zapiski historyczne - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Transkrypt

zapiski historyczne - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXVI – ROK 2011
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2009
Toruń 2011
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2009
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
URSZULA ZABORSKA i ADAM BIEDRZYCKI
współpraca
Gabriele Kempf (Marburg)
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Marian Biskup
Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow,
Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller,
Alvydas Nikžentaitis, Jürgen Sarnowsky, Jacek Staszewski, Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda,
Edward Włodarczyk, Mieczysław Wojciechowski
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja
Członkowie: Tomasz Kempa, Przemysław Olstowski, Magdalena Niedzielska, Mariusz Wołos
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.tnt.torun.pl/zapiski
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja drukowana
Redakcja stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W przygotowaniu bibliografii wykorzystano fundusze Rektora UMK
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 24,7 Ark. druk. 20,8
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
www.wzg.com.pl
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................7
Czasopisma ..............................................................................................................................7
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................15
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................18
1. Archiwa ..............................................................................................................................18
2. Biblioteki ...........................................................................................................................20
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................23
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................27
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................30
6. Geografia historyczna ........................................................................................................32
7. Język i onomastyka ............................................................................................................33
B. Pomorze Wschodnie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................39
II.
Źródła .....................................................................................................................................46
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................51
1. Geografia gospodarcza ......................................................................................................51
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................51
3. Etnografia...........................................................................................................................52
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................54
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................59
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................60
1. Ogólne ................................................................................................................................60
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................61
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................65
4. Historia sztuki ...................................................................................................................69
5. Historia książki i prasy ......................................................................................................81
VI. Kościoły i wyznania ..............................................................................................................84
VII. Regiony i miejscowości ........................................................................................................92
VIII. Osoby ...................................................................................................................................115
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................135
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................135
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................138
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. .......................................................................................140
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................141
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. ................................................................................................142
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................142
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................142
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................143
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................146
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................150
I.
II.
III.
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................158
Źródła ...................................................................................................................................160
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................161
6
[700]
1. Geografia gospodarcza ....................................................................................................161
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................162
3. Etnografia.........................................................................................................................162
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................163
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................165
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................166
1. Ogólne ..............................................................................................................................166
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................166
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................167
4. Historia sztuki ..................................................................................................................168
5. Historia książki i prasy ....................................................................................................171
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................172
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................175
VIII. Osoby ...................................................................................................................................185
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................187
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. ................................................................................................190
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................190
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................190
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................190
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................191
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................195
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................197
III. Hanza ...................................................................................................................................197
IV. Bałtyk w XV–XX w. ..........................................................................................................200
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy Łotwy i Estonii ...........................................................................202
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................202
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................207
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................220
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................236
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................236
2. Dania ................................................................................................................................239
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................239
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................239
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................242
3. Norwegia ..........................................................................................................................243
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................243
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................243
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................245
4. Szwecja ............................................................................................................................246
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................246
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................246
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................251
5. Finlandia ..........................................................................................................................254
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................254
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................254
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................256
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................260
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz.: 32, 41, 86, 216, 341, 356, 489, 1057, 1201, 2422, 2505, 2521, 2607, 2658
1. BARANOWSKI Henryk: Bibliografia
Wilna. T. 3: Za lata 1999-2005 oraz uzupełnienia / współpr. Jolanta Goławska. - Toruń,
2007
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 3
s. 141-143
2. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 4: Alicja Bykowska-Salczyńska. Bibl.
Warm.- Maz. 2009 nr 1/2: [dok. elektron.]
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_09-ie/
krąg_boruss.htm
Cz. 5: BIAŁECKA S.: Tamara Bołdak-Janowska. Bibl.
Warm.- Maz. 2009 nr 3/4: [dok. elektron.] http://www.
wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_09-ie/krąg_boruss.htm.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1541
3. BRENDA Waldemar: Materiały do
bibliografii ziemi piskiej. Cz. 13. Znad Pisy
2008/2009 nr 17/18 s. 328-339
4. CZARCIŃSKI Ireneusz, FURMAŃSKA Katarzyna: Publikacje dotyczące Grudziądza i jego regionu w latach 2007-2008 /
zest. [...]. Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 335-381
5. GDAŃSK w literaturze: bibliografia
od roku 997 do dzisiaj. T. 1: Około 998-1600
/ red. Zofia Tylewska-Ostrowska; oprac. Dagmara Binkowska [et al.]. - Gdańsk: słowo/
obraz terytoria, 2009. - 328, [3] s.: il. - (Biblioteka Gdańska. Literatura)
6. GŁOWIŃSKA Anna: Powiat ostródzki: bibliografia piśmiennictwa lat 1945-1955.
Okolice Ostródy 2009 s. 169-188
7. JOCHUMS Gabriele: Bibliographie Friedrich III./I.: Schrifttum von 1657
bis 2008 / bearb. v. [...]. - Berlin: Geheimes
Staatsarchiv, 2009. - XI, [1], 197 s. - (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz. Arbeitsberichte; 10)
8. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina za 2008 rok. Kronika Szczec. 2008
Nr 27 (dr. 2009) s. 287-310
9. ZABORSKA Urszula: Bibliografia
miasta Torunia za rok 2008 wraz z uzupełnieniami / współpr. Adam Biedrzycki. Rocz.
Tor. 2009 [R.] 36 s. 327-433
797 poz.
10. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2007 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich / współpr. Gabriele
Kempf, Norbert Kersken; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
- Toruń, 2009. - 314 s. - (Zapiski Historyczne;
T. 74 Supl.)
3281 poz.
Wersja elektron.: http://opac.bu.umk.pl/isis/POM_
2007.pdf
II. CZASOPISMA
Zob. też poz.: 149, 337, 339
11. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo
Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2009 [T.] 33. - 326, [2] s.: il., faks., mapy,
portr., tab., wykr.
12. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk
2009 T. 11. - 510 s.: faks., tab.
8
[704]
Ogólne
13. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Henryk Gawroński,
Izabela Seredocha. - Elbląg
2009 T. 9. - 260, [2] s.: tab.
14. ACTA Sueco-Polonica / Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie.
Instytut Skandynawistyki; ed. Witold Maciejewski, Lech Sokół. - Warszawa
2008/2009 nr 15 (dr. 2009). - 312 s.: il.
15. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.
- Hamburg
2009 Bd. 31. - 244 s.
16. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen. - Hamburg
2009 Bd. 39. - XVI, 474, 16 s.
17. ANNABERGER Annalen. Jahrbuch
über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund. - Bonn: Roloff
2009 Bd. 17. - 278 s.: il.
Wersja elektron.: www.annaberger-annalen.de
18. ARCHÄOLOGISCHE Berichte aus
Mecklenburg-Vorpommern / Archäologische Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e.V. - Waren
2009 Bd. 16. - 226 s.: il.
19. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]. - Kiel:
Ludwig
2008 Bd. 94 (dr. 2009). - 279, [1] s.: il.,
mapy
20. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde
Westpreussens e.V. / im Auftrag der Copernicus-Vereinigung zsgest. v. Rüdiger Koke. -
Münster/Westf.: Nicolaus-Copernicus-Verl.,
2008
Gesamtregister Bände 1 (1967) bis 19 (2004). - 100 s.
21. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
przew. kol. red. Maria Berent. - Bydgoszcz
2009 nr 1-2
Od nr 2 przew. kol. red. Danuta Kaczmarek
22. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn
2009 nr 1-4
Dokument elektron.: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
23. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2009 R. 50 nr 1-4
24. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum.
Newsletter der Arbeitsgemeinschaft „Bibliotheca Baltica” / Bibliothek der Hansestadt
Lübeck. - Lübeck
2009 Bd. 19. - 29 s.: il.
Wersja elektron.: http://baltica.lnb.lv/newsletter-online
25. BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej / Fundacja Generał Elżbiety
Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek; red. nacz. Katarzyna Minczykowska. Toruń
2009 nr 1-2
Poprz. tyt.: Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum
Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek
26. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska,
Daniel Żegunia. - Lębork
2009 nr 32. - 74 s.: il., portr.
27. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2009 R. 7 nr 1-37
[705]
Ogólne
9
28. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka /
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk.
Edward Breza. - Gdańsk
2009. - 277 s.
/ red. nacz. Waldemar Rezmer. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK
2009 [T.] 1. - 626 s.: il., faks., mapy, portr.,
tab., wykr.
Polem.: BREZA Edward: Zoilowska krytyka „Biuletynu” i Rady Języka Kaszubskiego, Pomerania 2009
nr 4 s. 42-44 [dot. Biul. za 2007 r., rec. zob. bibliogr. za
2008 r. poz. 33]. - Repl.: MAKURAT Hanna: Odpowiedź
na prawdziwie „Zoilowską krytykę...” pana profesora
Edwarda Brezy, Pomerania 2009 nr 5 s. 36-38. - Polem.:
BREZA Edward: Glosy do „Odpowiedzi” Hanny Makurat, Pomerania 2009 nr 6 s. 41-43
36. FESTE Boyen. Pismo Towarzystwa
Miłośników Twierdzy Boyen / red. Jan Sekta,
Wojciech Chodakowski. - Giżycko
2009 z. 12. - 96, [1] s.: il., tab. + 1 CDRom
29. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”; red. Robert Traba. - Olsztyn
2009 [nr] 46. - 271, [1] s.: il.
37. FOLIA Scandinavica Posnaniensia /
Adam Mickiewicz University of Poznań; ed.
Witold Maciejewski, Grzegorz Skommer. Poznań
2009 Vol. 10. - 261 s.
30. CHOJNICKI Biuletyn Informacyjny
„Filomata” / red. nacz. Bogdan Kuffel. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO
2009 nr 5. - 168 s.: il., faks., portr., tab.
38. FORSCHUNGEN zur Baltischen
Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts
2009 Bd. 4. - 362 s.: mapa
31. DARŁOWSKIE Zeszyty Naukowe /
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Darłowskiej;
kom. red. Leszek Walkiewicz, Zbigniew Mielczarski. - Darłowo
2009 Nr 8. - 116 s.: il., portr.
Zeszyt poświęcony Zbysławowi Góreckiemu (19261991), pisarzowi, publicyście, animatorowi kultury
32. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2009 [T.] 10. - 574, [1] s.: il., tab.
Zob. też: GIESZCZYŃSKI Witold: Bilans dziesięciolecia „Ech Przeszłości”: bibliografia zawartości za lata
2000-2009. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 557-574
33. ELBLĄSKIE Studia Muzealne / Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu; red. Mirosław Marcinkowski. - Elbląg
2009 [T.] 1. - 231 s.: il., tab., wykr. + Plan
miasta Elbląga
34. ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stiftung e.V. - Osnabrück:
Druck- u. Verlagshaus Fromm
2009 Nr. 60. - 240 s.: il.
35. EUROPA Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej i państw bałtyckich
Rec.: PLATH Ulrike, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16
(dr. 2009) s. 572-578 [rec. dot. Bd. 1-2]
39. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki /
kol. red. Jan Iluk [et al.]. - Sopot: Parafia Kościoła Ewang.- Augsb.
2009 Vol. 3. - 273 s.: il., mapa
40. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin. - Gdynia
2009 Nr 78-83
41. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2009 Jg. 127. - XI, [1], 251 s.: il., mapa
Zob. też: HENN Volker: Hansische Geschichtsblätter: Register für die Jahrgänge 101-125 (1983-2007).
Hans. Gesch.- blr 2009 Jg. 127 s. 131-150
42. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft
(DBLiB e.V.); Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2009 Bd. 56. - 274 s.: il., tab.
10
Ogólne
43. JANTAROWE Szlaki. Pomorski
kwartalnik turystyczno-krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Gdański; red. nacz. Jerzy Szukalski. - Gdańsk
2009 R. 52 nr 1-4
JAROCKA M.: Elżbieta Zawacka: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa... = poz. 1865
44. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. David J. Smith. - [S.l.]
2009 Vol. 40 nr 1-4
45. KAUNO Istorijos Metraštis / red. Zigmantas Kiaupa. - Kaunas: Vytauto Didžiojo
Univ. l-kla
2009 T. 10. - 178, [2] s.: tab.
46. KLUKA. Biuletyn Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach / oprac.
Kazimierz Ignacy Ostrowski. - Chojnice
2008. - 32 s.: il., faks., portr.
2009. - 40 s.: il., portr.
47. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2009 R. 24 nr 1-4
48. KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk
2008 R. 43-44 z. 47
Rec.: BIENIECKI Ireneusz, Nautologia 2009 R. 44 nr
146 s. 221-222
49. KOMUNIKATY
Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek
Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński.
- Olsztyn
2009 nr 1-4
50. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2009 T. 29. - 153, [1] s.: il., portr.
Tom nosi tytuł: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku 2008
[706]
51. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Emilia Gawrońska. - Koszalin
2009 R. 37 nr 1-12
52. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie;
red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
2009 [nr] 3. - 226 s.: il., faks., portr., tab.
53. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2008 Nr 27 (dr. 2009). - 310 s.: il., faks.,
portr., tab.
54. KUJAWSKO-POMORSKIE Komunikaty Konserwatorskie / Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków; red.
Sambor Gawiński. - Bydgoszcz
2006/2007 [T.] 1 (dr. 2009). - 251, [1] s.:
il., tab.
55. LATVIJAS Vēsture / Latvijas
Universitāte; red. Ļubova Zīle. - Rīga
2007 [nr] 1-4
56. LATVIJAS Vēstures Institūta Žurnāls.
- Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds
2009 [nr] 1-4
57. LIBRI Gedanenses / Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska; przew. kom.
red. Zbigniew Nowak. - Gdańsk
2007 T. 25 (dr. 2009). - 278, [10] s., [10]
s. tabl.: il.
58. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2008 [nr] 1-2 (dr. 2009)
59. LIETUVOS Istorijos Studijos. - Vilnius: Viln. Univ. l-kla
2005-2009 T. 15-24
60. LINGUISTICA Bidgostiana / red.
Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego
[707]
11
Ogólne
2009 Vol. 6. - 164 s.
61. LITHUANIAN Historical Studies /
Lithuanian Institute of History; S[tephen] C.
Rowell. - Vilnius
2007 Vol. 12 (dr. 2009). - VI, 160, [2] s.:
tab.
62. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Antanas Tyla. - Vilnius
2009 T. 55 Nr. 1-4
63. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur / Archiwum Mazurskie; Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku;
red. Grzegorz Białuński. - Giżycko
2009 T. 12. - 175 s.: il.
64. MATERIAŁY do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia
Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy;
kom. red. Bogna Derkowska-Kostkowska,
Agnieszka Wysocka, Lech Łbik. - Bydgoszcz
2009 z. 14. - 157, [1] s.: il., mapa, tab.
65. MATERIAŁY Muzeum Etnograficznego w Toruniu / red. Hubert Czachowski [et
al.]. - Toruń: Muz. Etnogr.
2009 nr 1. - 121, [2] s.: il.
Nr zawiera materiały z sesji naukowej: Marian Pieciukiewicz [1904-1983]: życie i działalność
66. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2009 R. 53 [nr] 1-12
67. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2009 R. 18 z. 1-12
68. MILITARIA Pomorskie. Rocznik Pomorskiego Muzeum Wojskowego / kol. red.
Arkadiusz Kaliński, Łukasz Nadolski, Grzegorz Kotlarz. - Bydgoszcz
2009 nr 3. - 260 s.: il., portr.
69. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muze-
um Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2008 nr 10 (dr. 2009). - 239 s.: il.
70. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2009 R. 44 nr 146
71. NORDOST-Archiv. Zeitschrift für
Regionalgeschichte. Neue Folge / Red. Konrad Maier. - Lüneburg: Nordost-Inst.
2007 Bd. 16 (dr. 2009). - 663 s.
2008 Bd. 17 (dr. 2009). - 416 s.: il.
T. 16 pt.: National-Texturen: National-Dichtung als
literarisches Konzept in Nordosteuropa. - T. 17 pt.: Über
den Weltkrieg hinaus: Kriegserfahrungen in Ostmitteleuropa 1914-1921
72. NOTES. Rocznik dziennikarzy Pomorza / red. Jerzy Model. - Gdańsk: Stow.
Dziennikarzy RP, Oddz. Morski
2008 (dr. 2009). - 247, [1] s.: il., faks.,
portr.
73. OKOLICE Ostródy / red. Waldemar
Mierzwa. - Ostróda: Burmistrz Miasta Ostróda; Ofic. Wydaw. „Retman”
2009. - 190, [2] s.: il., pl., portr.
Rec.: SZCZEPAŃSKI Seweryn, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 3 s. 455-458
74. POMERANIA. Miesięcznik społeczno-kulturalny / red. Iwona Joć. - Gdańsk: Zarząd Gł. Zrzesz. Kasz.- Pom.
2009 nr 1-12
Od nr 6 red. Edmund Szczesiak
75. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.V. - Lübeck-Travemünde
2009 Jg. 47 H. 1-4
76. POMORANIA Antiqua / Muzeum
Archeologiczne w Gdańsku; red. Henryk Paner. - Gdańsk
2009 T. 22. - 305 s., [1] k. tabl. skł.: il.,
tab.
77. POMORSKIE Wiadomości Filatelistyczne / Polski Związek Filatelistów. Okręg
Gdańsk; red. Krzysztof Krupa. - Gdańsk
12
[708]
Ogólne
2000 [R. 1 nr 1]-2
2001 R. 2 nr 1-3
2002 R. 3 nr 1. - 72 s.: il.
2003 R. 4 nr 1. - 80 s.: il.
2004 R. 5 nr 1. - 88 s.: il., mapa
2005 R. 6 nr 1. - 137 s.: il., tab.
Od 2003 r. wyd. Okręg Pomorski
78. PORTA Aurea. Rocznik Instytutu
Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego /
red. nauk. Andrzej Woziński. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.
2009 [T.] 7/8. - 472, [2] s.: il., portr.
85. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons
Bobowik. - Ełk
2008 T. 5 (dr. 2009). - 213 s.: il., portr., tab.
86. ROCZNIK Gdański / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych; red. Edmund
Kizik. - Gdańsk: Wydaw. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009). - 193, [4]
s.: tab.
Zob. też: ZACHCIAŁ Iwona: Bibliografia zawartości
„Rocznika Gdańskiego” 1927-2006. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2009. - 174, [1] s.
79. PREUSSENLAND. Mitteilungen der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und aus den
Archiven der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. - Marburg/L.: Elwert
2009 Jg. 47 Nr. 1-2
87. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2009 nr 21. - 302 s., [4] s. tabl.: il., pl., tab.,
wykr.
80. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. Edmund Cybulski, Andrzej Offmański.
- Szczecin
2009 R. 37 nr 1-12
88. ROCZNIK Grudziądzki / Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Grudziądzu; Muzeum im. ks. dr Władysława
Łęgi w Grudziądzu; red. Wiesław Sieradzan.
- Grudziądz
2009 T. 18. - 381 s.: il., faks., portr., tab.
81. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz
Białecki. - Szczecin
2009 R. 24 z. 1-2
89. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2009 T. 13. - 238, [1] s.: il., tab.
82. REGIONY i Pogranicza / Centrum
Badań Wschodnich Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; red. Tadeusz Baryła. - Olsztyn
2008 nr 1. - 224, [1] s.: tab., wykr.
2009 nr 2. - 265, [1] s.: mapy, tab., wykr.
90. ROCZNIK Muzeum Okręgowego
w Toruniu / red. Marek Rubnikowicz, Bogusław Uziembło, Joanna Biela. - Toruń: Muz.
Okr.
2008 T. 17 (dr. 2009). - 176 s.: il., mapy, tab.
83. ROCZNIK Dobromiejski / Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście; red. nacz. Janusz Filipkowski. - Dobre
Miasto
2009 T. 3. - 298, [4] s.: il., tab.
84. ROCZNIK Elbląski / Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Elblągu; red.
Andrzej Groth. - Elbląg
2009 T. 22. - 496 s.: il., faks., tab., wykr.
91. ROCZNIK Olsztyński / Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie; red. Janusz Cygański. - Olsztyn
2009 T. 18. - 485, [3] s.: il., faks., portr.,
wykr.
T. 17 ukazał się w 1997 r.
92. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. Sopot
2009 [T.] 21. - 274 s.: il., pl., portr. + [2]
s. tabl. skł.
[709]
13
Ogólne
93. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew.
zesp. red. Piotr Stolarczyk. - Bydgoszcz
2009 R. 10. - 375 s., [14] s. tabl.: mapy,
wykr.
94. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; przew. zesp. red. Jerzy Auksztol.
- Gdańsk
2009. - 336 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
95. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2009 R. 10. - 330 s., [8] s. tabl.: mapy,
wykr. + Aneks 14 s.
96. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew.
zesp. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2009. - 382 s., [14] s. tabl.: mapy, wykr.
97. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Agnieszka Zielińska. - Toruń
2009 [R.] 36. - 436 s.: il., tab.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 362-364 [rec. dot. 2008 R. 35]
98. ROCZNIK Warmińsko-Mazurski /
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie; red. Maryla Paturalska. - Olsztyn
2009 T. 2. - 120 s.: il., pl., tab.
Rec.: ŚWIDERSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 4 s. 575-580 [rec. dot. 2008 T. 1]
99. ROCZNIK Żuławski. - Nowy Dwór
Gdański: Stow. Miłośn. Nowego Dworu
Gdań.
2009. - 84 s.: il., mapy
100. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2009 [nr] 1(4). - 263 s.: il., faks., mapy,
portr., tab.
101. SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Jari Ojala. - [S.l.]: Taylor & Francis
2009 Vol. 34 No. 1-4
102. SIANOWSKIE Zeszyty Historyczne
/ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sianowskiej;
red. Stanisław Kamiński. - Sianów: Feniks
2008 nr 3-5
Red. nr 4 Sylwia Bagińska-Kijek; red. nr 5 Ryszard
Wątroba
103. SŁUPSKIE Studia Historyczne /
Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol.
red. Jerzy Hauziński. - Słupsk
2009 nr 15. - 246 s.: il., pl., portr., tab.
104. STUDIA Angerburgica / Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie; Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego
Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna”;
red. Stanisław Achremczyk, Jerzy OkuliczKozaryn, Marian Pokropek. - Węgorzewo
2009 T. 15. - 172, [4] s.: il., faks., tab.
105. STUDIA Ełckie / red. nacz. Wojciech Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2009 [T.] 11. - 420, [1] s.: il.
106. STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Świeżyński. - Gdańsk-Oliwa: Kuria Metropolitalna Gdańska
2009 T. 24-25. - 352, [3] s.: il., tab.; 309,
[2] s.: tab.
Red. T. 25 Adam Romejko
107. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
ks. Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2009 Nr 14. - 229 s.
108. STUDIA Maritima / Polish Academy of Science. Committee of Historical
Subjects [et al.]; ed. by Edward Włodarczyk.
14
Ogólne
- Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.
2009 Vol. 22. - 168 s.: il., mapy, tab.
109. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej.
- Pelplin: „Bernardinum”
2009 T. 41. - 331 s.
[710]
117. VANA Tallinn / Tallinna Linnavalitsus; toimetus Raimo Pullat. - Tallinn: Estopool
2009 [T.] 20. - 283 s.: il.
118. VIKING and Medieval Scandinavia
/ ed. Stefan Brink, John Hines, Judy Quinn.
- Turnhout: Brepols
2009 [Vol.] 5. - VIII, 325 s.: il., mapy, tab.
110. STUDIA Warmińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”; red. nacz. Jan Guzowski.
- Olsztyn
2009 T. 46
119. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Paweł Rabczyński.
- Olsztyn
2009 R. 64 nr 99-104
111. STUDIA Węgorapskie / Uniwersytet
Warszawski. Instytut Archeologii; Muzeum
Kultury Ludowej w Węgorzewie; red. Jerzy
Marek Łapo, Janusz Janowski. - Warszawa
2009 T. 1. - 151, [1] s.: il., faks., tab.
120. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus
dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; Hrsgr. Hans-Jürgen Kämpfert. - Münster: Westpreussen-Verl.
2009 Bd. 59. - 144 s., XVI s. tabl.: il., faks.
112. STUDIA Zamkowe / Muzeum Zamkowe w Malborku; red. Mariusz Mierzwiński. - Malbork
2009 [T.] 3. - 135 s.: il., faks., portr., tab.
121. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions,
powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Piotr Stolarczyk.
- Bydgoszcz
2009 R. 6. - 276, [1] s., [16] s. tabl.: mapy
113. TEKI Kociewskie. Czasopismo społeczno-kulturalne / Zrzeszenie KaszubskoPomorskie. Oddział Kociewski; red. Michał
Kargul, Krzysztof Korda. - Tczew
2009 z. 3. - 152 s.: il.
Wersja elektron.: http://www.kaszubi.pl/kbi/download/Kociewskie_Teka3.pdf
114. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2009 R. 18 nr 1-4
115. UNIVERSITAS Gedanensis / Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne; red. Zdzisław Kropidłowski. Gdańsk
2009 R. 21 nr 1/2
116. UNSERE Ermländische Heimat.
Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für
Ermland / Historischer Verein für Ermland.
- Münster
2009 Jg. 55 H. 1-4. - XII S.
122. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk
2009. - 256 s., [10] s. tabl.: mapy, wykr.
123. WOJEWÓDZTWO WarmińskoMazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2009. - 257 s., [8] s. tabl.: mapy
124. WOJEWÓDZTWO
Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2009. - 283 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
[711]
15
Ogólne
125. ZACHODNIOPOMORSKIE Wiadomości Konserwatorskie / red. Teresa Jasiunas. - Szczecin: Zach.-pom. Woj. Konserw.
Zabytk.
2009 R. 3. - 148 s., [16] s. tabl.: il., faks., tab.
126. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2009 T. 74 z. 1-4 + Suplement
Zob. też: JEZIORSKI Paweł A.: Obchody jubileuszu
stulecia „Zapisek Historycznych”. Zap. Hist. 2009 T. 74 z.
1 s. 187-189.
Zob. też poz.: 337
127. ZAPISKI Puckie / Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowy; Urząd Miasta
Puck; przew. kom. red. Jan Perszon. - Puck
2009 nr 8. - 167 s.: il., faks., tab., portr.
128. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2009 nr 16-17
129. ZEITSCHRIFT für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands. Beiträge zur
Kirchen und Kulturgeschichte des Preussenlandes / Schriftl. Hans-Jürgen Karp. - Münster
2007 Bd. 52
Rec.: KIZIK Edmund, Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 178-179
130. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für
Ostforschung / Red. Marco Wauker. - Marburg: Herder-Inst.
2008 Jg. 58 H. 1-4. - 596 s.
Red. H. 4 Christoph Schutte
131. ZESZYTY Bałtyckie / Urząd Miasta Szczecina; Uniwersytet Szczeciński; Rada
red. Janusz Ruszkowski [et al.]. - Szczecin
2009 [z.] 6. - 118 s.: il., mapy, tab.
132. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Jacek
Knopek. - Chojnice
2009 nr 24. - 229, [2] s.: il., faks., portr.,
tab.
133. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni; red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska. - Gdynia
2009 nr 4. - 383, [1] s.: mapa, tab., wykr.
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. poz. 1354
134. ZESZYTY Kulickie = Külzer Hefte /
Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz;
red. Lisaweta v. Zitzewitz. - Kulice
2009 Nr 5. - 197, [2] s.
135. ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik.
- Wałcz: Wydaw. Media Zet
2009 nr 5. - 159 s.: il., portr., tab.
136. ZNAD Pisy. Wydawnictwo poświęcone Ziemi Piskiej / Muzeum Ziemi Piskiej;
red. nacz. Waldemar Brenda. - Pisz
2008/2009 nr 17/18. - 343, [1] s.: il., pl.,
tab., wykr.
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz.: 261, 308, 516, 769, 865, 1554, 2103, 2625
137. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. für die Zeit vom 4. Oktober 2007 bis zum
8. Oktober 2008. Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94
(dr. 2009) s. 253-259
138. BUSKE Norbert: Jahresbericht der
Arbeitsgeminschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V. (AG) 2008. Balt. Stud.
N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 270-277
139. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Zjednoczeni w idei: pięćdziesiąt lat dzia-
16
[712]
Ogólne
łalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
(1956-2006). - Gdańsk, 2006
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 346-355
140. STUBBE- da LUZ Helmut: „Die
Arbeit in der gewohnten Form fortgesetzt?”:
der Verein für Lübeckische Geschichte und
Altertumskunde, die Bremer Historische
Gesellschaft und der Hansische Geschichtsverein. Blr f. Dt. Landesgesch. 2005/2006 Jg.
141/142 s. 289-345
—————
141. BOBOWIK Alfons: Sprawozdanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego
w E ł k u za 2008 rok. Rocz. Ełcki 2008 T. 5
(dr. 2009) s. 8-11
142. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary, REMBALSKI Tomasz: Działalność Instytutu Kaszubskiego w G d ańsku w 2009 roku.
Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 431-439
143. DUDA Daniel: Polskie Towarzystwo
Nautologiczne w okresie od 21 października
2006 do 18 października 2008 r. Nautologia
2009 R. 44 nr 146 s. 10-22
148. STASIEWICZ Krystyna, TOMKIEWICZ Ryszard: Sprawozdanie z działalności
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w latach 2005-2009.
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4 s. 581-586
149. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w To r u n i u . - Toruń: TNT
2008 [nr] 62 (dr. 2009). - 59, [3] s.
150. ZAWACKA-WAKARECY Dorota:
Sprawozdanie z działalności Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej
oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za
rok 2008. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2009
nr 1 s. 54-60, tab.
—————
151. HECKMANN Dieter: Militärgeschichte des Preussenlandes: Jahrestagung
der Historischen Kommission für ost- und
westpreussische Landesforschung: Schloss
Bütow [B y t ó w ], 3. bis 4. Oktober 2008.
AHF-Information. Tagungsberichte 2009 Nr 4:
[dok. elektron.] http://www.ahf-muenchen.
de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2009/00409.pdf
Z siedzibą w G d y n i
144. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2009 R. 44 nr 146 s. 226-232
152. KWIATKOWSKI Krzysztof: Konferencja o historii wojskowej Prus. Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 2 s. 145-151
Bytów, 3-4 X 2008 r.
145. ŻEBROWSKI Mariusz: Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa
Historycznego - Oddział w G r u d z i ą d z u
za lata 2007-2008. Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s.
301-302
153. KNOPEK Jacek: Sprawozdanie
z sympozjum naukowego „Związki C h o j n i c i Człuchowa na przestrzeni dziejów”:
(Chojnice-Człuchów, 6-7 czerwca 2008 r.).
Zesz. Chojn. 2009 nr 24 s. 183-185
146. WALASEK Grzegorz: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w K o s z a l i n i e : sprawozdanie z działalności w roku
2008. Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2009 T. 29 s. 144-153, il.
154. KWIATKOWSKI Krzysztof: Konferencja w rocznicę „Rzezi g d a ń s k i e j ” z 1308
roku. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 2 s. 151-155
147. FAFIŃSKI Łukasz Paweł: Sześćdziesięciolecie Oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego w O l s z t y n i e : sprawozdanie. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 165-166
Gdańsk, 12-13 XI 2008 r.
155. GAWLITTA Severin: Religionsgeschichte im nördlichen Ostmitteleuropa im
19. Jahrhundert. Unsere Erml. Heimat 2009
Jg. 55 Nr. 2/3 s. VIII
G i e s s e n , 3-4 IV 2009 r.
[713]
Ogólne
156. HIRSCHHEYDT Magnus v.: Melanchthon und Calvin im Ostseeraum:
Symposion anlässlich des 500. Geburtstages
Johannes Calvins und des 450. Todestages
Philipp Melanchthons. H-Soz-u-Kult 2009:
[dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2915
Toż zob.: AHF-Information. Tagungsberichte 2009
Nr. 264: [dok. elektron.] http://www.ahf-muenchen.de/
Tagungsberichte/Berichte/pdf/2009/264-09.pdf.
G r e i f s w a l d , 11-15 XI 2009 r.
157. KLATT Stefan: Bericht über die Tagung „Glaube, Macht und Pracht: geistliche
Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik” vom 27. bis 30. November 2007 in Greifswald. Archäol. Nachrichtenblatt 2009 Bd. 14 s. 242-245
Toż: Archäol. Zs. 2008 Bd. 49 (dr. 2009) s. 235-240
158. KNUST Martin: Greifswald, 27. bis
29. August 2008: „Musica Baltica: Towards
a Baltic network”. Musikforschung 2009 Jg. 62
H. 1 s. 49-51
159. PORADA Haik Thomas, SCHLEINERT Dirk: Die schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692 bis 1709: eine GIS-gestützte Auswahledition des ersten deutschen
Katasters im Internet. H-Soz-u-Kult 2009:
[dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2845
Konferencja, Greifswald, 9-10 X 2009 r.
160. HECKMANN Dieter: Memel als
Brücke zu den baltischen Ländern: Kulturgeschichte Klaipedas vom Mittelalter bis ins 20.
Jahrhundert. Preussenland 2009 Jg. 47 Nr. 2
s. 33-36
Toż zob.: AHF-Information. Tagungsberichte 2009
Nr. 189: [dok. elektron.] http://www.ahf-muenchen.de/
Tagungsberichte/Berichte/pdf/2009/186-09.pdf.
K ł a j p e d a , 19-20 VI 2009 r.
161. PUŠINSKYTĖ Lijana: Konferencija
„Naujas žvilgsnis į Klaipėdos miesto ir krašto
istoriją”. [Konferencja „Nowe spojrzenie na
Kłajpedę i historię lokalną”]. Liet. Ist. Metraštis 2008 [nr] 1 (dr. 2009) s. 186-187
Kłajpeda, 8 V 2008 r.
162. KOWALSKA Monika Anna: „Tutaj
pociąg się zatrzymał... Przesiedlenia przymu-
17
sowe z Pomorza Zachodniego i na Pomorze
Zachodnie w latach drugiej wojny światowej i wkrótce po niej na tle innych migracji
przymusowych w XX wieku”: sprawozdanie
z konferencji naukowej studentów i młodych naukowców uniwersytetów w Berlinie, Frankfurcie nad Odrą, Gdańsku, Marburgu, Osnabrück, Szczecinie, Wrocławiu
i Würzburgu, Akademia Europejska K u l i c e -Külz, 9-12.10.2008. Prz. Zach.- pom. 2009
R. 24 z. 2 s. 222-228
163. ZSCHIESCHANG Christian: Konferenz zum tausendsten Todestag Bruns von
Querfurt: Leben - Werk - Wirkungsstätten:
Veranstaltet vom Geisteswissenschaftlichen
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig [L i p s k ]
(GWZO): Burg Querfurt, 13. bis 14. März
2009. AHF-Information. Tagungsberichte
2009 Nr. 72: [dok. elektron.] http://www.
ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2009/072-09.pdf
Toż: H-Soz-u-Kult 2009: [dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2626
164. DORBACH Kinga: Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich: sprawozdanie z konferencji naukowej, M r ą g o w o
15-17 maja 2008 roku. Echa Przeszłości 2009
[T.] 10 s. 533-535
165. BIOLIK Maria: Sprawozdanie z sesji naukowej: „Profesor Kazimierz Nitsch badacz dialektów Warmii i Mazur”, [O l s z t y n ]
22 października 2008. Pr. Językozn. / Uniw.
Warm.- Maz. 2009 Z. 11 s. 273-274
166. CYBULSKI Marek: Sprawozdanie
z XII Sympozjum Dialektologiczno-Onomastycznego Nazwy i dialekty Pomorza dawniej
i dziś, R e w a , 17-18 XI 2008 r. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 443-446
167. SCHÄFER Heiko: Bericht über das
15. Kolloquium zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit in Mecklenburg-Vorpommern am 8. Oktober 2008 in R o s t o c k .
Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm.
2009 Bd. 16 s. 212-214
18
[714]
Ogólne
168. NAWROLSKA Grażyna: Międzynarodowa Konferencja „Hanzeatyckie miasto
Ryga jako pomost między wschodem a zachodem”, [R y g a ] 23-25 września 2008. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 491-492
175. KROMP Dorota: System obozów
niemieckich na Pomorzu i terenach sąsiednich (1939-1945). Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2009 nr 1 s. 36-38, il.
169. GRULKOWSKI Marcin: Konferencja naukowa o klasztorach w średniowiecznym mieście północnej Europy. Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 1 s. 179-183
176. KWIATKOWSKI Krzysztof: Konferencja „Krajobrazy miejskie strefy bałtyckiej
w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych”. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 184-187
S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i , 15-16 V 2008 r.
170. POGORZAŁA Ewa: Konferencja
„Litwini - historia i kultura”: (S z r e n i a w a
28-29 czerwca 2008). Acta Balt.- Slav. 2009
[T.] 33 s. 311-314
171. DRZEWIECKA Dorota: Konferencja zorganizowana w ramach obchodów
60-lecia Archiwum UMK (To r u ń 10 października 2008 r.). Rocz. Tor. 2009 [R.] 36 s.
313-315
172. FALKOWSKA Joanna: Seminarium
naukowe „Profesor Elżbieta Zawacka - w stulecie urodzin”, Toruń 19 marca 2009 roku.
Acta Univ. N. Copern., Pedagogika 2009 [Z.]
25 s. 231-234
173. GARBACZEWSKI Witold: Konferencja „Dorobek naukowy Mariana Gumowskiego [1881-1974]. W 35. rocznicę śmierci”,
23 października 2009 r., Instytut Historii
i Archwistyki UMK w Toruniu. Wiad. Numizm. 2009 T. 53 z. 2 s. 293-294
174. KROMP Dorota: Prof. dr hab. gen.
bryg. Elżbieta Zawacka (1909-2009): materiały do biografii. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2009 nr 2 s. 96-101, il.
Sesja popularnonaukowa, Toruń, 4 XI 2009 r.
Konferencja, Toruń, 5 XI 2008 r.
Toruń, 20-21 XI 2008 r.
177. SELIN
Leszek:
Sprawozdanie
z w e j h e r o w s k i e g o seminarium pn. Leon
Roppel (1912-1978) i wejherowska „Klëka”
(1937-1939) oraz jego współpracownicy. Acta
Cassubiana 2009 T. 11 s. 447-449
16 XII 2008 r.
178. DOBROSIELSKA Alicja: Sprawozdanie z konferencji naukowej Z dziejów
kultury krain nadbałtyckich. Pruskie baby
kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska
codzienność?, Wę g o r z e w o 4-5 października 2007 r. Stud. Angerburgica 2009 T. 15 s.
124-129
179. KOŚCIELNIAK Karol: Sprawozdanie z obrad III Międzynarodowej Sesji „Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego” // In: Studia
z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T.
11. - Poznań, 2009. - S. 193-200
Wo l i n , 20-22 VII 2007 r.
180. PORADZISZ Magdalena: Gdańsk
w czasach nowożytnych: miedzy luterańską
ortodoksją a wielością wyznań w wolnym
mieście: IV Polsko-Niemieckie Seminarium
Naukowe Wr o c ł a w -Halle, Gdańsk, 27
maja - 3 czerwca 2007 r. Barok 2008 [R.] 15
[nr] 1 s. 263-266
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz.: 215, 302, 546, 559, 936, 1893, 1972, 2099,
2174, 2405, 2993
ARCHIVFÜHRER zur Geschichte Pommerns... =
poz. 2171
181. BALTIC connections: archival guide
to the maritime relations of the countries
around the Baltic Sea (including the Netherlands) 1450-1800. Vol. 1-3 / ed by. Lennart
Bes, Edda Frankot, Hanno Brand. - Leiden,
2007
[715]
19
Ogólne
Rec.: KIZIK Edmund, Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 180-182. - KIZIK Edmund, Acta Pol.
Hist. 2009 [Vol.] 99 s. 164-167
182. INFORMATOR o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej: (stan
na dzień 31 grudnia 2008 roku) / red. Jerzy
Bednarek, Rafał Leśkiewicz; Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa,
2009. - 1247 s., [16] s. tabl.: mapy. Bibliogr. s.
1133-1143. Sum. Zsfg. Sod.
Z treści: ODDZIAŁ Instytutu Pamięci Narodowej
w Białymstoku: Delegatura w Olsztynie / oprac. Daniel
Białuński s. 505-515. - ODDZIAŁ Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku / oprac. Robert Chrzanowski, Anna
Nadarzyńska s. 517-561. - ODDZIAŁ Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku: Delegatura w Bydgoszczy / oprac.
Krzysztof Bartosik [et al.] s. 563-610. - ODDZIAŁ Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie / oprac. Tomasz
Dźwigał s. 963-996
188. LÖFFLER Anette: Fragmente liturgischer Handschriften des Deutschen Ordens
im Historischen Staatsarchiv Königsberg
[K r ó l e w i e c ]. Tl. 3: Nr. 301-383, D1-3:
Gesamtregister für die Tl. 1-3. - Marburg:
Elwert, 2009. - V, 165 s.: il. - (Einzelschriften
der Historischen Kommission für Ost- und
Westpreussische Landesforschung; 28)
Tl. 2 zob. bibliogr. za 2004 poz. 209
189. GRASSMANN Antjekathrin: Über
das Archiv des Hansischen Geschichtsvereins.
Hans. Gesch.- blr 2009 Jg. 127 s. 123-128
W Lubece
190. GÓRSKA Justyna, WEŁNIAK Arkadiusz: Archiwum Państwowe w E l b l ą g u
z siedzibą w Malborku. Rocz. Elbl. 2009 T. 22
s. 469-476
183. WIŚNIEWSKA Olga: Norwegian
sources for the history of trade and navigation in Pomerania in the 2nd half of the 19th
century. Stud. Marit. 2009 Vol. 22 s. 59-72.
Streszcz.
191. FECKER Carsten: Die Bestände
des Staatsarchivs in O l s z t y n (Allenstein).
Unsere Erml. Heimat 2009 Bd. 55 Nr. 2/3 s.
XI-XII
184. ŻEGLIŃSKA Anna: Zastosowanie
analizy procesów archiwotwórczych w opracowaniu pruskich archiwów rodowych. Echa
Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 499-512
192. KASPAREK Danuta: Zespół akt
Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego
w Łodzi (1945-1950) w zasobie Archiwum
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s.
407-421
—————
185. KLIMEK Robert: Nieznane materiały archiwalne o toporkach kamiennych
z okolicy Kruklanek. Masovia 2008 T. 11 s.
199-204, il.
W Museum für Vor- und Frühgeschichte w B e r l i n i e
186. ZAWADZKI Wojciech: Opis zasobu
archiwalnego parafii w Kończewicach. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 337-367
Przechowywane w Arch. Diec. Elbl.
187. KUBICKA Katarzyna: Problem
przechowywania i archiwizacji akt luźnych
na przykładzie dolnej kancelarii miasta
G d a ń s k a (w XVII-XVIII w.) // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace
dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 205-213
193. KOPICZKO Andrzej: Zbiory archiwalne dotyczące kanoników regularnych
laterańskich w Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie // In: Przemijanie i trwanie: kanonicy regularni laterańscy
w dawnej i współczesnej Polsce. - Kraków,
2008. - S. 197-208
194. MAKSYMOWICZ Sławomir J.:
Uzdrowisko Cranz w XIX wieku w świetle
akt z Archiwum Państwowego w Olsztynie:
zarys problematyki. Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 4 s. 525-532
195. OLSZTYŃSKIE archiwa: informator / red. Danuta Kasparek. - Olsztyn: Pol.
Tow. Hist., Oddz.; Wydaw. Littera, 2009. - 98
s.: il.
20
[716]
Ogólne
196. SEKUNDA Anna: Polskojęzyczne edykty i rozporządzenia Fryderyka II
dotyczące Prus Wschodnich i Zachodnich
w zbiorach olsztyńskich bibliotek, archiwów
i muzeów. Masovia 2008 T. 11 s. 33-68
197. SZYDŁOWSKA Joanna: Ocenzurowane dziedzictwo: Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
w Olsztynie. Napis 2009 Ser. 15 s. 337-349
198. WACŁAWIK Beata: Akta Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Królewcu
przechowywane w Archiwum Państwowym
w Olsztynie // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn,
2009. - S. 227-232
199. GUT Agnieszka, GUT Paweł: Zbiory
sfragistyczne w zasobie Archiwum Państwowego w S z c z e c i n i e // In: Zbiory pieczęci
w Polsce. - Warszawa, 2009. - S. 121-135: il.
200. NOWICKA-JEŻOWA Alina: Sarmater i Skog-Kloster, tre mil från Uppsalu: Polonica i Stockholmssamlingar från samlingar
i slottet Skokloster - med en litteraturhistorikers ögon. (The Poles of the old stamp (so Calles
Sarmatians) in Skog-Kloster, three miles away
from Uppsalu: Stockholm [S z t o k h o l m ]
Polonica of Skokloster Castle collection senn
by a historian of letters). Barok 2007 [R. 14]
specialnummer s. 101-109. Sum.
201. TEOD OROWICZ-HELLMAN
Ewa: Skoklostersamlingen: ett krigsbyte från
Polen i Riksarkivet i Stockholm. (The Skokloster Collection: war-booty from Poland in
the National Archives in Stockholm). Acta
Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr. 2009) s.
155-167
202. LENZ Wilhelm: Grasleben, Goslar,
Göttingen, Koblenz: Stationen der ausgelagerten Bestände des Revaler Stadtarchivs
(1944-1990). Forsch. zur Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 259-267
Ta l l i n n
203. DUCZKOWSKA-MORACZEWSKA Henryka, KIERZKOWSKA Bożena:
Sześćdziesiąt lat Archiwum Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w To r u n i u // In: Jubileusz 60-lecia Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: 10 października
2008: materiały z konferencji. - Poznań, 2009.
- S. 15-44: il., faks., portr., tab., wykr.
204. HERDZIN Beata: Działalność edukacyjno-popularyzatorska Archiwum Państwowego w Toruniu // In: Archiwistyka na
uniwersytetach, archiwistyka w archiwach.
- Toruń, 2009. - S. 225-234
205. KIERZKOWSKA Bożena: Sprawozdanie z jubileuszu 60-lecia Archiwum UMK
[w Toruniu]. Klio (Toruń) 2009 [nr] 12 s.
215-219
206. Die URKUNDEN des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien [W i e d e ń ]:
Regesten. Teilbd. 1-3 / nach dem Manuskript.
v. Marian Tumler; hrsg. v. Udo Arnold. - Marburg, 2006-2007
Rec.: BÜNZ Enno, Neues Archiv f. sächsische Gesch.
2009 Bd. 80 s. 331-335
2. Biblioteki
Zob. też poz.: 21, 23, 57, 181, 196, 343, 401, 463, 836,
855, 1053, 1057, 1068, 1074, 1079, 1181, 1274, 1592,
1676, 1683, 1726, 2174, 2179, 2297, 2339
207. DYGDAŁA Bogusław: Biblioteki
parafialne w diecezji chełmińskiej w XVII
i XVIII wieku. Czasy Nowożytne 2009 T. 22
s. 145-161. Zsfg.
208. GARBER Klaus: Schatzhäuser des
Geistes: alte Bibliotheken und Büchersammlungen im Baltikum. - Köln, 2007
Rec.: SCHWIDTAL Michael, Nordost-Arch. N.F.
2008 Bd. 17 (dr. 2009) s. 355-362
—————
209. TRYPUĆKO Józef: The catalogue
of the book collection of the Jesuit College in
B r a n i e w o held in the University Library in
Uppsala. Vol. 1-3 / ext. a. compl. by Michał
Spandowski, ed. by M. Spandowski, Sławomir Szyller. - Uppsala; Warszawa, 2007
[717]
Ogólne
Rec.: BORAWSKA Teresa, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 2 s.
101-106. - BORAWSKA Teresa, Acta Pol. Hist. 2009 [Vol.]
99 s. 176-181. - TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa, Acta
Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr. 2009) s. 287-291
210. JUTRZENKA-SUPRYN
Dorota:
Założenia, problemy i realizacja konserwatorskiej ochrony zabytkowego księgozbioru
w Bibliotece E l b l ą s k i e j . Rocz. Elbl. 2009
T. 22 s. 299-323, il. Zsfg. Sum. Sod.
211. DZIENIS Helena: Jacob Kabrun
[1759-1814] i jego księgozbiór. Libri Gedan.
2007 T. 25 (dr. 2009) s. 228-245. Sum. Zsfg.
Kupiec, kolekcjoner dzieł sztuki z G d a ń s k a
212. HANDBUCH des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 23-26: Danzig,
Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Abt. 1: Gedanensia.
Tl. 1-4 / mit e. bibliotheksgesch. Einl. u. e.
komment. Bibliogr. v. Klaus Garber; hrsg. v.
Stefan Anders, Sabine Beckmann, K. Garber
unter Mitarb. v. Stefania Sychta. - Hildesheim:
Olms-Weidmann, 2009. - 1338 s. Bibliogr. s.
51-60
213. JASIEWICZ Jan Jerzy: Graduał
Z.9822 - editio medicaea ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedan. 2007 T. 25
(dr. 2009) s. 28-65, [6] s. tabl. Sum. Zsfg.
214. JASIEWICZ Jan Jerzy: Krzyżacka
tradycja liturgiczno-muzyczna w świetle
źródeł zachowanych w Bibliotece Gdańskiej
PAN. Libri Gedan. 2007 T. 25 (dr. 2009) s. 1127. Sum. Zsfg.
215. KOCIUMBAS Piotr: Verzeichnis
der Danziger Gelegenheitskantaten des 18.
Jahrhunderts aus den Beständen der Danziger Bibliothek der Polnischen Akademie der
Wissenschaften und des Staatsarchivs Danzig. Stud. Niemcozn. 2009 T. 43 s. 73-94
216. MELLER Beata: Bibliografia Biblioteki Gdańskiej. Libri Gedan. 2007 T. 25 (dr.
2009) s. 218-227. Sum. Zsfg.
217. PELCZAR Maria: Sprawozdanie
z działalności Biblioteki Gdańskiej PAN
21
w 2007 roku. Libri Gedan. 2007 T. 25 (dr.
2009) s. 251-260
218. PSZCZÓŁKOWSKA
[Zenobia]
Lidia: „Index librorum” i rękopiśmienne
inwentarze bibliotek prywatnych w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 33-57. Sum.
219. SZYBOWSKA Urszula: Fragment
prywatnego księgozbioru gdańskiego kupca
George’a Tönnigesa zachowany w zbiorach
Biblioteki Gdańskiej PAN. Tor. Stud. Bibliolog. 2009 nr 1 s. 49-56, il. Sum.
220. ŚWIERKOSZ Krystyna: Papiery
Stanisława Strumph Wojtkiewicza [18981986] w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN:
(dokumenty - rękopisy - maszynopisy - fotografie - pocztówki - druki). Libri Gedan. 2007
T. 25 (dr. 2009) s. 121-178. Sum. Zsfg.
221. GEISS Jürgen: Mittelalterliche
Handschriften in G r e i f s w a l d e r Bibliotheken: Verzeichnis der Bestände der Bibliothek
des Geistlichen Ministeriums (Dombibliothek St. Nikolai), der Universitätsbibliothek
und des Universitätsarchivs. - Wiesbaden:
Reichert, 2009. - LVI, 359 s., [8] k. tabl.: il.
222. THÜMMEL Hans Georg: Die Frühgeschichte der Greifswalder Universitätsbibliothek. Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 29-42
223. ČESNULEVIČIŪTĖ
Danutė,
STEPONAVIČIŪTĖ Danutė: Medžiaga apie
Martyną Jankų Klaipėdos universiteto bibliotekos rinkiniuose. [Materiały dotyczące Martynasa Jankusa w Bibliotece Uniwersyteckiej
w K ł a j p e d z i e ]. Knygotyra 2009 T. 52 s.
242-248
224. DAMBRAUSKIENĖ
Ramunė:
Mažosios Lietuvos lietuviškų giesmynų rinkinys Kauno [K o w n o ] apskrities viešojoje
bibliotekoje. (The collection of Lithuanian
hymnals of Lithuania Minor in Kaunas
Country Public Library). Knygotyra 2009 T.
52 s. 145-162. Sum.
22
[718]
Ogólne
225. SZYMONIAK Eugeniusz: 60 lat
miejskiej Biblioteki Publicznej w Ł o b z i e .
Bibl. Zach.- pom. 2009 R. 50 nr 2 s. 91-99
226. SIUCIAK Aleksandra: Książki Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku
Malborskiego w zbiorach Biblioteki Muzeum
Zamkowego w M a l b o r k u . Stud. Zamkowe
2009 [T.] 3 s. 93-111, il., faks. Sum.
227. KOPICZKO Andrzej: Konfiskata
książek w Bibliotece Wyższego Seminarium
Duchownego „Hosianum” w O l s z t y n i e
w 1960 roku. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 3 s.
351-374. Zsfg.
228. OBŁĄK Jan, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja, WOJTKOWSKI Julian:
Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. - Olsztyn,
2007
Rec.: BŁAŻEWICZ Paweł, Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 443-448. - MARSZALSKA Jolanta Małgorzata, Echa
Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 513-516. - ZBUDNIEWEK Janusz, Arch., Bibl. i Muz. Kośc. 2009 T. 91 s. 399-402
229. BIBLIOTEKA Wyższego Seminarium Duchownego w P e l p l i n i e : historia i dzień dzisiejszy / red. Stanisław Grunt,
Anastazy Nadolny. - Pelplin: „Bernardinum”,
2009. - 142, [2] s.: il., faks., portr., wykr.
Treść: NADOLNY Anastazy: Biblioteka w latach
1828-1945 s. 13-31. - FLISIK Małgorzata: Biblioteka w latach 1945-1992 s. 33-56. - FLISIK Małgorzata: Biblioteka
w latach 1992-2009 s. 57-72. - GRUNT Stanisław: Historia budynku nowej biblioteki s. 73-90. - KUROWSKA
Beata: Nowa biblioteka: fundusze s. 91-107. - GAWDZIK
Anita, GAWDZIK Marek: Architektura nowej biblioteki
s. 109-131
230. GÓRA Barbara: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
1828-2000. - Kraków, 2007
Rec.: LICHAŃSKI Jakub Z., Odrodz. i Reform. w Pol.
2009 T. 53 s. 326-331
231. GÓRA Barbara: Krakowskie katolickie czasopisma religijne okresu dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach Biblioteki
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie // In: Kraków - Lwów: książki, czasopisma,
biblioteki. T. 7. - Kraków, 2005. - S. 463-479
232. TONDEL Janusz: Inkunabuły
w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie. - Toruń, 2007
Rec.: LICHAŃSKI Jakub Z., Odrodz. i Reform. w Pol.
2009 T. 53 s. 326-331
233. WAGNER Arkadiusz: Ryciny śrutowe z Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie: unikatowe dzieła grafiki piętnastowiecznej // In: Visibilia
et invisibilia w sztuce średniowiecza: księga
poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. - Warszawa, 2009. - S.
359-374: il.
234. RYMAR Edward: Biblioteka Ostenów-Bismarcków w P ł o t a c h . Cz. 3: Stare i nowe tropy rozproszenia zbiorów. Bibl.
Zach.- pom. 2009 R. 50 nr 3/4 s. 32-35, il.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 237
235. BIAŁECKI Tadeusz: Ze wspomnień
mojej pracy w W[ojewódzkiej] i M[iejskiej]
B[ibliotece] P[ublicznej] w S z c z e c i n i e .
Bibl. Zach.- pom. 2009 R. 50 nr 2 s. 40-51
236. KOSMAN Janina: Książnica Pomorska w Szczecinie jako miejsce kulturowego
współistnienia społeczeństw w Euroregionie
Pomerania // In: Historia książki na terenach
pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych. - Zielona Góra,
2005. - S. 70-81. Zsfg. s. 168-169
237. KOSMAN Janina: Z historii dawnych szczecińskich bibliotek stowarzyszeniowych. Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 3 s.
77-106
238. TOMCZYŃSKA Elżbieta: Bibliografia dorobku naukowego uczelni źródłem
informacji w erze cyfrowych technologii na
przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego. Fol. Bibliologica 2009 Vol. 51 s. 91-100
239. Die PRIVATBIBLIOTHEKEN in
Ta l l i n n und Pärnu im 18. Jahrhundert /
bearb. v. Raimo Pullat. - Tallinn: Estopol,
2009. - 160 s.
[719]
23
Ogólne
240. MADAJEWSKA Beata: Projekt
EURIDICE: dostęp on-line do unikatowych
kolekcji regionalnych Książnicy Kopernikańskiej w To r u n i u // In: Świat w obrazach:
zbiory graficzne w instytucjach kultury - ich
typologia, organizacja i funkcje. - Wrocław,
2009. - S. 201-207. Sum.
241. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA Renata: Sprawozdania olsztyńskich szkół średnich z przełomu XIX i XX wieku w zbiorach
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 41-50. Zsfg.
242. STARK Werner: Kantiana w Toruniu. Filo-Sofija 2008 R. 8 nr 1 s. 23-30
W Bibl. Uniwersyteckiej w Toruniu
243. TOMKOWIAK Katarzyna: Biblioteki
na Podgórzu koło Torunia w latach 1920-1939.
Tor. Stud. Bibliolog. 2009 nr 1 s. 57-74. Sum.
244. ŻYWULSKI Łukasz: Odkryta na
nowo biblioteka kościoła parafialnego w Galinach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Toruniu. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4 s.
587-591
3. Muzea, wystawy
Zob. też poz.: 50, 52, 65, 69, 90, 104, 127, 196, 387, 388,
393, 489, 529, 1000, 1022, 1402, 1547, 1633, 1651, 1701,
1752, 1762, 1828, 1851, 1857, 1872, 2208, 2297, 2484,
2651, 2698, 2738, 2831
245. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubskich pamiątek skarbnice: o muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach
i funkcjach społecznych. - Gdańsk, 2008
Rec.: GĄSIOROWSKI Andrzej, Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 365-369
________________________
246. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h : sprawozdanie
z działalności w roku 2008. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2009 T. 29 s.
134-143, il.
247. KAJKOWSKI Kamil: Dwa znaki
pielgrzymie ze zbiorów Muzeum Zachodnio-
Kaszubskiego w B y t o w i e . Nasze Pomorze
2008 nr 10 (dr. 2009) s. 11-18, il.
248. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie: sprawozdanie z działalności w roku 2008. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2009 T.
29 s. 101-112, il.
249. KOPYDŁOWSKI Janusz: Sprawozdanie z działalności Muzeum ZachodnioKaszubskiego w Bytowie w 2007 roku. Nasze
Pomorze 2008 nr 10 (dr. 2009) s. 215-224, il.
Toż za 2008 r. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr. 2009)
s. 225-235, il.
250. HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w C z ł u c h o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2008. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2009 T. 29 s.
124-133, il.
251. POTOMSKA Renata: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2008.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2009 T. 29 s. 113-123, il.
252. MARCINKOWSKA Ewa: Muzeum regionalne jako sposób Emilii Sukertowej-Biedrawiny [1887-1970] na trafienie do
„duszy Mazurów”. Rocz. Hist. Muz. Hist. Pol.
Ruchu Lud. 2005 nr 21 s. 176-208
Muz. Mazurskie w D z i a ł d o w i e
253. ADAMCZYK Piotr: Pionki do gier
planszowych w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w E l b l ą g u . Elbl.
Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 81-86, il., tab. Sum.
254. DOMINO Jerzy: Plan Elbląga z roku
1808 ze zbiorów Muzeum ArcheologicznoHistorycznego w Elblągu. Elbl. Stud. Muz.
2009 [T.] 1 s. 169-176. Sum.
255. GIZIŃSKA Małgorzata: Elbląski
zbiór gipsowych odlewów gemm z kolekcji
barona Philipa von Stosch [1691-1757]. Elbl.
Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 177-186, il. Sum.
24
[720]
Ogólne
256. JAGODZIŃSKI Marek F.: Dziedzictwo kulturowe w programie Lagomar: projekty zrealizowane przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu. Elbl. Stud.
Muz. 2009 [T.] 1 s. 207-210, il.
257. LASKOWSKA Krystyna: Zbiory etnograficzne w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Elbl. Stud. Muz. 2009
[T.] 1 s. 187-192, il. Sum.
258. TROCKA Ewa: Działalność Muzeum w Elblągu w latach 1990-1999. Rocz. Elbl.
2009 T. 22 s. 459-467
259. TROCKA Ewa: Z dziejów elbląskiego muzeum, czyli kronikarska opowieść
o działalności wystawienniczej, edukacyjnej
i promocyjnej MAH w 2008 i pierwszej połowie 2009 roku. Elbl. Stud. Muz. 2009 [T.] 1
s. 211-223
260. BLACHARSKA Wiktoria: Kresy II
Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w G d a ń s k u -Oliwie // In: Dziedzictwo i pamięć
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej: materiały I Muzealnych Spotkań z Kresami [...].
- Warszawa, 2009. - S. 207-216: tab.
261. CHRZANOWSKI Robert, NADARZYŃSKA Anna: Materiały audiowizualne
zgromadzone w archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Prz. Arch.
IPN 2009 T. 2 s. 207-238, il.
262. LITWIN Jerzy: Muzeum morskie:
naturalna konieczność, regionalna atrakcja
czy nieustające źródło. Nautologia 2009 R. 44
nr 146 s. 97-102
Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
263. PURC-STĘPNIAK Beata: Obrazy wnętrz kościelnych w galerii malarstwa
niderlandzkiego Muzeum Narodowego
w Gdańsku. Porta Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 210266, il. Zsfg.
264. SIENICKI Ignacy: Statek-muzeum
„Sołdek”. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk: Centr. Muz.
Morskie, 2009. - 75, [1] s., [7] s. tabl. [w tym
skł.]: il. - (Publikacje Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Informatory, Przewodniki, Katalogi Wystaw). Sum.
265. PŁAZA-OPACKA Dagmara: Muzeum Miasta G d y n i z morzem w tle. Muzealnictwo 2009 [T.] 50 s. 78-86, il. Sum.
266. KURZYŃSKA Małgorzata: Akwamanila z Górnej Grupy w zbiorach Muzeum
im. ks. dr. Władysława Łęgi w G r u d z i ą d z u . Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 103108, il. Sum.
267. MARKIEWICZ Malwina: Muzeum
Oręża Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie z działalności w roku 2008. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2009 T.
29 s. 78-100, il.
268. SZUMOWSKA Monika: Muzeum
w K o s z a l i n i e : sprawozdanie z działalności w roku 2008. Koszal. Zesz. Muz. Seria
B-IX: Muzealnictwo 2009 T. 29 s. 5-33, il.
269. CIEŚLIŃSKI Adam: Zur Methode
der Identifizierung von Artefakten aus dem
ehemaligen Prussia-Museum am Beispiel
ausgewählter Funde der Wielbark-Kultur.
Barbaricum 2009 T. 8 s. 39-52, il.
W Królewcu
270. NOWAKOWSKI Wojciech: Die wiedergewonnenen archäologischen Archivalien
für die Ostpreussische Archäologie: das Fundarchiv des Königsberger Prussia-Museums:
Aussage eines Benutzers. Archäol. Nachrichtenblatt 2009 Bd. 14 [H.] 2 s. 107-120, il.
271. SOKOLOVA Svetlana: Muzeum
Brama Frydlandzka [w Królewcu]. Borussia
2009 [nr] 46 s. 136-139, il.
272. TAIMIŅA Aija: „... aus ächten
und unverfälschten Quellen”: Ernst Hennig
[1771-1815], Wilhelm Friedrich Freiherr von
Ungern-Sternberg [1752-1832], Johann Christoph Brotze [1742-1823] und ihre Arbeit
an den Dokumenenten aus dem Geheimen
Archiv in Königsberg. Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 115-144. Sum.
[721]
Ogólne
273. ZAREMBA Janusz: Muzeum Zamkowe w Kw i d z y n i e w latach 1985-2008.
Jantar. Szlaki 2009 R. 52 nr 1 s. 14-17, il.
274. PRUSKA Mariola, TESMER Bogumiła: Sprawozdanie z działalności Muzeum
w L ę b o r k u za 2008 rok. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2009 nr 32 s. 48-67, il.
275. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Pyxide de la première moitié du XIIIe siècle
dans la collection du Musée du Château de
Marienburg (M a l b o r k ). Bull. du Musée
National de Varsovie 2009 [Vol.] 42 no 1-4 s.
8-13, il.
276. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Romańska pyksida (Pixis) z Limoges z połowy XIII wieku w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku. Stud. Zamkowe 2009 [T.]
3 s. 5-23, il. Sum.
277. BARTOŚ Magdalena: Muzeum im.
Johanna Gottfrieda Herdera w M o r ą g u :
Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie = Johann Gottfried Herder Museum in
Morąg: Branch of the Museum of Warmia
and Mazury in Olsztyn. - Olsztyn: Muz. Warmii i Mazur, 2009. - 31, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
278. DYMOWSKI Arkadiusz, SOBIERAJ Jarosław: Monety rzymskie w zbiorach
Działu Archeologii Muzeum Warmii i Mazur
[w O l s z t y n i e ]. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s.
383-401, il. Sum. Zsfg.
279. RZEMPOŁUCH Andrzej: Nabytki
do działu Sztuki Dawnej [Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie] w latach 1988-2008.
Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 87-197, il., portr.
Sum. Zsfg.
Acc.: KLUK Iwona B[eata], RZEMPOŁUCH A.: Bibliografia publikacji naukowych i popularnonaukowych
odnoszących się do zbiorów i działalności Działu Sztuki Dawnej (pozycje poszczególnych autorów zestawione
w porządku chronologicznym). Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s.
198-212
280. SYRWID Danuta: Funkcje i użyteczności kart pocztowych w zbiorach muzealnych na przykładzie kolekcji Muzeum War-
25
mii i Mazur w Olsztynie. Rocz. Olszt. 2009 T.
18 s. 267-290, il. Sum. Zsfg.
281. GŁOWNIAK-PONIEWSKA Karolina: Zabytkowe karczmy na przykładzie
obiektów z Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w O l s z t y n k u .
Rocz. Mazur. 2009 T. 13 s. 3-18, il.
282. SKROBOT Wiesław: Gymnasial
Sammlung Osterode: początki muzealnictwa
o s t r ó d z k i e g o . Okolice Ostródy 2009 s.
57-64, il. portr.
283. MACIEJEWSKA Katarzyna: Muzeum Pomorza Środkowego w S ł u p s k u :
sprawozdanie z działalności w roku 2008.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2009 T. 29 s. 34-62, il.
284. KUFFEL Bogdan: Koncepcja funkcjonowania Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej
w S t ę b a r k u : możliwości adaptacji do warunków chojnickich. Zesz. Chojn. 2009 nr 24
s. 179-182
285. MAKAŁA Rafał: Muzeum prowincjonalne?: geneza, historia i koncepcja
rozwoju Muzeum Narodowego w S z c z e c i n i e . Muzealnictwo 2009 [T.] 50 s. 148-160,
il. Sum.
286. PAWŁOWSKA Agnieszka: Zbiory sfragistyczne w Muzeum Narodowym
w Szczecinie // In: Zbiory pieczęci w Polsce.
- Warszawa, 2009. - S. 239-251: il.
287. VOGEL Beniamin: Instrumenty
muzyczne w zbiorach Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Stud. Musicologica Stetinensis
2009 [nr] 1 s. 171-189, il. Sum.
288. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2008. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2009 T. 29 s. 63-77, il.
289. DEMBEK Magdalena, URBAŃSKA
Iwona: Najcenniejsze kopernikana ze zbiorów Muzeum Okręgowego w To r u n i u .
- Toruń.: Muz. Okr., 2009. - 151, [1] s.: il. Bibliogr. s. 145-148
26
[722]
Ogólne
290. DZIAŁALNOŚĆ Muzeum Okręgowego [w Toruniu] w 2008 roku / oprac. Bogusław Uziembło, Joanna Biela. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2008 T. 17 (dr. 2009) s. 141-176, il., tab.
Treść: TRAWICKI Lech: Lądowa i morska obrona
Wybrzeża s. 9-26. - GROT Elżbieta Maria: Wrzesień 1939
w Gdyni: pierwsze miesiące okupacji niemieckiej s. 27-70.
- TOMKIEWICZ Monika: Masowe wysiedlenia ludności
polskiej z terenów wcielonych do Rzeszy Niemieckiej s.
71-88. - REMBALSKI Tomasz: Życie codzienne w okupowanej Gdyni: grabież mienia polskiego, germanizacja
s. 89-110
Wystawa w Gdyni w dn. 11 X - 6 XII 2009 r.
291. ŁAKOMSKA Bogna: Dwie rzeźby
Guanyin z Muzeum Okręgowego w Toruniu
// In: Sztuka Chin. - Warszawa, 2009. - S. 213220. Sum.
298. WIĘCŁAW Waldemar Piotr: 85 lat
Marynarki Wojennej RP: Krajowa Wystawa
Filatelistyczna w Gdyni. Pom. Wiad. Filatel.
2004 R. 5 nr 1 s. 8-10, il.
292. PERŁY z lamusa: najcenniejsze
zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu
/ red. nauk. Marek Rubnikowicz. - Toruń:
Muz. Okr., 2009. - 283, [1] s.: il., portr. Bibliogr. s. 271-280
299. KUKLIK Mirosław: Plenerowa ekspozycja łodzi i narzędzi rybackich Muzeum
Rybołóstwa CMM w H e l u i jej znaczenie
dla odtworzenia tradycyjnego żeglarstwa na
kaszubskim wybrzeżu. Biul. Stow. Muzeów
na Wolnym Powietrzu w Polsce 2009 nr 11 s.
49-56, il.
Toż w jęz. ang.: The most valuable Copernicana from
the collection of the District Museum in Toruń. - Toruń,
2009
293. TRAPSZYC Artur: Fishing and fishermen: collections, exhibitions and research
of the Ethnographic Museum in Toruń //
In: Fishes - culture - environment: through
archaeoichthyology, ethnography & history.
- Poznań, 2009. - S. 211-213
294. PATOK Adam: Wielkie zbieranie
słów i nut. Pomerania 2009 nr 2 s. 32-34, il.
Muz. Piśmiennictwa i Muzyki Kasz.- Pom. w We j herowie
—————
295. HADAŚ Edward: 400 lat g d a ń s k i e j ordynacji pocztowej: wystawa filatelistyczna w Dworze Artusa, 24-29 maja 2004.
Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5 nr 1 s. 14-15, il.
296. NA SPOTKANIE morza: Koło
Marynistów Polskich w okresie międzywojennym: VI wystawa z cyklu „Polscy artyści
o morzu” / red. Monika Jankiewicz-Brzostowska. - Gdańsk: Centr. Muz. Morskie,
2009. - 103 s.: il.
Wystawa w Centr. Muz. Morskim w Gdańsku, 29 V
- 31 VIII 2009 r.
297. G D Y N I A 1939: losy miasta i ludzi: katalog wystawy / red. Andrzej Gąsiorowski. - Gdynia: Muz. Miasta Gdyni, 2009.
- 118, [2] s.: il., faks., portr.
300. Die OSTPREUSSENHILFE im Ersten Weltkrieg: [zur Ausstellung „Zum Besten
der Ostpreussenhilfe” (23.9.2006 - 28.1.2007)
/ hrsg. vom Ostpreussischen Landesmuseum
Lüneburg]. - Husum: Husum, 2006. - 71 s.: il.
W Lüneburgu
301. GIESZCZYŃSKA Renata: Wystawa
IPN „O l s z t y ń s k i czerwiec ‘89”. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 546-547
302. KARPIESIUK Renata: Wystawa
jubileuszowa „60 lat Archiwum UMK” [w
To r u n i u ]. Archiwista Pol. 2009 R. 14 nr 1
s. 85-97, il., faks.
303. ČERNIUS Remigijus: Vilniusutställningen över historiska fanor och kartor
för Storfurstendömet Litauen som förvaras
i Sverige. [W i l e ń s k a wystawa zabytkowych flag i map Wielkiego Księstwa Litewskiego, przechowywanych w Szwecji]. Barok
2007 [R. 14] specialnummer s. 245-249
Wilno, 7 VII - 18 X 2006 r.
304. LIPIŃSKA Aleksandra: Angripare - Försvarare: Wr o c ł a w -utställningen
över Sveriges närvaro i Mellaneuropa under
1600- och 1700-talet. [Agresorzy - obrońcy:
wrocławska wystawa poświęcona obecności
[723]
Ogólne
Szwecji w Europie Środkowej w XVII-XVIII
w.]. Barok 2007 [R. 14] specialnummer s.
241-244
Wrocław, 27 XI 2003 r. - 11 I 2004 r.
305. WOŁODKO Wiesław: Znaki pocztowe w dziejach Pomorza: wystawa filatelistyczna w muzeum. Pom. Wiad. Filatel. 2001
R. 2 nr 3 s. 73-74
Wrocław, 5-28 X 2001 r.
4. Historiografia, krytyka źródeł
Zob. też poz.: 173, 182, 483, 489, 498, 508, 532, 645, 771,
888, 948, 1101, 1118, 1228, 1324, 1594, 1601, 1619, 1650,
1718, 1719, 1774–1776, 1796, 1820, 1842, 1843, 1872,
1875, 1897, 2077, 2149, 2194, 2278, 2374, 2404, 2505,
2513, 2521, 2540, 2579, 2604, 2625, 2658, 2698, 2721,
2781, 2804, 2807, 2877, 3093, 3200, 3224, 3277, 3286,
3317
306. ARNOLD Udo: Krieg im Visier:
eine Standortbestimmung germanistischer
Deutschordens-Mediävistik? Preussenland
2009 Jg. 47 H. 1 s. 1-9
307. AURAST Anna: Obcy sąsiedzi: obcy
pod względem wyznaniowym i etnicznym
w Kronice Anonima zwanego Gallem. Biul.
Pol. Misji Hist. 2009 nr 5 s. 65-91
Toż w jęz. niem.: Nachbarn als Fremde: Religiös und
ethnisch Fremde bei Gallus Anonymus s. 239-266
308. BALTIJAS reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80. gados: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2007. gada pētījumi un starptautiskās
konferences „Baltija Otrajā pasaules karā
(1939-1945)” materiāli, 2007. gada 6.-7. novembris, Rīga. (History of the Baltic region
of the 1940s-1980s: research of the historians
of Latvia, 2007 and proceedings of an International conference „Baltic during the Second World War (1939-1945)”, 6-7 November
2007, Riga / red. kol. Andris Caune [et al.]. Rīga: Latv. Vēst. Inst., 2009. - 599 s. - (Latvijas
Vēsturnieku Komisijas Raksti; 24)
309. BESSUDNOVA Marina B.: Livonskaja istoriografija konca XV i načala XVI
veka // In: Problemy vseobščej i otečestvennoj
istorii. - Voronež, 2006. - S. 72-86
27
310. BIERMANN Felix: Neue Untersuchungen zur Slawenzeit in Vorpommern:
eine Forschungsbericht // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 311-329: il., mapa. Bibliogr. s. 319-324
311. BŁACHOWSKA Katarzyna: Wiele historii jednego państwa: obraz dziejów
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569
roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich
w XIX wieku. - Warszawa: Wydaw. Neriton,
2009. - 410 s. - (Prace Instytutu Historycznego UW). Bibliogr. s. 360-385. Sum. Sod.
312. BOGACKI Michał: Oblężenie Malborka w 1410 roku w świetle historiografii
polskiej // In: Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. 11. - Poznań, 2009. - S.
65-94: il.
313. BORAWSKA Teresa: Kopernikańskie badania olsztyńskiego środowiska naukowego: instytucje i periodyki, autorzy
i problematyka, formy kultu Kopernika. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 2 s. 239-265. Zsfg.
314. BRENDA Waldemar: Olsztyńskie
środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii i Mazur (19451989/1990): spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4 s.
491-515. Zsfg.
315. CHŁOSTA Jan: Trzynaście tomów
serii „Pro memoria” Instytutu Kaszubskiego.
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 131-135
316. The COLD war and the Nordic
countries: historiography at a crossroads /
ed. by Thorsten B. Olesen. - Odense: Odense
Univ. Press, 2004. - 194 s. - (University of
Southern Denmark Studies in History and
Social Sciences; 284)
317. CZAIKA Otfried: Entwicklungslinien der Historiographie zu Reformation
und Konfessionalisierung in Skandinavien
seit 1945. Archiv f. Reformationgesch. 2009
Vol. 100 s. 116-137. Sum.
28
[724]
Ogólne
318. CZECHOWSKI Janusz: Wojna zimowa w ocenie fińskich historyków. Dzieje
Najn. 2009 R. 41 nr 3 s. 170-182
319. DEKAŃSKI Dariusz Aleksander:
Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich
mediewistów XIX i początku XX wieku: najwybitniejsi przedstawiciele, kierunki badań,
ośrodek naukowy. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2009. - 358 s. Bibliogr. s. 279-347
320. DEMENT’EV Il’ja O.: Tevtonskij
orden vo francuzskoj istoriografii. Vestnik
RGU im. I. Kanta 2009 Vyp. 12 s. 56-62
go w Oliwie. Stud. Gdań. 2009 T. 24 s. 235251. Zsfg.
328. JAWORSKI Paweł: Rok 1939 z perspektywy Sztokholmu: przegląd badań historyków szwedzkich. Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr
3 s. 183-192
329. JÓŹWIAK Sławomir: Rozwój badań
nad Wielką Wojną polsko-litewsko-krzyżacką (1409-1411) w historiografii ostatniego
półwiecza. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 2 s.
209-223. Zsfg.
321. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK
Emilia: II wojna światowa w historiografii
norweskiej. Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr 3 s.
193-206
330. KAUNAS Domas: Knygos kultūra ir
kurėjas: istoriografiniai tyrimai ir vertinimai.
[Twórcy kultury książki: badania historiograficzne i oceny]. - Vilnius: Viln. Univ. L-kla,
2009. - 400 s.: il.
322. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Polskie
badania nad Prusami plemiennymi ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć środowiska olsztyńskiego. Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 2 s. 177-207. Zsfg.
331. KIEC Olgierd: Świadomość narodowa Mazurów i Warmiaków w XIX wieku
w badaniach olsztyńskiego środowiska historycznego po 1945 roku. Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 2 s. 287-306. Zsfg.
323. DORNA Maciej: Nadanie biskupa płockiego Guntera i kapituły płockiej dla
Zakonu Krzyżackiego z 17 marca 1230 roku:
autentyk czy falsyfikat? Rocz. Hist. 2009 R. 75
s. 43-59. Zsfg.
332. KRAǓCÈVÌČ Aljaksandr [K.]: Terminy „Litva” i „Letuva” ǔ sučasnaj belaruskaj
gistaryjagrafii. Gistaryčny Al’manach 2003 T.
9 s. 104-107
324. GRZECHNIK Marta: Główne tendencje szwedzkiej historiografii dotyczącej
regionu Morza Bałtyckiego po roku 1989.
Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 4 s. 59-76
333. MAROŃ Jerzy: Stanisława Herbsta
[1907-1973] poglądy na temat historiografii
polskiej dotyczącej bitwy grunwaldzkiej // In:
Wojsko, wojskowość, miasta: studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie
urodzin. - Zabrze, 2009. - S. 96-102
325. GUT Agnieszka: Autentyczność
trzynastowiecznych dokumentów klasztoru
norbertanek w Żukowie // In: Scriptura, diploma, sigillum: prace ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu. - Zielona
Góra, 2009. - S. 125-150
326. HACKMANN Jörg: Im Prisma kaschubischer Geschichte: Gerard Labuda und
die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Inter Finitimos 2009 Nr. 7 s. 65-83
327. JASIEWICZ Jan Jerzy: Processionale
cisterciense - S II 56 z Archiwum Diecezjalne-
Na Litwie
334. MASTYKARZ Krzysztof: Miejskie
księgi rachunkowe i ławnicze jako opracowania źródłowe do badań nad dziejami Starego
Miasta Elbląga i Torunia w XIV i XV wieku
// In: Drugie polsko-czeskie forum młodych
mediewistów: mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. - Poznań, 2009. - S. 243-248
335. MIKNYS Rimantas: Najnowsza historiografia litewska o stosunkach narodowościowych na Litwie w końcu XIX - pierwszej połowie XX wieku: stan badań. Europa
Orientalis 2009 [T.] 1 s. 365-372. Sum.
[725]
Ogólne
336. MISĀNS Ilgvars: „Wir waren immer ein Kriegsvolk”: die Darstellung der
ostbaltischen Kreuzzüge in der lettischen
Geschichtsschreibung // In: Lippe und Livland: mittelalterliche Herrschaftsbildung im
Zeichen der Rose: Ergebnisse der Tagung
„Lippe und Livland”, Detmold und Lemgo.
- Bielefeld, 2008. - S. 185-207
337. MÜLLER Michael G.: „Zapiski Historyczne” z perspektywy historiografii niemieckiej. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 73-78
338. NAGIELSKI Mirosław: Stanisław
Herbst [1907-1973]: historyk i znawca Inflant
// In: Wojsko, wojskowość, miasta: studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie urodzin. - Zabrze, 2009. - S. 125-133
339. NIEDZIELSKA Magdalena: Stulecie „Zapisek Historycznych”. Zap. Hist. 2009
T. 74 z. 1 s. 65-71
340. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: „Z wrażeń kaszubskich”, czyli o polskich
relacjach z podróży na Kaszuby // In: Podróż
i miejsce w perspektywie antropologicznej. Gdańsk, 2009. - S. 46-59
Z XIX i początku XX w.
341. OBRĘBSKA Agnieszka: Książki
o „miejscach świętych” wydane na Warmii
i Mazurach w latach 1945-1989 // In: Święte miejsca w literaturze. - Olsztyn, 2009. - S.
551-556
342. OLIVIER Mathieu: Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Preussen und
historiographischer Wissenstransfer (13.-15.
Jahrhundert) // In: Mittelalterliche Eliten und
Kulturtransfer östlich der Elbe: interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte
im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. - Göttingen, 2009. - S. 151-168
Wersja elektron.: http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/klammt.pdf
343. PAMIĘTNIKARSTWO na Pomorzu Zachodnim: czterdziestolecie konkursu
„Dzieje szczecińskich rodzin” / red. Tadeusz
Białecki [et al.]. - Szczecin: Szczec. Tow. Kult.,
2009. - 96, [4] s.: il
29
Z treści: BIAŁECKI Tadeusz: Czterdzieści lat konkursu „Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku” s. 7-18.
- KOZŁOWSKI Kazimierz: O zasługach prof. Tadeusza
Białeckiego w życiu naukowym i ruchu regionalnym Pomorza Zachodniego s. 19-25. - JUDEK Cecylia: Rękopiśmienne pamiętniki w zbiorach Książnicy Pomorskiej im.
Stanisława Staszica w Szczecinie s. 26-35. - MATŁAWSKI Bogdan: Kultura wsi w pamiętnikach mieszkańców
Pomorza Zachodniego s. 36-42. - ROSŁANIEC Urszula:
Pamiętnikarstwo na Pomorzu Zachodnim: Klub Pamiętnikarzy i Kronikarzy s. 43-49
344. PISTOHLKORS Gert v.: Baltische
Geschichtsforschung in drei Generationen:
Rückblick auf die Baltischen Historikertreffen in Göttingen seit 1947 und die Arbeit der
Baltischen Historischen Kommission. Jahrb.
f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55
s. 243-268
345. PRYŠLJAK Uladzimir: Gistaryčnaja
postac’ Vitaǔta ǔ sučasnaj belaruskaj gistaryjagrafii i navukova-papuljarnaj literatury.
Gistaryčny Al’manach 2003 T. 8 s. 167-173
346. RIIS Thomas: Einführung in die
Gesta Danorum des Saxo Grammaticus. Odense: Univ. Press of Southern Denmark,
2006. - 202 s.: il. - (University of Southern
Denmark Studies in History and Social Sciences; 276). Bibliogr. s. 195-202
347. SIRUTAVIČIUS Vladas: Relationship between the Lithuanians and the Jews
in Lithuanian historiography: problems of
investigations. Europa Orientalis 2009 [T.] 1
s. 405-413. Streszcz.
348. SZELĄGOWSKA Krystyna: Renesansowa historiografia norweska na tle pisarstwa historycznego XVI w. w Skandynawii.
Kwart. Hist. 2009 R. 116 nr 1 s. 75-101. Sum.
349. SZORC Alojzy: Monumenta Historiae Warmiensis: seria źródeł do dziejów
Warmii opublikowanych w latach 1860-1937
i jej wydawcy. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s.
161-190. Sum.
350. TAAGEPERA Rein: The struggle
for Baltic history. J. Balt. Stud. 2009 Vol. 40
nr 4 s. 451-464. Sum.
30
[726]
Ogólne
351. VĀCU literatūra un Latvija 18901945 / [aut.] Benedikts Kalnačs [et al.]. Rīga, 2005
Rec.: PAŠKEVICA Beata, Nordost-Arch. N.F. 2007
Bd. 16 (dr. 2009) s. 485-488
352. WIJACZKA Jacek: Warmia wczesnonowożytna w polskich badaniach historycznych po 1945 roku. Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 2 s. 225-238. Zsfg.
353. WOJTASIK Janusz: Wojna polskoszwedzka (1655-1660) w badaniach prof. dr.
hab. Stanisław Herbsta [1907-1973] // In:
Wojsko, wojskowość, miasta: studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie
urodzin. - Zabrze, 2009. - S. 165-171
354. WOJTKOWIAK Zbysław: Zagubiona średniowieczna informacja o Kaszubach
// In: Wielkopolska - Polska - Czechy: studia
z dziejów średniowiecza ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowackiemu. - Poznań,
2009. - S. 331-345
355. ZABIELA Gintautas: Piliakalnių
tyrinėjimų kryptys Lietuvoje 1962-1987 metais. (Trends of the hill-fort research in Lithuania, 1962-1987). Archaeol. Lituana 2008 [T.]
9 s. 66-74. Sum.
356. ZAREMBA Janusz: Literatura turystyczno-krajoznawcza o Powiślu w ostatnim
półwieczu (1953-2007). Jantar. Szlaki 2009 R.
52 nr 3 s. 19-21, il.
357. ZONENBERG Sławomir: Kronika
Szymona Grunaua / Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego. - Bydgoszcz, 2009. - 191 s.: il. Bibliogr. s. 131-163. Zsfg. Sum.
358. ŻUKOWSKI Arkadiusz: Obwód
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej jako
przedmiot zainteresowań polskich badaczy
stosunków międzynarodowych // In: Wschód
w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. - Toruń, 2009. - S. 247-260. Sum.
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz.: 146, 199, 278, 286, 295, 298, 387, 678, 700,
712, 725, 1103, 1282, 1379, 1391, 1806, 2191, 2236, 2365,
2422, 2844, 2873
359. BOROCH Michał: Z Kociewia na
trony Europy. Kociew. Mag. Region. 2009 [R.
24] nr 2 s. 31-35, il.
Losy córek książąt pomorskich w XIII w.
360. SCHLEINERT Dirk: Georgia von
Pommern (1531-1573): Studien zum Leben
einer Fürstin des 16. Jahrhunderts. Jahrb. f. d.
Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s.
71-120
361. TĘGOWSKI Jan: Dynastyczne kontakty rodzinne litewsko-mazowieckie w XIIIXV wieku. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s.
197-215. Sum.
362. TĘGOWSKI Jan: W sprawie genezy
unii Polski z Litwą: projekt małżeństwa Jagiełły z córką Dymitra Dońskiego wielkiego
księcia moskiewskiego: próba ustalenia daty.
Pr. Nauk., Zesz. Hist. 2009 Z. 10 s. 51-64
—————
363. BUDKA Włodzimierz: Herby Prus
Królewskich i Prus Książęcych jako znaki
wodne // In: Antologia prac historyka papiernictwa Włodzimierza Budki. - DusznikiZdrój, 2009. - S. 75-76: il.
Przedruk: Prz. Bibl. 1937 R. 11 z. 4 s. 289-292
364. JÓŹWIK Leszek: Symbole powiatu
wałeckiego (herb, flaga). Zesz. Wałeckie 2009
nr 5 s. 116-123, il.
365. KOZŁOWSKI Janusz B.: Herb
Ostródy wg Johannesa Müllera [1863-1918].
Okolice Ostródy 2009 s. 39-55, il.
366. PRAGERT Przemysław: Herbarz
szlachty kaszubskiej. T. 3. - Gdańsk: BiT,
2009. - 351, [1] s.: il.
T. 2 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 353
[727]
Ogólne
367. WOJTAROWICZ Mirosław: Heraldyka Malborka do 1939 roku. Debiuty Nauk.
WSHE 2008 T. 7 s. 9-13
368. ŻYWULSKI Łukasz: Pieczęcie
i herby Pisza. Znad Pisy 2008/2009 nr 17/18
s. 124-133, il.
—————
369. BOENKE Karl-Christian: Notgeldscheine aus der Stadt und dem Landkreis
Naugard [Nowograd]: Zeugnisse aus der
deutschen Geschichte Pommerns. - Gifhorn:
Kolme-K-Verl., 2009. - 138 s.: il., mapy
370. BOENKE Karl-Christian: Die Notgeldscheine aus Stolp [Słupsk]: Zeugnisse
aus der deutschen Geschichte einer Stadt in
Pommern. - Gifhorn: Kolme-K-Verl., 2007.
- 119 s.: il.
371. BOGUCKI Mateusz: Denar Ludwika Pobożnego znaleziony w Janowie Pomorskim - Truso. Wiad. Numizm. 2006 T. 50 z. 2
s. 173-180, il., mapa. Sum.
372. DUCHNOWSKI Tomasz Marcin:
Monety elbląskie z okresu pierwszej okupacji miasta przez Szwedów (1626-1635). Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 61-81, il., tab. Zsfg. Sum.
Sod.
373. DUTKOWSKI Jarosław: Europejska wspólnota myśli i poglądów mieszczańskich na przykładzie medali gdańskich XVII
wieku // In: Pieniądz, kapitał, praca, wspólne
dziedzictwo Europy, Białoruś, Litwa, Łotwa,
Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina [...]. - Warszawa, 2008. - S. 113-141: il. Sod.
374. FILIPEK Bogumił, OTREMBA Zbigniew: Medale Marynarki Wojennej 19182008. - Gdynia, 2009. - 295, [1] s.: il., tab.,
portr.
375. FRĄCKOWIAK Miłosz: Zapomniane medale słupskie. Gdań. Zesz. Numizm.
2009 nr 83 s. 19-22, il.
31
376. HOROSZKO Genowefa: Monety z badań archeologicznych w Stargardzie
Szczecińskim. Wiad. Numizm. 2009 T. 53 z.
2 s. 248-258, il. Sum.
377. ILISCH Peter: Eine polnische oder
pommerische Prägegruppe des 11. Jahrhunderts. Wiad. Numizm. 2005 T. 49 z. 2 s. 191196, il. Streszcz.
378. IVANAUSKAS Eugenijus: Coins of
Lithuania 1386-2009. - Vilnius: Kopa, 2009.
- 407 s.: il.
379. JEZIORO Artur: Falsyfikat grosza
gdańskiego z 1533 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2009 nr 78 s. 7-11, il.
380. JEZIORO Artur: Falsyfikat grosza
pruskiego z 1543 r. Gdań. Zesz. Numizm.
2009 nr 83 s. 3-8, il.
381. JEZIORO Artur: Nietypowy ozdobnik na orcie gdańskim z 1618 roku. Gdań.
Zesz. Numizm. 2009 nr 78 s. 3-6, il.
382. KONOW Karl-Otto: Anklam, Arnswalde oder Pyritz?: zu den in Hohenwalde
gefundenen Pfennigen mit einem A auf der
Rücksite. Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 11-18, il.
383. KRÜGER Joachim: Zwischen dem
Reich und Schweden: die landesherrliche
Münzprägung im Herzogtum Pommern und
in Schwedisch-Pommern in der frühen Neuzeit (ca. 1580-1715). - Berlin, 2006
Rec.: PASZKIEWICZ Borys, Wiad. Numizm. 2008 T.
52 z. 1 s. 107-109
384. KUŹMIN Aleksander M.: Katalog
żetonów sopockiego kasyna gry z okresu
międzywojennego. - Gdynia: A-S 34, 2006.
- 80 s.: il., faks. Sum. Zsfg.
385. MAĆKOWSKI Tomasz: Żetony
gdańskie z herbami Prus Królewskich oraz
Korony Polskiej. Prz. Numizm. 2009 [nr] 4 s.
49-51, il.
32
[728]
Ogólne
386. MUSIAŁOWSKI Adam: Pieniądz
we wczesnośredniowiecznym Kałdusie // In:
Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo
Europy, Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina [...]. - Warszawa, 2008.
- S. 41-44. Sod.
387. MUSIAŁOWSKI Adam: Złote monety w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Prz. Numizm. 2009 [nr] 3 s. 5-7, il.
388. NOWALIŃSKI Karol, OLKOWSKI
Tomasz: Złote monety w zbiorach Gabinetu
Numizmatycznego Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska. Prz. Numizm. 2009 [nr] 1 s.
61-62, il.
389. PANFIL Tomasz: Corona Gedanensis, corona Regis. Prz. Numizm. 2009 [nr] 3
s. 49-50, il.
390. PASZKIEWICZ Borys: Brakteaty:
pieniądz średniowiecznych Prus. - Wrocław:
Wydaw. Uniw. Wrocł., 2009. - 487 s., [38]
s. tabl.: il., tab. - (Złota Seria Uniwersytetu
Wrocławskiego; 3). Bibliogr. s. 427-445. Zsfg.
391. PASZKIEWICZ Borys: Monety
z badań zamku w Działdowie w 2008 roku
(uwagi o obiegu monetarnym w Prusach
w XV-XVII wieku). Wiad. Numizm. 2009 T.
53 z. 2 s. 234-244, il. Sum.
Acc.: MIAZGA Beata: Analizy metalu wybranych
monet znalezionych w Działdowie s. 245-247, il.
392. PASZKIEWICZ Borys: Smokobójca
i Samson: o anonimowych denarach z Kałdusa, Ujmy Dużej i Mianowa. Wiad. Numizm.
2007 T. 51 z. 2 s. 197-208. Sum.
393. PAWŁOWSKI Mieszko: Kontrstemple z okresu Kipper- und Wipper na
szelągach podwójnych książąt zachodniopomorskich z 1. połowy XVII w. w zbiorach
Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego
w Szczecinie // In: Hereditas praeteriti: additamenta archaeologica et historica dedicata
Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi.
- Lublin, 2009. - S. 489-494: il.
394. WIDAWSKI
Maciej:
Monety
z X i XI w. z dawnych znalezisk pomorskich
w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wiad.
Numizm. 2005 T. 49 z. 1 s. 63-78, il. Sum.
395. ZAPOLSKA Anna: Roman denarii
in Bogaczewo and Sudovian cultures. Wiad.
Numizm. 2008 T. 52 z. 2 s. 139-165, mapy,
tab., wykr. Streszcz.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz.: 159, 254, 614, 1426, 1463, 2480
396. GINSBERG William B.: Maps and
mapping of Norway, 1602-1855. - New York,
N.Y.: Septentrionalium Press, 2009. - XIII,
317 s.: il., mapy. - (Cartography Series)
397. GRALA Magdalena: Źródła kartograficzne do historii Chojnic. Zesz. Chojn.
2009 nr 24 s. 141-153, tab.
398. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik historyczno-geograficzny komturstwa
gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa
tczewskiego w średniowieczu. - Gniew: Powiat. i Miejska Bibl. Publ., 2009. - 147 s., [2]
k. tabl. skł.: mapa
399. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik
historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej
w granicach komturstwa człuchowskiego. Chojnice, 2005
Rec.: HARTMANN Stefan, Zesz. Chojn. 2009 nr 24
s. 203-205
400. HEIMATATLAS für Ostpreussen /
hrsg. v. Heinrich Harms. - Reprint der Originalausg. von 1926 - Augsburg: Weltbild,
2009. - 23 s., [20] k. tabl., [1] k. map skł.
401. KONIAS Andrzej, STRZELECKI
Krzysztof: Przegląd planów miasta Słupska
od XVIII do XX wieku ze zbiorów Biblioteki Muzeum Pomorza Środkowego. Słup. Pr.
Geogr. 2009 nr 6 s. 145-166, pl. Sum.
402. ŁOPATECKI Karol: Prace kartograficzne wykonywane na ziemiach Rzeczypospolitej przez szwedzkich inżynierów woj-
[729]
33
Ogólne
skowych w XVII stuleciu. Stud. i Mat. do Hist.
Wojsk. 2009 T. 46 s. 55-80, il. Sum.
a badania społeczno-gospodarcze. - Legnica,
2009. - S. 89-98: il., mapa. Sum.
Dot. gł. Inflant i Pom. Wsch.
403. ŁUCZYŃSKI Jarosław: Północne
i północno-zachodnie pogranicze na szesnastowiecznych mapach Polski i jej sąsiadów
// In: Cartographia confinium: zachodnie
i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej
kartografii. - Gorzów Wlkp., 2009. - S. 21-50:
mapy, tab.
411. WEGNER Eginhard: Das Land
Loitz zwischen 1200 und 1700: ein Beitrag
zu einer historisch-geographischen Untersuchung Vorpommerns. - Kiel: Ludwig, 2009.
- 279 s.: il., mapy. - (Die schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709.
Sonderbd.)
Dot. Pom. Wsch. i Zach.
404. MORDAWSKI Jan: Geografia Kaszub. - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.- Pom., 2008.
- 160 s.: il.
Tekst w jęz. pol. i kasz.
405. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme der Insel Poel 1698 / bearb. und eingel. v. Dirk Schleinert. - Bremen: Ed. Temmen, 2009. - 261 s.: [1] mapa. - (Quellen und
Studien aus den Landesarchiven Mecklenburg-Vorpommerns; Bd. 9)
406. SIERADZAN Wiesław: Uzupełnienia do dziejów kartografii Grudziądza. Rocz.
Grudz. 2009 T. 18 s. 235-243, il.
407. STRZELECKI Krzysztof: Przestrzeń
miasta Słupska w dawnej kartografii pruskiej
// In: Cartographia confinium: zachodnie
i północne ziemie Rzeczypospolitej w dawnej
kartografii. - Gorzów Wlkp., 2009. - S. 109126: pl.
408. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Granice
pruskich ziem Prezla i Rudencz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Kom. Maz.Warm. 2009 nr 1 s. 89-96
7. Język i onomastyka
Zob. też poz.: 28, 166, 492, 498, 515, 517, 526, 644, 771,
896, 1035, 1073, 1090, 1259, 1284, 1406, 1703, 1716,
1743, 1777–1780, 1887, 2174, 2178, 2179, 2393, 2432,
2579
412. AFELTOWICZ Beata: Formacje
hybrydalne w historycznym nazewnictwie
miejscowym Pomorza Zachodniego // In:
Z zagadnień leksykalno-semantycznych: materiały trzeciej konferencji językoznawczej
poświęconej pamięci profesora Bogusława
Krei. - Gdańsk, 2009. - S. 409-418
413. BALTU valodu atlants: prospekts.
(Atlas of the Baltic languages: a prospect) /
sast. Anna Stafecka, Danguolė Mikulėnienė;
Latvijas Universitāte; Latvijas Universitātes
Latviešu. Valodas Institūts; Lietuvių Kalbos
Institutas. - Rīga; Vilnius, 2009. - 183, [1] s.:
il., mapy + [2] k. tabl.
Tekst w jęz. lit., łot. i ang.
414. BATTEK Marek J., SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK Joanna: Słownik nazewnictwa krajoznawczego polsko-niemiecki
i niemiecko-polski: Śląsk, Ziemia Lubuska,
Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury. Wyd. 7 popr. - Wrocław: Silesia, 2007. - 360
s.: mapy
409. TAMULYNAS Linas: Das archäologische Untersuchungsmaterial des Memellandes in der Kartei von Felikss Jakobsons
[1896-1930]. Archaeol. Lituana 2008 [T.] 9 s.
150-160, il. Streszcz. w jęz. lit.
415. BIOLIK Maria: Miejsca „święte”
w toponimii Warmii // In: Święte miejsca
w literaturze. - Olsztyn, 2009. - S. 557-563
410. TWARDOWSKI Łukasz: Gospodarcze i polityczne znaczenie węzła wodnego
w Białej Górze w świetle historycznych źródeł
kartograficznych // In: Geografia historyczna
416. BORZYSZKOWSKI Józef: O problematyce kaszubskiej na łamach „Rocznika
Gdańskiego” 1927-2006. Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 234-245. Zsfg.
34
[730]
Ogólne
417. BREZA Edward: Boska glosa: (do
dyskusji o hymnie kaszubskim). Pomerania
2009 nr 1 s. 44-45, il.
418. BREZA Edward: Ochrona właściwości regionalnych kaszubszczny = Òchrona
regionalnëch włôscëwòscy kaszëbiznë. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2009 s. 116-125
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
419. BREZA Edward: Z problemów standaryzowanej kaszubszczyzny = Z problemów
sztandarizowóny kaszëbiznë. Biul. Rady Jęz.
Kasz. 2009 s. 260-271
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
420. BRZEZIŃSKI Władysław: Słownictwo krajniackie: słownik gwary wsi Podróżna
w Złotowskiem. T. 5: U-Ż oraz uzupełnienia.
- Wrocław: Jadwiga Brzezińska, 2009. - 343,
[1] s.
T. 4 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 471
421. BUDZIAK Renata: Polnisch als Unterrichtsgegenstand in Danzig vom 16. bis 18.
Jahrhundert. Archiv f. Kulturgesch. 2008 Bd.
90 H. 2 s. 307-320
Zob. też bibliogr. za 2006 r. poz. 387
422. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe powiatu kołobrzeskiego. - Pruszcz
Gdański: Wydaw. Jasne, 2009. - 203 s., [1] k.
map skł.: mapy, tab. Zsfg.
423. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Toponimia powiatu białogardzkiego. - Pruszcz
Gdański, 2008
Rec.: WÓJCIK Urszula, Onomastica 2008/2009 R. 53
(dr. 2009) s. 232-234
424. CYBULSKI Marek: Kaszëbizna
w Trójmiescym: socjolingwistnô charakteristika. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 7-18. Zsfg.
425. CYBULSKI Marek: Oboczne formy
fleksyjne niektórych kaszubskich rzeczowników należących do słownictwa kulinarnego = Òbòczné fleksyjné fòrmë niechtërnëch kaszëbsczich jistników słëchającëch do
kùchniowi słowiznë. Biul. Rady Jęz. Kasz.
2009 s. 204-215
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
426. CYBULSKI Marek: Obraz duchownego w Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej księdza Bernarda Sychty. Język,
Szkoła, Religia 2009 [T.] 4 s. 46-54
427. DANZIGER Missingsch / gesamt. u.
zsgst. v. Paweł Fularczyk; hrsg. v. Grażyna Łopuszańska. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2009. - XVI, 59, [1] s. Streszcz.
428. DELTUVIENĖ Daiva: Baltiški
Mažosios Lietuvos XIV-XVIII a. oikonimai:
monografija. (Oikonyme Klein Litauens (14.18. Jahrhundert)). - Vilnius: Vilniaus univ.
l-kla, 2006. - 442, [1] s. Zsfg.
429. DUMA Jerzy: Nowe badania nad językiem dawnych słowiańskich gwar Pomorza
Zachodniego: (na przykładzie rozwoju zgłoskotwórczego *l, *l’ w nazwach terenowych
tego obszaru). Pr. Językozn. / Uniw. Warm.Maz. 2009 Z. 11 s. 213-228, mapa. Sum.
430. DUNAJ Bogusław: Czy grafia staropolska rozstrzyga problem pierwotnego
zasięgu tzw. kaszubienia? // In: Ad perpetuam rei memoriam: profesorowi Wojciechowi
Ryszardowi Rzepce z okazji 65. urodzin. - Poznań, 2005. - S. 125-129. Sum. s. 489
431. GOŁASKI Janusz: Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej. Onomastica 2008/2009 R. 53
(dr. 2009) s. 261-269
Toż zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 491
432. GOŁĄBEK Eugeniusz: Spiérka ò
wzór lëteracczi kaszëbiznë. Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 19-36. Zsfg.
433. HERRMANN-WINTER Renate,
VOLLMER Matthias: Pommersches Wörterbuch. Bd. 2 Lfg. 2: Månd bis Nådelog. - Berlin: Akad. Verl., 2008. - 64 s.
434. JURCZYK Hanna: Deutsche Familiennamen in den Thorner Adressbüchern
aus den Jahren 1908 und 1912. Orbis Linguarum 2009 Vol. 35 s. 429-444
[731]
Ogólne
435. KAMPER-WAREJKO Joanna: Gęśli
Jana Rybińskiego: świadectwo normalizacji
polszczyzny renesansowej Torunia. Linguistica Copernicana 2009 nr 2 s. 223-241. Sum.
436. KARALIŪNAS Simas: Baltų praeitis
istoriniuose šaltiniuose. T. 1-[3]. (The Baltic
peoples’ past in historical sources) / Vytauto
Didžiojo Universitetas. - Vilnius, 2004-2005.
- 218, [2] s.; 469, [3] s.; 75, [1] s. Sum.
T. 3: Rodyklė [Indeks]
437. KĘPKA Izabela: Cechy stylistyczne
rozważań drogi krzyżowej w modlitewnikach
Kalwarii Wejherowskiej z XIX i XX wieku //
In: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. Gdańsk, 2009. - S. 100-107
438. KĘSIKOWA Urszula: O pewnym
typie porównań w Remusie Majkowskiego.
Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 246-254. Zsfg.
439. KOŁODZIEJEK Ewa, DĄBROWSKA Natalia: Badania polszczyzny mówionej szczecinian // In: Polszczyzna mówiona
ogólna i regionalna: materiały ogólnopolskiej
konferencji naukowej. - Kraków, 2009. - S.
67-73. Sum.
440. LEWANDOWSKA Izabela: Gwara
warmińska na przełomie XIX-XXI w. // In:
Miejsca pamięci w edukacji historycznej:
zbiór studiów. - Toruń, 2009. - S. 85-93
441. LEWANDOWSKA Izabela: Zmiany nazewnictwa regionu, miast i wsi oraz
przestrzeni miejskiej na przykładzie Warmii
i Mazur po II wojnie światowej // In: Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze. - Legnica, 2009. - S. 71-80. Sum.
442. LEWIŃSKA Aneta: Językoznawcze
aspekty kształcenia ekonomicznego w dawnych elementarzach pomorskich // In: Język,
biznes, media. - Bydgoszcz, 2009. - S. 57-66.
Sum.
443. LEWIŃSKA
Aneta:
Wartości
w pomorskich elementarzach z przełomu
XIX i XX wieku // In: Z zagadnień leksykalno-semantycznych: materiały trzeciej konfe-
35
rencji językoznawczej poświęconej pamięci
profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2009.
- S. 207-214
444. LICA Zenon: Polskie adaptacje
morfologiczne nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich. Acta Cassubiana 2009
T. 11 s. 92-104. Zsfg.
445. LICA Zenon: Polskie adaptacje ortograficzne nazwisk pomorskich genetycznie
niemieckich // In: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. - Gdańsk, 2009. - S. 184-191
446. LICA Zenon: Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich
w polszczyźnie. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2009. - 296, [1] s.: mapy. Zsfg.
447. LICA Zenon: Typy interferencji językowej na przykładzie nazwisk pomorskich
genetycznie niemieckich // In: Z zagadnień
leksykalno-semantycznych: materiały trzeciej konferencji językoznawczej poświęconej
pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk,
2009. - S. 401-408
448. LIETUVIŲ kalbos enciklopedija. (Lithuanian language encyclopedia) /
[aut.] Vytautas Ambrazas [et al.]; sud. Kazys
Morkūnas; Lietuvių Kalbos Institutas. - 2-asis
patiksl. ir papild. leid. - Vilnius, 2008. - 633,
[1] s.: il., portr.
449. ŁOPUSZAŃSKA Grażyna: Zur
Danziger Stadtsprache. Stud. Niemcozn. 2009
T. 41 s. 331-340
450. MATUSIAK-KEMPA Iza: Nazwiska mieszkańców komornictwa jeziorańskiego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz., 2009. - 340, [1] s.: tab. Bibliogr.
s. 333-341
451. MAZUREK Monika: Język kaszubski jako wyznacznik tożsamości kaszubskiej
// In: Kulturowa odmieność w działaniu: kultury i narody bez państwa. - Kraków, 2009.
- S. 79-94: tab., wykr.
36
Ogólne
452. MAZUROWSKA Agnieszka: Ślady
przeszłości zachowane w imionach na epitafiach nagrobkowych cmentarza w Baniach
Mazurskich. Linguistica Copernicana 2009 nr
2 s. 247-259, tab.. Sod.
453. MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: O kaszubskich deminutywnych formacjach osobowych. Acta Cassubiana 2009 T. 11
s. 105-115. Zsfg.
454. MOSZYŃSKI Leszek: Resztki słownictwa słowińskiego na południowym brzegu jeziora Łebsko // In: Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich / L. Moszyński.
- Poznań, 2009. - S. 59-76: mapa
455. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
Alina: Nazwiska mieszkańców komornictwa
lidzbarskiego (1500-1772 r.). - Olsztyn, 2007
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, SOBCZAK Elżbieta, Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 153-158
456. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
Alina: Surnames of inhabitants of the Lidzbark district (1500-1772). - Olsztyn: Centr.
Badań Eur. Wsch. Uniw. Warm.- Maz., 2009.
- 76 s. - (Publikacje Centrum Badań Europy
Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). Bibliogr. s. 55-76
457. PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria: O
gwarze chełmińskiej // In: Polszczyzna bydgoszczan: historia i współczesność. [T.] 4. Bydgoszcz, 2009. - S. 31-36
458. PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria: O
polszczyźnie regionalnej na południowym
Pomorzu // In: Polszczyzna mówiona ogólna
i regionalna: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. - Kraków, 2009. - S. 75-79.
Sum.
459. PAŽDJERSKI Dušan-Vladislav: Kaszubskie wątki w „Słowniku etymologicznym
języka serbskiego”. Acta Cassubiana 2009 T.
11 s. 37-56. Zsfg.
460. PIIRAINEN Ilpo Tapani: Mittelniederdeutsch und Frühneuhochdeutsch im
Stadtarchiv von Reval/Tallinn // In: Breslau
[732]
und die Welt: Festschrift für Prof. Dr. Irena
Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag. Wrocław, 2009. - S. 603-609
461. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Inaczej niż dotąd o kaszubskiej potemie //
In: Od fonemu do tekstu: prace dedykowane profesorowi Romanowi Laskowskiemu.
- Kraków, 2006. - S. 313-316
461a. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Leksyka powstającego kaszubskiego języka
literackiego // In: Językoznawstwo: prace na
XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów
w Ochrydzie 2008. - Warszawa, 2007. - s.
173-180
462. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Na tropie dawnych formacji, czyli o kłopotach
etymologa (czasowniki kaszubskie o znaczeniach „paczyć się; giąć, wykrzywiać”) // In:
Język - literatura - wychowanie: praca zbiorowa dedykowana profesor Annie Kowalskiej.
- Warszawa, 2006. - S. 48-53
463. POPOWSKA-TABORSKA Hanna,
RZETELSKA-FELESZKO Ewa: Dialekty kaszubskie w świetle XIX-wiecznych materiałów
archiwalnych: prezentacja i opracowanie kaszubskich materiałów językowych zebranych
przez Georga Wenkera w latach 1879-1887
/ Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki; Fundacja Slawistyczna. - Warszawa: Slaw.
Ośr. Wydaw., 2009. - 309 s.: il., mapy, tab. (Język na Pograniczach; 38). Sum. Zsfg.
464. PORĘBSKA Marlena: Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? München, 2006
Rec.: SZCZODROWSKI Marian, Acta Cassubiana
2009 T. 11 s. 341-345
465. REICHAN Jerzy: Kartografia lingwistyczna w badaniach nad gwarami Polski
północno-wschodniej // In: Język - literatura
- wychowanie: praca zbiorowa dedykowana profesor Annie Kowalskiej. - Warszawa,
2006. - S. 54-64
466. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa,
CYBULSKI Marek: Obraz Europy i Euro-
[733]
Ogólne
37
pejczyków w Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym Eugeniusza Gołąbka // In: Językowa
przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2009. - S. 203-219
476. SUDAKIEWICZ Lidia B.: Sposoby
germanizacji nazwisk mieszkańców Złotowa
i okolic. Linguistica Bidgostiana 2009 Vol. 6 s.
92-103. Sum.
467. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa,
CYBULSKI Marek: Obraz książki w dwu
słownikach kaszubszczyzny literackiej (Ramułta i Gołąbka). Acta Cassubiana 2009 T. 11
s. 116-127. Zsfg.
477. SZULC Aleksander: Historia języka
szwedzkiego / Polska Akademia Umiejętności; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Filologiczny. - Kraków, 2009. - 254 s.: il., mapy, tab.
- (Rozprawy Wydziału Filologicznego / Polska Akademia Umiejętności; T. 77). Bibliogr.
s. 241-249
468. RYMAR Edward: Nazwy wodne
dorzecza dolnej Odry: uzupełnienia. [Cz.] 1.
Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 2 s. 91-122
469. SELIN Leszek: Nazwy zwierząt i ich
funkcje w Modrej krainie Alojzego Budzisza
(w przekładzie Jana Drzeżdżona). Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 166-177, tab. Zsfg.
470. SIKORA Adam Ryszard: Przekłady
Pisma Świętego na kaszubski // In: Studium
franciscanum in caritate facere. - Poznań,
2009. - S. 35-60. Streszcz. w jęz. wł.
471. SŁOWIŃSKI Przemysław: Wprowadzanie polskiego nazewnictwa po II wojnie
światowej na ziemiach zachodnich na przykładzie województwa szczecińskiego: rekonesans badawczy // In: Polska między wschodem
a zachodem. T. 2. W kręgu polityki zagranicznej. - Toruń, 2008. - S. 372-385. Sum.
472. STAFECKA Anna: Pisownia łatgalska przed stu laty i dziś. Acta Balt.- Slav. 2009
[T.] 33 s. 29-44, faks., mapa, tab. Sum.
473. STANULEWICZ Danuta: Słownictwo barw w języku kaszubskim: próba ustalenia zbioru nazw podstawowych. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 128-140, tab. Zsfg.
474. STATYSTYKA językowa powiatu
mrągowskiego za lata 1824-1840 / [wyd.]
Grzegorz Jasiński. Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 3 s. 423-431, tab.
475. STATYSTYKI językowe powiatów
mazurskich z pierwszej połowy XIX wieku
(do 1862 roku) / [wyd.] Grzegorz Jasiński.
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 97-130, tab.
478. ŚLIWIŃSKI Błażej: W sprawie
nazwy jeziora Zaspa i Brzeźno. Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 9-16. Sum.
479. TOMKIEWICZ Ryszard: Okoliczności powstania nazw Giżycko i Kętrzyn.
Masovia 2009 T. 12 s. 53-60
480. TREDER Jerzy: Spòdlowô wiédza ò
kaszëbiznie. - Gdańsk: Oficyna Czëc, 2009. 64 s.
Rec.: BREZA Edward, Pomerania 2009 nr 9 s. 49-50
481. WARDA-RADYS Lucyna: Konotacje i zmiany semantyczne wyrazów
pochodzących od zawołań na zwierzęta
w kaszubszczyźnie // In: Z zagadnień leksykalno-semantycznych: materiały trzeciej
konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk,
2009. - S. 189-198
482. WARDA-RADYS Lucyna: Mowa
zwierząt w Słowniku gwar kaszubskich Bernarda Sychty. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s.
155-165. Zsfg.
483. WARDA-RADYS Lucyna: Słownictwo związane z budownictwem w XVIIwiecznych inwentarzach biskupstwa chełmińskiego (nazwy budynków i pomieszczeń
gospodarczych). Nasze Pomorze 2008 nr 10
(dr. 2009) s. 203-212
484. WEŁPA Agnieszka: O nazywaniu uczuć zwierząt w pieśniach ludowych
z Warmii i Mazur // In: Językowa przeszłość
i współczesność Mazowsza i Podlasia. - Łomża, 2009. - S. 323-331
38
Ogólne
485. WOSIAK-ŚLIWA Róża: Nazwy zup
na Kaszubach // In: Polonistyczne drobiazgi
językoznawcze. - Gdańsk, 2009. - S. 53-64
486. WOSIAK-ŚLIWA Róża: O czym
mówią kaszubskie hasła słownikowe odnoszące się do nazw napojów alkoholowych? =
Ò czim gôdają kaszëbsczé słowarzowé zéwiszcza tikjącé sã pòzwów alkòhòlowégò wëpitkù?
Biul. Rady Jęz. Kasz. 2009 s. 216-235
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
[734]
487. ZIENIUKOWA Jadwiga: Zmiany
w statusie języka kaszubskiego od połowy
XX wieku do początku XXI wieku. Etnolingwistyka 2009 [T.] 21 s. 259-269
488. ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena: Przetłumaczony świat: mazurskie transfery językowe (1860-1939). Meritum (Olsztyn)
2009 T. 1 s. 93-113. Sum.
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 103, 126, 152, 181, 417, 532, 1227, 1296, 1427, 1945, 2172, 2174, 2180, 2263, 2541, 2632
489. BAŁTOWIE i ich sąsiedzi: Marian
Kaczyński [1932-2007] in memoriam / red.
Anna Bitner-Wróblewska, Grażyna Iwanowska; Państwowe Muzeum Archeologiczne
w Warszawie. - Warszawa, 2009. - 820 s., [1]
k. tabl. skł.: il., faks., tab., mapy. - (Seminarium Bałtyjskie; T. 2). Streszcz. Sum. Zsfg.
Z treści: MARIAN Kaczyński (1932-2007): kalendarium / oprac. Anna Bitner-Wróblewska s. 13-20. - BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Bibliografia prac Mariana
Kaczyńskiego s. 21-24. - JASKANIS Danuta: Wspomnienie o bułgarskich początkach polskiej ekspozycji „Bałtowie - północni sąsiedzi Słowian” s. 31-38. - HOFFMANN
Mirosław J.: Carl Engel [1895-1947] i jego działalność
w Komisariacie Rzeszy Wschód w latach 1941-1942
s. 41-61. - KRAJEWSKA Maria: Perypetie koncepcyjne
i edytorskie pierwszej syntezy pradziejów ziem polskich
i litewskich s. 63-76. - KOLENDO Jerzy: Tacyt o bursztynie w kraju Estiów: rzeczywistość i ideologia s. 127-137.
- GRĘZAK Anna, PIĄTKOWSKA-MAŁECKA Joanna:
Stan badań nad zwierzęcymi szczątkami kostnymi ze
stanowisk badanych przez Kompleksową Ekspedycję
Jaćwieską s. 155-172. - DĄBROWSKI Jan: Uwagi o badaniach kultury kurhanów zachodniobałtyjskich s. 175-182.
- MACIAŁOWICZ Andrzej: Nowe spojrzenie na grób nr
94 z Równiny Dolnej (d. Unterplehnen) jako przyczynek
do interpretacji wybranych znalezisk z okresu przedrzymskiego w południowo-wschodniej strefie Bałtyku
s. 183-217. - ZIEMLIŃSKA-ODOJOWA Włodzimiera:
Pochówki ciałopalne ze stanowiska XLI w OlsztynieBrzezinach s. 219-224. - BANYTĖ-ROWELL Rasa: Buckle
and mountings from Western Lithuania: some remarks
about a few loose finds of migration period s. 227-237.
- BERTAŠIUS Mindaugas: Goth’s trace: glass bead from
Marvelė s. 239-244. - IWANOWSKA Grażyna: Materiały
z wykopalisk Ludwika Krzywickiego [1859-1941] na litewskich grodziskach w zbiorach Państwowego Muzeum
Archeologicznego w Warszawie s. 261-292. - MICHELBERTAS Mykolas: Seltene Funde aus dem Gräberfeld
von Rūdaičiai II im Rayon Kretinga s. 293-300. - IWANICKI Piotr: Kubek dla mańkuta, czyli jeszcze raz o typie
„Szwajcaria” s. 353-362. - JUGA-SZYMAŃSKA Anna:
Cmentarzysko kultury bogaczewskiej w Botkunach koło
Gołdapi s. 363-375. - KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej: Struktura społeczna mieszkańców
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z pierwszych wieków
naszej ery w świetle dotychczasowych wyników badań
cmentarzyska kultury bogaczewskiej w Paprotkach Kolonii, stanowisko 1 s. 377-391. - MĄCZYŃSKA Magdalena:
Trzy fibule cykadowate z kręgu bałtyjskiego s. 393-404.
- NOWAKOWSKI Wojciech: Dwa cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Starych Kiełbonkach na Mazurach s. 405-419. - RUDNICKI Mirosław: Uwagi na temat
niektórych form zawieszek z terenu grupy olsztyńskiej
s. 421-436. - RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: Próba rekonstrukcji sposobu inwentaryzacji materiałów z cmentarzysk w Babiętach (Babienten) na podstawie ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum s. 437-462.
- SZYMAŃSKI Paweł: Grób 1 z Nowej Boćwinki: kilka
uwag i dygresji na temat niektórych cech późnorzymskich zapinek bałtyjskich s. 463-478. - AUCH Michał,
NOWAKIEWICZ Tomasz: Ruska ceramika z Ruskiej
Wsi: przyczynek do studiów nad interregionalnymi kontaktami ziem pruskich u schyłku wczesnego średniowiecza s. 481-493. - BOGUCKI Mateusz: Drugie znalezisko
wczesnośredniowiecznych ozdób srebrnych ze Skomętna
Wielkiego pod Ełkiem s. 495-515. - KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Szurpiły - gród i jego nazwa: z dziejów
granicy litewsko-krzyżackiej s. 545-557. - ŁAPO Jerzy
Marek: Wyprawa nad Tyrkło s. 559-567. - MELLIN-WYCZÓŁKOWSKA Izabela, GOŁĘBIOWSKA-TOBIASZ
Aneta: Nakładka okucia „heraldycznego” z cmentarzyska
w Robawach, gm. Reszel, st. XXIII s. 569-578. - OSSOWSKI Waldemar: Z badań nad wrakami fromborskimi
s. 579-594. - WRÓBLEWSKI Wojciech: O pożytkach
płynących z odkurzania źródeł archiwalnych: przykład
cmentarzyska w Schulstein (obecnie Volnoe) na Sambii
s. 595-604. - WYCZÓŁKOWSKI Mariusz: „Baba” kamienna z Poganowa: wczesnośredniowieczne miejsce
kultu Prusów s. 605-633. - SKROBOT Wiesław: Słowo
w sprawie weryfikacji terenowej archiwalnych stanowisk
archeologicznych w okolicach Iławy i Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie s. 643-654. - GACKOWSKI Jacek: Kolejne materiały źródłowe do dyskusji o zachodnim zasięgu
ceramiki podkrawędnie dziurkowanej z początku epoki
żelaza s. 793-799. - GRĄŻAWSKI Kazimierz: Zapinka
podkowiasta z Bachotka s. 801-803. - HAFTKA Mieczysław: Cmentarzysko grobów kloszowych w miejscowości
Stary Czerwony Dwór, pow. Kwidzyn s. 805-814
490. BEUING Raphael: Zwischen Regel
und Repräsentation: die Ritterkreuze in der
Schatzkammer des Deutschen Ordens. Zs. d.
Österreichischen Gesellschaft f. Ordenskunde
2007 Bd. 68 s. 1-13
491. BOGDAN Henry: Tevtonskie rycari. - Sankt-Peterburg: Evrazija, 2008. - 303 s.
Toż w jęz. franc. zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 510
40
Pomorze Wschodnie
492. BORY Tucholskie: region wielu kultur i narodowości / red. Jacek Woźniak, Włodzimierz Jastrzębski. - Bydgoszcz; Tuchola:
Starost. Pow., 2009. - 125 s.: il.
Treść: WOŹNY Jacek: Pradzieje etniczne regionu
Borów Tucholskich w świetle polskich i niemieckich badań archeologicznych s. 9-17. - GRZEGORZ Maksymilian: Wielokulturowy i wielonarodowościowy charakter
Borów Tucholskich w czasach staropolskich s. 19-26. SZWANKOWSKI Jerzy: Polacy, Niemcy i Żydzi w Borach
Tucholskich pod zaborem pruskim: koegzystencja trzech
kultur s. 27-46. - BIEGAŃSKI Zdzisław: Mniejszości
narodowe w powiecie tucholskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej: aspekty polityczne i gospodarcze s. 47-57.
- JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Życie codzienne Polaków
i Niemców w powiecie tucholskim w latach 1939-1945
s. 59-69. - KAMOSIŃSKI Sławomir: Kontakty międzynarodowe ludności Borów Tucholskich w czasach PRL:
relacje gospodarcze do 1989 r. s. 71-82. - ŚWIĘCICKA
Małgorzata: Pochodzenie nazw własnych z terenu Borów
Tucholskich s. 83-96. - PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria:
O grupach etnicznych w Borach Tucholskich s. 97-101.
- ZAJĄCZKOWSKA Tamara, WERNEROWSKA-FRĄCKIEWICZ Zofia: Wielokulturowa przeszłość Borów Tucholskich na przykładzie zachowanych zabytków kultury
materialnej s. 103-125
493. BUBLIES Siegfried: Schlachtfelder
in Ostpreussen: von der Zeit des Deutschen
Ritterordens bis zum Ersten Weltkrieg. Beltheim: Bublies, 2009. - XVI, 223 s.
494. BUSCHINGER Danielle, OLIVIER
Mathieu: Les chevaliers teutoniques. - Paris,
2007
Rec.: STEPHAN Joachim, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 320-323
495. CAMMANN Alfred: Die Kaschuben: aus ihrer Welt, von ihrem Schicksal in
Geschichte und Geschichten. - Münster,
2007
Rec.: KREPLIN Klaus-Dieter, Balt. Stud. N.F. 2008
Bd. 94 (dr. 2009) s. 193-196
496. CERAMIKA bałtyjska: tradycje
i wpływy: materiały z konferencji, Białystok
21-23 września 2005 roku / red. Małgorzata
Karczewska, Maciej Karczewski; Uniwersytet
w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny; Ośrodek Badań Europy ŚrodkowoWschodniej. - Białystok, 2009. - 380 s.: il.,
mapy, tab., wykr. Sum.
Z treści: PUROWSKI Tomasz: Ceramika z osady
obronnej ludności kultury kurhanów zachodniobałtyckich w Tarławkach, pow. Węgorzewo s. 13-42. - NO-
[736]
WAKOWSKI Wojciech: Przez grubą szybę: badania nad
ceramiką kultury bogaczewskiej na podstawie spuścizny
Rudolfa Grenza [1929-2000] s. 43-56. - SZYMAŃSKI
Paweł: Misy na nóżkach: nowoodkryty typ naczyń kultury bogaczewskiej s. 57-69. - SZYMAŃSKI Paweł: Ceramika z cmentarzysk skupienia gołdapskiego kultury
sudowskiej: wstęp do badań s. 71-95. - KARCZEWSKI
Maciej: Relacje środowiska geograficznego i ceramiki
naczyniowej z mikroregionu osadniczego kultury bogaczewskiej nad północnym brzegiem dawnego Jeziora
Nietlice w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich s. 97-108.
- MUELLER-BIENIEK Aldona: Odciski roślinne na polepie z osady kultury bogaczewskiej i grupy olsztyńskiej
w Paprotkach Kolonii, stanowisko 41 w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich s. 109-114. - OKULICZ-KOZARYN
Jerzy, PIETRZAK Mirosław: Flasze gliniane z wyposażeń
grobów z późnej fazy okresu wędrówek ludów na cmentarzysku w Nowince, w powiecie elbląskim s. 115-153.
- BARANOWSKI Tadeusz, MOSZCZYŃSKI Waldemar
Andrzej: Ceramika zdobiona ornamentem stempelkowym z osady w Tumianach, woj. warmińsko-mazurskie
(z badań 1970-1977) s. 155-165. - STASIEŁOWICZ Grzegorz: Ceramika z badań na osadzie w Gronowie Górnym,
st. 3, gm. Elbląg s. 177-187. - BLIUJIENĖ Audronė:
Pottery from the Balts cremation burials: paradigm of
Lithuanian material s. 301-315. - VENGALIS Rokas:
Pottery in Eastern Lithuania in the first half of the first
millennium AD: typology and chronology: (on the basis
of the material from Kernavė settlements and hill forts)
s. 317-333. - MEDVEDEV Aleksandr M.: Keramika iz
gruntovych mogil’nikov Vostočnoj Litvy i Zapadnoj Belarusi vo vtoroj poloviny 1 tys. do n.e. - načala 1 tys. n.e.
s. 335-347. - CHARACTERIZATION of the bronze age
pottery from West and South Lithuania / [aut.] Algimantas Merkevičius [et al.] s. 357-365
497. CLARK Christopher: Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia, 16001947. - London, 2006
Rec.: BROPHY James M, J. of Social Hist. 2008 Vol.
42 nr 2 (dr. 2009) s. 518-521
498. DZIEDZICTWO kulturowe i przyrodnicze Brdy i jej dorzecza: materiały z konferencji naukowej, która odbyła się 21 września 2007 r. w Tucholi / red. Włodzimierz
Jastrzębski, Jacek Woźny. - Bydgoszcz: Przeds.
Mark. LOGO, 2007. - 184, [1] s.: il., tab.
Z treści: WOŹNY Jacek: Osadnictwo pradziejowe
w dorzeczu Brdy s. 13-32. - GRZEGORZ Maksymilian:
Znaczenie rzeki Brdy w średniowieczu i czasach staropolskich s. 33-41. - SZWANKOWSKI Jerzy: Wykorzystanie
wód Brdy i jej dorzecza w gospodarce pruskiej s. 42-56.
- JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Rola Brdy w najnowszej
historii Polski: stan badań i potrzeby badawcze s. 57-66.
- KRIGER Rafał: Fauna dorzecza Brdy s. 67-77. - STACHOWIAK Mieczysław: Stan wiedzy o faunie i florze
dorzecza Brdy w obrębie powiatu tucholskiego (komunikat) s. 103-106. - BADANIA geograficzne rzeki Brdy
i jej dorzecza / [aut.] Elwira Jutrowska [et al.] s. 112-139.
[737]
Pomorze Wschodnie
- KAMOSIŃSKI Sławomir: Gospodarcze znaczenie Brdy
po II wojnie światowej s. 140-157. - ŚWIĘCICKA Małgorzata: Brda w językowym obrazie świata s. 158-164. UMIŃSKI Janusz: Zagospodarowanie turystyczne szlaku
Brdy s. 170-185
499. FORTYFIKACJE nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej: XXIV Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego, Gdynia 15-18 września
2009 / aut. Andrzej Aksamitowski [et al.].
- Tarnowskie Góry: PPHU Drukpol, 2009. 288 s.: il., mapy, pl. + 1 CD-Rom
Treść: KARDAS Mariusz: Władysławowo, Kazimierzowo, Puck, jako przykłady nowożytnych fortyfikacji
Zatoki Gdańskiej s. 11-33. - HIRSCH Robert: Początki
fortyfikacji nadbrzeżnych Gdańska s. 35-46. - WOŹNIAKOWSKI Arkadiusz: Zarys historii rozwoju fortyfikacji
nadbrzeżnych Gdańska w latach 1887-1919 s. 47-61.
- DUDEK Marcin: Fortyfikacje Wojskowej Składnicy
Tranzytowej na Westerplatte s. 63-83. - ŚWIRSKI Jerzy
Włodzimierz: Wnioski kontradmirała Świrskiego [18821959] w sprawie przygotowań obronnych Półwyspu Helskiego i Gdyni / [wyd.] Szymon Kucharski s. 85-91. - AKSAMITOWSKI Andrzej: Przygotowania fortyfikacyjne
do obrony Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 roku
s. 93-110. - SADOWSKI Jerzy, SADOWSKI Przemysław: Fortyfikacje Ośrodka Oporu „Jastarnia” s. 113-137.
- BĄKOWSKI Roman, NADOLNY Waldemar: Polskie
baterie artylerii przeciwlotniczej na Półwyspie Helskim
s. 139-155. - BĄKOWSKI Roman, NADOLNY Waldemar: Baterie „grecka” i „duńska” na Półwyspie Helskim
s. 157-167. - SADOWSKI Jerzy: Bateria im. Heliodora
Laskowskiego: największe działa wybrzeża II Rzeczypospolitej s. 169-201. - DUDEK Marcin: Niemiecka bateria
najcięższa kalibru 406 mm „Schleswig-Holstein” na Półwyspie Helskim s. 203-233. - DUDEK Marcin: Twierdza
„Gotenhafen” 1945 s. 235-247. - WOŹNIAKOWSKI Arkadiusz: Baterie przeciwkutrowe kal. 100 mm w systemie
Baterii Artylerii Stałych 1955-1977 s. 249-267. - DĘBSKI
Dariusz: 11. Bateria Artylerii Stałej w Gdyni-Redłowie na
tle budowy sysytemu obrony wybrzeża morskiego: wybrane aspekty s. 269-277
500. GOSPODARKA ludów Morza
Bałtyckiego: materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza
Bałtyckiego, Wolin, 1-3 sierpnia 2008. T. 2:
Nowożytność i współczesność / red. Michał
Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 375
s.: il., tab., wykr. - (Mare Integrans: studia na
dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego)
Z treści: WALLUSCH Jacek: Niepewność w handlu
morskim Gdańska z Europą Zachodnią w latach 15751783 s. 24-44. - KOŚCIELNIAK Karol: Koszt wyprawienia armii koronnej do Inflant w 1601 roku s. 45-55.
- PROMIS Mariusz: Morskie próby dostarczenia broni
w powstaniu listopadowym s. 69-84. - KOMOROWSKI
41
Antoni F[ranciszek], PIETKIEWICZ Iwona: Stacje pilotów: pierwowzór latarni morskich s. 85-94. - BAZANIAK
Rafał: Polska polityka morska w dwudziestoleciu międzywojennym s. 148-160. - FRANZ Maciej: Koszty rozbudowy floty polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym s. 161-176. - ROMAN Wanda K[rystyna]: Przejęcie
i odbudowa portów nad Bałtykiem przez władze polskie
w latach 1945-1947 s. 194-209. - DRZEWIECKI Andrzej: Marynarka Wojenna w społeczno-ekonomicznym
zagospodarowaniu Wybrzeża po 1945 roku s. 210-226.
- JEŁOWIECKI Arkadiusz: Majątki ziemskie powiatu
sławieńskiego w rękach Armii Czerwonej (Radzieckiej)
po II wojnie światowej: przyczynek do dziejów historyczno-gospodarczych s. 227-240. - SZCZUROWSKI Maciej:
Polityczne i organizacyjne determinanty przejęcia administracji gospodarczej nad Bałtykiem przez Polskę w 1945
roku: studium etiologiczne s. 241-260. - MAKOWSKI
Andrzej: Polska gospodarka morska w statystyce: lata
1946-2005 s. 261-285. - PIĄTEK Jarosław J.: Pomorze
Szczecińskie (szkic gospodarczo-statystyczny według danych z początku XX w.) s. 286-299. - MACYRA Roman:
Szczecin - Kaliningrad: transformacja społeczno-gospodarcza 1989-2004 s. 300-318
501. GOUGUENHEIM Sylvain: Les chevaliers teutoniques. - Paris, 2007
Rec.: ČELKIS Tomas, Liet. Ist. Stud. 2009 T. 23 s. 159163. - STEPHAN Joachim, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 320-323
502. HAGENAU Günter: Zum Armenwesen im Preussenland: Ortsarme and
Bettler als Begleiter durch die Jahrhunderte.
Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 5-22, il.
503. KĘTRZYŃSKI Wojciech: O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich.
[Cz. 1-2] / wst. Grzegorz Białuński. - Olsztyn:
OBN, 2009. - 518, [4] s., [1] k. tabl.: mapy;
S. [4], 527-825. - (Rozprawy i Materiały
Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 240) (Biblioteczka Grunwaldzka). Bibliogr. s. 21-25
Cz. 2: Indeks / zest. Jerzy Sikorski, współpr. Barbara
Barczewska
504. KLEIN Werner: Russen und Prussen: Geschichte und Geschichten um Kaliningrad. - Halle: Projekte-Verl. Cornelius,
2009. - 158 s.: mapy
505. KOSSERT Andreas: Masuren als
„Bollwerk”: Konstruktion von Grenze und
Grenzregion: von der wilhelminischen Ostmarkenpolitik zum NS-Grenzland- und
Volkstumskampf, 1984-1945 // In: Die Gren-
42
Pomorze Wschodnie
ze als Raum, Erfahrung und Konstruktion:
Deutschland, Frankreich und Polen vom
17. bis zum 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M.,
2007. - S. 211-240
506. KOSSERT Andreas: Prusy Wschodnie: historia i mit. - Warszawa: Wydaw. Nauk.
Scholar, 2009. - 399 s.: il., portr., tab. Bibliogr.
s. 366-373
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 504
507. KOSTJAŠOV Jurij V.: Izgnanie prusskogo ducha: kak formirovalos’ istoričeskoe
soznanie naselenija Kaliningradskoj oblasti v
poslevoennye gody. - Kaliningrad, 2003
Współwyd.: MATTHES Eckhard: Zapreščennoe
vospominanie: vozvraščenie istorii Vostočnoj Prussii
i regional’noe soznanie žitelej Kaliningradskoj oblasti
Rec.: DEMENT’EV Il’ja O. // In: Nacional’nye i religioznye men’šinstva v Baltijskom regione - Kaliningrad,
2004. - S. 102-105
508. KRAJOBRAZ grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków: wokół mitów
i rzeczywistości: tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich / red. Jan Gancewski;
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział
w Olsztynie. - Olsztyn: Pracow. Wydaw. ElSet, 2009. - 229, [3] s., [1] k. tabl.: il., mapy,
tab. + [3] k. map skł. - (Biblioteka „Mrągowskich Studiów Humanistycznych”. Historia;
nr 1). Streszcz. Zsfg.
Treść: ARNOLD Udo: Tannenberg/Grunwald als
politisches Symbol im 19./20. Jahrhundert s. 7-18. - BIAŁUŃSKI Grzegorz: Wojciecha Kętrzyńskiego spór o zakon krzyżacki: problem sprowadzenia Zakonu i fałszerstw
dokumentów (do 1235 roku) s. 19-26. - DORBACH Kinga: Dokumenty mistrzów krzyżackich w zbiorze Diplomata et Epistolae s. 27-30. - EKDAHL Sven: Aufmarsch
und Aufstellung der Heere bei Tannenberg/Grunwald
(1410): eine kritische Analyse s. 31-103. - GANCEWSKA Iwona: Ilustracja i narracja bitwy grunwaldzkiej
w nauczaniu szkolnym po II wojnie światowej w Polsce
do 1999 roku s. 105-114. - GANCEWSKI Jan: Po bitwie
grunwaldzkiej - klęska czy kontynuacja w krzyżackiej gospodarce korporacyjnej?: rozważania i uwagi historyczne
na tle sytuacji ogólnopolskiej s. 115-127. - GRĄŻAWSKI
Kazimierz: Wybrane aspekty kultury materialnej zamków
i miast krzyżackich na początku XV wieku (Elbląg, Toruń, Brodnica) s. 129-134. - GRZEGORZ Maksymilian: Możliwości mobilizacyjne rycerstwa pomorskiego
(z udziałem pomorsko-pruskiego) w dobie Grunwaldu
s. 135-142. - HOFFMANN Mirosław J.: Z historii badań
archeologicznych w rejonie pól grunwaldzkich s. 143152. - KASPAREK Norbert: O bitwie pod Grunwaldem
[738]
w pierwszej połowie XIX wieku s. 153-164. - KURPIELA
Sabrina: Heinrich der Bärtige und der Deutsche Orden
s. 165-169. - KWIATKOWSKI Michał: Backstage of the
great diplomacy in middle ages: Polish Kingdom and
trials with Teutonic Order between 1412-1423 s. 171-174.
- KWIATKOWSKI Stefan: U źródeł niskiej pozycji księży w zakonie krzyżackim s. 175-183. - MAŁŁEK Janusz:
Społeczeństwo „nowopruskie” wobec tradycji krzyżackiej
s. 185-192. - MATUSZYK Mateusz: Władysław Opolczyk (Ladislaus von Oppeln) und der Deutsche Orden:
die wichtigsten Probleme s. 193-196. - OLESEN Jens E.:
Die Folgen der Schlacht von Tannenberg 1410 aus nordeuropäischer Sicht s. 197-208. - SIERADZAN Wiesław:
Książę słupski Bogusław VIII (1364-1418) a konflikt polsko-litewsko-mazowiecko-krzyżacki w latach 1411-1414
w świetle najnowszych badań s. 209-223
509. LABUDA Gerard: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. T. 1: Czasy średniowiecza. - Gdańsk, 2006
Rec.: KOSMAN Marceli, Acta Pol. Hist. 2009 [Vol.]
99 s. 161-164. - SZULTKA Zygmunt, Prz. Zach.- pom.
2009 R. 24 z. 4 s. 186-194
510. MAŁŁEK Janusz: Moje Prusy, moje
Mazury: szkice z dziejów Prus Książęcych,
Królewca i Mazur. - Dąbrówno: Oficyna Retman, 2009. - 248, [8] s. - (Moja Biblioteka
Mazurska; nr 15)
511. MARE Balticum: Begegnungen zu
Heimat, Geschichte, Kultur an der Ostsee /
hrsg. v. Dietmar Albrecht. - München, 2005
Rec.: SCHUSTER Frank M., Nordost-Arch. N.F. 2007
Bd. 16 (dr. 2009) s. 507-514
512. MATUZOVA Vera I.: „Kniga
otcov cerkvi”: pamjatnik literatury Nemeckogo ordena: avtor kak člen korporacii // In: Vostočnaja Evropa v drevnosti
i srednevekov’e: avtor i ego tekst. - Moskva,
2003. - S. 152-156
513. MILITZER Klaus: Vācu ordeņa
vēstura. [Historia zakonu niemieckiego]. Rīgā: Zvaigzde ABC, 2009. - 336 s.: il., mapy
514. NACIONAL’NYE i religioznye
men’šinstva v Baltijskom regione: sbornik
naučnych trudov / red. kol. Igor’ I. Žukovskij;
Klub Issledovatelej Baltijskoj Evropy. - Kaliningrad: Izd-vo Ross. Gosud. Univ., 2004.
- 118, [1] s.: tab., wykr. - (Baltijskie Issledovanija; Vyp. 2)
Z treści: RADZISZEWSKA Agnieszka: Slovincy:
[739]
Pomorze Wschodnie
žizn’, obyčai, kul’tura s. 5-11. - KIRČANOV Maksim V.:
„Nemec” i „nemcy”, „latyš” i „latyši” v Latvii vtoroj poloviny XIX - načale XX veka: meždu real’nost’ju i ideologiej
latyšskogo i nemeckogo nacionalizma s. 11-18. - POVILAITIS Vladas I.: Vasilij Sezeman [1884-1963]: štrichi k
portretu s. 23-28. - MASLOV Evgenij A.: Nepravoslavnoe
naselenie Kaliningradskoj oblasti v religiozno-političeskoj istorii regiona 1948-1958 gg. s. 28-54. - POLEŠUK V.:
Naturalizacija v Estonii s. 60-72. - VINOKUROV Evgenij
Ju.: Kaliningradu dolžno byt’ vozvraščeno ego prežnee
nazvanie - Kënigsberg s. 87-91. - TJURIN Evgenij A.:
Istorija problemy „Maloj Litvy” vo vzaimootnošenijach
meždu Rossiej i Litovskoj Respublikoj s. 92-96
515. NIEMCY o Kaszubach w XIX wieku: obraz Kaszubów w pracach G. L. Lorka
[1760-1845], W. Seidla i F. Tetznera [18631919] / red. nauk. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2009. - 271, [1] s.: il.,
faks.
