w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL;
101
Baza danych dotycząca bieżącego monitorowania dostępności środków
w budżecie oraz na kontach poszczególnych Poddziałań Priorytetu VIII-IX
PO KL;
- Baza danych dotycząca planowanych wypłat dla projektów konkursowych
i systemowych w ramach Priorytetów VIII i IX;
- Baza danych dotycząca wydatkowania środków Beneficjentom w ramach
dotacji celowej i środków europejskich w ramach Priorytetów VIII i IX;
- Baza danych dotycząca ewidencjonowania zwrotów dokonanych przez
Beneficjentów na rachunek Instytucji Pośredniczącej w ramach
Priorytetów VIII i IX;
- Baza danych dotycząca indywidualnego rozliczania każdego Beneficjenta
Priorytetu VIII i IX PO KL;
- Baza danych dotycząca zaangażowania środków dla projektów
realizowanych w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL.
Sporządzenie łącznie 1 382 Zbiorczych Wniosków o Pierwszą i Kolejną
Płatność dotacji celowej i środków europejskich:
- w ramach Poddziałania 8.1.1 – 393 na kwotę 56 117 994,78 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.2 – 113 na kwotę 35 332 207,82 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.3 – 6 na kwotę 1 701 628,69 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.1 – 57 na kwotę 15 727 831,10 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.2 – 2 na kwotę 99 345,00 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.1 –128 na kwotę 21 311 988,06 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.2 – 351 na kwotę 53 191 257,02 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.3 – 6 na kwotę 2 982 859,74 PLN;
- w ramach Działania 9.2 – 116 na kwotę 19 999 276,49 PLN;
- w ramach Działania 9.3 – 64 na kwotę 16 384 730,84 PLN;
- w ramach Działania 9.4 – 46 na kwotę 9 975 896,82 PLN;
- w ramach Działania 9.5 – 100 na kwotę 2 976 733,48 PLN.
Wyjaśnienie do Departamentu Finansów 1394 zwrotów dokonanych
przez Beneficjentów:
- w ramach Poddziałania 8.1.1 – 371 zwrotów na kwotę 4 431 161,66 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.2 – 59 zwrotów na kwotę 2 020 519,38 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.1.3 – 5 zwrotów na kwotę 82 343,14 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.1 – 35 zwrotów na kwotę 411 609,65 PLN;
- w ramach Poddziałania 8.2.2 – 1 zwrot na kwotę 5 305,93 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.1 – 133 zwroty na kwotę 1 116 510,43 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.2 – 431 zwrotów na kwotę 3 140 677,70 PLN;
- w ramach Poddziałania 9.1.3 – 2 zwroty na kwotę 117 154,65 PLN;
- w ramach Działania 9.2 – 55 zwrotów na kwotę 1 295 912,19 PLN;
- w ramach Działania 9.3 –41 zwrotów na kwotę 386 788,28 PLN;
- w ramach Działania 9.4 – 25 zwrotów na kwotę 154 262,88 PLN;
- w ramach Działania 9.5 – 236 zwrotów na kwotę 510 702,97 PLN;
Przygotowywanie do Departamentu Finansów dyspozycji zwrotu do MRR kwot
zwróconych przez Beneficjentów na rachunek bankowy Instytucji
Pośredniczącej w ramach Priorytetu VI - IX PO KL;
Wyjaśnienie do MRR zwrotów z rozliczonych transz dotacji rozwojowej z 2008
r. i 2009 r. oraz dotacji celowej i środków europejskich przyznanych w 2010 r.;
Rozliczenie zwrotów dokonanych przez beneficjenta w danym roku w podziale
na klasyfikację budżetową, działanie, podziałanie, źródło finansowania.
-





102
 Potwierdzanie dostępności środków w budżecie na etapie przygotowywania
projektów umów o dofinansowanie / aneksów do umów zmieniających wartość
dofinansowania w ramach poszczególnych Poddziałań i Działań Priorytetu VIII
i IX PO KL;
 Weryfikacja informacji otrzymanych z Departamentu Finansów dot. wykonania
planu wydatków za dany okres;
 Przygotowanie prognozy środków certyfikowanych na 2012 rok dla Priorytetu
VI - IX PO KL;
 Sporządzenie Poświadczeń i deklaracji wydatków IP za okres od grudnia 2010
do listopada 2011 na kwotę 438 714 438,42 PLN;
 Prowadzenie rejestru nieprawidłowości i korekt finansowych stwierdzonych
w trakcie kontroli lub weryfikacji WBoP;
 Weryfikacja zestawienia kwartalnego za IV kwartał 2010 r. oraz I, II, III kwartał
2011 r. dotyczącego nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu z IP II;
 Weryfikacja raportów kwartalnych (za IV kwartał 2010 r. oraz I kwartał 2011 r.)
dotyczących nieprawidłowości otrzymanych z IP II;
 Przekazanie danych do sprawozdania za 2010 rok, I półrocze 2011 roku
dotyczących zatwierdzonych WBoP, wypłaconych zaliczek oraz zwrotów
dokonanych przez Beneficjentów w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL;
 Przygotowywanie materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.
w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
 Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2012r.
 Przygotowywanie wniosków o zmiany w planie wydatków i dochodów na 2011
rok w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
 Przygotowywanie sprawozdań z wykonania uchwały budżetowej na 2012 r.
w ramach Priorytetu VI-IX PO KL;
 Przygotowywanie prognoz wydatkowania środków na kolejne miesiące;
 Prowadzenie rejestru Poświadczeń i deklaracji wydatków IP;
 Uzupełnienie danych w rejestrze obciążeń na projekcie oraz modułu korekty
do wniosków o płatność
KSI w zakresie korekt i nieprawidłowości
wprowadzanych do rejestru obciążeń;
 Sporządzenie i przekazanie do IZ następujących wniosków rozliczających
transzę dotacji celowej:
- Rozliczenie roczne dotacji celowej w ramach PO KL na 2010 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie I transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie II transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie III transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie IV transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie V transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie VI transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie VII transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
103
Rozliczenie VIII transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie IX transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego;
- Rozliczenie X transzy dotacji celowej w ramach PO KL na 2011 r.
dla Województwa Łódzkiego.
Sporządzanie i uaktualnianie w podziale na działania, poddziałania,
klasyfikację budżetową środków otrzymanych z IZ w ramach VI - IX transzy
dotacji celowej z komponentu regionalnego na 2011 r;
Sporządzanie i uaktualnianie w podziale na działania, poddziałania,
klasyfikacji budżetowej środków europejskich przyznanych przez IZ w ramach
komponentu regionalnego na 2011 r;
Przeliczanie dostępnej alokacji z uwzględnieniem podpisanych umów;
Przeliczanie dostępnej alokacji z uwzględnieniem podpisanych umów,
projektów umów, uchwał, projektów uchwał, list rankingowych i ogłoszonych
konkursów;
Sporządzanie i przekazywanie do MRR harmonogramów wydatków;
Podział środków otrzymanych z IZ w podziale na źródła finansowania (środki
z cz. 34 budżetu państwa, rezerw celowych oraz monitoring wykorzystania
środków zgodnie z podziałem);
Podział środków przyznanej dotacji celowej i środków europejskich w podziale
na poszczególne Poddziałania i Działania Priorytetu VI - IX PO KL;
Bieżąca analiza wydatkowania budżetu z poszczególnych Poddziałań
i Działań w ramach Priorytetu VI – IX PO KL – przygotowywanie zestawienia
dotyczącego procentowego wykonania budżetu na 2011 rok w ramach
Priorytetu VI-IX PO KL;
Przygotowanie, co miesiąc tabeli dotyczącej Monitorowania PO KL;
Przygotowywanie projektu zmian do Instrukcji Wykonawczych Departamentu
ds. PO Kapitał Ludzki w obrębie Wydziału;
-










w zakresie Pomocy Technicznej:
Do działań w tym zakresie należało:
 Weryfikacja i zatwierdzenie Wniosków Beneficjenta o Płatność z pomocy
technicznej IP II:
- Wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za IV kwartał
2010 r.
- Wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za I kwartał
2011 r.
- Wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za II kwartał
2011 r.
- Wniosek beneficjenta o płatność IP II z pomocy technicznej za III kwartał
2011 r.
- Wprowadzanie do Krajowego Systemu Informatycznego danych w oparciu
o WBoP IP II;
 Sporządzanie, weryfikacja Wniosków Beneficjenta o Płatność z pomocy
technicznej IP:
- Wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za IV kwartał
2010 r.
104
Wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za I kwartał
2011 r.
Wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za II kwartał
2011 r.
Wniosek beneficjenta o płatność IP z pomocy technicznej za III kwartał
2011 r.
- Wprowadzanie do Krajowego Systemu Informatycznego danych w oparciu
o WBoP IP;
Weryfikacja Umów, Porozumienia z WUP i Aneksów przedmiotem, których jest
przyznanie środków o dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL
oraz dotacji celowej;
Rozliczenie Umowy o Dofinansowanie Rocznych Planów Działania PT PO KL
na lata 2007-2010 oraz przygotowanie Karty Zamknięcia Projektu;
Rejestrowanie projektów Umów i Aneksów związanych z realizacją wydatków
w ramach RPD PT PO KL;
Sporządzanie załączników potwierdzających pokrycie lub zmniejszenie
wydatku budżetowego na podstawie umów i zamówień oraz rezerwacja
środków finansowych na podstawie wniosków o wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
Sporządzanie załączników finansowych do faktur, rachunków, list płac
i delegacji służbowych;
Prowadzenie rejestru planu, wydatków z uwzględnieniem finansowania z EFS
i JST oraz klasyfikacji budżetowej;
Weryfikacja Wyciągów Bankowych w zakresie płatności wydatków i zwrotów
z PT;
Przygotowywanie informacji w celu otrzymania zaliczki z tytułu wyjazdu
służbowego;
Weryfikacja i potwierdzanie realizacji wydatków z PT PO KL w ramach zadań
pn.: Roczny Plan Kosztów Szkoleń oraz Roczny Plan Kosztów Instytucji koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji – Budżet Departamentu
Organizacyjnego;
Weryfikacja informacji otrzymanych z Departamentu Finansów dot. wykonania
planu wydatków za dany okres;
Rozliczanie zaliczek zagranicznych;
Wnioskowanie o zmiany w budżecie PT;
Miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna analiza planu wydatków, realizacji,
zaangażowania, zwrotów z PT PO KL i dochodów oraz monitoring stopnia
wykorzystania środków z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej;
Opracowanie sprawozdań półrocznych i rocznych z realizacji RPD PT PO KL
wraz z tabelą poczynionych odstępstw;
Weryfikacja i zatwierdzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z PT PO KL
IP II;
Przygotowanie informacji merytorycznych w związku z wykonaniem audytu
zewnętrznego RPD PT PO KL za rok 2010;
Comiesięczne rozliczanie wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej
w ramach PT PO KL;
Opracowanie i uaktualniania harmonogramu przekazywania środków
finansowych w ramach przyznanej dotacji celowej na PT;
Weryfikacja i uaktualnianie ewidencji środków trwałych zakupionych
ze środków Pomocy Technicznej;
-



















105
 Weryfikacja RPD PT PO KL IP II;
 Opracowanie Rocznego Planu Działania PT PO KL IP i jego zmian;
 Wprowadzenie danych do Krajowego Systemu Informatycznego dotyczących
Umów o dofinansowanie RPD PT PO KL w zakresie IP II;
 Przygotowanie projektu Uchwały ZWŁ w sprawie przyjęcia RPD PT PO KL
oraz jego zmian;
 Przygotowanie informacji w zakresie stopnia wykorzystania i zaangażowania
wydatków zgodnie z obowiązującym Rocznym Planem Działania Pomocy
Technicznej PO KL;
 Opracowanie częściowego planu zamówień publicznych w ramach zadań
realizowanych z PT;
 Monitoring planu wydatków, przekazanych środków finansowych,
zrealizowanych wydatków i zwrotów Regionalnych Ośrodków EFS;
 Przygotowanie Zbiorczych Wniosków o Kolejną Transzę Dotacji Celowej PO
KL – RO EFS oraz Ostatecznego Rozliczenia Dofinansowania;
 Weryfikacja i uzgadnianie kwot wydatków oraz zaangażowania w ramach
zadań wynikających z Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej;
 Monitoring cross-financingu;
 Przygotowanie projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków na rok 2012
z uwzględnieniem współfinansowania w 85% z EFS i 15% z JST i BP;
 Przygotowanie informacji opisowych półrocznych i rocznych z realizacji zadań
i wydatków budżetowych;
 Bieżące monitorowane zmian w budżecie Województwa zakresie wydatków
z Pomocy Technicznej
w zakresie kontroli PO KL:
Przygotowano Roczne Plany Kontroli oraz sprawozdania z realizacji Planów
Kontroli w celu przekazania ich do Instytucji Zarządzającej.
W dniu 23 grudnia 2010 roku IZ zatwierdziła Roczny Plan Kontroli na 2011
rok. Wydział Kontroli PO KL przeprowadził 3 cokwartalne aktualizacje ww. Planu
Kontroli. Roczny Plan Kontroli za 2011 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami
określonymi przez IZ, sprawozdanie z jego realizacji jest w trakcie przygotowania
i zostanie przekazane do IZ do dnia 30 stycznia 2012 r. W dniu 15 listopada 2011 r.
został wysłany do akceptacji przez IZ Roczny Plan Kontroli na 2012 rok. IZ w dniu 29
grudnia 2011 r. przekazało do IP uwagi do powyższego dokumentu. Naniesione
poprawki zostały przekazane do IZ w dniu 04 stycznia 2012 r. W dniu 11 stycznia
2012 r. IZ przekazała informację o zatwierdzeniu Rocznego Planu Kontroli na 2012 r.
W dniu 18 października 2011 roku WUP (IP2) przekazał Plan Kontroli Projektów
na miejscu na rok 2012, który został zatwierdzony przez IP w dniu 20 października
2011 r.
Sprawozdanie z realizacji Planów Kontroli Projektów IP2 za 2011 rok zostało
zrealizowane i przekazane do IP w terminie.
Przeprowadzano planowane i doraźne kontrole projektów konkursowych,
kontrole systemowe w ramach Priorytetów PO KL wdrażanych w Województwie:
- 225 planowych kontroli projektów konkursowych,
- 12 doraźnych kontroli projektów konkursowych,
- 109 wizyt monitoringowych projektów konkursowych, w ramach kontroli
planowych,
106
28 wizyt monitoringowych projektów konkursowych, niezależnych od kontroli
na miejscu,
W wyniku przeprowadzonych kontroli sporządzono 251 informacji
pokontrolnych i wydano 70 zaleceń pokontrolnych. Na bieżąco prowadzono
monitoring realizacji zaleceń pokontrolnych.
Postęp wykonania Rocznego Planu Kontroli na 2011 r. wyniósł 30,20%, przy
założeniu, że wykonanie powinno znajdować się na minimalnym poziomie 30,00%.
W 2011 roku przeprowadzono 1 kontrolę prawidłowości realizacji Rocznego
Planu Działania Pomocy Technicznej w IP2 (WUP w Łodzi).
W 2011 roku przeprowadzono 3 kontrole Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu
oraz 1 kontrolę doraźną Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Łodzi.
Pracownicy Wydziału Kontroli PO KL w ramach Łódzkiej Akademii PO KL
prowadzili cyklicznie moduł poświęcony kontroli projektów dofinansowanych z EFS (4
spotkania
w
roku
2011,
po
1
w
każdym
kwartale).
-
w zakresie Projektów Systemowych PO KL :
Realizowano poniższe działania:
 Nadzór nad realizacją 6 projektów systemowych, których beneficjentami były
komórki organizacyjne Urzędu i jednostki podległe (w tym: ocena wniosków
o dofinansowanie, weryfikacja wniosków o płatność, monitorowanie realizacji
projektów).
- Projekt „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi kontynuacja” Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 – WUP;
- Projekt „Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” Priorytet VI,
Poddziałanie 6.1.1 – WUP (projekt ponadnarodowy z partnerem
duńskim Jobcenter Aarhus);
- Projekt „Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030” – Priorytet VIII,
Poddziałanie 8.2.2 PO KL– Departament ds. Przedsiębiorczości;
- Projekt „Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego” – Priorytet
VIII, Poddziałanie 8.2.2 - Departament Infrastruktury, Wydział
ds. Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Infrastruktury;
- Projekt „Animator kultury” – Priorytet IX, Działanie 9.4 – Departament
Kultury i Edukacji;
- Projekt „Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie
Uzdolnionej - II edycja” - Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.3 - Departament
Kultury i Edukacji
 Weryfikacja wniosków o płatność w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna
PO KL;
 Realizacja zadań Regionalnej Sieci Tematycznej dla Województwa,
zaangażowanej;
w działania dotyczące wdrażania projektów innowacyjnych w ramach PO KL.
 Kontynuacja zadań „Partnerskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń
dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację
Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET”, której Wydział Projektów
Systemowych PO KL w imieniu Urzędu był liderem;
 Uczestnictwo w działaniach 2 sieci regionalnych: „Międzyregionalnej sieci
współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji” oraz „Sieci Współpracy IP PO KL
107
województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawskopomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych strategii
wykorzystania środków PO KL”.
W kwestii oceny wniosków o dofinansowanie projektów systemowych podjęto
następujące działania:
 W dniu 15.12.2010 r. zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu
„Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi - kontynuacja” - wartość
projektu 3 051 535,00 zł.
 W dniu 08.02.2011 r. zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu
„Elastyczne rozwiązania na rynku pracy” - wartość projektu 3 819 027,46 zł.
 W dniu 10.02.2011 r. zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu
„Animator kultury -wartość projektu 1 036 796,00 zł.
 W dniu 18.05.2011 r. zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu
„Regionalna Strategia Innowacji - RSI 2030” - wartość projektu 1 855 900,00
zł.
 W dniu 27.06.2011 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu
„Kapitał innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego” - wartość projektu
1 892 460,00 zł.
Zatwierdzono 6 wniosków o płatność dotyczących projektów rzeczowo zakończonych
w 2010 r., w tym 5 końcowych:
 „Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi” – 1 wniosek na kwotę
135 556,14 zł
 „Kapitał Innowacji 2009. Promocja i komunikacja” – 1 wniosek na kwotę 283
299,83 zł
 „Wymiana informacji i promocja dotycząca przewidywania zmian
gospodarczych w województwie łódzkim” – 1 wniosek na kwotę 559 696,68 zł
 „Łódzka Platforma Transferu Wiedzy” – 1 wniosek na kwotę 888 162,52 zł
 „Aktualizacja RSI - Badania i Monitoring” - 2 wnioski na łączną kwotę
764 907,90 zł (w tym jeden końcowy).
Rozliczono rzeczowo i finansowo powyżej wymienione projekty oraz
przygotowano karty zamknięcia, w tym również projekt Strategiczna mapa regionu –
Badania regionu łódzkiego z opracowaniem scenariuszy rozwojowych, który został
rozliczony w 2010 r.
Dokonano weryfikacji 3 wniosków o płatność w ramach Pomocy Technicznej
PO KL za rok 2011 na łączną kwotę 5 093 086,17 zł
W dniu 25.05.2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność za okres
01.01.2011-31.03.2011 na kwotę 1 378 710,23 zł.
W dniu 12.08.2011 r. zatwierdzony został wniosek o płatność za okres
01.04.2011-30.06.2011 na kwotę 1 770 659,70 zł.
W dniu 22.11.2011r. zatwierdzony został wniosek o płatność za okres
01.07.2011-3.09.2011 na kwotę 1 943 716,24 zł.
Ponadto dokonano weryfikacji wniosku za IV kw. 2010 roku. na łączną kwotę
4 786 040,50 zł.
108
w zakresie organizacji
województwa łódzkiego
pracy
Regionalnej
Sieci
Tematycznej
dla
Do głównych zadań RST należy opiniowanie strategii wdrażania projektów
innowacyjnych i walidacja produktów finalnych projektów innowacyjnych,
upowszechnianie rezultatów tych projektów oraz działania wspomagające
beneficjentów.
W tym zakresie:
 W dniu 23.09.2011 r. odbyło się II posiedzenie RST, w trakcie którego
dokonano warunkowego przyjęcia
strategii wdrażania projektu
innowacyjnego.
 W dniu 12.12.2011 r. w Dzienniku Łódzkim ukazał się artykuł prasowy:
„Projekty innowacyjne w PO KLw województwie łódzkim - Jak? Ile?
Dlaczego?” przygotowany przez członków Regionalnej Sieci Tematycznej.
 W dniu 30.12.2011 r. na antenie Radia Łódź została wyemitowana audycja
poświęcona projektom innowacyjnym z udziałem członków RST, ekspertów
i przedstawicieli beneficjenta projektu innowacyjnego.
 Prowadzono część prac związanych z rejestrem projektów innowacyjnych
i współpracy ponadnarodowej, realizowanych w ramach komponentu
regionalnego PO KL oraz prac w zakresie sprawozdawczości dla Krajowej
Instytucji Wspomagającej (KIW). Przygotowywano prezentacje na spotkania
przedstawicieli Sieci organizowane przez KIW oraz posiedzenia Podkomitetu
Monitorującego POKL.
W ramach Międzyregionalnej sieci współpracy i wymiany doświadczeń
dotyczących interwencji w ramach PO Kapitał Ludzki wspierających realizację
Regionalnych Strategii Innowacji INTREGRISNET zorganizowano 4 wizyty studyjne
w regionach współtworzących sieć – w województwie kujawsko-pomorskim (Toruń),
województwie śląskim (Katowice), województwie pomorskim (Gdańsk), województwie
warmińsko-mazurskim (Olsztyn).
Uczestniczono ponadto w 2 wizytach studyjnych „Międzyregionalnej sieci
współpracy na rzecz rynku pracy i edukacji IP PO KL” oraz w konferencji końcowej,
które odbywały się w innych województwach oraz w 2 wizytach studyjnych „Sieci
Współpracy IP PO KL województw: pomorskiego, łódzkiego, warmińskomazurskiego, kujawsko- pomorskiego i śląskiego w zakresie tworzenia regionalnych
strategii wykorzystania środków PO KL”.
w zakresie Obsługi Projektów Priorytetu VIII :
Ogłoszono następujące konkursy:
POKL/I/8.1.1/11 – konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 27.04.-28.06.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 41 939 966,39 PLN
- wpłynęły 425 wnioski
- wycofano 3 wnioski
- formalnie oceniono: pozytywnie – 330, negatywnie – 92
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 121, negatywnie – 209
109
POKL/II/8.1.1/11 – konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 15.06.-16.08.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 41 440 919,72 PLN
- wpłynęło 309 wniosków
- wycofano 1 wniosek
- formalnie oceniono: pozytywnie – 254, negatywnie – 54
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 92, negatywnie – 162
POKL/I/8.1.2/11- konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 03.01. – 03.02.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 31 353 281,51 PLN
- wpłynęły 74 wnioski
- formalnie oceniono: pozytywnie – 60, negatywnie – 14
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 16, negatywnie – 44
POKL/I/8.2.1/11- konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 16.08.-16.09.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 10 000 000,00 PLN
- wpłynęły 43 wnioski
- formalnie oceniono: pozytywnie – 40, negatywnie – 3
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 9, negatywnie – 31
POKL/I/8.1.2/PN/11 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 01.03.-17.06.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 7 000 000,00 PLN
- wpłynął 1 wniosek
- formalnie oceniono pozytywnie 1 wniosek
- merytorycznie oceniono negatywnie 1 wniosek
POKL/I/8.2.1/IN/11 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 01.02.-16.05.2011 r.
- alokacja na konkurs wyniosła 12 940 776,33 PLN
- wpłynęło 19 wniosków
- wycofano 1 wniosek
- formalnie oceniono: pozytywnie – 17, negatywnie – 1
- merytorycznie oceniono: pozytywnie – 6, negatywnie – 11
Podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów w ramach PO KL:
- w ramach Poddziałania 8.1.1 – 131 umów na łączną wartość 99 245 267,47
PLN (87 542 453,76 PLN wartość dofinansowania),
- w ramach Poddziałania 8.1.2 – 30 umów na łączną wartość 43 273 204,42
PLN (43 273 204,42 PLN wartość dofinansowania),
- w ramach Poddziałania 8.2.1 – 9 umów na łączną wartość 9 243 053,73 PLN
(9 243 053,73 PLN wartość dofinansowania).
Łączna liczba podpisanych umów wynosi: 170 na wartość 151 761 525,62 PLN
(140 058 711,91 PLN wartość dofinansowania).
Przygotowano 37 projektów uchwał.
110
w zakresie informacji i p romocji PO KL:
Realizowano zadania informacyjne i promocyjne mające na celu podniesienie
świadomości mieszkańców Województwa na temat funduszy europejskich,
ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania w głównej mierze dotyczyły budowania marki
PO KL w regionie łódzkim, informowania potencjalnych beneficjentów
o możliwościach wsparcia oraz działalności edukacyjnej beneficjentów realizujących
projekty.
Punkt Informacyjny PO KL
W toku wykonywania ww. zadań kontynuowano działalność Punktu Informacyjnego
PO KL przy ul. Roosevelta 15 w Łodzi. W ciągu roku pracownicy PI udzielili ponad
4200 informacji drogą telefoniczną, ponad 600 drogą mailową, obsłużyli ponad 1700
osób odwiedzających PI, przyjęli ponad 1400 wniosków o dofinansowanie.
Konsultacje dotyczyły zagadnień związanych z wypełnianiem wniosków i wymagań
związanych z udziałem w konkursach.
Spotkania informacyjne, konferencje i inne wydarzenia
Zorganizowano i uczestniczono łącznie w 87 przedsięwzięciach, w których wzięło
udział ponad 2 200 osób.
Najważniejsze wydarzenia to:
 Spotkanie informacyjne pt. „Powiaty dla szkół zawodowych – decydujące
rozdanie środków unijnych. Działanie 9.2” Urząd Marszałkowski w Łodzi,
18.02.2011 r., Organizator: Departament ds. PO Kapitał Ludzki
Liczba uczestników: 102,
 Piknik Funduszy Europejskich Manufaktura w Łodzi, 26.06.2011 r. Stoisko
wystawiennicze Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, WUP oraz RO EFS.
Organizator: Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej,
 VIII Jarmark Wojewódzki, Ul. Piotrkowska w Łodzi, 3-4.09.2011 r. Stoisko
wystawiennicze Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki, WUP oraz RO EFS;
Organizator: Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej,
 Konferencja pt. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpędza Łódzkie”
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi,
07.10.2011 r. Organizator: Departament ds. PO Kapitał Ludzki we współpracy
z WUP. Liczba uczestników: 120,
 Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego – Open Days Instytut
Europejski w Łodzi, 20.10.2011 r.Organizator: Departament Polityki
Regionalnej we współpracy z Departamentem ds. PO Kapitał LudzkiLiczba
uczestników: 111,
 Spotkania z zakresu informacji i promocji projektów. Organizator: Departament
Polityki Regionalnej; Przedstawiciel Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki w roli
prelegenta brał udział w 5 spotkaniach w regionie łódzkim dla beneficjentów
z zakresu promocji projektów:
- 09.11.2011 r. – Bełchatów
- 14.11.2011 r. – Sieradz
- 16.11.2011 r. – Łowicz
111
-
22.11.2011 r. – Łódź
30.11.2011 r. – Brzeziny
Łódzka Akademia PO KL:
Łódzka Akademia PO KL to inicjatywa Urzędu, która w formie spotkań edukacyjnych
usprawnia wdrażanie PO Kapitał Ludzki i przygotowuje beneficjentów do realizacji
projektów. Idea spotkań edukacyjnych rozpoczęła się w styczniu 2009 r. i była
sukcesywnie wzbogacana o kolejne zagadnienia dotyczące przygotowania i realizacji
projektów oraz wdrażania PO Kapitał Ludzki.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, Łódzka Akademia PO KL
w 2010 r. zmieniła swoją formułę. W styczniu br. odbyły się pierwsze warsztaty
w ramach nowego cyklu „B PLUS”, poruszającego swoją tematyką zagadnienia
związane z realizacją projektów, ich rozliczeniem, ewaluacją, promocją i kontrolą.
Prowadzony dotychczas cykl B Łódzkiej Akademii PO KL został rozszerzony
i udoskonalony. Części teoretyczne zostały przeformułowane na podstawie sugestii
opiekunów projektów i przekazanych informacji, z czym projektodawcy mają
najwięcej problemów i trudności na etapie realizacji projektu. Zaproponowane
warsztaty mają pomóc beneficjentom w poprawnym rozliczaniu wniosku o płatność
oraz wniosków z pomocą publiczną. Ponadto biorąc udział w warsztatach w ramach
cyklu „B PLUS” Akademii beneficjenci będą mogli przygotować się do kontroli,
nauczyć się skutecznie promować projekt i prowadzić poprawną ewaluację.
Warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL prowadzone są również
w poszczególnych powiatach Województwa przez Regionalne Ośrodki EFS
W 2011 r. przeprowadzono 19 warsztatów, przeszkolono ponad 300 osób.
Kampania outdoor’owa:
W 2011 r. przeprowadzono kampanię outdoor‟ową promującą efekty wdrażania PO
KL w regionie łódzkim:
- reklama na 100 billboard‟ach,
- reklama na 100 citylight‟ach,
- reklama na tramwajach – 2 składy po 2 wagony,
- reklama na biletach MPK – 5 mln szt.
Kampania pozwoliła na dotarcie z informacją o PO KL do kilkudziesięciu milionów
osób.
Media:
W ramach współpracy z TVP 3 Oddział w Łodzi w 2011 r. zlecił produkcję i emisję 12
audycji z cyklu „Łódzki Kapitał Łódzki”, w których prezentowane kluczowe kwestie
związane z wdrażaniem PO KL w regionie łódzkim w 2011 r. W 2011 r. wyemitowano
także 69 spotów reklamowych w TVP3.
Podjęto współpracę z Radiem Łódź i Radiem Złote Przeboje celem 350 emisji 2
spotów promocyjnych dot. podsumowania wdrażania PO KL oraz planów na 2012 r.
W celu publikowania w prasie ogłoszeń nt. konkursów oraz artykułów
sponsorowanych, podjęto współpracę z Gazetą Wyborczą, Dziennikiem Łódzkim
i Think Tank Europe. Łącznie w 2011 r. opublikowano 22 ogłoszenia dot. konkursów
oraz 11 artykułów.
112
Internet:
Znaczącą rolę w budowaniu marki PO KL odgrywa serwis internetowy
www.pokl.lodzkie.pl. W 2011 r. odnotowano ponad 259 000 odwiedzin. Od początku
funkcjonowania
serwisu
odnotowano
blisko
592 000
odwiedzin.
Dodatkowym narzędziem wspierającym działalność informacyjno-promocyjną jest
publikowany cyklicznie na www.pokl.lodzkie.pl biuletyn pt.: „Łódzki Kapitał Ludzki”,
będący zbiorem najważniejszych wydarzeń danego kwartału.
Materiały promocyjne i publikacje:
W 2011 r. zlecono produkcję dodatkowych materiałów promocyjnych, których
rozpowszechnianie wspiera budowę marki PO KL w regionie. Zakupiono m.in.:
długopisy, pióra, kołonotatniki, clipboard‟y, teczki i torby papierowe oraz smycze.
Dodatkowo Wydział opracował 2 foldery: dot. Priorytetu VIII i dot. Priorytetu IX.
Zlecono produkcję o łącznej liczbie 10 000 szt.
Regionalne Ośrodki EFS:
Koordynowano działania funkcjonujących od 2011 r. Regionalnych Ośrodków EFS
w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Łodzi, które wspierają działania informacyjnopromocyjne IP i IP2 w województwie łódzkim. Ośrodki usprawniały wdrażanie PO KL
organizując i prowadząc liczne spotkania i szkolenia dla projektodawców oraz
beneficjentów PO KL w regionie łódzkim.
w zakresie obsługi Projektów Prio rytetu IX:
Ogłoszono następujące konkursy:
POKL/9.2/11 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 20.01.2011 - 30.03.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 55 000 000
- wpłynęło 137 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 118, negatywnie - 19
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 66, negatywnie – 52
POKL/9.2/11 II - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 16.08.2011 - 23.09.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 35 000 000
- wpłynęło 110 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 101, negatywnie - 9
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 37, negatywnie – 64
POKL/9.2/11 PN. - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 01.04.2011 - 17.06.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000
- wpłynęło 9 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 8, negatywnie - 1
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 3, negatywnie – 5
113
POKL/9.2/11 IN. - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 01.04.2011 - 30.06.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 10 000 000
- wpłynęło 14 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 11, negatywnie - 3
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 2, negatywnie – 9
POKL/9.3/11 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 21.02.2011 - 29.04.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 30 000 000
- wpłynęło 58 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 51, negatywnie - 7
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 20, negatywnie – 34
POKL/9.4/11 - konkurs zamknięty
- termin składania wniosków 01.02.2011 - 08.04.2011
- alokacja na konkurs wynosiła 7 000 000
- wpłynęło 124 wniosków
- formalnie oceniono pozytywnie – 111, negatywnie - 13
- merytorycznie oceniono pozytywnie – 26, negatywnie – 90
Umowy:
Łącznie w ramach Priorytetu IX
podpisano następującą liczbę umów
o dofinansowanie projektów w ramach PO KL:
- w ramach Poddziałania 9.1.1 – 8 umów na łączną wartość dofinansowania 6
340 728,39 PLN (łączna wartość projektów 6 554 047,44 PLN)
- w ramach Poddziałania 9.1.2 – 1 umowa na łączną wartość dofinansowania
552 715,00 PLN
- w ramach Działania 9.2 – 87 umów na łączną wartość dofinansowania
54 679 492,75 PLN (łączna wartość projektów 62 669 905,81 PLN)
- w ramach Działania 9.3 – 30 umów na łączną wartość dofinansowania
27 917 617,81 PLN
- w ramach Działania 9.4 – 11 umów na łączną wartość dofinansowania
6 381 257,63 PLN (łączna wartość projektów 7 507 361,92 PLN)
- w ramach Działania 9.5 – 58 umów na łączną wartość dofinansowania
2 686 512,21 PLN
Razem liczba podpisanych umów wynosi: 195 na łączną wartość dofinansowania
98 558 323,79 PLN.
114
DEPARTAMENT DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
w zakresie polityki rozwoju przedsiębiorczości:
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej
INTERREG IVC kontynuowana jest realizacja projektu „Renewable Energy
Regions Network”. Projekt realizowany jest od września 2010 r. do stycznia 2013 r.
W czerwcu 2011 r. odbyła się w regionie łódzkim wizyta studyjna partnerów projektu
RENREN, poświęcona głównie zagadnieniom geotermii i biomasy. Projekt RENREN
bada w jaki sposób samorządy regionalne mogą wspierać rozwój odnawialnych
źródeł energii, a dzięki temu dążenia Unii Europejskiej do zapewnienia nowych,
przyjaznych środowisku źródeł energii. RENREN pozwoli na określenie środków,
jakie należy podjąć w celu poprawy ram prawnych, na poziomie regionalnym,
dotyczących rozwoju energii odnawialnych. Zbadane zostaną również możliwości
udoskonalenia różnych rodzajów technologii pozyskiwania energii z wiatru, biomasy
i słońca.
Prowadzona jest współpraca w ramach projektu Klaster Bioenergia dla
Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów. W ramach współpracy
następuje wymiana informacji, głównie w dziedzinie energetyki, z naciskiem
na odnawialne źródła energii, w tym informacje o konferencjach, seminariach
i szkoleniach z tego zakresu.
Ponadto zorganizowano wspólnie z Oddziałem Techniki Cieplnej „ITC”
Instytutu Energetyki w Łodzi „Polsko-Ukraińskiego Forum Rozwoju Efektywności
Energetycznej i Wdrażania Innowacyjnych Technologii Energetycznego
Wykorzystania Biomasy i Odpadów”. Forum zorganizowane zostało w ramach
prowadzonego przez Instytut Energetyki projektu: „Program wspierania Małych
i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy w zakresie rozwoju efektywności energetycznej
i wdrażania innowacyjnych technologii energetycznego wykorzystania biomasy
i odpadów". Projekt służyć ma wymianie doświadczeń i nawiązaniu trwałej
współpracy między instytucjami polskimi i ukraińskimi, w szczególności małymi
i średnimi przedsiębiorstwami obu krajów.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem Doradców Gospodarczych Pro-Akademia
zorganizowane zostało jubileuszowego X Forum Klastra Bioenergia dla Regionu „Gminy Inteligentne Energetycznie – rozwój lokalny w oparciu o energetykę
odnawialną ”. W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Niemiec z Instytutu
Fraunhofera oraz z Izby Produkcji Biomasy, którzy podzielili się z licznie
zgromadzonymi gośćmi swoimi doświadczeniami w budowaniu strategii
niezależności energetycznej. Nie zabrakło także przedstawicieli gmin z regionu
(Poddębice, Rawa Mazowiecka, Daszyna), którzy zaprezentowali swoje inwestycje
i projekty z zakresu OZE.
Kontynuowano współpracę z Polsko – Amerykańskim Centrum Zarządzania
(PAM Center), Uniwersytet Łódzki przy realizacji projektu współfinansowanego przez
Europejski fundusz rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IV C
„ENTREDI. Różnorodność Przedsiębiorczości – Wspieranie Przedsiębiorczości
zgodnie z indywidualnym siłami i potencjałem przy pomocy współpracy
interregionalnej”. W dniu 15 listopada 2011 we Frankfurcie (Niemcy) został
podpisany dokument: Oficjalna Deklaracja Wsparcia dla Regionalnego Planu
Działania dla Województwa Łódzkiego będący podsumowaniem projektu. Regionalny
Plan Działania dla Województwa Łódzkiego (AP) zawiera rekomendacje
115
wypracowane podczas spotkań międzynarodowych partnerów w/w projektu,
nakierowane na Regionalny Program Operacyjny (m.in. transfer dobrych praktyki
ze Szwecji dotyczących rozwoju sieci parków technologicznych) i odnoszące się
do doskonalenia, a także rozwoju systemu wspierania przedsiębiorczości w regionie.
Jego założenia, zgodnie z celami projektu, zostaną uwzględnione przy tworzeniu
Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach realizowanych w ramach
Programu Interreg IV C dokument Regionalny Plan Działania podpisują władze
regionów biorących udział w projekcie (w przedmiotowej sprawie są to m.in. Niemcy
– partner wiodący, Włochy, Macedonia, Szwecja, Estonia, Anglia). Departament ds.
Przedsiębiorczości Urzędu pełnił rolę podmiotu wspierającego merytorycznie projekt
ENTREDI, a pracownik Departamentu brał udział w jego pracach od maja 2010 r.
Podpisanie dokumentu: Oficjalna Deklaracja Wsparcia dla Regionalnego Planu
Działania dla Województwa Łódzkiego przez Panią Dorotę Ryl - Wicemarszałka WŁ
uświetniło uroczystość zakończenia Projektu jak również wiązało się z przyjęciem
przez Samorząd Województwa przedstawionych wyników prac do wykorzystania
w tworzeniu dokumentów planistycznych dla potrzeb nowego okresu programowania.
Projekt był realizowany w okresie: od 5 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.
Na podstawie porozumienia zawartego między Województwem a Wojewodą
Łódzkim po raz drugi przeprowadzono wspólnie Konkurs pn. „Nagroda
Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011”. Od roku 2010 jej fundatorami są
jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek WŁ. Porozumienie to dodatkowo
podniosło jej rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się
niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu
łódzkiego. Departament odpowiadał za organizację konkursu, która odbyła się w dniu
21 czerwca 2011 r. w Muzeum miasta Łodzi. Ponadto pracownicy Departamentu brali
czynny udział przy opracowywaniu regulaminu oraz wniosków aplikacyjnych
o przyznanie Nagrody.
Współorganizowano konferencję „Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego”
(zakup materiałów do wykonania certyfikatów dla wyróżnionych instytucji w kategorii
„Organizacja innowacyjna”) organizowanej przez Łódzkie Centrum doskonaleni
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, otrzymanie Certyfikatu Jakości.
Ponadto, Departament wsparł organizacyjne Olimpiady Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości organizowanej przez Konsulat Brytyjski w Łodzi oraz Instytut
Nowych Technologii a także udział w targach żywności ANUGA 2011, Kolonia –
październik 2011 r.
Opracowano i realizowano projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI
2030” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest
poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez
opracowanie do 31 grudnia 2012 r. nowej Regionalnej Strategii Innowacji – LORIS
2030.
Wspierano inicjatywy klastrowe – zadanie to było realizowane poprzez
organizowanie wydarzeń dedykowanych klastrom (m.in. spotkanie powołujące
Klaster InnoBioBiz 16 grudnia 2011 r.; spotkanie klastrów z Doradcą Premiera
odnośnie polityki wspierania klastrów 22 grudnia 2011 r.), udział w spotkaniach
wewnętrznych klastrów, współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną
w opracowaniu koncepcji brokera klastrów oraz indywidualne spotkania
z przedstawicielami regionalnych klastrów.
Opracowano wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego organizacji
do 2013 r. „Europejskiego Forum Gospodarczego”. Projekt będzie realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
116
Realizacja działania obejmowała przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz
z dokumentem Studium Wykonalności.
Zorganizowano również spotkania Marszałka WŁ z wyróżniającymi
się przedsiębiorcami Województwa (20 kwietnia 2011 r.).
Ponadto wspierano proces transferu technologii w ramach Łódzkiej Platformy
Transferu Wiedzy.
W zakresie promocji rozwoju przedsiębiorczości zorganizowano 4 konferencje,
IV Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2011 oraz reprezentowano
Województwo podczas Bio International Convention 2011 w Waszyngtonie.
W związku z dynamicznym rozwojem sektora biotechnologicznego
zorganizowano w dniu 10 maja 2011 r. ogólnopolską konferencję nt.
„Biotechnologia dla regionów”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było
przedstawienie stanu rozwoju bio i nanotechnologii, a także innych innowacyjnych
branż w Polsce, jak również ukazanie roli tych gałęzi przemysłu w procesie rozwoju
potencjału gospodarczego regionów. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni
przedstawiciele władz samorządowych regionów: małopolskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego i pomorskiego, przedsiębiorcy branży biotechnologicznej,
nanotechnologicznej oraz innych sektorów o innowacyjnym profilu działalności.
Głównym wydarzeniem konferencji było podpisanie listu intencyjnego w sprawie
utworzenia Polskiego Konsorcjum Bioregionów, którego sygnatariuszami byli
przedstawiciele władz samorządowych zaproszonych regionów.
W dniu 25 maja 2011 r. zorganizowano konferencję nt. „Społeczna
odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim”.
Celem konferencji było upowszechnienie idei CSR wśród łódzkich firm
ze szczególnym naciskiem na sektor MŚP. Wydarzenie skierowane zostało
do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych. Podczas
konferencji Departament ds. Przedsiębiorczości współpracował z łódzkimi
przedsiębiorcami, Krajową Izbą Gospodarczą, Fundacją CSR Impact, Competita
Strategy Consultants, PTE Oddział Łódź oraz z Izbą Celną. Dodatkowym
wydarzeniem podczas konferencji było wręczenie przez Dyrektora Izby Celnej
sześciu certyfikatów AEO.
Dnia 9 czerwca 2011 r. zorganizowano konferencję nt. „Innowacje na rzecz
regionu łódzkiego”. Celem wydarzenia było ukazanie roli innowacyjnych gałęzi
przemysłu oraz dziedzin nauki takich jak: energetyka, medycyna, włókiennictwo,
przetwórstwo rolno-spożywcze, w procesie rozwoju potencjału gospodarki regionu
łódzkiego oraz podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy między
Województwem Łódzkim a Instytutem Energetyki – Instytutem Badawczym –
Oddziałem Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi.
W związku z dynamicznym rozwojem medycyny oraz osiągnięciami łódzkich
lekarzy w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w leczeniu
postanowiono uhonorować najbardziej uznanych w środowisku lekarzy. Statuetki
wybranym lekarzom wręczył Marszałek WŁ.
Bio International Convention, która odbyła się w Waszyngtonie w dniach 2730 czerwca 2011r. jest jednym z największych przedsięwzięć biotechnologicznych na
świecie. Przyciąga najważniejszych przedstawicieli branży, oferuje możliwości
współpracy sieciowej i partnerskiej oraz umożliwia przegląd najważniejszych trendów
sektora. Kalendarz BIO Convention obejmuje liczne spotkania poświęcone
biotechnologii, polityce rozwoju tej branży, technologicznym innowacjom a także
największą światową wystawę biotech – BIO Exhibition.
117
Reprezentant Urzędu na BIO International Convention wchodził w skład pawilonu
polskiego. Delegacja regionu łódzkiego obejmowała również reprezentację
Politechniki Łódzkiej (prof. Stanisław Bielecki, prof. Bogdan Walkowiak), Łódzkiego
Regionalnego
Parku
Naukowo-Technologicznego
(Andrzej
Styczeń)
oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Przemysław Andrzejak). Bio Exhibition była
okazją do zapoznania się z ofertą przedsiębiorstw, instytucji oraz władz
państwowych, regionalnych pochodzących z niemal całego świata. Cennym
doświadczeniem była również obserwacja narzędzi promocyjnych wykorzystywanych
przez przedstawicieli branży biotechnologicznej.
Dnia 6 października 2011 roku odbyła się konferencja nt. „Społeczna
odpowiedzialność konsumencka. Prawa i obowiązki konsumenta”. Celem
konferencji było upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności konsumenckiej,
jako czynnika prowadzącego do poprawy świadomości konsumenckiej a tym samym
konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu łódzkiego. Podczas konferencji ukazana
została rola takich organów jak Inspekcja Handlowa, Izba Celna czy też Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Podczas obrad podjęto dyskusję nt. zachowań
konsumenckich i ich wpływu na regionalną gospodarkę.
Do współpracy podczas organizacji ww. inicjatywy zostały zaproszone następujące
instytucje: Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Okręgowy
Inspektorat Pracy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz instytucje otoczenia
biznesu specjalizujące się w tematyce CSR.
W dniach 9-10 listopada odbyła się IV edycja Europejskiego Forum
Gospodarczego – Łódzkie 2011 organizowana przez Województwo, w której wzięło
udział ponad 750 uczestników. Odbyły się 2 sesje plenarne, 7 salonów branżowych
oraz wydarzenia towarzyszące naszych partnerów.
W trakcie Forum podpisano umowę o współpracy między Łódzką Agencją Rozwoju
Regionalnego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, przyjęto
Województwo Mazowieckie do Polskiego Konsorcjum Bioregionów, podpisano
porozumienie w sprawie utworzenia Środkowoeuropejskiego Konsorcjum
Bioregionów.
W ramach inauguracji Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu
odbyła się konferencja Deloitte dot. instrumentów wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości oraz prezentacja działalności Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych nt. współpracy regionalnej.
Drugiego dnia Forum podpisano list intencyjny o współpracy między Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Łodzi a Województwem.
Również drugiego dnia wydarzenia odbyło się 7 salonów branżowych: rolnictwo
ekologiczne i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjne włókiennictwo, energetyka
i budownictwo pasywne, IT/ICT, bio i nanotechnologie, infrastruktura i transport oraz
inwestowanie w kapitał ludzki. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazły się:
wydarzenie PKO BP dotyczące szans i zagrożeń dla Polski w dobie światowego
kryzysu, prezentacja projektu IMPEX koordynowanego przez PAM Center,
wydarzenie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, Małopolskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego oraz wydarzenia organizacji studenckich.
w zakresie Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera:
Działalność polegała przede wszystkim na promocji atrakcyjności inwestycyjnej
Województwa w tym:
118
 aktualizacja i przygotowanie wspólnie z gminami Województwa gminnych ofert
inwestycyjnych oraz pozyskanie nowych terenów pod inwestycje (o 40%
zwiększono bazę terenów inwestycyjnych),
 przygotowanie i opracowanie informacji do folderu gospodarczego „Region
przyjazny dla inwestora”. Folder jest najważniejszym opracowaniem
dotyczącym gospodarki regionu służącym jako narzędzie do promocji
oraz pozyskania inwestorów,
 prowadzenie bazy terenów inwestycyjnych w ramach serwisu RCOI.
W ramach działań podejmowanych w regionie:
- przygotowywano materiały dotyczące potencjału inwestycyjnego
regionu łódzkiego związanych z zapytaniami inwestorów, ambasad,
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
- obsługiwano inwestorów zagranicznych i krajowych w regionie
w wyniku czego powstało 6 wskazań lokalizacji potencjalnych
inwestycji,
- przeprowadzono audyty terenów inwestycyjnych w gminach.
 podejmowano działania proeksportowe mające na celu promocję firm
z regionu łódzkiego w tym:
- organizacja misji gospodarczych do Witebska i Paryża. Wyjazdy miały
na celu nawiązanie współpracy gospodarczej oraz wymianę handlową
między przedsiębiorcami z obu stron. Firmy reprezentowały branże
włókienniczo-odzieżową, spożywczo-rolną oraz bieliźniarską,
- spotkania z przedsiębiorcami chińskimi,
- uczestnictwo w konferencjach i naradach roboczych dotyczących
działań proeksportowych organizowanych przez Ministerstwo
Gospodarki,
- udział w Europejskim Forum Gospodarczym – bezpośrednie rozmowy
firm z regionu łódzkiego z partnerem ukraińskim, omówienie zasad
współpracy, umów itp.
W dniu 1 lipca 2011 Województwo przystąpiło do projektu „Sieć Obsługi
Inwestorów i Eksporterów”. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)
jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost
poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom,
a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych,
wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym
do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami
Polski.
Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji
zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym
dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej
w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach
inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowią Wydziały Promocji
Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną
i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach
zagranicznych. WPHI zapewniają profesjonalne wsparcie informacyjne COIE,
a za ich pośrednictwem polskim pomiotom planującym podjęcie, albo już
prowadzącym działalność eksportową i inwestycyjną na rynkach zagranicznych.
WPHI współpracują także z COIE w obszarze przyciągania do Polski inwestorów
zagranicznych. COIE dostarcza do WPHI w ramach świadczonych usług informacje
oraz dane o dostępnych w Polsce i w poszczególnych regionach/województwach
119
usługach ukierunkowanych na potrzeby inwestujących przedsiębiorców i aktywnych
instrumentach wsparcia inwestorów.
w zakresie spółek i rozli czeń:
W stosunku do spółek prawa handlowego z udziałem kapitału Samorządu
Województwa prowadzono m.in. następujące działania:
 reprezentowanie Województwa na wszystkich zgromadzeniach wspólników
i akcjonariuszy w spółkach: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o., Port Lotniczy
Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.,
 objęto
142
akcje
w
zamian
za
wkład
pieniężny
w wysokości 1.991.834 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Łódzkiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A,
 nabyto siedemnaście akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
należących do podmiotów prywatnych,
 objęto 1000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Łódzki
Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. oraz Środki pozyskane
przez Technopark z w/w dokapitalizowania zostały przeznaczone na wkład
własny spółki do projektu BioNanoPark,
 podjęto działania mające na celu wsparcie Programu Rozbudowy Portu
Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta poprzez wypracowanie
i podpisanie umowy wsparcia w/w Programu, oraz objęto w tym celu 7099
udziałów w zamian za wkład pieniężny 354 950 zł,
 prowadzono działania zmierzające do przejęcia od Skarbu Państwa Spółki
Biprowłók Sp. z o.o. i Spółki Stado Ogierów w Bogusławicach Sp. z o.o.
Ponadto prowadzono zarządzanie częścią finansową
realizowanego w ramach programu INTERREG IVC.
projektu
RENREN
120
DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
w zakresie zarządzania ruchem na drogach:
Wpłynęło łącznie 308 projektów czasowej i stałej organizacji ruchu
z wnioskiem o ich zatwierdzenie bądź zaopiniowanie. Projekty czasowej organizacji
ruchu składają inwestorzy zamierzający prowadzić roboty w pasach drogowych dróg
wojewódzkich. Projekty stałej organizacji ruchu składają zarządcy dróg realizujący
inwestycje drogowe. Z ogólnej liczby 308 projektów - 267 zostało zatwierdzonych,
a 36 zaopiniowanych. Wnioski o zatwierdzenie projektów organizacji ruchu wpływały
sukcesywnie, w ciągu całego roku.
Zorganizowano 45 wyjazdowych posiedzeń komisji bezpieczeństwa ruchu
drogowego w oparciu o wnioski napływające od zarządców dróg, Policji, samorządów
lokalnych, instytucji i osób fizycznych w sprawie zmian w organizacji ruchu. W skład
komisji wchodzili przedstawiciele Departamentu Infrastruktury, Policji, Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi oraz wnioskodawców. Wnioski dotyczące zmian w organizacji
ruchu napływały sukcesywnie, w ciągu całego roku.
Wydano 14 decyzji oraz 10 opinii w sprawie wykorzystania dróg w sposób
szczególny. W związku z zapisem art. 65 ww. ustawy zawody sportowe, rajdy,
wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub
wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, wymagają uzyskania
zezwolenia na ich przeprowadzenie. Wnioski wpływały sukcesywnie w ciągu roku
i były załatwiane na bieżąco. Największa ich ilość wpłynęła w okresie wiosenno –
letnim.
Zostały przeprowadzone niżej wymienione kontrole:
-
kontrola
w
zakresie
prawidłowości
zastosowania,
wykonania,
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych urządzeń
sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach
wojewódzkich, zgodnie z § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia,
-
kontrola w zakresie wydawanych decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa
drogowego.
W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym podjęto następujące działania:
-
-
uczestniczono w opracowaniu planu wydatków wojewódzkich ośrodków
ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa w
ruchu drogowym,
uczestniczono w przygotowaniu i realizacji programu 7 posiedzeń
Prezydium Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
uczestniczono
w
przygotowaniu
sprawozdania
rocznego
dla Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
sprawowano nadzór nad działalnością wojewódzkich ośrodków ruchu
drogowego w zakresie problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
121
w zakresie ruchu drogowego:
Stosownie do art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Marszałek WŁ
sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy.
Organ sprawujący nadzór może m. in. kontrolować dokumentację i działalność
związaną z egzaminowaniem, a także jest zobowiązany do rozpatrywania skarg
na przebieg i ocenę egzaminu.
W ramach nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych:

przeprowadzono 20 kontroli procesu egzaminowania; nie stwierdzono
uchybień,
 wpłynęło 177 skarg na przebieg i ocenę egzaminów, z czego:
- oddalono
138 skargi,
- unieważniono
28 egzaminów,
- umorzono
1 sprawę,
- wycofano
2 sprawy,
- w trakcie rozpatrywania jest 8 skarg.
W 2011 r. odbyło się łącznie 252 303 egzaminów w czterech WORD-ach.
Marszałek WŁ prowadzi także ewidencję egzaminatorów. W ewidencji tej
znajduje się obecnie 322 egzaminatorów. W 2011 roku wpisano do ewidencji 18
egzaminatorów, wydając im stosowne zaświadczenia, oraz wykreślono z ewidencji 1
egzaminatora na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz.
154) zaopiniowano 143 wnioski dotyczące uzgodnienia tras procesji i pielgrzymek
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ich przemarszu po drogach wojewódzkich
na terenie Województwa. Ostatecznego uzgodnienia trasy dokonuje wojewoda.
Najwięcej wniosków wpłynęło w okresie wiosenno – letnim.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.):
-
przygotowano 8 projektów uchwał Zarządu WŁ w sprawie opinii
dotyczących zamiaru pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
-
przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie zmian w numeracji dróg
powiatowych i gminnych,
-
przygotowano 1 projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej przebiegu
dróg krajowych,
-
zawarte zostało Porozumienie pomiędzy Zarządem WŁ a Burmistrzem
Zelowa, w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej
Nr 484 przebiegającym przez teren gminy Zelów.
w zakresie prawa energetycznego:
Przygotowano 8 projektów uchwał Zarządu WŁ w sprawie opinii dotyczącej
projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla gmin województwa łódzkiego, w zakresie koordynacji współpracy
z sąsiednimi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
122
Zarząd WŁ do zawarł w imieniu Województwa 5 umów z samorządami
lokalnymi z terenu Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków
klęski żywiołowej w lipcu 2011 r. na łączną kwotę 1.000.000 zł.
w zakresie transpo rtu drogo we go :
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji zadań nałożonych ustawą o
transporcie drogowym w latach 2010 – 2011:
Wyszczególnienie
Rok 2010
Rok 2011
1
2
3
53
59
167
186
118
123
37.000 zł
46.000 zł
Ilość nowych zezwoleń na wykonywanie przewozów
osób w krajowym transporcie drogowym
Ilość decyzji administracyjnych w przedmiocie
zmiany, wygaszenia lub cofnięcia istniejących
zezwoleń
Ilość postanowień w przedmiocie uzgodnienia
wydania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem
zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w
krajowym transporcie drogowym
Narastającą ilość i rodzaje zezwoleń pozostających w kompetencji Marszałka WŁ
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.: przedstawia poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Ilość zezwoleń
wydanych na
okres
5 lat
poniżej
5 lat
Ilość wypisów na
okres
5 lat
poniżej
5 lat
2
3
4
5
Przewozy regularne razem
w granicach województwa
w tym
wykraczające poza granice województwa
463
0
2370
0
303
160
0
0
1735
635
0
0
Przewozy regularne specjalne razem
w granicach województwa
w tym
wykraczające poza granice województwa
93
3
292
19
83
10
3
0
276
16
19
0
1
Do
zadań
Zarządu
WŁ
wynikających
z
przepisów
ustawy
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.)
należy zawieranie z przewoźnikami komunikacji autobusowej umów w sprawie dopłat
z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach pasażerskich.
Należy jednak zaznaczyć, że dysponentem środków finansowych na ten cel jest
budżet państwa.
123
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji zadań nałożonych ww. ustawą w
latach 2010 – 2011:
Wyszczególnienie
Rok 2010
1
2
3
Ilość umów obowiązujących wg stanu na 31 grudnia
Ilość umów zawartych w danym roku
Ilość umów rozwiązanych w danym roku
Łączna kwota przekazanych środków finansowych
w roku budżetowym
32
5
0
37
6
1
23.568.551 zł
24.575.000 zł
Rok 2011
Należy jednocześnie zaznaczyć, że ostateczne rozliczenie roku 2011 nastąpi
zgodnie z zawartymi umowami w terminie do 25 stycznia 2012 r.
Do
zadań
Marszałka
WŁ
wynikających
z
przepisów
ustawy
z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 199, poz.1671 z późn. zm.) należy w szczególności:
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kursów
dokształcających
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
- przewodniczenie komisji egzaminacyjnej powołanej przez jednostkę
prowadzącą kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji zadań nałożonych
ww ustawą w latach 2010 – 2011:
Wyszczególnienie
Rok 2010
1
2
3
130
885
146
978
13
14
5
5
Ilość przeprowadzonych kursów
Ilość osób, które ukończyły kurs
Ilość przedsiębiorców figurujących w rejestru
działalności gospodarczej regulowanej w zakresie
prowadzenia kursów dokształcających dla
kierowców przewożących towary niebezpieczne
Ilość kontroli ośrodków szkoleniowych
Rok 2011
Do zadań Marszałka WŁ wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań
psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622)
należy w szczególności:
- prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
- wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru przedsiębiorców
prowadzących pracownię psychologiczną,
- przeprowadzanie kontroli doraźnych pracowni psychologicznych.
124
Poniższa tabela przedstawia porównanie realizacji
przedmiotowymi przepisami w latach 2010 – 2011:
zadań
nałożonych
Wyszczególnienie
Rok 2010
Rok 2011
1
2
3
30
34
142
172
13
9
3
3
73
76
11
9
Ilość wydanych zaświadczeń o wpisaniu lub zmianie
wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów
Łączna liczba psychologów wpisanych do ewidencji
uprawnionych psychologów
Ilość wydanych zaświadczeń o wpisaniu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną
Ilość pracowni psychologicznych wykreślonych z
rejestru
Ilość pracowni wpisanych do rejestru
przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną
Ilość kontroli pracowni psychologicznych
Do zadań Marszałka WŁ wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie
warunków produkcji oraz dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1618) należy w szczególności:
- przyjmowanie sprawozdań ewidencyjnych przedsiębiorców produkujących
tablice rejestracyjne,
- wydawanie
zaświadczenia
potwierdzających
wpis
do
rejestru
przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.
W roku 2011 na terenie Województwa zarejestrowanych było 2 producentów
tablic rejestracyjnych, (podobnie jak w roku ubiegłym) od których przyjęto
i zweryfikowano 2 sprawozdania.
zakresie transport u kolejowe go:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.
U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) Województwo zawarło z przewoźnikiem „Przewozy
Regionalne” Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług publicznych
zakresie
wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób
na obszarze Województwa na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów
2010/2011 tj. od 12 grudnia 2010 r. do 10 grudnia 2011 r.
Przewozy kolejowe realizowane były na nw. liniach komunikacyjnych:
- Łódź – Koluszki – Skierniewice – Warszawa,
- Łódź – Sieradz - Ostrów Wielkopolski /Poznań / Wrocław,
- Łódź – Kutno – Toruń,
- Łódź - Łowicz,
- Łódź – Tomaszów Mazowiecki – Drzewica – Radom,
- Koluszki – Piotrków Trybunalski – Radomsko – Częstochowa,
- Koluszki – Tomaszów Mazowiecki – Opoczno,
- Skierniewice – Łowicz – Kutno,
- Kutno – Poznań,
- Zduńska Wola – Chorzew Siemkowice – Częstochowa,
125
- Wieluń Dąbrowa – Herby Nowe – Tarnowskie Góry.
Od października 2011 r. w związku z zakończeniem modernizacji linii kolejowej Nr 15
na odcinku Zgierz – Bednary zostały wznowione po 4 latach 6 par pociągów)
przewozy pasażerskie w relacji Łódź Kaliska – Łowicz Główny.
Kwota dofinansowania kolejowych przewozów wyniosła 57 177 742,00 zł
i pozwoliła na kursowanie 263 pociągów, które wykonały pracę eksploatacyjną w
ilości ponad 4,2 miliona pociągokilometrów i przewiozły ponad 5 milionów
pasażerów.
Województwo udostępniło przewoźnikowi kolejowemu „Przewozy Regionalne”
sp. z o.o. 13. pojazdów:
- 1 szt. ED59-01 „Acatus”,
- 4 szt. zmodernizowanych EZT EN57,
- 8 szt. EZT EN57,
Jednocześnie w ramach ww. umowy Województwo przekazało spółce „Przewozy
Regionalne” środki finansowe z Funduszu Kolejowego w wysokości 4 422 258,00 zł,
z przeznaczeniem na naprawy i remonty taboru kolejowego wykorzystywanego
do przewozów objętych umową o świadczenie usług publicznych. Powyższa kwota
umożliwiła przewoźnikowi refinansowanie napraw rewizyjnych 10 szt. elektrycznych
zespołów trakcyjnych wykorzystywanych do realizacji przewozów pasażerskich
objętych ww. umową.
W grudniu 2011 r. na okres obowiązywania rozkładu jazdy 2011/2012
Województwo zawarło również ze spółką „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o.
umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym. Kwota rekompensaty stanowiącej przedmiot umowy
w wysokości 66 500 000,00 zł pozwoli na kursowanie 238 pociągów realizujących
kolejowe przewozy pasażerskie w regionie łódzkim wykonując pracę eksploatacyjną
w ilości ok. 4,3 miliona pociągokilometrów.
 Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych:
Projekt :
„Inwestycja
w
tabor
kolejowy
–
zakup
trzech
zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych”, współfinasowany w ramach
działania I.2 Kolej z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Realizacja w latach: 2010 r. – 2011 r
Całkowita warość projektu
w tym:
dofinansowanie z RPOWŁ
wkład własny
w tym: Środki Budżetu Państwa
ŚrodkiFunduszu Kolejowego
Środki JST
23 469 980 zł
1
933 30984
12 259 16,
3 883 899,00
7 804 165,41
71 102, 0
2010
7 894 466,90
2011
20 29 009,35
5 40 773,17
2 486 693,73
0,00
2 088 193,73
8 500,00
10 525 536,67
9 772 472,68
3 883 899,00
5 7 5 971,68
172 60200
126
Województwo zakończyło realizację projektu w kwietniu 2011. Zmodernizowane
pociągi
serii
EN
57
AKM
zostały
wzbogacone
o nowoczesne rozwiązania technologiczne,
Wygląd
zewnętrzny
wewnętrzny
pociągów został utrzymany w barwach Województwa z zastosowaniem elementów
inspirowanych twórczością Katarzyny Kobro. Przestrzeń pasażerska jest
klimatyzowana, wyposażona w ergonomiczne fotele, ekologiczne toalety w obiegu
zamkniętym oraz rolety w oknach. W pociągu zainstalowano także monitory LCD
i gniazda elektryczne, do których można podłączyć np. laptopa.
Pociągi uzyskały pozytywne
opinie pasażerów. Zakupione i
zmodernizowane
pociągi
zostały skierowane do obsługi
przewozów pasażerskich na
terenie
Województwa.
Pierwsze
zmodernizowane
pociągi wyruszyły na trasę do
Warszawy.
 Projekt : „Inwestycja w
tabor kolejowy –
modernizacja czterech
elektrycznych zespołów
trakcyjnych serii EN
57”, współfinasowany w ramach działania I.2 Kolej z środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Realizacja w latach: 2010 r. – 2012 r.
Całkowita wartość projektu
w tym:
dofinansowanie z RPOWŁ
wkład własny
w tym: Środki Budżetu Państwa
Środki Funduszu Kolejowego
Środki JST
33 621 931,52
2011
7 952 280,52
2012
25 669 651,00
23 225 237,91
10 396 693,61
5 063 590,00
4 804 958,21
5 486 047,91
2 466 232,61
1 941 040,00
517 345,21
17 739 190,00
7 930 461,00
3 122 550,00
4 287 613,00
528 145,40
7 847,40
520 298,00
W kwietniu 2011 r. Województwo otrzymało dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację czterech
z dziewięciu
zakupionych używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
127
Wygląd pociągów i ich wyposażenie będzie takie
jak w zmodernizowanych trzech jednostkach serii
EN 57 AKM. Innowacją są nowoczesne drzwi
odskokowo-przesuwne
zapewniające
wysoki
poziom szczelności i bezawaryjności oraz
nadmuch ciepłego powierza nad drzwiami
wejściowymi chroniący przed przenikaniem zimna.
Pociąg wyposażony został w nowy system
hamulcowy zapewniający poprawę płynności
jazdy. Modernizowane składy będą również
bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym,
zmieniony został kształt toalety tak by umożliwiał
manewrowanie
wózkiem
inwalidzkim,
zamontowano
także
nowoczesny
system
podestów. Pierwszy zmodernizowany pociąg po
torach regionu łódzkiego rozpoczął kursowanie
na początku grudnia. Kolejne trzy pociągi zostaną
zmodernizowane w pierwszym półroczu 2012 r.
 Projekt :„Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych”
Realizacja w latach:
2011 r. – 2012 r. W grudniu 2011 r. Województwo zawarło
umowę na dostawę 5 trójczłonowych używanych elektrycznych zespołów
trakcyjnych. W grudniu 2011 r. wykonawca przekazał 2 pociągi, kolejne 3
dostarczone zostaną w styczniu 2012 r,. Wartość umowy wynosi 8 690 00,00 zł.
Zakupione pojazdy zostały przekazane przewoźnikowi
do obsługi połączeń
kolejowych wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego wykonywanego w transporcie kolejowym.
 Projekt: „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – Etap I”
Współfinasowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Projekt ten został wpisany na listę podstawową
projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
pod nr 7.3-19. Wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu: 327 724 000,00 zł.
Wysokość dofinansowania: 193 357 160,00 zł. Realizacja w latach : 2011r. – 2015r.
Przedmiotem Projektu jest:
-
-
Zakup 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) o konstrukcji
typowej dla ruchu aglomeracyjnego o pojemności około 80-120 osób na
miejscach siedzących z możliwością stosowania trakcji wielokrotnej w
godzinach szczytów przewozowych, prędkości maksymalnej minimum 120
km/h, przyspieszeniu rozruchu i hamowania minimum 1,1 m/s2, o liczbie par
drzwi na człon nie mniej niż 2. Wraz z zakupem taboru zawarty zostanie
kontrakt na jego utrzymanie na okres 15 lat z opcją jego przedłużenia
o kolejny okres.
Budowa zaplecza technicznego do obsługi zakupionego taboru kolejowego w ramach Projektu wybudowane zostanie nowoczesne zaplecze techniczne
dla taboru Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obiekt zlokalizowany będzie
w rejonie stacji Łódź Widzew, na obszarze o powierzchni ok 4,5ha.
Na terenie zaplecza prowadzone będą procesy związane z przeglądami
128
technicznymi, naprawą oraz bieżącym utrzymaniem taboru Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej.
Projekt jest pierwszym etapem budowy systemu transportu szynowego
obejmującego aglomerację łódzką w powiązaniu z innymi systemami:
- Regionalnym w granicach województwa łódzkiego;
- Ponadregionalnym, w tym planowanym kolei dużych prędkości;
- Tramwajem miejskim oraz regionalnym.
W ramach tego Projektu realizowane zostaną połączenia: Łódź – Kutno, Łódź –
Koluszki, Łódź – Łowicz,Łódź – Sieradz.
 Projekt: „Budowa, przebudowa przystanków na trasach Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez
utworzenie
intermodalnych
przystanków
z
Łódzką
Koleją
Aglomeracyjną” współfinasowany w ramach działania I.2 Kolej
z
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizacja:
lata 2011-2013
W ramach projektu zostaną wybudowane bądź wyremontowane przystanki na trasie
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:
- nowe przystanki – Radogoszcz Zachód, Glinnik Wieś, Bratoszewice,
Domaniewice, ul. Pabianicka w Łodzi, Dąbrowa (Łódź), Zgierz ul. Jaracza,
Ozorków Nowe Miasto,
- przystanki przebudowywane: Smardzew, Glinik, Swędów, Stryków, Głowno,
Zgierz Kontrewers, Grotniki, Chociszew, Zgierz Północ.
 Sms`owy system informacji dla pasażera
Z inicjatywy Marszałka WŁ, przy współpracy z Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o.,
1 października 2011 r., na podstawie umowy nr 13/2011/IFIV z dnia 4. 08. 2011 r.,
został uruchomiony sms`owego systemu informacji dla pasażera kolejowych
przewozów regionalnych na terenie Województwa.
Wdrożenie systemu jest odpowiedzią
na liczne utrudnienia w podróży, które
związane są między innymi z inwestycjami
w infrastrukturę kolejową. Sms`owy system
to kolejny kanał informacji udostępniony
pasażerom, dzięki któremu możliwe jest
planowanie podróży. Za pośrednictwem
sms`owego systemu informacji pasażer
otrzymuje bezpłatnie informacje dotyczące
zmian rozkładów jazdy, utrudnieniach
w ruchu oraz innych zdarzeniach losowych
związanych z kolejowymi przewozami
regionalnymi na terenie Województwa
Łódzkiego. W systemie zarejestrowało
się 1856 pasażerów.
129
w zakresie ze zwo leń na hurtowy obr ó t napojami alkoholowymi:
Zadanie nałożone ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 60, poz.
610), zgodnie z którą: z dniem 28 czerwca 2001 r. „obrót hurtowy w kraju napojami
alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko
na podstawie zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa” – art. 9 ust.2
cyt. ustawy. W związku z podjęciem przez Marszałka WŁ zadania nałożonego w/w
ustawą Ministerstwo Gospodarki przekazało Urzędowi dokumentację i zezwolenia
przedsiębiorców, których siedziby firm zlokalizowane są na terenie Województwa.
Prowadzenie powyższego zadania powierzono Departamentowi Infrastruktury.
Zakres prac obrazuje poniższa tabela:
Rok
Złożone
wnioski
ogółem (*)
Udzielone
zezwolenia
w danym roku
Liczba
czynnych
zezwoleń na
dzień 31.12.2011
1
2011
/ szt. /
2
128
/ szt. /
3
111
/ szt. /
4
174
Wpływy
z opłat za
udzielone
zezwolenia
i wydane decyzje w
sprawie zezwoleń
/ zł /
5
1 442 300,00
Uwagi
6
(*) – Przedsiębiorcy złożyli w 2011 r. ogółem 128 wniosków, w tym:
-
101 wniosków o wydanie zezwoleń,
24 wnioski o wydanie decyzji o dokonanie zmian w posiadanym
zezwoleniu,
3 wnioski o wydanie decyzji na wyprzedaż posiadanych zapasów
hurtowych
Średnia opłata uzyskana za wydane zezwolenie w 2011 r. wyniosła ok. 12 900 zł,
przy minimalnej opłacie wynoszącej 4 000 zł. W porównywalnym roku 2009 średnia
opłata wyniosła ok. 10 950 zł. Wzrost wysokości średniej opłaty, wynika
z konsolidacji przedsiębiorców (spadek ich liczby) oraz ze wzrostu obrotów
poszczególnych przedsiębiorców (zarówno wzrostu ilościowego jak i kwotowego)
ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%.
Liczba czynnych zezwoleń systematycznie maleje – z 316 przejętych
z Ministerstwa Gospodarki w czerwcu 2001 r., do 191 szt. - na dzień 31 grudnia
2010 r. W latach 2007 - 2010 liczba czynnych zezwoleń ustabilizowała
się
na poziomie 190 szt. W minionym 2011 roku liczba czynnych zezwoleń spadła
o 17 sztuk. Obrazuje to poniższa tabela (wybrane lata):
Rok
1
2004
Liczba
czynnych
zezwoleń na
dzień 31
grudnia
/ szt. /
2
252
Liczba
czynnych
Przedsiębiorców na
dzień 31 grudnia
3
155
Wpływy
z opłat za udzielenie
zezwoleń
i wydanie decyzji w
sprawie zezwoleń
/ zł /
4
442 650
Średnia opłata
uzyskana za
wydane
zezwolenie
/ zł /
5
7 200
130
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
222
217
188
190
191
191
174
133
133
113
116
121
124
118
2 366 400
563 950
2 090 900
1 075 650
1 410 300
1 025 800
1 442 300
14 000
8 300
15 800
12 500
10 950
15 750
12 900
Liczba przedsiębiorców z regionu łódzkiego prowadzących działalność
hurtowego obrotu napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%, na dzień 31
grudnia 2011 r. wyniosła 118. W porównaniu do 31.12.2011 r., liczba
przedsiębiorców prowadzących tą działalność spadła o 6 przedsiębiorców. Aktualna
wysokość opłaty za wydanie zezwolenia (ustalona ustawowo od dnia 09 listopada
2002 r.) nie uległa zmianie i nadal wynosi 0,4% rocznej wartości sprzedaży brutto
danego rodzaju alkoholu, przy czym minimalna opłata wynosi 4 000 zł. Taki sposób
naliczania opłaty (brak górnej granicy opłaty), powoduje duże zróżnicowanie opłat.
W roku 2011 opłaty wahały się: od 4 000 zł dla „małych” przedsiębiorców
o niewielkich obrotach, do 335 300 zł dla dużego przedsiębiorcy w tej branży –
producenta piwa (za jedno zezwolenie na okres 2 lat).
w za kresie p ro wadzenia Re jestru d ziałalności re gulo wa nej, polegającej
na przecho wywaniu akt osobowych i płacowych :
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzi Marszałek WŁ
od 1 stycznia 2006 roku. W roku ubiegłym :
-
wpisano do rejestru 2 przechowawców akt,
wysłano 2 zawiadomienia do Naczelnego Dyrektora Archiwów
Państwowych o wpisie do rejestru 2 nowych przechowawców,
- dokonano kontroli doraźnej 5 przechowawców akt w zakresie warunków
technicznych przechowywania dokumentacji oraz sposobu obsługi klienta.
Po 6 latach prowadzenia Rejestru, ilość zarejestrowanych przedsiębiorców osiągnęła
liczbę 14, tj. o 1 większą od ilości, którą przejęto od Wojewody. Ilość przedsiębiorców
jest praktycznie stabilna.
-
w zakresie ochron y konsumentów:
Zadaniem ustawowym Samorządu Województwa jest prowadzenie edukacji
konsumenckiej. W 2011 r. realizowano je we współpracy z instytucjami
i organizacjami zajmującymi się problematyką konsumencką na terenie
Województwa, takimi jak: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Miejski Klub
Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Łodzi, Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych, Miejscy i Powiatowi Rzecznicy Konsumentów. Odbywały
się też spotkania rzeczników konsumentów z Województwa wspólnie z Delegaturą
Łódzką Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Stowarzyszeniem
Konsumentów Polskich.
131
w zakresie mienia W ojewództ wa i spo sobu jego gospodaro wania :
W 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Województwo
nabyło mienie stanowiące dotychczas własność Skarbu Państwa, będące
we władaniu następujących wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi – dot. udziału we współwłasności
nieruchomości położonej w Bełchatowie, przy ul. Lipowej 67,
- Szkoły Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi –
dot. udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi, przy Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 159,
- Urzędu – dot. udziału we współwłasności nieruchomości położonej w
Łodzi
przy ul
Sienkiewicza 3oraz udziału we współwłasności
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza
16a,
- Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
z Chorobami Dróg Oddechowych, Wad Postawy i Wad Wymowy
w Sokolnikach – dot. nieruchomości położonej w Sokolnikach, przy
ul. Ozorkowskiej 53,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego
w Tomaszowie Mazowieckim – dot. nieruchomości położonej
w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Św. Antoniego 47.
W celu usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Skierniewicach Samorząd Województwa w 2011 r. nabył na własność
w drodze zamiany z Powiatem Skierniewickim nieruchomość położoną
w Skierniewicach, przy ul. Kaczyńskiego 9. Obecnie na etapie procedowania jest
przekazanie przedmiotowej nieruchomości we władanie Wojewódzkiemu Ośrodkowi
Ruchu Drogowego w Skierniewicach.
Kontynuowano procedurę przekazania nieruchomości w nieodpłatne
użytkowanie na rzecz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej na okres 20 lat,
zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Aktualnie rozpatrywane są wnioski m.in.:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Zgierzu oraz Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
W okresie sprawozdawczym w formie aktu notarialnego przekazano
w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiące własność Województwa
Łódzkiego na rzecz następujących jednostek:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi –
nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Popioły 40,
- Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno-Leczniczego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce – nieruchomość położona w Rafałówce,
w obrębie 28 Miedźno, gm. Warta,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi – nieruchomość
położona w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 191/195.
132
Na podstawie art. 43-45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Województwo
ustanowiło trwały zarząd na rzecz następujących jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej:
 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi:
- nieruchomościami położonymi w Łowiczu, przy ul. Jana Pawła II nr 171
i ul. Składowej 9-11;
- nieruchomością położoną w Działoszynie, przy ul. Ogrodowej 4;
- nieruchomością położoną w Uniejowie, przy ul. Dąbskiej 57;
- nieruchomością położoną w Przedborzu, przy ul. Spacerowej 4;
 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
- nieruchomością położoną w Wieluniu, przy ul. Fabrycznej 4;
 Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi
- udziałem we własności nieruchomości położonej w Kutnie,
przy ul. Troczewskiego 2a;
 Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, filii w Poddębicach
- udziałem we własności nieruchomości położonej w Poddębicach,
przy ul. Narutowicza 13.
Z uwagi na zły stan techniczny budynku na wniosek Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej w Łodzi wygaszono trwały zarząd nieruchomością położoną w Kutnie
przy ul. Troczewskiego 2a i przekazano nieruchomość do zarządzania Zarządowi
Nieruchomości Województwa Łódzkiego.
Województwo zaktualizowało opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu udziałem
w nieruchomości położonej w Poddębicach przy ul. Mickiewicza 32, który pozostaje
w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz nieruchomością
położoną w Spale, przy ul. Podleśnej 2, która pozostaje w trwałym zarządzie Zespołu
Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
W trakcie realizacji jest ustalenie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
nieruchomością położoną w Przedborzu przy ul. Krakowskiej 22, która pozostaje
w trwałym zarządzie Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
Ponadto procedowane są wnioski o przekazanie w trwały zarząd
nieruchomości Województwa, będących we władaniu następujących wojewódzkich
jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej:
- Bursy Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi,
- Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu,
- Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.
W oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 i ust 1d ustawy o gospodarce
nieruchomościami Województwo przyjęło plan wykorzystania zasobu na okres 3 lat tj.
w latach 2011-2013.
Zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli w 2011 r. skontrolowano 8
samorządowych jednostek organizacyjnych, tj.:
- Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
w Łodzi
- Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu
Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach
133
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
- Szkoła Policealna Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości gospodarowania majątkiem
Województwa. Efektem kontroli jest ustanowienie właściwej formy władania
nieruchomościami w celu realizacji zadań statutowych jednostek.
-
W związku z konieczności uregulowania kwestii gospodarowania mieniem
ruchomym stanowiącym własność jednostek samorządu Sejmik WŁ podjął w dniu 29
marca 2011 roku Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania
mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego.
w zakresie społeczeństwa inf ormacyjn ego :
Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna
Projekt realizowany jest z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego, IV oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.1
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego. Planowany termin realizacji projektu 1
maja 2010 – 15 grudnia 2013.
Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu
do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet
na wybranych obszarach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek administracji
publicznej na terenie Województwa.
Zrealizowano zadania w ramach projektu pilotażowego ŁRST, do którego zaliczyć
należy:
- powołanie zespołu projektowego realizującego projekt ŁRST
- zmiana struktury zespołu projektowego związana z realizacją
wskaźników poprzez zatrudnienie dodatkowych członków zespołu
projektowego – stan obecny 7 osób (6,5 etatu).
- otrzymanie pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
dotyczącej obszaru projektu głównego ŁRST.
- wyłonienie Operatora Infrastruktury (firma Tele B)
- odebranie od wykonawcy i przekazanie wybudowanej sieci pilotażowej
Operatorowi Infrastruktury.
- podpisanie umów z pierwszymi operatorami ostatniej mili na obszarze
pilotażowym m.in. Telefonia Dialog i podłączenie pierwszych
abonentów korzystających z Internetu dzięki ŁRST.
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach
projektu „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna”, powołanie
Komisji Przetargowej oraz udzielenie upoważnienia.
- podpisywanie umów ze szpitalami wojewódzkimi na obszarze projektu
ŁRST celem podpisania umów na umiejscowienie w placówkach ZOZów węzłów szkieletowych.
- prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu „Łódzka
Regionalna Sieć Teleinformatyczna”.
134
Publikacja „Innowacje 2011”
Została wydana w języku polskim i angielskim, w ilości 250 egzemplarzy. Posiada
nadany numer ISBN. Publikacja będąca pracą o charakterze naukowym, została
oddana do recenzji. Głównym tematem opracowania jest innowacyjna administracja
oraz dobre praktyki w tym zakresie.
Rozbudowa serwisów internetowych i koordynacja zadań związanych
z aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej
Prowadzona jest rozbudowa serwisów internetowych poszczególnych komórek
organizacyjnych Urzędu i techniczne administrowanie stronami Lodzkie.pl, BIP,
tworzenie
serwisów
internetowych
m.in.
orlikowaliga.lodzkie.pl,
prezydencja.lodzkie.pl, ngo.lodzkie.pl, kariera.lodzkie.pl oraz przeszkolenie
redaktorów BIP w każdej komórce organizacyjnej.
Aktualizacja i stała rozbudowa serwisu internetowego TvLodzkie
W 2011 roku Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego przygotował i przeprowadził
transmisje on-line z obrad sesji Sejmiku WŁ w tym także tych nadzwyczajnych.
Przeprowadzono relacje z konferencji prasowych Zarządu WŁ oraz imprez
i wydarzeń odbywających się na terenie naszego Województwa. M.in.:
-
-
Inauguracji sezonu kulturalnego 2011/2012,
Otwarcia Centrum Dydaktycznego Nowych Mediów,
Wręczenia stypendiów w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu
Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej”,
Uroczystości nadania tytułu honoris causa PWSFTViT Martinowi
Scorsese,
Wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod przebudowę
pomieszczeń Oddziału Brachyterapii i Sal Operacyjnych szpitala im. M.
Kopernika,
Ogłoszenia wyników w konkursie na Najlepszego Policjanta i Strażaka
Województwa Łódzkiego,
Inauguracji roku Akademickiego W PWSFTViT w Łodzi i ASP,
Spotkania promującego Wojewódzki Kongres Kultury w Pabianicach,
Przekazania śmigłowca dla policji,
Uroczystości zawieszenia wiechy na budynku Centrum KonferencyjnoWystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich,
Dni weterana w Łodzi, Wizyty J. Malkovicha w Łodzi,
Koncertu "Turnau i goście" w Teatrze Wielkim,
Przekazania sprzętu gaśniczego dla dziesięciu OSP w Województwie
Łódzkim,
Rocznicy powstania NSZZ Solidarność, Rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej w Wieluniu,
Rocznicowej Konferencji COP, Konferencji dotyczącej wykorzystania
100% środków unijnych,
Spotkania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu dla małych i średnich
przedsiębiorstw,
Finalizacji projektu modernizacji trzech pociągów na dworcu Łódź-Kaliska,
Konferencji dot. przygotowania strategii kulturalnej,
135
-
Konferencji dot. ŁRST,
Wręczenie nagród gospodarczych Województwa Łódzkiego,
Konferencji w "Kolorowym Świecie" - projekcie dla dzieci specjalnej troski,
Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi, V. Forum Promocji Województwa
Łódzkiego,
Obchodów Upamiętniających XXX rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego,
Międzynarodowych Targów Naturalnej Żywności Natura Food w Łodzi,
Spotkania roczne z Komisją Europejską, Dożynek Wojewódzkich,
Festiwalu Kolory Polski.
Przygotowano rejestrację TV, opracowano zmontowany materiał i zarchiwizowano
m.in.:
- Konferencję „Program Operacyjny Kapitał Ludzki rozpędza Łódzkie!”
w PWSTviF,
- IV Europejskie Forum Gospodarcze,
- Regionalny Kongres Kultury w Łodzi.
Realizowano filmy promocyjne m.in.: na potrzeby „Łódzkiego Regionalnego
programu
Wspierania
Młodzieży
Szczególnie
Uzdolnionej”.
Wydział
ds. Społeczeństwa Informacyjnego realizował na potrzeby innych komórek
organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych zadania związane z posiadanymi
kompetencjami w dziedzinie grafiki komputerowej. Zaprojektowano i przygotowano
do druku m.in.: kartki okolicznościowe, kalendarz ścienny, zaproszenia, plakaty,
kreacje wielkoformatowe (ściany, citylight, standard), banery internetowe, dyplomy
itp.
Przygotowano także na zlecenie fotoreportaże prasowe m.in. z Regionalnego
Kongresu Kultury, Jarmarku Wojewódzkiego, Pikniku Funduszy Europejskich oraz
lokalizacji realizowanych projektów unijnych Województwa Łódzkiego.
Projekt „Budowa Zintegrowanego Systemu
Województwa Łódzkiego „Wrota Regionu Łódzkiego”
e-usług
Publicznych
Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego, IV oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne, działanie IV.2 E-usługi
publiczne. Jego celem jest stworzenie struktur e-administracji, opartych na szybkim
i łatwym dostępie do danych i informacji oraz rozwoju usług publicznych.
Zakończenie projektu nastąpi 30 czerwca 2012 r.
Zadania przewidziane w ramach projektu:
- zostały zakupione i wdrożone: serwery systemu obiegu dokumentów,
oprogramowania
portalu,
systemu
archiwizacji
i
backupu
oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń
sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz zostały
przeprowadzone szkolenia dla 2500 osób z zakresu prawidłowego
użytkowania EOD i administrowania RPWŁ oraz EOD – 14.136.178,59
zł,
- została przeprowadzono promocja projektu – 9.557,41 zł.
136
Projekt konkursowy „Nowoczesny samorząd – podnoszenie kompetencji
komunikacyjnych i komputerowych pracowników jednostek samorządu
terytorialnego Województwa Łódzkiego”
Projekt konkursowy jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, priorytet V. Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej. Projekt ma być realizowany do 17 grudnia 2011 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie obsługi
komputera w pracy biurowej u 900 osób, przeszkolenie 100 osób z zakresu
tworzenia stron internetowych, usystematyzowanie wiedzy 15 informatyków
nt. zarządzania siecią komputerową i programowania, a także wykształcenie kadry
odpowiedzialnej za sporządzanie pism i bezpośredni kontakt z petentami.
W 2011r. udało się zrealizować następujące działania:
-
-
-
w zakresie ECDL przeszkolono 740 osób, w tym: 520 osób po stronie
Lidera Projektu oraz 220 osób po stronie Partnerów Projektu,
w szkoleniu komputerowo-językowym wzięło udział 85 osób, w tym: 48
osób po stronie Lidera Projektu oraz 37 osób po stronie Partnerów
Projektu,
przeszkolono 52 osoby z zakresu kompetencji komunikacyjnych, w tym:
35 osób po stronie Lidera Projektu oraz 17 osób po stronie Partnerów
Projektu,
w szkoleniu informatycznym – w każdym z 3 modułów uczestniczyło
po 15 osób, w tym: 10 osób po stronie Lidera Projektu oraz 5 osób
po stronie Partnerów Projektu
Projekt systemowy „Kapitał Innowacji. e-rozwój województwa łódzkiego”
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie
8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji od dnia 1 sierpnia 2011 r. (zakończenie
realizacji projektu zaplanowano na dzień 31 stycznia 2013 r.) Celem ogólnym
projektu jest podniesienie lub nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacji
i Społeczeństwa Informacyjnego przez 800 mieszkańców Województwa
odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji
w okresie od 01.08.2011 do 31.01.2013.
Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:
- Zarządzanie projektem
- Szkolenia/konferencje
- Monitoring i raportowanie
W związku terminem uzyskania możliwości zaciągania zobowiązań na realizację
zadań merytorycznych projektu (Uchwała Nr XVII/289/11 Sejmiku WŁ z dnia
25.10.2011 r.) oraz terminem aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu
(Uchwała nr 2081/11 Zarządu WŁ z dnia 28.11.2011 r.) w 2011 r. w ramach projektu
zrealizowano dwie umowy dotyczące zakupu tablicy interaktywnej, niszczarki
i dyktafonu oraz zakupu dwóch szaf do archiwizacji dokumentów, podpisano także
umowę dotyczącą zakupu dwóch notebooków. Prowadzono też prace
dot. przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowanie platformy e-learningowej i podręcznika szkoleniowego
oraz wizualizacji projektu.
137
Departament
Infrastruktury
nadzorował
zadania
realizowane
przez podporządkowane mu: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi i Zarząd Nieruchomości Województwa.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI
w zakresie egzaminowania :
Podstawową działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Łodzi zwanego dalej WORD w Łodzi jest organizowanie i przeprowadzanie
egzaminów państwowych na prawo jazdy wszystkich kategorii i pozwolenia
do kierowania tramwajem.
Tabela Nr 1. Ilość egzaminów przeprowadzonych w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r.
Ogółem ilość
Egzamin
egzaminów:
praktyczny
Egzamin
teoretyczny
2010
2011
2010
2011
2010
2011
81 068
81 351
55 823
53 728
25 245
27 623
W 2011 r. Ośrodek przeprowadził 27 623 egzaminów teoretycznych
oraz 53728 egzaminów praktycznych. W porównaniu do 2010 r. odnotowano wzrost
liczby egzaminów teoretycznych o 9,4 % oraz spadek ilości egzaminów praktycznych
o 3,8 %. Zaobserwowano wzrost liczby osób w wieku 16 lat egzaminowanych
w zakresie kategorii B1 prawa jazdy, prawdopodobnie tendencja wzrostowa utrzyma
się w bieżącym roku i latach następnych.
Pozytywna tendencja wzrostu liczby egzaminów teoretycznych i praktycznych
w zakresie kategorii A1, A i B1 w 2012r zostanie prawdopodobnie podtrzymana
z faktu planowanego przesunięcia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami
na styczeń 2013 r.
W przypadku kategorii C prawa jazdy nastąpił wzrost liczby egzaminów o 14%
(z 1615 na 1838 osób) i wynika on z faktu realizacji przez ośrodki szkolenia
kierowców programów refinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Tabela Nr 2.
Zdawalność (w %) w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r.
zdawalność w %
egzamin teoretyczny
2010
2011 r.
80,3
78,4
zdawalność w %
egzamin praktyczny
2010
2011 r.
25,1
25,6
Odnotowano spadek zdawalności o 1,9 % w zakresie egzaminów
teoretycznych, natomiast zdawalność na egzaminach praktycznych wzrosła o 0,5 %.
138
Wyższe wskaźniki zdawalności występują przy egzaminach praktycznych na wyższe
kategorie „C”, „C+E”, „D”, „D+E”, „B+E”- do tych egzaminów przystępują
doświadczeni kierowcy, posiadający już prawo jazdy na niższe kategorie i wieloletnie
doświadczenie uczestnika ruchu drogowego.
W 2011 r. złożono 135 skarg na przebieg i ocenę egzaminów na prawo jazdy,
w tym:
-
104 skargi oddalono,
21 skarg uwzględniono,
1 skargę umorzono,
2 skargi wycofano,
7 skarg w trakcie rozpatrywania.
w zakresie szkolenia:
WORD w Łodzi posiada bogatą ofertę szkoleniową w zakresie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych kierowców i uzyskiwania nowych lub dodatkowych
uprawnień do kierowania pojazdami. Ośrodek jest wpisany do rejestrów
prowadzonych przez Łódzki Urząd Wojewódzki:
- rejestru ośrodków szkolenia (poz. rejestru Nr 0004Ł)
- rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy (poz. rejestru Nr 001E)
oraz do rejestru prowadzonego przez Urząd - przedsiębiorców prowadzących kursy
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (5417/WORD-Ł/04/05).
Działalność szkoleniowa stanowi drugie po egzaminowaniu źródło przychodów
WORD w Łodzi i ma korzystny wpływ na jego kondycję ekonomiczną. Dużą
popularnością cieszą się obecnie szkolenia dla tzw. punktowców, na prowadzenie
których mają wyłączność wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, a także szkolenia
okresowe kierowców organizowane w warunkach wolnorynkowych.
W 2011 r. przeprowadzono 164 kursy/szkolenia, w których uczestniczyło
2.520 osób. Przychód z tytułu przeprowadzonych szkoleń wyniósł 990.222,50 zł.
Tabela 3. Rodzaje wszystkich kursów i szkoleń przeprowadzonych w 2011 r.
Lp. Nazwa kursu
Ilość
kursów
Liczba
uczestnik Przychód
ów
1
Szkolenie okresowe oraz
kwalifikacja wstępna przyspieszona
46
498
229.118,-
2
Kurs dla kierowców przewożących
26
towary niebezpieczne ADR
182
77.130,-
3
Szkolenie
naruszających
drogowego
717
249.550,-
dla
kierowców
przepisy
ruchu 25
4
Certyfikat kompetencji zawodowych
7
przewoźnika
64
36.776,30
5
Kurs
dla
egzaminatorów
50
82.418,80
kandydatów
na
5
139
6
Kurs dla kandydatów na instruktorów
2
nauki jazdy
28
109.489,40
7
Szkolenie w zakresie
Drogowego Taksówką
5
34
11.900,-
8
Kurs
dla
widłowych
3
8
3.200,-
9
Kierowanie Ruchem Drogowym
28
761
162.940,-
10
Pozostałe kursy i szkolenia, w
szczególności:
- szkolenie egzaminatorów,
- Doradca DGSA,
17
- Praca w pasie ruchu drogowego, - Doskonalenie techniki jazdy
- Psychologiczne aspekty pracy egz.
- Czas pracy kierowcy i tachograf
178
27.700,-
SUMA:
2.520
990.222,50
kierowców
Transportu
wózków
164
Ośrodek podejmuje wyzwania w celu pozyskania nowych możliwości
przychodów, m.in. poprzez optymalizację oferty kursów i szkoleń, merytoryczny
dobór i przygotowanie wykładowców, atrakcyjność prowadzenia zajęć, dysponowanie
nowoczesnymi środkami dydaktycznymi.
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ( BRD):
Ośrodek realizuje zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
na podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Dyrektora i planu wydatków w części
przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego zatwierdzonego
uchwałami Nr 38/2011 i 39/2011 z 30 maja 2011 r. przez Wojewódzką Radę
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Działania te należą do obowiązków
ustawowych i statutowych Ośrodka, ich kierunki wyznaczone są w oparciu o Program
Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „GAMBIT Łódzki” , przepisy ustawy
„Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póź. zm.), ocenę stanu
bezpieczeństwa na drogach Województwa oraz wnioski zgłaszane przez Dyrektorów
szkół, Policję, instytucje i organizacje statutowo zobowiązane do działań w zakresie
wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży.
Przy realizacji działań w zakresie planu brd w 2011 r., Ośrodek współpracował
z następującymi partnerami:
- Kuratorium Oświaty w Łodzi - w zakresie programowania i realizacji zadań
wychowania komunikacyjnego wśród dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach oświatowych,
- Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego: w Sieradzu, Skierniewicach
i Piotrkowie Trybunalskim - poprzez koordynację działań między ośrodkami
dotyczącymi realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa GAMBIT Łódzki
oraz realizacji zadań wyznaczonych w planie pracy Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na 2011 rok,
- Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w zakresie programowania kierunków i strategii brd w województwie oraz
140
-
-
-
-
-
organizowania wspólnych przedsięwzięć popularyzujących bezpieczeństwo
na drogach o zasięgu wojewódzkim,
Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - w zakresie
organizacji turniejów popularyzujących brd wśród dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
Automobilklubem Łódzkim – w zakresie organizacji imprez popularyzujących
motoryzację, technikę jazdy pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
Krajową Radą BRD – przystępując do Projektu współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi - w zakresie organizacji
konkursów i popularyzacji bezpieczeństwa drogowego, ratownictwa
drogowego organizacji konferencji nt. ratownictwa medycznego i szkoleń w
tym zakresie,
Strażą Miejską w Łodzi - w zakresie organizacji imprez masowych, organizacji
konkursów dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Łodzi,
Teatrem „Wspólnota” w Łodzi w zakresie realizacji spektakli edukacyjnych
nt. bezpieczeństwa drogowego adresowanych do dzieci i młodzieży szkół
podstawowych i gimnazjów oraz do dzieci z przedszkoli.
WORD w Łodzi realizował program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
zgodnie z podziałem regionalnym w powiatach: Zgierskim, Pabianickim, Łódzkim
Wschodnim oraz w Łodzi. Do działań włączono policję, samorządy lokalne oraz szereg
instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji, które również działają na
rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w Łodzi i Województwie. Działania
prowadzone były na podstawie podpisanych porozumień i umów określających zakres,
koszty oraz podział zadań między poszczególnych partnerów.
Celem działań w zakresie poprawy brd jest kształtowanie prawidłowych
zachowań uczestników ruchu drogowego, poprzez następujące formy i kierunki:




