Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej

Transkrypt

Protokół Nr 35/09 z posiedzenia Komisji BudŜetowej
Protokół Nr 35/09
z posiedzenia Komisji BudŜetowej RM
w Sosnowcu
w dniu 22.01.2009 roku
(godz. 14.10 – 15.00)
Posiedzenie odbyło się w sali 319 Urzędu Miejskiego w przerwie obrad sesji Rady
Miejskiej w Sosnowcu, przy udziale 19 radnych oraz 3 zaproszonych gości.
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Ad. 1. i 2.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie
porządku dziennego.
Posiedzenie otworzył radny Tomasz Bańbuła – przewodniczący komisji, który
powitał wszystkich przybyłych i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy
obecności członków komisji.
Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku dziennego posiedzenia
i wobec braku uwag wniósł o jego przyjęcie poprzez głosowanie.
W wyniku głosowania, w którym udział brało 18 radnych, w tym:
za
18,
przeciw
0,
wstrzymało się
0,
porządek dzienny posiedzenia został zatwierdzony i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie: zmian w budŜecie
miasta Sosnowca na 2009 rok /zmiana I/.
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie: zmian w budŜecie miasta
Sosnowca na 2009 rok /zmiana I/.
Radny K. Haładus na wstępie przypomniał przebieg dyskusji, jaka trwała na
posiedzeniach Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie remontu basenu przy
ul. śeromskiego.
Przewodniczący komisji stwierdził, Ŝe przyjmując budŜet na 2009 rok, rada
wyraziła zgodę na modernizację basenu, gdyŜ w budŜecie widnieje takie zadanie.
Radny K. Haładus zgodził się z wypowiedzią przewodniczącego. Następnie
stwierdził, Ŝe remont, który był moŜliwy do przeprowadzenia wcześniej jest tańszy niŜ
1
modernizacja. Dodał, Ŝe za tą kwotę moŜna wybudować nowy basen i zaapelował do
radnych, aby w głosowaniu odrzucili w/w projekt uchwały i zawnioskowali do
prezydenta o zaniechanie tej inwestycji.
Dyrektor MOSiR Z. DrąŜkiewicz przedstawił, na czym polegać będą zmiany
zgodnie z załącznikiem nr 3 do protokołu. Dodał, Ŝe zmiany te spowodują, iŜ będzie
moŜna ubiegać się o dofinansowanie z zewnątrz na modernizację basenu. Podkreślił,
Ŝe etap I wykonany będzie w bieŜącym roku i basen zostanie oddany do uŜytku
mieszkańcom. Następnie poinformował radnych, co będzie wykonywane podczas
realizacji tych dwóch etapów.
Przewodniczący komisji zapytał, czy zrealizowanie I etapu nie wpłynie na
obniŜenie estetycznego wizerunku całego obiektu.
Dyrektor MOSiR Z. DrąŜkiewicz powiedział, Ŝe wykonanie I etapu poprawi
wizerunek obiektu od strony parkingu na zewnątrz, a wewnątrz pozwoli na
zwiększenie moŜliwości rekreacyjnych obiektu. Dodał, Ŝe te zmiany pozwolą na
szybkie ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i jego realizację.
Radny K. Haładus stwierdził, Ŝe naleŜy wykonać tylko remont dachu i oddać basen
do uŜytku, a nie przeprowadzać kosztownej modernizacji. Następnie zauwaŜył, Ŝe
przesunięcie środków na zadanie Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej
na obiekcie Stadion Ludowy wraz z zapleczem zwiększyło łączną kwotę realizacji
zadania o 50% w porównaniu z przyjętym w grudniu budŜetem na 2009 rok w tym
samym zadaniu.
Dyrektor MOSiR Z. DrąŜkiewicz wyjaśnił, Ŝe w tym temacie ujęte są dwa
zadania: wykonanie boiska i wykonanie zaplecza.
Prezydent Miasta K. Górski powiedział, Ŝe kwota się nie zwiększyła, tylko
przetargi się skumulowały, poniewaŜ w poprzednim roku nie doszło do
rozstrzygnięcia przetargu. Odnosząc się do basenu powiedział, Ŝe koszt budowy
nowego basenu wynosi ok. 40.000.000,00 zł i dodał, Ŝe po modernizacji, basen
będzie słuŜył przez następne kilkadziesiąt lat, jako nowoczesny basen w starym
miejscu.
