I. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania

Transkrypt

I. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania
I. OPIS TECHNICZNY
1.1
Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji
elektrycznych wewnętrznych w Budynku Domu Pomocy Społecznej w
Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 37.
1.2. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- rzuty architektoniczne
- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
- obowiązujące normy i przepisy
1.3 Zakres opracowania:
Projekt swym zakresem obejmuje następujące instalacje:
- tablice rozdzielcze i Wlz-ty.
- oświetlenia podstawowego
- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.
- gniazd wtyczkowych dedykowanych komputerom
- ochrony od porażeń prądem elektrycznym
- połączeń wyrównawczych
- ochrony odgromowej
1.4. Ocena stanu technicznego istniejącej instalacji elektrycznej
wewnętrznej.
Instalacja elektryczna w budynku została wybudowana w latach 70.
Na podstawie oględzin stwierdzono :
- w budynku występują instalacje wykonane przewodami głównie
przewodami aluminiowymi
- instalacje prowadzone są jako wtynkowe i natynkowe. Osprzęt
o znacznym stopniu zużycia. Liczne gniazda wtyczkowe bez bolców
ochronnych.
- oprawy oświetleniowe głównie żarowe także o znacznym stopniu zużycia.
Instalacje elektryczne nie spełniają obowiązujących norm
w zakresie:
- ochrony przeciwporażeniowej PN - 91/E 05009
- oświetleniowej PN - 84/E - 02033
W związku z powyższym projektuje się demontaż istniejącej instalacji oraz
wykonanie nowej instalacji zgodnie z istniejącymi
normami.
1.5 Zasilanie, tablice i Wlz-ty .
Istniejący budynek Domu Pomocy Społecznej zasilany jest obecnie
przyłączem kablowym .
W związku z tym że modernizacja instalacji elektrycznej nie spowoduje
wzrostu zainstalowanej w budynku mocy , istniejące przyłącze wraz z częścią
pomiarową nie ulega zmianie.
W miejsce dotychczasowych tablic zastosowano nowe dobrane wg. katalogu
Legrand w wykonaniu wnękowym typu RWN .
Dopuszcza się zastosowanie tablic innych producentów
o równoważnych parametrach.
W miejsce dotychczasowych wewnętrznych linii zasilających ułożyć należy
nowe wykorzystując istniejący kanał kablowy i szachty pionowe.
1.6 Instalacja oświetleniowa.
Projekt przewiduje oświetlenie pomieszczeń zgodnie z obowiązującą normą
PN /E - 02033. Jako podstawowe przyjęto oświetlenie fluorescencyjne.
Oświetlenie wszystkich pomieszczeń wykonać oprawami nastrojowymi
jedynie w pomieszczeniu jadalni zastosowano oprawy do zabudowanymi w
sufit podwieszany.
Oświetlenie pomieszczeń WC wykonać oprawami ściennymi
w wykonaniu szczelnym.
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY 3/4 x 1,5 mm2 jako
wtynkową z osprzętem podtynkowym, a w pomieszczeniach wilgotnych
szczelnym. Wyłączniki instalować na wys. 1,4 m od podłogi.
W budynku przewidziano wydzielone na korytarzach oprawy oświetlenia
nocnego oznaczone na planie literą N.
1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych i odbiorów 230 V:
Instalację gniazd wtyczkowych 230 V wykonać przewodami YDY 3 x 2,5
mm2 pod tynkiem. Zastosować gniazda pojedyncze w korytarzach, a w
pozostałych pomieszczeniach podwójne wszystkie z bolcem ochronnym.
W pomieszczeniach mieszkalnych celam bezpieczeństwa stosować w gniazda
wtyczkowe z przesłonami styków.
W pomieszczeniach wilgotnych instalować gniazda szczelne.
Gniazda instalować na wysokości 30cm. od podłogi.
1.8 Instalacja dedykowana – gniazd komputerowych.
Obwód zasilający gniazda dedykowane komputerom wykonać przewodami
YDYp3x2,5mm2 .
Doprowadzenie do gniazd DATA wykonać pt.
Przy wykonywaniu instalacji dedykowanej należy przestrzegać następujących
zasad:
- Przewody ochronne PE pełnić będą funkcje przewodów uziemiających
(uziemienia funkcjonalne) dlatego musza mieć niezawodną ciągłość od
głównej szyny wyrównawczej do każdego urządzenia.
- W celu ograniczenia w obwodach zasilających prądu upływu
do 10mA należy ograniczyć do pięciu ilość stanowisk zasilanych
z jednego obwodu.
Jeżeli prąd upływu w obwodzie przekracza 10mA należy stosować przewody
uziemiające o wysokiej niezawodności czyli 10mm Cu.)
- Obwody zasilające siec informatyczną mogą być zasilane z różnych faz ale
należy bezwzględnie przestrzegać doprowadzania przewodu fazowego do
lewego zacisku (patrząc na gniazdo wtyczkowe)
Obwód w rozdzielnicy TB zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowo prądowymi typu A tzn. reagującymi na prądy sinusoidalne i prądy pulsujące
jednopołówkowe.
Obwody zasilające zakończyć gniazdami 2P+PE 16A z kluczem. Stosować
gniazda np. typu DATA serii OPTIMA POLO lub równoważne innego
producenta.
1.9 Ochrona przepięciowa
Budynek posiada ochronę przeciwprzepięciową I stopnia .
W związku z projektowanym zasilaniem komputerów /instalacja
dedykowana/ w tablicy TB zastosowano ograniczniki przepięć klasy C
/ETITEC – Polam/
Dla urządzeń szczególnie wrażliwych (komputery, urządzenia elektroniczne)
zaleca się zastosować 3 stopień ochrony poprzez zabudowę ograniczników
przepięć klasy D. Ograniczniki klasy D są montowane bezpośrednio przy
chronionych urządzeniach.
Dobrano przewody wg grupy I z izolacją 750 V i kable z izolacją 1 kV.
Żyły ochronne PE należy łączyć z szyną wyrównawczą
i z zaciskami ochronnymi urządzeń oświetleniowych .
W pomieszczeniach sanitariatów itp. wykonać miejscowe połączenia
wyrównawcze.
Uwagi końcowe:
1. Całość prac związanych z realizacją projektu należy wykonać zgodnie z
dokumentacją techniczną, PBUE i PN/E.
II. OBLICZENIA.
2.1 Zestawienie mocy.
Zestawienie mocy obliczeniowej oraz spadki napięć dla poszczególnych
tablic rozdzielczych przedstawiono na schemacie zasilania /rys nr E-5/.
2.2. Sprawdzenie warunku szybkiego wyłączania
/ najbardziej oddalone gniazdko – tablica „T3”/
R/Ω/km/
X/Ω/km/
-----------------------------------------------------------------------------------transformator 15/04kV 400kVA
0,0046
0,0153
kabel 2xYAKY 4x95 l = 250m /L,PEN/
0,322
0,88
w.l.z 4xYKY 1x150 l= 6m /L,PEN/
0,0015
0,0001
w.l.z YDY 5x 6
l =30m /L,PE,N/
0,185
0,006
YDY 3x2.5
l=35m /L,P,N/
0,518
0,0078
----------------------------------Zc = 1.375oma
Ib = 16A ; S3101B 16A Ia = 80A wg. ch-ki t < 5s
Ia x Z = 1.25 x 80 x 1.375 = 137V , Uo = 230V
Warunek skuteczności zerowania jest spełniony.