Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu chłodziarek

Transkrypt

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu chłodziarek
Kraków, dn. 02.01.2014
Zapytanie ofertowe
dotyczące zakupu chłodziarek laboratoryjnych
w ramach projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych
w IBSS BIOMED
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie
inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o duŜym
znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
NIP 6750005418 , REGON 000288024, KRS 0000080810
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są
Chłodziarka laboratoryjna o pojemności 500 litrów – 1 sztuka
Chłodziarka laboratoryjna o pojemności 250-300 litrów – 1 sztuka
Urządzenia fabrycznie nowe.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Chłodziarki laboratoryjne o następujących parametrach technicznych:
a) zakres temperatur zadawanej w zakresie od +2 do + 8 °C ustawianej z
rozdzielczością 0.5°C lub mniejsz ą
b) stabilność regulacji w temperaturze 4°C nie wi ększa niŜ ±1°C.
c) jednorodność temperatury w komorze nie przekraczająca ±1°C.
d) praca w temperaturze zewnętrznej: od + 10 do + 30°C.
e) pojemność uŜytkowa: 500 i 250-300 litrów
f) kolor obudowy: biały
g) liczba drzwi: 1 sztuka,
h) rodzaj drzwi: pełne z powłoką termiczną, prawe z moŜliwością zmiany strony,
i)
materiał wnętrza: stal nierdzewna.
j)
otwór na potrzeby walidacyjne do wprowadzenia czujników z zewnątrz do komory o
wielkości min. Ø20mm.
1
k) rodzaj materiału półek: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego lub ruszt ze stali
nierdzewnej,
l)
liczba półek o regulowanej wysokości wynosząca
- dla chłodziarki o pojemności 300 litrów: minimum 3 sztuki
- dla chłodziarki o pojemności 500 litrów: minimum 4 sztuki.
m) tryb automatycznego odszraniania z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz,
n) obieg powietrza w komorze wymuszony wentylatorem,
o) zewnętrzny cyfrowy wyświetlacz temperatury,
p) alarm: akustyczny i/lub wizualny przekroczenia dopuszczalnej temperatury, otwarcia
drzwi,
q) zasilanie: 230 V 50 Hz,
r) czynnik chłodzący: wolny od CFC,
s) urządzenie energooszczędne – oferent jest zobligowany do podania szacunkowego
zuŜycia energii w kWh w ciągu roku.
WyposaŜenie opcjonalne (z podaną wartością cenową)
a) protokół badania stabilności regulacji temperatury,
b) protokół rozkładu temperatury w minimum 9 punktach potwierdzający jednorodność
temperatury,
c) obudowa ze stali nierdzewnej,
d) oświetlenie wewnątrz komory,
e) praca wentylatora sterowana otwarciem drzwi.
Wymagania gwarancyjne
a) Dostawca zapewni okres gwarancji minimum 12 miesięcy liczony od daty
uruchomienia sprzętu
b) w przypadku zaproponowania krótszego okresu gwarancji oferta, jako nie spełniająca
wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona
c) Dostawca moŜe zaoferować dłuŜszy okres gwarancyjny niŜ wymieniony w pkt. a
d) Dostawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
Uwaga!
1. Dostawca moŜe zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyŜszych, lecz nie
gorszych od wskazanych przez Zamawiającego.
2. Przedmioty zamówienia muszą posiadać deklaracje zgodności CE producenta.
3. Oferent musi dostarczyć instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim.
2
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza moŜliwość powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie dłuŜej niŜ 6-8 tygodni.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złoŜona do dnia 20.01.2014 za pośrednictwem: poczty elektronicznej
na adres: [email protected], faksem na nr: +12 37 69 205, poczty, kuriera
lub teŜ dostarczona osobiście na
adres: al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków do dnia
20.01.2014 wraz z załączoną:
a) kopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niŜ sześć miesięcy przed datą
złoŜenia oferty.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.01.2014, a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod
adresem www.biomed.pl.
3. Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.
6.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biomed.pl.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1.
cena – 70%
3
2. funkcjonalność w zakresie wykorzystania przestrzeni wewnętrznej urządzenia,
obsługi: 10%.
3. okres gwarancji – 10%
4. energochłonność – 10%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
Zamawiający
zawiadomi
oferentów
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biomed.pl
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Maciej Okarmus pod numerem telefonu
+12 37 69 269 oraz adresem email: [email protected]
IX. ZAŁĄCZNIKI
Nie dotyczy
4
za