Realizowano wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży w formie zajęć
sprawdzających umiejętności jazdy rowerem i motorowerem oraz znajomości
przepisów ruchu drogowego. Przeprowadzono zajęcia sprawdzające
umiejętności uczniów w zakresie uzyskania karty rowerowej dla ponad 1.400
uczniów.
Organizowano prelekcje, pogadanki organizowane z udziałem instruktorów
BRD, egzaminatorów WORD, funkcjonariuszy ruchu drogowego i wydziałów
prewencji Policji. Przeprowadzono zajęcia dla ok. 2.000 dzieci.
Organizowano zawody rowerowe, turnieje, konkursy teoretyczne i praktyczne,
sprawnościowe jazdy rowerem w tym wspólnie z Polskim Związkiem
Motorowym, Kuratorium Oświaty, Policją i Automobilklubem Łódzkim uczestniczyło w nich ok. 8.000 osób.
Organizowano imprezy masowe z konkursami i zawodami dla dzieci
i młodzieży, m.in.:
- „Jestem bezpiecznym i widocznym rowerzystą”,
- „Bezpieczne wakacje z WORD”,
- „Bezpieczny powrót z wakacji”,
- „Bezpieczny powrót do szkoły”,
141
- „Akademia bezpieczeństwa”,
- „Jestem widoczny jestem bezpieczny”,
- „Przedszkolak, uczeń bezpieczni na drodze”
- „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”
- „Jak bezpiecznie dojść do szkoły”
- „Bezpieczny wypoczynek”,
w których uczestniczyło 3.000 dzieci.
 Zrealizowano 10 spektakli teatralnych dla młodzieży ze szkół podstawowych
i dzieci z przedszkoli – uczestniczyło w nich ponad 2.500 dzieci i młodzieży.
 Współpracowano
z
nauczycielami
–
koordynatorami
wychowania
komunikacyjnego w szkołach i placówkach oświatowych poprzez organizowanie
konkursów autorskich w tym: pomoc sprzętową, instruktaż oraz przekazanie
materiałów edukacyjnych i odblaskowych m.in.:
- kodeksy młodego rowerzysty,
- zeszyty edukacyjne „Wychowanie komunikacyjne”
- kaski rowerowe,
- zestawy – kamizelek, naklejek i opasek odblaskowych,
- zestawy oświetlenia do rowerów,
- plany lekcji ze znakami drogowymi i plakatów.
 W dniu 6 grudnia br. przeprowadzono Wojewódzką Akcję „Mikołaj na drodze”
z udziałem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej
Policji w Łodzi. Akcja Mikołajkowa przygotowana przez WORD w Łodzi
obejmowała powiaty Pabianicki, Zgierski, Łódzki Wschodni i miasto Łódź.
Złożono również wizytę u dzieci chorych przebywających w Szpitalu
Klinicznym przy ul. Wycieczkowej w Łodzi. Przekazano dzieciom upominki
związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze, kamizelki odblaskowe,
latarki,
zestawy
oświetlenia
do
rowerów,
kodeksy
rowerzysty
i słodycze. Akcją objęto ponad ok. 1.000 dzieci.
 Przeprowadzono promocję bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas XIX
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez wyposażenie 1.000
wolontariuszy w kamizelki odblaskowe oznaczone logo firmowym WORD
w Łodzi i okolicznościowym logotypem XIX Finału WOŚP i Komendy
Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Podobną formę promocji brd przygotowano
również na rok 2012.
 Uczestniczono w programach i akcjach organizowanych wspólnie
z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Akcje „Niechronieni” „Prędkość”, „Alkohol i Narkotyki” promowały
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 Wyposażono Wydziały Prewencji i Ruchu Drogowego Komend Powiatowych
Policji w Zgierzu, Pabianicach i Łódź Wschód oraz Komendę Miejską w Łodzi
w zestawy odblaskowe, kamizelki i oświetlenia do rowerów jako elementy
promujące bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć
z dziećmi
w szkołach oraz akcji i kontroli uczestników ruchu drogowego przez
funkcjonariuszy policji.
142
 Przystąpiono do programu „Mobilne Miasteczka Ruchu Drogowego”
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
W marcu 2011 roku przekazany został przez Krajową Radę BRD zestaw
mobilnego miasteczka ruchu drogowego dla Łodzi. Wartość zestawu
to 56.000,00 zł. W sprawie użytkowania zestawu Dyrektor WORD podpisał
umowę z Ministerstwem Infrastruktury. Z wykorzystaniem elementów
mobilnego miasteczka ruchu drogowego przeprowadzono szkolenia
i egzaminy na kartę rowerową dla ponad 1.400 dzieci ze szkół podstawowych.
Zgodnie z zasadami projektu zestaw miasteczka po 5 latach użytkowania
stanie się własnością WORD w Łodzi.
 Rozstrzygnięto konkurs Wojewody Łódzkiego na budowę stacjonarnego
miasteczka ruchu drogowego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Z ośmiu projektów zgłoszonych do konkursu z całego województwa,
najlepszym okazał się projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Łodzi. Za kwotę
550.000,00 zł powstanie nowy, nowoczesny obiekt w Parku 3- go Maja przy ul.
Małachowskiego, zakończenie budowy planowane jest do końca 2012 roku.
 We wrześniu 2011 r. zorganizowano Dni otwarte Ośrodka, w których wzięło
udział ponad 500 osób. Przygotowano ciekawy program, który został wysoko
oceniony przez uczestników; kandydatów na kierowców, właścicieli ośrodków
szkolenia kierowców oraz mieszkańców Łodzi.
W roku 2011 Ośrodek zrealizował wydatki przeznaczone na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 100%. Na kwotę zaplanowaną 200.000,00 zł
wykonano 200.230,00 zł, w tym wydatkowano:
 10.000,00 zł na akcje „Niechronieni, Prędkość i ,Alkohol i Narkotyki”,
 8.000,00 zł na zakup nagród rzeczowych dla finalistów ogólnopolskich
turniejów brd i motoryzacyjnych współorganizowanych z PZM-ot,
 25.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenie Ośrodka Szkolenia Strażaków
w Sieradzu,
 10.000,00 zł dla
Harcerskiego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego
„Nadwarciański Gród w Załęczu Wielkim na budowę stacjonarnego
miasteczka ruchu drogowego.
Na 2012 rok zaplanowano 200.000,00 zł. Kwota ta jest na poziomie
wykonania planu BRD roku 2011. Prognozy mniejszych wpływów powodowanych
spadkiem ilości przeprowadzonych egzaminów państwowych oraz dodatkowe
zadania wynikające z wejścia w życie Ustawy o kierujących pojazdami, stawiają
wykonanie planu bezpieczeństwa ruchu drogowego pod dużym znakiem zapytania.
W razie zagrożenia płynności finansowej i spadku ilości egzaminów, Ośrodek będzie
zmuszony ograniczyć wydatki na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
143
Tabela. 4.
Zestawienie działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Łodzi
w 2011 r.
Lp. Forma / rodzaj przedsięwzięcia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Turnieje Motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych, w tym z PZM,
Turnieje BRD dla szkół podstawowych – ogólnopolski z PZM-ot
Konkursy rowerowe – teoretyczne i praktyczne.
Konkursy plastyczne i zajęcia nt. BRD dla szkół i przedszkoli
Ogólnopolskie akcje promujące BRD: Niechronieni, Kamizelka itp.
Spektakle teatralne dla szkół i przedszkoli – programy autorskie
Zajęcia w miasteczku ruchu drogowego – prelekcje, wyjazdy do szkół
Wakacje – ferie organizowane przez WORD z ZHP i partnerami
Pogadanki – prelekcje organizowane wspólnie z policją w szkołach
Festyny BRD z okazji Dnia Dziecka, pomoc fundacjom i organizacjom
Akcja wspólna z KW Policji „Mikołaj na drodze 2011” w województwie
Akcje, imprezy masowe, Dzień brd o zasięgu ogólnopolskim
Imprezy masowe: Dni Otwarte WORD, XIX Finał WOŚP
Razem:
ilość
ilość
imprez
4
10
20
2
4
10
14
2
20
4
4
4
2
100
osób
300
osoby
3.000
2.000
400
5.000
2.500
1.400
1.000
3000
2000
1000
1.750
2.500
25.850
W 100 imprezach zorganizowanych przez WORD w Łodzi adresowanych
do mieszkańców Łodzi i Regionu uczestniczyło ponad 25.850 osób.
Realizacja zadań w zakresie brd cieszy się ciągle dużą popularnością wśród
dzieci, młodzieży, również i dorosłych mieszkańców województwa. Zainteresowanych
programami pozyskujemy dbając o atrakcyjną, zabawowo-edukacyjną formę zajęć.
Oddział BRD w 2011 r. prowadził Sekretariat Wojewódzkiej Rady
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi w tym: zabezpieczył obsługę
posiedzenia Plenarnego Wojewódzkiej Rady BRD w Łodzi – 30 maja 2011 r.
i sześciu posiedzeń Prezydium Rady w dniach: 1 marca, 21 kwietnia, 30 maja, 16
września (wyjazdowe w Sieradzu),10 listopada (wyjazdowe w Strykowie) i 21 grudnia
2011 r.
Wg danych prowadzonych przez policję, statystyka brd Województwa
nie poprawiła się. Nastąpił wzrost ilości wypadków o ok. 1,0 %, nadal jesteśmy
w czołówce najwyższego zagrożenia pod względem bezpieczeństwa na drogach
w Polsce. Dlatego też należy podejmować wszelkie działania mające na celu dalszą
poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
w zakresie ekonomicznym:
Wykonanie przychodów, kosztów oraz wynik finansowy brutto WORD w Łodzi
za 2011 r. przedstawiają się następująco:
Lp
I
Treść
Przychody
Kwota w zł
8 376 000
250
144
II
III
Koszty
Wynik finansowy brutto
7 945 000
431 000
W ramach realizacji statutowej działalności oświatowej w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2011 r. poniesiono koszty, które wg
wstępnych danych wynoszą 65 710,23 zł, w tym:
darowizny dla:
- Ośrodka

Szkoleniowo-Wypoczynkowego
ZHP
„Nadwarciański Gród” Załęcze Wielkie na realizację
10 000,00
projektu „Budowa Stacjonarnego Miasteczka Ruchu
Drogowego”
- Komendy

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w
Łodzi na zakup sprzętu i wyposażenia bazy
25 000,00
dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z
siedzibą w Sieradzu
- koszty obsługi WRBRD
5 392,00
- koszty działalności oświatowej w zakresie BRD
25 318,23
Ponadto poniesiono koszty:
- promocji i reklamy WORD w Łodzi na imprezach BRD
- wynikające z przekazania kamizelek odblaskowych,
lampek rowerowych, latarek, breloków, zeszytów
edukacyjnych
- utrzymania
Oddziału
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego w wysokości
5 864,49
27 128,92
125 909,87
w zakresie zatrudnienia:
Zatrudnienie w 2010 r.
2011 r.
Ogółem
Egzaminatorzy Ogółem
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty Osoby Etaty
92
79,75 42
31,50 79
74,00 35
29,25
Zmniejszyła się liczba zatrudnionych ogółem o 13 osób, w tym 6 osób obsługi,
a w grupie egzaminatorów zmniejszono zatrudnienie o 7 osób. Ośrodek
systematycznie pracuje nad dalszą racjonalizacją zatrudnienia dążąc do obniżenia
kosztów płac i dostosowania do zmniejszonego zapotrzebowania na egzaminy
państwowe.
WORD w Łodzi realizuje zadania na terenach i w obiektach wynajętych
od
PKS
Spółka
z
o.o.
przy
ul.
Smutnej
28
w
Łodzi
i dzierżawionych od Zarządu Głównego LOK w Warszawie przy ul. Maratońskiej
102a w Łodzi. Warunki dzierżawy i najmu regulują wieloletnie umowy gwarantujące
realizację na bieżąco i w perspektywie działań statutowych WORD.
145
Z dniem 1 stycznia 2011 roku wypowiedziana została umowa z PKS sp. z o.o.
dotycząca zmniejszenia powierzchni placu manewrowego o 4.440 m 2. Wynika
to z racjonalnej oceny potrzeb i zmniejszenia kosztów funkcjonowania Ośrodka.
Do 30 czerwca 2012 roku tj. do czasu obowiązywania umowy dzierżawy obiektu
przy ul Maratońskiej na postawie zawartego porozumienia z właścicielem obiektu
Zarządem Głównym LOK w Warszawie nastąpi zwrot poniesionych przez WORD
niezbędnych do uruchomienia i dostosowania obiektu do użytku nakładów
inwestycyjnych na kwotę 252.555,77 zł. Koszty jakie ponosi Ośrodek w związku
z utrzymaniem dwóch placów manewrowych są bardzo wysokie. Nieruchomość przy
ul. Smutnej 28 jest dzierżawiona od PKS sp. z o.o. i obejmuje plac manewrowy,
budynki, lokale, pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i garaże. W umowach
został zawarty roczny okres wypowiedzenia z terminem rozwiązania na koniec roku
kalendarzowego. Z kolei umowa dzierżawy nieruchomości przy ul. Maratońskiej 102a
ulegnie rozwiązaniu z końcem czerwca 2012 r. Zatem obniżenie nakładów
finansowych WORD w Łodzi w zakresie dzierżawy jest możliwe tylko poprzez
zakończenie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Maratońskiej 102a.
Konsekwencją rezygnacji z egzaminowania na ul. Maratońskiej 102a będzie
oszczędność w wysokości ok. 50 tys. miesięcznie.
Systematycznie prowadzona jest racjonalizacja zatrudnienia oraz wdrażane
programy oszczędnościowe, gospodarność, ograniczanie kosztów działalności
statutowej.
Celowe jest podejmowanie dalszych prac nad Ustawą „o kierujących
pojazdami” oraz podejmowanie działań w kierunku podwyższania poziomu
przygotowania kandydatów na kierowców m.in. poprzez:
- analizowanie i identyfikowanie przyczyn obniżania poziomu przygotowania
kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego – cykliczne
spotkania z przedstawicielami auto - szkół,
- wzmocnienie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się szkoleniem
kandydatów na kierowców w zakresie realizacji programu szkolenia –
współpraca ze starostwami i wydziałami komunikacji,
- kontynuowanie prac nad dalszym usprawnianiem systemu egzaminowania,
- monitorowanie szkół nauki jazdy pod kątem osiąganych wyników
zdawalności.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM
w zakresie egzaminowania:
Zestawienie ilości przeprowadzonych egzaminów praktycznych i teoretycznych
w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r.
Ogółem liczba egzaminów
2010 r.
2011 r.
Liczba egzaminów
praktycznych
2010 r.
2011 r.
51 438
51 314
35 633
34 566
Liczba egzaminów
teoretycznych
2010 r.
2011 r.
15 805
16 748
146
Powyższe dane potwierdzają utrzymanie ilości przeprowadzonych egzaminów
ogółem w 2011 r., ale w tym spadek o 3% egzaminów praktycznych i wzrost o 6%
egzaminów teoretycznych.
Tendencja spadkowa liczby egzaminów wynika z niżu demograficznego
oraz wpływu kryzysu gospodarczego na decyzje finansowe rodzin i ograniczenie
zapotrzebowania na kierowców zawodowych, przy równoczesnym znacznym
wzroście kosztu uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Jeżeli tendencja spadkowa zapotrzebowania na egzaminy potwierdzi
się w 2012 r., przewiduje się spadek dochodów Ośrodka i konieczność dalszej
redukcji kadrowej, co ograniczy możliwości Ośrodka w zakresie działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Spadek przychodów Ośrodka z równoczesnym wzrostem kosztów stałych
wpływa na istotny wzrost kosztów jednostkowych egzaminu, co w połączeniu
z długotrwałym brakiem zmian stawek opłat egzaminacyjnych może spowodować
trudną sytuację finansową Ośrodka.
Średnią zdawalność procentową egzaminów w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r.
przedstawia poniższa tabela.
Zdawalność egzaminów teoretycznych
2010 r.
2011 r.
80,7 %
78,7 %
Zdawalność egzaminów praktycznych
2010 r.
2011 r.
32,6 %
32,3 %
Powyższe dane wskazują 2% spadek zdawalności w egzaminach
teoretycznych i o 0,3% spadek zdawalności w egzaminach praktycznych.
Spadek zdawalności egzaminów teoretycznych jest spowodowany różną
jakością szkolenia kandydatów na kierowców. Jest pewna grupa instruktorów, którzy
uzyskali zdawalność swoich wychowanków na poziomie 60- 70%, ale jest wielu
instruktorów, których wychowankowie uzyskali zdawalność na poziomie 10- 15%.
Szkolenia kandydatów na kierowców zostały w pełni poddane wolnemu
rynkowi oraz nowym zasadom, co nie przynosi efektów w postaci zapewnienia
odpowiedniego poziomu wyszkolenia.
Jedną z przyczyn niskiej zdawalności egzaminu praktycznego jest również
obserwowany wysoki poziom stresu egzaminacyjnego. Ośrodek podejmuje działania
mające na celu tworzenie przychylnej atmosfery w trakcie egzaminów, prowadzone
są wewnętrzne szkolenia i pogadanki z egzaminatorami podkreślające negatywną
rolę stresu i pozytywną rolę postawy egzaminatora wobec osoby egzaminowanej,
zwłaszcza w trakcie pierwszego kontaktu.
W trakcie 2011 r. zostały złożone do Urzędu 2 skargi/zażalenia na przebieg
egzaminu przeprowadzonego w Ośrodku, które zostały oddalone przez organ
nadzoru, jako niezasadne.
147
w zakresie szkolenia:
Zestawienie kursów i szkoleń prowadzonych przez Ośrodek w 2011 r.
Liczba
kursów
Liczba osób
przeszkolonych
Kierowanie Ruchem Drogowym
Instruktor - podstawowy
(rozpoczęty - grudzień 2010)
Instruktor - rozszerzenie
(rozpoczęty - grudzień 2010)
Egzaminator - podstawowy
13
360
1
14
1
5
0
0
Egzaminator - rozszerzenie
0
0
20
218
2
36
1
21
1
50
1
(II etapy
szkoleniowe)
75
40
779
Rodzaj kursu
Punkty karne
Szkolenie dla egzaminatorów spr. Kwalifikacje osób
ubiegających się o uprawnienia do kierowania
(kierowane do osób wpisanych do ewidencji
egzaminatorów)
Okresowe szkolenie pracowników WORD
(zgodne z harmonogramem szkoleń)
Szkolenie z zakresu BRD Prima Sara Lee Coffee and
Tea Poland S.A. Poznań
Wzrost kompetencji kadry Ośrodków Szkolenia
Kierowców - projekt współfinansowany przez UE ze
środków EFS
RAZEM (kursy)
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) :
W 2011 roku Ośrodek przeznaczył na realizację zadań w zakresie poprawy
brd kwotę 205 000 zł. Wszystkie akcje popularyzujące BRD, pogadanki, prelekcje,
konferencje, konkursy, spektakle teatralne oraz inne imprezy masowe, zgromadziły
łączną liczbę 18 824 osób w różnym wieku. Zorganizowano
115
wyjazdów
do szkół podstawowych i gimnazjów z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego
na terenie pięciu powiatów: radomszczańskiego, bełchatowskiego, tomaszowskiego,
piotrkowskiego i opoczyńskiego. W zajęciach z wykorzystaniem miasteczka ruchu
drogowego uczestniczyło ponad 9200 uczniów.
W ramach zajęć wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych
(z pięciu powiatów) do sprawdzianu na kartę rowerową przystąpiło około 3000
uczniów, którzy zdawali egzamin w specjalnie przygotowanym mobilnym miasteczku
ruchu drogowego. Ośrodek wspólnie z KMP w Piotrkowie i czterema Komendami
Powiatowymi Policji zorganizował 30 egzaminów na kartę motorowerową.
Do egzaminów praktycznych na kartę motorowerową w 2011 r. przystąpiło około
3500 gimnazjalistów. Podczas wyjazdów do szkół, przedszkoli oraz innych placówek
oświatowo – wychowawczych przeprowadzano także wspólnie z policją pogadanki –
prelekcje na temat BRD. Z początkiem roku, już po raz drugi, Ośrodek uczestniczył
148
w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji
umożliwiono osobom, które miały ustalony termin egzaminu przystąpienie
do „próbnej jazdy” na placu manewrowym pod okiem egzaminatora.
Ośrodek uczestniczył m.in. w Dniu Otwartych Drzwi Zespołu Szkół Rolniczych
w Mroczkowie Gościnnym, gdzie przeprowadzono szereg zajęć w ramach
popularyzowania brd.
W kwietniu 2011 r. Ośrodek w ramach użyczenia otrzymał Mobilne Miasteczko
Ruchu Drogowego od Ministerstwa Infrastruktury. Miasteczko zostało zakupione ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu „Kampanie społeczne
promujące bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego”. Między
kwietniem a grudniem 2011 r. z w/w miasteczka oraz jego elementów skorzystało
3184 osoby, ćwicząc bezpieczną jazdę rowerem, ucząc się prawidłowego poruszania
po drogach publicznych, zdając egzamin na kartę rowerową czy przygotowując
do różnego rodzaju konkursów rowerowych.
Ośrodek był współorganizatorem Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i organizatorem Eliminacji Rejonowych
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W pierwszym
uczestniczyło 12 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych i 14 drużyn
z placówek gimnazjalnych. W turnieju motoryzacyjnym zmierzyło się 12 drużyn
z czterech powiatów byłego województwa piotrkowskiego.
W dniu 13 maja 2011 r. na terenie Ośrodka zostały przeprowadzone
Eliminacje Wojewódzkie do XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, w których uczestniczyło 132 uczniów.
Wzorem lat ubiegłych Ośrodek był również współorganizatorem konkursu
Instruktor Roku 2011. Wspierano także imprezy sportowo – rekreacyjne Zarządu
Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas którego popularyzowano
bezpieczeństwo na drogach publicznych.
W maju 2011 r. Ośrodek wsparł X Wojewódzki Konkurs Wiedzy w Zakresie
Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ratownictwa Medycznego
Młodzieży Szkół Policealnych Samorządu Województwa Łódzkiego.
Ponadto Ośrodek uczestniczył w wielu imprezach, konkursach i akcjach:
„Przedszkolaki znają znaki”, „Mobilny Dzień Dziecka”, „Wyciągamy dzieci z bramy”.
Ośrodek uczestniczył w festynach z okazji święta Policji, promował
bezpieczne zachowania na drogach podczas obchodów różnego rodzaju lokalnych
świąt w miastach i miejscowościach z terenu działania. Przeprowadzono zajęcia w
Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego podczas kolonii na terenie Ośrodka
Ludowych Zespołów Sportowych w Ręcznie. W okresie wypoczynku letniego
na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przeprowadzono 6 egzaminów na kartę
motorowerową i rowerową. Na przełomie sierpnia i września ubr. wspólnie
z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie
Trybunalskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zorganizowano
happeningi, w czasie których uczestnicy ruchu drogowego zostali uświadomieni
o zagrożeniach związanych z popełnianymi wykroczeniami.
Wzorem lat ubiegłych w ramach Piotrkowskiego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego, ufundowano rower, jako jedną z głównych nagród popularnego
w regionie przedsięwzięcia zainicjowanego przez poseł Elżbietę Radziszewską.
149
Piotrkowski WORD był również obecny podczas Wyścigu Kolarskiego LZS
o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Marka Mazura
w Piotrkowie Trybunalskim. Rajdy mają na celu promowanie bezpiecznej
i pożytecznej dla zdrowia jazdy rowerem. We wrześniu wspólnie z policją
zorganizowano akcję „Bezpieczny powrót do szkoły”, przypominając dzieciom
o podstawowych zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.
Również w tym okresie przeprowadził ponownie akcję „Cytryna – Jabłko”,
szczególnie przy szkołach, które są położone bezpośrednio przy drogach
o szczególnym natężeniu ruchu drogowego. Tego typu akcje Ośrodek przeprowadził
wspólnie z Wydziałami Ruchu Drogowego Policji oraz delegacjami uczniów, którzy
pouczając dorosłych kierowców sami uczyli się prawidłowych zachowań na drodze.
Akcie przeprowadzono m.in. na terenie powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego
i radomszczańskiego.
Między październikiem a grudniem 2011 r. wspólnie z Komendą Miejską Policji
w Piotrkowie, KPP w Tomaszowie Maz., Radomsku, Opocznie Ośrodek uczestniczył
w Ogólnopolskiej Akcji Komendy Głównej Policji: „Niechronieni” skierowanej
do nieoświetlonych pieszych, rowerzystów czy motorowerzystów. Ośrodek wspierał
jako współorganizator Rajd organizowany przez Oddział PTTK im. Michała Rawity –
Witanowskiego w Piotrkowie Tryb.
Ponadto Ośrodek inicjował i kontynuował szereg działań, które w założeniu
mają być kontynuowane w celu promocji BRD wśród dzieci, młodzieży oraz
dorosłych użytkowników dróg:
- nawiązano
współpracę
ze
Związkiem
Harcerstwa
Polskiego
reprezentowanym przez Hufiec w Radomsku w ramach akcji: „Mistrz
kierownicy”,
- kontynuowano współpracę z Placówką Żandarmerii Wojskowej w
Tomaszowie Mazowieckim, która wspiera Ośrodek w popularyzowaniu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kontynuowano współpracę z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach oddział w Opocznie oraz prowadzono szkolenia
i pogadanki z rolnikami nt.: „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na obszarach wiejskich, maszyny rolnicze na drogach, zasady ruchu
i bezpieczeństwa”,
- kontynuowano współpracę z Automobilklubem Piotrkowskim oraz klubami
motocyklowymi w Piotrkowie Trybunalskim,
- współpracowano na rzecz poprawy BRD z NSZZ Policjantów przy KPP
w Tomaszowie Maz. i Opocznie,
- kontynuowano rozpowszechnianie autorskich zeszytów w linie i kratkę,
których okładki przedstawiają wszystkie znaki drogowe z dokładnym
opisem.
Ośrodek na stałe ma wpisane w kalendarzu akcje, które współorganizuje,
lub w nich uczestniczy, takie jak:
- Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
- Rejonowy Turniej BRD,
- Mikołaj na Drodze,
- Odblaskowe pierwszaki,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- Akcja KWP „ Niechronieni”,
150
-
Halowy turniej piłki nożnej o puchar komendanta KPP w Opocznie
pt: „ Alkohol? Narkotyki? Nie dziękuję!”
Międzynarodowy Zlot Campingu i Caravaningu – Borki,
Bezpieczne wakacje,
Wyciągamy dzieci z bramy,
Rowerem bezpiecznie do celu,
Bądź widoczny, bądź bezpieczny,
Rodzinny Rajd Rowerowy - Piotrków Tryb.,
Razem bezpieczniej,
Światowy Tydzień BRD,
Bezpieczny przedszkolak, Przedszkolaki znają znaki
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Konferencje wojewódzkie, rejonowe o tematyce BRD,
Dzień otwarty WORD,
Rodzinny piknik ZNP,
Festyny i Dni miast oraz gmin
Ośrodek współpracuje z mediami lokalnymi z wszystkich miast będących
w zasięgu jego działania, co w znacznej mierze pozwala na jeszcze szersze dotarcie
do świadomości użytkowników dróg całego regionu.
Działania te związane są głównie z wywiadami oraz programami informacyjno
– edukacyjnymi. Media na bieżąco informowane są o działaniach dotyczących brd
oraz wszelkiego rodzaju inicjatywach, które mają za zadanie dotrzeć do szerokiej
liczby użytkowników dróg.
Przedsięwzięcia realizowane są w oparciu o Wojewódzki Program Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit Łódzki.
Ośrodek na stałe współpracuje z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
przy Prezydencie Piotrkowa, systematycznie przekazuje opinie egzaminatorów
dotyczące oznakowania poziomego i pionowego w mieście oraz koordynuje
i opiniuje nowe rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta.
Zestawienie działań w zakresie BRD ukierunkowane na dzieci i młodzież w 2011 r.
Rodzaje i forma
Turnieje Motoryzacyjne
Turnieje BRD
Konkursy rowerowe –
teoretyczne i praktyczne
Konkursy plastyczne
Spektakle teatralne
Zajęcia w OMRD
Wakacje WORD
Pogadanki - prelekcje
Festyny BRD
Mikołaj na drodze
Konferencje wojewódzkie
Szkolenia nauczycieli
koordynatorów
wychowania
Ilość
1
6
9
osoby
36
428
900
3
115
10
25
8
1
-
250
9 200
2 000
3 000
1 500
200
-
151
komunikacyjnego
Instruktor roku
Akcje, inne imprezy
masowe BRD
Razem
1
12
10
1300
191
18 824
w zakresie finansowym:
Plan
Przychody w zł
Wykonanie
5.370.000
5.491.228
Koszty w zł
Wykonanie
Plan
5.070.000
4.709.119
Szacunkowy wynik finansowy brutto wynosi 782.109 zł.
W ramach kosztów w 2011 r. WORD w Piotrkowie Tryb. na zadania BRD
wydatkował kwotę 196.223,23 zł (kwota może być niepełna z uwagi na nie
zaksięgowanie wszystkich faktur dotyczących 2011 r.)
Na zadania inwestycyjne WORD w Piotrkowie Tryb. przeznaczył w 2011 r.
kwotę 56.386,54 zł, w tym:
- zamiatarka LIMPAR
- 7.862,04 zł
- ciągnik Zetor 5320
- 39.745,50 zł
- inne środki
- 8.779,00 zł
w zakresie zatrudnienia:
Stosownie do aktualnego zapotrzebowania na usługi Ośrodka w trakcie 2011
r. kolejny rok była kontynuowana redukcja zatrudnienia poprzez likwidację lub
redukcję wymiarów etatów.
W odniesieniu do 2010 r. redukcja etatów w zatrudnieniu wyniosła ogółem 11%,
a w grupie egzaminatorów aż 16%.
Zatrudnienie w Ośrodku w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r., przedstawia
poniższa tabela:
Zatrudnienie w 2010 r.
Ogółem
Osoby
Etaty
48,08
43,50
Zatrudnienie w 2011 r.
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
21,92
20,04
Ogółem
Osoby
42,50
Etaty
38,83
Egzaminatorzy
Osoby
Etaty
18,50
17,10
152
W 2011 r. WORD w Piotrkowie Tryb. przeprowadził podobną liczbę
egzaminów jak w roku 2010. Pomimo wzrostu wielu kosztów działalności
pod względem finansowym rok 2011 został utrzymany na podobnym poziomie.
Prognoza roku 2012 musi uwzględniać przewidywane ograniczenia:
- skutek naturalnego niżu demograficznego,
- obecna zwiększona liczba klientów przyniesie w niedługim czasie
znaczące załamanie liczby klientów,
- lawinowy wzrost cen paliw, istotnego elementu wpływającego
na ponoszone koszty działalności,
- wzrost kosztów opłat stałych i kosztów materiałów i usług niezbędnych
do funkcjonowania,
- od 6 lat brak rewaloryzacji stawek opłat za egzaminy,
- spodziewany drastyczny wzrost opłat za użytkowanie systemu
informatycznego obligatoryjnego w systemie egzaminowania (z ok. 8 tys.
zł/rok do kilkuset tysięcy zł/rok).
Spadek liczby klientów oznacza spadek przychodów z równoczesnym
istotnym wzrostem kosztów, co powoduje wzrost kosztu jednostkowego egzaminu.
Suma powyższych faktów, jeżeli nie nastąpią zmiany opłat egzaminacyjnych,
spowoduje że Ośrodek nie będzie w stanie pokryć bieżących kosztów z bieżących
przychodów, a tym samym będzie zmuszony minimalizować lub zaniechać działań
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W SIERADZU
w zakresie egzaminowania :
Dane dotyczące egzaminów teoretycznych i praktycznych.
W 2011 r. przeprowadzono w Ośrodku łącznie 58 208 egzaminów, w tym
20 044 egzaminów teoretycznych i 38 164 egzaminów praktycznych, poniżej tabela
zdawalności w podziale na kategorie:
Kategoria
prawa jazdy
A
A1
B
B1
BE
C
CE
D
T
Razem
Ilość egzaminów Ilość egzaminów Zdawalność w % Zdawalność w %
teoretycznych
praktycznych
teoria
praktyka
1303
1503
83,4
62,3
87
75
72,9
74,7
16952
32524
76,1
32,4
49
45
74,5
77,3
307
54,1
1354
1868
86,7
50,0
1541
43,5
64
72
93,4
81,7
235
229
66,5
54,0
20 044
38 164
77,2
35,4
2. Skargi na przebieg egzaminu.
W 2011 r. złożono 21 skarg na przebieg i ocenę egzaminów na prawo jazdy,
w tym:
153
- 14 skarg oddalono,
- 6 skarg uwzględniono,
- 1 skarga w trakcie rozpatrywania.
w zakresie szkolenia:
W 2011 roku w Ośrodku łącznie przeprowadzono 37 kursów i szkoleń,
w których uczestniczyły 324 osoby. W ramach zadań statutowych, posiadanych
zezwoleń i uprawnień ustawowych, Ośrodek prowadził kursy i szkolenia dla:
- kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie szkolenia
okresowego,
- kierowców, którym naliczono punkty karne za naruszenie przepisów ruchu
drogowego,
- osób kierujących ruchem drogowym.
Zestawienie kursów i szkoleń zorganizowanych w Ośrodku w 2011 r., według
rodzaju i ilości osób uczestniczących:
RODZAJ KURSU
(SZKOLENIA)
LICZBA
KURSÓW
LICZBA OSÓB
PRZESZKOLONYCH
LICZBA
WYDANYCH
ZAŚWIADCZEŃ
Kurs dla kierowców szkolenie okresowe
kat. C
9
69
69
Szkolenia w zakresie
kierowania ruchem
drogowym
6
92
92
Szkolenie dla
kierowców
naruszajacych
przepisy ruchu
drogowego
21
149
149
1
14
-
37
324
310
Szkolenie dla
skazanych za
przestępstwa
w ruchu drogowym
(na podstawie
porozumienia
z dyrekcją ZK
w Sieradzu)
Razem
154
Ponadto w pracowni badań psychologicznych w 2011 r. przebadano 365 kierowców.
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd):
Ośrodek
prowadzi
stałe i systematyczne działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmowane działania profilaktyczne
i szkoleniowe adresowane są głównie do pieszych i rowerzystów, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz kierowców wykonujących transport
drogowy.
Głównym celem realizowanego programu jest kształtowanie i przyswajanie
pożądanych zachowań przez wszystkich użytkowników dróg publicznych
i uczestników ruchu drogowego.
Program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
realizowany jest m. in. poprzez :
- zajęcia z wychowania komunikacyjnego prowadzone w szkołach oraz
placówkach wypoczynku dzieci z udziałem objazdowego miasteczka ruchu
drogowego,
- rajdy piesze, rowerowe i samochodowe organizowane przez koła PTTK,
hufce ZHP oraz Automobilklub w Sieradzu, podczas których
popularyzowana jest wiedza nt. brd,
- udział w festynach, konkursach, spotkaniach oraz innych imprezach,
w których wprowadzane są zagadnienia brd,
- wyposażanie uczniów szkół podstawowych w elementy odblaskowe,
książeczki „Ja, rower i przepisy” oraz inne gadżety z elementami
odblaskowymi i wyraźnie zaakcentowaną tematyką brd,
- doposażenie szkół w sprzęt szkoleniowy i pomoce dydaktyczne mające
na celu kształtowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w
ruchu
drogowym.
Ośrodek we współpracy z Kuratorium Oświaty
w
Łodzi Delegatura
w Sieradzu, prowadzi systematyczne zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji
komunikacyjnej.
Cele szczegółowe zajęć prowadzonych przez uprawnione osoby
(egzaminatorzy, koordynator i inspektor ds. BRD oraz policjanci z Wydziałów Ruchu
Drogowego):
- rozwijanie umiejętności i wiadomości nt. zasad i przepisów ruchu
drogowego,
- kształtowanie kultury uczestnictwa w ruchu drogowym,
- rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych,
a w szczególności konsekwencji
nieprawidłowego zachowania się
na drodze publicznej,
- uświadomienie
uczniom
indywidualnej
odpowiedzialności
za bezpieczeństwo na drodze,
- wdrażanie uczniów do poszanowania prawa i umiejętności współdziałania
na drodze,
- wykorzystanie w praktyce wiedzy nt. uczestnictwa w ruchu pieszym
i rowerowym.
155
Inicjatywy podejmowane przez WORD w Sieradzu:
Przygotowanie i wyemitowanie na antenie rozgłośni radiowej „Nasze Radio”,
Telewizji Miejskiej Sieradz oraz opublikowanie na łamach tygodnika
regionalnego „ 7 Dni” audycji radiowych i materiałów prasowych takich jak:
- „Bezpieczne ferie 2011”
- „Pierwszaczek - bezpieczna droga do szkoły”
- „Mikołaj na drodze”
- „Bezpieczne wakacje z WORD”
- „WORD Sieradz – z nami bezpieczniej”

Udzielanie porad i instruktaży w ramach prowadzonej edukacji
komunikacyjnej w lokalnych mediach.

Organizowanie kursów oraz szkoleń okresowych dla kierowców
wykonujących transport drogowy.

Kontynuowanie we współpracy z dyrektorami szkół podstawowych,
rodzicami oraz Komendami Powiatowymi Policji akcji „Mikołaj na drodze”
(1320 uczestników).

Kontynuowanie w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych
w Sieradzu
akcji
„Pierwszaczek”
obejmującej
wszystkie
dzieci
rozpoczynające naukę w szkole (435 osób).

Przeprowadzenie akcji „Odblaskowe przedszkolaki” w porozumieniu
z dyrektorami przedszkoli, polegającej na przeprowadzeniu zabaw
i pogadanek na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu pieszych, wraz
z wyposażeniem dzieci w naklejki odblaskowe (235 osób).

Realizowanie we współpracy z samorządami lokalnymi budowy
infrastruktury drogowej poprawiającej bezpieczeństwo w pobliżu szkół.
W 2011 roku wykonane zostały szykany zwalniające ruch na ul. Aleja
Grunwaldzka w Sieradzu, przy Szkole Podstawowej nr 9 za kwotę 5 000 zł.

Podejmowanie działań na rzecz propagowania wiedzy i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy oraz poprawy wiedzy i umiejętności udzielania
pomocy ofiarom wypadków drogowych (zakup sprzętu i przeszkolenie 960
osób, za kwotę 11 993,06 zł).

Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i umiejętności w zakresie karty
motorowerowej dla 195 uczniów, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili do
sprawdzianu w szkole (we współpracy z KP Policji w Sieradzu).
W roku 2011 łączna liczba osób biorących bezpośredni udział w badaniach,
szkoleniach i akcjach organizowanych przez Dział BRD i Szkoleń WORD w Sieradzu
wyniosła 11 708.

Do najważniejszych zadań realizowanych 2011 r. na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego zaliczyć należy:
Lp.
WYKAZ IMPREZ
ILOŚĆ
ILOŚĆ
IMPREZ
UCZESTNIKÓW
1
Zajęcia z wychowania komunikacyjnego
prowadzone dla uczniów klas IV szkół
podstawowych oraz wyposażenie tych
uczniów w elementy odblaskowe i
książeczki „ Ja, rower i przepisy ”.
90
2496
156
2
Zajęcia z wychowania komunikacyjnego
oraz rowerowy tor przeszkód dla dzieci
przebywających na wypoczynku w ośrodku
ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu
Wielkim oraz innych ośrodkach
wypoczynku (Szadek)
2
230
3
Współorganizowanie i przeprowadzenie
wspólnie z Komendami Powiatowymi Policji
i władzami samorządowymi gmin turniejów
BRD.
7
263
4
Udział w festynach, konkursach, rajdach,
oraz innych imprezach odbywających się
pod hasłem „Bezpieczeństwo na drodze’.
Dla uczestników przewidziano m. in.
książeczki „Ja, rower i przepisy”, elementy
odblaskowe oraz drobne nagrody i gadżety
propagujące BRD.
22
4940
Festyny- 2750
Konkursy-1310
Rajdy - 410
Inne - 470
5
Zorganizowanie akcji „Mikołaj na drodze ”
dla uczniów szkół podstawowych w
Sieradzu , Wieluniu, Poddębicach, Łasku,
Wieruszowie, Zduńskiej Woli, Pajęcznie.
Dzieci otrzymały słodycze, oraz liczne
gadżety promujące brd, działanie
prowadzono we współpracy z KP Policji.
Podobną akcję przeprowadzono na terenie
WORD-u. Akcja z udziałem dziennikarzy
lokalnych mediów, na żywo relacjonowana
przez Regionalne Rozgłośnie Radiowe w
Sieradzu i Wieluniu.
8
1320
Pajęczno - 140
Wieluń – 170
6
Przeprowadzenie w szkołach
podstawowych Sieradza akcji
„Pierwszaczek” obejmującej dzieci
rozpoczynające naukę w szkołach.
7
435
7
Przeprowadzenie akcji „Odblaskowe
przedszkolaki" wraz z wyposażeniem
dzieci w naklejki odblaskowe
7
235
9
Szkolenia w zakresie udzielania I pomocy
ofiarom wypadków komunikacyjnych
5
960
10
Przeprowadzenie sprawdzianu wiedzy i
umiejętności w zakresie karty
motorowerowej
2
195
150
11 074
RAZEM
w zakresie finansowym:
Sieradz – 120
Sieradz WORD- 150
Poddębice – 160
Wieruszów -230
Łask – 200
Zduńska Wola -150
157
Informację o wykonaniu planu finansowego Ośrodka, według danych
z ewidencji księgowej na dzień 12.01.2012 r., oraz wykonania na dzień
31.12.2011r., przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan
skorygowany
Wykonanie
wstępne
% wykonania
planu
1.
Przychody
5 400 000,00
5 592 422,62
103,60
2.
Koszty ogółem
5 150 000,00
5 027 932,37
97,60
3.
Wynik finansowy brutto
250 000,00
564 490,25
225,80
w zakresie zatrudnienia :
Średnioroczne zatrudnienie w 2011 r. przedstawia poniższa tabela:
Ogółem
Osoby
Etaty
44,75
40,93
Egzaminatorzy
Osoby
20,25
Etaty
17,36
Ośrodek sukcesywnie będzie zwiększać zaangażowanie w przeprowadzanie
sprawdzianu wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania karty rowerowej
i motorowerowej we współpracy z ośrodkiem ZHP w Załęczu Wielkim
oraz zainteresowanymi gimnazjami. Kontynuować będzie akcję propagowania brd
wśród dzieci i młodzieży przebywających na wypoczynku w Ośrodku ZHP w Załęczu
Wielkim, realizowaną siłami wszystkich WORD-ów województwa łódzkiego. Będzie
udzielana pomoc merytoryczna w opracowaniu stosownych programów
edukacyjnych propagujących zagadnienia BRD, z wykorzystaniem zewnętrznych
środków finansowych. W dalszym ciągu będą organizowane we współpracy z WODN
w Sieradzu szkolenia dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z rejonu
działania WORD.
158
WOJEWÓDZKI
OŚRODEK
SKIERNIEWICACH
RUCHU
DROGOWEGO
W
w zakresie egzaminowania:
Zestawienie
ilości
przeprowadzonych
egzaminów
praktycznych
i teoretycznych w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. przedstawia poniższa tabelka:
Ogółem liczba egzaminów
2010 r.
2011 r.
Liczba egzaminów
praktycznych
2010 r.
2011 r.
49 860
51 430
34 420
33 878
Liczba egzaminów
teoretycznych
2010 r.
2011 r.
15 440
17 552
Powyższe dane potwierdzają wzrost w 2011 r. ogółem o 1,03 % liczby
przeprowadzonych egzaminów w odniesieniu do 2010 r.
Nieznacznie zmniejszyła się natomiast średnia zdawalność na egzaminach
teoretycznych i praktycznych.
Liczbę przeprowadzonych egzaminów w poszczególnych kategoriach prawa
jazdy, jak również wskaźniki dotyczące zdawalności na poszczególne kategorie
przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj
egzaminu
Kategoria prawa jazdy
A1
A
B1
Ilość
wyk.
egz.
93
1438
86
Zdawalność %
70
82
70
Ilość
wyk.
egz.
98
1491
94
Zdawalność %
52
71
43
miary
Teoretyczny
Praktyczny
Razem
ilość
Jedn.
B
D
B+
E
C+E
T
14419 1202 79
X
X
208
17 552
X
X
70
76
267
33 878
52
31
75
C
84
87
28090 2262 136 208 1232
28
29
44
44
38
Średnia
zdawalność
Najwyższą zdawalność - 71% na egzaminach praktycznych odnotowano
na kat. A prawa jazdy, natomiast najniższą - 28 % na kat. B prawa jazdy.
159
Średnią zdawalność na egzaminach przeprowadzanych w Ośrodku w 2011 r.
w odniesieniu do 2010 r. przedstawia tabelka:
Zdawalność
teoretycznych
2010 r.
78 %
egzaminów Zdawalność egzaminów praktycznych
2011 r.
76 %
2010 r.
32 %
2011 r.
31 %
W 2011 r. wpłynęło do Ośrodka łącznie 21 skarg na przebieg egzaminów
państwowych, w tym:
14 skarg oddalono,
6 skarg zakończyło się unieważnieniem egzaminu,
1 skarga w trakcie rozpatrzenia
w zakresie szkolenia :
W 2011 r. w Ośrodku przeszkolonych zostało 663 osoby. Dla porównania
w 2010 r. liczba uczestników szkoleń wynosiła 411 osób.
Zgodnie z przyjętym planem szkoleń WORD w Skierniewicach w 2011 roku
przeprowadził następujące rodzaje szkoleń i kursów:
- 24 szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
na których przeszkolonych zostało 271 kierowców.
- 15 szkoleń w sprawie kierowania ruchem drogowym, na których zostało
przeszkolonych 227 osób.
- W okresie od 16.10.2010r. do 06.03.2011r. zorganizowano szkolenie
podstawowe dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Szkolenie to ukończyło 9 osób.
- W dniu 05.11.2011r. rozpoczęło się kolejne szkolenie podstawowe dla
kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia
do kierowania pojazdami. W szkoleniu tym uczestniczy 11 osób.
Zakończenie szkolenia planowane jest na dzień 15.04.2012 r.
- Zorganizowano również szkolenie dodatkowe dla egzaminatorów.
Uczestniczyło w nim 6 osób. Wszystkie osoby ukończyły szkolenie.
- Przeprowadzono szkolenia okresowe dla kierowców wykonujących
przewóz drogowy. Odbyło się 8 szkoleń okresowych, na których
przeszkolonych zostało 55 osób.
- W dniu 26.03.2011 r. zorganizowano dla 95 osób szkolenie nt: „Wzrost
kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”, w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd):
Na realizację zadań z zakresu brd wydatkowano w Ośrodku w 2011 r. kwotę
187 456,37 zł.
Zadania realizowane były w następujących dziedzinach:
160
popularyzacja wiedzy o BRD wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
promocja i poprawa BRD skierowana do mieszkańców regionu,
realizacja zadań z zakresu poprawy BRD „GAMBIT ŁÓDZKI”.
Ośrodek zgodnie z zawartymi wcześniej porozumieniami prowadził swoje
działania na terenie powiatów: brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego,
rawskiego i skierniewickiego oraz miasta Skierniewic na prawach powiatu
grodzkiego. Działania w w/w zakresie podejmowane były wspólnie z Delegaturą
Kuratorium Oświaty w Skierniewicach i komendami powiatowymi policji.
-
Jedną z podstawowych form działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym jest organizacja zajęć z wychowania komunikacyjnego
z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego. W 2011 r. zrealizowano
85 wyjazdów miasteczka ruchu drogowego. Wzięło w nich udział około 2600 uczniów
klas IV i V szkół podstawowych. Forma ta cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem i jest istotnym elementem w przygotowaniu dzieci
do prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
a w końcowym efekcie do złożenia egzaminu na kartę rowerową. Miasteczko ruchu
drogowego było wykorzystywane także na różnego rodzaju festynach i rajdach, gdzie
popularyzowane są bezpieczne zachowania na drodze.
Ośrodek wziął udział w imprezach:
- Rajdzie Ziemi LOP
– 13.05.2011 r.
- Festynie szkolnym w Niedźwiadzie – 01.06.2011 r.
- Festynie gminy w Bednarach
– 24.06.2011 r.
- Dożynkach gminnych w Bielawach – 21.08.2011 r.
- Festynie klubu „Oaza” w Skierniewicach – 26.08.2011 r.
- Rajdzie rowerowym w Rawie Maz. – 27.08.2011 r.
W 2011 r. Ośrodek był organizatorem regionalnych i wojewódzkich eliminacji
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Eliminacje regionalne odbyły się w dniu 16.04.2011 r.,
natomiast wojewódzkie w dniu 27.05.2011 r.
Współfinansowano, jak co roku, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Eliminacje powiatowe
odbyły się we wszystkich powiatach rejonu skierniewickiego. Obydwa turnieje
realizowane były wspólnie z komendami powiatowymi policji.
W okresie wrzesień – październik razem z policją zrealizowano akcję
„Odblaskowe pierwszaki”. Praktycznie we wszystkich szkołach podstawowych
na terenie działania Ośrodka odbyły się spotkania policjantów ruchu drogowego
z pierwszoklasistami, poświęcone zaznajomieniu ich z zagadnieniami
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie dzieci otrzymały elementy
odblaskowe, które ufundował Ośrodek.
.
W grudniu 2011r. wspólnie z policją zorganizowano akcję „Mikołaj na drodze”
we wszystkich miastach powiatowych oraz niektórych gminach, w ramach której
odbyło się szereg konkursów związanych z tematyką bezpieczeństwa na drodze.
Akcja ta skierowana była do uczniów szkól podstawowych. W dniu tym aktywnie
uczestniczyły lokalne media, które propagowały cele akcji.
161
Zgodnie z decyzją Wojewódzkiej Rady BRD w Łodzi przekazano niżej
wymienione środki finansowe na:
Realizację i współfinansowanie 3 programów: „Niechronieni”, „Prędkość”,
„Alkohol i narkotyki” – 10.158,00 zł
- Dofinansowanie budowy stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego
w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nadwarciański
Gród” w Załęczu Wielkim – 10.000,00 zł
- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia poligonu
dla Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Sieradzu – 25.000,00 zł
Biorąc pod uwagę możliwości techniczne oraz finansowe Ośrodka, stwierdzić
należy, że powyższe działania na rzecz poprawy BRD – zrealizowane zgodnie
z wcześniej założonym Planem w pełni zabezpieczyły potrzeby i oczekiwania
zgłoszone przez organizacje i instytucje współpracujące z Ośrodkiem.
-
w zakresie ekonomicznym:
Pod względem działalności finansowej rok 2011 dla Ośrodka był tylko nieco
lepszy niż rok 2010. W stosunku do założonego planu wykonano przychody ogółem
w 101,18 %, natomiast koszty w około 97,83 %.
Dzięki bieżącej analizie kosztów działalności Ośrodka i ograniczeniu wydatków
bieżących do niezbędnego minimum szacuje się, że za 2011 r. Ośrodek osiągnie
dodatni wynik finansowy w wysokości ok. 231 000 zł.
Plan finansowy na rok 2011 i jego szacunkowe wykonanie przedstawia tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 r.
Szacunkowe
wykonanie 2011 r.
%
wykonania
1.
Przychody
4 850 000,00
4 907 019,21
101,18
2.
Koszty
4 780 000,00
4 676 104,51
97,83
3.
Dochód brutto
70 000,00
230 914,70
329,88
Wykonanie przychodów w 2011 r. ponad plan było możliwe dzięki zwiększeniu
liczby egzaminów w porównaniu do roku 2010 (w 2010 r. – 49 860 egz., w 2011 r.
– 54 591 egz.).
Szacuje się, że w stosunku do roku 2010 przychody Ośrodka zwiększyły się
o ok. 1,00 %, a koszty zmniejszyły się o ok. 1,50 %.
W roku 2011 nie przeprowadzano żadnych większych inwestycji związanych
z rozbudową Ośrodka. Wykonywane były tylko roboty gwarancyjne na
zmodernizowanym w 2009 roku placu egzaminacyjnym oraz w wybudowanej nowej
poczekalni. W roku ubiegłym od miesiąca kwietnia fizyczna ochrona obiektu, została
zastąpiona monitoringiem świadczonym przez firmę zewnętrzną. W obiektach
Ośrodka zostały zainstalowane systemy alarmowo-napadowe. Zmiana sposobu
ochrony obiektu pozwoliła na oszczędności finansowe w roku 2011 rzędu 30 tys.
złotych.
162
W roku 2011 dokonano zamiany działek pomiędzy Zarządem Powiatu
Skierniewickiego, a Samorządem Województwa, co doprowadziło do potwierdzenia
stanu faktycznie istniejącego na gruncie.
W 2011 r. zakupiono środki trwałe na łączną kwotę 68 680,89 zł:
- system alarmowy zabezpieczający obiekty WORD w Skierniewicach,
- 2 samochody osobowe marki Toyota Yaris służące do przeprowadzania
egzaminów na prawo jazdy kat. B.
Ponadto dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia pomieszczeń Ośrodka
(m.in. meble, sprzęt komputerowy oraz aparaty telefoniczne) na łączną kwotę
7 804,76 zł.
w zakresie zatrudnienia:
Rok 2011 był kolejnym okresem, w którym podejmowano działania mające
na celu stopniowe zmniejszenie stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w 2011
r.
w Ośrodku wyniosło 43,04 etatu. W stosunku do roku poprzedniego stan
zatrudnienia zmniejszył się o 2,81 etatu.
Zatrudnienie w stosunku do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:
Przeciętne zatrudnienie
rok
2010
2011
egzaminatorzy
pozostali pracownicy
21,79
18,99
24,06
24,05
Dla zapewnienia płynnego przebiegu procesu egzaminowania, w sytuacjach
nieprzewidzianych absencji w grupie egzaminatorów, WORD korzystał i nadal
korzysta z bardziej elastycznych form zatrudnienia, tj. umów o pracę na czas
zastępstwa.
Planowana do realizacji w 2011 roku modernizacja hali garażowej nie została
wykonana z powodu braku środków, które można byłoby przeznaczyć na ten cel.
Ponadto modernizacja hali garażowej musi być właściwie i racjonalnie zaplanowana
i uzależniona jest od wymogów, jakimi będą musiały odpowiadać parametry torów
egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na tzw. „ciężkie” kategorie prawa
jazdy. Dlatego też ostateczny zakres i rodzaj prac przy modernizacji hali garażowej
będzie mógł zostać określony dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu kształtu
i formy wymogów technicznych do przeprowadzania wymienionych egzaminów.
Realizacja zadań statutowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Skierniewicach w 2011 r. przebiegała w dynamicznych warunkach organizacyjnych
związanych z:
- kontynuowaniem optymalizowania stanu zatrudnienia mającego na celu
zabezpieczenie pełnego i sprawnego wykonania wszystkich zadań
w zakresie egzaminowania,
-
znacznie zwiększonym zakresem szkoleń wewnętrznych mających
na celu pełne przygotowanie załogi Ośrodka do działań w warunkach
kryzysowych oraz dalsze podniesienie kwalifikacji poszczególnych
pracowników na ich stanowiskach pracy,
163
-
dostosowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych do aktualnych
potrzeb i zadań w sposób zabezpieczający wykonanie przyjętych zadań.
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŁODZI
w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Lutomiersk – Włyń
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027. W ramach realizacji powyższego odcinka w dniu
20.06.2011 r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą zatok autobusowych z
terminem realizacji do 31.05.2012 r. za kwotę umowną 2 408 005,26 zł. W dniu
01.07.2011 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Roboty prowadzone były na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą uzyskano
10.05.2011 r.
W 2011 r. wykonano następujący zakres prac:
- podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm - 895,00 m2,
- podbudowy z betonu asfaltowego z AC 22 P 35/50 gr. 7cm -882,00 m2,
- nawierzchnie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 gr. 6 cm – 870,00 m2,
- nawierzchnie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm -806,00 m2,
- konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych z kostki kamiennej – 1153,00 m2,
- zjazdy indywidualne i publiczne -405,00 m2,
- chodniki z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łam. 0/31,5 mm gr.20
cm -2230 m2,
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – 134,00 mb,
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i teletechnicznych,
- wybudowano zatoki autobusowe – 10 szt,
- odwodnienie korpusu drogowego (rów kryty o łącznej długości – 926,00m,
studnie rewizyjne -16,00 szt., ściek typu krakowskiego -97,00 mb)
Rozliczono umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego z firma zewnętrzną
za kwotę kontraktową 448 159,65 zł .
W I półroczu 2011 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 710 na odcinku od km 56+712 do km 56+862" (dot. odwodnienia
skrzyżowania we Włyniu drogi wojewódzkiej z drogami powiatową i gminną), zgodnie
z umową z 17.12.2010 r. za kwotę 29 315,00 zł. W 2011 r. z tego tytułu wydatkowano
kwotę 19 311,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił 12.04.2011 r.
Lata realizacji zadania odcinek Kwiatkowice- Szadek 2009 - 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku -
2 472 500,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
2 266 545,35 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – odcinek Kwiatkowice – Szadek w ramach umowy z dnia 20.06.2011r. 91%
164
Kwotę 202 100,00 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem roku 2011.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 785 na odcinku Silniczka – Maluszyn
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027. W 2011 r. zakończono roboty budowlano-montażowe
na odcinku Silniczka – Maluszyn o dług. 4,05 km, na podstawie umowy z dnia
03.06.2009 r. za kwotę 10 924 901,48 zł. W dniu 10.06.2009 r. nastąpiło przekazanie
placu budowy.
Ponadto zgodnie z umową zawartą w dniu 10.12.2009 r. wykonane zostały
roboty dodatkowe na kwotę 707 578,56 zł z terminem realizacji 30.07.2011 r. oraz
zgodnie z umową z dnia 25.02.2009 r. sprawowany był nadzór inwestorski przez
firmę zewnętrzną za kwotę kontraktową 393 944,46 zł. Jednocześnie prowadzony był
nadzór autorski za kwotę kontraktową 5 374,41 zł na podstawie umowy z dnia
30.03.2011 r.
W 2011r wykonano:
- podbudowa z kruszywa łamanego - 1 830 m2
- podbudowa z betonu asfaltowego (BA) 0/25 gr 10 cm - 1 145 m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA) 0/20 gr 8cm - 1 188m2
- warstwa ścieralna z SMA 0/11C DIN gr 4cm - 1 183m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - zjazdy - 70m2
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - chodnik - 615m2
- budowa kanalizacji deszczowej - 113,62m
- oznakowanie poziome i pionowe
- budowa mostu w km 14+980:
Odbiór ostateczny rozpoczęto: 24.10.2011 r.
Odbiór ostateczny zakończono: 22.12.2011 r.
W ramach tego zadania inwestycyjnego prowadzony był również nadzór
pogwarancyjny dla odcinka Maluszyn - granica województwa, zgodnie z umową
z dnia 10.07.2008 r. za kwotę 599 060,92 zł.
Lata realizacji zadania -
odcinek Silniczka-Maluszyn - 2009 – 2011
Zaawansowanie finansowe w 2009 roku - odcinek Silniczka-Maluszyn 8 806 718,95 zł + 299 999,95 zł (środki niewygasające)
Zaawansowanie finansowe w 2010 roku - odcinek Silniczka-Maluszyn –
1 034 022,17 zł
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
2 600 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku –
2 288 155,26 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – odcinek Silniczka-Maluszyn – 100%

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich
165
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2011-2027.
W dniu 14.06.2011 r. nastąpiło podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 707
na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn z terminem realizacji do dnia 15.12.2014
r. za kwotę 207 255,00 zł. Umowa obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad
realizacją zadania.
Lata realizacji zadania
-
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu dróg wojewódzkich
2007 – 2015
-
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Nowy Kawęczyn –
Skierniewice
w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego w ciągu dróg wojewódzkich" – 2013 - 2014
Planowana kwota wydatków 2011 roku
130 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
127 629,84 zł
 Nabywanie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie
W 2011 roku w ramach wydatkowanej kwoty:
 Zawarto 5 aktów notarialnych, na podstawie których Województwo stało się
właścicielem 5 nieruchomości:
- DW 450 Wyszanów
(działka numer 359/12, o powierzchni 0,0043 ha);
- DW 708 Brzeziny /umowa darowizny/ (działka numer 2316/4, o powierzchni
0,0250 ha);
- DW 715 Niewiadów
(działka numer 21/7, o powierzchni 0,0174 ha);
- DW 713 Januszewice
(działka numer 505/1, o powierzchni 0,0041 ha);
- DW 710 Dobruchów
(działka numer 152/1, o powierzchni 0,0061 ha);

Zawarto 4 umowy ustalające odszkodowanie za 4 nieruchomości z mocy prawa
na rzecz Województwa Łódzkiego w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami:
- DW 469 – Boryszyn
(działka numer 78/9, o powierzchni 0,0144 ha);
- DW 481- Sięganów
(działka numer 167/3, o powierzchni 0,0665 ha);
- DW 704 – Szymaniszki (działka numer 216, o powierzchni 0,0430 ha);
- DW 704 – Kołacin (działka numer 110/4, o powierzchni 0,0164 ha);

Wypłacono odszkodowanie na podstawie 938 decyzji o ustaleniu wysokości
odszkodowania wydanych przez Wojewodę Łódzkiego za 1317 nabytych
nieruchomości:
- 233 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 16/2008 z dnia 27 października
2008r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej;
- 218 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 21/2008 z dnia 23 grudnia 2008r.
o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej oraz decyzji Ministra Infrastruktury
z dnia 8 kwietnia 2009r.;
166
192 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 1/2009 z dnia 15 stycznia
2009r. o ustaleniu lokalizacji drogi wojewódzkiej;
- 13 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 167/09 z dnia 4 września
2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji Ministra
Infrastruktury z dnia 8 stycznia 2010r.;
- 6 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 288/2009 z dnia 1 grudnia
2009r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 6 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 14/10 z dnia 14 stycznia
2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 129 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 20/10 z dnia 15 stycznia
2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- 7 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 30/10 z dnia 29 stycznia
2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji Ministra
Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2010r.;
- 1 decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomości nabyte na podstawie
decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 83/10 z dnia 22 marca 2010r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej;
- 11 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte na
podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 120/2010 z dnia 4 maja 2010r. o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- 97 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 144/10 z dnia 1 czerwca
2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji Ministra
Infrastruktury z dnia 29 marca 2011r.;
- 21 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 212/10 z dnia 29 lipca 2010r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
- 4 decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości nabyte
na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 269/10 z dnia 15 września
2010r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
Wypłacono odszkodowanie za szkody spowodowane realizacją inwestycji
(konieczność rozbiórki ogrodzenia na DW 716 Kiełczówka - działka 241/1)
-

 Dodatkowo dokonano zapłaty za odpisy ksiąg wieczystych oraz za założenie ksiąg
wieczystych i ujawnienie prawa własności Województwa Łódzkiego,
dla
nieruchomości nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, na podstawie specustawy drogowej oraz aktów notarialnych.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
10 792 057,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
10 568 424,33 zł
167

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Wieluń – Działoszyn
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W dniu 11.08.2011 r. podpisano umowę na wykonanie przebudowy drogi
wojewódzkiej Nr 486 Wieluń - Działoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+370
za kwotę 2 031 875,64 zł z terminem realizacji 16.12.2011 r. (zadanie zostało
rozliczone). W ramach zadania w I półroczu 2011 r. dokonano opracowania
dokumentacji projektowej - projektu wykonawczego dla zadania pn. „Przebudowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 486 - ul. 18-go
Stycznia
z
ul.
Popiełuszki
w
Wieluniu"
na
podstawie
umowy
z 28.03.2011 r. za kwotę 14 083,50 zł. W dniu 24.06.2011 r. dokonano odbioru
ostatecznego powyższej dokumentacji.
W I półroczu 2011 r. wykonano także aktualizację specyfikacji technicznych
oraz kosztorysów inwestorskich dla dokumentacji projektowo - wykonawczej na
podstawie umowy z dnia 18.05.2011 r. za kwotę 2 583,00 zł. Odbiór dokumentacji
nastąpił 20.06.2011 r.
Ponadto zakończono opracowanie projektu wykonawczego dla zadania
pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 486 - ul. 18-go Stycznia z ul.
Popiełuszki w Wieluniu" na podstawie umowy z dnia 23.05.2011 r. za kwotę 4 920,00
zł. Odbiór dokumentacji nastąpił 11.07.2011 r.
W 2011 r. wykonano:
- wzmocnienie podłoża –stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa gr. 25 cm
- 2366,00 m2,
- podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm - 2125,00 m2
- podbudowę z betonu asfaltowego gr. 10cm 2063,00 m 2,
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 8 cm – 2213,00 m2,
- warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 5 cm -3594,00 m2,
- zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej na podbudowie z
betonu cem. -139,00 m2,
- chodniki z kostki betonowej – 1614,00 m2,
- zjazdy indywidualne z kostki betonowej -134,00 m2,
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych – 264,00 mb
- przebudowę kanalizacji deszczowej  400 -254,00 mb (wraz ze studniami
rewizyjnymi – 8,00szt , wpustami deszczowymi -19,00 szt.)
- przebudowę sygnalizacji świetlnej z zastosowaniem wideodetekcji i pętli
indukcyjnych,
Odbiór ostateczny rozpoczęto: 21.12.2011 r.
Odbiór ostateczny zakończono: 21.12.2011 r.
Lata realizacji zadania - 2008 - 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
2 063 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
2 057 433,81 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – 100%
168

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702 – ul. Łąkoszyńska w Kutnie,
budowa wschodniej obwodnicy miasta Piątek, przebudowa mostów na
odcinku Konary – Piątek, rozbudowa drogi na odcinku Gieczno – Zgierz
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa - projekt
budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 702
na odcinku od km 11+737 do km 11+937" na podstawie umowy z 16.12.2010 r.
na kwotę 100 080,00 zł z terminem realizacji 30.09.2011 r. Jest to dokumentacja
projektowa dotycząca przebudowy mostu w m. Młogoszyn km 11+834. W 2010 r.
z tytułu tej umowy wydatkowano kwotę 20 130,00 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 23.11.2011 r.
W 2011 r. zostały poniesione wydatki dotyczące planowanej rozbudowy odcinka – ul.
Piątkowska w Zgierzu, o łącznej długości 1,17 km w kwocie 259,42 zł
na przyłączenie do sieci energetycznej oraz wypisy z rejestru gruntów.
Lata realizacji zadania - (przebudowa mostu w m. Młogoszyn)
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
Wykonanie finansowe w 2011 roku

2010 - 2012
81 000,00 zł
80 209,42 zł
Rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 715 i 713 na odcinku Niewiadów –
Ujazd – Tomaszów Mazowiecki
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.W 2011 r. zakończono realizację rozbudowy drogi
wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Ujazd – Tomaszów Mazowiecki, o łącznej długości
8,06 km (odcinek DW 715 - dług. 2,80 km zakończony w 2010 r.) na podstawie
umowy zawartej w dniu 02.10.2008 r. z terminem realizacji do 24.10.2011 r. za kwotę
58 634 061,19 zł.
Zrealizowano także umowę z dnia 17.10.2008 r. na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego z firmą zewnętrzną za kwotę kontraktową 1 090 185,22 zł.
Zadanie było realizowane w systemie „zaprojektuj – wybuduj”, roboty prowadzone
były częściowo na podstawie zgłoszenia robót (w pasie drogowym), natomiast
na obszarze wykraczającym poza pas drogowy na podstawie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.
W 2011 roku wykonano następujący zakres robót:
Droga wojewódzka Nr 713:
- w-wa gruntu stab. cementem o Rm=2,5Mpa gr 10cm - 3 671m3
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm - 4
427m3
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - 4
487m3
- ułożenie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/25mm - 26 520m2
- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/20mm - 19 182m2
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8 gr 5 cmm - 490m2
169
-
ułożenie warstwy ścieralnej SMA 11S grub 4cm - 62 373,24m2
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej "DOMINO" grubości 8cm
na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 25 313m2
nawierzchnia z kostki granitowej grubości 15/17cm na podsypce cementowo –
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 447m2
ustawienie balustrady U-12a - 611m
budowa kanalizacji deszczowej Ø 400 – 500 – 813 m
położenie wodociągu z rur PE 100 - 185m
montaż studni żelbetowych dn 1200 z włazem D400 i 1500 - 85szt
ustawienie barier stalowych ochronnych - 534m
budowa oświetlenia ulicznego
przebudowa gazociągu średniego ciśnienia
ustawienie oznakowania pionowego
wykonanie oznakowania poziomego
Odbiór ostateczny rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 zakończono 24.11.2011 r.
Lata realizacji zadania
2008 - 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
16 220 480,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
16 173 299,11 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – 100%
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów –
Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W dniu 07.11.2011 r. podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej
dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa"
w kwocie 47 970,00 zł, z terminem realizacji do dnia 28.09.2012 r. W dniu
24.10.2011 r. zawarto umowę za kwotę 24 600,00 zł na opracowanie raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów - Kamieńsk". Odbiór dokumentacji
nastąpił 12.12.2011 r.

