Przedmiar robót Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi

Transkrypt

Przedmiar robót Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi
Przedmiar robót
Budowa fontanny na skwerze w centrum wsi Skowarcz
Chodniki
Lp. Podstawa kalkulacji
x
x
x
x
Opis pozycji
Ilość
Jm.
Cena
jednostkowa
Wartość
x
x
x
x
1
KNR 2-31 0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta
348,0
m2
2.
KNR 2-31 0104-07
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
348,0
m2
3.
KNR 2-31 0303
Chodnik z kostki brukowej cementowej
o grubości 6 cm na podbudowie
cementowo piaskowej
212,0
m2
4.
KNR 2-31 0303
analogia
Chodnik z kostki granitowej 4 x 6 cm
na podbudowie cementowo piaskowej z
zagęszczeniem miałem granitowym
136,0
m2
6.
KNR 2-31 0401-03
Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe 30x30
352,0
mb
7.
KNR 2-31 0402 -03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła
21,68
m3
8.
KNR 2-31 0407-05
Obrzeża betonowe zwykłe 30 x8 na
podsypce piaskowo cementowej z
wypełnieniem spoin zaprawa
cementową
352,0
mb
9.
Analiza indywidualna
Zakup i montaż ławek parkowych
8
szt
10.
Analiza indywidualna
Ogrodzenie figurki
18
mb
x
x
Przyłącze wodociągowe do fontanny
średnicy Ø 25
30,0
mb
Przebudowa instalacji elektrycznej
220V celem podłączenia fontanny
15,0
mb
Fontanna
x
x
13. Analiza indywidualna
Wykonanie rzeźby wodnej wg projektu
autorskiego wraz z uzbrojeniem w
dysze, pompy i oświetlenie
1
szt
14. Analiza indywidualna
Wykonanie zbiornika z pokrywą i
obrzeżem
1
szt
15. Analiza indywidualna
Montaż rozdzielnicy elektrycznej
1
szt
16. Analiza indywidualna
Montaż i rozruch fontanny
1
szt
Razem chodniki
Przyłącza
11.
Analiza indywidualna
12. Analiza indywidualna
Razem przyłącza
Razem fontanna
Razem

Podobne dokumenty