Zapytanie ofertowe

Transkrypt

Zapytanie ofertowe
Kraków, dn. 14.07.2014r.
Zapytanie ofertowe
w ramach projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych
w IBSS BIOMED
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie
inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym
znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
I. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
NIP 6750005418 , REGON 000288024, KRS 0000080810
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń
Wydziału Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych wraz z Laboratorium Technologicznym Sekcja Technologii Procesowej – 59 m2 CBR zlokalizowanego na parterze w budynku
„C” Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna, aleja
Sosnowa 8, 30-224 Kraków.
Zakres prac obejmuje część architektoniczną, konstrukcyjną przebudowy kondygnacji
parteru, wykonania instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego, wentylacji
mechanicznej i instalacji chłodu, instalacji sanitarnych oraz technologicznych –
szczegółowy opis zgodnie z pkt. nr 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres całości zamówienia określają łącznie następujące dokumenty
stanowiące załączniki do zapytania ofertowego:
2.1. Projekt wykonawczy Architektury – Zeszyt I nr projektu MAG06-BK-P-01 z dnia
14.05.2014r. obejmujący przebudowę i modernizację pomieszczeń parteru budynku
C IBSS BIOMED S.A. w zakresie wykonania nowego podziału pomieszczeń.
2.2. Projekt wykonawczy Konstrukcji – Zeszyt II nr projektu MAG06-BK-P-01 z dnia
09.05.2014r. obejmujący wykonanie
wzmocnienia stropów, nadproży, płyty
fundamentowej pod wymienniki GHP, filarków drzwiowych.
2.3. Przedmiar
robót
dotyczący
robót
budowlano-konstrukcyjnych
do
projektów
architektoniczno-konstrukcyjnych w zakresie: wykonania robót rozbiórkowych,
wykonania wzmocnień konstrukcji stropu, wykonania ścian i nadproży, prace
murarskie, tynkarskie, wylewki, izolacje, prace malarskie, wykucia, przekucia,
wykładziny przemysłowe do pomieszczeń czystych, stolarka okienna i drzwiowa,
wykonanie posadzek, sufitów podwieszanych, tynków, okładzin, robót elewacyjnych i
zewnętrznych oraz wyposażenia (modernizacja dźwigów -2szt.), dostawy i montażu
ścianek i sufitów panelowych
Uwaga: Przedstawione obmiary należy zweryfikować, zakres przedstawia główne
zadania. Należy sprawdzić zakres na miejscu oraz z dokumentacją, uszczegółowić
ofertę o detale wykonawcze.
2.4. Projekt wykonawczy Technologia – Zeszyt V nr projektu MAG06-BK-P-01 wraz z
kartami wykończenia i wyposażenia pomieszczeń
2.5. Projekt nr NO.DE 482 REVISION 4 MRC The Design and Construction of Modular
Cleanroom Wall and Ceiling Systems and Associated Accessories – dotyczy
ścianek, drzwi i sufitów podwieszanych w systemie farmaceutycznym.
2.6. Projekt wykonawczy instalacji technologicznych i sanitarnych – Zeszyt VI nr projektu
MAG06-BK-P-01 w zakresie wykonania:
• instalacji wody oczyszczonej
• instalacji wody do iniekcji WFI
• instalacja pary czystej
• instalacja pary technicznej
• instalacja sprężonego powietrza
• instalacja próżni
• instalacja kondensatu
• instalacja wody chłodniczej
• instalacja systemu inaktywacji materiałów zakaźnych
• instalacja wody wodociągowej i kanalizacji
2.7. Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej i instalacji chłodu - Zeszyt nr III
projektu MAG06-BK-P-01, instalacja klimatyzacji
2.8. Przedmiar robót dotyczący: gazowych pomp ciepła i maszynowni wody chłodniczej,
instalacji freonowej, instalacji wody chłodniczej, instalacji ciepła technologicznego,
odzysku ciepła z GHP, instalacji gazowej, instalacji wentylacji mechanicznej,
Uwaga: Przedstawione obmiary należy zweryfikować, zakres przedstawia główne
zadania. Należy sprawdzić zakres na miejscu oraz z dokumentacją, uszczegółowić
ofertę o detale wykonawcze.