Treść: BORZYSZKOWSKI Józef: Wprowadzenie:
Niemcy o Kaszubach w XIX wieku = Einleitung: Deutsche Berichte über die Kaschuben im 19. Jahrhundert
s. 7-36. - LOREK Gottlieb Leberecht: Charakterystyka
Kaszubów znad Łeby: z rysunkami kaszubskich strojów
ludowych = Zur Charakteristik der Kassuben am LebaStrome: mit einer Abbildung kassubischer Volkstrachten
s. 37-78, 83-126. - LOREK Gottlieb Leberecht: Przesądy
kaszubskie pod zastanowienie dla przeciwników zalecanego oświecenia ludu i poprawy jego szkół = Extra-Kassubischer Aberglaube zur Beherzigung für die Gegner
einer zweckmässigen Aufklärung des Landvolks und
Verbesserung seiner Schulen s. 79-82, 127-130. - SEIDEL
W.: Ziemia i lud kaszubski = Das Land und Volk der Kassuben s. 131-176. - TETZNER Franz: Słowińcy i Kaszubi
znad Łeby: kraj i ludzie, dom i zagroda, zwyczaje i obyczaje, język i literatura we wschodniej części Pomorza
Tylnego = Die Slowinzen und Lebakaschuben: Land und
Leute, Haus und Hof, Sitten und Gebräuche, Sprache und
Literatur im östlichen Hinterpommern s. 177-271
Tekst w jęz. pol. i niem.
516. L’ORDINE Teutonico tra Mediterraneo e Baltico: incontri e scontri tra religioni, popoli e culture: atti del convegno
internazionale (Bari - Lecce - Brindisi, 14-16
settembre 2006) / a cura di Hubert Houben,
Kristjan Toomaspoeg. - Galatina: Congedo,
2008. - 403 s.: il., mapy. - (Acta Theutonica;
5) (Saggi e Testi / Università del Salento; 40)
Z treści: UDO Arnold: Zwanzig Jahre Internationale
Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen
Ordens: Bilanz und Perspektiven s. 15-34. - BOMBI
Barbara: Una disputa tra l’arcivescovo Federico di Riga
e l’Ordine Teutonico ad Avignone s. 125-150. - JÄHNIG
Bernhart: Der Deutsche Orden und die Veränderung der
Lebensformen der Prussen s. 173-194. - KREEM Juhan:
Der Deutsche Orden in Livland und die Heiden: Landvolk und Undeutsche in der livländischen Heeresverfas-
43
sung s. 237-252. - SELART Anti: Der livländische Deutsche Orden und Russland s. 253-288
Powyższy opis unieważnia poz. 560 w bibliogr. za
2008 r.
517. PAMIĘĆ i historia: (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda) / red. nauk. Tomasz
Chrzanowski. - Olsztyn: OBN, 2009. - 171
s. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie; nr 249)
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Grunwaldzka tradycja s. 7-27. - ŁAPO Jerzy M[arek]: Periodyzacja dziejów Mazur w oczach tutejszej ludności wiejskiej s. 28-39.
- CHRZANOWSKI Tomasz: Dzieje ziem wschodniopruskich w dziewiętnastowiecznych niemieckich podręcznikach historii dla szkół średnich s. 40-52. - VAREIKIS
Vygantas: Klaipėdos kraštas po Antrajo pasaulinio karo
= Region Kłajpedy po II wojnie światowej s. 53-83. SLIUŽINSKAS Rimantas: Tautino apsisprendimo situacija
Klaipėdos mieste: socialiniai ir nacionaliniai aspektai (XX
a. antroji pusė - XXI a. pradžia) = Sytuacja samookreślenia
tożsamości narodowej w mieście Kłajpeda: aspekty społeczne i narodowościowe (druga połowa XX w. - początek XXI w.) s. 84-107. - MOTUZENE Lina: Tomas Mann:
simbol identiteta v dvuch kulturach (na primer Kurškoj
kosy) s. 108-115. - POLCH P. P.: Otraženie obščestvennogo samosoznanija v kaliningradskoj oblastnoj toponimike
s. 116-123. - KUZNIECOV Aleksej A.: Problemy samoopredelenija žitelej Kaliningradskoj oblasti v sovriemiennoj naučnoj literature s. 124-132. - DOMAGAŁA Bożena:
Pamięć jako wyznacznik etniczności Ukraińców na Warmii i Mazurach s. 133-154. - KIEŁBIK Jerzy: Historia na
łamach prasy Warmii i Mazur po 1945 roku s. 155-161.
- SZTĄBERSKA Małgorzata: Warmia i Mazury w polskich
podręcznikach szkolnych po roku 1945 s. 162-170
518. PAPENDICK Christian: Der Norden Ostpreussens: Land zwischen Zerfall
und Hoffnung: eine Bilddokumentation / mit
Textbeitr. v. Gertrud Papendick, Jurij N. Ivanov. - Husum: Husum Druck- u. Verl.- Ges.,
2009. - 488 s.: il., mapy
Album
519. POGRANICZA: ludzie pogranicza
/ red. Waldemar Brenda, Jerzy Kiełbik. - Olsztyn: OBN, 2009. - 336 s.: il., tab. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr
248)
Z treści: PAPROCKA Elżbieta: Elbląg i jego terytorium ziemskie w XVIII wieku: wyznaniowe pogranicze
s. 28-59. - KIEŁBIK Jerzy: Tomasz Szczepański [ok. 17151809]: duchowny i urzędnik [na Warmii] s. 60-68. - SZYMANOWICZ Adam: Mazurzy w świetle dokumentów
polskich placówek konsularnych i wywiadu wojskowego
44
Pomorze Wschodnie
drugiej Rzeczypospolitej s. 150-166. - BRENDA Waldemar: Między starym a nowym pograniczem: uchodźcy
z kresów wschodnich wobec powojennej rzeczywistości
na Warmii i Mazurach s. 181-218. - HOCHLEITNER
Janusz: Kultura regionalna ziemi sztumskiej (od XVI do
pocz. XX wieku) s. 219-232. - KUDRZYCKI Zbigniew:
Relacje mazursko-kurpiowskie w XX wieku s. 233-254.
- GAŁĘZIOWSKA Małgorzata: Funkcje i organizacja
pracy w procesie integracji i dezintergacji ludności na
Warmii i Mazurach w latach 1945-1956 s. 255-279. - SYCHOWICZ Krzysztof: Apogeum czy schyłek stalinizmu?:
aparat represji wobec ludności autochtonicznej w powiatach Ełk-Gołdap-Olecko w latach 1953-1956 s. 280-298.
- SZYDŁOWSKA Joanna: Figura człowieka pogranicza
jako źródło refleksji tożsamościowej w literaturze polskiej
po 1945 roku (Bohdan Dzitko) s. 299-317
520. PREUSSEN: Erbe und Erinnerung:
Essays aus Polen und Deutschland / hrsg. v.
Basil Kerski. - Potsdam, 2005
Rec.: PLETZING Christian, Nordost-Arch. N.F. 2007
Bd. 16 (dr. 2009) s. 623-626
521. PROBLEME der Migration und Integration im Preussenland vom Mittelalter
bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts / hrsg.
v. Klaus Militzer. - Marburg, 2005
Rec.: HARTMANN Stefan, Forsch. z. Brand. u. Pr.
Gesch. N.F. 2009 Bd. 19 [H.] 1 s. 124-127
522. SALCH Dieter: Vestis alba et crux
nigra = Weisser Mantel und schwarzes Kreuz:
die Insignien des Deutschen Ordens: ein Beitrag zum Recht und zur Rechtsgeschichte des
Deutschen Ordens. - Marburg: Elwert, 2009.
- X, 253 s., [16] s. tabl. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens;
Bd. 62) (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens; Bd.7). Bibliogr. s. 233-240
523. SEEBÄDER an der Ostsee im 19.
und 20. Jahrhundert / hrsg. v. Ol’ga V. Kurilo.
- München: Meidenbauer, 2009. - 295 s.: il.,
mapy. - (Colloquia Baltica; 18)
Z treści: KOLBE Wiebke: Deutsche Ostseebäder um
1900: Bäderregionen von Nordschleswig bis zur Kurischen Nehrung im Vergleich s. 15-31. - KURILO Ol’ga V.:
Baltische Ostseebäder als Schauplätze der Transnationalität Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts s. 3354. - BAJOHR Frank: Bürgerliche Lebenswelt und BäderAntisemitismus an der deutschen Ostseeküste s. 55-77.
- BRESGOTT Hans-Christian: Von Rügen nach Usedom:
Landschaftsbilder und ihre Funktion bei der Etablierung
der Ostseebäder s. 81-103. - STRAKAUSKAITĖ Nijolė:
[740]
Seebäder auf der Kurischen Nehrung: Geschichte und
heutige Situation s. 105-121. - PELEIKIS Anja: Die Kurische Nehrung als nostalgischer Sehnsuchtsort im Wandel der Zeit s. 123-135. - BUCHHOLZ-TODOROSKA
Małgorzata: From „See-Badeort Zoppot” to „Sopot Resort”: the Sopot residents and resort patients s. 139-150.
- WILHELMI Anja: Badekulturen für Männer und Frauen: Strandleben in den Ostseeprovinzen des Russischen
Reichs im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert s. 151167. - SARMA Inga: The history of swimming and the
swimming tradition in the Bay of Riga in the Baltic Sea
s. 169-178. - JÄRS Anu: Die Badekultur in den Ostseebädern Estlands s. 179-189. - OMILANOWSKA Małgorzata:
Das Ostseebad Polangen und seine Bäderarchitektur in
den Jahren 1870-1918 s. 201-222. - JURČENKO El’vira:
Die Seebäder des Samlands und ihre Darstellung in Museen des Kaliningrader Gebiets s. 223-251. - PETERSONS
Rihards: The cultural heritage of Jūrmala city s. 253-261
524. SZCZECIŃSKA-MUSIELAK Ewa:
Prusowie: ponad podziałami (etnicznymi
i narodowymi) // In: Kulturowa odmieność
w działaniu: kultury i narody bez państwa. Kraków, 2009. - S. 113-122
Historia i kultura Prusów w zainteresowaniach
współczesnych mieszkańców Warmii i Mazur
525. TERRA sanctae Mariae: mittelalterliche Bildwerke der Marienverehrung im
Deutschordensland Preussen / hrsg. v. Gerhard Eimer [et al.]. - Bonn: Kulturstiftung d.
dt. Vertriebenen, 2009. - 320 s., [14] s. tabl.:
il. - (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen; Bd. 7)
Z treści: KWIATKOWSKI Stefan: Gott, Mensch und
Welt in der Sicht der Deutschordensritter s. 15-27. - ARNOLD Udo: Maria als Patronin des Deutschen Ordens im
Mittelalter s. 29-56. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Der
Marienkult in den Kapellen der Deutschordenshäuser in
Preussen im Lichte der Inventarbücher s. 57-67. - POSPIESZNY Kazimierz: Marienburg: castrum et civitas unter Mariens Schutzmantel s. 71-80. - BOESTEN-STENGEL
Albert: Die Marienburger Schlosskirche als JerusalemImagination: zur Ikonographie der Annen-Kapelle und der
Mosaikmadonna s. 81-99. - KRANTZ-DOMASŁOWSKA
Liliana: Der „Mariencharakter” des Doms zu Marienwerder: ein vereinzeltes Beispiel? s. 101-117. - RACZKOWSKI Juliusz: Die Marien-Aussage der Chorausstattung
des Doms zu Königsberg/Pr. vor dem Hintergrund der
Ideologie des Deutschen Ordens in Preussen s. 119-134.
- DYGDAŁA-KŁOSIŃSKA Barbara: Die apokalyptische
Gottesmutter als Propagandabild des Deutschen Ordens
in Preussen s. 137-154. - JAGODZINSKI Sabine: „knecht
und frowe”: ordensritterliche Marienverehrung in der illustrierten Apokalypse Heinrichs von Hesler s. 155-171.
- WAGNER Kathrin: Das „Defensorium inviolatae virginitatis beatae Mariae” des Franz von Retz [1343-1427]
und seine bildliche Umsetzung am Pelpliner Chorgestühl
s. 173-183. - JURKOWLANIEC Tadeusz: Strausseneier
[741]
Pomorze Wschodnie
in Preussen: ein Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Marienikonographie s. 185-189. - PANER Henryk,
TRAWICKA Ewa: Pilgrim badges depiciting the Virgin
Mary recovered from excavations in Gdańsk s. 191-195. RADLER Gudrun: Die Schreinmadonnen des Deutschordenslandes Preussen s. 199-212. - BŁAŻEJEWSKA Anna:
Ein unbekannter Pietàtypus in der Kirche von Osterode/
Ostróda: künstlerische Spuren der Spiritualität des Deutschen Orden? s. 213-226. - JAKUBEK-RACZKOWSKA
Monika: Die „Schönen Madonnen” auf dem Gebiet des
ehemaligen Deutschordensstaates Preussen: ein Beitrag
zum Problem der künstlerischen Tradition im späten Mittelalter s. 227-254. - KUNKEL Burkhard: Die Stralsunder
Junge-Madonna als Ebenbild der Schönen Madonna von
Thorn: Überlegungen zur Herkunft und ihrer Beziehung
aus Stralsunder Perspektive s. 257-277
526. TREDER Jerzy: Kaszubi, ich mowa
i kultura. Zielonogórskie Seminaria Językoz.
2006/2007 (dr. 2009) s. 273-284
527. URBAN William [L.]: Tevtonskij
orden. - Moskva: AST, 2007. - 413, [2] s.
528. VOSTOČNAJA Prussija: istorija,
kul’tura, iskusstvo: sbornik naučnych statej.
Vyp. 1 / red. Galina V. Zabolotskaja; Kaliningradskaja Chudožestvennaja Galereja. - Kaliningrad: Izd.-vo KGU, 2003. - 295, [2] s.: il.
Z treści: SEMËNOV Gennadij E.: Obrozovanije Kënigsberskoj akademii chudožestv v kontekste duchovnopolitičeskoj žizni Prussii v pervoj polovine XIX v. s. 11-17.
- KLUK Iwona [Beata]: Akademija chudožestv v Kënigsberge: ee professora i učenniki s. 18-26. - BARFOD Jörn: Akademija chudožestv v Kënigsberge (1933-1945) s. 27-40.
- MALINOWSKI Jerzy: Maksimilian Antonij Piotrovskij
[1813-1875] i chudožestvennaja kul’tura Prussii v XIX veke
s. 40-48. - ŁUKASZEWICZ Piotr: Akademija chudožestv v
Breslau i Kënigsbergskaja akademija chudožestv: popytka
sravnenija s. 48-57. - BARFOD Jörn: Eduard Bišoff (18901974) s. 57-65. - MOLLENHAUER Maja: Ernst Mollenhauer [1892-1963]: žiznennyj put’ s. 65-82. - BARFOD Jörn:
Kolonija chudožnikov v Nide s. 82-93. - KOMAROVA
Alla S.: Chudožniki Vostočnoj Prussii v chudožestvennych
kollekcijach Rossii i byvšego Sovetskogo Sojuza s. 93-105. RAUDSEPA Ingrīda: Proizvedenija iskusstva chudožnikov
Vostočnoj Prussii v muzejnyh sobranijach g. Rigi s. 105108. - ROBE Elena: Proizvedenija chudožnikov Vostočnoj
Prussii v grafičeskoj kollekcii Muzeja zarubežnogo iskusstva g. Rigi s. 109-111. - KOLESNIKOVA Tat’jana: Problemy sochranenija pamjatnikov Kënigsberga na primere sadovo-parkovoj skul’ptury i monumental’no-dekorativnoj
plastiki vtoroj poloviny XIX - pervoj treti XX v. s. 111-120.
- OVSJANOV Avenir P.: Utračennyje kul’turnyje cennosti
Kënigsberga (sud’by, problemy, versii, poiski i nachodki)
s. 120-133. - STÖRTKUHL Beate: Kul’turnaja žizn’ goroda
Kënigsberga v XVI veke s. 134-146. - GRUBE Karl-Heinz:
Istorija i značenije muzyki v Kënigsberge do načala vtoroj
mirovoj vojny s. 146-154. - FRITSCH Gudrun: Kete Kol’vic
45
[1867-1945]: obraz žyzni s. 157-160. - KOMAROVA Alla
S.: Rannee tvorčestvo Kete Kol’vic s. 160-166. - JÄHNIG
Bernhart: Vlijanije Nemeckogo ordena na Severo-Vostočnuju Prussiju s. 169-185. - SUVOROV Viktor S.: Etničeskie
aspekty kul’turnoj politiki gercoga Al’brechta s. 185-192.
- KRETININ Gennadij V.: Kënigsberg-Kaliningrad: problemy formirovanija istoričeskoj pamjati s. 192-201. - GERNER Manfred: Sochranenije istoričeskich pamjatnikov:
šansy dlja Kaliningrada-Kënigsberga s. 201-206. - BACHTIN Anatolij P.: Situacija s pamjatnikami kul’tury v Kaliningradskoj oblasti na 2002 g. s. 206-213. - SARUL’ Alla
S.: Dom-muzej Germana Braherta [1890-1972] i problemy
sochranenija tvorčeskogo nasledija skul’ptora s. 214-216.
- OVSJANOV Avenir P.: Kënigsberskij sled peremeščennych kul’turnych cennostej s. 217-233. - ZABOLOTSKAJA Galina V.: Lovis Korint (1858-1925): žyzn’ i tvorčestvo
s. 241-261. - ZABOLOTSKAJA Galina V.: Grafika rannego
peroda tvorčestva Lovisa Korinta s. 265-279
529. ŻUŁAWY w poszukiwaniu tożsamości / red. Anna Weronika Brzezińska.
- Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne ; Gdańsk:
Muz. Narod., 2009. - 154 s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 151-154
Treść: DROŻDŻ Anna: Wielokulturowość Żuław:
raport z badań terenowych s. 13-20. - KOPERSKA Marta:
Architektura drewniana na Żuławach - perspektywy badawcze: na marginesie polsko-holenderskich warsztatów
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej s. 21-30. BORUCKA Justyna: Dziedzictwo osadnictwa olęderskiego
na Żuławach: analizy i koncepcje wykorzystania: raport
z polsko-holenderskich warsztatów „Skarb menonitów”
s. 31-39. - FITKOWSKI Łukasz: Żuławy: kraina nieodkrytych tajemnic: opowieści wspomnieniowe przesiedleńców
s. 41-47. - BRZEZIŃSKA Anna Weronika, WOSIŃSKA
Małgorzata: Ukraińcy na Żuławach: szok kulturowy jako
wspólna pamięć i osobiste doświadczenie s. 49-60. - TRAPSZYC Artur: Nieszawiacy na Żuławach: zakorzenieni na
obcej ziemi s. 61-75. - ŻUR Agnieszka: To jest mój hajmat:
współczesna tożsamość kulturowa mieszkańców Żuław:
próba analizy materiałów terenowych s. 77-85. - GRANOWSKA Katarzyna, JAWORSKA Marta: Żuławy jako
mała ojczyzna osadników i współczesnych mieszkańców
Ostaszewa i okolic s. 87-95. - FRYDRYCKA Amelia, RYBARCZYK Katarzyna: Marynowy: historia zasiedlenia wsi
po II wojnie światowej s. 97-105. - GRADOWSKA Marta,
STAŃDA Bartosz: Tiegenort/Tujsk po II wojnie światowej: wspomnienia mieszkańców s. 107-113. - SKOWRON
Agnieszka: Nowy Dwór Gdański: styl życia mieszkańców
s. 115-122. - ZAWISZA Marzena: „Tu jest ojczyzna moja”:
kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez edukacją
regionalną s. 123-130. - CHUDZYŃSKA Barbara, GOLA
Grzegorz: Działalność Muzeum Żuławskiego w Nowym
Dworze Gdańskim (wraz z filią w Cyganku) w 2008 roku
s. 131-132. - JANIAK Alicja: Zespoły regionalne jako przykład tożsamości współczesnych mieszkańców Żuław?: (na
przykładzie zespołu Żuławskie Bursztynki oraz Zespołu Pieśni i Tańca Szuwary) s. 133-142. - BLACHARSKA
Wiktoria: Tworzenie wizerunku Żuław przez regionalnych
twórców i działaczy (na wybranych przykładach) s. 143150
46
Pomorze Wschodnie
[742]
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 72, 182, 206, 261, 272, 337, 340, 349, 357, 475, 821, 836, 876, 896, 1096, 1101, 1163, 1188, 1238, 1247,
1329, 1335, 1349, 1367, 1434, 1446, 1504, 1524, 1582, 1667, 1668, 1687, 1734, 1735, 1789, 1797, 1832, 1897, 1949, 2022,
2032, 2085, 2099, 2374, 2877
530. Die APOLOGIEN Herzog Albrechts
/ hrsg. v. Almut Bues. - Wiesbaden: Harrassowitz Verl., 2009. - VI, [2], 373 s.: faks. - (Quellen und Studien / Deutsches Historisches Institut Warschau; Bd. 20). Bibliogr. s. 363-365
531. BARBARKA: miejsce niemieckich
egzekucji Polaków z Torunia i okolic (październik - grudzień 1939) / [oprac.] Sylwia
Grochowina, Jan Sziling. - Toruń: Fund. Gen.
E. Zawackiej. Arch. i Muz. Pom. AK oraz
Wojsk. Służby Polek, 2009. - 132 s.: il., tab. (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie
AK” w Toruniu; T. 55). Bibliogr. s. 127-130.
Zsfg. Sum.
Rec.: KĄCKA Katarzyna, Rocz. Tor. 2009 [R.] 36
s. 303-306
532. BAUER Gerhard: Quellen zur Alltagsgeschichte in Preussisch-Litauen. Tl. 2:
19.-20. Jahrhundert. Annaberger Annalen
2009 Nr. 17 s. 105-175, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/8_Bauer.pdf.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 482
533. BĄDKOWSKI Lech: Lech Bądkowski do Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KW
PZPR w Gdańsku: (korespondencja z lat
1971-1973) / [wyd.] Józef Borzyszkowski.
Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 299-330, faks.
CHARAKTERYSTYKA Powiatowego Zarządu PSL
w Szczytnie... = poz. 2086
534. Die DEUTSCHEN östlich von Oder
und Neisse 1945-1950: Dokumente aus polnischen Archiven / hrsg. v. Włodzimierz
Borodziej, Hans Lemberg. - Marburg
Bd. 4: Wojewodschaften Pommerellen
und Danzig (Westpreusen), Wojewodschaft
Breslau (Niederschlesien) / bearb. v. Ingo Esser [et al.]. - 2004
Rec.: SCHLÖGEL Karl, Hist. Zs. 2009 Bd. 288 H. 3
s. 830-833
535. DŁUGOSZ Jan: Banderia Prutenorum / wst. Krzysztof Stopka. - Proszówki:
Prowincjonalna Oficyna Wydaw., 2009. - 95,
121 s.: il. + Teka: [12] k. tabl. - (Skarby Kultury i Literatury Polskiej)
Wst. w jęz. pol. i ang.; tekst Banderia Prutenorum
równol. w jęz. pol. i łac.
536. DWA dokumenty franciszkanów
gdańskich z drugiej połowy XV w.: przyczynek do badań nad społecznym kręgiem oddziaływania zakonu / [wyd.] Rafał Kubicki.
Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009)
s. 87-92
537. DWA XVIII-wieczne inwentarze
zamku biskupów warmińskich w Braniewie
/ [wyd.] Grzegorz Świderski. Kom. Maz.Warm. 2009 nr 3 s. 399-412, faks.
538. DZIAŁANIA Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec sodalicji mariańskich w Grudziądzu (1948-1951) w świetle
zachowanych źródeł / [wyd.] Waldemar Rozynkowski. Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 245269
539. ECHA tzw. wypadków gryfickich
w województwie olsztyńskim: dokumenty
z 1951 r. / [wyd.] Waldemar Brenda. Znad
Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 16-88
540. EKDAHL Sven: Ein Privatbrief vom
Herbst 1410 an „Margreth Lucassynne”, Witwe des Marienburger Bürgermeisters Lucas,
im Haus des Danziger Bürgermeisters Konrad Letzkau. Preussenland 2009 Jg. 47 H. 1
s. 15-23
541. FRYJOR gdański z dóbr księcia Pawła Karola Sanguszki w połowie XVIII wieku
/ [wyd.] Szymon Kazusek. Res Historica 2009
T. 27 s. 53-69
542. GORDON Patrick: Diary of general
Patrick Gordon of Auchleuchries 1635-1699.
Vol. 1: 1635-1659 / ed. by Dmitry Fedosov.
- Aberdeen: Univ. of Aberdeen, 2009. - XLVI,
307 s.: portr.
[743]
Pomorze Wschodnie
543. GRUNEWEG Martin: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin
Gruneweg (1562-ca. 1618) über seine Familie
in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa
und sein Klosterleben in Polen. Bd. 1-4. Wiesbaden, 2008
Rec.: KIZIK Edmund, Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 184-188. - KRZOSKA Markus, Inter
Finitimos 2009 Nr. 7 s. 283-285
544. GUNIA Adam: List mazurskiego
gospodarza Adama Guni do olsztyńskiego
superintendenta Johannesa Hassensteina
[1843-1923] z okresu pierwszej wojny światowej jako przykład mazurskiej epistolografii
/ [wyd.] Grzegorz Jasiński. Echa Przeszłości
2009 [T.] 10 s. 353-365
545. Die HANDFESTEN des Elbinger
Komtureibuches / [hrsg. v.] Joachim Stephan.
Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2008
Bd. 54 s. 97-160
546. HEIDE Jerzy Wojciech: Archiwum
dawne i nowe lidzbarskiego kościoła archiprezbiteralnego / wyd. C[arl] P[eter] Woelky;
przeł. Julian Wojtkowski. - Olsztyn, 2006
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Zap. Hist. 2009 T.
74 z. 2 s. 97-100
547. HERRMANN Paulus: Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 do maja 1946 roku / tłum. i wprow.
Mieczysław Józefczyk. - Gdańsk: Inst. Kasz.,
2009. - 127, [1] s.: il., portr.
Zawiera również: BORZYSZKOWSKI Józef: Ks.
Mieczysław Józefczyk - następca ks. Paulusa Herrmanna
[1910-1998] w historii Elbląga. - S. 105-128, il.
Tekst w jęz. pol. i niem.
548. HOZJUSZ Stanisław: O postępowaniu z odłączonymi / z Kolońskiego wyd.
1584 r. [...] przeł. Julian Wojtkowski. - Olsztyn: Arcybiskup Metrop. Warm., 2009. 188, [1] s.
Przekład sprawozdań S. Hozjusza dot. postępowania
z mieszczanami skłaniającymi się do luteranizmu na terenie diec. chełm. i warm.
Tekst równol. w jęz. pol. i łac.
549. INWENTARZ zamku biskupiego
i młyna zamkowego w Barczewie oraz folwarków zamkowych w Kronowie i Krupo-
47
linie z około 1767 roku / [wyd.] Grzegorz
Świderski. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 215-235,
faks. Sum. Zsfg.
550. INWENTARZ zamku biskupów
warmińskich w Jezioranach z 1606 roku /
[wyd.] Grzegorz Świderski. Rocz. Warm.Maz. 2009 T. 2 s. 42-56, il.
551. INWIGILACJA środowiska toruńskich michalitów w latach 1958-1959 / [wyd.]
Waldemar Rozynkowski. Rocz. Tor. 2009 [R.]
36 s. 243-249
552. JÄHNIG Bernhart: Statutenergänzung des Hochmeisters Ulrich von Jungingen von 1408. Preussenland 2009 Jg. 47 H. 1
s. 10-15
553. KLAIPĖDOS miesto ir valsčiaus
evangelikų liuteronų bažnyčių vizitacijų
1676-1685 m. dokumentai. (Dokumente von
1676 bis 1685 der Visitationen der evangelisch-luterischen Kirchen der Stadt und des
Amtsbezirks Memel (Klaipėda)) / sud. ir par.
Ingė Lukšaitė; bendr. su Sabina Drevello;
Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas. - Klaipėda:
Klaip. univ. l-kla, 2009. - 346, [1] s., [1] k.
tabl. Zsfg.
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2009
Nr. 17 s. 347-348
554. KLAJMAN Ignacy Jan: Szlak bojowy
punktu opatrunkowego 1 Batalionu II Morskiego Pułku Strzelców w 1939 r. w oczach
lekarza batalionu Ignacego Jana Klajmana
- uczestnika wydarzeń / [wyd.] Kazimierz
Kaczmarek, Irena Kaczmarek. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 54-60, il.
W czasie obrony Gdyni
555. KODEKS Tczewski z Lubeki / red.
Jarosław Mykowski. - Tczew: Ofic. Pom.,
2010. - 93 s.: il.
556. KSIĘGA kamlarii miasta Torunia
z lat 1453-1495 / wyd. Krzysztof Kopiński,
Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki. - Toruń, 2007
Rec.: SŁOŃ Marek, Stud. Źródłoznawcze 2009 [T.]
47 s. 249-250
48
Pomorze Wschodnie
557. KSIĘGA łąkowa miasta Grudziądza z pierwszej połowy XVIII wieku. Cz. 2 /
[wyd.] Janusz Bonczkowski, Monika Panter.
Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 179-233, tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 492
558. KSIĘGI młodego miasta Gdańska
1400-1455 (1458-1459) / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński. - Toruń, 2008
Rec.: BARTOSZEWICZ Agnieszka, Stud. Źródłoznawcze 2009 [T.] 47 s. 246-249
559. KUJAWSKI Witold: Repertorium
ksiąg wizytacji kanonicznych biskupów kujawsko-pomorskich przechowywanych w Archium Diecezjalnym w Pelplinie. Cz. 3. Arch.,
Bibl. i Muz. Kośc. 2009 T. 91 s. 119-269
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 506
560. KULIKIEWICZ Zachariasz: W sprawie sprzedaży szlacheckiego zboża w Gdańsku w połowie XVIII w.: (na przykładzie korespondencji Zachariasza Kulikiewicza, szypra
księcia Pawła Karola Sanguszki z 1741 r.) /
[wyd.] Szymon Kazusek. Rocz. Dziejów Społ.
i Gosp. 2009 T. 69 s. 233-247
561. LUSTRACJA województw Prus
Królewskich 1765. T. 2: Województwo chełmińskie. Cz. 2: Ziemia chełmińska / wyd.
Jerzy Dygdała; Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. - Toruń, 2009. - XX, 200 s. + [1] k.
map skł. - (Fontes / Towarzystwo Naukowe
w Toruniu; 101)
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 494
562. PERVYE sekretari...: dokumenty
i materialy o dejatel’nosti partijnych rukovoditelej Kaliningradskoj oblasti i Kaliningrada
v 1947-1991 gg. / red. koll. G.I. Ščeglova [et
al.]; Komitet po Delam Archivov Administracii Kaliningradskoj Oblasti. - Kaliningrad, 2002. - 268 s.: il.
563. PIERWSZY przywilej lokacyjny Bogaczewa (1522) / [wyd.] Grzegorz Białuński.
Masovia 2009 T. 12 s. 161-167
564. PLAN pacyfikacji Gdańska w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodo-
[744]
wej / [wyd.] Łukasz Jastrząb. Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 99-108
565. PRZESTĘPCZOŚĆ w Elblągu
w 1945 roku w świetle protokołu posiedzenia
Komisji do spraw Bezpieczeństwa / [wyd.]
Arkadiusz Wełniak. Rocz. Elbl. 2009 T. 22
s. 389-396
566. RECES między dworem i włościanami w Kościelnej Jani: ciekawe źródło do
historii uwłaszczenia chłopów pomorskich /
[wyd.] Aniela Przywuska. Rydwan 2009 [nr]
1(4) s. 10-18, faks.
567. RESZKA Stanisław: Żywot księdza
Stanisława Hozjusza (Polaka) [1504-1579],
kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego,
penitencjarza wielkiego i biskupa warmińskiego: wydany (po łacinie) najpierw w Rzymie w 1587 roku i ponownie opublikowany
w drukarni klasztoru Świętego Zakonu Cystersów w Oliwie roku 1690 / wst., przekł.
i koment. Jadwiga Ambrozja Kalinowska. Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec., 2009. - 351 s.:
il., faks. Bibliogr. s. 307-316
568. ROGACZEWSKI Wojciech: Mazury z oddali: list ks. Wojciecha Rogaczewskiego z 1927 r. / [wyd.] Jerzy M[arek] Łapo. Stud.
Angerburgica 2009 T. 15 s. 118-122, faks.
569. ROLBIECKA Helena: Dziennik Heleny Rolbieckiej / [wyd.] Andrzej Koliński,
Elżbieta Skwierawska. Kościerskie Zesz. Muz.
2009 [nr] 3 s. 96-122, faks.
Wspomnienia mieszkanki Kościerzyny z okresu
VIII 1939 r. - III 1940 r.
570. SCHULDBÜCHER und Rechnungen der Grossschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen. Bd. 1: Grossschäfferei Königsberg I (Ordensfoliant 141) / hrsg.
v. Cordelia Hess, Christina Link, Jürgen Sarnowsky. - Köln, 2008
Rec.: SELZER Stephan, Vierteljahrschrift f. Sozial- u.
Wirtschaftsgesch. 2009 Bd. 96 H. 1 s. 127-128
571. S[ŁUŻBA] B[ezpieczeństwa] na tropie gdańskich dziennikarzy / [wyd.] Daniel
Wicenty. Notes 2008 (dr. 2009) s. 214-219
Raport SB o inwigilacji gdańskich dziennikarzy
z 1983 r.
[745]
Pomorze Wschodnie
572. SPRAWOZDANIA z rekwizycji
dzwonów na terenie powiatu świeckiego z akt
miejscowej landratury / [wyd.] Krzysztof Halicki, Marcin Hlebionek. Mat. do Dziejów
Kult. i Sztuki Bydg. i Reg. 2009 z. 14 s. 103118, il., tab.
573. STAROSTWO powiatowe w Olsztynie 1945-1950: wybór dokumentów / wyb.,
wst. i koment. Robert Syrwid. - Olsztyn: Pracow. Wydaw. ElSet, 2009. - XXXV, [1], 259,
[1] s.: il., faks., portr., tab.
574. STATUTY dobromiejskiej kapituły
kolegiackiej z 1583 roku / [wyd.] Marcin Wysocki. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3 s. 12-43,
il. Zsfg.
Tekst statutów równol. w jęz. łac. i pol.
TORUŃSKA ustawa aptekarska z 1623 r.... = poz. 1526
575. WARMIA w dobie „potopu” szwedzkiego 1654-1660: protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta / oprac.
Alojzy Szorc, Irena Makarczyk. - Olsztyn, 2008
Rec.: BOGDAN Danuta, Kom. Maz.- Warm. 2009 nr
3 s. 445-448
576. WŁADZE partyjno-państwowe wobec koronacji obrazu Matki Bożej w Świętej
Lipce / [wyd.] Andrzej Kopiczko. Warm.
Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 104 s. 63-122
577. WYKAZ członków gildii kupieckiej
[w Elblągu] i wysokość opłat członkowskich
w 1772 roku / [wyd.] Elżbieta Paprocka. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 381-387
578. WYKAZ Żydów z gdańskiej gminy
Ulica Szeroka z 1809 roku / [wyd.] Michał
Szulc. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 79-103, tab.
579. ŹRÓDŁA do dziejów elbląskiego
browarnictwa / [wyd.] Andrzej Groth. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 325-336
49
rza. - Warszawa: Wydaw. Sióstr Loretanek,
2009. - 151 s.: il., faks.
Wspomnienia z okresu II wojny światowej
582. BINK Dietmar: Seiten meines Lebens: Erlebnisse von gestern bis heute: Erlebtes, Empfundenes und Gesehenes zu Papier
gebracht. - Frankfurt/M.: Ed. Fischer, 2009.
- 275 s.
Wspomnienia
583. CIECHANOWSKI Janusz: Brodnica: moje wspomnienia. - Zielona Góra: Wydaw. MAjUS, 2009. - 126, [2] s.: il., portr.
584. DANIELEWICZ Gabriela: Pamięci
powojennego Gdańska-Wrzeszcza. - Gdańsk:
Apis, 2009. - 184, [16] s.: il., portr.
Wspomnienia
585. DÖNHOFF Marion Gräfin: Bilder,
die langsam verblassen: Ostpreussische Erinnerungen: Texte aus „Kindheit in Ostpreussen” und „Namen, die keiner mehr nennt”.
- Berlin, 1999
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.- pom.
2009 R. 24 z. 2 s. 194-204
586. DÖNHOFF Marion Gräfin: Dzieciństwo w Prusach Wschodnich. - Wyd. 2.
- Kielce: Pellegrina, 2009. - 159 s.
587. GERIGK Luzie: W oczekiwaniu na
wysiedlenie w powojennym Guttstadt - Dobrym Mieście. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3
s. 64-79, il. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Im Herzen des
Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
588. JAGODZIŃSKI Józef: Bunkry na
ruinach: szkice do historii KL Stutthof - Aussenlager Pölitz / wst., edycja i oprac. Paweł
Knap. - Szczecin: IPN, 2009. - 160 s., [22]
s. tabl.
Wspomnienia
580. ŹRÓDŁA do dziejów garnizonu wojsk
królewskich w Pucku z 1635 roku / [wyd.] Andrzej Groth. Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 8-11
589. JÓZEFCZYK Mieczysław: Elbląskie
drogi 1968-1993. - Elbląg, 2006
—————
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Rocz. Elbl. 2009 T.
22 s. 413-420
581. BADZIĄG Kazimierz Antoni: Był
taki czas: wspomnienia pomorskiego harce-
590. KARTUZY 1939: wspomnienia /
zebr., przedm. i wst. opatrz. Norbert Maczu-
50
[746]
Pomorze Wschodnie
lis. - Kartuzy: Muz. Kasz., 2009. - 285 s.: il.,
faks., mapa, portr.
Mazurach. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009)
s. 179-190, il.
Wspomnienia
591. KRUK Erwin: Spadek: zapiski mazurskie 2007-2008. - Dąbrówno: Oficyna
Retman, 2009. - 268, [4] s. - (Moja Biblioteka
Mazurska; nr 16)
Wspomnienia
592. KWIDZYN...: drogi do małej ojczyzny / [red.] Krystyna Gromek. - Kwidzyn:
Kwidz. Centr. Kult., 2009. - 290, [1] s.
Wspomnienia
593. LAPÖHN Bruno: Erinnerungen an
„Die doppelte Vertreibung aus Ostpreussen
in den Jahren 1944-1946”. - Kremkau: Block,
2009. - 117 s.
594. MARKIEWICZ Ryszard: Wojenne
wspomnienia mieszkańca Gdyni. - Gdynia:
M.K. Production, 2009. - 175 s.: il.
595. MISZEWSKI Zygmunt: Ku morzu.
- Gdynia: Zesp. Red.-Wydaw. MW, 2009. 275 s.: il., faks., tab., wykr.
Wspomnienia z Wyż. Szk. Maryn. Woj. w l. 1955-1960
596. MODEL Jerzy: Trzy grudnie i sierpień, albo opowieści z szuflady. Notes 2008
(dr. 2009) s. 53-69, il., faks.
Wspomnienia z Gdańska
597. NASZE wspomnienia nie umierają:
relacje o wysiedleniu Niemców ze wsi Tuchomie w latach 1945-1947 / oprac. Elżbieta Szada-Borzyszkowska. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2009. - 224, [1] s., [16] s. tabl., [1] k.
map skł.: mapa
598. OPOWIEŚCI naszych starków /
[red.] Maria Dyczewska. - Sierakowice: Gmina Sierakowice, 2009. - 250, [1] s.: il. - (Biblioteka Miesięcznika „Wiadomości Sierakowickie”; 2)
Wspomnienia mieszkańców gminy Sierakowice
599. ORACKI Tadeusz: Moje życie i praca na Warmii i Mazurach w latach 1945-1964.
Okolice Ostródy 2009 s. 141-156, il.
600. OSADA Krystyna: Opowieść o odrodzeniu, poszukiwaniu domu i ojczyzny na
601. PAWELEC Aleksander: Wspomnienia z lat młodości (fragmenty). Cz. 2. Rocz.
Gdyński 2009 nr 21 s. 33-53
Gdynia, wrzesień 1939 r.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 628
602. REJNSON Wiesława Zofia: Na wozie i pod wozem. Notes 2008 (dr. 2009) s. 8395, il.
Wspomnienia dziennikarki
i „Wieczoru Wybrzeża”
„Głosu
Wybrzeża”
603. SALINGER Gerhard: Zur Erinnerung und zum Gedenken: die einstigen jüdischen Gemeinden Westpreussens. - New
York: Gerhard Salinger
Teilbd. 1: Einleitung, Regierungsbezirk
Danzig. - 2009. - [10], XIII, 219 s.: il., mapy,
tab. + [1] k. map skł.
Teilbd. 2: Regierungsbezirk Marienwerder, Kreise Berent bis Löbau. - 2009. - S. [10],
220-534: il., mapy, tab.
Teilbd. 3: Regierungsbezirk Marienwerder, Kreise Marienwerder bis Tuchel, Quellen- und Literaturverzeichnis. - 2009. - S.
[10], 535-760: il., mapy, tab.
604. SCHEINKER Arkadius: Schoáh in
Riga: nach schöner Kindheit in Riga durch
das Ghetto von Riga im Arbeitskommando
BdO, dann im TWL Mühlgraben und durch
die KZs Stutthof bei Danzig und DanzigBurggraben im KZ Gottenhof/Pommern
befreit: eine jüdische Familiengeschichte. Konstanz: Hartung-Gorre, 2009. - 140 s.: il.
605. WACZYŃSKI Jerzy: Lata zielone,
lata czerwone... Notes 2008 (dr. 2009) s. 100128, il., faks.
Wspomnienia dziennikarza prasy gdańskiej
606. WALICKI Franciszek: 14 lat, 6 miesięcy i jeden dzień w „Głosie Wybrzeża”. Notes 2008 (dr. 2009) s. 96-99, il., portr.
Wspomnienia
607. ZIELIŃSKI Edmund: Na ścieżkach
wspomnień... - Gdańsk: [Nakł. aut.], 2009. - 594 s.
Wspomnienia pomorskiego rzeźbiarza
[747]
Pomorze Wschodnie
51
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 404, 410, 428, 498, 1426, 1463
608. FILBRANDT-CZAJA Anna: Studia nad historią szaty roślinnej i krajobrazu
Borów Tucholskich. - Toruń: Wydaw. Nauk.
UMK, 2009. - 131 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 121-131. Sum.
609. GĄSOWSKA Magdalena: Kanał
Elbląski: ocena krajobrazu. - Warszawa: Wydaw. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, 2009.
- 127 s., [6] k. tabl. skł.: il., mapy, tab. Bibliogr.
s. 119-122. Streszcz. Sum.
610. GLAZIK Ryszard, KUBIAK-WÓJCICKA Katarzyna: Wezbrania na Wiśle
w Toruniu w latach 1951-2005 // In: Zasoby
i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. - Gdańsk, 2009. - S. 301311: tab., wykr. Sum.
611. PRZYRODA rezerwatów Kurze
Grzędy i Staniszewskie Błoto na Pojezierzu
Kaszubskim / red. Jacek Herbich, Mateusz
Ciechanowski. - Gdańsk: Fund. Rozw. Uniw.
Gdań., 2009. - 470, [1] s.: il., mapy, tab., wykr.
Bibliogr. s. 425-443. Sum.
612. SIKORA Magda, CIEŚLIŃSKI Roman, BOGDANOWICZ Robert: Wyspy
Gdańska jako efekt przekształceń sieci hydrograficznej w zachodniej części delty Wisły // In: Zasoby i ochrona wód: obieg wody
i materii w zlewniach rzecznych. - Gdańsk,
2009. - S. 133-137: mapa. Sum.
613. STAWICKI Maciej: The durability
of historical Polish East Prussian border in
cultural landscape and regional disparities //
In: Historical regions divided by the borders:
cultural heritage and multicultural cities. Łódź, 2009. - S. 35-42: il., mapy, wykr.
614. SYKULSKI Leszek: Region Pregoły
jako element przestrzenny Pomorza Wschodniego. Geopolityka 2009 R. 2 nr 2 s. 17-23, il.
Sum.
615. TOCZYŃSKA Magdalena: W magicznym kręgu roślin: karta z „Zielnika” gdyńskiego. Cz. 4. Rocz. Gdyński 2009 nr 21 s. 248253
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 644
616. UWARUNKOWANIA środowiskowe mikroregionu osadniczego z okresu wpływów rzymskich nad północnym brzegiem
dawnego jeziora Wąż w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich / [aut.] Maciej Karczewski
[et al.] // In: Środowiskowe uwarunkowania
lokalizacji osadnictwa. - Poznań, 2009. - S.
131-145: il., mapy, tab. Sum.
617. WPŁYW działalności człowieka
na zmianę sieci hydrograficznej w zlewni
rzeki Płutnicy (zlewisko Zatoki Puckiej) /
[aut.] Roman Cieśliński [et al.] // In: Zasoby
i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. - Gdańsk, 2009. - S. 199210: mapy. Sum.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 492, 514, 521, 529, 578, 631, 909, 1288,
1332, 1340, 1354, 1392, 1409, 1456, 1504, 1528, 1896,
2594
618. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und
herzoglichen Preussen im Gebiet der „Grossen Wildnis” bis 1568. - Hamburg: Selbstverl.
d. Ver., 2009. - XIV, 462, 7 s.: il. - (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen e.V.; Nr. 109)
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 631
619. CHODUBSKI Andrzej: Mniejszości
narodowe i etniczne na Wybrzeżu Gdańskim.
Stud. Gdań. 2009 T. 25 s. 159-178. Sum.
620. GACKOWSKI Jacek: Kulturowe
akceptacje stref krajobrazowych Pojezierza
Chełmińskiego w młodszej epoce brązu i na
początku epoki żelaza // In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym.
- Poznań, 2009. - S. 45-47
52
[748]
Pomorze Wschodnie
621. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Ziemia
lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w.: studium nad rozwojem
osadnictwa. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2009. - 244, [1] s: il., mapy, tab. Bibliogr.
s. 211-236. Sum. Zsfg.
628. ZIELIŃSKA Agnieszka: Śluby w parafiach katolickich w XIX wieku: z zagadnień
demograficznych Torunia. Czasy Nowożytne
2008 T. 21 s. 47-68
622. KARCZEWSKA Małgorzata: Wzajemne wpływy stylów ceramicznych kultur
bogaczewskiej oraz przeworskiej i wielbarskiej na przykładzie ceramiki z mikroregionu
osadnicznego paleojeziora Wons w Krainie
Wielkich Jezior Mazurskich // In: Hereditas
praeteriti: additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno
Nascendi. - Lublin, 2009. - S. 293-304: il.
Zob. też poz.: 104, 281, 299, 515, 529, 766, 909, 977,
1035, 1125, 1145, 1290, 1307, 1808, 2071
623. KARCZEWSKI Maciej: Granice
mikroregionów osadniczych zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego w krajobrazie
pojeziernym // In: Hereditas praeteriti: additamenta archaeologica et historica dedicata
Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi.
- Lublin, 2009. - S. 305-314: il., mapy
624. KLASSEN Peter J.: Mennonites in
early modern Poland & Prussia. - Baltimore:
John Hopkins Univ. Press, 2009. - XVIII, [2],
260 s.: il. Bibliogr. s. 237-250
625. MOLEWSKI Paweł, POLIŃSKI Dariusz: Fizycznogeograficzne uwarunkowania
lokalizacji późnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego na ziemi chełmińskiej // In:
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji
osadnictwa. - Poznań, 2009. - S. 197-206:
mapy. Sum.
626. OLSZAK Ireneusz J., JERECZEKKORZENIEWSKA Katarzyna: Rzeźba terenu jako czynnik lokalizacyjny osadnictwa
neolitycznego w rejonie Tczew-Gorzędziej //
In: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. - Poznań, 2009. - S. 71-77: il.,
mapa. Sum.
627. PAWLICKI Ryszard Wojciech:
Proces osiedleńczy ludności kurpiowskiej
w powiatach nidzickim, piskim i szczycieńskim po drugiej wojnie światowej. Znad Pisy
2008/2009 nr 17/18 s. 169-200, tab.
3. Etnografia
629. BRACKI Artur: Językowy obraz
świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych: na materiale kaszubskim i ukraińskim.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2009. - 286
s.: tab. Bibliogr. s. 258-279
630. EJANKOWSKI Jan: 25-lecie „Piaseckich Kociewiaków” (1984-2009). - Pelplin:
„Bernardinum”, 2009. - 119, [1] s.: il., faks.,
tab.
631. GACKOWSKI Jacek: Osady obronne ludności kultury łużyckiej po wschodniej
stronie dolnej Wisły w świetle wyników dotychczasowych badań // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S.
55-68: il. Zsfg.
632. GAJEK Józef: Struktura etniczna
i kultura ludowa Pomorza / wst., kat. i red.
Anna Kwaśniewska. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Wejherowo: Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz.Pom., 2009. - 229, [2] s., XVI s. tabl.: il.,
mapa
633. GAŁĘZIOWSKA
Małgorzata:
Świętowanie Bożego Narodzenia w kontekście czasu społeczno-kulturowego, także na
Warmii i Mazurach. Rocz. Nauk. Wyż. Szk.
Inform. i Ekon. Tow. Wiedzy Powsz. w Olszt.,
Socjol., Pedag. 2009 [nr] 3 s. 19-32
634. GERWATOWSKA
Agnieszka:
Obraz kobiety w bajce mazurskiej. Stud. Angerburgica 2009 T. 15 s. 42-75
635. GOS Krzysztof, OSSOWSKI Waldemar: Nowe dane o zastosowaniu mchów
w dawnym szkutnictwie na obszarze Polski.
[749]
Pomorze Wschodnie
Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 109-124, il.,
tab. Sum.
53
tury innych Słowian. Nasze Pomorze 2008 nr
10 (dr. 2009) s. 193-201
Gł. na podstawie znalezisk z Pom. Wsch.
636. GULGOWSKI Izydor: Kaszubi. Gdynia: Wydaw. Region, 2009. - 77, [2] s.: il.
Reprint wyd.: Kraków, 1924
645. MOŻDŻEŃ Julia: Nekromancja
w Prusach w I połowie XVI stulecia (na przykładzie Kroniki pruskiej Szymona Grunaua.
Okolice 2009 T. 7 s. 219-236
637. HARTMANN Stefan: Stosunki etniczne na Pomorzu Gdańskim około 1900
roku // In: Bydgoszcz: miasto wielu kultur
i narodowości. - Bydgoszcz, 2009. - S. 327337
6 4 6 . O B R AC H T- P R O N D Z Y Ń SK I
Cezary: The Kashubs: language, identity
problems and the Kashubian movement //
In: Nationalisms today. - Oxford, 2009. - S.
45-69
638. HOCHLEITNER Janusz: Wpływ
sztuki ludowej na kształtowanie się świadomości Warmiaków w II połowie XIX wieku.
Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 131-149, il.
Sum.
647. OLEKSAS Ove Ansas: Zur Volkskunde in Preussisch-Litauen: eine historischgeografische und ethnografisch-sprachliche
Reise in die Vergangenheit einer baltischen
Familie am Ostufer des Kurischen Haffs. Brielow: Selbstverlag, 2009. - 54 s.: il., mapy
639. KAWIŃSKI Paweł: Antropologiczna interpretacja staropruskich rytuałów pogrzebowych. Pomorania Antiqua 2009 T. 22
s. 7-23. Sum.
640. KLIMEK Robert: O wielkoludach
znad jeziora Żywy. Stud. Angerburgica 2009
T. 15 s. 92-95, il.
Badania archeologiczne łodzi jednopiennych
641. KNYBA Jerzy: „Czarne żniwa” na
Kaszubach wczoraj i dziś. Kościerskie Zesz.
Muz. 2009 [nr] 3 s. 45-49, il.
648. PRUSKIE baby kamienne: fenomen
kulturowy czy europejska codzienność? / red.
Jerzy M. Łapo, Grzegorz Białuński. - Olsztyn,
2007
Rec.: DOBROSIELSKA Alicja, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 1 s. 137-142
649. PURVINAS Martynas: Mažosios
Lietuvos tradicinė kaimo architektūra. [Tradycyjna architektura wiejska Małej Litwy] /
Etninės Kultūros Globos Taryba. - Vilnius,
2008. - 64 s.: il.
Tradycje kopania torfu na Kaszubach
642. KUKLIK Mirosław: Przyczynek
do badań nad wykorzystaniem „kamienia
polnego” w tradycyjnym budownictwie, na
przykładzie Kaszub północnych. Biul. Stow.
Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce 2009
nr 11 s. 115-121, il.
643. KWAŚNIEWSKA Anna: Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu
Wschodnim w XIX i XX w.: ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze. - Gdańsk: Inst.
Kasz., 2009. - 629 s.: il., faks., mapy, portr.
Bibliogr. s. 585-617
644. MAKURAT Hanna: Słońce w językowym obrazie świata Kaszubów na tle kul-
650. ROMULEWICZ Anita: Miejsca
święte w baśniach Warmii i Mazur // In:
Święte miejsca w literaturze. - Olsztyn, 2009.
- S. 529-539
651. SADKOWSKI Tadeusz: Kamień
i glina w tradycyjnym budownictwie wiejskim na Kaszubach. Biul. Stow. Muzeów
na Wolnym Powietrzu w Polsce 2009 nr 11
s. 101-113, il.
652. SAMP Jerzy: Mitopeje Pobrzeża
Bałtyku. - Gdańsk: „Marpress”, 2009. - 237
s.: il
653. STELMACHOWSKA Bożena: Zwyczaje rybaków polskiego wybrzeża Bałtyku /
54
Pomorze Wschodnie
Stowarzyszenie Przyjaciele Helu. - Hel: Wydaw. MS, 2009. - 368 s.: il.
654. SZATRAWSKI Krzysztof D.: Sacrum w świadomości Mazurów - na podstawie
pieśni kancjonałowych i poezji ludowej // In:
Święte miejsca w literaturze. - Olsztyn, 2009.
- S. 519-528
655. SZKULMOWSKA Wanda: Sztuka
ludowa w Borach Tucholskich. - Tuchola: Pol.
Wydaw. Reklam., 2007. - 40 s.: il. Zsfg.
656. TORLIŃSKI Józef: Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich. - Poznań, 2008
Współwyd.: TORLIŃSKI Lech: O mym ojcu Józefie Antonim Torlińskim (1911-1968) i ludziach, których
kochał, i którzy jego kochali. - MEISSNER Roman K.:
„Co kaszubskie - to polskie”: o kaszubskich rybakach
nadmorskich, prof. Adamie Wrzosku i dysertacji Józefa
Torlińskiego z roku 1938
Rec.: KUŹNICKA Barbara, Kwart. Hist. Nauki
i Techn. 2009 R. 54 nr 2 s. 173-180
657. WEŁPA Agnieszka: Uczucia wyrażane za pomocą języka ciała w pieśniach
ludowych z Warmii i Mazur. Pr. Językozn. /
Uniw. Warm.- Maz. 2009 Z. 11 s. 247-259.
Sum.
4. Historia społeczno-gospodarcza
[750]
ka, informacja naukowa: prace dedykowane
profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 145-150
Gł. na przykładzie rodu Dohna
660. CHĘĆ Adam: The fishes and fishery in the Teutonic Knights State in Prussia
according to written and archaeozoological
sources // In: Fishes - culture - environment:
through archaeoichthyology, ethnography &
history. - Poznań, 2009. - S. 69-71
661. CHĘĆ Adam, GANCEWSKI Jan:
Urząd leśniczego w państwie zakonu krzyżackiego: funkcjonowanie, znaczenie dla
gospodarki // In: VI [Szósta] Ogólnopolska
Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji, Łańsk, 19-20 maja
2007. - Poznań, 2009. - S. 47-56
662. CHĘĆ Adam, GANCEWSKI Jan:
Urząd leśniczego w państwie Zakonu Krzyżackiego: funkcjonowanie i znaczenie dla gospodarki. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 5768. Sum.
663. DOBIECH Andrzej: Przyczynki
do dziejów leśnictwa i łowiectwa pruskiego
i niemieckiego w Puszczy Boreckiej na przełomie XIX i XX w. Stud. Angerburgica 2009 T.
15 s. 96-105, il., tab.
Zob. też poz.: 93–95, 121–123, 492, 498, 500, 519, 523,
541, 549, 560, 566, 570, 577, 579, 641, 825, 881, 889, 897,
932, 962, 967, 1025, 1035, 1072, 1181, 1192, 1221, 1222,
1228, 1231, 1252, 1253, 1268, 1269, 1284, 1299, 1319,
1320, 1329, 1348, 1350, 1352, 1354, 1355, 1376, 1408,
1445, 1472, 1502, 1507, 1524, 1527, 1563, 1687, 1883,
1892, 1897, 1946, 1947, 1956, 1972, 1990, 1991, 1995,
2142, 2174, 2225, 2239, 2541, 2672, 2679, 2707, 3303
664. FAFIŃSKI Łukasz Paweł: Początki
rozwoju sieci kolejowej w Prusach Wschodnich. Masovia 2008 T. 11 s. 139-144
658. BADURA Monika: Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego: wstępne wyniki badań // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 403-410: il., mapa, tab. Zsfg.
Rec.: KAZUSEK Szymon, Kwart. Hist. Kult. Mat.
2009 R. 57 nr 2 s. 314-318. - WIJACZKA Jacek, Klio (Toruń) 2009 [nr] 12 s. 151-157
659. BOGDANOWICZ Anna: Struktura
zarządu dóbr na przykładzie wybranych majątków pruskich // In: Historia, archiwisty-
665. GAZIŃSKI Radosław: Prusy a handel solą w Rzeczypospolitej w latach 17721795. - Warszawa, 2007
666. GERSSOWE przyczynki do poznania historii kolei żelaznej w Prusach / [oprac.]
Marcin Przegiętka. Stud. Angerburgica 2009
T. 15 s. 8-27, tab.
Notatki z „Gazety Leckiej” z l. 1875-1881
667. GROTH Andrzej: Warenumschlag
am Frischen Haff: eine Handelsstatistik der
kleinen Seehäfen (1581-1712). - Köln: Böh-
[751]
Pomorze Wschodnie
lau, 2009. - VI, [2], 382 s.: tab. - (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz; Bd. 64)
55
1918-1939. Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Probl.
Transp. i Logist. 2009 nr 7 s. 159-168, tab.
Sum.
Dot. częściowo Pomorza
668. GRUSZCZYŃSKI Tadeusz: Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim: rys historyczny. Cz. 2. - Gdańsk: Pom. Spółka Gazownictwa, 2009. - 229, [8] s., [5] k. tabl.: il., pl., tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 635
669. HEJNOWSKI Klemens: Polskie rybołówstwo morskie. [Cz. 1]-3. Pom. Wiad.
Filatel. 2000 [R. 1] nr 2 s. 20-23, il.; 2001 R. 2
nr 1 s. 29-32, il.; 2003 R. 4 nr 1 s. 48-55, il.
670. JESIONOWSKI Bernard: Formularze telegraficzne Poczty Pruskiej, Północnoniemieckiego Związku Pocztowego oraz Rzeszy Niemieckiej do 1875 roku. Cz. 1-2. Pom.
Wiad. Filatel. 2001 R. 2 nr 1 s. 12-15, il.; nr 2
s. 48-52, il.
671. KACZMAREK Elżbieta: O pożywieniu ludności wiejskiej na Warmii i Mazurach dawniej i dziś. Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 369-381. Sum. Zsfg.
672. KAMOSIŃSKI Sławomir: Kultura
techniczna pracowników przemysłu w okresie PRL na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 4 s. 39-57,
tab. Zsfg. Sum.
673. KIEŁBIK Jerzy: Z problematyki
walki z zagrożeniem pożarami w miastach
warmińskich XVI-XVIII wieku. Kom. Maz.Warm. 2009 nr 3 s. 313-324, tab. Zsfg.
674. KŁOSIŃSKI Andrzej: Poczta polska na Pomorzu w 1920 r. Pom. Wiad. Filatel.
2004 R. 5 nr 1 s. 74-80, il.
675. LINOWSKI Łukasz: Emigracja
zarobkowa z województwa pomorskiego
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (19191939) // In: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu. - Bydgoszcz, 2009. - S. 227246: tab., wykr.
676. MIELCAREK Andrzej: Koleje na
wschodnich obszarach Niemiec w latach
677. MÜHLEN im ehemaligen Kreis
Bütow in Pommern und Mühlenbesitzer nach
den Adressbüchern (mit Ergänzungen): eine
Materialsammlung / zsgest. v. Klaus-Dieter
Kreplin. - Herdecke: Klaus-Dieter Kreplin,
2009. - 79 s.: il.
678. MUSIAŁOWSKI Adam: Udział
monety zakonnej i pruskiej w obiegu pieniężnym północnej Wielkopolski i Kujaw do
końca XV wieku. Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2008
T. 17 (dr. 2009) s. 95-116, mapy, tab. Sum.
679. POCK Nikolai: Rechtsverhältnisse
der Güter in Preussen im 18. und 19. Jahrhundert: ein Wiederabdruck zweier zeitgenössischer Darstellungen. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2009 Bd. 39 s. 341-354
680. RATHKE Frank: Ein Eigenkäthnerverzeichnis der adelich Peistenschen Güter
von 1843. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39
s. 297-300
681. ROMANOW Andrzej: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania polskich
przedsiębiorstw
prasowo-wydawniczych
w Prusach Zachodnich w połowie XIX i na
początku XX wieku // In: Media, biznes, kultura. - Gdańsk, 2009. - S. 26-33
682. SOBIERALSKA Renata: Historia sadownictwa nad Dolną Wisłą // In: Tradycyjne sady przydomowe. - Świecie, 2008/2009.
- S. 9-28: il., mapa
683. STANIELEWICZ Józef: Znaczenie
zaplecza monarchii habsburskiej dla obrotów
pruskich portów bałtyckich od lat siedemdziesiątych XIX wieku do pierwszej wojny
światowej // In: W kręgu idei, polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi
Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 253-258: tab.
56
[752]
Pomorze Wschodnie
684. STARSKI Michał: Uwagi o późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej
na Pomorzu Gdańskim // In: Wytwórczość
w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. - Toruń, 2009. - S. 75-95, [2] s. tabl.: il. Sum.
685. SYSKOWSKI H[artmut] M.F.: Im
Bann des Kranichrufs: auf Pirsch von Masuren bis in die nordische Wildnis. - Melsungen: Neumann-Neudamm, 2009. - 309 s.: il.
- (Waidwerk in Ostpreussen; 4)
686. SZUL Roman: The interplay of politics, economy and culture, and the changing
borders in the Southern Batic region // In:
Historical regions divided by the borders:
general problems and regional issue. - Łódź,
2009. - S. 9-21
ZURKIEWICZ Bolesław: Hydrotechniczne konstrukcje
stoczniowe wykorzystane przy budowie i wodowaniu s.s.
„Sołdek” s. 49-58. - KUSZEWSKI Witold: Przebieg budowy i wodowania s.s. Sołdek s. 59-62. - HURAS Bohdan:
Serce Sołdka s. 63-84. - FRĄCKOWIAK Miłosz: Kształcenie kadr dla przemysłu okrętowego w okresie po drugiej
wojnie światowej s. 85-94. - DYMARSKI Czesław: Udział
pracowników Politechniki Gdańskiej w procesie projektowania, budowy i wodowania s.s. Sołdek s. 95-100. DOERFFER Jerzy: Publikacje prof. J. Doerffera związane
z budową i wodowaniem s.s. Sołdek / [oprac.] Bolesław
Mazurkiewicz s. 101-112. - WIELICZKO Leonard: Stan
techniczny statku-muzeum Sołdek s. 113-119
692. ZE STUDIÓW nad genezą wczesnośredniowiecznych mostów na obszarze
Pomorza / [aut.] Wojciech Chudziak [et al.].
Prz. Archeol. 2009 T. 57 s. 99-131, il., mapy.
Sum.
—————
687. ŚLUSARCZYK Wojciech: Warunki
pracy personelu aptek pomorskich w latach
1920-1939 // In: Pieniądz, kapitał, praca,
wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś, Litwa,
Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina [...].
- Warszawa, 2008. - S. 225-234: tab. Sod.
693. WARDACKA Aleksandra: Ziemiaństwo polskie powiatu c h o j n i c k i e g o
do 1939 r. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO,
2009. - 103 s.: il., faks., tab. - (Biblioteka Filomaty; T. 13)
688. URBANYI Ilona: Polska żegluga
promowa. Cz. 1. Nautologia 2009 R. 44 nr
146 s. 88-91, il., tab.
694. LUKS Krzysztof: Port E l b l ą g w polityce morskiej państwa. - Elbląg: Elbl. Uczel.
Hum.- Ekonom., 2009. - 278 s.: il., tab.
689. WENZEL Reinhard: Ost- und westpreussische Domänen und ihre Pächter in
den Jahren 1898-1904. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2009 Bd. 39 s. 19-32
695. NAWROLSKA Grażyna: Uwagi
o średniowiecznym rzemiośle elbląskim. Elbl.
Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 87-106, il. Sum.
690. WITKOWSKI Roman: Koleje
wąskotorowe na Żuławach. - Poznań: Kolpress, 2009. - 173 s.: il., pl., tab.
691. ZACZĘŁO się od „Sołdka”: sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim
w Gdańsku 6 listopada 2008 roku / red. Jerzy Litwin. - Gdańsk: Centr. Muz. Morskie,
2009. - 119 s.: il., faks., portr., tab. - (Studia
i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku; T. 10. Seria B: Materiały Źródłowe; nr 9)
Treść: STACHOWIAK Maksymilian: Sytuacja polskiego przemysłu okrętowego w latach 1945-1949 s. 918. - FRYSKA Ryszard: Organizacja Stoczni Gdańskiej
w latach 1945-1949 s. 19-36. - WILCZYŃSKI Leszek:
Projektowanie i projektanci statku Sołdek s. 37-48. - MA-
696. OSSOWSKI Waldemar: Badania
pozostałości średniowiecznego statku rzecznego w Elblągu w 2006 roku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
119-126: il. Zsfg.
697. BAKUN Maciej: Problem produkcji samolotów na obszarze Wolnego Miasta
G d a ń s k a w świetle decyzji Rady Ligi Narodów. Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68 (dr.
2009) s. 75-85. Sum.
698. HADAŚ Edward: 75-lecie uruchomienia Polskiego Urzędu Pocztowo-Telegraficznego nr 3 w Wolnym Mieście Gdańsku.
[753]
Pomorze Wschodnie
Pom. Wiad. Filatel. 2000 [R. 1 nr 1] s. 18-20,
il.
699. JANIK Marek: Formacje policyjne
Wolnego Miasta Gdańska. Pom. Wiad. Filatel. 2001 R. 2 nr 3 s. 13-16
700. JESIONOWSKI Bernard: Gdański
stempel nerkowy 1824-1832. Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5 nr 1 s. 18-28, il.
701. JESIONOWSKI Bernard: Stemple
gdańskich urzędników sądowych zwalniające
z opłaty. Pom. Wiad. Filatel. 2001 R. 2 nr 3
s. 17-21, il.
702. KAMIŃSKI Zbigniew: O dawnych
aptekarzach i aptekach w Gdańsku. Jantar.
Szlaki 2009 R. 52 nr 4 s. 1-7, il.
703. KAZUSEK Szymon: Związki gospodarcze dóbr magnackich z Gdańskiem
w połowie XVIII wieku // In: Folwark - wieś
- latyfundium: gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. - Kielce,
2009. - S. 241-256: tab.
704. KŁOSIŃSKI Andrzej: Terytorialny
podział gdańskiego Okręgu Poczt i Telegrafów w marcu 1946 r. Pom. Wiad. Filatel. 2005
R. 6 nr 1 s. 13-25, il.
705. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Cech
jako wspólnota życia codziennego. Univ. Gedan. 2009 R. 21 nr 1/2 s. 44-60. Sum.
Dot. Gdańska
706. KRZYWDZIŃSKI Robert: Wkład
ludwisarzy w rozwój gdańskich systemów
wodociągowych na przełomie XVII i XVIII
wieku // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od
późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 257-261: il. Zsfg.
707. ŁĄCZYŃSKA Ewa: Gdańska flota handlowa w 1793 roku. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2009 R. 57 nr 2 s. 215-228, tab., wykr.
Sum.
57
708. ŁĄCZYŃSKA Ewa: „Mein Leib
ruht in der Gruft, bis Jesus ihn verkläret...”:
z dziejów samopomocy w cechu szyprów
gdańskich w XVIII wieku. Zap. Hist. 2009 T.
74 z. 4 s. 7-18. Zsfg. Sum.
709. PIKULSKA-STĘPIEŃ Anna: Uwagi na temat gospodarki gdańskiego ośrodka
grodowego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych. Pr.
Uczestników Studium Doktoran. 2009 [T.] 10
s. 49-73, il., tab.
710. SUFCZYŃSKI Henryk, ZIÓŁKOWSKI Wojciech: Karnety okolicznościowe wydane w Wolnym Mieście Gdańsku.
Pom. Wiad. Filatel. 2005 R. 6 nr 1 s. 56-76, il.
711. ŚMIECH Romuald: Pracownicy
Stoczni Gdańskiej: przebieg procesu kształtowania się i rozpadu załogi przedsiębiorstwa
// In: „Solidarność” w imieniu narodu i obywateli. - Kraków, 2005. - S. 152-196. Streszcz.
Sum.
712. VOGELS Hans: Mieszane frankatury ze znaczkami Portu Gdańsk i znaczkami
zagranicznymi. Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5
nr 1 s. 29-31, il.
713. VOGELS Hans: Notatki z historii
Poczty Polskiej w WM Gdańsku. Pom. Wiad.
Filatel. 2001 R. 2 nr 3 s. 8-12, il.
714. VOGELS Hans: Pieczątki nagłówkowe Poczty Polskiej w WM Gdańsku w latach
1920-1939 / współpr. Krzysztof Krupa. Pom.
Wiad. Filatel. 2000 [R. 1] nr 2 s. 5-9, tab.
715. VOGELS Hans: Poczta zeppelinowa
z Portu Gdańsk 1932-1933 / tłum. i oprac.
Krzysztof Krupa. Pom. Wiad. Filatel. 2000 [R.
1 nr 1] s. 8-16, il., tab.
716. VOGELS Hans: Urzędowe stemple
Portu Gdańsk użyte pocztowo. Pom. Wiad.
Filatel. 2005 R. 6 nr 1 s. 26-29, il.
717. POŁOM Marcin, PALMOWSKI Tadeusz: Rozwój i funkcjonowanie komunikacji
trolejbusowej w G d y n i . - Pelplin: „Bernar-
58
Pomorze Wschodnie
dinum”, 2009. - 152 s.: il., mapy, pl., tab., wykr.
Bibliogr. s. 122-125
718. SZERLE Marcin: Stan sanitarny
Gdyni w latach 20. XX wieku. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 109-121
719. WIĘCŁAW Waldemar Piotr: Pamiątki filatelistyczne po gdyńskiej wystawie
z 1939. Pom. Wiad. Filatel. 2005 R. 6 nr 1
s. 47-55, il.
[754]
an industrial quarter at Malbork, Poland: towards an ecology of a castle built in Prussia
by the Teutonic Order. Crusades 2009 Vol. 8
s. 191-212, il.
727. ZIMNICKI Jerzy: Feldpost Marienburg 1939-1945: próba usystematyzowania
wiadomości o pocztach polowych działających w Malborku podczas II wojny światowej. Pom. Wiad. Filatel. 2005 R. 6 nr 1 s. 3346, il., tab.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo24.pdf
728. GÓRZYŃSKA Agnieszka, GÓRZYŃSKI Tomasz, MAJEWSKI Maciej:
Średniowieczny młyn wodny z miejscowości
M n i s z e k (gmina Dragacz) // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
65-78: il. Zsfg.
721. GROTH Andrzej: Gospodarka folwarczna w dobrach k r o k o w s k i c h w drugiej połowie XVIII wieku // In: Folwark - wieś
- latyfundium: gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. - Kielce,
2009. - S. 139-150: tab.
729. BULITTA Michael: Sicherung der
Ernte und der landwirtschaftlichen Entschuldung im Rahmen der Osthilfe im Landkreis
Allenstein [O l s z t y n ] (Ostpreussen) in den
Jahren 1931 bis 1933. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2009 Bd. 39 s. 145-168
722. ISTORIJA sel’skogo chozjajstva Kaliningradskoj [K r ó l e w i e c ] oblasti / red.
A.L. Gusev, Vitalij N. Maslov. - Kaliningrad:
Mišutkina, 2006. - 463 s.: il.
730. RUDEL Klaus: Inhaber von Jagdscheinen im Kreis Allenstein in der Zeit von
1851 bis 1865. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009
Bd. 39 s. 133-144
723. DĄBROWSKA Maria: Proces odlewania dział w lejni m a l b o r s k i e j w XV
wieku // In: Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej. - Toruń, 2009. - S. 2144, [4] s. tabl.: il. Sum.
731. TUROWER Barbara: Kolektywizacja olsztyńskiej wsi w latach 1949-1956 i jej
następstwa. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4
s. 533-543
720. ŽUKAS Julius: Automobilių transporto raida Klaipėdos [K ł a j p e d a ] krašte
XX amžiaus pirmoje pusėje (1900-1939).
(Motor transport development in Klaipėda
district in 1900-1939). Liet. Ist. Stud. 2009 T.
24 s. 63-79. Sum.
724. DOMŻAŁ Robert: Mittelalterliche
Häfen, Schiffahrt und Schiffer von Marienburg (Malbork). Dt. Schiffahrtsarchiv 2006
Bd. 29 (dr. 2007) s. 115-136, il. Sum. Rés.
732. PŁOSKI Adam: Browarnictwo na
terenie dawnego powiatu o s t r ó d z k i e g o
(do 1945 r.). Okolice Ostródy 2009 s. 105-130,
il., pl.
725. JESIONOWSKI Bernard: Stempel
poczty polowej w Malborku czynnej w latach
1940-1945. Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5 nr
1 s. 32-34, il.
733. KUKLIK Mirosław: Spółdzielnia
Rybacka na P u c k i okolice 1922-1925: trudne początki polskiego rybołówstwa morskiego. Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 35-57, il., faks.,
portr.
726. MALTBY Mark, PLUSKOWSKI
Aleks, SEETAH Krish: Animal bones from
734. MIRKOWSKA Izabela: Późnośredniowieczna smolarnia w S i e m i a n a c h
[755]
Pomorze Wschodnie
59
[pow. iław.]. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 403417, il. Sum. Zsfg.
Wydane na prawach rękopisu - 30 egzemplarzy;
również wyd. w formie elektron. na CD-Rom
735. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Działalność gospodarcza ks. Franciszka Józefa
Wybickiego (1709-1765). Arch., Bibl. i Muz.
Kośc. 2009 T. 91 s. 103-118, tab. Sum.
737. BRUSKI
Klemens:
Pocztowy
Tc z e w. Pom. Wiad. Filatel. 2000 [R. 1] nr
2 s. 36-37, il.
W parafii w S k a r s z e w a c h
736. POŁUKORD Krzysztof: Zarys historii drogownictwa s z c z y c i e ń s k i e g o
(1945-2000) na podstawie Oddziału PUDiZ
w Szczytnie / PUDiZ w Szczytnie. - Szczytno,
2007. - 270 s.: il.
Wyd. 2: Szczytno, 2008
738. NEUBAUER Jerzy: Znaki polecenia
poczty w Tczewie do 1945 roku. Pom. Wiad.
Filatel. 2001 R. 2 nr 2 s. 16-23, il.
739. DĄBROWSKI Adam: Węzeł W i e l b a r k i okolice. Rocz. Mazur. 2009 T. 13 s. 2977, il., tab.
Węzeł kolejowy
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 196, 557, 565, 662, 768, 1227, 1272, 1277, 1329, 1356, 1372, 1401, 1402, 1406, 1439, 1518, 1526, 1829,
1846, 1934, 1998, 2022, 2086, 2119, 2140, 2163
740. BUCHWALD Olgierd: Chojnicki
samorząd terytorialny I kadencji [19901994] w lokalnej prasie: analiza działalności
społecznej i politycznej. Zesz. Chojn. 2009 nr
24 s. 30-48
745. KIZIK Edmund: Kary za bezżeństwo w Gdańsku nowożytnym (w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku) // In:
Miłość w czasach dawnych. - Gdańsk, 2009.
- S. 147-155
741. GARBACIK Bolesław: Kształtowanie się władzy regionalnej w województwie
pomorskim // In: Edukacja i wychowanie
a żeglarstwo w warunkach regionalnych. Toruń, 2009. - S. 32-50: tab., wykr.
746. KOTECKI Radosław: Rejestracja
metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego: szczególne uwzględnienie prawodawstwa
diecezji chełmińskiej, gnieźnieńskiej, płockiej
i włocławskiej. Nasza Przeszłość 2009 [T.] 112
s. 135-179. Rés.
742. HECKMANN Dieter: Der öffentliche Notar im Ordensland Preussen im Spiegel von Rechtsrezeption und Kanzleipraxis.
Preussenland 2009 Jg. 47 H. 2 s. 37-56, il.
743. JANICKA Danuta: Zur Topographie
der Städte des Magdeburger Rechts in Polen:
das Beispiel Kulm und Thorn // In: Grundlagen für ein neues Europa: das Magdeburger
und Lübecker Recht in Spätmittelalter und
Früher Neuzeit. - Köln, 2009. - S. 67-81
744. KIEŁBIK Jerzy: Przepisy wilkierzy
dotyczące nabywania obywatelstwa w miastach warmińskich w XVI-XVIII w. // In: Staropolski ogląd świata: Rzeczpospolita między
okcydentalizmem a orientalizacją. T. 1: Przestrzeń kontaktów. - Toruń, 2009. - S. 340-349:
tab.
747. LÜCK Heiner: Anfänge der Stadtverfassung nach Magdeburger Recht in Ostmitteleuropa: Kulm (1233), Thorn (1233),
Krakau (1257), Lemberg (1356) // In: Landesherrschaft, Region, Identität: der Mittelelberaum im historischen Wandel. - Halle/S.,
2009. - S. 18-37
748. SALMONOWICZ Stanisław: Crime
rate, law breakers and penitentiary measures
in Gdańsk in the early modern period. Acta
Pol. Hist. 2008 [T.] 98 s. 135-145
749. SKAZANI na karę śmierci przez
Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy,
Gdańsku i Koszalinie (1946-1955) / red. Dariusz Burczyk, Igor Hałagida, Alicja Paczos-
60
Pomorze Wschodnie
[756]
ka-Hauke; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział w Gdańsku. - Gdańsk,
2009. - 132, [5] s.: faks., portr., tab. - (Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN; T. 2)
prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
Środkowej: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice, 2009. - S.
759-773
750. WATOŁA Agnieszka, ARNDT Michał: O organizacji wymiaru sprawiedliwości
na Ziemiach Odzyskanych po zakończeniu
II wojny światowej słów kilka // In: Państwo,
751. WERNER Gerhard: Westpreussen
in hundert Jahre alten Gerichtsentscheidungen. Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 79-83,
faks.
M.in. na Pomorzu
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 245, 373, 448, 508, 529, 767, 769, 916,
1068, 1218, 1224, 1299, 1406, 1413, 1486, 1515, 1592,
1781, 1792, 1854, 1947, 2106, 2138, 2263
752. ANIČAS Jonas: Petro Vileišio
[1851-1926] ryšiai su Martynu Jankumi
(1883-1894). (Petras Vileišis relations with
Martynas Jankus (1883-1894)). Knygotyra
2009 T. 52 s. 107-115. Sum.
753. GAJEWSKA Agnieszka: Odbudowa
życia kulturalnego w Grudziądzu w latach
1945-1950. Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 159177, tab. Sum.
754. KATALOG ob’ektov kul’turnogo
naseledija Kaliningradskoj oblastii. T. 1-4 /
red.-sost. A. M. Tauronov. - Moskva: Naucno-Inform. Izdat. Centr., 2005. - 207 s.: il.,
mapy; 192 s.: il., mapy; 175 s.: il., mapy; 207
s.: il., mapy. - (Nasledie Narodov Rossijskoj
Federacii; vyp. 6)
755. KWIATKOWSKI Krzysztof: Das
Preussenland als (Grenz-)Raum des Kulturtransfers und der Kulturbegegnung // In:
Grenzüberschreitende Biographien zwischen
Ost- und Mitteleuropa: Wirkung, Interaktion, Rezeption. - Frankfurt/M., 2009. - S.
313-344
756. LIŻEWSKA Iwona: Archeologia pamięci: od Drwęcka do Sowirogu: o ratowaniu
ginącego krajobrazu i odkrywaniu historii na
Warmii i Mazurach. Rocz. Warm.- Maz. 2009
T. 2 s. 19-24, il.
757. MIĘDZY przeszłością a współczesnymi mediami: z problemów historii, kultury
i edukacji / red. Piotr Kąkol, Anna ReglińskaJemioł. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2009.
- 173 s., [16] s. tabl.: tab. Zsfg.
Z treści: LIPIŃSKA Bogna: Program angielskiego
parku romantycznego w krajobrazie północnych Kaszub
s. 15-27, [6] s. tabl. - KĄKOL Piotr: Zabawy w teatr, czyli
urodziny hrabiego von Krockow [1733-1796] s. 54-65,
[10] s. tabl. - MOSAKOWSKI Janusz: Gdańsk jako monolit narodowościowy w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku s. 75-102. - WŁODARSKI Józef [Arno]:
Księga metrykalna zboru Braci Czeskich w Krokowej
(1718-1763) jako źródło historyczne (uwagi wstępne)
s. 105-115. - PUCHOWSKI Kazimierz: Edukacja młodzieży z Prus Królewskich w kolegiach szlacheckich Rzeczypospolitej s. 116-128. - SACHA Magdalena: Szkoła
dla dziewcząt Luizy von Krockow [1749-1841]: marzenia i rzeczywistość s. 128-151. - FURMANIAK Mariola:
Niektóre zabawy dzieci w XVIII wieku z Krokową w tle
s. 152-160
758. MÜTTER Bernd: Erinnerungsorte
in Nordpolen heute: Danzig - Marienburg
- Tannenberg - Wolfschanze [sic!]. Gesch. in
Wissenschaft u. Unterricht 2009 Bd. 60 s. 99115
759. PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ
Rasa:
Mažosios Lietuvos kultūrinio savitumo raiška
senųjų rašytinių šaltinių kontekste. (Expression of cultural distinction of Lithuania Minor in the context of old written sources).
Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 3/4 s. 162-173.
Sum.
760. PIASEK Dariusz: Ochrona dziedzictwa kulturowego Żuław. Rocz. Żuławski
2009 s. 35-39, il.
[757]
Pomorze Wschodnie
761. Die ROLLE der Schriftlichkeit in
den Geistlichen Ritterorden des Mittelalters:
innere Organisation, Sozialstruktur, Politik
/ hrsg. v. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009. - 327 s.:
il., tab. - (Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica; 15)
Z treści: ARNOLD Udo: Die Schriftlichkeit des
Deutschen Ordens am Beispiel der Visitationen s. 7-38.
- MENTZEL-REUTERS Arno: Reformschrifttum und
Humanismus: der Deutsche Orden am Vorabend der Reformation s. 53-84. - GOUGUENHEIM Sylvain: Das Cartular von Płock: einige Bemerkungen zur Schriftlichkeit,
Archivierung und Geschichte des Deutschen Ordens in
der Mitte des 15. Jahrhunderts s. 99-119. - HECKMANN
Dieter: Die Ausstrahlung hochmeisterlicher Kanzleien
auf die deutsche Sprache und Schriftlichkeit des Spätmittelalters s. 121-132. - JÄHNIG Bernhart: Die Übersetzung lateinischer Urkunden ins Deutsche durch die
Hochmeisterkanzlei: unter besonderer Berücksichtigung
der Goldenen Bulle von Rimini s. 133-166. - EHLERS
Axel: Ablasssummarien als Zeugnisse der Schriftlichkeit
im Deutschen Orden s. 167-180. - KREEM Juhan: Wem
sollen wir glauben?: Bemerkungen über Schriftlichkeit
(und Mündlichkeit) in den Beziehungen zwischen dem
Deutschen Orden und Reval s. 181-190. - GĄSSOWSKA
Maja: Der Gebrauch der Schrift in den Kontakten des
Schwertbrüderordens mit der einheimischen Bevölkerung Livlands s. 191-201. - HESS Cordelia: Pragmatische
Schriftlichkeit in Preussen: die Schuldbücher des Deutschen Ordens, Grossschäfferei Königsberg s. 225-240.
- DORNA Maciej: Die Deutschordensbrüder als Urkundenfälscher: ein Beispiel aus der Frühgeschichte des
Deutschen Ordens in Preussen s. 241-252
762. SZYFER Anna: Tożsamość na poziomie „parterowym” a aktywność kulturalna i społeczna (na przykładzie Ziem Zachodnich i Północnych) // In: Tożsamość polska
w odmiennych kontekstach. - Lublin, 2009.
- S. 67-72
Dot. Warmii
763. TRABA Robert: „Cudze chwalicie,
swego nie znacie...”: magia miejsca i mitologizacja krajobrazu jako czynniki edukacji
narodowej w I połowie XX wieku: przypadek
Prus Wschodnich // In: Historia: przestrzeń
dialogu. - Warszawa, 2006. - S. 163-205
764. WOZIŃSKI Andrzej: Czy Wenus
miała dzieci w Gdańsku? // In: Miłość w czasach dawnych. - Gdańsk, 2009. - S. 241-260
Wystrój Dworu Artusa
61
765. ZINKEVIČIUS Zigmas: Mažosios
Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą. (The contribution of Lithuania Minor (East Prussia)
to Lithuanian culture). - Vilnius: Mokslo ir
encikl. leid. inst., 2008. - 285, [1] s.: il., faks.
Sum. Zsfg. Sod.
766. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 9]: Krajobraz kulturowy
Warmii i Mazur / red. Stanisław Achremczyk.
- Olsztyn, 2008
Rec.: LEWANDOWSKA Izabela, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 3 s. 458-461
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 252, 326, 438, 469, 519, 766, 836, 852, 855,
859, 860, 874, 1065, 1093, 1199, 1228, 1274, 1288, 1301,
1338, 1354, 1416, 1513, 1543, 1581, 1591, 1592, 1623,
1637, 1665, 1681, 1704, 1715, 1722, 1770, 1782, 1801,
1808, 1813, 1826, 1831, 1832, 1870, 2059, 2105, 2180,
2269, 2274
767. KARP Hans Jürgen: Wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit von
Deutschen und Polen im Ermland und in
Masuren // In: Schicksal und Bewältigung
der Flucht und Vertreibung von Deutschen
und Polen: Vorträge und Berichte der Tagungen der Stiftung Ostdeutscher Kulturrat.
- Hildesheim, 2009. - S. 199-209
768. MACIEJEWSKI Tadeusz: Myśl
prawnohistoryczna w Gdańsku (XVII-XXI
w.). Gdań. Stud. Prawn. 2008 T. 20 (dr. 2009)
s. 205-222
769. MROCZKO Marian: Upowszechnianie wiedzy o Pomorzu w działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku
w latach 1922-1939 // In: W kręgu idei, polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 583-592
770. SZARSZEWSKI Adam: Johann
Adam Kulmus, „Tabulae Anatomicae”,
Gdańsk 1722 - Sugita Genpaku, „Kaitai Shinsho”, Edo 1774. Ann. Acad. Medicae Gedan.
2009 T. 39 s. 133-144. Sum.
J.A. Kulmus, gdański lekarz i anatom oraz wpływ
jego dzieła „Tabulae Anatomicae” na rozwój nauki i kultury japońskiej
62
Pomorze Wschodnie
771. TRADYCJE gdańskiej humanistyki
/ red. Józef Borzyszkowski, Cezary ObrachtProndzyński. - Gdańsk, 2008
Rec.: HÜBNER Piotr, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 3
s. 143-145
—————
772. BARNIŠKIENĖ Sigita: „Auch ich
muss wandern zur Heimat zurück”: Litauen
und ostpreussische Literatur. - Berlin: Saxa
Verl., 2009. - 218 s. - (Universitätsschriften;
Bd. 4). Bibliogr. s. 208-218
773. BERGHAHN Cord-Friedrich: Versteinerte Gedanken: Eichendorffs Denkschrift zur Wiederherstellung der Marienburg: eine deutsch-polnische Recherche //
In: Joseph von Eichendorff in unseren Tagen.
- Leipzig, 2009. - S. 165-193: il.
774. BOSSAK-HERBST Barbara: Antropolis: współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym. - Warszawa: Wydaw. Trio, 2009.
- 290 s.: il., tab. Bibliogr. s. 279-290
775. BRANDT Marion: Erinnerung an
eine untergegangene Stadt: das deutsche
Danzig in der polnischen Gegenwartsliteratur // In: Fährmann grenzenlos: Deutsche
und Polen im heutigen Europa: zum Gedenken an Henryk Bereska. - Hildesheim, 2008.
- S. 171-185
776. BRANDT Marion: Die Stadt am
Rande der Stadt: zur Entdeckung des alten
Danzigs in der polnischen Literatur seit den
70er Jahren // In: In gebrochener Synthese:
Beiträge zur Literatur, Kultur und Sprache.
Bd. 1. - Słupsk, 2009. - S. 229-241
777. CHŁOSTA Jan: Mazurska teatrologia Willi Fährmanna. Rocz. Mazur. 2009 T. 13
s. 187-193, il.
778. CHŁOSTA-ZIELONKA
Joanna: W aureoli świętości: Warmia i Mazury
w oczach poetów po 1945 roku // In: Święte miejsca w literaturze. - Olsztyn, 2009. - S.
541-549
[758]
779. CHOJNOWSKI Zbigniew: Komunikacja w wierszach Mazurów. Masovia 2008
T. 11 s. 145-156
780. CHOJNOWSKI Zbigniew: Poeta wsłuchany w dzieło stworzenia (uwagi
o osobowości twórczej Michała Kajki [18581940]). Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009) s. 86103
781. CHOJNOWSKI Zbigniew: Wokół
„mazurskiej” legendy Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego // In: Epoka przemian: wiek
XX w literaturze polskiej: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi
Andresowi. - Rzeszów, 2005. - S. 169-201
782. DZIEJE literatury mazurskiej /
wprow. i oprac. Grzegorz Jasiński. - Dąbrówno: Oficyna Retman, 2009. - 163, [5] s. (Moja Biblioteka Mazurska; nr 14)
Zawiera: SEMBRZYCKI Jan Karol: Krótki przegląd
literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szlązaków
od r. 1670 s. 17-81. - OSSOWSKI Juliusz Jan: Przyczynek
do literatury mazurskiej s. 83-153
783. FILLER Witold: „Oto jest olbrzymów dzieło”: Grunwald w polskiej literaturze
i sztuce. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2005. - 152 s.: il.
784. GARBER Klaus: Schwellenzeit: das
untergegangene alte Königsberg um 1800 //
In: Kennen Sie Preussen - wirklich?: das Zentrum „Preussen-Berlin” stellt sich vor. - Berlin, 2009. - S. 31-58
785. HÄNSCHEN Steffen: Die Reise in
die ehemaligen deutschen Kulturlandschaften:
Wandlungen der Erzählerhaltung in der polnischen Prosa nach 1990. - Dresden: Thelem,
2009. - 289 s.: il. - (Mundus Polonicus; 2)
Dot. m.in. Pom. Wsch. i Pom. Zach.
786. HRYNIEWICKA Monika: Danzig,
Gdansk und seine Geschichte als literarisches
Thema in der Prosa von Günter Grass, Stefan
Chwin und Pawel Huelle. - Göttingen, 2009.
- 216, [3] s.
787. JAKUBÓW Katarzyna: Magischmythische Natur Ostpreussens in der Prosa
[759]
Pomorze Wschodnie
von Johannes Bobrowski [1917-1965]. Stud.
Niemcozn. 2009 T. 43 s. 267-277
788. JAROSZEWSKI Marek, KOŁACZKOWSKA Ewa: Flora i fauna Kaszub w trylogii gdańskiej Güntera Grassa // In: Günter
Grass: literatura - sztuka - polityka. - Gdańsk,
2009. - S. 131-144: mapy
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 798
789. JASIŃSKI Janusz: Michał Kajka
[1858-1940]: od pruskiego Mazura do Mazura Polaka. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009)
s. 104-114, il.
790. JOCKHECK Lars, SCHENK Frithjof
Benjamin: Der polnische und der sowjetische
Blick auf den Deutschen Orden im Historienfilm: gab es eine Rezeption von Sergei Eisensteins „Aleksandr Nevskij” in Aleksander
Fords „Krzyżacy”? // In: Verflochtene Erinnerungen: Polen und seine Nachbarn im 19. und
20. Jahrhundert. - Köln, 2009. - S. 137-156
791. KALINOWSKI Daniel: Dramaturgia Jana Rompskiego [1913-1969]: zarys
problematyki. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr.
2009) s. 143-152
792. KASZYŃSKI Stefan H.: Wisła jako
znak tożsamości w utworach Güntera Grassa
// In: Günter Grass: literatura - sztuka - polityka. - Gdańsk, 2009. - S. 119-130
63
796. KUIK-KALINOWSKA Adela, KALINOWSKI Daniel: Od Smętka do Stolema:
wokół literatury Kaszub / Akademia Pomorska w Słupsku. - Gdańsk; Słupsk, 2009. - 226
s.: il., portr.
797. LINKNER Tadeusz: Kaszubska
puszcza w powieści Aleksandra Majkowskiego [1876-1938] // In: VI [Szósta] Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”:
materiały z konferencji, Łańsk, 19-20 maja
2007. - Poznań, 2009. - S. 221-229
798. LINKNER Tadeusz: Od poematu
do dramatu. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr]
3 s. 167-181
Dot. twórczości Aleksandra Majkowskiego (18761938)
799. LITERATUR, Grenzen, Erinnerungsräume: Erkundungen des deutschpolnisch-baltischen Ostseeraums als einer
Literaturlandschaft / hrsg. v. Bernd Neumann, Dietmar Albrecht, Andrzej Talarczyk.
- Würzburg, 2004
Rec.: KĄTNY Andrzej, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd.
16 (dr. 2009) s. 497-501
800. LITERATUREN des Ostseeraums
in interkulturellen Prozessen / hrsg. v. Regina Hartmann; in Verbind. m. Walter Engel.
- Bielefeld, 2005
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 799
Rec.: JABŁKOWSKA Joanna, Nordost-Arch. N.F.
2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 501-506
793. KOCIUMBAS Piotr: Słowo miastem przepojone: kantata okolicznościowa
w osiemnastowiecznym Gdańsku. - Wrocław:
Ofic. Wydaw. Atut - Wrocł. Wydaw. Oświat.,
2009. - 664 s.: faks. - (Orbis Linguarum; 89).
Bibliogr. s. 591-638. Zsfg.
801. LOEW Peter Oliver: Das literarische Danzig 1793 bis 1945: Bausteine für
eine lokale Kulturgeschichte. - Frankfurt/M.:
Lang, 2009. - 350, [2] s.: il., portr. - (Danziger
Beiträge zur Germanistik; Bd. 25). Bibliogr.
s. 317-330
794. KOŁAKOWSKA Alicja: Dwa losy
mazurskich poetów: Michała Kajki [18581940] i Jana Dopatki [1893-1976]. Rocz. Ełcki
2008 T. 5 (dr. 2009) s. 121-127
795. KUIK-KALINOWSKA
Adela:
W świecie poezji Aleksandra Labudy [19021981] „Kaszëbsczim jesmë lëdã”. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr. 2009) s. 153-159
Rec.: HONSZA Norbert, Zbliżenia Interkulturowe
2009 [T.] 5 s. 132-134
802. LOEW Peter Oliver: Literarischer
Alltag?: schreiben im Krieg und schreiben
über den Krieg am Beispiel Danzigs // In:
Evropská velkoměsta za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta:
Praha 1939-1945 v evropském srovnání. Praha, 2007. - S. 383-396
64
Pomorze Wschodnie
803. LOEW Peter Oliver: Literarischer
Reiseführer Danzig: acht Stadtspaziergänge.
- Potsdam: Dt. Kulturforum Öst. Europa,
2009. - 407, [1] s. s.: il., pl., portr. - (Potsdamer Bibliothek Östliches Europa. Kulturreisen). Bibliogr. s. 377-388
804. ŁUKOWSKI Wojciech: W poszukiwaniu nowych ojczyzn (o literackich próbach ustanowienia integracji Warmii i Mazur
z Macierzą). Masovia 2008 T. 11 s. 177-198
805. MALIŠAUSKAS Jurgis: Baltische
Elemente im Werk von Simon Dach [16051659]. Annaberger Annalen 2009 Nr. 17
s. 176-190
Filozof, teolog, poeta, prof. w Królewcu.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/10_Malisauskas.pdf
806. MELLER Arkadiusz, RADOMSKI
Grzegorz: Obszar Prus Wschodnich w publicystyce Jędrzeja Giertycha [1903-1992]. Znad
Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 134-145
807. MOSAKOWSKI Janusz: Dzieje
Gdańska w niemieckiej powieści historycznej
XIX wieku. - Pruszcz Gdański: Agni, 2009. 367 s.: il. Bibliogr. s. 344-367
808. MUSIK und Literatur im frühneuzeitlichen Preussenland / hrsg. v. Bernhart
Jähnig. - Marburg: Elwert, 2009. - 334, [1] s.:
il., faks., nuty, tab. - (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung; Bd. 24)
Z treści: GRUNEWALD Eckhart: „Zu seines nechsten nutz / vnd Gottes ehre”: der Psalter des Ambrosius
Lobwasser (1573) [1515-1585] s. 11-24. - HENKYS
Jürgen: Zum Königsberger Kirchenliedschaffen in der
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts s. 25-37. - OTTERSTEDT Annette: Verwischte Spuren: zur Streichinstrumentenproblematik in Königsberg im. 17. Jahrhundert
s. 39-62. - HELLWIG Friedemann: Die Brüder Gottfried
[1639-1682] und Joachim Tielke [1641-1719] s. 63-77.
- PILIPCZUK Alexander: „Prussica” - frühe kunstgewerbliche Objekte altpreussischer Provenienz: im Museum
für Kunst und Gewerbe Hamburg s. 95-148. - BOGDAN
Izabela: Hochzeitsmusik von Johannes Stobaeus (15801646) in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts s. 149-165.
- JÄHNIG Bernhart: Die Königsberger Gesellschaft im
Spiegel der Gelegenheitsmusiken von Johannes Stobäus
(1580-1646) s. 167-248. - WALTER Axel E.: Vorschläge
zur Einrichtung eines Simon-Dach-Portals s. 249-283.
- HARTMANN Stefan: Das Preussenland in den Reise-
[760]
beschreibungen von Johann Arnold von Brand, Johann
Bernoulli, Carl Feyerabend, Christian Gottlieb und Gottfried Peter Rauschnick s. 285-315. - MARTI Hanspeter:
Eine Kontroverse über Descartes im Einflussbereich der
Universität Königsberg s. 317-334
809. OBREMSKI Krzysztof: „Ma Eufrozyna coś osobliwego”: poetyka toruńskiej
zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII w.
Barok 2008 [R.] 15 [nr] 1 s. 173-188. Sum.
810. OBRĘBSKA Agnieszka: Kierunki
badań nad twórczością poetycką Michała
Kajki [1858-1940]. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr.
2009) s. 128-137
811. OSSOWSKI Mirosław: GdańskWrzeszcz u Güntera Grassa w kontekście
biograficznym // In: Günter Grass: literatura
- sztuka - polityka. - Gdańsk, 2009. - S. 4557
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 806
812. ROMULEWICZ Anita: Motywy
baśniowe w utworach Michała Kajki [18581940]. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009) s. 137147
813. STÜBEN Jens: Zwischen Lokalgeschichte und Kulturpolitik: zur Literatur
der Freien Stadt Danzig der Jahre 1920 bis
1933. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 69-91.
Streszcz.
814. WALKUSZ Jan: Piórem i słowem:
aktywność literacka polskiego duchowieństwa katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce w latach
1848-1939. - Pelplin, 2003
Rec.: GUZEWICZ Wojciech, Stud. Sandomierskie
2005 T. 12 z. 1 s. 131-134
815. ŻÓŁTOWSKA-[SIKORA] Magdalena: Michał Kajka [1858-1940] jako tłumacz:
przykłady działań translatorskich „Starego
Mazura” a publikacje w „Mazurze” szczycieńskim. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009)
s. 148-171
816. ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena: Muzyczny wymiar twórczości literackiej
Mazurów pruskich // In: Kody kultury: in-
[761]
Pomorze Wschodnie
terakcja, transformacja, synergia. - Wrocław,
2009. - S. 195-205. Sum.
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 198, 203, 230, 241, 302, 595, 691, 757, 771,
1124, 1163, 1182, 1200, 1202, 1549, 1571, 1572, 1587,
1599, 1600, 1621, 1632, 1635, 1648, 1654, 1655, 1662,
1667, 1668, 1721, 1723, 1726, 1733–1736, 1738, 1742,
1747, 1756, 1774–1776, 1789, 1791, 1795, 1804, 1809,
1810, 1814, 1822, 1837, 1970, 1994, 2089, 2147, 2158,
2165, 2263, 3339
817. BÜRGER Klaus: Studenten aus Ostund Westpreussen an der Universität Marburg (1653-1776): Ergänzungen und Berichtigungen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39
s. 62
818. BURZYŃSKA-WENTLAND Lidia: Strajki szkolne w Prusach Zachodnich
w latach 1906-1907. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2009. - 255 s.: il., faks., portr., tab. Bibliogr. s. 240-252
Rec.: RĘDZIŃSKI Kazimierz, Pr. Nauk. Akad. im. J.
Długosza w Częstochowie, Pedagogika 2008 T. 17 s. 279281. - MALISZEWSKI Tomasz, Acta Univ. N. Copern.,
Pedagogika 2009 [Z.] 25 s. 194-199
819. CHRZANOWSKI Tomasz: Gloryfikacja zwycięstwa: „Sedanfeier” w męskich
szkołach średnich w Prusach Wschodnich
w XIX w. // In: Miejsca pamięci w edukacji
historycznej: zbiór studiów. - Toruń, 2009. S. 207-212
820. FILIPKOWSKI Tadeusz: Średnie
szkoły ogólnokształcące na Warmii i Mazurach (1945-1947). Echa Przeszłości 2009 [T.]
10 s. 313-327. Sum.
821. GUSOWSKA Agnieszka: Wojenne,
tajne nauczanie na Kociewiu: wspomnienie.
Rydwan 2009 [nr] 1(4) s. 158-163
822. HAMERSKA Małgorzata: Wychowanie patriotyczne młodzieży w Schronisku
dla Nieletnich w Chojnicach. Zesz. Chojn.
2009 nr 24 s. 128-138, il., tab.
823. HOCHLEITNER Janusz: Szkoły parafialne w epoce staropolskiej na przykładzie
Warmii i Kujaw. Stud. Elbl. 2007 T. 8 s. 33-46.
Sum.
65
824. KOZŁOWSKI Ryszard: Idea uniwersytecka na Pomorzu Nadwiślańskim
przed utworzeniem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Ludzie, idee,
wojny: studia z dziejów Europy Środkowowschodniej: księga pamiątkowa z okazji 70.
rocznicy urodzin profesora Włodzimierza Jastrzębskiego. - Bydgoszcz, 2009. - S. 176-186
825. MÜLLER Uwe: Die gewerblichen
Fortbildungsschulen in den Provinzen Posen
und Westpreussen: Instrumente der Polenpolitik, Vorreiter des Staatsschulsystems und
Elemente regionaler Entwicklungspolitik.
Stud. Hist. Oecon. 2009 Vol. 27 s. 25-39, tab.
826. NIEWĘGŁOWSKA Aneta: Secondary schools for girls in Western Prussia,
1807-1911. Acta Pol. Hist. 2009 [Vol.] 99
s. 137-160
827. UNIVERSITÄT und Musik im Ostseeraum / hrsg. v. Ekkehard Ochs. - Berlin:
Frank & Timme, 2009. - 355 s.: il., faks., nuty.
- (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; 17)
Z treści: SZLAGOWSKA Danuta: Music for the professors od Gdańsk’s Gimnasium s. 35-46. - POPINIGIS
Danuta: In Zusammenarbeit mit dem Rektor: Musik von
Thomas Strutius [1621-1687] für das Danziger Gymnasium s. 47-60. - WOŹNIAK Jolanta: Festkantate von
Theodor Friedrich Kniewel (1817) zur Feier der Vereinigung des Akademischen Gymnasiums mit der Marienschule in Danzig s. 61-70. - MICHALAK Jerzy Marian:
„Wir leben in aller Stille unserem Amte”: die Musik am
Danziger Gymnasium 1817-1914 s. 71-110. - KOSTKA
Violetta: Higher musical education in Gdańsk in the 20th
century: an example of opera performances by students of
Gdańsk Academy of Music s. 111-116. - KOCH Klaus-Peter: Studentische Lauten- und Claviertabulaturen im Ostseeraum des 16. und 17. Jahrhunderts und ihre Bedeutung für die Vermittlung eines europäischen Repertoires
s. 117-132. - LÖNNECKER Harald: „Goldenes Leben im
Gesang!”: Gründung und Entwicklung deutscher akademischer Gersangvereine an den Universitäten des Ostseeraums im 19. und frühen 20. Jahrhundert s. 139-186.
- ROHTLA Geiu: Die Musikpflege und der Wirkungskreis eines Musiklehrers an der Kaiserlichen Universität
in Dorpat/Tartu (1807-1893) s. 207-216. - GOLDBACH
Karl Traugott: Die musiktheoretische Lehre der Naturwissenschaftler Arthur von Oettingen [1836-1920] und
Wilhelm Ostwald [1853-1932] an der Universität Dorpat s. 217-140. - SCHIWIETZ Lucian: Musikausbildung
für den Dienst in Kirche und Schule an der Universität
Königsberg in ihrem bildungspolitischen und institutionsgeschichtlichen Kontext s. 241-252. - BOHLIN Folke:
66
Pomorze Wschodnie
Deutsche Einflüsse auf die Einführung musikwissenschaftlichen Unterrichts in Schweden s. 253-262. - LIPPUS Urve: The letters of Elmar Arro [1899-1985] to Karl
Leichter [1902-1987] and Estonian music history writing
s. 263-270. - TENHAEF Peter: Die Rolle der Musik in
akademischen Trauerfeiern der Universität Greifswald
im 19. und frühen 20. Jahrhundert s. 271-292. - OCHS
Ekkehard: Eine historisch verspätete Entwicklung: Musik
als Exercitium und akademisches Lehrfach an der Universität Greifswald im 19. und frühen 20. Jahrhundert
s. 293-304. - KAMINSKI Holger: Friedrich Reinbrecht
[1858-1910] als Königlicher Musikdirektor und akademischer Musikleherer in Greifswald (1898-1907) s. 305-318.
- OBERDÖRFER Eckhard: Fröhlich gesungene Doppelbödigkeit zwischen Anpassung und Aufmüpfigkeit: Studentenlied in Greifswald zur DDR-Zeit s. 319-336
—————
828. BOCZEK Paweł: C h o j n i c k a
Alma Mater w czasie wojny i w latach odbudowy. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2009 nr 5
s. 68-73
Gimnazjum w Chojnicach
829. 85 [OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ] LAT
Zespołu Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego przy ul. Dworcowej w Chojnicach: kontynuacja dobrej tradycji / red. Dorota Zimnicka. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO, 2009.
- 211 s.: il., faks.
830. PIEKARSKA Anna Maria, ZEMKA
Natalia: Tajne nauczanie w powiecie chojnickim. Kluka 2009 s. 31-36, portr.
831. SZWANKOWSKI Jerzy: Wybitni
ludzie nauki i dydaktyki Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach
1815-1920. Cz. 4: Dr Benzion Kellermann
(1869-1923) i inni nauczyciele religii żydowskiej. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2009 nr 5
s. 51-57, faks.
832. WAGNER-KOLB Dorothea: Ewangelicka Szkoła Powszechna w D o b r y m
M i e ś c i e . Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3
s. 59-63, il. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Im Herzen des
Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
833. BRODNICKI Mariusz: Początki „filozofii biblijnej” w G d a ń s k i m Gimnazjum.
Gdań. Rocz. Ewang. 2009 Vol. 3 s. 68-86
[762]
834. DAGGA Krystyna, ZĄBCZYKCHMIELEWSKA Barbara: Życie studenckie
poza teczką: dokumentacja i archiwalia organizacji studenckich Politechniki Gdańskiej
w zbiorach Pracowni Historii PG oraz Archiwum PG // In: Dokumentacja nieaktowa
w instytucjach nauki i kultury. - Kielce, 2009.
- S. 27-44
835. GACH Zbigniew: Drugie podejście:
Niezależne Zrzeszenie Studentów w Uniwersytecie Gdańskim 1985-1989 na tle swoich
czasów. - Gdańsk: Inst. Kult. Pol. i Integr. Europ., 2009. - 321, [6] s.: il.
836. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 1-4 / red. Edmund Kotarski [et al.].
- Gdańsk, 2008
Rec.: AWIANOWICZ Bartosz B., Terminus 2009 R.
11 z. 1/2 s. 289-302 [rec. dot. T. 1-4]. - CICHOSZ Władysław, Stud. Gdań. 2009 T. 24 s. 321-325 [rec. dot. T. 2].
- PAWLAK Marian, Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68 (dr.
2009) s. 183-184 [rec. dot. T. 1-4]
837. HAJDUK Bolesław: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna: historia i współczesność. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość
2009 T. 6 s. 9-20, il., pl. Sum.
838. KÄMPFERT Hans-Jürgen: Die
Gründung der Technischen Hochschule
Danzig. Ostdt. Gedenktage 2003/2004 (dr.
2005) s. 437-449
839. KRONIKA [Akademii Medycznej
w Gdańsku] (2008) / [aut.] Zbigniew Machaliński [et al.]. Ann. Acad. Medicae Gedan.
2009 T. 39 s. 187-234, il.
840. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku / red. Seweryna Konieczna;
Gdański Uniwersytet Medyczny. - Gdańsk,
2009. - 172 s.: portr. - (Prace Zakładu Historii
i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 7)
841. LWY naszej Alma Mater / red. Marianna Sankiewicz; Politechnika Gdańska.
- Gdańsk: Young Digital Planet, 2009. - 120
s.: il., portr.
Biografie osób zaangażowanych w odtworzenie
lwich głów na fasadzie Polit. Gdań.
[763]
Pomorze Wschodnie
842. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat geomorfologii w Uniwersytecie Gdańskim / red. Stanisław Fedorowicz. - Gdańsk: Fund. Rozw.
Uniw. Gdań., 2009. - 95, [1] s.: il., portr., tab.,
wykr.
843. PRO memoria / [oprac.] Zdzisław
Wajda. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - XII,
371 s.: il., faks.
Dot. Akad. Med. w Gdańsku
844. WYDZIAŁ Mechaniczny Politechniki Gdańskiej w latach 1945-2005: monografia historyczno-biograficzna / red. Adam
Barylski; współpr. Mieczysław Feld, Andrzej
Wróblewski. - Gdańsk: Wydz. Mechan. Polit.
Gdań., 2005. - 484 s.: il., faks., portr., wykr.
845. BRODOWSKI Jerzy, SITEK Eligiusz
Józef: Historia Liceum Morskiego w G d y n i
(1973-1985). Nautologia 2009 R. 44 nr 146
s. 104-119, il., faks., portr.
846. DRZEWIECKI Andrzej: Oksywska
Alma Mater: kształcenie i wychowanie w duchu narodowych tradycji. Colloquium 2009
R. 1 s. 35-44. Streszcz.
67
851. GÄNZLE Stefan, MEISTER Stefan,
MÜNTEL Guido: Chancen und Grenzen
internationaler
Hochschulkooperationen:
Erfahrungen aus der russischen Exklave Kaliningrad [K r ó l e w i e c ] // In: Geistes- und
sozialwissenschaftliche Hochschullehre in
Osteuropa. - Frankfurt/M., 2009. - S. 65-79
852. KOLOBKOVA Larisa V.: Lituanistik
an der Russischen Staatlichen ImmanuelKant-Universität in Kaliningrad. Annaberger
Annalen 2009 Nr. 17 s. 323-329
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/17_Kolobkova.pdf
853. SCHALLER Helmut Wilhelm: Geschichte der slawischen und baltischen Philologie an der Universität Königsberg. - Frankfurt/M.: Lang, 2009. - 193 s.: il. - (Symbolae
Slavicae; Bd. 28). Bibliogr. s. 179-188
854. STĘPKOWSKI Dariusz: Sprawa
domu Herbarta [1776-1841] w Królewcu
(na podstawie dokumentów odnalezionych
w Olsztynie). Prz. Hist.- Ośw. 2007 R. 50 nr 3
s. 149-172, faks.
855. Die UNIVERSITÄT Königsberg in
der Frühen Neuzeit / hrsg. v. Hanspeter Marti, Manfred Komorowski. - Köln, 2008
847. KRAUSE Małgorzata, CHALIMONIUK Natalia, ZEMAN Elżbieta: VI Liceum
Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
w Gdyni. Rocz. Gdyński 2009 nr 21 s. 234239, il.
Rec.: HOLTZ Sabine, Sehepunkte 2009 [Bd.]
9 Nr. 10 [dok. elektron.] http://www.sehepunkte.
de/2009/10/15061.html
848. ROSZCZYNIALSKA Jolanta: Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek
w Gdyni. Rocz. Gdyński 2009 nr 21 s. 150-158
856. ACHREMCZYK Stanisław: Nauk
przemożnych perła: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w O l s z t y n i e 1999-2009. Olsztyn: Pracow. Wydaw. „ElSet”, 2009. - 263,
[1] s.: il.
849. HARTMANN Stefan: Z dziejów
Seminarium Nauczycielskiego w G r u d z i ą d z u w drugiej połowie XIX wieku. Rocz.
Grudz. 2009 T. 18 s. 103-126, tab.
850. LICEUM w sercu Kaszub 18792009: II Zjazd Absolwentów / kol. red.
Krzysztof Jażdżewski, Marian Seyda, Rafał
Słomiński. - Kościerzyna: Muz. Ziemi Kośc.,
2009. - 47, [1] s.: il.
I Liceum Ogólnokształcące w K o ś c i e r z y n i e
857. BIELAWNY Krzysztof: Próba likwidacji Wyższego Seminarium Duchownego
w Olsztynie, w 1962 roku. Nurt SVD 2009 R.
43 z. 1 s. 247-277. Streszcz. Sum.
858. 10 [DZIESIĘĆ] lat działalności Wydziału Teologii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie 1999-2009 / oprac.
Piotr Duksa [et al.]. - Olsztyn: Wydaw. SQL,
2009. - 98 s.: il., tab.
68
Pomorze Wschodnie
859. JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja: Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 23-37
860. KASPAREK Norbert: Uniwersyteckie środowisko historyczne Olsztyna: subiektywny szkic do portretu. Echa Przeszłości
2009 [T.] 10 s. 9-21, tab.
861. ZAGROBA Marek: Aspects of designing education buildings in a conservation area: a case study of a building designed
for the school of civil engineering at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.
Technical Sciences 2009 No 12 s. 57-70, il.
Sum. Streszcz.
862. VOGEL Kurt: Nachträgliches zur
Geschichte der Dorfschule Plensen [P l ę s y ]
im Kirchspiel Bartenstein. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2009 Bd. 39 s. 301-302
863. SŁUPCZYŃSKI Sławomir: Macierz
szkolna w powiecie s z t u m s k i m . Debiuty
Nauk. WSHE 2008 T. 7 s. 105-132
864. Z WIARĄ, rozumem i miłością:
X-lecie Liceum Katolickiego im. Św. Jadwigi
Królowej w Tc z e w i e / zesp. red. Joanna
Drozd, Kamila Wojciechowska, Krzysztof
Zieliński. - Tczew: III LO , 2009. - 45, [1] s.:
il., faks., tab.
865. BŁĘDOWSKI Stanisław, KARPIŃSKI Jerzy: Trzydzieści lat Centrum Kształcenia Ustawicznego w To r u n i u . Rocz. Andragog. 2008 (dr. 2009) s. 242-250
866. DEGEN Robert: Toruński projekt
specjalizacji archiwistycznej na studiach magisterskich z roku 1952. Res Historica 2009 T.
28 s. 93-104
867. JABŁOŃSKA Marlena, KIERZKOWSKA Bożena: Dokumentacja audialna
i audiowizualna jako źródło do badań dziejów uniwersytetu na przykładzie zasobu Archiwum UMK w Toruniu // In: Dokumentacja nieaktowa w instytucjach nauki i kultury.
- Kielce, 2009. - S. 97-106
[764]
868. KOWALSKA Małgorzata, CISZEWSKA Wanda A.: Dorobek naukowy
pracowników Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 2:
Analiza treściowa. Tor. Stud. Bibliolog. 2009
nr 1 s. 91-107, tab. Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 867
869. NALASKOWSKI Stanisław, SZULAKIEWICZ Władysława, [JARZEMBSKA
Renata]: Pedagogika toruńska: od katedry
do wydziału. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2009. - 148, [3] s., [10] s. tabl.
Rec.: ŚLĘCZKA Ryszard, Acta Univ. N. Copern., Pedagogika 2009 [Z.] 25 s. 211-214
870. NIEWĘGŁOWSKA Aneta: Adolf
Georg Prowe [1829-1915] jako reformator
średniego szkolnictwa żeńskiego. Rocz. Tor.
2009 [R.] 36 s. 185-200
871. PODLASIAK Marek: Zur Rolle
der Professoren des Akademischen Gymnasiums bei der Entwicklung des Theaterlebens
in Thorn im 17. und 18. Jahrhundert // In:
Město a intelektuálové: od středoveku do
roku 1848: sborník statí [...]. - Praha, 2008.
- S. 801-811. Sum.
872. PODLASZEWSKA Krystyna: Gimnazjum toruńskie w latach 1817-1920 / do
dr. przygot. Magdalena Niedzielska. - Toruń,
2007
Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 1 s. 161-164
873. PYSZKA Stanisław: Nauczanie filozofii moralnej w Luterańskim Gimnazjum
Akademickim w Toruniu 1600-1693 // In:
Navigare necesse est: księga jubileuszowa dla
profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40.
urodzin. - Warszawa, 2009. - S. 549-566
874. TANDECKI Janusz: Dzieje i działalność naukowa Zakładu Archiwistyki Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu.
Res Historica 2009 T. 28 s. 105-118
875. TONDEL Janusz: Trzydzieści lat
studiów bibliotekoznawczych w Toruniu //
In: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej: przeobrażenia bibliologii polskiej: na
[765]
Pomorze Wschodnie
marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu. - Toruń, 2009. - S. 13-28. Sum.
876. UNIWERSYTET Mikołaja Kopernika: wspomnienia absolwentów: plon konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK / red. Wojciech
Streich, Izabela Walczyk. - Toruń: Wydaw.
Nauk. UMK, 2009. - 145 s.: il.
877. KOSZNIK Stanisław, LATOSZEWSKA Eugenia, SKIERKA Bożena: Z dziejów Państwowego Liceum Pedagogicznego
w Ż u k o w i e (1953-1970): spotkania po latach i wspomnienia. - Żukowo, 2009. - 300
s.: il.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 64, 112, 214, 215, 232, 233, 263, 271, 280,
296, 499, 525, 528, 572, 642, 648, 649, 651, 757, 760, 764,
766, 771, 808, 816, 827, 836, 838, 855, 871, 1100, 1114,
1140, 1155, 1181, 1192, 1228, 1233, 1235, 1284, 1289,
1300, 1310, 1311, 1316, 1324, 1326, 1327, 1329, 1331,
1351, 1355, 1361, 1364, 1373, 1377, 1382, 1407, 1430,
1444, 1450, 1483, 1484, 1489, 1493, 1499, 1507, 1512,
1525, 1590, 1610, 1646, 1647, 1649, 1651, 1660, 1678,
1692, 1700, 1708, 1739, 1761, 1762, 1783, 1784, 1791,
1792, 1799, 1828, 1839, 1850, 1851, 1857, 1897, 2089
878. CHŁOSTA Jan: Z działalności Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych
Cmentarzy na Warmii i Mazurach. Rocz.
Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 103-109
879. DETTLAFF Danuta, DETTLAFF
Jan P.: Kościoły Diecezji Elbląskiej: nasze
dziedzictwo. T. 3: Dekanaty wschodniopomezańskie i pogezańskie = Die Kirchen der
Diözese Elbląg: unser Erbe: Dekanate des östlichen Pomesaniens und Pogesaniens. - Bydgoszcz: Ikona, [2009]. - 190 s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 2 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 384
880. DOHNA Hans zu: Waldburg-Capustigall: ein ostpreussisches Schloss im Schnittpunkt von Gutsherrschaft und europäischer
Geschichte. - 2., erg. u. erw. Aufl. - Limburg
a.d. Lahn: Starke , 2009. - 271 s.: il., mapy. (Aus dem Deutschen Adelsarchiv N.F.; 7)
69
881. DOMY żuławskie: w poszukiwaniu
zagubionej tradycji budownictwa / [oprac.]
Jolanta Kwiatkowska. - Nowy Dwór Gdański:
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja,
2009. - 87, [3] s.: il., mapa
882. DZIEDZICTWO kulturowe Warmii - Mazur - Powiśla: stan zachowania,
potencjały i problemy / zesp. aut. Bożena
Antonowicz [et al.]; Zarząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. - Wyd. 2 [uzup.].
- Olsztyn, 2009. - 422 s., [2] k. tabl. skł.: il.,
mapy, tab., wykr.
883. ECCLESIAE ornatae: Kirchenausstattungen des Mittelalters und der frühen
Neuzeit zwischen Denkmalwert und Funktionalität / hrsg. v. Gerhard Eimer, Ernst
Gierlich, Matthias Müller. - Bonn: Kulturstiftung d. dt. Vertriebenen, 2009. - 383 s., [14]
s. tabl.: il., mapa. - (Kunsthistorische Arbeiten der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen; Bd. 6)
Z treści: WEITZEL Sabine-M[aria]: Ausstattung und
Raumbildung: zur Bedeutung der Kirchenausstattung für
die Konstitution des Kirchenraumes in der Stralsunder Nikolaikirche s. 13-37. - KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana: Die Franziskanerkirche zu Thorn als liturgischer Raum
im 14. Jahrhundert s. 39-55. - WITT Detlef: „... haben sich
bey allen diesen Geschäften auch mühsam und fleissig
bewiesen”: zu den Kirchenausstattungen des Barock im
nördlichen Vorpommern s. 57-77. - WELZEL Barbara:
Memlings [1433-1494] Jüngstes Gericht in Danzig s. 81100. - FIRCKS Juliane v.: Zwischen dynastischer Inszenierung und Stiftergedenken: Überlegungen zur Funktion der
Grabfigur Margarethes von Dänemark [1230-1282] im
Ausstattungsprogramm des Chors der Zisterzienserkirche
in Doberan s. 101-121. - ATTULA Alex: Beobachtungen
zu sechs Meditationstafeln aus dem Klarissenkloster Ribnitz s. 143-160. - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Der
Jakobsaltar der Danziger Marienkirche als Beispiel für den
Andachtskastentypus der spätgotischen Plastik s. 161-175.
- JURKOWLANIEC Tadeusz: Mittelalterliche Grabmäler
in Preussen s. 177-219. - KUNKEL Burkhard: Rezeption
- Renovation: reformatorisches Gestalten mittelalterlicher
Ausstattungen pommerscher Kirchen zwischen Ästhetik
und Katechese s. 269-289. - JURKOWLANIEC Grażyna:
Preservation and presentation: medieval images and their
early modern settings in the churches of Prussia (15251772) s. 291-308. - POSPIESZNY Kazimierz: Orte der
Reliquienpräsentation in den Deutschordensburgen in
Preussen: ein Beitrag zu neueren Forschungen s. 311-326.
- KUNZ Tobias: Gnadenbildkopie oder Patroziniumsbild?:
zum Phänomen der Ähnlichkeit schwedischer Madonnen
um 1200 s. 327-347. - SPĀRĪTIS Ojārs: Mundus simbolicus
- von Himmel und Menschen: zu den Symbolen an mittelalterlichen Kirchen des Baltikums s. 349-371
70
Pomorze Wschodnie
884. GROTE Martin: „Schiefrundes” zur
grösseren Ehre des Herrn: Streifzüge durch
die Landschaft barocker Sakralkunst in Ermland und Masuren. Ermlandbuch 2009 Nr. 60
s. 35-58, il.
885. HERRMANN Christofer: Mittelalterliche Architektur im Preussenland: Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft
und -geographie. - Petersberg, 2007
Rec.: ARNOLD Udo, Preussenland 2009 Jg. 47 H. 1
s. 28-32. - BÜRGER Stefan, Kunstchronik 2009 Jg. 62 H.
2 s. 79-82. - KIEŁBIK Jerzy, ŚWIDERSKI Grzegorz, Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 3 s. 437-440
886. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław: Zamki państwa
krzyżackiego w dawnych Prusach: Powiśle,
Górne Prusy, Warmia, Mazury / wprow. Marian Arszyński, Janusz Trupinda. - Wyd. 2
uzup. - Olsztyn: Studio Wydaw. Arta, 2009.
- 454, [1] s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s. 446-448
Toż w jęz. niem. pt.: Burgen im Deutschordensstaat
Preussen: Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren. Olsztyn, 2009. - 454, [1] s.: il., mapy, pl.
887. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Dwa modele pobożności i ich recepcja w sztuce dawnego państwa zakonnego
w Prusach // In: Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza: księga poświęcona pamięci
profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek.
- Warszawa, 2009. - S. 121-139
888. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Die Einflüsse Böhmens auf die gotische
Skulptur im Ordensland Preussen: ein Überblick im Lichte der neusten Forschungen //
In: Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter
den Luxemburgern im europäischen Kontext. - Berlin, 2009. - S. 550-563
889. JANKOWSKI Marcin: Dziedzictwo
mennonitów w nadwiślańskim krajobrazie
kulturowym. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2009 R.
57 nr 3/4 s. 413-426, il. Sum.
890. JOHANN Carl Schultz (1801-1873)
znany i nieznany: portret artysty na nowo
odkryty: katalog wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, 7 sierpnia - 11 października
[766]
2009 / red. Justyna Lijka. - Malbork: Muz.
Zamkowe, 2009. - 526, [1] s.: il., portr.
Treść: LIJKA Justyna: Johann Carl Schultz (18011873) znany i nieznany: zarys życia i twórczości = Johann
Carl Schultz (1801-1873) - bekannt und unbekannt: ein
Grundriss von seinem Leben und Schaffen s. 13-56. - PASZYLKA-GLAZA Małgorzata: Malarstwo gdańskie w XIX
wieku = Danziger Malerei im 19. Jahrhundert s. 57-84.
- BARTOSCHEK Gerd: „Na polecenie Jego Królewskiej
Mości”: Johann Carl Schultz i jego działalność dla Fryderyka Wilhelma III oraz Fryderyka Wilhelma IV = „Im
Auftrag Sr. Majestät des Königs”: Johann Carl Schultz und
seine Tätigkeit für Friedrich Wilhelm III. und Friedrich
Wilhelm IV s. 85-119. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: Johann Carl Schultz i ochrona zabytków w Gdańsku
= Johann Carl Schultz und der Denkmalschutz in Danzig
s. 121-169. - DOBRY Artur: Zamek malborski w połowie
XIX wieku: między romantyzmem a historyzmem = Die
Marienburg in der Mitte des 19. Jahrhunderts: zwischen
Romantismus und Historismus s. 171-190. - KATALOG
s. 203-503
891. JURKOWLANIEC Tadeusz: Strusie
jaja w Prusach: z badań nad średniowieczną
ikonografią maryjną. Biul. Hist. Sztuki 2009
R. 71 nr 1/2 s. 5-33, il. Zsfg.
892. KATALOG
świadków
wiary
w Barczewie, Sząbruku i Kętrzynie: studium
z edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych / red. Jacek Maciej Wojtkowski.
- Olsztyn: Archidiec. Warm., 2009. - 263 s.,
XXXII s. tabl.: il., tab.
Z treści: BOSKO Janina: Ikonografia świętych
w sztuce sakralnej Warmii s. 21-25. - ZAORSKA Katarzyna: Święci franciszkańscy w stallach w kościele św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie s. 27-72, VIII s. tabl. ŻAROWSKA Dorota: Ikonografia świętych z polichromii
stropu w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja i św. Anny
w Sząbruku s. 73-165, IX-XXIV s. tabl. - OLESZCZUK
Katarzyna: Ikonografia witraży z kościoła św. Jerzego
w Kętrzynie s. 167-255, XXV-XXXII s. tabl.
893. KILARSKA Elżbieta, KILARSKI
Maciej: Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich. - Malbork: Muz. Zamkowe, 2009.
- 171, [3] s.: il. Bibliogr. s. 156-166
894. KING Rachel: The shining example
of „Prussian Gold”: amber and cross-cultural
connections between Italy and the Baltic
in the early modern period // In: Materiał
rzeźby: między techniką a semantyką. Wrocław, 2009. - S. 457-470. Streszcz.
[767]
Pomorze Wschodnie
895. KORDUBA Piotr: Meble z terenu Pomorza Gdańskiego (Prusy Królewskie
- Gdańsk, Toruń, Elbląg) // In: Studia nad
metodami identyfikacji mebli wytwarzanych
w Polsce do XIX wieku. - Poznań, 2009. - S.
96-115: il.
896. KOWALSKI Krzysztof Maciej: Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach:
studium z epigrafiki kampanologicznej. Gdańsk, 2006
Rec.: LOSIK Aleksandra, Stud. Zach. 2009 [nr] 11
s. 207-211
71
w XIX wieku. - Poznań: Uniw. Przyrodniczy,
2009. - 257 s.: il., faks., portr., tab., wykr. Bibliogr. s. 250-255. Sum. Zsfg.
Dot. działalności m.in. na terenie Pom. Wsch.
i Zach.
903. OMILANOWSKA Małgorzata: Cesarz Wilhelm II i jego inicjatywy architektoniczne na wschodnich rubieżach Cesarstwa
Niemieckiego // In: Sztuka w kręgu władzy:
materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...].
- Warszawa, 2009. - S. 245-266: il. Sum.
W Prusach Wsch. i Zach.
897. KUJAWSKI Wojciech: Mazury Garbate: szlak wodny = Ein Wasserweg. - Olsztyn: Wydaw. QMiKa, 2009. - 447, [1] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
898. KUŚMIERSKA Teresa: Rejestr zabytków, ewidencja i dokumentacja zabytków: sprawozdanie z działalności za lata
2006-2007. Kuj.- Pom. Kom. Konserwatorskie
2006/2007 [T.] 1 (dr. 2009) s. 147-208
899. LIŻEWSKA Iwona: Adaptacja ruin
sakralnych na terenie Warmii i Mazur (19452005) = Adaptation von Sakralruinen in Ermland und Masuren (1945-2005) // In: Ruiny
zabytków sakralnych: ochrona i adaptacja do
nowych funkcji. - Gubin, 2008. - S. 247-272:
il., tab.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
904. PŁOSKI Adam: Droga i jej otoczenie: świadectwa przemian historycznych na
Warmii i Mazurach // In: Aleje przydrożne:
historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Kadzidłowo, 2009. - S. 71-91: il., mapa
905. PŁOSKI Adam: Zapomniane zabytki przy drodze // In: Aleje przydrożne:
historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. Kadzidłowo, 2009. - S. 141-153: il.
906. POSPIESZNY Kazimierz: Rezydencje w typie konwentualnym na terenie państwa krzyżackiego w Prusach // In: Visibilia
et invisibilia w sztuce średniowiecza: księga
poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. - Warszawa, 2009. - S.
73-94: il.
900. LIŻEWSKA Iwona: Wybrane realizacje witrażowe na Warmii i Mazurach w 2.
połowie XIX i na początku XX wieku // In:
Witraże w obiektach zabytkowych: między
konserwacją a sztuką współczesną. - Kraków,
2009. - S. 45-54: il.
907. PRACE konserwatorskie prowadzone przy zabytkach ruchomych na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2006-2007 / [aut.] Luiza Barcz-Gizowska [et al.]. Kuj.- Pom. Kom. Konserwatorskie
2006/2007 [T.] 1 (dr. 2009) s. 101-145
901. LIŻEWSKA Iwona, ZWIEROWICZ
Marzena: Aleje przydrożne: dziedzictwo historyczne, stan zachowania, ochrona // In:
Aleje przydrożne: historia, znaczenie, zagrożenie, ochrona. - Kadzidłowo, 2009. - S. 95109: il., mapy, tab.
908. PRACE konserwatorskie, remontowe i budowlane prowadzone przy zabytkach
architektury i budownictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach
2006-2007 / [aut.] Luiza Barcz-Gizowska
[et al.]. Kuj.- Pom. Kom. Konserwatorskie
2006/2007 [T.] 1 (dr. 2009) s. 43-94
902. ŁUKASIK Bożena: Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha
Lennégo [1789-1866] na ziemiach polskich
909. PRARAT Maciej: Gdzie olędrzy
mieszkali...: z badań nad drewnianymi zagro-
72
Pomorze Wschodnie
[768]
dami na Nizinie Sartowicko-Nowskiej. - Toruń: Muz. Etnogr., 2009. - 133, [1] s.: il., faks.,
mapa, tab. Bibliogr. s. 109-126. Sum.
914. SOBECKA Anna: Nieznane prace
Jeremiasza Falcka [ok. 1609-1677]. Barok
2008 [R.] 15 [nr] 1 s. 125-138, il. Sum.
910. RACZKOWSKI Juliusz: Treści ideowe średniowiecznych zespołów Kolegium
Apostolskiego w Prusach Krzyżackich // In:
Visibilia et invisibilia w sztuce średniowiecza:
księga poświęcona pamięci profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek. - Warszawa,
2009. - S. 141-157: il.
915. STRZYŻEWSKA Małgorzata: Obrazy na piecach malowane: techniki i motywy
zdobnicze na kaflach mazurskich w latach
1786-1870. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 331-367,
il. Sum. Zsfg.
911. RZEMIOSŁO artystyczne w Prusach Królewskich / red. Jacek Kriegseisen.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2009. - 199,
[13] s.: il., tab.
Z treści: DARECKA Katarzyna: Zabytkowa stolarka
drzwiowa w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku
s. 9-21. - KASPRZAK Aleksandra J.: Receptariusz szklarski Casparo Brunoro [1599-?] s. 31-40. - MARCINKOWSKI Mirosław: Naczynia z fajansu pomorskiego ze Starego Miasta w Elblągu (XVIII-XIX w.): próba porównania
z innymi ośrodkami ceramicznymi s. 41-61. - POSPIESZNA Barbara: Naśladownictwa kafli gdańskich i pomorskich w głębi Rzeczypospolitej s. 62-83. - KRIEGSEISEN
Jacek: Podwójne lub „przebite” znaki warsztatowe na
srebrach gdańskich XVIII w. s. 84-90. - FRĄCKOWSKA
Anna: Gdańskie kufle srebrne XVIII w.: próba charakterystyki s. 91-111. - KAWCZYŃSKI Sebastian: Wrocław,
Wiedeń, Frankfurt nad Menen, Amsterdam: europejska
kariera polskiego jubilera [Krzysztofa Krystiana Cassiusa] s. 112-117. - KLUCZWAJD Katarzyna: Zegarmistrzostwo toruńskie: nowe dzieła - nowe spojrzenie s. 118-129.
- MIELESZKIEWICZ Stanisław Stefan, NAWROCKI
Konrad: „Londyński” zegar gdańskiego mistrza Daniela Antona Heiligera s. 130-145. - KRIEGSEISEN Anna:
Polichromowane kowalstwo architektoniczne w nowożytnym Gdańsku s. 146-159. - STANILEWICZ Karolina:
Szaty liturgiczne i makaty herbowe kardynała Michała
Stefana Radziejowskiego [1645-1705] s. 160-185. - ŚNIEGULSKA-GOMUŁA Magdalena: Haftowane paramenty
z pomorskich klasztorów Panien Benedyktynek Kongregacji Chełmińskiej s. 186-212
912. RZEMPOŁUCH Andrzej: Powrót
figury. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 4 s. 3839, il.
Rzeźby Krzysztofa Perwangera (1708-1764)
913. SALM Jan: Modernizm w architekturze Prus Wschodnich: wstęp do badań
// In: Modernizm w Europie - modernizm
w Gdyni: architektura lat międzywojennych
i jej ochrona. - Gdynia, 2009. - S. 135-142: il.
Rytownik gdański
916. SWARYCZEWSKA
Magdalena:
Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym: dziedzictwo przestrzeni sakralnej na
Warmii. - Olsztyn, 2008
Rec.: HOCHLEITNER Janusz, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 4 s. 567-572
917. SWAT Robert: Bernardyni w Prusach Królewskich. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.]
33 nr 7 s. 21-23, il.
918. WAGNER Arkadiusz: Von Holzklotz der Linde bis zur schönen Personifikation: die Technik der Anfertigung hölzerner
Figuren in der Werkstatt von Christian Bernhardt Schmidt // In: Materiał rzeźby: między
techniką a semantyką. - Wrocław, 2009. - S.
161-177: il. Streszcz.
Na Warmii
919. WAGNER Arkadiusz: Warsztat
rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta
[1734-1784] na Warmii. - Olsztyn, 2007
Rec.: HOCHLEITNER Janusz, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 1 s. 150-153
920. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna: Świat bliski, znajomy? - Olsztyn: Stud.
Poligr. Komp. „SQL”, 2008. - 174, [2]: il.
Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur.
Praca popularna
921. WIĘCKOWIAK Jerzy: Madonny
pomorskie. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009.
- 433, [6] s.: il., portr.
922. WOJNOWSKA Weronika: Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich
w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku // In:
Witraże w obiektach zabytkowych: między
[769]
Pomorze Wschodnie
konserwacją a sztuką współczesną. - Kraków,
2009. - S. 55-68: il.
923. ZIMOWSKI Lech: Nowe domy,
siedliska i ich twórcy na polskim wybrzeżu:
Gdynia i Garden Cities - Jurata, Jastarnia,
Władysławowo, Jastrzębia Góra 1920-1939 //
In: Od kamienicy do apartamentowca: wielorodzinne, miejskie budownictwo mieszkaniowe. - Bydgoszcz, 2009. - S. 83-90: il.
—————
924. TRZY dziewiętnastowieczne źródła
ikonograficzne do poznania zamku w B a r c z e w i e [pow. olszt.] / [wyd.] Grzegorz Świderski. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4 s. 545553, il.
925. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Płyta
grobowa Johannesa von Schönaich [?-1595]
z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego
w B o r e c z n i e [pow. iław.]: (rozważania
nad „Skamieniałym Rycerzem” i rodem von
Schönaich). Stud. Angerburgica 2009 T. 15
s. 78-91
926. BIRECKI Piotr: Dekoracja malarska
na kościelnym filarze. Spotk. z Zabyt. 2008
[R.] 32 nr 1 s. 28-29, il.
Kościół św. Katarzyny w B r o d n i c y
927. KRIEGSEISEN Jacek: Kartusze trumienne rodziny von Somnitz w C h a r b r o w i e [pow. lęb.]: przyczynek do nowożytnej
kultury funeralnej. Porta Aurea 2009 [T.] 7/8
s. 109-131, il. Zsfg.
928. HERNICZEK Ewa: Unio mystica:
średniowieczne malowidła nad emporą dawnego kościoła cysterek w C h e ł m n i e . - Kraków: Zakład Wydaw. NOMOS, 2009. - 329,
[1] s.: il. Bibliogr. s. 264-289. Sum.
929. PRARAT Maciej: Olęderska zagroda.
Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr 5 s. 24-26, il.
W C h r y s t k o w i e , pow. świec.
930. GAWRYLUK Maria: XVIII-wieczna willa Baumgarta w E l b l ą g u : wstęp do
badań. Rocz. Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 72-85,
il., pl.
73
931. GRZELAK Anna: Fotografia elbląska przed rokiem 1960. Elbl. Stud. Muz. 2009
[T.] 1 s. 193-206, il. Sum.
932. MARCINKOWSKI Mirosław: Zespół poźnogotyckich kafli ze Starego Miasta
w Elblągu. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2009 R. 57
nr 3/4 s. 379-386, il. Sum.
933. CZERNIK Zbigniew: O dwóch płytach nagrobnych z katedry f r o m b o r s k i e j .
Rocz. Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 110-120, il.
934. BERNHARDT Katja: Die „Wiederherstellung des alten Stadtbildes”: Architektur und Erinnerungskultur in der Freien
Stadt Danzig [G d a ń s k ] // In: Erinnerungskultur und Regionalgeschichte. - München,
2009. - S. 109-128: il.
935. BOJARUNIEC Ewa: „Ogród Miłości” w gdańskim malarstwie tablicowym II
połowy XV wieku // In: Miłość w czasach
dawnych. - Gdańsk, 2009. - S. 229-239
936. FORTYFIKACJE Gdańska / red.
Grzegorz Bukal. - Wyd. 2 poszerz. - Gdańsk:
Nadbałt. Centrum Kult., 2009. - 280, [2] s.,
[16] s. tabl.: il., pl., tab. Sum.