Planowana kwota wydatków w 2011 roku
42 500,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
41 928,53 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 Pabianice – Bełchatów wraz
z budową obwodnicy m. Dłutów
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W I półroczu 2011 r. zakończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi
wojewódzkiej
170
Nr 485 – ul. Pabianicka w Bełchatowie od km 32+750 do km 34+570, zgodnie
z umową z dnia 23.06.2010 r. na kwotę 194 315,00 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił 22.06.2011 r.
W dniu 08.11.2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 485 – ul. Pabianicka
w Bełchatowie.
Kontynuowano także opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 485 na odcinku przejście przez Dłutów",
o wartości 132 570,00 zł na podstawie umowy z dnia 25.10.2010 r., z terminem
realizacji 31.08.2011 r.
Odbiór dokumentacji nastąpił 28.10.2011 r.
Lata realizacji zadania - (dla ww. odcinków)
2012 – 2016
Ze zgłoszonej całkowitej kwoty środków niewygasających w upływem roku 2010
w wysokości 59 150 zł wydatkowano kwotę 58 265,00 zł (98,50%)
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
86 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
85 341,79 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny – Łowicz wraz
z budową obwodnicy m. Piątek
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W ramach zadania realizowane są następujące odcinki:

odcinek Poddębice – węzeł Wartkowice:
Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Uchwały Nr 2188/11 podjętej przez
Zarząd Województwa Łódzkiegow dniu 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Zadanie jest realizowane w latach 2009 – 2012 na podstawie umowy zawartej w dniu
24.11.2009 r. w systemie „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 49 660 718,14 zł.
Umowny termin realizacji 28.09.2012 r.
W dniu 31.12.2010 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej. Przekazanie placu budowy nastąpiło 18.01.2011r.
W roku 2011 kontynuowano również umowę z dnia 18.11.2009 r. na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przez firmę zewnętrzną za kwotę kontraktową 1 022 042,06
zł. Ponadto w dniu 09.05.2011 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru
archeologicznego na kwotę 37 638,00 zł z terminem realizacji 28.09.2012 r.
W dniu 21.10.2011 r. została zawarta umowa na wykonanie aktualizacji studium
wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku
Poddębice - węzeł autostradowy Wartkowice" za kwotę 22 140,00 zł, z terminem
realizacji 31.10.2011 r.
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
- przepust rurowy o średnicy 100cm – 2szt.
171
-
przepust rurowy o średnicy 120cm – 2szt.
przepust rurowy o średnicy 2×120cm – 1szt.
wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø50cm - 204m
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm wraz z pielęgnacją,
po zagęszczeniu gr. 20cm – 78281 m2
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.
20cm – 80237 m2
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.
15cm – 1173 m2
podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 26cm – 83520,76 m2
podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50 gr. 10cm – 3602854,56 m2
nawierzchnie z kostki kamiennej (granitowej) gr. 19cm – 1389 m2
warstwa wiążąca z AC 22 W 35/50 gr. 8cm – 73585 m2
nawierzchnie na zjazdach z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) gr.
8cm – 1923 m2
umocnienie pobocza warstwą destruktu bitumicznego średnia gr. 10cm –
15522,00m2
chodniki z betonowej kostki brukowej (kolor szary) gr. 8cm – 3119 m2
ścieżki rowerowe z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm– 5790,82m2
budowa kanalizacji deszczowej – 54,51%
przebudowa kanalizacja sanitarnej – 41,49%
przebudowa sieci wodociągowej – 70,79%
przebudowa sieci teletechnicznej – 48,54%
przebudowa sieci gazowej – 12,16%
 odcinek węzeł Wartkowice – Łęczyca:
Zadanie jest realizowane w latach 2009 – 2011.
W 2011 r. zakończono realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku dług.
10,81 km, na podstawie umowy z dnia 31.08.2009 r. za kwotę kontraktową 22 333
145,83 zł. Umowny termin realizacji 29.07.2011 r. W dniu 07.09.2009 r. nastąpiło
przekazanie placu budowy.
W dniu 16.12.2010 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 1 542 522,96 zł
z terminem realizacji 29.07.2011 r.W roku 2011 kontynuowano również umowę
na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę zewnętrzną na podstawie
umowy z dnia 26.08.2009 r. za kwotę kontraktową 381 301,88 zł oraz na pełnienie
nadzoru autorskiego na podstawie umowy z 28.10.2009 r. za kwotę umowną 54
990,00 zł.
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
- chodniki z kostki betonowej gr. 8 cm – 9 336 m2
- nawierzchnia z kostki brukowej i destruktu na zjazdach – 2857 m 2
- umocnienie skarp i dna rowów i ścieków - 14 002 m2
- ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami – 1818,50 m
- nasadzenia drzew – 320 szt.
- ustawienie znaków docelowej organizacji ruchu – 1 kpl.
Odbiór ostateczny rozpoczęto 14.10.2011 r., zakończono 24.10.2011 r.
W ramach przedmiotowego odcinka opracowano także dokumentację projektową –
projekt budowlany i wykonawczy dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
172
703 na odcinkach: od km 22+675 do km 24+103, od km 27+715 do km 29+153,
od km 18+523 do km 19+700, na podstawie umowy z dnia 29.04.2010 r. za kwotę
kontraktową 241 712,00 zł. Jest to dokumentacja dotycząca m.in. budowy mostu
w Jankowie na rzece Zian, w km 28 + 830,31 budowy chodników i zatok
autobusowych.
Odbiór dokumentacji nastąpił 20.12.2011 r.
Ponadto w dniu 11.08.2011 r. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji
projektowej: „Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 703 w m. Wilczkowice Górne”
w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinkach: od km
22+675
do
km
24+103,
od
km
27+715
do
km
29+153
i od km 19+015 do km 19+700” za kwotę 43 726,50 zł z terminem realizacji
30.01.2012 r.
W dniu 09.08.2011 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 703 na odcinku Brzozów -Chruślin"
za kwotę 243 097,20 zł. Termin opracowania dokumentacji projektowej 31.07.2012 r.
Termin zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego szacowany jest do dnia
15.12.2014 r.
Lata realizacji zadania - odcinek Poddębice – Wartkowice 2009 - 2012
- odcinek Wartkowice – Łęczyca
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
w tym:
27 823 588,00 zł
§ 6050:
2 953 587,00 zł
§ 6059:
18 901 794,00 zł
§ 6057:
5 968 207,00 zł
27 821 535,60 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
w tym:
2009 - 2011
§ 6050:
3 482 470,99 zł
§ 6059:
18 498 270,09 zł
§ 6057:
5 840 794,52 zł
Ze zgłoszonej w 2010 r. kwoty środków niewygasających w wysokości 1 000 000,00
zł wydatkowano kwotę 999 912,39 zł (99,99%) na odcinek Poddębice - węzeł
Wartkowice.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania):
- odcinek węzeł Wartkowice – Łęczyca
100%
- odcinek Poddębice - węzeł Wartkowice
51,6%
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku Przygłów – Przedbórz
173
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W 2010 r. rozpoczęła się realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku
Przygłów – Łęczno dług. 6,60 km. W dniu 28.07.2010 r. zawarto umowę
z Wykonawcą na wykonanie robót budowlano – montażowych dla ww. zadania
o wartości 22 442 093,76 zł, z terminem realizacji 30.08.2012 r.
Dnia 20.08.2010 r. przekazano plac budowy Wykonawcy robót.
W dniu 21.03.2011 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę
22 140,00 zł z terminem realizacji 30.08.2012 r.
W 2011 r. wykonano:
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – 83 000 m3
- podbudowę bitumiczną – 39 600 m2
- warstwę wiążącą – 28 518 m2
- stabilizację – 51 570 m2
- chodniki z kostki 8 100 m2
- zjazdy z kostki 1 9498 m2
- budowę kanału deszczowego Ø 400; Ø 315; Ø 200 – 1 270 mb
- studnie rewizyjne Ø 1500 – 19 szt. i Ø1200 – 57 szt.
- wpusty deszczowe Ø 500 – 117 szt.
Przebudowano także sieci teletechniczne – usunięcie kolizji
Przebudowano sieci energetyczne i oświetlenie drogi.
Ponadto w dniu 17.06.2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej - projektu rozbiórki budynku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 647/2,
za kwotę 9 455,85 zł z terminem realizacji 17.08.2011 r. Odbiór ostateczny
dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2011 r. W dniu 27.12.2011 r. podpisana została
umowa na kwotę 10 550,00 zł na wykonanie projektu pn.: „Rozbiórka budynku
zlokalizowanego na działce o nr ewid. 647/2", z terminem realizacji 30.04.2012 r.
Lata realizacji zadania – odcinek Przygłów – Łęczno 2010 – 2012
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
10 400 000,00 zł
9 625 087,55 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
Ze zgłoszonej w 2010 r. kwoty środków niewygasających w wysokości 2 750 000 zł
wydatkowano 2 749 999,98 zł (100%)
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – odcinek Przygłów - Łęczno - 88 %
Kwotę 562 000,00 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem 2011 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
Wieruszów – granica województwa
450
granica
województwa
–
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
174
W 2011 roku zakończono opracowanie dokumentacji dla przejścia dla pieszych
pod torami PKP w Wieruszowie na kwotę 195 550,50 zł na postawie umowy z dnia
21.09.2010 r.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 31.08.2011 r.
Kwota wykonania finansowego w wysokości 682,95 zł została wydatkowana
na płatności w tytułu umowy z ENERGA-OPERATOR SA w sprawie budowy
oświetlenia przejścia dla pieszych pod nasypem PKP w m. Wieruszów.
Lata realizacji zadania
2012 - 2013
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
52 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
51 315,45 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka –
granica województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej / Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica
województwa w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica
województwa wraz z obwodnicą Białej Rawskiej
 Odcinek Rawa Mazowiecka – granica województwa: – na podstawie
Uchwały 1011/09 Zarządu WŁ z dnia 24.06.2009 r. odcinek ten został przyjęty
do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Odcinek ten jest podzielony na 2 etapy:
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka –
granica województwa – I etap od km 3+700 do km 13+225
Zadanie jest realizowane w latach 2009 – 2011.
W roku 2011 zakończono roboty budowlane na podstawie umowy podpisanej w dniu
28.10.2009 r., za kwotę kontraktową 31 635 801,64 zł, z umownym terminem
realizacji 30.11.2011 r.
W dniu 10.11.2009 r. nastąpiło przekazanie placu budowy. Odbiór ostateczny
zakończono w dniu 15.12.2011 r.
Zrealizowano także umowę z dnia 09.11.2009 r. na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego przez firmę zewnętrzną za kwotę kontraktową 816 974,80 zł oraz
umowę z dnia 04.01.2010 r. na sprawowanie nadzoru autorskiego za kwotę 25
620,00 zł.
W ramach zadania wykonano regulację - obniżenia sieci trakcyjnej o 10 cm
nad torami kolejowymi CMK w km 12+075,72 DW Nr 725 do wymogów
bezpieczeństwa pod obiektem mostowym realizowanym w ramach umowy z dnia
11.02.2011 r. za kwotę 11 685,00 zł.
175
Wykonano za kwotę 19 980,64 zł remont ścianki czołowej (po prawej stronie)
przepustu PDR 7 pod koroną drogi w km 13+137 w m. Żurawia k. Białej Rawskiej.
Ponadto wykonano roboty dodatkowe za kwotę 101 937,90 zł.
W 2011 r. wykonano:
- pobocza gruntowe 28 039 m3
- kanalizację deszczową – 109 mb
- podbudowę z kruszyw łamanych 0/31,5 – 18 265 m2
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem – 3 362 m2
- podbudowę z betonu asfaltowego – 9 650 m2
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – 10 923 m2
- warstwę ścieralną – 31 802 m2
- wykonano zjazdy - 540 m2
- chodniki z kostki betonowej – 1 046 m2
- zatoki autobusowe – 224 m2
- wykonano umocnienie skarp, rowów i ścieków - 97 883 m2
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z docelową organizacja
ruchu - 1 kpl
- wykonano przebudowę 4 przepustów pod koroną drogi
- wykonano usunięcie kolizji energetycznych.
- wykonano usunięcie kolizji telekomunikacyjnych
- wykonano usuniecie kolizji sieci wodociągowych
- wykonano oświetlenie uliczne - 34 słupy, 34 pkt świetlne
- wykonano budowę mostu przez rz. Białkę
- wiadukt nad torami PKP

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 725 na odcinku Rawa Mazowiecka –
granica województwa – II etap od km 16+121 do km 22+616,33
Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2011.
W 2011 roku wykonano roboty na podstawie umowy z dnia 11.06.2010 r. za kwotę
kontraktową 20 445 502,05 zł, z umownym terminem realizacji 30.11.2011 r.
Wykonawca nie ukończył robót w terminie.
Planowany termin odbioru robót w I kwartale 2012 roku.
Zrealizowano także umowę z dnia 16.04.2010 r. na sprawowanie nadzoru
inwestorskiego przez firmę zewnętrzną za kwotę kontraktową 429 319,95 zł, umowę
z dnia 09.08.2010 r. na pełnienie nadzoru autorskiego za kwotę 25 620,00 zł,
oraz
w związku z budową zjazdów zawarto umowę w dniu 15.11.2010 r. na pełnienie
nadzoru archeologicznego łącznie nad realizacją I i II etapu za kwotę 13 950,00 zł.
W dniu 18.10.2011 r. podpisana została umowa na roboty dodatkowe za kwotę
kontraktową 528 219,55 zł, oraz w dniu 23.11.2011 r. kolejna umowa za kwotę 142
834,06 zł.
W 2011 r. wykonano:
- podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm – 39 634 m²
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem – 23 894 m²
176
- warstwę wiążąca z bet. asfaltowego AC 11 W gr. 8 cm – 32 490 m²
- podbudowę z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm – 33 580 m²
- w-wę ścieralną SMA 11 gr 4 cm – 49 035 m²
- nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 7 233 m²
- przepusty z rur od Ø 600 do Ø 900 mm - 876 mb
- wjazdy i wyjazdy z kostki brukowej betonowej 8 cm – 1 901 m²
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z docelową organizacja
ruchu - 1 kpl
- przebudowę przepustów pod koroną drogi - 1 szt
- przebudowę sieci wodociągowej –rury – 618 m
- budowę kanału od Ø 200 do Ø 400 mm – 2 273,85 m
- wpusty – 79 szt ; studnie 1200 mm – 59 szt
- usunięcie kolizji teletechnicznych i energetycznych – 100%
- budowa oświetlenia drogowego – 100%
Lata realizacji zadania
I etap inwestycji – 2009 - 2011
II etap inwestycji –2010 - 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
w tym:
21 222 075,00 zł
§ 6050:
1 975 367,00 zł
§ 6059:
3 911 677,00 zł
§ 6057:
15 335 031,00 zł
13 250 772,06 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
w tym:
§ 6050:
763 655,48 zł
§ 6059:
2 346 163,53 zł
§ 6057:
10 140 953,05 zł
Ze zgłoszonej kwoty wydatków nie wygasających z upływem roku 2010 w par. 6059
w wysokości 1 200 000,00 zł, wydatkowano w 2011 r. 1 034 154,16 zł (86,18%) - I
etap
Zaawansowanie rzeczowe
w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – I etap – 100 %
II etap – 100 %
Kwotę 1 051 645,00 zł zgłoszono w par. 6050 jako środki niewygasające z upływem
roku 2011
Kwotę 1 254 931,00 zł zgłoszono w par. 6059 jako środki niewygasające z upływem
roku 2011

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce
– Stryków – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Na podstawie Uchwały Nr 1458/08 Zarządu WŁ z dnia 17.09.2008 r. przedmiotowa
inwestycja została przyjęta do realizacji w ramach Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
177
Zadanie to jest podzielone na 2 etapy:
 I etap: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków –
Warszyce
Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2012.
W roku 2011 kontynuowano umowę z dnia 21.07.2010 r. na wykonanie robót
budowlano – montażowych na kwotę 43 193 182,72 zł z terminem realizacji do dnia
30.07.2012 r.
W 2011 r. wykonano:
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
29477,39 m2
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem:
77832,11 m2
- podbudowę z betonu asfaltowego:
31667,03 m2
- warstwę wiążąca z betonu asfaltowego:
37177,33 m2
- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków:
81209,39 m2
- przepusty z rur HDPE:
926,50 m2
- chodniki z brukowej kostki betonowej:
4899,00 m2
- zjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej:
2131,40 m2
- budowa zbiornika infiltracyjnego Vcz=600m3
1 kpl.
- roboty inżynieryjne – most przez rzekę Czerniawkę w km 10+100,84
W I półroczu 2011 roku opracowano także dokumentację projektową - projekt
budowlanego budowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708 w km 0+863,39
za kwotę 14 760,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 05.08.2011 r.
 II etap:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Warszyce - Stryków,
- Budowa obwodnicy miasta Stryków w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 708
Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz ze skrzyżowaniem z drogą
krajową nr 14,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Stryków - Niesułków.
Zadanie jest realizowane w latach 2010 – 2012.
W roku 2011 kontynuowano umowę z dnia 06.09.2010 r. na wykonanie robót
budowlano – montażowych na kwotę 70 691 237,77 zł z terminem realizacji do dnia
30.09.2012 r.
W roku 2011 kontynuowano także umowę z dnia 30.07.2010 r. z firmą zewnętrzną
dotyczącą sprawowania nadzoru inwestorskiego za kwotę 1 962 782,57 zł. Umowa
dotyczy I i II etapu. Termin umowny upływa w dniu 30.09.2012 r.
W dniu 12.12.2011 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych dla ww.
odcinka za kwotę umowną 171 085,83 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2012 r.
178
W 2011 r. wykonano:
Odcinek Warszyce – Stryków
- warstwa odcinająca z piasku o grubości 20 cm:
22618,00 m2
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 20 cm
55551,88 m2
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa:
82680,00 m2
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grub.15 cm:
76790,50 m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22 W 50/70 grub.8 cm:
75833,18 m2
- przepusty rurowe pod zjazdami typu HPED o śr. 50 cm:
550,00 m2
- roboty inżynieryjne - budowa mostu w km 12 + 721 w m. Wola Branicka
Obwodnica m. Stryków
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
30272,20 m2
- warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
16297,00 m2
- materac - pierwsza warstwa wraz z umocowaniem szpilkami:
30131,75 m2
- warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:
31104,00 m2
- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego (BA) 0/25mm gr. 15 cm:17229,30 m2
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA WMS) 0/20mm grubości 8 cm:
16871,93 m2
Odcinek Stryków – Niesułków
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
2182,00 m3
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 16919,00 m2
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:
5941,00 m2
- podbudowa z betonu asfaltowego:
15879,00 m2
- warstwa wiążąca grubości 8 cm:
15516,00 m2
W dniu 21.03.2011 r. zlecono Telewizji Polskiej S.A. produkcję i emisję programu
telewizyjnego na kwotę 86 100,00 zł, w ramach działań związanych z promocją
projektu współfinansowanego ze środków unijnych. W dniu 09.11.2011 r. zawarto
także umowę na wykonanie kalendarzy książkowych, w ramach promocji inwestycji
za kwotę 8 763,75 zł. W dniu 20.06.2011 podpisano umowę na pełnienie
kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Warszyce - Stryków” za kwotę 22 140,00 zł.
W dniu 18.07.2011 r. podpisano także umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru
autorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy miasta Stryków
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 708 wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 14”
za kwotę 91 327,50 zł. W dniu 17.08.2011 r. zawarto kolejną umowę na pełnienie
179
kompleksowego nadzoru autorskiego dotyczącego „Rozbudowy drogi wojewódzkiej
Nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce” oraz „Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr
708 na odcinku Stryków – Niesułków od km 25+087,49 do km 28+560 z wyłączeniem
odcinka od km 25+886,71 do km 26+596,53” za kwotę 21 525,00 zł.
W dniu 27.05.2011 roku podpisano także umowę na wykonanie robót pn.:
„Przebudowa i zabezpieczenie linii światłowodowej w relacji Łódź - Łowicz” za kwotę
35 565,59 zł z terminem realizacji 30.06.2011 r.
Lata realizacji zadania - I i II etap – 2010 – 2012
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
w tym:
§ 6050:
52 383 018,00 zł
1 530 000,00 zł
§ 6059:
8 407 194,00 zł
§ 6057:
42 445 824,00 zł
52 054 685,93 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku w tym:
§ 6050:
1 326 244,16 zł
§ 6059:
8 385 162,66 zł
§ 6057:
42 343 279,11 zł
Wydatkowano 100% zgłoszonej w par. 6059 kwoty wydatków niewygasających z
upływem 2010 r. w wysokości 712 022,00 zł.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy:
I odcinek Ozorków – Warszyce –
69,74 %
II odcinek Warszyce – Stryków – Niesułków – 52,83 %.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 Jeżów – Skierniewice – granica
województwa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W 2011 r. kontynuowano roboty na podstawie umowy podpisanej w dniu 16.11.2010
r. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 przejście przez
Jeżów na odcinku od km 73+338 do km 74+155" za kwotę 5 829 515,25 zł,
z terminem realizacji zakresu robót związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr
705 na tym odcinku do 15.06.2012 r. Jest to Umowa trójstronna zawarta pomiędzy
Gminą Jeżów, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, a Konsorcjum firm: lider –
„CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Zygmunt Cieśla oraz
partner: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o.
Zadanie realizowane na podstawie umowy z dnia 27.10.2009 r. pomiędzy Gminą
Jeżów, a Województwem Łódzkim określającej zasady współdziałania przy realizacji
inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowości Jeżów.
180
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
- roboty rozbiórkowe – konstrukcja drogi –
47 000 m2
- warstwy konstrukcji:
odsączającą –
6 344 m2
stabilizację cementem – 6 344 m2
podbudowę z kruszywa – 5 952 m2
podbudowę bitumiczną – 2 100 m2
- chodniki z kostki 1 040 m2
- zjazdy z kostki – 490 m2
- budowę kanału deszczowego Ø 800 i Ø 200 – 942 mb
- studnie rewizyjne Ø 1 500 – 22 szt. i Ø 1 000 – 1 szt.
- wpusty deszczowe Ø 500 – 35 szt.
W dniu 23.09.2011 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudowę energetycznej sieci napowietrznej 1KV kolidującej z przebudową
drogi wojewódzkiej Nr 705, przejście przez miejscowość Jeżów na odcinku od km
73+338 do km 74+155 za kwotę umowną 6 000,00 zł.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
4 688 124,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
3 245 549,22 zł
Wydatkowano 100% zgłoszonej w 2010 r. kwoty 1 300 000,00 zł środków
niewygasających.
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – 63%
Kwotę 1 300 000,00 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem 2011 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 473 granica województwa – Uniejów –
Szadek - Łask
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W dniu 14.06.2011 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku granica województwa - Uniejów" z terminem
opracowania dokumentacji do 29.02.2012 r. za kwotę 187 999,35 zł. Umowa
obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
z szacunkowym terminem 30.12.2013 r. W dniu 29.08.2011 r. zawarto umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 473 na odcinku od km 53+150 do km 53+650" z terminem realizacji
30.03.2012 r. (nadzór autorski do dnia 15.12.2013 r.). Jest to dokumentacja
projektowa dotycząca przebudowy mostu w Zygrach w km 53+442 za kwotę umowną
59 655,00 zł.
Lata realizacji zadania 2013 - 2014
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
165 587,00 zł
181
163 344,25 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 Jamno – Brzeziny
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego
na lata 2011 -2027.
Na dzień 31.12.2011 r. nie poniesiono wydatków na zadaniu. Zabezpieczono
w budżecie Województwa Łódzkiego na 2013 r. środki finansowe, które będą
przeznaczone na płatności z tytułu Umów przyłączeniowych.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
0,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
0,00 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Niesułków – Brzeziny
Zadanie realizowane jest w latach 2009 – 2011.
Zgodnie z Uchwałą Nr 2016/10 Zarządu WŁ z dnia 21.12.2010 r. na realizację
zadania przyznane zostało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. W 2011 r. zakończono
realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku dług. 10,33 km na podstawie
umowy podpisanej w dniu 28.10.2009 r. z terminem realizacji 29.08.2011 r. za kwotę
kontraktową 35 955 120,88 zł. Odbiór ostateczny zakończono w dniu 29.09.2011 r.
W roku 2011 zakończono także sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę
zewnętrzną za kwotę kontraktową 476 986,69 zł, zgodnie z umową z dnia
30.10.2009 r., nadzoru archeologicznego za kwotę 346 792,00 zł (umowa z dnia
04.05.2010 r.) oraz nadzoru autorskiego za kwotę 33 631,24 zł (umowa z dnia
08.02.2010 r.). W dniu 12.08.2011 r. zawarto umowę na wykonanie robót
dodatkowych za kwotę 479 700,00 zł.
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
-
ulepszenie podłoża stab. gruntu cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm – 10 834 m²
warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 mm gr. 8 cm – 4 035 m²
podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 mm gr. 14 cm i 7 cm – 3 761 m²
warstwa ścieralna SMA 4 cm – 12 594 m²
nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm - chodniki – 7 622 m²
przepusty pod zjazdami ø 50 cm – 166,5 mb
przebudowa mostu w km 39+648 – kapy chodnikowe , roboty wykończeniowe
bariery ochronne – 952 m
oznakowanie poziome i pionowe 100%
budowa kanału ø 300 i Ø 500 mm – 171 mb
Lata realizacji zadania - 2009 - 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
w tym:
9 180 845,00 zł
§ 6050:
835 000,00 zł
182
§ 6059:
2 051 311,00 zł
§ 6057:
6 294 534,00 zł
5 116 417,01 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
w tym
§ 6050:
821 087,42 zł
§ 6059:
1 209 944,29 zł
§ 6057:
3 085 385,30 zł
Ze zgłoszonej w 2010 roku w par. 6050 kwoty 16 316 zł środków niewygasających
wydatkowano 16 313,49 zł (99,98%), oraz ze zgłoszonej w par. 6059 kwoty środków
niewygasających w wysokości 579 313,00 zł wydatkowano 100%.
Zaawansowanie rzeczowe
w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 100%.
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Ujazd
oraz Tomaszów Mazowiecki – Januszewice wraz z przejściem przez
Tomaszów Mazowieck
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Uchwałą NR 2189/11 Zarządu
Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyznania
dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
W ramach tego zadania prowadzone są roboty na odcinku Andrespol – Kurowice.
W 2011 r. kontynuowana była realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku
dług. 7,60 km, na podstawie umowy zawartej w dniu 18.12.2009 r.
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Andrespol – Kurowice”
z umownym terminem realizacji 28.09.2012 r. za kwotę kontraktową
31 372 707,96 zł. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w dniu 04.03.2011 r., nastąpiło przekazanie placu budowy w dniu
09.03.2011 r. Kontynuowano sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez firmę
zewnętrzną na podstawie umowy z dnia 16.11.2009 r., za kwotę kontraktową 1 196
280,82 zł. W dniu 21.10.2011 r. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji studium
wykonalności dla odcinka Andrespol – Kurowice za kwotę 22 140,00 zł, z terminem
realizacji 31.10.2011 r.
Ponadto w 2011 roku zakończono opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 – przejście przez
Tomaszów Mazowiecki zrealizowanej na podstawie umowy zawartej w dniu
17.07.2009 r. za kwotę kontraktową 1 172 054,00 zł oraz opracowano projekt
wykonawczy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku od km 38+410,00
do km 38+500,00 na podstawie umowy z dnia 04.03.2011 r. za kwotę 15 990,00 zł.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 10.06.2011 r.
183
W 2011 r. wykonano:
- kanalizację deszczową – 1 714 mb, studni -100 szt.
- warstwy odsączające i odcinające -70 851 m2
- podbudowę z kruszyw łamanych 0/31,5 – 60 667 m2
- podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem – 68 642 m2
- podbudowę z betonu asfaltowego – 46 541 m2
- warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – 39 823 m2
- rowy kryte zjazdami i skrzyżowaniami od Ø 400 do Ø 800 na łącznej długości
– 1 334 m
- chodniki z kostki betonowej – 8106 m2
- zatoki autobusowe – 457 m2
- przebudowę 3 przepustów pod koroną drogi – 85%
- usunięcie kolizji energetycznych -65%
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnych-90%
- usunięcie kolizji wodociągowej
- przebudowa oświetlenia drogowego - 32%- ułożono kabel -386,00m
Lata realizacji zadania - 2009 - 2012
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
w tym:
18 400 000,00 zł
§ 6050:
587 601,00 zł
§ 6059:
2 671 860,00 zł
§ 6057:
15 140 539,00 zł
1 8 373 785,25 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
w tym:
§ 6050:
563 514,39 zł
§ 6059:
2 671 540,63 zł
§ 6057:
15 138 730,23 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) – 50%

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 714 na odcinku Rzgów - Kurowice
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
Zadanie zostało wpisane na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych
Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Nie poniesiono wydatków w 2011 r.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
0,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
0,00 zł
184

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Łódź – Lutomiersk
wraz z budową obwodnicy m. Konstantynowa Łódzkiego
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
W 2011 r. zakończona została realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 710
w Konstantynowie Łódzkim od km 5+000,00 do km 5+297,42 na podstawie umowy
z dnia 04.10.2010 r. za kwotę 1 947 202,99 zł oraz umowy na wykonanie robót
dodatkowych z dnia 07.06.2011 r. na kwotę 62 341,18 zł. Roboty zakończono
15.06.2011 r. Odbiór ostateczny zakończono z dniu 20.06.2011 r.
Ponadto sprawowany był nadzór archeologiczny za kwotę 9 840,00 zł zgodnie
z umową z dnia 11.04.2011 r.
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
- wzmocnienie podłoża pod torowisko (wymiana gruntu) – 56,45 m3
- drenaż ø200 – 267,00 mb
- nawierzchnia torowiska tramwajowego z płyt ERS – 276,10 mb
- nawierzchnia zatoki z kostki kamiennej – 145,30 m2
- chodniki z kostki betonowej – 185,04 m2
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 249,00 m2
- montaż rur ochronnych na kablach teletechnicznych na szerokość zjazdów –
81,00 mb
- usunięcie kolizji teletechnicznej – 1 kpl.
- montaż słupów trakcji tramwajowej – 5 kpl.
- wymiana uszkodzonej linki nośnej trakcji tramwajowej – 180 m
- reprofilacja sieci trakcji tramwajowej – 1 kpl.
Lata realizacji zadania - Lata realizacji zadania Konstantynów Łódzki - 2009 - 2011
odcinek przejście przez
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
138 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
137 752,40 zł
Kwotę 1 983 689 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem roku 2010,
wydatkowanie wyniosło 1 881 631,77 zł (94,86%).
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) - odcinek od km 5+000,00 do km 5+297,42 na podstawie umowy z dnia
04.10.2010 – 100 %

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 491 na odcinku Raciszyn – granica
województwa
185
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W 2011 r. zakończona została rozbudowa drogi wojewódzkiej na odcinku dług. 4,57
km na podstawie umowy zawartej w dniu 29.04.2010 r., z terminem realizacji
30.09.2011 r., za kwotę kontraktową 7 965 734,04 zł. Odbiór ostateczny rozpoczęto
w dniu 20.10.2011 r., zakończono 18.11.2011 r.
W 2011 r. wykonano następujący zakres robót:
- nawierzchnię( warstwa ścieralna z SMA) – 33 410 m2
- nawierzchnię ( warstwa ścieralna pojedyncze powierzchniowe
utrwalenie17190 m2
- wykonanie rowów przydrożnych wraz z umocnieniem dna i skarp rowów –
31 153 m2
- przepusty pod zjazdami – 270 m
- chodniki – 783 m2
- nasadzenia drzew liściastych wraz z pielęgnacją – 150 szt.
- ustawienie znaków docelowej organizacji ruchu – 1 kpl.
Lata realizacji zadania 2010 – 2011
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
4 073 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
4 072 253,14 zł
Zaawansowanie rzeczowe
w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 100%

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku Rawa Mazowiecka –
Inowłódz – Bukowiec Opoczyński oraz Opoczno – Żarnów
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest w posiadaniu aktualnej i kompletnej
dokumentacji technicznej na rozbudowę odcinka Inowłódz – Dęborzeczka –
Bukowiec Opoczyński długości ca 12,30 km. W dniu 09.06.2011 r. uzyskano decyzję
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Dęborzeczka - Bukowiec
Opoczyński. W dniu 05.10.2011 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót
budowlano – montażowych wraz z nadzorem archeologicznym za kwotę 31 161
814,04 zł. Umowny termin realizacji zadania 30.09.2013 r. Przekazanie placu
budowy nastąpiło w dniu 17.10.2011 r. W dniu 17.06.2011 r. zawarto umowę
na wykonanie aktualizacji specyfikacji technicznych oraz kosztorysów inwestorskich
dla dokumentacji projektowo - wykonawczej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
726 na odcinku Bukowiec Opoczyński - Dęborzeczka" za kwotę 4 182,00 zł.
Ponadto 31.11.2011 r. zawarta została umowa na wykonanie studium wykonalności
oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
726 na odcinku Dęborzeczka - Bukowiec Opoczyński" za kwotę umowną 33 210,00
zł. W dniu 22.07.2011 r. zawarto umowę z firmą zewnętrzną na wykonanie
dokumentacji zamiennej na odwodnienie odcinka Inowłódz – Dęborzeczka za kwotę
24 600,00 zł. Odbiór ostateczny dokumentacji nastąpił w dniu 20.06.2011 r.
186
W 2011 r. wykonano roboty:
- usunięcie drzew i krzewów
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (objazdów tymczasowych)
- rozbiórkę istniejącego wiaduktu nad torami PKP
- przebudowę sieci teletechnicznej
Lata realizacji zadania
2011 - 2015
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
1 900 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
1 868 474,19 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania)- 5,8 %
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 481 Łask – Widoradz Górny
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W I półroczu 2011 r. zakończono opracowanie
dokumentacji projektowej aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa mostu przez rzekę Wartę
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice wraz z dojazdami" na podstawie
umowy z dnia 19.02.2010 r.
za kwotę kontraktową 71 450,00 zł. Odbiór
dokumentacji nastąpił w dniu 22.12.2011 r.
W dniu 28.10.2011 r. uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) dla ww. odcinka. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót
i rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w 2012 r.
Lata realizacji zadania 2012 – 2014
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
10 938,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
10 803,04 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku
realizacji zadania) – 0 %
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki – Piotrków Trybunalski
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
W ramach tego zadania zakończono roboty na odcinku Kiełczówka – Baby
na odcinku długości 2,23 km na podstawie umowy z dnia 23.08.2010 r. na wykonanie
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby, tj. od km
26+600 do km 28+900 z wyłączeniem odcinka od km 28+692,10 do km 28+736,45
za kwotę 8 440 196,22 zł, z terminem realizacji 10.11.2011 r.
187
Ponadto w dniu 12.08.2011 r. zawarto umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr
716 na odcinku od km 28+692,10 do km 28+736,45 - przejazd kolejowy
w miejscowości Baby za kwotę 264 450,00 zł.
W związku z ww. zadaniem w dniu 26.10.2010 r. podpisano umowę na pełnienie
nadzoru autorskiego za kwotę 11 787,59 zł.
W 2011 roku wykonano roboty dodatkowe dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 716
na odcinku Kiełczówka - Baby, tj. od km 26+600 do km 28+900 z wyłączeniem
odcinka od km 28+692,10 do km 28+736,45 za kwotę umowną 341 971,72 zł, oraz
w związku z poszerzeniem drogi wykonano przebudowę urządzeń sterowania
ruchem kolejowym na przejeździe kolejowym kat. A, w km 130,686 szlaku Baby Piotrków Trybunalski linii kolejowej Nr 1, za kwotę 198 237,87 zł.
W 2011 r. wykonano roboty:
- podbudowę z kruszywa łamanego 0/31/5 gr. 20 cm – 9 090,0 m2
- warstwę wzmacniającą gr.15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem
(Rm=2,5 MPa)
–10 795,0 m2
- podbudowę zasadniczą z asfaltobetonu gr. 11 cm
– 9 447,0 m2
- warstwę wiążącą z asfaltobetonu gr. 8 cm
– 9 447,0 m2
- warstwę ścieralną z SMA gr. 4 cm
– 16 386,0 m2
- konstrukcję zatok autobusowych (szt. 5)
– 564,0 m2
- konstrukcję chodników z kostki betonowej gr. 8 cm
– 1 854,0 m2
- konstrukcję ścieżki rowerowej z kostki betonowej gr. 8 cm
– 2 151,0 m2
- konstrukcję zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm
– 2 314,0 m2
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe
- przebudowę przepustów pod koroną drogi Ø 80 i Ø 100
– szt. 4
- usunięcie kolizji telekomunikacyjnych i energetycznych
- kanalizację deszczową Ø 200 † Ø 600
– 79 mb
- drenaż Ø 160 † Ø 200
– 843 mb
Odbiór ostateczny rozpoczęto: 08.12.2011 r.
Odbiór ostateczny zakończono: 15.12.2011 r.
W ramach zadania w I półroczu 2011 r. zakończono opracowanie:
dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego budowy
i przebudowy oświetlenia drogowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Kiełczówka - Baby" na postawie umowy
z dnia 06.12.2010 r., za kwotę 48 454,00 zł.
-
projektu wykonawczego dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 716 na
odcinku od km 28+692,10 do km 28+736,45, za kwotę 16 605,00 zł (odbiór10.06.2011 r.)
-
projektu wykonawczego dla przebudowy urządzeń srk za kwotę 17 097,00 zł
(odbiór-11.07.2011 r.)
W 2011 roku, na podstawie umowy z dnia 01.09.2009 r. zakończono także
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 716 na odcinku Koluszki – Rokiciny”, w cyklu 2 – letnim, za kwotę
umowną 799 850,00 zł, z terminem realizacji 29.07.2011 r.
Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 22.12.2011 r.
188
Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 23.04.2010 r. Gmina Moszczenica
udzieli Województwu pomocy:
- rzeczowej w postaci dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej
Nr 716 na odcinku ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy o długości 2,585 km, której
opracowanie było przedmiotem Porozumienia zawartego w dniu 24 sierpnia 2006 r.
pomiędzy Gminą Moszczenica a Województwem, oraz
- finansowej w 2012 r. w wysokości 73 tyś. zł z przeznaczeniem na aktualizację
wydzielonej z powyższej dokumentacji części dotyczącej przebudowy drogi
wojewódzkiej wraz z aktualizacją wszelkich uzgodnień.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
6 176 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
6 003 525,17 zł
Ze zgłoszonej w 2010 r. kwoty 300 000,00 zł środków niewygasających,
wydatkowano kwotę 299 991,29 zł (100%).
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) - odcinek Kiełczówka – Baby – 100

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 Ważne Młyny – granica
województwa
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 - 2014.
W dniu 09.12.2011 r. zawarta została umowa na wykonanie studium wykonalności
dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku Ważne Młyny granica województwa" za kwotę 3 075,00 zł.
W dniu 20.10.2011 r. uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej ZRID. Planowane rozpoczęcie realizacji zadania w 2013 r.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
6 080,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
2 927,23 zł
Kwotę 3 075,00 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem 2011 r.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w miejscowości Klęcz na odcinku
od km 34+600 do km 36+000 wraz z rozbiórką i budową mostu przez
rzekę Widawkę
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
W ramach ww. zadania zakończono roboty budowlano - montażowe na podstawie
umowy z dnia 27.10.2010 r., za kwotę 11 580 836,05 zł z terminem realizacji
31.10.2011 r. Odbiór ostateczny robót zakończono w dniu 20.12.2011 r.
W dniu 25.11.2010 została zawarta umowa na pełnienie nadzoru archeologicznego
w związku z realizacją zadania na kwotę 11 250,00 zł, w dniu 04.07.2011 r. kolejna
umowa na kwotę 9 000,00 zł.
W 2011 r. wykonano roboty:
189
- rozbiórkę istniejącego mostu – 1 kpl.
- wykonanie pali wielkośrednicowych ø1300
- wykonanie podpór mostu (beton B30) – 305,8 m3
- montaż łożysk garnkowych – 6 szt.
- wykonanie ustroju nośnego (beton B45) wraz z kapami chodnikowymi (beton
B35) – 410,0 m3
- wykonanie sprężenia podłużnego ustroju nośnego (kable) – 13.386 kg
- wykonanie izolacji ustroju nośnego wraz z płytami przejściowymi z papy
termozgrzewalnej – 688,80 m2
- wykonanie nawierzchni na moście: w-wa wiążąca na moście (z asfaltu twardolanego) – 388,0 m2
- w-wa ścieralna na moście i dojazdach (z SMA) – 444,80 m2
- montaż dylatacji szczelnej modułowej jezdni i chodników – 2 szt.
- montaż poręczy (55,70 mb) i barier ochronnych (112,55 mb) na moście
- umocnienie stożków mostu i skarp brzegu rzeki – 300,0 m2
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – 1.120,0 m2
- wykonanie odwodnienia obiektu (kolektory odwadniające zbiorcze wraz
z wpustami i sączkami) – 1 kpl.
- wykonanie przepustu pod drogą gminną z rur betonowych ø600 – 1 szt.
- wykonanie przepustu pod drogą gminną z rur betonowych ø800 – 1 szt.
- wykonanie przepustu skrzynkowego 1,0x1,0 m pod DW480 – 1 szt.
Roboty drogowe:
- warstwę odsączająca – 14 309 m2
- podbudowę z kruszywa – 11 700 m2
- stabilizację cementem - 12 600 m2
- podbudowę na zatokach i placu – 944 m2
- podbudowę bitumiczną – 10 199 m2
- nawierzchnie z kostki kamiennej – 934 m2
- warstwę wiążącą – 10 040 m2
- warstwę ścieralną – 10 872 m2
- przepusty pod zjazdami – 141 mb
- chodniki z kostki betonowej – 3 388 m2
- zjazdy z przepustami – 971 m2
- zatoki autobusowe – 2 szt.
- oznakowanie poziome
- bariery łańcuchowe, ochronne stalowe
- oznakowanie nawierzchniowe świetlne Roboty wod-kan:
- budowa kanalizacji deszczowej – Ø 315, 250 i 200 – 1 086 mb
- wykonanie drenażu Ø 200, 160 i 100 – 1 451 mb
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
10 690 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
10 661 187,88 zł
Ze zgłoszonej w 2010 r. kwoty 650 000 zł środków niewygasających wydatkowano
649 876,51 zł (99,98%)
190
Zaawansowanie rzeczowe
w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji zadania) – 100 %

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 – ul. 1 – go Maja w Sieradzu
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Realizację zadania planuje się na lata 2011 - 2013.
W dniu 30.05.2011 r. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej. Umożliwiło to w dniu 29.06.2011 r. uruchomienie procedury
przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlano – montażowych.
W dniu 23.09.2011 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na wykonanie
rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 480 ul. 1-go Maja w Sieradzu od km 0+058,54
do km 2+533,00 na kwotę 11 951 757,47 zł. Przekazanie Wykonawcy placu budowy
nastąpiło w dniu 12.10.2011 r. Termin realizacji - 31.08.2013 r.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
6 040,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
5 960,92 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania)
–0%

Zakupy inwestycyjne – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
W 2011 r., po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zawarto umowy
i zakupiono :
- 2 szt. posypywarek (umowa z dnia 15.04.2011 na kwotę 199 014,00 zł),
- 5 szt. samochodów osobowo-patrolowych (umowa z dnia 17.05.2011
na kwotę 164 512,50 zł),
- 1 szt. samochodów dostawczych (umowa z dnia 17.05.2011 na kwotę 90
564,00 zł),
- dostawa licencji oprogramowania o nazwie System Finansowo – Księgowy
EUROBUDŻET (umowa z dnia 30.09.2011 r. na kwotę 39 360,00 zł.),
- zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni (4 612,50 zł.),
- zakup serwera (umowa z dnia 21.12.2011 r. na kwotę 29.397,00 zł),
- zakup telewizorów - szt. 2, kamera full hd, statyw, uchwyt do TV, kabel hdmi,
torba do kamery, transport (zamówienie na kwotę 10 279,55 zł.),
- piec – 1 szt. (na wniosek rejonu RDW-3/2220/102/11 z 14.12.2011 na kwotę
8 241,00 zł.)
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
550 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
545 980,55 zł
191

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 Brzeziny – Koluszki – Niewiadów
wraz z budową obwodnicy m. Koluszki
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Zgodnie z Umową z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartą pomiędzy Gminą Koluszki
a Województwem Łódzkim udzielona została pomoc finansowa dla Województwa
Łódzkiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 715 - ul. Brzezińska w Koluszkach" przewidzianego
do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 715 na odcinku Brzeziny - Koluszki - Niewiadów wraz z budową obwodnicy m.
Koluszki" w wysokości 50 000,00 zł.
W 2011 roku została zrealizowana umowa z dnia 25.10.2010 r. dotycząca
opracowania w cyklu 2 - letnim dokumentacji dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 715 ul. Brzezińska w Koluszkach za kwotę 163 385,05 zł. (w 2010 roku wydatkowano 99
997,30 zł w 2011 roku – 63 388,05 zł). Odbiór ostateczny dokumentacji nastąpił
31.10.2011 r.
Lata realizacji zadania 2014 - 2015
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
64 500,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
63 388,05 zł

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice –
Strzelce Wielkie
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
W 2011 roku zakończono realizację umowy z dnia 25.10.2010 r. na wykonanie w
cyklu 2 – letnim aktualizacji dokumentacji projektowej rozbudowy mostu w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 483 w m. Bogumiłowice wraz z dojazdami, z terminem
realizacji 27.07.2011 r., kwotę 165 307,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę
75.640,00 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił w dniu 02.12.2011 r.
W dniu 18.07.2011 r. podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego
i wykonawczego na przebudowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 483 w km
49+410,91 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483
od km 47+760,00 do km 49+670 wraz z rozbiórką mostu i przebudową przepustu
w m. Bogumiłowice" na kwotę umowną 17 207,70 zł. Odbiór dokumentacji nastąpił
w dniu 22.12.2011 r. W ramach ww. zadania w dniu 14.12.2011 r. zawarto umowę
na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i wykonawczego
dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 na odcinku Bogumiłowice Strzelce Wielkie, tj. od km 49+670 do km 54+620" na kwotę 120 895,47 zł (z limitem
na rok 2011 r. – 0,00 zł), z terminem realizacji 12.04.2013 r.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
107 500,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku -
106 857,39 zł
192

Budowa Obwodu Drogowego w Opocznie
W 2010 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi wstępnie zagospodarował
działkę Nr 595/35 położoną w Januszewicach gm. Opoczno nabytą w dniu
15.12.2009 r. na potrzeby budowy bazy Obwodu Drogowego w Opocznie. Uchwałą
SWŁ LVIII/1589/10 z dnia 29.06.2010 r. zadanie to zostało wprowadzone do planu
inwestycji ZDW w Łodzi.
W roku 2011 r. wykonano dokumentację projektową - projekt budowlany
i wykonawczy na budowę bazy Obwodu Dróg Wojewódzkich w Opocznie w miejscowości Januszewice oraz pełnienie nadzoru autorskiego, a także uzyskano
pozwolenie na budowę. W 2011 r. kontynuowana była umowa z dnia 13.10.2010 r.
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: obwód drogowy w Opocznie,
położonego (dz. Nr 595/35), w m. Januszewice na kwotę 2 058,58 zł, z terminem
realizacji 13.04.2012 r.
Ponadto w dniu 28.07.2011 r. na mocy decyzji Starostwa Powiatowego w Opocznie
o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych położonych w Januszewicach - dz. 595/35,
poniesiono wydatek w wysokości 25 484,22 zł na opłatę za wyłączenie gruntu
z produkcji rolnej.
W dniu 07.11.2011 r. zawarta została umowa na budowę bazy Obwodu Dróg
Wojewódzkich w Opocznie na kwotę 3 160 701,48 zł z terminem realizacji
30.11.2012 r.
W 2011 r. wykonano roboty budowlane:
BUDYNEK B1 ( budynek biurowo - socjalno -magazynowy ) w zakresie:
Betonowanie ław fundamentowych (beton C20/25) - 15,5 m3
Zbrojenie ław fundamentowe - 675,7 kg
Ściana fundmanetowa z bloczków betonowych gr.24cm - 88 m2
Ściany budynku z pustaków ceramicznych grubości 19cm - 241,3 m2
BUDYNEK B23 ( wiata garażowo - warsztatowa) w zakresie:
Betonowanie stóp fundamentowych (beton C20/25) - 30,832 m3
Zbrojenie stóp fundamentowych - 2 127,36 kg
Ustawienie kotew w stopach fundamentowych - 30 kpl.
Wykonanie konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie - 12,548 t
W zakresie robót drogowych:
Krawężniki betonowe drogowe o wymiarach 15*30cm na ławie betonowej 400,52 m
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o
gr.20cm - 3 630,2 m2
INSTALACJE ELEKTRYCZNE w zakresie:
Układanie kabli - 470 m
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 14 szt.
Montaż wysięgników rurowych na słupie - 14 szt.
INSTALACJE WOD-KAN w zakresie:
Budowa wodociągu ø 32 i ø 40 – 95 m
Kanalizacja sanitarna ø 160 – 60 m
Zbiornik nieczystości – 1 szt.
Kanalizacja deszczowa ø 160 – 168 m
193
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
Wykonanie finansowe w 2011 roku
1 326 000,00 zł
623 356,49 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy - 16,5 %
Kwotę 700 000,00 zł zgłoszono jako środki niewygasające z upływem 2011 r.

Wydatki
związane
z
opracowaniem
operatów
za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie
szacunkowych
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego w dniu
30.09.2010 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, a Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Łodzi.
Zakres rzeczowy ww. zadania obejmował koszty sporządzenia operatów
szacunkowych
w postępowaniach administracyjnych o ustalenie wysokości odszkodowania
za nieruchomości przejęte pod drogi wojewódzkie w trybie specustawy drogowej
na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
2 000 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
1 772 618,64 zł

Badania labolatoryjne dla potrzeb Zarządu Dróg Wojewódzkich
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027.
W 2011 roku nie poniesiono wydatków na ww. zadaniu.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
0,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
0,00 zł.
 Inteligentne systemy transportu - monitorowanie obciążenia dróg
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011-2027.
Uchwałą Zarządu WŁ z dnia 28 czerwca 2010 r. przyznano dofinansowanie
na realizację projektu pn.: „Inteligentne systemy transportu – monitorowanie
obciążenia dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa –
Działanie I.5 Inteligentne systemy transportu) współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W dniu 10.12.2010 R. podpisano
umowę na wykonanie zadania pn.: „Inteligentne systemy transportu - monitorowanie
obciążenia dróg” za kwotę 9 427 712,89 zł. W dniu 25.11.2011 r. nastąpił odbiór
ostateczny robót i przekazanie do eksploatacji urządzeń przedmiotowego systemu.
Zakres wykonanych robót obejmuje:

Dostawa i montaż kompletnych wag preselekcyjnych w ilości 8 szt.
w następujących lokalizacjach:
194

DW 725 Wólka Lesiewska

DW 715 Ujazd

DW 713 Komorów.

Dostawa i montaż kompletu homologowanych wag do stacjonarnego
ważenia wraz z matami najazdowym w ilości 2 kpl.

Dostawa i montaż kompletu kamer ARTR do stacji monitoringu i stacji
preselekcyjnego ważenia w ilości 50 szt.

Dostawę i montaż wyposażenia serwerowni w siedzibie Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi Serwer zasadniczy i zapasowy. Zakończono
montaż.

Wykonano stanowisko szczegółowej kontroli pojazdów w miejscowości
Biała Rawska.

Zainstalowano
w lokalizacjach:
konstrukcje
bramownic
wraz
z
kamerami
- DW 725 Wólka Lesiewska
- DW 726 Wale, Miedzna Drewniana
- DW 708 Modlna, Kolonia Niesułków
- DW 713 Buków, Komorów
- DW 710 Kwasków, Lutomiersk, Szadek
- DW 473 Malenie
- DW 714 Brójce
- DW 715 Ujazd, Bogdanka
- DW 716 Moszczenica
- DW 481 Rogóźno, Masłowice
- DW 483 Bogumiłowice
- DW 484 Zelów
- DW 485 Huta Dłutowska
- DW 702 Krzyszkowice
- DW 703 Chruślin, Wilczkowice.
W dniu 22.03.2011r opublikowano artykuł prasowy za kwotę 3 075,00 zł. W dniu
05.09.2011 r. zawarto umowę na produkcję, emisję oraz przekazanie licencji dwóch
czterominutowych wywiadów reklamowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 za kwotę 17 712,00 zł.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku –
w tym:
7 455 046,00 zł
§ 6050
3 800,00 zł
§ 6059: 1 117 687,00 zł
195
§ 6057:
7 423 458,03 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku w tym:
6 333 559,00 zł
§ 6050:
§ 6059:
2 226,55 zł
1 113 184,73 zł
§ 6057: 6 308 046,75 zł
Zaawansowanie rzeczowe w stosunku do wartości umowy (od początku realizacji
zadania) - 100 %

Budowa Systemu Geoinformatycznego Ewidencji Nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi
W dniu 13 lipca 2011r. została przez Zarząd WŁ podjęta uchwała zlecająca
Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Łodzi budowę Systemu Geoinformatycznego
Ewidencji Nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających
we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. W dniu 06.09.2011 r. podpisano
umowę na dostawę i wdrożenie systemu geoinformatycznego ewidencjonowania
nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostające we władaniu Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi za kwotę 249 936,00 zł.
Zgodnie z umową i terminem realizacji odbiór systemu nastąpił w dniu 30.11.2011 r.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
250 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
249 936,00 zł

Przebudowa i wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480
w m. Szczercowska Wieś
Inwestycja ujęta jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Łódzkiego na lata 2011 - 2027. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2011 2013.
W dniu 09.09.2011 została podpisana Umowa pomiędzy Województwem
a Politechniką Łódzką w sprawie współpracy przy przebudowie obiektu mostowego
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 480 w m. Szczercowska Wieś ze wzmocnieniem
materiałami kompozytowymi, w ramach polsko - szwajcarskiego projektu
badawczego realizowanego przez Politechnikę Łódzką i Szwajcarski Instytut
Badawczy EMPA w Zurychu. W 2011 r. wykonano ekspertyzę techniczną mostu
przez rzekę Pilsię z kwotę umowną 17 945,70 zł.
Planowana kwota wydatków w 2011 roku
18 000,00 zł
Wykonanie finansowe w 2011 roku
17 945,70 zł

Informacja dotycząca wykonania w 2011 r. przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodzi planu robót utrzymaniowych w ciągach dróg
wojewódzkich.
196
Zadanie
mostowych”
Nr W-010301/000002
„Bieżące utrzymanie
dróg i obiektów
Sieć dróg wojewódzkich należy do podstawowych elementów infrastruktury
o charakterze regionalnym, mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy
województwa. Spełnia zasadnicze funkcje w transporcie oraz dystrybucji towarów.
W administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi pozostaje sieć dróg
wojewódzkich o łącznej długości 1 152 km. Całkowita wartość robót dla zadania
Nr W-010301/000002 „Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych” wyniosła
54 214 541 zł w 2011 r.
W ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wykonano remonty nawierzchni
na łączną kwotę 39 256 253 zł, w tym:
 odnowę nawierzchni bitumicznych za kwotę 24 525 471 zł na łącznej długości
65,67 km, na następujących odcinkach dróg wojewódzkich:
- Nr 473 Dąbrówka –Szadek,
- Nr 479 Rossoszyca -Sieradz,
- Nr 469 na odc. Powodów –Biała Góra,
- Nr 481 Sieganów –Pruszów,
- Nr 484 m. Bełchatów, ul. Czapliniecka,
- Nr 485 Kącik –Bełchatów, Dłutów -Wadlew,
- Nr 573 Sokołówek -Żychlin,
- Nr 583 Żychlin –granica województwa
- Nr 702 Gieczno –Dąbrówka,
- Nr 703 m. Łęczyca,
- Nr 704 Uchań –Trzcianka, m. Brzeziny, ul. Modrzewskiego, Kołacin –
Brzeziny,
- Nr 707 Komorów -Sutek,
- Nr 710 Lutomiersk,
- Nr 713 Antoniów –Kunice, Gawrony –Januszewice,
- Nr 716 m. Chrusty Nowe, Ogorzałe Ługi, m. Moszczenica,
- Nr 726 m. Kanice, m. Sadykierz, m. Rzeczyca,
- Nr 742 Łęczno –Dorotów,

remonty cząstkowe nawierzchni za kwotę 14 046 653 zł, wykonane masą
mineralno- bitumiczną na całej sieci dróg wojewódzkich:
- masą na gorąco i masą na zimno o łącznej powierzchni 186 982 m²,
- emulsją i grysami o łącznej powierzchni 7 500 m².
 W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg
wojewódzkich wykonano:
- odnowienie
oznakowania
poziomego
w
zakresie
miejsc
niebezpiecznych, w tym: w rejonach szkół, skrzyżowań oraz przejścia
dla pieszych za kwotę 1 012 325 zł,
- ustawiono oznakowanie pionowe za kwotę 265 584 zł,
- wyremontowano chodniki za kwotę 178 440 zł,
- uzupełniono, wzmocniono i wyprofilowano pobocza za kwotę 573 125
zł.

W ramach prac pielęgnacyjnych pasów drogowych wykonano:
197
-
koszenia traw w pasach drogowych za kwotę 1 883 714 zł,
pielęgnacji drzewostanu występującego w pasach drogowych za kwotę
748 891 zł.
Prace związane z odwodnieniem pasa drogowego:
wykonano renowacje rowów, oczyszczanie przepustów, remonty
przepustów za łączną kwotę 503 213 zł.


Zimowe utrzymanie dróg.
Całkowity koszt akcji zimowej w 2011 r. na całej sieci dróg
wojewódzkich zamknął się kwotą 5 310 443 zł.

W
zakresie
zadań
bieżącego
utrzymania
obiektów mostowych
i przepustów, za łączną kwotę 1 510 964 zł, zostały wyremontowane obiekty
inżynierskie zlokalizowane w ciągu następujących dróg:
- Nr 705 m. Bolimów - naprawa odwodnienia ma moście,
- Nr 584 m. Czerniew – remont barier mostowych, umocnienie skarp,
- Nr 702 m. Piątek, Nr 707 m. Sutek, Nr 725 m. Biała Rawska – remont
barier mostowych,
- Nr 705 m. Bolimów naprawa barier energochłonnych,
- Nr 710 m. Włyń – naprawa łożysk, remont odwodnienia,
- Nr 481 m. Łopatki – odtworzenie stożków,
- Nr 710 m. Kotliny – remont nawierzchni na moście,
- Nr 486 m. Krzeczów odbudowa wlotów ścianki czołowej przepustu
montaż poręczy,
- Nr 480 m. Burzenin, Nr 486 m. Krzeczów – konserwacja łożysk
na mostach,
- Nr 713 m. Karpin, Nr 746 m. Bronów – wymiana barier,
- Nr 485 m. Wadlew – naprawa stożków, spękań poprzecznych
nawierzchni jezdni na mości, regulacja koryta cieku,
- Nr 469 m. Powodów – remont barier mostowych. .

W trybie awaryjnym
za łączną kwotę 49 286 zł zabezpieczone zostały:
- wiadukt pod torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 715 w m.
Koluszki,
- poręcze na moście w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 481 w m. Rychłocice.
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego jako jednostka powołana
do zarządzania nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących
własnością Województwa, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i
w samoistnym posiadaniu realizowała w roku 2011 zadania określone w statucie
jednostki nadanym uchwałą Nr 1/2006 Zarządu WŁ z dnia 4 stycznia 2006 r.
a następnie znowelizowanym uchwałą Nr 1163/09 Zarządu WŁ z dnia 20 lipca 2009
roku.
198
W dniu 31 grudnia 2011 roku ZNWŁ zarządzał 73 nieruchomościami oraz
samodzielnymi lokalami, w tym:
 43 nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa oraz 7
samodzielnymi lokalami mieszkalnymi i 3 samodzielnymi lokalami użytkowymi
stanowiącymi własność Województwa,
 4 nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Województwa,
 9 nieruchomościami znajdującymi się w użytkowaniu wieczystym
Województwa,
 7 nieruchomościami znajdującymi się w samoistnym posiadaniu
Województwa.
Wykaz nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Nieruchomości Województwa
Łódzkiego w dniu 31.12.2011 roku
Lp. Miasto
Adres
1
Sieradz
Wojska Polskiego 73
2
Sieradz
Pl. Wojewódzki 3
3
Sieradz
Armii Krajowej 7 (5272/4)
4
Sieradz
Armii Krajowej 7 (5272/2 i 7)
5
Sieradz
3 Maja 7
Jana Pawła II 90/43 (udz. 166/10000)
6
Sieradz
Jana Pawła II 90A/22 (udz. 35/1000)
7
Sieradz
8
Sieradz
Nenckiego 2
9
Skierniewice
Jagiellońska 28
10 Skierniewice
Jagiellońska 29
11 Skierniewice
Sobieskiego 16
12 Skierniewice
Niepodległości 7
13 Skierniewice
Rybickiego 1 (dz. 96/22)
14 Piotrków Tryb.
POW 3
15 Piotrków Tryb.
Słowackiego 8
16 Piotrków Tryb.
Zamkowa 24
17 Piotrków Tryb.
Sienkiewicza 16 A
18 Bełchatów
Bawełniana 3
19 Radomsko
Tysiąclecia 2
20 Wieluń
Ciepłownicza 22
21 Jedlicze
Jedlinowa 5
22 Tomaszów Maz. Konstytucji 3 Maja 46
23 Tomaszów Maz. Dworcowa 1/15
24 Zduńska Wola
Szadkowska 6c
25 Zduńska Wola
Karsznicka 124
26 Zduńska Wola
Królewska 32
Zielona 14 – działka zajęta pod przepompownię ścieków
27 Łask
28 Rawa Maz.
Jeżowska 10
29 Mierzyn
gm. Rozprza Mierzyn 64A
30 Łódź
Narutowicza 20
31 Łódź
Sienkiewicza 3
32 Łódź
Moniuszki 7/9
33 Łódź
Limanowskiego 200
34 Łódź
Żeromskiego 74
199
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Łódź
Piotrkowska 67
Łódź
Sienkiewicza 40
Łódź
Kamińskiego 7/9
Łódź
Narutowicza 58
Łódź
Milionowa 91
Łódź
Snycerska 8
Łódź
Częstochowska 40/52
Łódź
Solna 14
Łódź
Targowa 77
Łódź
Kopcińskiego 29
Łódź
Zielona 4
Łódź
Roosevelta 15
Łódź
Włókniarzy 205
Łódź
Włókniarzy 203
Łódź
Piłsudskiego 8
Traugutta 21/23 (udz. 4357/10000)
Łódź
Łódź
Narutowicza 34
Łódź
Wycieczkowa 86
Łódź
Okólna 166
Sieradzka 3 (245/18) – lokal mieszkalny nr 2a (udz. 22/1000)
Warta
Sieradzka 3 (245/18) – lokal użytkowy nr 17 (udz. 247/1000)
Warta
Sieradzka 6 – lokale mieszkalne nr: 2; (udz. 16/1000)
Warta
Sieradzka 6 – lokale mieszkalne nr: 18; (udz.18/1000)
Warta
Sieradzka 6 – lokale mieszkalne nr: 34 (udz. 21/1000)
Warta
Warta
Sieradzka 7A (32/4)
Sieradzka 7 – lokal mieszkalny nr 32 (udz. 19/1000)
Warta
Sieradzka 3 (32/9) – boisko
Warta
Sieradzka 5 (32/12) – trawnik
Warta
Sieradzka 3 (32/11) – hotel
Warta
Sieradzka 7 (32/13) – drogi + plac
Warta
Sieradzka 7a (32/15) – budynek mieszkalny
Warta
Cielce
gm. 2 lokale użytkowe (udz. 4777/10000)
Warta
Pabianice
Gdańska 5/7
Przedbórz
Spacerowa 4
Zgierz
Kuropatwińskiej 3
Radomsko
Sucharskiego 42
Uniejów
Dąbska 57 niezab. Działki gruntu nr 1786/2 i 1787/2
Kutno
Troczewskiego 2A
Tuszyn
Szpitalna 5
w zakresie zadań związanych z zarządzanymi nieruchomościami:
Przejęcia nieruchomości
ZNWŁ przejął protokolarnie do zarządzania:
 na podstawie uchwały nr 1992/10 Zarządu WŁ z dnia 21 grudnia 2010 r.
ZNWŁ przejął od Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
od dnia 1 stycznia 2011 roku, nieruchomości położone w :
200
-
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a – pokoje nr 213a i 09
wraz z powierzchnią wspólną,
-
Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3 – pokoje nr 320 i 321 wraz
z powierzchnią wspólną,
-
Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 29 – pokoje nr 201 i 202 wraz
z powierzchnią wspólną.
 nieruchomość gruntową, położoną w Uniejowie przy ul. Dąbskiej 57 – w dniu
28 marca 2011 roku, na podstawie Uchwały nr 125/11 Zarządu WŁ z dnia 9
lutego 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położoną
w
Sieradzu,
przy ul. Nenckiego 2 – w dniu 25 maja 2011 roku, na podstawie Uchwały nr
560/11 Zarządu WŁ z dnia 14 kwietnia 2011 roku,
 nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w Zduńskiej Woli,
przy ul. Królewskiej 32 – w dniu 30 maja 2011 roku, na podstawie Uchwały nr
577/11 Zarządu WŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położoną
w
Radomsku,
przy ul. Sucharskiego 42 – w dniu 15 czerwca 2011 roku, na podstawie
Uchwały nr 576/11 Zarządu WŁ z dnia 27 kwietnia 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położoną
w
Przedborzu,
przy ul. Spacerowej 4 – w dniu 30 czerwca 2011 roku, na podstawie Uchwały
nr 806/11 Zarządu WŁ z dnia 7 czerwca 2011roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położoną
w
Pabianicach,
przy ul. Gdańskiej 5A – w dniu 15 lipca 2011 roku, na podstawie Uchwały nr
1643/11 Zarządu WŁ z dnia 12 maja 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowana
położoną
w
Zgierzu,
przy ul. Kuropatwińskiej 3 – w dniu 17 października, na podstawie Uchwały nr
932/11 Zarządu WŁ z dnia 21 czerwca 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położona
w
Kutnie,
przy ul. Troczewskiego 2a – w dniu 2 listopada 2011 roku, na podstawie
Uchwały nr 1227/11 Zarządu WŁ z dnia 9 sierpnia 2011 roku,
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną
położoną
w
Tuszynie,
przy ul. Szpitalnej 5 („Pawilon E”) w dniu 21 listopada 2011 roku, na podstawie
Uchwały nr 2011/11 Zarządu WŁ z dnia 21 listopada 2011 roku.
Sprzedaż nieruchomości
W celu sprzedaży nieruchomości ogłoszono w 2011 roku 9 przetargów ustnych
nieograniczonych oraz
1 ustny ograniczony. W ich wyniku z zasobu
Województwa zostały zbyte 4 nieruchomości, w tym:
 nieruchomość gruntową, zabudowaną, położoną w Zgierzu, przy ul. 3 Maja
46b za cenę 11.000 zł,
201
 nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w
Skierniewicach,
przy ul. Piłsudskiego 22 za cenę 627.000 zł,
 lokal mieszkalny nr 5, położony w Cielce 28 za cenę 45.500 zł
 nieruchomość
gruntową,
zabudowaną,
położoną
w
Warcie,
przy ul. Sieradzkiej 7/7a za cenę 70.700 zł,
Ogólnie w roku 2011 ZNWŁ dokonał zbycia 4 nieruchomości za łączną kwotę
754.200 zł.
Umowy na oddanie nieruchomości w posiadanie zależne
ZNWŁ działający w imieniu Województwa na podstawie:
 Umowy najmu zawartej w dniu 17 stycznia 2011 roku na czas nieoznaczony,
z Panem Mirosławem Kubiakiem, Maciejem Kubiakiem i Zdzisławem
Kubiakiem, wynajął nieruchomość położoną w Warcie, przy ul. Sieradzkiej 7a
(lokal mieszkalny nr 1),
 Umowy najmu zawartej w dniu 1 stycznia 2012 roku, wynajął na okres od 1
stycznia 2012 do 31 grudnia 2014 roku, Ośrodkowi Szkolenia Kierowców
„LOTOS” w Sieradzu nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7,
 Umowy najmu zawartej w dniu 1 kwietnia 2011 roku, wynajął na okres od 1
września 2011 do 30 listopada 2011 roku, Okręgowej Izbie Pielęgniarek
i Położnych Ziemi Sieradzkiej nieruchomość położoną w Sieradzu, przy ul. 3
Maja 7,
 Umowy dzierżawy zawartej w dniu 4 sierpnia 2011 roku, wydzierżawił na okres
od 5 sierpnia 2011 roku do 4 sierpnia 2014 roku, firmie Thermex Technika
Grzewcza Becharowicz – Kopałka Sp. Jawna nieruchomość położoną
w Łodzi, przy Al. Włókniarzy 205,
 Umowy najmu z dnia 16 grudnia 2011 roku, wynajął na okres od 1 stycznia
2012 roku do 31 grudnia 2014 roku, Oddziałowi Terenowemu TVP S.A. w
Łodzi, nieruchomość położoną w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 3 (nadbudówka),
W dniu 29 grudnia 2011 roku zostały zawarte 3 umowy najmu stanowisk
parkingowych
usytuowanych
na
nieruchomości
położonej
w
Łodzi
przy ul. Kamińskiego 7/9 z terminem obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku
(użytkownikami stanowisk parkingowych są najemcy lokali użytkowych położonych
na nieruchomości).
Ubezpieczenia
Na podstawie Uchwały nr 1072/09 Zarządu WŁ z dnia 7 lipca 2009 roku ZNWŁ
zawarł w dniu 31 lipca 2009 roku umowę Brokerską z Biurem Brokerów
Ubezpieczeniowych MAXIMA FIDES na okres trzech lat, na podstawie której w 2011
roku ZNWŁ współpracował z wyżej wymienionym Biurem w zakresie planowania
i organizacji, a także realizacji ochrony ubezpieczeniowej Województwa.
Ponadto w wykonaniu Uchwały nr 1072/09 Zarządu WŁ z dnia 7 lipca 2009 roku
ZNWŁ prowadził w 2011 roku współpracę z wojewódzkimi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi oraz Urzędem w zakresie ubezpieczeń majątkowych,
komunikacyjnych i od odpowiedzialności cywilnej tych jednostek.
202
w zakresie realizacji inwestycji i remontów:
Inwestycje

Zadanie W-010302/000004 - Adaptacja - przebudowa, rozbudowa i remont
budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 4 565 934 zł.
Wykonanie: 92,37 % - 4116190,81 zł.
Kontynuacja zadania z 2009 i 2010 roku.
Łączna wartość zadania wynosi: 6 446 355 zł.
z czego w 2009 i 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 1 838 508,82 zł.,
a w 2011 roku wydatkowano środki na:
- roboty budowlane wykonane przez: SKANSKA S.A. 3 836 606,68 zł.
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego „INVEST-SERVICE
Sp. z.o.o. 102 534,81 zł.
- pozostałe wydatki: - opłata za tablicę informacyjną 596,55 zł.
- roboty budowlane węzła i przyłącza ciepłowniczego wykonane przez: Sani -vent
176452,77 zł.
W 2012 roku planowane wydatki wynoszą 134 954,00 zł.
Planowane zakończenie inwestycji styczeń 2012 roku.

Zadanie W-010302/10/RPOPT/000001 - Adaptacja - przebudowa,
rozbudowa i
remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 3 315 000,00 zł.
Wykonanie: 100 % - 3 315 000,00 zł.
Remont powierzchni dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy refundowany w ramach
Pomocy Technicznej – roboty budowlane wykonane przez: SKANSKA S.A.
3 315 000,00 zł
Finansowanie zakończone

Zadanie W-010302/10/RPOPT/000001 - Adaptacja - przebudowa,
rozbudowa i remont budynku przy ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 585 000,00 zł.
Wykonanie: 100 % - 585 000,00 zł.
Remont powierzchni dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy wkład własny 15%
w ramach Pomocy Technicznej – roboty budowlane wykonane przez SKANSKA S.A.
585 000,00 zł.
Finansowanie zakończone
203

Zadanie W-010302/000026 – Przebudowa budynku użyteczności publicznej
przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 7 419 342,00 zł.
Wykonanie: 98,92 % - 7 339632,66 zł.
Kontynuacja zadania z 2010 roku prowadzonego przez Departament Infrastruktury
Łączna wartość zadania wynosi: 17 718 419 zł.
z czego w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości 381 120,00 a w 2011 roku
wydatkowano środki na:
- roboty budowlane wykonane przez: EiFFAGE Budownictwo 7196001,77 zł.
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inwestora zastępczego „BUD - INVENT”
Sp. z o.o. 143 630,89 zł.
- pozostałe wydatki: - opłata za budki lęgowe dla gatunków chronionych 11
959,11 zł.
-
nadzór autorski nad robotami budowlanymi prowadzony przez Biprowłók
21697,01 zł.
prowadzenie biura projektu 23 195.04
W 2012 roku planowane wydatki wynoszą 9 917 957,00 zł.
Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2012 roku.

Zadanie
W-010302/70/RPOPT/000002/WP
Przebudowa
budynku
użyteczności
publicznej
przy
ul.
Traugutta
21/23
w
Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
2 878 278,00 zł.
Wykonanie: 100 % - 2 878 275,39 zł.
Remont powierzchni dla Departamentów KL i RPO refundowany w ramach Pomocy
Technicznej – roboty budowlane wykonane przez: EiFFAGE Budownictwo
2 878 275,39 zł
Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2012 roku.

Zadanie W-010302/10/RPOPT/000002/WPF - Przebudowa budynku
użyteczności
publicznej
przy
ul.
Traugutta
21/23
w
Łodzi
RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
507 931,00 zł.
Wykonanie: 100 % - 507 931,00 zł.
Remont powierzchni dla Departamentów KL i RPO wkład własny 15% w ramach
Pomocy Technicznej – roboty budowlane wykonane przez EiFFAGE Budownictwo
507 931,00 zł.
Planowane zakończenie inwestycji grudzień 2012 roku.
204

Zadanie W-010302/000005/WPF - Modernizacja budynku wchodzącego
w skład nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 15
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
11 500,00 zł.
Wykonanie: 48,13 % 5 535,00 zł.
Kontynuacja zadania z 2009 roku – łączna wartość zadania: 2 267 910,00 zł.
W grudniu 2011 roku została rozwiązana umowa na pełnienie funkcji inwestora
zastępczego ze względu na przerwanie wykonania modernizacji budynku w roku
2012.

Zadanie W-010302/000015 – wentylacja ogólna wraz z robotami
towarzyszącymi w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przy Al.
Piłsudskiego 8
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
1 227 946,00 zł.
Wykonanie: 100 % 1 227 946,00 zł.
Wartość całego zadania 1244 706,00 zł.
W roku 2009 wykonano aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę 16 760,00 zł.
W roku 2011 wykonano roboty budowlane rozpoczęte w roku 2010 przez firmę:
„Kowalczyk” za kwotę 1 191 346,00 zł.
Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przez : „ Ireneusz Kryś”
za kwotę 36 600,00 zł
Zadanie zakończone - w sierpniu 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru robót

Zadanie W-010302/000024 - Prace modernizacyjne w budynku przy ul.
Solnej 14 w Łodzi – wymiana dźwigu osobowego
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
200 000,00 zł.
Wykonanie: 96,20 % - 192 392,30 zł.
W ramach zadania budynek został wyposażony w nowoczesne urządzenie
dźwigowe.
Wykonano roboty budowlane przez wykonawcę firmę FUD z Bolęcina za kwotę 188
805,00zł
Wynagrodzenie za pełnienie zastępstwa inwestycyjnego przez : „ Adore” za kwotę 3
587,30zł
Inwestycja zakończona we wrześniu 2011 roku.

