FIRMA AMELTRON

Transkrypt

FIRMA AMELTRON
FIRMA AMELTRON
Mirosław Hańderek
ul. Batorego 28
34-325 Łodygowice
___________________________________________________________________________
PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU
LECZNICZO – REHABILITACYJNEGO DLA DOROSŁYCH „MARIA” PRZY ULICY
SŁONECZNEJ W JAWORZU
Pomieszczenie RTG
Inwestor : BZLR Szpital Opieki Długoterminowej, Jaworze ul. Słoneczna 83
Lokalizacja budynku: Jaworze ul. Słoneczna 83
Projektował :
.....................................................
mgr inż. Mirosław Hańderek
Bielsko-Biała, lipiec 2009
__________________________________________________________________________
Tel./fax +48338161661
Tel. kom. +48602494502
e-mail: [email protected]
NIP: 553-100-64-98
SPIS ZAWARTOŚCI
1.
Opis techniczny
1.1.
Przedmiot i podstawa opracowania
1.2.
Zakres projektu
1.3.
Zasilanie obiektu
1.4.
Rozdzielnia główna RG-TB0
1.5.
Tablica bezpiecznikowa T-RTG
1.6.
Instalacja oświetlenia
1.7.
Instalacja gniazd wtyczkowych
1.8.
Ochrona przepięciowa
1.9.
Ochrona przeciwporażeniowa
1.10.
Uwagi ogólne
1.11.
Łączność głosowa
Rysunki:
-
Instalacja oświetlenia elektrycznego – gabinet rentgenowski – rys. 1
-
Instalacja elektryczna - gabinet rentgenowski – rys. 2
-
Schemat zasilania – tablica T-RTG – rys. 3.
1. OPIS TECHNICZNY
1.1.
Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wewnętrzna dla gabinetu
rentgenowskiego RTG w budynku leczniczo – rehabilitacyjnym w Jaworzu
przy ul. Słonecznej 83.
Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Uzgodnienia z Inwestorem i Architektem,
- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,
- Ustawa Prawo Budowlane,
- Polskie Normy.
1.2.
Zakres projektu
Projekt obejmuje następujące elementy:
- zasilanie budynku,
- rozdzielnię główną RG-TB0,
- tablicę bezpiecznikową T-RTG,
- wewnętrzną linię zasilającą pomiędzy RG-TB0 a T-RTG,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja oświetlenia,
- ochrona przepięciowa,
- ochrona przeciwporażeniowa.
1.3.
Zasilanie budynku
Zasilanie zewnętrzne budynku realizowane jest poprzez istniejącą linię kablową – przyłącze
będącą na majątku Inwestora.
Ww. przyłącze zakończone jest na zewnętrznej ścianie budynku w złączu kablowym przy
wejściu.
Ze złącza do wyłącznika p.poż. winna być ułożona wewnętrzna linia zasilająca wykonana
przewodami 5xLgy o przekroju 50mm 2 w rurze ochronnej PCV.
Wyłącznik p.poż. winien być zabudowany w oddzielnym złączu na zewnętrznej ścianie budynku
obok złącza kablowego. Z wyłącznika p.poż. winna być wyprowadzona wewnętrzna linia
zasilająca do rozdzielni głównej.
Z rozdzielni głównej z wydzielonego pola poprzez rozłącznik bezpiecznikowy R303 63A do
T-RTG zostanie wyprowadzona w rurze ochronnej wewnętrzna linia zasilająca wykonana
przewodami 5xLgY o przekroju 25mm 2.
1.4.
Rozdzielnia główna RG-TB0
W skład rozdzielni głównej wchodzą :
- układ ochrony przepięciowej,
- rozłączniki dla zasilania tablic,
- wyłączniki różnicowoprądowe p. porażeniowe o prądzie różnicowym I∆n = 0,03A,
- zabezpieczenia obwodów członu TB0 typu S301B , S303B.
1.5.
Tablica bezpiecznikowa T-RTG
W skład tablicy bezpiecznikowej T-RTG wchodzą :
- rozłącznik FR-303,
- wyłączniki różnicowoprądowe p. porażeniowe o prądzie różnicowym I∆n = 0,03A,
- zabezpieczenia obwodów typu S301 , S303,
- lampki kontroli faz,
- układ ochrony przeciwprzepięciowej,
- transformatory 230/24V, 160VA dla zasilania lamp ciemniowych.
1.6.
Instalacja oświetlenia
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo 3 x1,5 mm2, 750V układając je pod
tynkiem . Stosować osprzęt podtynkowy typu POLO.
Wykonać
instalację
oświetlenia
ewakuacyjnego,
stosując
oprawy
oświetleniowe
z elektroinwerterem o czasie działania 3 godziny.
Instalację oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonać przewodami YDYżo 4 x 1,5 mm2, 750V