Z treści: DYBAŚ Bogusław: Gdańsk: forteca Rzeczypospolitej s. 15-23. - BUKAL Grzegorz: Fortyfikacje Gdańska 1454-1793 s. 24-57. - STRZOK Igor Zbigniew: Fortyfikacje XIX-wiecznego Gdańska s. 58-73. - DUDEK Marcin:
Fortyfikacje nadbrzeżne Gdańska w pierwszej połowie XX
w. s. 74-84. - LEWICKA Maria Ludwika: Mistrz Jan z Lindau [1544-1606]: budowniczy XVI-wiecznych fortyfikacji
w Gdańsku i Wrocławiu s. 85-101. - CHODYŃSKI Antoni
Romuald: Potencjał militarny Gdańska w drugiej połowie
XVI wieku s. 102-128. - SZCZEPAŃSKI Jakub: Woda
a obrona miasta s. 129-140. - KIZIK Edmund: Odwiedziny Twierdzy Wisłoujście w XVII i XVIII wieku s. 141149. - ABRAMOWICZ Mieczysław: 2 stycznia 1814 roku
w Gdańsku s. 150-155. - WESTPHAL Marcin: Architektura militaris grodu nad Motławą w zbiorach Archiwum
Państwowego w Gdańsku s. 156-168, [16] s. tabl. - FLIS
Stanisław: Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej w archiwaliach s. 169-191. - NYKA Lucyna: Postrzeganie zabytkowego miasta s. 204-217. - SULIKOWSKI Grzegorz:
Fortyfikacje gdańskie w planach zagospodarowania przestrzennego miasta s. 218-235. - LIPIŃSKA Bogna: Fortyfikacje jako element zieleni miejskiej Gdańska s. 236-247.
- GÓRSKI Marcin: Projekt zagospodarowania zespołu pofortecznego Grodzisko s. 248-263. - PILARCZYK Grażyna, KRUCZKOWSKI Sławomir: Umocnienia gdańskiego
Grodziska: spojrzenie w przyszłość s. 264-272
74
Pomorze Wschodnie
937. FRIEDRICH Jacek: Die Dekoration
des Rechtstädtischen Rathauses in Danzig
(Gdańsk) nach dem Krieg und ihre Verwicklung in Geschichte und Politik // In: Visuelle
Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit
1939. - Warszawa, 2009. - S. 157-167, [6]
s. tabl. Streszcz.
938. FRIEDRICH Jacek: Kilka uwag
o fakturze odbudowanego Gdańska. Porta
Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 414-432, il. Sum.
939. FRIEDRICH Jacek: Neue Stadt in altem Glanz: der Wiederaufbau Danzigs 19451960. - Köln: Böhlau, 2009. - 288 s. - (Visuelle
Geschichtskultur; 4)
940. GERC Lidia: Bank Rzeszy w Gdańsku: symbol finansowej prosperity miasta //
In: Studia z architektury nowoczesnej. T. 3.
- Toruń, 2009. - S. 113-144: il. Sum.
941. GRZELACHOWSKI Stanisław: Ratusz staromiejski w Gdańsku. Spotk. z Zabyt.
2008 [R.] 32 nr 8 s. 23-25, il.
942. GRZELACHOWSKI Stanisław: Relikty gdańskiej Bramy św. Jakuba. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 4 s. 19-21, il.
943. HESS Corina: Danziger Wohnkultur in der Frühen Neuzeit: Untersuchungen
zu Nachlassinventaren des 17. und 18. Jahrhunderts. - Berlin, 2007
Rec.: SCHMIDT-FUNKE Julia A., Sehepunkte 2009
[Bd.] 9 Nr. 10 [dok. elektron.] http://www.sehepunkte.
de/2009/10/13363.html
944. JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika: Rzeźba gdańska przełomu XIV i XV wieku. - Warszawa, 2006
Rec.: WALCZAK Marek, Biul. Hist. Sztuki 2009 R.
71 nr 1/2 s. 219-228
945. KAL Elżbieta: Malarstwo gdańskie
1945-1959: ludzie, słowa i obrazy. - Słupsk:
Wydaw. Nauk. Akad. Pom., 2009. - 233 s.: il.
Bibliogr. s. 180-195
946. KALECIŃSKI Marcin: Gdańskie
czytanie Liwiusza i Owidiusza: obrazy Mi-
[770]
strza Georga w Dworze Artusa [w Gdańsku].
Porta Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 132-160, il. Sum.
947. KORDUBA Piotr: Patrycjuszowski
dom gdański w czasach nowożytnych. - Warszawa, 2005
Rec.: LEWICKI Jakub, Barok 2007 [R.] 14 [nr] 1
s. 292-294
948. KORDUBA Piotr: Visionen des alten Danzig (Gdańsk) in polnischen kunsthistorischen Publikationen, im Museumswesen
und im Kontext des Wiederaufbaus der Stadt
nach 1945 // In: Visuelle Erinnerungskulturen
und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit 1939. - Warszawa, 2009.
- S. 99-119, [4] s. tabl. Bibliogr. s. 112-117.
Streszcz.
949. KORZENIOWSKI Tomasz: Obraz
z widokiem wnętrza bazyliki Mariackiej
w Gdańsku. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr
3 s. 14-16, il.
Obraz nieznanego malarza z drugiej poł. XVII w.
950. MAĆKOWIAK Przemysław: Twierdza Wisłoujście: architektura i jej ochrona.
Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 1 s. 4-8, il.
951. MOSINGIEWICZ Anna, KACZOR
Dariusz: Emblematyka w służbie władzy:
Adama Jacoba Martiniego corpus emblematicum, czyli projekt chorągwi gdańskich straży
obywatelskich z okazji intrady Ludwiki Marii
Gonzagi do Gdańska w 1646 roku // In: Sztuka w kręgu władzy: materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...]. - Warszawa, 2009. - S.
161-178: il. Sum.
952. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna:
Technologia i technika malarska wybranych
nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2009. - 170, [1] s.: il., tab., wykr. Bibliogr.
s. 151-160. Sum.
953. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Gdańska łaźnia. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32
nr 7 s. 18-20, il.
[771]
Pomorze Wschodnie
75
954. PABIŚ-GAGIS Jolanta, WOZIŃSKI
Andrzej: Późnogotycki krucyfiks w kościele
św. Trójcy w Gdańsku: konserwacja, forma,
styl, pochodzenie. Porta Aurea 2009 [T.] 7/8
s. 13-44, il. Sum.
961. SEBASTYAŃSKI Roman: The role
of art in the Gdansk shipyard regeneration
project // In: The role of culture in the economic development of old industrial regions.
- Wien, 2009. - S. 164-171: il.
955. PACZUSKI Adam: Historia powstania obrazu Wejście Napoleona do Gdańska 1 czerwca 1807 roku autorstwa Adolphe’a
Eugène’a Gabriela Roehna jako przykład kreowania i subsydiowania malarstwa w epoce
I Cesarstwa we Francji // In: Sztuka w kręgu
władzy: materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
[...]. - Warszawa, 2009. - S. 233-243: il. Sum.
962. 100-LECIE nowoczesnej urbanistyki w Gdańsku / red. Małgorzata Postawka,
Piotr Lorens; Politechnika Gdańska. Wydział
Architektury. - Gdańsk, 2009. - 231 s.: il.,
mapy, pl., tab.
956. PAŁUBICKI Janusz: Malarze gdańscy: malarze, szklarze, rysownicy i rytownicy
w okresie nowożytnym w gdańskich materiałach archiwalnych. - Gdańsk: Muz. Narod.
T. 1: Środowisko artystyczne w gdańskich
materiałach archiwalnych. - 2009. - 239 s.,
220 s. tabl.: tab.
T. 2: Słownik malarzy, szklarzy, rytowników i rysowników. - 2009. - 850, [2] s.
957. PERZ Anna: Paul-Beneke-Jugendherberge. Porta Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 396413, il. Sum.
Schronisko w Gdańsku wybudowane w l. 1938-1940
958. ROJEK Karina: Tradycja versus
nowoczesność: polemika na temat przyszłej
architektury Gdańska (1927-1928). Porta Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 382-395, il. Sum.
Konflikt architektów w l. 1927-1928
959. ROLLENHAGEN Otto: Untersuchung und Beschreibung der Danziger
Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung
der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur
Spätrenaissance / hrsg. v. Ewa BarylewskaSzymańska [et al.]. - Marburg, 2008
Rec.: BADSTÜBNER Ernst, J. f. Kunstgesch. 2009 Bd.
13 H. 2 s. 137-140
960. SAMP Jerzy: Gdańskie dwory i pałace. - Wyd. rozsz. i uaktul. - Gdańsk: Wydaw.
„Marpress”, 2009. - 156, [1] s.: il. - (Gdańska
Kolekcja 1000-lecia). Bibliogr. s. 152-155
Z treści: CHOJNACKI Maciej: Gdański Obszar Metropolitalny w opracowaniach planistycznych i urbanistycznych s. 6-37. - GRUSZKOWSKI Wiesław: Rozwój
przestrzenny Gdańska od końca XIX wieku do I wojny
światowej s. 38-51. - POSTAWKA Małgorzata: Myśl urbanistyczna Hermanna Josepha Stübbena [1845-1936]:
epizod gdański s. 52-58. - ROZMARYNOWSKA Katarzyna: Z działalności i twórczości architekta Hugona Althoffa
[1884-1960] - senatora Wolnego Miasta Gdańska w latach
1928-1933 s. 59-71. - LORENS Piotr: Rozwój urbanistyczny Gdańska w latach 1918-1945 s. 72-104. - ROZMARYNOWSKA Katarzyna: Powrót natury do miasta: zieleń
miejska w Gdańsku od końca XIX do połowy XX wieku
s. 105-121. - GRUSZKOWSKI Wiesław: Gdańskie Miasto
Główne: kilka stwierdzeń i wniosków s. 122-127. - ZDEBDUDAŁA Katarzyna: Gdańskie Stare Miasto w wizjach
projektowych prof. Władysława Czernego [1899-1976]
s. 128-136. - REMBARZ Gabriela: Gdańskie wielkie
osiedla mieszkaniowe doby powojennego modernizmu
i ich losy po 1989 roku s. 137-148. - KOCHANOWSKA
Danuta: Wybrane problemy przekształceń śródmiejskiej
przestrzeni publicznej Gdańska s. 149-154. - CHOJNACKI Maciej: Ład przestrzenny stref nadwodnych Gdańska
s. 155-166. - LORENS Piotr: Zarys współczesnych procesów rozwoju i rewitalizacji w obszarze metropolitalnym
Gdańska s. 167-173. - PANKAU Feliks: Przestrzeń fizyczna, społeczno-kulturowa oraz kontekst regionalny i metropolitalny urbanistyki Trójmiasta s. 174-198. - DUREJKO
Agnieszka: Współczesne problemy i możliwości kształtowania śródmiejskich przestrzeni publicznych w Gdańsku
s. 219-224. - ZGÓRSKA Barbara: Współczesne gdańskie
wysokościowce: problem lokalizacji w mieście historycznym s. 225-231
963. ZASŁAWSKA Danuta Natalia: Martwe natury kwiatowe Andresa Stecha. Porta
Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 16-209, il. Sum.
Analiza twórczości gdańskiego malarza
964. HIRSCH Robert: Ochrona i konserwacja zabytków modernistycznych G d y n i :
wybrane przykłady z działaności samorządu
// In: Modernizm w Europie - modernizm
w Gdyni: architektura lat międzywojennych
i jej ochrona. - Gdynia, 2009. - S. 217-230: il.
76
Pomorze Wschodnie
965. LEWICKI Jakub: Plany rozbudowy
Gdyni wykonane pod kierunkiem Romana
Felińskiego [1886-1953] na tle działalności
urbanistycznej architekta // In: Modernizm
w Europie - modernizm w Gdyni: architektura lat międzywojennych i jej ochrona. - Gdynia, 2009. - S. 81-90: il., pl.
Opracowane w l. 1925-1926
966. OLENDEREK Joanna: Modernizm
w Gdyni - modernizm w Łodzi: w poszukiwaniu odniesień stylistycznych w architekturze // In: Modernizm w Europie - modernizm
w Gdyni: architektura lat międzywojennych
i jej ochrona. - Gdynia, 2009. - S. 95-104: il.
967. ORCHOWSKA-SMOLIŃSKA
Anna: Architektura portu gdyńskiego lat
międzywojennych: najcenniejsze spośród
niezachowanych budynków. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 159-173, il.
968. ORCHOWSKA-SMOLIŃSKA
Anna, JAŚKIEWICZ-SOJAK Anita: Modernistyczna architektura przemysłowa i jej
ochrona: na przykładzie portu gdyńskiego
// In: Modernizm w Europie - modernizm
w Gdyni: architektura lat międzywojennych
i jej ochrona. - Gdynia, 2009. - S. 231-242: il.
969. PRZYBYLSKA Lucyna: Kapliczki
i figury przydrożne w Gdyni: (dane opracowane w 2002 roku). Rocz. Gdyński 2009 nr 21
s. 218-230, il., tab.
970. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Modernizm gdyński - modernizm europejski: inspiracje i analogie // In: Modernizm w Europie
- modernizm w Gdyni: architektura lat międzywojennych i jej ochrona. - Gdynia, 2009.
- S. 69-79: il.
971. RZEMPOŁUCH Andrzej: Sufit polichromowany w dawnym kościele ewangelickim (obecnie cerkwi obrządku grekokatolickiego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego)
w G ó r o w i e I ł a w e c k i m [pow. bart.].
Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 29-66, il. Sum. Zsfg.
972. TYLICKA Teresa: Nowe spojrzenie
na historię budowy i architekturę zespołu
[772]
klasztornego sióstr benedyktynek w G r u d z i ą d z u . Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 33-53,
il. Sum.
973. ŻEBROWSKI Mariusz: Cytadela
grudziądzka. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr
8 s. 14-16, il.
974. KASZUBOWSKA Joanna: K a d y n y : wieś idealna cesarza Wilhelma II. Porta
Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 366-381, il. Sum.
975. ŁUDZIK Jerzy: Kościerskie pomniki. Cz. 3: Pomniki wyznaniowe: elementy
architektury sakralnej K o ś c i e r z y n y. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 50-80, il.,
tab.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 982
976. SADKOWSKI Tadeusz: XIX-wieczny rynek w Kościerzynie: przyczynek do
historii kaszubskiego budownictwa drewnianego. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3
s. 123-135, il.
977. PONIEWSKI Michał: Drewniana
architektura wsi K o t [pow. szczyc.]. Rocz.
Mazur. 2009 T. 13 s. 209-234, il.
978. WÓŁKOWSKI Wojciech: Zespół
pielgrzymkowy w K r o ś n i e koło Ornety:
sprawozdanie z prac pomiarowych. Kwart.
Archit. i Urb. 2009 T. 54 z. 2 s. 119-123, il.
Sum.
979. BACHTIN Anatolij P.: Powojenne
losy dworów na terenie obwodu kaliningradzkiego [K r ó l e w i e c ]. Borussia 2009
[nr] 46 s. 126-130, il.
980. JANKOWSKI Rafał: Kunstkamera
Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny w Królewcu
(1683). Barok 2008 [R.] 15 [nr] 1 s. 203-220
981. PIOTROWSKA Joanna: Ars longa,
vita brevis. Borussia 2009 [nr] 46 s. 131-135, il.
Malowidła w katedrze królewieckiej
982. WAGNER Wulf D.: Das Königsberger Schloss: eine Bau- und Kulturgeschichte.
Bd. 1. - Regensburg, 2008
[773]
Pomorze Wschodnie
Rec.: HAHN Peter-Michael, H-Soz-u-Kult 2009
[dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/2009-1-009
983. PILECKA Elżbieta: Splendor władzy
w średniowiecznej rezydencji biskupów warmińskich w L i d z b a r k u Wa r m i ń s k i m
// In: Sztuka w kręgu władzy: materiały LVII
Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...]. - Warszawa, 2009.
- S. 53-74: il. Sum.
984. RZEMPOŁUCH Andrzej: Lidzbark
Warmiński ma 700 lat. Spotk. z Zabyt. 2008
[R.] 32 nr 8 s. 9-13, il.
985. SWAT Robert: Ruiny l u b a w s k i e j
warowni. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 12
s. 12-15, il.
986. BUTRYN
Bartłomiej:
Zespół
obrazów z lat około 1689-1732 na emporach w poewangelickim kościele św. Jerzego
w M a l b o r k u . Stud. Zamkowe 2009 [T.] 3
s. 24-48, il., tab. Sum.
987. KULIG Anna: Przywrócić świetność wnętrza: propozycja rekonstrukcji sklepienia kościoła zamkowego w Malborku //
In: Zamki, grody, ruiny: waloryzacja i ochrona. - Warszawa, 2009. - S. 279-295: il. Sum.
s. 545-546
988. LABUDA Adam S.: Zaginione, nieodnalezione: o obrazie Matki Boskiej Pokornej z Malborka oraz o predelli ołtarza św. Piotra i Pawła kościoła Mariackiego w Gdańsku
// In: „Żeby wiedzieć”: studia dedykowane
Helenie Małkiewiczównie. - Kraków, 2008.
- S. 81-98
989. PASZKOWSKI Robert: Gedanken
zur Wiederherstellung der Schlosskirche auf
der Marienburg/Malbork // In: Restaurování
a ochrana památek. - Opava, 2002. - S. 63-69
990. POŁOM-JAKUBOWICZ Wiesława: Albumy Odbudowy Zamku jako źródło
do badań nad przebiegiem prac budowlanokonserwatorskich w latach 1945-2005. Stud.
Zamkowe 2009 [T.] 3 s. 112-124, il. Sum.
77
991. POSPIESZNA Barbara: Zamek
Malborski w obiektywie firmy „Ottomar
Anschütz G.m.b.H.”. Stud. Zamkowe 2009
[T.] 3 s. 82-92, il. Sum.
992. POSPIESZNY Kazimierz: Zamek
w Malborku: dobro narodowe czy zabytek
„kolonialny”? // In: Zamki, grody, ruiny: waloryzacja i ochrona. - Warszawa, 2009. - S.
266-277: il. Sum. s. 553
993. RACZKOWSKI Juliusz: Technika
wykonania XIV-wiecznego zespołu rzeźbiarskiego w kościele NMP na Zamku Wysokim
w Malborku i jej artystyczne konsekwencje //
In: Materiał rzeźby: między techniką a semantyką. - Wrocław, 2009. - S. 117-130: il. Sum.
994. WITKOWICZ-PAŁKA Ewa: Oszklenia witrażowe na zamku w Malborku
z czasów Konrada Steinbrechta [1849-1923]:
próba restytucji ducha średniowiecza // In:
Witraże w obiektach zabytkowych: między
konserwacją a sztuką współczesną. - Kraków,
2009. - S. 69-79: il.
995. STARCZEWSKI Andrzej: Gotyckie
zabytki sakralne na terenie gminy M i ł o r a d z na Żuławach. - Sztum: Urząd Gminy,
2009. - 158 s. Bibliogr. s. 153-158
996. BARTOŚ Magdalena: Pałac Dohnów w M o r ą g u . Okolice Ostródy 2009 s. 2537, il., pl.
997. BARTOŚ Magdalena: Polichromie
stropu na zamku w Morągu. Spotk. z Zabyt.
2008 [R.] 32 nr 7 s. 7-10, il.
998. GLINKOWSKI Witold P.: Pałac
w N a k o m i a d a c h [pow. kętrz.]. Spotk.
z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr 1 s. 21-23, il.
999. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna: Zamek w N i d z i c y. Rocz. Warm.- Maz.
2009 T. 2 s. 25-41, il.
1000. BARTOŚ Magdalena: Portret Amalii zu Solms-Braunfels (1602-1675): krótka
historia wielkiej damy. Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 15-27, il., portr. Sum. Zsfg.
W zbiorach Muz. Warmii i Mazur w O l s z t y n i e
78
Pomorze Wschodnie
1001. MĄCZYŃSKI Dominik: Rozpoznanie konstrukcji więźby dachowej nad południowym skrzydłem zamku w Olsztynie:
układ historycznej konstrukcji, chemiczna
korozja drewna // In: Renowacja budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych. T.
5. - Zielona Góra, 2009. - S. 385-394: il. Sum.
[774]
ny. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2009 R. 57 nr 3/4
s. 339-368, il. Sum.
1011. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK Piotr W.: Wojacy z R o z ł a z i n a [pow.
wejh.]. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr 2 s. 2425, il.
Witraże w kościele w R o z ł a z i n i e , pow. wejh.
1002. RZEMPOŁUCH Andrzej: Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953: od
założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń
wojennych / fot. Grzegorz Kumorowicz. - Olsztyn, 2004
Rec.: PIOTROWSKA Joanna, Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 439-443
1003. RZEMPOŁUCH Andrzej: Zamek
kapituły warmińskiej w Olsztynie. - Olsztyn:
Muz. Warmii i Mazur, 2009. - 107 s.: il.
1004. PUTKOWSKI Grzegorz: Drewniane krzyże z kwatery lazaretowej w O r z y s z u .
Stud. Angerburgica 2009 T. 15 s. 114-117, il.
1005. SKROBOT Wiesław: Katalog nieznanych zabytków Mazur Zachodnich: powiat o s t r ó d z k i . - Ostróda: Wydaw. Drwęca, 2009. - 39, [1] s.: il., mapy
1006. SKROBOT Wiesław: Niektóre potencjały przestrzeni urbanistycznej Ostródy.
Okolice Ostródy 2009 s. 91-104, il., pl.
1007. WAGNER Arkadiusz: Ryciny śrutowe z P e l p l i n a . Spotk. z Zabyt. 2009 [R.]
33 nr 4 s. 13-15, il.
1008. KAMIŃSKI Tomasz: Tożsamość
architektury w obszarze etnograficznym Mazur: miasto Pisz - identyfikacja śródmieścia.
Znad Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 261-304, il.
1012. BILEWICZ Hubert: Szkoła s o p o c k a : między kompromisem a konformizmem // In: Sztuka w kręgu władzy: materiały
LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...]. - Warszawa, 2009. - S. 367-378. Sum.
1013. WOŁOWICZ Agnieszka: Pierwowzory graficzne dekoracji malarskiej stropu
i ścian kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w S t e g n i e . Porta
Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 267-283, il. Sum.
1014. SZTYNORT: utracone dziedzictwo czy szansa na ocalenie?: konserwacja
i zagospodarowanie pałacu w S z t y n o r c i e
- wspólna polsko-niemiecka inicjatywa: materiały z konferencji, Olsztyn, 5-6 listopada
2008 / red. Iwona Liżewska. - Olsztyn: Borussia, [2009]. - 108 s.: il.
1015. NAWROCKI Zbigniew: Jak niegdyś
w Tc z e w i e mieszkano. - Tczew: Kociew.
Kantor Edyt., 2009. - 251, [1] s.: il., mapy
1016. ADAMSKI Jakub: Kilka uwag o architekturze kościoła św. Jakuba w To r u n i u .
Modus 2009 [T.] 8/9 s. 5-29, [1] k. tabl., il. Sum.
1017. DZIEJE sztuki Torunia / [aut.]
Anna Błażejewska [et al.]. - Toruń: Muz.
Okr., 2009. - 641, [3] s.: il. Bibliogr. s. 513525. Sum. Zsfg.
1009. OMILANOWSKA Małgorzata: Architektura uzdrowiskowa P o ł ą g i w latach
1870-1914. Porta Aurea 2009 [T.] 7/8 s. 346365, il. Sum.
Treść: BŁAŻEJEWSKA Anna, PILECKA Elżbieta:
Sztuka średniowieczna s. 15-185. - KLUCZWAJD Katarzyna, TYLICKI Jacek: Sztuka nowożytna s. 187-364. MANSFELD Bogusław: Sztuka od XIX do początku XXI
wieku s. 365-509
1010. JÓŹWIAK Sławomir, TRUPINDA
Janusz: Budowa krzyżackiego zamku komturskiego w R a g n e c i e w końcu XIV - na
początku XV wieku i jego układ przestrzen-
1018. GAWĘCKA Barbara Maria: Dzieje
pomnika Stefana Łaszewskiego w Toruniu.
Rocz. Tor. 2009 [R.] 36 s. 139-150, il. Sum.
Zsfg.
[775]
Pomorze Wschodnie
1019. GĄSIOROWSKI Eugeniusz: Toruński Dwór Artusa, Dom Kupców Zbożowych i podobne siedziby stowarzyszeń
w miastach hanzeatyckich. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2008 T. 17 (dr. 2009) s. 9-52, il., mapa.
Sum.
1020. GÓRSKA Magdalena: Emblematyczna dekoracja fasad kolegium jezuitów
w Toruniu (1701): antyprotestancki program
według Imago primi saeculi Societatis Iesu
(1640). Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 7-47, il.
Zsfg. Sum.
1021. KLUCZWAJD Katarzyna: Kościół
św. Jakuba Apostoła w Toruniu: 700 lat świątyni (1309-2009). - Toruń: Tor. Wydaw. Diec.,
2009. - 76, [2] s., [60] s. tabl.: il.
1022. KLUCZWAJD Katarzyna: Srebra
toruńskie i inne nabyte do kolekcji Muzeum
Okręgowego w Toruniu (1992-2008). Rocz.
Muz. Okr. w Tor. 2008 T. 17 (dr. 2009) s. 5394, il. Sum.
1023. KOLENDO-KORCZAK Katarzyna: Propaganda reform burmistrza Henryka
Strobanda w dekoracji Sali Rady z 1603 roku
w ratuszu staromiejskim w Toruniu. Zap.
Hist. 2009 T. 74 z. 3 s. 37-60, il. Zsfg. Sum.
1024. KRAMARCZYK Katarzyna: Cztery zamki Torunia // In: Zamki, grody, ruiny:
waloryzacja i ochrona. - Warszawa, 2009. - S.
296-313: il. Sum. s. 544-545
1025. KUCHARSKI Adam: Polacy w toruńskim cechu złotniczym i ich twórczość (w
XVIII i początkach XIX w.). Rocz. Tor. 2009
[R.] 36 s. 39-63. Sum. Zsfg.
1026. KUCHARZEWSKA Joanna: Toruński zespół synagogalny przy ul. Szczytnej
na tle dziewiętnastowiecznych przemian historyczno-społecznych pod zaborem pruskim // In: Studia z architektury nowoczesnej.
T. 3. - Toruń, 2009. - S. 67-89: il., tab. Sum.
1027. POSPIESZNY Kazimierz: Castrum
Thorun po 1300 roku a „klasyczny” model
zamku komturskiego w Prusach // In: Sztuka
79
w kręgu władzy: materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki [...]. - Warszawa, 2009. - S. 75-89:
il. Sum.
1028. PSZCZÓŁKOWSKI Michał: Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009. - 122
s.: il.
1029. SZAREK Karolina: Architektura
dwudziestolecia międzywojennego w Toruniu. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 9 s. 11-13,
il.
1030. SZOT Joanna: Dawny ratusz
i ewangelicki kościół Św. Trójcy na Rynku
Nowomiejskim w Toruniu. Rocz. Tor. 2009
[R.] 36 s. 65-90, il. Sum. Zsfg.
1031. TAJCHMAN Jan, ZIMNOWODA-KRAJEWSKA Bożena: Ruiny zamku
toruńskiego 40 lat po ich konserwacji // In:
Trwała ruina: problemy utrzymania i adaptacji. - Lublin, 2006. - S. 9-24: il. Sum.
1032. WAWRZAK Małgorzata: Humanistyczne i polityczne treści dekoracji organów
z kościoła Mariackiego w Toruniu: wprowadzenie do problematyki // In: Sztuka w kręgu
władzy: materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
[...]. - Warszawa, 2009. - S. 205-218: il. Sum.
1033. ZIMNA-KAWECKA
Karolina:
Organizacja budownictwa w międzywojennym Toruniu: wybrane problemy. Rocz. Tor.
2009 [R.] 36 s. 91-138. Sum. Zsfg.
1034. ZIÓŁKIEWICZ Antoni: Toruńskie
pomniki: pomniki, tablice, kamienie / oprac.
nauk. Adam Paczuski. - Wyd. 2 popr. i uzup.
- Toruń: Wydaw. Urbański, 2009. - 144 s.: il.
1035. DZIEDZICTWO techniczne Borów Tu c h o l s k i c h / red. Jacek Woźny.
- Bydgoszcz; Tuchola: Przeds. Mark. LOGO,
2009. - 119, [1] s.: il., mapy, pl., tab., portr.
Treść: ZAJĄCZKOWSKA Tamara, WERNEROWSKA-FRĄCKIEWICZ Zofia: Ochrona i użytkowanie
zabytków techniki w powiecie tucholskim: zarys prob-
80
Pomorze Wschodnie
lematyki s. 11-27. - ŚWIĘCICKA Małgorzata: Językowe
świadectwa dziedzictwa technicznego Borów Tucholskich
s. 28-33. - MARKIEWICZ Małgorzata: Zanikłe huty szkła
w Borach Tucholskich s. 34-42. - BIENIAS Dorota: Las
i człowiek w Borach Tucholskich (uwagi o bartnictwie
i smolarstwie w Borach Tucholskich) s. 43-51. - KAMOSIŃSKI Sławomir: Zabytki kultury przemysłowej w powiecie tucholskim (koniec XIX wieku do 1945 roku) s. 52-62.
- GROCHOWSKI Robert: Kompleks wydobywczy węgla
brunatnego w miejscowości Piła (gm. Gostycyn): wyniki
badań archeologicznych w sezonie badawczym 2007-2008
s. 63-69. - SZWANKOWSKI Jerzy: Drogi sprzed I wojny
światowej jako element dziedzictwa technicznego Borów
Tucholskich s. 70-79. - GROCHOWSKI Robert: Tucholski wrzesień: szlakiem fortyfikacji Armii „Pomorze” s. 8091. - JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Siedziby partyzanckie
w Borach Tucholskich (1939-1945) s. 92-102. - WOŹNY
Jacek: Niemiecki poligon rakietowy „Heiderkraut” w Borach Tucholskich: przyczynek do archeologii wojennej
regionu s. 103-120
—————
1036. BOGDAN Izabela: Ceremonie
ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach 1585-1645 / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk
o Sztuce. - Poznań, 2009. - 447 s.: il., faks.,
nuty, tab. - (Prace Komisji Muzykologicznej;
T. 25). Bibliogr. s. 363-375. Sum.
[776]
1041. ELBLĄSKA encyklopedia muzyczna 1945-2010 [Dokument elektroniczny]
/ red. Krzysztof Bidziński. - Elbląg: Krzysztof
Bidziński, 2009. - 1 CD-Rom
1042. FUŁEK Wojciech, HUELLE Paweł:
Od huzarów śmierci do Eltona Johna: 100 lat
Opery Leśnej w Sopocie. - Gdańsk: Gdań.
Kantor Wydaw., 2009. - 207, [1] s.: il.
1043. KĄKOL Piotr: O teatrze zawodowym w osiemnastowiecznym Gdańsku:
wokół gdańskiego afisza. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2009. - 390 s.: il., faks., tab. + 1
CD-Rom. Bibliogr. s. 223-240. Zsfg.
1044. KITOWSKI Sławomir: Historia
Teatru Muzycznego w Gdyni. [Cz.] 4: Teatr
w nowej rzeczywistości. Pomerania 2009 nr
1 s. 22-13, il.
1045. KITOWSKI Sławomir: Niezwykłe
dzieje Teatru Muzycznego w Gdyni. Cz. 2.
Rocz. Gdyński 2009 nr 21 s. 174-184, il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1042
1037. BOGDAN Izabela: Niepokorny
protestant Michael Weyda (1581-ok. 1651),
organista w Gdańsku i Królewcu, na tle konfliktów konfesyjnych pierwszej połowy XVII
wieku. Muzyka 2007 R. 52 nr 4 s. 59-73. Sum.
1046. KLOSKOWSKI Benedykt Jan: Prapremiery dramatów Stefana Bieszka [18951964]. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2009 nr 5
s. 62-67
1038. BRZEZIŃSKA Agnieszka: III
Ogólnopolski Kongres Muzyki Kościelnej
w Toruniu (4-6 czerwca 1933 r.). Rocz. Tor.
2009 [R.] 36 s. 229-242, tab.
1047. LESZCZYŃSKA Agnieszka: Początki niemieckiej polifonii religijnej w Królewcu, Gdańsku i Rydze. Muzyka 2007 R. 52
nr 4 s. 45-57. Sum.
1039. CZUPRYŃSKA Sabina, SZYMIKMACKIEWICZ Marzena: Orłowska córka
Teatru Miejskiego w Gdyni: piętnaście lat
Sceny Letniej [1996-2009]. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 185-194, il.
1048. LUBIŃSKI Andrzej: Muzyka i teatr na Powiślu w pierwszej połowie XX wieku. Pomerania 2009 nr 2 s. 35-39, il.
1040. EGGERT Johann Ephraim: Choral-Lieder zu dem Glocken-Spiel der Altstädtschen Ober-Pfarr-Kirche zu St. Catharinen ausgesetzt mit Variationes: Danzig 1784:
Facsimile / edycja, wst. i koment. Danuta Popinigis, Dariusz Kaczor. - Gdańsk, 2006
Rec.: PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA Barbara,
Muzyka 2007 R. 52 nr 4 s. 146-148
W Chojnicach
1049. MICHALAK Jerzy Marian: Od
Förstera [Kaspara (1574-1652)] do Frühlinga
[Juliusa Wilhelma (1820-1884)]: przyczynki
do dziejów życia muzycznego i teatralnego
dawnego Gdańska / Akademia Muzyczna im.
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. - Gdańsk,
2009. - 311 s.: il., faks. - (Kultura Muzyczna
Północnych Ziem Polski; nr 12)
[777]
Pomorze Wschodnie
1050. MUSICA ecclesiastica / red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Andrzej Filaber;
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, 2009. 300 s.: il., faks., nuty, portr. - (Praca Zbiorowa
/ Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; nr 28)
Z treści: ZIELIŃSKI Marek G.: Muzyka sakralna
w Chełmnie od XVI po XVIII wiek s. 9-30. - ŚCISŁOWICZ Stefan: Muzyka kościoła farnego w Chojnicach od
XVIII wieku do roku 1939 s. 43-50. - IWICKI Zygmunt:
Leopold Behrendt jun. (1863-1925) zapomniany syn
Lubiewa i jego odnaleziony marsz „Durch die Tucheler
Heide” (Przez Bory Tucholskie) s. 51-61. - WIERZBICKI
Wojciech: Muzyka w kościele Świętego Jakuba Apostoła
w Toruniu w świetle archiwum tego kościoła s. 131-135.
- SZCZURKO Elżbieta: „Festo Paschatos” (1810) Johanna
Carla Pfietznera, organisty toruńskiego s. 137-152. - RONDOMAŃSKA Zenona: Ksiądz Józef Mazurowski [18321877] i jego „Melodye do zbioru pieśni nabożnych” s. 153173. - LISECKA Aleksandra: Zbiory muzyczne kościoła
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Toruniu s. 175-180. - LISECKA Małgorzata: Repertuar
kościoła Mariackiego w Toruniu u progu XX wieku: na
podstawie wybranych mszy łacińskich Gollera, Singenbergera i Steina s. 181-187. - BUDYŚ Przemysław: Działalność kompozytorska ks. Franciszka Folka [1916-1992]
na terenie Pomorza i Kujaw s. 199-206. - KAŁDOWSKI
Jerzy: Z dziejów życia i muzyki organistów chełmińskich
Anastazego [1894-1965] i Jerzego Kałdowskich s. 207224. - GRUCZA-ROGALSKA Aleksandra: Działalność
organistowska i dyrygencka prof. Ludwika Rutkowskiego
[1904-1981] w Bazylice św. Jana w Toruniu s. 235-253
1051. SOKOŁOWSKA Maria: Iwo Gall
[1890-1959] i jego teatr. Libri Gedan. 2007 T.
25 (dr. 2009) s. 179-217. Sum. Zsfg.
W l. 1946-1949 dyr. Teatru Wybrzeże w Gdańsku
1052. STINZING Roman, ICHA Andrzej: Motława-Beat: trójmiejska scena bigbeatowa lat 60-tych. - Gdańsk: GKW, 2009.
- 424, [15] s.: il. + 2 CD-Rom. Streszcz. Sum.
Zsfg. Rés. Streszcz. w jęz. hiszp.
1053. SZLAGOWSKA Danuta: Repertuar muzyczny z siedemnastowiecznych rękopisów gdańskich. - Gdańsk, 2005
Rec.: ŻÓRAWSKA-WITKOWSKA Alina, Barok
2008 [R.] 15 [nr] 2 s. 186-190
1054. WALECKI Marian: Zespół muzyczno-wokalny „Wrzosy” 1965-1985. Chełmża: [Pow. i Miej. Bibl. Publ.], 2009.
- 92, [1] s.: il., tab.
Działał w Chełmży
81
1055. WĘSIERSKI Adam: Dzieje chóru „Orfeusz” w Śliwicach. - Śliwice: Przeds.
Mark. LOGO, 2009. - 70, [1] s.: il., faks.
1056. WOŹNIAK Przemysław: Chojnicki chór „Lutnia”: zarys historii. - Chojnice:
Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela, 2009. 76 s.: il.
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 72, 188, 209, 210, 214, 219, 224, 226, 232,
233, 243, 363, 517, 571, 602, 605, 606, 666, 681, 740,
757, 761, 766, 1040, 1327, 1524, 1574, 1577, 1657, 1674,
1699, 1708, 1812, 1878, 1963, 1970, 2022, 2136, 2147,
2161, 2167
1057. BEKŽANOVA Nailja: Vostočnoprusskie izdanija na litovskom jazyke v fondach Biblioteki Rossijskoj Akademii Nauk.
Knygotyra 2009 T. 52 s. 163-185, il., tab. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
1058. BIELAWNY Krzysztof: Cenzura
i kontrola księgozbiorów religijnych w diecezji warmińskiej w okresie PRL-u. Stud. Elbl.
2007 T. 8 s. 47-63. Rés.
1059. BŁAŻEWICZ Paweł: Oprawy inkunabułów Biblioteki Kolegiackiej w Dobrym Mieście. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2009 R.
57 nr 1 s. 93-106, il. Sum.
1060. BRENDA Waldemar: Wydawnictwa polskiej konspiracji na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947: zarys problematyki.
Masovia 2008 T. 11 s. 157-168
1061. CHŁOSTA-ZIELONKA Joanna:
Powieść sensacyjna i jej determinanty: o kryminałach z Warmii i Mazur. Pr. Językozn.
/ Uniw. Warm.- Maz. 2009 Z. 11 s. 53-63.
Sum.
1062. IMAŃSKA Iwona: Aukcje książek
w Elblągu w XVIII wieku. Rocz. Elbl. 2009 T.
22 s. 83-108, il. Zsfg. Sum. Sod.
1063. IMAŃSKA Iwona: Gdańska aukcja
bibliofilska z 1748 roku. Rocz. Bibliot. 2005 R.
49 s. 183-195. Zsfg.
82
[778]
Pomorze Wschodnie
1064. IMAŃSKA Iwona: Polonica religijne na aukcjach w Toruniu w pierwszej
połowie XVIII wieku // In: Książka w życiu
Kościoła: zbiór studiów. - Toruń, 2009. - S.
133-156. Zsfg.
1065. JAGODZINSKI Sabine: Die illustrierte Apokalypse Heinrichs von Hesler im
Deutschen Orden: Studien zu Bild, Text und
Kontext. - Stuttgart: Ibidem-Verl., 2009. 152, LXXXVI s.: il. - (Cultural and Interdisciplinary Studies in Art; 6). Bibliogr. s. II-XLV
1066. JASIŃSKI Grzegorz: Powstanie
kościuszkowskie i rozbiory Polski w „Kalendarzu Królewsko-Pruskim ewangelickim”
Marcina Gerssa [1808-1895]: przyczynek do
wiedzy o Polsce na Mazurach w XIX wieku.
Znad Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 146-168
1067. KALISZUK Jerzy: Spis książek
klasztoru franciszkanów w Chełmnie z drugiej połowy XIII wieku. Stud. Źródłoznawcze
2009 [T.] 47 s. 95-105. Sum.
1068. KÖNIGSBERGER Buch- und Bibliotheksgeschichte / hrsg. v. Axel E. Walter.
- Köln, 2004
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Nordost-Arch.
N.F. 2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 494-497
1069. LASKOWSKA Jolanta: Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989). - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2009. - 274, [1] s.: tab. Bibliogr. s. 249265
1070. MICHELINI Guido: Mažosios Lietuvos giesmynų istorija: nuo Martyno Mažvydo iki XIX a. pabaigos. [Historia śpiewników
Małej Litwy: od Martynasa Mažvydas do
końca XIX wieku] / Klaipėdos Universitetas;
Universita di Parma. - Klaipėda, 2009. - 395,
[1] s.: faks.
1071. PALUCHOWSKI Piotr: Pomiędzy
dwiema epokami: treść gdańskiego kalendarza Heinricha Kühna [1690-1769] Neuer und
alter Haus- und Geschichts-Calender (17351770). Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68 (dr.
2009) s. 59-73. Sum.
1072. ROMANOW Andrzej: Ekonomiczne podstawy funkcjonowania polskich
przedsiębiorstw
prasowo-wydawniczych
w Prusach Zachodnich w połowie XIX i początku XX wieku // In: W kręgu idei, polityki
i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 555-565
1073. SIKORA Adam Ryszard: Teksty
biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI-XVIII w.). - Poznań:
Uniw. im. A. Mickiewicza, 2009. - 149 s.: il.,
faks. - (Studia i Materiały / Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny;
123). Bibliogr. s. 129-133. Sum.
1074. TONDEL Janusz: Portrety z plakiet królewieckiego introligatora Kaspra Anglera // In: Pasja książki: studia poświęcone
pamięci profesora Janusza Dunina. - Łódź,
2009. - S. 90-96
W zbiorach Bibl. Uniw. w Toruniu
1075. ŻUŁAWNIK Małgorzata: Działalność kobiety w regionalnym ruchu wydawniczym na przykładzie Emilii SukertowejBiedrawiny [1887-1970]: „Gazeta Mazurska”
i „Kalendarz dla Mazurów” // In: Kobieta
i media: studia z dziejów emancypacji kobiet.
- Gdańsk, 2009. - S. 163-176
—————
1076. ANDRZEJEWSKI Marek: Zarys
dziejów prasy elbląskiej w latach 1945-2000.
Rocz. Elbl. 2009 T. 22 s. 209-237. Zsfg. Sum.
Sod.
1077. BOLDUAN Tadeusz: Czasopiśmiennictwo kaszubskie po 1945 roku. Notes
2008 (dr. 2009) s. 144-151, il., faks.
1078. DEUTSCHSPRACHIGE Zeitungen in Mittel- und Osteuropa: Sprachliche
Gestalt, historische Einbettung und kulturelle
Traditionen / hrsg. v. Jörg Riecke, Britt-Marie
Schuster. - Berlin, 2005
Rec.: DUPUIS Indira, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd.
16 (dr. 2009) s. 427-431
[779]
Pomorze Wschodnie
1079. GOŁOTA-MAJEWSKA Magdalena: Kalendarze pomorskie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Tor. Stud.
Bibliolog. 2009 nr 2 s. 69-80, tab. Sum.
1080. GOMOLISZEK Joanna: Tradycja
czy nowoczesność: którą drogę wybiorą studenckie periodyki? // In: Media, biznes, kultura. - Gdańsk, 2009. - S. 34-39
Na przykładzie czasopism wydawanych na Wydz.
Nauk Hist. UMK
1081. GRECZANIK-FILIPP
Izabella: Miejsce magiczne. Notes 2008 (dr. 2009)
s. 31-37, il.
Dom Prasy w Gdańsku
1082. KOZIARSKI Jerzy: Gazety i czasopisma Marynarki Wojennej 1945-1947. Notes
2008 (dr. 2009) s. 152-164, faks.
1083. NOWIALIS Rafał: Bolączki i patologie życia w województwie olsztyńskim na
łamach lokalnej prasy w latach 1960-1964.
Masovia 2009 T. 12 s. 105-146
1084. POCYTĖ Silva: Martyno Jankaus
ir Prūsų lietuvių tautinės kultūrinės veiklos
atspindys „Varpo” puslapiuose (1889-1905).
(Reflections of national and cultural activities by Martynas Jankus and other Prussian
Lithuania people in the publications of newspaper „Varpas” (1889-1905)). Knygotyra 2009
T. 52 s. 70-89. Sum.
1085. SZOSTAKOWSKA Małgorzata:
Początki i rozwój prasy w Kłajpedzie (od XIX
do połowy XX wieku). Echa Przeszłości 2009
[T.] 10 s. 151-160, il. Sum.
1086. WACZYŃSKI Jerzy: To był nasz
dom. Notes 2008 (dr. 2009) s. 41-49, il.
Dom Prasy w Gdańsku
—————
1087. BLAZEJEWSKI Hans: Im A l l e n s t e i n e r K r e i s b l a t t 1845-1869 veröffentlichte Steckbriefe: personenkundliches
zur Kriminalität im südwestlichen Ostpreussen. - Hamburg: Selbstverl. d. Ver., 2009.
83
- VIII, 261, 8 s. - (Quellen, Materialien und
Sammlungen zur altpreussischen Familienforschung; Nr. 15)
1088. SYGNOWANO: Gdańsk, 13.4.1945.
(Polpress). Notes 2008 (dr. 2009) s. 167-175,
faks.
B i u l e t y n I n f o r m a c y j n y wyd. przez agencję
Polpress w Gdańsku z 13 IV 1945 r.
1089. TURA Paweł: B i u l e t y n P o m o r s k i : organ prasowy Stowarzyszenia
Przyjaciół Pomorza w Warszawie (19371939) // In: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu. - Bydgoszcz, 2009. - S. 261279: il., faks.
1090. SIKORA Jan: Zur Sprechhandlungstaxonomie im publizistischen Material
der „ D a n z i g e r N e u e s t e n N a c h r i c h t e n” in der Freien Stadt Danzig. - Gdańsk:
Wydaw. Uniw. Gdań., 2009. - 224 s.: il., faks.
tab., wykr. - (Studia Germanica Gedanensia.
19; Sonderbd. 3). Bibliogr. s. 211-222. Zsfg.
1091. KRZEMIŃSKI Tomasz: „G a z e t a G r u d z i ą d z k a”: obrończyni ludu czy
narzędzie ambitnego wydawcy? // In: Media,
biznes, kultura. - Gdańsk, 2009. - S. 40-47
1092. KRZEMIŃSKI Tomasz: Wpływ
„Gazety Grudziądzkiej” na rozwój świadomości politycznej i narodowej Polaków pod
panowaniem pruskim // In: Na drogach do
niepodległości: inicjatywy obywatelskie Polaków w XIX i na początku XX w. - Warszawa,
2009. - S. 121-126
1093. SESJA popularnonaukowa w 115lecie „Gazety Grudziądzkiej” / red. Tadeusz
Rauchfleisz, Janusz Hinz. - Grudziądz: Koło
Miłośn. Dziejów Grudz., 2009. - 43 s.: portr.
- (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza; T. 55)
Z treści: POTĘGA-MAGDZIARZ Regina: Polonia
sopocka w 80 rocznicę powstania „Domu Polskiego”:
sopocka działalność Wiktora Kulerskiego [1865-1935]
na przełomie XIX i XX w. s. 6-15. - PORĘBA Stanisław:
Powieść odcinkowa w „Gazecie Grudziądzkiej” s. 16-20.
- JABŁOŃSKA Zenona: Bogata problematyka pogadanek
„Gościa Świątecznego” (dodatku do „Gazety Grudziądzkiej”) s. 33-40
84
Pomorze Wschodnie
[780]
1094. CHOLCHA Sławomir: Legenda
„K l ë k i ”. [Cz.] 1-2. Pomerania 2009 nr 5
s. 32-35, faks.; nr 6 s. 38-41, faks.
grafii. Media, Kultura, Komunikacja Społeczna 2009 nr 5 s. 291-307. Sum.
Kaszubski tygodnik ukazujący się w latach 19371939
1097. MAĆKIEWICZ Jolanta: Narodziny polskiego języka tabloidów: casus: „W i e c z ó r Wy b r z e ż a” // In: Media, biznes,
kultura. - Gdańsk, 2009. - S. 100-106
1095. CHRZANOWSKI Bogdan: „R o b o t n i k Wy b r z e ż a” (1979-1980) // In:
Media, biznes, kultura. - Gdańsk, 2009. - S.
19-25
1096. WAKAR Marcin: Czasopismo społeczno-kulturalne „Wa r m i a i M a z u r y ”
w latach 1955-1967: przyczynek do mono-
Na podstawie rocznika z 1957 r.
1098. GODLEWSKI Włodzimierz: Raźno poboczem zdarzeń: dzieje pisma „Z i e m i a O s t r ó d z k a”. Okolice Ostródy 2009
s. 131-139, il.
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 39, 66, 67, 105, 106, 109, 110, 114, 119, 180, 193, 207, 230, 325, 327, 426, 525, 536, 537, 543, 548, 549, 550,
559, 567, 574–576, 735, 746, 814, 823, 857, 879, 883, 884, 887, 891, 892, 910, 916, 917, 928, 975, 978, 980, 983, 987, 988,
1021, 1026, 1033, 1049, 1055, 1058, 1064, 1073, 1251, 1289, 1292, 1325, 1326, 1331, 1354, 1377, 1417, 1465, 1529, 1544,
1555, 1557, 1559, 1566, 1573, 1585, 1593, 1596, 1613, 1616, 1620, 1622, 1625, 1638, 1663, 1672, 1691, 1694, 1698, 1706,
1713, 1720, 1732, 1740, 1748, 1754, 1758, 1768, 1773, 1785, 1797, 1800, 1802, 1803, 1808, 1811, 1816, 1818, 1824, 1845,
1846, 1852, 1853, 1858, 1859, 1887, 1894, 1944, 2163, 2351, 2356, 2567, 2825, 2877, 3046
1099. BIELAWNY Krzysztof: Kościół
metodystyczny na Mazurach po II wojnie
światowej // In: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu: zbiór studiów.
- Toruń, 2009. - S. 477-502: tab.
1100. BIRECKI Piotr: Losy protestanckich obiektów sakralnych na terenie ziemi
chełmińskiej w II połowie XX wieku // In:
Polski protestantyzm w czasach nazizmu
i komunizmu: zbiór studiów. - Toruń, 2009.
- S. 646-658
1101. BISKUP Radosław: Interpretacja źródeł w badaniach prozopograficznych
krzyżackich kapituł katedralnych w Prusach
(XIII-XVI w.): wybrane problemy. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 3 s. 375-391, tab.
1102. BŁOGOSŁAWIONY ks. Stefan
Wincenty Frelichowski: męczennik, patron
harcerstwa polskiego = The blessed father
Stefan Wincenty Frelichowski: martyr, patron
of Polish scouting / oprac. Robert Zadura. Toruń: [s.n.], 2009. - 160 s.: il., faks., portr.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
1103. CIOŁEK Renata: „Czynił to bardziej z głupoty, niż z innego powodu”: biskup
Stefan z Niborka (1412-1495). Wiad. Numizm. 2005 T. 49 z. 1 s. 91-95. Sum.
Kolekcjonowanie monet przez biskupa chełmińskiego
1104. CRĂCIUN Maria: Conversion in
the confessional age: the case of Martin Gruneweg // In: Martin Gruneweg (1562 - nach
1615): ein europäischer Lebensweg. - Wiesbaden, 2009. - S. 241-261: il.
1105. DYGDAŁA Bogusław: Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVIIXVIII wieku / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: TNT, 2009. - 394
s.: mapy + [2] s. map skł. - ( Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 93 z. 3).
Bibliogr. s. 349-369. Zsfg.
1106. FEISTNER Edith, NEECKE Michael, VOLLMANN-PROFE Gisela: Krieg
im Visier: Bibelepik und Chronistik im Deutschen Orden als Modell korporativer Identitätsbildung. - Tübingen: Niemeyer, 2007. - IX,
274 s. - (Hermaea. N.F.; Bd. 114)
Rec.: MENTZEL-REUTERS Arno, Dt. Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters 2009 Jg. 65 H. 1 s. 234-235
[781]
Pomorze Wschodnie
85
1107. GOSZ Bogusław: Przestrzeń sakralna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w województwie pomorskim. Gdań. Rocz.
Ewang. 2009 Vol. 3 s. 96-113, mapy
1116. KLOSKOWSKI Grzegorz: Pochówki cystersów oliwskich, kapłanów i osób
świeckich w kościele łęgowskim. Mies. Archidiec. Gdań. 2009 R. 53 z. 10-12 s. 788-803
1108. GURBADA Zenon: Beatyfikowani
męczennicy Kociewia. Kociew. Mag. Region.
2009 [R. 24] nr 4 s. 31-22, il.
1117. KOPACZYŃSKI Bartłomiej: Protestanci w Grenzmark Posen-Westpreussen
1919-1938: ujęcie przestrzenne i ilościowe
// In: Kościoły, polityka, historia: ze studiów
nad problemami mniejszości wyznaniowych
w Polsce w XX i XXI wieku. - Warszawa,
2009. - S. 17-35: mapy, tab.
1109. HALICKI Krzysztof: Katolickie
Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji chełmińskiej w dwudziestoleciu międzywojennym // In: Organizacje młodzieżowe w XX
wieku: struktury, ideologia, działalność. - Toruń, 2008. - S. 50-72: tab. Sum.
1110. HAŁAGIDA Igor: „Szpieg Watykanu”: kapłan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977). - Warszawa, 2008
Rec.: SYRNYK Jarosław, Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr
2 s. 186-191
1111. HOCHLEITNER Janusz: Ikonographie über Empfindlichkeit und religiöse
Bewusstsein der Ermlandbewohner in der
Zeit der tridentinischen Reform. Stud. Elbl.
2008 T. 9 s. 63-79. Streszcz.
1112. HOCHLEITNER Janusz: Patron
Domu Misyjnego w Pieniężnie [św. Wojciech]. Nurt SVD 2005 R. 39 z. 2 s. 7-25.
Streszcz. w jęz. hiszp.
1113. JARZEBOWSKI Marc: Castrum
nostrum und curia distincta: Überlegungen
zur Residenzbildung der Bischöfe in Preussen
// In: Spätmittelalterliche Residenzbildung in
geistlichen Territorien Mittel- und Nordostdeutschlands. - Berlin, 2009. - S. 325-339
1114. JARZEBOWSKI Marc: Die Residenzen der preussischen Bischöfe bis 1525.
- Toruń, 2007
Rec.: MENTZEL-REUTERS Arno, Dt. Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters 2009 Jg. 65 H. 1 s. 400-401
1115. JEZIERSKI Jacek: Z Lublina na
Warmię: wspomnienie o biskupie warmińskim Józefie Drzazdze (1914-1978) // In: In
persona Christi: księga pamiątkowa na 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika. T.
2. - Lublin, 2009. - S. 263-270
1118. KOPICZKO Andrzej: Diecezja
warmińska w świetle relatio status z 1745
roku // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi
Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009.
- S. 69-80
1119. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach
1821-1945. Cz. 1-2. - Olsztyn, 2003-2004
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Zap. Hist. 2009 T.
74 z. 1 s. 168-173
1120. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej
w latach 1945-1992. Cz. 1-2. - Olsztyn: Wydz.
Duszpast. Kurii Metrop. Archidiec. Warm.,
2007-2009. - 320 s.: mapy, tab..; 344 s., XXXII
s. tabl. Zsfg.
Cz. 1: Studium prozopograficzne; cz. 2: Słownik
1121. KOPICZKO Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego diecezji warmińskiej (1945-1992). - Olsztyn: Wydz. Duszp.
Kurii Metrop. Archidiec. Warm., 2006. - 107,
[12] s., [2] k. tabl. skł.: mapy
1122. KOPICZKO Andrzej: Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945 roku). - Olsztyn, 2003
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Zap. Hist. 2009 T.
74 z. 1 s. 168-173
1123. KOPICZKO Andrzej: Kaznodziejstwo i nauczanie religii w diecezji warmińskiej
po reformie trydenckiej // In: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka
Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. - Vilnius, 2009. - S. 174-192. Streszcz. w jęz. lit.
86
Pomorze Wschodnie
1124. KOPICZKO Andrzej: Seminarium
Duchowne Diecezji Warmińskiej w okresie
międzywojennym (1919-1939) // In: Historia
vita memoriae: prace dedykowane księdzu
profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi. - Kraków, 2009. - S. 277-286
KOTECKI R.: Rejestracja metrykalna wiernych... =
poz. 746
1125. KUCZKOWSKI Andrzej: Religijno-symboliczny podział i użytkowanie przestrzeni wczesnośredniowiecznego cmentarza
pomorskiego. Pomorania Antiqua 2009 T. 22
s. 25-59, il. Sum.
1126. KUDRZYCKI Zbigniew: Z dziejów
sąsiedztwa katolickich Kurpi i ewangelickich
Mazurów // In: Dzieje parafii i kościoła pw.
Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. - Myszyniec, 2009. - S. 39-56
1127. KWIATKOWSKI Krzysztof: Christ
ist erstanden... i chrześcijanie zwyciężają!:
sakralizacja w porządku liturgicznym zbrojnej walki przeciwko poganom jako element
określający tożsamość członków korporacji
zakonu niemieckiego w Prusach. Kom. Maz.Warm. 2009 nr 4 s. 471-489. Zsfg.
1128. KWIATKOWSKI Krzysztof: Misericordia jako element konstytutywny norm
funkcjonowania zakonu niemieckiego w XIII
i XIV wieku // In: Miłosierdzie: teoria i praktyka życiowa. - Kraków, 2009. - S. 73-110.
Sum.
1129. LIPPKY Wolfgang: Mitteilungen
aus den altpreussischen Kirchenvisitationsberichten des 16. Jahrhunderts, insbesondere
über die evangelischen Prediger. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 1-18
1130. ŁBIK Lech: Grzeszny giermek pruski pobożnym pielgrzymem // In: Persona,
gestus habitusque, insignium: zachowania
i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu. - Lublin,
2009. - S. 117-127
[782]
1131. MAŁŁEK Janusz: Ewangelicy pomorscy. Gdań. Rocz. Ewang. 2009 Vol. 3 s. 4454, il.
1132. MAŁŁEK Janusz: Kartki z dziejów
Kościołów ewangelickich na Mazurach po
roku 1945 // In: Polski protestantyzm w czasach nazizmu i komunizmu: zbiór studiów.
- Toruń, 2009. - S. 434-445
1133. MARIA KARŁOWSKA, bł.: Pisma. T. 2: Rekolekcje / oprac. Waldemar Rozynkowski, Gaudiosa [Czesława] Dobrska. Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - 163, [1] s.: il.
Zawiera informacje o bł. Marii Karłowskiej, Diecezjalnym Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej oraz o Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim
1134. MILLER Otto: Bischof Augustinus
Bludau [(1862-1930). Tl. 1-2]. Unsere Erml.
Heimat 2009 Jg. 55 H. 1 s. I-III; H. 2 s. V-VI
Biskup warmiński
1135. NEMES Balázs J.: Jutta von Sangerhausen (13. Jahrhundert): eine „neue Heilige” im Gefolge der heiligen Elisabeth von
Thüringen? Zs. f. Thüringische Gesch. 2009
Bd. 63 s. 39-73
1136. PISMAascetyczno-mistyczneBenedyktynek reformy chełmińskiej / wyd. Karol
Górski. - Poznań: Uniw. im. A. Mickiewicza,
2009. - 182, [1] s. - (Pisarze Ascetyczno-Mistyczni Polski; 1)
Reprint wyd.: Poznań, 1937
1137. POCZET biskupów warmińskich /
red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn, 2008
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4
s. 563-565
1138. POLITYKA władz wobec Świadków Jehowy na Warmii i Mazurach w świetle
sprawozdania wojewody olsztyńskiego do
Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 16 stycznia 1948 roku / oprac., wst. i przypisy Anna
Kostrzewa, Michał Swędrowski. Meritum
(Olsztyn) 2009 T. 1 s. 279-288
1139. ROZYNKOWSKI
Waldemar:
Kościół na Pomorzu wobec odzyskania nie-
[783]
Pomorze Wschodnie
podległości // In: Niepodległość: spełnione
marzenie pokoleń i wyzwanie na przyszłość.
- Toruń, 2009. - S. 91-102
1140. SANKTUARIA Archidiecezji Warmińskiej / red. Janina Bosko, Jacek Maciej
Wojtkowski; współpr. Mirosław Gałęziewski.
- Olsztyn: Agencja Wydaw. „Remix”, 2009. 231 s.: il., mapy
1141. SCHATTKOWSKY Ralph, OSAČUK Serhij, WÓJTOWICZ-HUBER Bernadetta: Kirche und Nation: Westpreussen,
Galizien und die Bukowina zwischen Völkerfrühling und Erstem Weltkrieg. - Hamburg:
Kovač, 2009. - 407 s. - (Schriftenreihe Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit; Bd.
58)
1142. SIENKIEWICZ Joanna, DĄBROWSKI Stanisław: Znaki pamięci: dęby
papieskie na Warmii i Mazurach // In: VI
[Szósta] Ogólnopolska Konferencja pt. „Las
w kulturze polskiej”: materiały z konferencji,
Łańsk, 19-20 maja 2007. - Poznań, 2009. - S.
293-300
1143. VII [SIÓDME] DNI Kultury
Chrześcijańskiej - „jaką radością dla Boga
może być człowiek” (Janusz St. Pasierb): materiały z obchodów uroczystości 15. rocznicy
śmierci Księdza Profesora Janusza Pasierba
[1929-1993] zorganizowanej przez Zespół
Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we
Włocławku pod patonatem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa
/ red. Jacek Kędzierski. - Włocławek: Agencja
Rekl. TOP, 2009. - 136 s.: il. + 1 CD-Rom
Z treści: CZAPIEWSKI Tomasz: Janusz Stanisław
Pasierb: kapłan, poeta humanista i historyk sztuki s. 1727. - WILCZEK Maria J.: W służbie Słowa s. 29-44. - BORZYSZKOWSKI Józef: Mała ojczyzna w życiu i twórczości ks. Janusza St. Pasierba s. 55-68. - DEMBOWSKI
Bronisław: Poważne-niepoważne wspomnienia o ks. Januszu Pasierbie s. 71-72
1144. SŁUPECKI Leszek P.: Święty Wojciech i miejsce jego męczeństwa: misja w strefie pogranicza? // In: Stare i nowe w średniowieczu: pomiędzy innowacją a tradycją.
- Wrocław, 2009. - S. 339-356. Zsfg.
87
1145. SOSNOWSKI Miłosz: Dlaczego
śmierć świętego Wojciecha była śmiercią męczeńską? // In: Drugie polsko-czeskie forum
młodych mediewistów: mediewista wobec
źródła - teoria i praktyka. - Poznań, 2009. - S.
53-60
1146. STANICKI Piotr: Społeczne formy pobożności ludowej na Kaszubach. Łódz.
Stud. Teol. 2009 [T.] 18 s. 255-272. Sum.
SYCHOWICZ K.: „Wolność słowa i wyznania”... =
poz. 2159
1147. SZORC Alojzy: Biskup wileński
Walerian Protaszewicz Szuszkowski [ok.
1505-1579] we współpracy z biskupami warmińskimi Stanisławem Hozjuszem [15041579] i Marcinem Kromerem [1512-1589]
w dziele potrydenckiej odnowy kościoła //
In: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio
Europos rytuose. - Vilnius, 2009. - S. 46-65.
Streszcz. w jęz. lit.
1148. ŚWITO Lucjan: Procesy beatyfikacyjne w Kościele Warmińskim. Stud. Warm.
2009 T. 46 s. 69-87
1149. TOMCZYK Bronisław, RYŁKO
Stefan: Służebnica Boża siostra Barbara Samulowska [1865-1950] wizjonerka z Gietrzwałdu i inne osoby obdarzone łaską objawień. - Wyd. 2. - Kraków: Wydaw. Inst. Teol.
Księży Misjonarzy, [2009]. - 102, [1] s., [16]
s. tabl.: il., portr.
1150. WALKUSZ Jan: Społeczno-polityczny i narodowy kontekst funkcjonowania
Kościoła katolickiego na Pomorzu Nadwiślańskim w II Rzeczypospolitej (1918-1939) //
In: Gaudium in litteris: księga jubileuszowa
ku czci księdza arcybiskupa profesora Stanisława Wielgusa. - Lublin, 2009. - S. 413-426
1151. WEJMAN Grzegorz: Arcybiskup
Marian Przykucki (1924-2009). Prezbiterium
2009 R. 37 nr 11/12 s. 366-389
1152. WIEWIÓRA Zofia: Kult św. Wojciecha w księgach brewiarzowych na tere-
88
[784]
Pomorze Wschodnie
nie Pomorza Wschodniego i Prus do końca
XVIII wieku. Arch., Bibl. i Muz. Kośc. 2008 T.
90 (dr. 2009) s. 213-231
1153. WIŚNIEWSKI Jan: Kapłani - męczennicy i księża prześladowani na Powiślu
przed 1945 r. Stud. Elbl. 2009 T. 10 s. 95-102
1154. WITKOWSKA Aleksandra: Święte średniowiecza w patrociniach kościelnych
metropolii warmińskiej // In: Sancti, miracula, peregrinationes: wybór tekstów z lat 19742008 / A. Witkowska. - Lublin, 2009. - S. 108124: tab.
1155. WOJTKOWSKI Jacek Maciej:
Losy ewangelickich obiektów sakralnych na
terenie Warmii i Mazur w latach 1945-1989 //
In: Polski protestantyzm w czasach nazizmu
i komunizmu: zbiór studiów. - Toruń, 2009.
- S. 597-634: tab.
1156. WYRWA Andrzej M.: Alberyk
z Trois-Fontaines o początkach chrześcijaństwa w Prusach // In: Wielkopolska - Polska
- Czechy: studia z dziejów średniowiecza
ofiarowane profesorowi Bronisławowi Nowackiemu. - Poznań, 2009. - S. 69-99: il., mapy
1157. ZAWADZKI Wojciech: Duchowieństwo katolickie oficjalatu pomezańskiego w latach 1525-1821. - Elbląg: Studio Poligr. Komput. „SQL”
T. 1: Studium prozopograficzne. - 2009.
- 466 s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 387-418.
Zsfg.
T. 2: Słownik. - 2009. - 437, [3] s.
1158. ZAWADZKI Wojciech: Duchowieństwo katolickie z terenu obecnej diecezji elbląskiej w latach 1821-1945. - Olsztyn,
2000
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Zap. Hist. 2009 T.
74 z. 1 s. 168-173
1159. ZIELIŃSKI Marek G.: Rejestracja chorób w kościelnych księgach zgonów
ziem chełmińskiej i michałowskiej w XVIII
i pierwszej połowie XIX w. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2009 R. 57 nr 1 s. 55-66. Sum.
—————
1160. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje parafii św. Brunona w B a r t o s z y c a c h w XIX
i XX w. - Olsztyn, 2008
Rec.: KOPICZKO Andrzej, Warm. Wiad. Archidiec.
2009 R. 64 nr 99 s. 93-107
1161. BIELAWNY Krzysztof: Kościół
św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach w latach 1945-1974. Stud. Elbl. 2008 T. 9 s. 47-61.
Zsfg.
1162. ZAĆMIŃSKI Andrzej: Duchowieństwo Kościoła katolickiego w województwie b y d g o s k i m wobec „wyborów” do
Sejmu PRL z 26 X 1952 roku. Zap. Hist. 2009
T. 74 z. 3 s. 61-76. Zsfg. Sum.
1163. DIECEZJA C h e ł m i ń s k a w czasach komunizmu (1945-1990). T. 2 / red.
Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski,
Jan Sziling. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009.
- 389 s.: tab.
Z treści: SZILING Jan: Przyczynek do biografii księdza biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego [1896-1972]
s. 9-21. - PACZOSKA-HAUKE Alicja: Represje bydgoskiego aparatu bezpieczeństwa wobec osób duchownych diecezji chełmińskiej s. 23-58. - MAZANOWSKA
Izabela: Polityka podatkowa władz państwowych wobec
Kościoła katolickiego w Polsce w okresie 1956-1970, na
przykładzie wybranych zagadnień dotyczących zgromadzeń zakonnych na terenie diecezji chełmińskiej
s. 73-116. - CZWOŁEK Arkadiusz: Restrykcje finansowe
wobec Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
w okresie PRL s. 117-142. - DZIAŁANIA Służby Bezpieczeństwa mające na celu konfliktowanie środowiska kościelnego powiatu wąbrzeskiego: w świetle wybranych dokumentów / [wyd.] Waldemar Rozynkowski s. 143-161.
- SŁAWIŃSKI Wojciech: Kościół polsko-katolicki w PRL
jako narzędzie władz w walce z Kościołem katolickim (w
świetle akt IPN) s. 163-207. - WĄSOWICZ Jarosław: Likwidacja Salezjańskiego Domu Dziecka w Rumi w 1960 r.
s. 209-228. - RUCHLEWSKI Przemysław: Likwidacja nauczania religii w szkołach Torunia i powiatu toruńskiego
oraz proces organizowania sieci punktów katechetycznych na początku lat sześćdziesiątych XX wieku s. 229261. - BŁASZCZYK Kamil: Parafia Sianowo w latach
1963-1970 w świetle teczki ewidencji operacyjnej na parafię (TEOP) prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa
s. 263-303. - MATERIAŁY Służby Bezpieczeństwa związane z inwigilacją uroczystości odpustowych w Sanktuarium Maryjnym w Piasecznie / [wyd.] Wojciech Polak
s. 305-356. - BIAŁKOWSKI Michał: Sprawa operacyjnego
rozpracowania kryptonim „Doktor” (18 stycznia 1978 r.
- 5 września 1979 r.): działania Służby Bezpieczeństwa
wobec Jerzego Matyjka [z Torunia] s. 357-389
[785]
Pomorze Wschodnie
89
1164. DRZEWIECKA Jagoda: Prześladowanie Kościoła katolickiego w powiecie
c h o j n i c k i m w latach 1945-1956. Zesz.
Chojn. 2009 nr 24 s. 11-29, tab.
wie XVII i w XVIII wieku: studium z dziejów
codziennego współistnienia wyznań. - Warszawa: Wydaw. Neriton, 2009. - 245 s.: il.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 219-227. Sum. Zsfg.
1165. MYNARCZYK Paweł Piotr: Klasztor
Augustianów w Chojnicach (1356-1819): skład
osobowy, wyposażenie i działalność duszpasterska. Zesz. Chojn. 2009 nr 24 s. 81-89
1173. GUZEWICZ Wojciech: Dzieje,
rola i zadania kościoła katedralnego w diecezji e ł c k i e j w latach 1992-2007. Stud. Ełckie
2009 [T.] 11 s. 355-361. Zsfg.
1166. DOBRSKA Gaudiosa [Czesława]:
Usunięcie sióstr pasterek z klasztoru w D ę b o w e j Ł ą c e [pow. wąbrz.] // In: Represje
wobec sióstr zakonnych w PRL: obozy pracy
dla zakonnic (1954-1956): materiały do historii najnowszej żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce. - Lublin, 2005. - S. 63-77
1174. GUZEWICZ Wojciech: Kościoły
i parafie ziemi ełckiej. - Ełk, 2008
1167. BIRCH-HIRSCHFELD Anneliese: Dzieje kapituły kolegiackiej w D o b r y m
M i e ś c i e 1341-1811: przyczynek do historii
Warmii. [Cz. 3]. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3
s. 130-180. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Geschichte des
Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341-1811: ein Beitrag zur
Geschichte des Ermlandes. - Braunsberg, 1931.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1146
1168. GRÜNKE Irma: Życie gminy
ewangelickiej w Dobrym Mieście. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3 s. 46-58, il. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Im Herzen des
Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha
Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
1169. ENGLER Wioleta: Historia i codzienność e l b l ą s k i e g o klasztoru karmelitanek bosych na tle dziejów zakonu. Stud.
Elbl. 2008 T. 9 s. 29-45. Zsfg.
1170. JÓZEFCZYK Mieczysław: Elbląski
kościół św. Mikołaja w czasie I wojny szwedzkiej 1626-1636. Stud. Elbl. 2008 T. 9 s. 7-28.
Zsfg.
1171. JÓZEFCZYK Mieczysław: Parafia
św. Mikołaja w Elblągu u schyłku XVII wieku
za czasów proboszcza Tomasza Prątnickiego.
Stud. Elbl. 2007 T. 8 s. 7-16. Zsfg.
1172. PAPROCKA Elżbieta: Tolerowani,
nielubiani: katolicy w Elblągu w drugiej poło-
Rec.: JASIŃSKI Michał, Stud. Ełckie 2009 [T.] 11
s. 390-392
1175. KIZIK Edmund: Finanse g d a ń s k i c h kościołów luterańskich w XVII-XVIII
wieku. Barok 2009 [R.] 16 [nr] 1 s. 149-167,
tab. Sum.
1176. KOCHANIEWICZ Bogusław: La
devozione mariana dopo il concilio di Trento
secondo Martin Gruneweg // In: Martin Gruneweg (1562 - nach 1615): ein europäischer
Lebensweg. - Wiesbaden, 2009. - S. 301-320
1177. KOŚCIELAK Sławomir: „Dwóch
jest antychrystów na ziemi, sułtan i papież”:
sprawa rektora Ernesta Augusta Bertlinga
[1721-1769] - przyczynek do dziejów polemiki religijnej w Gdańsku połowy XVII wieku // In: Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII
wieku. - Wrocław, 2009. - S. 295-309
1178. KOŚCIELAK Sławomir: Rejestr
nawróconych na katolicyzm przez księży
misjonarzy św. Wincentego a Paulo z Domu
Gdańskiego w Świętym Wojciechu w latach
1715-1726. Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68
(dr. 2009) s. 93-98
1179. MARKOWSKI Wawrzyniec: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Gdańsku. Gdań. Rocz. Ewang. 2009 Vol. 3 s. 235238, il.
1180. PIETKIEWICZ Dominika: Niewiasty i mnisi: kobiety w życiu oliwskiego
klasztoru cystersów w XVI-XVIII wieku //
In: Miłość w czasach dawnych. - Gdańsk,
2009. - S. 49-61
90
Pomorze Wschodnie
1181. SZPITAL i kościół św. Jakuba: 600
lat fundacji gildii szyprów w Gdańsku / red.
Adam Sroka. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 355, [1] s.: il., faks., portr., tab.
Streszcz. Zsfg.
Z treści: JANUSZAJTIS Andrzej: Gildia szyprów
i kościół św. Jakuba w Gdańsku s. 8-27. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Św. Jakub: patron obiektów sakralnych
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach s. 28-47.
- DOMASŁOWSKI Jerzy: Wyobrażenia św. Jakuba w gotyckiej sztuce Pomorza Wschodniego s. 48-101. - OLIŃSKI Piotr: Zakon krzyżacki a rzeczywistość fundacyjna
w Gdańsku s. 102-124. - PIWEK Aleksander: Architektura kościoła i szpitala św. Jakuba w Gdańsku s. 125166. - KOŚCIELAK Sławomir: Kaznodzieje ewangeliccy w kościele św. Jakuba s. 167-199. - SZARSZEWSKI
Adam: Życie codzienne w szpitalu św. Jakuba w Gdańsku
w XVI-XVIII w. s. 200-240. - PELCZAR Maria: Kościół
św. Jakuba - Biblioteką Miejską s. 241-259. - KOŚCIELAK
Sławomir: Walerian Magni [1586-1661]: kapucyn, uczony i dyplomata i jego związki z Gdańskiem s. 260-280. PREJS Roland: Dzieje kapucynów w Gdańsku s. 281-308.
- PREJS Roland: 800 lat reguły św. Franciszka z Asyżu:
franciszkanie dziś (w Gdańsku i na świecie) s. 309-322
1182. MOLENDOWSKI Leszek: Dzieje ojców jezuitów i szkolnictwa jezuickiego
w G d y n i . - Kraków: Avalon, 2009. - 304 s.,
[16] s. tabl.: faks., tab. Bibliogr. s. 291-304
1183. ŚWIERCZEWSKI Stefan: Nieistniejący kościół w Gdyni Kolibkach. Jantar.
Szlaki 2009 R. 52 nr 3 s. 15-18, il.
1184. BIELAWNY Krzysztof: G i e t r z w a ł d : trudne dzieje sanktuarium maryjnego
// In: Święte miejsca w literaturze. - Olsztyn,
2009. - S. 565-586
1185. NOWAK Anna: „Nie smućcie się,
Ja zawsze będę z Wami”: tożsamość Warmiaków a objawienia Matki Boskiej w Gietrzwałdzie. Okolice 2009 T. 7 s. 89-109
1186. MACZULIS Norbert: Święty Bruno pierwszy kartuz patronem miasta K a r t u z y. - Kartuzy: Muz. Kasz., 2009. - 150 s.:
il. Bibliogr. s. 97-105
1187. BIELAWNY Krzysztof: Kościół
rzymskokatolicki w powiecie k ę t r z y ń s k i m w raportach funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa z lat 1955-1961. Nurt SVD
2009 R. 43 z. 2 s. 177-196. Streszcz. Sum.
[786]
1188. LETKO Paweł: Kościół Katolicki
w powiecie kętrzyńskim w latach 1949-1953
w świetle dokumentów Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Kętrzynie //
In: Polska północno-wschodnia w okresie
stalinizmu: spojrzenie z perspektywy półwiecza. - Białystok, 2009. - S. 135-141
KLAIPĖDOS miesto ir valsčiaus evangelikų
liuteronų bažnyčių vizitacijų 1676-1685 m. dokumentai...
= poz. 553
1189. CICHOSZ Wojciech, KRZYSZTOF
Tadeusz: Kościół na ziemi k o s a k o w s k i e j .
- Warszawa: Poligraf, TYPO 2, 2009. - 265 s.:
il., faks., pl., portr., tab. Bibliogr. s. 171-175
1190. JAŻDŻEWSKI Leszek: Zarys historii k o ś c i e r s k i c h sanktuariów maryjnych.
Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 34-40
1191. KREBS Magdalena: Działalność
Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w K r ó l e w c u . Stud. Warm. 2009 T. 46
s. 101-117
1192. KATEDRA w Kw i d z y n i e : tajemnica krypt = Kwidzyn cathedral: the mystery of the crypts / red. Małgorzata Grupa,
Tomasz Kozłowski; Kwidzyńskie Centrum
Kultury. - Kwidzyn, 2009. - 190, [2] s.: il.,
portr., tab., wykr. Streszcz. Sum.
Treść: WIŚNIEWSKI Bogumił: Badania archeologiczne w katedrze kwidzyńskiej: przesłanki i rezultaty =
Archaeological studies in Kwidzyn cathedral: premises
and results s. 9-21. - KOZŁOWSKI Tomasz: Eksploracja
krypty północnej w prezbiterium kościoła katedralnego
w Kwidzynie = Exploration of the northern crypt in presbytery of cathedral church in Kwidzyn s. 23-27. - CZAJA
Roman: Pochówki wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego w katedrze w Kwidzynie w świetle źródeł pisanych =
Teutonic Grand Masters’ burials in Kwidzyn cathedral in
the light of written sources s. 29-40. - KOZŁOWSKI Tomasz, DROZD Alicja: Ludzkie szczątki kostne wydobyte
z krypty północnej w prezbiterium kościoła katedralnego
w Kwidzynie w świetle badań antropologicznych i paleopatologicznych = Human bone remnants excavated in the
northern crypt in the cathedral presbytery in Kwidzyn in
the light of anthropological and paleopathological studies
s. 43-67. - WITAS Henryk, JĘDRYCHOWSKA-DAŃSKA
Krystyna, PŁOSZAJ Tomasz: Analiza DNA izolowanego
z ludzkich szczątków kostnych wydobytych z krypty północnej w prezbiterium katedry w Kwidzynie = Analysis
of DNA isolated from human remains discovered in the
northern crypt of the Kwidzyn cathedral presbytery s. 6984. - SZOSTEK Krzysztof, KOZŁOWSKA Anna, KRA-
[787]
Pomorze Wschodnie
LISZ Anna: Pochówki osobników z krypty północnej
w prezbiterium katedry w Kwidzynie w świetle paleoserologicznych i fizykochemicznych analiz materiału kostnego
= Burials of individuals in the northern crypt of presbytery in Kwidzyn cathedral in the light of paleoserological
and physicochemical analysis of bone material s. 87-112.
- WAŻNY Tomasz: Dendrochronologiczne datowanie
trumien z katedry w Kwidzynie = Dendrochronological
dating of coffins in Kwidzyn cathedral s. 115-119. - RUMIŃSKI Jan: Badania barwników z jedwabiów z krypty
katedry w Kwidzynie = Studies over dyes of silk from the
Kwidzyn cathedral crypt s. 121-147. - GRUPA Małgorzata:
Tkaniny z krypty północnej w Kwidzynie = Textiles from
the northern crypt in Kwidzyn s. 149-174. - CZAJA Roman: Handel jedwabiem i jego wykorzystanie w państwie
zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV i XV w. = Silk trade and its exploitation in Monastic State of the Teutonic
Knights in Prussia in 14th and 15th c. s. 177-181
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1193. Das KIRCHSPIEL Marienfelde
[M a r i a n k a , pow. elbl.], Kreis Preussisch
Holland/Ostpreussen: Chronik - Geschichte
- Dokumentation: nach Quellen, Darstellungen und Einzelberichten. Bd. 1-2 / erarb. u. zsgest. v. Fritz Folger, Ulrich Liedtke.
- Braunschweig: Fritz Folger, 2007-2008. 629 s.: il., mapy; 724 s.: il., faks., mapy, tab.
Bibliogr. T. 1 s. 617-623
Bd. 2 pt.: Das Kirchdorf Marienfelde
1194. KRYSIAK Dominik: Z dziejów
parafii ewangelicko-augsburskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w M i k o ł a j k a c h
[pow. mrąg.] w latach 1945-2006. Masovia
2008 T. 11 s. 91-137, il., portr., tab.
1195. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje
parafii N a w i a d y [pow. mrąg.], Ukta, Piecki i Ruciane w latach 1397-2000. - Olsztyn:
Warm. Wydaw. Diec., 2009. - 124, [4] s.: il.
1196. BIELAWNY Krzysztof: Życie religijne w powiecie n i d z i c k i m w latach
1945-1965. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 2 s. 77-95
1197. SZAŁANDA Tomasz: Kościół
miejski w Nidzicy (1381-1939): przyczynek
do badań. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 237-250,
il. Sum. Zsfg.
1198. DADURA Czesław: Z dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski w O l e c k u
(1987-2008). - Olecko, 2009. - 128 s.
Rec.: GUZEWICZ Wojciech, Stud. Ełckie 2009 [T.]
11 s. 384-386
91
1199. BIELINOWICZ Adam: Działalność Wydziału Nauki Katolickiej [w O l s z t y n i e ] 1945-2009. Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 103 s. 145-150
1200. KOPICZKO Andrzej: O eksmisji
Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w 1962 roku. Echa Przeszłości 2009
[T.] 10 s. 423-464
Toż zob.: Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 103
s. 97-143
1201. CHROSTOWSKI Waldemar: Bp
prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga biskup p e l p l i ń s k i // In: Oto idę: księga pamiątkowa
dla biskupa profesora Jana Bernarda Szlagi
w 65. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2005. S. 9-18
Acc.: CHROSTOWSKI W.: Bibliografia publikacji
bp. prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi s. 19-76
1202. SZKOŁA w cieniu katedry / red.
Andrzej Szopiński; Collegium Marianum
Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - 79, [1]
s., [32] s. tabl.
Z treści: ICKIEWICZ Kazimierz: Biskup Anastazy
Sedlag [1787-1856]: założyciel Collegium Marianum
s. 11-13. - ICKIEWICZ Kazimierz: Biskup Jan Bernard
Szlaga czwarty po biskupach: W. Okoniewskim [18701944], A. Sedlagu [1787-1856] i J. N. Marwiczu [17951886]: fundator Collegium Marianum s. 15-22. - ICKIEWICZ Kazimierz: Znamienici nauczyciele i uczniowie
Collegium Marianum s. 23-25. - WIŚNIEWSKI Jan: Collegium Marianum: jedna z najstarszych szkół na Pomorzu s. 27-33. - SEROCKA Helena: Absolwenci i uczniowie Collegium Marianum w latach 2000-2009 s. 41-46.
- SEROCKA Helena: Absolwenci Collegium Marianum
w latach 2004-2009 s. 47-55. - SEROCKA Helena: Kadra
szkoły s. 75-78
Collegium Marianum w Pelplinie
1203. SZULIST Władysław: Materiały
do historii parafii diecezji pelplińskiej. Cz. 3.
Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2009 nr 32 s. 518
Dot. dekanatu gniewińskiego.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1189
1204. SZULIST Władysław: Przeszłość
obecnych obszarów diecezji pelplińskiej
1920-1939. T. 3. - Pelplin: „Bernardinum”,
2009. - 226, [3] s.: il., mapa, portr. Bibliogr.
s. 199-214
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1096
92
Pomorze Wschodnie
1205. WIŚNIEWSKI Jan: Bractwo Świętych Aniołów Stróżów w P i e n i ą ż k o w i e
[pow. tczew.] w l. 1763-1854. Stud. Elbl. 2009
T. 10 s. 7-35
1206. BRZOZOWSKI Janusz: Misyjne
Seminarium Duchowne Księży Werbistów
w P i e n i ę ż n i e (1948-2008): sześćdziesiąt
lat służby dziełu misyjnemu Kościoła. Nurt
SVD 2008 R. 42 z. 3/4 s. 239-248. Streszcz.
Sum.
1207. ALT-PILLAUER [P i ł a w a ] Totenregister 1885-1944 / übertr. v. Ellen Zirkwitz. - Gevelsberg: E. Meier, 2009. - XI, 373
s. - (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.;
Nr. 110)
1208. POLAK Wojciech, ROZYNKOWSKI Waldemar: Z dziejów sanktuarium Matki B o ż e j R y w a ł d z k i e j [pow. grudz.]. Rywałd Królewski: Bracia Mniejsi Kapucyni,
2009. - 80 s.: il.
1209. SZULIST Władysław: Materiały
do dziejów parafii dekanatu s i e r a k o w i c k i e g o [pow. kart.]. Kościerskie Zesz. Muz.
2009 [nr] 3 s. 136-158
1210. CABAŁA Tadeusz: Historia wierzeń i religii w S o p o c i e . - Sopot: [S.n.],
2006. - 167, [1] s., [40] k. tabl. Bibliogr. s. 157162. Sum.
[788]
1211. WARCZYŃSKI Michał: Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie.
Gdań. Rocz. Ewang. 2009 Vol. 3 s. 239-244
1212. WĘSIERSKI Adam: Dzieje parafii
św. Katarzyny w Ś l i w i c a c h [pow. tuchol.]
w czasach zaboru pruskiego (1870-1920).
- Śliwice: Przeds. Mark. LOGO, 2009. - 170,
[1] s.: il., tab.
1213. SZULIST Władysław: Dekanat
t c z e w s k i : materiały do przeszłości parafii
diecezji pelplińskiej. Cz. 1-2. Kociew. Mag.
Region. 2009 [R. 24] nr 3 s. 6-10; nr 4 s. 7-12
1214. MYSZKA Łukasz: Relacje dominikanów toruńskich z protestanckim mieszczaństwem To r u n i a w czasach nowożytnych w świetle kroniki klasztornej // In:
Dominikanie na ziemiach polskich w epoce
nowożytnej. - Kraków, 2009. - S. 91-124
1215. GROTH Andrzej: Angehörige der
evangelischen Gemeinde in Tuchel [Tu c h o l a ] 1824. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39
s. 33-61
1216. SIKORA Adam R[yszard]: Kalwaria We j h e r o w s k a w latach 1946-1989
w zapiskach kronikarskich franciszkanów
w Wejherowie. Stud. Franciszkańskie 2009
[T.] 19 s. 313-334. Sum.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 136, 176, 180, 187, 368, 384, 398, 399, 479, 519, 521, 523, 529, 531, 543, 578, 580, 589, 667, 743, 744, 1186,
1354, 1547, 1566, 1671, 1996, 2022, 2055, 2072, 2180, 2381, 2384, 2387, 2389, 2672, 3292
1217. ALFABET miejscowości powiatu
wąbrzeskiego. Z. 3: Rejon Płużnicy - gmina
Płużnica: Płużnica, Bartoszewice, Bielawy,
Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Orłowo, Ostrowo / red. Aleksander Czarnecki; oprac. Paweł
Becker [et al.]; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. - Wąbrzeźno, 2009. 128 s.: il., tab. - (Zeszyty Historyczne Liceum
Ogólnokształcącego; 3)
1218. BOGUCKA Maria: Miasto i mieszczanin w społeczeństwie Polski nowożytnej
(XVI-XVIII wiek). Czasy Nowożytne 2009 T.
22 s. 9-49. Sum.
Dot. gł. Prus Królewskich
1219. GROTH Andrzej: Małe miasta
pomorskie w latach 1772-1806 / Akademia
Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2009. - 160 s.,
[1] k. mapy skł.: il., tab. Bibliogr. s. 114-117.
Zsfg.
[789]
Pomorze Wschodnie
1220. JEZIORSKI Paweł A.: Margines
społeczny w dużych miastach Prus i Inflant
w późnym średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych / Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. - Toruń: TNT, 2009.
- 569 s., [10] s. tabl.: tab. - (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 94 z. 1).
Bibliogr. s. 495-566. Zsfg.
1221. KAMOSIŃSKI Sławomir: „Odprzemysłowienie prowincji”?: małe miasta
regionu Kujaw i Pomorza w okresie PRL
a socjalistyczne uprzemysłowienie // In: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu.
- Bydgoszcz, 2009. - S. 297-310
1222. KIEŁBIK Jerzy: Źródła utrzymania ludności w małych ośrodkach miejskich
na przykładzie miast warmińskich w XVIIXVIII wieku // In: Wojsko, wojskowość, miasta: studia poświęcone prof. Stanisławowi
Herbstowi w stulecie urodzin. - Zabrze, 2009.
- S. 247-256: tab.
1223. MIKULSKI Krzysztof: Grupy
zawodowe i przepływy międzygrupowe
w wielkich miastach pruskich // In: Człowiek
w średniowieczu: między biologią a historią.
- Łódź, 2009. - S. 283-294. Sum.
1224. OLIŃSKI Piotr: Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych:
(Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo). - Toruń, 2008
Rec.: MOŻEJKO Beata, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 2
s. 107-115
1225. OLIŃSKI Piotr: Relacje między jednostką a grupą w wielkich miastach
pruskich w średniowieczu // In: Człowiek
w średniowieczu: między biologią a historią.
- Łódź, 2009. - S. 179-188. Zsfg.
1226. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA Renata: Elity polityczne wielkich miast pruskich
w pierwszej połowie XV wieku // In: Město
a intelektuálové: od středoveku do roku 1848:
sborník statí [...]. - Praha, 2008. - S. 125-147.
Zsfg.
93
1227. STÄDTELANDSCHAFTEN im
Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen
Neuzeit / hrsg. v. Roman Czaja, Carsten
Jahnke; Towarzystwo Naukowe w Toruniu;
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Toruń, 2009. - 218, [2] s.: il., mapy, tab.
Z treści: JAHNKE Carsten: Der Aufstieg Lübecks
und die Neuordnung des südlichen Osteeraumes im
13. Jahrhundert s. 29-72. - CZAJA Roman: Die Kulmer
Handfeste, das kulmische Recht und die Stadt Kulm: ein
Beitrag zur Gestaltung der Städtelandschaft im Ordensland Preussen s. 73-85. - MISĀNS Ilgvars: Die Städte als
zentrale Orte im mittelalterlichen Livland und die Anfänge ihrer Vernetzung bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts
s. 87-102. - JEZIORSKI Paweł A.: Die Städtelandschaft
Livlands im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert:
eine Problemskizee s. 103-118. - RĘBKOWSKI Marian:
An urban landscape in transition: the Pomeranian towns
in the 13th century from the archaeological perspective
s. 119-139. - OLIŃSKI Piotr: Die zentrale Funktion der
religiösen Stiftungen in den preusischen Städten vom 14.
bis zum 16. Jahrhundert s. 141-154. - ROZYNKOWSKI
Waldemar: Die heiligen Patrone der sakralen Stätten in
den preussischen Städten im Mittelalter s. 155-165. KWIATKOWSKI Krzysztof: Die militärische Funktion
der Städte unter der Herrschaft des Deutschen Ordens in
Preussen (vom 13. bis zum Anfang des 15. Jh.) s. 167-186.
- DYBAŚ Bogusław: Die Rolle der Fortifikationen bei der
Gestaltung der Stadtlandschaft am Beispiel dreier grosser
Städte in Königlich-Preussen und ihrer Festungsanlagen
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert s. 187-204
1228. STAN badań archeologicznych
miast w Polsce / red. Henryk Paner, Mirosław
Fudziński, Zbigniew Borcowski; Muzeum
Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk, 2009.
- 480 s.: il., mapy, pl., tab., wykr. + 1 DVD.
Zsfg.
Z treści: LECIEJEWICZ Lech: Andrzej Zbierski: jubileuszowa dedykacja s. 11-13. - ZBIERSKI Andrzej: Odkrycie grobu Jana Heweliusza w kościele św. Katarzyny
w Gdańsku s. 15-40. - GŁADYKOWSKA-RZECZYCKA
Judyta J.: Gdańsk: dzieje zdrowia jego mieszkańców
w źródłach pisanych i na podstawie badań archeopatologicznych s. 41-58. - PASZKIEWICZ Borys: Znaleziska
monet a rynek pieniężny: skarb, pojedyncze monety
i liczmany z badań Zielonej Bramy w Gdańsku s. 59-81.
- STARSKI Michał: Średniowieczne i nowożytne umocnienia miejskie Pucka w świetle wyników dotychczasowych badań archeologicznych s. 129-150. - KASPRZAK
Monika: Późnośredniowieczne mury obronne Gdańska
w świetle najnowszych badań archeologicznych s. 151166. - ARCHEOBOTANICZNE przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych w Gdańsku, Elblągu i Kołobrzegu na
tle danych z innych ośrodków hanzeatyckich północnej
Europy (XIII-XVIII w.) / [aut.] Małgorzata Latałowa [et
al.] s. 167-183. - MAIK Jerzy: Włókiennictwo w miastach
pomorskich w średniowieczu s. 185-199. - JABŁOŃSKA
Joanna: Tkaniny z badań archeologicznych na Wyspie
94
Pomorze Wschodnie
Spichrzów w Gdańsku w latach 2004-2006 s. 201-214.
- KRZYWDZIŃSKI Robert: Stan badań nad budownictwem drewnianym Głównego Miasta Gdańska w XIV
wieku s. 215-243. - POLAK Zbigniew: Uwagi archeologa
do historii średniowiecznej kamienicy gdańskiej s. 245255. - DOMŻAŁ Robert: Porty i ich infrastruktura w miastach nad dolną Wisłą w średniowieczu na przykładzie
Starego Miasta Torunia s. 257-272. - KRZYWDZIŃSKI
Robert: Stan badań nad wodociągami Głównego Miasta
Gdańska w XIV-XIX wieku s. 273-294. - GOŁEMBNIK
Andrzej: Wyniki prac wykopaliskowych w kościele św.
Mikołaja i ich wartość dla rozpoznania topografii najstarszych poziomów osadniczych Gdańska s. 295-308.
- MATUSZEWSKI Piotr: Zamek krzyżacki w Gdańsku:
stan badań s. 309-325. - GORAJ Jowita: Luksusowa ceramika naczyniowa pochodząca z okresu nowożytnego
pozyskana w trakcie badań wykopaliskowych na terenie
Gdańska s. 343-358. - BABIŃSKA Barbara: Kafle piecowe z XVI-XVIII w. pozyskane z badań archeologicznych
prowadzonych na terenie Gdańska w latach 1996-2006
s. 385-402. - CEYNOWA Beata: Problem importu obuwia
w Gdańsku w 1. połowie XVI w. na przykładzie znalezisk
części butów ze stan. przy ul. Lastadia s. 403-416. - DYBA
Agnieszka: Stan i potrzeby badań nad nowożytną fajką
glinianą w Gdańsku s. 417-435. - KRUKOWSKA Olga:
Szkło w badaniach archeologicznych Gdańska s. 437-453.
- KOCHANOWSKI Marian: Młynarstwo w średniowiecznym Gdańsku: przyczynek do zagadnienia rozwoju tego
rzemiosła s. 455-465. - JARZĘCKA-STĄPOREK Joanna:
Najnowsze odkrycia archeologiczne z terenu komandorii
św. Jana, w Starogardzie Gdańskim, stan. nr 9 s. 467-476
Płyta DVD zawiera film: X wieków Gdańska: wiek
Heweliusza
1229. TANDECKI Janusz: Elity intelektualne w wielkich miastach państwa zakonu
krzyżackiego w Prusach w średniowieczu //
In: Město a intelektuálové: od středoveku do
roku 1848: sborník statí [...]. - Praha, 2008.
- S. 101-123. Zsfg.
1230. WOROBIEC Krzysztof A.: Zagubione wioski Puszczy Piskiej. Borussia 2009
[nr] 46 s. 28-54, il.
1231. ZINOVIEV Andrei V.: Horses
from two burials in Samland and Natangen
(second century, Kaliningradskaia province,
Russia). Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11 s. 5055, il., mapa, tab. Streszcz. w jęz. lit.
—————
1232. MĄCZYŃSKA Magdalena, URBANIAK Agnieszka: Badania cmentarzyska
z okresu rzymskiego w B a b i m D o l e -Borczu (powiat Kartuzy), stanowisko 2 w 2006
[790]
i 2007 roku // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1:
Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 157-164:
il. Zsfg.
1233. PAŁASZEWSKA
Mirosława,
BRENDA Waldemar, TRUPACZ Bogusław J.:
B i a ł a P i s k a dawniej. - Biała Piska: Miejsko-Gminna Bibl. Publ., 2009. - 191 s.: il
PIERWSZY przywilej lokacyjny Bogaczewa (1522)...
= poz. 563
1234. 725 [SIEBENHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG] Jahre Braunsberg [B r a n i e w o ] 1284-2009 / hrsg. v. Anneliese Ness.
- Münster: Kreisgemeinschaft Braunsberg
(Ostpreussen), 2009. - 192 s.: il. - (Heimatbrief für den Kreis Braunsberg; 23)
1235. MARCINIAK Marian: B r o d n i c a
na starych kartach pocztowych (1897-1948).
- Wyd. 2 rozsz. - Brodnica: Brod. Stow. Kult.,
2009. - 239 s.: il.
1236. WULTAŃSKI Jerzy: Brodnickie
pomniki i tablice pamiątkowe. - Brodnica:
Multi, 2008. - 128 s.: il.
Wyd. popularne
1237. WULTAŃSKI Jerzy: Skauting
i harcerstwo w Brodnicy w latach 1914-1950.
Rocz. Hist. Harcerstwa 2009 [T.] 5 s. 41-50,
tab.
1238. ZERMANN Friedrich August:
Kronika miasta Brodnicy / przeł., uwagami
wst. i komen. opatrz. Jerzy Wultański. - Brodnica: Multi, 2008. - 33 s.: pl.
1239. OLSZAK Ireneusz J.: Przyrodnicze
warunki lokalizacji osadnictwa neolitycznego
w B r o d a c h P o m o r s k i c h [pow. tczew.]
(wschodnia część doliny Wierzycy, północna
Polska) // In: Środowiskowe uwarunkowania
lokalizacji osadnictwa. - Poznań, 2009. - S.
67-70: il., mapa. Sum.
1240. MARTYROLOGIA mieszkańców
gminy B r u s y / oprac. Marian Jutrzenka
[791]
Pomorze Wschodnie
95
Trzebiatowski. - Chojnice: Przeds. Mark.
Logo, 2009. - 122, [1] s.: tab. - (Biblioteka Filomaty; T. 12)
1248. OSTROWSKI Kazimierz: Bedeker
chojnicki A-Ż. - Chojnice: Urząd Miejski,
2009. - 400, [15] s.: il., mapy, portr.
1241. FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI
Mirosław: Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie wielokulturowej w B r z e ź n i e
W i e l k i m (gmina Starogard Gdański), stanowisko 24 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1:
Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 209-220:
il., mapa. Zsfg.
1249. SKÓRA Wojciech: Placówka
w Chojnicach: z działalności wywiadu polskiego na Pomorzu Zachodnim w dwudziestoleciu międzywojennym. - Słupsk, 2006
1242. KOZŁOWSKI Antoni: Żuławy:
gmina C e d r y W i e l k i e : moja mała ojczyzna. - Gdańsk: Gdań. Kantor Wydaw., 2009.
- 79 s., [32] s. tabl.: il.
1243. GIERSZEWSKI Czesław: C h a r z y k o w y : moja żeglarska Ojczyzna // In:
Edukacja i wychowanie a żeglarstwo w warunkach regionalnych. - Toruń, 2009. - S.
196-229
1244. ROLBIECKI Wojciech: Młodzi zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Charzykowy - reprezentanci Polski w żeglarstwie
// In: Edukacja i wychowanie a żeglarstwo
w warunkach regionalnych. - Toruń, 2009.
- S. 189-195
1245. C H E Ł M Ż A wczoraj i dziś: album / zesp. red. Piotr Birecki, Dariusz Meller, Marcin Seroczyński. - Chełmża: Wydaw.
Wąbrz. Zakł. Graf., 2009. - 172, [2] s.: il.
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2009 Jg. 58 H. 1/2 s. 254-257
1250. SMITH Helmut Walser: Die Geschichte des Schlachters: Mord und Antisemitismus in einer deutschen Kleinstadt. - Göttingen, 2002
Rec.: KRZEMIŃSKI Tomasz, Acta Cassubiana 2009
T. 11 s. 370-372
1251. STOLTMANN Leon: Historia rezydencji Jezuitów w Chojnicach. - Bielefeld:
Leon Stoltmann, 2006. - 101, [1] s.
1252. SZWANKOWSKI Jerzy: Piekielne machiny pod Bramą Człuchowską, czyli
rzecz o... początkach motoryzacji w Chojnicach i powiecie chojnickim (do 1914 roku).
Zesz. Chojn. 2009 nr 24 s. 121-127, il., faks.
1253. ZWIĄZKI Chojnic i Człuchowa
na przestrzeni dziejów: materiały z konferencji naukowej 6-7 czerwca 2008 r. / zesp. red.
Ewa Homa-Rożek [et al.]; Muzeum Regionalne w Człuchowie; Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej. - Człuchów, 2009.
- 97 s.: il., faks., tab. - (Studia i Materiały do
Dziejów Człuchowa i Regionu; Z. 1)
GRALA M.: Źródła kartograficzne do historii
C h oj n i c ... = poz. 397
Treść: GRZEGORZ Maksymilian: Lokacja Człuchowa (19 IV 1348 r.) s. 9-20. - BALANA-MROCZKOWSKA
Emilia: Szkolnictwo parafialne w dekanacie człuchowskim
w okresie staropolskim s. 21-30. - ZYBAJŁO Wiktor: Ziemia człuchowsko-chojnicka w okresie drugiej wojny północnej (1655-1660) s. 31-59. - NIEZNANY raport z przebiegu wytyczania, w dniach 16 i 17 lutego 1920 r., granicy
polsko-niemieckiej na odcinku człuchowsko-chojnickim
/ [wyd.] Marian Fryda s. 60-68. - ZYBAJŁO Maciej:
Człuchów w latach 1945-1948 w świetle wybranych dokumentów z archiwów państwowych i prywatnych s. 6981. - SZWANKOWSKI Jerzy: Rolnicza Szkoła Zimowa
w Człuchowie w latach 1885-1916 s. 82-92
1247. KNOPEK Jacek: Telegramy okolicznościowe wysłane z okazji 25. rocznicy
wyzwolenia Chojnic: (Chojnice, 14 lutego
1970 r.). Zesz. Chojn. 2009 nr 24 s. 154-159
1254. RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: Radiowęglowe daty
z cmentarzyska w C z e r w o n y m D w o r z e , stan. XXI, pow. olecki, woj. warmiń-
1246. SEROCZYŃSKI Marcin: Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna Cukrowni
Chełmża w latach 1882-1997: szkic z dziejów.
- Chełmża: Pow. i Miejska Bibl. Publ., 2009.
- 110 s.: il
96
Pomorze Wschodnie
[792]
sko-mazurskie: przyczynek do rozważań nad
chronolgią Jaćwieży w okresie wędrówek ludów. Stud. Węgorapskie 2009 T. 1 s. 135-147
tycznego miasta w latach 1957-1958 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 239-298. Zsfg. Sum. Sod.
1255. PRZERACKI Jerzy: Historia D o b r e g o M i a s t a [pow. olszt.] do I rozbioru Polski 1772. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3
s. 181-244. Zsfg.
HERRMANN P.: Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu... = poz. 547
ROCZNIK Dobromiejski... = poz. 83
1256. TRABA Robert: Pamięć zbiorowa i krajobraz kulturowy: refleksje wokół
projektu renowacji cmentarza wojennego
w D r w ę c k u (Dröbnitz) [pow. olszt.] // In:
Historia: przestrzeń dialogu. - Warszawa,
2006. - S. 228-242
1 2 5 7 . SU K E RTOWA- B I E DR AW I NA Emilia: D z i a ł d o w o w XVIII wieku.
- Działdowo: Tow. Miłośn. Ziemi Działd.,
2009. - [4], 95, [1] s.
Reprint wyd.: Działdowo, 1937
1258. CIECHORSKA-KULESZA
Karolina: Nowo tworzone tradycje E l b l ą g a
i Żuław Wiślanych // In: Kreacje i nostalgie:
antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach. - Warszawa, 2009.
- S. 231-241: il.
1259. ENGLER Wioleta: Słownik nazw
ulic Elbląga. - Elbląg, 2008
Rec.: BORYSIAK Elżbieta, Onomastica 2008/2009 R.
53 (dr. 2009) s. 237-239. - HOCHLEITNER Janusz, Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 421-424
1260. FONFEREK Joanna: Kafle z ulicy
Bednarskiej na Starym Mieście w Elblągu.
Elbl. Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 123-140, il.
Sum.
1261. FONFEREK Joanna: Wybrane
przykłady kafli wczesnorenesansowych ze
Starego Miasta w Elblągu // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
111-117: il. Zsfg.
1262. GOLON Mirosław: Po elbląskim
Październiku: niektóre problemy życia poli-
1263. JAREMCZUK Edward Janusz:
Związki miasta i jego mieszkańców z lotnictwem na przestrzeni dziejów Elbląga. Rozpr.
Nauk. i Zawodowe Państw. Wyż. Szk. Zawod.
w Elbl. 2009 z. 6 s. 33-52, il., faks., mapy.
Sum.
1264. KACZANOWSKA
Katarzyna:
Analiza fizykochemiczna zabytków żelaznych
z Elbląga. Rocz. Elbl. 2009 T. 22 s. 15-38, il.,
tab., wykr. Zsfg. Sum. Sod.
1265. KOZŁOWSKA Justyna: Rybackie
Przedmieście w Elblągu. Jantar. Szlaki 2009
R. 52 nr 2 s. 7-12, il.
1266. MARCINKOWSKI Mirosław: Naczynia angobowane z Miechocina odkryte na
Starym Mieście w Elblągu. Elbl. Stud. Muz.
2009 [T.] 1 s. 141-158, il., wykr. Sum.
1267. MARCINKOWSKI
Mirosław:
Próba charakterystyki naczyń z fajansu pomorskiego odkrywanych na Starym Mieście
w Elblągu // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od
późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 99-109: il. Zsfg.
1268. MARCINKOWSKI Mirosław: Stan
badań nad średniowiecznymi przedmiotami
ze skóry odkrytymi w Elblągu // In: In gremio - in praxi: studia nad średniowiecznym
skórnictwem. - Szczecin, 2009. - S. 167-192:
il. Sum.
1269. MARCINKOWSKI Mirosław: Wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Cz. 2: Okres nowożytny (XVI - XIX wiek). Pomorania Antiqua
2009 T. 22 s. 147-214, il. Sum.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1172
[793]
Pomorze Wschodnie
1270. MROCZKO Marian: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej - Oddział w Elblągu. Rocz. Elbl. 2009 T.
22 s. 397-408
1271. PAPROCKA Elżbieta: Skład społeczny II ordynku w Elblągu w XVIII wieku.
Rocz. Elbl. 2009 T. 22 s. 369-380, tab.
1272. RADA Miejska w Elblągu I kadencji 1990-1994: u źródeł społeczeństwa
obywatelskiego / red. Janusz Hochleitner.
- Elbląg: Elbl. Stow. Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych, 2009. - 166, [2] s.: il., faks.,
portr., tab.
ROCZNIK Elbląski... = poz. 84
1273. SIEŃKOWSKA Urszula: Naczynia
fajansowe z Delft z badań archeologiczno-architektonicznych Starego Miasta Elbląga. Elbl.
Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 159-168, il. Sum.
97
1279. ROMANOWSKA Teresa: Tożsamość kulturowa ełczanina... Mazura z Mazur.
Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009) s. 73-80, il.
1280. TOPOLNICKA-NIEMCEWICZ
Elżbieta: Odkrywanie małych ojczyzn:
F r o m b o r k // In: Migracje - integracje tożsamość. - Pułtusk, 2006. - S. 87-96. Sum.
1281. BERENDT Grzegorz: Danzig
[G d a ń s k ] 1939-1945: the fate of the Jewish-Christian married couples // In: Evropská velkoměsta za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta: Praha
1939-1945 v evropském srovnání. - Praha,
2007. - S. 233-252
1282. BOBOWSKI Bogdan: Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta
w Gdańsku. - Łódź: Wydaw. Nauk. Wyż. Szk.
Eduk. Zdrowotnej, 2009. - 167 s.: il.
1274. SZKOLNICKA Joanna: Życie literackie i bilioteki w Elblągu w latach 19181945. Rocz. Elbl. 2009 T. 22 s. 131-140. Zsfg.
Sum. Sod.
1283. BORZYSZKOWSKI Józef, KULIKOWSKA Katarzyna, OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi a Gdańsk: Kaszubi w Gdańsku. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2009.
- 175, [1] s.: il., faks.
1275. TROCKA Ewa: Próba analizy nowożytnych kafli piecowych z badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Elblągu
w latach 1996-1997. Elbl. Stud. Muz. 2009
[T.] 1 s. 107-122, il. Sum.
1284. BRZEZIŃSKA Barbara: Zawołania gdańskich domokrążców (1762-1765).
Muzyka 2005 R. 50 nr 2 s. 45-77. Sum.
1276. WEŁNIAK Arkadiusz: Reemigranci polscy z Mandżurii w Elblągu. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 173-208, il., faks., tab. Zsfg.
Sum. Sod.
1277. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Uwagi
w sprawie pierwszej lokacji miasta w E ł k u .
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 3 s. 393-397
1278. KLIMOWICZ Robert: Ełk: karty
z dziejów miasta i okolic. - Ełk: Gryfix Kondrat, 2009. - 318, [2] s.: il.
Rec.: RADZIŁOWICZ Marcin, Stud. Ełckie 2009 [T.]
11 s. 399-402
ROCZNIK Ełcki... = poz. 85
CENCKIEWICZ Sławomir: Gdański Grudzień ’70...
= poz. 2085
1285. CEYNOWA
Beata:
Obuwie
ochronne znalezione w Gdańsku: problematyka i metody badawcze // In: In gremio - in
praxi: studia nad średniowiecznym skórnictwem. - Szczecin, 2009. - S. 95-112: il., tab.,
wykr. Sum.
1286. CEYNOWA Beata: Rękawice skórzane z badań gdańskich w sezonach 20052007 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od
późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 229-239: il., tab.
Zsfg.
98
Pomorze Wschodnie
1287. DĄBAL Joanna: Nowe znaleziska naczyń kamionkowych grupy Falkego
z Gdańska // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych.
- Szczecin, 2009. - S. 223-228: il., tab. Zsfg.
1288. DOMAŃSKA Hanna: Loża B’nai
B’rith w Gdańsku (1900-1939) // In: Po żydowsku...: tradycje judaistyczne w kulturze
i literaturze. - Słupsk, 2005. - S. 207-224
1289. DRĄŻKOWSKA Anna: Jedwabne
XVIII-wieczne dodatki do odzieży z kościoła
pw. św. Mikołaja w Gdańsku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
241-246: il. Zsfg.
1290. DYBA Agnieszka: Znaleziska najstarszych fajek w Gdańsku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
263-272: il. Zsfg.
[794]
GDAŃSK w literaturze... = poz. 5
1295. GDY myślę Gdańsk... / wst. Józef
Borzyszkowski, Cezary Obracht-Prondzyński. - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.- Pom. Oddz.,
2009. - 93, [3] s.: il.
Zawiera przedruki z „Pomeranii” z 1997 r.
Rec.: CHŁOSTA Jan, Acta Cassubiana 2009 T. 11
s. 391-395
1296. GIPPERT Wolfgang: Kindheit und
Jugend in Danzig 1920 bis 1945: Identitätsbildung im sozialistischen und im konservativen Milieu. - Essen, 2005
Rec.: LOBERG Molly J., H-Net Reviews 2009 [dok.
elektron.] http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?
id=24520
1297. GRUPA Małgorzata: Jedwabne
obuwie wydobyte z krypt grobowych. Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 223-232, il. Sum.
Na podstawie znalezisk m.in. w Gdańsku i Toruniu
1298. GRUSZCZYŃSKI Wojciech: Wolne Miasto Gdańsk: przewodnik po mieście.
Cz. 2. - Gdańsk: Yellow Factory, 2009. - 189,
[3] s.: il., pl. + [1] k. map skł.
Cz 1. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1273
1291. DYBAŚ Bogusław: Cudze chwalicie...: perypetie inżynierów z rodziny Strakowskich w Gdańsku w XVII wieku // In:
Město a intelektuálové: od středoveku do
roku 1848: sborník statí [...]. - Praha, 2008.
- S. 855-865. Zsfg.
1292. DYRDA Krzysztof: Sprawozdanie z badań archeologicznych w kościele św.
Jana w Gdańsku w 2006 roku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
211-222: il. Zsfg.
1293. FOTA Marek: Loże wolnomularskie w XVIII-wiecznym Gdańsku. Pomerania
2009 nr 1 s. 40-43, il.
1294. GĄSIOROWSKI Andrzej: Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku jako symbol
obrony polskich praw w Wolnym Mieście
Gdańsku. Biul. Fund. Gen. E. Zawackiej 2009
nr 2 s. 14-32
1299. HILLEBRAND Almut: Danzig
und die Kaufmannschaft grossbritannischer
Nation: Rahmenbedingungen, Formen und
Medien eines englischen Kulturtransfers im
Ostseeraum des 18. Jahrhunderts. - Frankfurt/M.: Lang, 2009. - 378 s.
Rec.: BAHLCKE Joachim, Das Hist.-Politische Buch
2009 Bd. 57 H. 4 s. 427-428
1300. JABŁOŃSKA Joanna: Tkaniny z badań archeologicznych w kwartale
ulic Łagiewniki, Rybaki Górne, Heweliusza
w Gdańsku // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2:
Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 273-286: il.,
wykr. Zsfg.
1301. JANUSZAJTIS Andrzej: Opowieści Starego Gdańska. - Gdańsk: „Marpress”,
2009. - 133 s.: il. - (Gdańska Kolekcja 1000lecia)
Wydaw. popularno-naukowe
[795]
Pomorze Wschodnie
1302. KACZYŃSKA Katarzyna, KWAPIŃSKI Aleksander: Badania ratownicze
w kwartale ulic Łagiewniki, Rybaki Górne, Heweliusza na terenie Starego Miasta
w Gdańsku w 2006 roku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
167-178: il., pl
1303. KACZYŃSKA Katarzyna, KWAPIŃSKI Aleksander: Badania ratownicze w północnej części Wyspy Spichrzów
w Gdańsku w 2005 roku // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
157-166: il., pl.
1304. KASPRZAK Monika: Przemiany
chronologiczno-funkcjonalne i przestrzenne kwartału zabudowy pomiędzy ulicami
Grodzką, Targiem Rybnym, Wartką i Sukienniczą w Gdańsku // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów
nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 179-196:
il., pl.
1305. KILARSKA Elżbieta: Ceramic stove tiles and tile stoves in Gdańsk before 1700
// In: Ruukkuja ja ruhtinaita: saviastioita ja
uunikaakeleita ajalta 1400-1700. - Turku,
2007. - S. 137-141
1306. KIZIK Edmund: Kindheit und Jugend in Danzig von der 2. Hälfte des 16. bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts // In: Martin
Gruneweg (1562 - nach 1615): ein europäischer Lebensweg. - Wiesbaden, 2009. - S.
59-77: il., tab.
1307. KIZIK Edmund: Ubiory gdańskich
mieszczek w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII w. Rocz. Gdań. 2007/2008
T. 67/68 (dr. 2009) s. 17-31. Sum.
1308. KOCIŃSKA Maria Karolina,
MAIK Jerzy: Średniowieczne i nowożytne
plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku.
- Łódź, 2004
99
Rec.: ILISCH Peter, SUCHODOLSKI Stanisław,
Wiad. Numizm. 2005 T. 49 z. 2 s. 249-251
1309. KORDEK
Mariusz:
Lechia
[Gdańsk]: od A-klasy do Ekstraklasy /
współpr. Mateusz Jasztal, Michał Jerzyk, Karol Szelażyński. - Gdańsk: Gdań. Kantor Wydaw., 2009. - 376 s.: il., tab.
1310. KOSYCARZ Maciej, KOSYCARZ
Zbigniew: Fot. Kosycarz: niezwykłe zwykłe
zdjęcia. Cz. 4. - Gdańsk: Kosycarz Foto Press/
KFP, 2009. - 160 s.: il.
Album zawiera zdjęcia Gdańska autorstwa Zbigniewa i Macieja Kosycarzy.
Cz. 3 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1283
1311. KOWALSKA Paulina: Gdańska moda kobieca w ostatniej ćwierci XVI
i pierwszej połowie XVII wieku, na tle ówczesnej mody europejskiej. Artifex 2005 nr 7
s. 19-24
1312. KRUKOWSKA Olga: Zespół naczyń szklanych z najnowszych badań Gdańska // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego
średniowiecza do czasów nowożytnych. Szczecin, 2009. - S. 247-255: il. Zsfg.
1313. KUCZMA Filip, DYRDA Krzysztof: Sprawozdanie z badań archeologicznych
przy ulicy Grząskiej w Gdańsku - 2006/2007
rok // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych.
- Szczecin, 2009. - S. 197-210: il.
1314. KURZAWSKA Aldona: Delicacies
from the West: the analysis of the 18th century oyster deposit found at Granary Island,
Gdańsk // In: Eurasian perspectives on environmental archaeology. - Poznań, 2007. - S.
186-188: il.
1315. LATAŁOWA Małgorzata, ŚWIĘTA-MUSZNICKA Joanna, PĘDZISZEWSKA
Anna: Źródła paleobotaniczne do rekonstrukcji wczesnych etapów rozwoju Gdańska
// In: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. - Poznań, 2009. - S. 175185: il., pl., wykr. Sum.
100
Pomorze Wschodnie
1316. ŁYSEJKO Apoloniusz: Latarnie
morskie w Gdańsku. - Gdańsk: Tow. Przyj.
Centr. Muz. Morskiego, 2009. - 48 s.: il. Sum.
1317. MATUSZEWSKI Piotr: Dziewiąta brama wodna Gdańska // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
287-294: il., pl. Zsfg.
1318. MOSKA Waldemar, CHROŚCIELEWSKI Jarosław: Działalność Gdańskiej
Gminy Gimnastycznej // In: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. - Rzeszów, 2009. - S.
348-358: faks. Sum.
W l. 1862-1939
1319. MOŻEJKO Beata: Czynsz gdański
w polityce Kazimierza Jagiellończyka i jego
synów (1468-1516). - Gdańsk, 2004
Rec.: CZAJA Roman, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 3 s. 145148
1320. NIEMIRKA Agnieszka: Relikty
browaru przy ulicy Świętojańskiej 9 w Gdańsku // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych.
- Szczecin, 2009. - S. 295-304: il. Zsfg.
1321. NOCNY Waldemar: Jelitkowo. Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - 157, [2] s.: il.,
pl. Bibliogr. s. 151-157
POLAK Wojciech: Wydawnictwo Alternatywy... =
poz. 2147
1322. POLAK Zbigniew: Badania archeologiczne prowadzone przy ulicy Grodzkiej
17 w Gdańsku, na terenie dawnego grodu
książęcego i zamku krzyżackiego // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 471-480: il. Zsfg.
1323. REMBISZ Anna: Brązowa figurka
ornitomorficzna z Gdańska. Nasze Pomorze
2008 nr 10 (dr. 2009) s. 19-20
[796]
1324. „RZEŹ gdańska” z 1308 roku
w świetle najnowszych badań: materiały z sesji naukowej 12-13 listopada 2008 roku / red.
Błażej Śliwiński. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta
Gdań., 2009. - 212, [2] s.: il., pl., tab.
Z treści: MACIAKOWSKA Zofia: Położenie miasta lubeckiego w Gdańsku s. 16-26. - DŁUGOKĘCKI
Wiesław: Hanza a Gdańsk na przełomie XIII i XIV wieku s. 27-42. - ARNOLD Udo: Z Wenecji do Malborka:
wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego pod koniec XIII
i na początku XIV wieku s. 43-49. - RYMAR Edward:
Brandenburgia a Pomorze Gdańskie do początków XIV
wieku s. 50-63. - SPERKA Jerzy: Władysław Łokietek
wobec Pomorza Wschodniego w świetle nowszych badań
s. 64-78. - ŚLIWIŃSKI Błażej: Wydarzenia w Gdańsku
i w okolicach w okresie od września do 12/13 listopada
1308 roku s. 79-114. - ZDRENKA Joachim: Odrodzenie
miasta Gdańska po wydarzeniach 1308 roku s. 115-119. TRUPINDA Janusz: Znaki władzy Zakonu Niemieckiego
w Prusach w XIII i w I połowie XIV wieku s. 120-145.
- KIZIK Edmund: Wydarzenia lat 1308-1309 w opiniach
gdańskich i polskich kronikarzy oraz historyków z XVIXVIII wieku s. 146-154. - LOEW Peter Oliver: Bestialski mnich czy waleczny rycerz?: lokalna pamięć o „rzezi
gdańskiej” w XIX i XX wieku s. 155-166. - PIEŃKOWSKA-KMIECIK Wioleta, JASTRZEMBSKA Izabela: Rzeź
gdańska z 1308 roku w sztuce gdańskiej XX wieku: wybrane przykłady s. 167-180. - PUDŁO Aleksandra: Ślady
wydarzeń z 1308 roku w materiale kostnym ze średniowiecznego cmentarzyska pod Halą Targową w Gdańsku
s. 181-188. - ANEKSY źródłowe / [wyd.] Dominika Pietkiewicz, Sobiesław Szybkowski s. 189-213
1325. SADOWSKI Maciej: Wpływ zakonu krzyżackiego na organizację i życie
religijne Gdańska w końcu XIV wieku // In:
Historia vita memoriae: prace dedykowane
księdzu profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi. - Kraków, 2009. - S. 113-124
1326. SCHUKOWSKI Manfred: Uhren
in Kirchen aus hansischer Zeit: eine Familie,
zwei Generationen, drei Väter. Jahresschrift /
Dt. Gesellschaft f. Chronometrie 2009 Bd. 48
s. 69-83, il.
Dot. m.in. Gdańska i Stralsundu
1327. STAN wojny w gdańskiej telewizji.
Notes 2008 (dr. 2009) s. 220-225, faks.
Raport SB z 1984 r.
1328. STANKE Marianne: Danziger
Bürgeraufnahmen 1435-1597. Ostdt. Familienkde 2008 Bd. 18 H. 1 s. 192-196
[797]
Pomorze Wschodnie
1329. STUDIA i materiały do dziejów
domu gdańskiego. Cz. 1 / red. Edmund Kizik.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2009. - 227
s.: il., faks., tab., wykr. Zsfg.
Treść: KIZIK Edmund: O potrzebie badań nad budownictwem mieszkaniowym dawnego Gdańska: uwagi
wprowadzające s. 11-20. - GRULKOWSKI Marcin: Rynek renty w Głównym Mieście Gdańsku w świetle najstarszych ksiąg gruntowych w XIV-XV wieku s. 21-98.
- MACIAKOWSKA Zofia: Mapy i plany w badaniach nad
domem mieszczańskim w dawnym Gdańsku s. 99-120. KIZIK Edmund: Materiały Sądu Wetowego z XVII-XVIII
wieku jako źródło do dziejów budownictwa w Gdańsku
s. 121-144. - KIZIK Edmund: Cechowe oględziny budynków mieszkalnych w Gdańsku w XVII-XVIII wieku s. 145-161. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa,
SZYMAŃSKI Wojciech: Anonse prasowe w „Danziger
Erfahrungen”: źródło do badań nad budownictwem
mieszkaniowym osiemnastowiecznego Gdańska s. 163185. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa: Inwentarze
mienia z drugiej połowy XVIII wieku w badaniach nad
gdańskimi domami s. 187-205. - MACIAKOWSKA Zofia, SZYMAŃSKI Wojciech: Dokumentacja Urzędu Policji Budowlanej w Gdańsku jako źródło do badań nad
dawnymi kamienicami s. 207-224
1330. SZOT Zbigniew: Kultura fizyczna
w aglomeracji gdańskiej w latach 1945-1980:
trendy rozwojowe: materiały źródłowe do
badań / Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku. Wyd. 2 popr. i uzup. - Gdańsk, 2009. - 166 s.:
tab., wykr. Bibliogr. 143-158. Sum.
Wyd. 1: Gdańsk, 1986
1331. SZYSZKA Maciej: Romański kościół pw. św. Mikołaja w świetle badań archeologicznych na stanowisku 5 w Gdańsku // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 137-156: il. Zsfg.
1332. ŚLĘZAK Jarosław: Możliwości
i bariery osiedleńcze imigrantów w Gdańsku
po 1989 r. Stud. Gdań. 2009 T. 25 s. 179-186.
Sum.
1333. ŚLIWIŃSKI Błażej: Początki
Gdańska: dzieje ziem nad zachodnim brzegiem Zatoki Gdańskiej w I połowie X wieku.
- Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań., 2009. 298, [2] s.: mapy. - (Źródła i Monografie Muzeum Historycznego Miasta Gdańsk; T. 1).
Bibliogr. s. 257-284. Zsfg.
101
1334. TODE Sven: Glaube und Patria:
theoretisch-methodische Überlegungen zur
räumlichen Identität Danzigs in der Frühen
Neuzeit // In: Kirche und Regionalbewusstsein in der Frühen Neuzeit: konfessionell bestimmte Identifikationsprozesse in den Territorien. - Leipzig, 2009. - S. 77-112
1335. WENZEL Reinhard: Das Danziger
Adressbuchwesen. - Hamburg, 2004
Rec.: BAHL Peter, Herold-Jahrb. N.F. 2004 Bd. 9
s. 211-214
1336. WIJACZKA Jacek: Czarownice
w Gdańsku i okolicach. Pomerania 2009 nr 1
s. 36-39, il.
1337. WILOCH-KOZŁOWSKA Renata,
KOŚCIŃSKI Bogdan: Wstępne wyniki badań ratowniczych prowadzonych w Gdańsku
przy ulicy Grodzkiej // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S.
505-511: il., pl., wykr. Zsfg.
1338. ZIENTARA Włodzimierz: Die
Litterati im städtischen Regierungsapparat
Danzigs // In: Město a intelektuálové: od
středoveku do roku 1848: sborník statí [...].
- Praha, 2008. - S. 439-449. Sum.
1339. ŻAKIEWICZ Maciej: Gdańsk
1945: kronika wojennej burzy. - Gdańsk,
2008
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2009 Jg. 47
H. 2 s. 77-79
1340. DROZD Jarosław: Społeczność żydowska G d y n i w okresie międzywojennym.
- Gdynia, 2007
Rec.: BERENDT Grzegorz, Acta Pol. Hist. 2009
[Vol.] 99 s. 182-185
1341. ENCYKLOPEDIA Gdyni. T. 2 /
zesp. red. Małgorzata Sokołowska, Dorota
Nelke; aut. Teresa Arendt [et al.]. - Gdynia:
Verbi Causa, 2009. - 491 s.: il., portr.
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1246
1342. GĄSIOROWSKI Andrzej: Gdynia w okresie drugiej wojny światowej. Rocz.
Gdyński 2009 nr 21 s. 13-27, il.
102
Pomorze Wschodnie
GDYNIA 1939: losy miasta i ludzi... = poz. 297
1343. HISTORIA Gdyńskiej Policji /
[aut.] Marcin Bonalski [et al.]. - [Gdynia:
Komenda Miejska Policji, 2009]. - 144 s.: il.,
portr., tab., wykr.
1344. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Żołnierze-cudzoziemcy w gdyńskich
jednostkach Marynarki Wojennej w latach
1946-1989. Colloquium 2009 R. 1 s. 83-94, il.,
tab. Streszcz.
1345. MAŁKOWSKI Kazimierz: Kolibki,
Orłowo, Redłowo, Mały Kack. - Gdańsk: Polnord - Wydaw. Oskar, 2009. - 149, [3] s.: il.
- (Gdynia - Nasze Miasto)
1346. MAŁKOWSKI Kazimierz: Żołnierze włoscy w Gdyni podczas II wojny światowej. Rocz. Gdyński 2009 nr 21 s. 28-32
1347. MAŁSZYCKI Dariusz: Harcerstwo
w Gdyni w latach (1945-1950). Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 122-149, il.
MONOGRAFIA Wielkiego Pomorza i Gdyni... =
poz. 1995
1348. PIETKIEWICZ Iwona: A mentioning of the smallest lighthouse of the Polish
coast. Stud. Marit. 2009 Vol. 22 s. 111-115, il.,
tab. Streszcz.
Latarnia na Oksywiu
PIWNICKI G., ZALEWSKI B.: Polski wrzesień 1939
w Gdyni...= poz. 2055
ROCZNIK Gdyński... = poz. 87
1349. ROJOWSKA Elżbieta, TOMKIEWICZ Monika: Gdynia 1939-1945 w świetle
źródeł niemieckich i polskich: aresztowania
- egzekucje - wysiedlenia ludności cywilnej narodowości polskiej. - Gdynia: Wydaw.
Róża Wiatrów, 2009. - 368 s.: il., faks., tab.
Bibliogr. s. 347-353. Sum.
1350. SKIBNIEWSKI Mirosław: Zagadkowy datownik Urzędu Pocztowego Gdynia
2. Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5 nr 1 s. 5052, il.
[798]
1351. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Dzielnica Reprezentacyjna Gdyni. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 82-96, il., pl.
1352. TARKOWSKA Aleksandra: Gdynia między wojnami: opowieść o narodzinach i życiu miasta 1918-1939. - Łódź: Księży Młyn Dom Wydaw., 2009. - 122 s.: il. + 1
VCD, 1 pl. skł. - (Magiczne Czasy Magicznych Miast)
Płyta VCD zawiera: Gdynia w filmowych kronikach
1353. TOCZEK Ryszard: Gdyńskie inicjatywy pamięci narodowej. Rocz. Gdyński
2009 nr 21 s. 68-79
Dot. oszacowania strat osobowych i materialnych
Gdyni w czasie II wojny światowej
1354. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni: Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej / red. Mirosław Gawron,
Helena Głogowska; Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2009. 383, [1] s.: mapa, tab., wykr. - (Zeszyty Gdyńskie; nr 4)
Z treści: SZMYTKOWSKA Magdalena: Tożsamość
miejsc i ludzi: Gdynia i gdynianie s. 41-53. - GRABAN
Michał: Czy gospodarka morska ma jeszcze znaczenie?:
przeobrażenia struktury gospodarczej Gdyni s. 55-64.
- GAWRON Mirosław: Ks. Stefan Kwiatkowski [19121974] organizator parafii katolickiej w Gdyni-Orłowie
s. 77-88. - WĄSOWICZ Jarosław: Posługa duszpasterska ks. prałata Hilarego Jastaka [1914-2000] podczas
strajków gdyńskich stoczniowców i portowców w czasie
Sierpnia ‘80 s. 89-139. - KARDAS Mariusz: Jak to Gdynia kawalerią stała: tradycje kawaleryjskie przedwojennej
Gdyni s. 151-169. - PIWNICKI Grzegorz: Polski wrzesień
1939 roku w Gdyni s. 171-193. - GŁOGOWSKA Helena:
Gdynia 1939 r. w życiu i twórczości białoruskiego pisarza Janki Bryla [1917-2006] s. 195-211. - HOPPE Kamil:
Obraz i losy Gdyni w latach 1939-1945 (aresztowania,
wysiedlenia, germanizacja) s. 213-223. - MAŁKOWSKI
Kazimierz: Żołnierze włoscy w okresie międzywojennym
i w czasie II wojny światowej w Gdyni s. 225-236. - GROT
Elżbieta Maria: Ludobójstwo w Piaśnicy jesienią 1939 r.
ze szczególnym uwzględnieniem losu mieszkańców Gdyni s. 237-265. - SEMKÓW Piotr: Rok 1949 w Gdyni:
„niepolityczna” rocznica września 1939 r. s. 267-273. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Marynarka Wojenna w polskiej
polityce zagranicznej okresu międzywojennego: próba
usystematyzowania s. 275-297. - ZALEWSKI Bogdan:
Udział Marynarki Wojennej w rozwoju gospodarczym
Gdyni w latach 1945-1989 s. 299-313. - KLEIN Adam,
PIWNICKI Grzegorz: Stosunek ludności Pomorza Gdańskiego do wspólnot mniejszościowych, imigrantów i obcokrajowców s. 315-343
[799]
Pomorze Wschodnie
1355. WAGNER Wulf D.: Kultur im
ländlichen Ostpreussen: Geschichte, Güter
und Menschen im Kreis Gerdauen [G i e r d a w y ]. Bd. 2 / hrsg. v. Heimatkreis Gerdauen. - Husum: Husum Druck- u. Verl.- Ges.,
2009. - S. [2], 717-1379: il., mapy, portr. Bibliogr. s. 1368-1374
Bd. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1325
1356. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Przyczynek w sprawie lokacji miasta w G i ż y c k u .
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 71-78
1357. KEMPA Robert: Z dziejów Garnizonu Giżycko (do 1945 roku). Masovia 2008
T. 11 s. 69-89
1358. MOLSKI Piotr: Giżycka twierdza:
tajemnica „nowej jakości”. Feste Boyen 2009
z. 12 s. 51-63
1359. PIĄTKOWSKI Tadeusz: Kadra
morska w Łuczanach 1945-1946. Nautologia
2009 R. 44 nr 146 s. 119-123, il., faks., tab.
Centralny Ośrodek Wodny Ligi Morskiej w Giżycku;
Łuczany - nazwa Giżycka od VIII 1945 do VIII 1946 r.
1360. TRINCKER Ernst: Dopełnienie
kroniki miasta Leca / przeł. Rafał Wolski;
oprac. Grzegorz Białuński. Masovia 2009 T.
12 s. 3-8
Dot.: TRINCKER E.: Kronika gminy leckiej [giżyckiej] poświęcona ukochanemu miastu [...] - Giżycko,
1997 - zob. bibliogr. za 1997 r. poz. 1303
1361. PRACE przeprowadzone na terenie Kalwarii Warmińskiej w G ł o t o w i e
[pow. olszt.] przez Koło Naukowe Architektów Krajobrazu „Horyzont” oraz Fundację
i Wspólnotę Kulturową „Borussia” w latach
2005-2008 / [aut.] Paulina Brokos [et al.].
Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3 s. 245-252, il.
Zsfg.
1362. G O L U B - D O B R Z Y Ń wczoraj
i dziś: album / zesp. red. Izabela Lewandowska [et al.]. - Golub-Dobrzyń; Wąbrzeźno:
Wydaw. Wąbrz. Zakł. Graf., 2009. - 139, [5]
s.: il.
1363. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Z badań
archeologicznych w G ó r z n i e [pow. brod.]:
od średniowiecznego grodu do biskupie-
103
go dworu i kościoła bożogrobowców. Rocz.
Muz. Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 2009 T. 1
s. 61-76, il., mapa
1364. GRĄŻAWSKI Kazimierz, LEWANDOWSKA Jadwiga: Badania reliktów
dworu biskupów płockich w Górznie (województwo kujawsko-pomorskie) // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 415-427: il., mapa
1365. STASIEŁOWICZ Grzegorz: Stanowisko nr 3 w G r o n o w i e G ó r n y m (gm.
Elbląg): sprawozdanie z badań. Elbl. Stud.
Muz. 2009 [T.] 1 s. 9-32, il. Sum.
1366. GRUPA Małgorzata: Jedwabne
wstążki z wczesnośredniowiecznego G r u c z n a [pow. świec.]. Pomorania Antiqua 2009 T.
22 s. 215-221, il. Sum.
CZARCIŃSKI I., FURMAŃSKA K.: Publikacje dotyczące Gr u d z i ą d z a ... = poz. 4
1367. GĄSIOROWSKI Henryk: Oblężenie i zdobycie Grudziądza przez wojska
rosyjskie w lutym i marcu 1945 roku: kartki z kalendarza. - Grudziądz: Koło Miłośn.
Dziejów Grudz., 2009. - 36 s.: portr., tab.
- (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza; T. 54)
KSIĘGA łąkowa miasta Grudziądza... = poz.: 557
1368. KURZYŃSKA Małgorzata: Wczesnośredniowieczna ceramika naczyniowa
pozyskana z badań H. Jacobiego na Górze
Zamkowej w G r u d z i ą d z u . Rocz. Grudz.
2009 T. 18 s. 7-31, il. Sum.
1369. KURZYŃSKA Małgorzata, SOSNOWSKI Wojciech: Wielokulturowa osada
w Grudziądzu - Wielkim Tarpnie (gmina
loco, województwo kujawsko-pomorskie),
stanowisko 4: nowe źródła do poznania kultury późnej ceramiki wstęgowej // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 31-36: il. Zsfg.
104
Pomorze Wschodnie
1370. 80 [OSIEMDZIESIĄT] LAT Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu:
XVII Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy,
Grudziądz, 29 kwietnia 2009 / red. Krzysztof
Czerepowicki [et al.]; Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział im. ks.
dr ppłk Władysława Łęgi. Oddziałowa Komisja Krajoznawcza; Koło Miłośników Dziejów Grudziądza. - Grudziądz, 2009. - 40 s.:
il., tab., portr. - (Biblioteka Koła Miłośników
Dziejów Grudziądza; T. 52)
1371. OTREMBA Zbigniew: Historia
budowy nowego szpitala w Grudziądzu. Gdańsk: Wydaw. Regnum, 2009. - 72 s., [32]
s. tabl.: il., faks. Bibliogr. s. 68-72
ROCZNIK Grudziądzki... = poz. 88
[800]
iławskiego w latach 1305-1525. Masovia 2008
T. 11 s. 3-21
1376. PŁOSKI Adam: Umocnienia „Pozycji Iławskiej” oraz mostów kolejowych
w Iławie. Rocz. Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 5771, il.
1377. WÓJTOWICZ Tomasz: Pałac
w J a b ł o n o w i e P o m o r s k i m : historia
i współczesność // In: Zarządzanie w kulturze. T. 10. - Kraków, 2009. - S. 51-65. Sum.
1378. BIELIŃSKI Bogdan R.: J a n o w o
n a d W i s ł ą . Jantar. Szlaki 2009 R. 52 nr 4
s. 8-14, il.
1372. WIJACZKA Jacek: Procesy o czary
przed sądem miejskim w Grudziądzu w XVIXVII wieku. Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 87101. Sum.
1379. BOGUCKI Mateusz: Northumbryjska styca Æthelreda II z J a n o w a P o m o r s k i e g o (Truso). Wiad. Numizm. 2008
T. 52 z. 1 s. 34-41, il., mapa. Sum.
1373. KOMOROWSKI Antoni F[ranciszek]: The short history of the H e l Peninsula lighthouses. [Pt.] 1. Stud. Marit. 2009
Vol. 22 s. 97-107, il. Streszcz.
1380. SKVORTSOV Konstantin, CHOCHOLOV Aleksander: Findings of saddles
from archaeological excavations in Prussian
cemetery Aleika-3 [J a u g e h n e n ] in Samland: (preliminary publication). Archaeol.
Baltica 2009 [T.] 11 s. 343-346, il. Streszcz.
w jęz. lit.
1374. PÓŁWYSEP Helski: historia orężem pisana / red. Andrzej Drzewiecki, Mariusz Kardas. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 504, [1] s.: il., faks., mapy, portr.,
tab. Bibliogr. s. 486-505
Treść: DRZEWIECKI Andrzej: Meandry polskiej
polityki bałtyckiej s. 15-170. - WOJCIECHOWSKI Zbigniew: Półwysep Helski: od odzyskania niepodległości
do wybuchu II wojny światowej s. 171-218. - NAWROT
Dariusz: Samotny półwysep w wojnie obronnej Polski
1939 r. s. 219-289. - KOMOROWSKI Antoni Franciszek, SZULCZEWSKI Adam: „Inwazja” na Półwysep
Helski w 1939 r. w świetle źródeł niemieckich s. 290-304.
- KARDAS Mariusz: Półwysep Helski w latach okupacji
hitlerowskiej s. 305-338. - KARDAS Mariusz: Półwysep Helski w pierwszym dwudziestoleciu powojennym
(1945-1965) s. 339-374. - OLEJKO Andrzej, KONARSKI
Mariusz: Polskie lotnictwo morskie w Pucku (1920-1950)
s. 375-411. - BIENIECKI Ireneusz: Formacje ochrony
granicy morskiej Wybrzeża Gdańskiego w latach 19282009 s. 412-468. - DYRCZ Czesław: 9. Flotylla Obrony
Wybrzeża: współgospodarz na Półwyspie Helskim i depozytariusz interesów Polski na morzu s. 469-479
1375. CZERNY Marcin: Z dziejów I ł a w y, prokuratorii iławskiej i komornictwa
1381. SURMINSKI Arno: Wieś [J e g ł a w k i , pow. kętrz.] w Prusach Wschodnich. - Neulengbach, 2008
Rec.: WARAKOMSKA Anna, Zbliżenia Interkulturowe 2009 [T.] 5 s. 157-159
1382. ŚWIĘTOSŁAWSKI Witold: Badania archeologiczne reliktów późnośredniowiecznej architektury w J e m i o ł o w i e
(województwo warmińsko-mazurskie) // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 91-98: il. Zsfg.
1383. ŚWIĘTOSŁAWSKI Witold: Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży
w Jemiołowie koło Olsztynka. Acta Milit. Mediaev. 2008 T. 4 s. 189-198, il., pl. Sum.
[801]
Pomorze Wschodnie
1384. JAREMEK Agnieszka: The new
sources to studies over late phases of west
Balt barrow culture according to selected objects from settlement 1 in J e z i o r k o , Ryn
district. Barbaricum 2009 T. 8 s. 107-114, il.,
mapa
1385. JAREMEK Agnieszka: Szpile
żelazne z kompleksu osadniczego w Jeziorku:
nowe materiały do badań nad chronologią
schyłkowej
fazy
kultury
kurhanów
zachodniobałtyckich // In: Hereditas praeteriti: additamenta archaeologica et historica
dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno
Nascendi. - Lublin, 2009. - S. 277-284: il.,
mapy
1386. FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI
Mirosław: Badania ratownicze na cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich
w J u s z k o w i e i Straszynie (gmina Pruszcz
Gdański) // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od
epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 151-156: il.,
mapa. Zsfg.
1387. HRYNIEWIECKA
Katarzyna:
Analiza archeozoologiczna szczątków kostnych z osady w K a l u , stan. XX, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Stud.
