0200-H0084F

Transkrypt

0200-H0084F
Muzyka w epoce romantyzmu cz. II
Music in the Romanticism Era
Kod: 0200-H0084F
Imię i nazwisko wykładowcy: Marek Rosiak
Typ zajęć: zajęcia specjalistyczne, przedmiot monograficzny II
Zajęcia dedykowane w pierwszym rzędzie studentom specjalności ogólnofilozoficznej
Semestr i rok studiów: sem. ltni la wszystkich lat z wyj. pierwszego roku studiów licencjackich
Liczba godzin w semestrze: 30
Prerekwizyty: Muzyka klasyków wiedeńskich
Język nauczania: polski
Liczba punktów ECTS: 3
Proponowany termin: pon. 17.15 – 18.45
Cele i efekty kształcenia:
Poznanie utworów należących do żelaznego repertuaru koncertowego, ich charakteru i budowy,
założeń ideowych (filozoficznych) i kompozytorskich funkcjonujących w epoce romantyzmu, a także
elementów biografii kompozytorów. Umiejętność identyfikowania najważniejszych dzieł powstałych
w epoce romantyzmu i ogólnego rozeznania się w ich budowie, a także w odniesieniu muzyki jako
dziedziny sztuki do szerszego tła kultury epoki. Uformowanie postawy aktywnego i kompetentnego
odbiorcy sztuki.
Treści programowe:
Muzyka kompozytorów tworzących w Niemczech: Schumanna, Liszta i Mendelssohna, a także
twórców szkół narodowych: francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej. Program nie obejmuje
twórczości Chopina i Wagnera, którym poświęcone będą w przyszłości osobne wykłady
Warunki zaliczenia: Obecność na pierwszych zajęciach, nie więcej niż dwie nieobecności w
semestrze (wliczając usprawiedliwione), zachowanie absolutnej ciszy w czasie słuchania muzyki.
Końcowa praca pisemna o tematyce związanej z programem wykładu (temat i charakter pracy do
indywidualnego uzgodnienia).
Materiały dydaktyczne (Zalecana literatura i materiały pomocnicze):
Einstein A., Muzyka w epoce romantyzmu
Biografie i monografie poszczególnych kompozytorów
Kompletny tekst wykładów doręczany słuchaczom na bieżąco
Dyskografia: wybitne nagrania dokonane przez renomowane firmy płytowe
Forma zajęć i metody dydaktyczne:
Wykład doręczany w postaci wydruku wszystkim słuchaczom, krótki komentarz wprowadzający w
tematykę bieżącego spotkania i słuchanie muzyki.