Zadanie W-010302/000030 – Przebudowa
siedziby RCPS w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8
pomieszczeń
biurowych
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan: 239 867,00 zł.
Wykonanie: 70,95 % 170 195,63 zł.
Wykonano roboty budowlane przez firmę INTERIAL za kwotę 167 243,63 zł.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego - 2 952 ,00zł.
Zadanie zakończone - roboty zakończono w grudniu 2011 roku.
205

Zadanie W-010302/000018 - Prace modernizacyjne
przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi - termomodernizacja
w
budynku
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
620 833,00 zł.
Wykonanie: 80,25 % 498 271,57 zł.
W 2010 roku wykonano termomodernizację stropodachu budynku:
Roboty budowlane 118 648,31 zł.
Wynagrodzenie za nadzór inwestorski 2 596,86 zł
W roku 2011 wykonano
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania przez firmę AS- Bud za kwotę
90 775,97
- izolację termiczną przez firmę ZAMBUD II za kwotę 312 949,42 zł
- wymianę stolarki okiennej przez firmę WUDARCZYK za kwotę 85 441,44 zł
- nadzór inwestorski do wszystkich robót budowlanych za kwotę 9 104,74 zł
 Zadanie W-010302/000028 – Adaptacja i przebudowa budynku D Sieradz ul
3-go Maja 7
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan:
1 397 200,00 zł.
Wykonanie: 1,4 % 19 500 zł.
Wykonano program funkcjonalno- użytkowy za kwotę 19 500,00zł
Środki finansowe zostały przesunięte jako środki niewygasające na rok 2012.
Wprowadzono aneks do umowy z wykonawcą firmą ZBIGMAR przesuwający termin
zakończenia inwestycji na dzień 15.03.2012 roku.
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego zostanie
wykonany dźwig z kabiną
przelotową o parametrach lepszych niż opisanych w programie funkcjonalno –
użytkowym.
Remonty
 Zadanie 10302/1 Utrzymanie bieżące jednostki budżetowej – Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi
§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan : 21 211,00 zł.
Wykonanie : 99,91% 21 191,02 zł.
w tym :
- Konserwacja instalacji elektrycznej
- Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej
- Konserwacja instalacji c.o.
- Konserwacja instalacji alarmowych
- Naprawy sprzętu
- Naprawy samochodów
- Remont instalacji wod -kan Łódź ul. Kamińskiego 7/9
981,60 zł.
925,44 zł.
1360,08 zł.
345,88 zł.
3367,86 zł.
4383,02 zł.
9 827,64 zł.
206
 Zadanie 10302/2 Utrzymanie nieruchomości zarządzanych przez Zarząd
Nieruchomości Województwa Łódzkiego w Łodzi
§ 4270 Zakup usług remontowych
Plan :
746 542 zł.
Wykonanie : 92,32 %
689 233,62 zł.
w tym :
- wpłaty na fundusze remontowe nieruchomości wspólnych
8 978,09 zł.
- konserwacje instalacji w budynkach zarządzanych przez ZNWŁ 239 626,52 zł.
- Zadaszenie schodów wejściowych Łódź ul. Solna 14
8 610,00 zł.
- Remont instalacji wod -kan Łódź ul. Kamińskiego 7/9
51 724,42 zł.
- Remont dachu budynku w Łodzi ul. Targowa 77
17 543,31 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania szybu dźwigu pożarowego
w Łodzi ul. Piłsudskiego 8
24 600,00 zł.
- Bieżące naprawy i awarie w budynku w Łodzi ul. Sienkiewicza 3 49 659,06 zł.
- drobne prace remontowe w pozostałych budynkach
279 733,09 zł.
207
DEPARTAMENT ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
w zakresie rozwoju obszarów wiejs kich:
Promocja rolnictwa Województwa
W roku 2011 zrealizowanych zostało szereg zadań mających na celu
promocję rolnictwa naszego regionu. Wspierano organizację, m.in. Dożynek
Wojewódzkich, Dożynek Prezydenckich w Spale, Skierniewickiego Święta Kwiatów,
Owoców i Warzyw, wystaw i targów Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach, a także wystaw Królików Rasowych, Drobiu
Ozdobnego, Szynszyli i Gołębi oraz Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Podczas
licznych imprez ufundowano i wręczono nagrody i puchary dla laureatów konkursów
związanych z rozwojem obszarów wiejskich.
Wykonując zadania Marszałka WŁ zorganizowano i wspierano działania
mające na celu promocję produktów żywnościowych wysokiej jakości.
Zorganizowano i przeprowadzono wojewódzki etap XV konkursu Polski Producent
Żywności. Impreza odbyła się w dniach 25 – 27 lutego 2011 roku w czasie
Międzynarodowych Targów Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur. Przygotowano
aktualizację folderu „Produkty tradycyjne Województwa Łódzkiego” - został on
przetłumaczony na 4 języki: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Folder
wydrukowano dzięki współpracy z Departamentem Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Zaprezentowano 64 produkty tradycyjne podczas: III imprezy promującej
produkty
wpisane
na
Listę
Produktów
Tradycyjnych
w
Szczecinie
współorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pikniku - Poznaj
Dobrą Żywność w Warszawie, II Europejskich Targach Produktów Regionalnych
w Zakopanem.
Jednym z najważniejszych zadań, które zrealizowano w obszarze promocji,
było przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu
pn. „Kreowanie marki Łódzkie poprzez promocję tradycyjnych smaków regionu”.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 799 997,75 zł w latach 2011-2013
organizowane będą: konkursy kulinarne dla uczniów szkół gastronomicznych
z terenu Województwa, warsztaty i pokaz dla szefów kuchni z terenu Województwa
oraz kolejne edycje wojewódzkiego konkursu produktów tradycyjnych Tygiel
Smaków.
Zorganizowano ponadto Artystyczny Kiermasz Świąteczny TRADYCJE
w budynku Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Cel promocji
rolnictwa Województwa został osiągnięty, a zaplanowany budżet zrealizowany
w 100%.
Spółki Wodne
Do podstawowych zadań działających spółek wodnych należy utrzymywanie
oraz eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych oraz prowadzenie
racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.
W
2011
roku
w
budżecie
Województwa
zabezpieczono
kwotę
2 500 000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom
wodnym . Wpłynęło 100 wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Po weryfikacji
208
wniosków biorąc pod uwagę kryteria przyznawania dotacji zawarte w tzw. uchwale
systemowej do podziału z budżetu Województwa zakwalifikowano 94 wnioski
na kwotę 3 399 675,26,00 zł.
Wobec powyższego zaplanowana kwota w wysokości 2 500 000,00 zł okazała
się niewystarczająca i dzięki przychylności Radnych Sejmiku WŁ została zwiększona
do wysokości 3 400 000,00 zł.
W ramach otrzymanej dotacji Spółki Wodne wykonały łącznie
- konserwację rowów na długości: 596 132 mb
- konserwację drenowania: na powierzchni 913,92 ha
- usunięto 1 479 awarii urządzeń drenarskich
Dofinansowanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych zwiększyło zakres robót konserwacyjnych realizowanych przez Spółki
Wodne, które od kilku lat korzystały z środków finansowych Województwa.
Grupy producentów rolnych oraz wstępnie uznane grupy producentów
owoców i warzyw
Realizowano zadania określone w ustawie z dn. 19 grudnia 2003 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
(tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 ze zm.) a także w ustawie z dn. 15 września
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 ze zm.).
W ramach powyższego
 przygotowano i wydano sześć decyzji na mocy których status wstępnie
uznanych grup producentów owoców i warzyw uzyskały:
- Bialski Owoc Sp. z o.o. ,
- ROJA Sp. z o. o.,
- EKORODZINA Sp. z o.o.,
- UNISAD Sp. z o.o.,
- Grupa Producentów Owoców i Warzyw "SADMAX" Sp. z o.o.,
- BIOSAD Sp. z o.o.,
oraz zatwierdzono Plan dochodzenia do uznania każdej z tych grup; wydanie
decyzji poprzedziło przeprowadzenie kontroli na miejscu w w/w grupach;
 wydano 21 decyzji wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw
w sprawie zatwierdzenia wprowadzonych zmian do Planów dochodzenia
do uznania;
 sprawdzono złożone dokumenty i wydano 3 decyzje w sprawie spełnienia
warunków określonych ustawą o grupach producentów rolnych i ich
związkach, wpisując kolejne grupy do Rejestru grup prowadzonego przez
Marszałka WŁ tj.
- Grupa Producentów Trzody Chlewnej ”EURO-TUCZ” Sp. z o.o.,
- „PERFEKT DRÓB” Sp. z o.o.,
- Centralne Towarzystwo Handlowe” Sp. z o.o.;
 w ramach nadzoru sprawowanego nad działalnością grup przeprowadzono
kontrolę sprawdzającą spełnianie ustawowych warunków w następujących
grupach:
- PIOKUR Sp. z o.o.,
- Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu;
209
W dniach 21-22 listopada 2011 r. zorganizowano szkolenie połączone
w drugim dniu z wyjazdem studyjnym do dwóch grup pn.”Bieżące problemy
funkcjonowania grup a efekty ich działania w świetle zmieniających się przepisów
prawnych krajowych i unijnych” dla przedstawicieli wstępnie uznanych grup
producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych. Celem realizacji
niniejszego projektu było zapoznanie przedstawicieli grup producentów z aktualnymi
przepisami i mechanizmem wspierania grup w świetle zmieniających się przepisów
prawnych. Prelegentami w w/w szkoleniu byli przedstawiciele:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- bankowości,
a biegły rewident przeprowadził wykład pn.”Grupy producentów rolnych w świetle:
- Ustawy o rachunkowości
- Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych”.
Prowadzone były konsultacje z poszczególnymi liderami tworzących się grup.
W Województwie funkcjonuje łącznie 35 grup producentów w tym:
 17 grup producentów rolnych, skupiających przede wszystkim rolników
uprawiających zboża i rośliny oleiste, hodowców trzody chlewnej i drobiu,
 18 wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw zorganizowanych
przez producentów owoców, warzyw i grzybów.
Program Operacyjny RYBY w Województwie
Przeprowadzono wraz z przedstawicielami Łowickiej Grupy Rybackiej (ŁGR)
prace naprawcze Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich i wprowadzono
rekomendacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawione w czasie naboru
wniosków o wybór LSROR. Odbyły się następujące spotkania:
 08 lutego 2011 r. – udział w Walnym Zebraniu Członków Łowickiej Grupy
Rybackiej (ŁGR)
 11 lutego 2011 r. – spotkanie ws. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich ŁGR,
 15 lutego 2011 r. – spotkanie ws. Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich ŁGR,
W ramach drugiego naboru wniosków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich, w dniu 29 lipca 2011r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dokonał wyboru 22 Lokalnych Grup Rybackich, w tym Łowickiej Grupy Rybackiej.
Podpisanie
umowy
na
kwotę
16 593 285,19
zł
pomiędzy
ŁGR
a Ministrem nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2011r.
Przeprowadzono spotkania informacyjne, których celem było przedstawienie
założeń Osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013) wśród
zainteresowanych Programem i tworzeniem lokalnych grup rybackich (LGR):
 09 marca 2011 r.– spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące PO RYBY
2007-2013, zorganizowane
w Gorzkowicach dla przedstawicieli gmin:
Gorzkowice, Rozprza, Łęki Szlacheckie,
210
 18-19 czerwca 2011 r. – udział w XIII Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt
Hodowlanych połączonej z Targami Rolnymi „W sercu Polski” – ŁODR
Bratoszewice,
 26 czerwca 2011 r.– udział w Pikniku Funduszy Europejskich – Łódź,
 21 sierpnia 2011 r. – udział w Dożynkach Wojewódzkich – Wieluń,
 28 sierpnia 2011 r. – udział w Biesiadzie Łowickiej – Łowicz,
 2-4 września 2011 r.– udział w Jarmarku Wojewódzkim – Łódź,
 25 września 2011 r. – udział w Dożynkach Prezydenckich - Spała,
20 października 2011 r. – udział w Forum Funduszy Europejskich – Łódź,
Instytut Europejski.
Weryfikowane są wnioski:
- 2 wnioski w zakresie operacji polegających na funkcjonowaniu LGR oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, złożone przez
Łowicką Grupę Rybacką,
- wniosek w zakresie operacji dotyczących wsparcia na rzecz współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej, złożone przez Łowicką Grupę Rybacką,
- 3 wnioski beneficjentów mieszkających lub mających swoją siedzibę na
terenie Gminy Przedbórz, która weszła w skład międzywojewódzkiej Lokalnej
Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą”, wybranej przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do realizacji LSROR podczas pierwszego naboru wniosków
tj. w 2010r.
Przygotowano ulotki i foldery informacyjne pn.:
- „Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,
- „Operacje realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój
obszarów zależnych od rybactwa”,
Wydano artykuł w publikacji THINKTANK EUROPE na temat potencjału
rybackiego w województwie łódzkim oraz możliwości finansowania projektów
ze środków Osi 4 PO RYBY 2007-2013,
Z zakresu rybactwa śródlądowego
-
-
-
-
dokonano 4 ocen wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki
rybackiej w obwodach rybackich (ocena marszałka) i rozpoczęto 2 kolejne
oceny,
ustanowiono 4 obręby hodowlane na terenie stawów rybnych o łącznej
powierzchni 589,1 ha zwiększając całkowitą powierzchnię obrębów
hodowlanych do 2551,06 ha (decyzje administracyjne), dodatkowo w 1
istniejącym obrębie hodowlanym zostały zmienione granice i dodatkowo został
dołączony obiekt hydrotechniczny,
udzielono 5 zezwoleń na odstępstwa od zakazów przewidzianych ustawą
o rybactwie śródlądowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach połowów ryb dla celów naukowo – badawczych (decyzje administracyjne),
aktywizowano społeczności związanej z rybactwem do korzystania ze środków
lokalnych grup rybackich,
zniesiono 1 obręb ochronny w obwodzie rybackim.
211
Finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych
i leśnych
Ze środków budżetu Województwa, pochodzących z tytułu wyłączania
gruntów z produkcji rolniczej:
- przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie dotacji, wpłynęło 147
wniosków, złożonych przez 138 jednostek samorządów terytorialnych,
- przeprowadzono weryfikację złożonych wniosków (w toku weryfikacji
odrzucono 1 wniosek, a 7 zostało wycofanych). Ostatecznie do podziału
środków zakwalifikowano 139 wniosków złożonych przez 136 jednostek
samorządów terytorialnych (3 powiaty złożyły wnioski na dwa różne zadania).
Opisywane wnioski zostały złożone na następujące zadania:
- budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wpłynęło 139
wniosków, złożonych przez 133 jednostki samorządów terytorialnych;
ostatecznie do planu podziału środków zakwalifikowano 131 wniosków,
złożonych przez 131 podmiotów (w tym 3 powiaty),
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – wpłynęło 5 wniosków,
złożonych przez 5 powiatów; ostatecznie do planu podziału środków
zakwalifikowano wszystkie złożone wnioski,
- renowacja zbiornika służącego małej retencji – wpłynął 1 wniosek
o przyznanie dotacji, zakwalifikowany do planu podziału środków,
- dokumentacje z zakresu ochrony gruntów – wpłynął 1 wniosek o przyznanie
dotacji, zakwalifikowany do planu podziału środków,
- ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych – wpłynął 1 wniosek
o przyznanie dotacji, zakwalifikowany do planu podziału środków.
Przeprowadzono podział środków – Zarząd WŁ rozdysponował łącznie kwotę
13 529 635 zł, z przeznaczeniem na:
- planowaną budowę/modernizację178 km dróg dojazdowych do gruntów
rolnych - 13 216 000 zł,
- zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania,
niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz
prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych - 63 635 zł,
- renowację zbiornika służącego małej retencji -150 000 zł,
- dokumentacje z zakresu ochrony gruntów - 96 500 zł,
- ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych - 3 500 zł.
Przygotowano 139 umów dotacji dla podmiotów zakwalifikowanych
do podziału środków, Zarząd WŁ zawarł z dotowanymi 137 przedmiotowych umów,
dwaj Dotowani zrezygnowali.
Do 31 grudnia 2011 r., po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów
rozliczeniowych, na konta Dotowanych przekazano:
- 9 925 970,08 zł – na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów
rolnych,
- 62 259,87 zł – na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz
oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów
ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
212
- 147 654,11 zł – na renowacja zbiornika służącego małej retencji,
- 61 500,00 zł – na dokumentacje z zakresu ochrony gruntów,
- 2 723,70 zł – na ekspertyzy z zakresu ochrony gruntów rolnych.
Pozostała do wypłaty kwota 2 207 454,67 zł zostanie przekazana na konta
Dotowanych w 2012 r.
Przeprowadzono 6 kontroli w zakresie sprawdzenia prawidłowości
wykorzystania środków finansowych, przyznanych z terenowego FOGR w 2010 r.,
na zadania realizowane pod nazwą: budowa/modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych, zgodnie z Uchwałą Nr 1927/10 Zarządu WŁ z dnia 14 grudnia
2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
na rok 2011.
Łowiectwo
W zakresie administracji łowiectwa roku dokonano korekty podziału
Województwa na obwody łowieckie. Opracowano rejestr powierzchniowy oraz mapy
obwodów łowieckich. Do opracowania rejestru powierzchniowego wykorzystano dane
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci zbiorów Systemu
Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i ortofotomapy Województwa. Wykorzystano
również warstwy leśnej mapy numerycznej udostępnione na wniosek Urzędu przez
Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Łodzi, Poznaniu, Katowicach
i Radomiu. Wyodrębnienia powierzchni wyłączonej dokonano na podstawie art. 26
ww. ustawy. Województwo jest w dalszym ciągu pierwszym Województwem
w Polsce, które wykonało rejestr powierzchniowy w oparciu o najnowsze dane
zasobu geodezyjnego kraju (LPIS - System Identyfikacji Działek Rolnych oraz
ortofotomapa województwa łódzkiego)
W zakresie szkód łowieckich określono terminy zakończenia okresów zbiorów
roślin uprawnych w Województwie dla celów zachowania uprawnienia
do odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez
zwierzęta łowne. Dokonano oględzin oraz szacowania ostatecznego 15 szkód
łowieckich wyrządzonych przez dziki na terenach nie wchodzących w skład obwodów
łowieckich na łączna kwotę 10.838,56 zł.
w zakresie ochrony środowiska :
Zakończono zadanie likwidacji mogilników na terenie Województwa. Łącznie
zlikwidowano 13 obiektów oraz rozpoczęto prowadzenie monitoringu jakości wód
podziemnych wokół zlikwidowanych mogilników.
Rozpoczęto prace nad aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Łódzkiego oraz aktualizacją Programu Ochrony Środowiska
Województwa Łódzkiego. Uchwalenie tych dwóch dokumentów planowane jest na
czerwiec 2012 roku.
Opiniowano gminne plany gospodarki odpadami oraz powiatowe programy
ochrony środowiska.
Nadzorowano działalność parków krajobrazowych Województwa.
Pozyskano dotacje na kwotę ok. 27 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania służące edukacji
ekologicznej : „Szkolenie służb samorządowych Województwa Łódzkiego w zakresie
ochrony środowiska i opłat za korzystanie ze środowiska” oraz „Prenumerata
213
czasopism fachowych związanych z ochroną środowiska oraz zakup literatury
książkowej i map wraz z ich opisem”.
Ponadto pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadań statutowych parków
krajobrazowych Województwa.
Przygotowywano projekty uchwał Sejmiku WŁ dotyczące zmian w istniejących
obszarach chronionego krajobrazu na terenie Województwa oraz dokonywano ich
uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
Wydawano opinie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczące celowości udzielania dotacji dla podmiotów
ubiegających się o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną
środowiska i edukacją ekologiczną.
W związku z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata
2007 – 2020, przekazywano uwagi i propozycje zmian do analizy SWOT oraz
do kierunków działań na rzecz rozwoju regionu na podstawie SWOT
w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Brano udział w pracach komisji konkursowej w związku z XXVI edycją
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, organizowanej przez Ligę Ochrony Przyrody oraz
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi na Wydziale Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska:
W ramach realizacji zadań wynikających z obowiązku zbierania, weryfikacji
i egzekwowania opłat za korzystanie ze środowiska prowadzono ewidencje
podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat za: wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza, składowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
pobór wód, odpady opakowaniowe oraz opłatę produktową i depozytową,
wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, za substancje zubożające warstwę
ozonową.
W związku z tym przygotowano projekty decyzji określających wysokość należności
(zaległości), które winny być wniesione na rachunek redystrybucyjny Urzędu przez
podmioty zobowiązane do ponoszenia ww. opłat – 222 szt.
Prowadzono postępowania w sprawach przyznawania ulg podatkowych w zakresie
opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie:
- rozkładania na raty płatności lub zaległości – 50 szt.,
- odmowy umorzenia zaległości – 37 szt.
- odroczenia terminu płatności – 5 szt.
oraz przygotowywano projekty decyzji ww. sprawach.
Sporządzono dla Ministra Środowiska oraz dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania zawierające informacje
o wielkościach wprowadzanych na rynek krajowy opakowań i produktów,
o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i poużytkowych, o wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami.
Ponadto sporządzono dla Ministra Gospodarki oraz dla Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdanie zawierające informacje
o wpływach z tytułu opłaty za substancje kontrolowane.
Sporządzono również i przekazano Ministrowi Środowiska raport wojewódzki
dotyczący danych gromadzonych w Wojewódzkiej Bazie Odpadowej.
214
Prowadzono korespondencję informującą i wzywającą podmioty korzystające
ze środowiska do przedkładania wykazów zawierających informację o zakresie
korzystania ze środowiska oraz dokonywania należnych opłat – 2694 szt.
Podejmowano z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, urzędami
skarbowymi oraz z powiatami i gminami zainteresowanymi współpracą, działania
mające na celu poszerzenie bazy podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat
za korzystanie ze środowiska.
Udzielono zainteresowanym pisemnych informacji o środowisku i jego
ochronie, które znajdują się w posiadaniu ww. Wydziału – 114 szt.
Przygotowano projekty decyzji w sprawie stwierdzenia lub odmowy zwrotu
nadpłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 8 szt.
Podjęto zgodnie z obowiązującymi przepisami działania kontrolne podmiotów
korzystających ze środowiska – 38 szt. (zakończonych na dzień 31 grudnia 2011r.)
Przygotowano projekty decyzji w sprawie obligatoryjnego wymierzenia kary w
sprawie nieterminowego sporządzenia i przekazania zbiorczego zestawienia danych
o rodzajach i ilości odpadów – 44 szt.
w zakresie ewidencji
ze środowiska:
i
windykacji
należności
za
korzystanie
Największy nacisk kładziony jest na systematyczne prowadzenie działań
windykacyjnych, co w efekcie ma doprowadzić do zwiększenia środków
przekazywanych do budżetów gmin i powiatów oraz na Wojewódzki i Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U .z 2008r. Nr 25,
poz.150 ze zm.)
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłaty produktowej, za substancje
zubażające warstwę ozonową, opłaty produktowej za zużyte baterie przenośne i
akumulatory przenośne oraz kar pieniężnych dla posiadaczy oraz transportujących odpady,
jakie zostały podzielone oraz przekazane na poszczególne fundusze ochrony
środowiska w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. to :
Urząd Marszałkowski
459 756 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
45 942 747 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi
82 368 972 zł
Budżet państwa
Budżety powiatów
46 910 zł
22 075 452 zł
215
Budżety gmin
Razem
71 606 610 zł
222 500 447 zł
Ponadto ze środków gromadzonych na rachunku redystrybucyjnym Urzędu
tworzone były negocjowane lokaty terminowe na łączną kwotę 277 300 000 zł,
a uzyskane z tego tytułu odsetki w łącznej wysokości 772 103 zł zwiększały środki
przekazywane na poszczególne fundusze ochrony środowiska.
Wśród wystawionych w 2011 roku 641 upomnień oraz 396 tytułów
wykonawczych znajdują się również te dotyczące nie wnoszenia bądź
nieterminowego uiszczania opłat z tytułu opłaty produktowej. Wpływy uzyskane
z tytułu opłaty produktowej są przekazywane na konta Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ponadto wystawiono 1117 zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami
za korzystanie ze środowiska, 40 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
578 postanowień o sposobie zaliczenia nadpłat bądź wpłaty oraz wysłano 672 pisma
w sprawach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
Ponadto systematycznie sporządzane są sprawozdania z zakresu wpływów
z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i redystrybucji tych środków
na poszczególne fundusze ochrony środowiska, sprawozdania o udzielonej, bądź
nieudzielaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom, a także sprawozdania
o udzielonej, bądź nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie.
w zakresie geologii i koncesji geologicznych:
Rozpatrzono 2920 spraw w poniżej określonym zakresie:
 gromadzono decyzje zatwierdzające projekty prac geologicznych od starostów
wraz z projektami prac –szt. 275,
 gromadzono dokumentację geologiczną od starostów –szt. 222,
 przyjęto dokumentację hydrogeologiczną – rozpatrzono 56 wniosków, w tym
przyjęto 44 dokumentacji,
 zatwierdzono projekty prac geologicznych – rozpatrzono 62 wnioski, w tym
zatwierdzono 60 projektów,
 prowadzono ewidencję prac geologicznych – zaewidencjonowano – szt. 49,
 opiniowano
studia
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz udzielano innych opinii – rozpatrzono 108
wniosków, wydano 86 opinii i uzgodnień,
 bilans zasobów wód podziemnych – rozpatrzono 27 wniosków,
 przyjęto dokumentację geologicznych złóż kopalin – rozpatrzono 86 wniosków,
w tym przyjęto 78 dokumentacji,
 przyjęto dodatki do projektów zagospodarowania złóż – rozpatrzono 34
sprawy, w tym przyjęto 25 dodatków,
 udzielano, zmieniano i stwierdzano wygaśnięcie koncesji na poszukiwanie
i rozpoznawanie złóż kopalin – rozpatrzono 142 wnioski, w tym wydano 137
decyzji,
 udzielano, zmieniano i stwierdzano wygaśnięcie koncesji na wydobywanie
kopalin ze złóż – rozpatrzono 73 wnioski, w tym wydano 54 decyzji,
216
 opiniowano i gromadzono koncesje dotyczące poszukiwania i rozpoznawania
złóż kopalin – rozpatrzono 176 spraw i wydano 76 postanowień,
 opiniowano i gromadzono koncesje dotyczące wydobywania kopalin ze złóż
udzielanych przez starostów – rozpatrzono 177 spraw i wydano 78
postanowień,
 prowadzono sprawy związane z rejestracją obszarów górniczych –
zarejestrowanie szt. 143,
 przyjmowano operaty ewidencyjne – rozpatrzono 112 sprawy, w tym przyjęto
96 operatów,
 prowadzono nadzór i kontrolę nad prowadzeniem eksploatacji złóż –
zrealizowano 60,
 udostępniono nieodpłatnie informację geologiczną – udostępniono 197
dokumentacji i projektów,
 w zakresie opłat eksploatacyjnych – przyjęto 759 spraw, w tym wydano 110
decyzje,
 gromadzono decyzje związane z planami ruchu – przyjęto 32 decyzje,
w zakresie infrastruktury środowiskowej:
Ochrona powietrza atmosferycznego
 Opracowano 2 programy ochrony powietrza:
- „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy w województwie
łódzkim – aglomeracja łódzka, w której przekroczone zostały wartości
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu
docelowego benzo()pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10”,
- „Program ochrony powietrza dla strefy łódzkiej, w której przekroczone
zostały wartości poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10
i poziomu docelowego benzo()pirenu zawartego w pyle zawieszonym
PM10”.
 Przygotowano 2 projekty uchwał Sejmiku WŁ w sprawie określenia programu
ochrony powietrza w celu osiągnięcia:
- poziomu docelowego stężenia benzo()pirenu w pyle zawieszonym PM10
dla strefy łęczycko-zgierskiej (obszar objęty programem: powiat
kutnowski),
- poziomu docelowego stężenia ozonu w powietrzu dla strefy łódzkiej
(obszar objęty programem: obszar województwa łódzkiego poza
aglomeracją łódzką).
 Przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie odmowy zmiany uchwały Sejmiku
WŁ Nr LIV/1518/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia programu
ochrony powietrza dla strefy piotrkowsko-radomszczańskiej (obszar objęty
programem: powiat tomaszowski - miasto Tomaszów Mazowiecki),
w związku z wnioskami:
- Gminy-Miasto Tomaszów Mazowiecki,
- Zakładu Gospodarki ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
217
 Przygotowano wnioski wraz z niezbędną dokumentacją o dotacje z WFOŚiGW
w Łodzi (oraz uzyskano dotację) na realizację zadań pn.:
- Wykonanie opracowania pt. „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla
strefy w województwie łódzkim – aglomeracja łódzka, w której
przekroczone zostały wartości poziomu dopuszczalnego
pyłu
zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo()pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10”.
- Wykonanie opracowania pt.: „Opracowanie programu ochrony powietrza
dla strefy łódzkiej, w której przekroczone zostały wartości poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego
benzo()pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10”.
Ponadto przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano 11 decyzji
oraz 8 postanowień dotyczących przedsięwzięć i zdarzeń na terenie zakładów, gdzie
jest eksploatowana instalacja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko,
będących w kompetencji Marszałka WŁ, z zakresu ochrony powietrza.
Zaopiniowano projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla 7 gmin i miasta Radomsko.
Przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano 4 decyzje
zmieniające zezwolenia do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu
uprawnieniami do emisji.
Przyjęto 5 zgłoszeń instalacji powodujących emisję do powietrza gazów
lub pyłów.
Zweryfikowano wyniki pomiarów emisji do powietrza w dla 28 instalacji,
przedstawione przez prowadzących instalacje.
Przesłano do Ministerstwa Środowiska informację dotyczącą uchwał Sejmiku
WŁ w sprawie określenia Programów ochrony powietrza.
Gospodarka wodno-ściekowa
Wydano 161 decyzji (głównie pozwoleń wodnoprawnych) i 81 postanowień,
dla przedsięwzięć dotyczących zarówno zakładów gdzie jest eksploatowana
instalacja zaliczana do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jak
i pozostałych przedsięwzięć będących we właściwości Marszałka WŁ.
Pozwolenia wodnoprawne wydane zostały m.in. dla obiektów, mających szczególne
znaczenie dla Województwa, w tym:
- zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty dla Gminy Miasta Sieradz oraz dla
Miasta i Gminy Warta,
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bełchatów – Oddział
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, Rogowiec,
- piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Pilicy w Zbiorniku Sulejowskim,
- dla instalacji oczyszczalni komunalnych o RLM ≥ 100.000 tj. dla GOŚ w Kutnie
i oczyszczalni dla m. Zgierza,
- dla Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi na
wprowadzanie do środowiska ścieków z terenu Stacji Uzdatniania Wody –
Kalinko,
oraz dla obiektów o znaczeniu ponadregionalnym:
- autostrada A-1,
- droga ekspresowa S-8,
218
-
międzyzlewniowy przerzut wody ze Zbiornika Jeziorsko dla Zespołu Elektrowni
Pątnów – Adamów – Konin z siedzibą w Koninie.
W celu osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych w dziedzinie
gospodarki wodno-ściekowej, wdrażana jest dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21
maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.
Na potrzeby programowania, koordynacji i sprawozdawczości działań w tym zakresie
realizowany jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych ( KPOŚK).
W 2011 roku rozpoczęto proces aktualizacji zadań ujętych w KPOSK. Do wszystkich
gmin z terenu Województwa, dla których zostały utworzone aglomeracje, przesłano
formularze na potrzebny tej aktualizacji.
Od gmin ujętych w KPOŚK zebrano informacje dotyczące stanu realizacji
inwestycji na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz informacje nt. zamierzeń inwestycyjnych
niezbędnych do wykonania do końca 2015 r. (IV Aktualizacja KPOSK).
Dokonano weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym
inwestycji przewidzianych do realizacji przez aglomeracje (gminy) ujęte w AKPOŚK .
Przekazane od gmin tworzących aglomeracje dokumenty, po ich sprawdzeniu, były
następnie przesłane do Ministra Środowiska.
Dokonano analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji ujętych w
KPOŚK oraz analizy przyczyn zaistniałych opóźnień. W rezultacie dokonanych
ustaleń, zwrócono się do gmin o składanie uaktualnionych planów aglomeracji celem
wyznaczenia nowych obszarów, które odzwierciedliłyby bieżący stan wyposażenia
aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków oraz zawierałyby
informacje nt. zamierzeń inwestycyjnych możliwych do zrealizowania do końca 2015
Sporządzono sprawozdanie dla Ministra Środowiska z realizacji przedsięwzięć
w zakresie budowy, rozbudowy i/lub modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych
oraz oczyszczalni ścieków komunalnych ujętych w Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2010. Sprawozdanie uwzględnia 74
aglomeracje wyznaczone na terenie Województwa.
Przygotowano projekt uchwały Nr XIX/339/11 Sejmiku WŁ z dnia 20 grudnia
2011 r. w sprawie realizacji czynności związanych z wyznaczeniem obszaru i granic
aglomeracji na obszarze Województwa.
Pozwolenia zintegrowane oraz obszary ograniczonego użytkowania
W zakresie pozwoleń zintegrowanych, po przeprowadzeniu stosownych
postępowań administracyjnych wydano 52 decyzje (w tym dla 7 nowych instalacji)
oraz 26 postanowień.
Przygotowano projekt uchwały Nr X/144/11 Sejmiku WŁ z 24 maja 2011 r.
w sprawie odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku WŁ z 9 lutego 2010 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego
Łask.
Przeprowadzono postępowania w ramach których dokonano analizy 23
pozwoleń zintegrowanych.
Na wniosek Ministerstwa Środowiska opracowano informację dotyczącą
instalacji posiadających pozwolenia środowiskowe, będących w kompetencji
Marszałka WŁ.
219
Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Przeprowadzono postępowanie administracyjne i wydano 1 decyzję
o dopuszczalnym poziomie hałasu, dotyczącą przedsięwzięć i zdarzeń na terenie
zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja mogąca znacząco oddziaływać na
środowisko, będących w kompetencji Marszałka WŁ dla PGE Górnictwa i Energetyki
S.A. (Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów) oraz 1 postanowienie. Przyjęto 6
zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne. Zweryfikowano wyniki
pomiarów emisji hałasu do środowiska dla 34 instalacji, przedłożone przez
prowadzących instalacje.
Gospodarka odpadami
Powołana Zarządzeniem Nr 22/08 Marszałka WŁ z dnia 19 lutego 2008 r.
komisja egzaminacyjna dla stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania
odpadami przeprowadziła 3 egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami oraz wydała 8 świadectw w ww. zakresie.
Ponadto do zadań realizowanych przez Komisję należy:
- prowadzenie postępowań w sprawach nadawania kwalifikacji w zakresie:
termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, składowania
odpadów
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie jak wyżej,
- prowadzenie dokumentacji z prowadzonych postępowań,
- przedkładanie Marszałkowi WŁ protokołów z przebiegu egzaminów.
Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 266 decyzji oraz
65 postanowień z zakresu gospodarki odpadami.
Prowadzono następujące wykazy:
- wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów
w województwie łódzkim
- wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów
w województwie łódzkim
- rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska.
Ponadto wystąpiono do 177 gmin i 21 starostw powiatowych w sprawie
obowiązku sporządzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z oceną
jakości tych wyrobów.
Wystąpiono do 27 zarządzających składowiskami w sprawie określenia
kosztów niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji składowisk oraz wskazanie
stopnia zrealizowanej rekultywacji.
Na wniosek Ministerstwa Środowiska opracowano:
- informację dotyczącą stacji demontażu pojazdów i punktów zbierania
pojazdów na terenie Województwa łódzkiego,
- informację dotyczącą odpadów wydobywczych,
- informację dotyczącą składowisk odpadów w województwie łódzkim.
220
Oprócz tego przeprowadzono 24 kontrole planowane przestrzegania
i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością
Marszałka WŁ oraz 3 kontrole interwencyjne,
W toku prowadzonych spraw przeprowadzono 30 wizji terenowych oraz
wydano 20 opinii dotyczących projektów aktów prawnych z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej.
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W
ŁODZI
w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej:
Podejmowano działania związane z: wykonywaniem praw właścicielskich w
odniesieniu do płynących wód powierzchniowych, gospodarowaniem gruntami
pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi, gospodarowaniem innym mieniem
związanym z gospodarką wodną, stanowiącym urządzenia wodne oraz
prowadzeniem ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntów.
Ponadto podejmowano działania związane z utrzymaniem, eksploatacją
i konserwacją oraz zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i przeciwerozyjnym wód
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Umożliwiając różnym podmiotom wykonywanie inwestycji na gruntach
pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi zawarto 166 umowy użytkowania
oraz 20 umów użyczenia.
Uwzględniając zasadę ograniczenia marnotrawstwa energii wody
ogłoszono postępowania konkursowe na dzierżawę budowli piętrzących, w wyniku
których zawarto
umowę dzierżawy w sprawach dotyczących budowy małej
elektrowni wodnej.
W celu ochrony i zabezpieczenia urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych: wydano 6 170 uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy
lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie postanowień, zgłoszono
248 uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydano 1 497
uzgodnień dokumentacji technicznych w zakresie: gospodarki wodnej, zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych na leśne, podziałów oraz rozgraniczeń działek
przyległych do wód płynących,
Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. „o
ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oraz jednostek samorządu terytorialnego” (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1365)
i ustawy „o zmianie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o ujawnieniu …” (Dz. U z 2008 r.
Nr 116, poz. 733) – podejmowano działania zmierzające do regulacji stanów
prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w wyniku których: dla 210 działek
ewidencyjnych, stanowiących grunty pokryte płynącymi wodami powierzchniowymi
założono księgi wieczyste, dla 153 działek ewidencyjnych ustalono trwały zarząd, dla
35 działek ewidencyjnych wydano decyzje w sprawie wprowadzenia zmian
w rejestrze ewidencji gruntów i budynków, dla 19,55 km rzek wykonywano mapy
do celów prawnych dla działek gruntów pokrytych wodami.
W ramach utrzymania, eksploatacji i konserwacji oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych
221
na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie woj.
Łódzkiego wykonywano następujące zadania:
- utrzymanie rzek i kanałów na długości – 871,86 km,
- konserwacja wałów przeciwpowodziowych na długości – 135,00 km,
- konserwacja, naprawy i utrzymanie w sprawności technicznej budowli
hydrotechnicznych w ilości - 161 szt.,
- konserwacja, naprawy i utrzymanie w sprawności technicznej zbiorników
(Cieszanowice, Miedzna, Próba, Czarnocin, Joachimów, Ziemiary, Drzewica)
– 6 szt.,
- wykonanie operatów wodnoprawnych – 13 szt. (stan na dzień 31.12.2011 r.).
- badania techniczne wałów - 1 szt. (6,236 km),
- ocena techniczna jazów - 1 szt.,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – 1 szt.
Z zakresu utrzymania urządzeń wodnych Skarbu Państwa nie będących
urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje
Marszałek WŁ wykonano:
- ekspertyzy wałów przeciwpowodziowych – 2 szt. (8,049 km)
- badania techniczne wałów – 1 szt. (stan na dzień 31.12.2011 r.).
Z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych
podstawowych podjęto następujące działania:
- utrzymanie rzek i kanałów na długości – 7,300 km,
- naprawa budowli hydrotechnicznych w ilości – 11 szt.
Z zakresu utrzymania, eksploatacji i konserwacji wód pozostałych i utrzymania
urządzeń nie będących urządzeniami melioracyjnymi:
- utrzymanie rzek i kanałów na długości – 12,530 km,
- konserwacja wałów przeciwpowodziowych na długości – 23,078 km.
w zakresie wykonywania zadań własnych:
Zostały podjęte działania związane z:
 zakupem wyposażenia Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego
i Kryzysowego,
 budową wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego,
 wydawaniem decyzji zwalniających z zakazów prowadzenia robot w obrębie
wałów przeciwpowodziowych, oraz w odległości 50 m od stopy wału po stronie
odpowietrznej,
Na podstawie porozumień z dnia 6 lipca 2011 r. i 14 września 2011 r.
pomiędzy Województwem i Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi w celu zwiększenia skuteczności użycia sprzętu stanowiącego zasób
WMPiK, przekazano Komendom Miejskim/Powiatowym PSP na terenie
Województwa sprzęt specjalistyczny.
Zakończono budowę w obiekcie magazynowym Chojne w ramach zadania:
Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Chojne ul. Piaskowa 12
gm. Sieradz pow. sieradzki.
Rozpoczęto budowę w obiekcie magazynowym Wieluń w ramach zadania:
Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Wieluń ul. Fabryczna 4.
Rozpoczęto budowę w obiekcie magazynowym Poddębice w ramach zadania:
222
Budowa magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego Poddębice ul. Targowa 10.
Dokonano rozbiórki budynku socjalnego „ Namysłów” oraz rozpoczęto budowę
magazynu przeciwpowodziowego i kryzysowego w ramach zadania:
Podejmowano
działania
w
związku
z
budową
magazynu
przeciwpowodziowego i kryzysowego w m. Białaczów 1 pow. opoczyński.
Dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych
wydano 12 decyzji zwalniających z zakazów prowadzenia robot w obrębie wałów
przeciwpowodziowych, oraz w odległości 50 m od stopy wału po stronie
odpowietrznej.
w zakresie zadań inwestycyjnych melioracji wodnych:
W grupie zadań inwestycyjnych
realizowano 5 zadań:
- Zbiornik Smardzew
- rzeka Moszczanka
- rzeka Drzewiczka
- rzeka Wąglanka
- rzeka Prudka
wszystkie zadania są w trakcie realizacji.
-
melioracji
W rozmiarze rzeczowym realizowane były:
budowa zbiornika wodnego o pow. 60,02 ha
regulacja rzek
wodnych
podstawowych
- 1 szt.
- 6,782 km (4 szt.)
Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych
dla zadań:
- Odbudowa wałów (na długości 22,869 km)
 Dolina Warty VI (2 zadania), pow. sieradzki
 Dolina Warty VII, pow. sieradzki
 Dolina Warty VIII, pow. sieradzki
 Dolina Warty IX, pow. sieradzki
- Regulacja rzek (całkowita długość 21,075 km)
 Rzeka Luciąża, pow. piotrkowski
 Rzeka Bełdówka, pow. poddębicki
 Rzeka Swędrnia, pow. sieradzki
- Budowa zbiorników wodnych (całkowita powierzchnia 21 ha)
 Zbiornik Góra Bałdrzychowska, pow. poddębicki
 Zbiornik Regnów, pow. rawski
- Odbudowa stopnia (1 szt.)
 stopień na rzece Drzewiczce, pow. opoczyński
- Budowa urządzeń melioracji szczegółowych (powierzchnia 70,69 ha)
 Żakowice – Różanowice, pow. Kutnowski
223
ŁÓDZKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W
BRATOSZEWICACH
Zgodnie z „Rocznym programem działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na 2011 r.” realizowano zadania z zakresu
doradztwa rolniczego:
Najliczniejszą grupę zadań stanowiła działalność informacyjna poprzez
indywidualne formy doradztwa (porady, instruktaże, konsultacje). W 2011 r.
wykonano ich w ilości ponad 133 tys. Najwięcej porad (69 tys.) udzielono w obszarze
„wspierania rozwoju produkcji rolnej”, z czego 24 tys. stanowiły porady
technologiczne, 21 tys. doradztwo w zakresie prawa unijnego i 15 tys. doradztwo
ekonomiczne. Odrębną grupę stanowiły porady dotyczące programów unijnego
wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Udzielono 24 tys. porad dotyczących
wnioskowania o dopłaty bezpośrednie i również 24 tys. – w zakresie programów
wparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Drugim, bardzo ważnym rodzajem aktywności było prowadzenie działalności
szkoleniowej. Na 2011 r. zaplanowano 1 733 szkolenia , za priorytet przyjmując :
- ubieganie się o przyznanie pomocy finansowej ze środków UE i krajowych
(575 planowanych szkoleń),
- rozwiązywanie problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych
gospodarstw rolnych (260 planowanych szkoleń),
- zarządzanie gospodarstwem rolnym (217 planowanych szkoleń)
- stosowanie nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz
przetwórstwa rolno-spożywczego (201 planowanych szkoleń).
W trakcie realizacji plan szkoleń został przekroczony. Wykonano 2 217 szkoleń
(przekroczenie o 28%), w których uczestniczyło 31 508 osób. Daje to średnią
frekwencję równą 14,21 osoby na jednym szkoleniu. Spośród tych 2 217 wykonanych
szkoleń, 172 szkolenia dotyczyły wykonywania zabiegów ochrony roślin przy użyciu
opryskiwaczy. 4 509 rolnikom wydano zaświadczenia (ważne 5 lat), na podstawie
których mogą te zabiegi wykonywać.
Oprócz szkoleń wyżej wymienionych, które można by nazwać „obligatoryjnymi”
ośrodek realizował dwa projekty szkoleniowe w ramach działania 111 PROW –
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w szkolnictwie i leśnictwie” nt.:
„Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek spełnienia przez
gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem
programów zwalczania chorób zakaźnych” - 154 szkolenia , przy udziale 3 145 osób,
„Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie” – 5 szkoleń, przy udziale 200 osób,
Inną formą działalności edukacyjnej jest organizowanie olimpiad wiedzy dla
uczniów szkół i rolników. W 2011 r. zorganizowano 3 olimpiady i 1 konkurs o zasięgu
wojewódzkim: Olimpiadę Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska (103 osoby),
Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy Rolniczej (104 osoby), Wojewódzką Olimpiadę z
zakresu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego (69 osób),Konkurs wiedzy o BHP w
rolnictwie – dla uczniów klas o profilu rolniczym w szkołach ponadgimnazjalnych (497
uczniów z 17 szkół). Konkurs współorganizowany z PIP, KRUS i Kuratorium Oświaty.
Działalność upowszechnieniowa realizowana poprzez demonstracje i tzw.
„technologie”. W 2011 r., na 438 planowanych przeprowadzono 451 demonstracji
(wskaźnik wykonania
103%),
np. analiza podatku VAT w rolnictwie (95
gospodarstw), optymalizacja wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych
poprzez satelitarne pomiary powierzchni działek rolnych (GPS) – 120 gospodarstw,
224
współpraca ze spółkami wodnymi – 79 spółek i z grupami producentów rolnych – 17
grup.
Oprócz
wymienionych
demonstracji
prowadzono
również
prace
upowszechnieniowe w ramach działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa
Domowego i Agroturystyki, np. identyfikacja produktów tradycyjnych i regionalnych.
W ramach tego działania udzielono pomocy w opracowaniu dokumentacji
do rejestracji 15 produktów tradycyjnych.
Jednym z ważniejszych priorytetów działania jest udzielanie pomocy
w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się
o przyznanie pomocy finansowej ze środków z funduszy UE. W ramach tej
działalności wykonano:
- 20 900 wniosków o płatności obszarowe,
- 1 588 wniosków o płatności obszarowe łącznie z płatnościami
rolnośrodowiskowymi,
- niemal 2,5 tys. wniosków w ramach PROW 2007-2013, na które składały się:
 1 058 wniosków w ramach modernizacji gospodarstw rolnych,
 826 programów rolno-środowiskowych,
 213 wniosków w ramach wparcia dla młodych rolników,
 87 wniosków w ramach różnicowania działalności rolniczej,
 44 wnioski w ramach rozwoju mikroprzedsiębiorstw,
 10 wniosków w ramach zalesiania gruntów rolnych,
 141 umowy w ramach kompleksową ocenę gospodarstw pod kątem
spełniania wymogów wzajemnej zgodności w ramach działania
„Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – cross
compliance,
- opracowanie 399 biznesplany na przedsięwzięcia inwestycyjne kredytowane
kredytami preferencyjnymi z dopłatami ARiMR,
- opracowanie 189 analiz ekonomicznych,
- opracowanie 154 wnioski w ramach pomocy „de minimis”,
- opracowanie 32 wnioski o dofinansowanie programów działalności nie
objętych PROW 2007-2013 (na potrzeby własne, LGD itp.), finansowanych np.
z PO Kapitał Ludzki, KSOW i innych.
Organizowanie targów i wystaw: kalendarz wystawowy obejmuje 5 imprez
targowo-wystawienniczych. W 2011 r. zorganizowano:
- XIX Targi Rolne AGROTECHNIKA w Bratoszewicach – ok. 200 wystawców
firm z branży technicznej, paszowej i innych środków produkcji rolnej i 20 tys.
zwiedzających,
- VI Piotrkowskie Targi Ogrodnicze „Pamiętajmy o ogrodach” – ok. 100
wystawców branży ogrodniczej i 9 tys. zwiedzających,
- XXI Targi Rolniczo-Ogrodnicze w Kościerzynie – targi o profilu technicznym ponad 160 wystawców i 15 tys. zwiedzających,
- XIII Wojewódzka Wystawa zwierząt Hodowlanych połączona z Targami
rolnymi „W sercu Polski” – 100 hodowców prezentujących ok. 600 szt.
zwierząt hodowlanych oraz ok. 15 firm, 25 tys. zwiedzających,
- XX Promocyjno-Handlowa Wystawa Rolnicza ROL-SZANSA w Piotrkowie
Tryb. – targi o profilu technicznym - 300 firm uczestniczących i 30 tys.
zwiedzających.
225
Oprócz targów i wystaw ośrodek jest organizatorem, współorganizatorem lub
uczestnikiem wielu imprez promocyjnych o charakterze masowym, np.
- Ogólnopolskiego Dnia Cebulowego w Grabowie,
- Dni Kukurydzy w Skrzelewie (mazowieckie),
- Forum Budownictwa Wiejskiego na Targach INTER-BUD w Łodzi
- Targów Ogrodów i Małej Architektury PLANEXPO w Łodzi,
- uczestniczy w ok. 50 dożynkach gminnych, 8 powiatowych i w Dożynkach
Prezydenckich w Spale – łącznie w ok. 90 imprezach masowych, w czasie
których promowana jest instytucja, jej oferta usługowa, łącznie z priorytetami
Wspólnej Polityki Rolnej i polityki rolnej Państwa.
 Działalność edytorska i wydawnicza:
- 11 numerów miesięcznika RADA o łącznym nakładzie 47 190 egz. plus 4
kwartalniki „4 pory roku” w nakładzie 11 800 szt. Na wydanie 11 numerów
RADA złożyło się opracowanie 463 atykułów.
 Gazety targowe o łącznym nakładzie 4 100 egz.
- 12 tytułów broszur opracowanych do końca 2011 r. i 10 tytułów wydanych
w nakładzie 6 800 egz. Dwa ostatnie tytuły z planu wydawniczego 2011
zostaną wydane w I kwartale 2012 r.,
- Wznowiono 3 tytuły broszur o łącznym nakładzie 2 350 egz.
Prowadzono analizę rynków rolno-spożywczych. Zadanie to realizowane jest
poprzez monitoring i analizy cen płodów, produktów i środków do produkcji rolnej.
Monitoring cen prowadzony jest : raz na tydzień z 21 targowisk wiejskich i z rynku
hurtowego „Zjazdowa” oraz z 15 punktów skupu zwierząt. Ceny monitorowane
w ramach Zunifikowanego Systemu Informacji Rynkowej MRiRW. Dodatkowo: raz
w miesiącu (za I półrocze) i raz na kwartał (II półrocze) – monitoring cen nawozów
do CDR Brwinów. Łącznie wykonano 2 147 monitorowań. Ceny z bieżących notowań
publikowane na portalu www Ośrodka, zbiorcze notowania z poprzedniego miesiąca
publikowane są w formie wkładki do miesięcznika RADA.
Wykonywane są zadania na rzecz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej – PIB. Na zlecenie instytutu prowadzone są badania rachunkowe
w ramach unijnego Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych
z Gospodarstw Rolnych – Polski FADN. Badaniami rachunkowymi w 2011 r. objęte
było 835 gospodarstw z województwa łódzkiego.
DYREKCJA SIERADZKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
Realizowano takie zadania jak:
- gromadzenie danych oraz wskazywanie obiektów lub obszarów do objęcia
dodatkowymi formami ochrony (pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)
- rozmowy z pracownikami UŁ na temat zachowania bioróżnorodności
i ustanowienia skarpy w Strońsku użytkiem ekologicznym,
- montaż 2 tablic urzędowe na terenie ZPK i 3 tablic urzędowe na terenie
PKMWiW,
226
-
-
-
wymiana 4 tablic informacyjnych na terenie ZPK,
realizacja planu ochrony PKMWiW (m.in. identyfikowanie istniejących
zagrożeń ekologicznych oraz określenie pozycji ich likwidacji bądź
zagrożenia, prowadzenie bazy danych w zakresie środowiska
przyrodniczego, zasobów kulturowych i walorów krajobrazowych,
popularyzacja i udostępnianie informacji o parku i objaśnianie planu
ochrony wśród społeczeństwa) oraz rozmowy z RDOŚ w sprawie
ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000
pokrywającego się w znacznej części z obszarem ZPK,
nawiązywanie kontaktów i tworzenie warunków do rozwijania współpracy
w zakresie edukacji służącej ochronie przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości historycznych i kulturowych w obszarze parków z instytucjami
związanymi
położeniem
lub
zakresem
działania
SPK
(PG
w Burzeninie, PG w Działoszynie LGD z Osjakowa, Ośrodek ZHP
„Nadwarciański Gród”, Uniwersytet Łódzki),
udział w 2 posiedzeniach Rady Sieradzkich Parków Krajobrazowych,
na których poruszano m.in. temat konieczności introdukcji i reintrodukcji
gatunków specjalnej troski rezerwatu Winnica: dzwonka syberyjskiego,
czyśćca kosmatego i przetacznika pagórkowego.
w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turysty ki i rekreacji:
Upowszechniano wiedzę na temat parków krajobrazowych poprzez:
- przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji o Parku Krajobrazowym
Międzyrzecza Warty i Widawki oraz Załęczańskim Parku Krajobrazowym
w ramach konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
- przygotowanie i przeprowadzenie X edycji konkursu ogólnopolskiego
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” (etap parkowy) oraz udział
w etapie wojewódzkim.
 zorganizowano konkursy dla dzieci i młodzieży:
- fotograficzny na powitanie wiosny, pt.: "Wiosenne przebudzenie"
- plastyczny, pt.: "Kolorowy Świat Parków"
- plastyczny, pt.: "Dobre rady na odpady"
- plastyczny i fotograficzny, pt.: "Kocham Parki Krajobrazowe" – etapy:
wiosna, lato, jesień, zima,
 zorganizowano pokonkursowe wystawy prac plastycznych i fotograficznych.
 12 lipca 2011 w Zakładzie Karnym w Sieradzu dla 24 osadzonych została
przeprowadzona prelekcja oraz odbył się pokaz filmu "Załęczański Park
Krajobrazowy, spojrzenie po 30 latach",
 przygotowano i przeprowadzono 12 prelekcji i prezentacji (ok. 32 godzin) dot.
walorów ZPK i PKMWiW dla ok. 424 osób, głównie dzieci i młodzieży,
 oprowadzono po ZPK i PKMWiW oraz obsłużono merytorycznie 13 grup
wycieczkowych (ok. 49 godzin), dla 445 osób w tym grupę ok. 50 studentów
Politechniki Łódzkiej i 80 studentów Uniwersytetu Łódzkiego,
 odbyły się 2 wycieczki tematyczne z okazji Międzynarodowego Roku Lasów,
z uczniami gimnazjum w Burzeninie do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
oraz Nadleśnictwa Poddębice,
 21 maja 2011 r. zorganizowano stoisko, przygotowano i prowadzono
konkursy, quizy, prowadzono dystrybucję materiałów informacyjnych

227





na festynie zorganizowanym w Manufakturze pod hasłem: „Rok 2011
Międzynarodowym Rokiem Lasów”,
23 marca 2011 r. odbyły się zajęcia terenowe -fotograficzne z okazji
Międzynarodowego Roku Lasów (rozpoznawanie gatunków drzew PKMWiW)
promowano parki krajobrazowe podczas Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi.
Przygotowano i przeprowadzono konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci
i młodzieży.
przeprowadzono rajdy:
- 9 kwietnia 2011 r. odbył się rajd „Śladami Łuki Bakowicza” zorganizowany
przez Zarząd Oddziału PTTK w Sieradzu i wsparciu Dyrekcji Sieradzkich
Parków Krajobrazowych. Wzięło w nim udział ok. 600 osób,
- 14 maja 2011 r. odbył sie rajd ekologiczny "Tropami przyrody"
zorganizowany we współpracy z Zarządem Oddziału PTTK w Sieradzu;
"Przyroda uczy najpiękniej" - to hasło przyświecało, wędrującym po
leśnych ścieżkach, drużynom. W rajdzie wzięło udział ok. 100 osób,
- 10 czerwca 2011 r. odbył się rajd „Nadwarciański szlak” atrakcyjnymi
przyrodniczo i kulturowo terenami PKMWiW, w ramach którego
przeprowadzony został konkurs wiedzy o parku, piosenki ekologicznej;
w rajdzie wzięło udział ok. 100 osób.
- 17 września IX rajd Sieradzkiego Szwędaczka "Szlakiem Walk nad Wartą
1939"; współorganizatorem była Dyrekcja Sieradzkich Parków
Krajobrazowych; w rajdzie wzięło udział ok. 300 osób,
przeprowadzono zajęcia z przedszkolakami w ramach programu
edukacyjnego realizowanego przez placówki oświatowe "Cała Polska czyta
dzieciom",
1-2 października w Wieluniu odbyły się Obchody „Światowego Dnia Turystyki”.
w zakresie promocji i wydawnictw:







wydano publikacyjną wizytówkę SPK, pt.: „Sieradzkie parki krajobrazowe” –
2000 szt.,
dokonano dodruku folderu PKMWiW – 2000 szt.,
wykonano foldery-składanki ZPK, PKMWiW – 4000 szt.,
udostępniono fotografie z terenu ZPK do publikacji (Dydaktyczna ścieżka
przyrodnicza), przygotowanej przez studentów w ramach projektu unijnego
„Złap Równowagę Odkryj Naturę”,
opracowano przy współpracy z DSPK mapę geoturystyczną „Załęczański Park
Krajobrazowy i okolice – Wyżyna Wieluńska (część północna Jury Polskiej)”,
opracowano projekt i wykonano kalendarz Dyrekcji Sieradzkich Parków
Krajobrazowych na 2012 rok,
aktualizowano stronę internetową DSPK.
228
DYREKCJA
ZESPOŁU
KRAJOBRAZOWYCH
NADPILICZNYCH
PARKÓW
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
Realizowano następujące zadania:
 czynna ochrona przyrody - ochrona siedlisk i stanowisk chronionych roślin
i zwierząt - ochrona i monitoring następujących gatunków roślin: sasanka
wiosenna, obuwik pospolity, pełnik europejski, widłak alpejski, goryczka
orzęsiona, zawilec wielkokwiatowy, soplówka jodłowa oraz stanowisk ptaków
drapieżnych na terenie ZNPK: bielika, myszołowa, jastrzębia gołębiarza – ilość
stanowisk: 22,
 prace pielęgnacyjne w Rezerwacie Murawy Dobromierskie: wykoszenie
obszaru o powierzchni 1,5 ha,
 zorganizowanie posiedzeń Rady Parków ZNPK zgodnie z wymogami ustawy
o ochronie przyrody – liczba posiedzeń: 2,
 gromadzenie danych oraz wskazywanie obiektów lub obszarów do objęcia
dodatkowymi
formami
ochrony
(pomniki
przyrody,
stanowiska
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
zabytki
kultury)
inwentaryzacja
obiektów
na
terenie
ZNPK
i wskazanie do objęcia ochroną – pomniki przyrody – liczba wniosków: 17,
 konserwacja i uzupełnianie oznakowania obszaru ZNPK - uzupełnienie
i remont zniszczonych tablic ZNPK – liczba tablic: 10,
 gromadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej przyrody oraz wartości
historycznych i kulturowych – ilość zdjęć/dokumentów: 300,
 wyszukiwanie i gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących
przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych – ilość
materiałów: 40.
w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turystyki i rekreacji:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 prowadzenie terenowych zajęć edukacyjnych dla grup przedszkolnych, szkół
podstawowych i
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjanych i stowarzyszeń,
a także wykładów, prelekcji, pogadanek w placówkach oświatowych i na
terenie sal edukacyjnych w biurach ZNPK:
- liczba przeprowadzonych zajęć terenowych: 75
- liczba przeprowadzonych prelekcji, wykładów: 32
 obchody Międzynarodowego Roku Lasów na terenie ZNPK:
- prowadzenie wykładów, prelekcji, zajęć terenowych pod hasłem „Lasy
dla
ludzi” - organizacja stoisk i wystaw,
 organizacja rajdu pieszego po najcenniejszych zespołach leśnych
Przedborskiego PK ,
 realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie szkółki i w siedzibie
ZNPK
w
Moszczenicy
projekt
założenia
ogrodu
botanicznego/dendrologicznego: wykonanie projektu w trzech egzemplarzach,
 organizacja konkursu „Poznajemy parki krajobrazowe Polski” - udział
we wszystkich zorganizowanych etapach konkursu,
 organizacja konkursu „Cztery pory roku w ZNPK” – konkurs fotograficzny,
 organizacja konkursu „Władcy Polski na terenie ZNPK” – konkurs wiedzy,
229
 organizacja konkursu „Barwy Nadpilicza” – konkurs plastyczny,
 zaprojektowanie, wytyczanie i konserwacja ścieżek edukacyjnych na terenie
ZNPK - konserwacja ścieżki edukacyjnej „Osobliwości góry Kozłowej”, ścieżki
edukacyjnej w rezerwacie Spała”, ścieżki edukacyjnej „Uroczysko Kaleń” –
ilość ścieżek: 3,
 wytyczanie i konserwacja szlaków turystycznych, monitoring - konserwacja
szlaków: zielonego szlaku „Przedborskiego Parku Krajobrazowego”,
wytyczenie szlaku „Szlak królewskich łowów” PPK I, konserwacja i remont
ścieżki rowerowej wokół Zbiornika Sulejowskiego im. Zygmunta Goliata – ilość
szlaków/ścieżek: 3,
 organizacja rajdów turystycznych:
- rajd rowerowy „Śladami oddziału majora Hubala”,
- rajd rowerowy „Ścieżką rowerową im. Zygmunta Goliata wokół Zbiornika
Sulejowskiego”,
- rajd pieszy „Szlakiem królewskich łowów Kazimierza Wielkiego”,
 realizacja programu „Pejzaż Wszystkich Świętych” realizowanego wspólnie
z Łódzkim Domem Kultury z dotacji Ministerstwa Kultury – wystawy, realizacja
obiektów, wydawnictwo – ilość zrealizowanych zadań: 5
 udział w imprezach lokalnych i regionalnych, służących zachowaniu
dziedzictwa kulturowego i promocji regionu:
- udział w „Jarmarku Wojewódzkim”,
- cykl
wystaw
fotograficznych
„Ścieżki
pamięci…”
poświęcony
pozostałościom kultury żydowskiej realizowany wspólnie z ŁDK – ilość
wystaw: 5,
- udział w „Hubertusie Łęczyckim”,
 organizacja praktyk studenckich.
w zakresie promocji i wydawnictw:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 przygotowanie i opracowanie wydawnictw oraz innych materiałów
edukacyjnych, popularyzacyjnych i promocyjnych:
- folder edukacyjno – informacyjny o ZNPK - zaprojektowanie i opracowanie
treści wydawnictwa – ilość folderów: 1,
- album „Pomnik przyrody województwa łódzkiego” – dokonanie
niezbędnych poprawek i rozszerzenia zakresu ilościowego pomników
przyrody o nowe obiekty i gminy – ilość albumów: 1,
- współwydanie i opracowanie albumu „Kamienie pamięci, kamienie
niepamięci – cmentarze ewangelickie województwa łódzkiego”- ilość
albumów: 1,
- opracowanie, zaprojektowanie i współwydanie z ŁDK w Łodzi kalendarza
„Współczesna rzeźba ludowa w krajobrazowych Nadpilicza”- ilość
projektów: 1,
- folder edukacyjny do ścieżki edukacyjnej „Osobliwości Góry Kozłowej” zaprojektowanie i opracowanie treści wydawnictwa – ilość folderów: 1,
 utrzymanie i aktualizacja witryn internetowych – www.bip.znpk.com.pl
www.znpk.com.pl
 współpraca z mediami w zakresie edukacji, promocji ZNPK:
- program w TVP Łódź,
- artykuły w miesięczniku samorządowym Ziemia Łódzka – 3 artykuły,
230
- realizacja filmów o ZNPK – 1 film.
DYREKCJA PARKU KRAJOBRAZOWEGO WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
Realizowano m.in. takie zadania jak:
 inwentaryzacja przyrodnicza źródlisk w Skoszewach Nowych w związku
z planowanym wskazaniem obiektu do ochrony szczególnej, jako użytku
ekologicznego,
 podjęcie współpracy z Nadleśnictwem Brzeziny w sprawie czynnej ochrony łąk
w dolinie Mrożycy na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górna
Mrożyca,
 inwentaryzacja chronionych i zasługujących na ochronę, wyróżniających
drzew na terenie PKWŁ (we współpracy z Katedrą Geobotaniki i Ekologii
Roślin UŁ, w ramach wykonywanych prac magisterskich; zinwentaryzowano
306 drzew),
 podpisanie porozumienia z Wydziałem Chemii UŁ oraz rozpoczęcie badań
stanu czystości wód powierzchniowych na terenie PKWŁ (badania dorzecza
Moszczenicy),
 współpraca w prowadzeniu badań terenowych do pracy p.n. „Wpływ
wybranych czynników antropogenicznych na florę małych rzek na przykładzie
Mrożycy”,
 monitoring motyli nocnych na terenie PKWŁ – etap wstępny prac
na wybranych stanowiskach,
 organizacja 2 posiedzeń Rady PKWŁ,
 zainstalowanie 5 nowych tablic urzędowych na granicach PKWŁ, naprawa
tablicy urzędowej na granicy ZPK Górna Mrożyca,
 wydanie opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinii
dotyczących planowanych działań inwestycyjnych i w sprawach pokrewnych
(łącznie ok. 40 opinii),
 opiniowanie
projektów
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – 6 opinii,
 opinie dotyczące planowanych działań inwestycyjnych: melioracja rzeki
Mrożycy, budowa mostu wraz z przekładką rzeki Mrożycy w miejscowości
Poćwiardówka, przebudowa ul. Aksamitnej, ekohydrologiczna rekultywacja
zbiorników na rzece Bzurze, przebudowa ul. Strykowskiej,
 gromadzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej przyrody oraz wartości
historycznych, kulturowych i etnograficznych – działanie prowadzone
systematycznie (bazę dokumentacji fotograficznej uzupełniono o około 1,5 tys.
fotografii cyfrowych),
 monitoring zajęć gniazd bociana białego w miejscowości Lipka,
Poćwiardówka; monitoring stanowiska rozrodczego pustułki na kościele
mariawickim w miejscowości Lipka; monitoring (dynamika liczebności)
zimowego skupienia sowy uszatej na stanowisku w miejscowości Skoszewy
Stare.
231
w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turystyki i rekreacji:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 terenowe zajęcia edukacyjne (łącznie 28, dla 1154 uczestników); spacery
edukacyjne (łącznie 12 dla 854 uczestników); prelekcje i wykłady (łącznie 41
dla 1836 uczestników),
 organizacja konkursów ekologicznych (łącznie 8, dla 625 uczestników), w tym
m.in. organizacja eliminacji wojewódzkich (4 etapu) X edycji konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, wraz „zieloną szkołą” dla finalistów
wojewódzkich (35 uczestników); organizacja 1 etapu XI edycji konkursu PPKP
(61 uczestników); konkursy wiedzy o PKWŁ w ramach: 49 Rajdu „Szlakiem
Powstania Styczniowego” Dobra 2010 (260 uczestników), X „Tour de Kalonka”
(154 uczestników),
 organizacja praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego
i SGGW AR w Warszawie, kierunków Geografia, Turystyka, Gospodarka
przestrzenna (łącznie 7 osób); organizacja stażu naukowego dla doktorantki
UŁ oraz pomoc w realizacji projektu naukowego „Potencjał geoturystyczny
PKWŁ”,
 organizacja konferencji naukowo-samorządowej „15 lat PKWŁ” –
doświadczenia i perspektywy” (udział około 70 uczestników),
 współorganizacja i prowadzenie wycieczki po Łodzi i terenie PKWŁ
dla uczestników XIV festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza
Puchalskiego w Łodzi,
 organizacja konkursu fotograficznego „uRok lasu 2011” (46 uczestników)
oraz współpraca z Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
w organizacji pleneru malarskiego „Uroki PKWŁ”,
 organizacja i współorganizacja 9 rajdów turystycznych (pieszych
i rowerowych) dla łącznej liczby około 1850 uczestników (m.in. 3 edycje
„Rajdu Przyjaciół PKWŁ”, Rajd „Tour de Kalonka”, I Rajd „Rowerem i pieszo
Wzniesienia Łódzkie cieszą” , VII Powiatowy Rajd „Szlakami PKWŁ” i in.),
 pomoc w organizacji imprez turystycznych organizowanych na terenie PKWŁ
(5 działań), m.in. serii „Rajdów wieczornych po PKWŁ”; zawodów „Dogtrekking”, rajdu „Setka po Łódzku”,
 renowacja oznakowania (wraz z dostosowaniem do obowiązujących
standardów) około 30 km czarnego szlaku rowerowego po PKWŁ,
 udział w pracach Komitetu Wdrożeniowego „Programu rozwoju turystyki
w województwie łódzkim na lata 2007-2020”,
 renowacja treści tablicy informacyjno-edukacyjnej w miejscowości Byszewy,
 przegląd stanu urządzeń i stanu porządku w otoczeniu punktów informacyjnoturystycznych stanowiących własność Dyrekcji PKWŁ.
w zakresie promocji i wydawnictw:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 przygotowanie i druk wydawnictw edukacyjnych i popularyzacyjnych; w tym
m.in.: opracowanie i druk kalendarza przyrodniczego (nakład 1,5 tys. egz.),
map turystyczno krajoznawczych (nakład 2 tys. egz.),
 przygotowanie i aktualizacja materiałów na stronie www.pkwl.pl,
administrowanie stroną, przygotowanie news‟ów (łącznie około 70 news‟ów),
przygotowanie artykułów popularyzacyjnych do wydawnictw zewnętrznych
232