Węgorapskie 2009 T. 1 s. 57-63
1388. ŁAPO Jerzy M[arek]: Bałtowie pod
wodą: stanowiska archeologiczne zatopione
w jeziorze Święcajty u brzegów wsi Kal. Stud.
Węgorapskie 2009 T. 1 s. 99-105
1389. ŁAPO Jerzy M[arek]: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych
w 2008 roku w Kalu, stan. XX, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Stud.
Węgorapskie 2009 T. 1 s. 13-55
1390. ZABILSKA Mirosława: Wyniki
badań materiałów archeoichtiologicznych
z osady w miejscowości Kal, stan. XX, pow.
węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.
Stud. Węgorapskie 2009 T. 1 s. 65-90
105
1391. ZAWADZKI Michał: Szeląg ryski
Zygmunta III Wazy odkryty w trakcie badań
wykopaliskowych w Kalu, stan. XX, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie. Stud.
Węgorapskie 2009 T. 1 s. 91-95
1392. BŁĘDOWSKI Piotr, CHUDZIAK
Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard: Wczesnośredniowieczne grodzisko w K a ł d u s i e ,
(gmina Chełmno, województwo kujawskopomorskie), stanowisko 3 (badania w latach
2005-2007) // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1:
Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 269-280:
il. Zsfg.
1393. BOJARSKI Jacek, CHUDZIAK
Wojciech: Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Kałdusie (województwo
kujawsko-pomorskie), stanowiska 1, 2 i 4
(badania w latach 2005-2007) // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 293-310: il., wykr. Zsfg.
1394. CHUDZIAK Wojciech, WEINKAUF Marcin: Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Kałdusie (województwo
kujawsko-pomorskie), stanowisko 2 (badania w latach 2005-2007) // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 281-291: il. Zsfg.
1395. LUC Małgorzata, SZMAŃDA
Jacek B.: Wpływ działalności człowieka na
transformację wydm na przykładzie wydmy
w Kępie Kujawskiej i Góry św. Wawrzyńca
// In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. - Poznań, 2009. - S.
92-94
1396. MAKOWIECKI Daniel: Fauna
of the early medieval settlement complex in
Kałdus // In: Environmental archaeology in
Great Poland and Chełmno Land: guidebook
to the Field Session of the AEA Conference.
- Poznań, 2007. - S. 183-190
106
Pomorze Wschodnie
1397. NORYŚKIEWICZ Agnieszka M.:
Badania palinologiczne w świetle potrzeb
studiów osadniczych na przykładzie zespołu
osadniczego w Kałdusie (ziemia chełmińska)
// In: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. - Poznań, 2009. - S. 187196: mapa, wykr. Sum.
1398. REGLIŃSKI Roman Apolinary:
K a r t u z y : krajobrazy i zabytki: ilustrowany
przewodnik turystyczny. - Wyd. 2. - Kartuzy:
Wydaw. Nowator, 2009. - 335 s.: il.
1399. K L O N O W O nad Brdą: mieszkańcy wobec dziedzictwa przeszłości / red.
Marek Sass. - Bydgoszcz: Magraf, 2009. - 175,
[1] s.: il., faks., mapa, portr., tab. Bibliogr.
s. 130-134
Z treści: SASS Marek: Przeszłość - współczesność
mieszkańców Klonowa s. 11-90. - GÓRKA Grzegorz:
Opowieści klonowskie s. 91-112
1400. BUTKUS Zenonas, ILMJÄRV
Magnus: Latvijos ir Estijos požiūris į Klaipėdos
[K ł a j p e d a ] atplešimą nuo Lietuvos 1939
metais. (Latvia and Estonia’s view to the separation of Klaipėda from Lithuania in 1939).
Liet. Ist. Stud. 2009 T. 24 s. 118-135. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo24.pdf
1401. MACIEJEWSKI Tadeusz: Status
prawny terytorium Kłajpedy w okresie międzywojennym // In: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej:
księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie
urodzin. - Katowice, 2009. - S. 433-440
1402. NAUJI požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį / sud. Silva Pocytė. Klaipėda, 2008
Rec.: HERMANN Arthur, Annaberger Annalen 2009
Nr. 17 s. 345-347
1403. SAULĖNIENĖ Jovita, TARIK
Rasa: Nugrimzdusi Klaipėda = Das versunkene Memel. - Klaipėda: Druka, 2009. - 429
s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit. i niem.
[802]
1404. TREMTIS ir rezistencija Klaipėdos
rajone: istorinė studija. [Deportacje i opór
w regionie Kłajpedy: studia historyczne] /
sud. Sabina Vinciūnienė. - Klaipėda: Druka,
2009. - 511, [1] s.: il., faks., portr. Sum.
1405. GROTH Andrzej: K o ś c i e r z y n a
w latach 1812-1831: z problematyki małego
miasta pomorskiego. Kościerskie Zesz. Muz.
2009 [nr] 3 s. 25-33, tab
1406. KOŚCIERZYNA i powiat kościerski w latach II wojny światowej 1939-1945
/ red. Andrzej Gąsiorowski. - Kościerzyna:
Muz. Ziemi Kościerskiej, 2009. - 551 s.: il.,
faks., portr., tab. Bibliogr. s. 491-516. Zsfg.
Sum.
Treść: BREZA Bogusław: Przygotowania do wojny
i przebieg działań wojennych s. 15-56. - CHRZANOWSKI Bogdan: Ogólne założenia polityki niemieckiej na
polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy s. 57-81. - SEMKÓW Piotr: Tworzenie administracji niemieckiej i jej zadania s. 83-102. - GROT Elżbieta Maria: Eksterminacja
i represje s. 103-130. - HAJDUK Bolesław: Wysiedlenia
jako element germanizacji s. 131-160. - JAŻDŻEWSKI
Leszek: Kształtowanie nowych stosunków narodowościowych s. 161-190. - JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Gospodarka
i jej przystosowanie do zadań wojennych Niemiec s. 191226. - BREZA Bogusław: Kultura, oświata, życie regijne
s. 227-295. - GĄSIOROWSKI Andrzej: Działalność konspiracyjna i przejawy oporu s. 297-370. - PACZOSKAHAUKE Alicja, RABANT Tomasz: Postawy Niemców
wobec ludności polskiej s. 371-397. - SEMKÓW Piotr:
Ostatni rok wojny s. 399-410. - GOLON Mirosław: Deportacje mieszkańców Kościerzyny i powiatu kościerskiego do ZSRR w 1945 roku i początkowy okres działalności
nowych władz s. 411-433. - BREZA Edward: Zmiany
nazw miejscowych powiatu kościerskiego s. 435-477
1407. WYSIECKA Izolda: Kościerzyna
i okolice na dawnych pocztówkach. - Gdańsk:
BiT, 2009. - 294, [2] s.: il.
Tekst w jęz. pol., niem. i ang.
1408. FAFIŃSKI Łukasz Paweł: Wpływ
linii kolejowej Cranz-Królewiec na rozwój
Cranzu [K r a n z ] jako uzdrowiska. Meritum
(Olsztyn) 2009 T. 1 s. 83-92. Sum.
1409. AJZENSZTEJN Andrea: Die jüdische Gemeinschaft in Königsberg [K r ó l e w i e c ] von der Niederlassung bis zur rechtlichen Gleichstellung. - Hamburg, 2004
Rec.: PETERSEN Heidemarie, Nordost-Arch. N.F.
2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 558-560
[803]
Pomorze Wschodnie
1410. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, ORACKI Tadeusz: Wybitni
Polacy w Królewcu XVI-XX wiek / wst. i red.
J. Jasiński. - Olsztyn, 2005
Rec.: EKDAHL Sven, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2009 Jg. 58 H. 4 s. 575-577
1411. BACHTIN Anatolij P.: Historia
pewnego budynku na placu Zwycięstwa [w
Królewcu]. Borussia 2009 [nr] 46 s. 123-125
BOGDAN I.: Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu... = poz. 1036
1412. BRODERSEN Per: Die Stadt im
Westen: wie Königsberg Kaliningrad wurde.
- Göttingen, 2008
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Nordost-Arch.
N.F. 2008 Bd. 17 (dr. 2009) s. 341-343. - CROWE David
M., Russian Rev. 2009 Vol. 68 s. 356-357. - KOSSERT
Andreas, Damals 2009 Jg. 41 H. 5 s. 49. - KOSSERT
Andreas, Osteuropa 2009 H. 5 s. 136-138. - MATTHES
Eckhard, Deutschl. Archiv 2009 Bd. 42 H. 1 s. 188-189.
- NEUMÄRKER Uwe, Zs. f. Gesch.- wiss. 2009 Jg. 57 H.
2 s. 188-189. - NIKŽENTAITIS Alvydas, Acta Hist. Univ.
Klaip. 2009 [T.] 18 s. 331-333
1413. GARBER Klaus: Das alte Königsberg: Erinnerungsbuch einer untergegangenen Stadt. - Köln, 2008
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2009 Jg. 47
Nr. 2 s. 73-75
1414. KALAŠNIKOV E.A.: Ochrannye
raboty v Kaliningrade. Archeologičeskie Otkrytija 2006 (dr. 2009) s. 40-41
1415. KËNIGSBERG - Kaliningrad:
gorod, istorija: sbornik naučnych trudov.
- Kaliningrad: Izdat. Ros. Gos. Univ., 2005.
- 168 s.
1416. KÖNIGSBERG 1724-1804: Materialien zum politischen, sozialen und geistesgeschichtlichen Hintergrund von Leben und
Werk Immanuel Kants / hrsg. v. Bernd Dörflinger. - Hildesheim: Olms, 2009. - 474 s.: il. (Studien und Materialien zur Geschichte der
Philosophie; 78)
1417. MAŁŁEK Janusz: Kalwini polscy
i litewscy w Królewcu w początkach XVIII
wieku // In: Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie
107
w XVIII wieku. - Wrocław, 2009. - S. 265280: il.
1418. PASCHEDAG Manfred: Mitglieder des Vereins zur Hebung des Fremdenverkehrs in Ostpreussen 1904. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2009 Bd. 39 s. 369-382
1419. VYŠEMIRSKIJ Dmitrij: Kënigsberg, prosti. - Kaliningrad: Pictorica, 2009.
- 239 s.: il.
Tekst w jęz. ros., ang. i niem.
1420. WEICHBRODT Michael: Königsberg in Kaliningrad?: das Zusammenspiel
von räumlicher Identität, Geschichtsbild und
symbolischer Architektur in Kaliningrad/
Königsberg. - Saarbrücken: VDM Verl., 2009.
- 106 s.
1421. KLIMEK Robert, RUŻEWICZ
Wojciech, SULEJ Andrzej: Gmina K r u k l a n k i : historia i przyroda. - Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2009. - 168 s.: il., mapy, tab.
1422. WOJCIECHOWICZ Antoni: Kruklanki i okolice. - Giżycko, [2008]
Rec.: SZCZEPAŃSKI Seweryn, Masovia 2008 T. 11
s. 205-212
K W I D Z Y N ...: drogi do małej ojczyzny... = poz.
592
1423. KOWALKOWSKI Krzysztof: L a s k o w i c e P o m o r s k i e : z dziejów wsi. Cz.
1-2. Kociew. Mag. Region. 2009 [R. 24] nr 3
s. 3-5, il.; nr 4 s. 3-6, il., portr.
1424. WALENTA Krzysztof: L e ś n o
i mikroregion w okresie rzymskim / Uniwersytet Łódzki. Instytut Archeologii; Muzeum
Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach.
- Chojnice, 2009. - 250 s.: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 91-97. Sum.
Zawiera także: ŚMISZKIEWICZSKWARSKA Alicja: Badania antropologiczne pochówków ciałopalnych
i szkieletowych z cmentarzyska ludności kultury wielbarskiej w Leśnie (stan. 2, gm. Brusy, woj. pomorskie)
s. 219-231, il., tab. - MAIK Jerzy: Wyroby włókiennicze
z grobu książęcego nr 1 w Leśnie, st. 1 s. 233-244, il., tab.
- CYBULSKA Maria: Rekonstrukcja tkaniny z Leśna
s. 245-250, il.
108
Pomorze Wschodnie
1425. KURZYŃSKA Małgorzata: Cmentarzysko kultury wielbarskiej w L i n o w i e
(gmina Świecie nad Osą, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 6 // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 165-178: il., mapa. Zsfg.
1426. GRĄŻAWSKI Kazimierz: Z badań
nad pograniczem słowiańsko-pruskim na
ziemi l u b a w s k i e j // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S.
395-402: il., mapa, tab. Zsfg.
SZEWS J.: Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej...
= poz. 1565
1427. KLOTZKE Zbigniew: Ziemia l u z i ń s k a : leksykon. - Wejherowo: Wydaw.
Acten, 2009. - 494 s.: il., portr., tab.
1428. ACHREMCZYK Stanisław: Ł ańsk
i okolica w przeszłości // In: VI [Szósta]
Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji, Łańsk,
19-20 maja 2007. - Poznań, 2009. - S. 19-34
1429. DĄBROWSKI Jan: Siedem wieków
Ł u k t y [pow. ostródz.]: 600-lecie kościoła:
50-lecie parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. - Olsztyn, 2007
Rec.: ŁAPO Jerzy M[arek]: Łukta nadal bez monografii, Okolice Ostródy 2009 s. 159-161
1430. AUER Ludwig v.: Kriegsgeschichtliche Denkwürdigkeiten des Ordens-Haupthauses und der Stadt Marienburg [M a l b o r k ] in Westpreussen: zum Besten des
Wiederherstellungsbaus der hochmeisterlichen Burg. - Wolfenbüttel: Melchior Verl.,
2009. - 149 s.: il., mapy
Reprint wyd.: Danzig, 1824
1431. BORCHERT Hans Joachim: Warum heisst Marienburg „Marienburg”?
Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 103-117, il.
1432. POSPIESZNA Barbara: Kafle
o dekoracji roślinnej z baszty przy kaplicy
św. Wawrzyńca w Malborku // In: XVI Sesja
[804]
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
305-317: il. Zsfg.
1433. KRYSIAK Dominik: Szwedzka misja charytatywna a kwestia utworzenia domu
dziecka w M i k o ł a j k a c h [pow. mrąg.]
(1946-1949). Meritum (Olsztyn) 2009 T. 1
s. 163-177. Sum.
1434. BOGACI ludźmi: M i k o ł a j k i P o m o r s k i e [pow. sztum.] w historii
i wspomnieniach / red. Marek Karczewski.
- Mikołajki Pomorskie: [s.n.], 2009. - 199 s.,
[8] s. tabl.: il., tab. Bibliogr. s. 196-199
1435. KÓČKA-KRENZ Hanna: Ozdoby
i części stroju z pochówków na cmentarzysku
wczesnośredniowiecznym w M i k o r o w i e ,
stan 8, gm. Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie. Fol. Praehist. Posnan. 2009 T. 15 s. 305322, il. Sum.
1436. SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK
Piotr W.: Cmentarz szpitalny w M o r ą g u :
nieznana pamiątka z czasów napoleońskich.
Okolice Ostródy 2009 s. 19-23
1437. KONTNY Bartosz, NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: A spur from
M y ś l ę c i n (?) as an odd piece in a puzzle.
Barbaricum 2009 T. 8 s. 153-160, il
1438. SZAŁANDA Tomasz: Zarys dziejów n i d z i c k i e g o szpitalnictwa. Rocz.
Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 93-102, il.
1439. WIJACZKA Jacek: Polowanie na
czarownice i czarowników w N o w e m nad
Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII
i w pierwszej połowie XVIII wieku. Czasy
Nowożytne 2009 T. 22 s. 119-144. Sum.
1440. FIZYCZNOGEOGRAFICZNE
uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w N o w y c h
M a r z a c h / [aut.] Dariusz Brykała [et al.] //
In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. - Poznań, 2009. - S. 2931: il., tab.
[805]
Pomorze Wschodnie
1441. KONTNY Bartosz, OKULICZKOZARYN Jerzy, PIETRZAK Mirosław:
Horse graves in the Elbląg group: the case of
the cemetery at the N o w i n k a , Tolkmicko
commune. Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11
s. 164-184, il. Streszcz. w jęz. lit.
1442. BEDNARSKI Zenobiusz Michał:
Oddziały chirurgiczne w sanatorium przeciwgruźliczym w O l s z t y n i e w latach 19501973. Polish Ann. Medicine 2009 Vol. 19 No 1
s. 189-195. Streszcz. Sum.
1443. DEJA Barbara: Problemy rewitalizacji zdegradowanych obszarów powojskowych w Olsztynie // In: Renowacja budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych. T.
5. - Zielona Góra, 2009. - S. 133-144: il. Sum.
1444. GRABOWSKA Celina: Olsztyn na
starych pocztówkach. - Olsztyn, 2003
Rec.: ŁAPO Jerzy Marek, Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 437-439
1445. HOFFMANN Mirosław J., KOPERKIEWICZ Arkadiusz C.: Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie
w świetle wykopalisk archeologicznych i źródeł historycznych // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz.
1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 431443: il., mapa. Zsfg.
1446. NIEDBAŁA Rafał: Kształtowanie
się środowiska telewizyjnego w Olsztynie
do 2002 roku. Media, Kultura, Komunikacja
Społeczna 2009 nr 5 s. 317-334. Sum.
OLSZTYŃSKI czerwiec ’89... = poz. 2140
1447. PŁOSKI Adam, KNERCER Wiktor: Towarzystwo Upiększania Miasta w Olsztynie. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 251-266, il.
Sum. Zsfg.
Działało w l. 1843-1912
ROCZNIK Olsztyński... = poz. 91
1448. KOZŁOWSKI Janusz B.: Kronika wsi O r n o w o [pow. ostródz.]. Okolice
Ostródy 2009 s. 85-90
109
1449. ARYS [O r z y s z ], Ostpreussen:
die kleine masurische Stadt mit dem grossen
Truppenübungsplatz / zsgst. u. bearb. v. Dietrich Peylo; mit Beitr. v. Jürgen Hansen; Hrsg.
von der Gemeinschaft Arys - Stadt und Land.
- Horb am Neckar: Geiger, 2009. - 108 s.: il.,
mapy
1450. BOGUCKI Ryszard: Pomniki
pierwszowojenne w powiecie o s t r ó d z k i m . Okolice Ostródy 2009 s. 65-83, il.
GŁOWIŃSKA A.: Powiat ostródzki: bibliografia...
= poz. 6
1451. KOWALSKI Ryszard: Ostróda
w kalejdoskopie historycznym: 680 lat Ostródy 1329-2009. - Ostróda: WPW Media-Partner, 2009. - 111, [1] s.: il., portr.
1452. KOZŁOWSKI Janusz B.: Dawna
Ostróda: obrazy z życia wschodniopruskiego
miasta. - Wyd. 2 zm. - Dąbrówno: Retman,
2009. - 233, [6] s.: il. - (Moja Biblioteka Mazurska; nr 9). Zsfg.
KOZŁOWSKI Janusz B.: Herb Ostródy... = poz. 365
1453. NIEUWAŻNY Andrzej: Napoleon
w Ostródzie. Okolice Ostródy 2009 s. 5-18, il.
1454. OSTRÓDZIANIE o swoim mieście
/ zesp. red. Jan Dąbrowski [et al.]. - Olsztyn;
Ostróda, [2007]
Rec.: GODLEWSKI Włodzimierz, Okolice Ostródy
2009 s. 162-165
1455. KARCZEWSKA Małgorzata, KARCZEWSKI Maciej, GRĘZAK Anna: The role
of horse burials in the Bogaczewo culture: the
key studies of P a p r o t k i K o l o n i a [pow.
giż.] site 1 cemetery, Northeast Poland. Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11 s. 56-88, il., mapa,
tab. Streszcz. w jęz. lit.
1456. JÄHNIG Bernhart: Siedlungsentwicklung im Gebiet (Preussisch) Holland
[P a s ł ę k , pow. elbl.] im Mittelalter. Rocz.
Elbl. 2009 T. 22 s. 39-60. Streszcz. Sum. Sod.
1457. RUDNICKI Mirosław: Nowe odkrycie zapinki typu Pleniţa-Tumiany z P i e -
110
Pomorze Wschodnie
c e k , pow. mrągowski, na tle znalezisk z Polski północno-wschodniej // In: Archeologia
Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty
w świecie barbarzyńskim. - Rzeszów, 2009.
- S. 601-614: il., mapy. Zsfg.
1458. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej, POLIŃSKI Dariusz: Cmentarzysko
nowożytne w P n i u (województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 9, w świetle badań z lat 2005-2007 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów
nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 365-382:
il., pl., tab., wykr. Zsfg.
1459. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej, POLIŃSKI Dariusz: Wczesnośredniowieczne groby komorowe na cmentarzysku
w Pniu koło Bydgoszczy (badania 2005-2007)
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 351-366: il., tab., wykr.
Zsfg.
1460. JANOWSKI Andrzej: Naczynia
ceramiczne z nawarstwień przedgrodowych
w Pniu: przyczynek do problematyki początków osadnictwa wczesnośrednioweicznego
w zachodniej części ziemi chełmińskiej // In:
„Ad Oderam fluvium”: księga dedykowana
pamięci Edwarda Dąbrowskiego. - Zielona
Góra, 2008. - S. 351-361
1461. JANOWSKI Andrzej, POLIŃSKI
Dariusz: Wczesnośredniowieczne grodzisko w Pniu koło Bydgoszczy: wyniki badań
w latach 2005-2007 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S.
341-349: il. Zsfg.
1462. POLIŃSKI Dariusz: Krzyżacka
warownia w Pniu koło Bydgoszczy w świetle
badań wykopaliskowych w latach 2005-2006
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego
średniowiecza do czasów nowożytnych. Szczecin, 2009. - S. 79-90: il. Zsfg.
[806]
1463. BANACH Piotr: Zmiany terytorialne powiatu p i s k i e g o po 1945 roku.
Znad Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 201-222,
tab.
1464. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Henryk
Dusemer [ok. 1280-1353] a początki i nazwa zamku w Piszu. Znad Pisy 2008/2009 nr
17/18 s. 119-123, il.
1465. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Święty Bruno z Kwerfurtu a Pisz. Znad Pisy 2008/2009
nr 17/18 s. 115-118
1466. BIREZOWSKA Małgorzata: Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych przy ul. Gizewiusza w Piszu. Znad Pisy
2008/2009 nr 17/18 s. 89-114, il., pl.
BRENDA W.: Materiały do bibliografii ziemi piskiej... = 3
1467. WÖBCKE Ulf Hans Werner: Johannisburg [Pisz] in Ostpreussen: Strassen,
Gebäude, Landschaft und Menschen, mit
Geschichte und Einwohnerverzeichnis, um
1900 bis 1945: entstanden aus den Informationen ehemaliger Johannisburger/-innen
[...]. - Barmstedt: Kreisgemeinschaft Johannisburg, 2008. - 674 s. + 1 k. map
1468. WYCZÓŁKOWSKI Mariusz, MAKOWIECKI Daniel: Horse sacrifces in Prussia in the early middle ages: ritual area in P o g a n o w o site IV, Olsztyn province (Poland).
Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11 s. 295-304, il.
Streszcz. w jęz. lit.
1469. CZAPLIŃSKI Andrzej: P r a k w i c e [pow. sztum.]. Jantar. Szlaki 2009 R. 52 nr
4 s. 15-20, il., mapy
1470. FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI
Mirosław: Ratownicze badania wykopaliskowe na osadzie wczesnośredniowiecznej
w P r u s z c z u G d a ń s k i m , stanowisko nr
15 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki
kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 481-488: il., mapa.
Zsfg.
[807]
Pomorze Wschodnie
1471. ŻAKIEWICZ Maciej: Gmina
P s z c z ó ł k i [pow. gdań.]: moja mała ojczyzna. - Gdańsk: Gdań. Kantor Wydaw., 2009.
- 68 s., [32] s. tabl.: il.
1472. GROCHOWSKA Joanna: W 70.
rocznicę oddania do użytku nowego gmachu
Poczty Polskiej w P u c k u . Zap. Puckie 2009
nr 8 s. 66-74, il.
1473. KOS-DĄBROWSKA
Barbara: Zagospodarowanie turystyczne miasta
Puck w świetle kwestionariuszy sezonowych
z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 58-65, il., tab.
1474. KURDWANOWSKI Maciej: Zagospodarowanie przestrzenne przyrynkowej
działki miejskiej przy Placu Wolności 15
w Pucku na podstawie badań archeologicznych. Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 75-79, il.
1475. STARSKI Michał: Badania archeologiczne na rynku miejskim w Pucku // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 319-332: il. Zsfg.
1476. STARSKI Michał: Najstarszy rynek w Pucku na podstawie badań archeologicznych 2007-2008. Zap. Puckie 2009 nr 8
s. 12-19, il.
1477. STARSKI Michał: Późnośredniowieczne naczynia gliniane z zamku w Pucku.
Stud. i Mat. Archeol. 2009 T. 14 s. 195-284, il.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 238-250. Sum.
1478. HISTORIA R e d y / red. Jerzy Treder. - Wejherowo, 2006
Rec.: KOKO Eugeniusz, Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 176-178
1479. KUDRZYCKI Zbigniew: Cmentarze ewangelickie na terenie gminy R o z o g i .
Rocz. Warm.- Maz. 2009 T. 2 s. 5-18, tab.
1480. ŚLADY gospodarki roślinnozwierzęcej ludności kultury łużyckich pól
popielnicowych z osady w R u d z i e , gmina
Grudziądz, północna Polska / [aut.] Anna
111
Rembisz [et al.] // In: Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji osadnictwa. - Poznań,
2009. - S. 109-122: il., mapa. Sum.
1481. BRZOSKOWSKI Wiesław: Dzieje
S k a r s z e w. - Skarszewy: Drukarnia Mirex,
2009. - 555, [5] s.: il., faks., mapy, portr., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 550-555
1482. ŁBIK Lech: Średniowieczny widelec z podbrodnickich S ł o s z e w. Mat. do
Dziejów Kult. i Sztuki Bydg. i Reg. 2009 z. 14
s. 79-82, il.
1483. CISŁAK Jerzy: Historia s o p o c k i e g o ratusza: od barona do nadburmistrza. Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21 s. 45-59, il.
1484. DOMAŃSKA Hanna: Historia
domu [w Sopocie], którego już nie ma. Rocz.
Sopocki 2009 [T.] 21 s. 42-44, il.
Przy ul. Grunwaldzkiej
1485. DOMAŃSKA Hanna: Sopockie
rozmaitości. - Gdańsk: Polnord - Wydaw.
Oskar, 2009. - 180, [4] s.: il.
1486. DOMAŃSKA Hanna: Tajemniczy
Sopot. - Gdańsk: Polnord - Wydaw. OSKAR,
2008. - 198, [2] s.: il.
1487. JERECZEK-KORZENIEWSKA
Katarzyna, JEGLIŃSKI Wojciech, KUREK
Monika: Environmental conditions of the
early medieval fortified settlement in Sopot
// In: Eurasian perspectives on environmental archaeology. - Poznań, 2007. - S. 178-180:
il., pl.
1488. „KURORT w cieniu PRL-u - Sopot
1945-1989”: przypisy czytelników. Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21 s. 164-176
Zawiera listy Piotra Kurowskiego i Czesława Scheffsa
do red. Rocz. Sopockiego w związku z pracą: FUŁEK
Wojciech, STINZINGWOJNAROWSKI Roman: Kurort
w cieniu PRL-u: Sopot 1945-1989. - Gdańsk, 2007; zob.
bibliogr. za 2007 r. poz. 1388
ROCZNIK Sopocki... = poz. 92
1489. SPERSKI Marek: Zapomniany
park [w Sopocie]. Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21
s. 60-82, il. + [2] s. tabl. skł.
112
Pomorze Wschodnie
[808]
1490. GÓRSKI Antoni: Wojna i początek
okupacji w S t a r o g a r d z i e . Rydwan 2009
[nr] 1(4) s. 127-130
inde philosophari: o ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej. - Toruń, 2009. - S. 510-520: tab.
1491. DRZEŻDŻON Wojciech: Dzieje
wsi S t a r z y n o [pow. pucki]. Zap. Puckie
2009 nr 8 s. 20-34, il.
1501. CYWIŃSKI Zbigniew: ASCE
honor for the Tc z e w Bridge in Poland. Civil
and Environmental Engineering Reports 2009
No. 3 s. 15-22, il.
1492. PAPROT Aleksandra: Zapomniana czy niechciana?: nekropolia mennonicka
w S t o g a c h Malborskich. Rocz. Żuławski
2009 s. 48-51, il.
1502. FRĄCKIEWICZ Janusz: Nieznane
prowizorium cenzury tczewskiej w 1945 r.
Pom. Wiad. Filatel. 2004 R. 5 nr 1 s. 35-38, il.
OFB Stockheim [Stokow i e c ]... = poz. 1557
1493. KLIMEK Robert: Przyczynek do
dziejów zamku w S t r a d u n a c h [pow. ełcki]. Masovia 2009 T. 12 s. 9-20, il.
1494. ŻAKIEWICZ Maciej: Żuławy:
gmina S u c h y D ą b [pow. gdań.]: moja
mała ojczyzna. - Gdańsk: Gdań. Kantor Wydaw., 2009. - 74 s., [32] s. tabl.: il.
1495. GŁODOWSKI Bogusław: S u l ę c z y n o [pow. kart.]: z dziejów parafii i gminy. - Złota Karczma: Wydaw. Rost, 2009.
- 256 s.: il.
1496. JANUSZAJTIS Andrzej: S u l m i n :
niezwykłe dzieje podgdańskiej wsi. - Gdańsk:
L&L, 2009. - 135 s., [40] s. tabl.: il. Bibliogr.
s. 131-135
1497. SEMBRZYCKI Jan Karol: Šilokarčemos apskrities istorija. [Historia powiatu S z y ł o k a r c z m a ] / Johannes Sembritzki.
- Šilutė: Šilutės Kraštotyras Draugija, 2008.
- 381, [3] s., [5] s. tabl.: mapy. Zsfg.
1498. BECKER Stanisław, BECKER Bogdan: S z y n y c h [pow. grudz.] i jego historia.
- Szynych: [s.n.], 2009. - 77, [3] s.: il., mapy,
tab.
1499. ZIMNA-KAWECKA
Karolina:
Mała architektura na cmentarzu w Ś l i w i c a c h [pow. tuchol.]. Spotk. z Zabyt. 2009
[R.] 33 nr 1 s. 23-25, il.
1500. GROTH Andrzej: Ś w i e c i e n/
Wisłą w 1778 roku: z problematyki małego
miasta pomorskiego // In: Primum vivere de-
1503. KRZYWDZIŃSKI Robert: Badania na stanowisku 34 w Tczewie: posesje przy
ul. Chopina 28 i Wodnej 1. Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 125-146, [1] k. tabl. skł.,
il. Sum.
1504. KSIĘGA statystyczna miasta Tczewa na lata 1260-2010 = Statistisches Jahrbuch
der Stadt Tczew für die Jahre 1260-2010 /
przew. zesp. red. Jerzy Auksztol. - Gdańsk:
Urząd Statystyczny; Tczew: Urząd Miejski,
2009. - 130, [1] s., [1] s. tabl.: wykr.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Toż w wersji pol.-ang. pt.: Statistical card of Tczew
for years 1260-2010.- Gdańsk-Tczew, 2009
1505. NIEUWAŻNY Andrzej: Wielka wojna w małym mieście: boje o Tczew
w lutym 1807 roku. - Pelplin: „Bernardinum”,
2009. - 97, [2] s.: il., pl.
1506. SKÓRA Wojciech: Działalność
placówki polskiego wywiadu wojskowego
w Tczewie (lata 1928-1930). Rocz. Elbl. 2009
T. 22 s. 141-171, tab. Zsfg. Sum. Sod.
1507. ZABYTKOWY most tczewski:
konteksty / red. Waldemar J. Affelt. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2009. - 166 s.: il., mapy, tab.
Streszcz.
Z treści: RAMM Wieland: The planning of the railway from Berlin to Kaliningrad and the importance of
the bridges over the Vistula and Nogat rivers s. 30-41.
- WOŁODŹKO Dagmara: Projekt architektoniczny F.A.
Stülera dla mostów w Tczewie i Malborku s. 59-68. MAZURKIEWICZ Bolesław: Filary mostu tczewskiego
wybudowane w latch 1850-1853 s. 70-77. - WIÓREK Mariusz: Przyczynki do budowy mostów tczewskich s. 7992. - ICKIEWICZ Kazimierz: Obrona Tczewa i historycznych mostów na Wiśle 1 września 1939 roku s. 93-98.
[809]
Pomorze Wschodnie
- SAMULEWICZ Adam: Most przez Wisłę w Knybawie
s. 99-104. - CYWIŃSKI Zbigniew: Obecny most kolejowy w Tczewie na tle dużych mostów kratowych w Polsce s. 106-111. - MALINOWSKI Maciej: Drogowy most
przez rzekę Wisłę w Tczewie: stan dzisiejszy a możliwości
modernizacji s. 113-127. - AFFELT Waldemar J.: Dziedzictwo techniczne delty Wisły w kontekście rozwoju
zrównoważonego s. 128-163
113
1514. MASTYKARZ Krzysztof: Życie codzienne w toruńskim i chełmińskim
Dworze Artusa w XIV-XVI wieku. Mat. do
Dziejów Kult. i Sztuki Bydg. i Reg. 2009 z. 14
s. 83-89, il.
NADOLSKI Ł.: Toruń na tle polskiej obrony przeciwlotniczej Polski w 1939 r.... = poz. 2045
1508. ADAMIAK Czesław: Problemy
i uwarunkowania rewitalizacji Bydgoskiego
Przedmieścia w To r u n i u // In: Wybrane
problemy rewitalizacji miast i rozwoju regionalnego. - Poznań, 2009. - S. 41-46: il.
1515. NIEDZIELSKI Czesław: Toruńskie
Towarzystwo Kultury: (próba opisu z perspektywy uczestnika). Rocz. Tor. 2009 [R.] 36
s. 151-184. Sum. Zsfg.
1509. DRĄŻKOWSKA Anna: Późnośredniowieczne skórzane obuwie wydobyte
na Starym Mieście w Toruniu. Pomorania
Antiqua 2009 T. 22 s. 233-250, il. Sum.
1516. OBREMSKI Krzysztof: Zburzenie
Jerozolimy i tumult toruński 1724 roku: teologia historii jako warunek konieczny porównania. Terminus 2009 R. 11 z. 1/2 s. 131-139.
Sum.
1510. DRĄŻKOWSKA Anna: Próba
identyfikacji formy średniowiecznych skórzanych toreb z Torunia na podstawie źródeł
ikonograficznych // In: In gremio - in praxi:
studia nad średniowiecznym skórnictwem. Szczecin, 2009. - S. 113-122: il. Sum.
1517. PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Profilaktyka przeciwdżumowa w nowożytnym Toruniu na przykładzie działań
administracyjnych i leczenia. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 215 s.: il., tab.
- (Biblioteka ToMiTo). Bibliogr. s. 195-210
1511. GÓRZYŃSKA Agnieszka, GÓRZYŃSKI Tomasz, KAŹMIERCZAK Ryszard: Wyniki badań archeologicznych na
stanowisku 114 w Toruniu: sezon 2005 i 2006
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego
średniowiecza do czasów nowożytnych. Szczecin, 2009. - S. 443-452: il. Zsfg.
1518. POLAK Wojciech: Działalność
Okręgowej i Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu podczas wyborów kontraktowych w Toruniu w 1989 r. // In: Okrągły Stół
dwadzieścia lat później: zbiór studiów. - Toruń, 2009. - S. 132-139
1512. KĘDZIA Anna: O toruńskim Bydgoskim Przedmieściu, czyli o niemiejskiej
przestrzeni miasta. Okolice 2009 T. 7 s. 193199
1519. SAJA Piotr: Działalność Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w latach 1928-1938.
Rocz. Tor. 2009 [R.] 36 s. 201-227
ROCZNIK Toruński... = poz. 97
W Toruniu
KOŚMIDER T.: Toruński Inspektorat Armii... = poz.
1987
1513. KRUSZEWSKI Tomasz: Przeobrażenia w relacjach podróżniczych od XVI do
połowy XIX wieku na przykładzie opisów
Torunia. Acta Univ. Wratisl., Lit. i Kult. Popularna 2009 [T.] 15 s. 65-82
1520. ŚMIELA Maciej: Pomnik Sapera
w 8. pułku saperów w Toruniu. Militaria Pomorskie 2009 nr 3 s. 39-43, il., portr.
1521. TANDECKI Janusz: Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych. - Toruń, 2008
Rec.: OLIŃSKI Piotr, Rocz. Tor. 2009 [R.] 36 s. 301-
KSIĘGA kamlarii miasta Torunia... = poz. 556
302
114
Pomorze Wschodnie
1522. THOMSEN Martina: „Das Betrübte Thorn”: Daniel Ernst Jablonski und der
Thorner Tumult von 1724 // In: Daniel Ernst
Jablonski: Religion, Wissenschaft und Politik
um 1700. - Wiesbaden, 2008. - S. 223-246
1523. THOMSEN Martina: Der Thorner
Tumult 1724 als Gegenstand des deutschpolnischen Nationalitätenkonflikts: zur Kontroverse zwischen Franz Jacobi und Stanislaw
Kujot Ende des 19. Jahrhunderts. Zs. f. Gesch.wiss. 2009 Jg. 57 s. 293-314
1524. TŁOCZEK Ignacy Felicjan: Węzeł
gordyjski w Toruniu: Toruń i region Kujaw
i Pomorza w publikacjach z lat 1969-1981
w „Gazecie Pomorskiej” i w „Nowościach” /
wst., oprac. i red. Zefiryn Jędrzyński. - Toruń:
ToMiTo; Wydaw. Adam Marszałek, 2009. 255 s.: il., faks., portr. - (Biblioteka ToMiTo)
Współwyd.: Listy I. F. Tłoczka z lat 1969-1981 do
Zefiryna Jędrzyńskiego s. 185-243
1525. TORUŃ: spotkanie nad Wisłą
= Toruń: an encounter by the Vistula / zdj.
Christian Parma; tekst Bogusław Dybaś. Marki: Parma Press, 2009. - 157, [3] s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
1526. TORUŃSKA ustawa aptekarska
z 1623 r. / [wyd.] Bartosz Drzewiecki, Katarzyna Pękacka-Falkowska. Rocz. Dziejów
Społ. i Gosp. 2009 T. 69 s. 217-232
1527. TORUŃSKIE tramwaje / red. Paweł Bohdziewicz, Edyta Urtnowska. - Toruń:
MZK, [2009]. - 216 s.: il., faks., mapy
1528. ZIELIŃSKA Agnieszka: Gospodarstwo domowe mieszkańców Torunia
w pierwszej połowie XIX wieku: przyczynek
do badań demograficznych nad rodziną. Zap.
Hist. 2009 T. 74 z. 4 s. 95-116, tab.
1529. ZIELIŃSKA Agnieszka: Katolicy
i ewangelicy w Toruniu w XIX wieku: wybrane zagadnienia społeczne i socjotopograficzne. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 21-39, il.,
tab., wykr. Zsfg.
[810]
1530. KOZŁOWSKI Wacław: Tu c h o l s k i e wsie. - Tuchola: Przeds. Mark. LOGO,
2009. - 430, [1] s.: portr., tab. Bibliogr. s. 423429
1531. HILBERG Volker: Masurische Bügelfibeln: Studien zu den Fernbeziehungen
der völkerwanderungszeitlichen Brandgräberfelder von Daumen [Tu m i a n y ] und
Kellaren. - Neumünster: Wachholtz, 2009.
- 615 s.: il. - (Daumen und Kellaren; Bd. 2)
(Schriften des Archäologischen Landesmuseums; Bd. 9). Bibliogr. s. 557-574
1532. JĀKOBSONS Fēlikss: Die Brandgräberfelder von Daumen und Kellaren im
Kreise Allenstein, Ostpr. / bearb. u. hrsg. v.
Anna Bitner-Wróblewska [et al.]. - Neumünster: Wachholtz, 2009. - 423 s.: il. - (Daumen
und Kellaren; Bd. 1) (Schriften des Archäologischen Landesmuseums; Bd. 9)
1533. WYNIKI
interdyscyplinarnych
badań grodziska w Ty ł o w i e (gmina Krokowa, powiat Puck) / [aut.] Adam Ostasz [et
al.] // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki
kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 489-504: il., mapy,
tab. Zsfg.
1534. ORTSFAMILIENBUCH Gross Engelau Kreis Wehlau [We l a w a ] Ostpreussen
1717-1874 / zsget. u. hrsg v Manfred Schlien. - Celle: Im Selbstverl., 2009. - 366 s.: il.
- (Deutsche Ortssippenbücher. Reihe B; 390)
1535. JAGIELSKI Tomasz: Życie codzienne w pierwszej połowie XX wieku mieszkańców Wr ó b l e w a na Żuławach Gdańskich.
Teki Kociewskie 2009 z. 3 s. 44-51
1536. UNSER Insterburg [Wy s t r u ć ]
in Ostpreussen: Bilddokumentation der
Heimatgruppe Insterburg in Hamburg auf
der Basis der Fritz-Guddat-Sammlung, der
Dr. Kirchoff-Sammlung und der Insterburger Briefe / zsgest. v. Manfred Samel, Horst
Grigat. - Hamburg: Eigenverl. Horst Grigat,
2009. - 437 s.: il., mapy
[811]
Pomorze Wschodnie
1537. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Średniowieczne założenia obronne z okolic Z a l e w a . Zap. Zalewskie 2009 nr 16 s. 11-18, il.
1538. MANASTERSKI Dariusz: Pojezierze Mazurskie u schyłku neolitu i na początku epoki brązu w świetle zespołów typu
Z ą b i e -Szestno [pow. mrąg.] / Uniwersytet
Warszawski. Instytut Archeologii. - Warszawa, 2009. - 327 s.: il., mapy, tab. Bibliogr.
s. 161-185. Sum. Sod.
1539. FUDZIŃSKA Ewa, FUDZIŃSKI
Piotr: Zniszczone cmentarzysko kurhanowe
w Ż a k o w i e (gmina Sulęczyno), stanowisko
3 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 445-452: il., mapy. Zsfg.
115
1540. OSADA ludności kultury późnej
ceramiki wstęgowej w Ż y g l ą d z i e (gmina
Papowo Biskupie), stanowisko 26, w świetle
badań archeologicznych i przyrodniczych
/ [aut.] Kamil Adamczak [et al.] // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 11-20: il., tab. Zsfg.
1541. REMBISZ Anna: Cmentarzysko
ludności kultury łużyckiej w Żyglądzie (gmina Papowo Biskupie, województwo kujawsko-pomorskie), stanowisko 26 // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 69-80: il. Zsfg.
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 2, 65, 72, 172–174, 177, 211, 219, 242, 313, 315, 326, 338, 349, 366, 434, 455, 489, 510, 528, 533, 543, 567,
571, 581, 582, 585, 599, 604, 607, 647, 677, 680, 730, 735, 749, 752, 777, 780, 781, 787, 789, 791, 794, 795, 797, 801, 805,
810–812, 815, 831, 836, 840, 841, 843, 854, 855, 862, 870, 890, 914, 918, 919, 925, 927, 956, 962, 963, 965, 1000, 1037,
1049–1051, 1075, 1084, 1086, 1093, 1102, 1104, 1110, 1115, 1119–1122, 1133, 1135, 1137, 1148, 1149, 1151, 1153, 1158,
1163, 1201, 1202, 1207, 1215, 1228, 1328, 1335, 1354, 1355, 1410, 1416, 1418, 1427, 1464, 1522, 1524, 1534, 1893, 1906,
1922, 1966, 1972, 1993, 2011, 2027, 2089, 2096, 2108, 2129, 2698, 2700, 2942
1542. ANDRZEJEWSKI Marek: Wolne
Miasto Gdańsk (1920-1939): leksykon biograficzny. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2009. - 145, [1] s. - (Genius Loci; 8). Bibliogr.
s. 139-145
1543. BÖMELBURG
Hans-Jürgen:
Grenzüberschreitende kaschubische Biographien mit schmaler zeitgenössischer Resonanz: Gulgowski, Lorentz und Majkowski:
nationale und interkulturelle Ursachen // In:
Grenzüberschreitende Biographien zwischen
Ost- und Mitteleuropa: Wirkung, Interaktion, Rezeption. - Frankfurt/M., 2009. - S.
255-283
1544. CASPER Birgit: Ost- und Westpreussen in den Kirchenbüchern von Apenrade und Sonderburg in Dänemark 17821938. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39
s. 383-404
1545. CHOJNOWSKI Zbigniew: Mazurskie miniatury biograficzne (ustalenia wstępne). Wiek XIX 2009 R. 2 s. 128-140. Sum.
1546. DERDOWSKI Krzysztof: Słownik
opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-1989. - Warszawa, 2008
Rec.: OSIŃSKI Krzysztof // In: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu. - Bydgoszcz, 2009. - S. 329335
1547. Das HEIRATSREGISTER des katholischen Kirchspiels St. Johannes Baptist zu
Gillau [Giławy] (Landkreis Allenstein) von
1898-1945 / bearb. v. Michael Bulitta. - Seeheim-Malchen: Selbstver. GeAGNO, 2009.
- 305 s.: il. - (Schriften der Genealogischen
Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg (GeAGNO); 20)
1548. KALLNISCHKIES Hans-Lothar:
Flüchtlinge des Siebenjährigen Krieges in den
116
Pomorze Wschodnie
Totenregistern der evangelischen Kirchen
Kaukehmen [Kaukiejmy] und Lappienen. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 329-340
1549. KICOWSKA Daniela Alicja: Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989). - Olsztyn: Wydaw. Uniw.
Warm.- Maz., 2009. - 186 s
1550. KOZŁOWSKI Edwin Franciszek:
Żyli i działali wśród nas: biografie zmarłych
działaczy PTTK województwa pomorskiego.
T. 4. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP, 2008. 48 s.: portr.
T. 3 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1455
1551. KRANZ Wilhelm: Ahnenreihensammlung des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2009 Bd. 31 s. 103-178
1552. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Życiorysy: Ukraińcy z operacji „Wisła” represjonowani na Warmii i Mazurach w latach
1947-1956: materiały biograficzne. - Olsztyn:
OBN, 2009. - 320 s. - ( Biblioteka Olsztyńska;
nr 56)
1553. ŁYSIAK Marian, PRZYBYSZEWSKI Kazimierz: Sylwetki lekarzy toruńskich
XIX i XX wieku: (biogramy i szkice biograficzne). - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009.
- 537 s.: portr. Sum.
1554. MATERIAŁY bio- i bibliograficzne członków wydziałów Towarzystwa [Naukowego w Toruniu]. Spraw. Tow. Nauk. Tor.
2008 [nr] 62 (dr. 2009) s. 36-60
1555. MAUTER Günter: Eheschliessungen im Standesamt Pomehrendorf [Pomorska Wieś], Kreis Elbing, 1874-1905. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 103-132
1556. NEH Siegfried W.: Die Anfänge der Sippe der Drochner im Herzogtum
Preussen und ihre spätere Ansiedlung in der
preussischen Grafschaft Tauroggen. Ostdt.
Familienkde 2008 Bd. 18 H. 1 s. 241-255
1557. [ORTSFAMILIENBUCH]
OFB
Stockheim [Stokowiec]: vollständige Aus-
[812]
wertung der Kirchenbücher 1772-1874: darüber hinaus eingearbeitet, aus sekundären
Quellen stammende, Personendaten vom 13.
Jh. bis 1945 / zsgest. u. bearb. v. Steffan Bruns.
- Plaidt: Cardamina-Verl. Breuel, 2009. - 732
s.: il., mapy. - (Deutsche Ortssippenbücher.
Reihe A; Bd. 529)
1558. PLEW Patrick: Ortsfamilienbuch
Heiligenwalde 1671-1874. - Bremen: Plew,
2009. - LXXIX, 554 s.: il., mapy
1559. PUFF Franz-Wilhelm: Familienbuch Schaustern [Szałstry] von 1848-1945:
Wisacker/Sawstern/Szalstre im Kirchspiel
Neu-Kockendorf/Nowe Kawkowo Kreis Allenstein/Olsztyn Ermland/Warmia. - Künzell: Selbstverl., 2009. - 440 s.
1560. REMBALSKI Tomasz: Piaszno
[pow. byt.]. - Bytów: Kurier, 2009. - 55 s.: il.
- (Szkice Historyczne Kaszubskich Gniazd
Rodowych; nr 2)
1561. REMBALSKI Tomasz: Studzienice
[pow. byt.]. - Bytów: Kurier S.C., 2009. - 68
s.: il., tab. - (Szkice Historyczne Kaszubskich
Gniazd Rodowych; nr 1). Bibliogr. s. 64-68
1562. SŁOWNIK biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie / oprac. Maria Fafińska [et al.].
- Wyd. 2. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2009. - 238 s.: portr.
1563. SŁOWNIK biograficzny służby
melioracyjnej województwa warmińsko-mazurskiego (1945-2005) / zesp. red. Zbigniew
Żerański [et al.]. - Olsztyn: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 2009. - 136 s., [30]
s. tabl.: portr.
1564. STRAUBEL Rolf: Biographisches
Handbuch der preussischen Verwaltungsund Justizbeamten 1740-1806/15. Tl. 1-2:
Biographien A-Z. - München: Saur, 2009. XIX, 604 s.; s. V, 606-1180. - (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu
Berlin; 85) (Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs; 7)
Rec.: BAHL Peter, Herold-Jahrb. N.F. 2009 Bd. 14
s. 278-282
[813]
Pomorze Wschodnie
1565. SZEWS Jerzy: Słownik biograficzny Ziemi Lubawskiej 1244-2008. T. 3. - Lubawa: Miejski Ośr. Kult., 2009. - 268, [1] s.:
il., portr.
T. 2 zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 1452
1566. VOGELSANG Ernst: Die Konfirmandenlisten des Kirchspiels Mohrungen
[Morąg] 1843-1864. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2009 Bd. 39 s. 189-296
1567. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK
Joanna: Niezwyczajni. - Olsztyn: Stud. Poligr. Komp. „SQL”, 2009. - 206, [2] s.: il., faks.,
portr.
117
demie der Wissenschaften in historischen
Portraits. - München, 2009. - S. 337-355: il.
Nauczyciel akademicki m.in. w Królewcu
1573. CHŁOSTA Jan: Największy między Warmiakami... Stud. Elbl. 2008 T. 9
s. 269-274
Ks. Walenty B a r c z e w s k i (1856-1928)
1574. BĄDKOWSKI Lech: Lech B ą d k o w s k i w wywiadach radiowych / zebr.
i oprac. Andrzej Busler. - Gdynia: Miejska
Bibl. Publ., 2009. - 79, [3] s.: il. + 1 CD-Rom.
- (Zeszyty Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gdyni; nr 3)
Reportaże o mieszkańcach Warmii i Mazur
—————
1568. KÜNSTLER-LANGNER Danuta:
A n n a Va s a (1568-1625), svensk kungadotter i Golub-Dobrzyń slottet och härskarinna i Brodnica slott. (Anna Vasa (15681625), Swedish princess at the Golub castle
and mistress in Brodnica). Barok 2007 [R. 14]
specialnummer s. 171-177. Sum.
1569. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Stanisław B a b i ń s k i [1948-2009]. Mies. Diec.
Pelpl. 2009 R. 18 z. 7/8 s. 483-484, portr.
1570. DZIĘCIELSKI Marek: Od Ericha
v. Zelewskiego do Ericha von dem B a c h a :
(na marginesie dyskusji o pochodzeniu generała SS i Policji). Cywilizacja i Polityka 2009
nr 7 s. 254-268
1575. BĄDKOWSKI Lech: Z rodzinnego
domu / rozm. Maria Mrozińska, Grzegorz
Fortuna. Pomerania 2009 nr 2 s. 19-22, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znaliśmy
1576. BORZYSZKOWSKI Józef: Lech
Bądkowski (1920-1984): żołnierz, pisarz
i obywatel - rzecznik Kaszubów i samorządnej Rzeczypospolitej. Rocz. Tor. 2009 [R.] 36
s. 269-300
1577. DOBOSZ-KINASZEWSKA Henryka: Lech Bądkowski [1920-1984]: życie na
huśtawce. Notes 2008 (dr. 2009) s. 129-143,
il., portr.
1578. KARC Janusz: Samorządny i dalekowzroczny. Pomerania 2009 nr 4 s. 10-11,
faks.
Art. nawiązuje do dyskusji toczącej się w prasie i Internecie
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1571. TAMMIKSAAR Erki: The contribution of Karl Ernst von B a e r [1792-1876]
to the study of ethnic minorities in the Russian Empire, 1819-1878 // In: Defining self:
essays on emergent identities in Russia: seventeenth to nineteenth centuries. - Helsinki,
2009. - S. 139-151
1579. KARGUL Michał: Kaszubi, Kociewiacy, Pomorzanie: w XXI-wiecznej recepcji
poglądów Lecha Bądkowskiego [1920-1984].
Teki Kociewskie 2009 z. 3 s. 16-30
Nauczyciel akademicki m.in. w Królewcu
1572. FUHRMANN Horst: Friedrich
B a e t h g e n (1890-1972): Besinnung und
Neuanfang // In: Denker, Forscher und Entdecker: eine Geschichte der Bayerischen Aka-
1580. KULAS Jan: Na ile myśl i spuścizna
Lecha Bądkowskiego [1920-1984] jest aktualna oraz może być atrakcyjna. Teki Kociewskie
2009 z. 3 s. 10-15
1581. LECH Bądkowski [1920-1984]: literatura i wartości / red. Daniel Kalinowski.
- Gdańsk: Inst. Kasz., 2009. - 210 s.: il.
118
Pomorze Wschodnie
1582. LECH Bądkowski w spuściźnie
Marii Boduszyńskiej-Borowikowej (19101992) / [wyd.] [Zenobia] Lidia Pszczółkowska. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 271-298
Zawiera wspomnienia M. Boduszyńskiej-Borowikowej o L. Bądkowskim oraz listy L. Bądkowskiego do M.
Boduszyńskiej-Borowikowej
1583. SAMP Wawrzyniec: „Dawaj gryfy,
gdzie tylko możesz...”. Pomerania 2009 nr 12
s. 45-46, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1584. SELLIN Jarosław: Wiara w Pomorze. Pomerania 2009 nr 11 s. 30-32, il.
Lech Bądkowski
1585. ŚP. KS. KANONIK Zdzisław
B e m b n i s t a [1929-2009]. Mies. Archidiec.
Gdań. 2009 R. 53 z. 7-9 s. 534-535
1586. POLEJOWSKI Karol: Brugia, Londyn, Paryż: przyczynek do dyplomatycznej
działalności burmistrza Elbląga Hartwiga B e t e k e . Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 4
s. 517-523
1587. ROSNOWSKA-MAZURKIEWICZ Anna, RACKA-PILSZAK Bogna: Maria B e t l e j e w s k a (1933-2008): dr n. med.,
p.o. kierownika Zakładu Ortodoncji AM
w Gdańsku w latach 1976-1999. Ann. Acad.
Medicae Gedan. 2009 T. 39 s. 235-236, portr.
1588. WILL Eva-Maria: Aus der Enkel-Perspektive: die Guttstädter Familie Johann [1884-1946] und Elisabeth B i s c h o f f
[1983-1976]. Rocz. Dobromiejski 2009 T. 3
s. 87-104
Toż w jęz. pol. pt.: Z perspektywy wnuczki: rodzina Johanna i Elisabeth Bischoff z Dobrego Miasta s. 105-127, il.
1589. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Mieczysław B l a d o w s k i [1957-2009]. Mies.
Diec. Pelpl. 2009 R. 18 z. 10 s. 660-661, portr.
1590. TYLICKI Jacek: Niderlandzkie korzenie rodziny van den B l o c k e . Biul. Hist.
Sztuki 2009 R. 71 nr 1/2 s. 191-200
W Gdańsku
MILLER O.: Bischof Augustinus Blu d au... = poz.
1134
[814]
1591. UNVERSCHMERZT: Johannes
B o b r o w s k i - Leben und Werk / Red. Dietmar Albrecht. - München, 2004
Rec.: SCHUSTER Frank M., Nordost-Arch. N.F. 2007
Bd. 16 (dr. 2009) s. 507-514
1592. ZEIT aus Schweigen: Johannes
Bobrowski - Leben und Werk / hrsg. v. Andreas Degen, Thomas Taterka. - München:
Meidenhauer, 2009. - 451 s.: il., mapy, faks.
- (Colloquia Baltica; 15)
Z treści: BUKAUSKAITĖ Dalia: Die Bibliothek des
Abiturienten Bobrowski: erstes Bücherverzeichnis aus
den Jahren 1936-1938 s. 15-42. - ALBRECHT Dietmar,
DEGEN Andreas: Bobrowskis Orte in Königsberg, an der
Memel und in Kurland: Dokumentation s. 43-66. - WALTER Axel E.: Bobrowskis Ostpreussen: die (Re-)Inszenierung eines leeren Raumes s. 155-169. - JOACHIMSTHALER Jürgen: „Litauische Lieder”: Bobrowskis lyrischer
Verzicht auf die Welt seiner Lyrik s. 171-185. - GAJDIS
Anna: „Anruf der Vorzeit”: zum Untergang der Prussen im Werk von Johannes Bobrowski und Alfred Brust
s. 197-206. - KATKUS Laurynas: Beidseits des Stroms:
Repräsentationen der Memel im Werk von Johannes
Bobrowski und in der modernen litauischen Literatur
s. 217-228. - MERCHIERS Dorle: Identität und Alterität:
Darstellung der Multikulturalität und der ethnischen Antagonismen in den Werken von Johannes Bobrowski und
Siegfried Lenz s. 255-265
1593. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Kazimierz B o c h e n e k [1927-2009]. Mies. Diec.
Pelpl. 2009 R. 18 z. 6 s. 434-435, portr.
1594. ARSZYŃSKI Marian: Prof. Hartmut B o o c k m a n n (1934-1998) w 10.
rocznicę śmierci. Stud. Zamkowe 2009 [T.] 3
s. 131-135, portr.
Historyk, badacz dziejów Prus i zakonu krzyżackiego
1595. BORZYSZKOWSKI Józef: Halina
B o r z y s z k o w s k a (1929-2008). Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 479-483
Pedagog
1596. HAŁAGIDA Igor: Greckokatolicki
kapłan ks. Włodzimierz B o z i u k (19131969) i jego skomplikowane losy w PRL.
Kom. Maz.- Warm. 2009 nr 3 s. 325-350,
portr. Zsfg.
Na Warmii i Mazurach
1597. ARSZYŃSKI Marian: B r o c h w i c z Zbigniew (1924-1992), konserwator
dzieł sztuki, prof. Uniw. Mikołaja Kopernika
[815]
Pomorze Wschodnie
w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa,
2009. - S. 16-17
1598. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Tadeusz Paweł B r y g m a n [19232009]. Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4
s. 167-170, portr.
1599. SZUBARCZYK Piotr: Anioł z Ravensbrück. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2009 nr
8/9 s. 159-161, portr.
Anna B u r d ó w n a , nauczycielka szkoły polskiej na
terenie Wolnego Miasta Gdańska
1600. ZIELIŃSKA Agnieszka: Wspomnienie o profesorze Stefanie C a c k o w s k i m [1927-2008]. Zap. Hist. 2009 T. 74 z.
3 s. 169-171
Toż zob.: Klio (Toruń) 2009 [nr] 12 s. 223-225
1601. JÄHNIG Bernhart: Alfred C a m m a n n [1909-2008]. Preussenland 2009 Jg.
47 H. 1 s. 24-25
Germanista, nauczyciel w Królewcu i Kwidzynie, badacz dziejów Pomorza
1602. PIERÓG Ireneusz: Florian Stanisław C e y n o w a [1817-1881]: życie i działalność. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2009. - 354 s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 326340
1603. DZISKO-WADAS
Grażyna:
C h l e b o w i c z Bogusław Leopold (19462001), technik budowlany [z Olsztyna] // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 23
1604. BORZYSZKOWSKI Józef: Helena
z Bruskich primo voto Bałachowska, secundo voto C h o m a n i o w a (1914-2007). Acta
Cassubiana 2009 T. 11 s. 470-478
Nauczycielka
1605. TRZOSKA Jerzy: Edmund C i e ś l a k (1922-2007). Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 123-132
Prof. w Inst. Hist. PAN w Gdańsku
1606. CISEWSKI Tomasz Marcin: Pomorski kupiec: na przykładzie Aleksandra
119
C i s e w s k i e g o (1877-1961). Kościerskie
Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 16-24, il.
1607. DZISKO-WADAS Grażyna: C u d o w s k i Krzysztof (1957-1993), konserwator mebli [z Olsztyna] // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3.
- Warszawa, 2009. - S. 26-27
1608. DZISKO-WADAS Grażyna: C z a j k o w s k i Witold (1927-2005), architekt // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 27-28
W Gdańsku i Olsztynie
1609. CISEWSKI Tomasz Marcin: Studia z dziejów rodu Złosz C z a p i e w s k i c h
z Osowa od XVIII do XX w. na podstawie
źródeł sądowych i metrykalnych. Zesz. Chojn.
2009 nr 24 s. 97-120, il.
1610. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Zygfryd
„Fred” D a s z k o w s k i (1942-2008). Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 187-189, il.
Muzyk z Kościerzyny
1611. KOPERKIEWICZ Arkadiusz: „A
kto dziś pamięta Arenda D i c k m a n a [15721627]...”?: poszukiwania grobu admirała Dickmana w bazylice Mariackiej w Gdańsku //
In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 2224 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 429-442: il. Zsfg.
1612. KORYTKO Andrzej: Sir George
D o u g l a s : szkocki żołnierz w szwedzkiej
służbie: przyczynek do biografii // In: Primum
vivere deinde philosophari: o ludziach czynu
w dziejach Europy Środkowej i Wschodniej.
- Toruń, 2009. - S. 91-98
1613. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. pastor
Franciszek D u d a (1932-2009). Warm.
Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 65-66
1614. DYBAŚ Bogusław: Scriptura franca: wśród niemieckich źródeł i historyków //
In: Moje Niemcy - moi Niemcy: odpominania polskie. - Poznań, 2009. - S. 415-425
Prof. dr hab. Bogusław D y b a ś , prac naukowy
UMK
120
Pomorze Wschodnie
[816]
1615. WOJTKOWSKI Julian: Śp. Eugeniusz D z i e w a ł t o w s k i - G i n t o w t : nestor olsztyńskich stomatologów odszedł na
wieczną wartę. Warm. Wiad. Archidiec. 2009
R. 64 nr 100 s. 71-72
1624. BOCHYŃSKI Jerzy: Zapomniany
kupiec i patriota Józef G a c k o w s k i [18771969]. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 915, il.
1616. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Józef
E m p e l [1935-2008]. Mies. Diec. Pelpl. 2009
R. 18 z. 1 s. 100-101, portr.
1625. GRUNT Stanisław: Śp. ks. Alfons
G a j d u s (20 XII 1917 - 29 IV 2009). Mies.
Diec. Pelpl. 2009 R. 18 z. 5 s. 350-351, portr.
1617. PSZCZÓŁKOWSKA Z[enobia]
Lidia: Irena Zofia F a b i a n i M a d e y s k a
(11 V 1911 - 21 XII 1990). Libri Gedan. 2007
T. 25 (dr. 2009) s. 261-274
1626. MARCIN Giersz (G e r s s ) [18081895]: człowiek z pogranicza / red. Zbigniew
Chojnowski. - Gołdap: Z bliska, 2009. - 196
s.: il., faks., portr. Zsfg.
Pracownik naukowy Biblioteki Gdańskiej PAN
1618. HÖFER-KIELBASSA Heike: Lebensläufe der Nachfahren des Kölmerehepaars Martin F a b r i t z (* um 1700) und
Anortha geb. Weissner aus dem Dorf Mnierzeiewen im masurischen Kirchspeil Rhein.
Bd. 1-2. - Braunschweig: Selbstverl., 2009. 444 s.; 420 s.: il.
1619. GIESZCZYŃSKI Witold, SACEWICZ Karol: Wspomnienie o profesorze Tadeuszu F i l i p k o w s k i m (1933-2009). Echa
Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 553-555, portr.
Z Kościerzyny
Z treści: CHOJNOWSKI Zbigniew: Od uznania do
niechęci: Marcin Gerss (Giersz) w niektórych opiniach
s. 9-20. - SŁOMA Jarosław: Marcin Giersz: przestrzeń,
w której wyrastał s. 21-25. - JASIŃSKI Grzegorz: Marcin
Giersz (1808-1895): zarys poglądów s. 27-41. - CHOJNOWSKI Zbigniew: Kultura mazurska w opowiastkach
Marcina Gerssa s. 43-60. - KRUK Erwin: Marcin Gerss
i jego mazurscy korespondenci (na przykładzie „Gazety
Leckiej”) s. 61-77. - CHOJNOWSKI Zbigniew: „Słowa do Czytelników” (przyczynek do biografii Marcina
Gerssa i wiedzy o „Kalendarzu Królewsko-Pruskim
Ewangelickim”) s. 79-89. - JASIŃSKI Grzegorz: List Marcina Gerssa do Józefa Ignacego Kraszewskiego s. 91-97.
- ŻÓŁTOWSKA-SIKORA Magdalena: Po obu stronach
lustra: Marcin Gerss jako pośrednik językowy s. 99-134.
- SZCZEŚNIAK Krystyna: Marcin Giersz i jego toruński
zbiór nazw s. 135-150
1620. BOBOWIK Alfons: Ksiądz Karol
F o x (1878-1953): pierwszy powojenny proboszcz w Ełku i Starych Juchach. Rocz. Ełcki
2008 T. 5 (dr. 2009) s. 172-173
1627. KNOPEK Jacek: Jan G i e r s z e w s k i (1885-1955): krzewiciel żeglarstwa
chojnicko-charzykowskiego // In: Edukacja
i wychowanie a żeglarstwo w warunkach regionalnych. - Toruń, 2009. - S. 236-242
1621. MOKRZECKI Lech: Andrzej
F r a n c k e n b e r g e r [1536-1590] autor
pierwszego statutu Gimnazjum Gdańskiego z roku 1568 // In: Orientacje i kierunki
w badaniach historyczno-pedagogicznych.
- Łódź, 2009. - S. 155-163
1628. DIRKS Renate: Ahnenliste der Geschwister Renate und Reinhard G i g g e aus
Rastenburg [pow. kętrz.]. Altpr. Geschl.- kde.
Familienarchiv 2009 Bd. 31 s. 13-76
1622. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. Roman
F r ą c z e k (1933-2009). Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 60-61
1623. GETKA Sylwia: Xaver F r o e l i c h
(1822-1898): życie i działalność naukowa.
Rocz. Grudz. 2009 T. 18 s. 271-279, faks.,
portr.
Grudziądzki urzędnik sądowy, historyk, krajoznawca i archiwista
1629. ŻUCHOWSKI Tadeusz J.: David G i l l y [1748-1808] und die Ostgebiete
Preussens // In: David Gilly [1748-1808]: Erneuerer der Baukultur. - Münster, 2008. - S.
61-78
1630. KORCZAK Katarzyna: Dzieci zawsze mają rację: Józef G o l e c - dotykanie
życiorysów. Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21 s. 113127, il.
Nauczyciel, działacz społeczny, biograf z Sopotu
[817]
Pomorze Wschodnie
1631. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Stanisław G o ł ą b e k [1939-2009]. Mies. Diec. Pelpl. 2009 R. 18 z. 7/8 s. 485-486, portr.
121
1632. WIŚNIEWSKI Zygmunt: Hipolit
G ó r s k i : nauczyciel szkoły w Starzynie w latach 1920-1934. Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 80-91
1640. OLIŃSKI Piotr: Der Dominikanermönch Wenzel (Martin Gruneweg) im
Spiegel seiner Memoiren // In: Kommunikation mit dem Ich: Signaturen der Selbstzeugnisforschung an europäischen Beispielen des
12. bis 16. Jahrhunderts. - Bochum, 2004. - S.
117-125
1633. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata: Celina G r a b o w s k a (1962-2005). Rocz. Olszt.
2009 T. 18 s. 461-464, il.
1641. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Alfons
G r z e n i a [1929-2009]. Mies. Diec. Pelpl.
2009 R. 18 z. 10 s. 658-659, portr.
Starszy kustosz Muz. Warmii i Mazur w Olsztynie
1634. DZISKO-WADAS Grażyna: G r a b o w s k i Jan Antoni (1882-1950), inż. technolog, pedagog, pisarz, naczelnik Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Olsztynie //
In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S.
45-46
1635. ESCH Arnold: Ferdinand G r e g o r o v i u s (1821-1891): Ewiges Rom: Stadtgeschichte als Weltgeschichte // In: Denker,
Forscher und Entdecker: eine Geschichte der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften
in historischen Portraits. - München, 2009.
- S. 149-162: il.
Pisarz i historyk m.in. w Królewcu
1636. HEIDE-BLOECH Ilse: Angaben
aus dem Nachlass von Olga G r o h n e r t
(1872-1947): mit Ergänzungen von späterer
Hand, korrigiert und vorgelegt. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2009 Bd. 31 s. 1-11
1637. KĘCIŃSKA-KACZMAREK Jowita: Ks. Franciszek G r u c z a [1911-1993]:
kapłan, literat i działacz społeczny. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr. 2009) s. 161-166
1638. BUES Almut: Dominikanin Martin G r u n e w e g (1652 - po 1615) i jego pamiętniki // In: Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej. - Kraków, 2009.
- S. 63-89
1642. ARSZYŃSKI Marian: G u i s e
Johann Michael (1796-1861), oficer wojsk
pruskich // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa,
2009. - S. 49
Prowadził inwentaryzcję założeń obronnych w Prusach Wsch. i Zach.
1643. GWIAZDA Joanna, GWIAZDA
Andrzej: Gwiazdozbiór w „Solidarności”:
Joanna i Andrzej G w i a z d o w i e w rozmowie z [...] / rozm. Remigiusz Okraska. - Łódź:
Obywatel, 2009. - 512 s., [28] s. tabl. + 1 DVD.
- (Biblioteka Obywatela; 1)
Płyta DVD zawiera: Obchody 25 rocznicy powstania
Pierwszej „Solidarności” 1980-2005
1644. SULEWSKA Renata: Till mina förfäder, mig själv, mina ättlingar: åminnelse
av familjen G y l l e n s t i e r n a i sankta Maria Kyrka i Gdańsk. (To our ancestors, to
ourselves...: the commemoration of the Gyllenstiernas family in Our Lady’s church in
Gdańsk). Barok 2007 [R. 14] specialnummer
s. 179-202, il. Sum.
1645. PIWEK Aleksander: Jadwiga H a b e l a (1924-2007). Rocz. Gdań. 2007/2008 T.
67/68 (dr. 2009) s. 145-149
Historyk architektury na Polit. Gdań.
1646. ZAWILSKI Andrzej: Janusz H a j d u n [1935-2008]: wyobraźnia, intuicja, talent w służbie teatru i filmu. Rocz. Sopocki
2009 [T.] 21 s. 14-28, il.
Gdyński muzyk i kompozytor
1639. GAUNT David: Grunewegs multicultural world // In: Martin Gruneweg (1562
- nach 1615): ein europäischer Lebensweg. Wiesbaden, 2009. - S. 11-21
1647. TYLICKI Jacek: Hermann H a n ,
Holender z Gdańska. Biul. Hist. Sztuki 2009
R. 71 nr 1/2 s. 201-204, il.
122
Pomorze Wschodnie
1648. ZACHARIAS Rainer: Prof. Dr.
Friedrich Jakob H e i d e n h a i n (1845-1912):
königlich-preussischer Gymnasialoberlehrer
in Marienwerde, Strasburg und Marienburg.
Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 37-50, il.
1649. PIEŃKOWSKA-KMIECIK Wioleta: Berthold Frantz H e l l i n g r a t h [18771954]: gdański akwaforcista. Spotk. z Zabyt.
2008 [R.] 32 nr 4 s. 34-35, il.
1650. JÄHNIG Bernhart: Friedrich-Wilhelm H e n n i n g [1931-2008]. Preussenland
2009 Jg. 47 H. 2 s. 63-65
Prawnik, badacz m.in. Prus Wsch.
1651. KAWSKA-TATARA
Sylwia,
HOFFMANN Mirosław J.: Waldemar H e y m
[1883-1967]: kwidzyński muzealnik, etnograf
i archeolog: w czterdziestolecie śmierci // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 399-414: il. Zsfg.
1652. BIELIŃSKI Bogdan K.: Wielopokoleniowa ziemiańska familia H i l l a r z Kociewia. - Gdańsk: Wydaw. POMORSSSAP,
2009. - 56 s.
1653. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. proboszcz Piotr H i r s z [1962-2009]. Tor.
Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4 s. 165-167,
portr.
1654. WOJTYLAK Szymon: Maria H r a b o w s k a (1936-2008): profesor, kierownik
Samodzielnej Pracowni Patomorfologii Klinicznej Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Gdańsku w latach 1981-2006.
Ann. Acad. Medicae Gedan. 2009 T. 39 s. 239240, portr.
[818]
ność regionalna i genealogiczna. - Chojnice:
Ofic. Wydaw. Mirosław Wrocławski, 2009.
- 313, [1] s.: il. Bibliogr. s. 169-173
Z Chojnic
1657. BAGDONAVIČIUS
Vaclovas:
Martynas J a n k u s ir Vydūnas: bendrumai
ir skirtybės. (Martynas Jankus and Vydūnas:
commolities and differences). Knygotyra
2009 T. 52 s. 90-106. Sum. Zsfg.
1658. KAUNAS
Domas:
Martyno
Jankaus [1858-1946] leidybinė veikla ir vaidmuo kultūriniame ir politiniame sąjūdyje.
(Martynas Jankus’ activity and role in Lithuanian cultural and civil movement). Knygotyra 2009 T. 52 s. 7-37. Sum.
1659. KLEIN Manfred: Martynas Jankus
ir Vokietijos reichas. (Martynas Jankus and
the German Reich). Knygotyra 2009 T. 52
s. 38-58. Sum.
1660. KŠANIENĖ Daiva: Martyno
Jankaus indėlis į Mažosios Lietuvos muzikinę
kultūrą. (Martynas Jankus: contribution to
the musical culture of Lithuania Minor).
Knygotyra 2009 T. 52 s. 59-69. Sum.
1661. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Chrystian Ignacy J e r e c z e k (1872-1939): człowiek oddany pracy i ojczyźnie. Kościerskie
Zesz. Muz. 2009 [nr] 3 s. 41-44, il., portr.
Działacz społeczny z Kościerzyny
1662. LEON J e ś m a n o w i c z (19141989) we wspomnieniach współpracowników
i przyjaciół / oprac. Helena Maniakowska. Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009. - 185, [1]
s.: il., portr.
1655. ICHNOWSKA Katarzyna: Maksymilian I c h n o w s k i [1909-1974]: z pozoru
nieznany uczeń i pedagog chojnickiej Alma
Mater. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2009 nr 5
s. 99-116, portr.
1663. SZTEINKE Anzelm Janusz, BRZUSZEK Salezy Bogdan: Dominik Norbert K a b a t t e k OFM (1935-2004) duszpasterz portowców w Gdańsku - Nowym Porcie w latach
1980-1989 // In: Wkład OO. Franciszkanów
w dziedzictwo ziemi chełmskiej. - Chełm,
2009. - S. 108-131
1656. ICHNOWSKA Katarzyna: Maksymilian Ichnowski: życie, twórczość, działal-
1664. BANYTĖ-ROWELL Rasa, BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: Marian K a -
[819]
Pomorze Wschodnie
c z y ń s k i (1932 12 04 - 2007 10 17). Liet.
Archeol. 2008 T. 33 s. 209-211, il.
Archeolog, bałtoznawca
1665. BOBOWIK Alfons: Michał K a j k a [1858-1940] w powojennej historii Ełku
i powiatu ełckiego. Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr.
2009) s. 115-120
1666. JASIŃSKI Janusz: Michał Kajka
1858-1940: życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze. - Ełk, 2008
Rec.: JAROSIŃSKI Dariusz, Znad Pisy 2008/2009
nr 17/18 s. 311-314. - KRZEMIŃSKI Tomasz, Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 2 s. 131-133
1667. KALEMBKA Sławomir: Na toruńskiej uczelni: koledzy i profesorowie // In:
Historia, archiwistyka, informacja naukowa:
prace dedykowane profesorowi Bohdanowi
Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 39-50
Wspomnienia prof. dr. hab. Sławomira K a l e m b k i
1668. KALEMBKA Sławomir: Urywki
wspomnień... - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 383 s.: il.
Wspomnienia prof. historii UMK
1669. KARPUS Zbigniew, KLIMECKI
Michał: Sławomir Kalembka (1936-2009).
Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2009 T. 46 s. 303304
1670. PRZYWUSKA Aniela: Wspomnienie o księdzu Janie K a m u l s k i m proboszczu parafii Boręty: (12.02.1883 - 7.10.1945).
Univ. Gedan. 2009 R. 21 nr 1/2 s. 61-74, il.
Sum.
1671. SŁOMA Jarosław: Śladami Immanuela Kant a // In: Immanuel Kant: prekursor idei zjednoczenia. - Gołdap, 2004. - S.
9-30: il.
123
nicach. Chojn. Biul. Inf. „Filomata” 2009 nr 5
s. 92-95
1674. OSTROWSKI Kazimierz: Spadkobierca idei Mestwina: 70. rocznica śmierci
Karnowskiego. Pomerania 2009 nr 10 s. 2529, il., faks., portr.
1675. WIELKI Kaszuba z Czarnowa: 70
rocznica śmierci Jana Karnowskiego [18861939]. Kluka 2009 s. 3-8, portr.
1676. MICHALSKA Barbara: Halina
Maria K e f e r s t e i n (1929-2003). Rocz.
Olszt. 2009 T. 18 s. 454-460, portr.
Kierownik Biblioteki Muz. Mazurskiego w Olsztynie
1677. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Wojciech
K ę t r z y ń s k i [1838-1918] a Giżycko. Masovia 2009 T. 12 s. 27-39
1678. IGNACY K l u k o w s k i (19081978): malarz i konserwator Gdańska / red.
Wojciech Zmorzyński. - Gdańsk: Muz. Hist.
Miasta Gdań., 2009. - 80 s.: il., faks., portr.
Zawiera: ZMORZYŃSKI Wojciech: Ignacy Klukowski: artysta malarz s. 5-15. - SZTYKIEL Ewa: Ignacy Klukowski jako konserwator zabytków s. 17-20.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1679. MEINDL Ralf: Ostpreussens Gauleiter: Erich K o c h - eine politische Biographie. - Osnabrück, 2007
Rec.: LEHNSTAEDT Stephan, H-Net Reviews 2009
[dok. elektron.] http://www.h-net.org/reviews/showrev.
php?id=24204. - TILITZKI Christian, Jahrb. f. d. Gesch.
Mittel- u. Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 440-443
1680. KOEDING Wolfram v.: Ahnenliste
der Familie von K o e d i n g . Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2009 Bd. 31 s. 77-102
Rodzina w Prusach Wsch.
Dot. pobytów I. Kanta w Gołdapi
1672. IWICKI Zygmunt: Niewyniesiony na ołtarze: ks. Ernst K a r b a u m (18911940). Pomerania 2009 nr 12 s. 37-38, il.
1673. JARUSZEWSKA Alina, JARUSZEWSKI Kazimierz: Jan K a r n o w s k i
[1886-1939]: spadkobierca Mestwina w Choj-
1681. KORNELUK Jaromir: Franciszek
K o k o t : przypadki tenora [Opery Bałtyckiej].
Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21 s. 155-163, il.
1682. HALICKI Krzysztof: Ks. Paweł
K o n i t z e r (1876-1942). Rocz. Grudz. 2009
T. 18 s. 289-291
Proboszcz w Świeciu w l. 1911-1939
124
Pomorze Wschodnie
1683. BORAWSKA Teresa: Nicolaus
Copernicus [Mikołaj K o p e r n i k ] und die
Welt seiner Bücher // In: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa: Wirkung, Interaktion, Rezeption.
- Frankfurt/M., 2009. - S. 179-207
1684. JEZIERSKI Jacek: Podsumowanie
badań nad odkryciem i nad identyfikacją
grobu Mikołaja Kopernika. Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 104 s. 59-62
1685. KASPAREK Danuta, KASPAREK
Norbert: Przyczynek do dyskusji o narodowości Kopernika w pierwszej połowie XIX
wieku // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi
Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009.
- S. 61-68
1686. KOKOWSKI Michał: Różne oblicza Mikołaja Kopernika: spotkania z historią
interpretacji. - Warszawa: Inst. Hist. Nauki
PAN; Kraków: PAU, 2009. - 675 s.: il., portr.
Bibliogr. s. 501-623. Sum.
1687. KOPERNIK Mikołaj: Pisma pomniejsze / do dr. przyg. Tadeusz Bieńkowski
[et al.]; przedm. i red. nauk. Andrzej Wyczański. - Warszawa, 2007
Rec.: SKOLIMOWSKA Anna, Stud. Źródłoznawcze
2009 [T.] 47 s. 271-274
1688. MIKULSKI Krzysztof: Mikołaj
Kopernik: życie i działalność. - Toruń: Muz.
Okr., 2009. - 60, [4] s.: il., portr.
Toż w jęz. ang.: Nicolaus Copernicus: life and work.
- Toruń, 2009. - 60, [4] s.: il., portr. - toż w jęz niem.: Nicolaus Copernicus: Leben und Wirken. - Toruń, 2009.
- 66, [2] s.: il., portr.
1689. REPCHECK Jack: Sekret Kopernika: jak się zaczęła rewolucja naukowa. - Poznań, 2008
Rec.: BOGDAN Danuta, Kom. Maz.- Warm. 2009 nr
3 s. 440-444
1690. SADOWSKI Piotr: Prawno-społeczna działalność Mikołaja Kopernika. Opol.
Stud. Admin.- Prawne 2007 [T.] 4 s. 177-187.
Sum.
[820]
1691. KASYNA Wojciech: Śp. ksiądz
Henryk K o w a l s k i [1937-2009]. Mies. Diec.
Pelpl. 2009 R. 18 z. 4 s. 303-304, portr.
1692. ŚCIEPURO Andrzej: Twórczość
witrażowa Władysława K o z i o ł a // In:
Witraże w obiektach zabytkowych: między
konserwacją a sztuką współczesną. - Kraków,
2009. - S. 251-253: il.
1693. SZUMIŁ Halina Irena: Zofia Maria K r a t o c h w i l (1909-2007). Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 114-118
Nauczycielka, historyk, genealog
1694. WYKOWSKI Bogumił: Ks. Kazimierz K r e p s z t u l [1911-1983]: budowniczy plebanii w Parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Pasymiu. Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 103 s. 151-165
1695. FLINIK Joanna: Christian Graf von
K r o c k o w s Begegnungen mit der „verlorenen” Heimat // In: In gebrochener Synthese:
Beiträge zur Literatur, Kultur und Sprache.
Bd. 1. - Słupsk, 2009. - S. 251-258
1696. SZORC Alojzy: Marcin K r o m e r
(1512-1589): dyplomata i znawca spraw pruskich // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi
Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009.
- S. 99-112
1697. KRYZEMINSKI Manfred J.: Ahnenliste der Familie K r y z e m i n s k i . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2009 Bd. 31
s. 179-212
Rodzina w Prusach Wsch.
Zawiera także: Informationen zur Familie Rossen
s. 210-212
1698. OGLĘDZKI Artur: Śp. ks. kan.
Leszek K u c z y ń s k i (1955-2009). Warm.
Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 64-65
1699. KRZEMIŃSKI Tomasz: Polityk
dwóch epok: Wiktor K u l e r s k i (18651935). - Toruń, 2008
Rec.: ROMANOW Andrzej, Acta Cassubiana 2009
T. 11 s. 337-340
[821]
Pomorze Wschodnie
1700. KLUK Iwona Beata: Karl Friedrich K u n z (1904-1969), twórca subtelnych
akwarel. Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 67-85, il.
Sum. Zsfg.
Malarz z Książnika, pow. ostródz.
1701. PRUSIŃSKA Grażyna: Anna
Ku n z e n d o r f - S a mu l ow s k a
(19332007). Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 469-474, il.
Kierownik Działu Sztuki w Muz. Warmii i Mazur
w Olsztynie
1702. FRIEDRICH Jacek: Kw a ś n y
Zdzisław (1919-1979), architekt, miejski
konserwator zabytków w Gdańsku // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 72-73
1703. KOSMAN Marceli: Slavist, medyjavist, poligistoryk: da 90-goddzja Gerarda
Ljabudy [L a b u d y ]. Belaruski Gist. Agljad
2005 T. 12 sš. 1/2 s. 190-209
1704. LINKNER Tadeusz: Prozatorska
twórczość Romana L a n d o w s k i e g o . Kociew. Mag. Region. 2009 R. 24 nr 1 s. 42-44
1705. McNAMARA Paul: Sean L e s t e r
[1888-1959], Poland and the Nazi takeover
of Danzig. - Dublin: Irish Acad. Press, 2009.
- XV, 255 s.
1706. [KSIĄDZ] ks. proboszcz Ryszard
L e w a r s k i [1949-2009]. Mies. Archidiec.
Gdań. 2009 R. 53 z. 4-6 s. 348-350
1707. HELMS Simon: L u t h e r v o n
B r a u n s c h w e i g [1274-1335]: der Deutsche Orden in Preussen zwischen Krise und
Stabilisierung und das Wirken eines Fürsten
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
- Marburg: Elwert, 2009. - VII, 215, [1] s.,
[8] s. tabl.: il. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; Bd. 67). Bibliogr. s. 189-207
1708. KOT Tomasz: Ty, Łapin, pisz...
Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21 s. 177-179, il.,
portr.
Sopocki publicysta, dziennikarz, autor tekstów piosenek, Konrad Ł api n (1915-2009)
125
1709. JĘDRZYŃSKI Zefiryn: Ł ę g o w s k i Józef (1852-1930), nauczyciel, dziennikarz, badacz literatury polskiej i kaszubskiej,
organizator szkolnictwa polskiego na Pomorzu // In: Słownik badaczy literatury polskiej.
T. 10. - Łódź, 2009. - S. 186-188
1710. WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan:
„Prawdy więc naprzód nam trzeba, a prawdą
zwyciężym: credo polityczne ziemianina i pozytywisty pomorskiego Ignacego Ł y s k o w s k i e g o (1820-1886) // In: Na drogach do
niepodległości: inicjatywy obywatelskie Polaków w XIX i na początku XX w. - Warszawa,
2009. - S. 157-166
1711. ŁUDZIK Jerzy: Jan Antoni M a c h u t (1937-2006). Kościerskie Zesz. Muz.
2009 [nr] 3 s. 190-193, il., portr.
Działacz społeczny z Kościerzyny
1712. CHRZANOWSKI Tadeusz: M a c u r Kazimierz (1915-2001), architekt [w
Gdańsku] // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa,
2009. - S. 85-86
1713. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. Paweł
M a j c h e r (1916-2009). Warm. Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 61-63
1714. PSZCZÓŁKOWSKA Z[enobia]
Lidia: Damroka Pelagia M a j k o w s k a (14
VIII 1922 - 6 VIII 1979): w trzydziestą rocznicę śmierci. Libri Gedan. 2007 T. 25 (dr.
2009) s. 275-278
Kustosz dyplomowany Biblioteki Gdańskiej PAN
1715. MAKURAT
Iwona:
Żëcé
i ùtwórstwò Aleksandra M a j k ò w s c z é g ò
[1876-1938] z cëskã na „Kòscelnégò” / Jiwóna
Makùrôt. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3
s. 182-186
1716. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Doktor Jadwiga M a j o w a (3 lipca 1933 - 16
lutego 2009). Stud. z Filol. Pol. i Słow. 2009
[T.] 44 s. 17-18, portr.
Językoznawca, autorka prac o kaszubszczyźnie
126
Pomorze Wschodnie
[822]
1717. STARCZEWSKI Robert: M a l e c h i ń s c y z Malechina (Malachina): linia
rodziny z parafii czerskiej w XVIII i początku
XIX. Zesz. Chojn. 2009 nr 24 s. 90-96
1725. BERENDT Grzegorz: Stanisław
M i k o s (1927-2006). Rocz. Gdań. 2007/2008
T. 67/68 (dr. 2009) s. 109-111
1718. POLAK Wojciech, BIAŁKOWSKI
Michał: Uczony - mistrz - Europejczyk [Janusz M a ł ł e k ]. Gdań. Rocz. Ewang. 2009
Vol. 3 s. 171-173, il.
1726. PLASSMANN Engelbert: Fritz
M i l k a u [1859-1934] zum Gedächtnis. Zs. f.
Bibliothekswesen 2009 Jg. 56 H. 5 s. 251-261
1719. JASIŃSKI Grzegorz: Bernhard
M a x i n (1928-2009): badacz południowych
Mazur. Rocz. Mazur. 2009 T. 13 s. 235-238, il.
1720. [KSIĄDZ] ks. Piotr Andrzej M a z u r [1971-2009]. Mies. Archidiec. Gdań.
2009 R. 53 z. 4-6 s. 354-357
1721. GIESE Simone: Johannes Messenius, ein schwedischer Gelehrter im Konflikt
mit überkommenen Traditionen // In: Frühneuzeitliche Universitätskulturen: kulturhistorische Perspektiven auf die Hochschulen
in Europa. - Köln, 2009. - S. 223-244
1722. MIEGEL Agnes: Als wir uns fanden, Schwester, wie waren wir jung: Agnes
M i e g e l [1879-1964] an Lulu von Strauss
und Torney [1873-1956]: Briefe 1901 bis
1922 / hrsg. v Marianne Kopp, Ulf Diederichs. - Augsburg: MaroVerl., 2009. - 335, [1]
s.: il., portr.
1723. RYSZARD M i e n i c k i (18861956): archiwista i historyk / red. Waldemar
Chorążyczewski, Robert Degen. - Toruń:
Wydaw. Nauk. UMK, 2009. - 129 s.
Z treści: MIENICKI Harald: List do uczestników
konferencji „Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista
i historyk” s. 11-12. - PIASEK Wojciech: Ryszard Mienicki i toruńska społeczność historyków w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych s. 37-48. - KEMPA Tomasz: Ryszard Mienicki jako
badacz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego s. 49-65.
- DEGEN Robert: Myśl archiwalna Ryszarda Mienickiego
s. 67-88. - RYSZEWSKI Bohdan: Ryszard Mienicki jako
profesor s. 89-97. - ŻYTKOWICZ Leonid: Profesor Mienicki - jakim Go znałem s. 99-111
1724. DUDA Daniel: Komandor Stanisław Artur M i e s z k o w s k i (17 VI 1903-16
XII 1952). Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 130-133,
portr.
Historyk, prof. Uniw. Gdań.
Filolog klasyczny, m.in. bibliotekarz w Królewcu,
dyr. Bibl. Uniw. w Greifswaldzie
1727. CZERNIAKOWSKA Ewa: Bernard
Zygmunt M i l s k i (1856-1926) jako obrońca
języka polskiego w Gdańsku (w 50. rocznicę
urodzin) // In: Polonistyczne drobiazgi językoznawcze. - Gdańsk, 2009. - S. 148-153
1728. MIOTK Andrzej: Z moji tatczëznë:
dzieje M i o t k ó w z Olszowego Błota. - Olsztyn: Studio Poligr. Komputerowej „SQL”,
2009. - 319 s., [16] s. tabl.: il. Bibliogr. s. 303307
1729. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Feliks M i s z e w s k i [1934-2009].
Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4 s. 173-176,
portr.
1730. KOPERSKA Joanna: Józef M i s z e w s k i (1930-2000): twórca chojnickiego
WOPR // In: Edukacja i wychowanie a żeglarstwo w warunkach regionalnych. - Toruń, 2009. - S. 230-235
1731. DUDA
Daniel:
Kontradmirał Tadeusz M o r g e n s t e r n - P o d j a z d
(1.11.1895-5.10.1973). Zap. Puckie 2009 nr 8
s. 120-127, il.
1732. KARDAS Mariusz: Ksiądz Władysław Antoni M o s i ń s k i [1870-1944]:
proboszcz pomorskich kresów. Rydwan 2009
[nr] 1(4) s. 34-39, il.
Proboszcz w Wielkim Łęcku, pow. działdowski
1733. ŁAPICZ Czesław: Toruński etap
drogi naukowej profesora Leszka Moszyńskiego [1928-2006] // In: Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich / L. Moszyński. - Poznań, 2009. - S. 26-36
[823]
Pomorze Wschodnie
1734. MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata
gdańskie (1964-1998) // In: Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich / L. Moszyński. - Poznań, 2009. - S. 115-146
Toż zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 1402
1735. MOSZYŃSKI Leszek: Moje lata
toruńskie (1955-1973) // In: Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich / L. Moszyński. - Poznań, 2009. - S. 101-114
Toż zob. bibliogr. za 1996 r. poz. 655
127
1742. BOBOWIK Alfons: Jerzy N i e m c z y k (1937-2003): nauczyciel z powołania.
Rocz. Ełcki 2008 T. 5 (dr. 2009) s. 177-178,
portr.
W Ełku
1743. BIOLIK Maria: Profesor Kazimierz
N i t s c h : życie i dzieła [1874-1958]. Pr. Językozn. / Uniw. Warm.- Maz. 2009 Z. 11 s. 209212. Sum.
Językoznawca
1736. ZAGÓRSKI Zygmunt: Leszek
M o s z y ń s k i [1928-2006]: człowiek i uczony // In: Przeszłość i teraźniejszość języków
słowiańskich / L. Moszyński. - Poznań, 2009.
- S. 19-25
1744. BACZEWSKA Danuta: To był brat
mojego dziadka...: Franciszek N o w a k (2
XII 1897 - 15 X 1939). Rydwan 2009 [nr] 1(4)
s. 122-126, il.
1737. WIELGOSZEWSKI
Wojciech:
Duchowni diecezji chełmińskiej (35): powstaniec, sybirak, duszpasterz. Chojn. Biul.
Inf. „Filomata” 2009 nr 5 s. 89-91, portr.
1745. STOLPIAK Barbara: Profesor Jerzy O l c z a k (31 VII 1929 - 11 V 2007). Fol.
Praehist. Posnan. 2009 T. 15 s. 457-459, portr.
Ks. Antoni M u c h o w s k i (1842-1915); przedr.
z Niedziela (wyd. Tor.) 2009 R. 52 nr 7
1738. SZEFER Piotr: Michał N a b r z y s k i (1928-2008): profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki w katedrze i Zakładzie
Bromatologii AM w Gdańsku w latach 19621999, p.o. Kierownika Katedry i Zakładu
Chemii Analitycznej AM w latach 19871989. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2009 T. 39
s. 249-250, portr.
1739. NARĘBSKI Lech: N a r ę b s k i Stefan (1892-1966), architekt, wojewódzki konserwator zabytków w Toruniu // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 94-97
1740. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
proboszcz Stefan N a w o t k a [1937-2009].
Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4 s. 162-165,
il.
1741. SACHSSE Alfred: Der Wirtschaftsinspektor Eugen N e r g e r [1876-1955] in
Neulanghorst / Westpreussen. Westpr.- Jahrb.
2009 Bd. 59 s. 93-101, il., faks., portr.
Dyrektor Miejskiej Kasy Oszczędności w Starogardzie Gdańskim
1746. GRÜNHEID Fabian: Die „von
O p p e n k o w s k i s ”: eine ermländische
Adelsfamilie auf ihrem Weg zur eigenen
Identität. - Konz: Gymnasium Konz, 2009. 43, 16 s.: il., mapy
1747. WRONISZEWSKI Jan: Jan P a k u l s k i (21 X 1941 - 28 I 2008). Rocz. Grudz.
2009 T. 18 s. 297-299
1748. ŚP. KS. KANONIK dr Józef P a n e r
[1939-2009]. Mies. Archidiec. Gdań. 2009 R.
53 z. 4-6 s. 357-361
1749. SKOKOWSKI Jan: Zbigniew Eugeniusz P a p l i ń s k i (1922-2008): profesor
zwyczajny, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Gdańsku w latach 1980-1992. Ann. Acad. Medicae Gedan.
2009 T. 39 s. 263-267, portr.
1750. PETHE Aleksandra: „Gdy zabłyśnie to, co ledwo przeczuwamy...”: ks. Janusz
St. P a s i e r b [1929-1993] - twórca czasu otwartego. Rudzki Rocz. Muzealny 2009 nr 11
s. 132-142
128
Pomorze Wschodnie
1751. MAĆKIEWICZ Jolanta, KREFT
Jan, MAJEWSKI Józef: Profesor Wiktor
P e p l i ń s k i // In: Media, biznes, kultura. Gdańsk, 2009. - S. 5-7
Acc.: Wykaz publikacji profesora Wiktora Peplińskiego s. 8-13
1752. MUZALEWSKA-ALEXANDROWICZ Hanna, TUBAJA Roman: Marian
P i e c i u k i e w i c z [1904-1983]: życie i działalność. Mat. Muz. Etnogr. w Tor. 2009 nr 1
s. 21-27
[824]
1761. ARSZYŃSKI Marian: Q u a s t
Alexander Ferdinand Wilhelm Robert, von
(1807-1877), architekt, badacz architektury,
pierwszy państwowy konserwator zabytków
Królestwa Pruskiego // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3.
- Warszawa, 2009. - S. 113-114
1762. HAFTKA Mieczysław: Henryk
R a c z y n i e w s k i (1923-1992). Stud. Zamkowe 2009 [T.] 3 s. 125-130, portr.
Od 1957 r. w Toruniu, pracownik Muz. Etnogr.
Woj. konserwator zabytków w Gdańsku, pierwszy
dyr. Muz. Zamkowego w Malborku
1753. TRAPSZYC Artur: Działalność
Mariana Pieciukiewicza [1904-1983] jako
etnografa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Mat. Muz. Etnogr. w Tor. 2009 nr 1
s. 77-85
1763. BOBOWIK Alfons: Władysława
R a t a j (1898-1981): symbol polskiego trwania i walki na Mazurach. Rocz. Ełcki 2008 T. 5
(dr. 2009) s. 174-176, portr.
1754. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Gerard
P i e s i k [1940-2009]. Mies. Diec. Pelpl. 2009
R. 18 z. 1 s. 102-103, portr.
1755. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Prus P i p i n [?-1232?]. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10
s. 49-55. Sum.
1756. PORĘBA Stanisław: Stanisława
Tomasza P i s a r z e w s k a (1857-1941). Rocz.
Grudz. 2009 T. 18 s. 281-287, faks., portr.
Nauczycielka w Miejskim Gimnazjum Żeńskim
w Grudziądzu
1757. DUDA Daniel: Komandor Eugeniusz Józef Stanisław P ł a w s k i (1895-1972).
Zap. Puckie 2009 nr 8 s. 112-120, il.
1758. OGLĘDZKI Artur: Śp. ks. prał.
Tadeusz P o l k o w s k i (1930-2008). Warm.
Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 58-59
1759. PREUSCHHOF Eckhard: Die
P r e u s c h o f f -Familien aus Ostpreussen:
neue Erkenntnisse durch Analysen Y-chromosomaler DNA. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2009 Bd. 39 s. 355-368
1760. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Mieczysław P r i e b e [1922-2009]. Mies. Diec.
Pelpl. 2009 R. 18 z. 12 s. 769-770
1764. MIKULSKI Krzysztof: Von Westfalen nach Preussen: die Wurzeln des mittelalterlichen Thorner Patriziats (am Beispiel
der Familie R e b b e r ) // In: Grenzüberschreitende Biographien zwischen Ost- und
Mitteleuropa: Wirkung, Interaktion, Rezeption. - Frankfurt/M., 2009. - S. 345-351
1765. GOJNY Jürgen: Max R e i m a n n
[1898-1977]: ein Kommunist aus Elbing.
Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 119-135
1766. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp.
ks. prałat Stefan Tomasz R e j e w s k i [19292009]. Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4
s. 170-172, portr.
1767. KRIEGSEISEN
Jacek:
Irena
R e m b o w s k a (1924-2008). Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 151-153
Historyk sztuki w Gdańsku
1768. CHŁOSTA Jan: Ksiądz Wojciech
R o g a c z e w s k i [1888-1944] na tle polskich
działań narodowych na Mazurach i we Francji. Stud. Elbl. 2007 T. 8 s. 309-314
1769. CHOLCHA Sławomir: Stawiający na jedną kartę: 40. rocznica śmierci Jana
R o m p s k i e g o [1913-1969]. Pomerania
2009 nr 12 s. 39-44, il., faks., portr.
[825]
Pomorze Wschodnie
1770. ROMPSKI Jan: Dramaty kaszubskie / oprac., wst. i przyp. Adela Kuik-Kalinowska, Daniel Kalinowski, Jerzy Treder.
- Wejherowo: Muz. Piśmien. i Muzyki Kasz.Pom., 2009. - 919, [1] s.: il., faks., portr. - (Biblioteka Pisarzy Kaszubskich; T. 4)
Z treści: KALINOWSKI Daniel: Dramaty Jana
Rompskiego: tematy, idee, techniki s. 5-44. - KUIKKA
LINOWSKA Adela: Walory artystyczne dramaturgii Jana
Rompskiego s. 45-60. - TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna
dramatów Jana Rompskiego s. 61-118
1771. OBREMSKI Krzysztof: Jakub Kazimierz R u b i n k o w s k i [1668-1749]: dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza. - Warszawa, 2008
Rec.: PORAZINSKI Jarosław, Klio (Toruń) 2009 [nr]
12 s. 186-193
1772. MARZEC Kazimierz: Wspomnienie o ks. Hugonie R u c h n i e w i c z u [19021939] i jego najbliższych. Kościerskie Zesz.
Muz. 2009 [nr] 3 s. 81-87, il.
Proboszcz kościoła Św. Trójcy w Kościerzynie
1773. OGLĘDZKI Artur: Śp. ks. kan.
Mieczysław R u r k a (1941-2008). Warm.
Wiad. Archidiec. 2009 R. 64 nr 99 s. 57-58
1774. JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja: Profesor Bohdan R y s z e w s k i :
dyrektor Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie // In: Historia,
archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 31-33
1775. ŚWIGOŃ Marzena: Profesor Bohdan Stanisław Ryszewski: o życiu, pracy i promowaniu prac doktorskich // In: Historia,
archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 13-20
1776. ŻEGLIŃSKA Anna: Profesor
Bohdan Ryszewski: jubileuszowe refleksje
uczniów o Mistrzu // In: Historia, archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane
profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 21-24
129
1777. BREZA Edward: Ewa R z e t e l s k a - F e l e s z k o (1932-2009). Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 494-497
Językoznawca
1778. CIEŚLIKOWA Aleksandra, MALEC Maria: Ewa Rzetelska-Feleszko (14 V
1932 - 22 II 2009). Onomastica 2008/2009 R.
53 (dr. 2009) s. 5-8, portr.
1779. CZOPEK-KOPCIUCH
Barbara: Profesor Ewa Rzetelska-Feleszko (19322009). Biul. Pol. Tow. Językoz. 2009 z. 65 s. 3740, portr.
1780. ZIENIUKOWA Jadwiga: Profesor
Ewa Rzetelska-Feleszko (14 maja 1932 - 22
lutego 2009). Stud. z Filol. Pol. i Słow. 2009
[T.] 44 s. 31-39, portr.
S A L I NG E R Gerhard: Zur Erinnerung und zum
Gedenken... = poz. 603
1781. KABZIŃSKA Łucja, KABZIŃSKI
Krzysztof: Andrzej S a m u l o w s k i (18401928) jako przedstawiciel rodu warmińskich
działaczy kulturalno-oświatowych // In: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej
teorii i praktyki edukacyjnej. - Poznań, 2007.
- S. 121-135
1782. KAUNAS Domas: Georg S a u e r w e i n s [1831-1904] Bedeutung für die litauische Nationalbewegung: die Memeler Phase
1878-1882. Annaberger Annalen 2009 Nr. 17
s. 191-205
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/11_Kaunas.pdf.
Toż w jęz. lit. // In: Knygos kultūra ir kūrėjas. - Vilnius, 2009, zob. poz. 330
1783. DOBRY Artur: Działalność Hermanna S c h a p e r a [1853-1911] na zamku
w Malborku. Stud. Zamkowe 2009 [T.] 3
s. 49-81, il., portr. Sum.
1784. ARSZYŃSKI Marian: S chin kel
Karl Friedrich (1781-1841), architekt, malarz,
scenograf // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa,
2009. - S. 120-122
M.in. na terenie Prus Wsch. i Zach.
130
Pomorze Wschodnie
1785. GÓRNICKI Adam, HOCHLEITNER Janusz: Wyjątki z życia ks. Alojzego
S c h m a u c h a [1899-1969] ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności charytatywnej
[w Elblągu]. Rocz. Elbl. 2009 T. 22 s. 109-129,
tab. Zsfg. Sum. Sod.
1786. SCHMIDT Jürgen W.: Die Höhle
in Mechau: der westpreussische Oberpräsident Theodor von S c h ö n [1773-1856]
und die Entdeckung, wissenschaftliche Erforschung und bauliche Sicherung der sogenannten „Tropfstein-Höhle” in Mechau bei
Putzig. Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 51-66
1787. BOROWKA-CLAUSBERG Beate: Das Schildkrötenhaus in Danzig: eine
Erinnerung an Johanna S c h o p e n h a u e r [1766-1838]. Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59
s. 23-25, portr.
1788. SCHROEDER Jerzy: 700 lat rodu
S c h r o e d e r w Gdańsku i na Pomorzu. Wejherowo: Wydaw. Acten, 2009. - 134 s.: il.,
faks., mapa
1789. SCHUMACHER Bruno: Prof. Dr.
Bruno S c h u m a c h e r 1879-1957: Lebenserinnerungen / hrsg. v. Werner Maxwitat.
- Duisburg: Collegium Fridericanum, 2009.
- 174 s.: il.
Historyk, nauczyciel akademicki w Królewcu
1790. RECHENBERG Eberhard, RECHENBERG Ingrid: Die Schweizer Familie S e i l e r und ihr Umfeld in Thuren bei
Gumbinnen und in Spannegelen im 18. Jahrhundert. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39
s. 303-328
1791. SKIBIŃSKA Alina: S k i b i ń s k i
Sławomir Andrzej (1948-2000), chemik,
adiunkt Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009.
- S. 126-130
1792. CYGAŃSKI Janusz: Hieronim
S k u r p s k i (1914-2006). Rocz. Olszt. 2009 T.
18 s. 449-453, portr.
Malarz, muzealnik i organizator życia kulturalnego
na Warmii i Mazurach
[826]
1793. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Lekarz z Westerplatte: major Mieczysław Mikołaj S ł a b y 1905-1948. - Rzeszów, 2008
Rec.: KOZŁOWSKI Piotr, Probl. Ochr. Granic 2009
nr 42 s. 197-200
1794. CHRZANOWSKI Tadeusz: S m o l a r e k Przemysław Leon (1925-1991),
historyk, dyrektor Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3.
- Warszawa, 2009. - S. 132-133
1795. STARNAWSKI Jerzy: S r e b r n y
Stefan (1890-1962), filolog klasyczny, teatrolog, profesor uniwersytetu // In: Słownik badaczy literatury polskiej. T. 10. - Łódź, 2009.
- S. 234-238
1796. WERNICKE Horst: Walter S t a r k
(1924-2009). Acta Cassubiana 2009 T. 11
s. 498-501
Historyk, badacz dziejów Hanzy
1797. WSPOMNIENIA o bł. ks. S t e f a n i e Wi nc e nt y m Frel i chow sk i m /
oprac. Robert Zadura. - Toruń: Tor. Wydaw.
Diec., 2009. - 192 s.: il. - (Biuletyn Parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu; nr 15). Bibliogr. s. 179-185
1798. BOGDAN Izabela: Johannes S t o b a e u s z Grudziądza (1580-1646) jako twórca kompozycji na królewieckie wesela. Rocz.
Grudz. 2009 T. 18 s. 69-86, portr. Sum.
1799. RAFIŃSKI Stefan: Johann Stobaeus
1580-1646. Masovia 2009 T. 12 s. 21-26, il.
Kompozytor w Prusach Książęcych
1800. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
kanonik Wiesław Kazimierz S t r ó ż e w s k i
[1947-2008]. Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr
3/4 s. 159-162, portr.
1801. STARNAWSKI Jerzy: S u k e r t o w a - B i e d r a w i n a Emilia (1887-1970),
publicystka, edytorka legend i podań warmińsko-mazurskich, bibliograf // In: Słow-
[827]
Pomorze Wschodnie
nik badaczy literatury polskiej. T. 10. - Łódź,
2009. - S. 250-253
1802. JASIŃSKI Grzegorz: S u r m i n s k i
Heinrich Leopold (1809-1891), duchowny
Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach // In: Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S. 6-7
1803. BORAWSKA Teresa: S v e n i c h e n
Aleksander (ok. 1480-1529), franciszkanin,
kustosz pruski, kaznodzieja gdański // In:
Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009.
- S. 114-115
1804. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
S w i n a r s k i Antoni Mikołaj (1910-1985),
chemik, profesor i rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu // In: Pol. słownik
biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S. 135-137
1805. MIELCZAREK Ryszard: S w i n a r s k i Tadeusz (1878-1923), kapitan żeglugi wielkiej // In: Pol. słownik biogr. T. 46.
- Warszawa, 2009. - S. 149
131
1810. TROPIŁO Jan: S y m Ernest Teofil
Aleksander, lekarz weterynarii, biochemik,
enzymolog, profesor Politechniki Gdańskiej
// In: Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa,
2009. - S. 224-226
1811. SZTEINKE Anzelm Janusz: S y n a k i e w i c z Franciszek Hilary (1737-1812),
reformat, kaznodzieja, pisarz, ksiądz w diecezji kujawsko-pomorskiej // In: Pol. słownik
biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S. 255-257
1812. RYŃCA Mariusz: S y p n i e w s k i
Tadeusz Andrzej Marian (1907-1998), dziennikarz, publicysta // In: Pol. słownik biogr. T.
46. - Warszawa, 2009. - S. 275-276
M.in. w Gdańsku
1813. PAJKA Stanisław: S y s k a Henryk
(1920-2000), pisarz historyczny, publicysta,
badacz i popularyzator kultury ludowej, działacz ruchu ludowego // In: Pol. słownik biogr.
T. 46. - Warszawa, 2009. - S. 317-319
Od 1962 r. w Olsztynie
1806. ŚLIWIŃSKI Błażej: S w i n i s ł a w a
(między 1170 a 1175? - między 1230 a 1240),
żona księcia gdańskiego Mściwoja I // In: Pol.
słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S.
156-158
1814. SROKA Stanisław Tadeusz: S z a b u n i e w i c z Bożydar (1901-1986), lekarz,
fizjolog, profesor Akademii Medycznej
w Gdańsku // In: Pol. słownik biogr. T. 46. Warszawa, 2009. - S. 349-351
1807. BORZYSZKOWSKI Józef: S y c h o w s k i Stanisław, ksiądz rzymskokatolicki, działacz społeczno-narodowy i gospodarczy ma Pomorzu Nadwiślańskim // In:
Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa , 2009.
- S. 178-180
1815. KUCZYŃSKI Stefan K.: S z a c h e r s k a Stella Maria (1911-1997), historyk, adiunkt Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk // In: Pol. słownik biogr. T. 46.
- Warszawa, 2009. - S. 353-354
1808. WALKUSZ Jan: S y c h t a Bernard
(1907-1982), ksiądz rzymskokatolicki, językoznawca, etnograf, dramatopisarz, psychiatra // In: Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S. 180-182
1809. BROŻEK Krzysztof: S y l w a n o w i c z Witold (1901-1975), lekarz, anatom,
antropolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Akademii Medycznej
w Gdańsku // In: Pol. słownik biogr. T. 46. Warszawa, 2009. - S. 218-221
Prowadziła badania nad stosunkami duńsko-pomorsko-pruskimi
1816. JASIŃSKI Janusz: S z a d k o w s k i
Jan Nepomucen (1834-1914), ksiądz, działacz katolicki w Prusach Wschodnich // In:
Pol. słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009.
- S. 385-386
1817. SPERKA Jerzy: S z a f r a n i e c
Piotr młodszy z Pieskowej Skały (zm. 1508),
starosta malborski // In: Pol. słownik biogr. T.
46. - Warszawa, 2009. - S. 464-468
132
Pomorze Wschodnie
[828]
1818. KS. MARIAN S z c z ę s n y (19422006) / red. Wojciech Guzewicz. - Olecko;
Warszawa, 2007
1827. BRENDA Waldemar: Henryk
T a r k o w s k i (1919-1948). Znad Pisy
2008/2009 nr 17/18 s. 317-324
Rec.: RADZIŁOWICZ Marcin, Stud. Ełckie 2009 [T.]
11 s. 405-408
Szef Pow. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
w Piszu
1819. CENCKIEWICZ Sławomir: Kazimierz S z o ł o c h (8 kwietnia 1932 - 10 marca
2009). Biul. Inst. Pamięci Narod. 2009 nr 4
s. 109-110, il.
1828. RZEMPOŁUCH Andrzej: Maria
Teresa T h e n - M ą c z k o w s k a (1938-2002).
Rocz. Olszt. 2009 T. 18 s. 475-478, il.
Działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej w XII 1970 r.
1820. JUBILEUSZ 1959-2009 / koord.
Władysław Szulist. - Gdańsk: [s.n.], 2009. 172 s.: il., portr.
Dot. ks. Władysława S z u l i s t a
1821. WAŁĘGA Agnieszka: Środowisko
rodzinne a działalność pedagogiczna rodzeństwa Wandy, Stefana i Henryka S z u m a n ó w
// In: Powiązania rodzinne wśród twórców
polskiej teorii i praktyki edukacyjnej. - Poznań, 2007. - S. 157-169
Konserwator zabytków z Olsztyna
1829. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA
Renata: Konrad T h e u d e n k u s urzędnik
i polityk toruński: życie i działalność (początek XV wieku - 1471 rok). - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2009. - 117 s. - ( Biblioteka
ToMiTo). Bibliogr. s. 109-117
1830. TRABA Robert: Kot Schrödingera: rozważania (nie-)konstruktywistyczne
o „moich” i „nie moich” Niemcach” // In:
Moje Niemcy - moi Niemcy: odpominania
polskie. - Poznań, 2009. - S. 327-343
Prof. R. Tr a b a , historyk
1822. BOROWSKA-BESZTA
Beata:
Wanda S z u m a n [1890-1994]: pedagog
i andragog specjalny w badaniach biograficznych Sekcji Pedagogiki Specjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK.
Rocz. Andragog. 2008 (dr. 2009) s. 215-223,
il., portr. Sum.
1823. WANDA Szuman: pedagog i andragog specjalny: szkice do portretu / red.
nauk. Beata Borowska-Beszta. - Radom: Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji PIB, [2009]. - 224 s.: il., faks., portr.
1824. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Jan
Konrad S z w a b a [1928-2009]. Mies. Diec.
Pelpl. 2009 R. 18 z. 3 s. 238-239, portr.
1825. MAJEWSKA
Gabriela:
Jan
S z y m a ń s k i (1941-2007). Rocz. Gdań.
2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009) s. 133-136
Acc.: MAJEWSKA G.: Wykaz bibliograficzny prac
Jana Szymańskiego za lata 1970-2009 s. 136-143
1826. DOMAŃSKA Hanna: Znawca
wielkiej wody: prof. Stanisław S z y m b o r s k i [1906-1983]. Rocz. Sopocki 2009 [T.] 21
s. 150-154, portr.
Twórca sopockiego Inst. Oceanologii PAN
1831. KAMIŃSKI Edmund: Jan Tr e p c z y k [1907-1989]: jeden ze zrzeszeńców:
próba oceny idei zrzeszeńskiej w twórczości
literackiej. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr.
2009) s. 167-180
1832. SZWEDEK Zuzanna: Jan Trepczyk [1907-1989]: (relacja biograficzna z perspektywy córki Bogusławy Damps). Nasze
Pomorze 2008 nr 10 (dr. 2009) s. 181-190, il.,
portr.
1833. SZYMIKOWSKI Dariusz: Jan
Trepczyk [1907-1989]: przyczynki do biografii. [Cz.] 1-2. Pomerania 2009 nr 9 s. 40-43, il.;
nr 11 s. 36-37, il.
1834. T R Z E B I AT O W S C Y: IX Zjazd
Rodzin Trzebiatowskich, 18-21 września
2008, Chojnice - Swornegacie. Cz. 8 / red.
Zdzisław Zmuda Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada
Rodzin Trzebiatowskich, 2008. - 198 s.: il.
Cz. 7 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1744
1835. TRZEBIATOWSCY: X Zjazd Rodzin Trzebiatowskich 18-20 września 2009,
Bytów - Sominy. Cz. 9 / red. Zdzisław Zmuda
[829]
Pomorze Wschodnie
Trzebiatowski. - [S.l.]: Rada Rodzin Trzebiatowskich, 2009. - 200, [2] s.: il., portr.
Z treści: TRZEBIATOWSCY w Lęborskiej Księdze Grodzkiej. Cz. 1: Dokumenty polskojęzyczne z lat
1697-1726 / [wyd.] Tomasz Rembalski s. 60-79. - KROPIDŁOWSKI Krzysztof: Wspomnienia o Anastazji Lemańczyk [1908-2008], córce Józefa Frnaciszka Zmuda
von Trzebiatowskiego z Płotowa s. 137-144. - CISEWSKI Tomasz Marcin: Cisewscy/Cysewscy: zarys dziejów
rodu od drugiej połowy XVI wieku do połowy XX wieku
s. 161-185
1836. BOROWIAK Mariusz: Admirał
U n r u g 1884-1973. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Ofic. Wydaw. „Alma-Press”, 2009. 429, [1] s., [96] s. tabl.: il. - (Nieznane Oblicza
Historii). Bibliogr. s. 418-430
1837. STOLTMANN Leon: August U p p e n k a m p : humanista, profesor i dyrektor
gimnazjalny (1824-1909). Zesz. Chojn. 2009
nr 24 s. 163-174, il., faks., portr.
W Chojnicach
1838. DUDA Daniel: Komandor prof. dr
Józef U r b a ń s k i (1929-2008). Zap. Puckie
2009 nr 8 s. 134-137, portr.
1839. DZISKO-WADAS Grażyna: Ve t u l a n i Cecylia Karolina (1908-1980), art.
malarz, nauczyciel, wojewódzki konserwator
zabytków w Olsztynie // In: Polski słownik
biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3.
- Warszawa, 2009. - S. 147-148
1840. SITEK Eligiusz Józef: Andrzej Wa c h o w i a k [1892-1967], inicjator obchodów
Święta Morza. Nautologia 2009 R. 44 nr 146
s. 156-175, il., faks.
1841. SKÓRZYŃSKI Jan: Zadra: biografia Lecha Wa ł ę s y. - Gdańsk: Europ. Centr.
Solidarności, 2009. - 262, [4] s., [28] s. tabl.
Bibliogr. s. 251-256
1842. BACHÓRZ Józef: Słowo o profesorze Romanie Wa p i ń s k i m . Rocz. Sopocki
2009 [T.] 21 s. 9-13, il.
1843. STEGNER
Tadeusz:
Roman
Wapiński (8 III 1931 - 14 V 2008). Kwart.
Hist. 2009 R. 116 nr 1 s. 211-213
Toż zob.: Rocz. Gdań. 2007/2008 T. 67/68 (dr. 2009)
s. 155-158
133
1844. SKRZYPCZAK Michał: Ignacy
Wa s i e l e w s k i [1893-1939] - inspektor celny Wolnego Miasta Gdańska roku 1939. Biul.
Centr. Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2009 nr
4 s. 101-117, il., faks
1845. KALINOWSKI Jerzy Karol: Śp. ks.
prałat Witold Brunon We i n b e r g e r [19292008]. Tor. Wiad. Kośc. 2009 R. 18 nr 3/4
s. 155-159, portr.
1846. GRÜNZINGER Gertraud: Friedrich We r n e r (1897-1955): ein Jurist zwischen kirchlichem Rechtsanspruch und nationalsozialistischer Anmassung // In: Kirche
im Profanen: Studien zum Verhältnis von
Profanität und Kirche im 20. Jahrhundert. Frankfurt/M., 2009. - S. 73-94
Prawnik i najwyższy ewangelicki radca kościelny
w Gdańsku
1847. BARBARA W i ą c e k (27.09.1933
- 5.10.2008). Pomorania Antiqua 2009 T. 22
s. 299-302
Archeolog z Gdańska
1848. DZISKO-WADAS
Grażyna:
W i e l g u s - Wy s o c k a Maria (1952-1999),
archeolog, konserwator zabytków archeologicznych woj. olsztyńskiego // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 155-157
1849. CHRZANOWSKI Tadeusz: W i e l o c h Roman (1910-1995), konstruktor [z
Gdańska] // In: Polski słownik biograficzny
konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa,
2009. - S. 157-158
1850. KUREK Jarosław: Życie ze sztuką
i życie w sztuce: Zaza W i l c z e w s k a - ostatni dyrektor BWA [w Sopocie]. Rocz. Sopocki
2009 [T.] 21 s. 128-139, il.
W l. 1986-1991
1851. OKULICZ Małgorzata: Anna
W i t c z a k - K u f e l (1942-2006). Rocz. Olszt.
2009 T. 18 s. 465-468, il.
Rzeczoznawca sztuki, kustosz Muz. Warmii i Mazur
w Olsztynie
134
Pomorze Wschodnie
[830]
1852. WIŚNIEWSKI Jan: Męczennik za
wiarę i polskość Powiśla: błogosławiany ks.
W ł a d y s ł a w D e m s k i syn ziemi sztumskiej. Stud. Elbl. 2009 T. 10 s. 427-431
1861. BOROWSKA-BESZTA Beata: Elżbieta Zawacka (1909-2009): pożegnanie gen.
bryg. prof. dr hab. Elżbiety Zawackiej - „Zo”.
Rocz. Andragog. 2008 (dr. 2009) s. 19-27, il.
1853. KROŚNICKA Józefa: Wspomnienie o księdzu Robercie Wo h l f e i l u ,
proboszczu parafii Św. Jakuba Apostoła
w Kłodawie Gdańskiej (1889-1940). - Pruszcz
Gdański: Agni, 2007. - 86 s.: il., mapa, portr.
1862. BORZYSZKOWSKI Józef: Elżbieta
Zawacka (1909-2009). Acta Cassubiana 2009
T. 11 s. 484-493
1854. MARCINIAK Ryszard: Pomorski bibliofil Walenty Wo l s k i z Niestępowa
(1750-1829) i losy jego zbiorów w Wielkopolsce. Pam. Bibl. Kórnickiej 2009 z. 29 s. 173197. Sum.
1855. NARLOCH Maciej: Augustyn
Wo r z a ł ł a z Łęga [1837-1905]. Pomerania
2009 nr 10 s. 30-32, il.
Ksiądz
1856. WIJACZKA Jacek: Jerzy Wo y n a O k o ł o w [1784-1877]: Litauer, Pole, Russe
oder Europäer? // In: Grenzüberschreitende
Biographien zwischen Ost- und Mitteleuropa: Wirkung - Interaktion - Rezeption. Frankfurt/M., 2009. - S. 363-370
Polski dyplomata, m.in. w Królewcu
1857. BARTOŚ Magdalena: Przyczynek
do biografii naukowej i muzealniczej Kamili Wr ó b l e w s k i e j . Rocz. Olszt. 2009 T. 18
s. 7-13, il. Sum. Zsfg.
W l. 1959-1989 kustosz w Muz. Warmii i Mazur
w Olsztynie
1858. BOGU i miastu / red. Joanna
Drozd, Jan Kulas, Krzysztof Niemczyk. - Pelplin: „Bernardinum”, 2005. - 95 s.: il.
Tczewski ksiądz Piotr Wysga
1859. ŚP. KS. KANONIK dr Jerzy Z a r e m b a [1926-2009]. Mies. Archidiec. Gdań.
2009 R. 53 z. 4-6 s. 346-348
1860. BOROWICZ Ryszard, KOSTYŁO
Hanna, SZULAKIEWICZ Władysława: Elżbieta Z a w a c k a „Zo”: portret akademicki.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2009. - 86 s.:
portr. - (Pedagogika Toruńska; T. 2)
1863. BORZYSZKOWSKI Józef: Toruński stolem - prof. Elżbieta Zawacka. Pomerania 2009 nr 4 s. 35-40, il.
1864. ELŻBIETA Zawacka 1909-2009
/ red. Anna Frąckowiak [et al.]. - Radom:
Wydaw. Nauk. Inst. Technologii Eksploatacji
- PIB, 2009. - 335, [1] s., [16] s. tabl.: il. Sum.
Zsfg.
1865. JAROCKA Marzena: Elżbieta Zawacka: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa w wyborze za lata 1959-2009 / Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety
Zawackiej w Toruniu. - Toruń: Graffiti BC,
2009. - 42 s.: portr.
1866. REZMER Waldemar: Gen. bryg.
prof. dr. hab. Elżbieta Zawacka (1909-2009).
Prz. Hist.- Wojsk. 2009 R. 10 nr 1 s. 227-232,
portr.
1867. SKERSKA Elżbieta: Ostatnie pożegnanie śp. gen. Elżbiety Zawackiej. Biul.
Fund. Gen. E. Zawackiej 2009 nr 1 s. 3-10
1868. BEDNARSKI Zenobiusz Michał:
Konrad Bolesław Jan Z e m b r z u s k i [19151986]: lekarz-założyciel powojennego harcerstwa w Olsztynie. Polish Ann. Medicine 2009
Vol. 19 No 1 s. 184-188. Streszcz. Sum.
1869. KULAS Jan: Pierwszy żeglarz
Rzeczypospolitej [Tadeusz Z i ó ł k o w s k i
(1886-1940)]. Kociew. Mag. Region. 2009 [R.
24] nr 4 s. 13-14, il.
1870. KASPERCZYK Bogdan: Wirgiliusz Ż u r o w s k i (1935-1992). Znad Pisy
2008/2009 nr 17/18 s. 325-327
Prof., pracownik Zakładu Doświadczalnego PAN
w Popielnie, pow. piski
[831]
Pomorze Wschodnie
1871. ŻYDOWO Mariusz M.: Dociekanie życia w języku molekularnych zdarzeń /
rozm. Andrzej M. Kobos // In: Po drogach
uczonych: z członkami Polskiej Akademii
135
Umiejętności rozmawia [...]. T. 4. - Kraków,
2009. - S. 663-681: portr.
M. Ż y d o w o , prof. Akad. Med. w Gdań.
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz.: 185, 307, 320, 322, 354, 398, 408, 409, 489,
494, 496, 501, 503, 509, 516, 527, 618, 631, 662, 709, 743,
761, 1106, 1112, 1156, 1228, 1324, 1333, 1389, 1402,
1531, 1532, 1540, 1755, 1764, 2356, 2381, 2384, 2389,
2552, 2567, 2825, 2831, 2877, 2912
1872. AKTUALNE problemy epoki kamienia na Pomorzu / red. Mirosław Fudziński, Henryk Paner; Muzeum Archeologiczne
w Gdańsku. - Gdańsk, 2009. - 378, [4] s.: il.,
mapy, tab., wykr. Zsfg.
Z treści: GRABARCZYK Tadeusz: Początki badań
nad epoką kamienia na Pomorzu Gdańskim s. 19-22. JANKOWSKA Dobrochna: Rozwój badań nad epoką kamienia na Pomorzu w ostatnim 25-leciu s. 23-35. - SKOCZYLAS Janusz: Geologiczne problemy epoki kamienia
w Wielkopolsce, Kujawach i na Pomorzu s. 37-46. - SULGOSTOWSKA Zofia: Związki Pomorza Nadwiślańskiego
z obszarami sąsiednimi w paleolicie i w mezolicie s. 47-62.
- CYREK Krzysztof, SUDOŁ Magdalena: Z najnowszych
badań nad paleolitem schyłkowym na Pomorzu Wschodnim s. 67-84. - GALIŃSKI Tadeusz: Badania paleolitu
i mezolitu na Pomorzu Zachodnim w latach 1928-2006
s. 85-115. - FELCZAK Olgierd: Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim s. 127-155. - MAŁECKAKUKAWKA Joanna: Badania nad krzemieniarstwem
neolitycznym na Pomorzu: próba bilansu po dwudziestu
pięciu latach s. 157-165. - MAŁECKA-KUKAWKA Joanna: Aktualne problemy badań nad krzemieniarstwem
społeczności wczesnorolniczych na Pomorzu Nadwiślańskim s. 167-177. - TOBOLSKI Kazimierz, MILECKA Krystyna: Świat roślin Pomorza w epoce kamienia:
stan badań, problemy, potrzeby s. 179-190. - RYBICKA
Małgorzata: Zagadnienie neolityzacji Równiny Pruskiej
na tle przemian kulturowych zachodzących na innych
terenach Niżu Polski s. 191-200. - FILBRANDT-CZAJA
Anna, PIERNIK Agnieszka: Intensywność osadnictwa
neolitycznego na wybranych stanowiskach Pomorza
w świetle analizy pyłkowej s. 207-221. - GOŁĘBIEWSKI
Roman, WRÓBLEWSKI Radosław, DWORNICZAK Janusz: Paleogeograficzne aspekty rozwoju Nowęcińskiego
Wału Brzegowego s. 223-228. - TOBOLSKI Kazimierz:
Stań badań palinologicznych w Borach Tucholskich
s. 237-249. - OBREMSKA Milena, MILECKA Krystyna:
Późny glacjał w Borach Tucholskich s. 251-260. - KRÓL
Danuta, SCHILD Romuald: Elementy stratygrafii zespołu
osadniczego z epoki kamienia w Rzucewie, gmina Puck,
stanowisko 1 s. 261-267. - KUKAWKA Stanisław: Subneolit północno-wschodnioeuropejski na Niżu Polskim:
aktualne problemy badawcze s. 269-282. - LIBERA Jerzy,
BARGIEŁ Barbara: Krzemienne płoszcza w kontekście
znalezisk „sznurowych” oraz „postsznurowych” na obszarze północno-zachodniej Polski s. 307-329. - KRÓL
Danuta: Elementy zabudowy osady późnoneolitycznej na
przykładzie Osłonina i Rzucewa s. 331-336. - STORÅ Jan:
Charakterystyka eksploatacji fok na neolitycznym stanowisku w Rzucewie s. 337-345. - LECH Jacek: Z problemów badań epoki kamienia na Pomorzu: podsumowanie
= Zu Forschungsproblemen bezüglich der Steinzeit in
Pommern: Resümee s. 355-378
1873. ARCHEOLOGIA epok brązu i żelaza: studia i materiały. T. 1 / red. nauk. Jacek
Gackowski. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2009. - 277, [9] s.: il., mapy, tab., wykr. Sum.
Treść: REMBISZ Anna: Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego
pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do
wczesnej epoki żelaza s. 11-46. - ADAMCZAK Kamil:
Wschodni zasięg występowania złotych lunul kultury pucharów dzwonowatych w Europie i próba ich interpretacji s. 47-59. - KURZYŃSKA Małgorzata: Wielokulturowe
cmentarzysko ze środkowej epoki brązu i epoki żelaza
w Grudziądzu-Owczarkach, gm. Grudziądz (stanowisko 20) s. 61-92. - REMBISZ Anna: Znaleziska naczyń,
ozdób, broni i narzędzi z Jeziora Gągnowskiego w Nętnie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 38) s. 93-121.
- JĘDRZEJEWSKI Rafał: Pochówek szkieletowy ludności
kultury łużyckiej w Kałdusie, gm. Chełmno (stanowisko
4) s. 123-138. - GACKOWSKI Jacek: Kilka uwag o narzędziach myśliwskich i broni z surowców organicznych
z początku epoki żelaza s. 139-155. - OSIPOWICZ Grzegorz: Wyroby krzemienne i kamienne z osady obronnej
ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża
(stanowisko 6) w świetle analizy traseologicznej (materiały z lat 1997-2003) s. 157-200. - KOPERKIEWICZ Arkadiusz: Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej
z Tytlewa, gm. Lisewo (stanowisko 12) s. 201-229. - FILBRANDT-CZAJA Anna: Historia działalności człowieka
w rejonie Jeziora Grodzieńskiego koło Chełmży w świetle analizy pyłkowej s. 233-256. - BEDNAREK Renata,
MARKIEWICZ Maciej: Ślady zabudowy osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża
(stanowiska 6) na podstawie analizy zawartości fosforu
s. 257-270. - LAMPARSKI Piotr: Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej
w Boguszewie, gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorski (stanowisko 1) s. 271-286
136
Pomorze Wschodnie
1874. BADANIA archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2006-2007 / [aut.] Elżbieta Dygaszewicz
[et al.]. Kuj.- Pom. Kom. Konserwatorskie
2006/2007 [T.] 1 (dr. 2009) s. 13-42
1875. BANYTĖ-ROWELL Rasa: Dar
kartą apie Šernų kapinyną A. Bezzenbergerio
[1851-1922] publikacijos ir užrašų duomenimis. (Once again about Š e r n a i cemetery
on the basis of A. Bezzenberger’s publication
and field records). Liet. Archeol. 2007 T. 32
s. 9-30, il. Sum.
1876. BOCHNAK Tomasz: Die Militaria
der vorrömischen Eisenzeit aus dem Archiv
von Józef Kostrzewski [1885-1969]. Barbaricum 2009 T. 8 s. 7-32, il., mapa, tab
Dot. m.in. Pom. Wsch.
1877. ČIVILYTĖ Agnė: Archeologija
tarp legendos ir tikrovės: grįžtant prie Šernų
statulėlės (Klaipėdos r.) problemos. (Archaeology between legend and reality: coming
back to the problem of the Šernai (Klaipėda
region) statuette). Liet. Archeol. 2007 T. 31
s. 91-108, il. Sum.
1878. CZAJA Roman: Korrespondenzen
der preussischen Städte und des preussischen
Bürgertums als Selbstzeugnis und Kommunikationsmedium im Spätmittelalter // In:
Kommunikation mit dem Ich: Signaturen
der Selbstzeugnisforschung an europäischen
Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts. - Bochum, 2004. - S. 111-116
1879. HOFFMANN Mirosław J.: Koń
w obrzędowości zachodnich Bałtów i Prusów
w świetle wybranych źródeł archeologicznych
i historycznych // In: Zwierzę jako sacrum
w pradziejach i starożytności. T. 1. - Kielce,
2006. - S. 61-68: il.
1880. JAGODZIŃSKI Marek F.: Archeologia lotnicza Truso. Rozpr. Nauk. i Zawodowe Państw. Wyż. Szk. Zawod. w Elbl. 2009 z. 6
s. 19-32, il., mapy. Sum.
1881. JAGODZIŃSKI Marek F.: Truso: Forschungsgeschichte, Ausgrabungen,
[832]
Bewertung // In: Reallexikon der Germanischen Alterumskunde. Bd. 31. - Berlin. - S.
291-295
1882. JAGODZIŃSKI Marek F.: Wikiński amulet z Truso. Elbl. Stud. Muz. 2009 [T.]
1 s. 73-80, il. Sum.
1883. JUGA-SZYMAŃSKA Anna: Szpile
z byłego Nettienen w Nadrowii: ślad szlaku
łączącego ujście Niemna z Pojezierzem Mazurskim. Stud. Węgorapskie 2009 T. 1 s. 125134
1884. KAMIŃSKI Dariusz: Vascular of
early medieval earthworks in Chełmno Land
(ziemia chełmińska), NW Poland) // In: Eurasian perspectives on environmental archaeology. - Poznań, 2007. - S. 181
1885. KIBIN Aleksej S.: Jatvjagi v X-XI
vv.: „baltskoe plemja” ili „beregovoe bratstvo”? Stud. Slavica et Balcanica Petropolitana
2008 no. 2 s. 117-132
1886. KLIMEK Robert: Próba ustalenia
zasięgu Terra Gunelauke w świetle źródeł archeologicznych. Kom. Maz.- Warm. 2009 nr
1 s. 79-87
Dot. plemion pruskich
1887. KREGŽDYS Rolandas: Pruss.
Curche: etimologija teonima, funkcii božestva: problematika ustanovlenija kul’tovych
sootvetstvij na počve obrjadovoj tradicii vostočno-baltijskich, slavjanskich i drugich indoeuropejskich narodov. Stud. Mythologica
Slavica 2009 no 12 s. 249-320. Sum.
Wersja elektron.: http://sms.zrc-sazu.si/pdf/12/SMS
_12_Kregzdis.pdf.
Dot. pruskiej bogini Kurko
1888. KULAKOV V[ladimir] I.: Raboty Baltijskoj ekspedicii Instituta archeologii
RAN. Archeologičeskie Otkrytija 2006 (dr.
2009) s. 54-56
Na terenie obwodu królewieckiego
1889. KULTURA bogaczewska w 20 lat
później: materiały z konferencji, Warszawa,
26-27 marca 2003 / red. Anna Bitner-Wróblewska. - Warszawa, 2007
[833]
Pomorze Wschodnie
Rec.: BANYTĖ-ROWELL Rasa, Liet. Archeol. 2009
T. 34 s. 271-272
1890. NEUMAYER Heino: Die Pruzzen
// In: Der heilige Brun von Querfurt: Reise
ins Mittelalter: Begleitband zur Sonderausstellung Der Heilige Brun von Querfurt
- Friedensstifter und Missionar in Europa:
1009-2009 im Museum Querfurt. - Querfurt,
2009. - S. 82-93
1891. NOWAKOWSKI Wojciech: Horse
burials in Roman period cemeteries of the
Bogaczewo culture. Archaeol. Baltica 2009
[T.] 11 s. 115-129, il., mapa. Streszcz. w jęz.
lit.
Na Mazurach
1892. NOWAKOWSKI Wojciech: W dół
Węgorapy: odgałęzienie „szlaku bursztynowego”. Stud. Węgorapskie 2009 T. 1 s. 107124
1893. NOWE materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza / red. Mirosław
Fudziński, Henryk Paner, Sylwester Czopek;
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku; Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Komisja Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza.
- Gdańsk, 2009. - 198 s.: il., mapy, tab. Zsfg.
Z treści: SZYMAŃSKA-BUKOWSKA Aleksandra:
Badacze pradziejów Pomorza Gdańskiego: Leon Jan Łuka
[1918-1983] i Janusz Tadeusz Podgórski [1943-1993]
s. 11-20. - FUDZIŃSKI Piotr, FUDZIŃSKI Mirosław:
Skarb przedmiotów brązowych z Redy s. 21-24. - GACKOWSKI Jacek: Osada obronna z początku epoki żelaza
w Grodnie koło Chełmży w świetle dotychczasowych
odkryć s. 25-36. - REMBISZ Anna: Groby skrzynkowe
ludności kultury pomorskiej w Grzybnie, gm. Unisław
i Dębowej Łące, gm. loco s. 37-52. - BORKOWSKI Jacek,
KASPAREK Andrzej: Zniszczone cmentarzysko kultury
pomorskiej w dorzeczu Parsęty: Miechęcino, gm. Dygowo, stan. 5 s. 53-62. - GÓRSKA-GRABARCZYK Beata: Nowe materiały do poznania przełomu epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza w Borach Tucholskich s. 63-70.
- JANIAK Radosław: Badania prowadzone na stanowisku
2 w Nowej Sikorskiej Hucie, gm. Stężyca, woj. pomorskie w latach 2005-2008 s. 71-78. - RZEPECKI Seweryn, PIOTROWSKA Magdalena, WALENTA Krzysztof:
Cmentarzysko kultury pomorskiej ze stanowiska Chojnaty 2, gm. Chojnice s. 97-104. - KRZYSIAK Agnieszka:
Schyłek kultury łużyckiej i początek kultury pomorskiej
w świetle najnowszych odkryć w Podolu Małym i Gogolewie, gm. Dębnica Kaszubska s. 105-127. - CYMEK
Lidia, ROŻNOWSKI Franciszek: Ludność z wczesnohalsztackiego cmentarzyska w Dąbrównie, gm. Potęgowo
137
(stan. 8), w świetle badań antropologicznych s. 129-139.
- Z BADAŃ nad przemianami kulturowymi na przełomie epoki brązu i epoki żelaza na Pomorzu Zachodnim /
[aut.] Jakub Affelski [et al.] s. 141-152. - KOZŁOWSKASKOCZKA Dorota: Wstępne wyniki badań ratowniczych
osady ludności kultury łużyckiej na stanowisku Kozielice
76, gm. loco, województwo zachodniopomorskie s. 153164. - WSTĘPNE wyniki badań ratowniczych na trasie
obwodnicy Słupska: osadnictwo cyklu łużycko-pomorskiego na stanowiskach Redzikowo 12, 13, 14 / [aut.]
Arkadiusz Koperkiewicz [et al.] s. 181-186. - NOWE materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z badań obwodnicy
słupskiej / [aut.] Mirosław Fudziński [et al.] s. 187-196
1894. OSSOWSKI Godfryd: Prusy Królewskie = Prusse Royale. - [Pelplin]: „Bernardinum”; [Starogard Gdański]: Muz. Ziemi
Kociewskiej, 2009. - [10], 168, [4], 60, [3] s.,
[28] s. tabl., [10] k. tabl. skł.: il. - (Zabytki
Przedhistoryczne Ziem Polskich. Ser. 1 / wyd.
staraniem Komisyi Archeologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie)
Reprint wyd.: Kraków, 1879.
Tekst równol. w jęz. pol. i franc.
1895. OSSOWSKI Waldemar: Najstarsze
klamry szkutnicze nad dolną Wisłą. Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 77-102, il. Sum.
1896. PANFIL Rafał: Uwagi na temat
Truso i jego zaplecza w świetle źródeł. Elbl.
Stud. Muz. 2009 [T.] 1 s. 33-72. Bibliogr.
s. 63-71. Sum.
1897. PIELGRZYMI, pogrobowcy, prebendarze / red. Błażej Śliwiński; Uniwerystet
Gdański. Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych; Muzeum Zamkowe w Malborku. - Malbork, 2009. - 377, [3]
s.: il., tab. - (Studia z Dziejów Średniowiecza;
Nr 15). Zsfg.
Z treści: DORNA Maciej: Dwa rzekome dokumenty
donacyjne dla Krzyżaków datowane na rok 1230 s. 69-92.