2.9. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych Zeszyt IV nr projektu MAG06-BK-P-01
w zakresie wykonania:
• wewnętrznych linii zasilających
• piętrowych tablic rozdzielczych
• głównego wyłącznika pożarowego
• rozdzielnicy głównej RH,RH1 i RH2 0,4kV
• instalacji oświetlenia podstawowego
• instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
• instalacji siły i gniazd wtykowych
• systemu ochrony przepięciowej
• systemu ochrony przeciwporażeniowej
• instalacji sygnalizacji pożaru
• sieci strukturalnej, instalacja telekomunikacyjna
• oświetlenie
• instalacja monitoringu temperatur, wilgotności, kaskad ciśnień
• instalacje elektryczne i automatyki (230V, 400V)
• instalacji kontroli dostępu i domofonu
2.10.
Przedmiar robót dotyczący: demontażu istniejących instalacji, dostawy i
montażu
rozdzielnic,
opraw
oświetlenia
ogólnego,
opraw
oświetlenia
ewakuacyjnego, opraw oświetlenia zewnętrznego, osprzętu elektroinstalacyjnego,
tras kablowych, dostawy i montażu kabli oraz przewodów, wykonania pomiarów
elektrycznych,
dostawy
i
montażu
instalacji
sygnalizacji
pożaru,
systemu
okablowania strukturalnego, systemu kontroli dostępu i domofonu, wykonania
automatyki (instalacji RAHU1, RAHU2, RAHU3, RAHU4,), instalacji chłodnictwa,
RMS-monitoringu parametrów urządzeń, sieci kablowej Ethernet przemysłowej, sieci
bezprzewodowej – Acces Point, rozbudowy SCADA-Wonderware InTouch, licznika
cząstek mechanicznych w powietrzu, przeniesienie systemu inaktywacji odpadów
zakaźnych).
Uwaga: Przedstawione obmiary należy zweryfikować, zakres przedstawia główne
zadania. Należy sprawdzić zakres na miejscu oraz z dokumentacją, uszczegółowić
ofertę o detale wykonawcze.
3. Dopuszcza się zamianę zastosowanych w projekcie podzespołów, urządzeń, armatury i
osprzętu na inne o takich samych własnościach technicznych i użytkowych. W
przypadku
zmian oferta powinna zawierać zestawienie oferowanych zamiennych
podzespołów, urządzeń, armatury i osprzętu. W sytuacji, gdy projekt nie zawiera
informacji o producencie danego podzespołu, urządzenia, armatury lub osprzętu
oczekiwana jest informacja o typie i producencie.
4. Przez urządzenia/materiały równoważne Zamawiający rozumie urządzenia/materiały
posiadające
równorzędne
lub
wyższe
parametry
techniczne
i
jakościowe
jak
urządzenia/materiały wskazane przez Zamawiającego.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi, materiały, urządzenia lub roboty budowlane/instalacyjne spełniają
wymagania Zamawiającego.
5. Oferta powinna zawierać wykaz materiałów, urządzeń i podzespołów stosowanych przy
wykonaniu przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować:
- osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Kierownik Budowy) posiadającą uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.
zm.)
- osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
- osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych , posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r., Nr
243, poz. 1623 z późn. zm.)
7. Oferent musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają
odpady lub decyzję na wytwarzanie odpadów.
8. W obiekcie podczas wykonywania robót będą prowadzone prace produkcyjne, w związku
z czym niezbędne będzie dostosowanie prac do potrzeb produkcyjnych – dotyczy
zwłaszcza robót sanitarnych [wymiana instalacji wody zimne, c.w.u., kanalizacja].