(łącznie 18), w tym m.in. materiały na temat 15 PKWŁ do okolicznościowego
numeru czasopisma „Wędrownik”,
udostępnianie materiałów z zasobów Dyrekcji PKWŁ, w tym, m.in.:
przekazanie 70 kompletów materiałów promocyjnych PKWŁ (foldery, mapy)
na potrzeby Katedry Ochrony Przyrody UŁ w związku z organizacją
warsztatów naukowych;
przekazanie folderów PKWŁ (160) map (40)
uczestnikom Festiwalu Gór 2011 organizowanego przez Polskie Towarzystwo
Tatrzańskie; przekazanie 25 albumów PKWŁ dla finalistów Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej, przekazanie map ściennych PKWŁ (na PCV) Urzędowi Gminy
Nowosolna, ośrodkowi „Agat”, Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ,
promocja Parku i edukacja ekologiczna w ramach: VIII Jarmarku Łódzkiego
„Mix regionalny” (w tym organizacja stoiska, przygotowanie wystawy „Ziołowe
skarby Wzniesień Łódzkich”), Festynu Leśnego w Manufakturze z okazji
„Roku Lasu 2011 (w tym aranżacja stoiska, prowadzenie aktywności
edukacyjnych, prezentacja parków krajobrazowych),
wywiady i pomoc w realizacji materiałów dla TV (łącznie 10 zdarzeń), w tym
m .in.: udział w przygotowaniu materiałów filmowych z terenu PKWŁ do cyklu
telewizyjnych filmów TV Toya na temat PKWŁ, wywiady dla prasy,
przygotowanie serwisów info: (łącznie 7 zdarzeń), wywiady dla radia (1
zdarzenie), udział w audycji regionalnej w „Radio „Żak”
DYREKCJA BOLIMOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
Realizowano takie zadania jak:
 wnioski do aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko modernizacji
linii kolejowej C-E20,
 wydanie 23 opinii do projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
planowanych inwestycji,
 wydanie 93 opinii urbanistycznych,
 patrole, lustracje, interwencje, m.in.:
- patrol terenu Nadleśn. Radziwiłłów i Skierniewice, okolic Bud Grabskich,
Kamiona, leśn. Grabina i Skierniewice,
 lustracja linii kolejowej w budowie na odc. Skierniewice -Żyrardów (przejścia
dla zwierząt, zaśmiecenie terenu),
 przegląd stanu czystości i porządku na odcinku Rawka – rez. Ruda Chlebacz
– rez. Kopanicha - Most Kopersteina – Rokita – Prochowy Młynek – Grabinka
(Natura 2000) – rez. Rawka,
 organizacja posiedzeń Rady Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
oraz udział w posiedzeniach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody – 4
posiedzenia Rady BPK.
233
w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turystyki i rekreacji:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 przeprowadzenie 66 zajęć z edukacji ekologicznej dla 3701 osób (12906,7
osobo/godz.) w tym:
- 37 zajęć stacjonarnych dla 1666 osób (3207,2 osobo/godz),
- 29 zajęć terenowych dla 2035 osób (9699,5 osobo/godz.),
 imprezy ekologiczne, konkursy:
- X edycja konkurs "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
- Konkurs edukacyjno-ekologiczny z okazji "Dnia Ziemi" we współpracy
z MOK w Skierniewicach,
- Konkurs podczas pikniku “Odkryj Mazowsze”,
- Konkurs podczas XI Rajdu „Ścieżkami Puszczy Bolimowskiej”,
we współpracy z Oddz. LOP Skierniewice,
- Konkursy podczas Pikniku Rodzinnego, we współpracy z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową w Skierniewicach,
- Konkursy podczas spływów i rajdów.
 uaktualnianie bazy informacji turystycznej.
 przygotowanie 6 opinii dotyczących realizacji zadań z zakresu edukacji
ekologicznej,
 oznakowanie Parku, wytyczanie i konserwacja szlaków turystycznych,
 przygotowanie mapy oznakowania granic Parku,
 opracowanie projektu utworzenia szlaku turystyki rowerowej „Przez Parki
Krajobrazowe Woj. Łódzkiego”,
 postawienie 10 nowych tablic na granicach Parku,
 odnowienie 117 km szlaków turystycznych,
 konsultacje z LGD „Kraina Rawki” w sprawie sieci szlaków turystycznych
na terenie Parku i okolic.
 przygotowanie projektu 110 km szlaku „Rawska Ósemka”,
 wykonanie 5 szt. nowych, zadaszonych tablic.
 organizacja rajdów turystycznych – 4 rajdy, aktualizacja kalendarza imprez
turystycznych na rok 2011,
 udział w imprezach lokalnych i regionalnych – 5 imprez,
 organizacja obchodów XXV-lecia BPK wraz z wydarzeniami towarzyszącymi
(konferencja, sesje terenowe, plener fotograficzny, wydawnictwa),
 zorganizowanie 8 praktyk studenckich,
 pomoc studentom, 9 umów dot. prac dyplomowych,
 konferencje, narady, spotkania, w tym konsultacje w sprawie:
- powiększenia obszaru BPK w gm. Biała Rawska, obiektów ochrony
zwierząt na linii kolejowej Skierniewice – Warszawa,
- seminarium „Nowe spojrzenie na stare myślenie” w Puszczy
Mariańskiej,
- międzynarodowa konferencja „Przyroda nie zna granic”,
- XVIII Międzynarodowa Szkoła Ochrony Obszarów Krasowych,
- posiedzenie Mazowieckiej Rady Ochrony Przyrody w Warszawie,
- konsultacje w sprawie programu ESOLAB,
- posiedzenia Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego.
234
w zakresie promocji i wydawnictw:
Realizowano m. in. takie zadania jak:
 Wydawnictwa, gadżety:
- zrealizowanie 6 publikacji własnych, w tym: mapa przyrodniczoturystyczna „Rawka…”, album przyrodniczy, kalendarz ekologiczny,
wydawnictwo pokonferencyjne,
- wykonanie 6 plansz wystawienniczych o walorach BPK,
- wykonanie gadżetów na XXV-lecie BPK.
 Informacje w prasie – 4 publikacje.
235
DEPARTAMENT FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
w z a k r e s i e realizacji Programu Rozwoju Obszarów W iejskich na lata
2007-2013:
W dniu 29 stycznia 2009 r. w Warszawie została podpisana umowa
dwustronna nr 7/BZD-UM05/2009 pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, działającej jako Agencja Płatnicza, a Samorządem Województwa,
określająca szczegółowy zakres zadań delegowanych przez Agencję Płatniczą
do Samorządu Województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, samorządy województw pełnią funkcję instytucji
wdrażających dla następujących działań:
W ramach osi 1 „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”:
Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
Beneficjentami przedmiotowego działania są starostwa powiatowe jako organy
prowadzące postępowanie scaleniowe, a działanie ma na celu poprawę struktury
obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie
i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych
oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych, wydzielenie, bez procedury
wywłaszczeniowej, niezbędnych gruntów na cele infrastruktury technicznej
i społecznej w ramach postępowania scaleniowego.
Pierwszy termin składania wniosków o przyznanie pomocy dla działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ogłoszony został przez Marszałka WŁ, trwał
od dnia 24 sierpnia 2009 r. do dnia 22 października 2009 r.
Do Urzędu w Łodzi wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną
kwotę pomocy 7 479 341,25 PLN.
Tylko wniosek ze Starostwa Powiatowego w Sieradzu pn.: „Scalanie gruntów obiektu
Świątki” został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do przyznania pomocy,
w związku z czym została wydana 1 decyzja na kwotę dofinansowania 2 751 428,33
PLN.
II nabór wniosków w ramach powyższego działania trwał w dniach
od 1 września 2010r do 1 października 2010r. Zostały złożone 3 wnioski na łączną
kwotę dofinansowania 6 311 544,34 PLN. Wszystkie 3 wnioski zostały pozytywnie
zweryfikowane i zakwalifikowane do przyznanie pomocy, w związku z powyższym
zostały wydane 3 decyzje na łączna kwotę dofinansowania 6 311 544,34 PLN.
III nabór wniosków w ramach przedmiotowego działania trwał od 3 listopada
2011 r do 3 grudnia 2011 r. Nie został złożony żaden wniosek w ramach powyższego
naboru.
W ramach przedmiotowego działania złożono 11 wniosków o płatność na kwotę
1 574 932,66 z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 733 652,55 PLN.
236
Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywanie rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi”
Celem działania jest poprawa jakości gleb poprzez regulację stosunków
wodnych, zwiększenie retencji wodnej oraz poprawa ochrony użytków rolnych
przed powodziami. Jedynym Beneficjentem przedmiotowego działania jest
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
W dniach 20 lipca – 17 września 2009 r. ogłoszony został I nabór wniosków
o przyznanie pomocy, w ramach którego złożone zostały 4 wnioski o przyznanie
pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 10 532 017,91 PLN.
W grudniu 2009 r. pozytywnie została zakończona weryfikacja wszystkich złożonych
wniosków o przyznanie pomocy. W styczniu 2010 r. wydane zostały 4 decyzje
Marszałka WŁ na wykonanie melioracji wodnych podstawowych na łączną
wnioskowaną kwotę pomocy 10 532 017,91 PLN.
W 2010 roku po przeprowadzonych procedurach przetargowych doszło do
zmian wszystkich decyzji w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych operacji.
Według stanu na dzień 17 stycznia 2011 r. łączna kwota pomocy wynosi
5 240 703,20 PLN.
II nabór wniosków w ramach powyższego działania trwał w dniach
od 3 listopada 2011 r. do dnia 3 grudnia 2011 r. , w ramach którego został złożony
1 wniosek o przyznanie pomocy na wnioskowana kwotę pomocy 1 442 782,09 PLN.
W chwili obecnej trwa proces weryfikacji złożonego wniosku.
W dniu 14 października 2011 r. Zarząd WŁ podjął uchwałę w sprawie: ustalenia
terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – na
operacje dotyczące priorytetu „Gospodarka Wodna” – objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn, zm)
Instytucja Zarządzająca , którą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi pismem
z dnia 17 października 2011 r. wydała wiążące Instytucję Wdrażającą polecenie
o wstrzymaniu do końca 2011 roku naborów wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami
wodnymi” – na operacje dotyczące priorytetu „Gospodarka Wodna” – objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wstrzymanie Naborów wynika z konieczności podjęcia dodatkowych działań
pod kątem prawidłowości przeprowadzania postępowań oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanych przedsięwzięć.
W ramach powyższego działania złożono 4 wnioski o płatność na kwotę
2 677 241,41 PLN.
237
W ramach osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej”:
Działanie: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
Działanie to ma na celu poprawę podstawowych usług na obszarach
wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój
społeczno-gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
W dniach 4 – 29 maja 2009 r. odbył się I nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach poniższych zakresów:
- wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych,
- tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych,
- gospodarka wodno – ściekowa.
W ramach przedmiotowego działania złożonych zostało 125 wniosków.
Pozytywnie zweryfikowanych zostało 118 wniosków o przyznanie pomocy
i w związku z tym w okresie listopad – grudzień 2009 r. podpisano 118 umów
z Beneficjentami przedmiotowego działania na łączną kwotę dofinansowania
177 691 336 PLN.
W 2010 roku przeprowadzane były działania związane ze zmianami zawartych
umów przyznania pomocy, głównie w związku ze zmianą kosztów kwalifikowalnych
operacji po zakończonych procedurach przetargowych, a także kwot dofinansowania
i terminów realizacji.
W 2011 r. w dniach od 1 marca do 29 kwietnia odbył się II nabór wniosków
o przyznanie pomocy, w ramach którego złożonych zostało 149 wniosków na łączną
kwotę dofinansowania 274 837 248,83 PLN. W wyniku pozytywnej weryfikacji
podpisanych zostało 96 umów o przyznanie pomocy na łączna kwotę pomocy
164 714 149 PLN.
Od 12 grudnia 2011 r. do 9 lutego 2012 r. trwa nabór wniosków o przyznanie
pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
na zakres dotyczący budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk
stałych.
W ramach powyższego działania złożono 139 wniosków o płatność na kwotę
101 595 355,49 PLN, z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 46 193 563,17
PLN.
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Celem przedmiotowego działania jest poprawa jakości życia na obszarach
wiejskich, promocja obszarów wiejskich, zachowanie dziedzictwa kulturowego,
wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
W 2009 r. odbyły się dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy:
I nabór odbył się w terminie 2 luty – 2 kwietnia 2009 r. w ramach którego, złożonych
zostało 125 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 51 921 818 PLN.
W wyniku pozytywnej weryfikacji w dniach 2-3 września 2009 r. podpisanych zostało
118 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę pomocy 46 653 164 PLN.
II nabór odbył się w terminie 19 październik – 17 grudzień 2009 r. Złożonych zostało
116 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy
43 778 694 PLN. W dniach: 9 czerwca – 7 lipca 2010 r. podpisano 106 umów
przyznania pomocy na łączną kwotę dofinansowania 39 680 708 PLN.
238
Ponadto w 2010 roku przeprowadzane były działania związane ze zmianami
zawartych umów przyznania pomocy (zarówno w przypadku operacji realizowanych
w ramach I i II naboru wniosków), głównie w związku ze zmianą kosztów
kwalifikowalnych operacji po zakończonych procedurach przetargowych, a także
kwot dofinansowania i terminów realizacji. Według stanu na dzień 17 stycznia 2011 r.
łączna kwota przyznanej pomocy wynosi 76 848 102 PLN.
III nabór wniosków odbył się w terminie 8 sierpnia – 5 września 2011 r.
w ramach którego złożonych zostało 178 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
65 059 057,84 PLN. W chwili obecnej trwa proces weryfikacji złożonych wniosków.
Jednocześnie złożono 234 wniosków o płatność na kwotę 64 417 953,83 PLN,
z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 42 181 352,36 PLN.
W ramach osi 4 „LEADER”:
Od 17 listopada 2008 r. do 15 stycznia 2009 r. trwał nabór wniosków na wybór
lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju. Uchwałę w sprawie
wyboru lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR)
Zarząd WŁ podjął 2 czerwca 2009 r. Ostatecznie umowy podpisano 18 czerwca 2009
r. z 20 lokalnymi grupami działania z terenu Województwa. Kwota dofinansowania,
wnioskowana przez LGD, na realizację LSR wyniosła 102 556 365,15 PLN i była
uwarunkowana liczbą mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym lokalnymi
strategiami rozwoju (148 zł x liczba mieszkańców).
LGD, które podpisały umowy ramowe ogłaszały nabory w ramach poniższych
działań:
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
W ramach przedmiotowego działania Lokalne Grupy Działania przeprowadzały
nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje odpowiadające warunkom
przyznania pomocy w ramach działań osi 3 dla następujących działań:
 „Odnowa i rozwój wsi” – celem przedmiotowego działania jest poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich, promocja obszarów wiejskich, zachowanie
dziedzictwa kulturowego, wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
obszarów wiejskich. Po wyborze operacji przez LGD, weryfikacja wniosków
odbywa się w Urzędzie.
 dla tzw. małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się od
osiągnięcia jej celów. Po wyborze operacji przez LGD, weryfikacja wniosków
odbywa się w Urzędzie.
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Po wyborze operacji przez LGD,
weryfikacja wniosków odbywa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - Po wyborze operacji
przez
LGD,
weryfikacja
wniosków
odbywa
się
w
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W 2011 roku spłynęły wnioski z 43 naborów przeprowadzonych przez Lokalne
Grupy Działania w tym:
239
Na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi
3 (Odnowa i rozwój wsi) spłynęły wnioski z 20 przeprowadzonych naborów.
W wyniku przeprowadzonych naborów zostało złożonych łącznie 59 wniosków
na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 14 571 847,36 PLN. Do chwili obecnej
podpisano 21 umów na kwotę 5 022 128 PLN. Trwa weryfikacja pozostałych
wniosków.
Na operacji dla tzw. małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi, spłynęły wnioski z 23 przeprowadzonych naborów.
W wyniku przeprowadzonych naborów zostało złożonych łącznie 313 wniosków
na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 5 824 069,54 PLN. Do chwili obecnej
podpisano 120 umów na kwotę 2 178 732,18 PLN. Trwa weryfikacja pozostałych
wniosków.
W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”
złożono 54 wnioski o płatność na kwotę 11 256 043.00, z czego do chwili obecnej
wypłacono 1 727 131,00 PLN.
W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych
projektów złożono 255 wniosków o płatność na kwotę 4 224 558,22 z czego do chwili
obecnej wypłacono 2 232 587,44 PLN.
Działanie: „Wdrażanie projektów współpracy”
Działanie „Wdrażanie projektów współpracy” pozwala na wdrażanie wspólnych
przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.
Do końca roku 2011 zostało złożonych 14 wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Wdrażanie projektów współpracy”, na łączną wnioskowaną kwotę
452 487,50 PLN w tym:
- 6 wniosków w ramach realizacji projektu współpracy,
- 8 wniosków w ramach przygotowania projektu współpracy.
Wśród 14 wniosków 3 dotyczyły projektów międzynarodowych a 11 dotyczyło
projektów międzyregionalnych.
Na dzień 13 stycznia 2012 r. podpisano 8 umów na łączną kwotę 196 630,27 PLN.
Złożono 11 wniosków o płatność na kwotę 259 264,4, z czego do chwili obecnej
wypłacono 82 438,97 PLN.
Działanie: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja”
Wraz z wnioskiem o wybór lokalnej grupy działania złożono po raz pierwszy wnioski
w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie
umiejętności i aktywizacja” na rok 2009 r. Do 27 listopada 2009 r. podpisano 20
umów na łączną kwotę 3 498 637,39 PLN.
Od 15 września do 15 października 2009 r. trwał II nabór wniosków na działanie
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
na rok 2010. Do dnia 31 maja 2010 r. podpisano 20 umów na łączną kwotę
3 532 049,62 PLN.
Od 1 września do 30 listopada 2010 r. trwał III nabór wniosków na działanie
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
na lata 2011-2015. Do dnia 5 sierpnia 2011 r. podpisano 20 umów na łączną kwotę
240
15 843 256,94 PLN. Do chwili obecnej z wszystkich działań realizowanych w ramach
Programu rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 złożono 841 wniosków o płatność
na kwotę 193 609 020 z czego do chwili obecnej wypłacono kwotę 98 102 118,64 zł.
w zakresie Krajowej Sieci Obszarów W iejskich:
W strukturach Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
funkcjonuje Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizujący
zadania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
roku w sprawie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Celem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest wsparcie wdrażania i oceny polityki
w zakresie
rozwoju
obszarów
wiejskich
oraz
identyfikacja,
analiza,
rozpowszechnianie oraz wymiana informacji w tym zakresie wśród wszystkich
zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz
wspólnotowym. Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację Planu
działania. W związku z powyższym w roku 2011 Sekretariat Regionalny KSOW
zrealizował następujące przedsięwzięcia:
Wojewódzki konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne „Złota
Grusza”
Zasięg konkursu miał charakter wojewódzki, podobnie jak w poprzedniej edycji
uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach: gospodarstwo agroturystyczne
i gospodarstwo agroturystyczne tradycyjne. Po zakończeniu naboru zgłoszeń
powołana komisja wizytowała w celu oceny zgłoszone do udziału w konkursie
gospodarstwa. W ramach organizacji konkursu zostały zabezpieczone środki
na nagrody pieniężne oraz na zakup statuetek Złotej Gruszy. Nagrody zostały
wręczone zwycięzcom podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Turystyki w Wieluniu
w dniu 01 października 2011 r. Z przebiegu konkursu i jego podsumowania
wyprodukowano i wyemitowano program – reportaż.
Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – etap wojewódzki
Sekretariat Regionalny KSOW wraz z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego,
Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Łodzi
oraz Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem w Łodzi podjął
się współorganizacji etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta
Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego. Inicjatywa miała na celu podniesienie
poziomu świadomości o niebezpieczeństwach i zagrożeniach towarzyszących pracy
w gospodarstwach rolnych oraz potrzebie zapobiegania sytuacjom w wyniku których
wystąpić może zagrożenie wypadkowe. Zadaniem konkursu była także promocja
zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy oraz poprawa bezpieczeństwa
i higieny pracy, a także promocja działań PROW 2007-2013 dotyczących
modernizacji gospodarstw rolnych. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 120
gospodarstw. Sekretariat Regionalny był odpowiedzialny za organizację konferencji
podsumowującej wojewódzki etap konkursu, która odbyła się w dniu 15 października
2011 r. podczas „IV Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2011”.
241
Ogólnokrajowy konkurs „Przyjazna Wieś” – etap wojewódzki
Regulamin konkursu został opracowany przez MRiRW – SC KSOW. W gestii
zarządów województw było przyjęcie regulaminu, a także ustalenie rodzaju nagród.
Informacjao konkursie została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, SR
KSOW Województwa Łódzkiego oraz wysłana bezpośrednio do partnerów KSOW
(gmin, Lokalnych Grup Działania). Regulamin konkursu oraz skład komisji
konkursowej zostały przyjęte Uchwałą Nr 1137/11 Zarządu WŁ z dnia 26 lipca
2011 r. W tegorocznej edycji konkursu do Sekretariatu Regionalnego KSOW
Województwa Łódzkiego wpłynęło 10 wniosków. Ocenie formalnej poddanych
zostało 8 wniosków, w tym: 3 w ramach kategorii społecznej i 5 w ramach kategorii
technicznej. Zwycięskie projekty zostały zgłoszone przez: Gminę Maków (w kategorii
społecznej) oraz Gminę Osjaków (w kategorii technicznej). Laureaci otrzymali
dyplomy i nagrody w postaci sprzętu RTV. Decyzje o zwycięskich projektach zostały
podyktowane ich innowacyjnym charakterem, pomysłowością, funkcjonalnością oraz
wpływem na politykę horyzontalną regionu, zwłaszcza w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich i ochrony środowiska. Ponadto są one doskonałym przykładem dobrej
praktyki w realizacji projektów infrastrukturalnych na terenach wiejskich.
Konkurs „Sposób na sukces”
W 2011 roku miała miejsce XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób
na Sukces”. Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”, Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”, Firmą
„Agrobroker” – Ubezpieczenia i Doradztwo, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych
„Nowy Świat” oraz Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. Do konkursu mogły być
zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne, osoby prawne,
tj. spółki prawa handlowego, samorządy gminne oraz powiatowe, organizacje
społeczno-zawodowe i branżowe rolników, organizacje pozarządowe, inne.
Warunkiem udziału w konkursie była lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości
liczącej nie więcej niż 20 tys. mieszkańców. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 28
czerwca 2011 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Laureaci spośród
przedsiębiorców z Województwa to: Grupa Producentów Warzyw i Owoców „Aura”
Sp. z o.o. z Dobrzelina oraz „Dar Ogrodu” Mobilna Tłoczna Soków z Brudzewa
odebrali nagrody (nawigację samochodową: Nawigator GPS TOMTOM Via 125
Europe 43) ufundowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego. Ideą konkursu jest promowanie pozarolniczej
przedsiębiorczości na wsi i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.
Organizacja „Sposobu na sukces” umożliwia upowszechnianie wielu dobrych praktyk,
a prezentowane przykłady działalności gospodarczej niejednokrotnie stają się
inspiracją dla osób otwierających własną firmę.
Konkurs Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w rolnictwie
Regulamin konkursu, zasady i kryteria oceny gospodarstw zostały
opracowane przez MRiRW. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa Województwo
odpowiedzialne było za przeprowadzenie i organizację wojewódzkich etapów
konkursu, tj: przyjęcie wniosków, weryfikację zgłoszeń pod względem formalnym,
wizytację w gospodarstwach ekologicznych, zgłoszonych do konkursu oraz ich
ocenę. W sprawie przeprowadzenia konkursu została nawiązana współpraca
z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, który był organizatorem konkursu
242
na szczeblu Wojewódzkim. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 8
gospodarstw. Nagrody zostały wręczone laureatom podczas odbywającej
się w dniach 27-28 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim XX Promocyjno-Handlowej
Wystawy Rolniczej ROL - SZANSA 2011.
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne
Pomysłodawcą i organizatorem drugiego z konkursów pn. „Znam zasady
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym” był Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Podobnie jak w przypadku konkursu
ekologicznego nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego. Były
to elektronarzędzia przydatne do prac w gospodarstwie. Nagrody zostały wręczone
zwycięzcom podczas XX Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej ROL - SZANSA
2011, odbywającej się w dniach 27-28 sierpnia w Piotrkowie Trybunalskim.
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
W olimpiadzie wzięli udział rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z terenu
Województwa. Do zeszłorocznej edycji olimpiady zgłosiło się 103 uczestników, którzy
odpowiedzieli na 30 pytań testowych. Olimpiada miała dwa etapy: eliminacje odbyły
się 03 marca 2011 r., natomiast wojewódzki finał 17 marca 2011 r. Zwycięzcą została
osoba z największą ilością punktów z obu etapów olimpiady. Uczestnicy odpowiadali
na pytania z następujących dziedzin: ekologiczna produkcja rolnicza, zasady crosscompliance, ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem Zasad
Dobrej Praktyki Rolniczej, odnawialne źródła energii, programy rolnośrodowiskowe.
Celem organizowanej olimpiady było zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów
szkół rolniczych na: wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska (poprawa stanu
świadomości ekologicznej), ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami
wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności, zasady dobrej
praktyki rolniczej, odnawialne źródła energii, wytwarzanie produktów rolniczych
w sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt oraz zdrowotności roślin,
zapewnienie warunków dobrostanu zwierząt, prawidłowe użytkowanie gruntów – nie
pogarszające ich jakości propagowanie standardów jakości. Olimpiada przyczyniła
się do poszerzenia wiedzy mieszkańców Województwa z wyżej wymienionych
zagadnień.
XIX Olimpiada Wiedzy Rolniczej
Projekt realizowany był przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
Łódzkiego wspólnie z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Olimpiada przebiegała w dwóch etapach: eliminacje odbyły się w dniu 9 listopada
2011 r., finał Wojewódzki natomiast w dniu 24 listopada 2011 r. W ubiegłorocznej
olimpiadzie wzięły udział 104 osoby. Podczas eliminacji oddziałowych, zgodnie
z Regulaminem olimpiady, wyłoniono do II Etapu 30 uczestników. Pytania, z jakimi
mierzyli się uczestnicy, obejmowały przekrój wiedzy o gospodarowaniu rolnym oraz
o środowisku instytucjonalnym i prawnym, w którym prowadzi się tę działalność.
Pierwszą część olimpiady stanowiły testy pisemne, drugą – pytania ustne. Sekretariat
Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego zakupił
nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
243
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym
Celem
zorganizowanej
olimpiady
było
zapoznanie
uczestników
z uwarunkowaniami regionalnymi występującymi na terenie Województwa,
dotyczącymi potraw regionalnych, prowadzenia gospodarstwa domowego,
osobliwości krajobrazowych, dziedzictwa kulturowego oraz różnych form
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Działanie miało dwa etapy. Do
pierwszego etapu olimpiady przystąpili mieszkańcy Województwa (bez ograniczeń
wiekowych), którzy dokonali zgłoszenia udziału w olimpiadzie. Pierwszy etap
olimpiady – Eliminacje Oddziałowe odbył się 16 listopada 2011 r. Finał wojewódzki
miał miejsce 30 listopada 2011 r. Pytania przygotowane dla uczestników olimpiady,
zarówno podczas eliminacji jak i finału, dotyczyły zagadnień z bardzo szerokiego
zakresu: na temat gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia, agroturystyki,
produktu tradycyjnego i regionalnego, dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony
środowiska na wsi oraz podstawowych zagadnień z zakresu wiedzy o PROW 20072013. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
Łódzkiego zakupił nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Wojewódzkie Święto Truskawki w Buczku
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Łódzkiego Wojewódzkiego zajął
się współorganizacją Wojewódzkiego Święta Truskawki w Buczku, realizowanego
w ramach Planu działania KSOW WŁ na lata 2010-2011. W związku z tym
Sekretariat Regionalny zakupił nagrody dla laureatów konkursów zorganizowanych
podczas Święta. Święto odbyło się w dniach 25 – 26 czerwca 2011 r., w gminie
Buczek. Stanowi ono kulminację żniw truskawkowych na terenie „zagłębia
truskawkowego” Województwa – gminy, która słynie z upraw tych owoców.
Wojewódzkie Święto Chrzanu w Osjakowie
W dniu 16 października 2011r. w Osjakowie odbyło się Wojewódzkie Święto
Chrzanu, nad którym patronat objął Marszałek WŁ Witold Stępień. Sekretariat
Regionalny
KSOW
Województwa
Łódzkiego
Wojewódzkiego
zajął
się współorganizacją Wojewódzkiego Święta Chrzanu w Osjakowie, realizowanego
w ramach Planu działania KSOW WŁ na lata 2010-2011. W związku z tym
Sekretariat Regionalny zakupił nagrody dla laureatów konkursów zorganizowanych
podczas Święta. Organizacja konkursów podczas Wojewódzkiego Święto Chrzanu
ma na celu promocję uprawy i produkcji chrzanu na terenie Województwa. Przyczyni
się także do poszerzenia wiedzy wśród mieszkańców regionu na temat chrzanu, jego
uprawy, zastosowania oraz wartości kulinarnych i zdrowotnych oraz szerzenia
informacji na temat wykorzystania środków PROW 2007-2013 na rozwój
gospodarstw rolnych.
Spartakiada partnerów KSOW 2011
W dniu 26 listopada 2010 r. podczas V posiedzenia Grupy Roboczej ds.
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przyjęta została uchwała w sprawie
wprowadzenia nowych projektów sieciujących do realizacji w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2010-2011. Jednym z wprowadzonych
projektów była Spartakiada partnerów KSOW w związku z czym 7 – osobowa grupa
przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa wzięła w dniach 9 –
11 czerwca 2011 r. udział w I Letniej Spartakiadzie Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w Kozienicach. Przedstawiciele łódzkich LGD zajęli między innymi: II
244
miejsce na 60 m mężczyzn, II miejsce w biegu przełajowym na 1,5 km oraz II i III
miejsce w darcie. W związku z tym w ogólnej klasyfikacji, Województwo zajęło IV
miejsce.
Konferencje lokalne dla rolników z terenu Województwa
Pod nazwą: „Odnawialne źródła energii – wymóg naszych czasów ale także
szansa rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich na terenie Województwa – małe
biogazownie, rolnicze korzyści i zagrożenia dla producentów rolnych” zostały
zorganizowane konferencje, które odbyły się:
 10 października 2011 r. w Wieluniu, powiat wieluński. Zasięg konferencji
obejmował rolników z powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego,
pajęczańskiego, bełchatowskiego.
 11 października 2011 r. w Łęczycy, powiat łęczycki. Zasięg konferencji
obejmował rolników z powiatów: łęczyckiego, zgierskiego i poddębickiego.
 12 października 2011 r. w Tomaszowie Mazowieckim, powiat tomaszowski.
Zasięg konferencji obejmował rolników z powiatów: opoczyński, tomaszowski,
piotrkowski.
 13 października 2011 r. w Sieradzu, powiat sieradzki. Zasięg konferencji
obejmował rolników z powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, łaskiego.
 14 października 2011 r. w Oporowie, powiat kutnowski. Zasięg konferencji
obejmował rolników z powiatów: kutnowski, łowicki.
Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o możliwościach podejmowania
i rozwijania działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii, budowy i produkcji
biogazu w biogazowni, dobrych przykładów funkcjonujących biogazowi, możliwości
pozyskania środków na ten cel w ramach działań PROW 2007-2013
oraz z WFOSiGW i NFOSiGW, a także prowadzonych linii kredytowych banków
na finansowanie biogazowi.
Konferencja wojewódzka dla rolników z Województwa
Konferencja miała miejsce w dniu 7 grudnia 2011 r. w Łodzi i odbyła się pod
nazwą: „Kierunki reformy Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się między innymi
o propozycjach legislacyjnych Komisji Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej po 2013 roku, systemach wsparcia dla małych gospodarstw, zmianach w
zakresie cross-compliance, celach i priorytetach WPR, wspólnej organizacji rynków
rolnych, ubezpieczeniach społecznych rolników oraz o działaniach w ramach PROW
2007-2013. Zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje chęcią wprowadzenia zmian
w gospodarstwach rolnych i zaktywizuje rolników do działań na rzecz rozwoju wsi.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników.
Konferencja dla pszczelarzy z Województwa
Odbyła się 9 kwietnia 2011 r., pod nazwą: „Zastosowanie elementów
nowoczesnej gospodarki pasiecznej współfinansowanej ze środków unijnych
w aspekcie jakości produktów pszczelich”. Wzięło w niej udział ponad 100 osób.
Prelegenci zaproszeni do udziału w konferencji obok przekazywania wiedzy
teoretycznej dzielili się wiedzą praktyczną. Prowadzący badania nad syropami
inwertowanymi w Akademii Rolniczej w Krakowie mgr Tomasz Strojny przedstawił
informacje o swoim doświadczeniu i omówił wyniki badań. Słuchacze dowiedzieli
się o przyczynach masowego ginięcia pszczół. Ten punkt spotkania szeroko
skomentowała dr Krystyna Pohorecka, która w Instytucie Kwiaciarstwa
245
i Sadownictwa w Skierniewicach prowadzi szczegółowe badania nad tym
zagadnieniem. Jako ostatni wystąpił dr Zbigniew Lipiński zajmujący się pracami
badawczymi nad zintegrowanymi metodami zwalczania chorób pszczół. Każdy z
wykładów kończył się dyskusją, a zainteresowani mogli skorzystać z indywidualnych
konsultacji.
Konferencja dla właścicieli gospodarstw turystycznych oraz przedstawicieli
LGD z Województwa
Konferencja odbyła się pod nazwą: „Turystyka na obszarach wiejskich regionu
łódzkiego, możliwości rozwoju podmiotów turystycznych”, w dniach 25 – 27 maja
2011 r., uczestniczyło w niej ponad 70 osób (grupa właścicieli gospodarstw
agroturystycznych, przedstawicieli lokalnych grup działania oraz osób
zainteresowanych rozwojem turystyki na obszarach wiejskich w regionie łódzkim).
Została ona zorganizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego wspólnie z Departamentem Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Urzędu. Program konferencji obejmował zagadnienia związane
m.in. z kierunkami rozwoju turystyki w regionie łódzkim, pozyskaniem funduszy
zewnętrznych na rozwijanie usług turystycznych na obszarach wiejskich,
nazewnictwem obiektów noclegowych i ich kategoryzacji, perspektywami rozwoju
turystyki konnej w Województwie, ofertami rekreacyjnej i aktywnej turystyki
w gospodarstwie agroturystycznym, promocją gospodarstw agroturystycznych
w Internecie, działaniami podejmowanymi przez Sekretariat Regionalny KSOW
Województwa, promocją produktów tradycyjnych oraz wspieraniem lokalnych
producentów żywności. Drugiego dnia konferencji, zorganizowany został wyjazd do
gospodarstwa agroturystycznego „Napoleońska Zagroda” w Napoleonowie koło
Kamieńska. Właścicielka gospodarstwa – Pani Aneta Ostrowska oprowadziła gości
po posiadłości oraz opowiedziała o prowadzonej przez siebie działalności. Wiedza
zdobyta przez uczestników z pewnością zaktywizuje właścicieli gospodarstw
agroturystycznych do podejmowania nowych inicjatyw, a osoby pragnące rozpocząć
działalność w tym kierunku - do inwestowania w turystykę wiejską w naszym
regionie.
Publikacja Katalog gospodarstw agroturystycznych biorących udział
w konkursie „Złota Grusza”
Publikacja wydana została przy współpracy z Departamentem Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu. Katalog – edycja 2011, zawiera ofertę
gospodarstw agroturystycznych z terenu Województwa, biorących udział
we wszystkich minionych edycjach konkursu. Folder stanowi doskonałą formę
promocji agroturystyki wiejskiej na terenie naszego Województwa.
„Barwy Regionu – Rzecz o strojach ludowych z Województwa”
Dzięki środkom Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego
oraz współpracy z partnerami wydano publikację poświęconą historii, kulturze
i tradycjom regionu. Bogato ilustrowany album dostarcza informacji o strojach
i obrzędach ludowych na terenie Województwa.
Folder „Produkty tradycyjne Województwa ”
Folder zawiera informacje o produktach tradycyjnych. Można tu znaleźć ich
opis, charakterystykę, historię pochodzenia i przepis na ich przyrządzenie. Każdy
246
rozdział zawiera kilka przepisów regionalnych potraw lub wyrobów, w sumie jest ich
ponad 50.
Biuletyn Sekretariatu Regionalnego KSOW
W 2011 roku ukazały się cztery numery Biuletynu KSOW Województwa.
Biuletyn zawiera artykuły o działaniach podejmowanych przez Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, informacje o PROW
2007-2013 oraz realizowanych projektach na obszarach wiejskich. Biuletyn stanowi
doskonałe narzędzie przepływu informacji na temat rozwoju obszarów wiejskich oraz
wymiany dobrych praktyk. Każdy z numerów Biuletynu trafił do lokalnych grup
działania, gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa oraz innych partnerów
KSOW.
„Łowiectwo łódzkie dawniej i dziś – regionalne dziedzictwo kulturowe”
Celem projektu było dostarczenie społeczeństwu, a szczególnie mieszkańcom
Województwa, źródłowych informacji historycznych i aktualnej wiedzy o łowiectwie
i tradycjach łowieckich. Wydanie tej publikacji wzbogaciło ofertę turystyczną regionu
oraz przysłużyło się do kultywowania tradycji łowiectwa na ziemi łódzkiej.
„Inwestowanie w
energetykę
odnawialną
–
aspekty ekologiczne,
technologiczne, finansowanie i benchmarking”
Publikacja została wydana w celu podniesienia wiedzy z zakresu ochrony
środowiska, zwłaszcza ochrony powietrza poprzez rozwój energetyki opartej
o odnawialne źródła energii oraz kształtowanie postaw proekologicznych
w społeczeństwie. Ma ona charakter popularno – naukowy i jest adresowana do osób
zainteresowanych ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, chcących
zdobyć praktyczną wiedzę jak zaplanować, sfinansować, zbudować i nowocześnie
zarządzać energetyką odnawialną.
XVII Międzynarodowe Targi Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR 25 –
27.02.2011 r., Łódź.
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa wraz z partnerem - Łódzkim
Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, zaprezentował się na stoisku
wystawienniczym, na którym promowane były gospodarstwa agroturystyczne
z Województwa. Przedstawieni zostali uczestnicy I i II edycji konkursu na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne „Złota Grusza”, którego corocznie organizatorem jest
Sekretariat Regionalny KSOW. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania
się z ofertą turystyczną przedsiębiorców z naszego regionu, pobrania broszur
i materiałów informacyjnych.
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów IFE 2011-13 16.03.2011 r., Londyn
Przedsięwzięcie odbywa się co dwa lata i stanowi jedną z większych imprez
wystawienniczych sektora artykułów spożywczych i napojów. Na stoisku
Województwa, zorganizowanym przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa
swoje wyroby promowali: Cukiernia Braci Miś, Przedsiębiorstwo „Hektor”, Browar
KOREB i Zakład Mięsny Zbyszko. Uczestnictwo w cieszących się ogromną
popularnością i prestiżowych targach było doskonałą okazją dla polskich
przedsiębiorców do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców,
pozyskania klientów na rynku brytyjskim, budowania kontaktów biznesowych oraz
podjęcia współpracy zagranicznej.
247
III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2011 15 – 17.04.2011 r., Kielce.
Podczas trzech dni (15 – 17.04.2011) Kielce stały się miejscem spotkań
lokalnych grup działania, gospodarstw agroturystycznych oraz organizacji
turystycznych działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Ubiegłoroczna
impreza skoncentrowała się na promocji wiejskiego produktu turystycznego,
prezentacji dotychczasowych doświadczeń krajowych i zagranicznych oraz debaty
nad wyzwaniami jakie przed nim stoją. Ważnym wydarzeniem targów była
międzynarodowa konferencja „Wiejski produkt turystyczny doświadczenia
i wyzwania” w ramach której odbyły się warsztaty dotyczące współpracy i budowy
produktu turystycznego. Na stoisku przygotowanym przez Sekretariat Regionalny
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich o walorach centralnej Polski zapewniały lokalne
grupy działania „Bud-uj Razem”, „Mroga”, „Podkowa” „Dolina rzeki Grabi”, „Ziemia
Wieluńska”, „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, „Nad Drzewiczką”, „Prym” oraz „Dolina
Pilicy”. Znalazły się tam także koła gospodyń wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego
oraz zespoły ludowe.
Międzynarodowe Targi Spożywcze ANUGA 08 – 12.10.2011 r., Kolonia.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa
zorganizował i sfinansował stoisko wystawiennicze podczas Międzynarodowych
Targów Spożywczych ANUGA, odbywających się w dniach 8-12 października 2011 r.
w Kolonii w Niemczech. Impreza ta cieszy się ogromną popularnością. Goście
otrzymywali materiały informacyjne i promocyjne dotyczące PROW 2007-2013.
Na stoisku KSOW prezentowały się m. in. firmy: APPLEX z branży owocowowarzywnej, WIATROWY SAD produkująca soki, HEKTOR zajmująca się
przetwórstwem owocowo-warzywnym, MARKS przetwórstwo mięsne, BIOFLUID
producent herbat.
Delegacja Samorządu WŁ brała udział w uroczystej ceremonii otwarcia targów, wielu
spotkaniach z przedstawicielami innych województw czy Konsulatu RP w Kolonii.
Udział w największych w Europie, specjalistycznych w branży żywnościowej targach,
był znakomitą okazją do wypromowania zarówno Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 jak i produktów tradycyjnych z Województwa.
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011 19 – 22.10.2011,
Bednary.
Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon miały miejsce
w Poznaniu w dniach 19 – 22 października 2011 r. Tour Salon co roku gromadzi na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów
oraz wielotysięczną publiczność - zarówno profesjonalistów z branży, jak i klientów
indywidualnych. Targi są miejscem prezentacji krajów, regionów, najnowszych ofert
i atrakcji turystycznych. Na stoisku Łódzkiego, przygotowanym przez Urząd,
prezentowane były m.in. atrakcje powiatu tomaszowskiego i wieluńskiego, Łodzi
i Piotrkowa Trybunalskiego, a także pomysły zrealizowane przez Lokalne Grupy
Działania: Doliny rzeki Grabi, Pilicy i Mrogi. Furorę wśród zwiedzających robiły także:
Park Edukacyjno – Rozrywkowy Mikrokosmos w Ujeździe, a także propozycje
Centralnego Łuku Turystycznego, czyli wspólnej inicjatywy Łęczycy, Uniejowa,
Kłodawy, Dąbia i Krośniewic.
248
XIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AGROSHOW 25.09.2011 r., Bednary.
Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniach 23-26
września 2011 r. na terenie byłego lotniska w Bednarach, gmina Pobiedziska, woj.
wielkopolskie odbyła się XIII Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show 2011 –
największa w Polsce wystawa rolnicza na otwartej przestrzeni. Sekretariat
Regionalny KSOW przy współpracy z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego w dniu
25 września zorganizował wyjazd na przedmiotową wystawę dla 80 rolników z terenu
Województwa.
Wyjazd studyjny do Francji
W terminie 5 – 10.09.2011 r., został zorganizowany wyjazd do Francji
na temat promocji ekologicznej produkcji rolnej i pozyskiwania środków unijnych
na ten cel oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie dla rolników
z gospodarstw ekologicznych w województwie łódzkim. Grupa odwiedziła Valence
w departamencie Drome. Głównym punktem harmonogramu była wizyta
na Międzynarodowych Targach „Tech&Bio”. W ramach wyjazdu przeprowadzone
zostały także dwa spotkania z przedstawicielami miejscowych instytucji, działających
na rzecz rolnictwa we Francji. Uczestnicy odwiedzili również 3 francuskie farmy
ekologiczne: gospodarstwo zajmujące się ekologiczną produkcją jaj, ogromną, ponad
stuhektarową farmę z różnymi profilami ekologicznej produkcji oraz farmę „Les
Amanins”, stworzoną z miłości do ekologii. Wyjazd zaktywizował łódzkich gospodarzy
ekologicznych, zachęcił ich do położenia jeszcze większego nacisku na kwestie
promocji ekologicznej żywności, z jeszcze większym zapałem mówili o chęci
zwrócenia na ten problem uwagi polskich władz.
Wyjazd studyjny do Austrii i Włoch
Był to wyjazd dotyczący zakresu funkcjonowania grup producentów rolnych,
systemu doradztwa rolniczego, wykorzystania środków unijnych na rozwój produkcji
rolnej, promocji produktów regionalnych oraz zaangażowania w produkcję
z wykorzystaniem OZE, dla grupy rolników z terenu Województwa. Odbył się
w dniach 24-29 października 2011 r. Tematy przewodnie wyjazdu to funkcjonowanie
grup producentów rolnych, system doradztwa rolniczego, wykorzystanie środków
unijnych na rozwój produkcji rolnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w Austrii i Włoszech. Nie zabrakło także spotkań z przedstawicielami władz lokalnych
odpowiedzialnych za rozdysponowanie
środków unijnych na rolnictwo.
W perspektywie celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 2030”,
w której zapisano wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w jej finalnym zużyciu
o 15 %, niezwykle cennym doświadczeniem było odwiedzenie biogazowni w Austrii.
Ogromne zainteresowanie wywołały także wizyty w gospodarstwach rolnych
zajmujących się zarówno produkcją roślinną jak i zwierzęcą. Rolnicy zgodnie
twierdzili, iż wiele z zastosowanych w nich udogodnień i nowoczesnych technologii
będą chcieli wprowadzić w swoich gospodarstwach.
Wyjazd studyjny do województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego
Był to wyjazd zorganizowany dla producentów rolnych na temat:
„Powstawanie i funkcjonowanie grup producentów rolnych oraz wymiany dobrych
praktyk i doświadczeń między nimi” dla przedstawicieli grup producentów rolnych
z terenu Województwa, w terminie 26 – 29.10.2011 r. dzięki inicjatywie Sekretariatu
Regionalnego KSOW Województwa Łódzkiego oraz Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu. Grupa przedstawicieli jednostek samorządu
249
terytorialnego, producentów rolnych oraz rolników z terenu naszego Województwa
uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do województwa lubelskiego i obwodu
lwowskiego na Ukrainie. Podczas kolejnych dni wyjazdu, uczestnicy zgłębiali swoją
wiedzę w zakresie funkcjonowania grup producentów rolnych, systemem doradztwa
rolniczego, wykorzystania środków unijnych na rozwój produkcji rolnej, wymieniali
się doświadczeniami i dobrymi praktykami w tym zakresie. Zainteresowanie
wzbudzały wizyty w siedzibach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego
grup producentów rolnych oraz producentów owoców i warzyw. Trzeciego dnia
wyjazdu uczestnicy udali się do obwodu lwowskiego, gdzie spotkali
się z przedstawicielami władz samorządowych oraz przedsiębiorcami z branży
przetwórstwa owocowo-warzywnego. Była to doskonała okazja do podpatrzenia
technik i rozwiązań wrażanych przez naszych sąsiadów, wymiany poglądów
i dyskusji w zakresie produkcji rolnej.
Wyjazd studyjny do Szwecji
W terminie 23 – 25 listopada 2011 r. zorganizowano wyjazd na temat
odnawialnych źródeł energii dla grupy przedstawicieli z Województwa. Szwecja,
na obecną chwilę,ma największy w Unii Europejskiej udział energii odnawialnej w
krajowym bilansie produkcji – ponad 30 %. W okresie 30 lat udział paliw
kopalnianych w wytwarzaniu ciepła sieciowego spadła z 87 do 9 %. W tej chwili
najwięcej ciepła, bo aż 48 % powstaje z biomasy, czyli odpadów rolniczych, leśnych
i roślin energetycznych. Dane te są imponujące i dlatego właśnie ten kraj wybrano na
cel wizyty. Delegacja z Województwa uczestniczyła w Szwecji w wielu wizytacjach
i spotkaniach. Oczyszczalnia ścieków w Sztokholmie, zajezdnia i stacja benzynowa
dla autobusów napędzanych biogazem w Linköping, biogazowania oraz wizyta
w zakładzie spalania odpadów – to z tych miejsc uczestnicy wynieśli doświadczenia,
które będą przekładać na krajowy grunt.
Wyjazd studyjny do Tulln w Austrii
W dniach 5 – 8 grudnia 2011 r. został zorganizowany wyjazd studyjny
na temat: „Polityka energetyczna Polski – wykorzystanie biogazu jako
alternatywnego źródła energii” dla studentów z Politechniki Łódzkiej. Jednym
z najważniejszych celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 2030
r.”, w której zapisano wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu
energii do 15 procent, a na rynku paliw transportowych do 2020 r., o 10 procent, jest
budowanie biogazowni. Badania nad rolą biogazowi i oszczędności, jakie niesie
w finalnym zużyciu prowadzi Politechnika Łódzka. W ramach współpracy z uczelnią
Sekretariat Regionalny KSOW Województwa zorganizował wyjazd do Tulln w Austrii
dla grupy zajmującej się badaniami. Na University Of Natural Resources And Life
Sciences, uczestnicy mieli okazję skonfrontować wyniki swoich pomiarów, wyników
doświadczeń w Łodzi z tymi w Tulln, a także wysłuchać wykładów poświęconych
metodom badawczym. Podczas wizyty w laboratoriach w biogazowniach naukowcy
zapoznali się z przebiegiem i organizacją prac badawczych i analiz.
Wyjazd studyjny do Berlina
W dniach 10 – 13 marca 2011 r. został zorganizowany wyjazd studyjny do
koncernu Viessmann Werke Berlin GmbH & Co KG oraz na Międzynarodowe Targi
Turystyczne ITB w Berlinie. Był to wyjazd dla przedstawicieli lokalnych grup działania
z Województwa. Podczas wizyty w siedzibie koncernu firmy Viessmann, odbywającej
się drugiego dnia wyjazdu, uczestnicy zdobyli informacje dotyczące stosowania
250
nowoczesnych technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Uczestnicy
zwiedzili hale produkcyjne koncernu, gdzie dokładniej mogli przyjrzeć
się nowoczesnym technikom stosowanym przez firmę Viessmann. Energetyka
odnawialna jest przedsięwzięciem niezwykle przyszłościowym, stanowiącym
alternatywę dla dotychczas stosowanych źródeł konwencjonalnych. Grupa
uczestniczyła także w międzynarodowych targach turystycznych ITB odbywających
się w Berlinie. Jest to jedna z największych imprez branży turystycznej, gdzie można
zapoznać się z ofertą biur podróży z całego świata.
Wyjazd studyjny do Małopolskiej Sieci LGD
Wyjazd studyjny do Małopolskiej Sieci LGD został zorganizowany w celu
wymiany doświadczeń dla przedstawicieli lokalnych grup działania z Województwa,
w terminie 30 czerwca – 01 lipca 2011 r. Wyjazd rozpoczął się od uczestnictwa
w konferencji pod nazwą „Kapitał ludzki i społeczny a jakość życia na obszarach
wiejskich Małopolski” na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zapewniono także
grupie spotkania z przedstawicielami małopolskiej sieci. Przedmiotowe spotkania
przebiegały na wymienianie doświadczeń w zakresie tworzenia sieci, prezentacji
realizowanych projektów oraz rozmowach o przyszłej współpracy. Doświadczenia
małopolskiej sieci LGD sięgają roku 2007. Przeszła ona drogę od organizacji
nieformalnej do formalnej, stąd czerpanie wiedzy z jej doświadczeń wydaje się być
bardzo cenne. Uzyskanie informacji jak uniknąć przeszkód i jak rozwiązywać
problemy, które mogą wystąpić w czasie formalizacji sieci okazują się bardzo
przydatne.
Wyjazd studyjny do województwa lubelskiego
Był to wyjazd na temat: „Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na rozwój
polskiego pszczelarstwa i przemysłu przetwórczego”, dla grupy pszczelarzy z terenu
Województwa, w terminie 6 – 9 września 2011 roku. Podczas wyjazdu zwiedzono
m. in. Pasiekę Zarodową im. Aleksandra Stasińskiego w Kocierzowych oraz
wysłuchano wykładu pana Czesława Koprysa nt. hodowli matek pszczelich
na własne potrzeby oraz tworzenia odkładów jako elementu nowoczesnej gospodarki
pasiecznej. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie pan dr Marek Chmielewski
omówił sytuację w zakresie wsparcia pszczelarstwa w Polsce i w Unii Europejskiej.
Grupa wizytowała również w spółdzielni APIS, która zajmuje się produkcją miodów
pitnych. Trzeciego dnia pobytu pszczelarze odwiedzili jedyną w Europie szkołę
przygotowującą do tego zawodu – Technikum Pszczelarskie im. Tadeusza i Zofii
Wawrynów w Pszczelej Woli. Wykładowcy, którzy poświęcili czas uczestnikom,
oprowadzili ich po laboratorium, pasiece i całym terenie szkoły. Ostatniego dnia
uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa
w Puławach.
Emisja programu „Wakacje pod Gruszą” w Radiu Łódź.
Ze środków Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa został pokryty
koszt produkcji i emisji 6 odcinków audycji oraz 20 zapowiedzi każdego odcinka.
Odcinki obejmowały między innymi spotkania ze specjalistami oraz prezentację
gospodarstw agroturystycznych, biorących udział w konkursie „Złota Grusza”.
Audycja miała być cyklicznym poradnikiem i regionalnym informatorem
dla słuchaczy.
251
„Tradycją regionu malowane”.
Program został zrealizowany przy współpracy z TVP, poświęcony był tradycji
i kulturze Województwa. Tematem przewodnim była promocja tradycyjnych
zawodów, regionalnych produktów i potraw, zespołów folklorystycznych, itd. W roku
2011 wyemitowano łącznie 20 odcinków programu.
Program „PROWincja na plus”
Jest
to program poświęcony operacjom zrealizowanym na terenie
Województwa przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. W każdym z 20 odcinków odwiedzano inną gminę, która skorzystała
z funduszy Unii Europejskiej, budując nowe oczyszczalnie ścieków, chodniki,
kanalizację, świetlice wiejskie, ośrodki sportowe oraz wiele innych nowoczesnych
inwestycji. Założeniem tego programu jest pokazanie poprawy warunków życia
mieszkańców gmin wiejskich.
Szkolenie pn.: „Lider w akcji – prognozy dla LEADER 2014 – 2020 oraz
wsparcie współpracy między Lokalnymi Grupami Działania”
Szkolenie odbyło się w terminie 11-12 października 2011 r. w Kleszczowie.
Brało w nim udział 40 przedstawicieli lokalnych grup działania z Województwa.
Podczas pierwszej części szkolenia, dotyczącej prognoz dla programu LEADER
uczestnicy mieli okazję zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami
dotyczącymi funkcjonowania sieci regionalnych LGD. Kolejna część szkolenia
obejmowała wykład i ćwiczenia dotyczące tematu „Rola i funkcje lidera w grupie,
zasada współdziałania i współzależności, rola kompetencji we współpracy,
zarządzanie poprzez misję jako proces jednoczący ludzi wokół wspólnego interesu”
oraz „Poczucie własnej wartości, budowanie zdrowej pewności siebie, proaktywność,
podanie metod doskonalenia w sobie i w innych cech niezbędnych w skutecznej
pracy zespołowej z naciskiem na budowanie odpowiedzialności członków zespołu”.
Następnie uczestnicy pracowali w podgrupach wykonując ćwiczenia aktywizujące
oraz pracowano nad ustaleniem wspólnych zasad i celów działania dla sieci.
Szkolenie dla LGD pn. „Zmiany we wdrażaniu osi 4 LEADER w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich”
Zostało zorganizowane dla 43-osobowej grupy przedstawicieli Lokalnych Grup
Działania z Województwa w dniach 7 – 8 listopada 2011 r. w Osjakowie. Szkolenie
ze zmian we wdrażaniu osi 4 Leader było kolejnym przedsięwzięciem Sekretariatu
Regionalnego KSOW Województwa. Szkolenie pn. „Zmiany we wdrażaniu osi 4
LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich” dotyczyło nowych zasad prawidłowego funkcjonowania organu
decyzyjnego, których omówienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
LGD, np. procedury wyboru operacji przeznaczonych do realizacji wraz
z dokumentacją, kryteria, głosowania, odwołania oraz zmiany w rozporządzeniach
Rady WE. Pierwszego dnia szkolenia omówiono najważniejsze problemy
w działalności lokalnych grup, ustalenia organów kontrolnych i audytowych,
monitoring
252
i ewaluację lokalnych strategii rozwoju a także zmiany przepisów legislacyjnych
dotyczących funkcjonowania LGD. Drugiego dnia szkolenia uczestnicy wysłuchali
prelekcji na temat zasad przepływu informacji pomiędzy LGD, Samorządem
Województwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ponadto
omówiono szczegółowe zapisy w umowach o warunkach i sposobie realizacji lokalnej
strategii rozwoju oraz w sprawie przyznania pomocy w ramach Funkcjonowania LGD.
Szkolenie dla LGD z terenu woj. łódzkiego pn. „Tworzenie i ewaluacja
wskaźników zawartych w Lokalnych Strategiach Rozwoju”
Zorganizowane w dniach 11-12 stycznia 2011 r. szkolenie miało na celu
przygotowanie przedstawicieli LGD do ewaluacji wskaźników w lokalnych strategiach
rozwoju. Przeprowadzili je pracownicy CDR w Krakowie w oparciu o opracowany
na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Podręcznik tworzenia i ewaluacji
wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju". Po części teoretycznej dotyczącej
zagadnienia budowania wskaźników, uczestnicy szkolenia zostali podzieleni
na grupy, by w mniejszym składzie pracować nad konkretnymi przypadkami. Każda
z grup opracowywała wskaźniki dla innej strategii. Przeprowadzone zostały także
analizy celów oraz przedsięwzięć, jakie te strategie zawierały. Na zakończenie
szkolenia, każda z grup zaprezentowała owoce swojej pracy.
Szkolenie z zakresu przygotowania i realizacji projektów współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013.
W dniach 30 lipca -01 sierpnia 2011 r. CDR Oddział w Krakowie gościł
przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z regionu łódzkiego. Na zlecenie
Sekretariatu Regionalnego KSOW ośrodek przygotował szkolenie z zakresu
przygotowania
i
realizacji
projektów
współpracy
międzyregionalnej
i międzynarodowej w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013. Uczestnicy wyjazdu na
pogłębili wiedzę teoretyczną z przedmiotowego zagadnienia, ale także praktyczną –
na zajęciach warsztatowych. Podczas szkolenia zostały omówione przepisy prawne
regulujące przedmiotową formę aktywności lokalnych grup działania. Drugiego dnia
łódzcy liderzy wybrali się na Orawę (Zubrzyca Górna), gdzie odbyło się spotkanie
z przedstawicielami lokalnych grup działania województwa małopolskiego
realizującymi projekty współpracy. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w jarmarku
„Produkt lokalny szansą regionu”. Impreza jest częścią projektu współpracy, który ma
na celu zwiększenie świadomości mieszkańców i rolników w zakresie promocji
i nowych kanałów dystrybucji swoich produktów poprzez odpowiednie wydarzenia
promocyjne.
Organizacja wyjazdu szkoleniowego dla Kół Gospodyń Wiejskich Województwa
Wyjazd miał miejsce w terminie: 03 – 04 października 2011 r., w Kielcach pod
nazwą: „Koło Gospodyń Wiejskich jako stowarzyszenie prowadzące działalność
gospodarczą”. Spotkanie poświęcone było możliwości rejestracji kół jako
stowarzyszeń. Taka sytuacja otwiera gospodyniom możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej i pozyskiwania funduszy unijnych na realizację swoich
przedsięwzięć. Pierwszego dnia zostały omówione następujące zagadnienia
formalno – prawne aspekty działalności KGW; rejestracja KGW jako stowarzyszenia;
prowadzenie działalności gospodarczej przez KGW oraz źródła pozyskiwania
finansowania zewnętrznego przez KGW, ze szczególnym uwzględnieniem środków
pozostających w dyspozycji lokalnych grup działania w ramach osi IV Leader PROW
2007-2013, procedury i zasady oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach
253
małych projektów; wprowadzenie do tematyki ginących zawodów na obszarach
wiejskich. Drugiego dnia organizatorzy szkolenia zaproponowali ćwiczenia
z rękodzieła jako jednej z możliwości prowadzenia działalności zarobkowej. W Parku
Etnograficznym w Tokarni gospodynie mogły sprawdzić swoje zdolności
w garncarstwie i wykonywaniu ozdób z bibuły. Dzięki szkoleniu członkinie kół
gospodyń wiejskich z Województwa zdobyły praktyczną wiedzę z zakresu
funkcjonowania stowarzyszeń oraz umiejętności wykonywania ozdób. Spotkanie
umożliwiło uczestniczkom wymianę doświadczeń i nawiązanie wzajemnych
kontaktów, pomocnych w dalszej działalności. Kobiety z różnych obszarów
Województwa zintegrowały się, dzięki czemu będą mogły wspólnie aktywnie działać
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Jarmark Wojewódzki
8 Jarmark Wojewódzki Mixer Regionalny Łódzkie 2011 odbył się w dniach 2-4
września 2011 r., przy Współpracy Departamentu Promocji i Współpracy
Zagranicznej Urzędu oraz Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa. Jarmark
Wojewódzki to coroczne święto różnorodności Łódzkiego, jego kultury i tradycji.
Przez trzy dni ulica Piotrkowska w Łodzi była witryną i wizytówką całego
województwa. Tegoroczny Jarmark zgromadził kilkuset wystawców, w tym gminy,
powiaty, lokalne grupy działania, przedsiębiorców i wytwórców z całego regionu
łódzkiego. Rynkiem docelowym Jarmarku był ogół mieszkańców Województwa, bez
względu na wiek, płeć oraz wykształcenie. Na odwiedzających czekały degustacje
potraw regionalnych, występy zespołów ludowych, prezentacje wystawców, jarmark
produktów regionalnych i rękodzieła ludowego. Każdy odwiedzający mógł znaleźć
coś dla siebie w ramach pięciu stref tematycznych: kulinarnej, unijnej, sportu, kultury
i folkloru, turystyki i rekreacji. W celu rozpropagowania informacji o imprezie oraz
dotarcia do jak najszerszego grona odbiorów, Samorząd Województwa podjął
współpracę z Oddziałem Prasy Łódzkiej Spółki AGORA na realizację usług
promocyjno – informacyjnych, których celem było zachęcenie mieszkańców regionu
łódzkiego do udziału w imprezie masowej oraz zapoznania się z produktami
regionalnymi i dziedzictwem kulturowym Łódzkiego.
Warsztaty Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Smaki Ziemi Łódzkiej”
Warsztaty odbyły się w dniu 18 czerwca 2011r. Uczestniczyły w nich lokalne
grupy działania, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły ludowe i mieszkańcy
Województwa. Uczestnicy warsztatów dzięki stoisku Departamentu Funduszu
Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskali niezbędną wiedzę z zakresu wytwarzania
oraz procedur rejestracji produktu tradycyjnego i regionalnego, możliwości
pozyskania środków unijnych na pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
informacje o inicjatywach podejmowanych przez SR KSOW Województwa w zakresie
promocji produktów tradycyjnych. Podczas wydarzenia jednym z głównych punktów
programu były zmagania zespołów folklorystycznych, które walczyły o statuetkę folknuty. Kapituła konkursowa spośród 34 zespołów wybrała i nagrodziła 3: Zespół
Pieśni i Tańca Wiśniowa Góra, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Kuniczanka
i Kapelę Ludową Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach. Również Koła Gospodyń
Wiejskich brały udział w zmaganiach – zgłaszały potrawy lokalne do konkursu
Smaczne Łódzkie. Nagrodzono Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Trębaczew
(LGD Kraina Wielkiego Łuku Warty), Koło Gospodyń Wiejskich Karolinów (LGD
Tradycja, Kultura, Rozwój) oraz Koło Atra (LGD Dolina Pilicy)
254
DEPARTAMENT KULTURY I EDUKACJI
w zakresie kultury:
Samorządowi Województwa podlega 7 instytucji kultury.
Uchwałami Zarządu WŁ podjęto następujące decyzje:
Teatr Wielki w Łodzi
Powierzono z dniem 16 lipca 2011 r. Panu Wojciechowi Nowickiemu
zarządzanie Teatrem Wielkim w Łodzi na okres od dnia 16 lipca 2011 r. do dnia 15
lipca 2015 r. na podstawie zawartej z nim umowy – kontraktu menedżerskiego.
Umowę – kontrakt menedżerski o zarządzanie tą Instytucją Kultury
Zarząd WŁ zawarł w dniu 28 czerwca 2011 r..
W dniu 1 grudnia 2011 r. aneksowano umowę - kontrakt menedżerski z uwagi
na zmiany organizacyjne zaproponowane przez Dyrektora Naczelnego. Dokonano
zmiany Statutu Teatru Wielkiego w Łodzi w celu wyeliminowania niezgodności
z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pozytywnie zaopiniowano zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Teatru
dotyczące zamiany stanowiska zastępcy dyrektora ds. muzycznych na zastępcę
dyrektora ds. artystycznych oraz wynikające z tego zdefiniowanie kompetencji
zastępcy dyrektora ds. artystycznych, a także zmiany dotyczące możliwości
powoływania przez dyrektora Teatru Wielkiego w Łodzi doraźnych struktur
organizacyjnych. W związku z powyższym:
- wyrażono zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora
ds. muzycznych Teatru Wielkiego w Łodzi Panem Tadeuszem Kozłowskim.
- zaakceptowano kandydaturę Pana Waldemara Zawodzińskiego na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych.
- dokonano również zmiany Statutu Teatru Wielkiego w Łodzi pod kątem kadry
zarządczej, wprowadzono zapis: „Dyrektor Naczelny kieruje działalnością
Teatru przy pomocy zastępców, w liczbie do 4 stanowisk oraz głównego
księgowego” oraz ujednolicono tekst statutu.
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi
Dokonano zmiany Statutu Filharmonii Łódzkiej w celu wyeliminowania
niezgodności z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Pozytywnie zaopiniowano zmiany w Regulaminie Organizacyjnym, w którym
rozdzielono stanowiska dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii.
W związku z powyższym cofnięto powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora
naczelnego i artystycznego Filharmonii Łódzkiej Panu Lechowi Dzierżanowskiemu
oraz powierzono pełnienie obowiązków dyrektora artystycznego i ustalono
wynagrodzenie Panu Lechowi Dzierżanowskiemu.
Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora naczelnego Filharmonii Łódzkiej
im. Artura Rubinsteina w Łodzi i ustalono wynagrodzenie Panu Tomaszowi Bębnowi,
dotychczasowemu zastępcy dyrektora ds. rozwoju.
255
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Dokonano zmiany Statutów w celu wyeliminowania niezgodności z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Łódzki Dom Kultury
Dokonano zmiany Statutu ŁDK, które odzwierciedlają zmiany w obszarze
działalności ŁDK - koncentracji zadań ŁDK na oddziaływanie w regionie.
Decyzją Zarządu WŁ przyznano 6 nagród rocznych dla dyrektorów instytucji kultury:
-
-
Nagrodę roczną dla Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi Uchwała Nr 986/11 z dnia 1 lipca 2011 r.
Nagrodę roczną dla Dyrektora Naczelnego Teatru im. S. Jaracza Uchwała Nr 1346/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Nagrodę roczną dla Dyrektora Artystycznego Teatru im. S. Jaracza Uchwała Nr 1347/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Nagrodę
roczną
dla
Dyrektora
Muzeum
Archeologicznego
i Etnograficznego - Uchwała Nr 1349/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Nagrodę roczną dla Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - Uchwała Nr 1348/11 z dnia
22 sierpnia 2011 r.
Nagrodę roczną dla Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury - Uchwała Nr
1345/11 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
Przeprowadzono 5 kontroli w podległych instytucjach kultury:
- Teatr Wielki w Łodzi – kontynuacja i zakończenie kontroli pn. Obsada
premier Teatru Wielkiego w Łodzi w sezonie 2009/2010.
- Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi – kontrola planowa pn. Kontrola
merytoryczna i finansowa I Międzynarodowego Festiwalu Klasyki
Światowej – Nowa Klasyka Europy w 2010 r.
- Muzeum Sztuki w Łodzi – kontrola doraźna w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego pn. Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących
zadania inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii
Europejskiej (Muzeum Sztuki w Łodzi) – Modernizacja Rezydencji „Księży
Młyn” – Umowa nr KE.III.-17/2011 z dn. 16.05.2011 r.
- Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne – kontrola planowa pn.
Weryfikacja prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego – Tum – perła
romańskiego szlaku.
- Łódzki Dom Kultury – kontrola doraźna pn. Zasady funkcjonowania
organizacji pozarządowych w Łódzkim Domu Kultury”.
Prowadzono bieżący monitoring działalności instytucji kultury podległych
Samorządowi Województwa, poprzez sprawozdawczość kwartalną w zakresie
realizacji budżetu zadaniowego, bieżącą korespondencję, aktualizację Rejestrów
Instytucji Kultury. Po każdym kwartale na posiedzeniu Zarządu WŁ, prezentowana
była informacja z wykonania planów merytoryczno-finansowych instytucji kultury.
Po otrzymaniu sprawozdań rocznych od instytucji planowane jest przedstawienie
Zarządowi WŁ podobnej informacji, z całościowego wykonania planów za 2011 r.
256
W roku 2011 Samorząd Województwa przeznaczył na działalność bieżącą instytucji
kultury kwotę w wysokości 78.811.846 zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę
7.084.626 zł. Poniżej zaprezentowano szczegółowy podział środków.
Teatr Wielki w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 26.754.469 zł.
z czego :
-
-
w wysokości 300.000 zł na pokrycie kosztów XXI Łódzkich Spotkań
Baletowych - realizacja premiery spektaklu baletowego pt.: „Spotkania
w dwóch niespełnionych aktach" – (środki finansowe otrzymane z budżetu
Miasta Łodzi);
w wysokości 2.500.000
zł na
pokrycie
kosztów realizacji
Międzynarodowego Festiwalu pn.: "XXI Łódzkie Spotkania Baletowe
2011".
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 2.175.717 zł, w tym
na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
-
-
Zakup instrumentów muzycznych (Teatr Wielki w Łodzi) – 300.000 zł;
Dotacja na udział własny instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej (Teatr
Wielki w Łodzi) - Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w
Łodzi - 585.212 zł;
Dotacja na udział własny dla Teatru Wielkiego w Łodzi na realizację
zadania pn.: "Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi"
w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013 - koszty niekwalifikowane projektu – 649.834 zł.
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą. wyniosła 10.345.352 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałami Zarządu WŁ, dokonano zwiększenia dotacji
na działalność bieżącą
-
-
w wysokości 47.384 zł na pokrycie kosztów zadania pn.: Prezentacja
spektaklu Niżyński w Moskwie” realizowanego w ramach programu „Polska
Prezydencja 2011;
w wysokości 100.000 zł na pokrycie kosztów premiery pn.: „Kaskada”
w ramach Festiwalu Łódź Czterech Kultur”.
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 180.000 z, w tym
na realizację zadań pn.:
- Zakupy inwestycyjne (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi) – 100.000 zł;
- Modernizacja budynków i pomieszczeń Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi
– 80.000 zł.
257
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 15.612.674 zł.
w tym:
- na pokrycie kosztów organizacji XII Wędrownego Festiwalu pn.: "Kolory
Polski" – 300.00 zł.
- w wysokości 10.000 zł na pokrycie kosztów współorganizacji Gali Caritas
dla osób niepełnosprawnych;
- w wysokości 60.000 zł na pokrycie kosztów współorganizacji festiwalu
Targowa Street Film&Music Festiwal;
- w wysokości 150.000 zł na realizację koncertu oratoryjnego w rocznicę
pontyfikatu śp. Papieża Jana Pawła II;
- w wysokości 100.000 zł na pokrycie kosztów organizacji Inauguracji
Sezonu Kulturalnego 2011/2012 w Województwie Łódzkim.
Dotacja na wydatki majątkowe wyniosła 250.401 zł, w tym na realizację zadań
inwestycyjnych pn.:
- Zakup instrumentów muzycznych – 180.000 zł;
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej Wykonanie i montaż organów – 43.587 zł;
- Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów na koncerty w kasie
biletowej i w Internecie – 26.814 zł.
Muzeum Sztuki w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 7.146.534 zł.
Ponadto, dokonano zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
realizacji projektów rocznicowych z cyklu „Ekonomia daru” – 273.000 zł. oraz
przekazano środki finansowe w wysokości 45.000 zł na realizację zadania pn.:
„Konserwacja starodruków i muzealiów w Muzeum Sztuki w Łodzi”.
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 2.369.880 zł,
w tym na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej Modernizacja Rezydencji "Księży Młyn" - 770.138 zł;
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
Rewitalizacja obiektu mieszczącego siedzibę główną Muzeum Sztuki
w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36 - Pałac (budynek A) - 509.742 zł
- Zakup dzieł sztuki - 200.000 zł;
- Zakup wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej
w zakresie kultury przez Muzeum Sztuki w Łodzi – 740.000 zł;
- Rewitalizacja
ogrodzenia
budynku
Muzeum
Sztuki
w
Łodzi
przy ul. Więckowskiego 36 -150.000 zł.
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 4.478.916 zł.
z przeznaczeniem na:
258
-
przeprowadzenia działań niezbędnych do realizacji zadania pn.:
„Tum - perła romańskiego szlaku” – 400.000 zł.
pokrycie kosztów organizacji obchodów 80-lecia istnienia Muzeum –
150.000 zł.
Ponadto, dokonano zwiększenia dotacji na pokrycie kosztów przygotowania
programu zarządzania instytucją – 62.730 zł.
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 904.598 zł, w tym
na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- Modernizacja pomieszczeń i budynków Muzeum – 181.198 zł;
- Tum - perła romańskiego szlaku – 600.000 zł;
- Zakup samochodu osobowego Muzeum – 123.400 zł.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Łodzi
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 5.090.414 zł.
Ponadto, dokonano zwiększenia dotacji :
- w wysokości 16.552 zł z przeznaczeniem na zakup kas rejestrujących
wraz z oprogramowaniem;
- w wysokości 144.000 zł na pokrycie kosztów związanych z poszerzeniem
oferty kulturalno – edukacyjnej;
- w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów specjalnych.
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 1.046.030 zł,
w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- Modernizacja pomieszczeń w budynkach "A", "B" i "C" Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi 1.046.030 zł.
Łódzki Dom Kultury
Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą wyniosła 4.474.685 zł.
z przeznaczeniem
-
na pokrycie kosztów realizacji Regionalnego Kongresu Kultury 2011 –
205.136 zł.
Dotacja z budżetu Województwa na wydatki majątkowe wyniosła 158.000 zł, w tym
na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
- Dotacja na udział własny dla instytucji kultury realizujących zadania
inwestycyjne przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej Przebudowa wnętrz Łódzkiego Domu Kultury obejmująca Salę Kolumnową
wraz z pomieszczeniami przyległymi w celu umożliwienia rozwijania
i kształtowania kulturowej tożsamości regionu – 158.000 zł.
259
Przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania
i ochrony jej dóbr
W 2011 roku zostały przyznane nagrody w imieniu Marszałka WŁ
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr
kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury zgodnie z Uchwałą
Nr 501/09 Zarządu WŁ z dnia 08 kwietnia 2009 r., na łączną kwotę w wysokości
69 000,00 zł. W roku 2011 sytuacja w zakresie przyznawania nagród Marszałka WŁ
przedstawiała się następująco:
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w 2011 r.
Ogólna suma
środków w
Łączna kwota
Liczba
Liczba wniosków
budżecie
przyznanych
złożonych
rozpatrzonych
przeznaczona na
Nagród
wniosków
pozytywnie
Nagrody
(w zł)
(w zł)
32
24
80 000
69 000
Przygotowywanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń resortowych
Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
z dnia 25 października 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123) oraz stosownych
rozporządzeń.
Szczegółowy wykaz danych zawiera zamieszczona poniżej tabela.
Wnioskowanie w sprawie odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Liczba przyznanych medali
„Zasłużony kulturze Gloria Artis”
Liczba złożonych
wniosków
Liczba wniosków
rozpatrzonych
pozytywnie
Odznaka honorowa
"Zasłużony dla
kultury polskiej"
Liczba
złożony
ch
wniosk
ów
Liczba
wniosków
rozpatrzon
ych
pozytywni
e
Dyplom
Liczba
złożony
ch
wnioskó
w
Liczba
wnioskó
w
rozpatrz
onych
Medal
Medal
Medal
Medal Medal
Medal
pozytyw
srebr
srebrn
złoty
brąz. złoty
brąz.
nie
ny
y
0
0
3
0
0
1
14
10*
4
3
*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w jednym przypadku podjął decyzję o
przyznaniu DYPLOMU zamiast wnioskowanej Odznaki honorowej "Zasłużony dla
kultury polskiej"
260
Opiniowanie wniosków w sprawie objęcia patronatem Marszałka WŁ wydarzeń
z zakresu kultury
W ramach współpracy z Kancelarią Marszałka,
Departament Kultury
i Edukacji opiniuje pod względem merytorycznym wnioski w sprawie objęcia
patronatem Marszałka WŁ wydarzeń z zakresu kultury.
W 2011 roku Departament wydał 11 opinii w tym 10 pozytywnych i 1 negatywną.
Przyznawanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
za szczególne osiągnięcia artystyczne
W 2011 r. Departament Kultury i Edukacji koordynował zapoczątkowany
w 2008 roku proces przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
za szczególne osiągnięcia artystyczne. Była to już szósta edycja konkursu, która
przyniosła kolejne istotne zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów.
Najważniejsza z nich polegała na przyznawaniu stypendiów w dwóch kategoriach:
- kategorii ”uczeń” na realizację indywidualnego planu rozwoju kariery
artystycznej,
- kategorii „młody twórca” na realizację projektu artystycznego,
rozumianego jako nowe dzieło, mające swoje źródło w indywidualnej
kreatywności i talencie kandydata o stypendium.
Stypendium artystyczne w kategorii „uczeń” mogło być przyznane uczniom szkół
artystycznych: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentom
wyższych uczelni artystycznych;
- którzy mieszkają na terenie Województwa lub siedziba szkoły, do której
uczęszczają, znajduje się na terenie Województwa
- oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym
bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium,
wynosiła co najmniej:
– 4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
– 4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.
Stypendium artystyczne w kategorii „młody twórca” mogło być przyznane osobie
pełnoletniej, będącej uczniem lub studentem, która w momencie składania wniosku
o stypendium nie ukończyła 35 roku życia, posiadająca znaczące osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej.
Stypendia miały charakter pieniężny, przyznane były jednorazowo wysokości:
 w kategorii „młody twórca” do 17 000,
 w kategorii ”uczeń” od 2 000 do 10 000.
(stypendium przyznawane było na okres 12 miesięcy – od stycznia do grudnia)
Edycja konkursu w 2011 r. została przeprowadzona w oparciu o regulamin przyjęty
Uchwałą Nr II/40/10 Sejmiku WŁ z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie: ustanowienia
stypendiów artystycznych Marszałka WŁ.
W roku ubiegłym zabezpieczono w budżecie Województwa na powyższy cel
150 000,00 zł.
261
Proces oceny wniosków przedstawia poniższa tabela.
Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego
za szczególne osiągnięcia artystyczne
Etap 1: Składanie ofert
Liczba wniosków złożonych w naborze
117
w kategorii „młody twórca”
33
w kategorii „uczeń”
84
Etap 2: Ocena formalna (Departament Kultury i Edukacji)
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
114
w kategorii „młody twórca”
32
w kategorii „uczeń”
82
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych stypendiów
28
w kategorii „młody twórca”
25
w kategorii „uczeń”
3
Kwota przyznanych stypendiów
150 000,00 zł
Pozytywną opinię Komisji, łącznie w 2 kategoriach, uzyskało 28 wniosków
stypendialnych, które zostały zarekomendowane i Zarząd WŁ. Uchwałą Nr 923/11
z dnia 21 czerwca 2011 r. przyznał stypendia 28 osobom (w tym 17 osobom
pełnoletnim i 11 niepełnoletnim).
Zestawienie przyznanych stypendiów w ramach poszczególnych kategorii obrazują
poniższe tabele.
Liczba stypendiów przyznanych w poszczególnych wysokościach
Liczba przyznanych
Kwota stypendium
stypendiów
Stypendia: kategoria „młody twórca”
1
15 000 zł
2
17 000 zł
Stypendia: kategoria „młody twórca”
2
6 500 zł
10
5 000 zł
1
4 500 zł
6
3 500 zł
1
2 500 zł
5
2 000 zł
Liczba stypendiów przyznanych w poszczególnych dziedzinach sztuki
film
Dziedzina sztuki
Ilość przyznanych stypendiów
Stypendia: kategoria „młody twórca”
2
262
muzyka
1
Stypendia: kategoria „młody twórca”
muzyka
15
balet
2
sztuki wizualne
5
film
3
Realizacja otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.),
Departament Kultury i Edukacji ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla organizacji
pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych na realizację zadań
publicznych w 2011 r.
W dniu 29.12.2010 r. na podstawie Uchwały Nr 2070/10 Zarządu WŁ z dnia 29
grudnia 2010 r., został ogłoszony konkurs, zakładający wsparcie realizacji zadania
publicznego WŁ w zakresie organizacji festiwali w dziedzinie kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Na wsparcie realizacji ww. zadań przeznaczono kwotę 1 300 000 zł. Nabór ofert
w konkursie trwał od 29 grudnia 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. W odpowiedzi na
ogłoszenie, złożono 77 ofert.
W 2011 r. oferenci biorący udział w konkursie mieli możliwość uzupełnienia błędów
formalnych. Do błędów podlegających jednorazowej poprawie należały:
- brak podpisów i pieczątek pod ofertą;
- brak załączników (KRS, statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne,
sprawozdanie finansowe, oświadczenia o braku zobowiązań wobec US
i ZUS, umowa partnerska);
- błędy rachunkowe w kosztorysie.
Do poprawienia ww. błędów zostało wezwanych 45 podmiotów, z których wszystkie
uzupełniły wskazane błędy. Negatywnie pod względem formalnym została oceniona
jedna oferta, która nie spełniała warunków ogłoszonego konkursu (przedstawione
zadanie nie było festiwalem mającym istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej
kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji).
Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 76 ofert, które były oceniane
przez komisję konkursową. Szczegółowy opis finansowy ofert złożonych w konkursie
przedstawia tabela.
263
Organizacja w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie dla
polskiej i regionalnej kultury
i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród
Organizacja w kraju i za granicą festiwali mających istotne znaczenie
dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich krajowej i zagranicznej promocji,
w tym fundowanie nagród
Planowana wysokość dotacji
1 300 000 zł
Liczba ofert złożonych w konkursie
77
Całkowity koszt realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
12 654 651,70 zł
Kwota wnioskowanej dotacji
5 689 863 zł
Liczba ofert zweryfikowanych pozytywnie
76
Całkowity koszt realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
12 639 726,70 zł
Kwota wnioskowanej dotacji
5 679 863 zł
Liczba ofert zweryfikowanych negatywnie
1
Całkowity koszt realizacji zadań zgłoszonych do konkursu
14 925 zł
Kwota wnioskowanej dotacji
10 000 zł
W dniu 23.02.2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała
oferty zgodnie z kryteriami oceny, zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty
złożonej na realizację zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert. Komisja podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu 26
ofert, którym udzielono łącznej dotacji w wysokości 1 300 000 zł. Wykaz zadań
pozytywnie zaopiniowanych w konkursie przedstawia poniższa tabela.
Lp.
Wnioskodawca
1
Stowarzyszenie Kultura
Ludowa Regionu
Opoczyńskiego
2
3
4
5
6
Międzynarodowe
Stowarzyszenie
Promocji Sztuki
Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa
Stowarzyszenie
Miłośników off Kultury
„SMoK"
Łódzkie Towarzystwo
Muzyczne im. Karola
Szymanowskiego
Łódzkie Towarzystwo
Muzyczne im. Karola
Szymanowskiego
Stowarzyszenie
„Busola dla
Artystycznie
Uzdolnionych Dzieci"
Nazwa zadania
Międzynarodowy
Festiwal Folkloru „Na
Styku Ziemi Łódzkiej,
Mazowsza i Małopolski"
V Międzynarodowy
Konkurs Sztuki
Choreograficznej im.
Sergiusza Diagilewa
XIV Festiwal Muzyki
Filmowej
XXIV Festiwal „Muzyka w
Starym Klasztorze" w
Łagiewnikach
VIII Międzynarodowy
Konkurs im. Karola
Szymanowskiego
Ogólnopolski Festiwal
Słowa LICENTIA
POETICA
Uzyskana
liczba
punktów
Proponowana
kwota dotacji
42,00
25 000 zł
42,11
160 000 zł
45,44
50 000 zł
53,00
18 000 zł
53,00
100 000 zł
42,44
24 000 zł
264
7
8
9
10
11
12
Stowarzyszenie
OświatowoEdukacyjnoWychowawcze
„SOWA”
Polski Związek Chórów
i Orkiestr Oddział w
Łodzi
Stowarzyszenie
ArtystycznoEdukacyjne
CANTORES
Oddział Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego Ziemi
Łęczyckiej w Łęczycy
Rawskie
Stowarzyszenie
Miłośników Gier
Fabularnych i
Fantastyki „TOPORY”
Stowarzyszenie
Twórców „Contur”
13
Towarzystwo
Śpiewacze im.
Stanisława Moniuszki
14
Łódzkie
Stowarzyszenie
Inicjatyw Miejskich
„Topografie”
15
Ochotnicza Straż
Pożarna w Bolimowie
16
17
Fundacja Teatr
Realistyczny
Stowarzyszenie Loża
Kulturalna Stare Miasto
18
Stowarzyszenie
Magiczna Łódź
19
Fundacja Filmowa Se-
VI Spotkania Zespołów i
Kapel Ludowych na
Majówce w Wilkowicach
Gmina Rawa
Mazowiecka
XVI Łódzki Festiwal
Chóralny - Cantio
Lodziensis
II Międzynarodowy
Festiwal „Muzyczny
Środek Europy”
VII Ogólnopolski
Przegląd Piosenki
Turystycznej „NOCNIK
2011” i IV OPPT
„MiniNOCNIK" w Łęczycy
Organizacja cyklicznego
festiwalu filmów
fantastycznych i
historycznych
22. Międzynarodowy
Festiwal Komiksu i Gier
VII Międzynarodowy
Festiwal Chóralny
Wschód-ZachódZbliżenia Radomsko
2011
IV edycja Festiwalu
Miastograf wraz z cyklem
wydarzeń
towarzyszących
odbywających się w
miastach regionu
I Międzynarodowy
Festiwal Rzemiosła
Dawnego w Bolimowie
Poszukiwanie
Alternatywy 2011
Piotrkoff Art Festiwal
Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Iluzji w
Łodzi i regionie łódzkim
pod hasłem "Festiwal
Magiczna Łódź" (XXXIII
Kongres Iluzjonistów
Łódź 2011)
Se-ma-for Film Festival
45,00
10 000 zł
46,67
25 000 zł
42,89
35 000 zł
44,89
20 000 zł
42,44
8 000 zł
42,22
65 000 zł
42,89
20 000 zł
42,22
25 000 zł
42,56
35 000 zł
42,56
30 000 zł
52,00
15 000 zł
42,67
70 000 zł
43,56
50 000 zł
265
ma-for
20
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Dzielna
21
Fundacja Łódzkie
Spotkania Teatralne
22
Fundacja Edukacji
Wizualnej – Łódzki
Festiwal Fotografii
23
Łódź Art Center
24
25
26
Stowarzyszenie „Łódź
Filmowa”
Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich
Oddział w Łodzi
Stowarzyszenie
"Obywatele
Obywatelom"
On Tour 2011
I Międzynarodowy
Festiwal Folklorystyczny
Opoczno 2011
Spotkania 2011. Festiwal
teatru alternatywnego
FOTOFESTIWAL 10.
Międzynarodowy
Festiwal Fotografii w
Łodzi
V Międzynarodowy
Festiwal Designu - Łódź
Design 2011
XVI Forum Kina
Europejskiego "Cinergia"
Edycja Regionalna V
Festiwalu "Puls
Literatury"
Festiwal Uwolnij Kulturę!
45,00
90 000 zł
44,22
40 000 zł
53,33
75 000 zł
55,22
90 000 zł
52,89
180 000 zł
42,44
15 000 zł
42,33
25 000 zł
W dniu 3 marca 2011 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę Nr 295/11
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji z budżetu
Województwa na realizację zadania w zakresie organizacji festiwali w dziedzinie
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r. Zarząd WŁ w swojej
uchwale przychylił się do rekomendacji komisji konkursowej, przyznając 26 dotacji na
łączną kwotę 1 300 000 zł.
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisało 25 podmiotów. Z podpisania umowy zrezygnowało Łódzkie Towarzystwo
Muzyczne im. Karola Szymanowskiego, które nie podjęło się realizacji „VIII
Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego”. Ostatecznie
Województwo udzieliło dotacji na kwotę 1 200 000 zł.
Wraz z ogłoszeniem konkursu na organizację festiwali, Zarząd WŁ
w dniu 29 grudnia 2010 r. podjął Uchwałę Nr 2071/10 w sprawie: ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Przedmiotem konkursu było wsparcie realizacji 4 rodzajów zadań publicznych:
- Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości historycznej
mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem
wydarzeń historycznych związanych z regionem łódzkim (priorytetowo
traktowane będą przedsięwzięcia upamiętniające i upowszechniające
wiedzę o Bitwie Łódzkiej 1914 r);
- Upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu łódzkiego;
- Upowszechnianie kultury regionu łódzkiego w kraju i za granicą,
realizowane wspólnie z artystami i organizacjami kulturalnymi z krajów
członkowskich UE i spoza UE (priorytetowo traktowane będą projekty
realizowane w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w radzie
266
-
Unii Europejskiej, odbywające się w jednej z 10 stolic europejskich:
Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn, Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin,
Tokio lub w jednym z polskich centrów prezydentury: Sopot, Gdańsk,
Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa);
Promocja
i
upowszechnianie
dobrych
praktyk
w
zakresie
przedsiębiorczości w sektorze kultury.
Na wsparcie realizacji ww. zadań przeznaczono kwotę 700 000 zł. Nabór ofert
w konkursie trwał od 29 grudnia 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. W odpowiedzi
na ogłoszenie, złożono 81 ofert.
Podobnie jak w konkursie na wsparcie organizacji festiwali, tak i w tym konkursie
oferenci mieli możliwość dokonania jednokrotnej poprawki błędów polegających na:
- braku podpisów i pieczątek pod ofertą;
- braku załączników (KRS, statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne,
sprawozdanie finansowe, oświadczenia o braku zobowiązań wobec US
i ZUS, umowa partnerska);
- błędach rachunkowych w kosztorysie.
Do poprawienia ww. błędów zostało wezwanych 36 podmiotów, z których wszystkie
uzupełniły wskazane błędy. Negatywnie pod względem formalnym została oceniona
jedna oferta, która nie spełniała warunków ogłoszonego konkursu (oferta została
złożona przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie – instytucja
kultury).
Do oceny merytorycznej zostało zakwalifikowanych 80 ofert, które były oceniane
przez komisję konkursową. Szczegółowy opis finansowy ofert złożonych w konkursie
przedstawia tabela.
Planowana
wysokość dotacji
Liczba ofert
złożonych w
konkursie
Całkowity koszt
realizacji zadań
zgłoszonych do
konkursu
Kwota
wnioskowanej
dotacji
Liczba ofert
zweryfikowanych
pozytywnie
Całkowity koszt
realizacji zadań
zgłoszonych do
konkursu
Kwota
wnioskowanej
dotacji
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr
4
Suma
200 000 zł
200 000 zł
200 000 zł
100 000 zł
700 000 zł
41
29
6
5
81
4 049 746,50
zł
1 044 671 zł
956 805 zł
309 774 zł
6 360 996,50
zł
1 865 950 zł
800 378 zł
319 605 zł
218 125 zł
3 204 058 zł
41
28
6
5
80
4 049 746,50
zł
988 671 zł
956 805 zł
309 774 zł
6 304 996,50
zł
1 865 950 zł
755 378 zł
319 605 zł
218 125 zł
3 159 058 zł
267
Liczba ofert
zweryfikowanych
negatywnie
Całkowity koszt
realizacji zadań
zgłoszonych do
konkursu
Kwota
wnioskowanej
dotacji
0
1
0
0
1
0
56 000 zł
0
0
56 000 zł
0
45 000 zł
0
0
45 000 zł
W dniu 23.02.2011 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która oceniała
oferty zgodnie z kryteriami oceny, zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty
złożonej na realizację zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia
o otwartym konkursie ofert. Komisja podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu 18
ofert, którym udzielono łącznej dotacji w wysokości 580 000 zł. Wykaz zadań
pozytywnie zaopiniowanych w konkursie przedstawiają poniższe tabele.
Lp.
1
2
3
4
5
Lp.
1
2
Zadanie nr 1 - Upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości
historycznej mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń historycznych związanych z regionem łódzkim
(priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia upamiętniające i
upowszechniające wiedzę o Bitwie Łódzkiej 1914 r)
Uzyskan Proponowa
Wnioskodawca
Nazwa zadania
a liczba
na kwota
punktów
dotacji
Fundacja „Pro Historia” Łódzki Teatr Historii
50,56
40 000 zł
Stowarzyszenie
Powiatów
Rocznica 850-lecia Konsekracji
42,67
50 000 zł
i Gmin Ziemi
Archikolegiaty w Tumie
Łęczyckiej
Spektakl Pamięci „Skamieniały
Fundacja „Mirakle"
42,89
35 000 zł
las”, Bitwa Łódzka 1914
Stowarzyszenie
II Międzynarodowy Zlot
"Inicjatywa Ziemi
44,56
40 000 zł
Historyczny Bolimów 1915
Bolimowskiej"
Stowarzyszenie Na
Operacja Łódzka 1914 roku Rzecz Rozwoju
Ocalić od zapomnienia
42,56
35 000 zł
Społeczności Lokalnej
„Mroga"
Zadanie nr 2 - Upowszechnianie tradycyjnej kultury regionu łódzkiego
Uzyskan Proponowa
Wnioskodawca
Nazwa zadania
a liczba
na kwota
punktów
dotacji
Towarzystwo im. Marii XIII Polonijne Warsztaty
43,56
18 000 zł
Konopnickiej
Artystyczne
Piotrkowskie
Powroty do tradycji - I
50,33
18 000 zł
Stowarzyszenie
Średniowieczna Biesiada
268
3
4
5
6
7
8
Rozwoju, Promocji i
Integracji Europejskiej
EURO-CENTRUM
Stowarzyszenie
ArtystycznoEdukacyjne
CANTORES
Ośrodek Działań
Ekologicznych Źródła
Lokalna Organizacja
Turystyczna w Spale
Stowarzyszenie Polski
Szlak Bursztynowy
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka Komenda
Hufca Łowicz
Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie
Rodzinna na Podklasztorzu
Cykl warsztatów „W poszukiwaniu
kulturowej tożsamości"
45,67
10 000 zł
44,89
22 000 zł
42,56
50 000 zł
V Europejskie Święto Bursztynu
42,44
40 000 zł
Młodzieżowe Spotkanie Plenerowe
– „NADBZURZAŃSKIE
INSPIRACJE 5"
43,89
18 000 zł
Europejski plener wikliniarski - dni
twórczości ludowej
42,56
24 000 zł
Wychodzą z cienia podwórkowe
wspomnienia
Uroczystości związane z
obchodami 500-lecia Spały
Zadanie nr 3 - Upowszechnianie kultury regionu łódzkiego w kraju i za granicą,
realizowane wspólnie z artystami i organizacjami kulturalnymi z krajów
członkowskich UE i spoza UE (priorytetowo traktowane będą projekty
realizowane w ramach programu kulturalnego polskiej prezydencji w radzie
Unii Europejskiej, odbywające się w jednej z 10 stolic europejskich: Bruksela,
Berlin, Paryż, Londyn, Madryt, Kijów, Mińsk, Moskwa, Pekin, Tokio lub w
jednym z polskich centrów prezydentury: Sopot, Gdańsk, Wrocław, Poznań,
Kraków, Warszawa)
Uzyskan Proponowa
Lp.
Wnioskodawca
Nazwa zadania
a liczba
na kwota
punktów
dotacji
Stowarzyszenie
1
Dance United/Chorea Łódź 2011
51,33
70 000 zł
Teatralne „Chorea"
Promocja regionu łódzkiego
poprzez ekspozycje prac twórców
niepełnosprawnych w projekcie
"NASZA GALERIA" wraz z
Stowarzyszenie
2
materiałami promocyjnymi w
45,89
25 000 zł
„NASZA GALERIA”
postaci albumów prac, kalendarzy
regionu i strony internetowej pod
wspólną nazwą "Łódzkie, warte
utrwalenia i pokazywania"
Fundacja „Inicjatywy
Promocja Kultury Regionu
3
Powiatu
Łódzkiego
42,67
15 000 zł
Poddębickiego”
w Serbii.
269
Lp.
1
2
Zadanie nr 4 - Promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie
przedsiębiorczości
w sektorze kultury
Uzyskan Proponowa
Wnioskodawca
Nazwa zadania
a liczba
na kwota
punktów
dotacji
Łódź you like to be creative?
Łódź Art Center
Biznes
43,67
45 000 zł
i kultura - inspiracje
Fundacja Edukacji i
Rozwoju
Inicjatywa Kulturalni w Łodzi
42,22
25 000 zł
Społeczeństwa
Obywatelskiego
W dniu 3 marca 2011 r. Zarząd WŁ podjął Uchwałę Nr 294/11
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji z budżetu
Województwa
na
realizację
zadań
publicznych
Województwa
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r. Zarząd WŁ w swojej
uchwale przychylił się do rekomendacji komisji konkursowej, przyznając 18 dotacji
na łączną kwotę 580 000 zł.
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisało 15 podmiotów. Z podpisania umowy zrezygnowały:
 Stowarzyszenie Teatralne „Chorea", które nie podjęło się realizacji zadania
„Dance United/Chorea Łódź 2011”
 Łódź Art Center, , które nie podjęło się realizacji zadania „Łódź you like
to be creative? Biznes i kultura – inspiracje”.
Dodatkowo, Fundacja „Pro Historia” nie podjęła się realizacji zadania publicznego,
jednocześnie nie przedstawiła pisemnej rezygnacji z otrzymanej dotacji. Ostatecznie
Województwo udzieliło dotacji na kwotę 425 000 zł.
Niewykorzystane w otwartych konkursach ofert środki, zostały przekazane
przez Departament Kultury i Edukacji na realizację zadań w trybie
pozakonkursowym.
W trybie tym organizacje pozarządowe złożyły 79 wniosków, z których za celowe
Zarząd WŁ uznał wsparcie 29 na łączną kwotę 274 529,13 zł.
Wykaz zadań dofinansowanych przedstawia poniższa tabela.
Lp.
1
Podmiot dotowany
Nazwa zadania
Kwota przyznanej
dotacji zgodnie
z umową (w zł)
Stowarzyszenie Nasza Galeria
„Realizacja pleneru malarskiego
w powiecie łowickim, podczas
którego zostaną utrwalone
perełki architektoniczne i
najbardziej charakterystyczne
pejzaże regionu łódzkiego.”
8 557,00
270
2
3
4
Stowarzyszenie Edukacji
Artystycznej Dzieci i Młodzieży
oraz Animacji Kultury
"Nadwrażliwi"
Fundacja Urban Forms
Stowarzyszenie Teatralne
Chorea
5
Stowarzyszenie Miłośników
Zespołu Pieśni i Tańca
"Wiśniowa Góra"
6
Fundacja Promocji i
Wspierania Twórczości
CONVIVO
7
Fundacja Wspierania Kultury
„Fabryka Tanga”
12
13
Fundację Rozwoju Kultury
„Przestrzeń Wyobraźni”
Towarzystwo Aktywizacji
Muzyczno-Teatralnej Osób
Niepełnosprawnych
Towarzystwo Aktywizacji
Muzyczno-Teatralnej Osób
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Teatralne
Chorea
Stowarzyszenie "Onjaty"
Stowarzyszenie "Onjaty"
14
Stowarzyszenie Targowa 62
15
Fundacja Art Industry
16
Fundacja Art Industry
17
Stowarzyszenie TeatralnoFilmowe "Eikon"
18
Fundacja "Kultury i Biznesu"
8
9
10
11
19
20
Fundacja II Łódzkiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie "Komitet
Dziecka"
„Wieruszowskie spotkania pod
kasztanem”
10 000,00
Modlna się uczy!
Spektakl (monodram) pt.
„Więcej”
Jubileusz 55-lecia Zespołu
Pieśni i Tańca „Wiśniowa Góra”.
Widowisko folklorystycznoobrzędowe ziemi łowickiej i
opoczyńskiej pt. „Pierzawka”
I Międzynarodowy Festiwal
Twórczości Młodych „Folkowe
Inspiracje”
I Międzynarodowy Festiwal
Tanga Argentyńskiego w Łodzi
TANGOŁÓDŹ FESTIVAL 2011
29.09. – 02.10.2011
10 000,00
Nordland Art Festival 2011
10 000,00
IV Międzynarodowy Przegląd
Teatrów Muzycznych Osób
Niepełnosprawnych
10 000,00
Warsztaty teatralno-muzyczne
10 000,00
Warsztaty taneczne
10 000,00
Warsztaty muzyczne
Warsztaty taneczne
Spektakl (recital) muzyczny pt.
„Kiedy od ciszy pęka głowa”
Uliczna Galeria Dźwięku
Warsztaty w ramach trzeciej
edycji Międzynarodowy Festiwal
Producentów Muzycznych
SOUNDEDIT
Wsparcie realizacji i prezentacji
spektaklu pt. "W sprawie
uwodzenia" przygotowanego
przez zespół Teatru
Fabrycznego w Łodzi
Obchody rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę
Seniorzy dla Polski w Unii
Europejskiej
Integracyjna impreza
choinkowo-noworoczna dla
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
7 940,00
10 000,00
6 420,00
10 000,00
271
dzieci województwa łódzkiego
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Towarzystwo Śpiewaczy
"Lutnia"
Towarzystwo Imienia Marii
Konopnickiej
Towarzystwo Imienia Marii
Konopnickiej
Pracownia Alternatywnego
Wychowania
Stowarzyszenie Rozwoju
Węglewic "Biała Góra"
Stowarzyszenie Śpiewacze
"Canto Sonoro" im. Zygmunta
Gzelli
Stowarzyszenie Śpiewacze
"Canto Sonoro" im. Zygmunta
Gzelli
Kutnowskie Towarzystwo
Historyczne
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Łódzka Hufiec
Radomsko Związku
Harcerstwa Polskiego
Fenomen małej formy teatralnej
XXXIII Ogólnopolski Przegląd
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
XX Jubileuszowy Ogólnopolski
Festiwal Pieśni i Piosenki o
Mojej Ojczyźnie
10 000,00
10 000,00
8 000,00
Jestem twórczy
4 600,00
Wieczór kolęd
10 000,00
Koncert "Viva Espana Ole!"
9 994,13
Koncert "Saudades" oraz "Kolęd
i muzyki bożonarodzeniowej"
9 968,00
W cieniu WRON-y. Stan
wojenny w powiecie kutnowskim
9 050,00
XXVI Ogólnopolski Harcerski
Festiwal Artystyczny "OPAL"
10 000,00
Realizacja
konkursu
na
udzielenie
dotacji
na
wykonanie
prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), Sejmik WŁ Uchwałą Nr
II/39/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. przyjął zmieniony Regulamin określający zasady,
tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa
łódzkiego. Po opublikowaniu jego treści w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego, w lutym 2011 r. wszedł w życie. Wprowadził m.in. zapisy o hierarchii
ważności obiektów zabytkowych, na które może być udzielona dotacja z budżetu
Województwa.
W 2011 roku priorytetowo miały być traktowane prace lub roboty budowlane przy
najcenniejszych zabytkach w skali kraju i regionu, wskazanych w Wojewódzkim
programie opieki nad zabytkami w Województwie, znajdujących się na szlakach
turystycznych: Szlaku Bursztynowym oraz W Centrum Polski, wzbogacających ofertę
turystyczną i kulturalną Województwa.
W oparciu o ww. dokumenty, Uchwałą Nr 342/11 z dnia 8 marca 2011 r. Zarząd WŁ
ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2011 roku prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków województwa łódzkiego. W 2011 r. w budżecie Województwa
przeznaczono na powyższy cel kwotę 2 500 000 złotych.
272
Nabór wniosków, poprzedzony akcją informacyjno-promocyjną (prasa, Internet,
spotkanie dla potencjalnych beneficjentów), zakończył się w dniu 8 kwietnia 2011 r.
Złożono 121 wniosków. Szczegóły oceny wniosków przedstawia poniższa tabela.
Podsumowanie procedury oceny wniosków złożonych w ramach konkursu na
udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa łódzkiego
Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Etap 1: Nabór wniosków
Liczba złożonych wniosków w konkursie
121
Całkowity deklarowany koszt realizacji
28 431 454,45 zł
zadania
Kwota wnioskowanej dotacji
11 269 590,32 zł
Etap 2: Ocena formalna (Departament Kultury i Edukacji)
Liczba wniosków zweryfikowanych
119
pozytywnie
Całkowity deklarowany koszt realizacji
26 824 586,68 zł
zadania
Kwota wnioskowanej dotacji
9 808 659,55 zł
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba rekomendowanych zadań do
49
dofinansowania
Kwota wnioskowanej dotacji
4 407 506,00 zł
Kwota udzielonych dotacji
2 500 000,00 zł
Wnioski spełniające kryteria formalne (119) zostały dopuszczone do oceny
merytorycznej przez Komisję, powołaną Uchwałą Nr 616/11 Zarządu WŁ z dnia
4 maja 2011 r., w skład której weszli przedstawiciele Zarządu WŁ i Sejmiku WŁ
oraz Urzędu (Kancelarii Marszałka i Departamentu Kultury i Edukacji). Ponadto
w pracach Komisji z głosem doradczym wzięli udział eksperci (przedstawiciele
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Oddziału Terenowego Narodowego
Instytutu Dziedzictwa w Łodzi).
Spośród 119 wniosków spełniających kryteria formalne, Komisja jednogłośnie podjęła
decyzję o rekomendacji 49 wniosków do dofinansowania, z którą zgodził się Sejmik
WŁ, przyjmując w dniu 24 maja 2011 r.
Uchwałę Nr X/167/11
w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2011 roku dotacji z budżetu
Województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa. Wykaz dofinansowanych
zadań przedstawia poniższa tabela.
273
Wykaz udzielonych w 2011 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego
Kwota
Lp.
Wnioskodawca
Obiekt
Nazwa zadania
udzielonej
dotacji (w zł)
Parafia
Barokowy ołtarz
Konserwacja i restauracja
Rzymskokatolicka
boczny p.w. św.
barokowego ołtarza
p.w. Wszystkich
Józefa z kościoła
bocznego p.w. św. Józefa w
1
20 000
Świętych w Sieradzu / parafialnego p.w.
kościele kolegiackim p.w.
ul. Kolegiacka 11, 98- Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych w
200 Sieradz
w Sieradzu
Sieradzu
Katolicka Parafia p.w. Kościół parafialny
Skomlin, drewniany kościół
św. Filipa i Jakuba
p.w. śś. Filipa i
modrzewiowy, kontynuacja
Ap. w Skomlinie / ul.
Jakuba w Skomlinie
konserwacji
2
20 000
Tysiąclecia 18, 98osiemnastowiecznych
346 Skomlin
polichromii wnętrza świątyni
- etap IV
Powiat łaski / ul.
Dwór z pocz. XX w.
Wykonanie dokumentacji
Południowa 1, 98-100 /ok. 1905/ w Ostrowie remontu zabytkowego dworu
Łask
k. Łasku
powstałego w okresie 19173
18 zlokalizowanego w
40 000
miejscowości Ostrów gm.
Łask, wpisanego do rejestru
zabytków pod poz. 379/A
Rektorat Kościoła
Kościół Akademicki
Piotrków Trybunalski, XVIIAkademickiego
Panien Dominikanek wieczny kościół akademicki
Panien Dominikanek pw. Matki Bożej
Panien Dominikanek p.w.
4 pw. Matki Bożej
Śnieżnej
Matki Bożej Śnieżnej: prace
75 000
Śnieżnej / ul.
restauratorskie przy XVII
Rycerska 3, 97-300
wiecznym sklepieniu
Piotrków Trybunalski
kościoła - część nad chórem
Parafia
Drewniany Kościół
Remont ścian zrębowych
Rzymskokatolicka
św. Mikołaja Bpa z
nawy zabytkowego kościoła
p.w. św. Mikołaja B1725 roku, z
z 1725 roku w Wierzchach
5
26 000
pa w Wierzchach /
elementami starszymi
Wierzchy 12, 99-232 z poprzedniej świątyni
Zadzim
Rzymskokatolicka
Kościół parafialny
Naramice, zabytkowy,
Parafia p.w. św.
p.w. Wszystkich
drewniany Kościół p.w.
Rocha w Naramicach Świętych w
Wszystkich Świętych,
/ Naramice 50, 98-350 Naramicach
wzniesiony ok. 1520 roku:
6
70 290
Biała
kontynuacja remontu dachu
wraz z wymianą pokrycia z
gontu oraz remont
oszalowania zewnętrznego
Dom Zakonny Zakonu Budynek klasztorny
Remont więźby dachowej
Braci Mniejszych
poreformacki ob. OO. wraz z wymianą pokrycia
7
75 000
(Klasztor
Franciszkanów
ceramicznego na
Franciszkanów) / ul.
zabytkowym XVII-wiecznym
274
Klasztorze Franciszkanów w
Wieluniu. I etap - część
północna
Reformacka 1, 98-300
Wieluń
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św. Tekli
w Raczynie / 98-310
Czarnożyły
Kościół filialny p.w.
św. Jana Chrzciciela
w Łagiewnikach
8
9
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św. Tekli
w Raczynie / 98-310
Czarnożyły
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Michała Archanioła w
10
Zachorzowie /
Zachorzów 74, 26332 Sławno
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Doroty dziewicy i
11 męczennicy w
Pszczonowie /
Pszczonów 140, 99420 Łyszkowice
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Wniebowzięcia
12
Najświętszej Maryi
Panny w Górze / Góra
16, 98-290 Warta
Muzeum w Łęczycy /
ul. Zamkowa 1, 99100 Łęczyca
13
Kościół parafialny
p.w. św. Tekli w
Raczynie
Kościół p.w. św.
Michała Archanioła w
Zachorzowie
Łagiewniki, zabytkowy,
drewniany Kościół p.w. św.
Jana Chrzciciela zbudowany
w 1623 roku: wymiana
wewnętrznej instalacji
elektrycznej i odgromowej,
zakup i montaż urządzeń
sygnalizacji ppoż. i
antywłamaniowej
Raczyn, zabytkowy,
drewniany Kościół p.w. św.
Tekli zbudowany w 1843
roku: wymiana wewnętrznej
instalacji elektrycznej i
odgromowej, zakup i montaż
urządzeń sygnalizacji ppoż. i
antywłamaniowej
Prace konserwatorskie we
wnętrzu zabytkowego
kościoła parafialnego p.w.
św. Michała Archanioła w
Zachorzowie
Kościół parafialny
p.w. św. Doroty
dziewicy i męczennicy
w Pszczonowie
Remont dachu oraz
renowacja ceglanych
szczytów kościoła z XVI w. w
Pszczonowie
Kościół p.w.
Wniebowzięcia NMP
z 1793 r. w Górze gm.
Warta
Remont instalacji
elektrycznej i odgromowej w
kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w
Górze
Dom Nowy - budynek
wchodzący w skład
zespołu zamkowego
w Łęczycy
Częściowa wymiana więźby
dachowej, łacenia połaci
dachowej oraz pokrycia
dachowego, przełożenie
dachówek ceramicznych i
wykonanie obróbek
blacharskich, naprawa
komina i gzymsów
podokapowych - Dom Nowy,
Zamek w Łęczycy
7 563
18 852
64 141
70 000
32 000
75 000
275
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Klemensa w Lgocie
14
Wielkiej / ul.
Radomszczańska 70,
97-565 Lgota Wielka
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Mikołaja B.W. w
15
Wierzchlesie / ul.
Szkolna 2, 98-324
Wierzchlas
Gmina Kiełczygłów /
ul. Tysiąclecia 25, 9816
358 Kiełczygłów
Ołtarz główny w
Kościele parafialnym
p.w. św. Klemensa w
Lgocie Wielkiej
Konserwacja ołtarza
głównego w kościele
parafialnym p.w. św.
Klemensa w Lgocie Wielkiej
Kościół parafialny
p.w. św. Mikołaja
B.W. w Wierzchlesie
Wymiana okien i drzwi
zewnętrznych w zabytkowym
kościele parafialnym p.w.
św. Mikołaja B.W. w
Wierzchlesie
Dwór w Kiełczygłowie
wzniesiony w
pierwszej połowie XIX
wieku
Kościół parafialny
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi
Panny w Strzałkowie
Wykonanie projektu
budowlanego na roboty
budowlane przy zabytkowym
dworze w Kiełczygłowie
Remont elewacji kościoła
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w
Strzałkowie
Kościół p.w.
Nawiedzenia NMP i
św. Józefa w
Bielawach
Remont wraz z częściową
wymianą dachu młyna
trójkondygnacyjnego,
wykonanie projektu
budowlanego w zakresie
inwentaryzacji
architektoniczno-budowlanej
budynku kaszarni (tzw.
"młynka"), wykonanie
projektu budowlanego
remontu turbinowni,
ekspertyza stanu
technicznego jazu, komór
turbin Francisa oraz
fundamentów budynku
kaszarni (tzw. "młynka")
Kontynuacja remontu
elewacji kościoła
parafialnego Nawiedzenia
NMP w Bielawach
Zabytkowy dwór w
Byszewach, gm.
Nowosolna
II etap odbudowy
zabytkowego dworu w
Byszewach, gm. Nowosolna
Rzymskokatolicka
Parafia p.w.
Nawiedzenia
17 Najświętszej Maryi
Panny w Strzałkowie /
ul. Reymonta 31, 97500 Radomsko
Jan Radgowski / ul.
Zespół drewniany
Okrężna 3a, 05-806
młyna wodnoKomorów
elektrycznego w
Ldzaniu - Talarze
18
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi
19
Panny i św. Józefa w
Bielawach / ul.
Kościelna 8, 99-423
Bielawy
Agencja
20 Nieruchomości
Rolnych Oddział
20 000
16 000
38 500
59 010
40 000
25 000
75 000
276
Terenowy w
Warszawie Filia w
Łodzi / ul. Północna
27/29, 91-420 Łódź
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. św. Macieja
Apostoła w Bełchowie
21
/ Bełchów 109A, 99418 Bełchów
Polskie
Stowarzyszenie
Miłośników Kolei / pl.
Defilad 1, 00-901
22
Warszawa
23
24
25
26
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Matki Bożej
Królowej Korony
Polskiej w Spale / ul.
Piłsudskiego 2, 97215 Inowłódz
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Narodzenia NMP
w Mikołajewicach /
Mikołajewice 32, 95083 Lutomiersk
Gmina Wartkowice /
Stary Gostków 3D,
99-220 Wartkowice
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. św. Anny w
Chojnem / ul. Główna
4, 98-210 Sieradz
Dom Zakonny
Kongregacji
Oratorium św. Filipa
27 Neri w Studziannie /
ul. Główna 7, 26-315
Poświętne n/Pilicą
Kościół parafialny pod
wezwaniem św.
Macieja Apostoła w
Bełchowie
Zespół
Lokomotywowni w
Skierniewicach przy
ul. Łowickiej 1
Kościół w Spale p.w.
Matki Bożej Królowej
Korony Polski
Mechanizm organowy
z kościoła
parafialnego p.w.
Narodzenia NMP w
Mikołajewicach
Remont kapitalny kościoła
parafialnego pod
wezwaniem św. Macieja
Apostoła w Bełchowie Etap I,
część I: Remont dachu nad
zakrystią, kaplicą,
prezbiterium i wieżyczkisygnaturki
Rewitalizacja i
przystosowanie do celów
muzealnych Parowozowni
Skierniewice - etap I:
wykonanie niezbędnej
dokumentacji remontu części
obiektu pod nazwą
"przybudówka łowicka"
Wymiana instalacji
elektrycznej i poprawa
estetyki otoczenia kościoła w
Spale
Remont zabytkowych
organów w Parafii Rzymsko
katolickiej Narodzenia
N.M.P. w Mikołajewicach
Pałac klasycystyczny, Remont elewacji
zbudowany w 1802 r. Zabytkowego Pałacu w
Starym Gostkowie
Kościół parafialny św. Remont więźby dachowej
Anny w Chojnem
nad korpusem nawowym i
prezbiterium oraz wymiana
pokrycia dachowego na
kościele parafialnym p/w św.
Anny w miejscowości Chojne
Barokowy ołtarz
Konserwacja barokowego
boczny p.w. św. Marii ołtarza bocznego p.w. św.
Magdaleny z kościoła Marii Magdaleny z kościoła
p.w. św. Filipa Neri i
p.w. św. Filipa Neri i św.
św. Jana Chrzciciela Jana Chrzciciela w
w StudziannieStudziannie-Poświętnem
Poświętnem
75 000
1 750
24 790
20 000
36 603
75 000
12 500
277
Parafia EwangelickoAugsburska w
Ozorkowie / ul.
28
Zgierska 2, 95-035
Ozorków
Grobowiec Henryka i
Karola Schloesserów
na cmentarzu
EwangelickoAugsburskim w
Ozorkowie
Rzymskokatolicka
Sklepienie
Parafia p.w. św.
późnorenesansowej
Michała Archanioła w kaplicy w kościele
29
Niemysłowie /
p.w. Św. Michała
Niemysłów 41, 99-200 Archanioła w
Poddębice
Niemysłowie
Kolegium Zakonu
Kościół OO. Pijarów
Pijarów w Łowiczu /
p.w. N.P. Marii i św.
ul. Pijarska 2, 99-400 Wojciecha w Łowiczu
30 Łowicz
Maria Janicka / Solca
Wielka 59, 95-035
Ozorków
Wiatrak drewniany z
poł. wieku XVIII w
Solcy Wielkiej
31
Wspólnota
Mieszkaniowa w
Łodzi / ul. Jaracza 42,
32
90-252 Łódź
Rzymskokatolicka
Parafia p.w.
Wszystkich Świętych
w Kołacinku /
33
Kołacinek 20 A, 95061 Dmosin
Muzeum Okręgowe w
Sieradzu / ul.
Dominikańska 2, 9834 200 Sieradz
Kamienica przy ul.
Jaracza 42,
wzniesiona w 1898 r.
dla właściciela
łódzkiej fabryki mebli
Karola Wutke
Kościół par. p.w.
Wszystkich Świętych
w Kołacinku
Dawna kamienica
Kazimierza
Jagiellończyka,
obecnie siedziba
Muzeum Okręgowego
w Sieradzu przy ul.
Dominikańskiej nr 2
Częściowy remont
Mauzoleum Schloesserów
na cmentarzu EwangelickoAugsburskim w Ozorkowie,
ul. Cmentarna 1
Konserwacja i restauracja
sklepienia
późnorenesansowej kaplicy
w kościele p.w. Św. Michała
Archanioła w Niemysłowie
Łowicz, XVII-wieczny kościół
p.w. Matki Bożej Łaskawej i
świętego Wojciecha:
Wykonanie kompleksowej
dokumentacji budowlanokonserwatorskiej wnętrz
zabytkowej świątyni
Remont i stabilizacja
konstrukcyjna stropów wraz
z wymianą podłóg w
zabytkowym wiatraku
kozłowym; impregnacja
poszycia ścian, pokrycia
dachu oraz skrzydeł wiatraka
Remont zabytkowej elewacji
nieruchomości przy ul.
Jaracza 42 w Łodzi
Wykonanie dokumentacji
budowlano-konserwatorskiej
na przeprowadzenie
remontu zabytkowego
kościoła p.w. Wszystkich
Świętych w Kołacinku na
500-lecie istnienia kościoła
parafialnego
I etap przebudowy budynku
Muzeum Okręgowego w
Sieradzu przy ul.
Dominikańskiej 2
3 950
12 500
32 383
27 000
75 000
34 010
75 000
278
Dom Zakonny
Towarzystwa
Salezjańskiego w
Lutomiersku / ul.
35
Kopernika 3, 95-083
Lutomiersk
Dawny klasztor
Reformatorów
Lutomiersk, XVII wieczny
dawny klasztor O.O.
Reformatów: Kapitalny
remont dachu po pożarze
skrzydła wschodniego modernizacja konstrukcji
więźby dachowej i zmiana
pokrycia dachowego
Rzymskokatolicka
Kościół pod
Przeprowadzenie robót
Parafia p.w.
wezwaniem
budowlanych polegających
Niepokalanego
Niepokalanego
na: uzupełnieniu obróbek
Poczęcia Najświętszej Poczęcia NMP w
blacharskich, naprawie
Maryi Panny w Rawie Rawie Mazowieckiej
tynków zewnętrznych,
Mazowieckiej / pl.
oraz budynek
malowaniu elewacji z
36 Piłsudskiego 9, 96parafialny (dawne
zachowaniem istniejącej
200 Rawa
kolegium Jezuickie)
kolorystyki w kościele pod
Mazowiecka
stanowiące jedną
wezwaniem Niepokalanego
bryłę architektoniczną Poczęcia Najświętszej Marii
Panny i budynku parafialnym
(dawne kolegium jezuickie)
w Rawie Mazowieckiej
Rzymskokatolicka
Bazylika Katedralna
Konserwacja elementów
Parafia Katedralna
p.w. Wniebowzięcia
wyposażenia Katedry w
p.w. Wniebowzięcia
NMP, Obraz
Łowiczu: wielkoformatowy
Najświętszej Maryi
Nawiedzenie św.
obraz "Nawiedzenie św.
37 Panny w Łowiczu /
Elżbiety, ok. 1624 r.
Elżbiety" oraz rama obrazu
Stary Rynek 24/30,
autor: Tomasz
99-400 Łowicz
Dolabella, olej na
płótnie, wym. ok. 470
x 315 cm
Rzymskokatolicka
Dom kościelny w
Remont budynku Kancelarii
Parafia p.w. św.
Skierniewicach przy
Parafialnej przy Kościele św.
Jakuba Apostoła w
ul. K.
Jakuba Apostoła w
38
Skierniewicach / ul.
Świerczewskiego nr
Skierniewicach - etap 2
Senatorska 16, 9618, 96-100
100 Skierniewice
Skierniewice
Rzymskokatolicka
Kościół
Prace konserwatorskie
Parafia p.w.
Wniebowzięcia NMP i dotyczące wschodniej ściany
Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła absydy wraz z
39 św. Jakuba Ap. w
w Szadku
przylegającymi przyporami w
Szadku / ul.
kościele Wniebowzięcia
Ogrodowa 1, 98-240
NMP i św. Jakuba Apostoła
Szadek
w Szadku
Parafia
Kościół Parafialny pw. Remont konstrukcji stropu i
Rzymskokatolicka
Wniebowzięcia
dachu zabytkowego Kościoła
p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Parafialnego pw.
40 Najświętszej Maryi
Panny w Sławnie
Wniebowzięcia Najświętszej
Panny w Sławnie /
Maryi Panny w Sławnie
plac Kościelny 8, 26332 Sławno
135 000
75 000
20 000
35 250
101 707
95 000
279
Gmina Uniejów / ul.
Bł. Bogumiła 13, 99201 Uniejów
Zespół zamkowoparkowy w Uniejowie
41
Klasztor (Dom
Zakonny) Braci
Mniejszych (OO.
42 Bernardynów) w
Warcie / ul.
Klasztorna 9, 98-290
Warta
Elżbieta Pułaczewska
/ Nakielnica 37, 9543
070 Aleksandrów
Łódzki
Parafia
Rzymskokatolicka
p.w. Przemienienia
Pańskiego w
Budziszewicach / ul.
44 J. Ch. Paska 83, 97212 Budziszewice
Kościół oo.
Bernardynów p.w.
Wniebowzięcia N.P.
Marii w Warcie,
powiat Sieradz
Ryszard Łysak,
zamieszkały: 90-302
Łódź, ul. Wigury
15A/4, prowadzący
działalność
45 gospodarczą pod
nazwą "ROTAX"
Ryszard Łysak, ul.
Pryncypalna 173, 93373 Łódź
Zespoł PałacowoParkowy w
Dobrzelinie
Tadeusz Bombrych,
zamieszkały: 99-300
Kutno, ul.
Orzeszkowej 12,
46 prowadzący
działalność
gospodarczą pod
nazwą: Z.H.U.
MODERNA Tadeusz
Dwór w Sójkach
Dwór w Nakielnicy
Kościół p.w.
Przemienienia
Pańskiego w
Budziszewicach
Restauracja Zespołu
Zamkowo-Parkowego w
Uniejowie realizowana w
ramach zintegrowanego
projektu pn.: Termy Uniejów
- Regionalny Markowy
Produkt Turystyki
Uzdrowiskowej
Remont elewacji
zewnętrznej kościoła oo.
Bernardynów w Warcie
75 000
75 000
Usunięcie przyczyn
zawilgocenia dworu,
odtworzenie zdegradowanej
struktury tynków
Budziszewice, neogotycki
kościół parafialny p.w.
Przemienienia Pańskiego w
Budziszewicach; remont
dachu kościoła prezbiterium oraz aneksy
boczne z przybudówkami
(wymiana pokrycia
dachowego z blachy
ocynkowanej na blachę
miedzianą)
Prace związane z
wykonaniem mapy
projektowej, ekspertyzy
technicznej i
przygotowaniem projektu
budowlanego - jako etap
wstępny adaptacji
zabytkowego zespołu
pałacowo-parkowego na
ośrodek turystycznorekreacyjny
Całkowite odtworzenie okien
i drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych w tym
ościeżnic i parapetów oraz
odtworzenie tynków
zewnętrznych oraz okładzin
architektonicznych z
uwzględnieniem
charakterystycznej dla tego
141 906
32 923
52 000
75 000
280
Bombrych, ul.
Orzeszkowej 12, 99300 Kutno
Parafia Katolicka p.w.
Św. Jana Chrzciciela
47
w Mazewie / Mazew
60, 99-107 Daszyna
Rzymskokatolicka
Parafia p.w. św.
Katarzyny P.M. w
Pęczniewie / ul.
48
Rynek 12, 99-235
Pęczniew
zabytku kolorystyki
Kościół Św. Jana
Chrzciciela w
Mazewie
Renowacja kościoła św.
Jana Chrzciciela w Mazewie
Kościół Parafialny
p.w. Św. Katarzyny w
Pęczniewie
Prace remontowe w
zabytkowym drewnianym
kościele parafialnym p.w.
Św. Katarzyny w Pęczniewie
polegające na renowacji
pokrycia dachowego i
wymianie deszczowych
obróbek blacharskich
Remont zabytkowego
spichlerza modrzewiowego z
1777 r. w Skomlinie
Razem
Gmina Skomlin / ul.
Spichlerz z 1777 r. w
49 Trojanowskiego 1, 98- Skomlinie
346 Skomlin
73 772
4 600
135 000
2 500 000
Umowy na realizację zadań dofinansowanych przez Samorząd Województwa
podpisało 46 podmiotów. Z podpisania umowy zrezygnowały:
 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie, która nie podjęła
się realizacji zadania pn. „Częściowy remont Mauzoleum Schloesserów
na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim w Ozorkowie, ul. Cmentarna 1”,
 Wspólnota Mieszkaniowa w Łodzi, która nie podjęła się realizacji zadania
pn. „Remont zabytkowej elewacji nieruchomości przy ul. Jaracza 42
w Łodzi”,
 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Mikołajewicach, która
nie podjęła się realizacji zadania pn. „Remont zabytkowych organów
w Parafii Rzymsko- katolickiej Narodzenia N.M.P. w Mikołajewicach”.
Ostatecznie Województwo udzieliło dotacji na kwotę 2 401 050,00 zł.
20 grudnia 2011 r. Sejmik WŁ Uchwałą Nr XIX/358/11 przyjął
w nowym brzmieniu Regulamin określający zasady, tryb udzielania oraz rozliczania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Uchwała
wchodzi
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
281
Pozostałe zadania:
Regionalny Kongres Kultury
Na mocy Porozumienia zawartego w dniu 13 czerwca 2011 r. pomiędzy Marszałkiem
WŁ - Panem Witoldem Stępniem a Prezydent Miasta Łodzi - Panią Hanną
Zdanowską został zrealizowany projekt pn. „Regionalny Kongres Kultury 2011”,
współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Kongres odbywał się w dniach
27 – 29 października w Filharmonii Łódzkiej i Łódzkim Domu Kultury. Umożliwił
on stworzenie wspólnej płaszczyzny do wymiany poglądów, zderzenia koncepcji
i wizji reprezentantów świata kultury z Województwa, a także zaproszonych gości
z całego kraju. Przez trzy dni Kongresu wszystkie zainteresowane osoby mogły
uczestniczyć w czterech głównych sesjach plenarnych (pn.: Praktyki kulturowe –
Diagnoza stanu kultury; Prawo do Miasta – Kultura jako dobro wspólne; Polityka
kulturalna – Jak planować rozwój kultury?; Przemysły kreatywne – Jak zmienia
się myślenie o kulturze i gospodarce?) oraz w kilkunastu tematycznych sesjach
panelowych z zakresu, m.in.: edukacji kulturalnej, wspierania młodych artystów,
przyszłości instytucji kultury, integracji kulturalnej Województwa czy współpracy
środowisk kulturalnych z lokalnymi samorządami.
Na potrzeby Kongresu zlecono firmie Question Mark (Biuro Badań Społecznych)
przeprowadzenie badań nt. „Preferencji kulturalnych mieszkańców województwa
łódzkiego”, których wyniki zostaną wykorzystane przy opracowywaniu w 2012 r.
Programu rozwoju kultury województwa. Przeprowadzone badania, poza analizą
potrzeb kulturalnych objęły także kwestie m.in. percepcji kultury, źródeł wiedzy
o kulturze, produktów kulturowych oraz uczestnictwa w kulturze.
Diagnoza do programu rozwoju kultury województwa
współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego WŁ)
łódzkiego
(we
We wrześniu 2010 r. Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
rozpoczęło prace nad „Diagnozą do programu rozwoju kultury województwa
łódzkiego”, przy współudziale Departamentu Kultury i Edukacji, który na bieżąco
monitorował postęp prowadzonych działań oraz konsultował z BPPWŁ
przygotowywany materiał. Po zakończonym pierwszym etapie prac – analizie ankiet,
skierowanych do instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego na terenie
Województwa oraz uwzględnieniu uwag do opracowanych poszczególnych
rozdziałów Diagnozy, pod koniec grudnia 2011 r. Biuro Planowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego przekazało dokument do Departamentu Kultury i Edukacji.
Diagnoza ma na celu zobrazowanie obecnego stanu kultury w regionie – zarówno
jeśli chodzi o infrastrukturę, produkty turystyki kulturowej, jak i ofertę instytucji kultury.
Przeprowadzone badania pozwolą na przygotowanie długofalowej strategii rozwoju
kultury w Województwie – wyznaczenie priorytetów polityki kulturalnej
i zaprogramowanie działań w obszarze kultury w Województwie na najbliższe lata.
Podstawą do stworzenia Diagnozy były nie tylko dane zebrane dzięki ankietom,
ale także dane uzyskane z Banku Danych Regionalnych GUS.
282
Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim
W 2011 r. Sejmik WŁ Uchwałą Nr VII/127/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. przyjął
Sprawozdanie z lat 2008-2009 z realizacji Wojewódzkiego programu opieki
nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2008-2011. Niniejsze sprawozdanie
jest pierwszym opracowaniem podsumowującym aktywność wykazywaną w latach
2008-2009 przez Samorząd Województwa, jednostki samorządu terytorialnego,
instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne
podmioty
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w Województwie.
W związku z dobiegającym końca okresem programowania Wojewódzkiego
programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim w 2011 roku, Uchwałą Nr
737/11 Zarządu WŁ z dnia 26 maja 2011 r. (z późn. zm.) przystąpiono
do sporządzenia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie
łódzkim na lata 2012-2015”. Prace nad nowym Programem prowadzone są od maja
2011 r. Opracowanie jego projektu powierzone zostało ww. Uchwałą Dyrektorowi
Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Wojewódzki program opieki nad zabytkami określi strategiczne cele, działania
i zadania w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa, kształtując tym samym
politykę rozwoju regionu. W związku z przystąpieniem do jego opracowania
powołano Uchwałą Nr 1151/11 Zarządu WŁ z dnia 26 lipca 2011 r. Wojewódzką
Komisję ds. wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami, w skład której weszli
profesorowie Politechniki Łódzkiej, przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków, Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łodzi, Urzędu
Miasta Łodzi, Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, instytucji kultury i podmiotów
wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony zabytków, a także pracownicy Urzędu –
łącznie 26 osób. Ponadto Uchwałą Nr 1989/11 Zarządu WŁ z dnia 15 listopada 2011
r. rozszerzono jej skład, m.in. o Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Zadaniem ww. Komisji jest w szczególności konsultacja części diagnostycznej
projektu programu, jego opiniowanie na różnych etapach opracowywania oraz ścisła
współpraca z podmiotami prawnie umocowanymi do współdziałania przy jego
formułowaniu. Powołanie ww. Komisji pozwoli przede wszystkim na ocenę
proponowanych rozwiązań programowych w zakresie ochrony i opieki
nad zabytkami, kształtowania krajobrazu kulturowego Województwa oraz waloryzacji
unikatowych obiektów i obszarów. Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac
nad Programem, opracowanie tego dokumentu i przedstawienie go ostatecznie
Sejmikowi WŁ planowane jest na czerwiec 2012 roku.
w zakresie edukacji:
Nadzór
nad
prawidłową
realizacją
zadań
oraz dostępnością i poziomem usług edukacyjnych
statutowych
placówek
W roku 2011 Samorządowi WŁ podlegało 25 jednostek oświatowych:
- 4 wojewódzkie ośrodki doskonalenia nauczycieli
- 4 kolegia nauczycielskie
- 4 biblioteki pedagogiczne
- 4 bursy
283
-
2 centra kształcenia ustawicznego
5 szkól policealnych
szkoła podstawowa specjalna,
gimnazjum specjalne dla dzieci przewlekle chorych
Zadania związane z kadrą pedagogiczną