- KUBICKI Rafał: Prebendarze w klasztorach mendykanckich na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach
s. 93-105. - MOŻEJKO Beata: Materiał źródłowy z Gdańska do dziejów późnośredniowiecznych pielgrzymek:
rekonesans badawczy s. 107-130. - RYMAR Edward:
Grodowy Gorzebądz na przełomie XIII i XIV w.: przyczynek do poznawania pewnego konfliktu pomorsko-pomorskiego s. 147-172. - SAMÓL Piotr: Kościół grodowy
w Gdańsku: studium z pogranicza historii i architektury
s. 173-201. - SOCHACKI Jarosław: Pomorska polityka
Piastów w X i XI w. s. 221-239. - ŚLIWIŃSKI Błażej: Z badań nad obsadą urzędów w gdańskim konwencie krzyżackim do połowy XIV w. s. 253-301. - ZUZEK Tomasz:
138
[834]
Pomorze Wschodnie
Tablice fundatorów i dobrodziejów klasztoru cysterskiego w Oliwie s. 303-354. - STATUT bractwa czeladników
szewskich Starego Miasta Gdańska z 1436 r. / [wyd.] Rafał
Kubicki s. 357-364
Rec.: MICHNO Agnieszka, Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 3 s. 433-437 [rec. dot. nr 1-14 serii Studia z Dziejów
Średniowiecza]
1898. RABOTY Sambijskoj ekspedicii
Instituta archeologii RAN v bassejne reki
Alejka v Kaliningradskoj oblasti / [avt.] O.A.
Radjuš [et. al.]. Archeologičeskie Otkrytija
2006 (dr. 2009) s. 80-83
1899. RABOTY Sambijskoj ekspedicii
Instituta archeologii RAN v Kaliningrade /
[aut.] A.I. Kozlov [et al.]. Archeologičeskie Otkrytija 2006 (dr. 2009) s. 44-46
1900. SKVORTSOV Konstantin: Burials
of riders and horses dated to the Roman iron
age and great migration period in Aleika-3
(former Jaugehnen), cemetery on the Sambian Peninsula. Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11
s. 130-148, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
1901. SMOLIŃSKI Marek: Miłość i polityka: sojusz pomorsko-śląski z lat sześćdziesiątych XIII wieku // In: Miłość w czasach
dawnych. - Gdańsk, 2009. - S. 65-83
1902. STRZYŻ Piotr: Pociski do średniowiecznej broni palnej z pogranicza polskokrzyżackiego: perspektywy badawcze // In:
Arma et medium aevum: studia nad uzbrojeniem średniowiecznym. - Toruń, 2009. - S.
198-223: il. Sum.
1903. SZEMPLIŃSKI Łukasz: Polityka
północna Leszka Białego // In: Wielkopolska
- Polska - Czechy: studia z dziejów średniowiecza ofiarowane profesorowi Bronisławowi
Nowackiemu. - Poznań, 2009. - S. 101-128
1904. XVI [SZESNASTA] Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego / red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński;
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Muzeum w Stargardzie.
- Szczecin, 2009. - 530 s.: il., mapy, pl., tab.,
wykr. - (Acta Archaeologica Pomoranica;
3/1). Zsfg.
Treść zob. poz.: 310, 631, 658,
1337, 1369, 1386, 1392-1394, 1425,
1461, 1470, 1533, 1539-1541, 2216,
2410, 2423-2425, 2429, 2442-2444,
2496, 2501, 2558
1232,
1426,
2232,
2472,
1241,
1445,
2235,
2489,
1322,
1459,
24072493,
1905. XVI SESJA Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od
późnego średniowiecza do czasów nowożytnych / red. Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński; Stowarzyszenie
Naukowe Archeologów Polskich. Oddział
w Szczecinie; Muzeum Narodowe w Szczecinie; Muzeum w Stargardzie. - Szczecin, 2009.
- 456 s.: il., mapy, pl., tab., wykr. - (Acta Archaeologica Pomoranica; 3/2). Zsfg.
Treść zob. poz.: 696, 706, 728, 1261, 1267, 1286, 1287,
1289, 1290, 1292, 1300, 1302-1304, 1312, 1313, 1317,
1320, 1331, 1364, 1382, 1432, 1458, 1462, 1475, 1511,
1611, 1651, 2394, 2403 2406, 2447, 2457, 2459, 2460
1906. ŚLIWIŃSKI Błażej: Jeszcze o życiu
prywatnym księcia wschodniopomorskiego
Mściwoja II w latach osiemdziesiątych XIII
w. na tle polityki zjednoczeniowej // In: Miłość w czasach dawnych. - Gdańsk, 2009. - S.
85-94
1907. WENDT Antje: Die Burgwälle des
Samlandes // In: The reception of medieval
Europe in the Baltic Sea region. - Visby, 2009.
- S. 143-167: il.
1908. ZAL’CMAN Edvin B.: Poselanija
kul’tury šnurovoj keramiki na territorii Kaliningradskoj oblasti. - Kaliningrad: Izd-vo
Ross. Gosud. Univ., 2004. - 383 s.: il.
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz.: 154, 206, 214, 284, 306, 312, 320, 323, 329,
333, 493, 494, 501, 503, 508, 511, 521, 522, 525, 527, 535,
545, 552, 570, 618, 726, 742, 755, 761, 783, 790, 1010,
1065, 1128, 1130, 1181, 1220, 1435, 1586, 1707, 1829,
1897, 2351, 2679, 2809
1909. EHLERS Axel: Die Ablasspraxis
des Deutschen Ordens im Mittelalter. - Marburg, 2007
Rec.: BÜNZ Enno, H-Soz-u-Kult 2009 [dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensio-
[835]
Pomorze Wschodnie
nen/2009-2-147. - KÉRY Lotte, Zs. f. Hist. Forsch. 2009
Bd. 36 H. 1 s. 113-115. - MENTZEL-REUTERS Arno,
Dt. Archiv f. Erforsch. d. Mittelalters 2009 Jg. 65 H. 1
s. 215-216. - SARNOWSKY Jürgen, Sehepunkte 2009
[Bd.] 9 Nr. 9 [dok. elektron.] http://www.sehepunkte.
de/2009/09/15485.html. - WEISS Dieter J., Zs. f. bayerische Landesgesch. 2009 Bd. 72 s. 232-234
1910. GAGUA Ruslan: Vjalikaja vajna
Vjalikaga Knjastva Litoǔskaga i Karaleǔstva
Pol’skaga z Teǔtonskim ordenam u 1409-1411
g. Gistaryčny Al’manach 2003 T. 8 s. 114-166
1911. HANSEN Mikael Kristian: Die
Kalmarer Union und der Deutsche Orden
1410-1423: die Estlandfrage. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4 s. 11-39. Sum.
1912. JÓŹWIAK Sławomir, SZWEDA
Adam: Dyplomatyczna aktywność rycerza Janusza Stembarskiego z Sokołowa w politycznych stosunkach polsko-krzyżacko-litewskich w pierwszej połowie XV wieku. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 3-20. Zsfg.
1913. JÓŹWIAK Wojciech: Migracje
i zbiegostwo na pograniczu kujawsko-krzyżackim w pierwszej połowie XV wieku. Rocz.
Grudz. 2009 T. 18 s. 55-68. Sum.
1914. JUČAS Mečislovas: Žalgirio mūsis.
- Vilnius: Liet. Dailės Muz., 2009. - 127,
[1] s.: il., faks., mapy. - (Lietuvos Didžiųjų
Kunigaikščių Rūmų Studijos; T. 3)
Toż w jęz. ang.: The Battle of Grünwald / National
Museum. Palace of the Grand Dukes of Lithuania; Lithuanian Art Museum. - Vilnius, 2009. - 126 s.: il., mapy. (Studies of the Palace of the Grand Dukes of Lithuania; 3)
1915. KNAP Jiří: Dvě křížové výpravy
Přemysla Otakara II. do Prus // In: Drugie
polsko-czeskie forum młodych mediewistów:
mediewista wobec źródła - teoria i praktyka.
- Poznań, 2009. - S. 83-111
1916. KOSMAN Marceli: Krajobraz po
bitwie (1410 - 15 VII - 2010) // In: Na obrzeżach polityki. Cz. 7. - Poznań, 2009. - S. 109118
1917. KUBICKI Rafał: Participationem
omnium bonorum: forma i znaczenie przyjęcia do udziału w dobrach duchownych zako-
139
nu na przykładzie mendykantów w państwie
zakonu krzyżackiego w Prusach. Nasza Przeszłość 2009 [T.] 112 s. 55-86, tab. Rés.
1918. KWIATKOWSKI Krzysztof: Okoliczności wypowiedzenia wojny królowi
polskiemu Władysławowi II przez wielkiego
mistrza zakonu niemieckiego Ulricha von
Jungingen w sierpniu 1409 roku. Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 3 s. 7-36. Zsfg. Sum.
1919. LECH Piotr W.: Pierwsza wojna polsko-krzyżacka 1308-1343. - Gdańsk:
„Marpress”, 2009. - 153, [2] s.: mapy. Bibliogr.
s. 148-154
Praca popularnonaukowa
1920. MICHALSKI Maciej: The two
swords: using the symbol of the battle of
Grunwald (1410) in the 19th and 20th century Poland // In: Meetings with emotions:
human past between anthropology and history: (historiography and society from the
10th to the 20th century). - Wrocław, 2008.
- S. 109-128: il.
1921. MIKOŁAJCZAK Witold: Wojny polsko-krzyżackie. - Zakrzewo: Replika,
2009. - 196, [7] s., [16] s. tabl.
Wydawnictwo popularne
1922. PARAVICINI Werner: Gaston
Fébus [1331-1391] en Prusse: une aventure
chevaleresque au XIVe siècle. - Ostfildern:
Thorbecke, 2008. - 79 s. - (Conférences annuelles de l’Institut Historique Allemand;
14). Bibliogr. s. 72-79
1923. PETRAUSKAS Rimvydas, STALIŪNAS Darius: Die drei Namen der
Schlacht: Erinnerungsketten um Tannenberg/Grunwald/Žalgiris // In: Verflochtene
Erinnerungen: Polen und seine Nachbarn
im 19. und 20. Jahrhundert. - Köln, 2009. - S.
119-136
1924. SIERADZAN Wiesław: Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413: z dziejów
pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu.
140
Pomorze Wschodnie
- Malbork: Muz. Zamkowe, 2009. - 241, [2] s.:
faks., mapy. Bibliogr. s. 195-210. Zsfg.
Dot. procesów polsko-krzyżackich
1925. SKÝBOVÁ Anna: Češi a bitva
u Grunwaldu // In: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.). - Wrocław,
2004. - S. 57-64. Sum.
1926. SOUHR Annika: Relacje zakonu
krzyżackiego z Toruniem w czasie wypraw
gotlandzkich na przełomie XIV/XV w. Rocz.
Tor. 2009 [R.] 36 s. 7-38. Sum. Zsfg.
1927. ŠUMOV Sergej A.: Tevtonskij orden: krach krestovogo pochoda na Rus’. - Moskva: Algoritm, 2005. - 312, [2] s., [8] k. tabl.:
il., faks., portr. - (Tajnye Sekty i Ordena)
1928. SZWEDA Adam: Organizacja
i technika dyplomacji polskiej w stosunkach
z zakonem krzyżackim w Prusach w latach
1386-1454. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2009. - 465 s. - (Rozprawa Habilitacyjna /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Bibliogr.
s. 417-441
1929. TANDECKI Janusz: Mikołaj Trąba
a Zakon i państwo krzyżackie w Prusach //
In: Mikołaj Trąba, mąż stanu i prymas Polski:
materiały z konferencji [...]. - Kraków, 2009.
- S. 45-54
1930. TRABA Robert: Konstruowanie
pamięci: analiza semantyczna polskich obchodów rocznic grunwaldzkich // In: Historia: przestrzeń dialogu. - Warszawa, 2006. - S.
206-227
1931. VERCAMER Grischa: Der Übergang der prussischen Stammeseliten in die
Schicht der „Freien” unter der Herrschaft des
Deutschen Ordens und der Kulturtransfer
von der „deutschen” auf die prussische Kultur // In: Mittelalterliche Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe: interdisziplinäre
Beiträge zu Archäologie und Geschichte im
mittelalterlichen Ostmitteleuropa. - Göttingen, 2009. - S. 169-191
[836]
1932. WRÓBEL Dariusz: Stanowisko
Mikołaja Trąby wobec pokoju toruńskiego
z 1411 roku i układu z Zygmuntem Luksemburskim z 1412 roku // In: Mikołaj Trąba,
mąż stanu i prymas Polski: materiały z konferencji [...]. - Kraków, 2009. - S. 55-70
1933. WRÓBEL Dariusz: Zbigniew Oleśnicki a kwestia pruska i krzyżacka // In: Zbigniew Oleśnicki: książę kościoła i mąż stanu:
materiały z konferencji [...]. - Kraków, 2006.
- S. 85-101
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz.: 320, 352, 373, 403, 493, 519, 521, 522, 530,
624, 744, 951, 1036, 1170, 1214, 1220, 1336, 1372, 1439,
1568, 1612, 1952, 2072
1934. AUGUSIEWICZ Sławomir: Der
Landtag im Herzoglichen Preussen und der
Reichstag der Adelsrepublik im 16. und 17.
Jahrhundert: Aspekte und Perspektiven eines
Vergleichs // In: Die Reiche Mitteleuropas in
der Neuzeit: Integration und Herrschaft: liber
memorialis Jan Pirożyński. - Kraków, 2009. S. 179-188. Streszcz.
1935. BALCEREK Mariusz: Bitwa pod
Trzcianem w 1629 roku: o dacie bitwy słów
kilka. Prz. Hist.- Wojsk. 2009 R. 10 nr 4 s. 155158, il.
1936. BOGDAN Danuta: The Warmian
dietine in the 16th-18th centuries. Czas.
Prawno- Hist. 2009 T. 61 z. 2 s. 91-97
1937. BUES Almut: „Fugit tempus”: weltliches und geistliches Zeitempfinden zu Ende
des 16. Jahrhunderts // In: Martin Gruneweg
(1562 - nach 1615): ein europäischer Lebensweg. - Wiesbaden , 2009. - S. 37-58: il.
1938. DOROBISZ Janusz: Podkomorzy litewski Janusz Radziwiłł o rokowaniach
w Sztumskiej Wsi // In: Primum vivere deinde philosophari: o ludziach czynu w dziejach
Europy Środkowej i Wschodniej. - Toruń,
2009. - S. 81-90
[837]
Pomorze Wschodnie
1939. FRIEDRICH Karin: Citizenship in
the periphery: Royal Prussia and the Union
of Lublin 1569 // In: Citizenship and identity
in a multinational Commonwealth: PolandLithuania in context, 1550-1772. - Boston,
2009. - S. 49-69
1940. GRĄŻAWSKI Kazimierz: 380
rocznica bitwy pod Górznem. Rocz. Muz.
Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 2009 T. 1 s. 97105, il., mapy
1941. HOŁD pruski: Matejko Wawelowi
- Wawel Matejce / koncep. wydaw. Jerzy T. Petrus; Zamek Królewski na Wawelu. - Kraków,
2009. - 261 s.: il. Bibliogr. s. 224-230. Sum.
1942. KĄKOLEWSKI Igor: Relacje polityczne między Rzecząpospolitą a Prusami
Książęcymi w latach 1525-1701. Kom. Maz.Warm. 2009 nr 2 s. 267-286. Zsfg.
1943. MAŁŁEK Janusz: Społeczeństwo
Prus Zakonnych (1466-1525) i Prus Książęcych (1525-1701). Masovia 2008 T. 11 s. 2332
1944. MAŁŁEK Janusz: Weiterführende
Fragen zur Erforschung der preussischen Reformationsgeschichte. Archiv f. Reformationsgesch. 2008 Jg. 99 s. 285-296. Sum.
1945. MANNHARDT Wilhelm: Die
Wehrfreiheit der altpreussischen Mennoniten / mit e. Vorw. Eberhard Günter Schulz.
- Hildesheim: Georg Olms Verl., 2009. - VI,
202, XCVI s.
Reprint wyd.: Marienburg, 1863
1946. SACH Maike: Gulden, Mark und
„grivenki”: zu (Kommunikations-)Problemen bei Subsidienzahlungen Vasilijs III. an
den Deutschen Orden in Preussen (15171521). Czasy Nowożytne 2009 T. 22 s. 79-117.
Streszcz.
1947. SZKICE z dziejów Prus Królewskich XVI-XVIII wieku: gospodarka, społeczeństwo, kultura / red. Józef Włodarski.
- Gdańsk, 2008
Rec.: STACHOWSKA Anna, Zap. Hist. 2009 T. 74 z.
2 s. 117-121
141
1948. WIJACZKA Jacek: Magia i czary: polowanie na czarownice i czarowników
w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych. - Toruń, 2008
Rec.: PACHOLEC Marek, Meritum (Olsztyn) 2009
T. 1 s. 295-298
1949. ZONENBERG Sławomir: Wizerunek heretyka w Preussische Chronik dominikanina Szymona Grunaua // In: Persona,
gestus habitusque, insignium: zachowania
i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu. - Lublin,
2009. - S. 103-116
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz.: 7, 196, 372, 373, 493, 519, 532, 542,
561, 575, 679, 707, 744, 745, 817, 936, 1030, 1066, 1159,
1172, 1177, 1180, 1224, 1257, 1299, 1436, 1439, 1453,
1505, 1516, 1523, 1548, 1856, 1936, 1942, 1943, 1947,
2077, 2165, 3339
1950. The CULTIVATION of monarchy
and the rise of Berlin: Brandenburg-Prussia
1700 / ed. by Karin Friedrich, Sara Smart.
- Farnham: Ashgate, 2009. - VIII, 430 s.: il.
Bibliogr. s. 397-418
Dot. m.in. Królewca s. 174-220
1951. JESSEN Olaf: Von Jena nach Königsberg (1806-1807): Napoleons vergessener Feldzug und die preussische Modernisierungslegende // In: Für die Freiheit - gegen
Napoleon: Ferdinand von Schill, Preussen
und die deutsche Nation. - Köln, 2009. - S.
15-37: il.
1952. MAKARCZYK Irena: Król Jan Kazimierz a Warmia w latach 1648-1668. Echa
Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 69-88. Sum.
1953. MÖLLER-FUNCK Katrin: Existenzielle Bedrohung und Kommunikation
im ehemaligen Herzogtum Preussen zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Berichte u. Forsch.
2006 Bd. 14 s. 239-242
1954. SCHMIDT Jürgen W.: Ludwig von
Wolzogen, Herzog Eugen von Württemberg
und die Denkschrift über die Abwehr einer russischen Seelandung in Ostpreussen.
142
Pomorze Wschodnie
Dt. Schiffahrtsarchiv 2008 Bd. 31 (dr. 2009)
s. 289-303, il. Sum. Rés.
1955. URBANAVIČIUS Agnius: The
new citizens of Vilnius from Polish Royal
Prussia 1661-1795. Europa Orientalis 2009
[T.] 1 s. 307-336, tab., wykr. Streszcz.
1956. WIJACZKA Jacek: „Tolerancja podatkowa”: Żydzi w Prusach Brandenburskich
[838]
w XVIII wieku // In: Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. - Wrocław, 2009. - S.
281-294
1957. ZALEWSKI ślad armii Napoleona:
dawny cmentarz na Przezmarckim Przedmieściu (przy ul. 29 Stycznia) w Zalewie /
oprac. Sonia Solarz-Taciak, Piotr W. Taciak.
Zap. Zalewskie 2009 nr 16 s. 4-10, il.
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz.: 493, 532, 700, 1405, 1555, 1856
1958. KASPAREK Norbert: Ostatnie
chwile powstania listopadowego: Brodnica
1831. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2009. - 182,
[2] s., [14] s. tabl.: il., faks., tab. Bibliogr.
s. 151-168
1959. KULAKOV
Vladimir
[I.]:
Doll’kajm-Kovrovo: issledovanija 1879 g.
(Dollkeim-Kovrovo: die Untersuchungen
1879). - Minsk: Inst. Ist. NAN Belarusi, 2004.
- 135 s.: il. - (Prussia Antiqua; 2). Bibliogr.
s. 45-49. Zsfg. Sod.
1960. SCHMIDT Jürgen W.: Der Untergang des Danziger Schoners „ADOLPH
OTTOMAR” an der dänischen Küste am 16.
Oktober 1845: ein Fall von versuchtem Versicherungsbetrug und die Probleme bei dessen
gerichtlicher Ahndung in Preussen und England. Westpr.- Jahrb. 2009 Bd. 59 s. 27-36
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 300, 331, 340, 493, 517, 521, 637, 689, 818,
936, 1092, 1141, 1158, 1212, 1250, 1418, 1422, 1710,
1727, 1807, 2165
1961. BIAŁOKUR Marek: Odbudowa
państwa polskiego w listopadzie 1918 roku
w ujęciu rocznicowej publicystyki politycznej obozu narodowego w Wielkopolsce i na
Pomorzu // In: Polskie niepodległości: wizje
państwa i społeczeństwa w okresach przełomów 1918-1945-1989. - Gorzów Wielkopolski, 2009. - S. 113-130
1962. EHRHARDT Michael: Die Aufnahme von Flüchtlingen aus Ostpreussen im
heutigen Niedersachsen 1914/1915. Niedersächsisches Jahrb. f. Landesgesch. 2009 Bd. 81
s. 143-176
1963. HOŁUB Adam: Lewica liberalna
w Prusach Wschodnich wobec Polaków: stereotyp Polski i Polaków na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 18601880. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2009. - 243 s. Bibliogr. s. 213-225. Zsfg.
1964. KALEMBKA Sławomir: Tradycje
powstania styczniowego w Prusach Zachodnich i Prusach Wschodnich // In: Powstanie
styczniowe 1863-1864: walki i uczestnicy,
represje i wygnanie, historiografia i tradycja.
- Kielce, 2005. - S. 305-308
1965. KOWALEWSKI Piotr: Wizerunek
Szwajcarii Kaszubskiej początku XX wieku
jako regionu atrakcyjnego turystycznie według przewodników Aleksandra Majkowskiego. Kościerskie Zesz. Muz. 2009 [nr] 3
s. 159-166
1966. PLESSA Marc Patrik, FRIEDRICH
Gottlieb: Kriegsteilnehmer von Lipowitz,
Kreis Ortelsburg, 1914-1918. Altpr. Geschl.kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 169-188
Zawiera: FRIEDRICH G.: Schulchronik von Lipowitz im Kreis Ortelsburg s. 170-185
1967. REICHERTZ Willibald: Am Skomentner See gefallene Schlesier: das Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 229 im Oktober
[839]
Pomorze Wschodnie
1914 in Ostpreussen. Ostdt. Familienkde 2009
Bd. 18 H. 1 s. 367-372, il.
1968. SCHATTKOWSKY Ralph: Dynamika postrzegania i procesy narodowotwórcze w Prusach Zachodnich przed I wojną
światową // In: Akulturacja/asymilacja na
pograniczach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. T. 1:
Stereotypy i pamięć. - Warszawa, 2009. - S.
157-173
1969. WAJDA Kazimierz: Sozialer Aufstieg, Assimilation und Antisemitismus:
die Juden im südlichen Westpreussen // In:
Deutschlands östliche Nachbarschaften: eine
Sammlung von historischen Essays für Hans
Henning Hahn. - Frankfurt/M., 2009. - S.
211-231: tab.
1970. WOJCIECHOWSKI Mieczysław:
Strajk polskich dzieci szkolnych na Pomorzu w 1906 r. w opinii prasy polskiej („Pielgrzym”) i niemieckiej („Neue Preussische
Zeitung”) // In: Ludzie, idee, wojny: studia
z dziejów Europy Środkowowschodniej: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin
profesora Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz, 2009. - S. 187-195
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 180, 492, 499, 500, 517, 580, 674, 675, 698,
699, 710, 713– 715, 719, 729, 738, 806, 980, 1089, 1091,
1109, 1117, 1139, 1150, 1158, 1204, 1240, 1249, 1296,
1298, 1340, 1350, 1352, 1354, 1374, 1401, 1506, 1519,
1520, 1542, 1553, 1685, 1699, 1705, 1772, 1781, 1786,
1831, 1844, 1868, 1965, 2038, 2072, 2073, 2077, 2104,
2165, 2168, 2575, 2697, 2701, 2702, 3060
1971. AMBROCHOWICZ Anna: Opieka konsularna nad polskimi robotnikami sezonowymi w Prusach Wschodnich w okresie
międzywojennym: wybrane problemy. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 3 s. 413-421
1972. ARCHIWUM Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego [1888-1974]: w 90-lecie
powrotu Polski nad Bałtyk / wyb. i oprac.
Marian M[arek] Drozdowski; współpr. Piotr
Dwojacki. - Gdynia: Pol. Tow. Hist., 2009. 462, [1] s.: faks., tab.
143
1973. BERENDT Grzegorz: Ocalona na
Kaszubach. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2009 nr
3 s. 74-76
Przeżycia wojenne Else Pintus (1893-1980)
1974. BOCHACZEK Joanna: Działalność
Ekspozytury Nr 3 w Bydgoszczy w przededniu
II wojny światowej // In: Sojusze i sojusznicy
Polski na przełomie XX i XXI wieku. - Częstochowa, 2009. - S. 155-164. Streszcz. Sum.
Prowadziła działalność wywiadowczą na terenie
Pom. Zach. i Wsch.
1975. BORZYSZKOWSKI Józef: Ruch
kaszubsko-pomorski w latach trzydziestych
XX wieku. Nasze Pomorze 2008 nr 10 (dr.
2009) s. 133-142
1976. DMOWSKI Roman: Społeczeństwo Poznańskiego i Pomorza w odbudowanej Polsce // In: Etos Wielkopolan: antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski
z drugiej połowy XIX i XX wieku. - Poznań,
2005. - S. 109-117
1977. DRZYCIMSKI Andrzej: Westerplatte 1939: historia i legenda: przed szturmem. - Gdańsk: Wydaw. słowo/obraz terytoria, 2009. - 201, [3] s.: il., faks., pl. Streszcz.
Sum. Zsfg. Rés. Sod.
1978. FIGURA-OSEŁKOWSKA Emilia:
Przyczynek do badań nad turystyką niemiecką w Prusach Wschodnich w okresie międzywojennym. Meritum (Olsztyn) 2009 T. 1
s. 125-132. Sum.
1979. GIZIŃSKI Stanisław: Strażacy
ziemi dobrzyńskiej, Pomorza oraz Kujaw
wschodnich w walkach niepodległościowych
lat 1918-1920 i ich postawa w 1939 roku // In:
130 lat ochrony przeciwpożarowej we Włocławku: materiały z konferencji naukowej [...].
- Włocławek, 2005. - S. 59-82: il.
1980. GUESLIN Julien: Que faire du
„Memelland” après Versailles?: la France
entre nationalisme, lituanien particuralisme
germanique et „Realpolitik” (1920-1924).
Rev. d’Allemagne 2009 T. 41 s. 59-74. Sum.
144
Pomorze Wschodnie
1981. HALICKI Krzysztof: Działalność
Policji Politycznej w zwalczaniu organizacji
antypaństwowych na Pomorzu w latach 19201926 // In: Na straży ładu i bezpieczeństwa:
formacje milicyjno-policyjne ziem polskich
od czasów najdawniejszych do współczesności: studia. - Radom, 2009. - S. 107-114
1982. HRYCIUK Grzegorz: Die ethnische
Struktur der Bevölkerung Polens, der Freien
Stadt Danzig sowie der Ostgebiete des Deutschen Reiches in den Jahren 1931-1939 // In:
Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung
1939-1959: Atlas zur Geschichte Ostmitteleuropas. - Bonn, 2009. - S. 14-33: il., tab.
1983. KARDAS Mariusz: Gdyńskie zaślubiny Polski z morzem w 1920 roku. Colloquium 2009 R. 1 s. 109-116. Streszcz.
1984. KEMPA Robert: „Nawis wschodniopruski” w polskich planach wojennych
1918-1939. Feste Boyen 2009 z. 12 s. 3-18
1985. KONARSKI Mariusz: Lotnicze
szkolenie absolwentów Szkoły Podchorążych
M[arynarki] W[ojennej] w II RP. Zap. Puckie
2009 nr 8 s. 92-96, il.
1986. KONDRACKI Tadeusz: Pieśń jako
forma popularyzacji Polskiej Marynarki Wojennej i obrony morskiej w okresie II Rzeczypospolitej. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen.
2009 nr 24 s. 70-77
1987. KOŚMIDER Tomasz: Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym państwa polskiego w latach 1921-1939. - Warszawa: Wydaw. Neriton, 2009. - 501 s., [8] k. tabl.
skł.: faks., tab. Bibliogr. s. 424-444. Sum. Sod.
1988. KRASICKA Zofia: Wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe młodzieży w województwie pomorskim w okresie II
Rzeczypospolitej // In: Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu. - Bydgoszcz,
2009. - S. 47-68: mapy, tab.
1989. KRZAK Andrzej: Afera „Morska”.
Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2009 T. 46 s. 213228, il. Sum.
Dot. działań polskiego kotrwywiadu wojskowego na
terenie Gdańska i Gdyni w okresie międzywojennym
[840]
1990. KULA Henryk Mieczysław: Polscy
inspektorzy celni w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939. - Gdańsk: Bibl. Tow. Przyj.
Gdań., 2009. - 423, [3] s.: il., portr., tab. Bibliogr. s. 421-424
1991. KULA [Henryk] Mieczysław: Polski nadzór celny w Wolnym Mieście Gdańsku
1920-1939. Biul. Centr. Ośrodka Szkol. Straży
Granicz. 2009 nr 1 s. 83-111, il, faks., mapa
1992. ŁUKOWSKI Wojciech: Tożsamość
mieszkańców Mazur: szansa czy bariera
w otwartej przestrzeni europejskiej? // In:
Immanuel Kant: prekursor idei zjednoczenia.
- Gołdap, 2004. - S. 73-85
1993. MACHALIŃSKI Zbigniew: Kontradmirał Jerzy Zwierkowski [1873-1925]: ekspert do spraw morskich i Gdańska polskich
i międzynarodowych delegacji w latach 19181925. Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2009
T. 6 s. 178-190. Sum.
1994. MAZUR Aleksander: Szkoły Podoficerskie Piechoty dla Małoletnich w dokumencie i fotografii. - Warszawa: Zarząd
Krajowy Środowiska Absol. Szk. Podofic.
Piechoty dla Małoletnich, 2008. - 500 s.: il.,
portr., tab.
Dot. m.in. szkoły w Grudziądzu
1995. MONOGRAFIA Wielkiego Pomorza i Gdyni / aut. Józef Bieniasz [et al.]; red.
Józef Lachowski. - Lublin: Petit; Milanówek:
na zlecenie Wydaw. Górnoleśne, 2009. - 239,
[1] s.: il., mapy, portr.
Reprint wyd.: Toruń, Lwów, 1939
1996. OBERDÖRFER Lutz: Die Entstehung der Freien Stadt Danzig im internationalen Kontext. Acta Cassubiana 2009 T. 11
s. 178-233. Zsfg.
1997. OSIŃSKI Krzysztof: Walka o Wielką Polskę: Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939. - Toruń, 2008
Rec.: OLSTOWSKI Przemysław: Endecja wobec rządów pomajowych na Pomorzu w latach 1926-1939, Zap.
Hist. 2009 T. 74 z. 3 s. 127-139
[841]
Pomorze Wschodnie
1998. PFERR Ulrich: Die Verfassungskrise im Memelgebiet 1931/32: insbesondere
unter Würdigung der Memelkonvention und
deren Auslegung im Urteil des Ständigen Internationalen Gerichtshofs in Den Haag vom
11. August 1932. - Würzburg, 2005
Rec.: TAUBER Joachim, Nordost-Arch. N.F. 2008 Bd.
17 (dr. 2009) s. 405-407
1999. PRZYBYLSKI Jerzy: Polska Marynarka Wojenna w latach 1920-1947: (wybrane problemy) // In: W kręgu idei, polityki
i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 509-524
2000. SAFRONOVAS Vasilijus: Der Anschluss des Memelgebietes an Litauen: die
Tilsiter Akte und der „Aufstand” als Symbole
des Legitimationsmythos. Annaberger Annalen 2009 Nr. 17 s. 5-40
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/4_Safronovas.pdf
2001. SAJA Piotr: „Naród pod bronią”:
obozy letnie przysposobienia wojskowego
dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej na Pomorzu w latach 1922-1925. Prz. Hist.- Wojsk.
2009 R. 10 nr 4 s. 25-40
2002. SAJA Piotr: Organizacja władz
przysposobienia wojskowego na obszarze
DOK VIII na przełomie lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku // In: Od armii
komputowej do narodowej. [T.] 3: Problemy
organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX
wieku. - Toruń, 2009. - S. 303-314: tab.
Obejmował Pomorze z siedzibą w Toruniu
2003. SCHMIDT Jürgen W.: Die „Haffkrankheit” in Ostpreussen im Herbst 1932.
Preussenland 2009 Jg. 47 H. 2 s. 57-60
2004. SYKUT
Piotr:
Komisariaty
i posterunki Policji Państwowej na Pomorzu
w okresie konsolidacji i II Rzeczypospolitej:
organizacja, skład osobowy i teren działania
Powiatowej Komendy Policji Państwowej
w Chojnicach w 1922 roku. Nasze Pomorze
2008 nr 10 (dr. 2009) s. 23-36
145
2005. SYKUT Piotr: Przebieg wizyty
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Pomorzu w dniach 23-30 kwietnia 1923 roku:
w planach ochrony trasy przejazdu przez Policję Państwową // In: Na straży ładu i bezpieczeństwa: formacje milicyjno-policyjne
ziem polskich od czasów najdawniejszych do
współczesności: studia. - Radom, 2009. - S.
141-146
2006. SZARSKI Władysław: Bateria Laskowskiego [na Helu] i jej dowódca Zbigniew
Przybyszewski [1907-1952] // In: Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. Druga
wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w Muzeum
Stutthof (2-5 września 2009 r.). - Sztutowo,
[2009]. - S. 13-22
2007. SZULCZEWSKI Adam, ZALEWSKI Bogdan: Pomorze w granicach Polski
Odrodzonej. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn. Woj.
2009 R. 50 nr 1 s. 115-136. Streszcz. Sum.
2008. SZYMANOWICZ Adam: Działalność wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej w Prusach Wschodnich (1918-1939).
Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr 1 s. 23-47. Sum.
2009. URNIAŻ Jerzy: Od patriotyzmu do
rozrywki: nurty w polskiej działalności sportowej na Warmii i Mazurach (1919-2008) //
In: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. Rzeszów, 2009. - S. 445-458. Sum.
2010. VAREIKIS Vygantas: Historische
Kontroversen über den litauischen „Aufstand” im Memelgebiet 1923. Annaberger
Annalen 2009 Nr. 17 s. 41-52
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/5_Vareikis.pdf
2011. VOGELS Hans: Korespondencja
Wysokiego Komisarza [w Gdańsku] Manfredo Graviny [1883-1932]. Pom. Wiad. Filatel.
2001 R. 2 nr 2 s. 53-56, il.
2012. WOJCIECHOWSKI Mieczysław:
Przyłączenie Pomorza do Polski w 1920 r. //
In: Niepodległość: spełnione marzenie pokoleń i wyzwanie na przyszłość. - Toruń, 2009.
- S. 31-44
146
Pomorze Wschodnie
2013. WOLTMANN-ŻEBROWSKA
Małgorzata: Rozwój turystyki wśród polskiej
ludności rodzimej ze wschodniego pogranicza niemieckiego w latach 1920-1939 // In:
Z dziejów turystyki i sportu w Polsce. - Rzeszów, 2009. - S. 212-220. Sum.
2014. ZAKRZEWSKI Krzysztof: Emblematy na kołnierze Toruńskiego Pułku Strzelców (63 pp.) 1919-1939. Militaria Pomorskie
2009 nr 3 s. 194-209, il., portr.
2015. ZALEWSKI Bogdan: Pomorze
w granicach odrodzonego państwa polskiego
// In: Gospodarcze i społeczne problemy XX
i XXI wieku. - Gdańsk, 2009. - S. 313-347
2016. ZALEWSKI Bogdan: Powstanie
i rozwój Marynarki Wojennej Polski odrodzonej w latach 1918-1939 // In: Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku.
- Gdańsk, 2009. - S. 348-369
2017. ZALEWSKI Bogdan: Węzłowe
problemy rozwoju Marynarki Wojennej
Polski odrodzonej w latach 1918-1939 // In:
W kręgu zagadnień europejskich: opera dedicata in professorem Boguslaus Polak. - Koszalin, 2009. - S. 157-168
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 297, 492, 499, 507, 531, 534, 547, 554, 569,
581, 588, 593, 594, 604, 727, 821, 830, 1035, 1153, 1158,
1294, 1296, 1342, 1346, 1349, 1353, 1354, 1374, 1406,
1422, 1490, 1507, 1588, 1679, 1793, 1979, 1999, 2006,
2077, 2099, 2135, 2157, 2580
2018. ANTROJO pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos.
(End of the Second World War in East Prussia: facts and historical perception) / sud.
Arūnė Liucija Arbušauskaitė; Klaipėdos Universiteto Baltijos Regiono Istorijos ir Archeologijos Institutas. - Klaipėda, 2009. - 350, [1]
s., VIII s. tabl.: il., faks., tab. - (Acta Historica
Universitatis Klaipedensis; 18). Sum. Sod.
Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: VAREIKIS Vygantas: Kontroversiniai Antrojo pasaulinio karo vertinimai. (Controversial issues
of the Second World War) s. 7-29. - VITKUS Hektoras:
Antrojo pasaulinio karo pabaigos Rytų Prūsijoje recep-
[842]
cija Rusijos istorinėje politikoje. (The reception of the
end of the Second World War in East Prussia in the historical politics of Russia) s. 30-56. - KOSTJAŠOV Jurij
V.: Stalin i Kaliningradskaja oblast’: popytka istoričeskoj
rekonstrukcii s. 57-70. - GAL’COV Valerij, SERGEEV
Viktor: Problema transformacii Vostočnoj Prussii v Kaliningradskuju oblast’ v dokumental’nych publikacijach
i nauyčnych issledovanijach s. 71-86. - SAFRONOVAS
Vasilijus: Antrojo pasaulinio karo įvykiai Rytų Prūsijoje
Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities atminimo
kultūroje. (Second World War in East Prussia in the culture of commemoration of Klaipėda region and Kaliningrad oblast) s. 87-108. - TAUBER Joachim: Ostpreussen
1945: die deutsche Perspektive s. 109-126. - SAFRONOVAS Vasilijus: Klaipėdos užėmimo istorijos 1944-1945
metais kontroversijos. (Controversies surrounding the
history of seizure of Klaipėda (1944-1945)) s. 127-150.
- STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Kuršių Nerija: pasitraukimo
kelias: atminties tiltas. (The Curonian Spit as the retreat
road and the bridge of memory) s. 151-159. - ŠTUOPYS
Arminas: Antrojo pasaulinio karo laikotarpio tunelinės
konstrukcijos slėptuvės Memelyje/Klaipėdoje. (Memel/
Klaipėda air-raid shelters of the Second World War period.) s. 160-188. - MANKEVIČ Dmitrij V., MANKEVIČ
Marija: Nekotorye demografičeskie aspekty graždanskogo naselenija Vostočnoj Prussii/Kaliningradskoj oblasti
(aprel’ 1945-1947 gg.) s. 189-206. - ARBUŠAUSKAITĖ
Arūnė Liucija: „Kaliningrado vokiečių” klausimo
išsprendimas (?): Lietuva, 1951-ieji metai. (Solution (?) of
the case „Kaliningrad Germans”: Lithuania, 1951) s. 207230. - BURAUSKAITĖ Teresė Birutė: Nukentėjusieji dėl
kilmės: Lietuvos etninų vokiečių tremtis 1945 m. (The
injured for the origin: deportation of ethnic Germans
from Lithuania in 1945) s. 231-251. - KRETININ Gennadij [V.], FËDOROVA Ol’ga [G.]: Klajpedskij kraj posle
okončanija Vtoroj mirovoj vojny s. 252-266. - GAL’COVA
Svetlana: Sud’ba Vallenrodtskoj biblioteki v poslevoennyj
period s. 267-274. - KOSTJAŠOV Jurij V.: Prūsiškosios
dvasios išvarymas: kaip formavosi Kaliningrado srities
gyventojų istorinė sąmonė pokario metais. (Removal
of the Prussian spirit: how the historical consciousness
of the population of the Kaliningrad was formed in the
post-war years) s. 375-312
2019. BOJARSKA Barbara: Piaśnica:
miejsce martyrologii i pamięci: z badań nad
zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu. Wyd. 4 uzup. i popr. - Wejherowo: Wydaw.
BiT, 2009. - 151, [1] s.: il., portr. Bibliogr.
s. 144-148. Streszcz. Zsfg.
2020. BORKOWICZ
Jakub:
Walki
o Tczew w dniu 1 września 1939 roku. Teki
Kociewskie 2009 z. 3 s. 62-71
2021. BORZYSZKOWSKI Józef: Partyzantka Borów Tucholskich XX w.: mity
a rzeczywistość (przykład braci Gnacińskich)
// In: Ludzie, idee, wojny: studia z dziejów
[843]
Pomorze Wschodnie
Europy Środkowowschodniej: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora
Włodzimierza Jastrzębskiego. - Bydgoszcz,
2009. - S. 307-317
2022. BYDGOSZCZ 3-4 września 1939:
studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz
Chinciński, Paweł Machcewicz. - Warszawa,
2008
Rec.: OLSTOWSKI Przemysław: W sprawie tragicznych wydarzeń 3-4 IX 1939 roku w Bydgoszczy, Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 1 s. 115-143
2023. CHWIAŁKOWSKI Marian: Żołnierze garnizonu brodnickiego w wojnie
obronnej 1939 r. - Brodnica: Multi, 2009. 103, [1] s.: il., faks., mapy
2024. EJANKOWSKI Jan: Krwawa Kociewska Jesień na ziemi gniewskiej - 1939.
Cz. 1-4. Kociew. Mag. Region. 2009 R. 24 nr 1
s. 10-11, il., portr.; nr 2 s. 18-19, il., portr.; nr
3 s. 18-19, il., portr.; nr 4 s. 17, il., portr.
2025. FRANZ Maciej: Ocena przygotowań i działań Polskiej Marynarki Wojennej
we wrześniu 1939 roku // In: Konferencja
„Od Westerplatte do Norymbergi. Druga
wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w Muzeum
Stutthof (2-5 września 2009 r.). - Sztutowo,
[2009]. - S. 8-12
2026. GĄSIOROWSKI Andrzej: Kaszubi
w Wehrmachcie. Cywilizacja i Polityka 2009
nr 7 s. 238-253
2027. GĄSIOROWSKI Andrzej: Podporucznik Guderski [1900-1939] i inni: polska
dywersja w Wolnym Mieście Gdańsku. Pomerania 2009 nr 9 s. 13-16, il.
2028. GOGOL Bogusław: Obrona Westerplatte: mit czy prawda historyczna? // In:
Jednostka, społeczeństwo, instytucje: wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce. - Gdańsk, 2009. - S. 43-53
2029. GRAF Jürgen, MATTOGNO
Carlo: Concentration camp Stutthof and its
function in national socialist Jewish policy.
147
- Chicago, Ill.: Theses & Dissert. Press, 2003.
- 122 s.: il., mapy. - (Holocaust Handbooks
Series; Vol. 4)
2030. GROBELSKI Wojciech: Walki graniczne w rejonie Chojnic we wrześniu 1939 r.:
na zachodnich rubieżach II Rzeczypospolitej.
Militaria Pomorskie 2009 nr 3 s. 91-106, il.
2031. GROT Elżbieta [Maria]: Eksterminacja i represje wobec Polonii gdańskiej
w latach 1939-1940 // In: Konferencja „Od
Westerplatte do Norymbergi. Druga wojna
światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w Muzeum Stutthof
(2-5 września 2009 r.). - Sztutowo, [2009]. - S.
23-32
2032. HAUPT Werner: Das Ende im
Osten 1945: Chronik vom Kampf in Ost- und
Mitteldeutschland: der Untergang der Divisionen in Ostpreussen, Danzig, Westpreussen, Mecklenburg, Pommern, Schlesien,
Sachsen, Berlin und Brandenburg. - Lizenzausg. - Eggolsheim: Dörfler, [2009]. - 325,
[32] s.: il., mapy
Źródła s. 249-325
2033. ICKIEWICZ Kazimierz: Druga
wojna światowa wybuchła w Tczewie: szkice
historyczne. - Tczew; Pelplin: „Bernardinum”,
2009. - 127, [1] s.: il., portr., tab.
2034. ICKIEWICZ Kazimierz: Obrona
historycznych mostów na Wiśle [w Tczewie]
1 września 1939 roku. Teki Kociewskie 2009
z. 3 s. 72-76
2035. JANCA-BRZOZOWSKA
Róża:
Z historii Kociewia czasu II wojny światowej.
Rydwan 2009 [nr] 1(4) s. 131-152, tab.
2036. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Polacy z Pomorza Gdańskiego w Wehrmachcie:
próba analizy przyczyn i skutków // In: Polska, Europa, świat XX wieku: studia i szkice
ofiarowane profesorowi Włodzimierzowi
Bonusiakowi w czterdziestolecie jego pracy
twórczej. - Rzeszów, 2005. - S. 86-94
148
Pomorze Wschodnie
2037. KACZMAREK Zbigniew, KAŁDOWSKI Włodzimierz, SOBECKI Włodzimierz: Bydgoszcz - Bromberg: wybrane fragmenty wspólnej polsko-niemieckiej historii
wg seniorów bydgoskich 1939-2009 w 70.
rocznicę wybuchu II wojny światowej. - [Bydgoszcz: s.n., 2009]. - 243, [1] s.: il., faks.
2038. KAULE Martin: Ostseeküste 19331945: der historische Reiseführer. - Berlin:
Christoph Links Verl., 2009. - 123 s.: il.
2039. KLIMOWICZ Robert: Niemieckie
obozy jenieckie i obozy pracy. Rocz. Ełcki
2008 T. 5 (dr. 2009) s. 49-55, il.
W Ełku i Boguszach, pow. ełcki
2040. KOCHANOWSKI Marian, POGODZIŃSKI Paweł M.: Archeologia na tropach II wojny światowej. Rydwan 2009 [nr]
1(4) s. 183-193, il., mapa
Grób żołnierzy niemieckich w Starej Jani
2041. KORDA Krzysztof: Zarys działalności Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski na terenie Tczewa w okresie drugiej
wojny światowej. Teki Kociewskie 2009 z. 3
s. 77-84
2042. KOŚCIAŃSKI Zdzisław: Organizacja i dzałania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku: wybrane przykłady działań bojowych samodzielnej kawalerii
polskiej w 1939 roku. - Leszno: Wydaw. Inst.
im. gen. S. „Grota” Roweckiego, 2009. - 362
s.: il., mapy, tab. - (Biblioteka „Grota”; T. 40).
Bibliogr. s. 323-342
Z treści: W obronie Pomorza: działania Pomorskiej
Brygady Kawalerii (od 1 do 4 IX 1939 r.) s. 117-140. W wypadzie na teren Prus Wschodnich: działania Podlaskiej i Suwalskiej Brygady Kawalerii na terenie Prus
Wschodnich s. 167-177
2043. LOEW Peter Oliver: Vertriebene aus Danzig, Vertriebene in Danzig seit
1939/45: Trauma, Einkapselung und die
langsame Entdeckung des anderen // In:
Verflochtene Erinnerungen: Polen und seine
Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert. - Köln,
2009. - S. 221-244
[844]
2044. MICHMIEL Szczepan: Zbrodnia
w Szymankowie 1 września 1939. Teki Kociewskie 2009 z. 3 s. 85-100, il.
2045. NADOLSKI Łukasz: Toruń na
tle polskiej obrony przeciwlotniczej Polski
w 1939 roku. Militaria Pomorskie 2009 nr 3
s. 44-63
2046. NEUMÄRKER Uwe: Soldau
[Działdowo] // In: Der Ort des Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 9: Arbeitserziehungslager,
Ghettos, Jugendschutzlager, Polizeihaftlager,
Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeiterlager, 2009. - S. 612-621
2047. NOWICKI Przemysław: Żydzi żołnierze Armii „Pomorze” polegli w wojnie
obronnej 1939 r. Militaria Pomorskie 2009 nr
3 s. 30-38
2048. ORSKI Marek: Obóz koncentracyjny Stutthof w oczach więźniów obcokrajowców. Gdań. Stud. Międzynarod. 2009 Vol.
7 s. 205-225
2049. ORSKI Marek: Stan badań i postulaty badawcze w zakresie roli i funkcjonowania byłego obozu niemieckiego Stutthof //
In: Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji”
w Muzeum Stutthof (2-5 września 2009 r.).
- Sztutowo, [2009]. - S. 198-208
2050. ORSKI Marek: Stutthof subcamp
system // In: The United States Holocaust
Memorial Museum encyclopedia of camps
and ghettos, 1933-1945. Vol. 1. - Bloomington, 2009. - S. 1425-1489
2051. ORSKI Marek: Zagłada więźniów
obozu koncentracyjnego Stutthof przy użyciu trującego gazu Cyklon B // In: Jednostka,
społeczeństwo, instytucje: wybrane problemy badawcze z zakresu nauki o polityce. Gdańsk, 2009. - S. 63-80
2052. ORSKI Marek, CEBULAK Kazimierz: Wykorzystanie niewolniczej i przymusowej siły roboczej przy pracach hydro-
[845]
Pomorze Wschodnie
technicznych w Delcie Wisły i nad Zalewem
Wiślanym // In: Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. Druga wojna światowa we
współczesnej historiografii, muzealnictwie
i edukacji” w Muzeum Stutthof (2-5 września
2009 r.). - Sztutowo, [2009]. - S. 216-228: il.
2053. OWSIŃSKI Marcin: Program
„Ostatni świadkowie” i wystawa „świadkowie
generacji” w Muzeum Stutthof: głos w dyskusji na temat misji miejsc pamięci w XXI
wieku // In: Konferencja „Od Westerplatte
do Norymbergi. Druga wojna światowa we
współczesnej historiografii, muzealnictwie
i edukacji” w Muzeum Stutthof (2-5 września
2009 r.). - Sztutowo, [2009]. - S. 364-368: il.
2054. PIAŚNICA oskarża: pokłosie konferencji naukowej „Piaśnica 1939-1941” i IV
Powiatowo-Gminnego Konkursu Fotograficznego „Nekropolia Piaśnicka” / red. Stanisław Janke. - Wejherowo: Urząd Gminy,
[2009]. - 69, [1] s., XXX s. tabl. - (Biblioteczka
Gminy Wejherowo; T. 10)
Z treści: GĄSIOROWSKI Andrzej: Zbrodnia w Piaśnicy na tle innych miejsc kaźni na terenie okupowanej
Polski s. 7-28. - GROT Elżbieta [Maria]: Ludobójstwo
w Piaśnicy z uwzględnieniem losów mieszkańców powiatu wejherowskiego s. 29-49
2055. PIWNICKI Grzegorz, ZALEWSKI Bogdan: Polski wrzesień 1939 w Gdyni.
- Gdynia: Wyż. Szk. Komunikacji Społ., 2009.
- 330, [1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 305-314
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2009 nr 7 s. 350-354
2056. POLACY z Pomorza w Wehrmachcie / [aut.] Lucjan Balewski [et al.]. Rydwan
2009 [nr] 1(4) s. 164-178, il., faks., portr.
Toż zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 1944
2057. POLITAŃSKI Łukasz: Walki na
Westerplatte 1-7.09.1939 // In: Bo wolność
krzyżami się mierzy: dzieje oręża polskiego
1939-1945. - Warszawa, 2009. - S. 21-32
2058. POMORZE w ogniu: historia II
wojny światowej i nieznane relacje świadków
/ red. Marcin Ręczmin, Maciej Drzewicki. [Gdańsk: Agora, 2009]. - 271 s.: il. - (Biblioteka Gazety Wyborczej)
Wyd. popularne
149
2060. POWROŹNIK Barbara: Konfiskaty majątku polskiego w Gdyni. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2009 nr 8/9 s. 74-76
W czasie II wojny światowej
2061. SAJA Piotr: Dywersja niemiecka
i walki na Pomorzu we wrześniu 1939 roku.
Prz. Zach. 2009 R. 65 nr 2 s. 176-192. Sum.
2062. SAJA Piotr: Dywersja niemiecka
w Bydgoszczy i okolicy we wrześniu 1939 r.
w pamięci historycznej Polaków // In: Miejsca pamięci w edukacji historycznej: zbiór
studiów. - Toruń, 2009. - S. 213-220
2063. SASS Marek, ŚWITAŁA Marek:
Od Wielkiej Kloni do Hammerskiego Młyna (1 września 1939 r.). Militaria Pomorskie
2009 nr 3 s. 77-90, il.
2064. SEKTA Jan: Wypady polskiej kawalerii do Prus Wschodnich we wrześniu
1939 roku. Feste Boyen 2009 z. 12 s. 19-23
2065. SMOLIŃSKI Aleksander: Materiały do obsady personalnej formacji Pomorskiej Brygady Kawalerii na dzień 23 marca i 1
września 1939 r. Militaria Pomorskie 2009 nr
3 s. 107-148
2066. SMOLIŃSKI Aleksander: Mobilizacja 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
imienia Generała Dywizji Gustawa OrliczDreszera w okresie od marca do sierpnia oraz
jego obsada personalna na dzień 23 marca i 1
września 1939 roku. Rocz. Grudz. 2009 T. 18
s. 127-158, tab. Sum.
Z siedzibą w Bydgoszczy
2067. SZUBARCZYK Piotr: Polityka
„umacniania niemczyzny” na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej wcielonych do Rzeszy
(1939-1945) i jej skutki w powiecie starogardzkim. Rydwan 2009 [nr] 1(4) s. 73-111,
il., faks., portr.
2068. SZUBARCZYK Piotr: Zapomniana zbrodnia niemiecka: Grabowo [pow. starog.], środa 28 lutego 1945 roku. Rydwan
2009 [nr] 1(4) s. 179-182, il.
150
Pomorze Wschodnie
2069. SZWOCH Ryszard: Eksterminacja
mieszkańców Starogardu w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Rydwan 2009
[nr] 1(4) s. 112-121, il.
2070. TOMKIEWICZ Monika: Transporty więźniów z obozu pracy w Prawieniszkach
koło Kowna do obozu koncentracyjnego Stutthof // In: Konferencja „Od Westerplatte do
Norymbergi. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji” w Muzeum Stutthof (2-5 września 2009 r.).
- Sztutowo, [2009]. - S. 209-215: il., faks.
[846]
Rec.: DROZDOWSKA Izabela, H-Soz-u-Kult 2009
[dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/2009-1-231
2073. WARDZYŃSKA Maria: Był rok
1939: operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Polsce Intelligenzaktion / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa,
2009. - 351, [1] s.: il., mapy. - (Monografie; T.
53). Bibliogr. s. 296-303. Sum.
Rozdz.: Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku s. 3649. - Aresztowania Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku
s. 82-88. - Akcja bezpośrednia (Direkte Aktion) na Pomorzu s. 144-185
2071. TRZECIAKOWSKI Wiesław: Niemiecka polityka wysiedlania Polaków oraz
osadnictwa Niemców w latach 1939-1945
w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, powiat
świecki. Prz. Zach. 2009 R. 65 nr 2 s. 158-176.
Sum.
2074. ZACHARIAS Michał Jerzy: Wydarzenia bydgoskie czy Bromberger Blutsonntag: kontrowersje w związku z tragedią
z 3 i 4 września 1939 r. Kron. Bydg. 2008 [T.]
30 (dr. 2009) s. 305-318
2072. VORPOSTEN des Reichs?: Ostpreussen 1933-1945 / hrsg. v. Christian Pletzing. - München, 2006
2075. ZIELIŃSKI Adam: Bitwa morska
o Gdynię w 1939 roku. Rocz. Gdyński 2009
nr 21 s. 61-67, il.
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 6, 72, 133, 139, 197, 227, 492, 500, 507, 517, 519, 529, 533, 538, 539, 547, 551, 562, 564, 565, 582, 587, 589,
596, 597, 599, 602, 606, 627, 701, 704, 711, 731, 740, 741, 749, 753, 754, 806, 820, 822, 835, 948, 1058, 1060, 1076, 1082,
1083, 1095, 1110, 1138, 1164, 1196, 1200, 1221, 1243, 1244, 1262, 1281, 1309, 1327, 1330, 1332, 1339, 1344, 1347, 1354,
1374, 1412, 1415, 1433, 1488, 1502, 1518, 1546, 1552, 1576, 1588, 1643, 1819, 1827, 1830, 1831, 1999, 2018, 2043, 2269,
2492, 2580, 2594, 2596, 2620, 2622, 2636, 2688, 2689, 2698, 2699, 2702, 2705, 2709, 3134
2076. ACHREMCZYK Stanisław: Oswajanie krajobrazu kulturowego // In: Historia,
archiwistyka, informacja naukowa: prace dedykowane profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 53-60
Dot. Mazur
2077. AKTUAL’NYE problemy istorii
Jugo-Vostočnoj Pribaltiki v XX veke: sbornik
naučnych trudov / red. kol. Il’ja O. Dement’ev;
Naučno-Obrazovatel’nyj Centr „Baltijskaja
Evropa”. - Kaliningrad, 2009. - 139, [3] s.: tab.,
wykr. - (Baltijskie Issledovanija; Vyp. 4)
Z treści: MANKEVIČ Dmitrij V.: Bez posrednikov:
peregovory Litvy i Pol’ši v Kënigsberge (1928 g.) s. 6-13.
- ZOLOTOV Dmitrij V.: Evakuacija morem nemeckogo
naselenija i voennych častej s territorii Vostočnoj i Zapadnoj Prussii (janvar’ - maj 1945 g.) s. 14-20. - FËDOROVA Ol’ga G.: K probleme zaselenija Klaipedskogo
kraja v 1945 g. s. 21-29. - MANKEVIČ Dmitrij V.: „Na
Zapade net bol’še Vostočnoj Prussii...”: problemy stanovlenija Kaliningradskoj oblasti v rabote pervych partijnych
konferencij (1947-1950 gg.) s. 29-37. - MEGEM Maksim
E.: Litva Mindovga i severo-zapadnye russkie knjažestva
s. 54-58. - GOLOVANOV Maksim V.: Vostočnoprusskoe
napravlenie politiki Fridricha II posle zaveršenija semletnej vojny (1763-1768 gg.) s. 59-67. - GREKOVA Julija
S.: K voprosu o roli nemeckich učënych v nacional’nom
vozroždenii litovcev Vostočnoj Prussii vo vtoroj polovine XIX - načale XX v. s. 68-72. - DORONIČEVA Vera
N.: Til’zit - Sovetsk: istorija novoj žizni s. 73-78. - BROKAR Elena N.: Architekturnoe razvitie Kaliningrada
v pervye poslevoennye gody: obščenacional’nye čerty
i regional’naja specifika s. 78-84. - ČAPENKO Aleksandr
A.: Sovremennaja rossijskaja istoriografija ob učasti latyšej vo vtoroj mirovoj vojne na storone Germanii v 19411945 gg. s. 85-92. - KRETININ Gennadij V., MANKEVIČ
Dmitrij V.: Sovetskaja Litva (1940-1965 gg.): nekotorye
voprosy istoriografii s. 92-98. - DEMENT’EV Il’ja O.: Na
puti k tret’ej programme: o perspektivach razvitija kaliningradskoj lokal’noj istoriografii s. 98-111
[847]
Pomorze Wschodnie
151
2078. BERENDT Grzegorz: Inwigilacja
społeczności żydowskiej województwa gdańskiego przez Służbę Bezpieczeństwa po 1962
roku // In: Społeczność żydowska w PRL
przed kampanią antysemicką lat 1967-1968
i po niej. - Warszawa, 2009. - S. 180-191
2085. CENCKIEWICZ Sławomir: Gdański Grudzień ‘70: rekonstrukcja, dokumentacja, walka z pamięcią / Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Gdańsk, 2009.
- 311, [8] s.: il., faks., portr. + 14 s. skł.
BIELAWNY K.: Kościół rzymskokatolicki w powiecie kętrzyńskim w raportach funkcjonariuszy SB... = poz.
1187
2086. CHARAKTERYSTYKA Powiatowego Zarządu PSL w Szczytnie / przyg. do dr.
Zbigniew Kudrzycki. Rocz. Mazur. 2009 T. 13
s. 107-134
2079. BIENIECKI Ireneusz: Uprowadzenia cywilnych statków powietrznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza w latach 1965-1991. Acta Pomerania 2009
nr 2 s. 235-260, tab.
Zob. też: WYPISY z dokumentów PUBP w Szczytnie
/ przygot. do dr. Waldemar Brenda. Rocz. Mazur. 2009 T.
13 s. 135-142.
Teksty źródłowe stanowią uzup. art.: BRENDA W.:
Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie szczycieńskim...
Rocz. Mazur 2008 T. 12 s. 87-107 zob. bibliogr. za 2008 r.
poz. 1960
2080. BIENIECKI Ireneusz: Współpraca
Wojsk Ochrony Pogranicza z Milicją Obywatelską w latach 1965-1990 na przykładzie
nadmorskich Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza // In: Na straży ładu i bezpieczeństwa:
formacje milicyjno-policyjne ziem polskich
od czasów najdawniejszych do współczesności: studia. - Radom, 2009. - S. 219-228: tab.
2087. CHEŁMINIAK Marcin: Obwód
kaliningradzki FR w Europie: rosyjska enklawa w nowym międzynarodowym ładzie
politycznym / Uniwersytet Łódzki [et al.].
- Toruń: Dom Wydaw. Duet, 2009. - 308 s.:
il. - (Dialog Europejski). Bibliogr. s. 255-303.
Sum. Sod.
2081. BRENDA Waldemar: Czas represji: Polskie Stronnictwo Ludowe na Warmii
i Mazurach w latach czterdziestych. Masovia
2009 T. 12 s. 61-103
2082. BRENDA Waldemar: Młodzież
i środowisko oświatowe w opinii PZPR w woj.
olsztyńskim na przełomie lat czterdziestych
i pięćdziesiątych // In: Polska północnowschodnia w okresie stalinizmu: spojrzenie
z perspektywy półwiecza. - Białystok, 2009.
- S. 103-123
2083. BRENDA Waldemar: Nastroje
i poglądy ludności autochtonicznej w powiecie Szczytno w latach 1950-1953 w świetle
dokumentów władz bezpieczeństwa. Rocz.
Mazur. 2009 T. 13 s. 151-186
2084. BRENDA Waldemar: Początki PPR
w województwie olsztyńskim (1945-1946) //
In: Od zniewolenia do wolności: studia historyczne. - Warszawa, 2009. - S. 187-219
2088. CZOP Barbara: Społeczno-gospodarcze aspekty transformacji ustrojowej
w województwie warmińsko-mazurskim
// In: Okrągły Stół dwadzieścia lat później:
zbiór studiów. - Toruń, 2009. - S. 252-269
Po 1989 r.
2089. CZYNNIK ludzki a marketing terytorialny / red. nauk. Teresa Maria Łaguna;
Wszechnica Warmińska z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim. - Lidzbark Warmiński,
2009. - 185 s.: mapa, portr., tab. - (Tożsamość
Współczesnej Warmii)
Z treści: PROF. dr inż. arch. Wiesław Gruszkowski
s. 14-19. - PROF. dr inż. arch. Wiesław K. Anders s. 20-23.
- PROF. dr hab. Zdzisław R. Kawecki s. 24-29. - MARTUL
Andrzej: Inwentaryzacja wartości kulturowych i wnioski
do rewaloryzacji zespołu Starego Miasta w Bartoszycach
s. 30-38. - CZYRKO Czesław Andrzej: Walory przyrodnicze i rekreacyjne miejscowości Gietrzwałd s. 59-63. BIELICKI Zbigniew: Rewaloryzacja wzgórza zamkowego
i jego okolic w mieście Bartoszyce s. 76-80. - FAFIŃSKASUBOCZ Iwona: Studium krajobrazowe starego miasta
Bisztynek s. 81-90. - SZUTOWICZ Piotr: Termy warmińskie i walory krajobrazowe jako czynnik miastotwórczy
s. 104-109. - PIETRZAK Bartosz: Wyznaczenie regionalnych cech zabudowy na przykładzie wsi Bruchwałd
s. 110-120. - DROZDOWSKI Artur: Rewaloryzacja
152
Pomorze Wschodnie
centrum miasta w Biskupcu s. 137-144. - TALKOWSKI
Grzegorz: Diagnoza zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim s. 166-170
2090. CZYŻYK Henryk: 9 i 4 Dywizja
Lotnictwa Myśliwskiego w latach 1952-1990.
Prz. Hist.- Wojsk. 2009 R. 10 nr 4 s. 89132,
tab.
Stacjonowała w Malborku i Ornecie
DIECEZJA Chełmińska w czasach komunizmu... =
poz. 1163
2091. DOMAGAŁA Bożena: Tradycja
jako forma kapitału społecznego na przykładzie mniejszości niemieckiej na Warmii
i Mazurach // In: Kreacje i nostalgie: antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach. - Warszawa, 2009. - S.
167-177
2092. DOMAGAŁA Bożena: Ukraińcy
na Warmii i Mazurach: studium procesów
asymilacji. - Olsztyn: OBN, 2009. - 213 s. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 246). Bibliogr. s. 203-210. Sum.
2093. DRZEWIECKI Andrzej: Koncepcje obrony Wybrzeża i rozwoju polskich sił
morskich po 1945 roku // In: Od armii komputowej do narodowej. [T.] 3: Problemy organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX wieku.
- Toruń, 2009. - S. 403-414
2094. DZIEKANOWSKI Piotr: Die Kaschubei im Wandel der Zeiten. Ost-West 2009
Jg. 10 H. 1 s. 37-43
2095. FUKSON Lazar’ M., KRETININ
Gennadij V.: Srazu posle vojny: sozdanie
i stanovlenie sistemy narodnogo obrazovanija Kaliningradskoj oblasti v 1945-1950 gg.
- Kaliningrad: Izdat. Kaliningr. Univ., 2005.
- 229 s.
2096. GALIJ-SKARBIŃSKA Sylwia, POLAK Wojciech: Toruńska SB na tropie dywersji: sprawa operacyjnego rozpracowania
„Cysterna”. Rocz. Tor. 2009 [R.] 36 s. 251-267
[848]
2097. GAŁĘZIOWSKA
Małgorzata:
Konstruowanie rzeczywistości Warmii i Mazur za pośrednictwem plakatu propagandowego ze Zlotu Młodych Przodowników
- Budowniczych Polski Ludowej 20-22 lipca
1952 r. Znad Pisy 2008/2009 nr 17/18 s. 223242
2098. GAŁĘZIOWSKA
Małgorzata:
Przyczyny marginalizacji ludności autochtonicznej na Warmii i Mazurach w okresie PRL
// In: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. - Lublin, 2005. - S. 127-138
2099. GĄSIOROWSKI Andrzej: Akta
placówek gestapo z Okręgu Rzeszy GdańskPrusy Zachodnie i ich wykorzystywanie po
wojnie // In: Jednostka, społeczeństwo, instytucje: wybrane problemy badawcze z zakresu
nauki o polityce. - Gdańsk, 2009. - S. 24-42
2100. GDZIE podział się socjalizm?: szeregowi działacze PZPR w Gdańsku wobec
prezydentury Jaruzelskiego i powstania rządu
Mazowieckiego w okresie od lipca do września 1989 roku / [wyd.] Jarosław Wąsowicz.
Actum 2009 nr 1 s. 85-94
2101. GŁADKOWSKA Ewa: Der schwierige Weg zur Vergangenheit: Strategien der
Aneignung des fremden Erbes nach 1945
auf dem Gebiet der heutigen ermländischmasurischen Woiwodschaft // In: Visuelle
Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen seit
1939. - Warszawa, 2009. - S. 87-97, [4] s. tabl.
Streszcz.
2102. GOLON Mirosław: „Pomorska
obława”: deportacje Polaków z Pomorza do
obozów NKWD w ZSRR w 1945 roku // In:
Polska 1939-1945: straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. - Warszawa,
2009. - S. 291-303: tab.
2103. GRADUSZEWSKI Lech: Sposób
dokumentowania pracy operacyjnej WUBP
i WUdsBP w Bydgoszczy na podstawie resortowych aktów normatywnych. Prz. Arch. IPN
2009 T. 2 s. 109-132, faks.
[849]
Pomorze Wschodnie
2104. HARCERSTWO w służbie Warmii
i Mazurom: materiały z konferencji naukowej
Olsztyn, 15 października 2005 / red. Halina
Płocha. - Olsztyn: Komenda Chorągwi ZHP
im. Grunwaldu, 2005. - 151 s.
Z treści: PŁOCHA Halina: Związek Harcerstwa Polskiego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949 s. 719. - PULIŃSKI Andrzej: Powstanie i działalność Harcerskiej Organizacji Podziemnej „HOP-Iskra” s. 20-48.
- LASKOWSKI Jan: Działalność Organizacji Harcerskiej
ZMP w województwie olsztyńskim (1950-1955) s. 49-58.
- ZAKRZEWSKA Aldona: Działalność organizacyjna
i wychowawcza Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP
w latach 1956-1966 s. 59-84. - DUBLASZEWSKA Krystyna: Społeczno-wychowawcza rola wielkich przedsięwzięć
regionalnych Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej na przykładzie akcji „Perkoz”, „Kormoran”, „Bezdroża” i „Agroregion” s. 85-93. - MACIEJEWSKA Monika: Działalność
programowo-wychowawcza
Warmińsko-Mazurskiej
Chorągwi ZHP im. „Grunwaldu” w latach 1989-2004
s. 94-106. - BOGDAŃSKA-PAWŁOWSKA Barbara:
Grunwald - tradycją harcestwa polskiego s. 107-120
2105. HISTORIA towarzystw lekarskich
regionu kujawsko-pomorskiego: patroni
szpitali bydgoskich / red. Zygmunt Mackiewicz. - Bydgoszcz: Bydg. Tow. Nauk., 2007.
- 129 s.: il., portr., tab. Streszcz. Sum.
Z treści: MACKIEWICZ Zygmunt, MILEWSKA
Magdalena: Dymanika rozwoju towarzystw medycznych
w regionie kujawsko-pomorskim s. 23-25. - GRZANKA Alina, IZDEBSKA Magdalena: Historia Polskiego
Towarzystwa Histochemików i Cytochemików s. 45-49.
- KACZANOWSKA-BURKER Ewa: Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy - wczoraj, dziś i jutro: Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy s. 51-59. - GOSPODAREK
Eugenia, MIKUCKA Agnieszka: Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów s. 61-78. - MANITIUS Jacek, GRAJEWSKA Magdalena, SULIKOWSKA Beata: Historia Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego s. 79-83
2106. JASIŃSKI Janusz: Czy wspólne
dziedzictwo na Warmii i Mazurach?: z zagadnień współczesnej świadomości historycznej.
Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 465-486
2107. KALININGRDSKOJ oblasti - 60:
etapy istorii, problemy razvitija: sbornik statej / red. Vitalij N. Maslov. - Kaliningrad: Jantarnaja Letopis’, 2006. - 255 s.: il., portr., tabl.
2108. KARDELA Piotr: Mieczysław Sałkowski: naczelnik Wydziału IV olsztyńskiej
SB. Rocz. Mazur. 2009 T. 13 s. 143-150
153
2109. KNIGA pamjati: žertv političeskich repressij: Kaliningradskaja oblast’ /
sost. E.I. Smirnova, Vitalij N. Maslov. - Kaliningrad: Terra Baltika, 2007. - 496 s.
Rec.: DEMENT’EV Il’ja O., Acta Hist. Univ. Klaip.
2009 [T.] 18 s. 334-338
2110. KOREJWO Mariusz Tomasz: Partia w kryzysie: PZPR województwa olsztyńskiego w momentach przełomowych. Kom.
Maz.- Warm. 2009 nr 1 s. 51-70, tab. Zsfg.
2111. KOSTJAŠOV Jurij V.: Formowanie
nomenklatury kaliningradzkiej i jej przywileje w latach powojennych. Regiony i Pogranicza 2009 nr 2 s. 116-129
2112. KOSTJAŠOV Jurij V.: Ot voennych
k graždanskim: o peredače vlasti v Kënigsberskoj/Kaliningradskoj oblasti v 1946 g. Novyj
Časopis 2002 [nr] 13/14 s. 381-389
2113. KOSTJAŠOV Jurij V.: Sekretnaja
istorija Kaliningradskoj oblasti: očerki 19451956 gg. - Kaliningrad: Terra Baltika, 2009.
- 351 s.: il.
Rec.: DEMENT’EV Il’ja O. // In: Vostočnaja Prussija
i Kaliningardskaja oblast’ v XX veke - Kaliningrad, 2009.
- S. 113-125
2114. KOSTJAŠOV Jurij V.: Socal’nye
stroitene malych otčizn: Kaliningrad // In:
Migracje - integracje - tożsamość. - Pułtusk,
2006. - S. 53-73. Sum.
2115. KOSTJAŠOV Jurij V.: Stalinowski
plan odbudowy Obwodu Kaliningradzkiego.
Regiony i Pogranicza 2008 nr 1 s. 127-140
2116. KOSTRZEWA Anna: Planowa akcja wysiedlenia Niemców z województwa olsztyńskiego (1946-1948). Meritum (Olsztyn)
2009 T. 1 s. 179-199, tab. Sum.
2117. KOSTRZEWA Anna: Wysiedlenie
Niemców z Warmii i Mazur w latach 19451946 // In: Wyjazdy i powroty: wysiedlenia
i wyjazdy Niemców z Polski a zasadność
roszczeń majątkowych: czy słuszne są obawy Polaków?: materiały konferencyjne. - Olsztyn, 2009. - S. 35-60: tab.
154
Pomorze Wschodnie
2118. KUDRZYCKI Zbigniew: Die gesellschaftspolitische Situation im Landkreis
Szczytno (Ortelsburg) in der ersten Nachkriegsjahren. Ortlesburger Heimatbote 2008
Jg. 45 s. 162-167
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1819
2119. KUFEL Jakub: Wybory czerwca
1989 r. w okręgu toruńskim. Dialogi Polit.
2009 nr 11 s. 41-53. Sum.
2120. KUISZ Jarosław: O Komisji Nadzwyczajnej do kontroli realizacji porozumień
z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia: (zarys problematyki) // In: Świat, Europa, mała ojczyzna:
studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi
Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. - BielskoBiała, 2009. - S. 747-768. Streszcz. Sum.
2121. KUKLIŃSKI Krzysztof: Próba
oceny szans repolonizacji Mazurów w latach
1945-1949 na przykładzie powiatu ełckiego.
Zesz. Nauk. Studenckiego Koła Nauk. Hist.
Uniw. w Białymstoku 2009 [z.] 2 s. 39-51.
Sum.
2122. KUZ’MIN Vladimir: Problemy
politiki bezopasnosti Rossii v Severo-Zapodnom regione: (na primere Kaliningradskoj
oblasti) // In: Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP: wybrane
problemy. - Toruń, 2009. - S. 103-116: tab.
Streszcz.
2123. KWAŚNIEWSKA Anna: Podwójna tożsamość Kaszubów: bogactwo czy problem? // In: Tożsamość polska w odmiennych
kontekstach. - Lublin, 2009. - S. 377-391
2124. KWIATEK Robert, WĄSOWICZ
Jarosław, FALKIEWICZ Bogdan: Młodzież
aktywna i zorganizowana: Federacja Młodzieży Walczącej w regionie Gdańsk // In:
„Jesteście naszą wielką szansą”: młodzież na
rozstajach komunizmu 1944-1989. - Warszawa, 2009. - S. 314-321
2125. LANG Karolina: Regionale versus
nationale Identität?: zur Frage der Identitätsund Heimatkonstruktionen der Ermländer
im westlichen Nachkriegsdeutschland bis
[850]
1960. - Hamburg: Verl. Hanseatischer Merkur, 2009. - 130 s. - (Veröffentlichungen zur
Geschichte Ermlands; 1)
LETKO P.: Kościół Katolicki w powiecie kętrzyńskim w latach 1949-1953 w świetle dokumentów Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kętrzynie... = poz. 1188
2126. LETKO Paweł: Stan bezpieczeństwa w powiecie kętrzyńskim w latach 19451946. Echa Przeszłości 2009 [T.] 10 s. 305312. Sum.
2127. LEWANDOWSKA Izabela: Warmia and Masuria - Kaliningrad oblast - Klaipèda region: three regions instead of one (East
Prussia) // In: Historical regions divided by
the borders: general problems and regional
issue. - Łódź, 2009. - S. 241-249: mapa
2128. ŁACH Wiesław Bolesław: Działalność partyjno-polityczna w jednostkach
Wojska Polskiego na Warmii i Mazurach
w latach pięćdziesiątych // In: Polska północno-wschodnia w okresie stalinizmu: spojrzenie z perspektywy półwiecza. - Białystok,
2009. - S. 35-42
2129. ŁUKOWSKI Wojciech: Od (wspólnej) ojczyzny do wspólnych peryferii // In:
Moje Niemcy - moi Niemcy: odpominania
polskie. - Poznań, 2009. - S. 345-353
2130. MARSZALEC Janusz: Na „spotkanie” ludziom z AK: Służba Bezpieczeństwa
wobec środowisk akowskich po 1956 roku na
Wybrzeżu Gdańskim. Pamięć i Sprawiedliwość 2005 [nr] 1 s. 271-316. Sum.
2131. MASLOV Vitalij N.: Sovetskie
bezal’ternativnye vybory v Kaliningradskoj
oblasti. Regiony i Pogranicza 2009 nr 2 s. 130146
2132. MAZUREK Monika: W poszukiwaniu tożsamości: Zrzeszenie KaszubskoPomorskie w oczach socjologa. - Gdańsk:
Zrzesz. Kasz.- Pom., 2009. - 235 s.: il., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 219-228
[851]
Pomorze Wschodnie
2133. MAZUREK Monika: Zjazdy Kaszubskie jako przykład sytuacji etnicyzującej
// In: Kreacje i nostalgie: antropologiczne
spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach. - Warszawa, 2009. - S. 242-251: il.
2134. MAZUREK Wojciech: Piechota
morska w strukturze Polskiej Marynarki Wojennej w latach 1951-1963 (wybrane zagadnienia). Bałt. Stud. i Mat. 2009 s. 245-264,
tab. Sum.
155
LA Jolanta: Zbiór akt Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” oraz Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego (1989-1991) w zbiorach specjalnych Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
w Olsztynie s. 215-219
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2009 nr 4 s. 572-575
2141. PACZOSKA-HAUKE Alicja: Reakcje mieszkańców Pomorza i Kujaw na
porwanie i śmierć ks. Jerzgo Popiełuszki
w świetle dokumentów SB. Stud. Bydg. 2009
T. 3 s. 297-316. Sum.
2135. MEESAAK Werner: Kulikhausen
war überall: ein etwas ungewöhnliches Buch
mit wirklichen Erlebnissen vor und nach
1945 in Masuren/Ostpreussen. - [Leipzig]:
Engelsdorfer Verl., 2009. - 147 s.: il.
2142. PALMOWSKI Tadeusz: Współpraca transgraniczna północno-wschodnich
województw Polski z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Chojn. Biul.
Inf. „Filomata” 2009 nr 5 s. 131-146, tab.
2136. MYDLARSKA Anna Maria: Video
Studio Gdańsk: próba przełamania monopolu telewizyjnego władzy w latach 1981-1989
// In: Media, biznes, kultura. - Gdańsk, 2009.
- S. 84-90
2143. PAWLICKI Ryszard Wojciech: Radzieckie komendantury wojenne i obecność
Armii Czerwonej na pograniczu mazurskokurpiowskim w latach 1945-1947. Rocz. Mazur. 2009 T. 13 s. 78-106, tab.
2137. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubi: naród „niereprezentowany”,
czy reprezentowany „nie-naród” // In: Kulturowa odmieność w działaniu: kultury i narody bez państwa. - Kraków, 2009. - S. 67-78
2144. PAWŁOWSKI Piotr: Trzystu
z Kępy Panieńskiej: monografia wojskowego
obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5
listopada 1982 - 2 lutego 1983). - Bydgoszcz:
Stow. Osób Intern. „Chełminiacy 1982”, 2008.
- 107 s.: il.
2138. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Rytuały nowe i „stare jak nowe”, czyli
o zmianach w kulturze kaszubskiej // In: Kreacje i nostalgie: antropologiczne spojrzenie
na tradycje w nowoczesnych kontekstach. Warszawa, 2009. - S. 78-96: il.
2139. OLIWIECKI Michał: Harcerstwo
na ziemi elbląskiej. Cz. 1: Lata 1945-1956. Elbląg, 2006
Polem.: CHRABĄSZCZ Jerzy, Rocz. Elbl. 2009 T. 22
s. 425-428
2145. PELPLIN nasza mała ojczyzna /
red. Bogdan Wiśniewski. - Pelplin: „Bernardinum”, 2009. - 72 s.: il.
Historia Oddz. Kociewskiego Zrzesz. Kasz.- Pom.
2146. PIETRASZKIEWICZ Henryk: Na
Helu. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2009
nr 24 s. 119-132
Wspomnienia dowódcy 9. Flotylli Obrony Wybrzeża
2140. OLSZTYŃSKI czerwiec ‘89. - Olsztyn: IPN; OBN, 2009. - 219 s.: il., faks.,
portr.
2147. POLAK Wojciech: Wydawnictwo
Alternatywy: z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej. - Gdańsk: Excalibur; Finna,
2009. - 285, [3] s.: il., faks., portr.
Treść: GIESZCZYŃSKA Renata: Komitet Obywatelski „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego
w wyborach 4 czerwca 1989 r. s. 11-94. - KARDELA Piotr:
Służba Bezpieczeństwa wobec wyborów parlamentarnych 1989 roku w województwie olsztyńskim s. 95-181.
- WAROT Paweł Piotr: Wybory parlamentarne 1989 roku
w lokalnej prasie partyjnej Olsztyna s. 183-213. - BIERU-
2148. ROMANOWSKA Ewa: Aktywizacja ludności w regionach pomigracyjnych na
przykładzie Wspólnoty Kulturowej „Borussia” // In: Migracje - integracje - tożsamość.
- Pułtusk, 2006. - S. 75-86. Sum.
156
Pomorze Wschodnie
2149. RUSOWICZ Artur: Pakiet baz danych dotyczących stalinizmu w województwie olsztyńskim w latach 1947-1952 // In:
Historia, archiwistyka, informacja naukowa:
prace dedykowane profesorowi Bohdanowi
Ryszewskiemu. - Olsztyn, 2009. - S. 275-282
2150. RYBARCZYK Piotr: Nastroje społeczeństwa w województwie bydgoskim wobec odsunięcia od władzy Nikity Chruszczowa w świetle raportów Służby Bezpieczeństwa
// In: Letnia szkoła historii najnowszej 2007:
referaty. - Warszawa, 2008. - S. 88-102: tab.
2151. SADOWSKI Sławomir: Garnizony Wojska Polskiego na Pomorzu w latach
1945-1956: zarys problematyki // In: Wojsko
a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu. Bydgoszcz, 2009. - S. 181-198: tab.
2152. SAKSON Andrzej: Obwód Kaliningradzki - wzorcowa kraina dla homo
sowieticus // In: Ludzie, idee, wojny: studia
z dziejów Europy Środkowowschodniej: księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin
profesora Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz, 2009. - S. 257-271: il., tab.
2153. SAKSON Andrzej: Tożsamość pogranicza: mieszkańcy Kaliningradu między
Litwą a Polską // In: Polskie transgranicza.
- Wrocław, 2009. - S. 18-37: tab. Sum.
2154. SEZNEVA Olga: Die Herrschaft
der Differenz und die Politik der Angst in
Königsberg/Kaliningrad, 1945-1953 // In:
Angst im Kalten Krieg. - Hamburg, 2009. - S.
172-189
2155. SEZNEVA Olga: Locating Kaliningrad/Königsberg on the map of Europe: „A
Russia in Europe” or „a Europe in Russia”?
// In: Cities after the fall of communism: reshaping cultural landscapes and European
identity. - Baltimore, 2009. - S. 195-215
2156. SIWICKI Marek: Z dziejów żeglarstwa lodowego na Mamrach i Święcajtach.
Stud. Angerburgica 2009 T. 15 s. 28-41, il.
[852]
2157. SKRODZKI Kazimierz: Wileńska
Brygada AK w okolicach jez. Jeziorak w 1946 r.
Zap. Zalewskie 2009 nr 17 s. 8-22, il.
2158. SŁAWIŃSKI Roman: Zakłady
kształcenia nauczycieli na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949. Probl. Ochr. Granic
2009 nr 42 s. 187-189
2159. SYCHOWICZ Krzysztof: „Wolność słowa i wyznania”: aparat bezpieczeństwa wobec duchowieństwa Warmii i Mazur
w latach 1958-1965. Znad Pisy 2008/2009 nr
17/18 s. 243-260, tab.
2160. SZUBA Ludwik Stanisław: Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym i jej delegatura bydgoska (1945-1954). - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2009. - 413 s.: il., tab. Bibliogr. s. 328-344. Zsfg. Sum.
2161. SZYDŁOWSKA Magdalena: Radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945
roku. Masovia 2008 T. 11 s. 169-175
2162. URNIAŻ Jerzy: The development
of sport in the Warmia and Mazury region
between 1945-1989 // In: Szkice z historii
sportu i sprawności fizycznej. - Olsztyn, 2009.
- S. 111-126. Sum. Streszcz.
2163. VOSTOČNAJA Prussija i Kaliningardskaja oblast’ v XX veke: sbornik naučnych trudov / red. kol. Il’ja O. Dement’ev;
Naučno-Obrazovatel’nyj Centr „Baltijskaja
Evropa”. - Kaliningrad, 2009. - 125, [3] s.: il.,
tab. - (Baltijskie Issledovanija; Vyp. 5)
Z treści: NARUŠILA li Litva nejtralitet v sovetskopol’skoj vojne? / predisl. i komment. Dmitrij V. Mankevič
s. 5-23. - VINOGRADOV Michail V.: Obščestvenno-političeskoe razvitie Vostočnoj Prussii pod vlast’ju nacional-socialistov (1933-1939 gody) s. 24-42. - MANKEVIČ
Dmitrij V.: „Nemeckij kontigent” Kënigsbergskoj oblasti
v 1956 - pervoj polovine 1946 goda: štrichi k portretu
s. 43-55. - DELO o „kosmopolitičeskoj vylazke” v kaliningradskoj advokature / [izd.] Evgenij A. Maslov s. 56-69.
- MASLOV Evgenij A.: „Da, gospodin Adenauer, u nas
nikto i ne dumaet stroit’ novye cerkvi”: kul’turnaja politika vlastej i duchovnye zaprosy pervych kaliningradcev
s. 69-93. - ZAL’CMAN Edvin B.: Rezul’taty issledovanij
pamjatnikov kultury šnurovoj keramiki v pribrežnoj polose Vislinskogo zaliva s. 94-107
[853]
Pomorze Wschodnie
2164. WARDA Marcin: Jednostki garnizonu giżyckiego w latach 1946-2006. Feste
Boyen 2009 z. 12 s. 33-40
2165. WARMIA i Mazury w 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości / red.
Benon Gaziński; Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie. Instytut Nauk Politycznych. - Olsztyn, 2009. - 126 s.: tab.
157
Preussisch Holland im Zeitraum 1945-1947.
Stud. Niemcozn. 2009 T. 43 s. 9-39, tab.
2167. WOJSŁAW Jacek: Plakat o tematyce morskiej instrumentem indoktrynacji
społeczeństwa polskiego w latach PRL (19441989) // In: Media, biznes, kultura. - Gdańsk,
2009. - S. 67-75
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Wojciecha Kętrzyńskiego [1838-1918] droga do polskiej tożsamości
narodowej s. 11-18. - CHRZANOWSKI Tomasz: Warmia
i Mazury w polskiej myśli politycznej (1795-1920) s. 1927. - ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa: Sprawy mazurskie
w powojennej korespondencji Fryderyka Leyka [18851968] s. 29-39. - GIESZCZYŃSKI Witold: Zniszczenia,
grabieże i gwałty Armii Czerwonej na Warmii i Mazurach (1945-1946) s. 41-54. - TOMKIEWICZ Ryszard:
Olsztyński Październik 1956 s. 55-60. - KARDELA Piotr:
Służba Bezpieczeństwa wobec olsztyńskiej młodzieży
akademickiej po Marcu ‘68 s. 61-67. - GAZIŃSKI Benon:
Powstanie i pierwszy okres działalności NSZZ „Solidarność” na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
(1980-1982) s. 69-78. - WAROT Paweł Piotr: Służba Bezpieczeństwa a NSZZ „Solidarność” [w Olsztynie]: sprawa
obiektowa kryptonim „Krąg” s. 79-88. - MELNYK Marek:
Sześćdziesiąt lat obecności społeczności ukraińskiej na
Warmii i Mazurach (1947-2007) s. 89-98. - ŻEBROWSKI
Waldemar: Reakcje, aspiracje, opory w życiu politycznym
Warmii i Mazur w początkach transformacji systemowej
s. 99-105
2169. ZWIERNIK Przemysław: Echa zabójstwa ks. Popiełuszki i procesu toruńskiego na łamach poznańskiej prasy podziemnej
w latach 1984-1985 // In: Nie można uśmiercić nadziei: reminiscencje śmierci księdza
Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 19841989. - Poznań, 2009. - S. 66-74
2166. WŁODARSKI Józef [Arno]: Das
Verhältnis der Roten Armee und der polnischen Sicherheitsorgane zur deutschen
Bevölkerung im Gebiet des Kreises Pasłęk/
2170. ŻEBROWSKI Waldemar: Obraz
polityczny Warmii i Mazur w okresie obrad
„Okrągłego Stołu” i wyborów czerwcowych.
Athenaeum 2009 vol. 22 s. 177-194. Sum.
2168. Z DZIEJÓW harcerstwa na Warmii
i Mazurach / red. Halina Płocha. - Olsztyn:
Komenda Chorągwi ZHP im. Grunwaldu,
2008. - 70 s.: il., faks., portr. - (Zeszyty Historyczne Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej
ZHP im. Grunwaldu; 7)
ZAĆMIŃSKI A.: Duchowieństwo Kościoła katolickiego w województwie bydgoskim wobec „wyborów”...
= poz. 1162
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 69, 81, 126, 181, 500, 509, 515, 1227, 2351, 2380, 2540, 2632
2171. ARCHIVFÜHRER zur Geschichte
Pommerns bis 1945 / bearb. v. Heiko Wartenberg. - München, 2008
Rec.: BENL Rudolf, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 182-184
2172. BORZYSZKOWSKI Józef: Kaszubi: pomost między przeszłością a teraźniejszością Pomorza. Zesz. Kulickie 2009 Nr 5
s. 38-51. Zsfg.
2173. CZARNUCH Zbigniew: Bitwa
o bitwę pod Cedynią: kontrowersje na temat
tożsamości kulturowej małych ojczyzn Nadodrza. Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2009
nr 16 s. 387-397
2174. DZIEJE wsi pomorskiej: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski,
15-17 maja 2009: materiały / red. Andrzej
Chludziński, Radosław Gaziński; Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie;
Uniwersytet Szczeciński. - Dygowo, 2009. 355, [8] s.: il., faks., portr., tab., wykr. Zsfg.
Streszcz.
Z treści: CHOJECKA Joanna: Źródła archiwalne do
dziejów wsi pomorskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Cz. 1 s. 21-32. - GAZIŃSKI Radosław: O posiadłościach ziemskich Szczecinka w XVI oraz
w pierwszej połowie XVII wieku s. 33-40. - SEILS Hermann: Die Bauern in den Eigentumsdörfern der Stadt
Stolp im 16., 17. und am beginn des 18. Jahrhunderts
s. 41-53. - REMBALSKI Tomasz: Obraz drobnej szlachty
kaszubskiej z okolic Bytowa w świetle akt sądowych (wybrane przykłady z XVII i XVIII wieku) s. 55-67. - FEHLBERG Hauke, KOGLIN Bodo, KREPLIN Klaus-Dieter:
Die Blankensee’sche [1669-1734] Hufenklassifikation in
Hinterpommern: erste Ergebnisse systematischer Auswertungen s. 69-80. - HEINRICH Aneta: Najlepszy środek
przeciw próżniactwu...: biblioteki i instytucje czytelnicze
na wsi w rejencji koszalińskiej w pierwszej połowie XIX
wieku s. 81-89. - MIELEWCZYK Wojciech: Pruskie osady rentowe w prowincji Prusy Zachodnie w latach 18861920 s. 91-102. - RZEPKOWSKI Arkadiusz: Struktura
społeczna ludności wiejskiej województwa pomorskiego
w okresie II Rzeczypospolitej w świetle powszechnych
spisów ludności s. 103-113. - WONIAK Katarzyna:
Glietzig/Klępnica: autobiographische Erinnerung von
Familie Birkholz und Familie Splittgerber an die ehemalige Heimat s. 115-126. - WESOŁOWSKA Sylwia: Kształtowanie sieci wiejskich bibliotek publicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1965 s. 127-143. - KOREK
Renata Teresa: Historia wsi Trzeszyn po 1945 roku: o prawosławnej mniejszości w powiecie gryfickim s. 145-160.
- BIAŁECKI Tadeusz: W studenckich brygadach w Państwowych Gospodarstwach Rolnych s. 161-171. - WESOŁOWSKI Jacek: Pomorze w literaturze: zagadnienia
teoretycznoliterackie s. 175-186. - KUIK-KALINOWSKA Adela: Ze Stolemowego rodu? - mężczyźni Kaszub:
literackie portrety i kreacje s. 197-207. - ŁOPATYŃSKA
Hanna M.: Pomorska kronika kryminalna z drugiej połowy XIX wieku na podstawie wiadomości z czasopisma „Pielgrzym” s. 209-216. - KWAŚNIEWSKA Anna:
Jak rzemieślnicy stali się twórcami ludowymi?: proces
przemian garncarstwa i kaflarstwa na Kaszubach od początku XIX wieku do czasów współczesnych s. 217-232.
- WITEK Maria, WITEK Waldemar: Tradycje regionalne
w życiu mieszkańców Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz.
4: Zwyczaje codzienne s. 233-246. - SIEMIŃSKI Tomasz:
Estetyzacja codzienności: wokół ikonosfery wsi południowo-zachodnich Kaszub s. 247-266. - CHLUDZIŃSKI
Andrzej: Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich
w Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528). Cz. 3: Kalsow - Klukow s. 269-281.
- RADDE Heinz: Nomen est omen: Namensänderungen
pommerschen Dörfer als politische Waffe in 20. Jahrhundert s. 283-295. - SOBISZ Zbigniew: Parki wiejskie gminy
Będzino s. 311-331. - LANGNER Christoph: Beiträge zur
Tierzucht in Vorpommern von ihren Anfängen bis zum
Jahr 1990 unter besonderer Berücksichtigung des Zeitraumes von 1945 bis 1990 s. 333-351
2175. ROSIK Stanisław: Nieodparty urok
„świata rzymskiego”?: nadmorscy Słowianie
między „chrystianizacją” a „europeizacją” //
In: Stare i nowe w średniowieczu: pomiędzy
innowacją a tradycją. - Wrocław, 2009. - S.
329-337. Zsfg.
Na Pom. Zach.
2176. RÜGENS Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart: in fünf Teilen /
hrsg. v. Fritz Petrick. - Putbus: Rügendr.
[855]
Pomorze Zachodnie
Tl. 1: KNAPP Hans Dieter: Rügens frühe
Geschichte. - 2008. - 124 s.: il., mapy
Tl. 2: WICHERT Sven: Rügens Mittelalter
und frühe Neuzeit 1168-1648. - 2009. - 135.:
il., mapy, nuty
Tl. 3: PETRICK Fritz: Rügens Schwedenzeit 1648-1815. - 2009. - 149 s.: il., mapy,
nuty
2177. [SALINGER Gerhard]: Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns: zur
Erinnerung und zum Gedenken: „... und wie
ein Traum, der verfliegt”. Teilbd. 1-4. - New
York, 2006
Rec.: GARBE Irmfried, Zeitgesch. Regional 2008 Jg.
12 H. 1 s. 121-123. - MAGIN Christine, Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 187-188
2178. SCHMIDT Roderich: Das historische Pommern: Personen, Orte, Ereignisse.
- Köln, 2007
Rec.: HARTMANN Stefan, Forsch. z. Brand. u. Pr.
Gesch. N.F. 2009 Bd. 19 [H.] 1 s. 121-124
2179. TRZEBIATÓW - spotkania pomorskie 2008 / red. Janina Kochanowska. Pruszcz Gdański; Trzebiatów: Trzebiat. Ośr.
Kult., 2009. - 287 s.: il., mapy, tab. Zsfg.
Z treści: STANISŁAWSKI Błażej: Sztuka wikińska u ujścia Odry s. 13-24. - JANOWSKI Andrzej: Stan
i perspektywy badań nad wczesnośredniowieczną przeszłością powiatu gryfickiego s. 25-38. - DWORACZYK
Marek: Nowe odkrycia archeologiczne w gminie Resko
s. 39-45. - TUREK-KWIATKOWSKA Lucyna: Religijność pomorska w XVI-XVIII wieku s. 47-56. - KOREK
Renata Teresa: Rola i znaczenie miejsc targowych w dawnej i obecnej przestrzeni miejskiej Trzebiatowa s. 57-75. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy osobowe mieszkańców
Kłodkowa koło Trzebiatowa z 1929 roku jako świadectwo zmian ludnościowych na Pomorzu s. 77-90. - BIENEK Dariusz: Dzieje wsi Chełm Gryficki do 1945 roku
s. 91-98. - SZULC Paweł: Jak „cud lubelski” przyjęto na
Pomorzu Zachodnim? s. 99-108. - ŻAK Piotr: Trzydziestolecie Trzebiatowskiego Towarzystwa Kultury s. 109117. - DROŻDŻOWSKA Jadwiga: Biblioteka Publiczna
im. Marii z Czartoryskich księżnej Wirtemberskiej przy
Trzebiatowskim Ośrodku Kultury s. 119-126. - SZKUDLAREK-FELIKSIAK Halina: Początki turystyki na ziemi trzebiatowskiej na przykładzie działalności PTTK
159
- oddział w Trzebiatowie s. 127-134. - SZYDŁOWSKI
Stanisław: Powstanie i działalność Miejskiej Spółdzielni
Zaopatrzenia i Zbytu w powojennym Trzebiatowie s. 135138. - KOCHANOWSKA Janina: Losy klasztorów cysterek w Księstwie Pomorskim po wprowadzeniu reformacji:
śladami rozproszonych wyposażeń kościelnych s. 139150. - PAWŁOWSKA Agnieszka: Cechy rzemieślnicze
w Gryficach i ich pieczęcie s. 151-160. - KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera: Dwór w Niedyszu: utracone dziedzictwo pomorskie s. 161-173. - WITEK Maria, WITEK
Waldemar: Charakterystyka budownictwa folwarcznego
w gminie Gryfice: architektura niedoceniana czy niedostrzegana? s. 175-190. - SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa parków wiejskich gminy Trzebiatów s. 191-198.
- JABŁONOWSKA Anna: Działalność Związku Polskich
Artystów Plastyków na Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach powojennych s. 199-207. - ZYZIK Małgorzata: Ikona jako nowe zjawisko kulturowe na Pomorzu Zachodnim: problem konserwacji s. 209-216. - PALM Peter:
Wspomnienie o Kępie = Erinnerung an Kamp s. 217-222.
- MATŁAWSKI Bogdan: Muzyka ludowa jako element
integracji społeczeństwa zachodniopomorskiego po 1945
roku s. 223-235. - VOGLER Hans-Udo: Jan Bugenhagen
- wspomnienie: 450. rocznica śmierci Doktora Pomeranusa = Johannes Bugenhagen zum gedenken: ein Beitrag
zum 450. Todestag des Doktor Pomeranus s. 237-255
2180. WIELKIE Pomorze: mit i literatura / red. Adela Kuik-Kalinowska; Akademia
Pomorska w Słupsku. - Gdańsk: Inst. Kasz.;
Słupsk, 2009. - 210 s.: il., portr. Streszcz.
Zsfg.
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Małe
ojczyzny Wielkiego Pomorza: tradycje, kreacje, mity
s. 13-29. - FLINIK Joanna: „Et in Arcadia ego”: Pomorze w niemieckiej prozie wspomnieniowej po 1945 roku
s. 31-42. - WISNIEWSKI Roswitha v.: Mythos Stolp: eine
pommersche Kleinstadt in deutscher Literatur s. 57-71.
- KUIK-KALINOWSKA Adela: Kobiety Północy: kreacje
- znaczenia - konteksty s. 75-90. - LINKNER Tadeusz:
O Słowińcach w naszej literaturze (1880-1938) s. 91-107.
- KALINOWSKI Daniel: Arkona: od literackiego mitu ku
antropologii kulturowej s. 109-135. - ŻUROWSKI Andrzej: Gdański sezon Aldridge’a [1807-1867] s. 139-150.
- BORZYSZKOWSKI Józef: Wielkie Pomorze w poezji
i pieśni Jana Trepczyka (1907-1989) s. 151-159. - HAMMER Klaus: Zeitlose Bauwerke, unendlicher Meeresraum,
Flüchtige Wolken: über Lyonnel Feinigers pommerschem
künstlerischen Schaffen s. 161-173. - SELLHEIM Isabel:
Pommern im Zeichenwerk von Rudolf Hardow s. 175182. - KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA Krystyna: Pieśni Kalwarii Wejherowskiej: wprowadzenie s. 183-200
160
Pomorze Zachodnie
[856]
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 182, 183, 405, 539, 2032, 2226, 2262, 2357, 2404, 2414, 2478, 2540, 2543, 2546, 2559, 2584, 2616
2181. AUGUSTINUS zu STARGARD:
Protokół / wszystkie przekł. oprac., wst.,
wprow., przyp. i indeksami opatrz. Edward
Rymar; przekł. E. Rymar, Elwira Buszewicz.
- Stargard, 2008
Współwyd.: KAMIEŃSKA kronika - rodowód książąt pomorskich s. 97-120. - STARGARDZKA genealogia
s. 121-122
Rec.: GRZESIK Ryszard, Rocz. Hist. 2009 R. 75
s. 173-175
2182. BUGENHAGEN Johannes: Pomerania: Faksimiledruck und Übersetzung der
Handschrift von 1517/18 / durch Norbert
Buske; Übers. v. Lore Poelchau. - Schwerin,
2008
Rec.: AUGE Oliver, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 171-173. - KAISER Ronny, H-Soz-u-Kult 2009
[dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
rezensionen/2009-1-076. - PÖTSCHKE Dieter, Jahrb. f.
d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 406-408
2183. CRAMER Daniel: Das grosse Pomrische Kirchen-Chronicon / mit einem Vorw.
v. Michael Erbe. - Hildesheim: Georg Olms
Verl., 2009. - 705 s. wiele liczbowań. - (Rara
zum deutschen Kulturerbe des Ostens)
Reprint wyd.: Alt-Stettin, 1628
2184. KAISER Bruno: Als Schiffsjunge
auf einem Schoner in der Ostsee: ein Seefahrtsbericht des Chronisten Bruno Kaiser /
[hrsg. v.] Hermann Winkler. Dt. Schiffahrtsarchiv 2008 Bd. 31 (dr. 2009) s. 319-326, il
Zawiera raport Bruno Kaisera s. 320-325
2185. KRONIKA kościoła Mariackiego
w Darłowie / red. Jerzy Kalicki; transkr. rękop., tłum. i oprac. Aneta Heinrich; Muzeum
w Koszalinie. - Koszalin, 2009. - 352 s.: il.,
faks. - ( Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria
B-I: Historia; T.1)
2186. MATERIAŁY aktowe pełnomocników wojewody szczecińskiego do przejmowania i zagospodarowania mienia poradzieckiego w latach 1991-1999 / [wyd.] Ryszard
Techman. Stud. Zach. 2002 [T.] 6 s. 259-273,
tab. Zsfg.
2187. MICRAELIUS Johann: Altes Pommer Land: nebenst historischer Erzehlung,
dero in nähigsten Dreissig Iahren, biss auff
des letzten Hertzogen Bogisslai XIV. Todt,
in Pommern vergangenen Geschichten /
mit einem Vorwort v. Roswitha Wisniewski.
- Hildesheim: Olms. - (Rara zum deutschen
Kulturerbe des Ostens)
Bd. 1: Erstes bis drittes Buch. - 2009. - 10,
[760] s., il.
Bd. 2: Viertes bis sechstes Buch. - 2009.
- [682] s.
Reprint wyd.: Alt Stettin 1639-1940
2188. MÜSEGADES Benjamin: „Wir
haben sie auf dem Altar des Vaterlandes
geopfert”: das vorpommersche Kirchspiel
Gross-Kiesow im Ersten Weltkrieg. Zeitgesch.
Regional 2009 Jg. 13 H. 2 s. 5-16, il.
2189. „NIC TU nie jest nielegalne”: Sierpień ‘88 w dokumentach szczecińskiej Służby Bezpieczeństwa / oprac. Szymon Budrewicz [et al.]; red. Paweł Knap, Artur Kubaj.
- Szczecin: IPN, 2009. - 303 s.
Rec.: CODOGNI Paulina, Pogranicza nr 6 s. 114116
2190. WIZYTACJE domen bytowskiej
i lęborskiej z XVI wieku / wyb., wst. i oprac.
Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
w Warszawie. Archiwum Państwowe w Szczecinie. - Warszawa, 2009. - 579 s. Bibliogr.
s. 575-579
2191. Die ZWEITE Hochzeit Herzog
Georgs I. von Pommern mit Margarete von
Brandenburg im Januar 1530 in Berlin: kommentierte Edition zeitgenössischer Quellen
/ [hrsg. v.] Dirk Schleinert. Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 55-70, il.
2192. ŹRÓDŁA do historii Koszalina. Z.
3 / red. Joanna Chojecka; oprac. i tłum. Aneta
Melonek, Adam Muszyński. - Koszalin, 2008
Rec.: MOSIEWICZ Anna, Kultura Koszal. 2008 (dr.
2009) s. 109-111
[857]
Pomorze Zachodnie
161
2193. ŹRÓDŁA do kaszubsko-polskich
aspektów dziejów Pomorza Zachodniego do
roku 1945. T. 1-4 / red. Bogdan Wachowiak.
- Poznań, 2006
Johannes Grohmann / hrsg. v. Walter Kintzel. Mecklenburgische Jahrbücher 2007 Jg. 122
s. 363-398, il.
Rec.: JASIŃSKI Grzegorz, Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 1 s. 158-161
2199. KLICHE Hilde: Ruchome piaski:
ludzie pośród burz historii: enklawa Policka
1945/46. - Police: Urząd Miejski, 2009. - 104
s.: il., faks.
—————
2194. BIAŁECKI Tadeusz: Szczecin:
przystanek na całe życie. Cz. 1: Wspomnienia
z lat 1933-1958. - Szczecin: Książnica Pom.,
2009. - 493, [1] s.: il., faks., portr.
2195. BIAŁECKI Tadeusz: Wspomnienia
z moich wędrówek po Pomorzu Zachodnim
w latach 1956-1960. Cz. 1: Wolin. Prz. Zach.pom. 2009 R. 24 z. 3 s. 127-136
2196. BORCHARDT Hans Dieter:
Kriegsende in Wollin, Kreis Usedom - Wollin in Pommern: authentische Geschehnisse
kurz vor und nach dem Zweiten Weltkrieg
in der pommerschen Stadt Wollin und Umgebung. - 2. Aufl. - Magdeburg: Docupoint
Verl., 2009. - 367 s.: il., portr.
2197. GREIFSWALD 1989: Zeitzeugen erinnern sich / hrsg. v. Dirk Mellies, Frank Möller. - Marburg: Tectum-Verl., 2009. - 291 s.: il.
2198. GROHMANN Johannes: „Russen
in Darss”: aus dem Tagebuch des Konrektors
2200. MÓJ nowy dom: wspomnienia
słupskich odsadników: prace zgłoszone na
konkurs literacki zorganizowany przez Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku / red. Jolanta Nitkowska-Węglarz. - Słupsk: Słups. Uniw.
Trzeciego Wieku, 2009. - 134 s.: il.
2201. NEIGEBAUR Johann Daniel Ferdinand: Schills Zug nach Stralsund und sein
Ende: Tagebuch eines Vertrauten. - Elmenhorst: Ed. Pommern, 2009. - 52 s.: il.
2202. PIONIERZY ziemi koszalińskiej
i ich wspomnienia / red. Zofia Banasiak, Maria Hudymowa, Janina Stolc; Stowarzyszenie
Przyjaciół Koszalina. Klub Pionierów. - Koszalin: Bibl. Publ., 2009. - 138 s.: il., portr.
2203. STAN wojenny: jak Ty to pamiętasz?: wspomnienia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego / red. Andrzej
Chludziński; wst. Małgorzata Machałek. Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2009. - 146,
[2] s.: il., faks.
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 2405, 2417, 2434, 2437
2204. CICHOŃ Małgorzata: Znaczenie
dróg gruntowych we współczesnych przemianach stref brzegowych jezior Pomorza
Środkowego // In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. - Poznań,
2009. - S. 32-35
2205. KIRSCHENSTEIN Małgorzata,
BARANOWSKI Dariusz: Wahania roczne
i tendencje zmian temperatury powietrza
w Koszalinie. Słup. Pr. Geogr. 2009 nr 6 s. 167178, tab., wykr. Sum.
W l. 1950-2007
2206. MAZUR Eugeniusz: Puszcza Bukowa jako rejon turystyczny. Prz. Zach.- pom.
2009 R. 24 z. 1 s. 151-167
Na Pom. Zach.
2207. NOACK Bodo: Alleen und Baumreihen auf Rügen. Rugia 2009 s. 54-64, il.,
mapy.
162
[858]
Pomorze Zachodnie
2208. SOBISZ Zbigniew, TRUCHAN
Mariola: Nieznane zbiory zielnikowe Karla
Friedricha Kohlhoffa [1858-1933] i Fritza
Römera [1863-1941] z terenu Pomorza. Słup.
Pr. Biolog. 2009 nr 6 s. 145-158, il. Sum.
2209. SZYMSKI Adam M.: Archetypiczne wartości wsi pomorskiej: tożsamość wsi
pomorskiej we współczesnym krajobrazie
kulturowym (szanse i zagrożenia) // In: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. - Sosnowiec, 2009. - S. 33-46: il. Sum.
2210. TUMIŁOWICZ Jerzy: Ogród
Dendrologiczny w Glinnej: w 40-lecie jego
odnowienia. Rocz. Pol. Tow. Dendrolog. 2009
Vol. 57 s. 75-83, il., tab. Sum.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 310, 514, 2177, 2432, 2441, 2544, 2579,
2594, 2605, 2606
2211. FOLTYN Rafał, GONCIARZ Dawid: Osadnictwo Polaków z Wileńszczyzny
na Pomorzu Środkowym po 1945 roku: prezentacja kultury ekspatriantów w muzeach
pomorskich na początku XXI wieku. Zesz.
Kulickie 2009 Nr 5 s. 96-119, tab. Zsfg.
2212. HUTNIKIEWICZ Alina: Proces
osadnictwa na Pomorzu Zachodnim po 1945
roku. Zesz. Kulickie 2009 Nr 5 s. 67-80. Zsfg.
2213. KOLASA Robert: Problemy demograficzne Piły w latach 1945-1950 // In:
Wspólne drogi Polaków w kraju i na obczyźnie (1918-2008): studia historyczne i politologiczne. - Piła, 2009. - S. 55-76: tab.
2214. RÖSING Volker: Wüstungen auf
Rügen. Rügen 2009 Bd. 19 s. 39-41, il.
2215. ROŻNOWSKI Franciszek, CYMEK Lidia, ROŻNOWSKI Jarosław: Ludność średniowiecznego Bytowa w świetle
badań antropologicznych / Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. - Gdańsk, 2009. - 171 s.:
il., tab. Bibliogr. s. 119-122. Zsfg.
2216. RUCHHÖFT Fred: Das Siedlungsgebiet der Wilzen/Lutizen und die Territorien in Vorpommern // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S.
331-340: mapy
2217. RYDZ Eugeniusz: Współczesne
problemy demograficzno-osadnicze na Pomorzu Środkowym. Słup. Pr. Geogr. 2009 nr
6 s. 19-43, mapy, tab. Sum.
2218. SŁOWIŃSKI Przemysław: Administracja w procesach osadniczych na terenie
Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950
// In: Polskie niepodległości: wizje państwa
i społeczeństwa w okresach przełomów 19181945-1989. - Gorzów Wielkopolski, 2009. - S.
317-332
3. Etnografia
Zob. też poz.: 515, 2180, 2272, 2393, 2405, 2641
2219. BONOWSKA Magdalena: Znaki
zwiastujące śmierć i jej zapowiedź na Pomorzu, na przełomie XIX i XX wieku // In:
Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka. T. 7.
- Wrocław, 2003. - S. 273-283
2220. DALSKA-SIENKIEWICZ Urszula, SIENKIEWICZ Juliusz: Systemy ogniowe
w budownictwie wiejskim na Pomorzu Środkowym, ich rozwój i przeobrażenia. Biul.
Stow. Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce
2009 nr 11 s. 87-94, il.
2221. MATŁAWSKI Bogdan: Cymbały
na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku jako
przykład ludowego budownictwa instrumentów. Stud. Musicologica Stetinensis 2009 [nr]
1 s. 87-112, il., tab. Sum.
[859]
Pomorze Zachodnie
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 96, 124, 159, 343, 369, 370, 383, 405, 411,
500, 669, 670, 683, 686, 688, 692, 1253, 1893, 2174, 2176,
2179, 2184, 2204, 2209, 2351, 2366, 2391–2393, 2401,
2405, 2411, 2416, 2418, 2432, 2445, 2503, 2520, 2522,
2541, 2565, 2573, 2575, 2583, 2589, 2640, 2695, 2707,
3303, 3348, 3381
2222. BIERMANN Felix: Spätslawische
Wirtschaftsstrukturen in Ostvorpommern //
In: Das wirtschaftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. - Brno, 2008. - S.
27-46: il., mapy
2223. ENDERS Lieselott: Aspekte des
vielfältigen Wechselspiels zwischen Pommern und der Uckermark vornehmlich in
Spätmittelalter und beginnender Frühneuzeit. Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl.
2009 Bd. 55 s. 23-41
2224. GORZAŁA Zenon: 90 lat polskiej
administracji skarbowej (z elementami historii polskiej administracji skarbowej na Pomorzu Zachodnim) // In: Zadania własne gminy.
- Szczecin, 2009. - S. 215-221: tab., wykr.
163
2226. KASTEN Gerhard: Ein Rittergut im Wandel der Zeit: Erinnerungen an
das pommersche Dorfleben und an die Zeit
bis 1957. - Norderstedt: Books on Demand,
2009. - 373 s.: il., mapy
2227. KOWALSKA Anna B.: In gremio
- in praxi w badaniach nad wczesnośredniowieczną wytwórczością skórniczą na Pomorzu // In: In gremio - in praxi: studia nad
średniowiecznym skórnictwem. - Szczecin,
2009. - S. 39-58. Sum.
2228. LECIEJEWICZ Lech: Salz und Hering in der Entstehungsgeschichte einer Ostseestadt // In: Aedificatio terrae: Beiträge zur
Umwelt- und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. - Rahden/Westf., 2007. - S. 263-268
2229. LECIEJEWICZ Lech: Za denara
otrzymasz wóz świeżych śledzi... // In: Opera
selecta: z dziejów kultury średniowiecznej
Polski i Europy / L. Leciejewicz. - Wrocław,
2006. - S. 245-252: tab.
Handel śledziami na Pom. Zach. we wczesnym średniowieczu
2225. GOSPODARKA ludów Morza
Bałtyckiego: materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza
Bałtyckiego, Wolin, 1-3 sierpnia 2008. T. 1:
Starożytność i średniowiecze / red. Michał
Bogacki, Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 367
s.: il., tab. - (Mare Integrans: studia na dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego)
2230. LIEBLING Gert: Vom Medizinischen Zentrum Rügen zur Gesundheitsinsel
Rügen. Rugia 2009 s. 33-39, il.
Z treści: CETWIŃSKI Marek: Norweski wielorybnik:
przyczynek do dziejów handlu bałtyckiego we wczesnym
średniowieczu s. 24-32. - DUCZKO Władysław: Miejsce
Wikingów w gospodarce wczesnośredniowiecznej Europy s. 33-37. - GARDEŁA Leszek: „Tkając myśli”: czynności domowe i ich metafory w epoce wikingów s. 48-100.
- JANIK Michał: Rybołówstwo na Pomorzu Zachodnim
we wczesnym średniowieczu (do końca XII wieku) s. 101116. - TERS’KIJ Svjatoslav V.: Galic’ko-Volins’ski zemli
u torgivli z Baltikoju (X-XIV s.) s. 176-186. - ZINKIEVIČ
[Roman D.]: Torgovij transport i struktura tovaroobigu
v ekonomici sredn’ovičnoï Baltiki s. 187-205. - KOWALSKA Anna B.: Gospodarstwo i gospodarka we wczesnym
średniowieczu: przykład Szczecina s. 206-229. - KURASIŃSKI Tomasz, PUDŁO Piotr: Jeszcze o bałtyjskiej (?)
produkcji wczesnośredniowiecznych mieczy grupy T
s. 256-316. - STEPHAN Joachim: Prusowie w gospodarstwie Krzyżaków s. 317-325
2232. PACHULSKI Piotr, ŻYCHLIŃSKI
Daniel: Wstępne wyniki badań ratowniczych
prowadzonych przez Archeologiczną Pracownię Badawczą „THOR” na trasie drogi
ekspresowej S3 [na Pom. Zach.] // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 221-234: mapy. Zsfg.
2231. MAKOWSKI Adam: Wrastanie
Pomorza Zachodniego w organizm gospodarczy Polski po II wojnie światowej. Wiad.
Hist. 2009 nr 6 s. 5-13
2233. PORADA Haik Thomas: Das
pommersche Bergwerk: die Bodden, Haffe
und Strandseen Pommerns in der fürstlichen
Herrschaftspraxis vom 15. bis zum frühen 17.
Jahrhundert. - Schwerin: Helms , 2009. - 230
164
[860]
Pomorze Zachodnie
s.: il., mapy + [2] k. map skł. - (Beiträge zur
pommerschen Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; Bd. 13). Bibliogr. s. 177-212
2234. SCHLEINERT Dirk: „Die von
dem Oberbaurate Holsche obgehabte Untersuchung sämtlicher in der Provinz Vorund Hinter-Pommern belegenen Kalk- und
Steingruben”: ein Beitrag zur Bergbau- und
Wirtschftsgeschichte Pommerns im 18. Jahrhundert. Pommern 2009 Jg. 47 H. 3 s. 2-9, il.
2235. STĘPIEŃ Jerzy, GAWLIKOWSKI
Jerzy: Fauna Pomorza Zachodniego w okresie wczesnego średniowiecza w świetle materiałów archeologicznych // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 513-526: il., mapa, tab., wykr. Zsfg.
2236. VANDRÉ Rudolf: Müller und
Mühlen in Pommern. Genealogie. Dt. Zs. f.
Familienkunde 2009 Bd. 29 Jg. 58 s. 416-420
2237. VANDRÉ Rudolf: Noch einmal zur
Müllerunehrlichkeit mit besonderer Berücksichtigung der Region Pommern. Genealogie.
Dt. Zs. f. Familienkunde 2009 Bd. 29 Jg. 58
s. 675-690
2238. VANDRÉ Rudolf: Zur sozialen
Stellung der Müller in Pommern. Balt. Stud.
N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 89-98
2239. WOKÓŁ pomorskiej kuchni: X
Konferencja Kaszubsko-Pomorska / red.
nauk. Bożena Ewa Nowina-Sroczyńska; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. - Ustka, 2008. - 255 s.: il., faks., portr., tab.
Z treści: KWAŚNIEWSKA Anna: O zaglądaniu
w garnki: kuchnia kaszubska jako odbicie dziejów regionu s. 17-31. - BORZYSZKOWSKI Józef: Kuchnia i...
„Kolęda kaszubska” w XIX i XX wieku s. 32-54. - ŁOPATYŃSKA Hanna M.: Znane z dobroci wędliny polecam:
reklama branży spożywczej w I połowie XX wieku s. 6877. - KĘCIŃSKA Jowita: Kaszubska kuchnia literacka
Anny Łajming s. 86-92. - KACZMAREK Elżbieta: O pożywieniu ludności wiejskiej na Warmii i Mazurach dawniej i dziś s. 93-103. - GONCIARZ Dawid: Chleby, ciasta,
piwo: domowa produkcja żywności w bogatych wsiach
chłopskich „Krainy w Kratę” s. 120-128. - GONCIARZ
Dominika: Karczma Słupska: gastronomiczna marka
epoki PRL-u s. 129-139. - CHLUDZIŃSKI Andrzej:
Metaforyka dotycząca jedzenia i kuchni w nazewnictwie
powiatu białogardzkiego s. 140-150. - DROŻDŻ Anna:
„Tradycyjne” pożywienie na Żuławach: analiza wyników
badań terenowych s. 153-164. - SIEMIŃSKI Tomasz: Kilka uwag na temat pożywienia wigilijnego na Kaszubach
s. 173-180. - POLEWSKI Piotr: Bytowska stypa: święta
uczta czy ceremonia? s. 181-194. - KALINOWSKA Dorota, SZELĄGOWSKA Grażyna: Smaki Pomorza i Kujaw:
subiektywna, etnograficzna lista produktów tradycyjnych
s. 195-215. - BRZEZIŃSKA Anna Weronika: Rośnij ty
chlebie, jak słońce na niebie: o kociewskich produktach
regionalnych s. 216-224. - LASOWA Teresa: Kuchnia pomorska w działalności Muzeum we Wdzydzach Kiszewskich s. 241-246
—————
2240. JEŁOWIECKI Arkadiusz: Leśnictwo, łowiectwo, majątek w powiecie b i a ł o g a r d z k i m w pierwszej połowie XIX
wieku // In: VI [Szósta] Ogólnopolska Konferencja pt. „Las w kulturze polskiej”: materiały z konferencji, Łańsk, 19-20 maja 2007.
- Poznań, 2009. - S. 99-106: tab.
2241. WISKULSKI Tomasz: Sieć transportowa K o s z a l i n a . Pr. Komisji Geogr. Komunikacji PTG 2009 T. 16 s. 131-142, mapy.
Sum.
2242. SZULTKA Zygmunt: Struktura
własności ziemskiej szlachty l ę b o r s k i e j
w połowie XVII wieku // In: W kręgu idei,
polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 227236: tab.
2243. AISCHMANN Bernd: Der „Pölitzer Bezirk” [P o l i c e ] 1945/46: Mecklenburg-Vorpommerns Exklave auf Zeit an der
Oder. Zeitgesch. regional 2009 Jg. 13 H. 2
s. 26-38, il.
2244. SIENELL Stefan: Das Kolberger
Stadteigentumsdorf Bork [S t a r y B o r e k ]
und seine Einwohnerschaft am Ende des 17.
Jahrhunderts: ein Beitrag zur Hinterpommerschen Agrargeschichte. Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 99-130
[861]
Pomorze Zachodnie
165
2245. BUCHWEITZ Rudi, DOBBERT
Rudi, NOACK Wolfhard: Eisenbahndirektionen Stettin [S z c z e c i n ], Pasewalk und
Greifswald 1851-1990. - Berlin, 2007
2251. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie Szczecina 1945-1949. Nautologia 2009 R. 44 nr 146 s. 124-156
Rec.: SCHEFFELKE Jörg, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd.
94 (dr. 2009) s. 207-208
2252. WALKIEWICZ Radosław: Dawna
zajezdnia tramwajów konnych na rogu al.
Wojska Polskiego i ul. Piotra Skargi [w Szczecinie]. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3
s. 17-22, [1] s. tabl., il.
2246. CHROBAK Piotr: Rozwój szczecińskiej spółdzielczości w latach 1945-1946
w świetle sprawozdań Narodowego Banku
Polskiego. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr.
2009) s. 113-122
2247. HAMBERG-FEDEROWICZ Aleksandra: Elewator zbożowy „Ewa” w szczecińskim porcie: modernistyczny zabytek techniki: techniczne aspekty realizacji inwestycji.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 3748, [1] s. tabl., il.
2248. KIRCHNER Detlef: Der Hafen
Stettin und seine Hafenbahn. - Lübeck, 2009.
- 59 s.: il., mapy. - (Stettiner Heft; 14)
2249. KOWALSKA Anna Bogumiła: „Stare” i „nowe” w średniowiecznym szczecińskim
rzemiośle szewskim // In: Stare i nowe w średniowieczu: pomiędzy innowacją a tradycją. Wrocław, 2009. - S. 229-249: il. Zsfg.
2250. MĄKA Zdzisław, MICHAŁOWSKI Władysław: Niekonwencjonalna komunikacja pocztowa w aglomeracji szczecińskiej
w XIX i XX w. [Cz. 1]-3. Pom. Wiad. Filatel.
2002 R. 3 nr 1 s. 24-28, il.; 2003 R. 4 nr 1 s. 1219, il.; 2004 R. 5 nr 1 s. 62-73, il., mapa
2253. WŁODARCZYK Edward: Flota
handlowa na Zalewie Szczecińskim w pierwszej połowie XIX stulecia. Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczec., Probl. Transp. i Logist. 2009 nr 7
s. 253-260, tab. Sum.
2254. ZAREMBA Agnieszka: Nowe założenia rozwoju Stoczni Szczecińskiej im.
Adolfa Warskiego w planach rozwojowych
z 1972 roku. Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 4
s. 115-128. Zsfg.
2255. JÓŹWIK Leszek: Wa ł e c k a Spółdzielnia Mieszkaniowa: jej organizacja i wkład
w rozwój miasta w latach 1960-2010. Zesz.
Wałeckie 2009 nr 5 s. 5-67, il., portr., tab.
2256. WEHNER Donat: Der frühgeschichtliche Seehandelsplatz Wo l i n und
sein Umland: eine Studie zu Zentrum und
Peripherie. - Neumünster, 2007
Rec.: JEUTE Gerson H., Mitt. d. Dt. Gesellschaft f. Archäol. d. Mittelalters u. d. Neuzeit 2009 Bd. 21 s. 216-219
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 750, 2218, 2224, 2435, 2590, 2591, 2612
2257. WEHNER Donat: Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem frühgeschichtlichen Seehandelsplatz Wolin und
seinem Umland // In: Das wirtschaftliche
Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. - Brno, 2008. - S. 47-64: mapy, tab.
2258. OTT Sascha: Die Rechtsprechung
des Greifswalder Oberappellationsgerichts
in Strafsachen (1815-1849): zur Entwicklung
des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts
in Neu-Vorpommern. - Hamburg: Kovač,
2009. - 445 s.: il. - (Schriftenreihe der DavidMevius-Gesellschaft; Bd. 4)
2259. Die POMMERSCHEN Hofgerichte: Geschichte - Personal - Probleme der Forschung / hrsg. v. Nils Jörn. - Hamburg, 2007
Rec.: LÜCK Heiner, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 175-178. - PÖTSCHKE Dieter, Jahrb. f. d. Gesch.
Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 410-411
166
Pomorze Zachodnie
2260. Der
PROVINZIALVERBAND
Pommern: Verzeichnis der Mitglieder des
Provinziallandtages / hrsg. v. Theodor Wengler. - Köln, 2008
Rec.: INACHIN Kyra T., Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94
(dr. 2009) s. 180-182
2261. PTASZYŃSKI Radosław: Początki funkcjonowania Wojskowej Prokuratury
Rejonowej w Szczecinie 1946-1947. Kronika
Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 123-135
[862]
2262. PTASZYŃSKI Radosław: Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki: studia i materiały. - Szczecin, 2008
Rec.: ŻELAZKO Joanna, Prz. Arch. IPN 2009 T. 2
s. 408-410
SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowe Sądy
Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie... = poz.
749
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 2178, 2179, 2440, 2454, 2480, 2600
2263. WIELOKULTUROWE Pomorze,
wielokulturowy Słupsk: IV Forum Edukacji Regionalnej: materiały pokonferencyjne
/ zebr. Grażyna Przybylak. - Słupsk: ODN,
2009. - 112 s.: il.
Z treści: OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Wielokulturowe Pomorze s. 9-25. - MACHURA Zdzisław:
Książęta słupscy w świadomości współczesnych mieszkańców Słupska s. 27-36. - ABRAMOWICZ Mieczysław:
Teatr żydowski w Wolnym Mieście Gdańsku s. 37-48.
- SŁABIG Arkadiusz: Ludność białoruska i litewska na
Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej s. 97-103
2264. WINANDS Klaus: Die Preussensäulen auf Rügen: Entstehung und Ikonographie. Kulturerbe in Mecklenburg u. Vorpommern 2007 Bd. 3 (dr. 2008) s. 55-66
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 785, 791, 799, 800, 2174, 2180, 2278, 2286,
2432, 2455, 2456, 2513, 2514, 2516, 2525, 2528
2265. HÄNTSCH Carola: Ein Greifswalder Institutsprojekt: Nachklassische bürgerliche Philosophie und Einzelwissenschaften //
In: Ausgänge: zur DDR-Philosophie in den
70er und 80er Jahren. - Berlin, 2009. - S. 424438
2266. LÜCK Heiner: Die Universität
Wittenberg und Pommern. Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 71-88
2267. SZUKAŁA Maciej: Organizacja i rozwój nauki w Szczecinie w pierwszej
połowie XIX wieku w czasach Hermanna
Günthera Grassmanna [1809-1877]. Kronika
Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 73-84, faks.
2268. WOŹNIAK Robert B.: U podstaw
badań socjologii na Pomorzu Zachodnim.
Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 2 s. 53-89
________________________
2269. B ORZYSZKOWSKA-SZEWCZYK Miłosława: Pamięć dla przyszłości:
literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus
Wschodnich po 1945 roku. - Wrocław: Ofic.
Wydaw. ATUT - Wrocł. Wydaw. Oświat.,
2009. - 318, [2] s.: il. - (Zrozumieć Niemcy; T.
7). Bibliogr. s. 281-315
2270. FLINIK Joanna: Migration und Erinnerung: Hinterpommern in der deutschen
und polnischen Prosa nach 1945. Zesz. Nauk.
Inst. Neofilologii i Komunikacji Społ. 2009 nr
2 s. 333-343
2271. HELLWIG Karlheinz: Erzählendes
intermedial: einstieg in Günter Grass’ Novelle
Katz und Maus mit Studierenden der Akademia Pomorska in Słupsk // In: In gebrochener
Synthese: Beiträge zur Literatur, Kultur und
Sprache. Bd. 1. - Słupsk, 2009. - S. 287-298
2272. NEITZEL Ulrich: Wie war das
eigentlich mit dem Raubritter Winterfeld?:
[863]
Pomorze Zachodnie
Dichtung und Wirklichkeit um eine alte
Pommersche Sage aus dem Kreise Schlawe.
Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 4354, il., mapy
2273. POMMERN: Literatur eines verschwiegenen Landes / hrsg. v. Roswitha Wisniewski. - Berlin, 2007
Rec.: BORCHARDT Karl-Heinz, Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 198-200
2274. POMORZE w literaturze po 1945
roku: materiały z konferencji w Kulicach, 1114 września 2003 r. / red. Lisaweta v. Zitzewitz. - Kulice, 2005
Rec.: OCIEPA Gabriela, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd.
16 (dr. 2009) s. 534-539 [rec. dot. również wyd. w jęz.
niem.]
2275. WISNIEWSKI Roswitha: Darstellung des preussisch-kaschubischen Verhältnisses in Helene Blum-Gliewes [1902-1992]
Roman Die Kaschubenbreut. Zesz. Kulickie
2009 Nr 5 s. 52-66. Streszcz.
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 827, 1253, 1726, 2263, 2265, 2266, 2393,
2480, 2504, 2510, 2515, 2519, 2525, 2575
2276. EIDER Jerzy: Kierunek studiów
wychowanie fizyczne na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Pr. Inst.
Kult. Fiz. 2009 nr 26 s. 57-72. Sum.
167
2279. PIEPER Julia: Grypswaldia, du
magst ruhig sein, denn die Studentin zieht
jetzt ein: die Anfänge des Frauenstudiums in
Greifswald 1873 bis 1925: eine Studie / hrsg.
v. Karen Flügge, Monika Schneikart. - Rostock, 2007
Rec.: ALVERMANN Dirk, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd.
94 (dr. 2009) s. 212-213
2280. UNIVERSITÄT und Gesellschaft:
Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität
Greifswald 1456-2006. Bd. 1-2 / hrsg. v. Dirk
Alvermann, Karl-Heinz Spiess. - Rostock,
2006
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, ŚLEPOWROŃSKI
Tomasz, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 145-153
2281. ADEL Krystyna, LINDMAJER
Józef, WENSIERSKI Piotr: Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w K o s z a l i n i e
1994-2009 / Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie. - Koszalin, 2009. - 87
s.: il., portr., tab.
2282. DWUDZIESTOLECIE Wydziału
Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej / red. Agnieszka Czajkowska. Koszalin: Wydaw. Uczel. Polit. Koszal., 2009.
- 93 s.: il., portr.
—————
2283. GORLOFF Elżbieta: Oblicza wychowania patriotycznego w szkolnictwie na
Pomorzu w latach 1945-1956 (na przykładzie
szkół w L ę b o r k u ) // In: Patriotyzm a wychowanie. - Białystok, 2009. - S. 363-370
2277. ÜBER Schulen, ihre Lehrer und
Schüler im ehemaligen Kreis Bütow [B y t ó w ]
in Pommern / bearb. u. hrsg. v. Klaus-Dieter
Kreplin. - Herdecke: Klaus-Dieter Kreplin,
2009. - 186 s.: il., mapy. - (Veröffentlichungen
aus dem Genealogischen Archiv Kreplin; 5)
2284. EIDER Jerzy, EIDER Paweł: Idea
i ruch olimpijski w działalności Instytutów
Kultury Fizycznej Uniwersytetu S z c z e c i ń s k i e g o i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Pr.
Inst. Kult. Fiz. 2009 nr 26 s. 73-80, tab. Sum.
2278. LANGEWAND Knut: Historik im
Historismus: Geschichtsphilosophie und historische Methode bei Ernst Bernheim [18501942]. - Frankfurt/M.: Lang, 2009. - 121 s.:
il. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe
3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften;
1059). Sum. Rés.
2285. KRÓL Joanna: Licea ogólnokształcące w województwie szczecińskim w latach
1948-1961. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 243 s.: tab. Bibliogr. s. 234-243
Nauczyciel akademicki w G r e i f s w a l d z i e
2286. MARKOWSKI Wojciech, SĘDKIEWICZ Wojciech: Kronika Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie za rok
168
Pomorze Zachodnie
2008. Rocz. Pom. Akad. Med. w Szczecinie
2009 [T.] 55 [nr] 4 s. 5-44, tab.
Acc.: KLIMKO Renata: Bibliografia dorobku naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za
rok 2008 s. 45-136
2287. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Zorganizowanego Sportu Szkolnego woj. szczecińskiego 1953-1998, woj. zachodniopomorskiego
1999-2003 (zarys dzialalności): kalendarium
SZS woj. koszalińskiego 1953-1999 / [zebr.
i oprac.] Zbigniew Armada. - Szczecin: Woj.
Szk. Zw. Sport., 2005. - 491 s.: il.
2288. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Zespołu
Szkół im. prof. Oskara Langego w Szczecinie
/ red. nacz. Grażyna Dąbrowska. - Szczecin:
Zesp. Szk. Nr 3, 2005. - 239 s.: il.
2289. Z DZIEJÓW oświaty s z c z e c i n e c k i e j w latach 1945-2005: fakty i wspomnienia / red. Agnieszka Gusowska. - Szczecinek: Samorządowa Agencja Prom. i Kult.
SAPIK, 2009. - 396 s.: il.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 125, 246–249, 251, 267, 268, 283, 287, 288,
827, 883, 902, 1326, 2174, 2176, 2179, 2221, 2263, 2376,
2385, 2393, 2404, 2413, 2422, 2427, 2434, 2461, 2468,
2481–2483, 2488, 2516, 2519, 2529, 2540, 2579
2290. KRZYMUSKA-FAFIUS Zofia: Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu
Zachodnim / Muzeum Narodowe w Szczecinie. - Szczecin, 2009. - 250 s.: il. - (Biblioteka
Naukowa Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historia Sztuki). Bibliogr. s. 141-172
2291. MEISSNER Peter: Bau- und Bodendenkmale der Insel Rügen: eine Dokumentation des Verbandes INSULA RUGIA.
Rugia 2009 s. 7-19, il.
2292. MUNDT Barbara: Herzog Philipp
II. als Kunstsammler und sein Agent Philipp
Hainhofer. Pommern 2009 Jg. 47 H. 3 s. 3844, il.
2293. MUNDT Barbara: Der Pommersche Kunstschrank des Augsburger Unternehmers Philipp Hainhofer für den gelehrten
[864]
Herzog Philipp II. von Pommern. - München:
Hirmer, 2009. - 447 s.: il.
2294. RYCHLICKA-KARAZEJ Agnieszka: Prawne możliwości egzekucji przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obowiązku utrzymania nieruchomości wpisanych
do rejestru zabytków zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Zach.- pom.
Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 67-79, [4] s. tabl.
2295. VEER Renate de: Steinernes Gedächtnis: Gutsanlagen und Gutshäuser in
Mecklenburg-Vorpommern: ein Handbuch.
- Rom: Selbstverl.
Bd. 5: Landkreise Bad Doberan, Güstrow,
Ludwigslust, Mecklenburg-Strelitz, Müritz. 2009. - 628 s.: il., mapy
Registerheft. - 2009. - 26 s.
Bd. 4 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2176
2296. Die WELT im Grossen und im
Kleinen: Kunst und Wissenschaft im Umkreis
von Alexander von Humboldt und August
Ludwig Most: Festschrift zum 100. Geburtstag des Caspar-David-Friedrich-Instituts der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald:
Protokollband der XI. und XII. Greifswalder
Romantikkonferenz und des 1. Zürcher Symposiums zur wissenschaftlichen Illustration
/ hrsg. v. Gerd-Helge Vogel. - Berlin: Lukas,
2009. - 472 s.: il.
2297. ZABYTKOM na odsiecz!: szlakiem grodów, zamków i twierdz: materiały
opracowane z okazji obchodów Europejskich
Dni Dziedzictwa 2009 w województwie zachodniopomorskim / red. Anna Bartczak,
Maria Witek; Biuro Dokumentacji Zabytków
w Szczecinie. - Szczecin: Drukarnia COMgraph, 2009. - 312 s.: il., mapy
Z treści: FELIŃSKI Andrzej Wojciech: Grody - zamki - forty: milczący świadkowie historii [na Pom. Zach.]
s. 13-29. - KROCZYŃSKI Hieronim: Kołobrzeg s. 31-36.
- KOWALSKA Anna B.: „Na próżno się chełpisz, że jesteś
bezpieczny, wszak nie bronią cię szczecińskie wały”: krótki spacer po umocnieniach obronnych Szczecina s. 37-52.
- BORKOWSKI Jacek: Badania wykopaliskowe na Rynku
Staromiejskim w Koszalinie s. 53-60. - SROKA Jan: Bramy miejskie w Sławnie s. 61-68. - PŁOTKOWIAK Maciej:
Rewaloryzacja założenia byłej komandorii templariuszy w Rurce s. 83-94. - KOREK Renata Teresa: Historia
[865]
Pomorze Zachodnie
i współczesność trzebiatowskich kościołów i kaplic s. 95107. - KONTOWSKI Konstanty: Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie s. 109-115. - KOCHANOWSKA Janina:
Pomorskie rezydencje wdowie w XVI i XVII wieku s. 117129. - OPĘCHOWSKI Mirosław: Zamek w Pęzinie koło
Stargardu: krótka historia budowy, rozbudowy i odbudowy s. 131-40. - BIRANOWSKA-KURTZ Alicja: Świnoujskie systemy obronne: stan badań i zachowania obiektów
s. 141-155. - GNIOT Roman: Wał Pomorski: historia fortyfikacji na ziemi wałeckiej s. 157-170. - WITEK Maryla,
WITEK Waldemar: Lapidaria: symbole (znaki, ślady) pamięci [na Pom. Zach.] s. 171-182. - SADOWSKA Margareta: Program „Razem bezpieczniej”: wspólnie w ochronie
zabytków [w pow. sław.] s. 183-190. - HRYNKIEWICZ
Piotr: Klasztor w Cedyni: pomysł, koncepcja i realizacja
pewnego marzenia s. 191-197. - KOWALSKA Ewa: Na
odsiecz koszalińskim murom obronnym: krótka historia
pewnego poligonu konserwatorskiego s. 199-208. - JUDEK Cecylia: Zabytkowe zbiory Książnicy Pomorskiej
im. Stanisława Staszica w Szczecinie: wybrane aspekty ich
ochrony s. 209-227. - KOZIŃSKA Bogdana, KACPRZAK
Dariusz: Zabytkom na odsiecz: jak współczesność zdobywa twierdze muzealnych ekspozycji w Muzeum Narodowym w Szczecinie: refleksje wokół wystawy stałej „Hans
Stettiner i Jan Szczeciński. Życie codzienne w Szczecinie
w XX wieku” s. 229-242. - PAWŁOWSKI Paweł: Muzeum
[Oręża Polskiego w Kołobrzegu]: ludzie i kolekcje s. 243251. - CZEŚNIK Lesław: Ołtarz z Wkryujścia: historia
zniszczeń i konserwacji s. 253-263. - MILER Krzysztof,
MANTIUK Radosław: Wirtualna rekonstrukcja modelu
geometrycznego ołtarza z Wkryujścia s. 265-271. - GAWRON-KŁOSOWSKA Agnieszka: Centrum Słowian
i Wikingów s. 279-295. - HAMBERG Mirosław, HAMBERG-FEDEROWICZ Aleksandra: Zamki domowych
twierdz: zabytkowe zamknięcia drzwi siedzib mieszkalnych Pomorza Zachodniego s. 297-310
—————
2298. KUNZ Tobias: Die Chorausstattung der Patronatskirche B e h r e n h o f f bei
Greifswald: ein Beispiel früher Wandmalerei
und politischer Bildinhalte in Pommern //
In: Die Bischofsresidenz Burg Ziesar und ihre
Kapelle: Dokumentation der Wandmalereien
im Kontext der spätmittelalterlichen Kunstund Kulturgeschichte der Mark Brandenburg
und angrenzender Regionen. - Berlin, 2009.
- S. 275-287: il.
2299. JAKUBOWSKI Jan B.: Kościół pod
wezwaniem św. Jakuba Apostoła w C z ł u c h o w i e : ze szkicownika Jana B. Jakubowskiego / oprac. i tekstem opatrz. Marian Fryda. - Człuchów: Muz. Regionalne, 2009. - 89
s.: il.
169
2300. RÜTZ Torsten, KAUTE Peter:
Der Nachweis eines Fachwerkvorgängers des
G r i m m e n e r Rathauses von 1393. Archäol.
Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2009 Bd. 16
s. 130-135, il.
