Przedmiar-4 - bip.przylek.pl

Transkrypt

Przedmiar-4 - bip.przylek.pl
grab6wtermomodernizacia
Podstawa
49 KNR 2-31
d . 3 0407-02
PRZEDMIAR
Lp.
6n
-""
lnlenlem spoin piaskiem
1 8 1. 7
Poszcz
e rvverve
l
81.700
RAZEM
KNR 2-31
d . 3 0403-01
I
39.500
RAZEM
KNR2-31 I
d . 3l105-05
i
I
----+----t
41
Jmz
NR 2-31
104-01
62
1<
d . 3 0101-04
lm
08 0607-01 Kacnna drewnie- prgt
o Srednicy
Ob lO mm
42
i
--'' vvvrv"'vrvsrrrduuuyrr-
37.490
RAZEM
37.490
37 49nl
RAZEM
37.490
42.000
(NR-W 2)2 1104-01
RATFM
pu>duzKf
z zaptawysamopoziomujqcel ---lm2-T
t o'zo
j
n
T_
i IAZEM
l
--_T-
it'
chowvm.
30x30t-l
".tvrl"srizsowy[ii?e-#*'-'"v
i
il,,T;o-"oo;'i'v"r.'-i
vn2
KNR 0-12t1 i-,okotikiwysokoSci
1Sc
d . 3 1122-08
d q k o m b i n o w a n q z p r z e c i n a n i e mp f y t e t - r ' ' ! v ' \ s ' \ ' q u q r r v u r r r d K l e Jm e l o -
10.760
I
16.124i
5q
RAZEM
16.124
]m
10.22
I
10.220
60 KNR 5-OB P
0401-10
338.420
It
5sINNRNKB
d . 3 i 2 01
21 1 8 _ 1 1
d a
ssa.+20
??R A'O
RAZEM
' -- - tsr' " puurozu
roznymod
0 B0 1 0 7 - 0 1
w gotowych
biuzdach
8;t:8"tt"n"
56 KNR-W5-
d a
i
' Ptzvgoro- m
walle.mpodlozamechanicznie
- prrvrrei"ni"
'"''v^rvuelrre
o-oi;il;r"""
oo
KolKow
plastykowych
w
betonowym!!13.,
I
nt\n-vv c-
d a
I
)mz
s4KNR5.08
338.421
338 42(
RAZEM i
-|--
)38.42
d ?
+
T
ffi
)oosypcecementowo-piaskowbj
39.500
7?8 a2n
RAZEM
53 KNR2-31
. l ? 0511-02
R4
m
rs.5
.i
Razem
RAZEM
porowe
pIastikowe
gt i roz
wpooroz
u'i oei;;,-';ffi ;'il'#Xiri""_ Iaparar
!^"^q
racn mocujqcych
10.22C
7
laparat
6 1 KNR5-08
u4g4-07
oz
d.3
KNR5-08 ,y,v,',c4
41quzy
Konrrotnycn
z pofEczeniem
drut_plaskownik-Tlnliilaq__szt.
0619-06
uzremra1qcej
i odgromowej
- mocowanie
strukcjq
przezprzykrgcenijdo
goio;"goi
7.000
7.000
RAZEM
7.00(
7.000
RAZEM
7.000
1.000
i
1.000
6.000
RAZEM
6.000
" , rvrazz Kon- szt.
.l?
>ZL-
szt.
lr
KNNR 5
d . 31l 304-03
i4t.
1.000
64 KNNR 5
.l?
1304-04
o 3 KNNR.W3
)5'10-02
-tsadania
i pomiary'nr,
--i
3
r
Demonta2i po
:inki pionowe 5r. 110 mm
szr.
--
-' vrvv'\vrlrvr'
4 rvvvr4vw sztucznycn - o0-
I
n
n
ly'Vkoov fr Jn.l2mant^\^,;
0 m w gr.kat l-ll- nadbudowa;ahilil-"--
Y ' s " ( u L d u z ^ d r r rlr a o Q r ' o o
-4NormaSTD Wersja4..19
RAZEM
-t
l
szr. I
49.08
0 6 l K N N R1
d.310303-01
7.000
R,AZEM
49.080
RAZEM
49.080

Podobne dokumenty