Skarbnik Miasta J. Kaczor szczegółowo wyjaśnił radnemu K. Haładusowi
przesunięcie środków w zadaniu budowa boiska.
Radny K. Haładus powiedział, Ŝe jego zdaniem naleŜy przeprowadzić tylko remont
dachu i stwierdził, Ŝe przebudowa generalna obiektu kosztuje droŜej niŜ budowa
nowego obiektu.
Radny A. Chęciński zapytał, ile kosztuje wybudowanie nowego basenu, czy
przesunięcie środków z zadania Modernizacja Stadionu Ludowego na modernizację
basenu nie spowoduje zatrzymania prac na stadionie i jakie dofinansowanie moŜna
otrzymać na modernizację basenu.
2
Dyrektor MOSiR Z. DrąŜkiewicz powiedział, Ŝe Ministerstwo Sportu i Turystyki
dofinansowuje wybudowanie nowego basenu kwotą 1.000.000,00 zł za metr bieŜący
długości basenu. Następnie poprosił radnych, aby przyjęli w/w projekt uchwały, co
pozwoli na wykonanie I etapu modernizacji basenu i podpisanie umowy na budowę
boiska z trawy syntetycznej. Dodał, Ŝe przesunięcie środków z modernizacji stadionu
jest tymczasowe i powrócą one na swoje miejsce. Następnie poinformował radnych,
Ŝe do 80% kosztów kwalifikowanych moŜna uzyskać dofinansowanie, czyli ok.
2.000.000,00 zł.
Radny W. Suwalski powiedział, Ŝe jak w/w projekt uchwały nie zostanie przyjęty,
to mieszkańcy będą mogli skorzystać z basenu dopiero za klika lat, ale tylko wtedy,
gdy zapadnie decyzja o budowie nowego basenu. Następnie opowiedział się za
przyjęciem w/w projektu uchwały.
Przewodniczący RM D. Miklasiński powiedział, Ŝe I etap modernizacji basenu
naleŜy przeprowadzić, a nad II etapem zastanowić się, czy go realizować jeŜeli nie
będzie znacznego dofinansowania z zewnątrz.
Radny M. Ornowski opowiedział się za przyjęciem w/w projektu uchwały, ale pod
warunkiem, Ŝe MOSiR w tym roku nie dostanie więcej pieniędzy z budŜetu miasta.
Dodał, Ŝe w Łazach wybudowano nowy basen za niewielkie pieniądze pochodzące od
miasta, gdyŜ większość środków pochodziła z zewnątrz.
Prezydent K. Górski powiedział, Ŝe kwota, którą przesuwają w/w projekcie
uchwały na modernizację basenu przeznaczona jest na nieckę basenową ze stali
nierdzewnej, która jest łatwiejsza w utrzymaniu i bardziej higieniczna. Następnie
poinformował, Ŝe wybudowanie nowego basenu jest bardzo kosztowne.
Radny K. Haładus jeszcze raz zaapelował, aby radni w głosowaniu nie przyjęli w/w
projektu uchwały.
Radny K. Winiarski zapytał, skąd zostaną wygospodarowane zabrane pieniądze do
zadania Modernizacja Stadionu Ludowego.
Dyrektor MOSiR Z. DrąŜkiewicz odpowiedział, Ŝe pieniądze będą pochodziły z
rezerwy budŜetowej, do której zwrócono środki, poniewaŜ z przyczyn proceduralnych
w poprzednim roku nie wykonano zadania.
Radny K. Winiarski zapytał, czy znaczna część środków z rezerwy budŜetowej
będzie przeznaczona na zadanie Modernizacja Stadionu Ludowego.
Skarbnik Miasta odpowiedział, Ŝe pieniądze niewykorzystane przez MOSiR w roku
poprzednim trafiły do nadwyŜki budŜetowej, skąd później zasilą środki na zadanie
Modernizacja Stadionu Ludowego.
Przewodniczący komisji powiedział, Ŝe przesunięcia dotyczą tylko środków w
ramach MOSiR-u i poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w projektu
uchwały. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu.
3
W wyniku głosowania, w którym udział brało 17 radnych, w tym:
za
14,
przeciw
1,
wstrzymało się
2,
komisja podjęła opinię 182/09, której tekst stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący komisji zakończył posiedzenie o godzinie 15.00.
Protokół sporządził
Mariusz Tomczyk
Sosnowiec, 2009-02-10
Przewodniczący Komisji
Tomasz Bańbuła
4
5