2301. ZABYTKOWE i współczesne
kościoły w powiecie g r y f i ń s k i m / tekst
Monika Baczyńska-Padjasek, Sylwia Cieśla,
Magdalena Pieczyńska. - Gryfino: Grapus,
2009. - 101, [1] s.: il., mapa
Tekst równol. w jęz. pol. niem. i ang.
2302. BORKOWSKI Mieczysław: Historia dzwonów z kościoła św. Michała Archanioła w J a s t r o w i u na tle losów dzwonów
kościelnych w Niemczech XX wieku. Zesz.
Wałeckie 2009 nr 5 s. 111-115, il.
2303. KOWALSKA Ewa: Sprawozdanie z działalności Delegatury w Koszalinie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w S z c z e c i n i e za lata 2007-2008. Zach.pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 99-109
2304. LASKOWSKI Leszek: Pomniki
Koszalina. - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ.,
2009. - 131 s.: il.
2305. WÓJCIK Kamila: Detal zabytkowych domów mieszkalnych gminy N o w e
Wa r p n o [pow. polic.]. Zach.- pom. Wiad.
Konserw. 2009 R. 3 s. 23-35, [2] s. tabl., il.
2306. PFENNIG Angela: Die Gärten des
Klosters St. Jürgen vor R a m b i n . Rugia 2009
s. 65-71, il.
2307. FIEDLER Wolfgang: Die Arbeiten
des Oldenburger Kunstmalers und Vergolders Ludwig Fischbeck [1866-1954] in der
Stadtpfarrkirche R i c h t e n b e r g : ein Beitrag
zum Kunstschaffen im Historismus sowie zur
Erhaltung bedeutsamer Wandmalerei und
barocker Kirchenausstattung. Pommern 2009
Jg. 47 H. 3 s. 31-33, il.
2308. ANSORGE Jörg, SCHÄFER Heiko: Die Ausgrabungen im S t r a l s u n d e r
Johanniskloster in den Jahren 2006 und 2007
unter besonderer Berücksichtigung der spät-
170
Pomorze Zachodnie
gotischen und renaissancezeitlichen Ofenkacheln. Archäol. Berichte aus Mecklen.-Vorpomm. 2009 Bd. 16 s. 136-176, il.
2309. ERNST Bernhard: Neue Untersuchungen an der Stralsunder Stadtmauer: die
Ausgrabungen auf dem Areal Katharinenberg
14-20. Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2008 Bd. 56 (dr. 2009) s. 115-156, il.
2310. KUNKEL Burkhard: Die Predigt
des Heiligen Franziskus: das Franziskusretabel im Dominikanerkloster St. Katharinen
zu Stralsund. - Schwerin: Helms, 2007. - 82
s.: il.
2311. SCHÄFER Heiko: Kachelmodel
aus dem späten 15.-17. Jahrhundert von den
Grundstücken Langenstrasse 16 und 17 in
der Hansestadt Stralsund. Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2008 Bd. 56
(dr. 2009) s. 285-322, il.
[866]
Church of Saint John the Evangelist in Stettin/Szczecin // In: Die Bischofsresidenz Burg
Ziesar und ihre Kapelle: Dokumentation der
Wandmalereien im Kontext der spätmittelalterlichen Kunst- und Kulturgeschichte der
Mark Brandenburg und angrenzender Regionen. - Berlin, 2009. - S. 289-293: il.
2317. GWIAZDOWSKA
Małgorzata:
Sprawozdanie z działalności Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie za
lata 2007-2008. Zach.- pom. Wiad. Konserw.
2009 R. 3 s. 127-130
2318. HERCZYŃSKI Paweł: Nowe oblicze szczecińskiej katedry. Kronika Szczec.
2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 219-223, il.
2319. MAKAŁA Rafał: Poznań i Szczecin początków XX w. w orbicie wpływów
Berlina. Kwart. Archit. i Urb. 2007 T. 52 z. 1-4
s. 94-98. Sum.
2312. BIAŁECKI Tadeusz: S z c z e c i ń s k i e Stare Miasto w fotografii z 1958 roku.
Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 137143, il.
2320. MAKOWSKA Beata: Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
w latach 2007-2008. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 111-120, [2] s. tabl.
2313. BIELAWSKA-ROEPKE Patrycja:
Revitalisierung in Polen: Handlungsmöglichkeiten kommunaler Verwaltungen in den Revitalisierungsprozessen städtischer Altbaugebiete am Beispiel von Stettin (Szczecin).
- [S.l.], 2009. - 272 s.: il., tab.
2321. MARZĘCKI Waldemar: Wybrane
realizacje współczesnej zabudowy Szczecina.
Przestrzeń i Forma 2009 nr 12 s. 213-220, il.
Sum.
Dokument elektron.: http://nbn-resolving.de/urn:
nbn:de:bsz:14-qucosa-25986
2314. CZEJAREK Roman: Szczecin
i okolice w obiektywie Maksa Dreblowa
[1867-1927]. - Szczecin: Walkowska Wydaw.
/ Jeż, 2009. - 200 s.: il.
2315. CZEKIEL-ŚWITALSKA Elżbieta:
Rozwój miasta a jego warunki geograficzno przyrodnicze i spuścizna historyczna na
przykładzie Szczecina. Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 s. 231-248, il.
2322. NOWAKOWSKI Cezary: Sprawozdanie z działalności Biura Dokumentacji
Zabytków w Szczecinie w latach 2007-2008.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 121125
2323. REK-LIPCZYŃSKA Agnieszka:
Okna na współczesność: witraże w zabytkowych obiektach sakralnych // In: Witraże
w obiektach zabytkowych: między konserwacją a sztuką współczesną. - Kraków, 2009. - S.
235-239: il.
Dot. Szczecina
Tekst w jęz. pol. i ang.
2316. CZEŚNIK Lidia, CZEŚNIK Lesław:
Late-gothic wall-paintings in the Franciscan
2324. STANECKA Ewa: Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Szczecinie za lata 2007
[867]
Pomorze Zachodnie
i 2008. Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3
s. 81-98, tab.
2325. WENDT Eckhard: Dem Landesvater zugeneigt: die Stettiner Schlossveduten
des Johann Joachim Zeuner von 1674. Pommern 2009 Jg. 47 H. 3 s. 34-37, il.
2326. WOLENDER Tomasz: Kościół
w Tr z ę s a c z u : 150 lat zmagań z morzem
o zachowanie średniowiecznej świątyni // In:
Trwała ruina: problemy utrzymania i adaptacji. - Lublin, 2006. - S. 119-128
2327. DIETZ Thomas, OLSCHEWSKI
Jana, PORADA Haik Thomas: Zwischen
U e c k e r, Randow und Oder: ein Tagungsund Exkursionsbericht. Pommern 2009 Jg. 47
H. 4 s. 37-40, il.
2328. ŚWIERCZEWSKI Stefan: Dom „w
kratkę”. Spotk. z Zabyt. 2008 [R.] 32 nr 4 s. 2526, il.
Dom rodziny Hasse w U s t c e
171
v. Otfried v. Steuber. - Beeskow: Ortus-Musikverl., 2006. - XVII, 139 s. - (Beiträge zur
wissenschaftlichen Dokumentation aller
vollständig überlieferten Werke von Philipp
Dulichius; 1)
2333. FUNCK Markus T.: Die Orgeln
der Hansestadt Greifswald: ein Beitrag zur
pommerschen Orgelbaugeschichte. - Schwerin: Helms, 2009. - 373 s.: il. - (Beiträge zur
Architekturgeschichte und Denkmalpflege in
Mecklenburg und Vorpommern; 8)
2334. PETRICK Fritz, MAU Heinz: Kantor Johann Friedrich Dammas (1772-1850)
und das Musikleben in der Stadt Bergen auf
Rügen im 19. Jahrhundert. Balt. Stud. N.F.
2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 131-140, il.
2335. SOBIECKA Anna: Dzieje teatru
w Słupsku 1945-2008: zarys historyczno-dokumentacyjny / Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2009. - 281 s.: il., faks. Bibliogr.
s. 231-244. Sum.
2329. AUGUSTYNIAK Zbigniew: Problemy utrzymania kapliczek przydrożnych na
przykładzie powiatu w a ł e c k i e g o // In: Renowacja budynków i modernizacja obszarów
zabudowanych. T. 5. - Zielona Góra, 2009. S. 23-30: il. Sum.
2336. Die STELLWAGEN-ORGEL in
Sankt Marien zu Stralsund: eine Bestandsaufnahme, Chronik und Dokumentation /
Evangelische Kirchengemeinde St. Marien
Stralsund. - Öhringen: Verl. Organum Buch,
2006. - 404 s.: il.
—————
2337. WILFERT Michael: Aus Carl
Loewes [1796-1869] Oratorium „Die eherne
Schlange” wird im Dritten Reich die Feierkantate „Ein neuer Tag”. Pommern 2009 Jg.
47 H. 4 s. 8-11, il.
2330. Die BUCHHOLZ-ORGEL in St.
Nikolai zu Stralsund: Festschrift zur Wiedereinweihung im Oktober 2006 / Kirchengemeinde St. Nikolai Stralsund. - Greifswald:
Panzig, 2006. - 72 s.
2331. BUGENHAGEN Beate: „Nicht
durch’s Wort allein”: zur Musik in einem rekonstruierten Messgottesdienst nach Bugenhagens Kercken-ordeninge des ganzen Pamerlandes von 1535. Barok 2009 [R.] 16 [nr] 1
s. 193-196. Sum.
2332. DULICHIUS Philipp: Praecursores (Stettin 1588 bis 1593) und die Motette
„Siehe, wie fein und lieblich” [Musikdruck]:
Motetten für fünf bis acht Stimmen / hrsg.
Kompozytor, dyrygent, organista m.in. w Szczecinie
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 221, 1082, 2174, 2357, 2445, 2452, 2454,
2456, 2482, 2576, 2588
2338. GAZIŃSKI Radosław: Z dziejów
drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu
w drugiej połowie XVII wieku. Biblioteka
(Poznań) 2009 nr 13 s. 173-180. Sum.
2339. GEISS Jürgen: Bilder über Bilder:
Erfahrungen mit der datenbankgestützten
171
Pomorze Zachodnie
Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften im Greifswalder Erschliessungsprojekt.
Mittelalter 2009 Bd. 14 H. 2 s. 136-145. Sum.
Projekt „Manuscripta mediaevalia”
2340. KOSMAN Janina: Z historii upowszechniania książki w Szczecinie w XIX i na
początku XX wieku. Kronika Szczec. 2008 Nr
27 (dr. 2009) s. 85-93, il.
—————
2341. KRASUCKI Eryk: Listy do redakcji szczecińskiej „J e d n o ś c i ” z 1981 r. jako
źródło do poznania tła społecznego epoki //
In: Post hominium memoriam: profesorowi
Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele.
- Gorzów Wielkopolski, 2009. - S. 255-275
2342. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Szczecin
w Republice Weimarskiej: między interesami
gospodarczymi, polityką a antypolskością jego
elit (w świetle „P o m m e r n - J a h r b u c h” lat
1925-1926). Zesz. Nauk. / Uniw. Szczec., Probl.
Transp. i Logist. 2009 nr 7 s. 219-228. Zsfg.
[868]
2343. WICHERT Wojciech: Prasa jako
instrument hitlerowskiej propagandy: bilans
trzech lat istnienia III Rzeszy i obchody przejęcia władzy przez Hitlera w prowincji Pomorze w świetle „P o m m e r s c h e Z e i t u n g ”,
regionalnego organu prasowego NSDAP. Prz.
Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 4 s. 59-81. Zsfg.
2344. WICHERT Wojciech: Propaganda „rewolucji narodowej” w służbie Trzeciej
Rzeszy: obchody trzeciej rocznicy przejęcia
władzy przez Hitlera w Berlinie na podstawie
„Pommersche Zeitung”, regionalnego organu
prasowego NSDAP. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 4
s. 117-145
2345. OSTAPKOWICZ Edyta, STĘPIŃSKI Włodzimierz: Kobieta między światem
wielkiego konfliktu a dniem codziennym:
szczecinianka w pierwszych tygodniach
pierwszej wojny światowej: (w świetle tygodnika „S t e t t i n e r H a u s f r a u ”). Prz.
Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 4 s. 29-58. Zsfg.
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 51, 80, 107, 156, 163, 883, 1151, 2178, 2179, 2181–2183, 2301, 2302, 2310, 2316, 2393, 2394, 2432, 2436,
2448, 2505, 2506, 2508, 2511, 2512, 2516, 2517, 2540, 2543, 2544, 2559, 2560, 2567, 2568, 2587, 2613, 2616, 2627
2346. BARTELS Friedrich: Massen-Start
in die Diakonie: zur Übernahme von Mitarbeitern ehemaliger kommunaler Heime in
den Pommerschen Diakonieverein Züssow
e.V. // In: Kirche im Profanen: Studien zum
Verhältnis von Profanität und Kirche im 20.
Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S. 445459
2347. BERGSTEDT Clemens: Zisterzienser und Zisterzienserinnen im nordostdeutschen Raum // In: Norm und Realität:
Kontinuität und Wandel der Zisterzienser im
Mittelalter. - Berlin, 2009. - S. 345-378
Dot. także Pomorza Przedniego i Rugii
2348. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Likwidacja zakonu templariuszy w Nowej
Marchii i na Pomorzu Zachodnim. Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2009 nr 16 s. 47-59
Toż zob.: Nasza Przeszłość 2009 [T.] 111 s. 251-267
2349. BUSKE Norbert: Das evangelische
Pommern - Bekenntnis im Wandel: Herausbildung der pommerschen Landeskirche,
ihr Weg zur Provinzialkirche der altpreussischen Union, ihre Einbindung in den Bereich
deutscher Landeskirchen und weltweiter
Kirchenbündnisse. - Schwerin: Helms, 2009.
- 131, [1] s.: il. - (Beiträge zur pommerschen
Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; Bd.
12). Bibliogr. s. 124-131
2350. DUDRA Stefan: Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim. Cz. 2. Prz.
Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 1 s. 85-100, tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2219
2351. GLAUBE, Macht und Pracht:
geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums
im Zeitalter der Backsteingotik: Beiträge einer interdisziplinären Fachtagung vom 27.
[869]
Pomorze Zachodnie
bis 30. November 2007 im Alfried Krupp
Wissenschaftkolleg Greifswald / hrsg. v. Oliver Auge, Felix Biermann, Christofer Herrmann. - Rahden/Westf.: Leidorf, 2009. - 386
s.: il. - (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum; 6). Zsfg. Sum.
Z treści: BIERMANN Felix: Glaube, Macht und
Pracht: geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im
Zeitalter der Backsteingotik - Einführung s. 9-37. - LÜBKE Christian: Ein Fall von „challenge and response”?:
die autochthonen Bewohner des südlichen Ostseeraums
gegenüber Macht und Pracht des Christentums s. 39-48.
- OLESEN Jens E.: Der Einfluss dänischer Klöster auf den
Ostseeraum s. 49-58. - KRONGAARD KRISTENSEN
Hans: Architectural relations between Danish Cistercian churches and the daughters of Esrum at Dargun,
Eldena and Kołbacz s. 59-75. - BADSTÜBNER Ernst:
Grundlagen und Ausprägungen der Backsteingotik im
Ostseeraum s. 77-94. - KOCKUM Jan: Bäckaskog: Norbertine abbey in the circary of Denmark and Norway
s. 95-106. - TAGESSON Göran: Urban monastic culture
in medieval Sweden s. 107-124. - RĘBKOWSKI Marian:
Kołbacz (Kolbatz) and Białoboki (Belbuck): archaeology
of two 12th century monasteries in Pomerania s. 125-139.
- SCHOLL Christian: Ruinen-Versetzungen: das EldenaMotiv und die Rezeption der Backsteingotik bei Caspar
David Friedrich s. 181-197. - HERRMANN Christofer:
Kloster und Burg: die Architektur des Deutschen Ordens
in Preussen und Livland s. 209-219. - RÖSENER Werner:
Gründungsfaktoren und agrarische Wirtschaftsstrukturen der Zisterzienser in Mecklenburg-Vorpommern
s. 221-233. - SCHICH Winfried: Der Beitrag der Zisterzienser zur Entwicklung der Kulturlandschaft und der
Wirtschaft südlich der Ostsee s. 235-253. - BUSKE Norbert: Stellvertretend fromm: Klöster im Netzwerk mittelalterlicher Frömmigkeit s. 255-272. – McGUIRE Brian
Patrick: Spirituality and mentality in medieval Danish
monasteries s. 273-282. - SCHULTZE Dirk: Kloster Eldena und Universität Greifswald: geistige Gemeinschaft um
1500 im Spiegel der Bücher von Wichmann Kruse und
Michael Knabe s. 283-304. - AUGE Oliver: Geistliche Gemeinschaften, Dynastie und Landesherrschaft im Ostseeraum s. 305-322. - FLACHENECKER Helmut: Die Rolle
der Prämonstratenser im Ostseeraum s. 323-338. - FEY
Carola: Silber, Gold und heilige Gebeine: sakrale Schätze
geistlicher Gemeinschaften im Ostseeraum s. 351-366.
- GLEBA Gudrun: Die spätmittelalterliche Situation
der Klöster im heutigen Mecklenburg-Vorpommern:
Wirtschaftstätigkeiten, gesellschaftliche Verflechtungen,
Reformen: eine Skizze s. 367-374. - RÖPCKE Andreas:
Gewalt, Gericht und Backsteingotik: der Stralsunder „Papenbrand” von 1407 s. 375-384
2352. KOZŁOWSKI Kazimierz: Kościół
w życiu społecznym Pomorza Zachodniego
w latach 1945-1980: (szkic zagadnienia) // In:
Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 19591980. - Szczecin, 2009. - S. 27-32: portr.
173
2353. KOZŁOWSKI Kazimierz: Rola
Kościoła katolickiego w przemianach społecznych na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1966: (do obchodów milenijnych) //
In: Veritati serviens: księga pamiątkowa ojcu
profesorowi Januszowi Zbudniewkowi zp. Warszawa, 2009. - S. 167-178
2354. LEC Zdzisław: Integracyjna rola
Kościoła na Pomorzu Zachodnim // In: Maius ac divinius: księga jubileuszowa na 80lecie urodzin ks. Jana Kruciny. - Wrocław,
2009. - S. 261-271
2355. LEC Zdzisław: Rola kościoła katolickiego przy integracji osadników polskich
na Pomorzu Zachodnim po 1945 (na przykładzie parafii w Goleniowie, Gryficach i Nowogardzie). Zesz. Kulickie 2009 Nr 5 s. 81-95.
Zsfg.
2356. LECIEJEWICZ Lech: Społeczne
i polityczne warunki chrystianizacji Pomorza
// In: Opera selecta: z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy / L. Leciejewicz.
- Wrocław, 2006. - S. 253-264
2357. METZ Brigitte: „... und lobten
Gott”: „Die nicht alltägliche Geschichte einer
Druckschrift”: ein Bericht von Paulus Hinz
[1899-1988] // In: Kirche im Profanen: Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche
im 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S.
115-134
2358. REINFELDT Ulrike: Heimgekehrt
und angekommen?: Lebens- und Arbeitsumstände pommerscher Pfarrer 1945-1950 // In:
Kirche im Profanen: Studien zum Verhältnis
von Profanität und Kirche im 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S. 365-376
2359. ROSIK Stanisław: In omni christiana religione et observatione obedientes: prawa
i zwyczaje barbarzyńców w obliczu chrystianizacji na przykładzie misji św. Ottona na
Pomorzu // In: Kultura prawna w Europie
Środkowej. - Katowice, 2006. - S. 146-154
2360. ROSIK Stanisław: „Abrenuntiatio
diaboli” in missionary practice during the
174
Pomorze Zachodnie
conversion of Pomerania // In: Meetings with
emotions: human past between anthropology
and history: (historiography and society from
the 10th to the 20th century). - Wrocław,
2008. - S. 41-49
2361. SŁOWIŃSKI Przemysław: Dzienniki urzędowe Kurii Gorzowskiej. Cz. 1:
Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej //
In: Język, religia, tożsamość. T. 3. - Gorzów
Wielkopolski, 2009. - S. 445-457
2362. UTZ TREMP Kathrin: Von der
Häresie zur Hexerei: „Wirkliche” und imaginäre Sekten im Spätmittelalter. - Hannover:
Hahn, 2008. - XXIX, 703 s.: il. - (Schriften der
Monumenta Germaniae Historica; 59)
[870]
2367. WEINGHÖFER Hans-Georg: Kirchen, Klöster und Hospitäler mit ihren Bestattungsflächen in der Stadt G r e i f s w a l d ,
im Dorf Wieck und Kloster Eldena: die Vorgänger der städtischen Friedhöfe und ihre
Entwicklung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Pommern 2009 Jg. 47 H. 4 s. 2-7, il.
2368. BORKOWSKI Mieczysław: Dzieje
gminy ewangelickiej w J a s t r o w i u [pow.
złotow.] i jej świątyni. Zesz. Wałeckie 2009 nr
5 s. 102-110, il.
2369. RYMAR Edward: Prałatura kapituły k a m i e ń s k i e j w XII-XVI wieku. [Cz.
1]-3. Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 1 s. 5-30;
z. 2 s. 7-23; z. 4 s. 5-27. Zsfg.
Cz. 1: Prepozyci; cz. 2: Dziekani; cz. 3: Scholastycy
i kantorzy
Rozdz. dot. Pomorza s. 275-311
2363. WEJMAN Grzegorz: Misyjny szlak
Apostoła Pomorza. Rocz. Hist. Kościoła 2009
T. 1 s. 77-100. Sum.
Św. Otto z Bambergu
2364. WILD Jan: Podwójna diaspora:
wybrane aspekty dziejów Kościoła ewangelickiego na Pomorzu w latach 1945-1994 //
In: Polski protestantyzm w czasach nazizmu
i komunizmu: zbiór studiów. - Toruń, 2009.
- S. 401-433
2365. WINTER Friedrich: Ein pommersches Pfarrerleben in vier Zeiten: Bischof Karl
von Scheven (1882-1954). - Berlin: WichernVerl., 2009. - 272 s.: il.
2366. ZISTERZIENSISCHE
Klosterwirtschaft zwischen Ostsee und Erzgebirge:
Studien zu Klöstern in Vorpommern, zu
Himmelpfort in Brandenburg und Grünhain
in Sachsen / hrsg. v. Winfried Schich. - Berlin, 2004
Rec.: GAHLBECK Christian, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 323-331
—————
KRONIKA kościoła Mariackiego w D ar ł ow i e... =
poz. 2185
2370. JANCKE Peter: Kirchen und
kirchliches Leben im deutschen Kolberg
[K o ł o b r z e g ] / bearb. v. Gebhard Bierbrauer [et al.]. - Hamburg: Jancke, 2009. - 458 s.:
il., mapy. - (Beiträge zur Geschichte der Stadt
Kolberg und des Kreises Kolberg Körlin; 35)
Rec.: SCHELLER Rita, Mitt. d. Vereinigung ehemaliger Schüler des Dom- u. Real-Gymnasiums zu Kolberg/
Ostseebad/Pommern 2009 Nr. 103 s. 3080-3082
2371. PETRICK Christine: „Übrigens
hat die Kirche ein recht freundliches Äussere und... eine recht hübsche Lage”: ein idyllischer Winkel Westrügens im Memorabilienbuch der Kirche zu L a n d o w. Rugia 2009
s. 102-109, il., mapy
2372. PREJS Roland: Prałatura p i l s k a
w świetle schematyzmu z 1940 r. Rocz. Teol.
Hist. Kośc. 2008 T. 55 z. 4 (dr. 2009) s. 31-48.
Sum.
2373. BÜTTNER Bengt: Die Pfarreien
der Insel R ü g e n : von der Christianisierung
bis zur Reformation. - Köln, 2007
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 434-436
2374. DOMŻAŁ Zbigniew: „Ars scribendi” w skryptorium dokumentowym benedyktynek w Stołpie (dziś Niemcy, S t o l p e
k/Anklam) do końca XIII wieku // In: Scrip-
[871]
Pomorze Zachodnie
tura, diploma, sigillum: prace ofiarowane
profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu. Zielona Góra, 2009. - S. 197-207: faks.
2375. FIRCKS Juliane v.: Liturgische
Gewänder des Mittelalters aus St. Nikolai in
S t r a l s u n d . - Riggisberg, 2008
Rec.: WELZEL Barbara, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94
(dr. 2009) s. 203-205
2376. BAZYLIKA św. Jana Chrzciciela
w S z c z e c i n i e / oprac. Aleksander Ziejewski; współpr. Ryszard Machejko, Mariusz
Kotarski. - Szczecin: Parafia pw. Św. Jana
Chrzciciela, 2009. - 165, [1] s., [150] s. tabl.:
il. Sum. Zsfg.
175
2377. OGIOLDA Marcin: Życie religijne kleryka w latach 1967-1969 w kompanii
kleryckiej w Szczecinie-Podjuchach // In:
Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim 19591980. - Szczecin, 2009. - S. 123-126: portr.
2378. WEJMAN Grzegorz: Kapłani wyznawcy wiary z parafii św. Jana Chrzciciela w Szczecinie (1933-1945). Kronika Szczec.
2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 95-101, tab.
2379. WICHERT Sven: Die frühe Kirchengeschichte von W i t t o w. Rugia 2009
s. 114-117, il.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 343, 375, 422, 523, 1219, 1227, 1253, 2178, 2179, 2540
2380. DEUTSCHES Städtebuch: Handbuch städtischer Geschichte. Bd. 3/2: Städtebuch Hinterpommern / hrsg. v. Peter Johanek,
Franz-Josef Post, bearb. v. Thomas Tippach,
mitarb. v. Roland Lesniak. - Stuttgart, 2003
w okresie transformacji systemowej / Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2009.
- 152 s.: mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 142-150.
Sum.
Rec.: GRZELAK Jan, Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z.
2 s. 181-191
2384. KLEINGÄRTNER Sunhild: Die
frühe Phase (8. bis 11. Jahrhundert) der Urbanisierung an der südwestlichen Ostseeküste // In: Die Urbanisierung Europas von der
Antike bis in die Moderne. - Frankfurt/M.,
2009. - S. 81-100
2381. GOSSLER Norbert: Materielle
Kultur und soziale Differenz: Überlegungen
zum archäologischen Fundstoff aus einigen
mittelalterlichen Burgen des 14. Jahrhunderts östlich der Elbe // In: Mittelalterliche
Eliten und Kulturtransfer östlich der Elbe:
interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie
und Geschichte im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. - Göttingen, 2009. - S. 81-104: il.
Wersja elektron.: http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2009/klammt.pdf
2382. Die HALBINSEL FischlandDarss-Zingst und das Barther Land: eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum
Wustrow, Prerow, Zingst und Barth / hrsg.
v. Konrad Billwitz, Haik Thomas Porada. Köln: Böhlau, 2009. - XXII, 447 s.: il., mapy +
1 k. map skł. - (Landschaften in Deutschland;
Bd. 71)
2383. JAŻEWICZ Iwona: Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego
2385. KULESZA Mariusz: The origin of
pre-chartered and chartered urban layouts
in West Pomerania // In: Historical regions
divided by the borders: cultural heritage and
multicultural cities. - Łódź, 2009. - S. 233246: il., mapa
2386. LECIEJEWICZ Lech: Kształtowanie się pierwszych miast u Słowian Nadbałtyckich // In: Opera selecta: z dziejów kultury
średniowiecznej Polski i Europy / L. Leciejewicz. - Wrocław, 2006. - S. 173-201: mapy,
tab., wykr.
2387. LECIEJEWICZ Lech: O rozwoju
miast w księstwie zachodniopomorskim na
przełomie XII/XIII wieku // In: Opera selecta: z dziejów kultury średniowiecznej Polski
176
Pomorze Zachodnie
i Europy / L. Leciejewicz. - Wrocław, 2006. S. 213-243: il., mapy, wykr.
2388. LECIEJEWICZ Lech: Sporne
problemy genezy niezależności politycznej
miast przy ujściu Odry we wczesnym średniowieczu // In: Opera selecta: z dziejów
kultury średniowiecznej Polski i Europy / L.
Leciejewicz. - Wrocław, 2006. - S. 203-212
2389. RABELER Sven: Eine Städtelandschaft im Wandel: Urbanisierungsprozesse
im südwestlichen Ostseeraum des 12. Jahrhunderts // In: Die Urbanisierung Europas
von der Antike bis in die Moderne. - Frankfurt/M., 2009. - S. 121-145
2390. RAJMAN Jan: Grody kasztelańskie a średniowieczne miasta (z genezy pomorskich miast). Słup. Pr. Geogr. 2009 nr 6
s. 5-18. Sum.
2391. RĘBKOWSKI Marian: Z problematyki badań archeologicznych nad rzemiosłem w lokacyjnych miastach Pomorza Zachodniego. Fontes Archaeologici Posnanienses
2007 Vol. 43 s. 99-111. Sum.
2392. WAHRMANN Carl Christian: Die
Macht der Gerüchte: die Seestädte des südwestlichen Ostseeraums und die Bedrohung
durch die Pest 1708-1713. Ajalooline Ajakiri
2009 [nr] 3/4 s. 465-491. Streszcz. w jęz. est.
—————
2393. GMINA B ę d z i n o : z dziejów
dawnych i nowych / red. Andrzej Chludziński. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2009.
- 295 s.: il., mapy, pl., tab. Zsfg.
Z treści: FLOREK Wacław: Środowisko i położenie
geograficzne gminy Będzino s. 13-34. - SKRZYPEK Ignacy: Osadnictwo pradziejowe gminy Będzino s. 37-70.
- RYMAR Edward: W krainie cystersów i rodu Kamyków, czyli teren gminy Będzino w wiekach średnich (do
XVI wieku) s. 73-100. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe gminy Będzino s. 103-142. - WEDEL Olaf v.:
Wspomnienia o Łasinie s. 145-149. - SOBISZ Zbigniew:
Flora naczyniowa zabytkowych parków podworskich
gminy Będzino s. 151-167. - WITEK Waldemar: Budownictwo ludowe (ryglowe) w gminie Będzino s. 169-188.
- GWIAZDOWSKA Ewa: Ikonografia gminy Będzino
s. 191-210. - SIMIŃSKI Tomasz: Z folkloru dawnego powiatu koszalińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
[872]
współczesnej gminy Będzino s. 213-222. - REHFELD
Bruno: Wspomnienia o Wierzchominku s. 224-227. SKONIECZNY Tomasz: Historia szkolnictwa po 1945
roku na terenie gminy Będzino s. 229-243. - DĘBIEC
Teresa: Rolnictwo w gminie Będzino po 1945 roku s. 245262. - KACPRZAK Irena: Przedsiębiorstwo ZbożowoMłynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.: historia młynów
i ich dzień dzisiejszy s. 265-277
2394. TEUL Iwona: Wyniki analizy antropologicznej szczątków kostnych z cmentarza przyklasztornego premonstratensów
(norbertanów), odkrytych w B i a ł o b o k a c h (gmina Trzebiatów, województwo zachodniopomorskie) // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów
nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 11-20: il.,
tab. Zsfg.
2395. CZAJA Gerard: Konspiracyjne
organizacje niepodległościowe działające
w B y t o w i e w latach 1945-1956. Prz. Zach.pom. 2009 R. 24 z. 4 s. 99-114. Zsfg.
2396. KUCYPERA Paweł, KURASIŃSKI Tomasz, PUDŁO Piotr: Miecze z cmentarzyska w C e d y n i , pow. gryfiński (stan. 2)
w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych // In: Arma et medium aevum: studia nad uzbrojeniem średniowiecznym. - Toruń, 2009. - S. 141-168: il., wykr. Sum.
2397. BIEDERSTAEDT Frank: „Sassnitz
wird daher niemals ein bedeutendes Seebad...”: die Geschichte der Seebäder C r a m p a s und Sassnitz. - Elmenhorst, Vorpommern: Ed. Pommern, 2009. - 76 s.: il.
2398. C Z A P L I N E K 1945-2009. Cz. 1:
Historia powrotu do macierzy / red. Brunon
Bronk [et al.]. - Wyd. 2 uzup. i rozsz. - Czaplinek: Stow. Przyj. Czaplinka, 2009. - 233 s.:
il., faks., portr., tab
Z treści: CUBER Marian: Obrazki z przeszłości ziemi
czaplineckiej s. 8-19. - JANUSZANIEC Zbigniew: Dzieje
starostwa drahimskiego s. 20-31. - JANUSZANIEC Zbigniew: Historyczne spojrzenie na ukształtowanie przestrzenne miasta Czaplinka s. 32-44. - BRONK Brunon:
Administracja oraz początki życia w gminie s. 45-55.
- ZARYS historii oświaty / [aut.] Janina Żwirko [et al.]
s. 56-108. - NOTY biograficzne / [aut.] Brunon Bronk [et
al.] s. 109-219
[873]
Pomorze Zachodnie
2399. CZAPLINEK 1945-2009. Cz. 2:
Trud wzrastania / red. Brunon Bronk [et al.].
- Czaplinek: Stow. Przyj. Czaplinka, 2009. 498 s.: il., faks., portr., tab.
2400. SCHMIDT
Jens-Peter:
Eine
jungbronzezeitliche Plattenfibel mit Goldblechauflage aus G ö t e m i t z , Lkr. Rügen.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm.
2008 Bd. 56 (dr. 2009) s. 7-21, il.
2401. IGEL Karsten: Wohin in der Stadt?:
Sozialräumliche Strukturen und innerstädtische Mobilität im spätmittelalterlichen
G r e i f s w a l d // In: Repräsentationen der
mittelalterlichen Stadt. - Regensburg, 2009.
- S. 179-192
2402. ROBBEN Fabian: Mittelalterliche
Fässer aus der Hansestadt Greifswald: ein Beitrag zur Alltags- und Wirtschaftsgeschichte.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm.
2008 Bd. 56 (dr. 2009) s. 157-189, il.
2403. DWORACZYK Marek, KOWALSKA Anna B.: W sprawie początków średniowiecznego G r y f i n a // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów
nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 57-63: il.
Zsfg.
2404. GRYFINO i okolice na przestrzeni wieków / red. Renata Gałaj-Dempniak,
Radosław Skrycki; Uniwersytet Szczeciński.
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie; Gmina Gryfino. - Szczecin, 2009. - 138 s.: il., wykr. Zsfg.
Z treści: RYMAR Edward: Okolice Gryfina w okresie
agresji brandenburskiej na Pomorze Zachodnie w XIIIXV wieku s. 15-29. - RYMAR Edward: Nieznani duchowni Gryfina z lat 1400-1471 w Repertorium Germanicum
s. 31-34. - GAZIŃSKI Radosław: Urząd kata w Gryfinie
(lata 1625-1626) s. 35-38. - GWIAZDOWSKA Ewa: Od
peryferii do centrum: o trzech źródłach ikonograficznych
do dziejów Gryfina s. 39-46. - CHLEBOWSKA Agnieszka: Z dziejów filantropii na Pomorzu: działalność dobroczynna mieszkańców Gryfina w XIX wieku s. 47-53.
- GAŁAJ-DEMPNIAK Renata: Gryfino na widokówce
do 1945 roku s. 55-75. - MAKOWSKI Adam: Gryfino:
nietypowy przykład kariery polskiego miasteczka po II
wojnie światowej s. 77-98. - PTASZYŃSKI Radosław:
Powiat gryfiński w aktach Urzędu Bezpieczeństwa 1945-
177
1948 s. 99-111. - REMBACKA Katarzyna: Czerwiec ‘76
w „Dolnej Odrze”: obraz strajku w materiałach archiwalnych Służby Bezpieczeństwa s. 113-122
Rec.: ANKLEWICZ Marian, Rocz. Chojeński T. 1
s. 159-165 [rec. dot. art. E. Gwiazdowskiej: Od peryferii
do centrum...]. - Polem.: GWIAZDOWSKA Ewa, Rocz.
Chojeński T. 1 s. 167-171
2405. A HISTORY of Gryfino and district / ed. by Przemysław Kołosowski. - Gryfino: Gm. Gryfino, 2005. - 435 s.: il., tab. Bibliogr. s. 415-435
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2112
2406. KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON
Anna: Badania w otoczeniu pałacu w K a l i s z u P o m o r s k i m // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r.
Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów
nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 345-364:
il., pl., tab
2407. MACHAJEWSKI Henryk, KAMIŃSKI Roman, UCIECHOWSKA-GAWRON Anna: Osada ludności grupy gustowskiej w K a m i e n i u P o m o r s k i m
(województwo zachodniopomorskie), stanowisko 32 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od
epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 129-143: il.,
pl. Zsfg.
2408. KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON
Anna: Osada kultury późnej ceramiki wstęgowej na stanowisku K o ł b a c z 61 (AZP 32-08/99) // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od
epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 21-30: il.,
tab. Zsfg.
2409. KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON
Anna: Osada ludności kultury wielbarskiej
na stanowisku Kołbacz 62 (AZP 32-08/100)
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 145-150: il. Zsfg.
178
Pomorze Zachodnie
2410. KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON
Anna: Osada ludności kultury łużyckiej na
stanowisku K o ł b a s k o w o 1 (AZP 3204/21) // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 91-97: il. Zsfg.
2411. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Apteki sanatoryjne w K o ł o b r z e g u . Farmacja Pom.
Środk. 2008 nr 8 s. 41-54, il.
2412. LECIEJEWICZ Lech: Przyroda
i polityka w początkowych dziejach Kołobrzegu. Fol. Praehist. Posnan. 2009 T. 15
s. 237-247. Sum. Zsfg.
2413. ŁYSIAK Wojciech: Rycerz na
cmentarzu w kołobrzeskiej konkatedrze // In:
Problemy współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka. T. 6.
- Wrocław, 2002. - S. 458-466
Obraz w kościele NMP
2414. PATAN Jerzy: Moje lata sześćdziesiąte: Kołobrzeg 1960-1969. T. 2 cz. 1. - Kołobrzeg: Wydaw. Patan, 2009. - 304 s.: il.
T. 1 pt.: Kiedy wszystko było pierwsze. - Kołobrzeg,
2004; zob. bibliogr. za 2004 poz. 1939
2415. WIERZCHOWSKA Janina: 30
lat Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego
„Lech” w Kołobrzegu. - Kołobrzeg: Wydaw.
REDA, [2009]. - 83 s.: il., faks., tab., portr.
2416. WYWROT-WYSZKOWSKA Beata: Uwagi na temat wytwórczości obuwniczej w późnośredniowiecznym Kołobrzegu
// In: Wytwórczość w Polsce średniowiecznej
i nowożytnej. - Toruń, 2009. - S. 141-167, [2]
s. tabl.: il., wykr. Sum.
2417. JANKOWSKI Andrzej, URBANIAK Tomasz, SZKUDNIEWSKI Andrzej:
K o s z a l i n na starych pocztówkach = Köslin
auf alten Ansichtskarten. - Słupsk: Stolpbud,
2008. - 255 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
[874]
2418. KOMOROWSKI Antoni F[ranciszek]: Morskie światła Koszalina i twierdzy
Kołobrzeg // In: W kręgu zagadnień europejskich: opera dedicata in professorem Boguslaus Polak. - Koszalin, 2009. - S. 87-96: il.
2419. MROCZEK Jarosław: Koszalin:
wczoraj i dziś. - Koszalin: „Permedia”, 2009.
- 96, [7] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie... = poz. 749
ŹRÓDŁA do historii Koszalina... = poz. 2192
2420. BIESZKA Edward: Wspomnienia
o organizacji i rozwoju służby zdrowia na terenie miasta i powiatu l ę b o r s k i e g o . Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2009 nr 32 s. 31-35
2421. DZIEJE Lęborka / red. Józef Borzyszkowski. - Lębork: Miejska Bibl. Publ;
Gdańsk: Inst. Kasz., 2009. - 848 s., [32] s. tabl.:
il., mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 805-828
Treść: BRUSKI Klemens: Lębork w czasach średniowiecza s. 19-98. - SZULTKA Zygmunt: Lębork w czasach
nowożytnych s. 99-272. - STAŻEWSKI Marek: Dzieje
Lęborka 1815-1918 s. 273-422. - BERENDT Grzegorz:
W Republice Weimarskiej i Trzeciej Rzeszy (1919-1945)
s. 423-554. - SCHODZIŃSKA Joanna, LIBICH Bogdan:
Lębork w czasach PRL i III Rzeczypospolitej s. 555-802,
[32] s. tabl.
2422. L O I T Z - Stadt an der Peene: Beiträge zur Geschichte und zu ihren Bau- und
Kunstdenkmalen / hrsg. v. Dirk Schleinert,
Ralf-Gunnar Werlich. - Schwerin, 2008
Rec.: WÄCHTER Joachim, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd.
94 (dr. 2009) s. 191-192
2423. BORKOWSKI Jacek, KASPRZAK
Andrzej: Cmentarzysko kultury pomorskiej
w M i e c h ę c i n i e (gmina Dygowo), stanowisko 5 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od
epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 119-128: il.,
pl. Zsfg.
2424. KRZYSZOWSKI Andrzej: Wyniki
badań archeologicznych na trasie budowy
gazociągu relacji M o s t y koło Goleniowa
- Gorzysław koło Trzebiatowa (wojewódz-
[875]
Pomorze Zachodnie
two zachodniopomorskie) // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 235-268: il., mapy. Zsfg.
2425. CIEŚLIŃSKI Adam, KASPRZAK
Andrzej: Ciekawy aspekt obrządku pogrzebowego kultury wielbarskiej w N o w y m
Ł o w i c z u (powiat drawski): groby wtórne
na przykładzie kurhanu 26 // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 179-194: il., mapa. Zsfg.
2426. KOLASA Robert: Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych
na obszarze P i ł y i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945-1956 // In: Polskie niepodległości: wizje państwa i społeczeństwa
w okresach przełomów 1918-1945-1989. Gorzów Wielkopolski, 2009. - S. 333-346
2427. BIRANOWSKA-KURTZ Alicja:
Rozwój przestrzenny miasta P ł o t y [pow.
gryfic.] do końca XX wieku. Prz. Zach.- pom.
2009 R. 24 z. 1 s. 31-62, il., pl.
2428. ROZTOCKA Maria, WYSZCZELSKA Ewa: Zarys dziejów P o m i e r z y n a
[pow. draw.] 1337-2004. - Pomierzyn, 2005.
- 100 s.: il.
2429. KOZŁOWSKA-SKOCZKA Dorota, NOWAKOWSKA Magdalena: Sprawozdanie z pierwszego sezonu badań na
cmentarzysku ludności kultury łużyckiej
w P o m i e t o w i e (gmina Dolice), stanowisko 25 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza,
Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od
epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 99-106: il.
Zsfg.
2430. RYMAR Edward: P y r z y c e
i okolice poprzez wieki. - Pyrzyce: Bibl. Publ.,
2009. - 415 s.: il., faks., mapy, pl., portr.
2431. Eine INSEL mit Geschichte: 200
Jahre Landkreis R ü g e n / hrsg. v. Karl-Ewald
179
Tietz, Sven Wichert, Fritz Petrick. - Gross
Schoritz, 2007
Rec.: JÖRN Nils, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 188-191
2432. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 8: Gmina i Miasto S i a n ó w /
red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka;
Gmina i Miasto Sianów; Fundacja „Dziedzictwo”. - Sianów; Sławno, 2009. - 427 s., [22]
s. tabl.: il., faks., pl., portr., tab. Zsfg.
Z treści: SROKA Jan, RĄCZKOWSKI Włodzimierz:
Granice kulturowe?: o waloryzowaniu przeszłości s. 7-14,
[2] s. tabl. - WĄTROBA Ryszard: Sianów i okolica dziś
s. 15-19, [2] s. tabl. - SKRZYPEK Ignacy: Osadnictwo
archeologiczne gminy Sianów s. 21-82. - CHOJECKA
Joanna: Źródła archiwalne do dziejów gminy Sianów
s. 83-118, [2] s. tabl. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe Gminy i Miasta Sianów s. 119-166. - POPIELAS-SZULTKA Barbara: Posiadłości ziemskie klasztoru
bukowskiego na ziemiach Sławieńskiej i Darłowskiej
s. 167-175. - WESOŁOWSKA Sylwia: Z dziejów szkolnictwa w Gminie i Mieście Sianów do 1945 roku s. 177-207.
- STYLSKI Wojciech: Z dziejów wsi Sierakowo s. 209-215,
[2] s. tabl. - GWIAZDOWSKA Ewa: Za górami, za lasami... fabryka: gmina Sianów w dawnej kartografii i ikonografii s. 217-268. - WITEK Maria, WITEK Waldemar:
Tradycyjne (ryglowe) budownictwo wiejskie w gminie
Sianów s. 269-296, [4] s. tabl. - SOBISZ Zbigniew: Flora
parków podworskich gminy Sianów s. 297-314, [4] s. tabl.
- BARZ Siegfried: Okolice Sianowa w twórczości malarzy
niemieckich okresu międzywojennego s. 315-320. - KONARSKI Bernard: Fabryka zapałek w Sianowie s. 321329. - WESTHÄUSLER Inge: Eventin von März 1945 bis
August 1946 s. 331-335. - JANOWICZ Kazimiera: Nasze
drogi do Sianowa s. 337-349. - WĄTROBA Ryszard: Honorowi Obywatele Gminy i Miasta Sianów s. 351-369, [2]
s. tabl. - DĘBOWSKI Andrzej: Gmina Sianów na Szlaku
Cysterskim s. 371-380, [2] s. tabl.
2433. ELLWART Jarosław: Dawny powiat s ł a w i e ń s k i na starych widokówkach
1898-1945 = Der ehemalige Kreis Schlawe
auf alten Ansichtskarten 1898-1945. - Gdynia: Wydaw. Region, 2009. - 157, [1] s.: il.,
mapy, pl.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2434. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 9: Krajobrazy okolic Sławna /
red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka;
Fundacja „Dziedzictwo”. - Sławno, 2009. 255 s., [44] s. tabl., [4] k. tabl. skł.: il., mapy,
pl., tab., wykr. Zsfg.
Treść: RĄCZKOWSKI Włodzimierz, SROKA Jan:
O krajobrazach różnie postrzeganych s. 7-16, [2] s. tabl.
- FLOREK Wacław: Rzeźba i zasoby środowiska abio-
180
Pomorze Zachodnie
tycznego gminy Sławno s. 17-34, [6] s. tabl., [3] k. tabl.
skł. - CELKA Zbigniew, SAJKIEWICZ Radosław: Walory
florystyczne okolic Sławna s. 35-49, [4] s. tabl. - MICHAŁOWSKA Agnieszka, RYMON-LIPIŃSKA Justyna: Flora
zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Wrześnickiego
Kompleksu Osadniczego s. 51-60, [4] s. tabl. - PAWLIK
Agnieszka, PISZCZEK Maciej, NOWAK-SZWARC Katarzyna: Rośliny siedlisk synantropijnych Wrześnickiego
Kompleksu Osadniczego s. 61-70, [2] s. tabl. - ZAPŁATA
Rafał: Między miejscami: studia nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym w rejonie Wrześnicy,
gmina Sławno s. 71-91, [2] s. tabl. - PLIT Joanna: Przestrzenne zmiany użytkowania gruntów na Ziemi Sławieńskiej w ciągu ostatnich 400 lat s. 93-112, [2] s. tabl.
- GWIAZDOWSKA Ewa: Pośród pól i lasów nad środkowym biegiem Wieprzy: gmina wiejska Sławno na dawnych mapach i widokach s. 113-172, [2] s. tabl. - WITEK
Maria, WITEK Waldemar: Typologia wiejskich układów
przestrzennych w gminie Sławno s. 173-203, [2] s. tabl.
- RASZEJA Elżbieta: Krajobraz kulturowy - relikt przeszłości czy żywe dziedzictwo?: wnioski z badań na terenie
wsi Sławsko i Wrześnica s. 205-224, [6] s. tabl. - FLOREK
Elżbieta: Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe
gminy Sławno s. 225-244, [1] k. tabl. skł., [8] s. tabl.
2435. ŻURAWSKI Stefan: Powiat i Ziemia Sławieńska w latach 1945-2008: zarys
dziejów. - Sławno: Starost. Pow., 2009. - 257
s.: il., mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 241-253
2436. CHOLEWIŃSKA
Dominika:
Gmina synagogalna w S ł u p s k u : trzy wieki
istnienia // In: Po żydowsku...: tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze. - Słupsk,
2005. - S. 229-242
2437. FLIS Agnieszka, SZALEWSKA
Elżbieta: Krajobrazy zabudowane Słupska:
rozwój historyczny i współczesna struktura
funkcjonalno-przestrzenna. Słup. Pr. Geogr.
2009 nr 6 s. 179-205, pl., tab. Sum.
KONIAS A., STRZELECKI K.: Przegląd planów
miasta Słupska... = poz. 401
2438. PĄCZEK Tomasz: Struktura organizacyjna Milicji Obywatelskiej w Słupsku
i powiecie słupskim w latach 1945-1954.
Aparat Represji w Pol. Lud. 1944-1989 2009
[nr] 1(7) s. 41-76, tab.
2439. PĄCZEK Tomasz: Weryfikacja
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w powiecie słupskim w latach 1945-1949 // In:
Między I a IV Rzeczpospolitą: z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. - Olsztyn, 2009. - S. 167-184: tab.
[876]
2440. SELLHEIM Isabel: Zehn Jahre
deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem
Gebiet von Kunst und Kultur in Stolp. Zesz.
Kulickie 2009 Nr 5 s. 186-195. Streszcz.
2441. SZPILEWSKI Stanisław: Materialne ślady Żydów w Słupsku // In: Po żydowsku...: tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze. - Słupsk, 2005. - S. 225-228
2442. GRUSZKA Bartłomiej, MICHALAK Arkadiusz: Wczesnośredniowieczna
jama zasobowa odkryta w S o b i e r a d z u
[pow. gryfiń.], stanowisko 11 (AZP 34-06/79)
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 461-470: il. Zsfg.
2443. ŻYCHLIŃSKA Justyna: Skarb
przedmiotów brązowych z miejscowości
S t a r e B i e l i c e (powiat Koszalin, województwo zachodniopomorskie) // In: XVI
Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 37-54: il., mapy. Zsfg.
2444. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek:
Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w S t a r y m B o r n e m
na Pomorzu Środkowym // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 383-393: il., mapa. Zsfg.
2445. S TA R G A R D w latach 40. i 50.
XX w.: problemy społeczno-gospodarcze
i polityczne: materiały pokonferencyjne / red.
Jolanta Aniszewska, Małgorzata Machałek;
Muzeum w Stargardzie; Polskie Towarzystwo
Historyczne. Oddział w Szczecinie. - Stargard, 2009. - 213 s., [1] k. pl. skł.: il., faks.,
mapy, pl., portr., tab., wykr.
Z treści: KOZŁOWSKI Kazimierz: Stargardzkie echa
przemian społecznych na Pomorzu Zachodnim (19451950): wybrane problemy s. 19-28. - MAKOWSKI Adam:
Stare miasto - nowi ludzie - nowa Polska: mieszkańcy
Stargardu wobec walki politycznej w Polsce w latach
1945-1948 s. 29-44. - ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Bada-
[877]
Pomorze Zachodnie
nia naukowe poświęcone przeszłości Stargardu Szczecińskiego w okresie Polski Ludowej s. 45-57. - URBANOWICZ Adam Andrzej: Polskie publikacje do 1989 roku
o dziejach Stargardu s. 59-72. - MAŁECKI Aleksander:
Gospodarze, patrioci czy ideolodzy?: przesłanki symbolicznego „zdobycia” przestrzeni publicznej w Stargardzie
w roku 1945 s. 73-98. - ANISZEWSKA Jolanta: Stargard
na łamach „Wieści” (1945-1947): informacyjna i opiniotwórcza rola lokalnej prasy s. 99-120. - BORAK Jolanta:
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego jako przyczynek
do określenia „Stargard miastem kolejarzy” s. 121-141.
- STANISZEWSKI Jarosław: Ksiądz Alojzy Piłat [19131969] TChr i jego współpracownicy w świetle raportów
Urzędu Bezpieczeństwa w Stargardzie w latach 19461951 s. 143-157. - PTASZYŃSKI Radosław: Oddział
Czesława Hołuba: pierwsi i ostatni leśni stargardzcy
s. 159-177. - REMBACKA Katarzyna: „Akcja oczyszczania szeregów partyjnych PPR” w powiecie stargardzkim
w 1948 roku na podstawie źródeł archiwalnych s. 179186. - MACHAŁEK Małgorzata: Przebudowa ustroju
rolnego w powiecie stargardzkim w latach 1945-1956
s. 187-198. - TARNAWSKI Piotr: Przydatność Arkuszy
Ocen z lat 1945/46-1948/49 do badań nad historią Szkoły
Podstawowej nr 1 w Stargardzie: komunikat s. 199-206.
- MIELNICZUK Daniel: Przejawy społeczno-kulturowej
adaptacji Ukraińców w powiecie stargardzkim po 1947 r.:
komunikat z badań s. 207-213
2446. WILBARTH Jürgen: Stargarder
Strassen. [Tl. 2]. Stargard 2009 Bd. 19 s. 713, il.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2289
2447. WYWROT-WYSZKOWSKA Beata: Zabytki skórzane z badań na terenie
dawnego klasztoru augustianów-eremitów
w Stargardzie Szczecińskim (sezon 2006) //
In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 2224 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S. 127-136: il., tab., wykr. Zsfg.
2448. BERWINKEL Roxane: Weltliche
Macht und geistlicher Anspruch: die Hansestadt S t r a l s u n d im Konflikt um das Augsburger Interim. - Berlin, 2008
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Jahrb. f. d. Gesch. Mittelu. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 411-413
2449. SAMARITER Renate: Pilgerzeichen und religiöse Zeichen aus der Stralsunder Frankenvorstadt. Bodendenkmalpflege in
Mecklen.- Vorpomm. 2008 Bd. 56 (dr. 2009)
s. 191-212, il.
181
2450. SCHÄFER Heiko: Ein um 1570/80
abgelagerter Keramikkomplex von den
Grundstücken Kleinschmiedstrasse 7/8 in
Stralsund. Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2009 Bd. 16 s. 186-199, il.
2451. SWENSSON Ernst: S w a n t o w :
Facetten eines kleinen Ortes. Rügen 2009 Bd.
19 s. 51-55, il.
2452. BIAŁECKI Tadeusz: Konkurs
„Dzieje s z c z e c i ń s k i c h rodzin w XX wieku” i jego naukowo-edytorski dorobek // In:
W kręgu idei, polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Szczecin,
2009. - S. 603-611
2453. CIECHANOWSKI Jakub: Szczecin
pod bombami w okresie drugiej wojny światowej. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009)
s. 103-112, tab.
2454. FIKCJA czy rzeczywistość?: wybór
audycji Polskiego Radia Szczecin z lat 19461989 / wyb., wst. i oprac. Paweł Szulc. - Szczecin: Pol. Radio Szczec.; IPN, 2009. - 561 s.,
[36] s. tabl.: il. + 1 DVD
Płyta DVD zawiera wybór audycji Polskiego Radia
Szczecin
2455. JABŁOŃSKI Andrzej: Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Archiwista Pol. 2009 R. 14 nr 2 s. 106-108
2456. JARZĘBOWSKI Zbigniew: Słuchowiska szczecińskiego radia: studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2009. - 327,
[1] s.: tab. + 1 CD-Rom. - (Rozprawy i Studia
/ Uniwersytet Szczeciński; T. 749). Bibliogr.
s. 311-316. Sum.
2457. KAMIŃSKI Roman, SŁOWIŃSKI Sławomir, UCIECHOWSKA-GAWRON
Anna: Ślady osadnictwa średniowiecznego
na placu Orła Białego w Szczecinie // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego średnio-
182
Pomorze Zachodnie
wiecza do czasów nowożytnych. - Szczecin,
2009. - S. 21-36: il., pl. Zsfg.
2458. KNAP Paweł: O „zbrodni” na Pogodnie. Słup. Stud. Hist. 2009 nr 15 s. 177184, pl. Zsfg.
Odnalezienie
w 1969 r.
masowej
mogiły
w
Szczecinie
2459. KOWALSKA Anna B.: Pierwsze
średniowieczne przedmioty skórzane z zachodniej części Starego Miasta w Szczecinie
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 2: Od późnego
średniowiecza do czasów nowożytnych. Szczecin, 2009. - S. 49-55: il., pl. Zsfg.
2460. KOWALSKA Anna B.: Średniowieczne przedmioty skórzane z badań ratowniczych w Szczecinie-Dąbiu // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 2: Od późnego średniowiecza do
czasów nowożytnych. - Szczecin, 2009. - S.
37-47: il., tab. Zsfg.
2461. KOZIŃSKA Bogdana: Hans Stettiner i Jan Szczeciński: życie codzienne
w Szczecinie w XX wieku = Hans Stettiner
und Jan Szczeciński: das alltägliche Leben im
Stettin des 20. Jahrhunderts. - Szczecin: Muz.
Narod., 2009. - 118 s.: il., pl.
Informator wystawy w Muz. Hist. Szczec., Oddz.
Muz. Narod. 2009-2010. - Tekst równol. w jęz. pol.
i niem..
Zob. też poz.: 2297
2462. KOZŁOWSKA Urszula: Z pamiętnika lekarza: początki służby zdrowia w powojennym Szczecinie. Prz. Zach.- pom. 2009
R. 24 z. 1 s. 169-180
2463. KRASUCKI Eryk: Marzec’ 68
w Szczecinie: kilka refleksji przy okazji 40.
rocznicy. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr.
2009) s. 145-155
2464. KRASUCKI Eryk: Rewolta grudniowa a tożsamość szczecińska. Wiad. Hist.
2009 nr 6 s. 14-21
2465. KRASUCKI Eryk: W kręgu postaw
uczestników szczecińskiego ruchu „Wolność
[878]
i Pokój” // In: „Jesteście naszą wielką szansą”:
młodzież na rozstajach komunizmu 19441989. - Warszawa, 2009. - S. 301-313
2466. KRASUCKI Eryk: „Za młodzi,
aby zapisać się do „Solidarności”, a za starzy,
aby o niej zapomnieć”, rzecz o szczecińskim
(i nie tylko) Ruchu Wolność i Pokój w drugiej połowie lat 80. XX w. // In: Organizacje
młodzieżowe w XX wieku: struktury, ideologia, działalność. - Toruń, 2008. - S. 290-307.
Sum.
KRONIKA Szczecina... = poz. 53
2467. KUBIK Władysław: Szczecin ‘46:
„trzymamy straż nad Odrą” / Związek Harcerstwa Polskiego. - Szczecin, 2006. - 95 s.: il.
Obchody Dni Szczecina i Ogólnopolski Zlot Młodzieży w Szczecinie 13-14 IV 1946 r.
Wyd. 2 popr. i uzup.: Szczecin, 2007
2468. ŁUCZAK Marek: Szczecin - Klęskowo, Kijewo = Hökendorf, Rosengarten
bei Altdamm. - Szczecin: Zapol, 2009. - 144
s.: il., faks.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2469. MACHAŁEK Małgorzata: Przywrócić „Solidarność” do legalnej działalności: Sierpień 1988 w Szczecinie. Kronika
Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009) s. 167-173, il.
2470. MUSEKAMP Jan: Szczecin’s identity after 1989: a local turn // In: Cities after
the fall of communism: reshaping cultural
landscapes and European identity. - Baltimore, 2009. - S. 305-334: il., mapy
2471. PAWLAK Aleksy: Szczecin - miasto szczecinian: Pl. Tobrucki i najstarsze
szczecińskie pocztówki: ze zbioru pocztówek
Violetty i Aleksego Pawlaków. - Szczecin:
Wydaw. PPH ZAPOL, 2004. - 109, [2] s.: il.
2472. PORZEZIŃSKI Antoni: Badania
ratownicze na stanowisku 11a w SzczecinieKlęskowie (osiedle Bukowe) // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 453-460: il. Zsfg.
[879]
Pomorze Zachodnie
2473. PUDŁO Piotr, SŁOWIŃSKI Sławomir: Jelec miecza z Podzamcza w Szczecinie. Acta Militaria Mediaevalia 2009 T. 5
s. 161-164, il. Sum.
2474. SKUBISZ Paweł: Nocna rewolta: antysowieckie zamieszki w Szczecinie 10
grudnia 1956 r. - Szczecin: IPN, 2009. - 88 s.:
il.
2475. SŁABIG Arkadiusz: Figurant sprawy kryptonim „Spółka”: działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec
Mirosława Truchana, szczecińskiego działacza Ukraińskiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego // In: Łemkowie, Bojkowie,
Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. 2. - Zielona Góra, 2009.
- S. 87-96
2476. SPACERKIEM po Niebuszewie
/ [aut.] Maciej Cybulski [et al.]. - Szczecin:
Stow. OFFicyna, 2009. - 114 s.: il. + 1 pl. skł.
2477. STEFANIAK Marcin: „Byliśmy
przyjaciółmi”: jak szczecińska bezpieka
rozpracowywała opozycję przedsierpniową. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2009 nr 10/11
s. 112-120
STĘPIŃSKI Włodzimierz: Szczecin w Republice
Weimarskiej... = 2342
2478. STROKOWSKI Aleksander: Lista
ofiar: grudzień 1970 r. w Szczecinie. - Wyd.
2 uzup. i popr. - Szczecin: IPN, 2009. - 139,
[1] s.
2479. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika
sportowa Szczecina. Cz. 11: 2007. Prz. Zach.pom. 2009 R. 24 z. 2 s. 133-180
2480. SZCZECIN: źródła wiedzy o historii miasta: od archeologii do czasów najnowszych: Pierwsza Konferencja Edukacyjna, 9 XII 2008 r. / red. Katarzyna Rembacka.
- Szczecin: Urząd Miasta , 2009. - 117 s.: faks.,
il., tab. + 1 CD-Rom
Z treści: KRAJEWSKI Przemysław: Przegląd źródeł
archeologicznych z terenu Szczecina s. 12-16. - GWIAZDOWSKA Ewa: Plan i panorama Szczecina w okresie nowożytnym jako źródła ikonograficzne wiedzy o mieście
183
s. 17-34. - SKRYCKI Radosław: O wykorzystaniu dawnych
map w nauczaniu historii s. 35-44. - ŁOPUCH Wojciech:
Architektura wielkomiejskiego Szczecina (XIX/XX w.):
źródło historyczne do dziejów miasta s. 45-56. - REMBACKA Katarzyna: „Polityczne przełomy” w szczecińskiej
prasie codziennej: wybór s. 57-69. - MIEDZIŃSKI Paweł:
Ikony Szczecina: fotografia jako źródło do badań nad historią miasta s. 70-78. - MACHAŁEK Małgorzata: Film
fabularny „Skarga” w reż. Jerzego Wójcika jako źródło
wiedzy o dramacie szczecińskiego Grudnia ‘70 s. 79-87.
- SZULC Paweł: Fonoteka Polskiego Radia Szczecin jako
źródło o powojennej historii Szczecina s. 88-110
2481. SZCZECINIANIE: jubileuszowy
album fotografii / red. Dariusz Mostowski [et
al.]; Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne.
- Szczecin, 2008. - 95, [1] s.: il.
Zawiera: SEIDLER Tomasz: Z historii najnowszej
Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego s. 7-18, il.
2482. SZULC Paweł: Polskie Radio
Szczecin w Grudniu ‘70 i Styczniu ‘71. Pamięć i Przyszłość 2009 nr 6 s. 51-57, il.
2483. SZULC Paweł: Polskie Radio
Szczecin w życiu politycznym, społecznym
i kulturalnym Szczecina w latach 1945-1949.
Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr 4 s. 3-29. Sum.
2484. ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Szczecin i jego mieszkańcy w okresie II wojny światowej: refleksje na kanwie wystawy z okazji
70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Wiad. Hist. 2009 nr 6 s. 22-35, il., mapy
2485. TECHMAN Ryszard: Konsuln
der Französischen Republik in Stettin in den
Jahren 1946-1950. Stud. Marit. 2009 Vol. 22
s. 117-153. Streszcz.
2486. TECHMAN Ryszard: Placówka
konsularna Republiki Kuby w Szczecinie
w latach 1970-1990. Kronika Szczec. 2008 Nr
27 (dr. 2009) s. 157-166, tab.
2487. TYSIEWICZ Piotr: Powstanie
i rozwój chirurgii stomatologicznej oraz
chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu
Zachodnim w latach 1951-2001. Rocz. Pom.
Akad. Med. w Szczecinie 2009 [T.] 55 [nr] 1
s. 118-124. Sum. Streszcz.
184
Pomorze Zachodnie
2488. WALKIEWICZ Anna Małgorzata:
Ogrody zaginione: działalność Petera Josepha Lenné [1789-1866] na terenie Szczecina.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 5766, [2] s. tabl., il., pl.
WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia Szczecina... =
poz. 8
ZAREJESTRUJCIE nam „Solidarność”!: strajk
sierpniowy 1988 r. w Szczecinie... = poz. 2620
2489. PAWLAK Tomasz, ZWARA Michał: Wyniki badań przeprowadzonych na
cmentarzysku kultury jastorfskiej w Tr o s z y n i e (powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie), stanowisko
10 // In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki
kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009. - S. 195-207: il. Zsfg.
2490. BIERMANN Felix, RĘBKOWSKI Marian: Usedom-Grobe und Treptow
(Tr z e b i a t ó w )-Belbuck: Herrschafts- und
Sakraltopographie pommerscher Zentralorte
im 12./13. Jh. // In: Aedificatio terrae: Beiträge zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie
Mitteleuropas. - Rahden/Westf., 2007. - S.
69-78: il., mapy
2491. GNIOT Roman: Wa ł e c k i e środowisko olimpijskie. Zesz. Nauk. / Uniw.
Szczec., Pr. Inst. Kult. Fiz. 2009 nr 26 s. 29-34.
Sum.
2492. KLONOWSKI Sławomir: Niezależne Samorządne Związki Zawodowe „Solidarność” w Wałczu w latach 1980-1989.
- Wałcz: Region. Tow. Hist. Ziemi Wałec.,
2009. - 116 s.: il., faks.
2493. SZULTA Wojciech: Relikty przeprawy mostowej w jeziorze Betyń, pow. Wałcz
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 423-430: il., mapy. Zsfg.
2494. ZARYS historii Wałcza w latach
1945-2005 / red. Bogusław Gałka; zesp. aut.
Jan Arski [et al.]. - Piła: PPR Tongraf
[880]
T. 1: Administracja i proces zasiedlania.
- 2007. - 246 s.: il., tab.
T. 2: Działalność polityczna i organizacje
społeczno-polityczne. - 2007. - 220 s.: il.
T. 3: Gospodarka i budownictwo. - 2007.
- 145 s.: il., tab.
T. 4: Lecznictwo cywilne i wojskowe. 2008. - 160 s.: il., portr., tab.
T. 5: Szkolnictwo, kultura i sport. - 2008.
- 306 s.: il., portr., tab.
T. 6: Garnizon wałecki, życie religijne. 2008. - 240 s.: il., portr.
2495. SELCHOW Manfred: Varbelow
[Wa r b l e w o , pow. słup.] im Kreis Schlawe.
- Greifswald, 2007
Rec.: LOECK Gottfried, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94
(dr. 2009) s. 192-193
2496. KOWALSKA Anna B., KOWALSKI
Krzysztof: Osada ludności kultury łużyckiej
w Wa r t o w i e (gmina Wolin): komunikat
// In: XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin
22-24 listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu wczesnośredniowiecznego.
- Szczecin, 2009. - S. 107-117: il., pl. Zsfg.
2497. ANSORGE Jörg, SCHINDLER
Giannina: Vom slawischen Burgwall zum
pommerschen Herzogsschloss: archäologische Prospektion auf der Wo l g a s t e r
Schlossinsel. Archäol. Berichte aus Mecklen.Vorpomm. 2009 Bd. 16 s. 108-129, il.
2498. WEHNER Donat: Wo l i n /Wollin
und Umland in der Slawenzeit: eine Auseinandersetzung mit E. Gringmuth-Dallmers
Zentralortskonzeption // In: Aedificatio terrae: Beiträge zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. - Rahden/Westf.,
2007. - S. 363-371: mapy, tab.
2499. 600 [SECHSHUNDERT] Jahre Stadt Falkenburg [Z ł o c i e n i e c , pow.
draw.]: [Berichte aus dem Heimatkalender
für den Kreis Dramburg 1933/1934, den
Monatsblättern für pommersche Geschichte,
der pommerschen Heimatpflege, den Gustav
Riemann-Briefen 34 und 35/1953, der Falkenburger Zeitung - 1933, dem Falkenburger
Stadtarchiv, dem Festspiel und der Festschrift
[881]
Pomorze Zachodnie
zur 600-Jahrfeier] / nur für Archivzwecke
zsgest., bearb. u. hrsg. v. Fritz Matthies. Hamburg: Matthies, [2009]. - 487 s.: il.
2500. ZDRENKA Joachim: Gefallene
Flatower im Zweiten Weltkrieg (1939-1943).
Altpr. Geschl.- kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 85-102
Z ł otow i an i e polegli w II wojnie światowej.
185
2501. CHUDZIAK Wojciech, KAŹMIERCZAK Ryszard, NIEGOWSKI Jacek:
Z badań nad wczesnośredniowiecznym zespołem osadniczym w Ż ó ł t e m (gmina
Drawsko Pomorskie) (lata 2006-2007) // In:
XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24
listopada 2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do
okresu wczesnośredniowiecznego. - Szczecin,
2009. - S. 367-382: il. Zsfg.
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 235, 343, 360, 749, 1151, 1777, 1778, 2179, 2194, 2202, 2236, 2237, 2259, 2262, 2278, 2289, 2292, 2325,
2334, 2398, 2475, 2488, 2500, 2535, 2551, 2575, 2577, 2579, 2585, 2607, 2698
2502. ŁAZAREK Anna: Nekrologia
2008. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009)
s. 271-286
Rec.: HAUSCHILD Wolf-Dieter, Zs. d. Ver. f. Lübekische Gesch. u. Altertumsk. 2009 Bd. 89 s. 385-386. SCHMIDT Sebastian, Sehepunkte 2009 [Bd.] 9 Nr. 5 [dok.
elektron.] http://www.sehepunkte.de/2009/05/15308.html
2503. OPOWIEŚCI i wspominki o geodetach i geodezji. T. 2 / red. Bolesław Wolny;
Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Oddział
w Szczecinie. - Szczecin, 2009. - 140 s.: il.,
portr.
2507. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 18: [Alfred C h u d e c k i (1912-1976)]. Kronika Szczec. 2008 Nr 27
(dr. 2009) s. 197-203, portr., tab.
Na ziemi szczecińskiej.
T. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2355
SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie... = poz. 749
—————
2504. NEUMANN Zbigniew: Profesor
Bolesław B r i k s [1901-1988]: organizator
szczecińskiego szkolnictwa zawodowego,
średniego i wyższego: członek Stowarzyszenia Inżynierów (i Techników) Mechaników
Polskich „SIMP” od 1934 roku. - Szczecin:
Ośr. Rzeczoznawstwa SIMP, 2009. - 84 s.:
il., faks., portr. - (Zasłużeni Mechanicy dla
Szczecina, Członkowie SIMP; nr 3)
2505. LEDER Hans-Günter: Johannes
B u g e n h a g e n Pomeranus - nachgelassene
Studien zur Biographie: mit einer Bibliographie zur Johannes-Bugenhagen-Forschung.
- Frankfurt/M., 2008
Rec.: BIEBER-WALLMANN Anneliese, Balt. Stud.
N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 173-174
2506. LORENTZEN Tim: Johannes Bugenhagen als Reformator der öffentlichen
Fürsorge. - Tübingen, 2008
2508. CYWIŃSKI Zygmunt Piotr: Ojciec Hubert Walerian C z u m a SJ na życiu
duchowym Szczecina wywarł szczególne
piętno: Honorowy Obywatel Miasta Szczecin. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009)
s. 191-195, il.
2509. ZDRENKA Joachim: D z i a ł y ń s c y herbu Ogończyk właściciele Złotowa //
In: Scriptura, diploma, sigillum: prace ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu. - Zielona Góra, 2009. - S. 349-359
2510. O PROFESORZE [Januszu F a r y s i u ] // In: Post hominium memoriam:
profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie
i przyjaciele. - Gorzów Wielkopolski, 2009. S. 7-14: il.
2511. FROEHLICH Annette: 65. Todestag von Pfarrer August F r o e h l i c h [18911942]. Oberschlesisches Jahrb. 2007/2008 Bd.
23/24 (dr. 2009) s. 269-273, il.
Ksiądz, rektor kościoła św. Pawła w Drawsku Pomorskim
2512. FROEHLICH Annette: Pfarrer
August Froehlich: vom Widerstand gegen
186
Pomorze Zachodnie
NS-Willkür zum Märtyrer. - Nordhausen:
Bautz, 2009. - 111 s.: il.
2513. ZERNING Barb, ZERNING Karl:
Johann Jacob G r ü m b k e [1771-1849]: der
„Vater der rügenschen Heimatforschung”.
Rügen 2009 Bd. 19 s. 65-68, il.
Poeta i historyk na Rugii
2514. WIEBEL Arnold: Profane Dichtung zur Ehre Gottes: Rudolf H e r m a n n
[1887-1962] im Gespräch mit Poesie und Poeten // In: Kirche im Profanen: Studien zum
Verhältnis von Profanität und Kirche im 20.
Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S. 155-170
Teolog, nauczyciel akademicki w Greifswaldzie
2515. GŁOWACKI Andrzej: Pożegnanie
prof. Henryka K o m a r n i c k i e g o (19342008). Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009)
s. 209-211, portr.
[882]
2521. GARBE Irmfried: Bibliographie
von Martin O n n a s c h . Mitt. z. Kirchlichen
Zeitgesch. 2009 H. 3 s. 175-182
2522. SAWICKI Jan Kazimierz: Kpt. ż.w.
mgr Jan Zygmunt P r ü f f e r : organizator
szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Nautologia 2009 R. 44 nr 146 s. 193-200, il., portr.,
tab. Sum.
2523. FARIN André: Das Haus P u t b u s
auf der Insel Rügen in Vergangenheit und
Gegenwart. - Werl: Börde-Verl., 2007. - 47 s.:
il. - (Deutsche Fürstenhäuser; 25)
2524. FINK Verena: Kurt S t e r n [19041956]: Mitglied der Stettiner Arbeiterbewegung und politischer Emigrant in Schweden.
Jahrb. f. Forsch. z. Gesch. d. Arbeiterbewegung
2009 Jg. 8 H. 3 s. 108-122
Dyrektor Inst. Politologii i Europeistyki Uniw. Szczec.
2516. ALVERMANN Dirk: Ludwig
Gotthard K o s e g a r t e n [1758-1818] und
der Bau der Kapelle in Vitt. Rugia 2009 s. 94101, il.
Teolog i poeta na Pom. Zach.
2517. TWARDOCHLEB Bogdan: Przede wszystkim kapłan: ks. infułat Roman K o s t y n o w i c z 10 kwietnia 1921 - 2 sierpnia
2008. Kronika Szczec. 2008 Nr 27 (dr. 2009)
s. 179-181, portr.
2518. MAKOWSKA Beata: Profesor Stanisław L a t o u r [1927-2007]: wspomnienie.
Zach.- pom. Wiad. Konserw. 2009 R. 3 s. 131134, [2] s. tabl., il.
2519. ARSZYŃSKI Marian: L e m c k e
Hugo Karl Heinrich (1835-1925), filolog klasyczny, historyk, nauczyciel gimnazjum, konserwator zabytków prowincji Pomorze // In:
Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 74
2525. THOMAS T h o r i l d (1759-1808):
ein schwedischer Philosoph in Greifswald /
hrsg. v. Carola Häntsch, Joachim Krüger, Jens
E. Olesen. - Greifswald, 2008
Rec.: MÜLLER-WILLE Klaus, Nordeuropaforum
2009 Nr. 2 s. 162-164
2526. REICH Konrad: Ehm We l k
(1884-1966]: der Heide von Kummerow: die
Zeit, das Leben. - Rostock: Hinstorff, 2008. 483 s.: il. - (Edition Konrad Reich)
Pisarz i dziennikarz m.in. w Szczecinie, Słupsku
i Bełcznie
2527. LIBICH Bogdan: Julian Wę g r z y n o w i c z [1902-1982]. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2009 nr 32 s. 36-39, faks., portr.
Dyr. Szpitala Powiatowego w Lęborku
WILFERT M.: Aus Carl L o e we s ... = poz. 2337
2528. CNOTLIWY Eugeniusz: Wilgocki
E u g e n i u s z (1952-2004), archeolog, kierownik Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej „Zamek” w Szczecinie // In: Polski
słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 3. - Warszawa, 2009. - S. 158-160
2520. KMDR Stanisław M i e s z k o w s k i
1903-1952: pierwszy polski kapitan Portu
Kołobrzeg / red. Hieronim Kroczyński. - Kołobrzeg: Wydaw. REDA, 2009. - 158 s.: il.,
faks., portr., tab. + 1 DVD
2529. ROTTERMUND Krzysztof: Georg
Wo l k e n h a u e r [1835-1905]: wytwórnia
fortepianów, pianin i fisharmonii w Szczecinie. Stud. Musicologica Stetinensis 2009 [nr] 1
s. 135-149, il. Zsfg.
[883]
Pomorze Zachodnie
187
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz.: 18, 156, 307, 360, 403, 509, 692, 1228, 1872, 1873, 1893, 1897, 1903, 2171, 2173, 2176, 2178, 2181, 2187,
2190, 2193, 2215, 2216, 2222, 2223, 2227, 2232, 2234, 2238, 2244, 2256, 2257, 2259, 2263, 2266, 2292, 2293, 2297, 2332,
2351, 2356, 2359, 2362, 2363, 2375, 2381, 2386, 2387, 2388, 2390, 2392, 2393, 2396, 2404, 2408, 2412, 2432, 2473, 2540,
2630, 3348
2530. AALTO Sirpa: Band of brothers:
the case of the Jómsvikings. Średniowiecze
Pol. i Powsz. 2009 T. 1(5) s. 80-99. Streszcz.
Zsfg.
2531. ANDERS Jette: Zur Interpretation
slawenzeitlicher Funde aus den Flüssen Trebel, Tollense und Peene (Mecklenburg-Vorpommern) // In: Aedificatio terrae: Beiträge
zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie Mitteleuropas. - Rahden/Westf., 2007. - S. 33-37:
mapy, tab.
2532. ARCHÄOLOGISCHE Entdeckungen in Mecklenburg-Vorpommern: Kulturlandschaft zwischen Recknitz und Oderhaff /
hrsg. v. Uta Maria Meier. - Schwerin: Landesamt f. Kultur u. Denkmalpflege, 2009. - 264
s.: il., mapy. - (Archäologie in MecklenburgVorpommern; 5)
2533. AUGE Oliver: Handlungsspielräume fürstlicher Politik im Mittelalter: der
südliche Ostseeraum von der Mitte des 12.
Jahrhunderts bis in die frühe Reformationszeit. - Ostfildern: Thorbecke, 2009. - XIV, 543
s.: il., mapy. - (Mittelalter Forschungen; Bd.
28). Bibliogr. s. 359-424. Zsfg.
Dot. Pomorza
2534. BENECKE Norbert, KLAMMT
Anne: Eisen und Knochen: Funde zur spätslawischen Wirtschaft in offenen Siedlungen
Vorpommerns // In: Aedificatio terrae: Beiträge zur Umwelt- und Siedlungsarchäologie
Mitteleuropas. - Rahden/Westf., 2007. - S.
55-62: il., tab.
2535. BERG Jan: Ein Schillsches Husarenstück? Pommern 2009 Jg. 47 H. 3 s. 10-15,
il.
Ferdinand v. Schill (1776-1809), oficer pruski,
uczestnik walk na Pomorzu w l. 1807-1809
2536. BIERMANN Felix: Bootsgrab Brandgrab - Kammergrab: die slawischen
Gräberfelder von Usedom im Kontext der
früh- und hochmittelalterlichen Bestattungssitten in Mecklenburg und Pommern. - Rahden/Westf.: Leidorf, 2009. - 317 s.il., mapy.
- (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum; 7)
2537. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Bitwa pod Granowem 1627: studium z dziejów Nowej Marchii i Księstwa Zachodniopomorskiego w czasach wojny trzydziestoletniej. - Choszczno, 2007
Rec.: SKRYCKI Radosław, Rocz. Chojeński T. 1 s. 173176. - SZULTKA Zygmunt: O badaniah regionalnych
uwag kilka, Prz. Zach.- pom. 2009 R. 24 z. 4 s. 165-185
2538. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Szkoccy „żołnierze fortuny” w ekspedycjach
militarnych na tereny Księstwa Zachodniopomorskiego i Nowej Marchii podczas wojny
trzydziestoletniej. - Choszczno: Ares Usługi
Ewa Jabłońska, 2009. - 187 s.: il., portr. Bibliogr. s. 175-182
2539. BUCHHESTER Dörthe: „Dat sick
jwe gnade up dat forstlikeste holde”: Vorbild
und Planung der Hochzeit Annas von Polen
und Bogislaws X. von Pommern in Stettin
1491 // In: Atelier: Vorbild, Austausch, Konkurrenz: Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung. - Kiel, 2009. - S. 2033
2540. „Die DINGE beobachten...”: archäologische und historische Forschungen
zur frühen Geschichte Mittel- und Nordeuropas: Festschrift für Günter Mangelsdorf
zum 60. Geburtstag / hrsg. v. Felix Biermann,
Ulrich Müller, Thomas Terberger. - Rahden/
Westf., 2008
Rec.: PÖTSCHKE Dieter, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u.
Ostdeutschl. 2008 Bd. 54 s. 310-313
2541. DZIĘCIELSKI Marek: Aktywność
społeczno-polityczna szlachty pogranicza
lęborskiego. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
188
Pomorze Zachodnie
2009. - 863 s.: il., faks., mapy, portr., tab. Bibliogr. s. 813-853
2542. GÖSE Frank: Von verschmähter
Vasallität zu dynastischer Übereinkunft: die
brandenburgisch-pommerschen Beziehungen zwischen dem ausgehenden 15. und dem
frühen 17. Jahrhundert. Jahrb. f. d. Gesch.
Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 43-69
2543. GUMMELT Volker: Daniel Cramers [1568-1637] „Pommerische Kirchen
Chronica”: ein Zeugnis für ein durch die Reformation gewachsenes Regionalbewusstsein
in Pommern // In: Kirche und Regionalbewusstsein in der Frühen Neuzeit: konfessionell bestimmte Identifikationsprozesse in den
Territorien. - Leipzig, 2009. - S. 69-76
2544. GUTH Klaus: Bischof Otto I. von
Bamberg (1102-1139) // In: Lebenswelten im
Wandel: Beiträge zur Europäischen Ethnologie/Volkskunde und Historischen Landeskunde, 2009. - S. 209-225
2545. JANCKE Peter: Vor 200 Jahren
starb Ferdinand von Schill in Stralsund - in
Kolberg gründete er 1807 sein Freikorps und
kämpfte im Vorfeld der Festung gegen die napoleonischen Truppen. Mitt. d. Vereinigung
Ehem. Schüler des Dom- u. Real-Gymnasiums
zu Kolberg/Ostseebad/Pommern 2009 Nr. 102
s. 3004-3022, il.
2546. JANSON Henrik: Pagani and
christiani: cultural identity and exclusion
around the Baltic in the early middle ages //
In: The reception of medieval Europe in the
Baltic Sea region. - Visby, 2009. - S. 171-191
2547. JESSEN Olaf: „Das Volk steht auf,
der Sturm bricht los!” Kolberg 1807: Bündnis
zwischen Bürger und Soldat? // In: Für die
Freiheit - Gegen Napoleon: Ferdinand von
Schill, Preussen und die deutsche Nation. Köln, 2009. - S. 39-57: il.
2548. Die JOMSWIKINGER: Mythos
oder Wahrheit / Nordische Sagas zsges.,
komm. u. hrsg. v. Lutz Mohr. - Elmenhorst:
Ed. Pommern, 2009. - 83 s. - (Pommern; 2)
[884]
2549. KLEINGÄRTNER Sunhild: Kulturtransfer und Eliten im Gebiet der südwestlichen Ostseeküste in früh- und mittelslawischer Zeit // In: Mittelalterliche Eliten und
Kulturtransfer östlich der Elbe: interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte
im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. - Göttingen, 2009. - S. 11-25: il.
2550. KRAUSE Harald: Wiek und Wikinger: Entstehung und Entwicklung der
Schiffahrt und maritimer Begriffe der Seefahrer im erweiterten Ostseeraum. Stier u.
Greif 2009 Bd. 19 s. 10-21, il.
2551. KROCZYŃSKI Hieronim: Ferdinand von Schills Mitwirkung an der Verteidigung der Festung Kolberg im Jahre 1807 //
In: Für die Freiheit - Gegen Napoleon: Ferdinand von Schill, Preusen und die deutsche
Nation. - Köln, 2009. - S. 59-63: il.
2552. LECIEJEWICZ Lech: Normanowie
nad Odrą i Wisłą w IX-XI wieku // In: Opera selecta: z dziejów kultury średniowiecznej
Polski i Europy / L. Leciejewicz. - Wrocław,
2006. - S. 157-170
2553. LORENZ Maren: Das Rad der
Gewalt: Militär und Zivilbevölkerung in
Norddeutschland nach dem Dreissigjährigen
Krieg (1650-1700). - Köln, 2007
Rec.: DITCHAM Brian G.H., H-Net Reviews 2009
[dok. elektron.] http://www.h-net.org/reviews/showrev.
php?id=15653. - LANGER Maren, Balt. Stud. N.F. 2008
Bd. 94 (dr. 2009) s. 174-175. - MEDICK Hans, Hist. Zs.
2009 Bd. 289 H. 2 s. 466-468
2554. MEIER Martin: Vorpommern
nördlich der Peene unter dänischer Verwaltung 1715 bis 1721: Aufbau einer Verwaltung
und Herrschaftssicherung in einem eroberten Gebiet. - München, 2008
Rec.: BUCHHOLZ Werner, Sehepunkte 2009
[Bd.] 9 Nr. 5 [dok. elektron.] http://www.sehepunkte.
de/2009/05/13382.html. - KRÜGER Joachim, Balt. Stud.
N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 178-180
2555. MOHR Lutz: Geschichte der Jomswikinger, der Jomsburg und des Gaues Jom in
Pommern: auf der Grundlage altnordischer
Quellen und Erkenntnissen in der jüngeren
[885]
Pomorze Zachodnie
Literatur: Ergebnis einer über zwanzigjährigen Forschungstätigkeit. - 2. überarb. Aufl.
- Doberlug-Kirchhain: Lutz Mohr, 2009. 160 s.
2556. MORAWIEC Jakub: Kontakty
Olafa Tryggvasona z Jomsborgiem: pomiędzy legendą a historyczną rzeczywistością.
Średniowiecze Pol. i Powsz. 2009 T. 1(5) s. 1942. Sum. Zsfg.
2557. NÖSLER Daniel: Vineta und Rethra?: zur Rezeptionsgeschichte einer mittelalterlichen Burganlage auf dem Darss // In:
Burgwallforschung im akademischen und
öffentlichen Diskurs des 20. Jahrhunderts:
wissenschaftsgeschichtliche Tagung der Professur für Ur- und Frühgeschichte der Universität Leipzig, Leipzig 22.-23. Juni 2007.
- Leipzig, 2009. - S. 197-208: il. Sum.
2558. RADKA Krzysztof: Podwodne
badania rekonesansowe w wybranych jeziorach Pomorza Środkowego // In: XVI Sesja
Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada
2007 r. Cz. 1: Od epoki kamienia do okresu
wczesnośredniowiecznego. - Szczecin, 2009.
- S. 411-421: il. Zsfg.
2559. ROSIK Stanisław: Conversio gentis
Pomeranorum: legitymizacja pomorskich misji św. Ottona z Bambergu w przekazach z XII
wieku // In: Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów: materiały z konferencji naukowej, Gniezno 21-24 września 2006 roku.
- Poznań, 2009. - S. 375-384
2560. ROSIK Stanisław: „Grzech Samarytan”: epizod z pomorskiej misji św. Ottona
z Bambergu // In: Drogi i rozdroża kultury chrześcijańskiej Europy. - Częstochowa,
2003. - S. 139-146. Sod.
2561. RYMAR Edward: Brandenburscy
Wittelsbachowie na dzisiejszych ziemiach
polskich, zwłaszcza w Nowej Marchii i na
Pomorzu w latach 1323-1373 (Itinerarium).
Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2009 nr 16
s. 9-46
Wyd. 2 popr. i uzup.
189
2562. RYMAR Edward: Księstwa zachodniopomorskie, zwłaszcza ich połać zaodrzańska, u schyłku dominacji duńskiej
(1215-1223/38) // In: Scriptura, diploma,
sigillum: prace ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu. - Zielona Góra,
2009. - S. 323-339: mapa
2563. RYMAR Edward: Rycerstwo ziemi
świdwińskiej w XII-XVI wieku. Prz. Zach.pom. 2009 R. 24 z. 3 s. 7-50
2564. RYMAR Edward: Udział Pomorza
w wojnie koalicyjnej z Brandenburgią 12831284 // In: W kręgu idei, polityki i wojska:
studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.
- Szczecin, 2009. - S. 471-487
2565. SPIESS Karl-Heinz: Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten
Mittelalter / Mitarb. v. Thomas Willich. - 2.,
verb. u. erw. Aufl. - Stuttgart: Steiner, 2009.
- 205 s.: il., mapy
W znacznym stopniu dot. Pomorza
2566. STRÖBL Regina: Die Gruft der
Herzöge von Pommern-Wolgast in der Kirche St. Petri zu Volgast. Kulturerbe in Mecklenburg u. Vorpommern 2008 Bd. 4 s. 119126, il.
2567. TROSSE Barbara, LEHMANN
Alexander: Politik und Praxis frühmittelalterlicher Heidenmission am Beispiel Bruns
von Querfurt // In: Der heilige Brun von
Querfurt: Reise ins Mittelalter: Begleitband
zur Sonderausstellung Der Heilige Brun von
Querfurt - Friedensstifter und Missionar in
Europa: 1009-2009 im Museum Querfurt. Querfurt, 2009. - S. 94-105
2568. TYSZKIEWICZ Jan: Brunon
z Querfurtu w Polsce i krajach sąsiednich
w tysiąclecie śmierci 1009-2009 / Akademia
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.
- Pułtusk, 2009. - 223, [1] s. Sum.
2569. WALACHOWICZ Jerzy: Formuła
immunitetowa na Pomorzu Zachodnim do
1278 r. // In: Świat, Europa, mała ojczyzna:
190
Pomorze Zachodnie
studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi
Grodziskiemu w 80-lecie urodzin. - BielskoBiała, 2009. - S. 146-153. Streszcz. Sum.
2570. WALACHOWICZ Jerzy: Polityka
gospodarcza Warcisława III i Barnima I Dobrego na Pomorzu Zachodnim do 1278 r. //
In: Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej: księga jubileuszowa
dedykowana profesorowi Józefowi Ciągwie
w siedemdziesięciolecie urodzin. - Katowice,
2009. - S. 749-758
[886]
2571. WEHNER Donat: Frühstädtische
Siedlungen und ihr Umland an der Ostsee
und im Binnenland: Wolin und Brandenburg
im Vergleich. Siedlungsforschung 2008 Bd. 26
s. 23-36, mapy
2572. ZAPŁATA Rafał: Archeologiczne
studia nad przestrzenią: zastosowanie systemów informacji geograficznej w badaniach
nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem
grodowym na Pomorzu. Fol. Praehist. Posnan. 2009 T. 15 s. 425-433
Autoreferat pracy doktorskiej
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 2171, 2176, 2188, 2193, 2201, 2250, 2260
2573. CHLEBOWSKA Agnieszka: Aktywność przedstawicielek elit wiejskich Pomorza (Provinz Pommern) w organizacjach
kobiecych w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku (na wybranych przykładach)
// In: Zachodnie wzorce i wschodnie realia:
przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX
i pierwszej połowie XX wieku. - Białystok,
2009. - S. 157-175. Streszcz. Sum.
2574. CHLEBOWSKA Agnieszka: Selbsthilfe unter Seeleuten: berufliche Vorsorgekassen in der Provinz Pommern im 19. Jahrhundert. Stud. Marit. 2009 Vol. 22 s. 41-57.
Streszcz.
2575. POMMERN im 19. Jahrhundert:
staatliche und gesellschaftliche Entwicklung
in vergleichender Perspektive / hrsg. v. Thomas Stamm-Kuhlmann. - Köln, 2007
Rec.: MÜLLER Uwe, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 415-418
2576. STĘPIŃSKI Włodzimierz: Uwagi
o politycznym konserwatyzmie w prowincji Pomorze na tle celów wojennych Rzeszy
w pierwszej wojnie światowej: (w świetle
„Bund der Landwirte für Pommern” z 1917 r.)
// In: W kręgu idei, polityki i wojska: studia
ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 79-101
2577. ZDRENKA Joachim: Gefallene
Flatower im Ersten Weltkrieg. Altpr. Geschl.kde N.F. 2009 Bd. 39 s. 63-84
2. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 1249, 2171, 2176, 2193, 2297, 2343, 2607
2578. WŁODARCZYK Edward: Sytuacja
polityczna na Pomorzu Zachodnim po przejęciu władzy przez NSDAP w ocenie konsula
polskiego w Szczecinie // In: W kręgu idei, polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi
Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 373-384
2579. ŻYDZI oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku / red. Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński.
- Warszawa, 2007
Rec.: WAJDA Kazimierz, Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 3
s. 161-163
3. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 1974, 2032, 2038, 2063, 2171, 2176, 2193,
2196, 2243, 2365, 2453, 2500, 2512, 2524, 2579
2580. ALS der Osten noch Heimat war:
was vor der Vertreibung geschah: Pommern,
Schlesien, Westpreussen: das Buch zur Fern-
[887]
Pomorze Zachodnie
sehserie / mit Beitr. v. Włodzimierz Borodziej
[et al.]. - Berlin: Rowohlt, 2009. – 316, [2] s.:
il.
Z treści: LACHAUER Ulla: Goethesschüler: eine Reise an die Weichsel s. 117-190. - ENDRES Gerald: Gutsherren- und Pferdeland, Kartoffelacher und reichsluftschutzkeller s. 195-268
2581. CIECHANOWSKI Grzegorz, CIECHANOWSKI Jakub, MURAWSKI Marek J.:
Kurs bojowy Stettin: bombardowania Szczecina i Polic na tle wojny powietrznej w Europie (1940-1945). - Szczecin: Szczec. Tow.
„Pogranicze”, 2009. - 223 s.: il., mapy, portr.,
tab. Bibliogr. s. 171-175
2582. KINDERLANDVERSCHICKUNG
in Pommern / hrsg. v. Peter Lindemann. Schwerin: Helms, 2009. - 310 s.: il.
2583. KNAP Paweł, SOWIŃSKI Christian: Wokół akcji „Synteza”: działalność wywiadowcza Polaków wobec fabryki benzyny
syntetycznej w Policach (1941-1945) // In:
Konferencja „Od Westerplatte do Norymbergi. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji”
w Muzeum Stutthof (2-5 września 2009 r.).
- Sztutowo, [2009]. - S. 96-100
2584. MOCZULSKI Janusz: Nieznane
wspomnienia francuskiego jeńca więzionego
191
na Pomorzu w latach 1940-1942. Prz. Zach.pom. 2009 R. 24 z. 3 s. 137-152
Na marginesie książki: HÉLION Jean: They shall not
have me (Ils ne m’auront pas): the capture, forced labor
and escape of a French prisoner of war. - New York, 1943
2585. Die NAMENSLISTE der 1940 aus
dem Regierungsbezirk Stettin deportierten
Juden / mit e. Einl. zum Geschehen u. zum
Dokument v. Wolfgang Wilhelmus. - Rostock: Geschichtswerkstatt Rostock, 2009.
- 58 s.: il., mapa. - (Zeitgeschichte regional;
Sonderh. 3)
2586. NEMITZ Werner: Hitlers allerletzte Reserve - Hitlerjungen als „Werwölfe”: Erlebnisbericht und Recherche am Fallbeispiel
des Stettiner HJ-Alarmbataillons Murswiek.
- 2., überarb. Aufl. - Kassel: Scribeo-Verl. Dodenhoeft, 2009. - 102 s.: mapy. - („Erzählen
ist Erinnern”. Schriftenreihe des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.; 41)
Wyd. 3: Kassel, 2009
2587. WINTER Friedrich: Weisse Fahnen auf pommerschen Kirchtürmen 1945:
kirchliche Mitarbeiter traten für evangelische
und öffentliche Belange ein // In: Kirche im
Profanen: Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche im 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S. 309-332
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 133, 471, 500, 539, 2079, 2080, 2093, 2120, 2134, 2138, 2174, 2186, 2189, 2195, 2197–2200, 2202, 2203,
2211–2213, 2218, 2231, 2243, 2246, 2251, 2254, 2261–2263, 2269, 2270, 2287, 2297, 2341, 2350, 2353–2355, 2358, 2395,
2398, 2399, 2404, 2426, 2435, 2438, 2439, 2445, 2452, 2458, 2461–2467, 2469, 2470, 2474, 2475, 2477–2479, 2480, 2485,
2486, 2579, 2580, 2587, 2689, 2698, 2699, 2702, 2705, 2709
2588. AISCHMANN Bernd: Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen: eine zeitgeschichtliche Betrachtung. - Schwerin, 2008
Rec.: BRUNNER Detlev, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94
(dr. 2009) s. 223-225
2589. ASIENKIEWICZ Dariusz: Spór
PRL-NRD o rozgraniczenie Zatoki Pomorskiej w latach 1980-tych // In: W kręgu polityki. - Zielona Góra, 2009. - S. 177-182: il.
Wyd. 2 rozsz.: Zielona Góra, 2010. - S. 190-194
2590. BRUNNER Detlev: Mörder, Banden, Diebe: Kriminalität im Nachkriegsalltag: Mecklenburg-Vorpommern 1945/46.
- Schwerin, 2005
Rec.: HOLZ Martin, Balt. Stud. N.F. 2008 Bd. 94 (dr.
2009) s. 225-227
2591. BRUNNER Detlev: Der Schein der
Souveränität: Landesregierung und Besatzungspolitik in Mecklenburg-Vorpommern
1945-1949. - Köln, 2006
Rec.: STAMM-KUHLMANN Thomas, Balt. Stud.
N.F. 2008 Bd. 94 (dr. 2009) s. 222-223
192
Pomorze Zachodnie
2592. BUTKIEWICZ Tomasz, ĆWIĘK
Henryk: Integration der deutschen Bevölkerung von Pommern in der neuen Ordnung
nach dem Krieg. Zbliżenia Interkulturowe
2009 [T.] 6 s. 70-79, tab.
2593. CZYSZKIEWICZ Ryszard: Rzeczpospolita z gminnego nadania: zachowania
wyborcze mieszkańców regionu szczecińskiego 1991-2007. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2009. - 472, [1] s.: mapy, tab.,
wykr. - (Wybory - Demokracja - Polityka).
Bibliogr. s. 453-460. Sum.
2594. DOMKE Radosław: Migracje
ludności na ziemiach odzyskanych w latach
1945-1948. Rocz. Lubuski 2009 T. 35 cz. 1
s. 149-158. Sum.
2595. GRZYWACZ Małgorzata: Die
Anfänge einer Landnahme: Polen und die
ehemalige Provinz Pommern in den Jahren
1945-1948 // In: Kirche im Profanen: Studien zum Verhältnis von Profanität und Kirche
im 20. Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2009. - S.
377-388
2596. HEJGER Maciej: Przekształcenia
narodowościowe na ziemiach zachodnich
i północnych Polski w latach 1945-1959. Słupsk, 2008
Rec.: KOSZEL Bogdan, Prz. Zach. 2009 R. 65 nr 2
s. 274-276
2597. KOWALCZYK Krzysztof: Kampania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach samorządowych
w 2006 roku w Szczecinie. Prz. Zach.- pom.
2009 R. 24 z. 1 s. 131-149, tab.
2598. KOZŁOWSKI Kazimierz: Wokół
genezy i procesu narodzin III RP na Pomorzu Zachodnim // In: W kręgu idei, polityki
i wojska: studia ofiarowane profesorowi Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę
urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 437-449
2599. KOZŁOWSKI Kazimierz: Wokół
procesów społecznych i losów jednostek na
Pomorzu Zachodnim 1945-2009. Acta Cassubiana 2009 T. 11 s. 257-268
[888]
2600. MACHAŁEK Małgorzata: W poszukiwaniu symboli: wybrane problemy budowania pamięci historycznej na Pomorzu
Zachodnim // In: Miejsca pamięci w edukacji
historycznej: zbiór studiów. - Toruń, 2009. S. 200-206
2601. MACHOLAK Jan: Z powojennych
dziejów Pomorza Zachodniego: wybrane
problemy. - Szczecin: Książnica Pom., 2009.
- 363 s.: tab. Bibliogr. s. 357-363
2602. MAKOWSKI Adam: Echa przemówienia Winstona Churchilla w Fulton 5
marca 1946 roku w rywalizacji politycznej na
Pomorzu Zachodnim // In: W kręgu idei, polityki i wojska: studia ofiarowane profesorowi
Januszowi Farysiowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Szczecin, 2009. - S. 413-424
2603. MAKOWSKI Adam: Lokalne
próby budowy społeczeństwa obywatelskiego w okresie liberalizacji polityki państwa
w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku na
przykładzie Pomorza Zachodniego // In: Silna demokracja w silnym państwie: koncepcje
reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku. - Gorzów
Wielkopolski, 2007. - S. 471-484. Zsfg.
2604. MELLIES Dirk: Schulgeschichtsbücher in der Bundesrepublik Deutschland
am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns //
In: Inventing the EU: zur Dekonstruktion
von „fertigen Geschichten” über die EU in
deutschen, polnischen und österreichischen
Schulgeschichtsbüchern. - Schwalbach/Ts.,
2009. - S. 30-62: tab.
2605. MIECZKOWSKI Janusz: Wpływ
wydarzeń 1968 roku na życie społeczne Żydów na Pomorzu Zachodnim // In: Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967-1968 i po niej. - Warszawa,
2009. - S. 137-147
2606. MIECZKOWSKI Janusz: Żydzi
w krajobrazie społecznym Pomorza Zachodniego po 1945 roku: stan badań nad mniejszością. Zesz. Kulickie 2009 Nr 5 s. 120-149,
wykr. Zsfg.
[889]
Pomorze Zachodnie
2607. POMORZE militarne. [Cz.] 3: Generałowie i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim:
materiały z sesji naukowej „Generałowie
i wybrani dowódcy Wojska Polskiego związani z Pomorzem Zachodnim” (cz. 1) z 18
kwietnia 2009 r. / red. Kazimierz Kozłowski,
Andrzej Wojtaszak; Szczecińskie Towarzystwo „Pogranicze”; Uniwersytet Szczeciński.
Instytut Politologii i Europeistyki. - Szczecin,
2009. - 387, [2] s.: il., portr., tab.
Z treści: WOJTASZAK Andrzej: Generałowie Aleksander Litwinowicz [1879-1948] i Aleksander Szychowski [1890-1970] oraz ich związki ze Szczecinem s. 11-27. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pułkownik Józef Roman na tle
epoki (1914-2003) s. 29-40. - GROBLA Tomasz: Komandor Stanisław Artur Mieszkowski [1903-1952]: pierwszy
polski kapitan portu w Kołobrzegu s. 51-71. - FASZCZA
Dariusz: Zbiorowy portret dowódców 12 Dywizji Zmechanizowanej w latach 1945-1989 s. 76-85. - TRUBAS
Michał: Kadra dowódcza 2 Pomorskiej Brygady Artylerii
s. 87-102. - KOZAK Zygmunt: Dowódcy dywizji lotniczych na Pomorzu Zachodnim do 1989 roku: 3 Dywizja
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie s. 103119. - KRÓLIKOWSKI Janusz: Admirałowie Pomorza
Zachodniego s. 121-146. - PAŁGAN Jan: Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych na Pomorzu Zachodnim
(1963-2008) s. 147-160. - PILŻYS Jan: Komendanci i kadra dydaktyczno-dowódcza Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej [w Koszalinie] w latach
1967-1997 s. 161-179. - OSTROKÓLSKI Andrzej: Przeciwlotnicy na Pomorzu Zachodnim i Środkowym (19451998) s. 201-221. - WOJTASZAK Andrzej: Generałowie
służący w Wojsku Polskim na Pomorzu Zachodnim
w okresie III Rzeczypospolitej s. 225-267. - CHUDOBA
Ryszard: Generałowie służący w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód w Szczecinie s. 269-291. - CIECHANOWSKI Grzegorz: Żołnierze Pomorza Zachodniego w operacjach pokojowych 1953-2007 s. 293-310.
- KOWALSKA Paulina, KRAWCZUK Piotr: Dowódcy
Sił Powietrznych na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku
s. 311-331. - KLEBEKO Andrzej, TECHMAN Ryszard:
Dowódcy brygad Wojsk Ochrony Pogranicza na Pomorzu Zachodnim (1945-1991) s. 333-382. - CHROBAK
Piotr: Bibliografia dotycząca III części Pomorza Militarnego s. 383-387
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1937
2608. ROMANOW Zenon: Komunistyczne organy bezpieczeństwa wobec polskiej
ludności rodzimej powiatu złotowskiego
w latach 1945-1956 // In: Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców:
studia. - Warszawa, 2009. - S. 294-313
193
2609. SCHODZIŃSKA Joanna, LIBICH
Bogdan: Tajne akcje i organizacje antykomunistyczne na terenie powiatu lęborskiego
w latach 40. i 50. XX wieku. Biul. Hist. / Muz.
w Lęborku 2009 nr 32 s. 19-24
SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie... = poz. 749
2610. SŁABIG Arkadiusz: Działania aparatu bezpieczeństwa wobec ludności niemieckiej w województwie szczecińskim w latach
pięćdziesiątych XX w. // In: Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości
narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców: studia. - Warszawa, 2009. - S. 32-56
2611. SŁABIG Arkadiusz: Inwigilacja
ludności ukraińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1947-1989 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa // In: Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec
mniejszości narodowych i etnicznych oraz
cudzoziemców: studia. - Warszawa, 2009. - S.
180-202: tab.
2612. SŁOWIŃSKI Przemysław: Przygotowanie zawodowe urzędników województwa szczecińskiego w latach 1945-1950
// In: Silna demokracja w silnym państwie:
koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce politycznej XX wieku.
- Gorzów Wielkopolski, 2007. - S. 459-469:
tab. Zsfg.
2613. STEFANIAK Marcin: Działalność
aparatu bezpieczeństwa wobec biskupa Jerzego Stroby i kurii szczecińsko-kamieńskiej
w latach 1972-1978 // In: Aparat bezpieczeństwa wobec kurii biskupich w Polsce. - Warszawa, 2009. - S. 337-353
STROKOWSKI A.: Lista ofiar: grudzień 1970 r.
w Szczecinie... = poz. 2478
2614. TROCHANOWSKI
Arkadiusz:
Historia grekokatolików na Ziemi Wałeckiej
w latach 1947-2009. Zesz. Wałeckie 2009 nr
5 s. 68-101, il.
2615. TULISZKA Jarosław: Lustracja
wewnętrzna organów bezpieczeństwa w la-
194
Pomorze Zachodnie
tach 1945-1956 na przykładzie województwa
koszalińskiego // In: Między I a IV Rzeczpospolitą: z dziejów lustracji na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. - Olsztyn, 2009. - S.
141-166: tab.
2616. „WARTOŚCI moralne Rzeczypospolitej”: szczeciński wykład Leszka Moczulskiego z 20 stycznia 1978 w świetle dokumentów / [wyd.] Marcin Stefaniak. Pamięć
i Sprawiedliwość 2008 [nr] 2 s. 349-362
Dot. okoliczności
w świetle meldunków SB
towarzyszących
wykładowi
2617. WĄSOWICZ Jarosław: Partia,
Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec
uprowadzenia i morderstwa księdza Jerzego
Popiełuszki // In: Nie można uśmiercić nadziei: reminiscencje śmierci księdza Jerzego
Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989. - Poznań, 2009. - S. 51-65
2618. WOLTER Stefan: Der „Prinz von
Prora” im Spiegel der Kritik: das Trauma
NVA und WIR. - Halle: Projekte-Verl., 2007.
- 242 s.: il.
2619. Z DALA od centrum: rok 1968 na
Pomorzu Zachodnim: materiały pokonferencyjne / red. Robert Kościelny. - Szczecin:
IPN, 2009. - 145 s.
Z treści: KRASUCKI Eryk: Prowincjonalny Marzec: specyfika szczecińskich wydarzeń z 1968 r. s. 15-45.
- SŁABIG Arkadiusz: Sprawa kryptonim „Ż-1”: inwigilacja osób pochodzenia żydowskiego w województwie
koszalińskim na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych s. 47-59. - MARCINIAK Rafał: Wpływ Służby
Bezpieczeństwa na walki frakcyjne w łonie nomenklatury partyjnej województwa koszalińskiego w 1968 r.
s. 61-83. - OZGA Marcin: „Funkcjonariusze zaangażowani uczuciowo”: kilka uwag na temat czystek antysemic-
[890]
kich w aparacie bezpieczeństwa Pomorza Zachodniego
w czerwcu 1967 r. s. 85-91. - KOŚCIELNY Robert: 1968:
społeczeństwo województwa koszalińskiego między propagandą marcową a rzeczywistością „małej stabilizacji”
s. 93-121. - BORUCKI Robert: Źródła archiwalne do
wydarzeń roku 1968 w zasobie Archiwum Państwowego
w Koszalinie s. 123-133. - STANUCH Zbigniew: Kościół
katolicki w województwie koszalińskim wobec wydarzeń
roku 1968 w świetle dokumentów z archiwum szczecińskiego IPN s. 135-140
2620. ZAREJESTRUJCIE nam „Solidarność”!: strajk sierpniowy 1988 r. w Szczecinie: materiały pokonferencyjne / red. Artur
Kubaj, Maciej Maciejowski. - Szczecin: IPN,
2009. - 250 s.
Z treści: KUBAJ Artur: Komitety założycielskie
NSZZ „Solidarność” [na Pomorzu Zachodnim] (4 XI
1986 - 27 II 1988) s. 57-69. - KUBAJ Artur: Przebieg
i konsekwencje strajku sierpniowego w porcie i zakładach komunikacji miejskiej Szczecina s. 93-117. - KAZAŃSKI Arkadiusz: Przebieg strajków sierpniowych
1988 r. w Trójmieście s. 119-142. - KNAP Paweł: „Wśród
nas i z nami”: Michaił Gorbaczow w Szczecinie (13 lipca
1988 r.) s. 165-175. - KRASUCKI Eryk: Strajki sierpniowe
1988 r. w Szczecinie: działania władz politycznych i administracyjnych - rekonesans s. 177-191. - MACIEJOWSKI
Maciej: Kościół katolicki wobec strajków w Szczecinie (17
sierpnia - 3 września 1988 r.) s. 193-203
Rec.: CODOGNI Paulina, Pogranicza 2009 nr 6
s. 114-116
2621. ŻUKOWSKI Marek: Pokój bez
widoku na morze czyli rzecz o Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. - Toruń: Wydaw.
Nauk. GRADO, 2009. - 449 s.: il., faks. Bibliogr. s. 424-347
2622. ŻYTYNIEC Rafał: Pogranicze kultur - kultura pogranicza: refleksje na przykładzie polsko-niemieckim: „Ziemie Odzyskane” - Ziemie Zachodnie i Północne. Stud.
Paradyskie 2009 T. 19 s. 151-173, il.
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 38, 44, 126, 181, 324, 1888, 2179, 2550, 2687, 2715, 2825, 3190, 3237
2623. ADAMIAK Marcin: Projekt wysłania żołnierzy polskich internowanych na Litwie i Łotwie na front sowiecko-fiński. Dzieje
Najn. 2009 R. 41 nr 1 s. 75-81. Sum.
2624. ARCHAEOLOGY of medieval
towns in the Baltic and North Sea area / ed.
by Nils Engberg [et al.]. - Copenhagen: Nat.
Mus. of Denmark, 2009. - 218 s.: il. - (Publications of the National Museum. Studies in
Archaeology & History; 17)
Z treści: JAHNKE Carsten: The influence of the
Hanseatic league on the cities in the North-Sea and Baltic-Sea area: some reflections on the triad „trade - cities
- Hanseatic League” s. 51-64. - ENGLERT Anton: Cargo ships as indicators of commerce and urbanisation in
medieval Denmark 1000-1250 s. 119-132. - HJERMIND
Jesper, ROBINSON David E., IVERSEN Mette: Viborg
in the early 11th century: Viborg Søndersø: a pilot project for interdisciplinary research and development of
methods for Danish urban archaeology s. 133-150. SKOV Hans: The infrastructure in Århus between 900
and 1600 AD s. 151-166. - LARSSON Stefan: Theoretical
and methodological directions in urban archaeology: the
case of Lund, Sweden s. 167-180. - SÖDERBERG Bengt:
Places with Köpinge-names in Scania: long-term urban
wanabees? s. 191-202. - CHRISTENSSON Ann, DUNLOP Rory, MATTHIESEN Henning: Safeguarding historic waterfronts - Bryggen [Bergen] s. 203-216
2625. The „BALTIC frontier” revisited:
power stuctures and cross-cultural interactions in the Baltic Sea region: proceedings
of the International Symposium in Florence,
February 29th and March 1st, 2008 / ed. by
Imbi Sooman, Stefan Donecker. - Vienna:
[S.n.], 2009. - 309 s.: il.
Treść: KALJUNDI Linda: Medieval conceptualisations of the Baltic Sea region: performing the frontier
in Helmold of Bosau’s „Chronicle of the Slavs” s. 25-40.
- DONECKER Stefan: The medieval frontier and its aftermath: historical discourses in early modern Livonia
s. 41-62. - BERG Holger: Ethnic demarcations in an age of
upheaval: notes on a Riga guild book, c. 1538-1616 s. 6388. - TEBEL René: Could maps from the middle ages and
the early modern period provide information about the
„Baltic frontier”? s. 89-106. - DAUKŠTE Vija: Die Bildung
als politischer Faktor in der Geschichte Lettlands: die
Bauernschul- und Bildungs-politik der deutschbaltischen
Ritterschaften im 19.Jahrhundert s. 107-120. - GRZECHNIK Marta: Shaping the image of the Baltic Sea region
in the Polish consciousness: the Polish Baltic Institute in
the interwar period s. 121-134. - PERRIE Maureen: The
Baltic lands as Russian patrimony: the uses and abuses of
history in the USSR under Stalin s. 135-152. - STÖCKER
Lars Fredrik: The history of the Baltic Sea region in the
cold war era: transnational entanglements beyondthe
iron curtain s. 153-172. - ILMJÄRV Magnus: Soviet Baltic policy 1939-1940 as reflected in Russian publications
s. 173-188. - RATHKOLB Oliver: The importance of historical perceptions of the holocaust as an indicator of democratic potential and European „hyphenated” identities
as exemplified by the Baltic States since 1989 s. 189-206.
- REIDINGER Roger: Sprachensituation und Sprachpolitik im süd-östlichen Ostseeraum im Lichte der Nationsbildung und der interkulturellen Beziehungen s. 207-224.
- WEZEL Katja: Clashes of memory in Europe’s „new old
borderland”: Latvian nation-building and the responses of Latvia’s Russian-speaking population s. 225-246.
- SOOMAN Imbi: The bronze soldier in Tallinn: a reminder of the lack of common history s. 247-282. - RÖSSEL
Sven Hakon: The Baltics in Danish and Swedish literature: a foray into eesearch possibilities s. 283-306
2626. BOLTON Timothy: The empire of
Cnut the Great: conquest and the consolidation of power in Northern Europe in the early
eleventh century. - Leiden; Boston: Brill, 2009.
- XVI, 351 s.: il., mapy, tab. - (The Northern
World; Vol. 40). Bibliogr. s. 325-343
2627. CHRISTIANIZATION and the
rise of Christian monarchy: Scandinavia,
Central Europe and Rus’ c. 900-1200 / ed. by
Nora Berend. - Cambridge, 2007
Rec.: HARRISON Dick, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 95-97
2628. CHRISTIANSEN Eric: Krucjaty północne. - Poznań: Dom Wydaw. Rebis,
2009. - 366 s., [8] s. tabl.: mapy
Wyd. w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 2021
2629. DUCZKO Władysław: Zebrać,
zdeprecjonować, schować i zapomnieć:
196
Inne kraje bałtyckie
o skarbach srebrnych Skandynawii okresu
wikingów. Wiad. Numizm. 2005 T. 49 z. 2
s. 205-218. Sum.
2630. Das ENDE des Alten Reiches im
Ostseeraum: Wahrnehmungen und Transformationen / hrsg. Michael North, Robert
Riemer. - Köln, 2008
Rec.: MEYER-STOLL Cornelia, Zs. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskde 2009 Bd. 89 s. 388-390.
- SCHLEINERT Dirk, Jahrb. f. d. Gesch. Mittel- u. Ostdeutschl. 2009 Bd. 55 s. 310-312. - ULBERT Jörg, H-Sozu-Kult 2009 [dok. elektron.] http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2009-3-189
2631. ERIKSONAS Linas: National heroes and national identities: Scotland, Norway and Lithuania. - New York, 2004
Rec.: KOTLJARČUK Andrej, Belaruski Gist. Agljad
2004 T. 11 sš. 1/2 s. 374-379. - DONSKIS Leonidas, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 568-572
2632. FROESE Wolfgang: Historia
państw i narodów Morza Bałtyckiego. - Warszawa, 2007
Rec.: SZELĄGOWSKA Grażyna, Acta Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr. 2009) s. 277-279
2633. INDUSTRY and modernism:
companies, architecture, and identity in the
Nordic and Baltic countries during the highindustrial period / ed. by Anja Kervanto Nevanlinna. - Helsinki, 2007
Rec.: TANI Stefano, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 3 s. 578-580
2634. KRESLINS Janis: Devotional literature, confessional allegience, pietistic undercurrents and the various meanings of
identity in early modern Northern Europe //
In: Confessionalism and pietism: religious reform in early modern Europe. - Mainz, 2006.
- S. 183-196
2635. KULESZA Przemysław: Walczący
jeleń: symbolika misyjna na usługach wo-
[892]
dzów w epoce wikingów // In: Sztuka w kręgu
władzy: materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
[...]. - Warszawa, 2009. - S. 113-128: il. Sum.
2636. MIĘDZYNARODOWA integracja w basenie Morza Bałtyckiego / red. Maciej Drzonka, Janusz Jartyś, Artur Staszczyk.
- Kraków: Księgarnia Akad., 2008. - 157, [2]
s.: tab., wykr.
Z treści: SECLER Bartłomiej, TOMASZYK Mikołaj
J.: Proces transformacji ustrojowej w krajach nadbałtyckich a integracja tych państw z Unią Europejską s. 1128. - ROSSA-KILIAN Donata: Parametry i dynamika
współpracy instytucjonalnej w regionie Morza Bałtyckiego po zimnej wojnie s. 29-44. - DOŚPIAŁ-BORYSIAK
Katarzyna: Morze Bałtyckie jako przykład regionalnego
kompleksu bezpieczeństwa s. 45-60. - JASKULSKI Adam:
Stosunek państw członkowskich Unii Europejskiej z basenu Morza Bałtyckiego do budowy Europejskiej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony s. 61-74. - SZACAWA Damian:
Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego po 2004 roku s. 7591. - RDZANEK Grzegorz: Norweskie zaangażowanie
w integrację republik bałtyckich z NATO s. 93-114. DUDEK Adriana: Region Morza Bałtyckiego w polityce
zagranicznej Polski s. 115-130
2637. NORDOSTEUROPA als Geschichtsregion / hrsg. v. Jörg Hackmann,
Robert Schweitzer. - Helsinki, 2006
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2009 Jg. 58 H. 1/2 s. 237-239
2638. PALMER Alan: Północne sąsiedztwo: historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego. - Warszawa, 2008
Rec.: LINDMAJER Józef, Bałt. Stud. i Mat. 2009
s. 267-289
2639. SUCHODOLSKI Stanisław: Les
routes fluviales et maritimes du commerce de
la Baltique: le témoignage des trouvailles monetaires (IXe-XIe siècle) // In: L’asqua nei secoli altomedievali: Spoleto, 12-17 aprile 2007.
- Spoleto. - S. 671-689, XIII s. tabl.
[893]
Inne kraje bałtyckie
197
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz.: 70, 181, 2225, 2540, 2639, 2680, 3207, 3212
2640. ANSORGE Jörg: Die Ausgrabungen für das Stralsunder OZEANEUM: Einblicke in den Hafen einer Hansestadt. Meer
u. Museum 2009 Bd. 22 s. 37-62, il.
2641. FÖRSTER Thomas: Grosse Handelsschiffe des Spätmittelalters: Untersuchungen an zwei Wrackfunden des 14. Jahrhunderts vor der Insel Hiddensee und der
Insel Poel. - Kuden: Convent, 2009. - 376 s.:
il., mapy. - (Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums; 67)
2642. JAHNKE Carsten: The medieval
herring fishery in the western Baltic // In: Beyond the cath: fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850.
- Leiden, 2009. - S. 157-186. Bibliogr. s. 183186
2643. KOZŁOWSKA Justyna: Tolkmicka
loma: zapomniany żaglowiec z Zalewu Wi-
ślanego. Jantar. Szlaki 2009 R. 52 nr 2 s. 1721, il.
2644. LANGE Perry: Navigation der
Wikinger // In: „Navigare necesse est”: Geschichte der Navigation. - Norderstedt, 2008.
- S. 209-223
2645. MÜLLER-WILLE Michael, TUMMUSCHEIT Astrid: Viking-age proto-urban
centres and their hinterlands: some examples
from the Baltic Area // In: Land, sea and
home: proceedings of a conference on Viking-period settlement, at Cardiff, july 2001.
- Leeds, 2004. - S. 27-40
2646. SAUER Albrecht: Anfänge der
Grossschiffsnavigation in Nordeuropa // In:
„Navigare necesse est”: Geschichte der Navigation. - Norderstedt, 2008. - S. 225-245
III. HANZA
Zob. też poz.: 41, 140, 168, 189, 667, 1324, 1326, 1796, 2624, 2637, 2640, 2642, 2644, 2646, 2706, 2778, 2816, 2862, 3297
2647. BASSALYGO Leonid A.: Novgorodskie tysjackie. Novgorodskij Ist. Sbornik
2008 Vyp. 11 s. 33-67
hungen des Grossfürsten von Moskau zu
Maximilian von Habsburg. Hans. Gesch.- blr
2009 Jg. 127 s. 69-99
2648. BESSUDNOVA Marina B.: Istorija
Velikogo Novgoroda konca XV - načala XVI
veka po livonskim istočnikam / Federal’noje
Agentstvo po Obrazovaniju; Novogrodskij
Gosudarstvennyj Universitet im. Jaroslava
Mudrogo. - Velikij Novgorod, 2009. - 243, [1]
s. - (Novgorodskaja Istoričeskaja Biblioteka).
Bibliogr. s. 234-241
2651. BOHUS fästning 700 år: antologi
utgiven av Föreningen Kungälvs musei vänner till jubiléet 2008 / red. Kenneth Gustafson. - Kungälv: YC Bokförl., 2008. - 219, [1]
s.: il., mapy
2649. BESSUDNOVA Marina B.: Likvidacija ganzejskoj kontory v Velikom Novgorode: novaja versija. Čelo 2006 No 1 s. 14-19
2652. BURKHARDT Mike: Der hansische Bergenhandel im Spätmittelalter: Handel - Kaufleute - Netzwerke. - Köln: Böhlau,
2009. - 433 s., [8] s. tabl.: il., tab. + 1 CD-Rom.
- (Quellen und Darstellungen zur Hansischen
Geschichte; Bd. 60). Zsfg. Sum.
2650. BESSUDNOVA Marina B.: Die
Schliessung des hansischen Kontors in Novgorod im Jahre 1494 im Kontext der Bezie-
2653. DOBAT Andres Siegfried: Im
Kielwasser der Wikinger: die Schlei als maritime Kulturlandschaft // In: Die Schleiregion:
198
Inne kraje bałtyckie
Land, Wasser, Geschichte. - Stuttgart, 2007.
- S. 41-45
2654. FÖRSTER Thomas: Schiffe der
Hanse. - Rostock: Hinstorff, 2009. - 143 s.: il.
Bibliogr. s. 139-143
2655. THE German Hanse in past &
present Europe: a medieval league as a model
for modern interregional cooperation? / ed.
by Hanno Brand. - Groningen: Hanse Passage, 2007. - 300 s.: il., portr.
2656. HAMMEL-KIESOW Rolf: Die
Hanse und Europa: (Vortrag vor der Historischen Gesellschaft Bremen am 17. Juni 2008)
// In: Der Wagen 2008: Lübecker Beiträge zur
Kultur und Gesellschaft. - Lübeck, 2008. - S.
252-271
2657. The HANSA town Riga as mediator between East and West: proceedings of an
international scientific conference dedicated
to 70 years of archaeological research in Riga,
held in Riga, Latvia, on 23-25 September
2008 / ed. Andris Caune, Ieva Ose; Institute
of the History of Latvia at the University of
Latvia. - Riga, 2009. - 231 s.: il., mapy
2658. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn. Hans. Gesch.- blr 2009 Jg. 127
s. 151-243
2659. HEMMIE Dagmar M.H.: Ungeordnete Unzucht: Prostitution im Hanseraum (12.-16. Jahrhundert) Lübeck - Bergen
- Helsingør. - Köln, 2007
Rec.: PUHLE Matthias, Zs. f. Hist. Forsch. 2009 Bd.
36 H. 2 s. 315-317
2660. HENN Volker: Aus rheinischer,
westfälischer und hansischer Geschichte. - Trier: Porta-Alba-Verl., 2009. - XI, 362 s.: il., mapy
Rec.: FUHRMANN Bernd, Vierteljahrschrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 2009 Bd. 96 H. 3 s. 361-362
2661. HÖLLER Klaus Albert: Stopinch
und Markt Hansekaufleute aus Breckerfeld
und Umgebung. Hans. Gesch.- blr 2009 Jg.
127 s. 53-68, mapa
[894]
2662. IVANOV Ivan A.: Die hansische
Gesandtschaft nach Moskau von 1603: ein
Zusammen- oder Nebeneinanderspiel der
Repräsentationen? // In: Bilder der Macht in
Mittelalter und Neuzeit: Byzanz - Okzident Russland. - Göttingen, 2007. - S. 475-506
2663. JACKSON Tatjana N.: Novgorod
the Great in Baltic trade before 1300. Acta
Borealia 2008 Vol. 25 s. 83-92
2664. JAHNKE Carsten: Reval als Schnittstelle zwischen dem Gross- und dem Eizelhandel im Spätmittelalter. Vana Tallinn 2009
[T.] 20 s. 56-77, wykr. Streszcz. w jęz. est.
2665. JAHNKE Carsten: Some aspects of
medieval cloth trade in the Baltic Sea area //
In: The medieval broadcloth: changing trends
in fashions, manufacturing, and consumption. - Oxford, 2009. - S. 74-89
2666. JANIN Valentin L.: Očerki istorii
srednevekovogo Novgoroda. - Moskva: Jazyki Slavjanskich Kul’tur, 2008. - 395, [3] s.,
[24] s. tabl.: il.
2667. JANIN Valentin L.: Padenie
Novgoroda // In: Gosudarstvo i obščestvo v
Rossii XV - načala XX veka: sbornik statej
pamjati Nikolaja Evgen’eviča Nosova (19241985). - Sankt Peterburg, 2007. - S. 58-64
2668. Der KAUFMANN und der liebe
Gott: zu Kommerz und Kirche in Mittelalter
und Früher Neuzeit / hrsg. v. Antjekathrin
Grassmann. - Trier: Porta Alba Verl., 2009. IX, 162, [2] s.: il. - (Hansische Studien; 18)
Z treści: FREYTAG Hartmut, VOGELER Hildegard:
Über das Sendungs- und Sündenbewusstsein des lübeckischen Kaufmanns s. 1-19. - DORMEIER Heinrich:
Religiöse Bruderschaften der „Oberschicht” in Lübeck im
15./16. Jahrhundert: Frömmigkeitsformen, soziale Beziehungen und wirtschaftliche Interessen s. 21-44. - REITEMEIER Arnd: „... to den buwe gheve ik...”: Bedeutung
und Attraktivität der Pfarrkirchen im späten Mittelalter
s. 59-88. - SCHUCHARD Christiane: Lübecker und
Hamburger Interessenvertreter an der päpstlichen Kurie
im 14. und 15. Jahrhundert s. 89-111. - GRASSMANN
Antjekathrin: Kirchliches Leben in den hansischen Niederlassungen des Auslandes s. 113-130. - POSTEL Rainer: eyne gans nye ferlicke secte: die Hansestädte und die
Reformation s. 131-145. - VELTMANN Claus: Die Reformation in Hansestädten des südlichen und östlichen
[895]
Inne kraje bałtyckie
Ostseeraums: Überlegungen zu einer Verlaufstypologie
s. 147-162
2669. KÜHN Hans-Joachim: Der hochmittelalterliche Prahm aus dem Haddebyer
Noor // In: Die Schleiregion: Land, Wasser,
Geschichte. - Stuttgart, 2007. - S. 122-124
2670. KÜNG Enn: Die narvasche Barriere in den Handelsbeziehungen zwischen
Lübeck und Russland im 17. Jahrhundert. Zs.
d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskunde 2008 Bd. 88 s. 89-133
2671. KUZNECOV Anatolij M.: O datirovke spiska B torgovoggo dogovora Smolenska s Rigoj i Gotskim beregom 1229. Welt
d. Slawen 2008 Bd. 53 s. 279-288
2672. LINDBERG Erik: Club goods and
inefficient institutions: why Danzig and Lübeck failed in the early modern period. Econ.
Hist. Rev. 2009 Vol. 62 s. 604-628
2673. MAIK Jerzy: The influence of Hanseatic trade on textile production in medieval Poland // In: The medieval broadcloth:
changing trends in fashions, manufacturing,
and consumption. - Oxford, 2009. - S. 109121: il.
Dot. m.in. Pomorza
2674. MAKAROV Nikolaj A.: Traders
in the forest: the northern periphery of Rus’
in the medieval trade network // In: Pre-Modern Russia and its world: essays in honor of
Thomas S. Noonan. - Wiesbaden, 2006. - S.
115-133
2675. NIKULINA Tamara S.: Srednevekovyj Ljubek / Federal’noe Agentstvo po Obrazovaniju; Gosudarstvennoe Obrazovatel’noe
Učreždenie Vysšego Professional’nogo Obrazovanija „Samarskij Gosudarstvennyj Universitet”. - Samara, 2006. - 355, [1] s.: tab. Bibliogr. s. 335-355
2676. RYBINA Elena A.: Akcija „rubeža”
v srednevekovoj torgovle Novgoroda: realii
istočnikov i ich interpretacija. Novgorodskij
Ist. Sbornik 2008 Vyp. 11 s. 68-81
199
2677. RYBINA Elena A.: Novgorod
i Ganza. - Moskva: Rukopisnye Pamjatniki
Drevnej Rusi, 2009. - 319, [1] s., [8] k. tabl.:
il., mapa
2678. SARNOWSKY Jürgen: Europäisierung eines Meeres: der Ostseeraum // In:
Globalgeschichte: die Welt 1000-2000. Bd.
2: Die Welt 1250-1500. - Wien, 2009. - S. 82112: il.
2679. VON NOWGOROD bis London:
Studien zu Handel, Wirtschaft und Gesellschaft im mittelalterlichen Europa: Festschrift
für Stuart Jenks zum 60. Geburtstag / hrsg. v.
Marie-Luise Heckmann, Jens Röhrkasten. Göttingen: V & R unipress, 2008. - XVII, [1],
547 s.: il., tab. - (Nova Mediaevalia; Bd. 4)
Z treści: HENN Volker: Eine unbeachtete Brügger Kontorordnung aus dem 15. Jahrhundert s. 31-50.
- MUNRO John H.: Hanseatic commerce in textiles from
the low countries and England during the later middle
ages: changing trends in textiles, markets, prices, and
values, 1290-1570 s. 97-181. - HAMMEL-KIESOW Rolf:
Schriftlichkeit und Handelsgesellschaften niederdeutschhansischer und oberdeutscher Kaufleute im späten 13.
und im 14. Jahrhundert s. 213-241. - PUHLE Matthias:
Magdeburg und die Hanse im Mittelalter s. 243-254.
- HECKMANN Marie-Luise: Zwischen Weichseldelta,
Grosser Wildnis und Rigaischem Meerbusen: ökologische Voraussetzungen für die Landnahme im spätmittelalterlichen Baltikum s. 255-295. - LINK Christina:
Stetig und genau oder lückenhaft und uneinheitlich?: die
Rechnungsführung der Marienburger Grossschäfferei
des Deutschen Ordens in Preussen s. 297-315. - HECKMANN Dieter: Süsswasserfische als Vorrats- und Handelsgut im spätmittelalterlichen Preussen s. 317-340
Powyższy opis anuluje poz. 694 i 733 w bibliogr. za
2008 r.
2680. WUBS-MROZEWICZ Justyna: Fish,
stock and barrel: changes in the stockfish trade
in Nothern Europe, c. 1360-1560 // In: Beyond
the cath: fisheries of the North Atlantic, the
North Sea and the Baltic, 900-1850. - Leiden,
2009. - S. 187-208. Bibliogr. s. 206-208
2681. WUBS-MROZEWICZ
Justyna:
Traders, ties and tensions: the interactions
of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in
late medieval Bergen. - Hilversum: Verloren,
2008. - 282 s.: il., mapy. - (Groninger Hanze
Studies; 3). Bibliogr. s. 268-280
Rec.: CUTLER Ingrid, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88
nr 3 s. 509-514
200
Inne kraje bałtyckie
2682. ZÜHLKE Raoul: Bischof Meinhard von Üxküll: ein friedlicher Missionar?:
Ansätze zu einer Neubewertung: ein quellen-
[896]
kundlicher Werkstattbericht. Hans. Gesch.blr 2009 Jg. 127 s. 101-121
IV. BAŁTYK W XV  XX W.
Zob. też poz.: 70, 181, 183, 262, 296, 308, 374, 500, 707, 1316, 1348, 1354, 1374, 1836, 1838, 1840, 1985, 2134, 2225,
2253, 2397, 2520, 2522, 2632, 2636, 2637, 3221, 3226, 3312
2683. ALDRIDGE David Denis: Admiral Sir John Norris [1660-1749] and the British naval expeditions to the Baltic Sea 17151727. - Lund: Nordic Acad. Press, 2009. - 381
s.: il., mapy, tab. - (Forum Navales Skriftserie;
nr 37)
2684. ÅSELIUS Gunnar: The rise and fall
of the Soviet Navy in the Baltic 1921-1941.
- London: Cass, 2005. - XIV, 266 s.: il., mapy.
- (Cass Series: Naval Policy and History; 29)
2685. The BALTIC question during the
Cold War / ed. John Hiden, Vahur Made, David J. Smith. - London, 2008
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 359-362
2686. BECH Poul: Søkrig i danske farvande under anden verdenskrig: rapporter og
beretninger fra årene 1939 til 1942. - København: Schønberg, 2008. - 279 s.: il., mapy
Dot. wojny morskiej na wodach duńskich w czasie
II wojny światowej
2687. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Sytuacja polityczna w basenie Morza Bałtyckiego
w okresie międzywojennym a Polska Marynarka Wojenna. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn.
Woj. 2009 R. 50 nr 1 s. 7-20. Streszcz. Sum.
2688. BĘDŹMIROWSKI Jerzy, ZIELIŃSKI Mariusz: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich w służbie Polskiej Marynarki
Wojennej (1979-2009) / Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
- Gdynia, 2009. - 128, [17] s.: il., portr., tab.
Bibliogr. s. 123-128
2690. BOROWIAK Mariusz: ORP Wilk:
okaleczony drapieżnik. - Warszawa: Ofic.
Wydaw. Alma Press, 2008. - 423, [1] s., [54]
s. tabl.: il., faks. - (Nieznane Oblicza Historii).
Bibliogr. s. 418-424
2691. BRUDEK Paweł: Brytyjskie okręty podwodne na Bałtyku podczas I wojny
światowej. Prz. Hist.- Wojsk. 2009 R. 10 nr 2
s. 227-236
2692. CIECHANOWSKI Grzegorz: Nieznana historia oznak Marynarki Wojennej.
Zesz. Nauk. / Akad. Morska w Szczec. 2009
[nr] 19 s. 24-34, il., tab. Sum.
2693. DAHLBERG Erik: Polska ubåtar
i Mariefred: en nästan okänd episod från andra världskriget. - Stockholm, 2007
Rec.: STANISZEWSKI Adam, Zap. Hist. 2009 T. 74
z. 2 s. 140-144
2694. DUDA Daniel, RUSAK Jarosław:
„Dar Pomorza”: 100 lat. Nautologia 2009 R.
44 nr 146 s. 2-10, il., portr.
2695. GAZIŃSKI Radosław: Preussische
Meerespolitik im 18. Jahrhundert. Stud. Marit. 2009 Vol. 22 s. 25-39. Streszcz.
2696. GÓRSKI Tadeusz: Morskie aspekty powstań narodowych. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2009 nr 24 s. 7-26
2697. KUDELA Sławomir: Służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej
w latach 1936-1939. [Cz. 2]. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2009 nr 24 s. 27-69, tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2538
2689. BIENIECKI Ireneusz: Jednostki
pływające Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza w latach 1966-1991. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2009 nr 24 s. 172-191, tab.
2698. MARYNARKA Polska (19182008). T. 1: Zbiór studiów / red. Jan Kazimierz
Sawicki; Akademia Morska w Gdyni; Polskie
[897]
Inne kraje bałtyckie
Towarzystwo Nautologiczne. - Gdynia, 2009.
- XLIII, 484 s.: il., portr., tab., wykr.
Z treści: SAWICKI Jan Kazimierz: Historyczny jubileusz Marynarki Polskiej (1918-2008) s. VII-XL. - GROTH
Andrzej: Dzieje Marynarki Polskiej w wiekach XV-XVIII
s. 3-17. - MACHALIŃSKI Zbigniew: Admirał Kazimierz
Porębski [1872-1933], Polak i Europejczyk, twórca polskiej
floty s. 18-28. - REZMER Waldemar: Wybrzeże w polskich
planach operacyjnych 1920-1939 s. 29-47. - PRZYBYLSKI Jerzy: 90 lat Polskiej Marynarki: plany i rzeczywistość
s. 48-73. - SAWICKI Jan Kazimierz: Historiografia dziejów
Marynarki Polskiej w XX i XXI wieku. Cz. 1: Bibliografie,
pamiętniki, reportaże s. 74-100. - MROCZKO Marian:
Profesor Roman Wapiński [1931-2008]: badacz i inicjator
dziejów morskich Polski w XX wieku s. 101-106. - MAKOWSKI Andrzej: Problemy polityki morskiej państwa
polskiego 1918-2006 s. 107-129. - POSPIESZYŃSKI Ryszard, PIETRASZEK Romuald: Polska flota narodowa
s. 161-167. - TWARDOWSKI Marek: Kiedy powołano
Polską Marynarkę? s. 168-175. - CZAPP Wiktor: Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej działa już 30 lat
s. 176-182. - SEMKÓW Piotr: Załogi pływające Polskiej
Marynarki Handlowej w zbiorach Instytutu Pamięci
Narodowej s. 183-200. - KUDELA Sławomir: Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni: najstarsza morska instytucja muzealna w Polsce s. 205-213. - WRÓBLEWSKA
Elżbieta: Marynarka Polska w świetle wybranych zabytków eksponowanych na wystawie „Działalność morska
Polaków w okresie 1918-1945” s. 217-230. - DRZEWIECKI Andrzej: Społeczny i propagandowy aspekt polityki
morskiej państwa (1918-1939) s. 233-249. - PRZYBYLSKI
Paweł: Kadry Marynarki Wojennej: geneza ich tworzenia,
potencjał naukowy i zasady jego wykorzystania w latach
1918-1956 s. 274-294. - KACZOROWSKI Tadeusz Jerzy:
Szkolenie rezerw oficerskich Wojska Polskiego w cywilnych uczelniach morskich (1949-2008) s. 295-306. - SEMKÓW Piotr: Służby specjalne polskich sił morskich i ich
wpływ na postawy i zachowania personelu (1924-1990)
s. 307-321. - BIENIECKI Ireneusz: Wybrzeże i jego miejsce w polityce obronnej Polski drugiej połowy XX wieku
s. 322-350. - TULISZKA Jarosław: Kontrwywiadowcze zabezpieczenie koszalińskiego obszaru nadmorskiego przez
aparat bezpieczeństwa w latach 1945-1980 s. 351-375. PĄCZEK Tomasz: Rola i zadania organów porządkowych
w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie polskich portów
morskich (1945-1955) s. 376-387. - TECHMAN Ryszard:
Terenowa administracja morska w Polsce w latach 19182008: (zarys prawno-organizacyjny) s. 389-470
2699. MAZUREK Wojciech: Polskie siły
morsko-desantowe. Biul. Hist. / Muz. Maryn.
Wojen. 2009 nr 24 s. 133-171, tab., wykr.
2700. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia,
WESTPHAL Marcin: Śladami ludzi morza:
Jan Stankiewicz [1888-1949] - kapitan żeglugi wielkiej. - Gdańsk: Arch. Państw.; Wydaw.
Finna, 2008. - 328 s.: il. - ( Skarby Gdańskiego
Archiwum)
201
2701. PRZYBYLSKI Jerzy: Marynarka
Wojenna od powstania do przejęcia osłony
wybrzeża i organizacji flotylli rzecznych (od
28.11.1918 - 1.07.1920) // In: Post hominium
memoriam: profesorowi Januszowi Farysiowi
- uczniowie i przyjaciele. - Gorzów Wielkopolski, 2009. - S. 83-107
2702. PRZYBYLSKI Jerzy: Wojskowe,
polityczne i ekonomiczne uwarunkowania
zmian struktury organizacyjnej polskich sił
morskich w latach 1918-1991 // In: Od armii
komputowej do narodowej. [T.] 3: Problemy
organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX
wieku. - Toruń, 2009. - S. 483-497
2703. ROSSA-KILIAN Donata: Wielostronna współpraca w regionie Morza Bałtyckiego na przełomie XX i XXI wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - 509 s.: faks.,
il., mapy, tab. Bibliogr. s. 425-451
2704. RUSAK Jarosław, DUDA Daniel:
Nieznana dokumentacja na temat „Daru Pomorza”. Nautologia 2009 R. 44 nr 146 s. 2329, il., faks., tab. Sum.