Wynagradzanie nauczycieli
-
Przyjęto zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Samorząd Województwa zgodnie z wymogami obowiązujących
przepisów prawa.
-
Przyznano dodatki motywacyjne dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.
-
Ustalono wynagrodzenia dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Samorządu Województwa .
Nagrody Marszałka i odznaczenia państwowe
-
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Marszałek WŁ przyznał nagrody
dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzonych
przez Samorząd Województwa. Nagrody otrzymało jedenastu dyrektorów
oraz dwóch nauczycieli, którzy wyróżnili się działaniami mającymi na celu
podnoszenie jakości nauczania oraz dbałością o wysoki poziom
kształcenia.
-
Przyznano Medale za Długoletnią Służbę za wzorowe i sumienne
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Podczas
obchodów Dnia Edukacji Narodowej medale te z rąk Wojewody Łódzkiego
odebrało 49 pracowników szkół i placówek Samorządu Województwa.
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono 24 osoby, Srebrnym
24, natomiast Brązowy Medal otrzymały 4 osoby.
Powierzenie obowiązków dyrektora
Zarząd WŁ powierzył obowiązki 7 dyrektorom w następujących placówkach
oświatowych:
-
w Szkole Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim Pani Jadwidze Ogłuszce – Jastrzębskiej na okres 5 lat
(1.09.2011 – 31 sierpnia 2016 r.);
-
w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora Pani Monice Szczepaniak na okres 10
miesięcy (1.05.2011 r. – 29.02.2012r.);
-
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. prof. T. Kotarbińskiego
w Łodzi – Panu Jarosławowi Jędrychowi na okres od 01.07.2011 –
31.08.2015;
284


-
w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu Pani Marcie Kroc na okres
3 lat (1.10.2011 – 30.09.2014);
-
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego
w Łodzi Pani Sylwii Laskowskiej na okres 5 lat (1.09.2011 – 31.08.2016);
-
w Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa
Łódzkiego
w Łodzi Pani Iwonie Gawron na okres 5 lat (1.09.2011 – 31.08.2016);
-
w Gimnazjum Specjalnym w Rafałówce powierzono pełnienie obowiązków
dyrektora Pani Katarzynie Ciesionik na okres 10 miesięcy (1.11.2011 r. –
31.08.2012r.);
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
-
Zarząd WŁ przyjął plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2011, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa.
Corocznie organ prowadzący wyodrębnia środki na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych
rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe
nauczycieli. Środki na ten cel w roku 2011 wynosiły 227.511,00 zł, w tym
na organizację doradztwa metodycznego 43.246,00 zł oraz po 10.000,00 zł
na organizację konferencji przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T.
Kotarbińskiego w Łodzi.
-
W związku z zagwarantowaniem opieki metodycznej nauczycielom szkół
i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Samorząd
Województwa rozpoczynającym pracę, pomocy przy tworzeniu programów
autorskich oraz opracowywaniu materiałów metodycznych, jak również
pomocy nauczycielom i dyrektorom w postępowaniu dotyczącym awansu
zawodowego
powierzono obowiązki Doradcy metodycznemu
współpracującemu z w/w placówkami, zatrudnionemu w Centrum
Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi
na okres od 15 września 2011r. do 14 września 2014 r.
Szkolenia
Zorganizowano cykl szkoleń dla dyrektorów placówek oświatowych oraz głównych
księgowych z zakresu zarządzania placówką oświatową obejmujące swym zakresem
tematykę dotyczącą zarządzania finansami w placówce oświatowej w świetle ustawy
Prawo zamówień publicznych, kontrolę zarządczą w placówkach oświatowych
oraz Ustawy o Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ponadto szkolenia
w zakresie budowania wizerunku.

Awans zawodowy nauczycieli
Zarząd WŁ powołuje komisje egzaminacyjne w sprawie nadania stopnia awansu
zawodowego
nauczyciela
mianowanego,
dla
nauczycieli
zatrudnionych
285
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa. W 2011 roku powołano Uchwałami Zarządu WŁ 14 komisji
egzaminacyjnych dla 14 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Marszałek
WŁ w wyniku pozytywnie zakończonych postępowań egzaminacyjnych przyznał 14
osobom akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Ponadto 2 nauczycielom Marszałek WŁ wydał także akty w związku z art.9a ust.4
Karta Nauczyciela stanowiącym o braku obowiązku przeprowadzenia postępowania
egzaminacyjnego w stosunku do nauczycieli akademickich, posiadających stopień
naukowy oraz legitymujących się co najmniej 3 letnim okresem pracy w szkole
wyższej.
Realizacja kontroli zgodnie z przyjętym planem przez Zarząd WŁ
W 2011 roku Wydział Edukacji przeprowadził 9 kontroli planowych. Kontrole swym
zakresem
obejmowały
poszczególne
zadania
statutowe
placówek,
m.in. zweryfikowano poprawność wewnętrznych aktów normatywnych regulujących
pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, skontrolowano również
akta osobowe w poszczególnych placówkach.
Rady programowe
Na mocy § 31 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r.
w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli oraz § 13 rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb
społecznych Rady Programowe powołuje organ prowadzący. W skład rady
programowej wchodzi: dyrektor kolegium jako jej przewodniczący, opiekunowie
naukowo-dydaktyczni z ramienia uczelni zapewniającej opiekę naukowodydaktyczną, kierownicy specjalności, kierownicy praktyk pedagogicznych,
przedstawiciele nauczycieli i nauczycieli akademickich, przedstawiciel organu
prowadzącego, przedstawiciel samorządu słuchaczy oraz inne osoby powołane
na wniosek dyrektora. Współpraca dotyczy następujących uczelni: Uniwersytetu
Łódzkiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Zadania związane z organizacją kształcenia

Innowacje i eksperymenty
W placówkach oświatowych wdrażane są i realizowane Innowacje pedagogiczne,
które stanowią nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne,
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Kontynuowany jest również
eksperyment pedagogiczny służący podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole,
w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych
i zakres treści nauczania.
286
Placówki
oświatowe
PPSNT dla
Dorosłych w
Łodzi
Forma
tytuł
"Wyższe kwalifikacje i kompetencje
zawodowe kluczem do awansu" –
eksperyment
prowadzenie kształcenia w
zawodzie technik gazownictwa
"Nowa jakość szkolnictwa
zawodowego osiągana przez
innowacja kształcenie dualne" – innowacja w
pedagogiczna zawodzie technik mechanik
Szkoła
Policealna
"Ratownik medyczny w cztery dni w
w
tygodniu"
Tomaszowie
Mazowieckim
innowacja
w Centrum
pedagogiczna
Kształcenia
"Technik masażysta w cztery dni w
Ustawicznego
tygodniu"
SWŁ w
Tomaszowie
Mazowieckim
"Zajęcia dydaktyczne kształcenia w
zawodzie technik dentystyczny
realizowane przez cztery dni w
tygodniu"
Szkoła
"Zajęcia dydaktyczne kształcenia w
Policealna w
innowacja zawodzie ratownik medyczny
Piotrkowie pedagogiczna realizowane przez cztery dni w
Trybunalskim
tygodniu"
"Zajęcia dydaktyczne kształcenia w
zawodzie technik masażysta
realizowane przez cztery dni w
tygodniu"
Biblioteka
Pedagogiczna innowacja
"Multimedialna pracownia
w Piotrkowie pedagogiczna
edukacyjna"
Tryb.

okres realizacji
1.09 200931.08.2011
09.200931.08.2013
01.09.2010 - 2012
01.09.201101.2014
01.09.2011 –
31.08.2013
01.09.2011 –
31.08.2013
1.09.2008 –
08.2011
Współpraca z przedsiębiorcami – poszerzenie oferty edukacyjnej szkół
Marszałek WŁ wspierając tworzenie nowej bazy edukacyjnej służącej podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych mieszkańców podpisał listy intencyjne, w ramach których
Województwo podjęło współpracę z czołowymi przedsiębiorstwami regionu:
- Bełchatowsko – Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym
Sp. z o.o. w Bełchatowie,
- J&AS Aero Design Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Bartolini Air Sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi – powstanie nowego kierunku technik mechanik lotniczy,
- Sto–Ispo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – powstanie nowego kierunku
renowator zabytków architektury.
287
Współpraca z firmą Haering Polska Sp. z o.o.: – niekwestionowanym liderem (I
miejsce w świecie) branży obróbki skrawaniem. Firma współpracuj ze szkołami
zawodowymi, wyposażając je w nowoczesny sprzęt umożliwiający kształcenie w
zawodzie technik mechanik oraz technik mechatronik.
- Współpraca z PPSNT dla Dorosłych w Łodzi pozwoliła na wprowadzenie
innowacji pedagogicznej polegającej na zastosowaniu systemu dualnego
kształcenia w zawodach technik mechanik oraz
technik
mechatronik
na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.
- W czerwcu 15 słuchaczy PPSNT przystąpiło do egzaminu „Prufung
Wirtschaftsdeutsch International”, który odbył się w firmie Haering, świadectwo
zdania egzaminu jest honorowane na całym świecie i potwierdza bardzo dobrą
znajomość języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem języka
fachowego w dziedzinie ekonomii i prawa.
- W listopadzie rozdano pierwsze dyplomy ukończenia kursu kształcenia
zawodowego 15 absolwentom kierunku technik mechanik.
Kooperacja z Mazowiecką Spółką Gazownictwa – dzięki współpracy w PPSNT dla
Dorosłych w Łodzi przeprowadzono eksperyment pedagogiczny „Wyższe kwalifikacje
i kompetencje zawodowe kluczem do awansu” co pozwoliło na otwarcie kierunku
kształcenia w zawodzie technik gazownictwa.
Ponadto Samorząd Województwa wyraził zgodę na utworzenie nowych kierunków
kształcenia:
- technik organizacji reklamy, renowator zabytków, technik mechanik lotniczy
w Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi.
- florysta, technik usług fryzjerskich, technik geodeta – w Szkole Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Opieka naukowo-dydaktyczna
Kontynuowano współpracę z następującymi uczelniami wyższymi w zakresie opieki
naukowo – dydaktycznej nad zakładami kształcenia nauczycieli:
- Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie w Kolegium Nauczycielskim
w Wieluniu,
- Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie – w Zespole Kolegiów
Nauczycielskich w Łowiczu,
- Uniwersytetem Łódzkim – w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu,
- Uniwersytetem Warszawskim – w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych
w Sieradzu.

Dostosowanie i poszerzenie oferty edukacyjnej i bazy dydaktycznej
placówek oświatowych do potrzeb regionu.
-
Utworzenie 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego w Łodzi i Tomaszowie
Mazowieckim. Powstanie tego typu placówek miało na celu wyrównanie szans
w dostępie do edukacji dając jednocześnie możliwość pozyskania nowych
bądź pogłębienia dotychczasowych kwalifikacji.
Przekształcenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce z dniem 1
września 2011r. polegające na zmianie struktury organizacyjnej szkoły,
struktura obejmować będzie klasy I -VI oraz grupy wychowawcze działające
w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci od
wieku przedszkolnego
-
288
-

przebywających na leczeniu w Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno –
Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce,
Utworzenie Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce z dniem 1 października
2011r.
Praktyki pedagogiczne
Podjęto współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach organizacji
praktyk pedagogicznych dla słuchaczy Kolegiów na mocy § 47 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów
kształcenia nauczycieli oraz § 23 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia
24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych formę, miejsce
i terminy praktyk zawodowych określa dyrektor kolegium w porozumieniu z organem
prowadzącym. W roku 2011 Zarząd WŁ wraził zgodę na organizację praktyk dla
słuchaczy kolegiów.

Udział placówek oświatowych w pozyskiwaniu środków unijnych
Ponad 50% placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa realizuje
projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na kwotę 5 milionów złotych. Projekty mają na celu podniesienie atrakcyjności
i jakości oferty edukacyjnej szkół Samorządu Województwa.
- "Program wyrównywania szans edukacyjnych niepracujących uczniów
kształcących się w zakresie pierwszych kwalifikacji zawodowych " - projekt
Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych
w Łodzi: projekt skierowany do uczniów Szkoły zdobywających pierwsze
kwalifikacje zawodowe, którzy dzięki dodatkowym zajęciom w ramach danego
kierunku mogą poszerzyć wiedzę oraz nabyć dodatkowych umiejętności.
Koszt całkowity projektu wynosi 589 265,53 zł dofinansowanie 514 134,17 zł.
- "Nowoczesna szkoła - Profesjonalna kadra" - projekt Publicznej Policealnej
Szkole Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi: projekt skierowany
do nauczycieli szkół zawodowych, którzy mogą pogłębić swoją wiedzę
w zakresie tworzenia pakietów edukacyjnych wspierających kształcenie
modułowe i dualne. Koszt całkowity projektu wynosi 320 105,63 zł
dofinansowanie 279 292,16 zł.
- "Edukacja zdalna szansą na zwiększenie zasięgu kształcenia ustawicznego
w regionie" - projekt Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii
dla Dorosłych w Łodzi: projekt skierowany do uczniów Szkoły, mający na celu
podniesienie poziomu kształcenia poprzez stworzenie platformy elearningowej umożliwiającej uzupełnienie dodatkowej wiedzy w formie
innowacyjnej formy nauczania. Koszt całkowity projektu wynosi 1 481 216,19
zł dofinansowanie 1 481 216,19 zł.
- "Kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze
w zakresie edukacji filmowej i teatralnej" - projekt Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim: projekt skierowany do
nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze umożliwiający pogłębienie
dotychczasowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie w ramach nowej
podstawy programowej. Koszt całkowity projektu wynosi 200 242,19 zł
dofinansowanie 170 205,86 zł.
- „Nowe kwalifikacje – to nowe możliwości” – projekt Szkoły Policealnej
Samorządu Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim: : projekt ma
289
-
-

na celu podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły zwiększającej
konkurencyjność uczniów na rynku pracy poprzez realizację dodatkowych
zajęć z zakresu ICT, języka angielskiego, języka migowego, automasażu oraz
przedsiębiorczości. Koszt całkowity projektu wynosi 194 970 zł
dofinansowanie 170 111,32 zł.
„Wszechstronny uczeń” – projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego
Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, projekt ma
na celu zwiększenie u uczniów poziomu kwalifikacji specjalistycznych
w ramach oferty edukacyjnej szkoły. Koszt całkowity projektu wynosi
320 105,63 zł dofinansowanie 279 292,16 zł.
„Technik przemysłu mody – innowacyjne podejście do edukacji zawodowej” –
projekt Publicznej Policealnej Szkole Nowoczesnych Technologii dla
Dorosłych w Łodzi: projekt pozwoli na wprowadzenie na rynek pracy
wykwalifikowanych specjalistów z branży tekstylno – odzieżowej poprzez
realizację programu rozwojowego w ramach innowacyjnego kierunku
nauczania „Technik przemysłu mody. Koszt całkowity projektu wynosi
1 857 959,13 zł dofinansowanie 1 621 069,34 zł.
Opłaty za naukę i egzaminy
Zarząd WŁ uchwalił wysokość opłat za naukę w systemie zaocznym
i wieczorowym oraz powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w
nauce w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu, Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu
i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu oraz wysokość opłat
za egzaminy wstępne w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu
i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu.

Stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
Zarząd WŁ wyraził zgodę na ustalone przez dyrektorów wysokości stypendiów
motywacyjnych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe dla słuchaczy
kolegiów oraz szkół policealnych w I i II semestrze roku szkolnego 2010/2011.
W zakładach kształcenia przyznano 215 stypendiów w łącznej wysokości 30.569.
Natomiast w szkołach policealnych 405 osobom w łącznej wysokości 52.348.
 Ewidencja
niepublicznych
placówek
doskonalenia
nauczycieli
W 2011 roku na podstawie wniosków Samorząd Województwa dodał
do ewidencji 5 kolejnych placówek. Obecnie w ewidencji figurują 22 niepubliczne
placówki doskonalenia zawodowego oraz 1 niepubliczna biblioteka pedagogiczna
w Województwie.
Wspieranie nauki w Województwie
 Przyznawanie nagród Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze
rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe
Przeprowadzono XII edycję konkursu na najlepsze rozprawy habilitacyjne
i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane
z Województwem. W 2011 roku wpłynęło 45 prac, spośród których nagrodzono 7.
Były to cztery rozprawy doktorskie, dwie magisterskie i jedna dyplomowa.
290
Suma nagród wyniosła 50 tys. zł. Laureaci otrzymali od 2 tys. zł (praca dyplomowa)
do 10 tys. zł (rozprawa doktorska). Nagrody przyznano sześciu osobom
reprezentującym Uniwersytet Łódzki oraz jednej z Politechniki Łódzkiej.
Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze
rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i
dyplomowe
Etap 1: Składanie wniosków
Liczba prac złożonych w konkursie
45
Etap 2: Ocena formalna
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
44
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych nagród
7
Kwota przyznanych nagród
50 000,00 zł

Przyznawanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka WŁ
za szczególne osiągnięcia związane z edukacją
W 2011 roku Departament Kultury i Edukacji koordynował piątą edycją
przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka WŁ dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych,
osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki. W ramach tegorocznej
edycji wpłynęły 103 wnioski, Zarząd WŁ w dniu 19 lipca 2011 r., zgodnie
z propozycją Komisji Stypendialnej, podjął uchwałę w sprawie przyznania 30
jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka WŁ. Przyznano 9 nagród I
stopnia, 9 nagród II stopnia i 12 nagród III stopnia na łączną kwotę 130 000 zł.
Większość osób nagrodzonych stanowili pasjonaci nauk matematycznych
i przyrodniczych - młodzi fizycy, chemicy, informatycy i ekolodzy, ale również byli
wśród nich wybitni humaniści. Dofinansowanie dostało 22 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz 8 studentów z Województwa.
Proces oceny wniosków przedstawia poniższa tabela:
Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa
Łódzkiego
Etap 1: Składanie wniosków
Liczba wniosków złożonych w naborze
103
Etap 2: Ocena formalna
Liczba wniosków zweryfikowanych pozytywnie
93
Etap 3: Ocena merytoryczna (Komisja)
Liczba przyznanych stypendiów
30
Kwota przyznanych stypendiów
130 000,00 zł
291
Przyznano stypendia w następujących kwotach:
Stypendia I stopnia
Stypendia II
stopnia
Stypendia III
stopnia

9 osób
w kwocie od 6000 do 8000 zł
9 osób
w kwocie 5000 zł
12 osób
w kwocie od 2000 do 3000 zł
Projekt pn. „Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne”
W 2011 roku zakwalifikowano do dofinansowania projekt „Promocja marki
regionalnej Łódzkie intelektualne” w ramach Działania III.2: Podnoszenie
innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi priorytetowej III: Gospodarka,
innowacyjność, przedsiębiorczość, Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ
na lata 2007-2013. Wartość całego projektu wynosi 924 800 zł, natomiast kwota
dofinansowania z RPO WŁ to 424 830 zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła
się w grudniu 2011r. i będzie trwała prawie dwa lata, do października 2013 roku. Ma
ono za zadanie ukazać Województwo jako region o dużym potencjale akademickim,
naukowym i kulturalnym, który stwarza młodym ludziom znakomite warunki
do zdobycia wykształcenia, wszechstronnego rozwoju intelektualnego, a także
kulturalnego. Promocja marki odbywać się będzie m.in. poprzez inicjatywy
charakteryzujące się długą tradycją, które są dobrze znane młodzieży szkolnej
i akademickiej. Wśród nich wymienić można: stypendia naukowe i artystyczne
Marszałka WŁ, konkurs Marszałka WŁ na najlepsze rozprawy habilitacyjne
i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane
z Województwem.
Pozostałe zadania

Pozyskiwanie środków finansowych przez placówki
W 2011 roku jedna biblioteka pedagogiczna oraz jeden wojewódzki ośrodek
doskonalenia nauczycieli pozyskał dotacje w ramach Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 350 zł. Dotacje obejmują
swym zakresem następujące zadania:
-
Program ekologiczny EKOBIB VI – program edukacji ekologicznej dla
nauczycieli i uczniów dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof.
Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi.
-
Edukacja ekologiczna nauczycieli i uczniów realizowana przez WODN w
Piotrkowie Trybunalskim na różnych formach doskonalenia.

Realizacja zadań inwestycyjnych
W 2011 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
292
-
-

modernizacja budynków wchodzących w skład nieruchomości położonej przy
ul. Narutowicza 122 w Łodzi, umożliwiło to zwiększenie liczby miejsc
zakwaterowania oferowanych przez Bursę, podniesienie standardu
pomieszczeń,
wykonanie przyłącza wodociągowego w Bibliotece Pedagogicznej
w Skierniewicach – filia w Rawie Mazowieckiej,
wymiana stolarki okiennej w Szkole Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa
Łódzkiego.
Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa placówek oświatowych polegała przede
wszystkim
na wymianie doświadczeń w działalności edukacyjnej poprzez udział w programach:
-
Grundtvig realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Łodzi oraz PPSNT dla Dorosłych w Łodzi w ramach programu „Uczenie
się przez całe życie”, projekt ma na celu określenie możliwości certyfikowania
umiejętności, jakie osoby dorosłe nabywają w ciągu całego życia,
-
wyjazdy i spotkania w ramach projektu – w Austrii oraz Irlandii, spotkania
w Polsce,
-
Comenius Regio - program „Biblioprewencja realizowany przez Pedagogiczną
Bibliotekę Wojewódzką im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi we współpracy ze
szkołą w Słowenii, organizacja wymiany, współpraca przy organizacji
konferencji, wizyty studyjne w Słowenii oraz partnera słoweńskiego w Polsce,
-
współpraca Szkoły Policealnej SWŁ w Sieradzu ze szkołami w Munster
(Niemcy) - partnerstwo ma na celu dzielenie się pomysłami realizowanymi
przy wdrażaniu różnych metod i narzędzi kształcenia zawodowego.

Konferencje naukowe zorganizowane we współpracy z uczelniami
wyższymi
W ramach współpracy z uczelniami wyższymi w roku 2011 zorganizowano
następujące konferencje:
-
-
-
„Krajowe Ramy Kwalifikacji” – konferencja dotycząca szkolnictwa
zawodowego, wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji do krajowego porządku
prawnego, współpraca z Politechniką Łódzką,
„Uwierz w promocję. Budowanie wizerunku biblioteki w środowisku
oświatowym” – konferencja poświęcona popularyzacji i promocji bibliotek
w lokalnym środowisku, realizowana we współpracy m.in. z Politechniką
Łódzką oraz Uniwersytetem Rzeszowskim,
„Nauka przez życie” - konferencja podsumowująca I etap kampanii mającej
na celu zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym.
„Europejska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty” – współorganizowana
przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, poświęcona
zagadnieniom związanym z omówieniem Priorytetów Strategii Europejskich
dla Polski,
293
„Współczesne kierunki edukacyjne i praktyka nauczycielska” – organizowana
przez Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, przy współudziale przedstawicieli uczelni
wyższych, współpraca Uniwersytetu Łódzkiego.

Umowy
Wyrażono zgodę na zawarcie umów zapewniających
w bibliotekach pedagogicznych oraz ich filiach:
ciągłość
pracy
-
Aneks do umowy najmu lokalu przy ul. 9 Maja 6 w Łasku, w którym mieści
się Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu,
-
Umowa najmu lokalu przy ul. Czaplinieckiej 96 w Bełchatowie, w którym
mieści się Filia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim,
-
Aneks do umowy najmu lokalu przy ul. 11 Listopada 2 w Radomsku, w którym
mieści się Filia Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Zmiany siedziby filii Bibliotek Pedagogicznych
-
Filia Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu mieszcząca się w Wieluniu
przy ul. Palestranckiej 5a na ul. J. Piłsudskiego 6,
-
Filia Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiej im. Prof. T. Kotarbińskiego
w Łodzi mieszcząca się w Kutnie przy ul. Troczewskiego 2a na ul. W. Jagiełły
6.
w zakresie funduszy:
„Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej
– II edycja”
Kontynuowano realizację projektu systemowego pn. „Łódzki Regionalny
Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja” w ramach PO
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych, Poddziałania 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych. Planowany termin jego zakończenia to wrzesień 2014 r.
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu
umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa. Każda podedycja programu
zakłada przyznanie stypendiów na dany rok szkolny uczniom, którzy:
 wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych
i technicznych;
 posiadają
miejsce
zamieszkania
na
terenie
Województwa
lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie
Województwa;
 pochodzą z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja
materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
Rokrocznie przyznaje się stypendia na łączną kwotę 2 160 000 zł.
294
W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną
nauczyciela - opiekuna, którego zadaniem jest przede wszystkim inspirowanie
i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji
zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego (wskazanej we wniosku o przyznanie
stypendium) oraz pomoc w wykorzystaniu przez niego stypendium na cele
edukacyjne.
W roku 2011 r. zrealizowano następujące etapy projektu:

W związku z udziałem w „XIV Łódzkich Targach Edukacyjnych 2011” w dniach
10-12.03.2011 r., prowadzono działania promujące program stypendialny
wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 Zaktualizowano Wniosek o dofinansowanie projektu, uwzględniający
rozliczenie z 2010 r. Uchwałą Nr VII/131/11 i Uchwałą Nr VII/134/11 Sejmiku
WŁ z dnia 19 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Nr 602/11 Zarządu WŁ z dnia 27
kwietnia 2011 r. dokonano zmian w budżecie projektu.
 wprowadzone zmiany dotyczą: Uchwałą Nr XII/195/11, Sejmik WŁ w dniu 28
czerwca 2011 r. przyjął w nowym brzmieniu „Regulamin przyznawania
i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu
Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. Najważniejsze
- obniżenia wysokości stypendium do 450,00 zł miesięcznie, co pozwoli
na objęcie wsparciem rokrocznie większej o 100 liczby osób, tj. 400 (do
2010/2011 – 300);
- wprowadzenia ograniczenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia
nauczyciela - opiekuna dydaktycznego stypendysty (maksymalnie 405,00
zł brutto);
- doprecyzowania części zapisów Regulaminu, odnoszących się do ustawy
o świadczeniach rodzinnych, które w jednoznaczny sposób określają liczbę
i rodzaj składanych dokumentów, pozwalających na obliczenie dochodu,
przypadającego na jednego członka rodziny ucznia, ubiegającego
się o stypendium;
- wprowadzenia zapisów nakładających na stypendystę obowiązek
rozliczenia stypendium.
 Departament Kultury i Edukacji, biorąc pod uwagę dotychczasowe problemy
związane z zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych podjął
działania zmierzające do zmiany formy zatrudnienia członków Zespołu
projektowego (dotychczas zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia).
Dzięki otrzymanej od Sekretarza WŁ zgody na ogłoszenie naborów
kandydatów do pracy w ramach umów o pracę na czas określony (na czas
trwania projektu), uruchomiono procedury naboru na stanowiska:
Koordynatora ds. promocji i monitoringu oraz Pracownika administracyjnego
ds. obsługi Biura Projektu.
W wyniku zakończonych w/w procedur, po uzyskaniu zgody Marszałka WŁ
ostatecznie zatrudniono:
 z dniem 1.07.2011 r. p. A. Reczyk na stanowisko Pracownika
administracyjnego ds. obsługi Biura Projektu,
 z dniem 15.11.2011 r. p. A. Nagler na stanowisko Koordynatora ds.
promocji i monitoringu.
295
Ponadto zgodnie z zapisami „Procedury wyboru pracowników do zespołów
projektowych”, po uzyskaniu zgody Marszałka WŁ, z dniem 01.09.2011 r.
w ramach dodatkowych obowiązków, powierzono rolę Menadżera Projektu
pracownikowi Departamentu Kultury i Edukacji - p. M. Sowińskiej.
 Wraz z przyjęciem i zaakceptowaniem 300 sprawozdań semestralnych
stypendystów w roku szkolnym 2010/2011 oraz 300 ostatnich informacji
miesięcznych nauczycieli - opiekunów dydaktycznych stypendystów za okres
V-VI 2011, zakończono kolejną poddedycję projektu.
Wyłoniono wykonawców, którzy wykonali:
 stypendialny, zrealizowanego przez Wydział ds. Społeczeństwa
Informacyjnego,
 animację plakatu do filmu informacyjno-promującego program pednrive‟y
dla 400 stypendystów,
 terminarze szkolne dla 400 stypendystów,
 usługę restauracyjną świadczoną podczas spotkania gratulacyjnego
dla stypendystów w Filharmonii Łódzkiej w dniu 16.12.2011 r.
 W okresie poprzedzającym nabór wniosków stypendialnych oraz w jego
trakcie zintensyfikowano działania promocyjno-informacyjne dotyczące
projektu, m.in.:
wykonano mailing do gmin, szkół oraz mediów, a także do szkół z terenu
województwa łódzkiego rozesłano plakaty i ulotki informujące o naborze,
zamieszczono w prasie lokalnej ogłoszenia prasowe oraz trzy artykuły
sponsorowane,
wyemitowano w trzech stacjach radiowych działających na terenie
Województwa Łódzkiego spoty radiowe informujące o naborze wniosków
(w okresie 5-16.09.2011 r. w Radio Łódź, Radio Parada oraz Radio Eska
– łącznie 80 spotów),
nagrano i wyemitowano w Radio Parada audycję z Panią Dorotą
Wodnicką –p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji dotyczącą
zasad udziału w konkursie oraz wywiad nt. rekrutacji do programu
stypendialnego na łamach Radia Strefa FM,
udzielano informacji (mailowo, telefonicznie, osobiście) o programie
wszystkim zainteresowanym.
 W związku z awansem p. Małgorzaty Kani, Zarząd WŁ w dniu 29 września
2011 r. przyjął Uchwałę Nr 1661/11 w sprawie udzielenia upoważnienia
dla Pani Doroty Wodnickiej – p.o. Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji,
a w czasie jej nieobecności dla Pani Małgorzaty Kani – Zastępcy Dyrektora
Departamentu Kultury i Edukacji, do zawierania w imieniu Województwa
Łódzkiego umów cywilno-prawnych w ramach projektu.
 W dniach 19-30.09.2011 przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych
w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży
Szczególnie Uzdolnionej – II edycja. W terminie wpłynęło 660 wniosków.
Po terminie wpłynął 1 wniosek.
 Uchwałą Nr 1664/11 Zarząd WŁ w dniu 29 września 2011 r. powołał Komisję
ds. oceny wniosków stypendialnych, w skład której weszli przede wszystkim
przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Wojewódzkich Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli.
 Komisja ds. oceny wniosków stypendialnych, we współpracy z pracownikami
Wydziału Funduszy DKiE, w dniach 07.11.– 25.11.2011, oceniała złożone
wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym zgodnie z zasadami,
296





obowiązującymi w przyjętym, Uchwałą XII/195/11 Sejmiku WŁ z dn.
28.06.2011 r. Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów,
wyłaniając 400 stypendystów.
Na podstawie listy rankingowej opracowanej przez w/w Komisję Uchwałą Nr
2104/11 Zarządu WŁ w dniu 06.12.2011 r. przyznano stypendium 400
stypendystom.
W dniu 16.12.2011 r. zorganizowano w Filharmonii Łódzkiej spotkanie
gratulacyjne dla 400 stypendystów z udziałem p. D. Ryl – Wicemarszałek WŁ
oraz p. A. Rabiegą – Przewodniczącą Komisji Nauki, Kultury i Sportu SWŁ.
Podczas uroczystości stypendystom wręczono listy gratulacyjne oraz zestawy
z gadżetami promocyjnymi (zakupione terminarze szkolne oraz płyty z filmem
promującym Województwo „Łódzkie poluje na talenty. Daj się złapać!”).
Przygotowano i zawarto umowy stypendialne pomiędzy Województwem
a wyłonionymi stypendystami, na podstawie których każdy stypendysta będzie
otrzymywał 450,00 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.
Przygotowano i wypłacono 400 stypendystom stypendia za okres od września
do grudnia 2011 r. w łącznej kwocie 720 000 zł.
Przygotowano cztery wnioski o płatność, rozliczono wszystkie bieżące wydatki
w projekcie.
„Animator kultury”
Rozpoczęto realizację projektu systemowego „Animator kultury” w ramach PO
Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.4. - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
W roku 2011 zrealizowano następujące etapy projektu:





Uchwałą Nr 455/11 Zarządu WŁ z dnia 30 marca 2011 r. przyjęto do realizacji
projekt pn. „Animator kultury” i powierzono wykonywanie zadań beneficjenta
systemowego Województwu Łódzkiemu - Departamentowi Kultury i Edukacji.
Uchwałą Nr VII/134/11 Sejmiku WŁ z dnia 19 kwietnia 2011 r. dokonano
zmian w budżecie projektu. (W dniu 22 kwietnia 2011 r. wpłynęła na konto
projektu transza dofinansowania).
Nabór członków Zespołu projektowego:
We wrześniu uzyskano zgodę Marszałka WŁ, aby w ramach dodatkowych
obowiązków, powierzyć rolę Kierownika Projektu pracownikowi Departamentu
Kultury i Edukacji – p. J. Andrzejewskiej, na stanowisko Wsparcia Projektu
zatrudniono p. M. Domerackiego, p. M. Melkę zatrudniono na stanowisko
Kierownika Zespołu ds. promocji i ewaluacji. W grudniu zatrudniono
na stanowisku Kierownika Zespołu ds. organizacyjnych p. Annę Wilamek,
a na stanowisku Członka Zespołu ds. organizacyjnych p. Agnieszkę Reczyk.
Podpisano też umowę zlecenie z Głównym dostawcą ds. szkoleń –
p. Leszkiem Karczewskim, który rozpoczął pracę z dniem 01.09.2011 r.
25 maja podpisano umowę najmu lokalu na Biuro projektu z firmą Textilimpex
spółka z o.o. na okres od 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r. Biuro projektu mieści
się na VIII piętrze budynku przy ul. Traugutta 25 w Łodzi (pok. 818-820).
Ustalono z Departamentem Organizacyjnym zakres rzeczowy zamówienia
na wyposażenie Biura projektu (szafy, biurka, krzesła, itp.) i sprzęt
komputerowy
(laptopy,
urządzenie
wielofunkcyjne,
tonery,
itp.)
297








oraz zakupiono: urządzenia biurowe (niszczarkę, gilotynę, bindownicę),
wyposażenie Biura projektu (biurka, krzesła, szafy) oraz materiały biurowe.
Na potrzeby Biura projektu Opracowano Regulamin projektu oraz formularz
rekrutacyjny. W wyniku rozmów z MRR w Warszawie oraz MEN w Warszawie
ustalono kwalifikowalność grupy docelowej projektu.
W okresie poprzedzającym nabór wniosków zintensyfikowano działania
promocyjno-informacyjne dotyczące projektu:
- rozesłano do 186 urzędów i 1111 szkół informacje o projekcie
oraz naborze uczestników;
- udzielano telefonicznie informacji o projekcie;
- odpowiadano na maile wpływające od osób zainteresowanych udziałem
w projekcie;
- stworzono nową stronę internetową Projektu, zgodnie z zakupioną
wizualizacją;
- zostało wyemitowanych 40 spotów reklamowych w Radio Złote Przeboje;
- zostało wyemitowanych 60 spotów reklamowych w: Radio Eska, Radio
Wawa Łódź, Radio Plus;
- zostało wyemitowanych 20 spotów reklamowych w Radio Parada.
W okresie 19-30.09.2011 r. przyjęto 194 wnioski zgłoszeniowe do Projektu.
W dwóch etapach: oceny formalnej i oceny merytorycznej wyłoniono 60
uczestników projektu (50 kobiet, 10 mężczyzn).
Na potrzeby uczestników i szkoleń zakupiono: identyfikację wizualną projektu,
plakaty i ulotki informujące o naborze wniosków oraz promujących projekt,
biurowe materiały promocyjne dla uczestników, aparat fotograficzny, flipcharty,
sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, sprzęt multimedialny. Ponadto
podpisano umowę na wykonanie
gadżetów dla uczestników projektu
w postaci pendrive‟ów.
Zawarto umowy z uczestnikami Projektu.
Wyłoniono wykładowców/trenerów kursu doskonalącego „Animator kultury”
i zawarto umowy z wykładowcami/trenerami I i II modułu szkoleniowego.
Zorganizowano spotkanie inauguracyjne w dniu 10.12.2011 r. oraz dwa zjazdy
szkoleniowe 10-11 i 17-18 grudnia 2011 r.
Przygotowano cztery wnioski o płatność, rozliczono wszystkie bieżące wydatki
w projekcie.
Pozostałe zadania
Prowadzono konsultacje i doradztwo (konsultacje indywidualne i pisemne oraz
spotkania informacyjne) dla podległych jednostek oświatowych dotyczące
pozyskiwania środków unijnych, w zakresie merytorycznym i finansowym.
298
DEPARTAMENT KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI
w zakresie kultury fizycznej i sportu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej
Zakres współpracy reguluje corocznie przyjmowany uchwałą Sejmiku WŁ
„Program współpracy województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi”.
Program trwa przez jeden rok, ale tworzony jest z perspektywą współpracy
wieloletniej. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa i zacieśniania
współpracy między Samorządem Województwa a sektorem pozarządowym, które
mają służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Województwa.
W ramach programu w
są następujące zadania:
obszarze
kultury
fizycznej
i
sportu
realizowane
 Program szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo
województwa łódzkiego obejmujący:
- szkolenie Wojewódzkiej Kadry Młodzika,
- udział i organizacja zawodów sportowych o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym,
- przygotowanie i udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach
zimowych, biegach przełajowych, sportach halowych, sportach letnich,
- szkolenie dla najwybitniejszych sportowców Województwa w kategorii
junior i młodzieżowiec w wiodących dyscyplinach sportu,
- zakup sprzętu sportowego,
- podsumowanie sezonu sportowego – konferencja
 Sport Szkolny – upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej poprzez:
- organizację współzawodnictwa sportowego szkół ( Igrzyska Młodzieży
Szkolnej, Licealiady, Gimnazjady ),
- obozy sportowe dla młodzieży szkolnej biorącej udział we
współzawodnictwie
sportowym szkół,
- organizowanie szkoleń dla instruktorów, nauczycieli, sędziów,
wolontariuszy, organizatorów zawodów sportowych oraz animatorów
sportu szkolnego.
 Sport na terenach wiejskich i małych miast poprzez organizację:
- mistrzostw Województwa w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych,
- letnie i halowe Wojewódzkie Igrzyska Wsi,
- spartakiady i imprezy sportowe o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
- uczestnictwo reprezentacji Województwa w zawodach ogólnopolskich
i międzynarodowych,
- zawody i turnieje sportowe dla dzieci z obszarów wiejskich,
- współzawodnictwo jednostek gminnych i powiatowych w zakresie
masowej kultury fizycznej,
- zgrupowania i obozy szkoleniowe dla najbardziej uzdolnionych
zawodników z terenu wiejskiego,
299
-
szkolenie kadry organizatorsko – instruktorskiej na potrzeby klubów
wiejskich.
 Sport akademicki obejmujący:
- cykl rozgrywek akademickich o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim
i międzynarodowym,
- organizacja uczelnianych akademickich lig w grach zespołowych,
- organizacja Sportowych Juwenalii dla wszystkich uczelni Województwa.
Zadania wymienione w pkt. 1,2,3,4 są zadaniami systemowymi, całorocznymi
realizowanymi w sposób cykliczny.
 Organizacja imprez sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych w tym także
dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim
lub międzynarodowym, na terenie województwa łódzkiego.
 Promocja programu „Moje Boisko – Orlik 2012 ” poprzez organizację imprez
sportowych o zasięgu wojewódzkim na obiektach typu Orlik – Orlikowa Liga
Mistrzów Województwa Łódzkiego.
W 2011 dla organizacji pozarządowych realizujących ww. zadania w obszarze
kultury fizycznej i sportu zostały udzielone dotacje na ogólną kwotę 5 600 000 zł.
Rodzaj zadania
I. Program szkolenia i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
2011
2 750 000
sportowo
II. Sport szkolny
475 000
III. Sport na terenach wiejskich i małych miast
770 000
IV. Sport akademicki
255 000
V. Organizacja imprez sportowych oraz sportowo – rekreacyjnych w
tym także dla osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym,
ogólnopolskim lub międzynarodowym, na terenie województwa
łódzkiego;
950 000
VI. Promocja programu „Moje Boisko – Orlik 2012 ” poprzez
organizację imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim na obiektach
typu Orlik – Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego;
300 000
Tryb pozakonkursowy
100 000
Ogółem :
5 600 000
W ramach powyższych zadań były realizowane projekty o szczególnym
znaczeniu dla sportu w regionie łódzkim min:
- Puchar Regionów Partnerskich,
- Turniej Ogólnopolski w piłce nożnej „Klubowe Mistrzostwa Polski Premier
CUP 2011”,
300
-
Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego do 14 Lodz CUP,
22.Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności i Olimpijczyków”,
Otwarty Puchar Polski 8. Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorek
i Juniorów w JUDO,
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt pod Patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego,
Mistrzostwa Polski w Triathlonie Rawa Mazowiecka,
XIII Ogólnopolski Klasyczny Wyścig Kolarski im. Wincentego Witosa,
VIII Festiwal Jeździecki Gajewniki 2011 r.,
Gala „Siatkarskie Asy”,
Indywidualne Mistrzostwa Polski w Motocrossie,
30 Tomaszowski Bieg im. Bronisława Malinowskiego,
Orlikowa Liga Mistrzów Województwa Łódzkiego.
Sport kwalifikowany - stypendia i nagrody
Po raz kolejny zostały przyznane nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców
Województwa. W bieżącym roku uhonorowano ponad 478 zawodników i 96 trenerów
z 73 klubów. W 2011 r. stypendium otrzymało 291 sportowców.
Nagrody i stypendia przyznawane są w oparciu o regulaminy przyjęte
uchwałami Sejmiku WŁ, które określają warunki i tryb przyznawania nagród
i stypendiów zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z terenu Województwa,
którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym.
Zestawienie przyznanych nagród i stypendiów w 2011 r.
NAGRODY dla zawodników
kwota środków przeznaczonych na nagrody
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
liczba nagrodzonych
średnia kwota nagrody
STYPENDIA dla zawodników
kwota środków przeznaczonych na stypendia
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
liczba stypendystów
średnia kwota stypendium miesięcznie
2011
469 710
73
478
980 zł
2011
790 080
51
291
230
301
NAGRODY dla trenerów
2011
kwota środków przeznaczonych na nagrody
302 450
liczba klubów sportowych, które wystąpiły z
wnioskiem
62
liczba nagrodzonych
96
średnia kwota nagrody
3150
Realizacja programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
Program „Moje boisko Orlik 2012” to jeden z najważniejszych programów
inwestycyjnych w Województwie. Od początku jego realizacji do końca 2011 r.
w regionie łódzkim zostało wybudowanych 153 wielofunkcyjnych boisk ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem, a do końca 2012 r. powstanie w Województwie
następne 26 „orlików”. W 2011 r. objęto dofinansowaniem 30 boisk na łączną kwotę
10 000 020.
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2011 r. objęto
dofinansowaniem 21 inwestycji sportowych na terenie Województwa na ogólną kwotę
16.765 tys. zł. w tym:
- inwestycje kontynuowane 13 na kwotę 7.160 tys. Zł,
- inwestycje noworozpoczynane 8 na kwotę 3.294 tys. zł,
XIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Szkolnej - Łódzkie 2013
W 2011 r. przystąpiono do „Konkursu na organizację zawodów finałowych
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w latach 2012 – 2013” organizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zgodnie z założeniami organizacyjnymi i wytycznymi Ministerstwa Sportu
i Turystyki opracowano wraz z Łódzką Federacją Sportu ofertę na organizację
zawodów finałowych XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich –
Łódzkie 2011. Oferta wśród 11 złożonych przez 7 województw, została przez
Komisję Konkursową oceniona najwyżej pod względem formalnym i merytorycznym.
W związku z tym w 2013 r. Województwo będzie gospodarzem i organizatorem
tej największej imprezy sportu młodzieżowego.
w zakresie turystyki:
Promocja Województwa
 udział w targach międzynarodowych turystycznych
- Holiday World Praga,
- Targi Turystyczne „Na styku kultur” Łódź,
- ITB Berlin,
302
-
Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku,
Targi Turystyczne Glob w Katowicach,
Jantur Kaliningrad,
Agrotravel Kielce,
Targi Turystyki i Wypoczynku Lato w Warszawie,
Międzynarodowe Targi Turystyki w Opolu,
Piknik nad Odrą,
Tour Salon Poznań,
Ukraine Kijów.
Efekt - wypromowanie regionu łódzkiego jako atrakcyjnego pod względem
turystycznym oraz nawiązanie współpracy w ramach rozwoju turystki z innymi
regionami, organizacjami, przedstawicielami mediów.
 wydawnictwa turystyczne:
- Zabytki Techniki regionu łódzkiego,
- Geoturystyczna regionu łodzkiego,
- Łowiska wędkarskie w województwie łódzkim,
- Mapa turystyka aktywna Łódzkie: (południowy-wschód),
- Mapa turystyka aktywna Łódzkie: (południowy-zachód),
- Mapa turystyka aktywna Łódzkie: (Bzura-Ner),
- Mapa turystyczna województwo łódzkie,
- Kolorowanka dla dzieci o regionie łódzkim,
- Folder Mikołaj Gumilow poeta-ułan w „Bitwie Łódzkiej” 1914.
Efekt - tematyczne publikacje niezbędne do promocji regionu ukierunkowane
na konkretne grupy odbiorców, w szczególności na imprezy targowe
i wystawiennicze.
 promocja w czasopismach branżowych
- „Końska dawka przygody”- „Welcome to Poland” 10/224/2011,
- „Kajakiem i na rowerze przez Łódzkie” -„Welcome to Poland” 10/224/2011,
- „Pielgrzymki śladami świętych” - „Welcome to Poland” 10/224/2011,
- „Zrozumieć Łódź”- „Welcome to Poland” 10/224/2011,
- „„Active recreation in the centre of Poland” - TTG Polska 3/226/201,1
- “On horseback and by kayak right through the middle of Poland” -TTG
Polska 3/226/2011,
- „Bitwa łódzka” i jej promocja za granicą” konferencja w Koluszkach
27.10.2011.
Efekt - promocja regionu łódzkiego w czasopismach skierowanych do branży
turystycznej
 promocja szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej:
- “Bitwa łódzka” i jej promocja za granicą” konferencja w Koluszkach
27.10.2011,
- „Działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego związane
z promocją I Wojny Światowej jako atrakcji turystycznej” konferencja
Archiwum Państwowego w Łodzi 18.11.2011 r.
303
 Inne formy uczestnictwa w mediach:
- reportaż TVP3 Łódź 18.10.2011 r.,
- reportaż telewizji „Centr-Premier” z Kaliningradu 27-29.10.2011 r.,
- udział w filmie dokumentalnym „Zanim opadną liście” kręconym przez
stowarzyszenie „Mroga” 20.11.2011 r.,
- informacja PAP o szlaku 25.12.2011 r.,
- wsparcie merytoryczne (dokumentacja) koncertu „Skamieniały las”
13.11.2011 r.
Efekt - popularyzacja wydarzeń historycznych mających miejsce na terenie
Województwa, zwiększenie zainteresowania regionem pod kątem turystycznym.
Tworzenie systemu szlaków turystycznych
 Znakowanie szlaków:
- Węgla Brunatnego – 64km (Tuszyn – Bełchatów - Kleszczów),
- Osady Braci Czeskich – 81km (Kleszczów – Szczerców – Zelów - Łask),
- Skarby Ziemi Sieradzkiej – 191km (Łask - Sędziejowice-Widawa-BurzeninZłoczew Brąszewice-Błaszki-Goszczanów-Warta-Szadek-Zduńska Wola),
- Św. Maksymiliana Kolbego – 64km (Zduńska Wola – Pabianice - Łódź).
Efekt: udostępnienie walorów turystycznych regionu łódzkiego poprzez oznakowanie
szlaków.
Organizacja warsztatów i szkoleń
- 25.02. – otwarcie Targów „Na styku kultur” - prezentacja badań ruchu
turystycznego w województwie łódzkim (ROTWŁ),
- 23-26.03. – warsztaty „System szlaków turystycznych województwa
łódzkiego” - Ośrodek WS Relaks w Rochnie.
Efekt - przygotowanie uczestników do realizacji zadań w zakresie wytyczania
szlaków, znakowania, tworzenia ich dokumentacji.
- 19-20.05. – warsztaty „Marka turystyczna rzeki Warty”,
Cel: monitoring projektów turystycznych finansowanych z funduszy UE.
Tematyka: budowanie marki turystycznej w oparciu o walory doliny Warty
i zagospodarowanie turystyczne.
Uczestnicy: członkowie Komitetu Wdrożeniowego i Zespołów Roboczych
ds. Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim do roku 2020.
Efekt - wzmocnienie współpracy na rzecz promocji i stworzenia wspólnej oferty
turystycznej w dolinie Warty.
- 25-27 maja – Turystyka na obszarach wiejskich –uczestnicy:
przedstawiciele stowarzyszeń agroturystycznych, LGD, Koła Gospodyń
Wiejskich z obszarów gdzie jest rozwinięta działalność agroturystyczna.
Efekt - stworzenie oferty agroturystycznej na terenie Województwa, wzmocnienie jej
roli w rozwoju turystyki, wskazanie możliwości rozwoju agroturystyki
w regionie.
304
- 17 czerwca forum pt.: Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu”
na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki województwie łódzkim
na lata 2007-2020 - celem spotkania było zaprezentowanie oferty
współpracy doktorantów projektu Turyzm dla Regionu – Zintegrowany
Program Rozwoju Doktorantów z podmiotami odpowiedzialnymi
za wdrażanie „Programu rozwoju turystyki…”.
Efekt - prezentacja nowatorskich pomysłów na rozwój turystyki w Województwie.
- 30.09-1.10.11 - Warsztaty w ramach wojewódzkich obchodów Światowego
Dnia Turystyki, Raducki Folwark, Wieluń 2011 r.
Efekt - ocena przedsięwzięć realizowanych w regionie na rzecz rozwoju turystyki,
które mają wpływ na kreowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku regionu
łódzkiego, upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Województwa.
5-7 grudnia – spotkanie zespołu roboczego ds. Utworzenia
ogólnopolskiego szlaku turystycznego „Wschodnioeuropejskiego frontu I
Wojny Światowej” – celem spotkania było sprecyzowanie i ujednolicenie
przebieg szlaku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego,
łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego
i podkarpackiego.
Efekt - zintegrowanie działań poszczególnych województw na rzecz utworzenia
szlaku samochodowego.
-
 Projekt pn.„Szlak frontu I Wojny Światowej na Ziemi Łódzkiej –
„Bitwa Łódzka 1914-1915”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa III: Gospodarka,
Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Złożony w 2011 r., realizacja 2012 r.
- Wartość projektu 100 000 zł
- Kwota dofinansowania 85 000 zł
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych przyznano dotacje
następującym podmiotom:
1 Klub Sportowy AMBER
Skarby znad Pilicy i jej Dorzecza - weekendowe
wycieczki kajakowe w dziedzictwo przeszłości
15 000,00
Lokalna Organizacja
2 Turystyczna "Centralny ŁUK
Turystyczny"
Euro Fans 2012 w Łódzkim
20 000,00
3
Stowarzyszenie Polski Szlak Rajd Rowerowy Nadwarciańskim Szlakiem
Bursztynowy
Bursztynowym - Study Press
4
Polskie Stowarzyszenie
Miłośników Kolei
"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Parowozowni
Skierniewice - żywego muzeum starej kolei"
20 000,00
5 000,00
305
5 Fundacja rozwoju "Helisa"
Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja idei
ekoturystyki w województwie łódzkim
12 000,00
Centrum Fotografii
Krajoznawczej Polskie
6
Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze
Wydanie 3 numerów kwartalnika Regionalnej
Pracowni Krajoznawczej PTTK "Wędrownik" w 2011 r.
30 000,00
Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego
40 000,00
7
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Polskiego
8 Towarzystwa TurystycznoWydanie kwartalnika "Na Sieradzkich Szlakach"
Krajoznawczego w Sieradzu
8 000,00
Polski Związek Głuchych
Oddział w Łodzi - Polski
9
Związek Głuchych Koło
Terenowe w Łodzi
"Przyjemne z pożytecznym". Cykl rajdów Nordic
Walking na terenie województwa łódzkiego
5 000,00
Poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych woj.
łódzkiego przez osoby starsze i niepełnosprawne z
terenu aglomeracji łódzkiej.
8 000,00
Na turystycznym szlaku
3 925,00
Akademicki Klub Sportowy
Wyższej Szkoły Sportowej
10
im. Kazimierza Górskiego w
Łodzi
Stowarzyszenie "Mamy
Wielkie Serca"
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Łódzka - Ośrodek
12
SzkoleniowoWypoczynkowy
"Nadwarciański Gród"
11
Nadwarciański Kampus Turystyczno-Krajoznawczy w
"Krainie Wielkiego Łuku Warty"
20 000,00
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
13
Oddział Łódzki im. Jana
Czeraszkiewicza
IV Ogólnopolski Marsz Długodystansowy po Ziemi
Łódzkiej "Setka po Łódzku"
3 500,00
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
14
Oddział Łódzki im. Jana
Czeraszkiewicza
IX Wojewódzkie Podsumowanie Roku Turystycznego
Dzieci i Młodziezy oraz Spotkanie Nauczycieli Kraju
Ojczystego
4 500,00
Fundacja II Łódzkiego
15 Uniwersytetu Trzeciego
Wieku
Seniorzy dla Regionu Łódzkiego Region Łódzki dla
seniorów
7 000,00
Związek Harcerstwa
16 Polskiego Chorągiew
Łódzka
Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowopraktycznej pt. "Perspektywy i kierunki rozwoju
turystyki społecznej w Polsce"
17
Stowarzyszenie Łódzki Klub
Kajakowy "Albatros"
Polskie Towarzystwo
Schronisk Młodzieżowych
18
Oddział PTSM w Piotrkowie
Trybunalskim
19
Stowarzyszenie "Dolina
Pilicy"
XIV Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Rzeki Rawki
- Spływ Kajakowy "Rawka 2011"
37 575,00
3 500,00
Turystyka skuteczną formą rozbudzania
zainteresowania krajoznawczo-turystycznego i
zagospodarowania wolnego czasu
15 000,00
Pilica - rzeka jakiej nie znamy
15 000,00
306
Lokalna Organizacja
20 Turystyczna "Centralny ŁUK
Turystyczny"
I Środkowopolski Rajd Rowerowy szlakami
Centralnego Łuku Turystycznego
Okręgowe Wodne
Ochotnicze Pogotowie
21
Ratunkowe w Rawie
Mazowieckiej
Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy
Oddział Polskiego
Towarzystwa Turystyczno22 Krajoznawczego im.
Kazimierza Staszewskiego
w Pabianicach
Eliminacje wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
PTTK
8 000,00
10 000,00
9 000,00
300
000,00
W trybie pozakonkursowym udzielono dotacji w wysokości 8.500 zł
dla Fundacji im. Wł. St. Reymonta z siedzibą w Lipcach Reymontowskich
na realizację zadania polegającego na wytyczeniu szlaku „Śladami Reymonta”.
W budżecie na zadania zlecane do realizacji z zakresu turystyki przeznaczone
było 350.000 zł z czego udzielono dotacji w wysokości 288.500 zł
Efekt:
-
upowszechnianie turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
rozwój turystyki na terenie Województwa,
zwiększanie ruchu turystycznego na terenie Województwa,
upowszechnianie
walorów
turystycznych
Województwa
mieszkańców i przybywających do regionu turystów.
wśród
w zakresie informacji i projektów turystycznych:
W ramach realizacji zadania „Popularyzacja informacji turystycznej
w województwie i promocja turystyki” wyprodukowano i wyemitowano 5 kolejnych
odcinków programu „Łódzkie – turystyczna encyklopedia regionu”. W sumie do końca
2011 roku wyprodukowano 37 odcinków stanowiących bogaty zbiór informacji
o regionie.
W ramach realizacji projektu „Turystyka w siodle infrastruktura innowacyjnego
i unikatowego produktu turystycznego” w 2011 roku kontynuowano prace rozpoczęte
w 2010 r. wynikające z następujących umów:

Umowa nr 05/IX/10P z dnia 02.09.2010 roku podpisana z konsorcjum firm:
LTC Sp. z o.o. i Telma Group Communications Sp. z o.o. na usługi
opracowania i wykonania działań w zakresie promocji oraz infrastruktury trasy
szlaku konnego dla projektu „Turystyka w siodle…” W ramach umowy do
końca 2011 roku:
- zakończono znakowanie podstawowe szlaku konnego – ogółem
oznakowano1817 km,
- wykonano infrastrukturę informacyjną trasy szlaku konnego:
tablice informacyjne przydrożne 3,0x2,0m wys. 3,2 - 149 szt. (dot.
uczęszczanych miejsc w gminach i miejscowościach, miejscach
307
-
postojowych i parkingach, najciekawszych zabytków, najciekawszych
ośrodkach jeździeckich,
hoteli, zajazdów oraz przy drogach
samochodowych)., tablice informacyjne przydrożne 1,5x1,5 m wys. 3,0m –
101 szt. (dot. zabytków ośrodków jeździeckich , stajni, hoteli, zajazdów,
węzłów szlaków, przy drogach samochodowych, na parkingach, bilbordy –
13 szt., tablice informacyjne kierunkowe 0,3x0,8m – 639 szt. (dot.
ośrodków jeździeckich, stajni, zabytków, innych lokalizacji)
opracowano i wykonano materiały promocyjne w postaci: prezentacji
multimedialnych
o
charakterze
promocyjno
–
informacyjnym
i instruktażowym, treści przewodników, map i e-przewodników 1817km
szlaku konnego oraz 700 obiektów atrakcji i infrastruktury szlaku, pamięci
flash USB w ilości 1500 szt., małych maskotek szlaku w ilości 2000 szt.,
dużych maskotek szlaku 1000 szt., tworzono i aktualizowano treści stron
internetowych promujących projekt,

w zakresie kampanii promocyjnej dot. produktów turystycznych będących
przedmiotem szlaku: zorganizowano i obsłużono stoisko na targach
turystycznych „Na styku kultur” zintegrowanego ze stoiskiem województwa
łódzkiego, „Cavaliada” w Poznaniu, „Lato 2011 w Warszawie”, ITB w Berlinie,
„Salon de Vacances” w Brukseli, przygotowano i przeprowadzono działania
tablic relation ( 8 artykułów, TV – 2 audycje, Internet – 15 artykułów, radio – 2
audycje),
promocja
w
serwisach
internetowych,
zorganizowano
i przeprowadzono 2 stady Press,

zakończono realizację Umowy nr 06/XII/10 P z dnia 10 grudnia 2010 roku
podpisana z konsorcjum firm: LTC Sp. z o.o. i ComArch S.A. na dostawę oraz
wdrożenie systemu informatycznego i nawigacji szlaku konnego oraz
monitorowania jeźdźca i konia w ruchu dla projektu „Turystyka w siodle…”
w ramach której w 2011 roku:
- dokonano dostawy, instalacji i konfiguracji elementów platformy
sprzętowej,
- dokonano dostawy, instalacji i konfiguracji zestawień urządzeń w 30
Punktach Informacji i Monitorowania Turysty,
- dostarczono oprogramowanie i zainstalowano automatyczne przewodniki
głosowe w: pałac przy stadninie w Walewicach, Muzeum wnętrz
w Ożarowie, Opactwo Cystersów w Sulejowie, Pałacu w Nieborów.
- uruchomiono w ramach portalu www.wsiodle.lodzkie.pl usługi świadczone
droga elektroniczną na potrzeby aktywnego turysty,
- udostępniono w portalu turystyki aktywnej „W siodle” oraz w aplikacjach
urządzeń mobilnych karty informacyjne dot. 1817 km szlaku konnego
oraz ponad 700 obiektów atrakcji turystycznych szlaku,
 Umowa nr 6/X/2011 P z dnia 14.10.2011 roku z Markiem Tartanusem
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANO – HANDLOWE Marek Tartanus na Roboty budowlane
w zakresie infrastruktury szlaku konnego dla projektu „Turystyka w siodle infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego" w zakres
której wchodzi:
308
-
-
-
budowa 21 jednakowych miejsc postojowych w postaci przystanków na
trasie składających się z obiektów tzw. małej architektury: wiaty
dla koni, altany integracyjnej, koniowiązu, poidła, kompostownika,
ogrodzenia, furtki, wjazdu bramowego,
budowa
wielofunkcyjnego
miejsca
postojowego
w
Łodzi,
ul. Wycieczkowa 86, obręb B-14, dz. Nr 4/4 (budynek administracji
szlaku konnego, obiekty tzw. małej architektury, teren) wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie tego obiektu,
wykonanie infrastruktury 103 bezpiecznych przejść szlaku konnego
przez drogi samochodowe i linie kolejowe.
W ramach budowy centrum zarządzania szlakiem, przy ul. Wycieczkowej 86,
zakończono prace budowlane w zakresie budynku A i B osiągając stan surowy
zamknięty, w zakresie budynku C wykonano 50% planowanych prac. Poza tym
wykonano wszystkie zaplanowane prace ziemne wraz z wykonaniem parkingów
i miejsc dojazdowych. Tym samym przekroczono o kilkanaście procent
zaawansowanie prac w stosunku do zaplanowanych działań.
w zakresie turystyki - zadań zleconyc h z zakresu adm inistracji rządowej:
W przedmiotowym zakresie przeprowadzono 10 egzaminów dla pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych (łącznie przeegzaminowano 157 osób),
przeprowadzono 76 kontroli podmiotów gospodarczych wykonujących działalność
organizatora/pośrednika turystycznego, działalność hotelarską oraz działalność
polegającą na organizowaniu szkoleń na pilota/przewodnika turystycznego.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wydano 33 postanowienia,
245 decyzji. Na bieżąco prowadzone są rejestry: organizatorów/pośredników
turystycznych, obiektów hotelarskich, pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych.
Podejmowano działania zmierzające do ograniczenia szarej strefy w turystyce
– w ramach tych działań, we współpracy z Izbą Turystyki Ziemi Łódzkiej, Kuratorium
Oświaty oraz Urzędem Miasta Łodzi, przygotowywano konferencję, której
przedmiotem będzie przekazanie dyrektorom szkół i placówek oświatowych wiedzy
na temat trybu organizowania imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży,
na zasadach działalności gospodarczej oraz zakresu odpowiedzialności dyrektorów
placówek szkolno – oświatowych w tym zakresie. Konferencja planowana jest
na drugą połowę lutego 2012 r.
W związku z wynikającym z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych, obowiązkiem Marszałka WŁ polegającym na wydawaniu dyspozycji
wypłaty zaliczki na sprowadzenie klientów organizatorów/pośredników turystycznych
z zagranicy do kraju, w sytuacjach upadłości przedsiębiorcy w 2011 r. rozpoczęto
przygotowanie Procedury uruchamiania środków finansowych na sprowadzenie
klientów do kraju w przypadku, gdy organizator imprezy turystycznej, wbrew
obowiązkowi, nie zapewnia powrotu, obowiązująca w Urzędzie oraz Procedury
występowania, przez Marszałka WŁ, na rzecz klientów, w sprawach wypłaty środków
z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy
ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.
309
DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ
w zakresie administracyjnym:
Zarząd WŁ jest organem założycielskim dla 4 placówek ochrony zdrowia
z terenu Województwa, w obrębie których funkcjonują zakłady opiekuńczo –
lecznicze:
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie;
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu;
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym
w Warcie;
- Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi;
W 2011 roku Zarząd WŁ wydał łącznie 564 decyzje administracyjne dotyczące
pobytu w wymienionych zakładach opiekuńczo – leczniczych, w tym 385 decyzji
kierujących do zakładu, 131 decyzji przedłużających pobyt w zakładzie, 22 decyzji
w sprawie wygaśnięcia oraz 26 decyzji odmownych.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności
leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) Zarząd WŁ przestał być organem
uprawnionym do wydawania decyzji kierujących do zakładów opiekuńczoleczniczych.
Zarząd WŁ zatwierdził 90 zmian w statutach podległych jednostek ochrony zdrowia.
Najwięcej zmian statutowych dokonały:
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu – 11 (w tym: 3 przekształcenia,
1 ograniczenie działalności, 4 zmiany statutu, 1 zatwierdzenie tekstu
jednolitego, 2 nadania statutu),
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi – 7 (w tym:
1 przekształcenie, 1 ograniczenie, 3 zmiany statutu, 2 nadania statutu),
 Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – 9 (w tym: 4
zmiany statutu, 2 tekst jednolity, 3 nadania statutu),
 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie – 7 (w tym:
1 przekształcenie, 3 zmiany statutu, 1 tekst jednolity, 2 nadania statutu).
Zmiany te miały na celu dostosowanie struktury organizacyjnej jednostek
do potrzeb zdrowotnych mieszkańców Województwa oraz pacjentów tych jednostek,
a także do wymagań Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia i Wojewody Łódzkiego. Ponadto w związku z przyjęciem przez Zarząd WŁ
zasad wyboru biegłych rewidentów badających roczne sprawozdania finansowe
zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa oraz wejściem
w życie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, niezbędne było
dokonanie stosownych zmian poprzez nadanie statutów.
310
Zarząd WŁ zatwierdził jedną zmianę Regulaminu Działalności Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu.
W 2011 roku zostało prawomocnie zakończone postępowanie w sprawie połączenia
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. M. Madurowicza w Łodzi. Naczelny
Sąd Administracyjny w dniu 30 marca 2011 roku oddalił skargę kasacyjną związków
zawodowych działających przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu
im. M. Madurowicza w Łodzi, a tym samym utrzymał w mocy Uchwałę Nr XL/1255/09
z dnia 29 września 2009 roku w sprawie połączenia się samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej poprzez włączenie Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M Madurowicza w Łodzi w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Z dniem 30 czerwca 2011 roku
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza w Łodzi został wykreślony
z Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru Wojewody Łódzkiego, a tym samym
przestał być samodzielną jednostką ochrony zdrowia.
Zgodnie z Uchwałą Nr 1212/11 Zarządu WŁ z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym i nieruchomym przez
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podległe Samorządowi
Województwa oraz Uchwałą Nr XLII/1140/09 Sejmiku WŁ z dnia 16 czerwca 2009
roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez
Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe
jednostki
organizacyjne,
prowadzony
jest
również
stały
nadzór
nad gospodarowaniem majątkiem SPZOZ-ów i Województwa.
W 2011 roku wydano 42 zgody na zadysponowanie mieniem ruchomym
i 65 zgód na zadysponowanie mieniem nieruchomym.
Ponadto, w ramach prowadzonego nadzoru nad majątkiem prowadzone
są sprawy związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości będących
we władaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
W ubiegłym roku jednostki ochrony zdrowia podpisały 3 akty notarialne oddające
nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie:
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi – Umowa
z dnia 16.06.2011 r. oddająca nieruchomość położoną w Łodzi przy
ul. Wólczańskiej 191/195 w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat
– akt notarialny Rep. A Nr 2927/2011,
 Samodzielny Publiczny Rehabilitacyjno – Leczniczy ZOZ dla Dzieci
w Rafałówce – Umowa z dnia 16.06.2011 r. oddająca nieruchomość
położona w Rafałówce w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat akt
notarialny Rep. A Nr 2932/2011,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi – Umowa
z dnia 16.06.2011 r. oddająca nieruchomość położoną w Łodzi przy
ul. Popioły 40 w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat akt notarialny
Rep. A Nr 2937/2011.
W ramach porządkowania stanów prawnych nieruchomości w 2011 roku
Województwo nabyło na własność nieruchomość położoną w Sokolnikach przy ul.
Ozorkowskiej 53 (Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12.07.2011 r. znak: GN.IV.7531.15.2011.KM w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Woj. Łódzkie) będącą
311
we władaniu Specjalistycznego Rehabilitacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sokolnikach.
Zarząd WŁ w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa
z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Poniżej wymienione podmioty, wyłonione
zostały w ramach procedury konkursowej i otrzymały na realizację zgłoszonych
zadań dotacje o łącznej wysokości 162 700 złotych:
Nazwa oferenta Adres oferenta
Nazwa zadania
Lp.
1.
2
3.
4
FUNDACJA
GAJUSZ
POLSKIE
TOWARZYSTWO
STWARDNIENIA
ROZSIANEGO
O/ŁÓDŹ
ŁÓDZKI KLUB
AMAZONKA
FUNDACJA
PRAESTERNO
Termin
realizacji
zadania
Rodzaj
zadania
Wysokość
przyznanej
dotacji
Podniesienie
jakości opieki nad
pacjentami
Hospicjum
Domowego dla
Dzieci Ziemi
Łódzkiej
Wspieranie
działań na rzecz
osób
korzystających ze
świadczeń
medycznych w
1 czerwca -31
warunkach
grudnia 2011 r.
domowych
oraz/lub objętych
stacjonarną
opieką
paliatywnohospicyjną
20 000,00 zł
92-338 Łódź,
Przybyszewskiego
255/267
Rehabilitacja
domowa osób
chorych na
stwardnienie
rozsiane
Wspieranie
działań na rzecz
osób
korzystających ze
świadczeń
medycznych w
1 czerwca -31
warunkach
grudnia 2011 r.
domowych
oraz/lub objętych
stacjonarną
opieką
paliatywnohospicyjną
50 660,00 zł
93-530 Łódź,
Paderewskiego 13
Rehabilitacja osób
po mastektomii z
obrzękiem
limfatycznym
Pomoc medyczna
i terapeutyczna
1 czerwca -31 dla osób
grudnia 2011 r. doświadczonych
chorobami
nowotworowymi
30 525,00 zł
00-714 Warszawa,
Czerniakowska 26a
m5
Świadczenia
zdrowotne mające
na celu
Ochrona i promocja
1 czerwca -31 zapewnienie
zdrowia dzieci i
grudnia 2011 r. prawidłowego
młodzieży
rozwoju
psychofizycznego
dzieci i młodzieży
20 000,00 zł
90-406 Łódź,
Piotrkowska 17 /D
312
5
6
CARITAS
ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ
CARITAS
ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ
90-507 Łódź,
Gdańska 111
Kompleksowa
terapia obrzęku
limfatycznego, jako
powikłania choroby
nowotworowej, w
warunkach
domowych
Pomoc medyczna
i terapeutyczna
1 czerwca -31 dla osób
grudnia 2011 r. doświadczonych
chorobami
nowotworowymi
33 515,00 zł
90-507 Łódź,
Gdańska 111
Zapewnienie opieki
pracownika
socjalnego
pacjentom oraz
psychologicznej
rodzinom
pacjentów
hospicjum
domowego
prowadzonego
przez NZOZ Caritas
Archidiecezji
Łódzkiej
Wspieranie
działań na rzecz
osób
korzystających ze
świadczeń
medycznych w
1 czerwca -31
warunkach
grudnia 2011 r.
domowych
oraz/lub objętych
stacjonarną
opieką
paliatywnohospicyjną
8 000,00 zł
Zarząd WŁ, w ramach trybu pozakonkursowego udzielania dotacji dla organizacji
pozarządowych, przekazał z budżetu Województwa kwotę 33 594,00 złotych na
wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia. Dotacje otrzymały
następujące podmioty prawne:
 Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Łodzi
90-019 Łódź ,ul. Dowborczyków 15 lok. 11 – dotacja w wysokości 7
000,00 zł na zadanie pn.: „Stres pod kontrolą” – Program edukacyjny
dla gimnazjalistów województwa łódzkiego,
 Fundacja Integracja JPII w Łodzi 93-281 Łódź, al. Marszałka Śmigłego
Rydza 24/26, – dotacja w wysokości 10 000,00 zł na zadanie pn.: „Słyszę
i mówię poprawnie” – przesiewowe badania audiologiczne
i logopedyczne przedszkolaków i uczniów klas I-III,
 Fundacja "Dzieci i My" w Warszawie 03-137 Warszawa, ul. Pasłęcka 12c
lok.66, – dotacja w wysokości 9 594,00 zł na zadanie
pn.: „Dofinansowana diagnostyka i terapia Integracji Sensorycznej”,
 Fundacja II Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łodzi 90-434
Łódź, ul. Piotrkowska 137/139, – dotacja w wysokości 7 000,00 zł
na zadanie pn.: „Akademia empatii”.
Zarząd WŁ w roku 2011 rozpoczął trzy procedury konkursowe na stanowiska
kierownicze w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa,
z czego tylko jedna - konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa
w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi, została
zakończona przed końcem roku.
Pozostałe dwie procedury tj.
- konkurs na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych w Wojewódzkim
Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Dr Z. Radlińskiego
w Łodzi,
- konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
zakończone zostaną w roku 2012.
313
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zmianami) Działu II Rozdziału 3 – Podmioty
lecznicze niebędące przedsiębiorcami, w podmiotach leczniczych powołuje się Radę
Społeczną, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
oraz organem doradczym kierownika. W 2011 roku, uchwałą Zarządu WŁ, powołano
nową Radę Społeczną w następujących podmiotach leczniczych: Wojewódzkiej
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach oraz Wojewódzkim Ośrodku
Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi. Ponadto,
w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. M.
Pirogowa w Łodzi częściowo zmieniono dotychczasowy skład osobowy Rady
Społecznej. Natomiast, w związku z podjęciem przez Sejmik WŁ, w dniu 29 września
2009 roku, Uchwały Nr XLVI/1255/09, w sprawie: połączenia się samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez włączenie Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi w strukturę organizacyjną
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi oraz faktycznym
połączeniem powyższych podmiotów leczniczych z dniem 30 czerwca 2011 roku,
koniecznym było odwołanie w całości Rady Społecznej Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Madurowicza w Łodzi.
W październiku 2011 roku upłynęła również kadencja Rad Społecznych
następujących podmiotów leczniczych, podległych Samorządowi Województwa:
 Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu
im. dr Z. Radlińskiego w Łodzi,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi,
 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
 Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie,
 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
 Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach,
 Samodzielny Publiczny Rehabilitacyjno - Leczniczego Zakład Opieki
Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce,
 Specjalistyczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach,
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi,
 Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim.
W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż zgodnie z zapisami art. 48 ust. 6 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 ze zmianami) w skład Rady Społecznej wchodzą:
jako przewodniczący:
 wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo Marszałek WŁ
lub osoba przez niego wyznaczona – w podmiotach utworzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego,
jako członkowie:
314

przedstawiciel wojewody – w podmiocie leczniczym niebędącym
przedsiębiorcą utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu –
w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez Sejmik WŁ –
w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot
leczniczy niebędący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim
obszarze działania – w liczbie nieprzekraczającej 15 osób, w tym po jednym
przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych,
 przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w szpitalu, w którym jest
jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 2,
Departament Polityki Zdrowotnej wystosował pisma do wszystkich właściwych
podmiotów celem wskazania przedstawicieli do składu Rad Społecznych. W chwili
obecnej przedmiotowa sprawa jest nadal procedowana, a stosowne uchwały zostaną
podjęte niezwłocznie po wskazaniu przez wszystkie wyżej wymienione podmioty
swoich przedstawicieli.
W ubiegłym roku rozpatrzono 42 skargi/wnioski. W każdej sprawie przeprowadzane
zostało postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie stanu faktycznego
i udzielenie osobom zainteresowanym odpowiedzi. Spośród nadesłanych
skarg/wniosków 2 - zostały przekazane zgodnie z właściwościami, natomiast 5 -spośród otrzymanych skarg/wniosków było anonimowych. Wszystkie skargi i wnioski
dotyczyły problemów z zakresu funkcjonowania i udzielania świadczeń zdrowotnych
przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa.
Zarząd WŁ współpracuje również z organizacjami związkowymi działającymi przy
zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa, podejmując działania zmierzające do polubownego rozwiązania
sytuacji spornych pomiędzy stronami. W 2011 roku Departament Polityki Zdrowotnej
procedował ogółem 15 spraw związanych ze związkami zawodowymi.
W ubiegłym roku wydanych zostało 10 decyzji zezwalających na przeprowadzenie
zbiórek publicznych na terenie Województwa. Ponadto prowadzono stały nadzór nad
prawidłowym przebiegiem akcji zbiórkowych oraz nad prawidłowym rozliczeniem
środków pochodzących z ofiarności publicznej.
w zakresie ochrony zdrowia :
W 2011 roku ze środków Samorządu Województwa podejmowane były działania
profilaktyczne skierowane do różnych grup odbiorców. Województwo przeznaczyło
na realizację 10 programów i akcji profilaktycznych ponad 660 tysięcy, z czego
wydatkowano blisko 530 tysięcy złotych. Zawarto 46 umów na realizację programów.
Programy realizowano zarówno w ramach dotacji dla placówek podległych
Samorządowi Województwa, jak i w ramach otwartego konkursu ofert, były to:

Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci
i młodzieży. Program skierowany był do dzieci w wieku 11 - 13 lat z terenu
315
Województwa. Obejmował przeprowadzenie szczegółowego wywiadu,
mającego na celu wychwycenie u dzieci cech predysponujących
do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Dzieci, u których takie ryzyko
zostało zaobserwowane mogły wziąć udział w organizowanych
warsztatach terapeutycznych. Proponowane zajęcia poruszały zagadnienia
z takich obszarów jak: trening umiejętności społecznych, nazywanie
i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi
emocjami. W 2011 roku Program był realizowany po raz drugi przez 6
podmiotów wyłonionych w konkursie ofert. Wartość podpisanych umów
na realizację Programu wynosiła 63.280 zł, zaś kwota wydatkowanych
środków to 60.935 zł (96,3% wykorzystanych środków). W 2011 roku
w Programie udział wzięło 451 dzieci.

Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym.
Program skierowany był do dzieci w wieku 8 lat z terenu Województwa.
Obejmował wykonanie bezpłatnego badania oceniającego stan higieny
jamy ustnej, uzębienia oraz warunków zgryzowych, a także
w uzasadnionych przypadkach zabieg lakowania zębów szóstych stałych.
W 2011 roku Program był realizowany po raz trzeci przez 8 podmiotów
wyłonionych w konkursie ofert. Wartość podpisanych umów to 42.312 zł
zaś kwota wydatkowanych środków wynosiła 29.099 zł (68,8%
wykorzystanych środków). W tym czasie przebadano 555 dzieci.

Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia - wczesne wykrywanie wad
wzroku i zeza u dzieci. Program skierowany był do dzieci w wieku 4-5 lat
z terenu Województwa. Obejmował przeprowadzenie wywiadu
z opiekunem dziecka oraz wykonanie badań okulistycznych w kierunku wad
refrakcji oraz zeza. W 2011 roku Program był realizowany po raz piąty przez
10 podmiotów wyłonionych w konkursie ofert. Wartość podpisanych umów
wyniosła 92.255 zł, natomiast wydatkowano 80.679 zł (87,4%
wykorzystanych środków). W programie wzięło udział 1.479 dzieci.

Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2.
Adresatami Programu byli mieszkańcy Województwa w wieku 45 – 64 lat.
Program obejmował wykonanie badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie
konsultacji lekarsko-pielęgniarskiej w poradni diabetologicznej, w celu oceny
gospodarki węglowodanowej. W 2011 roku Program był realizowany po raz
drugi przez 4 placówki podległe Samorządowi Województwa. Wartość
podpisanych umów wyniosła 74.150 zł, natomiast wydatkowano 55.683 zł
(75,10% wykorzystanych środków). W ramach programu przebadano 722
osoby.

Program zdrowotny wczesnego wykrywania nowotworów jelita
grubego. Adresatami Programu byli mieszkańcy Województwa w wieku 5065 lat bez objawów raka jelita grubego oraz osoby w wieku 40-65 lat
bez objawów tej choroby, u których w rodzinie wystąpił choć jeden
przypadek nowotworu jelita grubego. W ramach Programu udzielane były
bezpłatne konsultacje lekarskie, a także badania kolonoskopowe. W 2011
roku Program był realizowany po raz drugi przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Wartość
316
podpisanej umowy wyniosła 24.500 zł, zaś wykorzystano środki
w wysokości 19.250 zł (78,6% wykorzystanych środków). W ramach
Programu przebadano 55 osób.

Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych
górnych dróg oddechowych. Program skierowany był do mieszkańców
Województwa w wieku 45 – 65 lat. W ramach Programu udzielane były
bezpłatne konsultacje laryngologiczne. W 2011 roku Program był
realizowany po raz drugi przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. W 2011 roku, podpisano umowę
ze Szpitalem na kwotę na 18.000 złotych, która pozwoliła na przebadanie 400
osób.

Program zdrowotny wczesnego wykrywania otępień lub innych
zaburzeń funkcji poznawczych. Adresatami Programu byli mieszkańcy
Województwa w wieku 55 - 85 lat. W ramach programu realizowane były
bezpłatne porady, obejmujące dwie konsultacje psychiatryczne, dwie
konsultacje psychologiczne oraz diagnostykę medyczną. W 2011 roku
Program był realizowany po raz drugi przez Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny w Warcie. Wartość podpisanej umowy wyniosła 20.000 zł,
zaś wykorzystano środki w wysokości 11.806 zł. (59,03% wykorzystanych
środków). W ramach Programu przebadano 46 osób.

Program profilaktyki gruźlicy płuc. Program był adresowany do osób
z kontaktu ze źródłem zakażenia w wieku 3-18 lat z terenu Województwa.
Obejmował przeprowadzenie konsultacji lekarsko-pielęgniarskich oraz
wykonanie odczynu tuberkulinowego (OT). W 2011 r. Program był
realizowany po raz pierwszy przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Realizacja
odbywała się w oparciu o zgłoszenia osób z kontaktu z chorym na gruźlicę,
zgodnie z informacją przedstawioną przez Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Wartość podpisanej umowy wyniosła 75.200
zł, zaś wydatkowano na ten cel 28.085 złotych (37,35% wykorzystanych
środków). W programie wzięło udział 269 osób.

Akcja profilaktyczna pn. „Wczesne Wykrywanie Jaskry” w ramach
programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne wczesnego
wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego”. Z Akcji mogli
skorzystać mieszkańcy województwa w wieku 35 - 60 lat. Akcja
obejmowała bezpłatne porady okulistyczne oraz przeprowadzenie ankiety
na temat występowania czynników ryzyka zachorowania na jaskrę. W 2011
roku Akcja była realizowana po raz drugi przez 7 placówek podległych
Samorządowi Województwa. Wartość podpisanych umów wyniosła
105.950 złotych, zaś wydatkowano 100.000 złotych (94,4% wykorzystanych
środków). Ze środków Samorządu Województwa przebadano 1.260 osób.

Akcja profilaktyczna pn. „Zdrowa Kobieta – profilaktyka raka piersi”
w ramach programu „Zdrowe województwo – akcje profilaktyczne
wczesnego wykrywania chorób dla mieszkańców regionu łódzkiego”. Akcja
była skierowana kobiet w wieku 25 – 44 lat z terenu województwa
317
łódzkiego i stanowiła swoiste uzupełnienie programu profilaktycznego
wczesnego wykrywania raka piersi, który był finansowany ze środków NFZ.
Akcja obejmowała przede wszystkim edukację zdrowotną oraz
przeprowadzenie wywiadu i klinicznego badania palpacyjnego piersi.
Oprócz tego, w zależności od wskazań lekarza, pacjentka mogła mieć
wykonane badanie USG piersi. W 2011 roku akcja była realizowana po raz
drugi przez 7 jednostek podległych SWŁ. Wartość podpisanych umów
wynosiła 148.110 zł, zaś wykorzystano środki w wysokości 123.785 zł
(83,6% wykorzystanych środków). W ramach ww. działania przebadano
1.741 kobiet.
W 2011 roku w ramach zadania pn. Promocja programów profilaktycznych podjęto
następujące działania: podmiot wybrany w drodze przetargu wydrukował 3.150
plakatów i 66.500 ulotek (które rozdysponowane zostały pomiędzy realizatorów oraz
wysłane do starostów, wójtów, szkół podstawowych, domów dziecka, przedszkoli,
domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, fundacji, stowarzyszeń, NFZ),
opublikowane zostały ogłoszenia w Dzienniku Łódzkim, w Głosie Rawy Mazowieckiej
i Okolicy, w dwutygodniku Urwisowo, wyemitowano spoty w Radio Parada,
wyemitowano komunikaty w Radio Łódź oraz informacje samorządowe
w Radio Fama. Łącznie na kampanię informacyjno-promocyjną wydano niespełna
40.000,00.
W dniu 20 września 2011 roku uruchomione zostały dwa nowe serwisy internetowe
Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczące ochrony zdrowia. Portal
www.zdrowie.lodzkie.pl
ma
na
celu
dostarczenie
rzetelnych
informacji
na temat systemu ochrony zdrowia w województwie i polityki zdrowotnej prowadzonej
przez Samorząd Województwa, natomiast www.profilaktyka.lodzkie.pl ma być jednym
miejscem w sieci, zawierającym informacje o wszystkich programach
wydarzeniach profilaktycznych realizowanych w województwie. Serwisy powstały
w ramach projektu własnego województwa pn. „in4health” współfinansowanego
w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Są one "wizytówką" aktywnej polityki
zdrowotnej realizowanej przez Samorząd Województwa.
W dniu 27 października 2011 roku w Urzędzie odbyła się konferencja zorganizowana
przez Departament Polityki Zdrowotnej, poświęcona realizacji Narodowego Programu
Zdrowia oraz programów zdrowotnych realizowanych na terenie Województwa.
Adresatami spotkania byli przedstawiciele gmin i powiatów zajmujących się
w samorządach sprawami promocji i profilaktyki chorób. Wśród prelegentów znaleźli
się m.in. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Zdrowia Publicznego w Łodzi, przedstawiciel ŁOW Narodowego Funduszu Zdrowia
oraz Prezes Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
W dniu 28 listopada 2011 r. Zarząd WŁ uchwalił „Regionalny Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”. Prace
nad Programem trwały od momentu wejścia w życie (18 lutego br.) Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dokument wskazuje kierunki i priorytetowe
działania, które należy podjąć w celu zapewnienia mieszkańcom Województwa
szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. W celu opracowania i koordynowania
Programu, Uchwałą nr 561/11 Zarządu WŁ z dnia 14 kwietnia 2011 roku ze zm.
318
powołany został Wojewódzki Zespół koordynujący realizację Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w skład którego weszli przedstawiciele
samorządu województwa, Wojewody, Narodowego Funduszu Zdrowia, placówek
realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz pozarządowych
organizacji samopomocowych.
W 2011 roku wzorem roku poprzedniego Marszałek WŁ objął patronatem
Regionalny program zapobiegania nagłym zgonom sercowym „Nie pozwólmy
choremu umrzeć po raz drugi”, który jest pierwszym w Polsce programem
zapobiegania umieralności z tej przyczyny w ramach tzw. profilaktyki wtórnej.
Program miał na celu m.in.: poprawę dostępności do zabiegów inwazyjnej
elektrokardiologii dla mieszkańców Województwa oraz zapewnienie przyjęcia
pacjenta do oddziału specjalistycznego – elektrokardiologii inwazyjnej w ciągu 24
godzin po pełnej utracie przytomności w mechanizmie arytmicznym. Zgodnie
z założeniem Programu pacjenci z objawami sercowymi mieli szansę uzyskać pomoc
poza kolejnością w jednej z wyznaczonych jednostek. W dniu 25.10.2011 r. Sejmik
WŁ poparł Program przyjmując stanowisko w sprawie jego realizacji, które zostało
przekazane do NFZ.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) w 2011 roku były realizowane 2 zadania należące do
kompetencji Marszałka WŁ:
 na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ww. ustawy upoważniony przez
Marszałka WŁ lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania
przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
Lekarzem tym w województwie łódzkim jest Pan Paweł Ziomka - zastępca
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie. W 2011
roku liczba wydanych ocen dotyczących zasadności zastosowania
przymusu bezpośredniego wynosiła 116.
 na podstawie art. 46 ust. 2b ww. ustawy Marszałek WŁ zapewnia realizację
postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby
chorej psychicznie bez jej zgody. W 2011 roku liczba przesłanych
postanowień sądowych wynosiła 14. Wszystkie zostały zrealizowane
poprzez zapewnienie osobom chorym transportu medycznego do szpitali
psychiatrycznych.
W 2011 roku członkowie Zarządu WŁ brali udział w uroczystościach związanych
z zakończeniem całości lub etapów inwestycji realizowanych w podległych
placówkach ochrony zdrowia i współfinansowanych z budżetu województwa:
- W Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego dnia 17 stycznia 2011 r.
wprowadzono do eksploatacji 11 nowych ambulansów ratunkowych
dla mieszkańców Łodzi i województwa. Auta zostały zakupione przez
WSRM za kredyt w wysokości 3.500.000 zł poręczony przez Urząd.
- W dniu 4 lutego 2011 roku przekazano do użytku wyremontowany Oddział
Psychiatrii Męskiej oraz nowy tomograf komputerowy w Wojewódzkim
Specjalistycznym Szpitalu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu. Był to
kolejny etap zadania zaplanowanego na lata 2008-2012. Do końca 2010
roku z budżetu Województwa przekazano środki finansowe w wysokości
5.826.848 zł (w tym na zakup tomografu), natomiast w 2011 roku –
1.019.833,00 zł.
319
-
-
-
-
-
-
-
W dniu 24 marca przekazano do użytku wyremontowany Oddział
Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu. Wartość
środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu Samorządu
Województwa Łódzkiego wynosiła 1.522.540,00 zł (dotacja przekazana
w 2010 roku).
W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w dniu 1 kwietnia 2011 roku
dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanych oddziałów szpitalnych:
Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel
w latach 2008-2010 łącznie kwotę 3.090.633,00 zł.
W dniu 6 czerwca 2011 roku dokonano otwarcia Oddziału Chirurgii
Pediatrycznej Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka. Inwestycja
została wykonana w ramach zadania „Modernizacja wraz z rewitalizacją
budynków Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi”, na realizację
którego Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył w 2010 roku
kwotę 4.804.079,00 zł.
W dniu 8 lipca 2011 roku w Ośrodku Onkologicznym Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi odbyła się
uroczystość uruchomienia wieloenergetycznego akceleratora liniowego
zakupionego w ramach zadania współfinansowanego przez Ministerstwo
Zdrowia. Wkład własny Samorządu Województwa wyniósł 3.278.910,00 zł.
Poza zakupieniem i instalacją akceleratora, wykonano również prace
projektowe
i
adaptacyjno-wykonawcze
pomieszczeń
Zakładu
Teleradioterapii.
W dniu 18 sierpnia 2011 roku w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi odbyła
się
uroczystość
odbioru
wyremontowanego
Pawilonu
D
w Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Tuszynie. Z budżetu Województwa na modernizację pawilonu D
Szpitala w Tuszynie przeznaczono w latach 2010-2011 kwotę
4.000.000,00 zł.
W dniu 4 października 2011 roku w Wojewódzkim Specjalistycznym
Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego odbyła się uroczystość otwarcia
zmodernizowanych oddziałów zakaźnych w pawilonie „C” (inwestycja
przeprowadzona projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego
mieszkańców Województwa Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie
oddziałów zakaźnych Centrum Diagnozowania i Leczenia Chorób
Zakaźnych”, środki z budżetu województwa w 2011 roku wyniosły
410.175,00 zł) oraz zakończenie I etapu prac związanych
z instalacją ogniw fotowoltaicznych (w ramach zadania „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów Woj. Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi - etap końcowy programu oszczędności energii
na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii”, który w 2010 roku
Samorząd Województwa dofinansował kwotą 1.059.164,00 zł.)
W dniu 6 października 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Skierniewicach odbyła się uroczystość otwarcia Działu Diagnostyki
Obrazowej. Inwestycja została wykonana w ramach projektu
współfinansowanego ze środków EFRR. Wkład własny do projektu
320
-
z budżetu Samorządu Województwa w latach 2010-2011 wyniósł
1.573.174,00 zł. Ponadto w 2011 roku Samorząd Województwa
przeznaczył 56.504,00 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń Działu
Diagnostyki Obrazowej.
W dniu 8 grudnia 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.
M. Kopernika w Łodzi odbyła się uroczystość dokonania poświęcenia
pomieszczeń przebudowywanych dla potrzeb Oddziału Brachyterapii i Sal
Zabiegowo-Operacyjnych Oddziału Brachyterapii wraz z wmurowaniem
kamienia węgielnego i podpisaniem aktu erekcyjnego. Wartość dotacji
z budżetu Sejmiku WŁ przeznaczonej na realizację zadania modernizacja
Oddziału Brachyterapii wyniosła w 2011 roku 2.839.545,00 zł. Przebudowa
pomieszczeń dla potrzeb sal operacyjnych dla Oddziału Brachyterapii
realizowana jest w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja WSS im. M.
Kopernika w Łodzi jako kompleksowa realizacja planu rozwoju
Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”, które jest pierwszym
i najważniejszym projektem ujętym w Indykatywnym Wykazie Projektów
Kluczowych RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
w zakresie eZdrowia:
zrealizowano i realizuje się na bieżąco następujące działania:
W zakresie projektów „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Medycznej Województwa
Łódzkiego
(RSIM-Infrastruktura)” oraz „Usługi
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (RSIMUsługi)”, w 2011 roku rozstrzygnięto postępowania przetargowe na:
- Wykonanie sieciowej infrastruktury pasywnej, dostawę i wdrożenie
sieciowej infrastruktury aktywnej oraz wdrożenie telefonii VOIP (w 2011 r.
podpisano i rozpoczęto realizację umowy) – wybrany Wykonawca: Asseco
Poland SA,
- Wykonanie specjalistycznej usługi szkoleniowej z zakresu administracji
domeną,
tworzeniem
kopii
zapasowych
oraz
zarządzania
oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą IT (w 2011 r. podpisano
i zrealizowano umowę w tym zakresie) – wybrany Wykonawca: Centrum
Komputerowe ZETO w Łodzi SA,
- Przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej (w 2011 roku
podpisano umowę oraz zrealizowano przedmiot zamówienia) – wybrany
Wykonawca: Formind s.c. Chorzów.
W 2011 roku zakończono realizację zawartej w 2010 r. umowy dotyczącej
opracowania szczegółowej polityki bezpieczeństwa informacji w zakładach opieki
zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa. Ponadto, zakończono realizację
zawartej w 2009 r. umowy z Menadżerem Projektu na świadczenie usług doradczych
związanych z realizacją projektu RSIM.
Prowadzono również działania związane z procedurą przetargową zmierzające
do zawarcia ważnej umowy umożliwiającej realizację zamówienia w 2012 roku, na:
- Drugą dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu „Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Infrastruktura)”.
321
-
Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Regionalnego
Portalu Medycznego.
Budowę Regionalnej Platformy Danych oraz Lokalnych Platform Danych.
Modernizację systemów informatycznych w zakładach opieki zdrowotnej
podległych Samorządowi Województwa.
Organizację konferencji dla zintegrowanego projektu „Regionalny System
Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego (Akronim projektu: RSIM)”.
Organizację zagranicznego wyjazdu studyjnego w ramach projektu
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa
Łódzkiego (RSIM-Infrastruktura)”.
W zakresie projektu ,,in4health (Regionalne Zdrowotne Serwisy Informacyjne)”
w 2011 r.:
- Zaprojektowane zostały i wykonane dwa serwisy internetowe dotyczące
polityki zdrowotnej i programów profilaktycznych realizowanych przez
Samorząd Województwa Łódzkiego. Serwisy publicznie uruchomiono
we wrześniu 2011 roku i do tej pory oba serwisy (zdrowie.lodzkie.pl
oraz profilaktyka.lodzkie.pl) odwiedziło ponad 7500 osób,
- Rozstrzygnięto
postępowania
przetargowe
na:
„zorganizowanie
i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń
w ramach projektu
„in4health” z zakresu: MS Project, MS Visio, Axure Pro, OMG UML OCUP
Fundamental, OMG Managing Successful Programmes (w 2011 r.
podpisano umowy w tym zakresie i zrealizowano przedmiot zamówień).
Ponadto, wszczęto postępowania oraz prowadzono działania związane
z procedurą przetargową zmierzające do zawarcia ważnej umowy umożliwiającej
realizację zamówienia w 2012 roku, na:
- Zakup i dostawę sprzętu informatycznego w ramach projektu "in4health",
- Zorganizowanie i przeprowadzenie grupy specjalistycznych szkoleń
w zakresie metod i technik projektowania nowoczesnych serwisów
internetowych w ramach projektu „in4health”,
- Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Departamentu
Polityki Zdrowotnej w związku z realizacją projektu ,,in4health”,
- Przygotowanie i realizację promocji projektu "in4health”.
Dodatkowo, w ramach projektu "in4health” prowadzono prace związane
z
opracowaniem
dokumentacji
przetargowej
dotyczącej
postępowania
na wykonanie 6 serwisów internetowych w ramach tego projektu, w tym serwisów
dotyczących strategicznych działań realizowanych przez Samorząd Województwa
w dziedzinie polityki zdrowotnej i eZdrowia.
W ramach projektu Regional ICT based Clusters for Healthcare Applications
and R&D Integration (akronim projektu: RICHARD), którego Urząd jest partnerem:
-
W 2011 roku Departament Polityki Zdrowotnej przygotował opracowania
analityczne dotyczące możliwości wdrożenia technologii informatycznych
w obszarze trzech chorób przewlekłych objętych projektem RICHARD, tzn.
cukrzycy, udaru i demencji. Opracowania te dotyczyły systemu opieki
zdrowotnej w Województwie, źródeł jego finansowania, silnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń w obszarze wykorzystania
technologii informatycznych w odniesieniu do obszaru cukrzycy, udaru
i demencji w regionie, jak również dokumentów strategicznych
322
-
kształtujących politykę rozwoju regionalnego, innowacji, ochrony zdrowia
i eZdrowia w Województwie. Przedmiotowe opracowania obejmowały
również bazę instytucji funkcjonujących w obszarze 3 chorób przewlekłych
objętych projektem RICHARD.
Odbyły się 2 spotkania konsorcjum projektu (pierwsze w lutym 2011 r.
w Paryżu, drugie – w październiku 2011 r. w Łodzi), podczas których
omawiano bieżące oraz planowane do realizacji działania w ramach
projektu.
W ramach międzynarodowego projektu ,,EHR-QTN (Thematic Network on
Quality and Certification of EHR systems)”, przedstawiciele Departamentu wzięli
udział:
- W dniach 15-18 czerwca 2011 r. w spotkaniu konsorcjum projektowego
w Lizbonie (Portugalia), gdzie omówiono postępy w projekcie
oraz harmonogram działań projektowych na najbliższe miesiące.
- W dniach 20-23 listopada 2011 r. w regionalnej konferencji poświęconej
certyfikacji systemów elektronicznego rekordu pacjenta (,,Regional
Conference on EHR Systems Quality Labelling and Certification”),
w Belgradzie (Serbia), której organizatorem był m.in. koordynator projektu
– European Institute for Health Records (EuroRec).
Wartym zauważania i podkreślenia wydarzeniem było również seminarium
zorganizowane we wrześniu 2011 roku z przedstawicielami włoskiego regionu
Lomabardia, który jest jednym z liderów i telemedycyny we Włoszech. Spotkanie
z włoskimi przedstawicielami zostało potraktowane przez uczestników jako
doskonałe podłoże do przyszłej współpracy międzyregionalnej w dziedzinie
eZdrowia. Dodatkowo, Departament Polityki Zdrowotnej aktywnie współpracował
z Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia w Warszawie oraz
przedstawicielami pozostałych województw planujących lub przygotowujących
do realizacji projekty z obszaru eZdrowia, czego wynikiem były spotkania
w Warszawie, dotyczące współpracy między centralnymi a regionalnymi projektami
Zdrowie.
w zakresie ekonomicznym:
W 2011 roku przyznano środki finansowe z budżetu Województwa
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla 16
jednostek ochrony zdrowia, dla których organem tworzącym jest Samorząd
Województwa na kwotę w wysokości 40.706.966 złotych. W sumie zaplanowano
realizację 94 zadań, które sprowadzają się do głównych kierunków działań, jakie
muszą być przeprowadzone w ochronie zdrowia w celu poprawy infrastruktury
technicznej zakładów opieki zdrowotnej.
Za priorytetowe uznano:
- dostosowanie
obiektów
do
wymogów
ochrony
przeciwpożarowej
(dostosowanie przeciwpożarowe budynków B i F dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji przy
ul. Wileńskiej, budynku przychodni przy ul. Aleksandrowskiej 61/63
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
w Łodzi, realizację nakazów Państwowej Straży Pożarnej w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Pabian–Med” w Pabianicach,
323
-
-
-
opracowanie koncepcji dostosowania do aktualnych przepisów ochrony
przeciwpożarowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, wykonanie
zabezpieczenia przeciwpożarowego w pawilonach dla Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi),
inwestycje związane z zasilaniem w energię elektryczną (przeprowadzenie
modernizacji elektrycznej w pawilonach P i R Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, wymianą
uszkodzonych odcinków kabla zasilającego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana
Pawła II w Bełchatowie, przebudowę stacji trafo w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Skierniewicach, zakup agregatów prądotwórczych
zapewniających alternatywne źródło zaopatrzenia w energię na wypadek
awarii w WSSZ im. M. Pirogowa w Łodzi w lokalizacji przy ulicy Wólczańskiej
i Wileńskiej),
modernizację newralgicznych komórek organizacyjnych zakładów (rozbudowa
i modernizacja Regionalnego Ośrodka Onkologicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi (poprzez dokończenie
przebudowy Oddziału Brachyterapii), przebudowa Internistycznej Izby Przyjęć
wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - I etap dla Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budowa obiektu
pediatrycznego przy ul. Okólnej 181 w Łodzi przez Wojewódzki Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi, dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego wraz z podjazdem dla karetek dla Samodzielnego
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim),
dostosowanie placówek do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego
2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
(Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158) - dokończenie modernizacji pawilonu D Szpitala w
Tuszynie dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, kontynuacja modernizacji
i dostosowania obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, kolejny etap
przebudowy, adaptacji i modernizacji budynku i oddziałów Psychiatrii Żeńskiej
i Męskiej oraz modernizacja instalacji elektrycznej w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
Placówki
otrzymały
także
dotacje
celowe
na
zakup
aparatury
i wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, gwarantujących wysoki poziom
udzielanych świadczeń medycznych i przyczyniających się do podniesienia
standardu usług. Dzięki temu w prawie wszystkich jednostkach zakupiono
nowoczesne urządzenia, co pozwoliło na wymianę kilkunastoletniej, awaryjnej
i niespełniającej wymogów technologicznych aparatury m.in. tomograf komputerowy,
rezonans magnetyczny, RTG, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, łóżka
do intensywnej terapii, aparaty do hemodializy, oraz wiele innych aparatów
niezbędnych do kontraktowania usług medycznych zgodnie z wytycznymi
Narodowego Funduszu Zdrowia.
324
Wszystkie wytypowane zadania przyczyniły się w sposób bezpośredni
do podniesienia standardu wykonywanych świadczeń medycznych, poprawy
warunków hospitalizacji pacjentów i pracy personelu szpitali.
Kolejny rok realizowano projekt pod nazwą: „Dotacja na udział własny dla WSSz im.
dr Wł. Biegańskiego w Łodzi na realizację zadania w ramach Indykatywnego Planu
Inwestycyjnego RPO WŁ na lata 2007 – 2013”, który dotyczy przedsięwzięcia
„Poprawa stanu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Województwa
Łódzkiego poprzez utworzenie na bazie oddziałów zakaźnych Centrum
Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSSz im. dr Wł. Biegańskiego
w Łodzi". Realizacja przedmiotowej inwestycji ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju
Województwa
dlatego
też,
decyzją
Zarządu
WŁ,
została
ujęta
w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przyznane
w 2011 roku środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu medycznego (między
innymi: defibrylatory, mikroskopy, wagi elektroniczne, pompy infuzyjne, wózki
do przewożenia chorych) i przeprowadzenie robót budowlanych w pawilonie "C",
zakup wyposażenia meblowego oraz nadzór autorski i inwestorski nad projektem.
Utworzenie na bazie szpitalnych oddziałów zakaźnych, nowoczesnego Centrum
Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych, zagwarantuje system bezpiecznego
izolowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia chorobami wysoce zakaźnymi,
dalszego ich diagnozowania i hospitalizacji, bez narażania zdrowia personelu
medycznego i społeczności lokalnej.
Kolejnym projektem realizowanym w 2011 roku w ramach Indykatywnego Wykazu
Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd WŁ była
inwestycja pod nazwą: „Modernizacja WSS im. M. Kopernika w Łodzi jako
kompleksowa realizacja planu rozwoju Regionalnego Ośrodka Onkologicznego”.
Modernizacja Ośrodka Onkologicznego wpłynie pozytywnie na poprawę
zdrowotności społeczności regionalnej. Sprawnie i profesjonalnie działająca
jednostka, wyposażona w nowoczesne technologie, sprzęt medyczny oraz
dysponująca infrastrukturą o europejskich standardach zapewni opiekę medyczną
dla osób chorych na nowotwory, jak również będących w podwyższonej grupie
ryzyka. Dzięki efektywnej diagnostyce, skróceniu ulegnie czas oczekiwania na
świadczenia oraz zmniejszy się „odpływ” pacjentów do innych ośrodków na terenie
kraju, które gwarantują lepsze warunki hospitalizacji. Realizacja projektu przyczyni
się do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych, skróci czas hospitalizacji,
zwiększy płynność wykonywanych świadczeń. Przyznane w 2011 roku środki zostały
wykorzystane na zakup sprzętu medycznego (między innymi: separator komórkowy,
kardiomonitory, ssaki medyczne, laser chirurgiczny CO2) i przeprowadzenie robót
budowlanych w Oddziale Brachyterapii, Medycyny Paliatywnej, Oddziale Chorób
Rozrostowych, Oddziale Hematologii oraz nadzór inwestycyjny.
W ubiegłym roku kontynuowano realizację w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego
zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71”
w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013 w ramach Osi Priorytetowej VI Odnowa obszarów miejskich, Działanie VI.1
325
Rewitalizacja obszarów problemowych. Przedmiotowy projekt obejmował będzie
między innymi wykonanie opracowań konserwatorskich i projektowych oraz
rewitalizację pięciu budynków należących do kompleksu stanowiącego Ośrodek
Pediatryczny im. J. Korczaka. Czas realizacji projektu planowany jest do 2013 roku.
Ponadto w 2011 roku realizowane były inwestycje współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa
przez następujące placówki:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Utworzenie Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Utworzenie systemu e-radiologii w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Rozwój systemu ratownictwa medycznego w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Utworzenie pracowni PET dla potrzeb Regionalnego Ośrodka
Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika
w Łodzi”,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi projekt
pod nazwą: „Przebudowa lokalnej sieci elektroenergetycznej oraz zapewnienie
sprawnego alternatywnego źródła energii na wypadek awarii w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi”,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach projekt pod nazwą:
„Przebudowa pomieszczeń WSZ w Skierniewicach oraz zakup aparatury
i sprzętu medycznego z wyposażeniem zapewniającym poprawę jakości
i dostępności kompleksowych usług medycznych w zakresie diagnostyki
obrazowej",
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach projekt pod nazwą:
„Przebudowa stacji trafo 15/0,4 kV z 400 kVA w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Skierniewicach”,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi projekt
pod nazwą: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi- etap końcowy
programu oszczędności energii na terenie Szpitala - odnawialne źródła energii
II etap”
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi projekt
pod nazwą: „Modernizacja systemu elektroenergetycznego Szpitala w celu
zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię i stworzenie
bezpieczeństwa energetycznego na wypadek awarii w WSSz. im. dr Wł.
Biegańskiego w Łodzi”,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
projekt pod nazwą: „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz
z zapewnieniem komunikacji z SOR w WSS w Zgierzu",
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
projekt pod nazwą: „Stworzenie nowej technlogii medycznej w W.S.S
w Zgierzu poprzez zakup systemu radiologii pośredniej dla Zakładu
Diagnostyki Obrazowej”,
326
-
-
-
-
-
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie projekt pod nazwą:
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie”,
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie projekt pod nazwą:
„Podniesienie dostępności do SOR Szpitala w Bełchatowie poprzez
modernizację lądowiska dla śmigłowców”,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi projekt
pod nazwą: „Zakup nowoczesnego tomografu komputerowego wraz
z niezbędnym wyposażeniem - I etap budowy Centrum Teleradiologii
przy WSSz im. M. Pirogowa”,
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi projekt
pod nazwą: „Zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego alternatywne
źródło zaopatrzenia w energię na wypadek awarii w WSSZ im. M. Pirogowa
w Łodzi”
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi projekt
pod nazwą: „Zakup agregatu prądotwórczego zapewniającego alternatywne
źródło zaopatrzenia w energię na wypadek awarii w WSSZ im. M. Pirogowa
w Łodzi, w lokalizacji przy ul. Wileńskiej 37 (dawny WSSz im. M.
Madurowicza)”.
Dodatkowo w 2011 roku został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
polegający na działaniach związanych z telekonsultacjami radiologicznymi
i mammograficznymi.
W ubiegłym roku Województwo, jako poręczyciel kredytu długoterminowego
zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej –
Curie
w Zgierzu
w Dexia
Kommunalkredit Bank AG,
z uwagi
na bardzo trudną sytuację finansową placówki, spłaciło kwotę 2.499.999,96 złotych
z tytułu należności głównej wynikającej z harmonogramu spłat tego kredytu.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Samorząd Województwa spłaca kapitał z tytułu
poręczonego kredytu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Zgierzu od maja 2008 roku. Łączna kwota spłaty za okres od
maja 2008 do 31 grudnia 2011 roku wynosi 9.166.666,52 złotych.
W 2011 roku Zarząd WŁ podjął Uchwałę w sprawie pokrycia ujemnego wyniku
finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodzi za lata 2001, 2002, 2004 i 2007 w łącznej kwocie 4.061.841,00 złotych.
Środki w ramach pokrycia zostały przeznaczone na: spłatę najpilniejszych
zobowiązań cywilno i publicznoprawnych.
Marszałek WŁ w ramach zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z
zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj.
Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 ze zm.) organizuje, finansuje oraz zapewnia
warunki odbywania stażu. Środki na realizację tego zadania województwo otrzymuje
z Funduszu Pracy za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy
w sprawie przekazania środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy,
lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Powyższa umowa w 2011 roku została
327
zawarta pomiędzy Ministrem Zdrowia a Województwem na kwotę 14.681.395,00
złotych.
W ramach realizacji zadania Województwo zawiera umowy z jednostkami
uprawnionymi do prowadzenia staży podyplomowych o realizację stażu
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. W roku 2011 finansowano 123 umowy,
w tym również umowy kontynuowane z lat poprzednich zawarte na łączną wartość
14.673,056,38 złotych. W ramach realizowanego zadania Województwo zawarło
również umowę na przeprowadzenie szkoleń w zakresie transfuzjologii klinicznej,
profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, ratownictwa
medycznego, orzecznictwa lekarskiego, bioetyki oraz prawa medycznego dla lekarzy
i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na kwotę 435.520 zł.
Wykonawca umowy został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. Łącznie wydatki poniesione na zadania związane
z realizacją stażu podyplomowego wyniosły 13.851.754,69 złotych.
W 2011 roku, z budżetu Województwa w ramach zadań wynikających z ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125,
poz. 1317 ze zm.), podpisano 62 umowy z zakładami opieki zdrowotnej, z tego 59
podmiotów zostało wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert. Kwota
zabezpieczona w budżecie Województwa na zadania z zakresu medycyny pracy
wyniosła 3.124.650 zł i została przeznaczona na realizację poniższych zadań:
- wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów
i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa, którzy
w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie
czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy pobyt w klinice chorób zawodowych,
- uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy
w przypadkach zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego wydanego
przez lekarza zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
- przychodnia chorób zawodowych,
prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie patologii zawodowej,
prowadzenie
ambulatoryjnej
rehabilitacji
leczniczej,
uzasadnionej
stwierdzoną patologią zawodową,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby
zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
W 2011 roku przyznana została również dotacja podmiotowa w wysokości 3.412.000
złotych dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno –
Lecznicze w Łodzi na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku
o służbie medycyny pracy, który stanowi, iż ze środków budżetu samorządu
województwa finansuje się zadania służby medycyny pracy szczebla wojewódzkiego.
328
DEPARTEMENT GEODEZJI I KARTOGRAFII
Geodeta Województwa realizuje w imieniu Marszałka WŁ zadania w zakresie
geodezji i kartografii wynikające z art. 7c ustawy z dnia 17 maja1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 ze. zm.). Zadania
te wykonywane są z zakresu administracji rządowej. Należą do nich między innymi:
- zlecanie wykonania i udostępnianie map topograficznych i tematycznych
dla obszarów właściwych województw,
- tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie
i udostępnianie bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8,- obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000, 1:100 000, w tym
kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu
oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000, o których
mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 – mapy topograficzne w skalach: 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
- analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac
urządzeniowo-rolnych,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
- współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym
prowadzeniu bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, w części
dotyczącej obszaru województwa.
W 2011 roku zrealizowano dochody na łączna kwotę 5 508 396,92 zł
z następujących tytułów:
 udostępnienie danych i informacji, opracowań i materiałów z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (46 648,23 zł),
 wpływ środków w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego –
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi,
kwota (154,00 zł),
- wpływ środków pozostałych po zlikwidowanym WFGZGiK oraz należności
z Powiatowych Funduszy za IV kwartał 2010r. (5 461 577,69 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub naruszeniem procedur w związku z realizacja projektu Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
(17,00 zł).
Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wojewoda przyznał dotacje,
które zostały przeznaczone na prace geodezyjne i kartograficzne oraz prace
geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
 w Dziale 710, rozdział 71013, § 2210 – kwota 70 000 zł.
W dniu 05.08.2011 r. została podpisana umowa z Uniwersytetem Przyrodniczym we
Wrocławiu na wykonanie prac rozwojowych i pilotażowych oraz wdrożenie procedur
integracji, generalizacji i standaryzacji bazy TOPO stanowiącej element Bazy Danych
Obiektów Topograficznych (BDOT) znajdujących się w wojewódzkim zasobie
geodezyjnym i kartograficznym w celu opracowania oraz redakcji poprawnego
kartograficznie komponentu KARTO. Umowa opiewała na kwotę 66 100 zł.
329
Podczas prac wykonawca miał za zadanie m.in. wykonać analizę poprawności
danych źródłowych, przeprowadzić migrację danych z komponentu TOPO
do struktury komponentu KARTO, dokonać generalizacji, wytworzyć elementy
opisowe obiektów bazy danych oraz uzupełnić brakujące elementy, opracować
rzeźbę terenu, przeprowadzić redakcję elementów mapy w celu uzyskania
kartograficznie poprawnej wizualizacji danych, przygotować pliki pozwalające na
wyplotowanie poszczególnych arkuszy map. Opracowaniem objęło część obszaru
powiatu pajęczańskiego. W dniu 15.12.2011r. zakończono odbiór w/w prac. Prace
zostały wykonane i odebrane. Efektem zrealizowanego zadania, poza zasileniem
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez poprawnie,
kartograficznie opracowane arkusze bazy danych obiektów topograficznych, jest
pozyskanie opisów dotyczących przekształcenia danych komponentu TOPO
do struktury KARTO, sposobu powiązania komponentu TOPO i KARTO,
umożliwiającego różnicową aktualizację bazy KARTO oraz opisu sposobu
przygotowania danych komponentu KARTO do druku offsetowego wielokolorowego.
 w Dziale 010, rozdział 01005, § 2210 – kwota 413 000 zł
Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizuje Wojewódzkie Buro
Geodezji w Łodzi. Na powyższe prace została przeznaczona dotacja w kwocie
413 000 zł. W ramach powyższych środków WBG w Łodzi zrealizowało niżej
wymienione zlecenia:
Zlecenie nr 1 – „Wykonanie analizy zmian w zakresie struktury własności i sposobie
użytkowania gruntów w województwie łódzkim na przestrzeni lat 2002 – 2009” –
kwota 68 953,00 zł.
Zasięg terytorialny prac obejmuje całe Województwo wraz z powiatami.
Do zakresu wykonania powyższej analizy zmian należy:
- struktura zmian własności gruntów,
- struktura zmian sposobów użytkowania gruntów,
- dyslokacja grup własności gruntów w powiatach,
- dyslokacja użytków gruntowych w powiatach,
- dyslokacja grup własności gruntów w gminach,
- dyslokacja użytków gruntowych w gminach,
- dyslokacja użytków gruntowych w miastach,
- zestawienie ewidencji gruntów i budynków w województwie łódzkim,
- opracowania w zakresie prac urządzeniowo – rolnych w województwie łódzkim na
przestrzeni lat 2002 – 2010.
- zachodzące zmiany w strukturze agrarnej województwa łódzkiego na przykładzie
gminy Opoczno.
Zlecenie zostało wykonane w 100%. Odbioru w/w prac komisja dokonała w dniu 7
marca 2011 roku.
Zlecenie nr 2 – „Modernizacja terenów wiejskich dla obszarów powiatu sieradzkiego,
powiatu skierniewickiego, powiatu pajęczańskiego, powiatu łaskiego” (wybrane
obręby) – kwota 76 100,00 zł.
Opracowaniem objęto następujące obręby ewidencyjne:
- w powiecie sieradzkim, gm. Warta, obręb Włyń
- w powiecie skierniewickim, gm. Głuchów, obręb Wysokienice
- w powiecie pajęczańskim, gm. Nowa Brzeźnica, obręb Ważne Młyny
- w powiecie łaskim, gm. Sędziejowice, obręb Bilew
330
We wszystkich obrębach przeprowadzono kontrolę terenową oraz zgodnie
z zapisami w warunkach technicznych opracowano część opisowo – tabelaryczną
i graficzną. W formie tabelarycznej przedstawiono: użytkowanie gruntów, strukturę
władania gruntami w sektorze publicznym i prywatnym, strukturę władania użytkami
rolnymi. Opracowanie w formie graficznej przedstawiono na kopii mapy ewidencyjnej.
Termin wykonania był ustalony na dzień 30 grudnia 2011r. Zlecenie zrealizowane
zostało w 100%.
Zgodnie z zapisem punktu 5 powyższego zlecenia rozliczeń rzeczowo – finansowych
dokonano w dwóch częściach:
- odbiór częściowy - protokół odbioru nr 1 z dnia 08.07.2011r uznanie wartości
wykonanych prac na sumę 38 050,00 zł.
- odbiór częściowy – protokół odbioru nr 2 z dnia 10.10.2011r. uznanie wartości
wykonanych prac na sumę 38 050,00 zł.
Zlecenie nr 3 – „Modernizacja terenów wiejskich dla obszarów powiatu zgierskiego,
gm. Parzęczew, Zgierz, Stryków (wybrane obręby)” – kwota 267 970,00 zł.
Opracowaniem objęto następujące obręby ewidencyjne w powiecie zgierskim:
- gm. Parzęczew - obręby: Chrzęstów Wielki, Bibianów, Kowalewice,
- gm. Zgierz – obręby: Wiktorów, Słowik, Emilia, Kania Góra, Ciosny, Rosanów,
Biała, Dąbrówka Wielka, Dąbrówka Strumiany, Szczawin,
- gm. Stryków – obręby: Zelgoszcz, Smolice, Sosnowiec, Niesułków,
Nowostawy Górne.
W ramach zlecenia przeprowadzono:
- wywiad terenowy we wszystkich obrębach gminy Stryków, gminy Zgierz
i gminy Parzęczew
- przygotowano bazy do opracowania kartogramów i opracowania map
tematycznych
- opracowano mapy odłogów, dolesień i jakości gleb
- wykonano kartogramy i tabele analityczne dla obrębów gminy Parzęczew,
Zgierz i częściowo dla gminy Stryków.
Termin wykonania 30 grudnia 2011 roku został dotrzymany.
Na realizację przypisanych zadań wydatkowano w 2011 roku kwotę:
Wydatki budżetowe (poza projektem) - 565 841,64 zł.
Realizacja projektu - 2 433 355,61 zł.
Ogółem - 2 999 197,25 zł.
Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny
Wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny (wzgik) stanowią następujące
materiały (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia
i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu - Dz. U. 1999 nr 49 poz. 493):
- fotomapy i ortofotomapy o znaczeniu wojewódzkim,
- wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,
- opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim,
- mapy topograficzne drukowane,
- duplikaty diapozytywów wydawniczych map topograficznych,
- mapy tematyczne drukowane,
- bazy danych systemów zarządzających zasobem wojewódzkim,
331
dokumenty
geodezyjne
i
kartograficzne
dotyczące
opracowań
specjalistycznych o znaczeniu wojewódzkim oraz informacje o dokumentach
o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłoszeniu
do zasobu,
- kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób wojewódzki,
- kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów
geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,
- inne opracowania, wydawnictwa, materiały.
Prowadzenie i gromadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,
kontrola
opracowań
przyjmowanych
do
zasobu
oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym
wiąże się z wykonywaniem szeregu czynności:
- przyjmowaniem zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych
powodujących zmiany w prowadzonym zasobie,
- koordynacją robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych
przez różnych wykonawców,
- wydawaniem wytycznych do wykonywania w/w robót,
- kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu,
- ewidencjonowaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem dokumentów
przyjętych do zasobu,
- archiwizacją danych i sporządzaniem kopii zabezpieczających materiały
zasobu,
- aktualizacją materiałów, wyłączaniem dokumentów, zakupem map i innych
wchodzących w skład zasobu,
- opracowywaniem zestawienia zbiorczego danych objętych ewidencją gruntów
i budynków,
- gromadzeniem i aktualizacją danych statystycznych dotyczących zasobu,
- udostępnianiem map tematycznych i topograficznych w formie cyfrowej
i papierowej,
- prowadzeniem i udostępnianiem danych podstawowej osnowy poziomej
i wysokościowej,
- zabezpieczaniem prawnym dokumentów zasobu,
- aktualizacją „Banku osnów geodezyjnych” danymi z opracowań krajowych,
- wprowadzaniem danych do systemu rejestrującego mapy drukowane CDN
Optima,
- prowadzeniem katalogu map w podsystemie MapInfo,
- prowadzeniem baz danych systemu informacji o terenie województwa
łódzkiego oraz wnioskowaniem ich budowy i aktualizacji,
- udzielaniem informacji o zasobie,
- prowadzeniem strony internetowej www.wodgik.lodzkie.pl,
- przekazywaniem właściwym jednostkom dokumentów geodezyjnych
i kartograficznych niezbędnych dla obronności kraju zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
-
Bardzo szerokie wykorzystanie dokumentacji glebowo – rolniczej
spowodowało podjęcie decyzji o rozpoczęciu prac dotyczących ich opracowania.
Prace te polegają na skanowaniu matryc lub aneksów, ich wpasowaniu w odpowiedni
układ współrzędnych, wektoryzacji treści; przejście od formy analogowej do cyfrowej
zbioru (Rysunek 1 i 2) pozwoli na automatyczne generowanie map, ułatwi dostęp
do informacji, przyspieszy procesy decyzyjne. Opracowane materiały zostaną
332
przekazane do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
które również będą udostępniać informacje z bazy na miejscu.
Rysunek 1. Schemat przedstawiający prace związane z przejściem od formy analogowej do cyfrowej
dokumentacji glebowo – rolniczej.
Rysunek 2. Przykład informacji zawartej na mapach glebowo – rolniczych - kompleksy
rolniczej przydatności gleb.
Na początku 2011 r. zlecono „Opracowanie rastrowej mapy glebowo – rolniczej
dla terenu Województwa Łódzkiego I etap – ok. 6000 arkuszy”. Zadanie to zostało
zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi, ul. Solna 14, 91-423 Łódź.
Opracowanie polegało na: pobraniu i inwentaryzacji dokumentacji glebowo –
rolniczej, pobraniu i wykonaniu wykazu danych referencyjnych, skanowaniu, kalibracji
map glebowo – rolniczych, opracowaniu metadanych map glebowo – rolniczych.
Podczas odbiorów były przekazywane przez Wykonawcę opracowane w pełnym
zakresie materiały z poszczególnych powiatów (Rysunek 3).
333
Rysunek 3. Powiaty w województwie łódzkim w podziale na etapy przekazania materiałów w
zadaniu „Opracowanie rastrowej mapy glebowo – rolniczej dla terenu Województwa Łódzkiego I etap
– ok. 6000 arkuszy”.
Przystępując do zlecenia „Opracowanie rastrowej mapy glebowo – rolniczej
dla terenu Województwa Łódzkiego I etap – ok. 6000 arkuszy” dokonano badania
ankietowego
wśród
Powiatowych
Ośrodków Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGiK) na temat dokumentacji glebowo – rolniczej badając jej
kompletność (mapy, opisy odkrywek glebowych, aneksy), formę (papierowa,
elektroniczna), stan zaawansowania prac (mapy skalibrowane, mapa wektorowa)
oraz obszar pokrycia. Działania te były związane z podpisywaniem Porozumień przez
Marszałka WŁ i Starostów Powiatowych w sprawie wzajemnego udostępnienia kopii
materiałów.
W drugiej połowie 2011 r. zlecono i odebrano zadanie dotyczące wykonania
prac rozwojowych i pilotażowych oraz wdrożenia procedur integracji, wizualizacji,
generalizacji i standaryzacji bazy TOPO stanowiącej element Bazy Danych Obiektów
Topograficznych (BDOT) znajdującej się w wojewódzkim zasobie geodezyjnym
334
i kartograficznym w celu opracowania oraz redakcji poprawnego kartograficznie
komponentu KARTO.
Podczas prac wykonawca miał za zadanie m.in. wykonać analizę poprawności
danych źródłowych, przeprowadzić migrację danych z komponentu TOPO do
struktury komponentu KARTO, dokonać generalizacji, wytworzyć elementy opisowe
obiektów bazy danych oraz uzupełnić brakujące elementy, opracować rzeźbę terenu,
przeprowadzić redakcję elementów mapy w celu uzyskania kartograficznie
poprawnej wizualizacji danych, przygotować pliki pozwalające na wyplotowanie
poszczególnych arkuszy map.
Opracowanie to objęło część obszaru powiatu pajęczańskiego. Rysunek
4 przedstawia dane przed opracowaniem – wyświetlone dane podstawowe komponent TOPO, Rysunek 5 przedstawia opracowanie kartograficzne – komponent
KARTO.
Rysunek 4. Wyświetlone dane podstawowe przed opracowaniem – komponent TOPO.
335
Rysunek 5. Opracowany arkusz stanowiący zasób kartograficzny - komponent KARTO.
Baza Adresowa Województwa Łódzkiego wykonywana jest w ramach
realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego”.
Dane Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego wykorzystano podczas
Powszechnego Spisu Rolnego 2010 i Narodowego Spisu Powszechnego 2011
przeprowadzanych przez Główny Urząd Statystyczny zgodnie z porozumieniem
zawartym w dniu 20 kwietnia 2006 roku w sprawie współdziałania w zakresie
tworzenia Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, jako systemu
wspomagającego realizację zadań Samorządu Województwa i Urzędu
Statystycznego w Łodzi.
Obecnie Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest w trakcie wdrażania
oraz wykonywana jest optymalizacja działania w celu współpracy z potencjalnymi
klientami bazy (Rysunek 6 i 7).
Efektem funkcjonowania Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego, która
docelowo będzie działać na obszarze całego Województwa, będzie dostarczenie
Urzędom Gmin i Miast narzędzia pomocnego w realizacji ich zadań własnych
(nadawanie numerów porządkowych nieruchomości). Realizacja projektu przewiduje
autoryzowane (bezpłatne) podłączenie gmin oraz Powiatowych Ośrodków
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa do Bazy Adresowej
Województwa Łódzkiego.
336
Rysunek 6. Aplikacja do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego – dane referencyjne.
337
Rysunek 7. Dane docelowe Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego.
W 2011 roku dokonano aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów
łowieckich (na podstawie ortofotomapy) wchodzących w skład Województwa
oraz mapy obwodów łowieckich Województwa w skali 1: 50 000. Zadanie
to związane jest z współpracą z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.
W 2011 roku dokonano corocznej aktualizacji bazy danych Państwowego
Rejestru Granic. Zadanie to wynika z zapisów art. 7c pkt 6 Prawa geodezyjnego
i kartograficznego. Państwowy Rejestr Granic (PRG) służy do ewidencjonowania
przebiegu granic jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego
kraju. Aktualizacja danych w PRG odbywa się na podstawie danych przesyłanych
z powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zmiany w PRG
wynikają z aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału
jednostek podziału administracyjnego lub zmiany ich granic, a także są wynikiem
zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków sporządzono zbiorcze zestawienie danych objętych ewidencją
gruntów i budynków – GEOD – 02 – stan na 01.01.2011 r. Wojewódzkie zbiorcze
zestawienie sporządzane jest w terminie do 15 marca i przekazywane Głównemu
Geodecie Kraju, do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu oraz
do Urzędu Statystycznego w Łodzi. W 2011 roku po raz pierwszy zestawieniem
objęto budynki i lokale.
Jednym z podstawowych zbiorów wchodzących w skład wzgik jest Baza Danych
Obiektów Topograficznych (BDOT). Do jej obsługi zostało zakupione specjalistyczne
oprogramowanie SprintMAP.TBD.Prof wraz z dodatkowym modułem udostępniania
danych w kilku formatach ze zmianą układu współrzędnych i przestrzennym
ograniczeniem udostępnianych danych.
338
Zostały zakupione z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej mapy topograficzne (w różnych skalach i układach współrzędnych)
i tematyczne (mapa hydrograficzna). Stanowią one uzupełnienie wojewódzkiego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i są na bieżąco udostępniane
zainteresowanym osobom. W wyremontowanych w ramach realizacji projektu IRSIP
WŁ pomieszczeniach zainstalowano nowe szafy do przechowywania map
papierowych.
Współpraca z centralnymi organami administracji rządowej właściwymi
w sprawach geodezji i kartografii
Stosownie do zapisów art. 7c pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Marszałek WŁ tworzy w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju Bazę Danych
Obiektów Topograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000.
W dniu 01 września 2010 r. zostało podpisane przez Głównego Geodetę Kraju
oraz Marszałka WŁ Porozumienie dotyczące współdziałania w ramach realizacji
projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z
krajowym systemem zarządzania” współfinansowanego ze środków UE w ramach 7
osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”
obejmującego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt GBDOT jest komplementarny z projektem „Infrastruktura Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” (RSIP) realizowanym
przez Województwo w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, a jego wyniki zasilą bazę
danych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.
Projekt obejmuje zarówno zasób danych, system informatyczny zarządzania danymi,
jak i odpowiedni system finansowania i organizacji.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 170 000 000,00 zł, z czego
maksymalna kwota dofinansowania środkami unijnymi stanowi 85% tej kwoty.
Opracowanie danych dla Województwa to koszt 14 000 000,00 zł.
Dla obszaru Województwa w ramach projektu GBDOT utworzona zostanie
jednolita, spójna Baza Obiektów Topograficznych obejmująca wszystkie kategorie
danych przestrzennych między innymi:
- sieci transportowe (drogowe i kolejowe) i związane z nimi obiekty mostowe,
- zabudowę z wyszczególnieniem funkcji budynków,
- cieki i zbiorniki wodne,
- nadziemne i naziemne elementy sieci uzbrojenia terenu np. sieci
energetyczne, sieci ciepłownicze,
- kompleksy użytkowania terenu.
Do końca 2011 roku do odbioru przekazano 23 powiaty z 24 wchodzących
w skład Województwa (wszystkie poza miastem Łódź).
Do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego włączono w
okresie sprawozdawczym dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) w
pełnym zakresie dla powiatów: pajęczańskiego, zduńskowolskiego oraz miasta
Skierniewic. Dane z pozostałych powiatów Województwa przekazywane
sukcesywnie przez GUGiK będą włączane do wzgik.
W związku z bardzo szerokim zakresem oraz ilością danych bardzo ważny jest
system kontroli danych. Na podstawie ww. Porozumienia dotyczącego
współdziałania w ramach realizacji projektu „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów
Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” pracownicy
Wydziału – WODGiK w ramach działania Komisji Odbioru biorą udział w kontroli
339
terenowej i kameralnej prac oraz w odbiorach prac wykonywanych w ramach
projektu.
Dane opracowane w ramach projektu będą służyły wszędzie tam, gdzie
istnieje potrzeba skorzystania z zawartej informacji na jednolitej i aktualnej mapie
topograficznej; zbiory te zasilą aktualnymi danymi topograficznymi systemy produkcji
map topograficznych i tematycznych (Rysunek 8).
Rysunek 8. Wykorzystanie warstw wchodzących w skład Bazy Danych Obiektów Topograficznych
(GBDOT) do tworzenia różnorodnych produktów.
Ponadto zbiory te będą wykorzystywane jako dane referencyjne
wykorzystywane w wielu serwisach mapowych, przy wszelkich analizach
przestrzennych; pozwolą na zasilanie specjalistycznych urzędowych systemów
informacji przestrzennej budowanych przez administrację, samorządy, instytucje
publiczne
np.
systemy
wspomagania
służb
ratowniczych,
osłony
przeciwpowodziowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zarządzania
siecią drogową itd. (Rysunek 9). Mapa topograficzna stanowi punkt wyjścia
do budowy systemów informacji przestrzennej dla różnych instytucji rządowych
i samorządowych oraz systemów budowanych w sektorze prywatnym oraz
jej wykorzystanie pozwoli na uniknięcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych
samych danych przez wielu użytkowników.
340
Rysunek 9. Wykorzystanie warstw wchodzących w skład m.in.
Topograficznych (GBDOT) przez różne służby w regionie.
Udostępnianie
materiałów
i kartograficznego
z
wojewódzkiego
Bazy
Danych Obiektów
zasobu
geodezyjnego
W ramach tych zadań, odpłatnie, udostępniano materiały państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej.
W 2011 r. udostępniono ogółem 1088 arkuszy map w postaci analogowej
(Wykres 1) oraz 682 arkuszy map w formie cyfrowej (Wykres 2).
341
Wykres 1. Wyniki udostępniania arkuszy map analogowych w 2011 r.
Wykres 2. Udział procentowy oraz wartości poszczególnych rodzajów materiałów cyfrowych
rozliczanych w arkuszach udostępnionych 2011 r.
Najczęściej w 2011 r., w zakresie map analogowych udostępniano mapy
topograficzne w skali 1:25 000, ponadto dokonano 7 poświadczeń za zgodność
z oryginałem przechowywanym w zasobie (Wykres 1).
Pod pojęciem materiałów cyfrowych, poza mapami topograficznymi, należy
rozumieć mapy w postaci cyfrowej (rastrowej i wektorowej), ortofotomapy, dane
numerycznego modelu terenu, zdjęcia lotnicze, mapy obwodów łowieckich
województwa łódzkiego, Bazę Danych Obiektów Topograficznych.
Najczęściej udostępnianymi materiałami cyfrowymi były mapy topograficzne
w skali 1:10 000 (Wykres 2). Zestawienie procentowego udziału poszczególnych
rodzajów materiałów cyfrowych udostępnionych w roku 2011 nie obejmuje
ortofotomapy rozliczanej w hektarach oraz danych kartograficznych. Warto więc
zaznaczyć, że udostępniono 9659 ha ortofotomapy.
342
Nieodpłatne udostępnienia zbiorów z wzgik odbywa się na podstawie Art. 14
ustawy z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r.
Nr 76, poz. 489) oraz na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17.02.2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.) W 2011 r. na ww. podstawach udostępniono dane
instytucjom, m.in.:
- Biuru Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
(ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź),
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (ul. Traugutta 25, 90-113
Łódź),
- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (ul. Lutomierska 108/112, Łódź),
- Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej (ul. Borowego 14, 30-215
Kraków).
- Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi (ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź),
- Departamentowi Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi,
- Gminie Nowosolna (ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź).
Zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie
w celu rozpowszechniania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych
jest wydawane na podstawie Art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287). W okresie
sprawozdawczym na ww. podstawie wydano 4 zezwolenia m.in.:
- Biuru Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (ul. Sienkiewicza
3, 90-113 Łódź); w celu: promowania zadań publicznych wykonywanych przez
Biuro zgodnie ze statutem, w tym m.in. aktualizacji Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego,
- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (ul. Lipowa 16, 90-74
Łódź); w celu wydania opracowania pt. „Raport o stanie środowiska
w województwie łódzkim w 2010 r.”.
Na podstawie odrębnych porozumień (np. z Wojewodą Łódzkim z dnia
22.12.2008 r., z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi z dnia 15.05.2003 r.,
z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z dnia
05.02.2002 r., w sprawie współdziałania w zakresie tworzenia Regionalnego
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego jako systemu
wspomagającego realizację zadań Samorządu Województwa, Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz podległych
komend powiatowych / miejskich Policji Województwa, Komendy Wojewódzkiej
Powiatowej Straży Pożarnej w Łodzi i Komend Powiatowych Państwowej Straży
Pożarnej
Województwa)
pracownicy
Wydziału
wykonywali
w okresie
sprawozdawczym liczne opracowania. Jako przykład należy podać wykonanie mapy
przedstawiającej analizę zagrożeń w województwie łódzkim (Rysunek 10), czy mapę
dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi (Rysunek 11), opracowania te poddawane są ciągłej aktualizacji.
343
Rysunek 10. Mapa przedstawiająca analizę zagrożeń w województwie łódzkim.
344
Rysunek 11. Mapa stanowiącą załącznik do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego na lata 2009 – 2011.
W 2011 r. zostały przekazane Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 im.
Sybiraków (ul. Skrzydlata 15, 91-503 Łódź) materiały kartograficzne, które utraciły
przydatność i zostały wyłączone z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz zestaw materiałów służących do promocji zasobu.
345
Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
(RSIP WŁ) to system informacyjny, wykorzystujący najnowszą dostępną technologię
informatyczną (IT), która umożliwia pozyskiwanie, analizowanie, zarządzanie
i udostępnianie w sposób bezpieczny i kontrolowany dużych zbiorów danych
przestrzennych opisanych atrybutami.
Podstawową cechą systemu jest jego nowoczesność, jednolitość, spójność,
kompleksowość, aktualność, powszechna dostępność i bezpieczeństwo danych.
RSIP WŁ gromadzi informacje z poziomu powiatu i gminy, oraz inne opracowania
wojewódzkie i krajowe istotne z punktu widzenia całego Województwa.
Krajowy System Informacji o Terenie
Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego jest
częścią Krajowego Systemu Informacji o Terenie. Ustawa prawo geodezyjne
i kartograficzne stanowi, że do zadań Marszałka WŁ należy w szczególności
prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu
informacji o terenie.
Marszałek WŁ wykonuje swoje zadania z zakresu geodezji i kartografii przy
pomocy Geodety województwa wchodzącego w skład Urzędu.
Zgodnie z Uchwałą nr 399/03 Zarządu WŁ z dnia 15.07.2003r. w sprawie
powołania Rady Programowej do opracowania Regionalnego Systemu
Informacyjnego, pojęto prace nad merytorycznym i technicznym opracowaniem
RSIP WŁ.
Rada Programowa Regionalnego
Województwa Łódzkiego
Systemu
Informacji
Przestrzennej
Uchwałą Nr 524/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. Zarząd WŁ zatwierdził
Regionalny System Informacji Przestrzennej, jako system wspierający realizację
zadań Samorządu Województwa, jednocześnie jako organ doradczy i opiniodawczy
została powołana Rada Programowa Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego.
Stworzenie poprawnie funkcjonującego kompleksowego źródła informacji
jest możliwe poprzez zintegrowanie informacji gromadzonych w różnych miejscach.
Biorąc pod uwagę, iż obecnie, gromadzenie i udostępnianie informacji przestrzennej
regulowane jest przez ponad 100 aktów prawnych a źródła informacji mają charakter
jednostkowy i bardzo rozproszony konieczne jest ustalenie wzajemnych relacji
pomiędzy użytkownikami Systemu Informacyjnego, jakim jest RSIP.
Zadania Rady to w szczególności:
- opracowanie kierunków programowych w tworzeniu RSIP WŁ,
- przygotowanie propozycji warstw tematycznych, które znajdą się w RSIP WŁ.
Radę Programową powołano w składzie:
- Marszałek WŁ
- Wicemarszałek WŁ
- Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii - Geodeta Województwa
Łódzkiego
- Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii
346
-
Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego
Dyrektor Łódzkiego Urzędu Statystycznego
Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi
Przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Prezes Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Województwa Łódzkiego
Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego
Przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego
Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego
Zarząd WŁ Uchwałą nr 1301/09 z dnia 12 sierpnia 2009 r. przyznał
dofinansowanie na realizację projektu własnego pod nazwą: „Infrastruktura
Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” - UDARPLD.04.02.00-00-021/09-00, którą zmienił Uchwałą Nr 711/10 Zarządu WŁ z dnia
12 maja 2010r. oraz Uchwałą Nr 2013/10 z dnia 21 grudnia 2010r.
Projekt uzyskał współfinansowanie w wysokości nieprzekraczającej 65,37%
wydatków kwalifikowalnych.
Wartość całkowita projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” wynosi 30 711 002,66 zł w tym:
- kwota wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu wynosi
30 547 877,93 zł,
- kwota wydatków niekwalifikowalnych na realizację projektu wynosi
163 6124,73 zł.
Projekt „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Łódzkiego” (IRSIP WŁ), jest realizowany z IV Osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
– Społeczeństwo Informacyjne w ramach Działania IV.2 – E-usługi publiczne. Okres
realizacji projektu obejmuje lata 2007 – 2013.
Projekt ma charakter grupowy jest realizowany w partnerstwie z 12
jednostkami samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego.
Liderem projektu jest Województwo.
Partnerzy:
 Powiat Łaski
 Powiat Łowicki
 Powiat Łódzki Wschodni
 Powiat Opoczyński
 Powiat Piotrkowski
 Powiat Rawski
 Powiat Skierniewicki
 Powiat Tomaszowski
 Powiat Zduńskowolski Powiat Zgierski
 Miasto Piotrków Trybunalski
 Miasto Łódź
347
Każdy z partnerów odpowiada za realizację swojej części projektu zgodnie
z zawartą umową partnerską m.in. zabezpiecza środki własne na realizację projektu,
prowadzi w sposób przejrzysty wyodrębnioną ewidencją księgową dotyczącą
realizacji swojej części, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji
księgowych, przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Łódzkiego przyczynia się do podniesienia konkurencyjności i wydajności
Województwa przez poprawę jakości pozyskiwania, analizowania i zarządzania
dużych zbiorów danych przestrzennych. Projekt przyczyni się również do stworzenia
warunków technicznych, administracyjnych i prawnych sprzyjających udostępnianiu
i efektywnemu wykorzystaniu informacji przestrzennej w rejonie łódzkim.
Celem głównym niniejszego projektu jest poprawa dostępności do informacji
oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji przestrzennej.
Umowy realizowane w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego:
 Umowa Nr 21/2009 zawarta dnia 8.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia
28.09.2010r., oraz Aneksem nr 2 z dnia 3.06.2011r. na świadczenie usługi
polegającej na wykonywaniu czynności kierownika projektu IRSIP
Województwa Łódzkiego. Umowa została podpisana z Konsorcjum firm:
Nizielski &Borys Consulting Sp. z o. o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, oraz
SOFTBLUE Michał Kierul, ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1, 85 – 047
Bydgoszcz. Umowa opiewa na kwotę 203 657,04 zł. brutto, w tym wkład
własny wysokości 70 526,43 zł., dofinansowanie 133 130,61 zł. Umowa
w trakcie realizacji – czas trwania umowy do dnia 31 grudnia 2013r.
 Umowa Nr 3/2010 z dnia 27 maja 2010r. na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego zmieniona aneksami: nr 1 z dnia 27 maja 2010r.
oraz nr 2 z dnia 12 maja 2011r. z firmą Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o.
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na: weryfikacji
i ocenie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego oraz
opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego, ponadto wykonywanie
czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla prac remontowobudowlanych realizowanych w budynku przy ul. Solnej 14 w Łodzi. Wartość
umowy opiewa na kwotę 42 700 zł., w tym wkład własny w kwocie
14 787,01 zł., dofinansowanie 27 912,99 zł. Termin realizacji umowy został
określony na dzień 30 września 2011r. Wykonawca dostarczył opracowany
Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zamówienia pn. „Przebudowa budynku
biurowego w zakresie wybranych fragmentów kondygnacji parteru oraz III
piętra.
 Umowy Nr 8/2010 zawarta w dniu 20 października 2010r. z Konsorcjum firm
INVAR Integracje Sp.z o.o. oraz ABiD Rafał Majcher zmieniona aneksem nr
1 z dnia 21 stycznia 2011r. i aneksem nr 2 z dnia 7 czerwca 2011r. –
dotycząca przebudowy budynku biurowego w zakresie wybranych fragmentów
kondygnacji, parteru oraz III piętra przy ul. Solnej 14. Przedmiotem umowy
była aktualizacja i uszczegółowienie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, sporządzenie
348
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
dla przebudowy budynku biurowego, następnie wykonanie prac budowlanych.
Wartość umowy to kwota 1 029 192,41 zł. w tym wkład własny w kwocie
356 409.33 zł., dofinansowanie w wysokości 672 783,08 zł. Umowa została
zrealizowana - termin realizacji 20 sierpnia 2011r.
W ramach realizacji umowy zostały przebudowane pomieszczenia na parterze
budynku. Powstały pomieszczenia do przechowywania zasobu oraz pokój
do udostępniania zasobu dla Klienta.
Przebudowane zostały również pomieszczenia w jednym ze skrzydeł budynku
na III piętrze. Powstała tam nowa serwerownia, gdzie lokowany jest nowy
zakupiony sprzęt oraz instalowane są oprogramowania dostarczone w ramach
realizacji projektu. W nowej serwerowni zainstalowany został gazowy system
ochrony
przeciwpożarowej.
We
wszystkich
wyremontowanych
pomieszczeniach zainstalowany został monitoring.
 Umowa Nr 7/2011 zawarta w dniu 26 września 2011 roku z firmą „DINX”
L Misztela Sp.J. na dostawę materiałów promocyjnych. Wartość umowy
to kwota 12 177 zł. W ramach niniejszej umowy zakupiono: teczki firmowe,
notesy A-4, notesy B5, zestawy samoprzylepnych karteczek, kubki, długopisy,
usb , płyty CD, koperty na płyty CD. Umowa zrealizowana.
 Umowa Nr 8/2011 zawarta w dniu 14 października 2011 roku z firmą Blunet
Sp. Z o.o. na dostawę i usługę instalacji sprzętu komputerowego
i oprogramowania do wdrożenia systemu w serwerowi znajdującej
się w budynku przy ul. Solnej 14. Wartość umowy to kwota 1 049 500 zł.
Umowa zrealizowana. W ramach realizacji umowy dostarczony
oraz zainstalowany został sprzęt m.in.: serwery bazodanowe, do obsługi
aplikacji GIS, serwery przeznaczone do wirtualizacji, urządzenia rozkładu
i ochrony sieci. Przeprowadzone zostały szkolenia i warsztaty
dla pracowników Departamentu.
 Umowa Nr 9/2011 zawarta w dniu 20 października 2011 roku z firmą Esri
Polska Sp. Z o.o. na usługę instalacji i wdrożenie systemu usług danych
przestrzennych. Wartość umowy to kwota 552 657 zł. Umowa w trakcie
realizacji.
 Umowa Nr 12/2011 zawarta w dniu 16 listopada 2011 roku z firmą „Centrum
Komputerów ZETO” S.A. na dostawę, usługę, instalację i wdrożenie bazy
danych Oracle. Wartość umowy to kwota 408 000 zł. Umowa w trakcie
realizacji.
 Umowa Nr 13/2011 zawarta w dniu 12 grudnia 2011 roku z firmą GEOMAT
Poznań na dostawę bazy danych obejmującą przetworzenie treści map
glebowo – rolniczych. Wartość umowy to kwota 271 190,40 zł. Umowa
w trakcie realizacji.
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie
to składa się z dwóch faz: fazy projektowania oraz fazy wdrożenia. Podczas
fazy projektowania została stworzona struktura bazy danych. W fazie
wdrożenia zostaną zwektoryzowane mapy pochodzące z zadania
pt. „Opracowanie rastrowej mapy glebowo – rolniczej dla terenu Województwa
349
Łódzkiego I etap – ok. 6000 arkuszy” wraz z wypełnieniem bazy danych.
W bazie danych znajdą się m.in. informacje o:
- konturach kompleksów rolniczej przydatności gleb oraz konturach
jednostek glebowych w tych kompleksach,
- konturach jednostek glebowych nieprzydatnych rolniczo,
- konturach lasów,
- konturach terenów zabudowanych,
- konturach wodozbiorów,
- nieużytkach rolniczych,
- lokalizacjach odkrywek glebowych.
Zostanie przeprowadzona weryfikacja poprawności wektoryzacji treści mapy
glebowo – rolniczej oraz wykonane pliki metadanych.
W 2012 r. planuje się zlecenie zadania dotyczącego „Opracowania
numerycznej bazy dokumentacji glebowo - rolniczej z terenu województwa
łódzkiego”, jako kontynuację poprzednich zleceń dotyczących opracowywania
dokumentacji glebowo – rolniczej.
Efektem opracowania dokumentacji glebowo – rolniczej będzie dostęp
do elektronicznych, poddanych procesom aktualizacji, uporządkowanych zasobów
map glebowo – rolniczych oraz ich dokumentacji. Dysponowanie cyfrowymi bazami
danych pozwoli na automatyczne generowanie map, ułatwi dostęp do informacji,
przyspieszy procesy analityczne i decyzyjne, pozwoli na szersze wykorzystanie
zawartych w nich informacji.
 Zamówienie z dnia 10 listopada 2011 roku dotyczące wydrukowania ulotek
reklamowych na potrzeby projektu unijnego IRSIP WŁ. Wartość zamówienia
to kwota 910,20 zł. W ramach zamówienia zostały wydrukowane ulotki
reklamowe zawierające podstawowe informacje o projekcie IRSIP WŁ.
Zamówienie zrealizowane.
Kontrole przeprowadzone przez Departament Geodezji i Kartografii
Zgodnie z Uchwałą Nr 1927/10 Zarządu WŁ z dnia 14.12.2010 r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na rok 2011 w II
półroczu przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi.
Tematyka kontroli w WBG w Łodzi obejmowała zagadnienie:
Zakres wykonania prac dotyczących analizy zmian w strukturze agrarnej
oraz koordynacja prac urządzeniowo-rolnych i monitorowanie zmian w sposobie
użytkowania gruntów i ich bonitacji.
Współpraca z Geodetami Powiatowymi
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454)
Marszałek WŁ jest zobowiązany do wykonania zestawienia zbiorczego danych
z ewidencji gruntów z terenu Województwa. Zestawienie sporządza się na dzień 1
stycznia każdego roku. Wojewódzkie zestawienie zbiorcze sporządza się w oparciu
o powiatowe zestawienia zbiorcze. Starostowie są zobowiązani do przekazania
350
zestawień w terminie do 15 lutego każdego roku. Wojewódzkie zestawienia zbiorcze
danych objętych ewidencją gruntów i budynków GEOD – 02 w terminie do 15 marca
każdego roku Marszałek WŁ przekazuje Głównemu Geodecie Kraju. W 2011 roku
po raz pierwszy zestawieniem objęto budynki i lokale.
WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI W ŁODZI
Realizowano zadania w zakresie:
 monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz analizy zmian
w strukturze agrarnej i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych,
 scalenia i wymiany gruntów,
 gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 pozyskiwania gruntów pod drogi krajowe i autostrady (zakończenie prac),
 podziałów nieruchomości leżących w pasie dróg wojewódzkich na potrzeby ich
przebudowy i modernizacji,
 regulacji stanów prawnych gruntów pod drogami wojewódzkimi,
 inwentaryzacji naniesień budowlanych i roślinnych na nieruchomościach
przeznaczonych pod pasy dróg wojewódzkich,
 pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i opracowania map do celów
projektowych dla potrzeb dróg krajowych i wojewódzkich,
 budowy systemu Geoinformatycznego Ewidencjonowania Nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i pozostających we władaniu Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi,
 wykonywania archiwizacji cyfrowej dokumentacji geologicznej,
 opracowania rastrowej mapy glebowo – rolniczej dla terenu Województwa,
 szkoleń kadry geodezyjnej,
 ekspertyz, wycen i innych prac zlecanych przez Zarząd Województwa
Łódzkiego.
W ramach zleceń od innych jednostek organizacyjnych Samorządu
Województwa, Biuro realizowało przede wszystkim prace dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Łodzi, a mianowicie:
- regulację stanów prawnych gruntów pod drogami wojewódzkimi,
- wykonanie map do celów projektowych dróg wojewódzkich,
- wykonanie map z projektem podziału nieruchomości, niezbędnych
do złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.
- inwentaryzację naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy
dróg wojewódzkich.
Ponadto wykonywano usługi w zakresie aktualizacji i modernizacji ewidencji
gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Są to zadania należące
do kompetencji samorządów powiatowych.
Dodatkowo Biuro od wielu lat zaangażowane było w proces pozyskiwania
gruntów pod autostrady A-1 i A-2, przebiegające przez teren Województwa,
współpracując w tym zakresie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
i Wojewodą Łódzkim.
351
Wykonywano
również
inne
prace
geodezyjno
–
kartograficzne
oraz geodezyjno – prawne na zlecenie Samorządów wszystkich szczebli oraz osób
fizycznych i prawnych.
Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz analiza zmian w
strukturze agrarnej i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych
Zadania z zakresu monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów
oraz analizę zmian w strukturze agrarnej, Wojewódzkie Biuro Geodezji wykonuje
na zlecenie Marszałka WŁ. Monitorowaniem obejmowane są tereny gmin, których
wójtowie składali wniosek o takie opracowanie do Marszałka WŁ lub dla których
potrzeba takiego opracowania wynika z analizy struktury agrarnej (średnia wielkość
działki w gminie poniżej średniej, ilość działek w gospodarstwie powyżej średniej).
Celem tych opracowań jest określenie niezbędnych działań, których realizacja
ma za zadanie wpływać na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w gminie
poprzez poprawę struktury agrarnej i funkcjonowania gospodarstw rolnych
oraz poprawę warunków życia i pracy ludności rolniczej, jak również ochronę
i prawidłowe kształtowanie środowiska naturalnego. Przeprowadzane studia i analizy
zgromadzonych danych dotyczących terenu gminy (obrębu) w zakresie:
demografii,
stanu środowiska przyrodniczego,
organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
infrastruktury technicznej służącej produkcji rolnej,
pozwalają określić rodzaj i zakres niezbędnych prac oraz sposób ich finansowania
w następujących dziedzinach:
gospodarka wodna,
kształtowanie krajobrazu i ochrona środowiska naturalnego,
gospodarka gruntami i poprawa struktury agrarnej,
poprawa rozłogów gospodarstw rolnych,
drogi transportu rolnego.
Wykonane opracowania pozwalają na wyłonienie wsi, w których występuje
potrzeba wykonania scaleń gruntów. Wspólnie z urzędami gmin i starostwami
powiatowymi organizuje się i przeprowadza zebrania wiejskie mające na celu
określenie zakresu i trybu realizacji scalenia dla danej wsi. Ponadto opracowywane
są założenia do projektów scaleń umożliwiające ubieganie się o współfinansowanie
scalenia ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dotychczas wykonano monitoring dla 429 obrębów ewidencyjnych o łącznym
obszarze 1.829 km2 co stanowi 11,0% powierzchni wiejskich Województwa. Ilość
obrębów i powierzchnie objęte dotychczas tym działaniem ilustruje poniższy wykres.
Na podstawie wykonanej w analizy potrzeb objęcia gmin monitoringiem
opracowano ranking gmin wymagających tego opracowania w pierwszej kolejności.
Na podstawie tej analizy można stwierdzić, że wysoki wskaźnik zapotrzebowania
dotyczy 38 gmin o powierzchni 4341,5 km2 co stanowi 25,4% obszarów wiejskich
Województwa.
352
Mapa 1.1
W roku 2011 wykonano następujące prace:
- analiza i monitorowanie zmian w granicach pasa autostrady A-2
w powiecie zgierskim, w gminach Parzęczew, Zgierz i Stryków – łącznie
19 obrębów ewidencji gruntów o powierzchni 9356 ha,
- analiza i monitorowanie zmian w obrębach typowanych do programowania
prac urządzeniowo-rolnych (w gminach Warta – wieś Włyń, Głuchów – wieś
Wysokiennice, Nowa Brzeźnica – wieś Ważne Młyny, i Sędziejowice – wieś
Bilew) – łącznie 4 obręby ewidencji gruntów o powierzchni 2657 ha,
- analiza zmian w zakresie struktury własności i sposobie użytkowania
gruntów w województwie łódzkim na przestrzeni lat 2002-2009.
Scalenia i wymiana gruntów
Zachodząca koncentracja ziemi rolniczej i w jej wyniku powstawanie
większych obszarowo gospodarstw rolnych oraz wsparcie finansowe Unii
Europejskiej na budowę infrastruktury służącej poprawie warunków produkcji rolnej
i bytu ludności wiejskiej, przyczyniły się do zainteresowania rolników pracami
scaleniowymi. Pomoc Państwa i Unii Europejskiej w budowaniu infrastruktury jest
353
znaczna. Na zagospodarowanie gruntów po wykonanym scaleniu, w tym głównie
na modernizację i budowę dróg transportu rolnego oraz rekultywacje gruntów
ułatwiającą uprawę nowo wydzielonych gruntów, przeznaczanych jest 900 euro na
każdy hektar gruntów poddanych scaleniu. Ponadto w przypadku potrzeby regulacji
stosunków wodnych przyznane jest oddzielne wsparcie finansowe. Na podstawie
analizy potrzeb na prace scaleniowe, nadesłanych przez starostwa powiatowe
i po ich weryfikacji, zgłoszone zostało do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zapotrzebowanie na środki finansowe z Unii Europejskiej i budżetu Państwa na lata
2007 – 2013 w wysokości 11 250 000 euro, pozwalające wykonać scalenia gruntów
o powierzchni ok. 9000 ha.
Stworzone warunki organizacyjne i finansowe wymagają jednak szerokiej akcji
informacyjnej dla wsi. Biuro na miarę aktualnych możliwości kadrowych
i finansowych, wspólnie z zainteresowanymi samorządami powiatowymi i gminnymi
organizuje zebrania wiejskie, na których omawiane jest:
- uzasadnienie potrzeb scaleniowych w danej wsi,
- przebieg poszczególnych etapów postępowania,
- wielkość środków finansowych, jakie można przeznaczyć na poscaleniowe
zagospodarowanie gruntów.
Prowadzone są sukcesywnie zebrania z rolnikami we wsiach, gdzie występuje
potrzeba przeprowadzenia scalenia.
W ramach prac przy projektach scalenia gruntów wykonano w roku 2011
czynności na następujących obiektach:
- „Świątki” w powiecie sieradzkim, gmina Klonowa – w roku 2011 zakończono
całość planowanych na tym obiekcie prac geodezyjnych,
- „Brzeźnica” w powiecie pajęczańskim, gmina Nowa Brzeźnica –
zakończono II etap prac tj. opracowano mapy szacunku gruntów i projekt
rozmieszczenia nowych działek,
- „Kapituła” w powiecie pajęczańskim, gmina Działoszyn – zakończono III
etap prac związanych z opracowaniem projektu rozmieszczenia nowych
działek,
- „Sieniec” w powiecie wieluńskim, gmina Wieluń – opracowano założenia
do projektu scalenia tego obiektu oraz oszacowano mapy szacunku
gruntów.
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Na skutek zmieniających się warunków przyrodniczych i środowiskowych
oraz działalności gospodarczej na gruntach rolnych i leśnych zachodzą zmiany
w sposobie użytkowania tych gruntów. Odnotowywanie tych zmian i aktualizowanie
ewidencji gruntów ich wynikami nabiera w ostatnich latach dużego znaczenia
dla rolników. Aktualne dane w tym zakresie są niezbędnymi załącznikami
do wniosków składanych przez rolników o dopłaty unijne, związane z zalesianiem
gruntów rolnych i prowadzoną działalnością rolniczą.
W 2011 r. osoby fizyczne i prawne nadal składały wnioski o dokonanie
aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Łącznie zrealizowano w roku
ubiegłym 234 złożone wnioski. Wykonano też wiele tego typu robót na potrzeby
powiatów w ramach 13 umów na prace klasyfikacyjne, zawartych ze starostwami
powiatowymi.
354
Podziały nieruchomości leżących w pasie dróg wojewódzkich na potrzeby ich
przebudowy i modernizacji
Na podstawie Uchwały Nr 1351/10 Zarządu WŁ z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Biuro wykonuje podziały nieruchomości i mapy do celów prawnych pod przebudowę
i modernizację dróg wojewódzkich.
W 2011 r. zakończono prace na niżej wymienionych drogach wojewódzkich
w poszczególnych asortymentach robót:
Mapy dc. prawnych z projektem podziału nieruchomości:
- DW 485 ul. Pabianicka w Bełchatowie, 33 działki.
- DW 708 Kolonia Niesułków, 4 działki.
- DW 484 Bełchatów – Kamieńsk, 660 działek.
- DW 450 Wieruszów, 3 działki.
- DW 710 Włyń, 14 działek.
- DW 703 budowa mostu w Jankowie, 14 działek.
- DW 707 Nowy Kawęczyn – Franciszkany, 3 działki.
Wyznaczenie i stabilizacja działek po podziale:
- DW 714 Rzgów – Kurowice, 240 działek.
- DW 708 Ozorków – Warszyce, 316 działek.
- DW 713 Ujazd – Tomaszów, 207 działek.
- DW 713 Tomaszów Maz., ul. Warszawska, 3 działki.
- DW 785 Silniczka most, 8 działek.
- DW 703 Wartkowice – Łęczyca, 25 działek.
- DW 726 Dęborzeczka – Bukowiec Opoczyński, 456 działek.
- DW 480 m. Sieradz, ul. 1-go Maja, 70 działek.
- DW 710 Kwiatkowice – Szadek (zatoki), 29 działek.
- DW 713 Andrespol – Kurowice, 350 działek.
- DW 703 Poddębice – Wartkowice, 300 działek.
- DW 708 Kolonia Niesułków (chodnik), 34 działki.
- DW 702 Kutno, ul. Łąkoszyńska, 17 działek.
Wyniesienie granic pasa drogowego:
- DW 484 Bełchatów – Łękawa – Kamieńsk, 18 km.
- DW 703 Węzeł Wartkowice – Łęczyca, 0,2 km.
- DW 486 Krzeczów – Działoszyn, 10 km.
- DW 708 Niesułków – Stryków, 4 km.
- DW 473 granica woj. – gr. Uniejowa, 8,5 km.
- DW 483 Bogumiłowice, 3 km.
- DW 703 Poddębice – Wartkowice, 6 km.
- DW 703 węzeł Wartkowice – Łęczyca, 0,4 km.
- DW 713 Andrespol – Kurowice, 4,5 km.
- DW 480 m. Sieradz, ul. 1 Maja, 2 km.
- DW 726 Dęborzeczka – Bukowiec Opoczyński, 4 km.
- DW 725 Rawa Mazowiecka – Biała Rawska, 4 km.
- DW 708 Ozorków – Warszyce, 2 km.
- DW 708 Warszyce – Stryków, 3 km.
- DW 714 Rzgów – Kurowice, 5 km.
- DW 710 Warta, 0,4 km.
355
Biuro jest w trakcie wykonywania niżej wymienionych prac, których termin
realizacji wyznaczony jest na rok 2012:
Mapy dc. prawnych z projektem podziału nieruchomości:
- DW 716 Przejście przez Moszczenicę, 95 działek.
- DW 705 Skierniewice – granica województwa, 198 działek.
- DW 715 Wykno – Zaosie, 108 działek.
- DW 713 Zaborów, 4 działki.
Wyniesienie granic pasa drogowego:
- DW 715 Wykno – Zaosie, 2 km.
- DW 703 Poddębice – Wartkowice, 0,4 km.
W 2011 r. Biuro wykonało też mapę sytuacyjno-wysokościową do celów
projektowych dla DW 492 na odcinku Ważne Młyny – granica Województwa
dla obszaru o powierzchni 5 ha.
Prace geodezyjne związane z regulowaniem stanów prawnych gruntów pod
drogami wojewódzkimi
Na podstawie uchwały nr 1352/10 Zarządu WŁ z dnia 31sierpnia 2010 r.
w sprawie zlecenia wykonywania dokumentacji niezbędnej do uregulowania stanu
prawnego nieruchomości gruntowych pod drogami wojewódzkimi, Wojewódzkie
Biuro Geodezji w Łodzi zobligowane zostało do wykonywania dokumentacji
geodezyjno – prawnej nieruchomości gruntowych, niezbędnej do uregulowania stanu
prawnego gruntów pod drogami wojewódzkimi i do złożenia wniosku do Wojewody
Łódzkiego o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Województwo Łódzkie
prawa własności gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie w trybie art. 73 ustawy
przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, oraz
do ujawnienia tego prawa w księgach wieczystych. Wykonanie dokumentacji, o której
mowa wyżej i wykaz nieruchomości gruntowych, dla których dokumentacja będzie
wykonywana, zlecane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Na podstawie
Uchwały Nr 1352/10 Zarządu WŁ z dnia 31 sierpnia 2010 r. Biuro wykonuje
dokumentację geodezyjno-prawną, niezbędną do uregulowania stanu prawnego
gruntów pod drogami wojewódzkimi i do złożenia wniosku do Wojewody Łódzkiego
o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Województwo prawa własności
gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie w trybie art. 73 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz do ujawnienia tego
prawa w księgach wieczystych.
W roku 2011 r. wykonano – w ramach poszczególnych etapów – prace na
niżej wymienionych drogach wojewódzkich:
- DW 710 odcinek Kwiatkowice – Błaszki, II etap.
- DW 481 odcinek Rogóźno – DK 8, II etap.
- DW 710 odcinek Kwiatkowice - Błaszki III etap.
- DW 480 m. Widawa na odcinku nieciągłości drogi nr 481, III etap.
- DW 481 odcinek Rogóźno – skrzyżowanie z DK 8, III etap.
- DW 703 odcinek Piątek – m. Łowicz, III etap.
- DW 703 odcinek węzeł Wartkowice – Łęczyca, III etap.
- DW 713 odcinek Ujazd – Tomaszów Mazowiecki, I etap.
- DW 486 odcinek Ruda – Krzeczów, I i II etap.
356
-
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
DW
703
725
486
703
708
708
480
483
odcinek Łęczyca – Piątek, I etap.
odcinek Rawa Maz. – gr. województwa, I etap.
odcinek Krzeczów – Działoszyn, I etap.
odcinek Poddębice – Wartkowice, I i II etap.
odcinek Ozorków – Warszyce, I etap.
odcinek Warszyce – Stryków, I etap.
na odc. ul. 1 Maja w Sieradzu, I etap.
odcinek Chabielice – Strzelce Wielkie, I etap.
Zakres rzeczowy I etapu prac obejmuje pozyskanie nw. dokumentów:
- odpisu z księgi wieczystej,
- archiwalnego wypisu z rejestru gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 r.,
- aktualnego wypisu z rejestru gruntów,
- odbitki z mapy ewidencji gruntów,
- wyrysu z mapy ewidencji gruntów,
- oświadczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi o faktycznym zajęciu
działki pod drogę publiczną,
- informacji o właścicielu działki w dniu 31 grudnia 1998 r.,
- zaświadczenia z sądu, że działka nie ma urządzonej księgi wieczystej,
- zaświadczenia od właściwego starosty, o fakcie nie pozostawania danej
nieruchomości w zasobie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa w dniu 31 grudnia 1998 roku,
- dokumentów archiwalnych w celu potwierdzenia bądź wyeliminowania faktu
wcześniejszego przejścia nieruchomości na własność Skarbu Państwa
w innym trybie.
Zakres rzeczowy II etapu prac obejmuje wykonanie:
- analizy zgromadzonych dokumentów i materiałów archiwalnych
- badania księgi wieczystej (badanie hipoteczne),
- mapy do celów prawnych (do uregulowania stanu prawnego nieruchomości),
- mapy z projektem podziału nieruchomości (w przypadku potrzeby załączenia
jej do wniosku).
Zakres rzeczowy III etapu prac obejmuje przygotowanie:
- projektu wniosku do Wojewody Łódzkiego o wydanie decyzji
stwierdzającej nabycie przez Województwo Łódzkie prawa własności
nieruchomości,
- projektu wniosku do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej
Województwa jako właściciela nieruchomości,
- projektu wniosku o założenie księgi wieczystej – w przypadku jej braku
i ujawnienie Województwa jako właściciela nieruchomości,
- projektu wniosku o wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów,
- projektu wniosku o wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu
dla ZDW w Łodzi,
- projektu wniosku do sądu o ujawnienie w księdze wieczystej prawa
trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
357
Prace związane z wykonaniem inwentaryzacji naniesień znajdujących się na
nieruchomościach przeznaczonych na pasy dróg wojewódzkich
Na podstawie Uchwały Nr 1363/10 Zarządu WŁ z dnia 31 sierpnia 2010 r.
Biuro wykonuje inwentaryzację naniesień budowlanych i roślinnych znajdujących
się na nieruchomościach przeznaczonych na pasy dróg wojewódzkich, która jest
niezbędna do prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości przejętych przez
Województwo e.
W 2011 r. zakończono prace na niżej wymienionych drogach wojewódzkich:
- DW 714 Rzgów – Kurowice, 240 działek.
- DW 713 Ujazd – Tomaszów, 207 działek.
- DW 785 Silniczka most, 8 działek.
- DW 726 Inowłódz – Bukowiec Opoczyński, 456 działek
- DW 480 m. Sieradz, ul. 1 Maja, 70 działek.
- DW 492 Ważne Młyny – granica woj., 413 działek.
- DW 710 Kwiatkowice – Szadek (zatoki), 29 działek.
- DW 713 Tomaszów Maz. ul. Warszawska, 3 działki.
- DW 713 Andrespol – Kurowice, 350 działek.
- DW 703 Poddębice – Wartkowice, 300 działek.
- DW 708 Niesułków Kolonia (chodnik), 34 działki.
- DW 702 Kutno, ul. Łąkoszyńska, 17 działek.
- DW 485 Bełchatów, ul. Pabianicka, 40 działek.
Wykonywanie dokumentacji inwentaryzacyjnej nieruchomości
W 2011 r. przygotowano dokumentację inwentaryzacyjną dla:
- nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Władysława Warneńczyka 1,
wykorzystywanej do realizacji zadań przez Wojewódzkie Biuro Geodezji
w Łodzi i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,
- nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159-163, zajmowanej
przez Policealną Szkołę Zawodową Nr 1 Samorządu Województwa
Łódzkiego.
Szacowanie wartości nieruchomości i opinie eksperckie
W 2011 r. wykonywano opracowania na potrzeby Departamentu Infrastruktury
i Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, dotyczące wartości
nieruchomości stanowiących własność Województwa Łódzkiego. Opracowano 33
operaty szacunkowe nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych i lokalowych,
oraz 5 opinii eksperckich.
Budowa Systemu Geoinformatycznego Ewidencjonowania Nieruchomości
Województwa Łódzkiego będących we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Łodzi
Zadanie realizowane było w oparciu o Uchwałę Nr 1050/11 Zarządu WŁ z dnia
13 lipca 2011 r. w ramach powyższego zadania w 2011 roku zrealizowano I etap
prac, w ramach którego:
- uruchomiono serwery, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną
w siedzibie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi,
- uruchomiono testową wersję Internetowego Serwisu Mapowego,
358
-
-
utworzono stanowiska w Wojewódzkim Biurze Geodezji w Łodzi do zasilania
systemu i archiwizacji cyfrowej,
wprowadzono do SGEN ZDW odpowiednie dane państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Województwa,
stanowiska komputerowe, będące w sieci teleinformatycznej w siedzibie ZDW
w Łodzi, podłączono do serwerów SGEN, znajdujących się w Wojewódzkim
Biurze Geodezji w Łodzi,
pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi zostali przeszkoleni
z użytkowania SGEN ZDW,
Ponadto współpracowano z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi w zakresie
opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla dostawy
i wdrożenia Systemu Geoinformatycznego Ewidencjonowania Nieruchomości
zajętych pod drogi wojewódzkie i będących we władaniu ZDW w Łodzi.
Wykonanie archiwizacji cyfrowej dokumentacji geologicznej w archiwum
Wydziału Geologii i Koncesji Geologicznych w Sieradzu
Na podstawie Uchwały Nr 34/11 Zarządu WŁ z dnia 18 stycznia 2011 r.
wykonano archiwizację cyfrową dokumentacji geologicznej archiwum Wydziału
Geologii i Koncesji Geologicznych w Sieradzu, przeprowadzając:
- archiwizację operatów geologicznych,
- archiwizację map geologicznych oraz ich kalibrację.
Opracowania rastrowej mapy glebowo-rolniczej dla terenu Województwa
Łódzkiego I etap – ok. 6.000 arkuszy
Zrealizowano zadanie polegające na archiwizacji cyfrowej map gleboworolniczych z terenu Województwa oraz opracowaniu metadanych dla map gleboworolniczych. W 2011 roku wykonano 100% prac.
Dodatkowo w 2011 r. Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi wykonało niżej
wymienione prace:
-
skanowanie operatów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego dla
PODGiK w Łowiczu,
prace związane z wymianą gruntów na zlecenie powiatów sieradzkiego
i poddębickiego,
wykonanie założeń do projektów scaleń gruntów dla dwóch obiektów: Młynek
– Turowice, gm. Żarnów i gm. Fałków oraz Brudzewice, gm. Poświętne,
wyniesienie granic nieruchomości w Uniejowie, stanowiącej własność
Województwa,
inwentaryzacja pomieszczeń w budynku kolegium nauczycielskiego
w Wieluniu,
analiza zasadności i możliwości dokonania podziału nieruchomości położonej
w Jedliczach A przy ul. Jedlinowej 5,
sporządzenie mapy do celów projektowych dla gminy Ujazd,
prace związane z przejęciem przez Województwo nieruchomości położonej
w Łodzi przy al. Piłsudskiego 159-163.
359
BIURO PRAWNE
Radcowie prawni realizowali zadania w zakresie obsługi prawnej Urzędu
i organów Samorządu Województwa, a w szczególności opracowywali lub opiniowali
projekty aktów prawnych, prowadzili doradztwo prawne na rzecz komórek
organizacyjnych Urzędu, a także zastępstwo sądowe, uczestniczyli w prowadzonych
przez Urząd rokowaniach, których celem było nawiązywanie, zmiana lub
rozwiązywanie stosunku prawnego, opiniowali projekty umów i porozumień pod
względem formalno – prawnym, gromadzili zbiory przepisów prawnych, sporządzali
rejestr spraw sądowych, skarg do NSA oraz rozstrzygnięć organów nadzoru,
informowali Zarząd WŁ, Marszałka WŁ i kierowników komórek organizacyjnych
o uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach
prawnych tych uchybień, prowadzili obsługę prawną sesji sejmiku, posiedzeń komisji
sejmiku i posiedzeń zarządu, prowadzili zbiór Dzienników Ustaw oraz udostępniali
je do powszechnego wglądu.
Ogółem
w 2011 r. sporządzono 8268 pisemnych opinii prawnych
(na poziomie liczby spraw załatwionych w 2010 r.) wydano także wiele opinii ustnych
związanych z realizacją zadań ustawowych przez Urząd w związku z codzienną
pracą Urzędu.
360
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
W oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka dotyczącą zakresu działania
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, audytorzy w planie audytu wewnętrznego na rok
2011 zidentyfikowali 75 obszarów ryzyka, w tym:
- 8 obszarów o wysokiej wadze ryzyka,
- 62 obszary o średniej wadze ryzyka,
- obszarów o niskiej wadze ryzyka.
Ponadto przeprowadzono analizę ryzyka dotyczącą zakresu działania
Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, w wyniku której
audytorzy w planie audytu wewnętrznego na rok 2011zidentyfikowali:
 dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 7 obszarów
ryzyka, w tym:
- 3 obszary o wysokiej wadze ryzyka,
- 4 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Placówek Oświatowych 6 obszarów ryzyka, w tym:
- 2 obszary o wysokiej wadze ryzyka,
- 3 obszary o średniej wadze ryzyka,
- 1 obszar o niskiej wadze ryzyka,
 dla Instytucji Kultury 5 obszarów ryzyka, w tym:
- 1 obszar o wysokiej wadze ryzyka,
- 4 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 5 obszarów ryzyka, w tym:
- 1 obszar o wysokiej wadze ryzyka,
- 3 obszary o średniej wadze ryzyka,
- 1 obszar o niskiej wadze ryzyka,
 dla Parków Krajobrazowych 4 obszary ryzyka, w tym:
- 4 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego 5 obszarów ryzyka, w
tym:
- 5 obszarów o średniej wadze ryzyka,
 dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 5 obszarów
ryzyka, w tym:
- 1 obszar o wysokiej wadze ryzyka,
- 3 obszary o średniej wadze ryzyka,
- 1 obszar o niskiej wadze ryzyka,
 dla Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 3 obszary
ryzyka, w tym:
- 3 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Wojewódzkiego Biura Geodezji 2 obszary ryzyka, w tym:
- 2 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 5 obszarów ryzyka, w tym:
- 1 obszar o wysokiej wadze ryzyka,
- 4 obszary o średniej wadze ryzyka,
 dla Centrum Obsługi Przedsiębiorcy 4 obszary ryzyka, w tym:
- 2 obszary o wysokiej wadze ryzyka,
- 2 obszary o średniej wadze ryzyka,
361
Zgodnie z w/w wynikami analizy ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez
Biuro Audytu Wewnętrznego zasoby kadrowe, w
roku 2011 zaplanowano
przeprowadzenie 12 zadań audytowych.
Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lutego 2010
roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. nr
21 poz. 108), na wniosek kierownika komórki audytu wewnętrznego z dnia 28
kwietnia 2011 roku, plan audytu na rok 2011 został zmieniony. W/w wniosek był
spowodowany faktem, iż po przeprowadzeniu wstępnego przeglądu w zakresie
zaplanowanego wcześniej zadania dotyczącego realizacji projektów w instytucjach
kultury okazało się, że jest ono obecnie przedwczesne, albowiem zaawansowanie
prac jest na bardzo początkowym etapie, tj. po niedawno podpisanych umowach
o dofinansowanie trwają przygotowania do udzielenia zamówienia publicznego
na wyłonienie wykonawców tych inwestycji i na ówczesną chwilę nie wydatkowano
jeszcze w tych zadaniach środków finansowych. W wyniku powyższej zmiany
zrealizowano zadanie pn. „Wykorzystanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz nadzorowanie inwestycji sportowych dofinansowanych z budżetu
województwa”.
Po zmianie planu audytu, w roku 2011 zrealizowano zadania zapewniające
dotyczące:
1. Weryfikacji prawidłowości pobierania, ewidencjonowania i windykowania
należności za korzystanie ze środowiska.
2. Weryfikacji prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze zadań
WZMiUW.
3. Weryfikacji prawidłowości funkcjonowania systemu realizacji płatności oraz
kontroli projektów wybranych do realizacji w ramach PO KL.
4. Weryfikacji prawidłowości realizacji projektu w ramach PO KL "Strategiczna
mapa regionu-badania regionu łódzkiego z oszacowaniem scenariuszy
rozwojowych”.
5. Funkcjonowania systemu udzielania zamówień publicznych w COP.
6. Weryfikacji prawidłowości przekazywania i kontrolowania dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez
SP ZOZ-y.
7. Weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej oraz nadzorowania inwestycji sportowych dofinansowanych
z budżetu województwa”.
8. Weryfikacji prawidłowości stosowania procedur dotyczących przyznawania
i rozliczania dopłat dla przewoźników komunikacji autobusowej.
9. Weryfikacji prawidłowości monitorowania i sprawozdawczości w ramach
wdrażanych działań na potrzeby Agencji Płatniczej i Instytucji Zarządzającej
oraz sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków
w ramach PROW.
10. Weryfikacji prawidłowości udzielania dotacji organizacjom pozarządowym.
11. Weryfikacji prawidłowości wdrażania RPO WŁ 2007-2013.
12. Weryfikacji prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
podziału obowiązków, powierzania uprawnień, zarządzania ryzykiem.
W wyniku przeprowadzonych czynności audytorzy wewnętrzni stwierdzili
szereg uchybień i błędów, które przedstawiono kierownikom audytowanych komórek
362
organizacyjnych w sprawozdaniach z wykonania audytu. Sprawozdania
przekazywano również Marszałkowi WŁ.
Zadania audytowe wymienione w punktach 10,11 oraz 12 są obecnie kontynuowane
i zostaną zakończone na początku lutego br.
Stwierdzone przez audytorów nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:
W zadaniu nr 1:
 w przypadku kilku podmiotów nie dotrzymano terminu wniesienia opłaty
za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz pobór wód
i/lub wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 w przypadku około 30 podmiotów korzystających ze środowiska
nie dotrzymano terminu przedłożenia marszałkowi województwa wykazu
zawierającego informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat
oraz wysokość tych opłat,
 W okazanej dokumentacji dotyczącej podmiotu LAMA Sp. z o.o.,
Sędziejowice, Wola Wężykowa 49A, brak jest wykazu zawierającego
informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość
tych opłat za II półrocze,
 brak wymaganych podpisów pod wypełnionymi tabelami dotyczącymi
poszczególnych rodzajów korzystania ze środowiska w wykazach
zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania
ze środowiska w przypadku około 20 podmiotów.
W zadaniu nr 2:
 Ustalenia stanu faktycznego dotyczące dziennika budowy:
- Brak na 1 stronie dziennika budowy nr 18/2010 z 27.01.2010 r.
dotyczącego robót regulacyjnych na rzece Drzewiczce: numeru,
specjalności i zakresu rzeczowego uprawnień budowlanych kierownika
robót.
- W dniu 01.03.2010 r. nastąpiła zmiana osoby sprawującej funkcje
kierownika budowy. W dzienniku budowy (dla inwestycji – Drzewiczka –
regulacja rzeki) istnieje zapis z 05.02.2010 r., że pierwszym kierownikiem
budowy od 05.02.2010 do 05.03.2010 r. był p. Grzegorz Gural ustanowiony
pismem KO/0114/2/2010 z dnia 27.01.2010 r. Zgodnie z zapisami § 6
umowy zawartej w dniu 29.01.2010 r. nr 02/TI/2010 (na wykonanie robót
budowlanych) kierownikiem budowy od 29.01.2010 r. winien być p.
Zdzisław Rochowiak posiadający uprawnienia budowlane nr 84/66/P
w specjalności Inżynierii Wodnej.
- Poprawka w zapisie na 1 stronie dziennika budowy nr 18/2010
z 27.01.2010 r. dotyczącego robót regulacyjnych na rzece Drzewiczce
(dotycząca skreślenia osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego) została dokonana w sposób niewłaściwy tj. bez omówienia
i podpisania poprawki na końcu zapisu.
- W dzienniku budowy (Jaz Jeżew) brak podpisów pracowników, których
zapis bezpośrednio lub pośrednio dotyczy (dla stwierdzenia, że zaznajomili
się z treścią). Dotyczy to np. polecenia ochrony obiektu (w związku
z czasowym przerwaniem robót ze względu na warunki atmosferyczne).
Wpis inspektora nadzoru z dnia 23.12.2009 r. w dzienniku budowy Nr
33/2008 str. 46.
363
Dokonywano w dzienniku budowy (Jaz Jeżew) zapisów z przerwami
pomiędzy poszczególnymi wpisami (części wierszy nie zapisanych
powinny być przekreślone). Dotyczy to m.in. str.4, 8, 44 Dziennika budowy
Nr 33/2008.
- W trakcie wykonywania robót budowlanych nastąpiła zmiana inspektora
nadzoru inwestorskiego. Brak dokonania w dzienniku budowy (Jaz Jeżew)
wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej
budowy – wpis inspektora nadzoru z 08.01.2009 r. Dziennik budowy
nr 33/2008 str. 4. i 16.09.2009 – Dziennik budowy nr 33/2008 str. 25.
- Nie każdy zapis w dzienniku budowy (Jaz Jeżew) został opatrzony
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska.
Na kilku stronach dziennika brak wyraźnej pieczęci organu nadzoru
architektoniczno – budowlanego.
Nie wykonano całości umowy nr 4/TI/2009 z 16.11.2009 r. na pełnienie
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót mostowych na zadaniu
inwestycyjnym pod nazwą Jaz Jeżew.
W warunkach umowy określono, że inspektor w ramach zleconego nadzoru
winien przebywać na budowie „(…) nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu i na
każde wezwanie zamawiającego”.
Z okazanych dokumentów (wpisów w dzienniku budowy) wynika, że ostatni
pobyt inspektora zaznaczony w dzienniku budowy miał miejsce w dniu 4
grudnia 2009 r. – natomiast umowa przewidywała, że wykonywanie czynności
będzie następowało do dnia 11 grudnia 2009 r.
Z powyższego wynika, że w ostatnim tygodniu trwania umowy nie były
wykonywane czynności objęte umową.
W przekazanej dokumentacji z realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym
pn. Jaz Jeżew, brak protokołu odbioru robót mostowych, który winien stanowić
podstawę do wystawienia faktury za ww. prace. W § 2 ust 5 umowy
nr 4/TI/2009 z 16.11.2009 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie
robót mostowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Jaz Jeżew określono,
że wynagrodzenie wypłacone zostanie na podstawie nie zawierającego uwag
protokołu odbioru robót mostowych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania
„Rozbiórka grobli tymczasowej na zbiorniku Drzewica” nie zawiera w części
ogólnej dotyczącej informacji o terenie budowy niżej wymienionych
obowiązkowych elementów, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska
i zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Brak jest również wymagania dotyczącego
przedmiaru i obmiaru robót.
Brak podpisu osoby weryfikującej umowę pod względem merytorycznym
(Kierownika Działu Inwestycji Melioracji Wodnych) oraz radcy prawnego
weryfikującego umowę pod względem formalno – prawnym na egzemplarzu
pozostającym w WZMiUW w Łodzi. Dotyczy zadań:
- Żakowice – Różanowice,
- Mazowia – rozbiórka Jazu zlokalizowanego na rzece Wolbórka,
- Rozbiórka grobli tymczasowej na zbiorniku Drzewica,
- Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380-8+875, Gmina Białaczów
powiat opoczyński – dotyczy umowy nr 01/TI/2010 z 22.01.2010 r.
realizacja robót budowlanych.
Ponadto stwierdzono przy projekcie „Wąglanka I – regulacja rzeki w km 6+380
8+875”, że weryfikacja pod względem merytorycznym i formalno-prawnym
-