9. Na wykonane prace wykonawca udziela 36 m-cy gwarancji licząc od dnia odbioru
końcowego robót.
10. W celu realizacji zamówienia Zamawiający przekazuje komplet dokumentacji projektowej
- zgodnie z wykazem zawartym pkt. nr 2. niniejszego zapytania ofertowego, po
uprzednim podpisaniu umowy o poufności przez osoby upoważnione przez oferenta do
odbioru kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na płytkach CD.
Powyższe podyktowane jest przyjętymi w dokumentacji projektowej rozwiązaniami
technologicznymi.
11. Zamawiający jest zainteresowany przedłożeniem ofert na kompleksową realizację prac w
ramach Generalnego Wykonawstwa oraz udziałem w postępowaniu konsorcjum,
jednakowoż dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na
poszczególne branże (np. instalacje elektryczne, wentylacja i klimatyzacja, roboty
budowlane itp.)
12. Oferta na kompleksową realizację prac winna uwzględniać również wyceny ścianek,
drzwi i sufitów podwieszonych w systemie farmaceutycznych.
13. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom, pod warunkiem ich wykazania i akceptacji.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: ok.maksymalnie 6 m-cy od protokolarnego
przejęcia terenu robót
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona do dnia 31.07.2014r. za pośrednictwem: poczty
elektronicznej na adres: [email protected], poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: IBSS BIOMED S.A., al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków
wraz z załącznikami, tj:
a) kopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą
złożenia oferty.
b) Regon, NIP, posiadane uprawnienia oraz inne dokumenty zwyczajowo przedstawiane.
Akceptowane są poświadczone przez oferenta kserokopie dokumentów.
c) Referencje:
• dla ofert na kompleksową realizację wszystkich prac w ramach Generalnego
Wykonawstwa lub Konsorcjum: Oferenci proszeni są o złożenie referencji z obiektów
wykonywanych w ciągu ostatnich dwóch lat (dla robót o łącznej wartości przekraczającej
kwotę min. 1 mln. zł) - w szczególności wymagane są referencje z robót wykonywanych
dla zakładów farmaceutycznych wraz z informacją o zakresie rzeczowym i finansowym
robót.
•
dla ofert na częściową realizację prac (z podziałem na poszczególne całościowe
branże, np. instalacje elektryczne, wentylację i klimatyzację itp.): Oferenci proszeni są o
złożenie referencji z obiektów wykonywanych w ciągu ostatnich dwóch lat (dla robót o
łącznej wartości przekraczającej kwotę min. 200 tys. zł) - w szczególności wymagane są
referencje z robót wykonywanych dla zakładów farmaceutycznych wraz z informacją o
zakresie rzeczowym i finansowym robót.
2. Ocena napływających ofert będzie dokonywana na bieżąco w miarę napływania ofert, w
terminie do dnia 11.08.2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie
ogłoszona
w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem www.biomed.pl.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.biomed.pl
7. IBSS BIOMED S.A. zastrzega sobie prawo dalszych negocjacji oraz prawo swobodnego
wyboru oferenta.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena – 100 %
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O
wyborze
najkorzystniejszej
oferty
Zamawiający
zawiadomi
oferentów
pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.biomed.pl.
za
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji w zakresie niniejszego zapytania ofertowego udziela Dariusz
Ząbczyński
pod
numerem
telefonu
669225079
oraz
adresem
email:
[email protected].
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Dokumenty wymienione w pkt.2 poz.2.1 – 2.10 niniejszego zapytania ofertowego,
tj. projekty wielobranżowe wykonawcze, opisy techniczne, przedmiary robót.
2. Pobranie dokumentacji będącej załącznikami będzie możliwe tylko i wyłącznie w
siedzibie Zamawiającego poprzez przekazanie oferentowi płyty CD za potwierdzeniem
odbioru oraz podpisanie klauzuli poufności (przez upoważnione do tego osoby ze strony
oferenta).