2705. SERAFIN Mieczysław: Polska Marynarka Wojenna 1945-2007: kronika wydarzeń. - Gdynia, 2008
Rec.: PATER Walter, Nautologia 2009 R. 44 nr 146
s. 225-226
2706. SUND: pakiet badawczy / [oprac.]
Krzysztof Narojczyk. - Wersja 2.0 - Olsztyn:
Pol. Tow. Hist., 2007. - 1 CD-ROM
Dot. handlu bałtyckiego w XVI-XVIII w.
Podstawę źródłową projektu stanowią przetworzone
do postaci elektronicznej: TABELLER over Skibsfart og
Varetransport gennem Øresund 1497-1783. [Tabele cła
sundzkiego] / udg. ved Nina Ellinger Bang, Knud Korst.
- København; Leipzig, 1906-1953
Rec.: WNĘK Konrad, Kwart. Hist. 2009 R. 116 nr 3
s. 166-170
2707. TECHMAN Ryszard: Pierwsi kapitanowie małych portów polskiego wybrzeża
po drugiej wojnie światowej. Nautologia 2009
R. 44 nr 146 s. 41-59, il., portr., tab. Sum.
2708. TWARDOWSKI Marek: „Dar Pomorza”: biała fregata. Rocz. Gdyński 2009 nr
21 s. 97-108, tab.
202
Inne kraje bałtyckie
2709. ZALEWSKI Bogdan: Koncepcje
dotyczące składu, rozwoju i zasad wykorzystania sił Polskiej Marynarki Wojennej w koalicyjnym systemie działań morskich państw
[898]
stron Układu Warszawskiego // In: Od armii
komputowej do narodowej. [T.] 3: Problemy
organizacyjne sił zbrojnych od XVI do XX
wieku. - Toruń, 2009. - S. 415-430
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 1, 42, 45, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 117, 163,
181, 330, 332, 338, 344, 347, 355, 378, 413, 428, 436, 460,
472, 772, 799, 800, 1070, 1660, 1877, 2632, 2638, 3200
2710. BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ, TAMOŠAITIS Mindaugas, TRUSKA Liudas: Lietuvos Seimo istorija XX-XXI a. pradžia. (The
history of Seimas of Lithuania). - Vilnius:
Baltos Lankos, 2009. - 559, [1] s.: il. Bibliogr.
s. 507-532. Sum.
2711. BUCHOWSKI Krzysztof: Mit Litwy w polskiej kulturze. Regiony i Pogranicza
2008 nr 1 s. 3-20
2712. BUCHOWSKI Krzysztof: Polacy
i Litwini: wzajemne stereotypy przez wieki. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 391-404.
Sum.
2713. BUČYS Algimantas: Seniausioji lietuvių literatūra: Mindaugo epocha:
poliparadigminė viduramžių kultūrinių
konfliktų studija. (The ancient Lithuanian literature in the time of Mindaugas). - Vilnius:
Liet. Rašytojų Sąjungos L-kla, 2009. - 398 s.:
il. Sum. Sod.
2714. CIBUĻS Juris: Latgaliešu ābeces
1768-2008. (ABC books of Latgalians 17682008). - Rīga: Zinātne, 2009. - 169 s., [16]
s. tabl.: il. Bibliogr. s. 163-170. Sod. Sum.
2715. DEUTSCHLAND, Russland und
das Baltikum: Beiträge zu einer Geschichte
wechselvoller Beziehungen: Festschrift zum
85. Geburstag von Peter Krupnikow / hrsg. v.
Florian Anton, Leonid Luks. - Köln, 2005
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Nordost-Arch. N.F.
2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 564-568
2716. DUCHOWIEŃSTWO i świątynie
na Ziemi Wileńskiej: od XV w. do 1945 roku
/ oprac. Mieczysław Jackiewicz. - Bydgoszcz:
Tow. Miłośn. Wilna i Ziemi Wil., 2009. - 395,
[1] s.: il. - ( Encyklopedia Ziemi Wileńskiej;
T. 7) (Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B; nr 69)
2717. DUTERTRE Gilles: Les Français
dans l’histoire de la Lituanie (1009-2009). Paris: L’Hartmattan, 2009. - 234 s.
2718. DŽIOVĖNAS Gintaras: Zamek
w Medininkai: waloryzacja i ochrona // In:
Zamki, grody, ruiny: waloryzacja i ochrona. Warszawa, 2009. - S. 225-241: il. Sum. s. 537
2719. ECKERT Rainer: Studien zur
Sprache der lettischen Volkslieder: phraseologische, lexikalische und syntaktische Probleme. - Frankfurt/M., 2007
Rec.: KATIČIĆ Radoslav, Wiener Slavistisches Jahrb.
2009 Bd. 55 s. 265-267
2720. GALKUS Juozas: Lietuvos Vytis =
The Vytis of Lithuania. - Vilnius: Viln. Dailės
Akad. L-kla, 2009. - 422, [2] s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2721. GOTTZMANN Carola L., HÖRNER Petra: Lexikon der deutschsprachigen
Literatur des Baltikums und St. Petersburgs:
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1-3.
- Berlin, 2007
Rec.: SCHWIDTAL Michael, Nordost-Arch. N.F.
2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 443-449
2722. GREIMAS
Algirdas
Julius:
Lietuvių mitologijos studijos. [Studia z mitologii Litwy] / sud. Kęstutis Nastopka. - Vilnius: Baltos Lankos, 2005. - 750, [2] s. Bibliogr. s. 725-730
2723. GRIEP Hans-Günther: Das Bürgerhaus der baltischen Städte. - Husum: Husum Druck- u. Verl.- Ges., 2009. - 247 s.: il.
[899]
Inne kraje bałtyckie
2724. HASSELBLATT Cornelius: Geschichte der estnischen Literatur: von den
Anfängen bis zur Gegenwart. - Berlin, 2006
Rec.: PLATH Ulrike, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16
(dr. 2009) s. 453-462
2725. HETZER Armin: Estnische Literatur: eine historische Übersicht. - Wiesbaden,
2006
Rec.: BIEHL Beate, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16
(dr. 2009) s. 462-468
2726. JANKEVIČIENĖ Algė: Lietuvos
medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės:
monografija. (The architecture of wooden
churches, chapels and belfries). - Vilnius: Viln.
Dail. Akad. L-kla, 2007. - 351, [1] s.: il. Sum.
2727. JANKEVIČIENĖ Algė, KUODIENĖ Marija: Lietuvos mūrinės koplytėlės:
architektūra ir skulptūra. (Kapliczki murowane na Litwie: architektura i rzeźba) / Kauno
Technologijos Universiteto. Architektūros ir
Statybos Institutas; Lietuvos Dailės Muziejus.
- Vilnius: Viln. Dail. Akad. L-kla, 2004. - 195,
[1] s., [80] s. tabl.: il. Streszcz. Sum.
2728. JEWISH cultural heritage in Lithuania / ed. Alfredas Jomantas; Department of
Cultural Heritage under the Ministry of Culture. - Vilnius, 2006. - 293, [1] s.: il., tab.
Z treści: ALPERAVIČIUS S.: Lithuanian Jew’s Community is one the oldest in Europe: Jews settled in Lithuania in the middle ages, and are thought th have lived
here before the 14th century s. 9-19. - BRANDIŠAUSKAS
Valentinas: Fate of Jewish property in Lithuania during
world war II s. 20-70. - LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ
Nijolė: Buildings in Kaunas s. 85-112. - KANČIENĖ
Jolita: The Jewish legacy in Kaunas architecture of the
interwar period s. 113-130. - SKUDIENĖ Rūta: Legendary artistes of the small stage: interwar period Lithuania,
Kaunas s. 131-144. - RUPEIKIENĖ Marija: The sacral
heritage of Jewish culture s. 145-170. - STANIŪNIENĖ
Irena: Experience of the reconstruction of some Jewish
synagogues s. 171-180. - BIELAUSKIENĖ Roza: The
shtetl: the colours of the everyday Jewish life s. 181-197.
- LAUŽIKAITĖ Lijana: Trade buildings in Lithuanian
towns s. 198-208. - KAIRYTĖ Margarita, KLIMKA Libertas: History of Jews of Nečiūniškės village s. 209-221.
- JAKUBČIONIS Algirdas: Lithuanian Jews in the wars
for independence s. 222-225. - PURVINAS Martynas,
PURVINAS Marija: Jews of Klaipėda region and their
cultural heritage s. 226-233. - ŽIRGULIS Rimantas:
Kėdainiai Jewish community and its heritage s. 234-245.
- RAMANAUSKAS Raimundas: The Jewish community
in Ukmergė s. 247-260. - JACOVSKIENĖ-FAINGOLD
203
Lėja: Memories, dedicated to my beloved parents Raina
and Manel Faingold s. 261-267. - KOSTANIAN Rachilė,
BIVEINIENĖ Ona: The keepers of Jewish history: the
bridge between past and future s. 268-279. - BARANOVA Galina: Jewish history in the archival documents of
Lithuania s. 280-288
2729. KAMINSKA Rūta: Construction
history of Krāslava St. Louis church in the
historical and artistic context of the region
// In: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio
Europos rytuose. - Vilnius, 2009. - S. 90-115:
il. Streszcz. w jęz. lit.
2730. KELMĖS dekanato bažnyčios ir
vienuolynai. [Kościoły i klasztory dekanatu
kielmeńskiego] / sud. Dalia Klajumienė. Vilnius: Viln. Dail. Akad. L-kla, 2008. - 326
s.: il. Sum.
2731. KIAUPA Zigmantas: The history
of Lithuania. - 2 suppl. ed. - Vilnius: Baltos
Lankos, 2005. - 359 s.: mapy
2732. KLAJUMIENĖ Dalia: Tapyti altoriai (XVIII a. - XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai. [Malowane
ołtarze (XVIII w. - I poł. XIX w.): zagrożone zabytki sztuki w kościołach na Litwie]. Vilnius: Viln. Dail. Akad. L-kla, 2006. - 271,
[1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 178-181. Sum.
Streszcz.
2733. KONSTANTINAS
Jablonskis
[1892-1960] ir istorija / sud. Edmundas Rimša; Lietuvos Istroijos Institutas. - Vilnius,
2005. - 384, [2] s., [10] s. tabl.: il. Sum.
Z treści: MERKYS Vytautas: Akademikas Konstantinas Jablonskis. [Akademik Konstantinas Jablonskis] s. 915. - RIMANTIENĖ Rimutė: Konstantinas Jablonskis ir
archeologija. [Konstantinas Jablonskis i archeologia]
s. 15-18. - JUČAS Mečislovas: Keletas Konstantino Jablonskio pastabų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
istorijos klausimais. [Kilka uwag Konstantina Jablonskiego do zagadnień z historii Wielkiego Księstwa Litewskiego] s. 18-22. - BALIULIS Algirdas: Akademiko Konstantino Jablonskio šaltinių skelbimo principai. (Academician
Konstantinas Jablonskis’s principles for the publication of
sources) s. 23-32. - ANUŽYTĖ Lina: Konstantinas Jablonskis ir Lietuvos Metrika. (Konstantinas Jablonskis and
the Lithuanian Metrica) s. 33-44. - CICĖNIENĖ Rima:
Neskelbta istorijos bibliografijos medžiaga Konstantiono
Jablonskio asmens archyve. (Unpublished bibliographi-
204
Inne kraje bałtyckie
cal materials from the personal archives of Konstantinas
Jablonskis) s. 45-54. - NARBUTIENĖ Daiva: Konstantino
Jablonskio asmeninės bibliotekos raritetai. (Bibliographic
rarities in Konstantinas Jablonskis’s personal library)
s. 55-64. - ANTANAVIČIUS Darius: Mindaugo raštai
romos popiežiams: skaičius, forma, turinys, likimas.
(The letters of Mindaugas to the pope: their number,
format, content, fate) s. 109-122. - RIMŠA Edmundas:
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo [1296-1377]
antspaudai: istoriografijos klystkeliai ir tikrovė. (Seals
of Grand Duke Algirdas of Lithuania: errors in historiography and reality) s. 123-142. - KIAUPA Zigmantas:
Žemaitijos miestelių ir miestų tinklo susidarymas XV a.
- XVI a. pirmojoje pusėje. (The formation of the network
of towns and small towns in Samogitia from the 15th to
the early 16th century) s. 155-170. - SAVIŠČEVAS Eugenijus: XV a. pirmosios pusės Žemaičių aristokratijos
socialinė transformacija. (The social transformation of
Samogitia aristocracy in the first half of the 15th century)
s. 171-196. - KARALIUS Laimontas: XVI a. pirmosios
pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muitinės aktai Lietuvos Metrikoje (šaltiniotyrinės problemos). (Early
16th century documents of the Lithuanian customs service of the Grand Duchy of Lithuania in the Lithuanian
Metrica (problems of sources)) s. 197-214. - TYLA Antanas: XVI a. pirmosios pusės Žemaitijos valstiečių ir
miestelėnų prievolių surašymas. (The cadastre of peasant
obligations in early 16th century Samogitia) s. 215-224.
- K. JABLONSKIO ir Z. Ivinskio susirašinėjimas. [Korespondencja K. Jablonskiego i Z. Ivinskiego] / [par.] Rima
Cicėnienė s. 249-384, 2 k. tabl.
2734. KUNST- und Kulturgeschichte im
Baltikum: Homburger Gespräch 2004 / hrsg.
Lars Olof Larsson. - Kiel, 2006. - 149 s.: il.,
pl. - (M.-C.-A.-Böckler-Mare Balticum-Stiftung; H. 21)
Z treści: POLLI Kadi: Ikonen der Kunstgeschichte
im Wandel: Gemäldekopien aus dem 19. Jahrhundert in
baltischen Herrenhäusern s. 19-39. - STRUPULE Vija: A
look into the interior culture of manor houses in Latvia:
new discovered examples of interior finishes from the
18th century to the end of the 19th century s. 40-69. JANKEVIČIŪTĖ Giedrė: The fate of four Lithuanian
mansions: Palanga, Rietavas, Rokiškis and Šešuolėliai
s. 70-94. - ZILGALVIS Jānis: Gothic revival in manor
house architecture in Latvia s. 95-120. - TOHVER Margit: Utilisation de la dendrochronologie pour la datation
des parcs anciens à l’exemple des jardins du domaine de
Vigala en Estonie s. 121-130. - MAISTE Juhan: English
style garden and the Baltic identity s. 131-148
Powyższy opis anuluje poz. 2589 w bibliogr. za
2006 r.
2735. KUZMICKAS Bronislovas: Tautos
tapatumo savimonė: lietuvių savimonės bruožai: monografija. (The self-consciousness of
national identity). - Vilnius: Mykolo Romerio
Univ., 2009. - 205, [3] s. Sum.
Wyd. 2: Vilnius, 2009
[900]
2736. LANCMANIS Imants: Libau: eine
baltische Hafenstadt zwischen Barock und
Klassizismus. - Köln, 2007
Rec.: RIETZ Henryk, Kwart. Hist. 2009 R. 116 nr 3
s. 193-197
2737. LATVIJA, likteņa gaitās: 9000
B.C. - 2007 A.D.: vēsturisks apskats par
dzīvi, kātā veidojās gadu tūkstošos, tuvāk
apskatot iepriekšējo traģisko gadu simteni:
mēs pasvītrojam, ka notikumi, kātos atceras
tālaika biedri, tiek iespiesti kātie tika iesniegti
/ red. E. Smalkais, Jānis Vējiņš. - Rīga: Preses
Nams, 2007. - 360 s.: il., mapy
Toż w jęz. ang.: LATVIA - through the centuries:
ice age to today!: (9000 B.C. - 2007): the story of how
life evolved in Latvia, from the ice age to this day, with
emphasis on events during last century, as seen and told
by a number of participants / ed. E. Smalkais, J. Vējiņš.
- Riga: Preses Nams, 2007. - 357, [1] s.: il., mapy
2738. LIETUVA senuosiuose istorijos
šaltiniuose: Lietuvos tūkstantmečio programos parodos katalogas, Taikomosios
dailės muziejus, Vilnius 2009 m. liepos 5spalio 4 d. = Lithuanian in ancient historical
sources: exhibition and catalogue part of the
Lithuanian millennium programme, Museum of Applied Art, Vilnius 5 July-4 October 2009 / sud. Alfonsas Tamulynas, Birutė
Verbiejūtė. - Vilnius: Liet. Arch. Depart. prie
Liet. Respub. Vyriausybės, 2009. - 291, [1] s.:
il., faks. - (Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių
Rūmų Katalogai; T. 2). Bibliogr. s. 284-289
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2739. LIETUVIŲ-LENKŲ
santykiai
amžių tėkmėje: istorinė atmintis. (Stosunki polsko-litewskie na przestrzeni wieków:
pamięć historyczna) / red. Jarosław Wołkonowski, Ryšard Gaidis. - Vilnius: Viln. Univ.
L-kla, 2009. - 374, [2] s.: il. Streszcz. Streszcz.
w jęz. lit.
Z treści: ZAKRZEWSKI Andrzej: Stosunki polskolitewskie do schyłku XVIII wieku: czy Wielkie Księstwo
Litewskie rzeczywiście zniknęło? s. 8-23. - BUMBLAUSKAS Alfredas: Lietuvos ir Lenkijos užmarštys: gegužės
3-ioji. (Amnezje Litwy i Polski: Konstytucja 3 Maja) s. 2446. - KORCZAK Lidia: Niełatwe początki: Litwini wobec
unii z Polską s. 47-59. - PETRAUSKAS Rimvydas: Lenkijos-Lietuvos unija ir lenkų-lietuvių diduomenės ryšiai:
realios unijos link. (Unia Polski i Litwy oraz związki
wzajemne możnowładztwa polskiego i litewskiego: realia
w kierunku unii) s. 60-75. - WITKOWSKI Rafał: Rozwój
życia zakonnego w Wielkim Księstwie Litewskim od XV
[901]
Inne kraje bałtyckie
do XVIII w. (wzmocnienie czy osłabienie litewskiej tożsamości w ramach Rzeczypospolitej szlacheckiej?) s. 76102. - MIKNYS Rimantas: Vilniaus multikultūriškumas
ir nūdienos Lietuvio tapatybės paradoksai. (Wielokulturowość Wilna oraz paradoksy tożsamości współczesnego Litwina) s. 103-120. - SZPOPER Dariusz: Stosunki
polsko-litewskie na przełomie XIX i XX wieku: wybrane
aspekty s. 121-151. - GAIDIS Ryšard: Kilmingojo žmogaus pasirinkimo dilema: tarp politinės ir moderniosios
tautos. (Dylemat człowieka szlachetnego: między narodem politycznym a nowoczesnym) s. 152-161. - SREBRAKOWSKI Aleksander: Budowa zrębów własnej państwowości przez Polaków i Litwinów, do 1922 roku: (wokół
sporu o Wileńszczyznę) s. 162-178. - ŁOSSOWSKI Piotr:
Stosunki międzypaństwowe Polski i Litwy 1920-1939
s. 179-190. - KAUBRYS Saulius: Lenkų visuomeninisorganizacinis sajūdis Lietuvos visuomeninių organizacijų
1931 m. surašymo duomenimis: dalinis interpretacijos
bandymas. (Polski ruch społeczno-organizacyjny według
danych spisu organizacji społecznych na Litwie w 1931
roku: próba interpretacji cząstkowej) s. 204-215. - KASPERAVIČIUS Algis: Lietuvių visuomenės požiūris į Vilniaus ir Vilniaus Krašto prijungimą prie nepriklausomos
Lietuvos (1939 m. ruduo - 1940 m. vasara). (Reakcje
społeczeństwa litewskiego na przyłączenie Wilna i Wileńszczyzny do Litwy (jesień 1939-lato 1940)) s. 216-237.
- KRAUJELIS Ramojus: Lietuvos ir Lienkijos vieta vakarų
pokarinėse vizijose 1941-1943 m. (Miejsce Litwy i Polski
w wizjach powojennych Zachodu 1941-1943) s. 255-267.
- ANUŠAUSKAS Arvydas: Lietuvių ir Lenkų pasipriešinimas komunistinei santvarkai (1944-1989). (Opór Litwinów i Polaków przeciwko ustrojowi sowieckiemu (19441989)) s. 283-289. - SIRUTAVIČIUS Vladas: Lietuvių ir
Lenkų santykiai 1988-1990 metais (Lenkų autonomijos
genezės klausimu). (Stosunki litewsko-polskie w 19881990 (kwestia genezy autonomii polskiej)) s. 290-320
2740. LIETUVOS krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. [Litewscy ministrowie obrony i dowódcy armii] / red. ir sud.
Gintautas Surgailis. - Vilnius: Krašto Apsaugos Ministerija
T. 1: LDK didieji etmonai ir sukilimų vadai. [Hetmani wielcy litewscy i dowódcy powstań]. - 2008. - 289, [3] s., il.
T. 2: Krašto apsaugos ministrai ir kariuomenės vadai. [Litewscy ministrowie obrony
i dowódcy armii]. - 2008. - 447, [1] s., il.
2741. LIETUVOS sakralinės dailės katalogas. T. 1: Vilkaviškio vyskupija. [Sztuka
sakralna na Litwie. T. 1.: Biskupstwo Wyłkowyszki] / Kultūros, Filosofijos ir Meno Institutas. - Vilnius
Kn. 5: Alytaus dekanatas. [Dekanat Olita]: mokslinių straipsnių rinkinys / sud.
Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-
205
Žeimienė. - 2003. - 544 s.: il., mapy
Kn. 6: Šakių dekanatas. [Dekanat Szaki].
D. 1: Barzdai - Lukšiai: mokslinių straipsnių
rinkinys / sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė. - 2006. - 640 s.: il.
Kn. 6: Šakių dekanatas. [Dekanat Szaki].
D. 2: Naudžiai - Žvirgždaičiai / sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, D.
Vasiliūnienė. - 2007. - 671, [1] s.: il.
Cz. 4 zob. bibliogr. za 2000 r. poz. 2128
2742. LIETUVOS sakralinė dailė, XIXX a. pradžia: Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos
„Krikščionybė Lietuvos mene” katalogas:
paroda skirta Kristaus gimimo jubiliejui bei
Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto (1251)
ir karūnavimo (1253) 750 metų sukakčiai =
Sacred art of Lithuania, 11 th - early 20th c /
red. kol. Romualdas Budrys [et al.]. - Vilnius:
Lietuvos Dail. Muz.
T. 1: Tapyba, skulptūra, grafika: XIV-XX
a. pradžia = Painting, sculpture, graphic: 14th
- early 20th c / sud. Dalia Tarandaitė. - 2003.
- 300, [3] s.: il.
T. 2: Lietuvių liaudies menas: XVII-XX a.
= Lithuania folk art: 17th - 20th c / sud. Dalia
Bernotaitė-Beliauskienė. - 2003. - 205, [3] s.:
il.
T. 3: Bažnytinė tekstilė: XV-XX a. pradžia
= Church textile: 15th - early 20th c / sud.
Gražina Marija Martinaitienė, Eglė Pinkutė.
- 2004. - 300, [3] s.: il.
T. 4: Auksakalystė: XIII-XX a. = Goldsmith’s art: 13th - early 20th c. Kn. 1: Kolekcijos = Collections / sud. Jolita Liškevičienė.
- 2006. - 317, [3] s.: il.
T. 4: Auksakalystė: XIII-XX a. =
Goldsmith’s art: 13th - early 20th c. Kn. 2:
Pavieniai metalo dirbiniai = Individual metal objects / sud. Jolita Liškevičienė. - 2007.
- 227, [4] s.: il.
T. 5: Dokumentai, knygos, parodos kronika: XI-XX a. = Documents, books, exhibition chronicle: 11th-20th c. / sud. Vydas
Dolinskas, Jolita Liškevičienė. - 2009. - 237,
[2] s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
2743. LIETUVOS valstybės susikūrimas
europiniame kontekste. [Powstanie państwa
206
Inne kraje bałtyckie
litewskiego w kontekście europejskim] / sud.
Rimvydas Petrauskas; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius: Versus Aureus, [2008]. - 357,
[2] s.: il., mapy
2744. MÄGI Marika: Iru linnusest Püha
Birgitta kloostrini: merenduslik kultuurmaastik Pirita jõe alamjooksul. [Iru, warownia
klasztorna św. Brygidy: morski krajobraz
kulturowy w dolnym biegu rzeki Pirita].
Kunstiteaduslikke Uurimusi 2007 Vol. 16 no.
4 s. 17-40. Sum.
2745. RAID Tõnu: Tee Toompealt Pääskülani ja Tallinna saras. (Die Strasse von
Domberg nach Pääskülla (Päskülla) und das
Tallinner Patrimonialgebiet). Vana Tallinn
2009 [T.] 20 s. 22-55, il. Zsfg.
2746. RISLAKKI Jukka: The case for Latvia: disinformation campaigns against a small
nation: fourteen hard questions and straight
answers about a Baltic country. - Amsterdam:
Rodopi, 2008. - 295 s.: il. - (On the Boundary
of Two Worlds; 15). Bibliogr. s. 275-285
Rec.: JOHANNSEN Lars, J. Balt. Stud. 2009 Vol. 40
nr 3 s. 437-439
2747. ŠAPOKA Mindaugas: Millennium
of Lithuania. - Vilnius: Lith. Art Museum,
2009. - 127 s.: il.
2748. SCHÖNFELDT Alfred: Die Arbeiten am Baltendeutschen Wörterbuch. Jahrb.
d. Balt. Deutscht. 2009 Bd. 56 s. 136-142
2749. SEREDŽIUS / red. Vida Girininkienė; sud. V. Girininkienė, Margarita
Baršauskienė, Povilas Krikščiūnas. - Vilnius:
Versmė, 2003. - 1228, [12] s.: il., mapy, portr.,
tab., wykr. - (Lietuvos Valsčiai)
2750. ŠIAULIŲ katedra: istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai
šaltiniai. [Katedra w Szawlach: historia, architektura, dokumenty i źródła ikonograficzne] / sud. Tomas Butautis, Vilija UlinskytėBalzienė. - Šiauliai: Šiauliu „Aušros” Muz.,
2009. - 245, [1] s.: il., faks.
[902]
2751. SIEVIETE Latvijas vēsturē: rakstu
krājums. (Die Frau in der Geschichte Lettlands) / sast. Kaspars Zellis. - Rīga: LU Akad.
Apgāds, 2007. - 175 s.: il. Zsfg.
Rec.: RUNCE Inese, Latv. Vēsture 2007 [nr] 4 s. 115118
2752. SKŁODOWSKI Jan: Kroże: Ateny
Żmudzkie. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr 2
s. 18-20, il.
2753. SKŁODOWSKI Jan: Zabytkowe
cmentarze na Żmudzi. Spotk. z Zabyt. 2009
[R.] 33 nr 11 s. 17-19, il.
2754. STRADIŅŠ Jānis: Zinātnes un
augstskolu sākotne Latvijā. (The beginnings
of science and higher education in Latvia). Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2009. - 639 s.:
il. Sum. Sod.
2755. SUBAČIUS Kęstutis: Marijampolės
miestas: priešistorė, miesto ištakos, istorija,
mintys, kūrėjai. - Marijampolė: Piko Valanda,
2009. - 719, [1] s.: il., faks., mapy, portr. Bibliogr. s. 708-714. Sum.
Historia miasta Mariampol
2756. SYRNICKA Krystyna: O litewskim
diable, zaświatach i welach // In: Problemy
współczesnej tanatologii: medycyna, antropologia kultury, humanistyka. T. 7. - Wrocław, 2003. - S. 391-398
2757. ŚRODOWISKA kulturotwórcze
i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa
Litewskiego od XV do XIX wieku: materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej
zorganizowanego przez Instytut Historii
PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23-24 września
2008 / red. Urszula Augustyniak; Polska Akademia Nauk. Komisja Lituanistyczna przy
Komitecie Nauk Historycznych. - Warszawa:
Wydaw. Neriton, 2009. - 212 s., [16] s. tabl.,
[1] k. tabl. skł.: il., tab., wykr. Sum.
Z treści: BARANAUSKAS Tomas: Zamki i kościoły
litewskie XIV-XV wieku jako ośrodki kultury s. 11-24.
- VITKAUSKIENĖ Birutė Rūta: Werki: rezydencja biskupia i magnacka (koniec XIV - początek XX wieku)
s. 25-37. - KIAUPA Zigmantas: Uwagi nad kulturowym
potencjałem gminy mieszczańskiej Kowna w XV-XVIII
wieku s. 97-108. - VARSACKYTĖ Rasa: Działalność kul-
[903]
Inne kraje bałtyckie
turalna gminy mieszczańskiej Kowna i Kościołów: katolickiego i luterańskiego w epoce potrydenckiej (od końca
XVI do końca XVII wieku) s. 109-117. - PAKNYS Mindaugas: Kult świętych na Litwie od XV do początku XVII
wieku: efekt polityki Kościoła katolickiego czy przejawy
odmienności kulturowej? s. 131-151
2758. TAURAGĖS kraštas: istorija,
kultūra, meno paminklai. [Ziemia taurogska: historia, kultura, zabytki] / sud. Dalia Klajumienė. - Vilnius: Viln. Dail. Akad.
L-kla, 2007. - 558, [2] s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 507-525. Sum.
2759. TYTUVĖNŲ bernardinų bažnyčia
ir vienuolynas. [Bernardyński klasztor i kościół w Cytowianach] / sud. Dalia Klajumienė.
- Vilnius: Viln. Dal. Akad. L-kla, 2004. - 346,
[2] s.: il. - (Žemaitijos Vienuolynai). Sum.
2760. VISOCKAITE Rasa: Zamek Birżai:
waloryzacja, ochrona i nowe projekty // In:
Zamki, grody, ruiny: waloryzacja i ochrona. - Warszawa, 2009. - S. 329-350: il. Sum.
s. 556-557
2761. VOROB’EVA Ljudmila M.: Istorija Latvii: ot Rossijskoj imperii k SSSR. Kn. 1.
- Moskva: Fond „Istoričeskaja Pamjat’”, 2009.
- 232 s. - (Istoričeskaja Pamjat; 5)
2762. ZEILE Pēteris: Latgales kultūras
vestūre: no akmens laikmeta līdz mūsdienām.
[Historia kultury Łatgalii: od epoki kamienia
do współczesności]. - Rēzekne: Latgales Kult.
Centra Izdevniecība, 2006. - VIII, 746 s.: il.,
mapy. Bibliogr. Sum. Sod.
2763. ŽEMAIČIŲ Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys. [Kalwaria Żmudzka: klasztor, kościół i Droga
Krzyżowa] / [aut.] Adomas Butrimas [et al.];
sud. A. Butrimas, Laima Spelskienė. - Vilnius:
Viln. Dail. Akad. L-kla, 2003. - 179, [1] s.: il.
- (Žemaitijos Vienuolynai). Bibliogr. s. 173179. Sum.
2764. ZETTERBERG Seppo: Viron historia. - Helsinki, 2007
Rec.: HASSELBLATT Cornelius, Nordost-Arch. N.F.
2008 Bd. 17 (dr. 2009) s. 398-405
207
2765. ZINKEVIČIUS Zigmas: Lietuvos
vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose
tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas.
(Millenary reference of the name „Lithuania”
in historical sources and the science of the
Lithuanian language). Lituanistica 2009 T. 55
Nr. 3/4 s. 116-126. Sum.
2766. ŽYDAI Lietuvoje: istorija, kultūra,
paveldas / sud. Larisa Lempertienė, Jurgita
Šiaučiūnaitė-Verbickienė. - Vilnius: R. Paknio l-kla, 2009. - 309, [3] s.: il., faks., mapy
2. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 152, 272, 303, 309, 311, 336, 345, 362, 402,
489, 496, 511, 516, 759, 761, 827, 883, 1146, 1227, 1664,
1885, 1889, 1907, 1911, 1955, 2567, 2625, 2628, 2631,
2637, 2641, 2648, 2664, 2671, 2712–2716, 2724, 2737,
2738, 2742, 2757, 2961, 3099, 3117, 3173, 3200, 3352,
3377, 3381
2767. AKTA zjazdów stanów Wielkiego
Księstwa Litewskiego. T. 2: Okresy panowań
królów elekcyjnych XVI-XVII wiek / oprac.
Henryk Lulewicz. - Warszawa: Wydaw. Neriton; Inst. Hist. PAN, 2009. - 451, [1] s.
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2536
2768. DEGUČIŲ metraštis: Chronografas, arba Kuršo ir Lietuvos metraštis. [Rocznik Degutis: Chronograf, lub Kronika Kurlandii i Litwy] / rusišką tekstą par. ir rodykles
sud. Nadiežda Morozova; į liet. kalbą išvertė
Irena Potašenko. - Vilnius: Liet. Literatūros ir
Tautosakos Inst., 2004. - 322, [2] s.: mapy
2769. DWA katalogi prowincji litewskiej
karmelitów bosych z XVIII wieku / [wyd.]
Czesław Gil. Nasza Przeszłość 2009 [T.] 111
s. 117-157. Rés.
2770. EGOROV Aleksandr I.: SSRS Generalinio štabo viršininko maršalo Aleksandro Jegorovo 1937 m. vasario 15-26 d. vizito
į Lietuvą, Latviją ir Estiją ataskaita. (The report of Chief of the General Staff of USRR
marshall Alexander Jegorov about his visit in
Lithuania, Latvia, and Estonia on 15th-26th
of february, 1937) / [par.] Zenonas Butkus,
Magnus Ilmjärv. Liet. Ist. Stud. 2008 T. 22
s. 178-201. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo22.pdf
208
[904]
Inne kraje bałtyckie
2771. KAUNO pavieto bajorų įvardijimas
1690 m. dokumente. (Naming of noblemen
of Kaunas region in the 1690 year document)
/ [sud.] Jūratė Čirūnaitė. Kauno Ist. Metraštis
2009 T. 10 s. 23-33. Sum.
2772. KOSSARZECKI Krzysztof: Niewykorzystane źródło do odwrotu Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” z Inflant w 1601 roku // In:
Wojsko, wojskowość, miasta: studia poświęcone prof. Stanisławowi Herbstowi w stulecie
urodzin. - Zabrze, 2009. - S. 134-144
2773. KURLAND: vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschichte
1561-1795 / hrsg. v. Erwin Oberländer, Volker Keller. - Paderborn, 2008
Rec.: BAHLCKE Joachim, Zs. f. Hist. Forsch. 2009
Bd. 36 H. 4 s. 703-704. - DYBAŚ Bogusław, Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 4 s. 150-154. - OLSZEWSKI Henryk, Czas.
Prawno- Hist. 2009 T. 61 z. 1 s. 381-382. - STRAUBE Gvido, Forsch. z. Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4 s. 316-318
2774. LATVIJAS tiesību avoti: teksti un
komentāri. [Źródła do prawa łotewskiego:
teksty i komentarze]. - Rīga: Fonds Latv.
Vēsture; Juridiskā Koledža
Sēj. 1: LAZDIŅŠ Jānis, BLŪZMA Valdis,
OSIPOVA Sanita: Seno paražu un Livonijas
tiesību avoti: 10. gs. - 16. gs. - 1998. - VII, 347
s.: il., mapy
Sēj. 2: APSĪTIS Romāns, BLŪZMA Valdis, LAZDIŅŠ Jānis: Poļu un zviedru laiku
tiesību avoti (1561-1795). - 2006. - 408 s.: il.
Rec.: ZEMĪTIS Guntis, Latv. Vēsture 2007 [nr] 2
s. 120-123 [rec. dot T. 2]
2775. LIETUVOS Metrika. Kn. Nr. 19:
(1535-1537): Užrašymų knyga 19 / par. Darius Vilimas; Lietuvos Istorijos Institutas. Vilnius, 2009. - 362 s.
2776. MANTEUFFEL Gustaw: Inflanty
Polskie oraz listy znad Bałtyku / wst., red.
i oprac. Krzysztof Zajas. - Kraków: Universitas, 2009. - XXVI, 381, [1] s., [2] k. tabl., [12]
s. tabl.: tab. - (Pisma Wybrane; T. 1)
2777. METRYKA litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego:
Księstwo Żmudzkie 1690 r. / oprac. Grzegorz
Błaszczyk; Polska Akademia Nauk. Instytut
Historii. - Warszawa: Wydaw. Neriton, 2009.
- 318, [1] s.,[1] k. map skł. Bibliogr. s. 219221
2778. SUURGILDI vanema Gotthard
Paulseni ja tema lese varaloend. (Nachlassverzeichnis des Ältesten der Grossen Gilde
Gotthard Paulsen und seiner Witwe) / [wyd.]
Raimo Pullat. Vana Tallinn 2009 [T.] 20
s. 179-199
2779. 1009 [TŪKSTANTIS devintieji]
metai: šv. Brunono Kverfurtiečio misija. (A.
D. 1009: missio S. Brunonis Querfordensis) /
sud. Inga Leonavičiūtė. - Vilnius: Aidai, 2006.
- 287, [1] s.: il. - (Fontes Ecclesiastici Historiae Lithuaniae; 5). Bibliogr. s. 221-277
2780. [ZABIELSKI Józef]: Ukmergės
dekanato vizitacija 1784 m.: atlikta Vilniaus
vyskupo Ignoto Jakūbo Masalskio parėdymu.
(Stan wszystkich plebanii dekanatu wiłkomirskiego według dyspozycji i modeluszu podanego od jo. kscia jmci Ignacego Massalskiego
biskupa wileńskiego roku 1784 sporządzony
i zweryfikowany) / par. Sigitas Jegelevičius;
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija. - Vilnius, 2009. - X, [4], 296, [2] s.: mapa, faks. (Lietuvos Istorijos Šaltiniai; T. 8)
—————
2781. AJALOOKIRJUTAJA aeg. [Czas
dziejopisów] / koost. Piret Lotman; Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn, 2008. - 247 s.: il.
- (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised; 11)
(Raamat ja aeg; 1). Sum.
Z treści: KALA Tiina: Tallinna linnaelu kajastumine
raehärra Hans Rotgersi märkmetes. [Rozwój obszarów
miejskich w Tallinnie odzwierciedlony w informacji rajcy Hansa Rotgersi] s. 22-46. - LAIDLA Janet: „Jutustus
Liivimaast”: vähetuntud teos Liivimaa ajaloost. [„Opowieść o Inflantach”: mało znana praca o historii Inflant]
s. 47-62. - KÕIV Lea: „Jumalale meelepärane seletus ehk
mõnede südametunnistuse-küsimuste teoloogiline deduktsioon”: vaimulik versus ilmalik 17. sajandi Tallinnas.
[Dot. duchowości i świeckości w siedemnastowiecznym
Tallinnie] s. 63-90. - LOTMAN Piret: Thomas Hiärne
[1638-1678]: nimi Rootsi Läänemereprovintside varasest
ajalookirjutusest s. 114-140. - PÕLDVEE Aivar: „Lihtsate eestlaste ebausukombed” ja Johann Wolfgang Boecleri
[?-1717] tagasitulek: lisandusi kiriku, kirjanduse ja kommete ajaloole s. 141-227. - LUSMÄGI Sirje: Fr. K. Gade-
[905]
Inne kraje bałtyckie
buschi [1719-1788] raamatukogust ja autori täiendustega
Liivimaa biblioteegist s. 228-247
Rec.: TERING Arvo, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 273-276
2782. ANDERSEN Tyge, RAUDKIVI
Priit: Võimumägnud Põhja-Eestis aastail
1219-1238: ajaloolis-sotsioloogilisi aspekte.
(Games of power in northern Estonia 12191238: aspects of historical sociology). Acta
Historica Tallinensia 2008 [nr] 13 s. 3-24.
Sum.
2783. ANDRESEN Andres: Luterlikud territoriaalkirikud Baltimaades 16.-19.
sajandil. [Luterańskie kościoły terytorialne w krajach bałtyckich w XVI-XIX w.].
Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 2003 (dr.
2005) s. 133-147
2784. ARCHEOLOGINIAI tyrimai Dubingių piliavietėje 2003-2007 metais. (Archäologische Untersuchungen im Ringwall
von Dubingiai in den Jahren 2003-2007) /
[aut.] Rimvydas Laužikas [et al.]. Archaeol.
Lituana 2008 [T.] 9 s. 109-140, il. Zsfg.
2785. BALCEREK Mariusz: Liczebność,
skład i szyk wojska hetmana litewskiego Jana
Karola Chodkiewicza w bitwie pod Kircholmem na ordre de bataille Erika Dahlberga
[1625-1703]. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 3 s. 7793, il., tab
2786. BALCEREK Mariusz: Wkład księstwa Kurlandii i Semigalii oraz powiatu piltyńskiego w bitwę pod Kircholmem w 1605
roku. Prz. Hist.- Wojsk. 2009 R. 10 nr 2 s. 522, il.
2787. BALTIŅŠ Jānis: Kurzemes Hercogistes armija. [Armia Księstwa Kurlandii].
Latv. Zinātņu Akad. Vēstis. A Dala 2002 Sēj.
56 Nr. 2/3 s. 11-21. Zsfg.
2788. Die BALTISCHEN Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung: Livland, Estland, Ösel, Ingermanland,
Kurland und Lettgallen: Stadt, Land und
Konfession 1500-1721. Tl. 1 / hrsg. v. Matthias
Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling. -
209
Münster: Aschendorff, 2009. - 305 s.: il., mapy.
- (Katholisches Leben und Kirchenreform im
Zeitalter der Glaubensspaltung; 69)
Treść: RAAG Raimo: Sprachen der Bevölkerung in
den baltischen Landen: Livland, Estland, Ösel, Kurland,
Lettgallen und Ingermanland im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung s. 15-18. - ASCHE
Matthias, BUCHHOLZ Werner, SCHINDLING Anton:
Prolegomena zu einer Reformations- und Konfessionsgeschichte der baltischen Lande s. 29-43. - BUCHHOLZ
Werner: Bäuerliche Arbeit in den baltischen Landen im
Spiegel von Olaus Magnus s. 45-47. - LOIT Aleksander:
Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen
Gebieten der baltischen Lande von ca. 1500 bis zum Ende
der schwedischen Herrschaft s. 49-215. - RAAG Raimo:
Die Literatur der Esten in Zeichen von Reformation und
Konfessionalisierung s. 217-261. - VANAGS Pēteris: Die
Literatur der Letten im Zeichen von Reformation und
Konfessionalisierung s. 263-305
2789. BANYTĖ-ROWELL Rasa: Vėlyvojo romėniškojo laikotarpio žiedas iš Baitų
kapinyno: pavidalo kilmė Baltijos regiono
kultūrinių ryšių plotmėje. (A late-romaniron-age ring from B a i t a i cemetery: origins of form across Baltic regional cultural
contacts). Liet. Archeol. 2007 T. 30 s. 9-38, il.,
mapa. Sum.
2790. BARONAS Darius: Jan Długosz
and the first seven parish churches in Lithuania. Lithuanian Hist. Stud. 2007 Vol. 12 (dr.
2009) s. 1-18. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
2791. BENDER Wolfgang: Bernhard II.
zur Lippe und die Mission in Livland // In:
Lippe und Livland: mittelalterliche Herrschaftsbildung im Zeichen der Rose: Ergebnisse der Tagung „Lippe und Livland”,
Detmold und Lemgo. - Gütersloh, 2008. - S.
147-168
2792. BESSUDNOVA Marina B.: Dejstvija razvedyvatel’noj služby Livonskogo ordena v predelach novgorodskoj zemli na rubeže
XV-XVI vekov. Čelo 2006 No 3 s. 26-30
2793. BESSUDNOVA Marina B.: Pochody magistra Vol’tera fon Plettenberga (14501535) na Pskovščinu v 1501 i 1502 godach
(po dannym livonskich istočnikov) // In: Archeologija i istorija Pskova i Pskovskoj zemli:
materialy LII seminara im. V. V. Sedova. Pskov, 2007. - S. 157-184
210
Inne kraje bałtyckie
2794. BEYER Jürgen: Strategien zur Hebung der Frömmigkeit in Est- und Livland
(1621-1700): Konfessionalisierung und Pietismus // In: Confessionalism and pietism:
religious reform in early modern Europe. Mainz, 2006. - S. 111-128
2795. BLAŽEVIČIUS Povilas: Seniausieji Lietuvos šachmatai. (The oldest examples
of chess in Lithuania). Liet. Archeol. 2009 T.
34 s. 59-104, il., tab. Sum.
2796. BLIUJIENĖ Audronė: Lietuvos
priešistorės gintaras. - Vilnius, 2007
Rec.: ŠIMĖNAS Valdemaras, Liet. Archeol. 2007 T.
32 s. 170-174
2797. BLUMBERGS Andrew James: The
nationalization of Latvians and the issue of
serfdom: the Baltic German literary contribution in the 1780s and 1790s. - Amherst:
Cambria Press, 2008. - XII, 319: il. Bibliogr.
s. 291-313
Rec.: LUST Kersti, J. Balt. Stud. 2009 Vol. 40 nr 4
s. 551-553
2798. BŁASZCZYK Grzegorz: Dzieje
stosunków polsko-litewskich. T. 2: Od Krewa
do Lublina. Cz. 1. - Poznań, 2007
Rec.: MICHNO Agnieszka, Kom. Maz.- Warm. 2009
nr 1 s. 142-149
2799. BROTZE Johann Christoph: Estonica / koost. Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo
Pullat. - Tallinn: Estopol, 2006. - XXXVI, 619
s.: il.
Zbiór rysunków i akwarel dot. dawnych Inflant przechowywanych w Bibliotece Akademickiej w Rydze
2800. BRZOZECKI Sławomir: Misje
ludowe dominikanów prowincji litewskiej
w latach 1751-1826. - Lublin: Oficyna Wydaw. EL-Press, 2009. - 287, [1] s., [26] s. tabl.:
tab. Bibliogr. s. 9-20. Sum.
2801. ČAPAITĖ Rūta: Gotikinis kursyvas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto
raštinėje. - Vilnius, 2007
Rec.: SZYBKOWSKI Sobiesław, Stud. Źródłoznawcze
2009 [T.] 47 s. 238-241
2802. CAUNE Andris: Archäologische
Erforschung des mittelalterlichen Rigas von
[906]
1938 bis 2007. Vana Tallinn 2009 [T.] 20
s. 140-154, il., pl.
2803. CAUNE Andris: Archäologische
Zeugnisse von Riga vor dem 13. Jahrhundert. Archaeol. Lituana 2008 [T.] 9 s. 75-83, il.
Streszcz. w jęz. lit.
2804. CAUNE Andris: Pētījumi Rīgas
arheologijā: rakstu izlase. - Rīga, 2007
Rec.: RUSSOW Erki, Vana Tallinn 2009 [T.] 20
s. 226-229
2805. CHRUSTALEV Denis G.: Severnye krestonoscy: Rus’ v borbe za sfery vlijanija i Vostočnoj Pribaltike XII-XIII vv. T. 1-2.
- Sankt-Peterburg: Evrazija, 2009. - 411, [1]
s.: il., mapy; 461 s.: il.
2806. CIGLIS Jānis: Die kulturelle Rolle
der Hügelgräberfelder mit Steinkreis in der
Genesis der Flachgräberfelder von Letgaller.
Archaeol. Lituana 2008 [T.] 9 s. 16-24, il.,
mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2807. The CLASH of cultures on the medieval Baltic frontier / ed. by Alan V. Murray.
- Farnham: Ashgate, 2009. - XX, 369 s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 341-355
Z treści: TAMM Marek: A new world into old words:
the Eastern Baltic region and the cultural of medieval
Europe s. 11-36. - EIHMANE Eva: The Baltic crusades:
a clash of two identities s. 37-52. - ŠNĒ Andris: The emergence of Livonia: the transformations of social and political structures in the rerritory of Latvia during the twelfth
and thirteenth centuries s. 53-72. - LINE Philip: Sweden’s
conquest of Finland: a clash of cultures? s. 73-101. FONNESBERG-SCHMIDT Iben: Pope Honorius III and
mission and crusades in the Baltic region s. 103-122. MAŽEIKA Rasa: Violent victims?: surprising aspects of
the just war theory in the Chronicle of Peter von Dusburg
s. 123-139. - VILLADS JENSEN Kurt: Sacralization of the
landscape: converting trees and measuring land in the
Danish crusades against the Wends s. 141-150. - SELCH
JENSEN Carsten: How to convert a landscape: Henry of
Livonia and the Chronicon Livoniae s. 151-168. - KALA
Tiina: Rural society and religious innovation: acceptance and rejection of catholicism among the native inhabitants of medieval Livonia s. 169-190. - MÄND Anu:
Saints’ cults in medieval Livonia s. 191-225. - NIELSEN
Torben K.: Sterile monsters?: Russians and the Orthodox
Church in the Chronicle of Henry of Livonia s. 227-252.
- SELART Anti: Orthodox Churches in medieval Livonia
s. 273-291. - MURRAY Alan V.: Music and cultural conflict in the christianization of Livonia, 1190-1290 s. 293306. - TURNBULL Stephen: Crossbows or catapults?: the
[907]
Inne kraje bałtyckie
211
identification of siege weaponry and techniques in the
Chronicle of Henry of Livonia s. 307-320. - KĻAVIŅŠ
Kaspars: The signifcance of the local Baltic peoples in the
defence of Livonia (late thirteenth-sixteenth centuries)
s. 321-340. - MURRAY Alan V.: The eastern Baltic lands
in the age of the crusades: a select bibliography of publications in English s. 341-356
2813. DONNERT Erich: Agrarfrage und
Aufklärung in Lettland und Estland: Livland,
Estland und Kurland im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. - Frankfurt/M., 2008
2808. CULTURE and material culture:
papers from the first theoretical seminar of the
Baltic archaeologists (BASE) held at the University of Tartu, Estonia, October 17th-19th,
2003 / ed. by Valter Lang. - Tartu: Univ. of
Tartu, 2005. - 181 s. - (Interarchaeologia; 1)
2814. DONNERT Erich: Die Universität
Dorpat-Juŕev 1802-1918: ein Beitrag zur Geschichte des Hochschulwesens in den Ostseeprovinzen des Russischen Reiches. - Frankfurt/M., 2007
Z treści: LANG Valter: Archaeological cultures and
ethnic history: some examples from the East-Baltic early
iron age s. 11-28. - MERKEVIČIUS Algimantas: Material
culture and the East-Baltic bronze age society s. 39-52.
- ŠNĒ Andris: Understanding power: on the study of late
prehistoric social and political structures in Latvia s. 5370. - VAITKEVIČIUS Vykintas: Interpreting the East
Lithuanian barrow culture s. 71-86. - JONUKS Tõnno:
Principles of Estonian prehistoric religion with special
emphasis to soul beliefs s. 87-95. - BANYTĖ-ROWELL
Rasa, BITNER-WRÓBLEWSKA Anna: From Aestii to
Esti: connections between the Western Lithuanian group
and the area of distribution of tarand-graves s. 105-120. BLIUJIENĖ Audronė: Pottery in Curonian cremation burials: some aspects of interaction across the Baltic Sea in
the late Viking age and early medieval period s. 147-165
2809. CZAJA Roman: Die Entwicklung
der ständischen Versammlungen in Livland,
Preussen und Polen im Spätmittelalter. Zs. f.
Ostmitteleur.- Forsch. 2009 Jg. 58 H. 3 s. 312328. Sum.
2810. DAROWSKI Roman: Filozofia
jezuitów na Litwie od XVI do XVIII wieku.
Rocz. Wydz. Filozof. Wyż. Szk. Filozof.- Pedagog. „Ignatianum” w Krakowie 2009 T. 15
s. 249-256. Sum.
2811. DAUGIRDAS Kęstutis: Andreas
Volanus [ok. 1531-1611] und die Reformation im Grossfürstentum Litauen. - Mainz/
Rhein: von Zabern, 2008. - VII, 324 s. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische
Geschichte, Mainz; Bd. 221)
2812. DONECKER Stefan: Livland und
seine Werwölfe: Ethnizität und Monstosität
an der europäischen Peripherie, 1550-1700.
Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd. 56 s. 83-98
Rec.: EWIG Alexander, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 321-327
Rec.: TAMUL Sirje, Forsch. z. Baltischen Gesch. 2009
Bd. 4 s. 331-334
2815. DRUNGILAS Jonas: Adaptacja
i integracja pierwszego pokolenia szlachty
polskiej osiedlającej się na Żmudzi (II połowa
XVI - początek XVII wieku). Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 255-277, wykr. Sum.
2816. DUBONIS Artūras: Naugardas
prieš Lietuvą: Saulės mūšio (1236) epizodo
liudijimas apie politinių santykių permainas tarp lietuvių ir jų šiaurės rytų kaimynų.
(Novgorod against Lithuania: the battle
of Saulė (1236) as an indicator of political
changes in relationships between Lithuanians
and their North-East neighbours). Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 1/2 s. 1-11. Sum.
2817. DUBONIS Artūras: Traidenis:
monarcho valdžios atkūrimas Lietuvoje
(1268-1282). [Trojden: odbudowa władzy
królewskiej na Litwie 1268-1282] / Lietuvos
Istorijos Institutas. - Vilnius, 2009. - 241, [1]
s.: il., faks., mapy. Bibliogr. s. 191-204. Sum.
Sod.
2818. DUNDULIENĖ Pranė: Pagonybė
Lietuvoje: materiškosios dievybės. [Pogaństwo na Litwie: bóstwa kobiece]. - Vilnius:
Mokslo ir Encikl. Leid. Inst., 2008. - 205, [1]
s.: il.
2819. DYBAŚ Bogusław: Szlachta piltyńska wobec wojny i Rzeczypospolitej w 1625
roku: przyczynek do dziejów „społeczeństwa
obywatelskiego”. Res Historica 2005 T. 20
s. 57-65, mapa
212
Inne kraje bałtyckie
2820. DYBAŚ Bogusław: Zwischen
Warschau und Dünaburg: die adligen Würdenträger in den livländischen Gebieten der
Polnisch-Litauischen Republik // In: Kultureller Austausch: Bilanz und Perspektiven
der Frühneuzeitforschung. - Köln, 2009. - S.
193-202
2821. DYGO Marian: Mission und
Kreuzzug in den Anfängen der Christianisierung Livlands // In: Kryžiaus karų epocha
Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje:
mokslinių straipsnių rinkinys. - Šiauliai,
2007. - S. 66-84
2822. FILJUŠKIN Aleksandr I.: Diskursy Narvskogo vzjatija // In: Gosudarstvo
i obščestvo v Rossii XV - načala XX veka:
sbornik statej pamjati Nikolaja Evgen’eviča
Nosova (1924-1985). - Sankt Peterburg, 2007.
- S. 159-172
2823. FILJUŠKIN Aleksandr I.: Izobraženie Livonskoj vojny v russkom letopisanii XVI-XVII vv. // In: Issledovanija po
istorii srednevekovoj Rusi: k 80-letiju Jurija
Georgeviča Alekseeva. - Moskva, 2006. - S.
347-368
2824. FILJUŠKIN Aleksandr I.: Velikij
Novgorod i Livonskaja vojna (1558-1583) //
In: Prošloje Novgoroda i Novgorodskoj zemli. - Velikij Novgorod, 2006. - S. 93-96
2825. FONNESBERG-SCHMIDT Iben:
Papieże i krucjaty bałtyckie 1147-1254. Warszawa: Bellona, 2009. - 263, [1] s.: mapy
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2666
[908]
Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo
(1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. - Vilnius, 2009. - S. 396-432:
il. Sum.
2828. GLEMŽA Liudas, CIVINSKAS
Remigijus: Kauno miesto gyventojai XVIII
a. pabaigoje: skaičių kalba // In: Lietuvos
Didžioji Kunigaikštystė XVIII amžiuje: miesto erdvė. - Kaunas, 2007. - S. 94-102
2829. GLÜCK Helmut, POLANSKA Ineta: Johann Ernst Glück (1654-1705): Pastor,
Philologe, Volksaufklärer im Baltikum und
in Russland. - Wiesbaden, 2005
Rec.: WILHELMI Anja, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd.
16 (dr. 2009) s. 439-442
2830. GRASIS Normunds: The Skaistkalnes Selgas double burial and the Corded
Ware/Rzucewo culture: a model of culture
and the development of burial practices. Liet.
Archeol. 2007 T. 31 s. 39-70, il., mapa, tab.
Streszcz. w jęz. lit.
2831. GRICIUVIENĖ Eglė: Kuršiai: genties kultūra laidosenos duomenimis: Baltų archeologijos paroda: katalogas = The Curonians: tribe culture according to the burial data:
Baltic archeological exhibition: catalogue.
- Vilnius: Liet. Nacional. Muz.; [Riga]: Latv.
Nacionāl. Vēst. Muz., 2009. - 460, [4] s.: il.,
mapy, tab. Bibliogr. s. 455-461
Tekst równol. w jęz. lit. i eng.
2832. GUDAVIČIUS Edvardas: Istorija Litvy. T. 1: S drevnejšich vremen do 1569
goda. - Moskva: Fond Im. I. D. Sytina, 2005.
- 679 s.: il., mapy
2826. GĄSSOWSKA Maja: Der Anteil
der Bürger aus den norddeutschen Städten an
den Pilgerreisen nach Riga im 13. Jahrhundert // In: Wallfahrten in der europäischen
Kultur: Tagungsband Příbram, 26. - 29. Mai
2004. - Frankfurt/M., 2006. - S. 147-166
2833. GUDAVIČIUS Edvardas: Šventojo
Brunono mikrohagiografijos klausimas. (Die
Mikrohagiographiefrage des Heiligen Bruno). Liet. Ist. Stud. 2009 T. 23 s. 19-34. Zsfg.
2827. GINIŪNIENĖ Asta: Bernardinų
įnašas į Kryžiaus kelio sklaidą XVIII a. vid.
- XIX a. vid. (Contribution of the Bernardines to the spread of the way of the cross
in the mid-18th - mid-19th century) // In:
2834. HARATYM Andrzej: Szadurski
Jan (zm. 1771), chorąży inflancki, regent kancelarii mniejszej litewskiej, sekretarz księstwa
inflanckiego // In: Pol. słownik biogr. T. 46.
- Warszawa, 2009. - S. 390-392
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo23.pdf
[909]
Inne kraje bałtyckie
2835. HUCKER Bernd-Ulrich: „Fürst aller Christen Livlands”: Bernhard II. und sein
Sohn Hermann zur Lippe // In: Lippe und
Livland: mittelalterliche Herrschaftsbildung
im Zeichen der Rose: Ergebnisse der Tagung
„Lippe und Livland”, Detmold und Lemgo. Bielefeld, 2008. - S. 169-184
2836. IVANOV Nikolai M.: Istorija Litovsko-russkogo gosudarstva v imenach i datach: (Deržava Gediminovičej) v dvuch knigach. Kn. 1. - Sankt-Peterburg: Kniga, 2003.
- 298 s.
2837. IVANOVS Aleksandrs: Arheogrāfija, avotu mācība un vēstures speciālās
zinātnes jaunāko laiku Latvijas vēstures
izpētē. (Archaeography, study of sources and
special historical sciences in the research of
the latest history of Latvia). Latv. Vēsture
2007 [nr] 2 s. 15-28, portr. Sum.
2838. JANUŠKEVIČ Andrej M.: Načalo
Livonskoj vojny 1558-1570 gg. i stolknovenie interesov Velikogo Knjažestva Litovskogo i Moskovskogo gosudarstva. Belorussija
i Ukraina 2005/2006 (dr. 2008) s. 5-40
2839. JANUŠKEVIČ Andrej M.: 15581570 metų Livonijos karas ir LDK visuotinių
Seimų veikla. [Wojna inflancka 1558-1570
a działalność sejmu walnego Wielkiego Księstwa Litewskiego]. Parlamento Stud. 2007 Nr.
7 s. 9-28
Wersja elektron. zob.: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr7/Nr7.htm
2840. JOVAIŠA Liudas: Castus, doctus,
diligens, devotus: tridentinio sielovadininko
formavimas(is) Žemaičių vyskupijoje. (Castus, doctus, diligens, devotus: the formation
of tridentine parish priest in the diocese Samogitia) // In: Tridento visuotinio Bažnyčios
susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos
kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. - Vilnius, 2009.
- S. 206-220. Sum.
2841. JOVAIŠA Liudas: Šv. Brunono
Kverfurtiečio kultas Lietuvoje: liturginis ir
hagiografinis aspektas. (The cult of St. Bruno
of Querfurt in Lithuania: the liturgical and
213
hagiographic aspect). Liet. Katalikų Mokslo
Akad. Metraštis 2009 T. 32 s. 195-207. Sum.
2842. JOVAIŠAS Albinas: Jie parašė
pirmąsias lietuviškas knygas. [Oni napisali
pierwsze książki litewskie]. - Vilnius: Liet.
Literatūros ir Tautosakos Inst., 2009. - 248 s.:
il. Bibliogr. s. 225-231
2843. JURGINIS Juozas: Gedimino
palikuonė - Švedijos karalienė: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžio studija. - Vilnius: Briedis, 2009. - 111 s.: il.
2844. JURKIEWICZ
Jan:
Albertas
Vijūkas-Kolejavičius [1609-1677]: heruliškos lietuvių kilmės teorijos pradininkas.
(Wojciech Wijuk-Kojałowicz as the initiator of the theory of Herulic origin of Lithuanians). Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 3/4 s. 105115. Sum.
2845. JURKIEWICZ Jan: Religijność
ludu żmudzkiego w świetle Zapisków domowych biskupa Macieja Wołonczewskiego
[1801-1875] // In: Litwini: historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 28-29 czerwca
2008. - Szreniawa, 2009. - S. 88-100
2846. KALA Tiina: Põhja-Eesti kirikuelu
arengujooni 13.-14. sajandil: millisesse vaimulikku keskkonda tekkis Pirita klooster?
[Rozwój funkcji kościelnych w północnej
Estonii w XIII i XIV wieku]. Kunstiteaduslikke Uurimusi 2007 Vol. 16 no. 4 s. 41-59.
Sum.
W Tallinnie
2847. KAMUNTAVIČIENĖ Vaida: Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje. (Rapports between the Catholic
Church and the state in the Grand Duchy of
Lithuania in the 2nd half of the 17th century). - Kaunas: Vytauto Didžiojo Univ., 2008.
- 178 s. Bibliogr. s. 117-130. Sum.
Rec.: PRAŠMANTAITĖ Aldona, Lituanistica 2009 T.
55 Nr. 3/4 s. 191-194
2848. KAMUNTAVIČIUS Rūstis: Status
polityczny Litwy w Rzeczypospolitej Obojga
214
Inne kraje bałtyckie
[910]
Narodów: interpretacje francuskie i włoskie
w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 279-305. Sum.
2856. KOSMAN Marceli: Kult maryjny
na Litwie i jego implikacje w Koronie. Stud.
Claromontana 2005 [T.] 23 s. 89-102
2849. KARPAVIČIENĖ Jolanta: Das
sächsisch-magdeburgische Recht in den
Kleinstädten Litauens // In: Grundlagen für
ein neues Europa: das Magdeburger und
Lübecker Recht in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit. - Köln, 2009. - S. 83-116
2857. KOSMAN Marceli: Początki i rozwój chrystianizacji Litwy. Cz. 1. Nasza Przeszłość 2009 [T.] 112 s. 5-53. Rés.
2850. KIAUPA Zigmuntas: Apie XVXVIII a. Kauno miestiečių bendruomenės
kultūrinį pajėgumą. (Cultural potential of
Kaunas citizens’ community in 15th-18th
centuries). Kauno Ist. Metraštis 2009 T. 10
s. 7-22. Sum.
2851. KIAUPIENĖ Jūratė: The Grand
Duchy of Lithuania: social and political origins of the modern Lithuania // In: L’héritage
de la Res Publica des Deux Nations: actes du
colloque tenu à la Bibliotèhque Polonaise de
Paris 7-9 octobre 2004. - Lublin, 2009. - S.
49-57
2852. KIAUPIENĖ Jūratė, PETRAUSKAS Rimvydas: Nauji horizontai: dinastija, visuomenė, valstybė: Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė 1386-1529 m. [Nowe horyzonty: dynastia, społeczeństwo, państwo:
Wielkie Księstwo Litewskie w latach 13861529]. - Vilnius: Baltos Lankos, 2009. - 551,
[1] s.: il., faks., mapy. Bibliogr. s. 505-530
2853. KIUDSOO Mauri, KALLIS Irita:
Metallurgic complex in Tõdva village, Harjumaa. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2007 (dr.
2008) s. 175-182
2854. KLÖKER Martin: Literarisches
Leben in Reval in der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts (1600-1657): Institutionen der
Gelehrsamkeit und Dichten bei Gelegenheit.
Tl. 1-2. - Tübingen, 2005
Rec.: VIIDING Kristi, Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd.
16 (dr. 2009) s. 489-494
2855. KOMOROWSKI Jarosław: Dagda
w Inflantach. Spotk. z Zabyt. 2009 [R.] 33 nr
6 s. 18-19, il.
2858. KOSMAN Marceli: Polen und Litauen vom 16. bis 20. Jahrhundert // In: Die
Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit: Integration und Herrschaft: liber memorialis
Jan Pirożyński. - Kraków, 2009. - S. 109-119.
Streszcz.
2859. KREEM Juhan, MARKUS Kersti:
Kes asutas Pirita kloostri. [Kto założył klasztor Pirita]. Kunstiteaduslikke Uurimusi 2007
Vol. 16 no. 4 s. 60-74. Sum.
W Tallinnie
2860. KREGŽDYS Rolandas: Sūduvių
knygelė: vakarų baltų religijos ir kultūros
šaltinis. D. 1: Formalioji analizė. („The Yatvigian book” a source of religious practises
and beliefs of the Western Balts. P. 1: Formal analysis). Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 3/4
s. 174-187, il.
2861. KULAKOV Vladimir [I.]: The
weapon of horizon Sösdala-Untersiebenbrunn in Amberland. Archaeol. Lituana 2008
[T.] 9 s. 25-40, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2862. KÜNG Enn: Narva kesk- ja varauusaegne linnaõigus ja seda mõjutanud tegurid. Narva Muuseumi Toimetised 2005 T.
5 s. 51-63
Dot. prawa miejskiego Narwy w średniowieczu
i okresie nowożytnym
2863. LAIDRE Margus: Dorpat 15581708: linn väe ja vaenu vahel. [Dorpat 15581708: miasto między siłą a wrogością]. - Tallin: Argo, 2008. - 704 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 676-694. Sum.
Rec.: PIIRIMÄE Pärtel, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 305-309
2864. LANG Valter: Baltimaade pronksija rauaaeg. [Kraje bałtyckie w epoce brązu i żelaza]. - Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007.
- 309 s.: il., mapy, pl. Bibliogr. s. 285-296
[911]
Inne kraje bałtyckie
2865. LAUL Silvia, VALK Heiki: Siksälä: a community at the frontiers: iron age
and medieval / University of Tartu. Institut
of History and Archaeology. - Tallinn, 2007.
- 237 s.: il. - ( CCC Papers; 10)
2866. LEITSCH Walter: Sigismund III.
von Polen und Jan Zamoyski: die Rolle Estlands in der Rivalität zwischen König und
Hetman. - Wien, 2006
215
2872. LIVONIJAS piļu attēli no marķīza
Pauluči [1779-1849] albuma = Abbildungen
der livländischen Burgen im Album des Marquis Paulucci / izdosanai sagatavojusi, tulkojusi un koment Ieva Ose. - Rīga: Latv. Vēst.
Inst. Apgāds, 2008. - 319 s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. łot. i niem.
Rec.: FABER Martin, Nordost-Arch. N.F. 2008 Bd. 17
(dr. 2009) s. 368-371
2873. ŁOWKIS Sławomir: Monety litewskie w mennictwie Rzeczypospolitej. Cz. 1-2.
Gdań. Zesz. Numizm. 2009 nr 78 s. 13-16; nr
79 s. 7-10
2867. LIETUVOS katalikų dvasininkai
XIV - XVI a. (The Lithuanian catholic clergy
(14th - 16th c.)) / [aut.] Vytautas Ališauskas
[et al.]. - Vilnius: Aidai, 2009. - 456, [4] s. (Bažnyčios Istorijos Studijos; T. 2). Sum.
2874. MÄGI Marika, NURK Ragnar: An
archaeological complex of river harbour and
16th-17th century buildings at Pällamõis on
the southern coast of Saaremaa. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2007 (dr. 2008) s. 91-108
Rec.: TĘGOWSKI Jan, Biul. Hist. Pogranicza 2009 nr
10 s. 107-111
2868. LIETUVOS vidaus reikalų istorija / [aut.] Arvydas Anušauskas [et al.]. - Vilnius: Viln. Dailes Akad. L-kla, 2008. - 405 s.:
il. Sum.
Dot. systemu bezpieczeństwa wewnętrznego na Litwie od średniowiecza do czasów współczesnych
2869. LITAUEN und Ruthenien: Studien
zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. v. Stefan
Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr.
- Wiesbaden, 2007
Rec.: JANECZEK Andrzej, Kwart. Hist. 2009 R. 116
nr 3 s. 155-161. - WISNER Henryk, Acta Pol. Hist. 2009
[Vol.] 99 s. 169-171
2870. Die LITAUISCHE Wolfenbütteler Postille von 1573 / hrsg. v. Jolanta
Gelumbeckaitė. - Wiesbaden: Harrassowitz
Bd. 1: Faksimile, kritische Edition und
textkritischer Apparat. - 2008. - [1201] s.
Bd. 2: Einleitung, Kommentar und Register. - 2008. - LXXX, 408 s. Bibliogr. s. 381408
Rec.: KAUNAS Domas: Rankraštinė lietuviška knyga
Wolfenbüttelio postilė, Knygotyra 2009 T. 53 s. 223-243
2871. LITWINOWICZ Małgorzata: Litewskie „starożytności” według Kraszewskiego. Pam. Literacki 2003 R. 94 z. 2 s. 7-27
Wpływ J.I. Kraszewskiego na litewską świadomość
narodową
2875. MANTEUFFEL Gustaw: Zarysy
z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako
i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej / wst., red. i oprac. Krzysztof
Zajas. - Kraków, 2007
Rec.: PALUSZYŃSKI Tomasz, Prz. Zach. 2009 R. 65
nr 3 s. 280-286
2876. MARTINAITIENĖ Gražina Marija: Lietuvos katalikų bažnyčių paramentai
iki ir po Tridento. (Pre-Tridentine and posttridentine paraments in Lithuanian catholic
Churches) // In: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir
sklaida Vidurio Europos rytuose. - Vilnius,
2009. - S. 256-278: il. Sum.
2877. MAŽEIKA Rasa: Violent victims?:
surprising aspects of the just war theory in
the Chronicle of Peter von Dusburg // In: The
clash of cultures on the medieval Baltic frontier. - Farnham, 2009. - S. 123-137
2878. MESENHÖLLER Mathias: Entwicklungspotentiale und -grenzen des
Adelsparlamentarismus am Beispiel des polnischen Lehnsherzogtums/russischen Gouvernements Kurland // In: Aufbrüche in die
Moderne: Frühparlamentarismus zwischen
altständischer Ordnung und monarchischem
216
Inne kraje bałtyckie
Konstitutionalismus 1750-1850. - Köln, 2005.
- S. 317-332
2879. MESENHÖLLER Mathias: Ständische Modernisierung: der kurländische
Ritterschaftsadel 1760-1830. - Berlin: Akad.Verl., 2009. - 613, [4] s.: mapy, tab., wykr.
- (Elitenwandel in der Moderne; Bd. 9). Bibliogr. s. 559-601
Rec.: BÖMELBURG Hans-Jürgen, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2009 Jg. 58 H. 3 s. 396-398
2880. MESENHÖLLER Mathias: Zivilgesellschaft und Ständegesellschaft: Überlegungen am Beispiel Kurlands im 19. Jahrhundert // In: Die Praxis der Zivilgesellschaft:
Akteure, Handeln und Strukturen im internationalen Vergleich. - Frankfurt/M., 2003.
- S. 131-160
2881. MINDAUGAS Karalius / sud.
Vytautas Ališauskas. - Vilnius: Aidai, 2008.
- 102 s.
2882. MUIŽNIEKS Vitolds: Die Brandgräber des 14., 15. Jh. in Kurland. Archaeol.
Lituana 2008 [T.] 9 s. 84-108, il., mapa.
Streszcz. w jęz. lit.
2883. NAGIELSKI Mirosław: Liela krona zemlu hetmana Jana Zamojska Vidzemes
karagajiens 1601.-1602. [Jan Zamoyski jako
dowódca w kampanii inflanckiej 1601-1602].
Latv. Kara Muzeja Gadagrāmata 2006 [T.] 7
s. 212-227
2884. NANCHEN Marie: German influences and native survivals in northern
Courland between the 13th and 17th centuries: some artefacts from burial grounds as an
example // In: Mittelalterliche Eliten und
Kulturtransfer östlich der Elbe: interdisziplinäre Beiträge zu Archäologie und Geschichte
im mittelalterlichen Ostmitteleuropa. - Göttingen, 2009. - S. 193-204: il.
2885. NAWROT Dariusz: Litwa i Napoleon w 1812 roku. - Katowice, 2008
Rec.: ANUSIK Zbigniew, Prz. Hist. 2009 T. 100 z. 4
s. 849-857
[912]
2886. NAWROT Dariusz: Między rosyjskim a francuskim systemem rządów: Litwini w 1812 r. // In: Staropolski ogląd świata:
Rzeczpospolita między okcydentalizmem
a orientalizacją. T. 1: Przestrzeń kontaktów.
- Toruń, 2009. - S. 350-373
2887. NEITMANN Klaus: Die Auswahl
von Residenzorten: methodische Bemerkungen zur spätmittelalterlichen geistlichen
Residenzbildung // In: Spätmittelalterliche
Residenzbildung in geistlichen Territorien
Mittel- und Nordostdeutschlands. - Berlin,
2009. - S. 41-88
Dot. rezydencji biskupich na Łotwie
2888. NIENDORF Mathias: Das Grossfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795).
- Wiesbaden, 2006
Rec.: DUBAS-URWANOWICZ Ewa, Zap. Hist. 2009
T. 74 z. 2 s. 122-126. - FRIEDL Robert, Prz. Hist. 2009 T.
100 z. 2 s. 345-349. - LICHY Kolja, Zs. f. Hist. Forsch. 2009
Bd. 36 H. 1 s. 160-162
2889. OSE Ieva: Änliche Verzierungsmotive der Ofenkeramik in Lettland und Litauen im 17. Jahrhundert. Archaeol. Lituana
2008 [T.] 9 s. 141-149, il. Streszcz. w jęz. lit.
2890. PAKNYS Mindaugas: Šv. Brunono
Kverfurtiečio freskos Pažaislio kamaldulių
vienuolyne. (The frescoes of St. Bruno of
Querfurt in the Camaldulian monastery in
Pažaislis). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2009 T. 32 s. 173-193, il. Sum.
2891. PIETKIEWICZ Krzysztof: Sporne
początki Litwy // In: Litwini: historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 28-29 czerwca
2008. - Szreniawa, 2009. - S. 111-122
2892. PIIRIMÄE
Pärtel:
Liivimaa
maapäev Wolter von Plettenbergi ajal (14941535). (The Livonian Diet during the reign of
Wolter von Plettenberg (1494-1535)). Ajalooline Ajakiri 2008 [nr] 1/2 s. 45-89. Sum.
2893. PLATH Ulrike: Nicht Neues im
wilden Osten?: die baltischen Provinzen
Russlands im Blick deutscher Reisender und
Migranten um 1800 // In: Die Welt erfahren:
[913]
Inne kraje bałtyckie
Reisen als kulturelle Begegnung von 1780 bis
heute. - Frankfurt/M., 2004. - S. 43-69
2894. PRYMAK[-LEWTAK] Agnieszka:
„Mam serce litewskie...”: Litwa Kraszewskiego: rekonesans // In: Obraz kultury polskiej
w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.
- Lublin, 2004. - S. 149-161
2895. RADIŅŠ Arnis: Daugmale. Archaeol. Lituana 2008 [T.] 9 s. 57-65, il.
Streszcz. w jęz. lit.
2896. RAJAMAA Ruth: Pirita kloostri
asutamine ja üleshitamine 1407-1436 Rootsi
allikate valguses. [Ustanowienie i budowa
klasztoru Pirita 1407-1436 w świetle szwedzkich źródeł]. Kunstiteaduslikke Uurimusi
2007 Vol. 16 no. 4 s. 75-92. Sum.
W Tallinnie
2897. ROIKO-JOKELA Heikki: From an
independent nation to a suppressed minority: Estonians, Ostland, and the viewpoint of
the Finnish authorities // In: Shaping ethnic
identities: ethnic minorities in northern and
East central European states and communities, c. 1450-2000. - Helsinki, 2007. - S. 308327
2898. ROLSKA-BORUCH Irena: Kościół
i mauzoleum Paców w Pożajściu w świetle
nieznanych archiwaliów (1675-1709). Barok
2008 [R.] 15 [nr] 1 s. 140-148, il. Sum.
2899. ROWELL Stephen C.: Ginčai ir jų
sprendimas XV amžiaus Lietuvoje: apgautų
pirklių bei nusikaltusių kunigų pavyzdžiai.
(Conflict resolution in fifteenth-century
Lithuania as exemplified by injured merchants and felonous clerks). Liet. Ist. Stud.
2007 T. 20 s. 9-20. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo20.pdf
2900. RUSSOW Erki, PÄRN Anton: Archäologische Untersuchungen in Haapsalu:
Bischofsburg, Marktplatz und Vorstadt. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2007 (dr. 2008)
s. 127-138
217
2901. RUUTU Antti: Liivinmaan reformaation kuvainraastot. [Obrazoburstwo reformacji w Inflantach]. - Helsinki: Suomen
Kirkkohistoriallinen Seura, 2004. - (Suomen
Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja; 94).
Zsfg.
Dok. elektron.: http://elektra.helsinki.fi/se/s/03560767/94/liivinma.pdf
2902. RZOŃCA Jan: Hetmani litewscy
jako politycy na przełomie XVI i XVII wieku
// In: Na obrzeżach polityki. Cz. 7. - Poznań,
2009. - S. 151-162
2903. ŠAPRAN Aleksandr A.: Livonskaja vojna 1558-1583. - Ekaterinburg: Sokrat,
2009. - 526 s.: il., mapy
2904. SAVIŠČEVAS Eugenijus: Apie
bajorų gyvenimą, aistras ir mirties bausmę
XVI a. Žemaitijoje. (On the life of nobility,
passions and capital punishment in 16th c.
Žemaitija). Ist. Šaltinių Tyrimai 2009 [T.] 2
s. 179-208. Sum.
2905. SAVIŠČEVAS Eugenijus: Žemaitija
ir Lietuva XIII-XVIII amžiuje: regioninės
(provincinės) savivaldos spindesys ir skurdas. (Samogitia and Lithuania in 13-18th
centuries: the splendour and the poverty of
regional (provincial) self-governing). Liet.
Ist. Stud. 2009 T. 23 s. 94-110. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo23.pdf
2906. ŠČAVINSKAS Marius: The issue
of the development of the Christian missions
from the viewpoint of Christianization of
the Baltic nations in the end of the 10th the
beginning of the 13th centuries / Klaipėdos
Universitas. Lietuvos Istorijos Institutas. Klaipėda, 2009. - 30 s.: tab. Streszcz. w jęz.
lit.
Tezy pracy doktorskiej
2907. SCHLÜTER Jan-Christian: „en
este aff ösel” in Visby: Ösel and Estland in
the Gotlandic account books of Ivar Axelsson Tott 1485-87 and Sören Norby 1524-25.
Ajalooline Ajakiri 2008 [nr] 1/2 s. 29-45
218
Inne kraje bałtyckie
2908. SELART Anti: Livland und die
Rus’ im 13. Jahrhundert. - Köln, 2007
Rec.: FRÖTSCHNER Reinhard, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4 s. 297-305
2909. SELART Anti: Schismatiker, Vereinigung und das Geld: Livland und die Union
von Florenz (1439). Zs. f. Hist. Forsch. 2009
Bd. 36 H. 1 s. 1-31. Sum.
2910. SIERŻĘGA Paweł: Litwa w sarmackiej myśli historycznej doby oświecenia.
Rocz. Lubuski 2009 T. 35 cz. 1 s. 51-67. Sum.
2911. ŠIMĖNAS Valdemaras: Adolfo
Tautavičiaus [1925-2006] indėlis į baltų genčių
etninės istorijos tyrimus. (Beitrag von Adolfas
Tautavičius zu den Untersuchungen der ethnischen Geschichte der Baltenstämme). Archaeol. Lituana 2008 [T.] 9 s. 9-15. Zsfg.
2912. ŠIMĖNAS Valdemaras: Etnokultūriniai procesai: Vakarų Lietuvoje pirmojo
mūsų eros tūkstantmečio viduryje. [Pocesy
etniczne: Zachodnia Litwa w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery] / Vilniaus Universitetas. - Vilnius, 2006. - 138, [2] s.: il. Bibliogr. s. 125-138
2913. SKURVYDAITĖ Loreta: Kelios
pastabos apie sosto vaizdavimą XIV amžiaus
pabaigos - XV amžiaus vidurio Lietuvos
valdovų sfragistikoje. (Several remarks on the
throne based on the sphragistics evidences of
Lithuanian rulers from the end of the XIV
to the middle of the XV centuries). Liet. Ist.
Stud. 2009 T. 23 s. 85-93. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo23.pdf
2914. SLIESORIŪNAS Gintautas: Czy
tak zwane postanowienie wileńskie mogło
zostać uchwalone w 1701 roku? Zap. Hist.
2009 T. 74 z. 2 s. 7-30. Zsfg. Sum.
[914]
2916. STRAUBE Gvido, LAUR Mati:
Der Hallische Pietismus und die Herrnhuter
Brüdergemeine in Liv- und Estland im 18.
Jahrhundert. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 97-114. Sum.
2917. STUNDYTĖ Irma: Žeimių parapijos archyvas. (The archive of the Žeimiai
parish). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis
2009 T. 32 s. 211-232, tab. Sum.
2918. SURDOKAITĖ Gabija: Rūpintojėlio vaizdinys ir atvaizdas XVI-XX a.
i pusės Lietuvoje. (Idea and image of Christ
in distress in Lithuania from the 16th century
to the first half of the 20th century) / Vilniaus
Dailės Akademija. Kultūros, Filosofijos ir
Meno Institutas. - Vilnius, 2009. - 58 s.
Streszcz. pracy doktorskiej
2919. SVETIKAS Eugenijus: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija
XIV a. pab. - XV a.: archeologiniai radiniai su
krikščioniškais simboliais. T. 1-2. (The Christianisation of the Grand Duchy of Lithuania
in the late 14th - 15th century: archaeological finds with christian symbols). - Vilnius:
Diemedžio l-kla, 2009. - 659, [1] s.: il., mapy;
255, [1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 607-630. Sum.
s. 637-659
2920. TARKIAINEN Kari: Christian Agricola [1550-1586] und die schwedische Kirchenpolitik in Estland 1583-1586. Forsch. zur
Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4 s. 58-77. Sum.
2921. TERING Arvo: Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798.
(Estländer, Livländer und Kurländer an europäischen Universitäten 1561-1798). - Tallinn:
Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 2008. - 831, XX
s.: il., faks., mapy. - (Scripta Archivi Historici
Estoniae). Bibliogr. s. 693-747. Zsfg.
Dot. wojny domowej na Litwie na przełomie XVII/
XVIII w.
Rec.: HELK Vello, Forsch. z. Baltischen Gesch. 2009
Bd. 4 s. 310-315
2915. STANISZEWSKI Paweł: Diecezja inflancka w 1758 roku w świetle relacji
biskupa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego [1713-1784]. Stud. Lovicensia 2007 nr 9
s. 279-292. Zsfg.
2922. TĘGOWSKI Jan: Stosunek Zbigniewa Oleśnickiego do unii Polski z Litwą //
In: Zbigniew Oleśnicki: książę kościoła i mąż
stanu: materiały z konferencji [...]. - Kraków,
2006. - S. 73-84
[915]
Inne kraje bałtyckie
2923. TIISEL Kaja: Tähelepanekuid
tallinlaste ja Tallinna ümbruskonna talupoegade eluolust 18.-19. sajandi vahetusel. (Bemerkungen zur Lebensweise der städtischen
Einwohner sowie der Bauern aus der Umgebung von Tallinn am Ende des 18. und zu
Beginn des 19. Jahrhunderts). Vana Tallinn
2009 [T.] 20 s. 106-137. Zsfg.
2924. TRAJDOS Tadeusz M.: Z dziejów
opactwa benedyktynów w Starych Trokach
(XV - połowa XVII w.). Prz. Hist. 2009 T. 100
z. 2 s. 253-286. Sum.
2925. TVAURI Andres: Archaeological
investigations in Tartu, Ülikooli street. Arheoloogilised Välitööd Eestis 2007 (dr. 2008)
s. 139-152
2926. URZĘDNICY Wielkiego Księstwa
Litewskiego: spisy. T. 2: Województwo trockie XIV-XVIII wiek / red. Andrzej Rachuba;
oprac. Henryk Lulewicz [et al.]; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa:
Wydaw. DiG, 2009. - 687 s.
T. zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2428
2927. VAICEKAUSKAS Mikas: Lietuviškos katalikiškos XVI-XVIII amžiaus
giesmės: monografija. (Lithuanian catholic
chants of 16-18 th centuries). - Vilnius: Liet.
Literatūros ir Tautosakos Inst., 2005. - 261,
[2]: faks. - (Senosios Literatūros Studijos).
Bibliogr. s. 235-247. Sum.
2928. VASILIŪNIENĖ Dalia: Žemaičių
Kalvarija katalikiškosios reformos kontekste.
(The Calvary of Samogitia in the context of
the catholic reform) // In: Tridento visuotinio
Bažnyčios susirinkimo (1545-1563) įtaka
Lietuvos kultūrai: susirinkimo idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose. - Vilnius, 2009. - S. 66-89: il. Sum.
2929. VASILIŪNIENĖ Dalia: Žemaičių
Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailė
XVII-XIX a. [Kalwaria Żmudzka: historia
i sztuka centrum pielgrzymkowego XVIIXIX w.]. - Vilnius: Aidai, 2009. - 244, [2]
s. Bibliogr. s. 229-244
219
2930. VAŠKEVIČIŪTĖ Ilona, CHOLODINSKIENĖ Adelė: Pavirvytės kapinynas
(X-XII amžiai). (Pavirvytė cemetery (10th13th centuries)) / Lietuvos Istorijos Institutas; Mažeikių Muziejus. - Vilnius: Diemedžio
L-kla, 2008. - 199, [1] s.: il., mapa, tab. Bibliogr. s. 159-162. Sum.
2931. VĖLIUS Gintautas: Kernavės miesto bendruomenė XIII-XIV amžiuje. [Społeczność Kiernowa w XIII-XIV w.]. - Vilnius:
Viln. Univ. L-kla, 2005. - 111, [1] s.: il., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 93-96
2932. VOLOGDINA Tatjana: Litewska
wieś XVIII wieku według Kristijonasa Donelaitisa [1714-1780] // In: Litwini: historia
i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 28-29
czerwca 2008. - Szreniawa, 2009. - S. 74-80
2933. WAGNER Marek: Bitwa pod Kircholmem 27 września 1605 r. w świetle europejskich gazet ulotnych z początku XVII
wieku // In: Z historii Polski i Podlasia: księga
jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej. - Warszawa, 2008. - S. 45-52
2934. WINTER Hans-Gerd: J.M.R.
Lenz: Empfindsame Gemeinschaften und
ihre gewaltsame Störung: Stilisierte Sozialerfahrungen des Autors in Livland und ihre
Auswirkungen auf sein Schreibkonzept // In:
Bilder des Ostens in der deutschen Literatur.
- Würzburg, 2009. - S. 39-63
2935. ZAJAS Krzysztof: Nieobecna kultura: przypadek Inflant Polskich. - Kraków,
2008
Rec.: BUJNICKI Tadeusz, Regiony i Pogranicza 2009
nr 2 s. 253-261
2936. ŽALNIERIUS Algirdas: Kauno piliavietė XIV a. antroje pusėje - XV a.
pradžioje. [Zamek w Kownie w drugiej połowie XIV w. - początek XV w.]. Kauno Ist.
Metraštis 2004 T. 5 s. 205-227
2937. ŽALNIERIUS Algirdas: Zespół
woskobojni z Kowna z 1. połowy XVI wieku
// In: Wytwórczość w Polsce średniowiecznej
220
Inne kraje bałtyckie
i nowożytnej. - Toruń, 2009. - S. 169-183, [6]
s. tabl., [1] k. tabl.: il., tab. Sum.
2938. ZEMĪTIS Guntis: The „Divine Trial” in 12th century Turaida in historical context. Archaeol. Baltica 2009 [T.] 11 s. 270-274,
il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2939. ZIEMLEWSKA Anna: Rola wykształcenia w Rydze pod koniec XVI i początkach XVII wieku // In: Město a intelektuálové: od středoveku do roku 1848: sborník
statí [...]. - Praha, 2008. - S. 717-725. Zsfg.
3. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 311, 350, 351, 514, 523, 604, 720, 759, 765,
1078, 1084, 1085, 1400, 1402, 1657–1659, 1782, 1980,
2000, 2010, 2018, 2070, 2077, 2153, 2163, 2623, 2625,
2636, 2637, 2712, 2714–2716, 2724, 2728, 2735, 2737,
2742, 2757, 2776, 2783, 2814, 2827, 2858, 2871, 2878,
2894, 2918, 2929, 3416, 3491
2940. CHLEWIŃSKI Zdzisław: Groza
i prześladowanie Polaków i Żydów na Wileńszczyźnie: wspomnienia i refleksje z czasów
dwóch okupacji. - Płock: Samizdat Zofii Łoś,
2009. - 183, [1] s.: il., mapy, pl., tab. Bibliogr.
s. 172-174
2941. EESTI!: sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa vabalt ja iseseisvalt oma
saatust määrata ja juhtida võid: eesti riikluse
alusdokumendid 1917-1920. [Estonio!: stoisz
na progu pełnej nadziei przyszłości, w której
zdecydujesz dobrowolnie i niezależnie o swoim przeznaczeniu i możesz nim pokierować:
podstawowe dokumenty estońskiej państwowości 1917-1920] / koost. Ago Pajur. - Tartu:
Rahvusarhiiv, 2008. - 292 s.: il.
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. z. Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 342-344
2942. ENGEL Carl: Inspekcja muzeów
litewskich przeprowadzona przez Carla Engela [1895-1947] w latach 1941-1942 / [wyd.]
Mirosław J. Hoffmann. Echa Przeszłości 2009
[T.] 10 s. 395-405
2943. EXPERIENCING totalitarianism:
the invasion and occupation of Latvia by the
USSR and Nazi Germany 1939-1991: a docu-
[916]
mentary history / ed. by Andrejs Plakans.
- Bloomington: AuthorHouse, 2007. - XVI,
386 s.: il. Bibliogr. s. 376-386
2944. JUODZEVIČIUS Balys: Sukruvinta tėviškės žemė. Laisvės Kovų Arch. 2008 Nr.
40 s. 5-28
Dot. wspomnień o partyzantce antysowieckiej na
Litwie
2945. LIETUVA vokiečių okupacijoje
Pirmojo pasaulinio karo metais 1915-1918:
Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė:
dokumentų rinkinys. (Lithuania under German occupation during world war I 19151918: genesis of an independent state: (collection of documents)) / sud. Edmundas
Gimžauskas; Lietuvos Istorijos Institutas. Vilnius, 2006. - 595, [1] s., [2] k. tabl. [w tym
skł.].: il., mapy. - (Lietuvos Užsienio Politikos
Dokumentai). Zsfg. Sum.
2946. LIETUVOS kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje 1940-1990: dokumentų
rinkinys. (Lithuanian culture confined within
Soviet ideology (1940-1990)) / sud. Juozapas
Romualdas Bagušauskas, Arūnas Streikus.
- Vilnius: Liet. Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras, 2005. - 485, [2]
s. Sum.
2947. LIETUVOS Respublikos užsienio politika: dokumentai, 1939-1940. T. 1-2:
1939-1940. [Polityka zagraniczna Republiki Litewskiej: dokumenty 1939-1940] / sud.
Tomas Remeikis; Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija [et al.]. - Vilnius:
Viln. Univ. L-kla, 2009. - 688, [1] s.: faks.;
316, [1] s.: faks.
2948. PRIBALTIKA: pod znakom svastiki (1941-1945): sbornik dokumentov / sost.
V[iktor] K. Bylinin [et al.]; Ob’edinennaja
Redakcija MVD Rossii; Associacija „Voennaja Kniga” - „Kučkovo Pole”. - Moskva, 2009.
- 463, [1] s.
2949. ROMER Stefania: Wspomnienia. Wilno: Scripta Manent, 2008. - 364, [4] s.: il.
Wspomnienie dot. życia polskiego ziemiaństwa na
Litwie Kowieńskiej
[917]
Inne kraje bałtyckie
2950. RYBELIS Antanas: Vargo ir kančių
keliais. Laisvės Kovų Arch. 2008 Nr. 40 s. 5590, il., portr.
Dot. wspomnień z okresu okupacji i powojennego
na Litwie
2951. SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny: sbornik dokumentov. T. 1: SSSR
i Litovskaja Respublika (mart 1939 - avgust
1940 gg.) / sost. Algimantas Kasparavičius,
Česlovas Laurinavičius, Natal’ja S. Lebedeva.
- Vilnius, 2006
Rec.: ANUŠAUSKAS Arvydas, Liet. Ist. Stud. 2007
T. 20 s. 100-103
—————
2952. ABROMAITIS Audrius: Stosunki
polsko-litewskie w opinii społecznej na Litwie w latach 1920-1923. Gdań. Stud. Prawn.
2008 T. 20 (dr. 2009) s. 11-20
2953. ALBRECHT Dietmar: „Sõja laul”:
Estlands Lied vom Krieg // In: In gebrochener Synthese: Beiträge zur Literatur, Kultur
und Sprache. Bd. 1. - Słupsk, 2009. - S. 105112
2954. ALTOA Kaur: Zamki Narvy
i Nejšlota (Syrenska): pograničnye ukreplenija Livonskogo ordena na Narve // In: Krepost’ Ivangorod: novye otkrytija. - Sankt-Peterburg, 1997. - S. 224-235
2955. AMBRULEVIČIŪTĖ Aelita: Vidaus prekybos tinklo raida lietuviškose gubernijose 1861-1914 metais: išvežiojamoji
ir išnešiojamoji prekyba. (Inside trade system development in Lithuanian province in
1861-1914). Liet. Ist. Stud. 2009 T. 24 s. 50-62.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo24.pdf
2956. ANDREEVA Natal’ja S.: Pribaltijskie nemcy i rossijskaja pravitel’stvennaja
politika v načale XX veka. - Sankt-Peterburg:
Mir’, 2008. - 309, [3] s.: il. Bibliogr. s. 281-302.
Sum.
Rec.: KIVERIK Indrek, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 334-341
221
2957. ANDRUPS Jānis: Literatura łotewska w zmieniającym się świecie. Arch. Emigracji 2009 z. 1 s. 24-28
Przedr. z: Arena 1961 nr 4 s. 7-14
2958. ANGREEVA N.S.: „Ostzejskij vopros” v reformatorskich planach pravitel’stva
(1900 - fevral’ 1917 goda). Istoričeskie Zapiski
2009 [Vyp.] 12 s. 203-217
2959. APANAVIČIUS Romualdas: Polish influence towards the Lithuanian traditions of playing the ethnic musical instruments. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 13-38,
il., mapy. Streszcz.
2960. The BALTIC states: Estonia, Latvia
and Lithuania / [aut.] David J. Smith [et al.]. London: Routledge, 2002. - 696 s.: il. - (Postcommunist States and Nations)
2961. BARANOWSKA Grażyna: Konflikty narodowościowe w Estonii // In: Konflikty na obszarze byłego ZSRR. - Poznań,
2009. - S. 9-16
2962. BARKOWSKA Krystyna: Jānis
Rainis [1865-1929]: pisarz łotewski i europejski. - Kraków: Collegium Columbinum,
2009. - 214 s. - (Biblioteka Tradycji; nr 84)
2963. BLOZNELIS Mindaugas: Lietuvių
frontas vokiečių okupacijos metais. [Front litewski w latach okupacji niemieckiej]. - Kaunas: „I laisvę” fondo Liet. filialas, 2008. - 419,
[2] s.: il., faks., portr. - (Lietuvių Frontas; 1)
2964. BŁASZCZAK Tomasz: Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940: zarys
problematyki badawczej // In: Litwini: historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa,
28-29 czerwca 2008. - Szreniawa, 2009. - S.
150-168
2965. BUCHOWSKI Krzysztof: Kobiety
w litewskim odrodzeniu narodowym // In:
Zachodnie wzorce i wschodnie realia: przedstawicielki elit prowincjonalnych w XIX
i pierwszej połowie XX wieku. - Białystok,
2009. - S. 39-46. Streszcz. Sum.
222
Inne kraje bałtyckie
2966. BUCHOWSKI Krzysztof: Walka
narodów bałtyckich o niepodległość w przededniu i w okresie pierwszej wojny światowej
// In: Wolność i bezpieczeństwo narodów
Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX
wieku. T. 1. - Warszawa, 2009. - S. 199-225:
mapa. Sum.
2967. BUKAVECKIENĖ Remigija: Šilutės gimnazijos antisovietinio pasipriešinimo
organizacija „Geležinio vilko pulkas”. [Liceum w Silute należące do antyradzieckiej organizacji oporu „Pułk Żelazny Wilk”]. Laisvės
Kovų Arch. 2008 Nr. 40 s. 91-136, il.
2968. BURINSKAITĖ Ilona: Cudowne
krzyże drewniane oraz kapliczki na Żmudzi:
fenomen mocy leczniczej // In: Medycyna,
lieratura, sztuka - przestrzenie. - Toruń, 2009.
- S. 64-81
2969. BURINSKAITĖ Kristina: Vengrijos sukilimo ir Prahos pavasario atgarsiai
Lietuvoje. (Responses of Hungary Uprising
(1956) and Prague Spring (1968) in Lithuania). Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 1/2 s. 38-51.
Sum.
2970. BUTKUS Zenonas: Vokietijos ir
Sovietų politikos poveikis Baltijos sąjungos
kūrimui 1919-1940 metais. (The impact of
German and Soviet politics towards the establishment of the Baltic Union in 1919-1940).
Liet. Ist. Stud. 2007 T. 20 s. 21-41. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo20.pdf
2971. BYTAUTAS Saulius: Działalność
duszpasterska litewskich franciszkanów
(OFM) w czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944. Stud. Franciszkańskie 2009
[T.] 19 s. 155-171. Sum.
2972. CENTEK Jarosław: Ewakuacja
wojsk niemieckich z ziem litewskich po zakończeniu I wojny światowej. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 467-494, mapy. Sum.
2973. CIMBULE Ilga: Latgales pašvaldību
veidošanās 1920.-1934. gadā. (Formation of
Latgale local governments in 1920-1934).
[918]
Latv. Vēsture 2007 [nr] 4 s. 5-19, mapa, portr.,
tab. Sum.
2974. DAUDZE Argita: Latvija kā Baltijas problēmas sastāvdaļa Zviedrijas 20. gadsimta sešdesmito un septiņdesmito gadu
politikā. (Latvia as a part of the Baltic problem in the Swedish 1960s-1970s policy). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 2 s. 74-92, portr.
2975. DISPLACED Persons: Flüchtlinge
aus den baltischen Staaten in Deutschland
/ hrsg. v. Christian Pletzing, Marianne Pletzing. - München, 2007
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. z. Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 355-359. - LEHTMA Kathrin Laine,
Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd. 56 s. 240-244. - SMOLORZ Roman P., Arch. Emigracji 2009 z. 1 s. 221-225
2976. XX [DVIDEŠIMTAS] a. fortifikacija Lietuvoje / [aut.] Vladimir Orlov [et al.];
Karo Paveldo Centras. - Kaunas, 2008. - 228
s., [36] s. tabl.: il., faks., mapy
2977. EBERHARDT Piotr: Przemiany
narodowościowe w państwach bałtyckich na
przełomie XX i XXI wieku. Rocz. Nauk Społ.
2009 T. 1(37) s. 95-113, tab. Sum.
2978. EIDINTAS Alfonsas: Lithuanian
emigration to the United States 1868-1950.
- Vilnius: Mokslo ir Encikl. Leid. Inst., 2003.
- 250, [2]: il.
2979. ENGEL-BRAUNSCHMIDT Annelore: „Sommerfrische” on the Baltic Sea
// In: The Dacha kingdom: summer dwellers
and dwellings in the Baltic area. - [Helsinki],
2009. - S. 279-298
2980. EZERGAILIS Andrew: Nazi/Soviet disinformation about the Holocaust in
Nazi-occupied Latvia: Daugavas Vanagi, who
are they? - revisited. - Rīga, 2005
Rec.: ZAKE Ieva, Nordost-Arch. N.F. 2008 Bd. 17 (dr.
2009) s. 347-352
2981. FEEST David: Zwangskollektivierung im Baltikum: die Sowjetisierung des
estnischen Dorfes 1944-1953. - Köln, 2007
Rec.: FELDER Björn [M.], Nordost-Arch. N.F. 2008
Bd. 17 (dr. 2009) s. 352-355
[919]
Inne kraje bałtyckie
2982. FELDER Björn M.: Lettland im
Zweiten Weltkrieg: zwischen sowjetischen
und deutschen Besatzern 1940-1946. - Paderborn: Schöningh, 2009. - 400, [8] s.: il.
- (Krieg in der Geschichte; Bd. 43). Bibliogr.
s. 352-395
2983. FELDER Björn M.: „Tod dem
Roten Terror!”: Antikommunismus, gesellschaftlicher Konsens und Widerstand in
Lettland 1943 bis 1946. Jahrb. f. Hist. Kommunismusforsch. 2007 Bd. 13 s. 137-159
2984. FELDMANIS
Inesis:
Latvija
Otrajā pasaules karā: aktuālās pētniecības
problēmas. (Latvia in world war II: topical
research problems). Latv. Vēsture 2007 [nr] 4
s. 62-64, portr.
2985. FELDMANIS Inesis: Latvija Otrajā
pasaules karā. (Latvia in world war II). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 2 s. 108-111, portr.
2986. FELDMANIS Inesis: Vācijas
okupācijas politika Baltijā (1941-1945). (German occupation policy in the Baltic (19411945)). Latv. Vēsture 2007 [nr] 1 s. 102-104,
portr.
2987. FREIDHEIMAS Peisachas: Lietuva Antrajame pasauliniame kare, 1939-1945:
naujas požiūris į dramatišką istorijos tarpsnį.
[Litwa podczas drugiej wojny światowej
1939-1945: nowe podejście do dramatycznego okresu historii]. - Vilnius: Politika, 2008.
- 702, [2] s. Sum. Sod.
2988. FÜLBERTH Andreas: Kaunas als
provisorische Hauptstadt Litauens bis 1939.
Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2008
(dr. 2009) s. 89-110, il.
Tekst w jęz. niem. i lit.
223
2991. GAVRIĻINS Aleksandrs: Latvijas pareizticīgo garīdzniecības kalpošana
pārvietoto personu (DP) nometnēs Vācija
1945.-1949. gadā. (Service of the Latvian Orthodox clergymen in the camps of deported
persons in Germany in 1945-1949). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 2 s. 42-52, portr. Sum.
2992. GIEROWSKA-KAŁŁAUR Joanna:
W sprawie cezury początkowej w badaniach
dotyczących polityki państwa polskiego na
ziemiach północno-wschodnich w okresie II
Rzeczypospolitej. Stud. z Dziej. Ros. i Europy
Środ.- Wsch. 2009 T. 44 s. 285-291
2993. GOEZE Dorothee M.: Von der
Pfliht, „anregend, fördernd auf das geistige
Leben seiner Mitbürger einzuwirken”: die
Familie von Liphart im Spiegel ihres Archivs
im Herder-Institut Marburg. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2009 Bd. 56 s. 72-82
2994. GRODIS
Andrius:
Lietuvos
politinių partijų požiūris į Lenkiją 19201926 metais: nuo modus vivendi paieškų iki
nuolatinės konfrontacijos. (The position of
Lithuanian parties towards Poland in 19201926: from modus vivendi to permanent confrontation). Liet. Ist. Stud. 2008 T. 21 s. 37-57.
Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo21.pdf
2995. GRŪTUPS Andris: Ešafots: par
vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā. - Rīga, 2007
Rec.: FELDMANIS Inesis, Latv. Vēsture 2007 [nr] 3
s. 121-123
2996. HASSELBLATT Cornelius: Geburt
und Pflege des etnischen Epos: zur Funktionalisierung von Kreutzwalds „Kalevipoeg”.
Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16 (dr. 2009)
s. 103-126. Zsfg.
2989. GAJOWNIK Tomasz: Rywalizacja
wywiadowcza Polski i Litwy w latach 19211939: problematyka badawcza. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 495-514. Sum.
2997. HATLIE Mark R.: Riga und der Erste Weltkrieg: eine Exkursion. Nordost-Arch.
N.F. 2008 Bd. 17 (dr. 2009) s. 13-33
2990. GANGNUS Gustav: Deutsche Kolonisten im Baltikum. Jahrb. d. Balt. Deutscht.
2009 Bd. 56 s. 8-25, tab.
2998. HENRIKSSON Anders: Vassals
and citizens: the Baltic Germans in constitutional Russia, 1905-1914. - Marburg: Verl.
224
Inne kraje bałtyckie
Herder-Inst., 2009. - XIV, 228 s. - (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung; 21)
2999. HERMANN Arthur: Litauendeutsche als Kolonisten in Litauen 1942-1944. Annaberger Annalen 2009 Nr. 17 s. 237-284, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/13_Hermann.pdf
3000. HISTORIA przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce / [aut.] Jurgis
Akromas [et al.]. - Warszawa: Wydaw. DiG,
2009. - 136 s.: il., faks., tab.
3001. IBER Walter M., RUGGENTHALER Peter: Drei Besatzungen unter zwei
Diktaturen: eine vorläufige Bilanz der Forschungsarbeiten der internationalen Historikerkommissionen in Lettland, Litauen und
Estland. Jahrb. f. Hist. Kommunismusforsch.
2007 Bd. 13 s. 276-296
3002. IHRIG Sabina: Ist es leicht... zu
sein?: der lettische Dokumentarfilm und
seine Bedeutung für die Rekonstruktion der
lettischen Identität während der Sowjetokkupation. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd. 56
s. 120-135
3003. ILGIEWICZ Henryka: Bohdanas
Paszkiewiczius (1895-1982) ir jo atsiminimai
apie Kauną. (Bohdan Paszkiewicz (18951982) and his memories about Kaunas). Kauno Ist. Metraštis 2009 T. 10 s. 89-99. Sum.
3004. IVANOVAS Bernaras: Rusų kalbos vartojimo klausimas Kauno miesto
savivaldybėje 1927-1928 m. (The question of
the Russian language usage in Kaunas municipality in 1927-1928). Kauno Ist. Metraštis
2009 T. 10 s. 73-79. Sum.
3005. JAKUBAUSKAS Adas: Państwo
Litewskie w okresie 20-lecia międzywojennego. Regiony i Pogranicza 2009 nr 2 s. 106-115
3006. JAKUBOWSKI Jacek: Polacy
w Estonii: przeszłość i teraźniejszość. Gdańsk, 2004
Rec.: WALEWANDER Edward, Stud. Polon. 2005 T.
26 s. 332-334
[920]
3007. JANTSON Signe: Booksellers,
publishers and press workers in the second
half of the 19th and early in the 20th century
in Estonia. Knygotyra 2009 T. 52 s. 231-241,
wykr. Streszcz. w jęz. lit.
3008. JANUŠONIENĖ Margarita: State
protection of the art heritage in Lithuania
1919-2006: historical development and results / Vilnius Academy of Arts. - Vilnius,
2009. - 63, [1] s.
Tezy pracy doktorskiej. - Tekst w jęz. ang. i lit.
3009. JAŠINAUSKAS Linas: Lietuvos
švietimas nacių okupacijos metais (19411944): monografija. (Education in Lithuania
during the Nazi occupation). - Vilnius: Viln.
Pedag. Univ. L-kla, 2007. - 239 s.: il. Bibliogr.
s. 198-208. Sum.
3010. JĒKABSONS Ēriks: Internowanie
żołnierzy polskich na Łotwie 1939-1940 // In:
Internowanie żołnierzy polskich w latach II
wojny światowej. - Tarnowskie Góry, 2004.
- S. 109-128
3011. JĒKABSONS Ēriks: Latvijas armijas
jātnieku vienības 1919-1921 gadā. [Kawaleria
Armii Łotewskiej w l. 1919-1921]. Latv. Kara
Muzeja Gadagrāmata 2004 [T.] 5 s. 67-104
3012. JĒKABSONS Ēriks: Piesardzīgā
draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.
un 1920. gadā. - Rīga, 2007
Rec.: TAURĒNS Jānis, Latv. Vēsture 2007 [nr] 3
s. 124-128
3013. JĒKABSONS Ēriks: Udział Polaków w narodowym ruchu oporu na Łotwie
w latach 1944-1950. Prz. Hist.- Wojsk. 2009
R. 10 nr 2 s. 223-227
3014. JENKIS Helmut: Der NeumannSass-Kriegsgerichtsprozess
in
Kaunas
1934/1935: aus deutscher Sicht. Annaberger
Annalen 2009 Nr. 17 s. 53-104, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/6_Jenkis.pdf
3015. JEZIORNY Dariusz: Brytyjskie Foreign Office wobec sowieckich inicjatyw na
rzecz zagwarantowania niepodległości pań-
[921]
Inne kraje bałtyckie
stwom bałtyckim (1933-1934). Stud. z Dziej.
Ros. i Europy Środ.- Wsch. 2009 T. 44 s. 101125. Sum. Sod.
3016. JOKUBAUSKAS Vytautas: Deutsche und Deutschstämmige in der litauischen
Armee 1918-1940. Annaberger Annalen 2009
Nr. 17 s. 285-300
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/14_Jokubauskas.pdf
3017. JURAITĖ Kristina, LAUK Epp,
ZELCE Vita: The professionalization of
journalism in the Baltic States: the origins
of practices, structures and cultures (until
1940) // In: A Litmus test case of modernity:
examining modern sensibilities and the public domain in the Baltic States at the turn of
the century. - Bern, 2009. - S. 169-198
3018. KABZIŃSKA Iwona: Między pragnieniem ideału a rzeczywistością: Polacy na
Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia. - Warszawa: Zakł. Wydaw. Letter Quality, 2009. - 228 s. Bibliogr. s. 203-228
3019. KAIKEN takana oli pelko: kuinka
Viro menetti historiansa ja miten se saadaan
takaisin. [Za tym wszystkim stał strach: jak
Estonia straciła swoją historię i jak może ją
odzyskać] / toim. Sofi Oksanen, Imbi Paju. Helsinki: WSOY, 2009. - 563, [8] k. tabl.: il.
Bibliogr. s. 553-563
3020. KALNIŅŠ Jānis: Latvijas Pareizticīgo Baznīcas vēstures komentārs. (Commentary on the history of the Latvian Orthodox Church). Latv. Vēsture 2007 [nr] 1
s. 60-77, portr. Sum.
3021. KAMUNTAVIČIENĖ Vaida: Opitołoki: parafia rodzinna Czesława Miłosza
w pierwszej połowie XX wieku. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 373-389. Sum.
3022. KAŠAUSKIENĖ Vanda: Lietuvos
mokyklos sovietizacija ir priešinimasis jai
1940 - 1964 metais. (Sovietization of Lithuanian schools and restistance to it, 19401964). - Vilnius: Liet. Ist. Inst. l-kla, 2002.
- 302 s. Sum.
225
3023. KASPARAVIČIUS
Algimantas:
Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos respublika. (Between politics
and diplomacy: the Holy See and the Republic of Lithuania). - Vilnius: LII l-kla, 2008. 762 s.: il. Sum.
Rec.: STREIKUS Arūnas, Liet. Ist. Stud. 2008 T. 22
s. 202-206
3024. KASPARAVIČIUS
Algimantas:
Views of Western countries on the 1926
coup d’état in Lithuania. Lithuanian Hist.
Stud. 2007 Vol. 12 (dr. 2009) s. 113-140. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
3025. KASPERAVIČIUS Algis: Antysemityzm na Litwie a władza w latach 19391941 // In: Polacy - Żydzi - Białorusini - Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski
a władza radziecka (1939-1945): w kręgu
mitów i stereotypów. - Białystok, 2005. - S.
195-202
3026. KATALIKAI ir valdžios XX amžiuje. (Catholics and authorities in the 20th century) / sud. Arūnas Streikus; Lietuvių Katalikų
Mokslo Akademija. LKMA Humanitarinių
Tyrimų Institutas. - Vilnius, 2007. - 190 s.: il.
- (Bažnyčios Istorijos Studijos; T. 1). Sum.
Treść: VAIŠVILAITĖ Irena: Jurgio Matulaičio [18711927] parengtas Šventojo Sosto konkordato su Lietuvos
Respublika projektas. (The project of the Holy See’s concordat with the Republic of Lithuania prepared by Jurgis
Matulaitis) s. 13-32. - SUBAČIUS Paulius: Šventojo Sosto
ir Lietuvos respublikos konkordato (1927 m.) rengimo
refleksija pal. arkivysk. Jurgio Matulaičio [1871-1927] ir
vysk. Pranciškaus Būčio [1872-1951] korespondencijoje.
(Reflections on the preparation of the concordat between
the Holy See and the Republic of Lithuania (in 1927) in
the correspondences between blessed archbishop Jurgis Matulaitis and bishop Pranciškus Būčys) s. 33-41.
- LAUKAITYTĖ Regina: Vilniaus arkivyskupijos integravimas į Lietuvos Bažnyčios gyvenimą 1942-1944 m. (The
integration of the Archidiocese of Vilnius in the life of
Lithuania’s Church in 1942-1944) s. 43-61. - STREIKUS
Arūnas: Sovietų režimo pastangos sužlugdyti lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimą (The efforts of the soviet regime
to hinder the commemoration of the jubilee of Lithuania’s
baptism) s. 63-73. - JASELIŪNAS Egidijus: Krikšto jubiliejaus atgarsiai pogrindinėje savilaidoje. (Echoes of
the baptism jubilee in underground samizdat) s. 75-86.
- BANIONIS Juozas: Lietuvos krikšto jubiliejus: išeivijos
pastangos skelbti okupuotos šalies padėtį. (The jubilee of
Lithuania’s baptism: the efforts of the émigré community
to proclaim the condition of the occupied country) s. 87100. - LIETUVOS krikšto 600 metų jubiliejaus komisijos
226
Inne kraje bałtyckie
[922]
Annaberger Annalen 2009 Nr. 17 s. 206-236
posėdžių protokolai. (The minutes of the meetings of the
Commission for the 600 Year Jubilee of Lithuania’s baptism) / [par.] Arūnas Streikus s. 101-169
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2009/12_Klein.pdf
3027. KATILIUS Algimantas: Lietuvos vienuolijų dalyvavimas 1863-1864 m.
sukilime. (The participation of Lithuania’s
monasteries in the 1863 uprising). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2009 T. 32
s. 79-112, tab., wykr. Sum.
3035. KLIMAVIČIUS Raimundas: Lietuvos kultūros vertybių repatriacijos problema
ir jos sprendimas 1918-1940 metais. [Problem odzyskania litewskich dóbr kultury i jego
rozwiązanie w latach 1918-1940]. - Vilnius:
Versus Aureus, 2007. - 239, [1] s.
3028. KERUSS Jānis: 1939. gada 5. oktobra bāzu līgums un jautājums par Latvijas
neitralitāti. (Treaty on bases of 5 October
1939 and concepts of neutrality in Latvia).
Latv. Vēsture 2007 [nr] 2 s. 62-73, portr.
3036. KOKURIN Aleksandr: Organy
NKVD-NKGB SSSR po bor’be s vooružennym nacionalističeskim podpol’em (Zapadnaja Ukraina i Belorussija, Latvija, Litva
i Estonija) (1939-1953). Trudy Obščestva
Izučenija Ist. Otečestv. Specslužb 2007 Vyp. 3
s. 254-276
3029. KESSLER Stephan: Literatur und
werdende Nation in Lettland und Litauen:
die Versepen Lāčplēsis (1888) und Witolorauda (1846). Nordost-Arch. N.F. 2007 Bd. 16 (dr.
2009) s. 127-180
3030. KIDZIŃSKA Agnieszka: Szachno
Bohdan (1868-1955), prawnik, ziemianin,
poseł do Dumy, działacz społeczny // In: Pol.
słownik biogr. T. 46. - Warszawa, 2009. - S.
357-359
W Dyneburgu
3031. KIRČANOV Maksim V.: Latyšskoe nacional’noe dviženie i problemy ego
institucionalizacii v načale XX veka // In:
Transformacija social’nych i političeskich institutov: sbornik naučnych trudov. - Kaliningrad, 2005. - S. 14-43
3032. KIVILAAN Kristiina: „Es war ja
ein nordischer Staat”: die Zwischenkriegszeit
in Estland im Gedachtnis deutschbaltischer
Zeitzeugen. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd.
56 s. 173-190
3033. KLEES Michael: Begegnungen mit
dem Osten: kulturelle Erfahrungen in der
Kownoer Etappe. Nordost-Arch. N.F. 2008
Bd. 17 (dr. 2009) s. 137-152
3034. KLEIN Manfred: „Kleine, einfache,
ungebildete litauische Bauern...”: Martynas
Jankus [1858-1946] und das Deutsche Reich.
3037. KOLENDO Ireneusz T.: Rys dziejów ziem łotewskich i ich mieszkańców do
przełomu XIX i XX wieku. Regiony i Pogranicza 2009 nr 2 s. 39-74
3038. KOLK Raimond: Estońska literatura emigracyjna. Arch. Emigracji 2009 z. 1
s. 21-24
Przedr. z. Arena 1961 nr 1 s. 3-9
3039. KORŽ Viktor E.: Red star under
the Baltic: a Soviet submariner in world war
II. - Mechanicsburg, Pa.: Stackpole Books,
2009. - XI, 194 s.: il., mapy. - (The Stackpole
Military History Series)
Toż w jęz. pol.: Walczyłem z Kriegsmarine: wspomnienia podwodniaka z radzieckiej Floty Bałtyckiej. Warszawa: Bellona, 2009. - 214, [1] s., [8] s. tabl.
3040. KOSEWSKI Andrzej: Polityka
państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, Estonii) wobec mniejszości narodowych // In:
„Problemy” narodowościowe w Europie i ich
wpływ na stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku. - Warszawa, 2009. - S.
124-175: tab.
3041. KREEGIPUU Tiiu: Die Darstellung der „Juniwende” vom 21. Juni 1940 in
der sowjet-estnischen Presse 1945-1960.
Forsch. zur Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4
s. 210-228. Sum.
[923]
Inne kraje bałtyckie
3042. KUNDROTAS Marius: Tauta
amžių kelyje: tautinės pasaulėžiūros gairės
ir tautinis judėjimas Lietuvoje: monografija.
- Vilnius: Viln. Pedag. Univ. L-kla, 2009. - 635
s. Bibliogr. s. 596-616
Dot. tożsamości narodowej i nacjonalizmu na Litwie
3043. KUUSK Pearu: Nõukogude võimu
lahingud Eesti vastupanuliikumisega: banditismivastase võitluse osakond aastatel 19441947. (The Department of the Anti-Banditry
Fight of the Ministry of Internal Affairs/State
Security Ministry of the Estonian SSR (19441947)). - Tartu: Tartu Ülikool Kirjastus, 2007.
- 210 s.: il. Sum. Zsfg.
3044. KUUSK Pearu: Vabastajad või
vallutajad?: Siseasjade Rahvakomissariaadi
Tartu Linnaosakonna tegevusest 1944. aastal.
(Liberators or conquerors?: activities of the
Tartu Department of the People’s Commissariat for Internal Affairs (NKVD) in 1944).
Tuna 2008 nr 3 s. 19-32. Sum. s. 158
3045. LANDSBERGYTĖ Jūratė: Vargonų
muzika Lietuvoje XX a.: kūrybos modernizmas. [Muzyka organowa na Litwie w XX w.:
twórcy modernizmu] / Kultūros, Filosofijos
ir Meno Institutas. - Vilnius, 2008. - 351, [1]
s., [8] s. tabl.: il., nuty. Bibliogr. s. 328-343.
Sum.
3046. LATUŽIS Albertas: Po Jo sparnais: baptistų istorija Lietuvoje, 1841-1990. Klaipėda: Eglės L-kla, 2009. - 302 s.: il.
3047. LATVIJAS advokatūra: zvērinati
advokāti un zvērinatū advokātu palīgi
biogrāfijas 1919-1945: biogrāfiskā vārdnīca
/ sast. Ēriks Jēkabsons, Valters Ščerbinskis.
- Rīga, 2007
Rec.: BUTULIS Ilgvars, Latv. Vēsture 2007 [nr] 4
s. 112-114
3048. LAUKAITYTĖ Regina: Bažnyčios
padėties ir nuosavybės restitucija Lietuvoje
po 1990 m. (The restitution of the status and
property of the church in Lithuania after
1990). Liet. Katalikų Mokslo Akad. Metraštis
2009 T. 32 s. 135-146. Sum.
227
3049. LAURINAVIČIUS Česlovas: Zur
historischen Bedeutung des 16. Februar
1928. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst.
2008 (dr. 2009) s. 11-44
Deklarcja niepodległości Litwy; tekst w jęz. niem.
i lit.
3050. LAURINAVIČIUS Česlovas, SIRUTAVIČIUS Vladas: Sąjūdis: nuo „persitvarkymo” iki Kovo 11-osios. - Vilnius, 2008
Rec.: MARCINKEVIČIENĖ Dalia, Liet. Ist. Metraštis
2008 [nr] 1 (dr. 2009) s. 156-168
3051. LAURITS Kaido: Saksa kultuuromavalitsus Eesti Vabariigis 1925-1940:
monograafia ja allikad. (Die deutsche Kulturselbstverwaltung in der Republik Estland
1925-1940: Monographie und Quellen). Tallin: Rahvusarhiiv, 2008. - 655 s. - (Ad Fontes; 16). Bibliogr. s. 165-185. Zsfg.
Rec.: MAIER Konrad, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 345-348
3052. LAZDIŅŠ Jānis: Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana de facto: juridiskā
pēctecība. (Die Wiederherstellung der (nicht
nur rechtlichen sonder auch faktischen) Unabhängigkeit der Republik Lettland: juristische Kontinuität). Latv. Vēsture 2007 [nr] 3
s. 62-72, portr. Zsfg.
3053. LERHIS Ainārs: Latvijas PSR
Ārlietu ministrijas darbības pamatvirzieni.
(Main directions of the activity of the Ministry of Foreign Affairs of the Latvian SSR
(1944-1950)). Latv. Vēsture 2007 [nr] 4 s. 7492, portr. Sum.
3054. LEWANDOWSKI Jan: Jesień 1918
roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Ann.
Univ. M. Curie-Skłodowska, Sect. F: Historia
2009 Vol. 64 s. 17-36. Rés.
Dot. znacznym stopniu Litwy, Łotwy i Estonii
3055. LIETUVA, 1940-1990: okupuotos
Lietuvos istorija / red. Arvydas Anušauskas
[et al.]. - Vilnius, 2005
Rec.: KASPERAVIČIUS Algis, Biul. Hist. Pogranicza
2009 nr 10 s. 112-118
3056. LIETUVOS muzikos istorija. Kn.
2: Nepriklausomybės metai, 1918-1940. [Historia muzyki na Litwie. T. 2: Lata niepodle-
228
Inne kraje bałtyckie
głości 1918-1940] / sud. ir ats. red. Algirdas
Jonas Ambrazas; Lietuvos Muzikos Akademija. Kultūros, Filosofijos ir Meno Institutas.
- Vilnius, 2009. - 798, [1] s.: il., faks., nuty,
portr.
T. 1 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2943
3057. LIETUVOS Respublikos Seimų I
(1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927),
IV (1936-1940) narių biografinis žodynas /
sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2007
Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz, Zap. Hist. 2009 T. 74
z. 2 s. 134-139
3058. LIETUVOS steigiamojo seimo
(1920-1922 metų) narių biografinis žodynas
/ sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2006
Rec.: BŁASZCZYK Grzegorz, Zap. Hist. 2009 T. 74
z. 2 s. 134-139
3059. LIIBEK Tõnis: Dokumentacja fotograficzna estońskiej ludności wiejskiej w XIX
wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2009 R. 57 nr 1
s. 79-91, il. Sum.
3060. LIULEVIČIUS Vėjas Gabriel:
Building nationalism: monuments, museums, and the politics of war memory in interwar Lithuania. Nordost-Arch. N.F. 2008 Bd.
17 (dr. 2009) s. 230-247
3061. LUTS-SOOTAK Marju: Das Baltische Privatrecht von 1864/65: Triumphbogen
oder Grabmal für das römische Recht im Baltikum? Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2009 Jg. 58
H. 3 s. 357-379, tab. Sum.
3062. MALAHOVSKIS Vladislavs: Kooperācija Latgales laukos 20. gadsimta 20.
gados: Latgales Lauksaimniecības biedrību
savienības darbība. (Cooperation in the rural
districts of Latgale in the 1920s: activities of the
Union of Latgale Agricultural Societies). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 2 s. 5-14, portr., tab. Sum.
3063. MALAHOVSKIS Vladislavs: Latgales laukstrādnieki 20. gadsimta 20. gados. (Agricultural workers of Latgale in the
1920s). Latv. Vēsture 2007 [nr] 1 s. 38-47,
portr., tab. Sum.
[924]
3064. MICHALUK Dorota: Przebieg
granicy białorusko-litewskiej w propozycjach
działaczy BRL 1918-1919. Europa Orientalis
2009 [T.] 1 s. 451-466, il. Sum.
3065. MICKŪNAITĖ Giedrė: Disguised
nationhood: imagined middle ages in the arts
of the Soviet Lithuania // In: Gebrauch und
Missbrauch des Mittelalters: 19.-21. Jahrhundert. - Paderborn, 2009. - S. 313-323
3066. MIKŁASZEWICZ Irena: Rola
Jana Pawła II w procesie przemian na Litwie (według materiałów byłego archiwum
KGB w Wilnie). Europa Orientalis 2009 [T.]
1 s. 579-592, faks. Sum.
MIKNYS Rimantas: Najnowsza historiografia litewska... = poz. 335
3067. MISIUNAS Romuald J., TAAGEPERA Rein: The Baltic states: years of dependence 1940-1990. - London: Hurst, 2006.
- XVI, 400 s.: il. Bibliogr. s. 371-382
3068. MORKŪNAITĖ-LAZAUSKIENĖ
Aistė: Kauno savivaldybės ir centrinės
valdžios santykiai (1918-1931). (Relationship
between Kaunas municipality and government (1918-1931)). Kauno Ist. Metraštis 2009
T. 10 s. 35-48. Sum.
3069. NARUŠIENĖ Vaiva: Romantyczny
pośrednik między Polską a Litwą J.A. Herbaczewski [1876-1944]. Regiony i Pogranicza
2008 nr 1 s. 65-96
3070. Das NATIONALE Erwachen im
Baltikum: elf Beiträge zum 17. Baltischen
Seminar 2005 / hrsg. Yvonne Luven. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges., 2009. - 336 s.: il.,
mapy. - (Schriftenreihe Baltische Seminare;
Bd. 15)
Z treści: LUVEN Yvonne: Das nationale Erwachen
s. 7-24. - PLETZING Christian: Nationsbindung und
nationale Bewegungen in Ost- und Westpreussen 18301871 s. 31-58. - STRAUBE Gvido: Die Herrnhuter Brüdergemeinde als Anfang des lettischen nationalen Erwachens s. 59-72. - LEITANE Iveta: Die Brüdergemeine in
Livland als geistesgeschichtliche Vorbereitung der Erwachens?: Forschungsgegenstand und Perspektive s. 73-113.
- WOHLFAHRT Christine: Der Rigaer Lettenverein und
seine Rolle in der lettischen Nationalbewegung s. 115-
[925]
Inne kraje bałtyckie
133. - UNGERN-STERNBERG Armin v.: Beschreibung
einer Wirklichkeit: zu einigen Denkfiguren „deutsch-baltischer” Identitätsbildung s. 135-175. - SALUPERE Malle:
Der junge Jannsen (1819-1890) zwischen Pietismus und
Sozialismus s. 177-228. - UNTERA Anne: Der Este als
Objekt und als Subjekt der Kunst s. 229-258. - LEITANE Iveta: Zum Umgang mit Märchen in kritischen Phasen der Konstruktion nationaler Identitäten s. 259-286.
- MATTHEUS Ave: Literatur und Lektüre für estnische
Kinder in der Zeit des nationalen Erwachens s. 287-322
3071. NATIONALE und ethnische Konflikte in Estland und Lettland während der
Zwischenkriegszeit: neun Beiträge zum 16.
Baltischen Seminar 2004 / hrsg. Detlef Henning. - Lüneburg: Carl-Schirren-Ges., 2009.
- 228 s.: il. - (Schriftenreihe Baltische Seminare; Bd. 14)
3072. NAVICKIENĖ Aušra: Intelektinę
nuosavybę reglamentuojantys teisiniai dokumentai XIX a. pirmosios pusės carų valdomoje Lietuvoje. Knygotyra 2009 T. 53 s. 198-216
Dot. prawa własności intelektualnej na Litwie
w pierwszej połowie XIX w.
3073. NEVARDARBĪGĀ
pretošanās:
Latvijas neakatrības atgūšanas ceļš 1945-1991
/ [aut.] Valdis Blūzma [et al.]. - Rīga: LZA,
2009. - 639 s.
Toż w jęz. ang.: REGAINING independence: nonviolent resistance in Latvia 1945-1991 / [aut.] Valdis
Blūzma. - Rīga: Latv. Acad. Scien., 2009. - 671 s.
3074. NIWIŃSKI Piotr: Warunki powstawania i funkcjonowania polskiej konspiracji na Wileńszczyźnie w latach 1939-1941 //
In: Okupacja sowiecka ziem polskich 19391941. - Rzeszów, 2005. - S. 201-218
3075. NYKA-NILIŪNAS Alfonsas: Litewska literatura emigracyjna. Arch. Emigracji 2009 z. 1 s. 28-30
Przedr. z: Arena 1961 nr 6 s. 12-15
3076. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Edouard André [1840-1911] i jego realizacje
ogrodowe w Polsce i na Litwie. Rocz. Hist.
Sztuki 2009 T. 34 s. 199-237, il. Sum.
3077. OZOLAS Romualdas: Lietuva
1990-1993: istorija karštomis pėdomis. [Litwa 1990-1993: śladami nieodległej historii].
- Vilnius: Mintis, 2008. - 355, [4] s.: il.
229
3078. OZOLAS Romualdas: Lietuva
1994-1997: istorija karštomis pėdomis. [Litwa 1994-1997: śladami nieodległej historii).
- Vilnius: Mintis, 2007. - 446, [1]: il.
3079. PAJUR Ago: Der Ausbruch des
Landeswehrkrieges: die estnische Perspektive. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4
s. 145-169, mapa. Sum.
3080. PANKOWICZ Andrzej: Kwestia
łotewska w czasie II wojny światowej: aspekty
geopolityczne i militarne. Pr. Kom. Hist. Wojen i Wojsk. PAU 2009 T. 5 s. 119-130
3081. PAURA Audrius: Lietuva Veimaro
Respublikos ir Trečiojo Reicho užsienio politikoje: įvadinė studija. (Litauen in der Aussenpolitik der Weimarer Republik und des
Dritten Reiches). - Vilnius: Versus Aureus,
2006. - 79, [1] s. Zsfg.
3082. PINET Thierry: La Résistance armée des Lituaniens contre le pouvoir soviétique (1944-1953) / Centre de Recherche sour
le Génocide et la Résistance de la Population Résidant en Lituanie. - Vilnius: Pasauliui
Apie Mus, 2008. - 181, [2] s.: il., faks., portr.,
mapy. Bibliogr. s. 179-182
3083. PISTOHLKORS Gert v.: Deutschbaltische Selbsteinschätzung im Krisenjahr
1905 und die Selbstschutzaktivitäten in Dorpat/Tartu. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd.
56 s. 36-63
3084. PIWOWAR Jolanta: O stereotypach
Litwina w Polsce i Polaka na Litwie: historia
i współczesność. Zesz. Nauk. / Olszt. Wyż. Szk.
Inform. i Zarządz. 2009 nr 1 s. 57-63
3085. PLATH Tilman: Juden unter Ulmanis. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009 Bd. 56
s. 99-119
3086. PLEPS Janis: Fundamental rights
and Latvian constitution (1918-1934). Misc.
Hist.- Iuridica 2009 T. 8 s. 11-26. Sum.
3087. POCIUS Mindaugas: Kita Mėnulio
pusė: Lietuvos partizanų kova su kolabo-
230
Inne kraje bałtyckie
ravimu 1944-1953 metais. (Far side of the
moon: the struggle of partisans against collaboration in Lithuania 1944-1953) / Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2009. - 426,
[2] s.: il. Bibliogr. s. 365-382. Sum.
3088. POLACY nad Dźwiną / red. Jacek
Kurczewski, Małgorzata Fuszara. - Warszawa: Wydaw. Uniw. Warsz., 2009. - 223 s., [12]
s. tabl.: tab. Sum. Streszcz. w jęz. est.
3089. POTAŠENKO Grigorijus: Staroverie v stranach Baltii, Pol’še i Vostočnoj Germanii: 1918-1940 gg. Regiony i Pogranicza
2008 nr 1 s. 109-126
[926]
3095. REZMER Waldemar: Organizacja
litewskiej broni pancernej 1919-1940 // In:
Od armii komputowej do narodowej. [T.]
3: Problemy organizacyjne sił zbrojnych od
XVI do XX wieku. - Toruń, 2009. - S. 249273: tab.
3096. REZMER Waldemar: Potencjał
ludnościowy międzywojennej Litwy i możliwości jego mobilizacji. Europa Orientalis
2009 [T.] 1 s. 515-528. Sum.
3097. RĪGAS ielas: enciklopēdija. Sēj.
3. [Ulice Rygi] / sagat. Raimonds Zalcmanis
[et al.]. - Rīga: Priedaines, 2009. - 336 s.: il.,
mapy
T. 2 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2907
3090. PROKOP Krzysztof: Konstytucyjny system organów państwowych Republiki
Litewskiej w pierwszych latach niepodległości (1918-1926). Misc. Hist.- Iuridica 2009 T.
8 s. 89-108. Sum.
3091. PUIDOKIENĖ
Inga:
Kauno
evangelikų liuteronų bažnyčios vidaus konfliktas 1918-1940 m. (The conflict of Kaunas
Evangelical-Lutheran church in 1918-1940).
Kauno Ist. Metraštis 2009 T. 10 s. 59-72, tab.
Sum.
3092. PUKSZTO Andrzej: Postawy ziemiaństwa na Litwie w okresie przemian politycznych lat 1914-1920. Europa Orientalis
2009 [T.] 1 s. 415-433. Sum.
3093. PUTIĶIS Gints: Saimniecības
attīstības koncepcijas Latvijas Republikā
20.gs.20.- 30. gados un to izvērtējums
mūsdienu nacionālajā historiogrāfijā. (Economic development concepts in the Republic of Latvia in the 1920s - 1930s and their
evaluation in contemporary national historiography). Latv. Vēsture 2007 [nr] 4 s. 93-104,
portr.
3094. RACZYŃSKA Danuta: Wychowanie patriotyczne w procesie kształcenia
nauczycieli w języku polskim na Litwie
(1947-1973) // In: Patriotyzm a wychowanie.
- Białystok, 2009. - S. 443-456
3098. ROMAN Wanda Krystyna: Władze litewskie wobec polskiej konspiracji
niepodległościowej na Wileńszczyźnie 19391941. Europa Orientalis 2009 [T.] 1 s. 563578. Sum.
3099. ROMER Eugeniusz: Livonijos ir
Lietuvos Römerių giminės istorija. (Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie)
/ par. Jolanta Širkaitė. - Vilnius: Kultūros,
Filosof. ir Meno Inst., 2009. - 526, [2] s.: il.,
portr. Sum.
Tekst w jęz. pol. i lit.
3100. ROSENBERG Tiit: 1867.-1869.
aasta näljahäda Eestis ja hädaabikomiteede tegevus. [Klęska głodu z lat 1867-1869
w Estonii i działalność Komisji d/s Klęsk Żywiołowych]. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 2004/2005 (dr. 2006) s. 318-327
3101. RUNIEWICZ-JASIŃSKA Renata:
Oświata polska w niepodległej Litwie, Łotwie
i Estonii w latach 1991-2001. - Vilnius: Univ.
Studiorum Polona Vilnensis, 2003. - 356 s.:
faks., mapy, tab., wykr. - (Studium Vilnense
B; vol. 1). Bibliogr. s. 318-343. Sum. Sod.
3102. SAGAN Stanisław: Międzywojenne konstytucje Estonii // In: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe: granice
i wspólne obszary: księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej.
- Katowice, 2009. - S. 486-495
[927]
Inne kraje bałtyckie
3103. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
Glosa do powstania styczniowego w Inflantach: Ludwiki Platerówny [1821-1897] Dramat bez nazwy // In: Dramat w historii, historia w dramacie. - Kraków, 2009. - S. 422-430
3104. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
„Łotysz [...] całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników do
ciężkich używanych pracy [...] na poddanego
kmiecia jedyny”: Pamiętniki księdza Jordana
Kazimierza Bujnickiego [1788-1878] w perspektywie postkolonialnej. Acta Univ. Lodz.,
Folia Litteraria Polonica 2009 [z.] 12 s. 94109
3105. SAUEAUK Meelis: Riikliku julgeoleku rahvakomissariaat (NKGB) Eestis 19441946. (The People’s Commissariat for State
Security (NKGB) in Estonia, 1944-1946).
Tuna 2008 nr 3 s. 33-57. Sum. s. 158-159
3106. SELART Anti: Das Wunder von
Narva am 11. Mai 1558: zur Geschichte der
russischen Polemik gegen die Reformation
im 16. Jahrhundert. Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 40-57. Sum.
3107. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Lietuvos
katalikų dvasininkija patriotiniame sąjūdyje
1861-1862 m. [D.] 2: Žemaičių vyskupija. (The Catholic clergy of Lithuania in the
patriotic movement in 1861-1862. [P.] 2:
The Žemaičiai (Samogitian) diocese). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2009 T. 32
s. 233-268. Sum.
231
3110. SOBCZAK Jacek: Potomkowie
Lecha i Giedymina: stosunki polityczne między Litwą a Polską w pierwszych latach odrodzenia państwa litewskiego: od litewskiej
deklaracji suwerenności państwowej 18 maja
1989 r. do Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z dnia
26 kwietnia 1994 r. - Poznań: Wydaw. Nauk.
Wydz. Nauk. Polit. i Dziennik. UAM, 2009.
- 181, [1] s.
3111. SOLAK Zbigniew: Między Polską
a Litwą: życie i działalność Michała Römera
1880-1920. - Kraków, 2004
Rec.: SMALJANČUK Ales’ F., Belaruski Gist. Agljad
2004 T. 11 sš. 1/2 s. 379-388
3112. SRIEBRIENIKOV Aleksandr: „Robotnik wielkiego żniwa”: nauczyciel gimnazjum w Szawlach i jego list do zwierzchnika
(1865) / [wyd.] Janina Wołczuk. Acta Balt.Slav. 2009 [T.] 33 s. 229-240. Sum.
Dot. zakazu druku tekstów litewskich czcionką łacińską
3113. STALIŪNAS Darius: Der Kult des
Unbekannten Soldaten in Litauen. NordostArch. N.F. 2008 Bd. 17 (dr. 2009) s. 248-266,
il.
3114. STALIŪNAS Darius: Making Russians: meaning and practice of russification
in Lithuania and Belarus after 1863. - Amsterdam, 2007
Rec.: POTAŠENKO Grigorijus, Liet. Ist. Metraštis
2008 [nr] 1 (dr. 2009) s. 152-155. - ZASZTOWT Leszek,
Rozpr. z Dziejów Ośw. 2009 T. 46 s. 197-203
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2949
3115. STALIŪNAS Darius: Savas ar svetimas paveldas?: 1863-1864 m. sukilimas kaip
lietuvių atminties vieta. (Our own or other
nation’s heritage?: the 1863-1864 uprising as
a Lithuania place of memory). - Vilnius: Mintis, [2008]. - 143, [1] s.: il. Bibliogr. s. 137-141.
Sum.
3109. SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ Skirmantė: Lietuvos bažnyčių dailė: XX amžiaus
I pusė. (Lithuanian church art in the first half
of the 20th century). - Vilnius: Kultūros, Filosof. ir Meno Inst., 2009. - 231 s.: il. Sum.
3116. STANKERAS Petras: Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare. (Die litauische Polizei im 2. Weltkrieg). - Vilnius:
Mintis, 2008. - 810, [32] s.: il., mapy. Sum.
Zsfg. Sod.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 2912
3108. SENN Alfred Erich: Lietuva
1940: revoliucija iš viršaus. - Vilnius: Liet.
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo
Centr., 2009. - 406, [1] s.
232
Inne kraje bałtyckie
3117. STOSUNKI polsko-litewskie wczoraj i dziś: historia, kultura, polityka / red. nauk.
Wanda K[rystyna] Roman, Joanna Marszałek-Kawa. - Toruń: Europ. Centr. Eduk., 2009.
- 458 s.: il., tab.
Z treści: TOPOLSKA Maria Barbara: Litwini we
wspólnej historii od XV do XVIII wieku s. 13-36. - KOŚCIELNIAK Karol: Wpływ unii lubelskiej na kwestie
obronności Rzeczpospolitej s. 37-45. - ŁOSSOWSKI Piotr:
Dylematy polsko-litewskie: początki zatargu: miejsce Józefa Piłsudskiego w konflikcie s. 46-61. - WYSZCZELSKI
Lech: Polskie koncepcje federacyjne i inkorporacyjne
u progu niepodległości Polski i Litwy i stosunek do nich
Litwinów s. 62-82. - ŚLESZYŃSKI Wojciech: Litwa Środkowa (1920-1922): ostatnia próba realizacji koncepcji
federacyjnej Józefa Piłsudskiego s. 83-91. - SMOLIŃSKI
Aleksander: Elementy tradycji byłego Wielkiego Księstwa
Litewskiego w symbolice 77 pułku strzelców kowieńskich
Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej s. 92-104. - SREBRAKOWSKI Aleksander: Litwa i Litwini na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie s. 105-136. - NIEMOJEWSKI Marcin: Jonas Basanavičius [1851-1927]: szkic
do narodzin litewskiej myśli politycznej i kulturalnej
s. 174-189. - ROMAN Wanda K[rystyna]: Vaclovas Sidzikauskas [1893-1973] i rozmowy z Polakami s. 277-297.