364
odbywała się na wzorze umowy stanowiącym załącznik do istotnych
warunków zamówienia, co stanowi naruszenie obowiązującej w WZMiUW
w Łodzi Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów.
 Znak sprawy zawiera elementy niezgodne z wytycznymi, określonymi
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa (Dz. U.
Nr 160, poz. 1073 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 6/2006
Dyrektora WZMiUW w Łodzi z dnia 12.04.2006 w sprawie wprowadzenia
Instrukcji Kancelaryjnej WZMiUW w Łodzi. Dotyczy to m.in. sprawy
KK/331/32/TI/2009. W § 18 ust. 2 instrukcji dla organów samorządu
województwa oraz § 8 Instrukcji Kancelaryjnej WZMiUW w Łodzi określono,
że „znak sprawy zawiera: 1) symbol literowy komórki organizacyjnej, 2) symbol
liczbowy hasła według jednolitego rzeczowego wykazu akt, 3) liczbę kolejną,
pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, 4) dwie ostatnie
cyfry roku, w którym sprawę wszczęto (Cztery cyfry w przypadku Instrukcji
Kancelaryjnej WZMiUW w Łodzi) – oznaczenie danego roku kalendarzowego,
w którym powstaje dokument. Tymczasem we wskazanym symbolu sprawy
znajduje się element „TI”- niezgodny z instrukcją kancelaryjną.
 WZMiUW w Łodzi przyjął do realizacji faktury (wyszczególnione w kryteriach
dla tego ustalenia) na kwotę łączną 109 723,46 zł podczas gdy umowa (nr
10/TI/2006 o wykonanie prac projektowych z 2 sierpnia 2006 wraz z aneksem
nr 1 z dnia 1 grudnia 2006 r.- na zadanie inwestycyjne: „Wąglanka – regulacja
rzeki”) zawarta była na kwotę 109 761,73 zł. Po poinformowaniu przez zespół
audytowy Głównego Księgowego o powyższym fakcie, wykonawca w dniu 29
kwietnia 2011 r. przedstawił oświadczenie w którym przyznał się do zaniżenia
ostatniej faktury i nie żąda od WZMiUW w Łodzi dopłaty.
 Na odwrotnej stronie faktury 7/09 (służącej do opisu faktury) – wystawionej
w dniu 27 marca 2009 r. przez Biuro Studiów i Projektów Budownictwa
Wodnego „Hydroprojekt” Sp. z o.o. na kwotę 1 220 zł, znajdują
się przeprawienia liczb (w miejscu wstawienia daty) przy użyciu korektora.
Dotyczą one:
- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- poddania dokumentu kontroli wewnętrznej.
Na wewnętrznym dokumencie służącym do opisu faktury 4/2009 z 30 marca
2009 – wystawionej przez Zakład budowlany -„Ekobudowa” na kwotę 100 000
zł znajdują się przeprawienia liczb (w miejscu wstawienia daty) przy użyciu
korektora. Dotyczą one:
- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym (w miejscu klauzuli
i na miejscu poprzedniego stempla „zapłacono przelewem”),
- poddania dokumentu kontroli wewnętrznej.
Na odwrotnej stronie wyciągów bankowych (dla rachunku bankowego
nr 95124930151111001032725547) nr 10/2010 (sporządzony za okres 14 –
21.12.2010) oraz nr 11/2010 (sporządzony za okres 22 – 27.12.2010)
dokonano przeprawień cyfr w nr kont bez zachowania zasad poprawiania
błędów w dowodach. Powyższe postępowanie jest niezgodne z zasadami
poprawiania błędów w dowodach. Zgodnie z art. 22 ust 3 UoR „Błędy
w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej
treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb,
wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby
do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można
365
poprawiać pojedynczych liter lub cyfr”. W dniu 12 maja 2011 okazano
zespołowi audytowemu bieżące faktury WZMiUW w Łodzi oraz opisy do tych
faktur, z których wynika, że pracownicy księgowości nie dokonują
już poprawek przy użyciu korektora.
W zadaniu nr 3 :
w Departamencie ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Nie zrealizowanie w całości Rocznego
Planu Kontroli na rok 2010,
wynikającego z analizy ryzyka oraz cokwartalnych aktualizacji.
 Nie wymienianie pełnego składu zespołu kontrolującego w zawiadomieniach
o kontroli planowej przesłanych beneficjentowi.
 Brak daty podpisania Oświadczenia o bezstronności jednego z członków
zespołu kontrolującego.
 Opóźnienia w procesie podpisywania aneksów do umów z beneficjentami,
 Nieterminowe przekazywanie do Wydziału ds. Informacji Niejawnych
i Bezpieczeństwa Publicznego oryginałów złożonych przez beneficjentów
zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu
(dotyczy roku 2009),
 Dokonywanie poprawek we Wnioskach beneficjenta o płatność w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami, tj.:
- poprzez wpisanie cyfr nakładających się na siebie,
- używanie korektora,
- poprzez przekreślanie daty wpływu wniosku nie parafując i nie datując
dokonania w/w czynności.
- brak dat oraz podpisów osób dokonujących poprawek,
 Nie dotrzymywanie terminów wynikających z Instrukcji wykonawczych
dotyczących:
- weryfikacji pod względem formalno-rachunkowym oraz merytorycznym
Wniosków beneficjenta o płatność – przekroczenia terminów wynoszą
od 31 do 71 dni roboczych (weryfikacja winna zostać dokonana w ciągu
20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do IP),
- przesyłania do beneficjenta Informacji
o
kwocie
środków
zatwierdzonych w ramach danego wniosku o płatność - przekroczenia
terminów wynoszą od 31 do 71 dni roboczych (Informacja winna zostać
przekazana w ciągu 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do IP),
- przesyłania do beneficjenta pism w sprawie występujących we wniosku
o płatność błędów niemożliwych do poprawy przez opiekuna projektu
a wymagających poprawy - przekroczenia terminów wynoszą od 34 do 49
dni roboczych (pismo winno zostać przesłane do beneficjenta w ciągu 20
dni roboczych od daty wpływu wniosku do IP),
- odpowiedzi PO KL na pisma beneficjentów zgłaszające dokonanie zmian
w projekcie wymagających zgody IP, ale nie wymagających aneksowania
umowy - przekroczenia terminów wynoszą od 21 do 60 dni roboczych
(odpowiedź winna zostać przekazana w terminie 15 dni roboczych
od otrzymania zgłoszenia zmiany do IP),
 Nie dokładanie należytej staranności w wykonywaniu powierzonych czynności
przez pracowników polegające na dokonywaniu błędnych wpisów tj. np.:
366






błędny okres za który składany jest wniosek o płatność, błędny numer
projektu, błędny okres realizacji projektu, w m.in.:
- karcie Informacyjnej Wniosku o Płatność,
- liście kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność,
- karcie zamknięcia projektu,
Nieterminowe przekazywanie przez opiekunów projektów dokumentów
do służb finansowych tj. do DF i KL II – przekroczenia terminów wynoszą od 2
do 7 dni roboczych,
Nieterminowe przekazywanie dokumentów w obrębie Departamentu
np. Wniosek beneficjenta o płatność został przekazany do opiekuna projektu
po upływie 11 dni roboczych a na wykonanie wszystkich czynności
związanych z przyjęciem wniosku, przekazaniem do opiekuna, dokonaniem
weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej a także przygotowaniem
pisma o zatwierdzeniu wniosku wraz z Informacją o wynikach weryfikacji,
wyznaczono termin 20 dni roboczych,
Nieterminowe
przekazywanie
dokumentów
(projektów
umów
o dofinansowanie) do Biura Prawnego np. po 11 dniach a winno być w ciągu 4
dni roboczych,
Karta zamknięcia projektu dotycząca projektu POKL.09.03.00-10-033/09 Gołębiowski Dariusz Doradztwo Marketingowe nie została podpisana przez
Dyrektora/Zastępcę Dyrektora PO KL,
Nieterminowe sporządzanie i przekazywanie do IZ Poświadczeń i deklaracji
wydatków,
Nieterminowe przekazywanie do DF pism z informacją o zatwierdzeniu przez
IZ Poświadczenia i Deklaracji Wydatków wraz z 1 egzemplarzem
Poświadczenia.
w Departamencie Finansów:

Nieterminowe akceptowanie i przekazywanie do Dep. ds. PO KL projektów
umów o dofinansowanie projektów oraz aneksów do tych umów – czynności
winny być dokonane w ciągu 4 dni roboczych a były dokonywane w ciągu 6 –
7 dni roboczych.
W zadaniu nr 4 :
w Departamencie Polityki Regionalnej:


W miesięcznych kartach czasu pracy pracowników zatrudnionych w ramach
projektu systemowego sporządzonych za miesiące:
- Listopad 2009r., luty 2010r. – specjalista ds. raportowania i rozliczeń
- Listopad 2009r. – specjalista ds. merytorycznych
- Listopad 2009r. – pracownik administracyjny
- Listopad 2009r. – specjalista ds. monitoringu i sprawozdań
- brak daty zatwierdzenia dokumentu przez osobę uprawnioną
do podejmowania decyzji, brak wyraźnej pieczęci organu nadzoru
architektoniczno – budowlanego.
Nie wykonano całości umowy nr 4/TI/2009 z 16.11.2009 r. na pełnienie
nadzoru inwestorskiego w zakresie robót mostowych na zadaniu
inwestycyjnym pod nazwą Jaz Jeżew.
367






W dokumentacji projektowej znajdowały się 2 różne karty czasu pracy
za miesiąc sierpień 2009r. – specjalista ds. merytorycznych,
Nieprecyzyjne zapisy zakresów czynności personelu stanowiącego biuro
projektu np. specjalista ds. raportowania i rozliczeń, specjalista
ds. monitoringu i sprawozdań
W Informacji miesięcznej nt. stanu realizacji projektu systemowego
sporządzonej za miesiąc czerwiec 2010r. brak daty zatwierdzenia dokumentu
przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji
Część dokumentacji projektowej nie zawiera oznaczeń Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki np. notatki ze spotkań – 29.01.2009r,
11.01.2010r., 4.05.2010r., 4.06.2010r., 26.07.2010r.
Niedotrzymanie terminu przekazania do Departamentu Finansów opisanych
dokumentów księgowych do 7 dni kalendarzowych przed terminem płatności
w, przypadku kilku faktur:
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego został dokonany rok po rozpoczęciu
realizacji projektu tj. 29.12.2009r. podczas gdy we wniosku o dofinansowanie
wykazywano, iż jest niezbędny do realizacji projektu.
w Departamencie Finansów:
 W pojedynczym przypadku nie dotrzymano terminu dokonania kontroli
formalno – rachunkowej i finansowej dowodu księgowego - 3 dni robocze
od otrzymania dokumentu, nie zakwalifikowano dowodu do ujęcia w księgach
rachunkowych w tym terminie oraz nie zatwierdzono do wypłaty kwoty
wynikającej z dowodu księgowego.
 W kilku przypadkach przekroczono termin płatności,
W Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki nie stwierdzono nieprawidłowości.
W zadaniu nr 5:
Dla zamówień z 2010 r. o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro
 Dokonanie podzielenia zamówienia na sprzęt multimedialny i komputerowy
na 3 odrębne zamówienia publiczne udzielone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych,
 Niezgodność Zarządzenia nr DC-0130/27/2009 Dyrektora COP z dnia 10
września 2009 w sprawie zmiany zasad „Polityki” rachunkowości, procedur
kontroli finansowej oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo –
księgowych z Regulaminem organizacyjnym COP stanowiącym załącznik
do uchwały nr 764/09 ZWŁ z dnia 21.05.2009 – w procedurze udzielania
zamówień publicznych wskazano jako komórkę właściwą do prowadzenia
procedury o udzielenie zamówienia oraz kompletnej dokumentacji Wydział
organizacyjno – administracyjny, a według regulaminu kompleksową obsługę
prowadzi Wydział Kontroli Projektów.
 W zamówieniu dotyczącym zakupu samochodu osobowego (ZP/2/COP/2010)
we wniosku o ustalenie trybu zamówienia publicznego w punkcie 9 brak
zaznaczenia przez głównego księgowego właściwej opcji czy są środki
w budżecie jednostki ,
368
 W dokumentacji kilku zamówień publicznych brak wydruku potwierdzającego
zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego m.in.:
- ogłoszenia o zamówieniu,
- SIWZ,
- wyjaśnienia treści SIWZ,
- informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
- ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 W
zamówieniu
dotyczącym
dostawy
materiałów
promocyjnych
(ZP/3/COP/2010) protokół z postępowania nie był prowadzony na bieżąco –
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została opublikowana
22.11.2010 r., a załącznik do protokołu ZP-20 - Karta indywidualnej oceny
oferty została wypełniona przez członków Komisji Przetargowej 30.11.2010 r.
Dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro po wprowadzeniu
procedury:
 Brak dokumentu z szacowania wartości przedmiotu zamówienia dla kilkunastu
postępowań,
 W przypadku kilku postępowań w notatce z przeprowadzonego rozeznania
rynku nie zamieszczono daty uzyskania informacji,
 Nie wszyscy pracownicy biorący udział w kilku postępowaniach mieli
powierzone zadania z zakresu udzielania zamówień publicznych w zakresach
czynności,
Dla zamówienia z 2011 roku o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro
na „dostawę materiału promocyjnego” (tabliczka suchościeralna):
 W punkcie SIWZ dotyczącym zawarcia umowy, podano niezgodny z ustawą
termin na zawarcie umowy,
 W informacjach dotyczących poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych
skierowanych do dwóch wykonawców, błędnie zacytowano art. 89 ust. 1 pkt 7
ustawy, który nie dotyczy omyłek rachunkowych,
 W SIWZ znajdują się niezgodne z ustawą zapisy dotyczące poprawienia
omyłek w ofercie w zakresie:
- nformowania wykonawców o poprawieniu omyłek,
- wyrażania zgody przez wykonawców na poprawienie omyłek,
- odrzucenia oferty w przypadku braku zgody wykonawcy na poprawienie
omyłki,
 W protokole z postępowania :
- w pkt 3.A.1. wymieniono tylko 1 kierownika jednostki, a czynności
w postępowaniu wykonywał zarówno dyrektor jak i jego zastępca,
- w pkt. 13.3 błędnie zaznaczono, iż zostanie zawarta umowa ramowa,
- w pkt. 15.1. podano błędną datę przesłania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty (przesłano ją dnia 10.06.2011 roku, w protokole
podano datę 16.06.2011 roku),
 Kierownik zamawiającego dnia 08.06.2011 roku, bez wcześniejszego złożenia
oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, dokonał kilku
czynności w postępowaniu. Oświadczenie o niepodleganiu wyłączeniu
z postępowania zostało przez Dyrektora COP złożone dnia 10.06.2011 roku,
369
 Brak przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia na euro we wniosku
o ustalenie trybu zamówienia publicznego,
 Brak dokumentu potwierdzającego ustalenie wartości szacunkowej
postępowania,
Dla postępowania z 2011 roku o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro
na „Dostawę materiałów promocyjnych - balonów i długopisów”
 Przedmiot zamówienia został opisany w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję - poprzez wskazanie parametrów, które spełniał na rynku tylko 1
model długopisu ( BEA),
 W punkcie SIWZ dotyczącym zawarcia umowy, podano niezgodny z ustawą
termin na zawarcie umowy,
 W informacji dotyczącej poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych
skierowanej do wykonawcy błędnie zacytowano art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy,
który nie dotyczy omyłek rachunkowych,
 Błędne odrzucenie ofert bez zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy (wezwanie
do uzupełnienia),
 W 1 przypadku odrzucono ofertę, a należało wykluczyć wykonawcę,
 W SIWZ znajdują się niezgodne z ustawą zapisy dotyczące poprawienia
omyłek w ofercie w zakresie:
- informowania wykonawców o poprawieniu omyłek,
- wyrażania zgody przez wykonawców na poprawienie omyłek,
- odrzucenia oferty w przypadku braku zgody wykonawcy na poprawienie
omyłki,
 Brak przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia na euro we wniosku
o ustalenie trybu zamówienia publicznego,
 Brak dokumentu potwierdzającego ustalenie wartości szacunkowej
postępowania.
W zadaniu nr 6 :
w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z.
Radlińskiego w Łodzi:
 Na pierwszej stronie faktury nr 17/2010 z dnia 01.12.2010 znajduje się
klauzula „zapłacono przelewem 15.12.2010 r., której zgodnie z punktem 2
ust.1 Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo – Księgowych w Centrum
(zwanej dalej Instrukcją) – nie powinno być na pierwszej (zasadniczej) stronie
Faktury VAT.
 W obowiązującej na rok 2010 Instrukcji obiegu dokumentów, znajdują
się sprzeczne zapisy dotyczące umieszczania dekretacji,
 Do dnia zakończenia czynności audytowych w jednostce zespołowi
audytowemu nie okazano szeregu dokumentów dotyczących prowadzonych
postępowań, co świadczy w szczególności o nie stosowaniu w „Centrum”
Standardu Kontroli Zarządczej, lit. D, pkt. 17. Komunikacja wewnętrzna, który
stanowi że: „Należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania
ważnych informacji w obrębie struktury organizacyjnej jednostki” oraz lit D, pkt
18 - Komunikacja zewnętrzna, który stanowi że: „Należy zapewnić efektywny
system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi
370
wpływ na osiąganie celów i realizację zadań” oraz o niewłaściwej archiwizacji
dokumentacji,
 Brak nadzoru kierownika zamawiającego przy udzielaniu m.in. 2 zamówień
publicznych o wartości szacunkowej do 14 tys. EUR,
 Nie wykonano pełnego zakresu rzeczowego zadania o nazwie
„Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby serwerowni” tj. nie zamontowano
na istniejącym oknie kraty rozwieralnej.
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu:
 Niedostosowanie obowiązującej w audytowanej jednostce Instrukcji
postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych do ustawy Prawo
zamówień publicznych,
 Nieterminowo zwrócono wykonawcy kwotę 70 % wartości zabezpieczenia
dotyczącego wykonania umowy. Odbioru wykonanej przez wykonawcę pracy
dokonano w dniu 14 września 2010 r., a zabezpieczenie audytowana
jednostka zwróciła wykonawcy dopiero w dniu 26 listopada. Zgodnie z art.
Art. 151 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zwraca
zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania
przez zamawiającego za należycie wykonane”,
 W kilku przypadkach stwierdzono niestosowanie na fakturach klauzul
przewidzianych Instrukcją Obiegu i Kontroli Dokumentów,
 Podczas prowadzenia dziennika budowy, dokonywano zapisów w sposób
umożliwiający dokonanie późniejszych uzupełnień, tj. z przerwami pomiędzy
poszczególnymi zapisami.
Zespół audytowy nie wniósł uwag do jakości realizacji merytorycznych zadań,
wykonywanych przez:
 WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,
 Departament ds. RPO,
 Departament Polityki Zdrowotnej,
 Departament Finansów,
w zakresie objętym audytem.
W zadaniu nr 7:
 Program „Moje boisko Orlik 2012” - w opinii zespołu audytowego,
po zapoznaniu się z wybraną dokumentacją, celowym wydaje
się gromadzenie w przyszłości kopii, zaopiniowanego przez Marszałka
Województwa, wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego.
Działanie to pozwoli stworzyć udokumentowany ślad rewizyjny realizowanych
przez Departament czynności w obszarze koordynacji programu „Moje Boisko
Orlik 2012”
 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - po dokonaniu analizy wniosków
o dofinansowanie inwestycji, modernizacji i remontów obiektów sportowych
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zespół audytowy
przedstawia, pod możliwość rozważenia, zalecenie uregulowania w dowolnej
formie prawnej, kryteriów podziału środków finansowych na poszczególne
inwestycje. O ile w jurysdykcji krajowej funkcjonują Zasady dofinansowania
inwestycji sportowych określone rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki
371
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o tyle nie opracowano szczegółowych
zasad przydziału środków finansowych na poszczególne inwestycje.
Realizacja tego zadania, przy braku ścisłych uregulowań prawnych, nadaje
mu charakter uznaniowy i może budzić w przyszłości wątpliwości
co do obiektywizmu w podziale środków finansowych.
W zadaniu nr 8:
 Brak procedur wewnętrznych określających sposób postępowania, zakresy
odpowiedzialności oraz mechanizmy kontroli wewnętrznej w zakresie
przyznawania i rozliczania dopłat dla przewoźników komunikacji autobusowej
oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad przewoźnikami, z którymi
województwo zawarło umowy o stosowaniu dopłat do ulgowych przejazdów
osób uprawnionych w zakresie ewidencji biletów ulgowych.
 Proces przyznawania, rozliczania i przekazywania dopłat dla Przewoźników
realizowany jest wg:
- zasad określonych w umowach podpisanych z Przewoźnikami,
- mapy procesu w QPR „realizacja zadań w trybie dotacji”,
jednakże, ze względu na specyfikę procesu, nie wszystkie czynności z nim
związane zostały uwzględnione w w/w dokumentach.
 Okazana dokumentacja merytoryczna w zakresie przyznawania i rozliczania
dopłat dla przewoźników komunikacji autobusowej nie posiada oznaczeń
i symboli wynikających z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 Od czerwca 2010 roku nie są przeprowadzane kontrole w siedzibie
Przewoźników, z którymi województwo zawarło umowy o stosowaniu dopłat
do ulgowych przejazdów osób uprawnionych w zakresie ewidencji biletów
ulgowych.
 Harmonogramy kontroli przedsiębiorców korzystających z dopłat do ulg
ustawowych, które przeprowadzane były w 2010 i 2011 r. nie zostały
zgłoszone do Departamentu Kontroli i Skarg celem ich umieszczenia
w Rocznym Planie Kontroli Urzędu.
 Brak upoważnień do przeprowadzania kontroli u Przewoźników.
W zadaniu nr 9: (dla wszystkich działań PROW objętych badaniem audytowym)
stwierdzono m.in.:
 Przekroczenie terminu wyznaczonego na rozpatrzenie wniosków o płatność;
 Brak pieczęci imiennej pracownika sporządzającego dokument dotyczący
dokonania płatności;
 Brak daty zatwierdzenia dokumentu dotyczącego dokonania płatności
przez Zastępcę Dyrektora Departamentu;
 Dokonywanie poprawek w dokumentach w sposób niezgodny z procedurami;
 Brak staranności podczas sporządzania dokumentacji (błędna data, brak
numeru sprawozdania);
 Sporządzenie sprawozdań bieżących (tygodniowych), z pominięciem „zasady
dwóch par oczu”;
 Stosowanie niewłaściwej pieczęci podczas zatwierdzania przez Dyrektora
Departamentu/Z-cę Dyrektora Departamentu sprawozdań bieżących
372
(tygodniowych
i miesięcznych);
 Sporządzenie sprawozdań bieżących
z procedurą okres sprawozdawczy.
(miesięcznych)
za
niezgodny
W trakcie realizacji w/w zadań pracownicy audytowanych komórek
organizacyjnych sukcesywnie usuwali stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości
i braki.
Zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 01 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu
wewnętrznego kierownicy audytowanych komórek organizacyjnych informowali
audytorów o podjęciu działań majach na celu usunięcie uchybień i wdrożenie
rekomendacji audytu, o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz
ustalali terminy ich realizacji.
W czasie wykonywania czynności audytowych w zakresie zadania nr 9
pod nazwą „Weryfikacja prawidłowości monitorowania i sprawozdawczości w ramach
wdrażanych działań na potrzeby Agencji Płatniczej i Instytucji Zarządzającej
oraz sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków w
ramach PROW” wypełniając obowiązki Samorządu Województwa wynikające z § 16
ust. 4 i 5 umowy dwustronnej o numerze 7/BZD-UM05/2009 zawartej w dniu 29
stycznia 2009 roku w Warszawie pomiędzy Samorządem Województwa a Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zespól audytowy wykonał czynności
audytowe będące podstawą do wydania opinii do poświadczenia wiarygodności za
okres od 16 października 2010 roku do 15 października 2011 roku (rok budżetowy
2011). Opinia powyższa była podstawą do złożenia przez Marszałka WŁ
„Poświadczenia wiarygodności w zakresie prawidłowości realizacji działań
delegowanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) za rok budżetowy 2011”. Powyższe
działania będą realizowane w każdym roku, do czasu zamknięcie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W roku 2011 wykonano zgodnie z planem oraz poza planem audytu łącznie 7
zadań dotyczących przeprowadzenia czynności sprawdzających dla zweryfikowania
stanu wdrażania zaleceń wydanych przez audyt wewnętrzny dla niżej wymienionych
zadań zrealizowanych w roku 2009 i 2010:
 Weryfikacja prawidłowości planowania, realizowania i ewidencjonowania
procesów inwestycyjnych, modernizacji i remontów.
 Weryfikacja prawidłowości realizacji procesu naboru i oceny wniosków
o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 do zawarcia
umowy z Beneficjentem/wydania decyzji administracyjnej włącznie.
 Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu wyboru i weryfikacji
wniosków (do zawarcia umowy z Beneficjentem) w ramach PO KL.
 Weryfikacja prawidłowości sprawowania nadzoru nad Biurem Planowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz prawidłowości opracowywania
planu zagospodarowania przestrzennego dla Województwa.
 Weryfikacja prawidłowości sporządzania oraz przekazywania Agencji
Płatniczej zestawień i poświadczeń wydatków oraz zleceń płatności dla
wdrażanych działań, a także wszystkich dokumentów i dodatkowych informacji
niezbędnych do dokonywania wypłat środków beneficjentom oraz inicjowania
procedury windykacji.
 Weryfikacja prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania projektów
własnych i systemowych w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz
373
systemu monitorowania, sprawozdawczości i raportowania z realizacji
projektów w ramach PO KL.
 Weryfikacja prawidłowości przygotowania i realizacji projektów własnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach
Pomocy Technicznej)
W wyniku w/w czynności sprawdzających ustalono, iż zalecenia wydane przez
audyt wewnętrzny są realizowane i wdrażane w sposób prawidłowy, bowiem na
łącznie wydanych 80 zaleceń - 52 wdrożono, 22 zalecenia były nadal w trakcie
realizacji a w przypadku 6 zaleceń zespół audytowi odstąpił od ich realizacji.
W roku 2011 audytorzy wewnętrzni nie wykonywali, na wniosek Marszałka
Województwa, pozaplanowych zadań audytowych.
Zgodnie z postanowieniami § 13 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
01 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu
wewnętrznego (Dz.U. Nr 21, poz. 108), komórka audytu wewnętrznego prowadzi
Akta Stałe Audytu Wewnętrznego, które przy współpracy ze wszystkimi komórkami
organizacyjnymi urzędu, corocznie są aktualizowane. Akta Stałe Audytu
Wewnętrznego, zawierają m.in. informacje o obszarach zadań realizowanych przez
Urząd Marszałkowski, w których wyodrębniono obszary ryzyka, i które mogą być
przedmiotem zadań audytowych.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, w aktach stałych zgromadzono zbiór
przepisów prawa zewnętrznego i wewnętrznego, liczący 1020 pozycji (na dzień
31.12.2010 r. akta stałe liczyły 880 pozycji).
Corocznej aktualizacji poddano również Kartę Audytu Wewnętrznego oraz
Podręcznik Procedur Audytu Wewnętrznego, które w wersji 07 wprowadzono do
stosowania Zarządzeniami Marszałka WŁ w listopadzie 2011 roku (Podręcznik
Procedur AW) oraz w grudniu 2011 roku ( Karta AW).
Zgodnie z postanowieniami rozdziału 2 „ Sposób sporządzania, elementy oraz
realizacja planu audytu” w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01 lutego
2010 roku audytorzy wewnętrzni opracowali plan audytu na rok 2012, zatwierdzony
przez Marszałka WŁ.
Plan Audytu na rok 2012 opracowano biorąc pod uwagę obszar zadań
realizowanych zarówno przez Urząd jak i przez wojewódzkie samorządowe jednostki
organizacyjne, których kierownicy nie zatrudniają lub nie zlecili przeprowadzania
audytu wewnętrznego w swojej jednostce (łącznie 56 jednostek).
W czasie opracowywania planu audytu na rok 2012 przeprowadzono analizę
ryzyka, w wyniku której audytorzy zidentyfikowali (dla Urzędu) 79 obszarów ryzyka,
w tym:
- 22 obszary o wysokiej wadze ryzyka,
- 12 obszarów o średniej wadze ryzyka,
- 45 obszarów o niskiej wadze ryzyka.
W planie audytu wewnętrznego na rok 2012 przewidziano 11 zadań
audytowych zapewniających oraz 3 audyty sprawdzające.
Zadania zapewniające dotyczyć będą następujących obszarów ryzyka:
 Finanse - Realizacja budżetu
 Finanse – Wynagrodzenia
 Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE - PO Ryby
 Rolnictwo i obszary wiejskie - Nadzór nad związkami spółek wodnych oraz
dotacje dla spółek wodnych
374
 Przedsiębiorczość - Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności
 Kultura - Nadzór nad realizacją zadań statutowych podległych instytucji kultury
 Organizacja i funkcjonowanie Urzędu i jednostek podległych - Udzielanie
zamówień publicznych
 Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE - Inicjatywa Jeremie
 Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE – PROW
 Pozyskiwanie i wykorzystanie środków z UE - RPO WŁ
 Infrastruktura - Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Czynności sprawdzające zaplanowane na rok 2012, dla 3 zadań zrealizowanych
w 2010 roku, dotyczyć będą :
 Weryfikacji prawidłowości funkcjonowania systemu obsługi skarg i wniosków
oraz terminowości ich rozpatrywania
 Weryfikacji prawidłowości przygotowywania i realizacji projektów własnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach
Pomocy Technicznej)
 Weryfikacji
prawidłowości
sprawowania
nadzoru
nad
Zarządem
Nieruchomości Województwa Łódzkiego
W roku 2011 jednym z ważnych zadań Biura Audytu Wewnętrznego było
również wykonywanie czynności doradczych,
w ramach których audytorzy
przedstawiali opinie lub zalecenia dotyczące usprawnienia funkcjonowania urzędu,
zarządzania nim oraz treści projektów wewnętrznych aktów normatywnych,
w szczególności współpracowali z komórkami merytorycznymi opracowującymi
procedury w zakresie realizowanych przez nie zadań.
375
REGIONALNE BIURO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W BRUKSELI
Działalność Biura w 2011 roku prowadzona była w oparciu o Strategiczny Plan
Działań. W jego ramach sformułowany został główny cel biura, tj. wzmacnianie
działań podejmowanych podczas Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej
w budowaniu zintegrowanego podejścia do rozwoju Województwa. W ww. okresie
sprawozdawczym RBWŁ realizowało zadania związane bezpośrednio z faktem
odbywającej się w Brukseli polskiej Prezydencji. Były to m.in. udzielane licznie
informacje na terenie Biura, 4 konferencje tematyczne oraz 4 wydarzenia kulturalne.
W ramach działań nie związanych bezpośrednio z Prezydencją wymienić należy: 3
seminaria merytoryczne, 7 wizyt studyjnych, 5 wydarzeń kształtujących wizerunek
regionu, uczestnictwo w pracach 12 grup roboczych oraz organizacyjno –
merytoryczne wspieranie udziału przedstawicieli Województwa i Miasta Łodzi
w pracach Komitetu Regionów. Dzięki członkostwu Marszałka WŁ w pracach
tej instytucji, Województwo zyskało istotne narzędzie wzmacniania swej pozycji
w międzyregionalnej debacie na temat zagadnień o szczególnym znaczeniu
dla interesów naszego regionu.
Prowadzone w roku 2011 działania realizowane były w oparciu o sześć
głównych priorytetów Biura.
Priorytet 1: Turystyka, dziedzictwo kulturowe, sport
W obszarze turystyki, dziedzictwa kulturowego i sportu głównymi
przedsięwzięciami wspierającymi osiąganie założonych celów były inicjatywy
o charakterze promocyjnym, służące prezentacji wielokulturowego dziedzictwa
oraz walorów turystycznych regionu oraz stwarzające okazję do bezpośredniego
kontaktu z potencjalnymi partnerami. Największe targi turystyczne w Belgii, Salon
des Vacances, umożliwiły realizację kampanii promocyjnej w zakresie turystyki
kwalifikowanej, której głównym elementem była prezentacja realizowanego
na terenie Województwa projektu Łódzkiego Szlaku Konnego. Kolejnymi wartymi
odnotowania wydarzeniami były Dni Otwarte Instytucji Europejskich organizowane
z okazji Dnia Europy oraz Święto Alei Tervuren w strefie europejskiej w Brukseli.
W obu w/w wydarzeniach region i miasto przygotowały wspólne stoiska, w ramach
którego zaprezentowaliśmy bogactwo kulturalne regionu w różnych jego aspektach,
zarówno w tradycyjnej ludowej formie, jak i oparte o współczesne przemysły
kreatywne. Intensyfikacja działań o charakterze promocyjnym i wizerunkowym miała
w głównej mierze związek z przypadającą w drugim półroczu Prezydencją Polską
w Radzie Unii Europejskiej, która w znaczący sposób podniosła zainteresowanie
Polską i Województwem. Największym wydarzeniem w tym obszarze była polska
Wigilia w Brukseli, zorganizowana na zakończenie naszego Przewodnictwa w Radzie
UE wspólnie przez wszystkie polskie biura regionalne. Biuro funkcjonowało także
przez cały rok jako punkt informacyjny, w którym udostępniano ulotki i informacje
o Województwie.
Priorytet 2: Gospodarka oparta na wiedzy
Wspieranie powstawania na terenie Województwa gospodarki opartej
na wiedzy to zadanie w sposób bezpośredni realizujące założenia jednego
z głównych celów Strategii Województwa Łódzkiego - „Poprawa pozycji
konkurencyjnej gospodarki województwa” oraz Strategii Europa 2020 (Inteligentny
376
wzrost). Europejska gospodarka może zachować swoją konkurencyjność m.in. dzięki
zwiększeniu nakładów na wiedzę i innowacje. Dotyczy to finansowania badań,
w szczególności w takich dziedzinach jak transport i energia, czy też poprzez
podnoszenie zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do generowania
i wdrażania innowacji. W ramach tego priorytetu działalność RBWŁ skupiła się na
zwiększeniu wymiany doświadczeń z partnerami z innych regionów (organizacja
seminarium w trakcie „Open Days 2011” w temacie Smart Specialization, udział
w pracach grup roboczych ERRIN), połączone z prezentacją własnego potencjału
i realizowanych w Województwie przedsięwzięć. Wśród innych przykładów
konkretnej działalności w tym obszarze wymienić można zorganizowaną przez
RBWŁ wizytę studyjną dla delegacji Urzędu w największym w Belgii Parku NaukowoTechnologicznym należącym do Katolickiego Uniwersytetu w Leuven. Strony
dyskutowały na temat warunków, jakie musi spełniać Park Naukowy, aby
przyciągnąć chcące zainwestować w nim firmy. Cele wynikające z tego priorytetu
były osiągane także poprzez zapewnienie większego udziału przedstawicieli
kluczowych środowisk (uczelni, instytucji badawczo-rozwojowych oraz organizacji
pozarządowych) w wydarzeniach odbywających się na terenie Brukseli, w tym
przede wszystkim w cyklicznych imprezach tematycznych organizowanych przez
instytucje europejskie oraz w wydarzeniach odbywających się w ramach działalności
Europejskiej Sieci Regionów Badań i Innowacji (ERRIN). Zwiększenie realizacji tych
inicjatyw możliwe było w szczególności poprzez bezpośrednią współpracę z łódzkimi
uczelniami na bazie podpisanego w lipcu 2011r. porozumienia.
Priorytet 3: Kapitał ludzki
Kapitał ludzki był jednym z obszarów priorytetowych polskiej Prezydencji
w Unii Europejskiej, a aspekt społeczny oraz wspieranie rozwoju sektora edukacji
jest nieodzownym tematem pojawiającym się cyklicznie w agendzie europejskiej.
Dalszy rozwój krajów Wspólnoty i ich regionów uzależniony jest od stałego
podnoszenia kwalifikacji i rozwoju osobistego jego mieszkańców. Celem wyjścia
naprzeciw temu wyzwaniu, RBWŁ podejmowało działania służące większej
aktywizacji
środowiska
naukowego,
poprzez
przekazywanie
informacji
i stymulowanie zawiązywania się międzynarodowych porozumień i wspólnych
projektów w dziedzinie Zdrowego Starzenia. Udział w wydarzeniach takich jak
Europejski Tydzień Regionów i Miast „Open Days”, czy „Bioforum” stanowił okazję do
dyskusji na arenie międzyregionalnej o przyszłości polityki wspierania sektora B+R
oraz tworzenia w jego ramach nowych, lepszych miejsc pracy z wykorzystaniem
narzędzi, jakie dostarcza Polityka Spójności i programy wspierające badania,
tj. programy ramowe. Ponadto pod patronatem i z inicjatywy Marszałka Województwa
Łódzkiego zorganizowane zostało seminarium dla Attaché ds. Zdrowia z wszystkich
krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Priorytet 4: Środowisko przyrodnicze i zrównoważony rozwój
Zgodnie z zawartymi w strategii Europa 2020 celami z zakresu zapewnienia
trwałego wzrostu, gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej korzystającej z zasobów
i konkurencyjnej, Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego podjęło działania
służące budowaniu marki województwa jako miejsca „bezpiecznego przyrodniczo”,
nie
rezygnującego
z
dynamicznego
rozwoju,
prowadzonego
jednak
z poszanowaniem środowiska. W zakresie promocji unikalnego potencjału
377
przyrodniczego RBWŁ włączyło się w organizację cyklicznych imprez odbywających
się na terenie Brukseli. Promocja Województwa odbywała się poprzez
przygotowywanie
tematycznych
wydarzeń
promocyjnych,
stanowiących
równocześnie element uzupełniający dla organizowanych konkretnych przedsięwzięć
merytorycznych (konferencji, seminariów). W związku z nowymi zasadami realizacji
Polityki Spójności oraz założeniami strategii Europa 2020, działania Biura
ukierunkowane były na dążenie do wspierania osiągnięcia celu „20/20/20” w zakresie
klimatu
i energii. Wśród wydarzeń, w których zaangażowani byliśmy jako organizator lub
uczestnik wskazać należy: Zielony Tydzień, Europejski Tydzień Zrównoważonej
Energii, Open Days 2011, Spotkanie Attache ds. Środowiska z PGE GiEK S.A.,
Open Doors Day. Równocześnie Marszałek WŁ począwszy od października
ubiegłego roku uczestniczył w pracach Komisji ds. Środowiska, Zmiany Klimatu
i Energii (ENVE) w ramach Komitetu Regionów, koncentrując się przede wszystkim
na prezentowaniu i lobbowaniu naszego stanowiska w tematach takich
jak efektywność energetyczna, zrównoważony rozwój i hałas w środowisku.
Priorytet 5: Infrastruktura techniczna w tym transportowa
W sferze infrastruktury technicznej i transportu działania RBWŁ w roku 2011
skupiły się na obszarach związanych z rewizją przebiegu sieci TEN-T. Tematowi
temu poświęcona była zaplanowana w Komitecie Regionów konferencja na temat
przyszłości TEN-T, służąca prezentacji stanowiska zgodnego z interesami
Województwa i Miasta Łodzi. Dzięki organizacji tego wydarzenia, przygotowanego
we współpracy z województwami centralnej Polski i Przedstawicielstwa PKP,
zaprezentowane zostały w Brukseli dwa największe projekty z zakresu infrastruktury
kolejowej w naszym Województwie: Kolei Dużych Prędkości oraz Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej. Wydarzenie to stanowiło kulminację ponad 2-letnich działań
lobbingowych, dzięki którym udało się umieścić linię KDP w grupie projektów sieci
głównej TEN-T w Europie. Istotnym elementem aktywności RBWŁ była
też kontynuacja współpracy z pozostałymi regionami sygnatariuszami porozumienia
w
zakresie
Korytarza
Bałtyk-Adriatyk
(projekt
TEN-T
23),
który
w postulowanej formie umieszczony został w projekcie Rozporządzenia. Biuro
zaangażowało się również w rozpowszechnianie idei i wymianę doświadczeń
związanych z budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu i wpływu takich
inwestycji na gospodarkę regionu. W tym celu zorganizowano wizytę studyjną
w terminalu multimodalnym Garocentre w La Louviere. Delegacja Województwa
spotkała się tam z byłym Ministrem Federalnym ds. Rozwoju Regionalnego Belgii –
Willy‟m Taminiaux oraz Dyrektorem Terminalu Garocentre – Alainem Lefebvre.
Spotkanie dotyczyło analizy belgijskiego przykładu partnerstwa publicznoprywatnego w odniesieniu do budowy węzłów multimodalnych. W tym miejscu należy
podkreślić także znaczenie udziału Marszałka WŁ w pracach Komitetu Regionów,
a szczególnie w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER). Umożliwiło
to podjęcie działań wzmacniających uczestnictwo Województwa w procesie
stanowienia prawa przez instytucje europejskie w obszarze planowanych zmian
i metod wdrażania m.in. europejskiej polityki spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej oraz transportu i Transeuropejskich Sieci Transportowych. Marszałek
WŁ koncentrował się w szczególności nad projektami opinii w sprawie instrumentu
„Łącząc Europę” oraz nowych wieloletnich ram finansowych UE po 2013 r.
378
Priorytet 6: Polityka miejska jako motor rozwoju Województwa Łódzkiego
Lobbowanie i stały monitoring w instytucjach europejskich oraz współpraca
z miejskimi sieciami tematycznymi w aspekcie znaczenia miast i obszarów
metropolitalnych,
aglomeracyjnych
w Polityce
Spójności
ściśle
wiązały
się z kształtowaniem nowej perspektywy programowania oraz wysokością środków
unijnych przeznaczonych na ten cel przez Wspólnotę Europejska. Biuro
uczestniczyło w pozyskiwaniu informacji i doświadczeń związanych z budowaniem
Inteligentnych Miast. Aktywizacja podmiotów z Miasta Łodzi oraz regionu
w partycypacji w wydarzeniach tematycznych i cyklicznych przedsięwzięciach
organizowanych przez instytucje unijne oraz biura regionalne była okazją
do wymiany dobrych praktyk w tej dziedzinie, a także do promocji łódzkich projektów
i osiągnięć (rewitalizacja, zrównoważony rozwój miejski, polityka metropolitalna).
Działania horyzontalne:
Poza ww. działalnością Biura, opartą o określone wcześniej priorytety,
realizowano także szereg zadań o charakterze horyzontalnym m.in. monitorowanie
prac Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu SpołecznoEkonomicznego, Rady Europejskiej (Grupa Robocza B-6), które były przekazywane
poprzez zamieszczone materiały na stronie www.bruksela.lodzkie.pl. Główne
wydarzenia odbywające się w Brukseli były na bieżąco opisywane w czasopiśmie
samorządowym „Ziemia Łódzka”.
Ponadto przekazywano podmiotom z Województwa (samorządy, izby
gospodarcze, NGO‟s, uczelnie) informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń
odbywających się w Brukseli oraz nowych grantów, konkursów i poszukiwania
partnerów do projektów w ramach szeregu programów europejskich, takich jak:
- 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego –
najważniejszy mechanizm finansowania i kształtowania badań naukowych
na poziomie europejskim.
- „Europa dla Obywateli” – wspieranie aktywnego obywatelstwa europejskiego,
angażowanie obywateli i organizacji w proces integracji europejskiej.
- „Młodzież w działaniu” – propagowanie uczestnictwa w kształceniu
pozaszkolnym, nawiązywanie kontaktów, wymiana doświadczeń, promocja
idei zjednoczonej Europy.
- ESPON 2013 - Europejska Sieć Obserwatoriów Rozwoju Terytorialnego,
powołana w celu dostarczania informacji, dowodów, analiz i scenariuszy
dotyczących warunków ramowych dla rozwoju regionów, miast i większych
obszarów Europy.
- Program TEN-T – wsparcie inwestycji z zakresu infrastruktury transportu.
- Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców – zadaniem programu jest
umożliwianie przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją działalność zdobycie
niezbędnej wiedzy i doświadczeń w przedsiębiorstwie z innego państwa
członkowskiego.
- LIFE+ – dofinansowanie projektów w trzech głównych sektorach: natura
i różnorodność biologiczna; polityka środowiskowa i zarządzanie
środowiskiem; informacja i komunikacja.
Najważniejsze informacje pozyskiwane przez Biuro były na bieżąco przekazywane
do wiadomości Członków Zarządu WŁ, właściwych komórek w Urzędzie,
379
samorządów gminnych i powiatowych, uczelni, organizacji pozarządowych,
organizacji około-biznesowych (izb handlowych, agencji, fundacji). W 2011 r.
w stolicy Unii Europejskiej wielokrotnie gościły delegacje z Województwa.
Zorganizowano wizyty, w których uczestniczyli Członkowie Zarządu, Radni Sejmiku
WŁ, przedstawiciele władz centralnych oraz reprezentanci łódzkich uczelni. Część
zrealizowanych inicjatyw, w szczególności o charakterze promocyjnym, odbyła się
w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta Łodzi, prowadzonej w oparciu
o obowiązujące od 2003 r. porozumienie. Na jego mocy w ramach RBWŁ funkcjonuje
Sekcja Miasta Łodzi, którą reprezentuje delegowany do Brukseli przedstawiciel UMŁ.
W budżecie Województwa na rok 2011 na pokrycie kosztów działalności
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli przewidziano kwotę 651.210
PLN. Uwzględnia ona koszty ponoszone samodzielnie przez Urząd (363.210 PLN)
oraz środki na zadania realizowane wspólnie z Miastem Łódź. Na drugie z w/w zadań
przeznaczono 288.000 PLN, z których 55% to środki Urzędu, a 45% stanowi wkład
finansowy Urzędu Miasta Łodzi, przekazany zgodnie z zawartym porozumieniem
w formie dotacji na pokrycie wspólnych kosztów działalności Biura.
W 2011 r. nastąpił nabór trzech nowych pracowników do Regionalnego Biura
Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz podjęto działania zmierzające do zmiany
jego dotychczasowej siedziby.
380
WYDZIAŁ DS. INFORMACJI
NIEJAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO
w zakresie ochrony informacji niejawnych:
Opracowano instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych z klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie oraz zakresu i warunków stosowania
środków bezpieczeństwa fizycznego, w celu ich ochrony.
Postępowania sprawdzające w związku z dostępem do informacji niejawnych
przeprowadzone zostały w następujących ilościach:
 tajne – wszczęto i zakończono 6;
 poufne – wszczęto 8, zakończono 7;
 zastrzeżone – wszczęto 19, zakończono 11.
Szkoleniem objęto 34 osoby. Wszystkie przeszkolone osoby podpisały
oświadczenie mówiące o tym, że zostały przeszkolone oraz otrzymują zaświadczenia
o przeszkoleniu, którego kopia dołączana jest do teczki dokumentacji postępowań
sprawdzających.
W ciągu całego roku przetworzono łącznie 236 dokumentów niejawnych
oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”, a ponadto dokonano klasyfikacji 675
dokumentów będących w dyspozycji Urzędu.
W związku z nowelizacją w dniu 05 sierp