układając je pod tynkiem. Projektuje się instalację oświetlenia ewakuacyjnego i ewakuacyjnego
kierunkowego. Instalację oświetlenia ewakuacyjnego wykonać, stosując oprawy oświetleniowe
z elektroinwerterem o czasie działania 3 godziny. Oświetlenie to winno zapewnić natężenie Eśr
minimum, co najmniej 1 lux na poziomie 0,5 m od podłogi. Każda oprawa oświetlenia
ewakuacyjnego winna posiadać diodowy wskaźnik prawidłowej pracy.
1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych do odbiorników jednofazowych wykonać przewodami typu
YDYżo 3 x 2,5 mm2, 750V prowadzonymi pod tynkiem.
Obwody dla zasilania odbiorników trójfazowych wykonać jako 5-cio przewodowe , które należy
ułożyć pod tynkiem w tzw. „peszlu” .
Zasilanie urządzenia rentgena RTG wykonać przewodami 5xLgY o przekroju 16mm 2 , które
należy ułożyć w rurze DVK posadowionej w posadzce.
Należy wykonać oddzielny obwód dla zasilania lampy bakteriobójczej oraz oddzielne obwody na
napięcie 24V dla zasilania lamp ciemniowych.
1.8. Ochrona przeciwprzepięciowa
W obiekcie zastosować ochronę przeciwprzepięciową dwustopniową. Pierwszy i drugi stopień
zostanie zabudowany w tablicy T-RTG. Zastosowanie III stopnia ochrony będzie zgodne
z bieżącymi potrzebami.
1.9. Ochrona przeciwporażeniowa
W instalacji zastosować szybkie wyłączenie zasilania stosując wyłączniki nadmiarowo-prądowe
i wyłączniki ochronne przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 0,03A,
które w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia się stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu
prądu upływu wyłącznika, powodują wyłączenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej.
Przez zastosowanie wyłączników ochronnych osiągnięto dodatkowe zabezpieczenie przed
przypadkowym bezpośrednim dotknięciem (nieuziemionego) elementu znajdującego się pod
napięciem.
Po wykonaniu instalacji sprawdzić skuteczność ochrony p. porażeniowej a wyniki przedstawić
w formie protokołów.
MIEJSCOWE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
W obiekcie należy zastosować połączenia wyrównawcze na poziomie parteru. Zgodnie
z postanowieniami normy (PN-9/E-05009/701) w pomieszczeniach wilgotnych należy wykonać
lokalne połączenia wyrównawcze łączące wszystkie części przewodzące obce, znajdujące się
w strefach 1,2 i 3 ze sobą oraz z przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych.
1.10. Uwagi ogólne
1. Przejścia przewodów przez stropy i ściany wykonać w rurach umocowanych na trwałe.
2. Instalacja 1 – fazowa winna być wykonana jako 3 – przewodowa.
3. Przewód ochronny „PE” należy doprowadzić do każdego gniazda i każdej oprawy
oświetleniowej.
4. Połączenia w puszkach wykonać za pomocą kostek łączeniowych.
5. Przewody prowadzić równolegle do krawędzi sufitów i ścian układając je na podłożu nie
palnym.
6. W przypadku prowadzenia przewodów na podłożu palnym należy stosować przewody
o wzmocnionej izolacji.
7. W instalacji stosować połączenia wyrównawcze.
1.11. Łączność głosowa
Zgodnie z wymogami projektuję się instalację do komunikacji pomiędzy pomieszczeniem
sterowni 027 a pomieszczeniem RTG 026.
Łączność głosowa zostanie zrealizowana poprzez zabudowę urządzeń firmy COMMAX.
W skład instalacji wchodzą:
- stacja nadrzędna typ CM801
- stacja podrzędna typ CM800
- zasilacz typ RS1A.
UWAGA: INSTALACJĘ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI
I PRZEPISAMI BUDOWY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH .
INWESTOR MOŻE DOKONAĆ ZMIANY DOTYCZĄCE ILOŚCI OBWODÓW ,
ROZMIESZCZENIA GNIAZD ORAZ PUNKTÓW ŚWIETLNYCH POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA PRZEPISÓW I NORM ORAZ PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU
PROJEKTANTA .
Szczegółowe wytyczne Producenta i Dostawcy co do wymogów,
wyposażenia i montażu urządzenia RTG są w posiadaniu
Zamawiającego

Podobne dokumenty