- SZCZUROWSKI Maciej: Przesłanki polityczne działalności administracji litewskiej wobec Polaków internowanych we wrześniu 1939 roku s. 298-308. - BUCHOWSKI
Krzysztof: O stosunkach polsko-litewskich w latach 19892007 s. 309-327. - FIREWICZ Andrzej: Polsko-litewska
współpraca wojskowa po 1990 roku s. 341-376, il.
3118. STRANGA Aivars: Padomiu vara
Latvijā 1919. gadā: komunistiskā terora
nacionālais aspekts. (The Soviet power in Latvia in 1919: the national aspect of Communist
terror). Latv. Vēsture 2007 [nr] 2 s. 104-107,
portr.
[928]
resistance and adaptation). Liet. Ist. Stud.
2009 T. 23 s. 111-126. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo23.pdf
3122. STREIKUS Arūnas: Kultūrinio ir
religinio gyvenimo Sovietų Lietuvoje istoriniai tyrimai. (Historical investigations of
cultural and religious life in Soviet Lithuania:
problems with the sources). Darbai ir Dienos
2009 [nr] 52 s. 75-83. Sum.
3123. STREIKUS
Arūnas:
Sovietų
valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje
(1944-1990). - Vilnius, 2002
Art. rec.: KORZENIEWSKA Katarzyna, Pamięć
i Sprawiedliwość 2005 [nr] 1 s. 355-368
3124. STRODS Heinrihs: PSRS kaujinieki Latvijā (1941-1945). D. 1-2. - Rīga, 20062007
Rec.: JANSONS Ritvars, Latv. Vēsture 2007 [nr]
1 s. 113-116 [rec. dot. T. 1]. - CIGANOVS Juris, Latv.
Vēsture 2007 [nr] 4 s. 119-120 [rec. dot. T. 2]
3125. ŠVEDAS Aurimas: Senosios kartos istorikų elgsenos modeliai sovietizacijos
procesų akivaizdoje. (The models of behaviour of the gold generation historians in the
presence of sovietization process). Liet. Ist.
Stud. 2008 T. 21 s. 58-68. Sum.
Wersja elektron.: http://www.if.vu.lt/files/LIS%20
serveris/LietuvosIstorijosStudijosNo21.pdf
3119. STRANGA Aivars: Pirmais pasaules karš: dažas vēstures lappuses. (World
war I: some pages of history). Latv. Vēsture
2007 [nr] 1 s. 105-108, portr.
3126. SZABACIUK Andrzej: Polityka
religijna władz rosyjskich względem Kościoła luterańskiego na terenie dawnych Inflant
w latach 1832-1905. Res Historica 2009 T. 27
s. 81-92
3120. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Sovietinis saugumas ir repatriacija iš Lietuvos į
Lenkiją (1956-1959). (Soviet Security and
repatriatrion from Lithuania to Poland in
1956-1959). Lituanistica 2009 T. 55 Nr. 1/2
s. 26-37. Sum.
3127. SZCZUROWSKI Maciej: Internowanie żołnierzy Wojska Polskiego na Litwie
// In: Internowanie żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. - Tarnowskie Góry,
2004. - S. 91-108
3121. STREIKUS Arūnas: Katalikų
Bažnyčia Lietuvoje 1940-1990 metais: tarp
pasipriešinimo ir pristaikymo. (The Catholic
Church in Lithuania in 1940-1990: between
3128. SZCZUROWSKI Maciej: Władze
i społeczeństwo Litwy wobec Polaków internowanych we wrześniu 1939 roku. Europa
Orientalis 2009 [T.] 1 s. 541-561. Sum.
[929]
Inne kraje bałtyckie
3129. TANNBERG Tõnu: Novyj kurs L.
Berii [1899-1953] po podavleniju dviženija
soprotivlenija v Pribaltike i Zapadnoj Ukraine vesnoj 1953 goda. Tuna 2006 specvypusk
s. 192-210. Sum. s. 220
3130. TANNBERG Tõnu: Politika Moskvy v respublikach Baltii v poslevoennye
gody (1944-1956): issledovanija i dokumenty.
- Tartu: Tartu Univ. Press, 2008. - 374 s. Sum.
3131. TANNBERG Tõnu: Wie bekämpft
man die Waldbrüder?: die baltische Frage
im Kreml Ende 1944. Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2009 Bd. 4 s. 190-209. Sum.
3132. TAUBER Joachim: Grundzüge der
Aussenpolitik Litauens 1918-1939. Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2008 (dr. 2009)
s. 155-217
233
Lietuvoje. Sovietinė Okupacija; T. 4)
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
3137. TRYNKOWSKI Jan: Dorpatczycy
w powstaniu styczniowym // In: Powstanie
styczniowe 1863-1864: walki i uczestnicy,
represje i wygnanie, historiografia i tradycja.
- Kielce, 2005. - S. 83-100
3138. URBONIENĖ Skaidrė: Sacral folk
sculpture in the rural culture of Lithuania
(the 2nd half of the 19th c. - the 1st half of the
20th c.) / Vilnius Academy of Arts. - Vilnius,
2009. - 62, [2] s. Streszcz. w jęz. lit.
Tezy pracy doktorskiej
3139. URTĀNS Juris: Ancient cult sites
of Semigallia. - Riga: Nordik, 2008. - 222, [1]
s.: il. - (CCC Papers; 11). Bibliogr. s. 210-223.
Streszcz. w jęz. łot.
Tekst w jęz. niem. i lit.
3133. TEREHOVIČS Vladimirs, NĪMANDE Elita: Historyczne odrębności rozwoju prawa karnego na Łotwie. Misc. Hist.Iuridica 2009 T. 7 s. 13-27. Sum.
3134. TETERSKA Olesia: Współpraca
trójstronna Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Europa Orientalis 2009 [T.] 1
s. 607-626, mapa. Sum.
3135. TININIS Vytautas: Komunistinio
režimo įtvirtinimas Lietuvoje ir jo nusikaltimai: antroji sovietinė okupacija (1944-1953)
= The establishment of the communist regime in Lithuania and its crimes: the second
Soviet occupation (1944-1953). - Vilnius:
Margi Raštai, 2009. - 522, [2] s.: il., faks. (Totalitarinių Režimų Nusikaltimai Lietuvoje. Sovietinė Okupacija; T. 5)
Tekst równol. w jęz. lit. i ang.
3136. TININIS Vytautas: Sovietų Sąjungos
politinės struktūros Lietuvoje ir jų nusikalstama veiklas: antroji sovietinė okupacija (19441953) = Political bodies of the Soviet Union
in Lithuania and their criminal activities: the
second Soviet occupation (1944-1953). - Vilnius: Margi Raštai, 2008. - 540, [2] s.: il., faks.,
portr. - (Totalitarinių Režimų Nusikaltimai
3140. UŽULE-FONS Sandra: Model
tworzenia się nowoczesnego XIX-wiecznego
społeczeństwa europejskiego na przykładzie
ruchu narodowego i procesu narodowotwórczego na Łotwie: analiza rozwoju procesu narodowotwórczego łotewskiego w kontekście
różnic i podobieństw w stosunku do polskiego ruchu narodowego // In: Marzyciele i realiści: o roli tradycji w polskiej myśli politycznej
od upadku powstania styczniowego do XXI
wieku. - Szczecin, 2009. - S. 132-142. Sum.
3141. UŽULE-FONS Sandra: Tożsamość
narodowa Łotyszy po 1991 roku w warunkach współistnienia z innymi narodami //
In: Konflikty na obszarze byłego ZSRR. - Poznań, 2009. - S. 17-25
3142. VALGE Jaak: Breaking away from
Russia: economic stabilization in Estonia
1918-1924. - Stockholm, 2006
Rec.: KAN Aleksander, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 128-130
3143. VARSLAVĀNS Alberts: Latvija un bruņojuma samazināšanas konference Maskavā: (sakarā ar konferences 85.
gadskārtu). (Latvia and the Conference for
Armament Restriction in Moscow). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 4 s. 20-27, portr. Sum.
234
Inne kraje bałtyckie
3144. VIIRES Ants: Eesti ajalugu stalinistlikus haardes. (Estonian history in the
grasp of Stalinism). Tuna 2003 nr 1 s. 32-47.
Sum. s. 158-159
Zob. też: VIIRES A.: Istorija Estonii v stalinskich tiskach. Tuna 2006 specvypusk s. 157-172. Sum.
3145. VOM HITLER-Stalin-Pakt bis zu
Stalins Tod: Estland 1939-1953 / hrsg. v. Olaf
Mertelsmann. - Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2005. - 301 s.: mapy
Treść: MAIER Konrad: Estland in der Zwischenkriegszeit: die „Ära des Schweigens” s. 10-30. - MERTELSMANN Olaf: Vom Hitler-Stalin-Pakt bis zu Stalins
Tod: Estland 1939-1953 s. 31-50. - HOERSCHELMANN
Gerhard v.: Die Umsiedlung der Deutschen aus Estland:
ein Zeitzeugenbericht s. 51-66. - HIIO Toomas: Ein kurzer Überblick über Truppenverbände und Kampfhandlungen 1939-1941 s. 67-95. - MARIPUU Meelis, PAAVLE Indrek: Die deutsche Zivilverwaltung in Estland
und die estnische Selbstverwaltung s. 96-129. - KUUSIK
Argo: Die deutsche Vernichtungspolitik in Estland 19411944 s. 130-150. - PLAAT Jaanus: Die Veränderungen im
religiösen Leben Estlands während der deutschen und
der sowjetischen Okkupation 1940-1953 s. 151-169. ALTNURME Riho: Die Evangelisch-Lutherische Kirche
und die Besatzungsmächte 1939-1953 s. 170-182. - HINRIKUS Rutt: Estnische Lebensbeschreibungen 19391953: erzählte Realität s. 183-210. - RAHI-TAMM Aigi:
Deportation und Verfolgung in Estland 1940-1953 s. 211237. - KANGILASKI Jaak: Die estnische Kunst 1940-1953
s. 238-250. - MERTELSMANN Olaf: Die Ausweitung von
Kultur und Bildung als Stütze des sowjetischen Systems
in Estland s. 251-265. - ZUBKOVA Elena: Estland unter
sowjetischer Herrschaft 1944-1953: die Moskauer Perspektive s. 266-281. - TANNBERG Tõnu: Die Pläne Moskaus für Estland im Sommer 1953 s. 282-295
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2006 r.
3146. W KRĘGU sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku: wybór
materiałów. T. 2 / wyb. i oprac. Marian Zaczyński, Beata Kalęba. - Kraków: Wydaw.
Uniw. Jagiell., 2009. - 244, [1] s. - (Z Prac
Katedry Kultury Literackiej Pogranicza) (Biblioteka Literatury Pogranicza; T. 9)
Z treści: SZLUPAS Jan: Litwini i Polacy s. 7-28.
- GIERSZYŃSKI Henryk: W kwestii polsko-litewskiej
s. 29-35. – BOUDOUIN de COURTENAY Jan: Kwestia alfabetu litewskiego w państwie rosyjskim i jej rozwiązanie
s. 37-53. - BIRŽIŠKA Vaclovas: Golgota litewska s. 55-66.
- GOSTOMSKI Walery: Litwa się budzi s. 67-77. - BRZOZOWSKI Grzegorz: Stosunki polsko-litewskie: Rosjanie
na Litwie, Żydzi, amnestia s. 79-83. - ZDZIECHOWSKI
Marian: Przed pomnikiem Katarzyny s. 85-89. - MEYSZTOWICZ Aleksander: List otwarty obywatela z Litwy do
profesora Zdziechowskiego [1861-1938] w sprawie obecności szlachty litewskiej pod pomnikiem imperatorowej
[930]
Katarzyny s. 91-99. - JANKOWSKI Czesław: Z powodu
Uroczystości wileńskiej głos jednego z wielu s. 101-136.
- MIESZKIS Feliks: Mania litewska w kwestii tejże broszura nie polemiczna s. 137-161. - ZAWISZA Otton: Litwini w Litwie s. 163-188. - JAŁOWIECKI Bolesław: Litwo ojczyzno nasza... (przekład z litewskiego) s. 189-196.
- HERBACZEWSKI Józef Albin: Tragizm odrodzenia
narodowego Litwy s. 197-206. - HERBACZEWSKI Józef
Albin: Litwa i kwestia polska s. 207-217. - KONECZNY
Feliks: Polska a kwestia litewska s. 219-232
T. 1 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2697
3147. WASKAN Jan: Narodowa Demokracja wobec narodowych aspiracji Litwinów
na przełomie XIX i XX wieku // In: Marzyciele
i realiści: o roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do
XXI wieku. - Szczecin, 2009. - S. 143-158. Sum.
3148. WASKAN Marek: Mniejszość
polska na Litwie radzieckiej 1944-1989
i w pierwszym okresie niepodległej państwowości litewskiej. Rocz. Nauk. Wyż. Szk.
Inform. i Ekon. Tow. Wiedzy Powsz. w Olszt.,
Socjol., Pedag. 2009 [nr] 3 s. 131-144, tab.
3149. WEISS-WENDT Anton: Murder
without hatred: Estonians and the Holocaust.
- Syracuse, N.Y.: Univ. Press, 2009. - XXIII,
476 s.: il., mapy. - (Religion, Theology, and
the Holocaust)
3150. WESTERHOFF Christian: Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg: der Fall Ober Ost.
Jahrestagung / Litauisches Kulturinst. 2008
(dr. 2009) s. 45-88, il.
Dot. m.in. Litwy.
Tekst w jęz. niem. i lit.
3151. WEZEL Katja: Nationskonstruktion
und Abgrenzung: Lettland nach dem Ende
der Sowjetherrschaft // In: Nationen und ihre
Selbstbilder: postdiktatorische Gesellschaften
in Europa. - Göttingen, 2008. - S. 211-232
3152. WOHLFART Kristine: Der Rigaer
Letten-Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905. - Marburg, 2006
Rec.: BRÜGGEMANN Kärsten, Nordost-Arch. N.F.
2007 Bd. 16 (dr. 2009) s. 652-655. - MINTAURS Mārtiņš,
Latv. Vēsture 2007 [nr] 1 s. 109-112
3153. WOJTKOWIAK Zbysław: Bractwa
Trzeźwości na Żmudzi w połowie wieku XIX
[931]
Inne kraje bałtyckie
235
// In: Litwini: historia i kultura: sesja naukowa, Szreniawa, 28-29 czerwca 2008. - Szreniawa, 2009. - S. 81-87
3161. ZUBKOVA Elena: „Lesnye brat’ja”
v Pribaltike: vojna posle vojny. Otečestvennaja
Ist. 2007 Vyp. 2 s. 74-90; Vyp. 3 s. 14-30
3154. YČAS Martynas: Iš agaro krašto
1885-1941. - Kaunas: Candela, 2009. - 527,
[1] s.: il. Sum. Sod.
3162. ZUBKOVA Elena: Moskva i Baltija:
mechanizmy sovetizacii Latvii, Litvy i Estonii v 1944-1953 godach. Trudy Inst. Ross. Ist.
2004 Vyp. 4 s. 266-283
Biografia litewskiego polityka Martynasa Yčasa
(1885-1941)
3155. ZAKE Ieva: Nineteenth-century
nationalism and twentieth-century antidemocratic ideals: the case of Latvia, 1840s to
1980s. - Lewiston, 2008
Rec.: JUBULIS Mark, J. Balt. Stud. 2009 Vol. 40 nr
2 s. 265-267
3156. ZANDERS Viesturs: Dejatel’nost’
pervych latyšskich knigoizdatelej (60-90-e
gody XIX veka). Knygotyra 2009 T. 52 s. 211218. Sum. Streszcz. w jęz. lit.
3157. ZELČE Vita: Latviešu avīžniecība:
laikraksti savā laikmetā un sabiedrībā 18221865. [Dziennikarstwo na Łotwie w latach
1822-1865]. - Riga: Zinātne, 2009. - 487 s.: il.,
faks., mapy. Bibliogr. s. 457-478
3158. ZELČE Vita, SPRUGAINE Vineta:
Marginālās jeb 1376. fonds. - Rīga, 2005
Rec.: JEZIORSKI Paweł A., Zap. Hist. 2009 T. 74 z.
4 s. 155-160
3159. ZELLIS Kaspars: Die Schlacht bei
Cēsis, die Esten und das historische Bewusstsein der Letten. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 170-189. Sum.
3160. ZELMENIS Gints: Latvijas kultūras
politika neatkarīgas valsts pastāvēšanas
sākumā un partiju programmatiskās
nostādnes kultūrā (1918-1922). [Daļ. 1-3].
(Latvian cultural policy at the beginning of
the independent state and the programmatic
approaches of the parties concerning cultural
issues (1918-1922). [Pt. 1-3]). Latv. Vēsture
2007 [nr] 1 s. 48-59, portr.; [nr] 2 s. 29-41,
portr.; [nr] 3 s. 28-39, portr. Sum.
3163. ZUBKOVA Elena: Pribaltika
i Kreml’ 1940-1953. - Moskva, 2008
Rec.: TANNBERG Tõnu, Forsch. z. Baltischen Gesch.
2009 Bd. 4 s. 348-354
3164. ZUNDA Antonijs: Baltijas jautājums 20. gadsimta 50. gadu starptautiskajās
attiecības. (Baltic issue in the international
relations of the 1950s). Latv. Vēsture 2007 [nr]
3 s. 73-105, portr. Sum.
3165. ZUNDA Antonijs: Latvijas diplomāti Rietumvalstīs Otrā pasaules kara gados
(1940-1945). (Latvian diplomats in the Western countries during world war II (19401945)). Latv. Vēsture 2007 [nr] 1 s. 78-86,
portr. Sum.
3166. ZUNDA Antonijs: Nacionālā
pretestības kustība nacistu okupācijas
režīmam Latvijā (1941-1945). (Nacional resistance movement against the Nazi occupation regime in Latvia (1941-1950)). Latv.
Vēsture 2007 [nr] 4 s. 65-73, portr.
3167. ZVIDRIŅŠ Pēteris: Direct demographic losses cause to Latvia by the USSR
ocupation regime from 1940 to 1990. Hum. a.
Soc. Sc., Latvia 2008 Vol. 1 s. 6-25, tab. Sum.
3168. ŻERELIK Rościsław: Między „Nowym Rzymem” i „Trzecim Rzymem”: cerkiew
prawosławna w Estonii w XX wieku // In:
Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie. - Toruń, 2009. - S. 61-84
236
Inne kraje bałtyckie
[932]
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 14, 37, 101, 118, 181, 316, 317, 799, 1402,
1911, 2530, 2556, 2628, 2632, 2642, 2645, 2651, 2680,
2706, 2825, 3346
3174. CHRISTINE Ingebritsen: Scandinavia in world politics. - Lanham (Md.):
Rowman & Littlefield, 2006. - IX, 129, [2] s. (Europe Today). Bibliogr. s. 109-117
3169. ARMBRUSTER Barbara: Goldsmiths’ tools at Hedeby // In: Land, sea and
home: proceedings of a conference on Viking-period settlement, at Cardiff, july 2001.
- Leeds, 2004. - S. 109-124
3175. CIESIELSKI Zenon: Szkicowy zarys XX-wiecznej filozofii skandynawskiej.
Acta Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr.
2009) s. 169-177
3170. BARTON H. Arnold: Essays on
Scandinavian history. - Carbondale, Ill.:
Southern Illinois Univ. Press, 2009. - XI, 286
s.: il.
3176. The DISCOVERY of nineteenthcentury Scandinavia / ed. by Marie Wells.
- London: Norvik Press, 2008. - 191 s.: il. (Norvik Press Series A; no. 31)
3171. BEK-PEDERSEN Karen: Fate and
weaving: justification of a metaphor. Viking a.
Medieval Scandinavia 2009 [Vol.] 5 s. 23-39
3177. DOBAT Andres Siegfried: The
state and strangers: the role of external forces
in a process of state formation in Viking-Age
south Scandinavia (c. AD 900-1050). Viking
a. Medieval Scandinavia 2009 [Vol.] 5 s. 65104, il., mapy
3172. BETWEEN paganism and Christianity in the North / ed. Leszek P. Słupecki,
Jakub Morawiec. - Rzeszów: Wydaw. Uniw.
Rzeszow., 2009. - 219, [2] s.: il., tab
Z treści: SCHJØDT Jens Peter: Diversity and its consequences for the study of Old Norse religion: what is it
we are trying to reconstruct? s. 9-22. - SŁUPECKI Leszek
P.: Pagan temple - Christian church: the problem of Old
Norse temples s. 23-44. - HERMANN Pernille: The construction of Iceland as a meaningful location s. 45-56.
- KULESZA Przemysław: Vikings in the latin poetry of
the Carolingian period s. 57-75. - EGILSDÓTTIR Ásdís:
Pogan poetry meets Christianity s. 85-92. - MORAWIEC
Jakub: Liđsmannaflokkr: the question of its potential function and the audience of the poem s. 93-115. - WIERZBIŃSKI Szymon: The symbolic significance of Skjöldr
and Scyld s. 131-149. - ASHURST David: Attitudes to
kings, law and election in the Old Norse translation of 1
Maccabees s. 150-157. - JAKOBSSON Ármann: „Er Saturnús er kallađr en vér köllum Frey”: the Roman spring
of the Old Norse gods s. 158-164. - USPENSKIJ Fjodor:
The babtism of bones and prima signatio in medieval
Scandinavia and Rus’ s. 165-178. - GARDEŁA Leszek: A
biography of the seiđr-staffs: towards an archaeology of
emotions s. 190-219
3173. BUŠA Irina: Skandināvu ietekme uz Daugavas lībiešu ieročiem pirms
krustnešu atnākšanas. (Scandinavian impact
on the weapons of the River Daugava Livs before the arrival of the crusades). Latv. Vēsture
2007 [nr] 3 s. 9-27, portr. Sum.
3178. Den DUBBLA blicken: historia i de
nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900 /
red. Harald Gustafsson [et al.]. - Lund, 2007
Rec.: HALL Bo G., Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 1 s. 122-123
3179. Les ÉLITES nordiques et l’Europe
occidentale, (XIIe-XVe siècle): actes de la rencontre franco-nordique organisée à Paris, 910 juin 2005 / sous la direct. de Tuomas M.S.
Lehtonen, Élisabeth Mornet. - Paris, 2007
Rec.: BRÉGAINT David, Scand. J. Hist. 2009 Vol. 34
No. 1 s. 102-105
3180. ETTING Vivian: Margrete den
første: en regent og hendes samtid. - København: Gyldendal, 2009. - 316 s.
3181. FALK Ann-Britt: En grundläggande handling: byggnadsoffer och dagligt liv
i medeltid. (A basic consideration: building
offerings and everyday life in the middle
ages). - Lund: Nordic Acad. Press, 2008. - 264
s.: il. - (Vägar till Midgard; 12). Sum.
W Skandynawii
[933]
Inne kraje bałtyckie
3182. De FØRSTE 200 årene: nytt blikk
på 27 skandinaviske middelalderbyer. [Pierwsze 200 lat: nowe spojrzenie na 27 miast skandynawskich w okresie średniowiecza] / red.
Hans Andersson [et al.]. - Bergen: Univ. i Bergen, 2008. - 420 s.: il., mapy. - (Universitetet
i Bergen Arkeologiske Skrifter. Nordisk; 5)
3183. GARDEŁA Leszek: Przeklęte żywoty: rozważania nad mentalnościami epoki
wikingów // In: Metody, źródła, dokumentacja: Funeralia Lednickie - spotkanie 11. - Poznań, 2009. - S. 279-299: il.
3184. HEMSTAD Ruth: Fra Indian summer til nordisk vinter: skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen.
[Od babiego lata do skandynawskiej zimy:
współpraca skandynawska, skandynawizm,
likwidacja Skandynawskiej Unii Monetarnej].
- Oslo: Akad. Publisering, 2008. - 652 s. - (Acta
Humaniora; 337). Bibliogr. s. 586-602
W XIX-XX w.
Rec.: TJELMELAND Hallvard, Hist. Tidsskr. (N)
2009 Bd. 88 nr 2 s. 313-316
3185. HERMANSON Lars: Bärande
band: vänskap, kärlek och brödraskap i det
medeltida Nordeuropa, ca 1000-1200. - Lund:
Nordic Acad. Press, 2009. - 319 s. Bibliogr.
s. 291-312
Dot. Skandynawii w średniowieczu
3186. HILSON Mary: The Nordic model:
Scandinavia since 1945. - London: Reaktion
Books, 2008. - 234 s.: il. - (Contemporary
Worlds)
Rec.: ESKILSSON Anna, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 2 s. 339-341
3187. JANFELT Monika: Att leva i den
bästa av världar: Föreningarna Nordens syn
pa Norden 1919-1933. - Stockholm: Carlssons, 2005. - 256 s.
Dot. współpracy krajów skandynawskich
3188. KAYSER NIELSEN Niels: Bonde,
stat og hjem: nordisk demokrati og nationalisme - fra pietismen til 2. verdenskrig. - Århus: Aarhus Universitetsforl., 2009. - 538 s.
Dot. demokracji i nacjonalizmu w Skandynawii
w XVIII-XX w.
237
3189. KŁONCZYŃSKI Arnold: Starania
Polski o przyjęcie planu Rapackiego w Szwecji, Danii i Norwegii w latach 1957-1960. Zap.
Hist. 2009 T. 74 z. 2 s. 45-61. Zsfg. Sum.
3190. KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Polskie tropy nad Sundem i Skagerrakiem. - Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., 2009. - 395 s.,
[12] s. tabl. Streszcz. w jęz. duń.
3191. KULESZA Przemysław: Ewolucja
symboliki misyjnej w Skandynawii w epoce
wikingów na przykładzie motywu walczącego jelenia. Prz. Archeol. 2009 T. 57 s. 143-160,
il. Sum.
3192. MALINOWSKI Łukasz: Berserkir
i úlfheđnar w historii, mitach i legendach. Kraków: Zakł. Wydaw. Nomos, 2009. - 223 s.:
il. Bibliogr. s. 199-215. Sum.
Dot. skandynawskich wojowników epoki Wikingów
3193. MALINOWSKI Łukasz: Miłosierdzie jako wróg pogańskiego wojownika
w okresie wikingów // In: Miłosierdzie: teoria
i praktyka życiowa. - Kraków, 2009. - S. 2142. Sum.
3194. MYRDAL Janken: The black death
in the North 1349-1350 // In: Living with the
black death. - Odense, 2009. - S. 63-84
3195. NYBORG Ebbe: The black death as
reflected in Scandinavian art and architecture
// In: Living with the black death. - Odense,
2009. - S. 187-206
3196. OLSZEWSKI Edward: Polacy i Polonia w Skandynawii w walce o niepodległość i suwerenność Polski w latach I i II wojny światowej // In: Wspólne drogi Polaków
w kraju i na obczyźnie (1918-2008): studia
historyczne i politologiczne. - Piła, 2009. - S.
195-216
3197. OMMUNDSEN Åslaug: A saint
and his sequence: singing the legend of St
Olaf. Viking a. Medieval Scandinavia 2009
[Vol.] 5 s. 151-176, il.
238
Inne kraje bałtyckie
3198. PESSEL Włodzimierz Karol: Między kulturoznawstwem a skandynawistyką:
jak uprawiać w Polsce historię kultury skandynawskiej. Acta Sueco-Polonica 2008/2009
nr 15 (dr. 2009) s. 179-203
3199. PIWEK Adam: Cztery spotkania
ze Skandynawią: dzieje Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii w wybranych współczesnych
podręcznikach do historii // In: Na polskoskandynawskich ścieżkach historii. - Rybnik,
2009. - S. 13-34
[934]
3206. SANCTITY in the North: saints,
lives and cults in medieval Scandinavia / ed.
by Thomas A. DuBois. - Toronto: Univ. of Toronto Press, 2008. - VIII, 399 s.: il. - (Toronto
Old Norse and Icelandic Studies; 3). Bibliogr.
s. 353-373
3207. SCANDINAVIA and Europe 8001350: contact, conflict, and coexistence / ed.
by Jonathan Adams, Katherine Holman. Turnhout: Brepols, 2004. - XVI, [6], 369 s.:
il., mapy. - (Medieval Texts and Cultures of
Northern Europe; 4)
3202. RIIS Thomas: Skandinavien im
Spätmittelalter: zwei Königreiche und eine
halbe Republik // In: Europa im späten Mittelalter: Politik - Gesellschaft - Kultur. - München, 2006. - S. 125-143
Z treści: PEDERSEN Anne: Anglo-Danish contact
across the North Sea in the eleventh century: a survey
of the Danish archaeological evidence s. 43-67. - BRINK
Stefan: New perspectives on the Christianization of Scandinavia and the organization of the early Church s. 163175. - NYBERG Tore: Early monasticism in Scandinavia
s. 197-208. - HAGLAND Jan Ragnar: Norwegians and
Europe: the theme of marriage and consanguinity in early Norwegian law s. 209-218. - MØLLER JENSEN Janus:
Denmark and the Holy War: redefinition of a traditional
pattern of conflict 1147-1169 s. 219-236. - BOLVIG Axel:
The adaptation of an established European visual language in Denmark from the twelfth to fourteenth centuries
s. 237-251. - MURRAY Alan V.: The Danish monarchy
and the Kingdom of Germany, 1197-1319: the evidence
of middle high German poetry s. 289-307. - SPURKLAND Terje: Literacy and „runacy” in medieval Scandinavia s. 333-344. - ELDEVIK Randi: What’s Hacuba to
them?: medieval Scandinavian encounters with classical
antiquity s. 345-354. - BAGGE Sverre: On the far edge
of dry land: Scandinavian and European culture in the
middle ages s. 355-369
Powyższy opis ukazał się w bibliogr. za 2004 r. bez
treści
3203. ROSLUND Mats: Guests in the
house: cultural transmission between Slavs
and Scandinavians 900 to 1300 A.D. - Leiden,
2007
3208. SCHAB Sylwia: Skandynawski
czy nordycki?: krótkie studium uzusu. Acta
Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr. 2009)
s. 205-213
3200. PO OBU STRONACH Bałtyku:
wzajemne relacje między Skandynawią a Europą Środkową. [T.] 1-2 / red. Jan Harasimowicz, Piotr Oszczanowski, Marcin Wisłocki.
- Wrocław, 2006
Rec.: SZEWCZYK Aleksandra, Barok 2007 [R. 14]
specialnummer s. 255-263
3201. REVIVAL and communication:
studies in the history of Scandinavian revivals, 1700-2000 / ed. by Arne Bugge Amundsen. - Lund: Lunds Univ. Kyrkohistoriska
Arkiv, 2007. - 175 s.: il. - (Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis; 49)
Rec.: LECIEJEWICZ Lech, Kwart. Hist. 2009 R. 116
nr 4 s. 205-209
3204. ROY Carrie: Practical fastenings of
the supernatural. Viking a. Medieval Scandinavia 2009 [Vol.] 5 s. 177-212
3205. SÄKERHETSPOLITIK och historia: essäer om stormaktspolitiken och
Norden under sjuttio år: vänbok till Krister
Wahlbäck / red. Mats Bergquist, Alf W. Johansson. - Stockholm, 2007
Rec.: PETERSSON Magnus, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 2 s. 343-346
3209. SCRIPTS of kingship: essays on
Bernadotte and dynastic formation in an age
of revolution / eds. Mikael Alm, Britt-Inger
Johansson. - Uppsala, 2008
Rec.: FRYDENLUND Bård, Hist. Tidsskr. (N) 2009
Bd. 88 nr 3 s. 520-524. - PEDERSEN Svein Henrik, Scand.
J. Hist. 2009 Vol. 34 No. 4 s. 439-443
3210. SIBIŃSKA Maria: Ludvig Holberg
[1684-1754] i scena przy Lille Grønnegade:
z historii teatru skandynawskiego. - Gdańsk:
Fund. Rozwoju Uniw. Gdań., 2008. - 140 s.: il.
Bibliogr. s. 137-139
[935]
239
Inne kraje bałtyckie
3211. SINDBÆK Søren M[ichael]: The
small world of the Vikings. Norwegian Archaeol. Rev. 2007 Vol. 40 nr 1 s. 59-74
3212. SINDBÆK Søren Michael: Ruter
og rutinisering: vikingetidens fjernhandel
i Nordeuropa. (Routes and routinization:
Viking age long-distance trade in Northern
Europe). - København: Multivers, 2005. - 365
s.: il., mapy. Sum.
3213. STEINSLAND Gro: Norrøn religion: myter, riter, samfunn. [Religie Północy:
mity, rytuały, społecznosći]. - Oslo: Pax,
2005. - 488 s.: il., mapy
Toż w jęz. szw.: Fornnordisk religion. - Stockholm:
Natur och Kultur, 2007. - 568 s.: il.
Rec.: ALEXANDERSSON Henrik, Hist. Tidskr. (S)
2009 [Bd.] 129 [nr] 2 s. 303-304 [rec. dot. wyd. w jęz.
szw.]
3214. TANKAR om ursprung: forntiden
och medeltiden i nordisk historieanvänding /
red. Samuel Edquist, Lars Hermanson, Stefan
Johansson. - Stockholm: Statens Historiska
Museum, 2009. - 368 s.: il. - (Studies / The
Museum of National Antiquities, Stockholm;
13)
nawcze. - Warszawa, 2005
Rec.: SZELĄGOWSKA Krystyna, Prz. Hist. 2009 T.
100 z. 2 s. 337-345
2. Dania
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 181, 799, 10815, 2625
3219. DANMARKS krigshistorie. [Historia wojen duńskich] / red. Ole L. Frantzen,
Knud J.V. Jespersen. - København: Gads
Bd. 1: 700-1814 / red. Kurt Villads Jensen,
K.J.V. Jespersen, Gunner Lind. - 2008. - 459
s.: il.
Bd. 2: 1814-2008 / red. O.L. Frantzen, Michael H. Clemmesen, Thomas Wegener Friis.
- 2008. - 415 s.: il.
Rec.: SVANDAL Trond, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 4 s. 768-771 [rec. dot. Bd. 1]. - KRISTIANSEN Tom,
Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88 nr 4 s. 771-775 [rec. dot.
Bd. 2]
3220. FELDBÆK Ole, LØKKE Anne,
LETH JEPPESEN Steen: Drømmen om
tryghed: tusind års dansk forsikring. - København, 2007
Dot. starożytności i średniowiecza w skandynawskiej historii
Rec.: LÖNNBORG Mikael, Scand. J. Hist. 2009 Vol.
34 No. 2 s. 208-211
3215. TRÄLAR: ofria i agrarsamhället
från vikingatid till medeltid. (Thralls: unfree
in Scandinavian agrarian society from the
Viking age to the middle ages) / red. Thomas
Lindkvist, Janken Myrdal. - Stockholm: Nordiska Museet, 2003. - 197 s.: il. - (Skrifter om
Skogs- och Lantbrukshistoria; 17). Sum.
3221. ULRIKSEN Jens: Danish coastal
landing places and their relation to navigation and trade // In: Land, sea and home:
proceedings of a conference on Viking-period settlement, at Cardiff, july 2001. - Leeds,
2004. - S. 7-26
3216. UGGLA Andrzej Nils: Ugglowie.
Acta Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr.
2009) s. 215-232, il., faks.
3217. WAR and society in Scandinavia
1914-1950 / eds. Henrik Lundtofte, Mona
Jensen, Flemming Just. - Odense: Syddansk
Univ.-Forl., 2009. - 297 s.: il., mapy. - (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences; 373)
3218. ŻYGADŁO Andrzej: Reformacja
w Szwecji, Danii i Norwegii: studium porów-
3222. WILDE Tomasz: Muzea Bornholmu. Muzealnictwo 2009 [T.] 50 s. 256-266, il.
Sum.
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 346, 2351, 2538, 2540, 2554, 2562, 2624,
2626, 2627, 2630, 2807, 3200, 3207, 3210, 3218, 3219
3223. GØBEL Erik: Det danske slavehandelsforbud 1792: studier og kilder til forhistorien, forordningen og folgerne. - Odense, 2008
Rec.: GRAVEM Siv Falang, Hist. Tidsskr. (N) 2009
Bd. 88 nr 3 s. 515-518. - HERNÆS Per, Scand. J. Hist.
2009 Vol. 34 No. 1 s. 115-117
240
Inne kraje bałtyckie
3224. HYBEL Nils, POULSEN Bjørn:
The Danish resources c. 1000-1550: growth
and recession. - Leiden, 2007
Rec.: ERICSSON Alf, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 2 s. 306-308. - PETTERSEN Gunnar I., Hist. Tidsskr.
(N) 2009 Bd. 88 nr 2 s. 369-374
—————
3225. APPEL Charlotte, FINK-JENSEN
Morten: Når det regner på præsten: en kulturhistorie om sognepræster og sognefolk
1550-1750. - Højbjerg: Hovedland, 2009. 379 s.: il.
Dot. historii życia kulturalnego duńskich parafii
Rec.: BREGNSBO Michael, Hist. Tidsskr. (D) 2009
Bd. 109 H. 2 s. 581-583
3226. BELLAMY Martin: Christian IV
and his navy: a political and administrative history of the Danish navy 1596-1648.
- Leiden, 2006
Rec.: NORSENG Per G., Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 4 s. 754-760
3227. BENGTSSON Ingvar: Kapet av
Skåne: Stormaktssveriges viktigaste triumf.
- Stockholm, 2008
Rec.: LANDGRÉN Lars-Folke, Hist. Tidskr. f. Finl.
2009 Årg. 94 [nr] 2 s. 255-258
3228. BISGAARD Lars: Danish plague
patterns, 1360-1500 // In: Living with the
black death. - Odense, 2009. - S. 85-112
3229. BJERG Hans Christian, FRANTZEN Ole L.: Danmark i krig. [Dania w wojnie].
- København: Politikens Forl., 2005. - 368 s.:
il., mapy. Bibliogr. s. 354-360
Od średniowiecza do XIX w.
3230. BOLVIG Axel: Politikens bog om
Danmarks kalkmalerier. - København: Politiken, 2002. - 360 s.: il., mapy. - (Politikens
Håndbøger)
Dot. duńskiego malarstwa ściennego w średniowieczu
3231. CLAUSEN Svend: Hellighed og
magtspil: helgenkåringens vanskeligheder
i Danmark efter 1234. (Holiness and power
game: the trouble with canonization in Denmark after 1234). Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd.
109 H. 2 s. 305-335. Sum.
[936]
3232. DANMARK og Napoleon / red.
Eric Lerdrup Bourgois, Niels Høffding. Højbjerg: Hovedland, 2007. - 314 s.: il., mapy
3233. ENGBERG Jens: Den standhaftige
tinsoldat: en biografi om Frederik 6. - København: Politiken, 2009. - 543 s.: il.
Fryderyk VI, król Danii w l. 1808-1839 i Norwegii
w l. 1808-1814.
3234. FRANDSEN Karl-Erik: The conglomerate state of Denmark-Norway-Schleswig-Holstein 1523-1864 under the rulers of
the house of Oldenburg integration, preservation and dissolution // In: Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit: Integration und
Herrschaft: liber memorialis Jan Pirożyński.
- Kraków, 2009. - S. 83-96. Streszcz.
3235. GELTING Michael H.: Legal reform and the development of peasant dependence in thirteenth-century Denmark // In:
Forms of servitude in Northern and Central
Europe: decline, resistance, and expansion. Turnhout, 2005. - S. 343-367
3236. HEEBØLL-HOLM Thomas Kristian: Priscorum quippe curialum, qui et nunc
militari censentur nomine: riddere i Danmark
i 1100-tallet. (Priscorum quippe curialium, qui
et nunc militari censentur nomine: knights in
Denmark in the 12th century). Hist. Tidsskr.
(D) 2009 Bd. 109 H. 1 s. 21-69. Sum.
3237. HILBERG Volker: Haithabu im 11.
Jahrhundert: auf der suche nach dem Niedergang einse dänischen emporium der Wikingerzeit // In: Geophysik und Ausgrabung:
Einsatz und Auswertung zerstörungsfreier
Prospektion in der Archäologie. - Rahden/
Westf., 2007. - S. 187-203
3238. INGVARDSON Gitte Tarnow:
Blandt bønder og byfolk: møntbrug i Roskilde og omegn ca. 1000-1250. [Wśród chłopów
i mieszczan: wykorzystanie monet w Roskilde ok. 1000-1250]. Nationalmuseets Arbejdsmark 2008 s. 203-218
3239. JAKOBSEN Johnny Grandjean
Gøgsig: Prædikebrødrenes samfundsrolle
[937]
Inne kraje bałtyckie
i middelalderens Danmark / Syddansk Universitet. Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse. - Odense, 2008. - VI, 283,
[15] s.: il. Sum.
Dot. roli dominikanów w średniowiecznej Danii
3240. KNUDSEN Lise Gerda: The course
of a mid-17th century plague epidemic in
Denmark // In: Living with the black death.
- Odense, 2009. - S. 113-134
3241. KONGE, kirke og samfund: de
to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder
/ red. Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman,
Bjørn Poulsen. - Århus, 2007
Rec.: HARRISON Dick, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 99-101. - OPSAHL Erik, Hist. Tidsskr. (N)
2009 Bd. 88 nr 1 s. 135-140
3242. KOUDAL Jens Henrik: Grev Rabens [1730-1791] dagbog: hverdagsliv i et
adeligt miljo i 1700-tallet. [Pamiętnik hrabiego Rabena: życie codzienne w środowisku
arystokracji w XVIII w.]. - Odense: Syddansk
Universitetsforl., 2007. - 318 s.: il. - (University of Southern Denmark Studies in History
and Social Sciences; vol. 330) (Folkemindesamlingens Kulturstudier; 10)
3243. KRISTIANSEN O.: Ceramic stove
tiles and their production in Denmark // In:
Ruukkuja ja ruhtinaita: saviastioita ja uunikaakeleita ajalta 1400-1700. - Turku, 2007.
- S. 117-121
3244. LANGEN Ulrik: Den afmægtige:
en biografi om Christian 7. - København:
Jyllands-Posten, 2008. - 542 s.: il. Bibliogr.
s. 492-510
Biografia króla Danii i Norwegii, Chrystiana VII
3245. LINAA Jette: Keramik, kultur og
kontakter: køkken- og bordtøjets brug og
betydning i Jylland 1350-1650. (Ceramics,
culture & contacts: household and table vessels in Jutland, c. 1350-1650). - Højbjerg: Jysk
Arkæologisk Selskab, 2006. - 218 s.: il. - (Jysk
Arkæologisk Selskab skrifter; 56). Sum.
3246. LOCKHART Paul Douglas: Denmark, 1513-1660: the rise and decline of
a Renaissance monarchy. - Oxford, 2007
241
Rec.: FRANDSEN Karl-Erik, Hist. Tidsskr. (D) 2009
Bd. 109 H. 1 s. 240-244. - HARRISON Dick, Hist. Tidskr.
(S) 2009 [Bd.] 129 [nr] 1 s. 102-104
3247. MØLLER JENSEN Janus: Denmark and the crusades, 1400-1650. - Leiden,
2007
Rec.: HARRISON Dick, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 102-104
3248. NETTERSTRØM Jeppe Büchert:
Feud in late medieval and early modern Denmark // In: Feud in medieval and early modern Europe. - Aarhus, 2007. - S. 175-188
3249. NETTERSTRØM Jeppe Büchert:
Feud, protection, and serfdom in late medieval and early modern Denmark (c. 14001600) // In: Forms of servitude in Northern
and Central Europe: decline, resistance, and
expansion. - Turnhout, 2005. - S. 369-384
3250. PEDERSEN
Sune
Christian:
Brudte segl: spionage og censur i enevældens
Danmark. [Uszkodzone pieczęcie: szpiegostwo i cenzura w Danii w okresie absolutyzmu]. - København: Post & Tele Mus., 2008.
- 462 s.
Rec.: JOHANNESSEN Finn Erhard, Scand. J. Hist.
2009 Vol. 34 No. 4 s. 459-461
3251. POULSEN Bjørn: Forholdet mellem land og by i dansk middelalder. (The
relationship between town and country in
medieval Denmark). Hist. Tidsskr. (D) 2009
Bd. 109 H. 1 s. 1-20. Sum.
3252. REEH Niels: School reforms as
defence policy in Denmark in the eighteenth
and nineteenth century // In: Die Reiche Mitteleuropas in der Neuzeit: Integration und
Herrschaft: liber memorialis Jan Pirożyński.
- Kraków, 2009. - S. 317-325. Streszcz.
3253. REGIONALITET i Danmark
i vikingetid og middelalder. [Regionalność
w Danii epoki Wikingów i w średniowieczu]
/ red. Peder Gammeltoft, Søren [Michael]
Sindbæk, Jens Vellev. - Højbjerg: Hikuin,
2008. - 165 s.: il. - (Hikuin; 35). Sum.
3254. RENÆSSANCEN i svøb: dansk
renæssance i europæisk belysning 1450-1550
242
Inne kraje bałtyckie
/ red. Lars Bisgaard, Jacob Isager, Janus Møller
Jensen. - Odense: Syddansk Univ.-Forl., 2008.
- 326 s.: il., mapy. - (University of Southern
Denmark Studies in History and Social Sciences; 374)
3255. SCHACKE Adam Tybjærg: Gods,
gårde og kulturlandskab: besiddelsesforhold
of godsstruktur i den sydlige del af Nørrejylland 1570-1788. - Auning: Landbohistorisk
Selskab, 2007. - 383 s.: il., mapy
Dot. osadnictwa i własności ziemi w północnej Jutlandii
3256. STORMEN på Kobenhavn: den
svenske belejring 1658-1660. [Szturm Kopenhagi: szwedzkie oblężenie 1658-1660] /
red. af Peter Wessel Hansen, Leon Jespersen.
- København: Københavns Stadsarkiv, 2009.
- 217 s. - (København, Kultur og Historie; 1)
3257. VIKINGERNES Aros / ed. Annette Damm. - Højberg: Moesgård Mus., 2005.
- 122 s.: il.
Dot. miasta Århus
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2686, 3189, 3219, 3408
3258. ANDERSEN Jens: Tysk invasionsforsvar i Danmark 1940-45. [Niemiecka inwazja na Danię 1940-1945]. - [København]:
Statens Forsvarshistoriske Museum, 2007.
- 424 s.: il., mapy. - ( Forsvarshistoriske Skrifter; 4). Sum.
3259. BRO Henning: Housing: from
night watchman state to welfare state: Danish
housing policy, 1914-1930. Scand. J. Hist.
2009 Vol. 34 No. 1 s. 2-28, il.
3260. CLEMMESEN Michael H.: The
Danish armed forces 1909-1918: between
politicians and strategic reality. - Copenhagen: Royal Danish Defence College, 2007. 139 s.: il., mapy
[938]
3262. EKMAN JØRGENSEN Thomas:
Transformations and crises: the left and the
nation in Denmark and Sweden, 1956-1980.
- New York: Berghahn Books, 2008. - XII, 219
s.: il. - (Protest, Culture and Society; Vol. 2).
Bibliogr. s. 199-211
3263. ELLEMANN-JENSEN Uffe: Fodfejl: da Danmark svigtede under den Kolde
Krig. - København: Gyldendal, 2004. - 379 s.:
il.
Dot. polityki zagranicznej Danii w czasie zimnej
wojny
FINLAND og Danmark... = poz. 3465
3264. FRIIS Thomas [Wegener], JØRGENSEN Jesper: Dänemark und die Oktoberrevolution. Jahrb. f. Hist. Kommunismusforsch. 2007 Bd. 13 s. 245-254
3265. FRIISBERG Claus: Ingen over og
ingen ved siden af Folketinget: partiernes
kamp om forfatnignen 1848-1920. [Bd.] 1-2.
- [Varde]: Vestjysk Kulturforl., 2007. - 551 s.:
il; S. 553-1016: il., mapy
Dot. parlamentaryzmu w Danii
3266. IDEALER og realiteter: dansk udviklingspolitiks historie 1945-2005. [Ideały
i realia: historia duńskiej polityki rozwoju
1945-2005] / [aut.] Christian Friis Bach [et
al.]. - København: Gyldendal, 2008. - 583 s.:
il., mapy
Rec.: HOLM Hans-Henrik, Hist. Tidsskr. (D) 2009
Bd. 109 H. 1 s. 275-280
3267. KOST og spisevaner i 1800-tallet
/ red. Ole Hyldtoft. - København: Museum
Tusculanums Forl., 2009. - 403 s.: il.
Dot. diety i nawyków żywieniowych w Danii w XIX w.
Rec.: NIELSEN Anita Kildebæk, Hist. Tidsskr. (D)
2009 Bd. 109 H. 2 s. 584-587
3268. LIDEGAARD Bo: Jens Otto Krag.
- København: Gyldendal
[Bd. 1]: 1914-1961. - 2001. - 750 s.: il.
[Bd. 2]: 1962-1978. - 2002. - 838 s.: il.
Polityk duński
3261. DILDY Doug: Denmark and Norway, 1940: Hitler’s boldest operation. - Oxford: Osprey, 2007. - 96 s.: il., mapy. - (Campaign)
3269. LIDEGAARD Bo: A short history
of Denmark in the 20th century. - [København]: Gyldendal, 2009. - 397 s.
[939]
243
Inne kraje bałtyckie
3270. NYGAARD Bertel: „De phantastiske forskruede Forestillinger”: introduktioner
til socialisme og kommunisme i Danmark før
1848. („These warped fantasies”: introductions to socialism and communism in Denmark before 1848). Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd.
109 H. 2 s. 336-368. Sum.
3271. PAULIN Christian: Veje til strategisk kontrol over Danmark: tyske planer
for et præventivt angreb 1916-1918. (Pathways to strategic control over Denmark: German plans for a pre-emptive attack, 1916-18).
Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd. 109 H. 2 s. 418458. Sum.
3272. PETERSEN Nikolaj: Kampen om
Den Kolde Krig i dansk politik og forskning.
(Struggle over the Cold War in Danish politics and research). Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd.
109 H. 1 s. 154-204. Sum.
Rec.: BLÜDNIKOW Bent, Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd.
109 H. 2 s. 556-561. - Polem.: PETERSEN Nikolaj, Hist.
Tidsskr. (D) 2009 Bd. 109 H. 2 s. 562-563
3273. RASMUSSEN Jens: Religionstolerance og religionsfrihed: forudsætninger
og Grundloven i 1849. [Tolerancja religijna
a wolność religijna: założenia i Konstytucja z 1849 r.]. - Odense: Syddansk Universitetsforl., 2009. - 358 s.: il. - (University of
Southern Denmark Studies in History and
Social Sciences; Vol. 381). Bibliogr. s. 281291
Rec.: FRIISBERG Claus, Hist. Tidsskr. (D) 2009 Bd.
109 H. 2 s. 591-598
3274. ROSLYNG-JENSEN Palle: Danskerne og besættelsen: holdninger og meninger 1939-45. [Duńczycy i okupacja: poglądy
i opinie z l. 1939-1945]. - København: Gad,
2007. - 395 s.: il. Bibliogr. s. 379-385
3275. SZYMAŃSKI Jan: Polsko-duński traktat kocyliacyjno-arbitrażowy z 1926
roku. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 1 s. 49-64. Zsfg.
Sum.
3. Norwegia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 396
3276. BROCHMANN Grete, KJELDSTADLI Knut: A history of immigration: the
case of Norway 900-2000. - Oslo: Universitetsforl., 2008. - 331 s.: il.
3277. EVALUERING av norsk historiefaglig forskning: bortenfor nasjonen i tid
og rom: fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning / [red.]
Dorthe Gert Simonsen [et al.]; Norges Forskningsråd. Divisjon for Vitenskap. - Oslo,
2008. - 227 s.: il. Sum.
Dot. historiografii norweskiej
Rec.: KJELDSTADLI Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2009
Bd. 88 nr 1 s. 83-103. - FØRLAND Tor Egil, Hist. Tidsskr.
(N) 2009 Bd. 88 nr 1 s. 105-112
3278. GERVIN Karl: Klostrene ved verdens ende: Lyse, Nonneseter, Hovedøya,
Munkeby og Tautra. [Klasztory na końcu
świata: Lyse, Nonneseter, Hovedøya, Munkeby i Tautra]. - Oslo: Pax, 2007. - 329 s.: il.
Bibliogr. s. 303-311
3279. HOLDEN Finn: Byløkker i Oslo:
løkker på Bymarken. - [Oslo]: Andresen &
Butenschøn, 2007. - 168 s.: il.
Dot. historii rozwoju Oslo
Rec.: SPRAUTEN Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 1 s. 148-150
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 348, 2225, 2351, 2626, 2627, 2631, 3200,
3207, 3210, 3218, 3233, 3234,3244, 3299
3280. AMUNDSEN Arne Bugge: A separatist movement in Norway around 1650:
a contribution to the history of pietism in
Europe // In: Confessionalism and pietism:
religious reform in early modern Europe. Mainz, 2006. - S. 231-254
3281. BRENDALSMO Jan: Kirkebygg
og kirkebyggere: byggherrer i Trøndelag ca.
244
Inne kraje bałtyckie
1000-1600. - [Oslo]: Unipub, 2006. - 706 s.: il.
- (Perspektiv; 30)
Dot. budowy kościołów w okręgu Trøndelag do XVI w.
3282. CHRISTIANIAS handelspatrisiat:
en elite i 1700-tallets Norge. [Patrycjat kupiecki w Christianii: elity w siedemnastowiecznej Norwegii] / red. John Peter Collett, Bård
Frydenlund. - Oslo: Andresen & Butenschøn,
2008. - 267 s.: il. Sum.
Rec.: ELIASSEN Finn-Einar, Hist. Tidsskr. (N) 2009
Bd. 88 nr 1 s. 144-148
3283. GLENTHØJ Rasmus: En moderne nations fodsel: norsk national identifikation hos embedsmænd og borgere 18071820. [Narodziny nowoczesnego narodu:
tożsamość narodowa w Norwegii wśród
urzędników państwowych i elit miejskich].
- Odense: Syddansk Univ.-Forl., 2008. - 297
s. - (University of Southern Denmark Studies
in History and Social Sciences; 369)
Rec.: ØSTERBERG Kai, Scand. J. Hist. 2009 Vol. 34
No. 4 s. 455-459. - SUPPHELLEN Steinar, Hist. Tidsskr.
(N) 2009 Bd. 88 nr 3 s. 518-520
3284. GULLBEKK Svein H.: Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen. (Use of money in medieval Norway).
- Kobenhavn: Museum Tusculanum, 2009.
- 387 s.: il. Sum.
3285. HAUG Eldbjørg: Fra Stavangerkirkens tidligste historie. (On the early history of the Stavanger Church). Hist. Tidsskr.
(N) 2009 Bd. 88 nr 3 s. 453-483. Sum. s. 554
Rec.: HELLE Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88 nr
4 s. 685-697
3286. HELLE Knut: Den primitivistiske
vendingen i norsk historisk middelalderforskning. (The primitivistic approach to Norwegian medieval history). Hist. Tidsskr. (N)
2009 Bd. 88 nr 4 s. 571-609. Sum. s. 779
3287. IMSEN Steinar: Den gammelnorske drapsprosessen. (The process of „Botemå”
in late medieval Norway). Hist. Tidsskr. (N)
2009 Bd. 88 nr 2 s. 185-229. Sum. s. 387
3288. Den KIRKEHISTORISKE utfordring / red. Steinar Imsen. - Trondheim:
[940]
Tapir Akad. Forl., 2005. - 199 s.: il., mapa. (Senter for Middelalderstudier; nr 19)
Dot. historii kościoła w Norwegii do XVI w.
3289. NENSETER Olav: Augustinerordenen: å lære andre gjennom ord og eksempel. - Oslo: Middelalderforum, 2003. - 178
s.: il. - (Religiøse Ordener i Middelalderens
Norge; 1). Bibliogr. s. 169-178
Historia zakonu augustianów w średniowiecznej
Norwegii
3290. O’HARA Alexander: Constructing
a saint: the legend of St Sunniva in twelfthcentury Norway. Viking a. Medieval Scandinavia 2009 [Vol.] 5 s. 105-121
3291. ORNING Hans Jacob: Unpredictability and presence: Norwegian kingship in
the high middle ages. - Leiden, 2008
Rec. zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 3048
Polem.: DØRUM Knut, Scand. J. Hist. 2009 Vol. 34
No. 2 s. 205-207. - Rec.: TAHKOKALLIO Jaakko, Hist.
Tidskr. f. Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 1 s. 77-80
3292. PRANKE Piotr: Droga Olafa Haraldssona do świętości: przyczynek do badań nad zagadnieniem kultu świętego Olafa
w kontekście hipotez interpretacyjnych dotyczących znalezisk toporków miniaturowych.
Pomorania Antiqua 2009 T. 22 s. 61-75. Sum.
Na podstawie materiału archeologicznego z terenu
Gdańska
3293. RIISØY Anne Irene: Sexuality, law
and legal practice and the reformation in
Norway. - Leiden; Boston: Brill, 2009. - VI,
[4], 212 s. - (The Northern World; Vol. 44).
Bibliogr. s. 201-212
3294. RISVAAG Jon Anders: Mynt og
by: myntens rolle i Trondheim by i perioden
ca. 1000-1630, belyst gjennom myntfunn og
utmynting. - Trondheim: Norges Teknisknaturvitenskapelige Univ., 2006. - 394 s.: il.,
mapy, tab., wykr. - (Doktoravhandlinger ved
NTNU; Bd. 2006: 200). Bibliogr. s. 317-339
Dot. roli pieniądza w Trondheim
3295. RISVAAG Jon Anders, CHRISTOPHERSEN Axel: Early medieval coinage and
urban development: a Norwegian experience
[941]
Inne kraje bałtyckie
// In: Land, sea and home: proceedings of
a conference on Viking-period settlement, at
Cardiff, july 2001. - Leeds, 2004. - S. 75-92
3296. SIGURĐSSON Jón Viđar: Det norrøne samfunnet: vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden. [Społeczności norweskie:
wikingowie, królowie, arcybiskupi i chłopi].
- Oslo: Pax Forl., 2008. - 286 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 247-272
W okresie średniowiecza
Rec.: UGULEN Jo Rune, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 3 s. 503-509
3297. STALSBERG Anne, BEAU Bernhard: Identification of the square section of
Viking age boat nails: the experience from
middle Norway // In: Pre-Modern Russia
and its world: essays in honor of Thomas S.
Noonan. - Wiesbaden, 2006. - S. 103-113
3298. TEIGE Ola: Eliten i Christianias
sosiale og politiske nettverk 1680-1750. [Powiązania społeczne i polityczne elit w Christianii 1680-1750]. - Oslo: Unioub, 2008.
- XVIII, 302 s. - ( Acta Humaniora; 342). Bibliogr. s. 283-290
Rec.: LIND Gunner, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88
nr 3 s. 493-496
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 183, 321, 2636, 3189, 3261, 3283, 3408
3299. BERG Ole: Spesialisering og profesjonalisering: en beretning om den sivile
norske helseforvaltnings utvikling fra 1809
til 2009. Del 1: Den gamle helseforvaltning
1809-1983. (Specialization and professionalization: an account of the development of the
Norwegian civil health administration from
1809 to 2009. P. 1: Health administration in
the past 1809-1983). - Oslo: Statens Helsetilsyn, 2009. - 503 s. Bibliogr. s. 476-487. Sum.
3300. FRYDENLUND Bård: Stormannen Peder Anker [1749-1824]: en biografi.
- Oslo: Aschehoug, 2009. - 397 s., [4] k. tabl.:
il. Bibliogr. s. 379-386
Biografia premiera Norwegii w l. 1814-1822
3301. GAWINECKA-WOŹNIAK Magda: Stosunki rządu polskiego z rządem nor-
245
weskim na emigracji w Londynie w latach
1940-1945. - Toruń, 2008
Rec.: HAJDUK Bolesław, Nautologia 2009 R. 44 nr
146 s. 214-215
3302. HAARR Geirr H.: The German
invasion of Norway: april 1940. - Annapolis, Md.: Naval Inst. Press, 2009. - 474 s.: il.,
mapy
3303. HAJDUK Bolesław: Economic relations between Poland and Norway in the
years 1945-1970. Stud. Marit. 2009 Vol. 22
s. 73-96, tab. Streszcz.
3304. KOLSRUD Ole: Rekonstruksjon
og reform: regjeringskontorene 1945-2005.
[Odbudowa i reformy: agencje rządowe
1945-2005]. - Oslo: Universitetsforl., 2008.
- 536 s.: il. - (Skriftserie / Riksarkivaren; 30)
(Administrasjon og Arkiver; 4)
W Norwegii
Rec.: ESPELI Harald, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88
nr 2 s. 347-352
3305. KRISTIANSEN Tom: Tysk trussel
mot Norge?: forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak for 1940. - Bergen,
2008
Rec.: BRAZIER Eirik, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88
nr 2 s. 356-359
3306. KUBKA Andrzej: Norwegia wobec
transformacji stosunków Wschód-Zachód
na przełomie XX i XXI wieku // In: Zachód
w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej. - Toruń, 2009. - S. 36-50. Sum.
3307. LUNDE Henrik O.: Hitler’s preemptive war: the battle for Norway, 1940. Philadelphia, Pa.: Casemate, 2009. - X, 590 s.,
[16] k. tabl.: mapy. Bibliogr. s. 571-579
3308. MOLL Martin: Norwegens Hauptstadt Oslo 1940-1945: eine besetzte „germanische” Stadt im Kampf um kulturelle
Deutungshoheit // In: Evropská velkoměsta
za druhé světové války: každodennost okupovaného velkoměsta: Praha 1939-1945 v
evropském srovnání. - Praha, 2007. - S. 513546
246
[942]
Inne kraje bałtyckie
3309. NJØLSTAD Olav: Jens Chr. Hauge
[1915-2006]: fullt og helt. - Oslo: Aschehoug,
2008. - 893 s., [52] k. tabl.: il.
Dowódca norweskiej konspiracyjnej organizacji
wojskowej Milorg z okresu II wojny światowej
Rec.: FRØLAND Hans Otto, Hist. Tidsskr. (N) 2009
Bd. 88 nr 2 s. 332-338
3317. SVENSKA historiker: från medeltid till våra dagar. [Szwedzcy historycy: od
średniowiecza do czasów współczesnych] /
red. Ragnar Björk, Alf W. Johansson. - Stockholm: Norstedts, 2009. - 681 s.: il.
b. Dzieje do 1815 r.
3310. OLDENBURG Lennart: Under
stöveln: Norge 1940-1945. - Stockholm: Atlantis, 2008. - 468 s.: il.
Zob. też poz.: 383, 402, 405, 4011,1568, 1612, 1644, 1721,
1935, 2351, 2538, 2624, 2627, 2630, 2637, 2785, 2807,
2920, 3200, 3218, 3227, 3256, 3313, 3435, 3443-3445,
3453
3311. SELAND Bjørg, AAGEDAL Olaf:
Vekkelsesvind: den norske vekkingskristendommen. [Ożywczy wiatr: przebudzenie
norweskiego chrześcijaństwa]. - Oslo: Samlaget, 2008. - 174 s.
3318. CZEPKO Christian Deodat v.:
Podróż szwedzka: od maja 1654 do 16 maja
1655 = Swedish journey: from 5 May 1654
to 16 May 1655 / z rękopisu odczyt. i filolog.
przeł. Sobiesław Nowotny; wst. Joanna Lamparska. - Świdnica: Wydaw. „WARTO”, 2008.
- 90, [1]: il.
W XIX i XX w.
Rec.: ELSTAD Hallgeir, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 3 s. 531-534
3312. SIEMIANOWSKI Jordan: Walka
o norweską flotę handlową i założenie Nortraship (Norweskiej Misji Morskiej). Nautologia 2009 R. 44 nr 146 s. 30-40, tab. Sum.
—————
4. Szwecja
3319. ÅGREN Karin: Köpmannen i Stockholm: grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet. - Uppsala:
Univ., 2007. - 276 s.: il., mapy. - (Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in
Economic History; 82). Sum.
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Dot. polityki społecznej i gospodarczej Sztokholmu
w XVIII w.
Zob. też poz.: 14, 181, 200, 304, 324, 477, 2625
3313. ASKER Björn: Hur riket styrdes:
förvaltning, politik och arkiv 1520-1920. Stockholm, 2007
Rec.: LUNDGREN Kurt, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 104-106
3314. EKDAL Niklas, KARLSSON Petter: Historiens 100 viktigaste svenskar. Stockholm: Forum, 2009. - 480 s.: il.
Biografie 100 najważniejszych Szwedów
3320. ÅGREN Maria: Domestic secrets:
women and property in Sweden, 1600-1857.
- Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press,
2009. - XV, [1], 285 s.: il. Bibliogr. s. 253-267
3321. AMINOFF-WINBERG Johanna:
På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige
under stora nordiska kriget. - Åbo, 2007
Rec.: ZETTERBERG Henrik, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 2 s. 310-312
3315. GRIFFITHS Tony: Stockholm:
a cultural and literary history. - Oxford: Signal Books, 2009. - XXVII, 228 s.: il., mapy. (Cities of the Imagination)
3322. ANUSIK Zbigniew: Czy na pewno pierwsza?: kilka uwag o konstytucjach
szwedzkich XVIII wieku // In: Konstytucja
Stanów Zjednoczonych Ameryki: reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia. - Łódź,
2009. - S. 183-208. Sum.
3316. NEIL Kent: A concise history of
Sweden. - Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 2008. - XII, 300, [2] s.: il. - (Cambridge
Concise Histories)
3323. ANUSIK Zbigniew: Gustaw II
Adolf. - Wyd. 2 popr. - Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolińskich - Wydaw., 2009. - 360
s.: il., portr.
[943]
Inne kraje bałtyckie
3324. ANUSIK Zbigniew: Między Rosją
i Francją: zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751-1772.
Prz. Nauk Hist. 2002 R. 1 nr 2 s. 33-69. Sum.
3325. ANUSIK Zbigniew: Obraz Szwecji
u schyłku XVIII w. w świetle korespondencji
dyplomatów polskich z placówki w Sztokholmie // In: Staropolski ogląd świata: Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. T. 1: Przestrzeń wyobrażeń. - Toruń,
2009. - S. 174-193
3326. ANUSIK Zbigniew: Partia „czapek” i początki liberalizmu w Szwecji // In:
Liberalizm w Europie. - Łódź, 2008. - S. 2139
3327. BARWICKA Aleksandra: Szwecja
i Szwedzi w oczach mieszkańców Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku // In: Na
polsko-skandynawskich ścieżkach historii.
- Rybnik, 2009. - S. 53-73
3328. BRUNIUS Jan: Atque Olavi: nordiska helgon i medeltida mässböcker. (Atque
Olavi: Nordic saints in medieval missals in
Sweden). - Stockholm: Runica et Mediævalia, 2008. - 187 s.: il. - (Runica et Mediævalia:
Scripta minora; 17). Sum.
3329. CEDERHOLM Mathias: De värjde
sin rätt: senmedeltida bondemotstånd i Skåne
och Småland. - Lund, 2007
Rec.: LINDKVIST Thomas, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 2 s. 256-261. - NJÅSTAD Magne, Hist.
Tidsskr. (N) 2009 Bd. 88 nr 1 s. 130-132
3330. CHRISPINSSON John: G. A. Reuterholm [1756-1813]: den gråtande diktatorn.
- Stockholm: Prisma, 2008. - 299, [16] s.: il.
Biografia szwedzkiego regenta
Rec.: ANDERBERG Göran, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009
Årg. 94 [nr] 4 s. 501-507
3331. CORSWANT-NAUMBURG Inga
v.: Greve Erik Dahlbergh [1625-1703]: kungligt rad, fältmarskalk och generalguvernör:
„hiärtan alldra kiäreste herr far”. - Visby: Liberans Förl., 2008. - 405 s.: il.
Szwedzki marszałek polny, dyplomata
247
3332. CZAIKA Otfried: Carolus Redivivus oder der wiederaufwachende nordische Löwe: das Bild Karls XII. als Retter des
Protestantismus in der proschwedischen
Publizistik // In: Religia i polityka: kwestie
wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie
w XVIII wieku. - Wrocław, 2009. - S. 57-83:
il.
3333. DROTTNINGHOLMS slott. Bd.
1: Från Hedvig Eleonora till Lovisa Ulrika /
huvudred. Göran Alm, Rebecka Millhagen.
- Stockholm: Byggförl./Kultur, 2004. - 473,
[1] s.: il.
Rezydencja królewska Drottningholm
3334. EDMAN Victor: Sjuttonhundratalet som svenskt ideal: moderna rekonstruktioner av historiska miljöer. [Wiek XVIII jako
szwedzki ideał: współczesne rekonstrukcje
środowisk historycznych]. - Stockholm: Nordiska Museets Förl., 2008. - 240 s.: il.
3335. EKHOLST Christine: För varje
brottsling ett straff: föreställningar om kön
i de svenska medeltidslagarna. [Dla wszystkich kara za przestępstwo: pojęcie płci
w szwedzkim prawie średniowiecznym]. Stockholm: Hist. Inst., 2009. - 307 s. Sum.
Rec.: LAMBERG Marko, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 4 s. 677-682
3336. ELLENIUS Allan: Miljö och mentalitet i 1600-talets Sverige. (Environment
and mentality in 17th-century Sweden).
Barok 2007 [R. 14] specialnummer s. 11-44,
il. Sum.
3337. ERIKSSON Bo: I skuggan av tronen: en biografi över Per Brahe d.ä. [15201590]. [W cieniu tronu: biografia Pera Brahe
starszego]. - Stockholm: Prisma, 2009. - 443
s., VIII s. tabl.: il.
Szwedzki dyplomata, dowódca wojskowy
3338. FORSSBERG Anna Maria: Att
hålla folket på gott humör: informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering
i Sverige 1655-1680. - Stockholm, 2005
Rec.: MAJEWSKA Gabriela, Zap. Hist. 2009 T. 74 z.
2 s. 126-131
248
Inne kraje bałtyckie
3339. GIESE Simone: Studenten aus Mitternacht: Bildungsideal und peregrinatio academica des schwedischen Adels im Zeichen
von Humanismus und Konfessionalisierung.
- Stuttgart: Steiner, 2009. - XXVI, 826 s.: il.,
mapy. - (Contubernium; 68). Sum.
3340. GUD, konung och undersåtar: politisk predikan i Sverige under tidigmodern
tid / red. Peter Ericsson. - Uppsala, 2007
Rec.: SUPPHELLEN Steinar, Scand. J. Hist. 2009 Vol.
34 No. 1 s. 109-111
3341. HALLENBERG Mats: Peasants and
tax-farmers in seventeenth-century Sweden:
local conflict and institutional change // In:
Empowering interactions: political cultures
and the emergence of the state in Europe,
1300-1900. - Aldershot, 2009. - S. 253-266
3342. HALLENBERG Mats: Statsmakt
till salu: arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket
1618-1635. [Państwo na sprzedaż: system
dzierżawy i prywatyzacji poboru podatków
w szwedzkim imperium 1618-1635]. - Lund:
Nordic Acad. Press, 2008. - 271 s.
Rec.: KEPSU Kasper, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg.
94 [nr] 4 s. 495-500
3343. HALLENCREUTZ Carl F.: Yngve
Brilioth [1891-1959]: svensk medeltidsforskare och internationell kyrkoledare / utgi.
av Katharina Hallencreutz. - Uppsala: Svenska Inst. för Missionsforskning, 2002. - 319
s. - (Studia Missionalia Svecana; 85). Bibliogr.
s. 277-309. Sum.
3344. HANSSON Martin: Det medeltida
Småland: en arkeologisk guidebok. - Lund,
2008
Rec.: TAGESSON Göran, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 4 s. 737-739
[944]
Magnus Eriksson. - Hamburg: HHL-Verl.,
2003. - 250 s.: il. - (Hergemöllers historiographische Libelli; 3). Bibliogr. s. 5-23. Sum.
Streszcz. w jęz. szw.
3347. HOLM Johan: Konstruktionen av
en stormakt: kungamakt, skattebönder och
statsbildning 1595 till 1640. - Stockholm,
2007
Rec.: VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 4 s. 688-693
3348. INNOVATIONEN im schwedischen Grossreich: eine Darstellung anhand
von Fallstudien / hrsg. v. Christoph Schmelz,
Jana Zimdars. - Hamburg: Kovač, 2009.
– 207, [2] s.: il., mapy. - ( Schriftenreihe der
David-Mevius-Gesellschaft; Bd. 3)
Treść: TOLLIN Clas: Geometric maps in Sweden
s. 9-24. - BUDELL Georg: Pfalz-Zweibrückische Karten aus der Schwedenzeit s. 25-44. - PORADA Haik:
Das Zusammenwirken von Geodäsie, Steuererhebung
und Militärpolitik in der schwedischen Grossmachtzeit
s. 45-74. - DROSTE Heiko: Die Organisation der Post
in den schwedisch-deutschen Reichsterritorien s. 75-96.
- KRÜGER Joachim: Innovationen in den schwedischen
Provinzen: die Reformen des schwedisch-pommerschen
Münzwesens nach 1681 s. 97-117. - LANGER Herbert:
„Schwedenbauten”: Festungswesen in Vorpommern
während des 17. Jahrhunderts s. 119-161. - SCHLEINERT Dirk: „Beyfällige Gedancken über die sich in der
Landwirthschaft findenden Mängel...”: die vorpommersche Gutswirtschaft im Spiegel der Aufzeichnungen des
Landrates Felix Dietrich von Behr auf Bandelin von 1752
s. 161-180. - BEYER Jürgen: Der Beginn der Dorpater
Gelegenheitsdichtung in Volkssprachen: mit einer Edition dreier niederdeutscher Gelegenheitsgedichte von
Adrian Verginius aus dem Jahr 1638 s. 181-208
3349. ISAKSON Börje: Två dygn som
förändrade Sverige: 1809 års revolution.
[Dwa dni, które zmieniły Szwecję: rewolucja
1809 r.]. - Stockholm: Natur & Kultur, 2009.
- 393 s., XVI s. tabl.
3345. HELLERSTEDT Andreas: Ödets
teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700talets början. - Lund: Nordic Acad. Press,
2009. - 264 s.: il. Sum.
3350. KLOSTER och klosterliv i det medeltida Skara stift. [Klasztor i życie klasztorne
w średniowiecznej diecezji Skara] / red. Johnny Hagberg. - Skara: Stiftshistoriska Sällskapet, 2007. - 342 s.: il., mapy. - (Skara Stiftshistoriska Sällskaps Skriftserie; 33)
3346. HERGEMÖLLER Bernd-Ulrich:
Magnus versus Birgitta: der Kampf der heiligen Birgitta von Schweden gegen König
3351. KORPIOLA Mia: Between betrothal and bedding: marriage formation in
Sweden 1200-1600. - Leiden; Boston: Brill,
[945]
Inne kraje bałtyckie
249
2009. - XVI, 437 s.: il. - (The Northern World;
Vol. 43). Bibliogr. s. 407-428
early modern Sweden). Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 3 s. 361-380. Sum.
3352. KOTLJARČUK Andrej: In the
shadows of Poland and Russia: the Grand
Duchy of Lithuania and Sweden in the European crisis of the mid-17th century. - Huddinge, 2006
3359. LIK Krzysztof: Postać Karola X
Gustawa w świetle pamiętników Hugesa de
Terlona, ambasadora Ludwika XIV przy królu Szwecji w latach 1656-1660. Acta Univ.
Lodz., Folia Hist. 2008 [T.] 83 s. 29-56. Sum.
Rec.: BOBIATYŃSKI Konrad, Barok 2007 [R. 14]
specialnummer s. 264-271. - NIENDORF Mathias, Zap.
Hist. 2009 T. 74 z. 3 s. 148-150
3353. LAMBERG Marko: Ethnic imagery and social boundaries in eaarly modern
urban communities: the case of Finns in Swedish towns, c. 1450-1650 // In: Shaping ethnic
identities: ethnic minorities in northern and
East central European states and communities, c. 1450-2000. - Helsinki, 2007. - S. 200240. Bibliogr. s. 234-240
3354. LAPPALAINEN Mirkka: Suku,
valta, suurvalta: Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa. [Rodowód, siła, wielka
władza: Creutz’owie w siedemnastowiecznej
Szwecji i Finlandii]. - Helsinki, 2005. - 441,
[1] s.: il.
3355. LARSSON Lars Olof: Gustaw
Waza: ojciec państwa szwedzkiego czy tyran? - Warszawa: PIW, 2009. - 471, [1] s., [16]
s. tabl.: il., mapy, portr. - (Biografie Sławnych
Ludzi). Bibliogr. s. 444-452
Toż w jęz. szw. zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2876
3356. LARSSON Olle: Stormaktens sista
krig: Sverige och stora nordiska kriget 17001721. - Lund: Historiska Media, 2009. - 352
s.: il., mapy. Bibliogr. s. 335-346
Dot. udziału Szwecji w wielkiej wojnie północnej
1700-1721
3357. LECIEJEWICZ Lech: Cmentarzysko w Birce: próba interpretacji społecznej
// In: Opera selecta: z dziejów kultury średniowiecznej Polski i Europy / L. Leciejewicz.
- Wrocław, 2006. - S. 285-309: il.
3358. LENNARTSSON Malin: Hävdande och hustrubröst: sexualitet, kropp och
identitet i det tidigmoderna Sverige. (Carnal
knowledge: sexuality, body and identity in
3360. LINDEGREN Jan: Krig och skuld:
den svenska statsskuldens historia ca 16001800. [Wojna i długi: historia długów państwowych Szwecji w l. 1600-1800]. Ann.
Acad. Regiæ Scientiarum Upsal. 2007/2008
[Bd.] 37 (dr. 2009) s. 81-110, tab., wykr.
3361. LINDSTRÖM Jonas: Distribution
and differences: stratification and the system
of reproduction in a Swedish peasant community 1620-1820. - Uppsala: Univ., 2008.
- 255 s.: il., mapy. - (Studia Historica Upsaliensia; 235). Bibliogr. s. 239-255
3362. LINE Philip: Kingship and state
formation in Sweden 1130-1290. - Leiden,
2007
Rec.: HÄGERDAL Hans, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 1 s. 97-99
3363. LUNDGREN Kurt: Kalmar slotts
förrädare: blodbadet på Öland: ett 400årsminne. [Kalmarski zamek zdrajców: masakra na Olandii: 400. rocznica]. - Kalmar:
Lingstad Bok & Bild, 2007. - 180 s.: il.
3364. MAKTBALANS och kontrollmakt:
1809 års händelser, idéer och författningsverk
i ett tvåhundraårigt perspektiv / red. Margareta Brundin, Magnus Isberg. - Stockholm:
Sveriges Riksdag, 2009. - 597 s.: il.
Dot. konstytucji szwedzkiej z 1809 r.
Rec.: EDGREN Henrik, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 4 s. 758-760
3365. MAKTENS mosaik: enhet, särart
och självbild i det svenska riket / red. Max
Engman, Nils Erik Villstrand. - Helsingfors:
Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2008.
- 498 s.: il. - (Skrifter / utgiv. av Svenska Litteratursällskapet i Finland; 715)
Dot. historii Szwecji w okresie nowożytnym
250
Inne kraje bałtyckie
3366. MALM Mats: Stilsorternas ideologi: fraktur och antikva i stormaktstidens
Sverige. (The ideology of type: black-letter
and Roman period in 17th and 18th century
Sweden). Barok 2007 [R. 14] specialnummer
s. 143-161. Sum.
3367. MÜLLER Leos: Swedish shipping
industry: a European and global perspective,
1600-1800. J. Hist. for the Public 2009 Vol. 6
s. 30-47
Wersja elektron.: http://www.let.osaka-u.ac.jp/seiyousi/vol_6/pdf/JHP_6_2009_30-47.pdf
3368. NAGIELSKI Mirosław: Polsksvenska militära förbindelser från 1500-talet
till 1700-talet. (Polish-Swedish military contacts in the 16th-18th centuries). Barok 2007
[R. 14] specialnummer s. 61-84. Sum.
3369. NEUHAUS Sinikka: Reformation
och erkännande: skilsmässoärenden under
den tidiga reformationsprocessen i Malmö
1527-1542. - Lund: Lunds Univ., 2009. - 281
s. Sum.
[946]
3374. PEETZ Anna-Juliane: Die Tabulaturbücher des schwedischen Hofkapellmeisters Gustav Düben. Barok 2009 [R.] 16 [nr]
1 s. 209-222, faks. Sum.
3375. PETERSSON Erik: Den skoningslöse: en biografi över Karl IX. - Stockholm: Natur och Kultur, 2008. - 333 s., XVI s. tabl.: il.
Rec.: ERICSSON Peter, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 4 s. 745-747
3376. PIEŃKOS Andrzej: Monsieur Desprez i Sverige: eller olika varianter av upplysningstidens exotism. (Monsieur Desprez in
Sweden, or various variants of enlightened
exotics). Barok 2007 [R. 14] specialnummer
s. 217-223. Sum.
3377. PIIRIMÄE Helmut: Rootsi riigimajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil.
(Schwedens Staatswirtschaft in Estland und
Livland im XVII Jahrhundert). - Tartu: EÜS
Kirjastus, 2009. - 426 s.: il. Bibliogr. s. 267276. Zsfg.
3370. NORDBÄCK Carola: The conservative pietism and the Swedish confessional
state, 1720-1740 // In: Confessionalism and
pietism: religious reform in early modern Europe. - Mainz, 2006. - S. 213-230
3378. PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA
Barbara: Musiken på polska Vasadynastiernas hov (1587-1668) och dess mottagande
i Sverige. (Music at the royal court of the
„Polish” Vasas (1587-1668) and its reception
in Sweden). Barok 2007 [R. 14] specialnummer s. 111-125. Sum.
3371. OREDSSON Sverker: Att närma
sig ett nationalmonument: Gustav II Adolf
som biografiskt problem och möjlighet. Hist.
Tidskr. f. Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 4 s. 464-472
3379. RETSÖ Dag: Länsförvaltningen
i Sverige 1434-1520. - Stockholm: Stockholm
Univ., 2009. - 452 s.: il. - (Stockholm Studies
in Economic History; 56). Sum.
Dot. biografii Gustawa II Adolfa
3372. OREDSSON Sverker: Gustav II
Adolf. - Stockholm, 2007
Polem.: OREDSSON Sverker, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 1 s. 73-74. - Repl.: CZAIKA Otfried, Hist.
Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129 [nr] 1 s. 75-76
3373. ÖSTLUND Joachim: Lyckolandet:
maktens legitimering i officiell retorik från
stormaktstid till demokratins genombrott. Lund, 2007
Rec.: ALM Mikael, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 3 s. 544-550
Dot. administracji w Szwecji
REFORMAATIO... = poz. 3450
3380. SEPPEL Marten: Gab es staatliche
Hungerhilfe in den schwedischen Ostseeprovinzen im 17. Jahrhundert? Forsch. zur
Baltischen Gesch. 2009 Bd. 4 s. 78-96. Sum.
3381. SIMONSON Örjan: Seventeenthcentury virtual communities: postal service
and correspondence networks in the Swedish emipre. Ajalooline ajakiri 2009 [nr] 3/4
s. 383-424, il. Streszcz. w jęz. est.
[947]
Inne kraje bałtyckie
3382. SÖDERBERG Johan: Prices and
economic change in medieval Sweden. Scan.
Economic Hist. Rev. 2007 [Vol.] 55 no 2
s. 128-152
3383. STOBAEUS Per: Hans Brask
[1464-1538]: en senmedeltida biskop och
hans tankevärld. - Skellefteå: Artos, 2008. 467 s.: il. Sum.
Biskup Linköping
Rec.: LAMBERG Marko, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009
Årg. 94 [nr] 2 s. 251-254
3384. SUNDMARK Stina Fallberg:
Sjukbesök och dödsberedelse: sockenbudet
i svensk medeltida och reformatorisk tradition. - Skellefteå, 2008
Rec.: ARVIDSSON Ann-Sofie, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 4 s. 739-740
3385. SZMYDKI Ryszard: Inköpen till
Erik XIV från Nederländerna 1561: tapisserier och bordsservis. (The purchases for Eric
XIV in the Netherlands in 1561: tapestries
and a tableware set). Barok 2007 [R. 14] specialnummer s. 163-170. Sum.
3386. TÅNGEBERG Peter: Wahrheit
und Mythos - Bernt Notke [1435-1509] und
die Stockholmer St.-Georges-Gruppe: Studien zu einem Hauptwerk niederländischer
Bildschnitzerei. - Ostfildern: Jan Thorbecke,
2009. - 171 s.: il. - (Studia Jagellonica Lipsiensia; Bd. 5). Streszcz. w jęz. szw.
Rec.: JURKOWLANIEC Tadeusz, Biul. Hist. Sztuki
2009 R. 71 nr 3 s. 403-410
3387. TARKIAINEN Kari: Sveriges
österland: från forntiden till Gustav Vasa. Helsingfors, 2008
Rec.: NORDIN Jonas, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 4 s. 754-756
3388. ULLGREN Peter: Det stora nordiska kriget 1700-1721: en berättelse om
stormakten Sveriges fall. [Wielka wojna
północna 1700-1721: opowieść o upadku
szwedzkiego mocarstwa]. - Stockholm: Prisma, 2008. - 371 s., [8] s. tabl.
Rec.: WAGNER Katarzyna, Prz. Hist. 2009 T. 100 z.
4 s. 868-870. - SJÖSTRÖM Oskar, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 4 s. 749-750
251
3389. VAINIO Charlotte: Patroni regni
och folket: en studie i helgonskultens folkliga
förankring. Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg. 94
[nr] 3 s. 277-293
Dot. kultu świętych w średniowiecznej Szwecji
3390. VAN GENT Jacqueline: Magic,
body and the self in eighteenthn-century
Sweden. - Leiden: Brill, 2009. - [8], 228, [4]
s. - (Studies in Medieval and Reformation
Traditions; Vol. 135). Bibliogr. s. 201-221
3391. WELINDER Stig: Jämtarna och
samerna kom först. - Östersund: Jamtli, 2008.
- 168 s.: il.
Dot. osadnictwa w szwedzkiej prowincji Jämtland,
od prehistorii do średniowiecza
Rec.: LANTTO Patrik, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg.
94 [nr] 3 s. 351-354
WOJTASIK Janusz: Wojna polsko-szwedzka... =
poz. 353
3392. WOLFF Charlotta: Noble conceptions of politics in eighteenth-century Sweden (ca 1740-1790). - Helsinki: Finnish Literature Society, 2008. - 136 s. - (Studia Fennica.
Historica; 15)
Rec.: NORDIN Jonas, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg.
94 [nr] 3 s. 366-370
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 328, 1433, 2524, 2693, 2974, 3189,3196,
3262, 3313, 3343, 3471
3393. BÄCK Kalle: Sverigebilden: en
historia om rödfärg, tegel, trädgårdar och
byggnader eller Hem och hus: bebyggelseförändringar på landsbygden 1840-80. [Obraz
Szwecji: historia czerwonej farby, cegły, ogrodów i budynków oraz domów i mieszkań:
miejskie zmiany na obszarch wiejskich 18401880]. - Borensberg: Noteria, 2008. - 160 s.: il.
3394. BÄCKLUND Dan, LILJA Kristina: Att förlita sig på eller själv hantera
försörjningsbehovet: sparbeteenden inför
ålderdomen under 1800- och tidigt 1900 tal.
(To depend on one’s children or to depend
on oneself: saving behaviours for old-age in
19th and early 20th century Sweden). Hist.
Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129 [nr] 2 s. 171-204,
wykr. Sum.
252
Inne kraje bałtyckie
3395. BERGLUND Mats: Massans röst:
upplopp och gatubrak i Stockholm 17191848. (The voice of the masses: riots and
street violence in Stockholm 1719-1848).
- Stockholm: Stads- och Kommunhistoriska
Inst., 2009. - 460 s.: il. - (Studier i Stads- och
Kommunhistoria; 34). Sum.
3396. BJERELD Ulf, JOHANSSON
Alf W., MOLIN Karl: Sveriges säkerhet och
världens fred: svensk utrikespolitik under
kalla kriget. - Stockholm: Santérus, 2008. 365 s. - (Sverige under Kalla Kriget; 16)
Polityka zagraniczna Szwecji w czasie zimnej wojny
3397. BOLIN Jan: Parti av ny typ?: skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti
1917-1933. (Party of a new kind?: the creation of a Swedish communist party 19171933). - Stockholm: Almqvist & Wiksell
International, 2004. - 434 s. - (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in
History; 74). Bibliogr. s. 420-433. Sum.
3398. BREDEFELT Rita: Judiskt liv i Stockholm och Norden: ekonomi, identitet och assimilering 1850-1930. - Stockholm, 2008
Rec.: JEGEBÄCK Per, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 3 s. 573-575
3399. DYSKANT Józef Wiesław: Okręty Polskiej Marynarki Wojennej w Szwecji
(1939-1945) // In: Internowanie żołnierzy
polskich w latach II wojny światowej. - Tarnowskie Góry, 2004. - S. 129-141: il.
3400. EN PROBLEMATISK relation?:
flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950 / red. Lars M. Andersson, Karin
Kvist Geverts. - Uppsala, 2008
Rec.: DAHL Izabela, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 4 s. 779-781
3401. FRĄCZEK Adriana: Miejsce kobiet w życiu społczno-politycznym Szwecji.
Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2009 T. 6
s. 170-177. Sum.
3402. GESCHE Janina: Schweden feiert
das doppelte Jubiläum von Selma Lagerlöf
[1858-1940] // In: In gebrochener Synthese:
Beiträge zur Literatur, Kultur und Sprache.
Bd. 1. - Słupsk, 2009. - S. 124-128
[948]
3403. HAMMARSTRÖM Per: Nationens
styvbarn: judisk samhällsintegration i några
Norrlandsstäder 1870-1940. (The stepchildren of the nation: Jewish integration into the
society in some cities of Northern Sweden
1870 to 1940). - Stockholm: Carlsson, 2007.
- 336 s.: il. Sum.
Rec.: KOLBE Laura, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 2 s. 273-279
3404. INDUSTRILAND: tolv forskare
om när Sverige blev modernt / red. Jan af
Geijerstam. - Stockholm, 2008
Rec.: LARSSON Bo, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 4 s. 786-789
3405. JAWORSKI Paweł: Marzyciele
i oportuniści: stosunki polsko-szwedzkie
w latach 1939-1945 / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Instytut Historyczny. - Warszawa,
2009. - 444, [1] s.: il. - (Monografie; T. 48).
Bibliogr. s. 419-433. Sum.
3406. JAWORSKI Paweł: Szwecja wobec
sprawy polskiej w latach II wojny światowej
// In: Na polsko-skandynawskich ścieżkach
historii. - Rybnik, 2009. - S. 123-137
3407. JAWORSKI Paweł: Związek Patriotów Polskich w Szwecji (1943-1947). Pamięć
i Sprawiedliwość 2005 [nr] 1 s. 253-270. Sum.
3408. KUBKA Andrzej: Partie polityczne
i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii
na przełomie XX i XXI wieku. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2009. - 200 s.: tab. Bibliogr.
s. 191-197
3409. KVIST GEVERTS Karin: Ett främmande element i nationen: svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938-1944.
[Obcy element w narodzie: szwedzka polityka wobec uchodźców i żydowscy uchodźcy
1938-1944]. - Uppsala: Uppsala Univ., 2008.
- 324 s. - (Acta Universitatis Upsaliensis; 233)
(Uppsala University Holocaust and Genocide
Studies Publications; 2). Sum.
[949]
Inne kraje bałtyckie
3410. LINDHOLM Rolf H.: Folkrätt och
utrikespolitik. - [Vätö: Rolf H. Lindholm],
2008. - 312 s.
Dot. polityki zagranicznej Szwecji w XX w.
253
3418. PRADO Svante: Aspiring to a higher rank: Swedish factor prices and productivity in international perspective 1860-1950.
- Gothenburg: Univ. of Gothenburg, 2008.
- 242 s. - (Gothenburg Studies in Economic
History; 1)
3411. LINDHOLM Rolf H.: Kalla kriget
och Sverige. [Zimna wojna i Szwecja]. - Vätö:
Rolf H. Lindholm, 2008. - 114 s.
Rec.: PERSSON Gunnar, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 2 s. 262-266
3412. LINDHOLM Rolf H.: Neutraliteten. [Neutralność]. - Visby: Books-on-Demand, 2008. - 276 s.
3419. SIGNUMS svenska kulturhistoria.
[Bd. 8]: 1900-talet / red. Jakob Christensson.
- Lund: Signum, 2009. - 580 s.: il.
Dot. Szwecji w XX w.
3413. OLOFSSON Magnus: Tullbergska
rörelsen: striden om den skanska frälsejorden 1867-1869. (The Tullberg movement: the
conflict over property rights and aristocratic
estates in Scania, 1867-9). - Lund: Sekel, 2008.
- 391 s.: il. Sum.
3414. ÖSTLING Johan: Nazismens sensmoral: svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning. (The lessons of Nazism:
Swedish experiences in the wake of the second world war). - Stockholm: Atlantis, 2008.
- 391 s.: il. Bibliogr. s. 355-388. Sum.
3415. PERSSON Fredrik: Skåne, den farliga halvön: historia, identitet och ideologi
1865-2000. [Skania, niebezpieczny półwysep:
historia, tożsamość, ideologia 1865-2000]. Lund: Sekel, 2008. - 276 s.: il. Sum.
Rec.: HUNDSTAD Dag, Hist. Tidsskr. (N) 2009 Bd.
88 nr 2 s. 374-378
3416. PIVORAS
Saulius:
Švedijos
požiūris į Baltijos Sąjungos kūrimą 19181926 m. (The position of Sweden regarding
creation of the Baltic Entente in 1918-1926).
Liet. Ist. Metraštis 2008 [nr] 1 (dr. 2009) s. 99109. Sum.
3417. POPŁAWSKI Mariusz: Samorząd
terytorialny w Królestwie Szwecji. - Toruń,
[2007]
Rec.: SŁOBODZIAN Beata, Stud. Gdań. Wizje i rzeczywistość 2009 T. 6 s. 291-294
Bd. 7 zob. bibliogr. za 2008 r. poz. 3121
3420. SŁOBODZIAN Beata: Skandynawski model samorządu terytorialnego, na
przykładzie Królestwa Szwecji. Cywilizacja
i Polityka 2009 nr 7 s. 195-200
3421. STANISZEWSKI Adam: Gustaw
Potworowski [1889-1951]: poseł RP w Sztokholmie w latach 1936-1942. Acta Sueco-Polonica 2008/2009 nr 15 (dr. 2009) s. 141-153
3422. STANISZEWSKI Adam: Szwecja wobec koncepcji Związku Bałtyckiego
w latach 1920-1925. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 4
s. 19-37. Zsfg. Sum.
3423. STURFELT Lina: Eldens återsken:
första världskriget i svensk föreställningsvärld.
(Reflections of fire: images of the first world
war in Sweden). - Lund: Sekel, 2008. - 365 s.:
il. Bibliogr. s. 343-358. Sum.
Rec.: SØRENSEN Nils Arne, Hist. Tidskr. (S) 2009
[Bd.] 129 [nr] 2 s. 280-285
3424. THORSELL Staffan: Mein lieber
Reichskanzler!: Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli. - Stockholm, 2007
Rec.: STANISZEWSKI Adam, Acta Sueco-Polonica
2008/2009 nr 15 (dr. 2009) s. 263-269
3425. TUNANDER Ola: The secret war
against Sweden: US and British submarine
deception in the 1980s. - London: Cass, 2004.
- XVIII, 358 s.: il., mapy. - (Cass Series. Naval
Policy and History; 21)
254
Inne kraje bałtyckie
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 181
3426. BIOGRAFISKT lexikon för Finland / red. Henrik Knif. - Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland
[Bd.] 1: Svenska tiden. - 2008. - 775 s.: il.
[Bd.] 2: Ryska tiden. - 2008. - 1047 s.: il.
Rec.: NORDIN Jonas, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129
[nr] 4 s. 756-758 [rec. dot. T. 1]
3427. JUSSILA Osmo: Suomen historian
suuret myytit. [Wielkie mity fińskiej historii].
- Helsinki: WSOY, 2007. - 334 s., [8] s. tabl.:
il., mapy
3428. KEPSU Saulo: Uuteen maahan:
Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö.
- Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura,
[2005]. - 255 s.: il., mapy. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1027). Bibliogr. s. 230-234
Dot. etymologii nazw miejscowych i historii osadnictwa fińskiej prowincji Uusimaa
3429. RITUALS and relations: studies on
the society and material culture of the Baltic
Finns / ed. by Sari Mäntylä. - Helsinki: Finnish Acad. of Science a. Letters, 2005. - 262
s.: il., mapy. - (Suomalaisen Tiedeakatemian
Toimituksia. Humaniora; 336)
3430. SUOMALAISEN arjen historia.
[Historia życia codziennego w Finlandii] /
toim. Kai Häggman. - Helsinki: Weilin+Göös
[Vol.] 1: Savupirttien Suomi / [aut.] Seppo Aalto [et al.]. - 2006. - 303 s.: il., mapy
[Vol.] 2: Säätyjen Suomi / [aut.] Ilkka Huhta [et al.]. - 2007. - 304 s.: il., mapy
[Vol.] 3: Modernin Suomen synty / [aut.]
Pertti Haapala [et al.]. - 2007. - 304 s.: il.
[Vol.] 4: Hyvinvoinnin Suomi / [aut.]
Seppo Aalto [et al.]. - 2008. - 320 s.: il.
Rec.: SARANTOLA-WEISS Minna, Hist. Tidskr. f.
Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 3 s. 355-362
3431. SUOMEN kulttuurihistoria. [Historia kultury Finlandii] / toim. Laura Kolbe.
- Helsinki: Tammi
[950]
[Vol.] 1: LEHTONEN Tuomas M.S.,
JOUTSIVUO Timo: Taivas ja maa. - 2002. 455, [1] s.: il., mapy
[Vol.] 2: KNAPAS Rainer, FORSGÅRD
Nils Erik: Tunne ja tieto. - 2002. - 496 s.: il.,
mapy
[Vol.] 3: KERVANTO NEVANLINNA
Anja, KOLBE Laura: Oma maa ja maailma.
- 2003. - 487 s.: il.
[Vol.] 4: SAARIKANGAS Kirsi, MÄENPÄÄ Pasi, SARANTOLA-WEISS Minna:
Koti, kylä ja kaupunki. - 2004. - 552 s.: il.
[Vol.] 5: SINNEMÄKI Anssi, NEVANLINNA Laura: Viisisataa pienoiselämäkertaa
Hakemisto. - 2004. - 401, [1] s.: il., mapy
3432. VAHTOLA Jouko: Suomen historia: jääkaudesta Euroopan unioniin. [Historia Finlandii: od epoki lodowcowej do Unii
Europejskiej]. - Helsingissä: Otava, 2003. 496 s.: il. Bibliogr. s. 480-484
3433. VIRRANKOSKI Pentti: Suomen
historia. Osa 1-2. [Historia Finlandii. Cz. 12]. - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura,
2001. - 481 s.: il., mapy; s. 485-1138, [2]: il.,
mapy. - ( Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
toimituksia; 846)
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 2807, 2897, 3353, 3354, 3431, 3432, 3467
3434. CZECHOWSKI Janusz: Zarys
dziejów Kościoła katolickiego w Finlandii od
końca XVIII wieku do początku XX wieku na
podstawie opracowania poselstwa RP w Helsinkach z 1935 r. Rocz. Teol. Hist. Kośc. 2008
T. 55 z. 4 (dr. 2009) s. 5-15. Sum.
3435. FÄNRIKENS
marknadsminne:
finska kriget 1808-1809 och dess följder
i eftervärldens ögon / red. Max Engman.
- Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland, 2009. - 434 s.: il. - (Skrifter / utg. av
Svenska Litteratursällskapet i Finland; 719)
Dot. wojny szwedzko-rosyjskiej 1808-1809 (wojna
fińska)
3436. GARDBERG Carl Jacob: Veritas
- totuus!: Turun dominikaanit keskiajalla. [Espoo]: Schildt, 2005. - 83 s.: il., mapy
Dominikanie w średniowiecznym Turku
[951]
Inne kraje bałtyckie
3437. HAIKARI Janne: Isännän, Jumalan
ja rehellisten miesten edessä: vallankäyttö ja
virkamiesten toimintaympäristöt satakuntalaisissa maaseutuyhteisöissä 1600-luvun jälkipuoliskolla. (In front of master, God and honest
men: exercise of power and operational environments of local officials in late seventeenthcentury Satakunta (c. 1650-1680)). - Helsinki:
Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2009. - 260 s. (Bibliotheca Historica; 121). Sum.
3438. HEININEN Simo: Mikael Agricola [1510-1557]: elämä ja teokset. - Helsinki:
Edita, 2007. - 399 s.: il. Bibliogr. s. 378-395
Fiński duchowny, czołowy działacz reformacyjny,
uznawany za twórcę fińskiego języka literackiego
3439. HIEKKANEN Markus: Christianisation of Finland: a case of want of power in
a peripheral area // In: Centre, region, periphery: medieval Europe Basel 2002. Vol. 1.
- Hertingen, 2002. - S. 488-497
3440. HIEKKANEN Markus: Suomen
keskiajan kivikirkot. - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2007. - 650 s.: il. Bibliogr.
s. 616-641
Średniowieczne kościoły kamienne w Finlandii
3441. LAASONEN Pentti: Vanhan ja uuden rajamaastossa: Johannes Gezelius [16471718] nuorempi kulttuurivaikuttajana. (On
the eve of the new: the cultural leader role
played by Johannes Gezelius the Younger). Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2009.
- 292 s.: il., portr. - (Historiallisia Tutkimuksia;
245) (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia; 210). Bibliogr. s. 259-277. Sum.
3442. LAHTINEN Anu: Anpassning,
förhandling, motstånd: kvinnliga aktörer
i släkten Fleming 1470-1620. - Helsingfors:
Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2009.
- 313 s.: il. - (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland; nr 721). Bibliogr.
s. 264-293
Dot. znaczenia kobiet w historii fińskiej rodziny Fleming
3443. LAMBERG Marko: Jöns Budde
[ok. 1437-1491]: birgittalaisveli ja hänen
teoksensa. (Jöns Budde: a Birgittine brother
and his literary works). - Helsinki: Suoma
255
Kirjallisuuden Seura, 2007. - 431 s.: il. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1115). Bibliogr. s. 385-410. Sum.
Biografia mnicha fińskiego, pisarza, tłumacza biblii
na jęz. szwecki
Rec.: WALTA Ville, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg. 94
[nr] 1 s. 81-85
3444. LAPPALAINEN Jussi T., ERICSON WOLKE Lars, PYLKKÄNEN Ali: Suomen sodan historia 1808-1809. [Historia
wojny fińskiej 1808-1809]. - Helsinki: Suoma.
Kirjallisuuden Seura, 2008. - 343 s.: il., mapy.
- (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 1200)
3445. LAPPALAINEN Mirkka: Susimessu: 1590-luvun sisällissota Ruotsissa ja Suomessa. - Helsinki: Siltala, 2009. - 319 s., [8]
s. tabl.
Dot. wojny domowej w Szwecji i Finlandii w 1590 r.
3446. LAVERY Jason: The history of Finland. - Westport, Conn.: Greenwood Press,
2006. - XVIII, 195 s.: il. - (Greenwood Histories of the Modern Nations)
3447. LÖNNQVIST Bo: En finsk adelssläkts öden: Standertskjöld - StandertskjöldNordenstam. - Helsingfors, 2007
Rec.: SAMUELSON Jan, Hist. Tidskr. (S) 2009 [Bd.]
129 [nr] 2 s. 316-317
3448. MUINAINEN Kalanti ja sen
naapurit: talonpojan maailma rautakaudelta
keskiajalle. [Starożytne Kalanti i jej sąsiedzi:
świat rolników od epoki żelaza po średniowiecze] / toim. Veijo Kaitanen, Esa Laukkanen, Kari Uotila. - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2003. - 455 s.: il., mapy.
- (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 825). Bibliogr. s. 412-444
3449. NYYSSÖNEN Jukka: Constructing Sami ethnic identity within shifting
Finnish territories: how did the land-owners
become landless Sami? // In: Shaping ethnic
identities: ethnic minorities in northern and
East central European states and communities, c. 1450-2000. - Helsinki, 2007. - S. 158199. Bibliogr. s. 191-199
256
[952]
Inne kraje bałtyckie
3450. REFORMAATIO:
henkilökuvia
ja tutkimussuuntia / toimit Joona Salminen.
- Helsinki: Suoma. Teologi. Kirjallisuusseura,
2008. - 210 s. - (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja; 257) (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia; 208)
Dot. reformacji w Szwecji i Finlandii w XVI w.
3451. RYYMIN Teemu: The making of
an ethnic identity: from Finns to Kvens // In:
Shaping ethnic identities: ethnic minorities
in northern and East central European states
and communities, c. 1450-2000. - Helsinki,
2007. - S. 100-157. Bibliogr. s. 147-157
3452. SALONEN Kirsi: Synti ja sovitus,
rikos ja rangaistus: suomalaisten rikkomuksista keskiajlla. [Grzech i pokuta, zbrodnia
i kara: fińskie występki w średniowieczu]. Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2009.
- 337 s.: il. - (Historiallisia Tutkimuksia; 249).
Bibliogr. s. 321-327
3453. SAMUELSON Jan: Eliten, riket
och riksdelningen: sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland
1720-1820. [Elity i podział królestwa na kraje: sieci społeczne i mobilność geograficzna między Szwecją i Finlandią 1720-1820].
- Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland, 2008. - 254 s. - (Skrifter / utg. av
Svenska Litteratursällskapet i Finland; 705).
Bibliogr. s. 230-245
Rec.: AMINOFF-WINBERG Johanna, Hist. Tidskr. f.
Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 1 s. 94-96. - NORDIN Jonas, Hist.
Tidskr. (S) 2009 [Bd.] 129 [nr] 4 s. 761-763
3454. SÄRKIÖ Pekka: Keskiaikaisen kirkonvihkimisen jälkiä suomalaisessa kansanperinteessä. [Przejawy fińskiego folkloru
w średniowiecznych uroczystościach kościelnych]. - Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 2005. - (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja; 95)
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 318, 2623, 3431, 3432, 3434, 3449, 3451
3456. CHARWAT Franciszek: Z dziejów
Kościoła katolickiego w Finlandii do 1935
roku / [oprac.] Józef Szymański. Arch., Bibl.
i Muz. Kośc. 2009 T. 92 s. 235-246
3457. LINII Mannergejma: pis’ma i dokumenty, tajny i otkrytija / [sost.] Eleonora
Ioffe. - Sankt-Peterburg: Izdat. Žurnala „Zvezda”, 2005. - 366, [1] s.: il., portr.
3458. ZIMNJAJA vojna 1939-1940 gg.: v
rassekrečennych dokumentach Central’nogo
archiva FSB Rossii i archivov Finljandii: issledovanija, dokumenty, kommentarii / redkol.
Aleksandr N. Sacharov, Vasilij S. Christoforov, Timo Vichavainen. - Moskva: Akademkniga, 2009. - 815 s.: il.
—————
3459. APUNEN Osmo, WOLFF Corinna: Pettureita ja patriootteja: taistelu Suomen
ulko- ja puolustuspolitiikan suunnasta 19381948. (Traitors and patriots: the struggle for
Finland’s foreign and defence policy orientation in 1938-1948). - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2009. - 482 s. - (Historiallisia
Tutkimuksia; 244). Bibliogr. s. 454-459. Zsfg.
Sum.
3460. BJÖRKLUND Leif-Göte: Rikssvenska metodistpredikanters betydelse för
metodistkyrkans framväxt och utveckling
i Finland 1880-1923. - Åbo: Åbo Akad. Förl.,
2005. - 383 s. Bibliogr. s. 349-383. Sum.
Dot. rozwoju kościoła ewangelicko-metodystycznego w Finlandii
3461. CLEMENTS Jonathan: Mannerheim: presidentti, sotilas, vakooja. - Jyväskylä: WSOYpro, 2009. - 324 s.: il., mapy
Dok. elektron.: http://elektra.helsinki.fi/se/s/03560767/95/keskiaik.pdf
Toż w jęz. ang.: Mannerheim: president, soldier, spy.
- London: Haus Publishing, 2009. - XV, 336 s.: il., mapy
3455. SWANSTRÖM André: Confessionalism viewed by a Finnish Pietist // In:
Confessionalism and pietism: religious reform in early modern Europe. - Mainz, 2006.
- S. 283-292
3462. CZECHOWSKI Janusz: Polska
i Finlandia: stosunki dwustronne w latach
1918-1939. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2009. - 355 s.: faks., tab. Bibliogr. s. 320-335
Toż zob.: Toruń: Wydaw. Nauk. GRADO, 2009
[953]
Inne kraje bałtyckie
3463. CZECHOWSKI Janusz: Rola Niemiec w świadomości Finów: związki z Niemcami i propaganda niemiecka w Finlandii
w latach 1917-1939. Zap. Hist. 2009 T. 74 z. 2
s. 31-44. Zsfg. Sum.
3464. CZECHOWSKI Janusz: Wzloty i upadki w politycznych relacjach Polski
i Finlandii w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzieje Najn. 2009 R. 41 nr 1 s. 49-60.
Sum.
3465. FINLAND og Danmark: krig og
besættelse 1939-45 / red. Claus B. Christensen. - Frederiksberg: Roskilde Universitetsforl., 2007. - 185 s.
3466. GUNNERIUSSON KARLSTRÖM
Märit: Konsten att bli och förbli folklig:
Svenska kyrkans och IOGT:s strategier och
omvandling i kampen pa offentlighetens arena 1880-1945. (The art of becoming and remaining popular: strategy and change in the
Church of Sweden and the IOGT’s engagement in the public sphere, 1880-1945). - Uppsala: Uppsala Univ., 2004. - 258 s. - (Studia
Historica Upsaliensia; 214). Sum.
3467. JUSSILA Osmo: Suomen suuriruhtinaskunta
1809-1917.
[Wielkie
Księstwo Finlandii 1809-1917]. - Helsinki:
WSOY, 2004. - 832 s., [8] s. tabl.: il.
Toż w jęz. ros.: Velikoje knjažestvo Finljandskoe,
1809-1917. - Chel’sinki: Ruslania, 2009. - 844, [8] s. tabl.:
il.
3468. KALLIOINEN Mika: Rutto ja rukous: tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa. [Gorączka i modlitwa: choroby zakaźne
w Finlandii w epoce przedprzemysłowej].
- Jyväskylä: Atena, 2005. - 289 s.: il. Bibliogr.
s. 268-282
257
mapy, tab. - (Historiallisia Tutkimuksia; 243).
Bibliogr. s. 435-457
Dot. pogranicza fińsko-radzieckiego
3471. LANDGRÉN Lars-Folke: Krossade myter om nazismen. Hist. Tidskr. f. Finl.
2009 Årg. 94 [nr] 3 s. 338-350
Dot. wpływów nazizmu w Szwecji i Finlandii
3472. LEITZINGER Antero: Ulkomaalaispolitiikka Suomessa 1812-1972. [Polityka
imigracyjna w Finlandii 1812-1972]. - Helsinki: East-West, 2008. - 634 s. Sum.
Rec.: WICKSTRÖM Mats, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009
Årg. 94 [nr] 3 s. 371-374
3473. LOHIKKO Anneli: Baptistit Suomessa 1856-2006. - Tampere: Kharis, 2006.
- 222 s.: il.
3474. MANNINEN Ohto: Miten Suomi
valloitetaan: Puna-armeijan operaatiosuunnitelmat 1939-1944. - Helsinki: Edita, 2008.
- 281 s.: mapy
Dot. planów ataku Armii Czerwonej na Finlandię
w l. 1939-1944
3475. MERILÄINEN Juha: Suomi ja
Euroopan kirkollinen jälleenrakentaminen
1945-1948. (Finland and the reconstruction
of the European churches 1945-1948). - Helsinki: Suomen Tiedeseura, 2009. - 312 s.: il. (Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och
Folk; 178). Bibliogr. s. 284-304. Sum.
3476. MYLLYNIEMI Seppo: Sodan
monet kasvot: sisällissota Hämeessä 1918.
[Wojna ma wiele twarzy: wojna domowa
w 1918 r. w Häme]. - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2007. - 190 s.: il., mapy. (Historiallinen Arkisto; 127)
3469. KRIVCOV Nikita V.: Russkaja
Finlandija. - Mockva: Veče, 2009. - 284, [1] s.:
il., portr. - (Russkie za Granicej)
3477. PESONEN Pertti, OLAVI Riihinen: Dynamic Finland: the political system and
the welfare state. - Helsinki: Finnish Literature Society, 2002. - 323 s.: il., mapy. - (Studia
Fennica. Historica; 3). Bibliogr. s. 303-315
3470. LÄHTEENMÄKI Maria: Maailmojen rajalla: kannaksen rajamaa ja poliittiset murtumat 1911-1944. - Helsinki: [Suoma. Kirjallisuuden Seura], 2009. - 469 s.: il.,
3478. PETROV Pavel V.: „Zimnjaja vojna”: Baltika 1939-1940. - Helsinki: RME
Group Oy, 2008. - 476 s.: il., mapy. - (Russkaja
Voenneja Enciklopedija)
258
Inne kraje bałtyckie
3479. PETTERSSON Susanna: Suomen
Taideyhdistyksestä Ateneumiin: Fredrik
Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander ja taidekokoelman roolit. - Helsinki, 2008
Rec.: HOVINHEIMO Petja, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009
Årg. 94 [nr] 2 s. 262-266
3480. PILKE Helena: Etulinjan kynämiehet: suomalaisen sotakirjallisuuden
kustantaminen ja ennakkosensuuri kirjojen
julkaisutoiminnan sääntelijänä 1939-1944.
(Front Line Pen Pushers: publication practices and advance censorship of Finnish wartime
literature as regulators for book publishing in
1939-1944). - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden Seura, 2009. - 339 s.: il. - ( Bibliotheca
Historica; 123). Bibliogr. s. 308-317
Rec.: ROSSI Leena, Scand. J. Hist. 2009 Vol. 34 No.
4 s. 437-439
3481. ROSELIUS Aapo: Teloittajien
jäljillä: valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa. [Ślady oprawców: przemoc białych
podczas fińskiej wojny domowej]. - Helsinki:
Tammi, 2007. - 335 s.: il. Bibliogr. s. 329-335
Toż w jęz. szw.: I bödlarnas fotspår: massavrättningar och terror i finska inbördeskriget 1918. - Stockholm:
Leopard, 2009. - 251 s., 16 s. tabl.: mapy
Rec.: HOPPU Tuomas, Hist. Tidskr. f. Finl. 2009 Årg.
94 [nr] 1 s. 104-106 [rec. dot. wyd. w jęz. fin.]
3482. RUPASOV A[leksandr] I.: Sovetsko-finljandskie otnošenija 50-70 godov XX
veka: po materialam dnevnika U. K. Kekkonena [1900-1986]. Istoričeskie Zapiski 2009
[Vyp.] 12 s. 25-51
3483. RUPASOV Aleksandr I., CISTIKOV Aleksandr N.: Sovetsko-finljandskaja
granica 1918-1938 gg.: očerki istorii. - SanktPeterburg: Evrop. Dom, 2007. - 221, [8] s.: il.,
mapy
3484. RUPASOV Aleksandr I., ČISTIKOV Aleksandr N.: Sovetsko-finljandskie otnošenija: seredina 1920-ch - načalo 1930-ch
gg. - Sankt-Peterburg: Evropejskij Dom, 2001.
- 308 s.
3485. SAARELA Tauno: Solidaritet från
väst och öst: den finländska kommunismen
och den internationella solidariteten under
[954]
1920-talet. [Solidarność z Zachodu i Wschodu: fiński komunizm i solidarność międzynarodowa w latach dwudziestych XX w.]. Hist.
Tidskr. f. Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 2 s. 122-138
3486. SEPPINEN Jukka: Urho Kekkonen
[1900-1986] - Suomen johtaja: poliittinen
elämäkerta. - Helsingissä: Gummerus, 2004.
- 941 s., [32] s. tabl.: il.
Biografia U. Kekkonena, prezydenta Finlandii w l.
1956-1981
3487. SOMMER Łukasz: Mowa ojców
potrzebna od zaraz: fińskie spory o język
narodowy w pierwszej połowie XIX wieku. Warszawa: Wydaw. Uniw. Warsz., 2009. - 445,
[1] s. - (Communicare). Bibliogr. s. 424-440
3488. SZORDYKOWSKA Barbara: Urząd
generała-gubernatora Finlandii w świetle instrukcji 1812 roku: z dziejów fińskiego systemu politycznego w XIX w. Stud. z Dziej. Ros.
i Europy Środ.- Wsch. 2009 T. 44 s. 237-248,
tab.
3489. TOIVO Raisa Maria: Witchcraft
and gender in early modern society: Finland
and the wider European experience. - Aldershot: Ashgate, 2008. - VI, 231 s.: il. - (Women
and Gender in the Early Modern World).
Bibliogr. s. 207-226
Rec.: HAGEN Rune Blix, Scand. J. Hist. 2009 Vol. 34
No. 4 s. 433-434
3490. TROTTER William R.: The Winter War: the Russo-Finnish war of 1939-40.
- London: Aurum, 2003. - 283 s.: il., mapy
3491. VÄRÄ Einar: Gustaf Fredrik
Böning [1790-1866]: en bortglömd föregångare inom estnisk-finska relationer. [Gustaf
Fredrik Böning: zapomniany pionier stosunków estońsko-fińskich]. Hist. Tidskr. f.
Finl. 2009 Årg. 94 [nr] 3 s. 320-333, portr.
3492. VISURI Pekka: Suomi kylmässä
sodassa. [Finlandia w okresie zimnej wojny].
- Helsingissä: Otava, 2006. - 336 s.: il., mapy
3493. WESTERLUND Lars: Sotavankien
ja siviili-internoitujen sodanaikainen kuol-
[955]
Inne kraje bałtyckie
leisuus: muonahuolto, tautisuus ja Punaisen
Ristin toimettomuus 1939-44. (Mortality of
POWs and civil internees in Finland 193944: food supply, sickness and Red Cross neg-
259
ligence). - Helsinki: Suoma. Kirjallisuuden
Seura, 2009. - 446 s.: faks., il., mapy, portr.,
tab., wykr. - (Historiallisia Tutkimuksia; 250).
Bibliogr. s. 420-439. Sum.
SKOROWIDZ
Skorowidz obejmuje wszystkie nazwiska, tytuły prac anonimowych i zbiorowych oraz tytuły czasopism.
Tytuły czasopism wyróżnione są kursywą, nazwy geograficzne spacją. Cyfry kursywne wskazują, że nazwisko
występuje w tytule lub adnotacji
Aagedal Olaf 3311
Aalto Seppo 3430
Aalto Sirpa 2530
Å b o zob. Turku
Abramowicz Mieczysław 936, 2263
Abromaitis Audrius 2952
Achremczyk Stanisław 517 (Grunwaldzka
tradycja), 856 (Nauk przemożnych perła), 1428 (Łańsk), 2076 (Oswajanie krajobrazu), 2165 (Wojciecha Kętrzyńskiego), red. 104, 766, 1137
Acta Baltico-Slavica 11
Acta Cassubiana 12
Acta Elbingensia 13
Acta Sueco-Polonica 14
Adamczak Kamil 1540, 1873
Adamczyk Piotr 253
Adamiak Czesław 1508
Adamiak Marcin 2623
Adams Jonathan, red. 3207
Adamski Jakub 1016
Adel Krystyna 2281
Adenauer Konrad 2163
Æthelred II, kr. Northumbrii 1379
Afeltowicz Beata 412
Affelski Jakub 1893
Affelt Waldemar J. 1507, red. 1507
Ågren Karin 3319
Ågren Maria 3320
Agricola Christian 2920
Agricola Mikael, ks. 3438
Aischmann Bernd 2243, 2588
Ajalookirjutaja aeg 2781
Ajzensztejn Andrea 1409
Akromas Jurgis 3000
Aksamitowski Andrzej 499
Akta zjazdów stanów Wielk. Ks. Lit. T. 2
2767
Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu 1872
Aktual’nye problemy istorii Jugo-Vost. Pribaltiki... 2077
Alberyk z Trois-Fontaines zob. Aubry de
Trois-Fontaines
Albrecht Dietmar 1592, 2953, red. 511, 799,
1591
Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, ks. pr.
528, 530
Aldridge David Denis 2683
Aldridge Ira 2180
A l e j k a , Jaugehnen (Rosja) 1380, 1900
A l e j k a , rz. 1898
Alexandersson Henrik, rec. 3213
Alexandrowicz H. zob. Muzalewska-Alexandrowicz H.
Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego. Z. 3 1217
Ališauskas Vytautas 2867, red. 2881
Alm Göran, red. 3333
Alm Mikael, rec. 3373, red. 3209
Alperavičius Simonas 2728
Als der Osten noch Heimat war 2580
Alt-Pillauer Totenregister... 1207
Althoff Hugo 962
Altnurme Riho 3145
Altoa Kaur 2954
Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv 15
Altpreussische Geschlechterkunde. NF 16
Alvermann Dirk 2516, rec. 2279, red. 19,
2280
A l y t u s zob. Olita
Ambrazas Algirdas Jonas, oprac. 3056, red.
3056
Ambrazas Vytautas 448
Ambrochowicz Anna 1971
Ambrulevičiūtė Aelita 2955
A m s t e r d a m 911
Amundsen Arne Bugge 3280, red. 3201
Anderberg Göran, rec. 3330
Anders Jette 2531
Anders Stefan, red. 212
Anders Wiesław K. 2089
Andersen Jens 3258
[957]
Skorowidz
Andersen Tyge 2782
Andersson Hans, red. 3182
Andersson Lars M., red. 3400
André Édouard François 3076
Andreeva Natal’ja S. 2956
Andresen Andres 2783
Andrups Jānis 2957
Andrzej Chludziński, red. 2203
Andrzejewski Marek 1076, 1542
Aneksy źródłowe 1324
Angermann Norbert, oprac. 2658
Angler Caspar 1074
Angreeva N.S. 2958
Aničas Jonas 752
Aniszewska Jolanta 2445, red. 2445
Anker Peder 3300
A n k l a m (Niemcy) 382, okr. 2374
Anklewicz Marian, rec. 2404
Anna Jagiellonka, ks. pom. 2539
Anna Wazówna, kr. szw. 1568
Annaberger Annalen 17
Ansorge Jörg 2308, 2497, 2640
Antanavičius Darius 2733
Anton Florian, red. 2715
Antonowicz Bożena 882
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų
Prūsijoje 2018
Anušauskas Arvydas 2739, 2868, rec. 2951,
red. 3055
Anusik Zbigniew 3322 (Czy na pewno
pierwsza?), 3323 (Gustaw II Adolf),
3324 (Między Rosją i Francją), 3325
(Obraz Szwecji), 3326 (Partia „czapek”),
rec. 2885
Anužytė Lina 2733
Apanavičius Romualdas 2959
A p e n r a d e (Niemcy) 1544
Die Apologien Herzog Albrechts 530
Appel Charlotte 3225
Apsītis Romāns 2774
Apunen Osmo 3459
A p y t a l a u k i s zob. Opitołoki
Archaeology of medieval towns in the Baltic... 2624
Archäologische Berichte aus MecklenburgVorpommern 18
Archäologische Entdeckungen in Mecklenburg-Vorpommern 2532
Archeobotaniczne przesłanki dotyczące pokarmów roślinnych... 1228
Archeologia epok brązu i żelaza. T. 1 1873
261
Archivführer zur Geschichte Pommerns bis
1945 2171
Archiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego 1972
Arendt Teresa 1341
Å r h u s (Dania) 2624, 3257
A r k o n a 2180
Armada Zbigniew, oprac. 2287
Armbruster Barbara 3169
Arndt Michał 750
Arnold Udo 306 (Krieg im Visier), 508
(Tannenberg), 525 (Maria als Patronin),
761 (Schriftlichkeit), 1324 (Z Wenecji),
rec. 885, red. 206
Arnórsdóttir Agnes S., red. 3241
Arro Elmar 827
Arski Jan 2494
Arszyński Marian 886, 1594 (Prof. Hartmut
Boockmann), 1597 (Brochwicz Zbigniew), 1642 (Guise J.M.), 1761 (Quast
A.F.), 1784 (Schinkel Karl F .), 2519
(Lemcke H.K.)
Arvidsson Ann-Sofie, rec. 3384
Arys, Ostpreussen 1449
Asche Matthias 2788, red. 2788
Åselius Gunnar 2684
Ashurst David 3172
Asienkiewicz Dariusz 2589
Asker Björn 3313
Astramowicz-Leyk Teresa 2165
Attula Alex 883
Aubry de Trois-Fontaines 1156
Auch Michał 489
A u c h l e u c h r i e s (Wielka Brytania) 542
Auer Ludwig v. 1430
Auge Oliver 2351, 2533, rec. 2182, red.
2351
A u g s b u r g (Niemcy) 2293, 2448
Augusiewicz Sławomir 1410, 1934
Augustinus zu Stargard 2181
Augustyniak Urszula, red. 2757
Augustyniak Zbigniew 2329
Auksztol Jerzy, red. 94, 122, 1504
Aurast Anna 307
Awianowicz Bartosz B., rec. 836
A w i n i o n , Avignon (Francja) 516
B a b i D ó ł , pow. kart. 1232
B a b i ę t a , pow. mrąg. 489
Babińska Barbara 1228
Babiński Stanisław, ks. 1569
262
Skorowidz
Bach Ch. zob. Friis Bach Ch.
Bach-Zelewski Erich v.d. 1570
B a c h o t e k , pow. brod. 489
Bachórz Józef 1842
Bachtin Anatolij P. 528, 979, 1411
Bäck Kalle 3393
B ä c k a s k o g (Szwecja) 2351
Bäcklund Dan 3394
Baczewska Danuta 1744
Baczyńska-Padjasek Monika 2301
B a d D o b e r a n (Niemcy) 883, pow. 2295
Badania archeologiczne w woj. kuj.- pom. ...
1874
Badania geograficzne rzeki Brdy i jej dorzecza 498
Badstübner Ernst 2351, rec. 959
Badura Monika 658
Badziąg Kazimierz Antoni 581
Baer Karl Ernst v. 1571
Baethgen Friedrich 1572
Bagdonavičius Vaclovas 1657
Bagge Sverre 3207
Bagińska-Kijek Sylwia, red. 102
Bagušauskas Juozapas Romualdas, oprac.
2946
Bahl Peter, rec. 1335, 1564
Bahlcke Joachim, rec. 1299, 2773
B a i t a i (Litwa) 2789
Bajohr Frank 523
Bakun Maciej 697
Balana-Mroczkowska Emilia 1253
Balcerek Mariusz 1935, 2785, 2786
Balewski Lucjan 2056
Baliulis Algirdas 2733
Baltic connections. Vol. 1-3 181
The „Baltic frontier” revisited 2625
The Baltic question during the Cold War
2685
The Baltic states 2960
Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.-80.
gados 308
B a l t i j s k zob. Piława
Baltiņš Jānis 2787
Baltische Studien 19
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation... 2788
Baltu valodu atlants 413
Balzienė V. zob. Ulinskytė-Balzienė V.
Bałtowie i ich sąsiedzi 489
Banach Piotr 1463
Banasiak Zofia, red. 2202
[958]
B a n d e l i n (Niemcy) 3348
Bang Nina Ellinger, wyd. 2706
B a n i e M a z u r s k i e , pow. gołd. 452
Banionis Juozas 3026
Banytė-Rowell Rasa 489 (Buckle), 1664
(M. Kaczyński), 1875 (Dar kartą), 2789
(Vėlyvojo), 2808 (From Aestii to Esti),
rec. 1889
Baranauskas Tomas 2757
Baranova Galina 2728
Baranowska Grażyna 2961
Baranowski Dariusz 2205
Baranowski Henryk 1
Baranowski Tadeusz 496
Barbara Wiącek (27.09.1933 - 5.10.2008)
1847
B a r b a r k a , dz. Torunia 531
Barbarka: miejsce niemieckich egzekucji...
531
Barcz-Gizowska Luiza 907, 908
B a r c z e w o , pow. olszt. 549, 892, 924
Barczewska Barbara, oprac. 503
Barczewski Walenty, ks. 1573
Barfod Jörn 528
Bargieł Barbara 1872
B a r i (Włochy) 516
Barkowska Krystyna 2962
Barnim I Dobry, ks. pom. 2570
Barniškienė Sigita 772
Baronas Darius 2790
Baršauskienė Margarita, oprac. 2749
Bartczak Anna, red. 2297
Bartels Friedrich 2346
B a r t h (Niemcy) 2382, okr. 2382
Barton H. Arnold 3170
Bartoschek Gerd 890
Bartosik Krzysztof, oprac. 182
B a r t o s z e w i c e , pow. wąbrz. 1217
Bartoszewicz Agnieszka, rec. 558
B a r t o s z y c e 1160, 1161, 2089, okr. 862,
1557
Bartoś Magdalena 277 (Muzeum [...] w Morągu), 996 (Pałac Dohnów), 997 (Polichromie), 1000 (Portret), 1857 (Przyczynek do biografii)
Barwicka Aleksandra 3327
Barylewska-Szymańska Ewa 890, 1329,
red. 959
Barylski Adam, red. 844
Baryła Tadeusz, red. 82
Barz Siegfried 2432
[959]
Skorowidz
B a r z d y , Barzdai (Litwa) 2741
Basanavičius Jonas 3117
Bassalygo Leonid A. 2647
Battek J. zob. Szczepankiewicz-Battek J.
Battek Marek J. 414
Baudouin de Courtenay Jan 3146
Bauer Gerhard 532
Baumgart Friedrich Philip 930
Baužienė D. zob. Blažytė-Baužienė D.
Bazaniak Rafał 500
Bazylika św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
2376
Bąbolewski Lucjan, red. 23
Bądkowski Lech 533, 533, 1574, 1574,
1575, 1575-1584
Bąkowski Roman 499
Beau Bernhard le 3297
Bech Poul 2686
Becker Bogdan 1498
Becker Paweł, oprac. 1217
Becker Stanisław 1498
Beckmann Sabine, red. 212
Bednarek Jerzy, red. 182
Bednarek Renata 1873
Bednarski Zenobiusz Michał 1442, 1868
Behr Felix Dietrich v. 3348
Behrendt Leopold jun. 1050
B e h r e n h o f f (Niemcy) 2298
Beiträge zur Geschichte Westpreussens 20
Bek-Pedersen Karen 3171
Bekžanova Nailja 1057
Beliauskiėnė D. zob. Bernotaitė-Beliauskiėnė
D.
Bellamy Martin 3226
B e ł c z n a , pow. łob. 2526
Bembnista Zdzisław, ks. 1585
Bender Wolfgang 2791
Benecke Norbert 2534
Bengtsson Ingvar 3227
Benl Rudolf, rec. 2171
Berend Nora, red. 2627
Berendt Grzegorz 1281 (Danzig), 1725
(S.Mikos), 1973 (Ocalona na Kaszubach), 2078 (Inwigilacja), 2421 (W Republice Weimarskiej), rec. 1340
Berent Maria, red. 21
Berg Holger 2625
Berg Jan 2535
Berg Ole 3299
B e r g e n (Niemcy) 2334
263
B e r g e n (Norwegia) 2624, 2652, 2659,
2681
Berghahn Cord-Friedrich 773
Berglund Mats 3395
Bergquist Mats, red. 3205
Bergstedt Clemens 2347
Beria Lavrentij P. 3129
B e r l i n 162, 185, 1950, 2032, 2191, 2319,
2344
Bernadotte J. zob. Karol XIV Jan, kr. szw.,
norw.
Bernhard II zur Lippe, bp 2791, 2835
Bernhardt Katja 934
Bernheim Ernst 2278
Bernotaitė-Beliauskienė Dalia, red. 2742
Bernoulli Johann 808
Bertašius Mindaugas 489
Bertling Ernst August 1177
Berwinkel Roxane 2448
Bes Lennart, red. 181
Bessudnova Marina B. 309 (Livonskaja istoriografija), 2648 (Istorija Velikogo Novgoroda), 2649 (Likvidacija ganzejskoj
kontory), 2650 (Schliessung), 2792 (Dejstvija razvedyvatel’noj služby), 2793
(Pochody magistra)
Beszta B. zob. Borowska-Beszta B.
Beteke Hartwig 1586
Betlejewska Maria 1587
Between paganism and Christianity in the
North 3172
B e t y ń , jez. 2493
Beuing Raphael 490
Beyer Jürgen 2794, 3348
Bezzenberger Adalbert 1875
B ę d z i n o , pow. koszal., gm. 2174, 2393
Będźmirowski Jerzy 1354, 2687, 2688
B i a ł a G ó r a , pow. sztum. 410
B i a ł a P i s k a , pow. piski 1233
Białecka Sylwia 2
Białecki Tadeusz 235 (Ze wspomnień),
343 (Czterdzieści lat konkursu), 343,
2174 (W studenckich brygadach), 2194
(Szczecin), 2195 (Wspomnienia), 2312
(Szczecińskie stare miasto), 2452 (Konkurs), red. 81, 343
Białkowski Michał 1163, 1718
B i a ł o b o k i , pow. gryfic. 2351, 2394,
2490
B i a ł o g a r d , pow. 423, 2239, 2240
Białokur Marek 1961
264
Skorowidz
Białuński Daniel, oprac. 182
Białuński Grzegorz 508 (Wojciecha Kętrzyńskiego), 618 (Bevölkerung), 1277
(Uwagi w spr. pierwszej lokacji m.Ełku),
1356 (Przyczynek w spr. lokacji m. w Giżycku) , 1464 (Henryk Dusemer), 1465
(Święty Bruno), 1677 (W.Kętrzyński),
1755 (Prus Pipin), oprac. 1360, red. 63,
648, wst. 503, wyd. 563
B i a ł y s t o k 182, 496
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 229
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 21
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 22
Bibliotekarz Zachodniopomorski 23
Bibliotheca Baltica 24
Bidziński Krzysztof, red. 1041
Bieber-Wallmann Anneliese, rec. 2505
Biederstaedt Frank 2397
Biedrawina E. zob. Sukertowa-Biedrawina
E.
Biedrzycki Adam 9, 10
Biegański Zdzisław 492
Biehl Beate, rec. 2725
Biela Joanna, oprac. 290, red. 90
Bielauskienė Roza 2728
Bielawny Krzysztof 857 (Próba likwidacji
WSD w Olszt.), 1058 (Cenzura), 1099
(Kościół metodystyczny), 1160 (Dzieje
parafii św. Brunona), 1161 (Kościół św.
Jana Ewangelisty), 1184 (Gietrzwałd),
1187 (Kościół rzymskokatolicki), 1195
(Dzieje parafii Nawiady), 1196 (Życie
religijne)
Bielawska-Roepke Patrycja 2313
B i e l a w y , pow. wąbrz. 1217
Bielicki Zbigniew 2089
Bielinowicz Adam 1199
Bieliński Bogdan K. 1652
Bieliński Bogdan R. 1378
Bienek Dariusz 2179
Bienias Dorota 1035
Bieniasz Józef 1995
Bieniecki Ireneusz 1374 (Formacje ochrony granicy), 2079 (Uprowadzenia), 2080
(Współpraca Wojsk Ochrony Pogranicza), 2689 (Jednostki pływające), 2698
(Wybrzeże), rec. 48
Bieniek A. zob. Mueller-Bieniek A.
Bieńkowski Tadeusz, oprac. 1687
Bierbrauer Gebhard, oprac. 2370
[960]
Biermann Felix 310 (Neue Untersuchungen
zur Slawenzeit), 2222 (Spätslawische
Wirtschaftsstrukture), 2351 (Glaube),
2490 (Usedom-Grobe), 2536 (Bootsgrab), red. 2351, 2540
Bierula Jolanta 2140
Bieszk Stefan 1046
Bieszka Edward 2420
Biewer Ludwig 137
Bilewicz Hubert 1012
Billwitz Konrad, red. 2382
Bink Dietmar 582
Binkowska Dagmara, oprac. 5
Biografiskt lexikon för Finland 3426
Biolik Maria 165, 415, 1743
Biranowska-Kurtz Alicja 2297, 2427
Birch-Hirschfeld Anneliese 1167
Birecki Piotr 926, 1100, red. 1245
Birezowska Małgorzata 1466
B i r k a (Szwecja) 3357
Birkholz 2174
Biržiška Vaclovas 3146
B i r ż e , Biržai (Litwa) 2760
Bischoff Eduard 528
Bischoff Elisabeth 1588
Bischoff Johann 1588
Bisgaard Lars 3228, red. 3254
Biskup Radosław 1101
B i s k u p i e c , pow. olszt. 2089
Bismarck v. 234
B i s z t y n e k , pow. bart. 2089
Bitner-Wróblewska Anna 489, 1664, 2808,
oprac. 489, 1532, red. 489, 1889
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 28
Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej... 25
Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej 25
Biuletyn Historyczny / Muz. w Lęborku 26
Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 27
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 28
Biveinienė Ona 2728
Bjereld Ulf 3396
Bjerg Hans Christian 3229
Björk Ragnar, red. 3317
Björklund Leif-Göte 3460
Blūzma Valdis 2774
Blacharska Wiktoria 260, 529
Bladowski Mieczysław, ks. 1589
Blankensee Peter v. 2174
[961]
Skorowidz
Blazejewski Hans 1087
Blaževičius Povilas 2795
Blažytė-Baužienė Danutė 2710
Bliujienė Audronė 496, 2796, 2808
Blocke v.d. 1590
Bloech I. zob. Heide-Bloech I.
Bloznelis Mindaugas 2963
Bludau Augustinus 1134
Blüdnikow Bent, rec. 3272
Blum-Gliewe Helena 2275
Blumbergs Andrew James 2797
Blūzma Valdis 3073
Błachowska Katarzyna 311
Błaszczak Tomasz 2964
Błaszczyk Grzegorz 2798, oprac. 2777, rec.
3057, 3058
Błaszczyk Kamil 1163
Błażejewska Anna 525, 1017
Błażewicz Paweł 1059, rec. 228
Błażyński Andrzej, red. 100
Błędowski Piotr 1392
Błędowski Stanisław 865
Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski 1102
Bobiatyński Konrad, rec. 3352
B o b o l i c e , pow. koszal. 246
Bobowik Alfons 141 (Sprawozd. Mazurskiego Tow. Nauk.), 1620 (Ks. K. Fox),
1665 (M. Kajka), 1742 (J. Niemczyk),
1763 (W. Rataj), red. 85
Bobowski Bogdan 1282
Bobrowski Johannes 787, 1591, 1592
Bochaczek Joanna 1974
Bochenek Kazimierz, ks. 1593
Bochnak Tomasz 1876
Bochyński Jerzy 1624
Boczek Paweł 828
Boduszyńska-Borowikowa Maria 1582
Boecler Johann Wolfgang 2781
Boenke Karl-Christian 369, 370
Boesten-Stengel Albert 525
Bogaci ludźmi 1434
Bogacki Michał 312, red. 500, 2225
B o g a c z e w o , pow. giż. 563
Bogdan Danuta 1936, rec. 575, 1689
Bogdan Henry 491
Bogdan Izabela 808, 1036, 1037, 1798
Bogdanowicz Anna 659
Bogdanowicz Robert 612
Bogdańska-Pawłowska Barbara 2104
Bogu i miastu 1858
265
Bogucka Maria 1218
Bogucki Mateusz 371, 489, 1379
Bogucki Ryszard 1450
Bogusław VIII, ks. pom. 508
Bogusław X, ks. pom. 2539
Bogusław XIV, ks. pom. 2187
B o g u s z e , pow. ełcki 2039
B o g u s z e w o , pow. grudz. 1873
Bohdziewicz Paweł, red. 1527
Bohlin Folke 827
B o h u s (Szwecja) 2651
Bohus fästning 700 år 2651
Bojarska Barbara 2019
Bojarski Jacek 1393
Bojaruniec Ewa 935
Bolduan Tadeusz 1077
Bolin Jan 3397
Bolton Timothy 2626
Bolvig Axel 3207, 3230
Bołdak-Janowska Tamara 2
Bombi Barbara 516
Bömelburg Hans-Jürgen 1543, rec. 1068,
1412, 2637, 2879
Bonalski Marcin 1343
Bonczkowski Janusz, wyd. 557
Böning Gustaf Fredrik 3491
Bonowska Magdalena 2219
Boockmann Hartmut 1594
Borak Jolanta 2445
Borawska Teresa 313, 1683, 1803, rec. 209
Borchardt Hans Dieter 2196
Borchardt Karl-Heinz, rec. 2273
Borchert Hans Joachim 1431
Borcowski Zbigniew, red. 1228
B o r c z , pow. kart. 1232
B o r e c z n o , pow. iław. 925
B o r ę t y , pow. malb. 1670
Borkowicz Jakub 2020
Borkowski Jacek 1893, 2297, 2423
Borkowski Mieczysław 2302, 2368
B o r n h o l m , wys. 3222
Boroch Michał 359
Borodziej Włodzimierz 2580, red. 534
Borowiak Mariusz 1836, 2690
Borowicz Ryszard 1860
Borowikowa M. zob. Boduszyńska-Borowikowa M.
Borowka-Clausberg Beate 1787
Borowska-Beszta Beata 1822, 1861, red.
1823
Boruch I. zob. Rolska-Boruch I.
266
Skorowidz
Borucka Justyna 529
Borucki Robert 2619
Borussia 29
Bory Tucholskie 492
Borysiak Elżbieta, rec. 1259
Borysiak K. zob. Dośpiał-Borysiak K.
Borzyszkowska E. zob. Szada-Borzyszkowska E.
Borzyszkowska Halina 1595
Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława 2269
Borzyszkowski Józef 416 (O problematyce
kaszubskiej), 515 (Wprowadzenie: Niemcy o Kaszubach), 547 (Ks. Mieczysław
Józefczyk), 1143 (Mała ojczyzna [...] ks.
Janusza St. Pasierba), 1283 (Kaszubi a
Gdańsk), 1576 (Lech Bądkowski), 1595
(Halina Borzyszkowska), 1604 (Helena
z Bruskich [...] Chomaniowa), 1807 (Sychowski S.), 1862 (Elżbieta Zawacka),
1863 (Toruński stolem - prof. Elżbieta
Zawacka), 1975 (Ruch kaszubsko-pomorski), 2021 (Partyzantka), 2172 (Kaszubi), 2180 (Wielkie Pomorze w poezji), 2239 (Kuchnia), rec. 97, 139, 589,
red. 12, 515, 771, 2421, wst. 1295, wyd.
533
Bosko Janina 892, red. 1140
Bossak-Herbst Barbara 774
B o t k u n y , pow. gołd. 489
Bourgois E. zob. Lerdrup Bourgois E.
Boyen Hermann v. 36
Boziuk Włodzimierz, ks. 1596
Bracki Artur 629
Brahe Per st. 3337
Brahert Herman 528
Brand Hanno, red. 181, 2655
Brand Johann Arnold v. 808
Brandišauskas Valentinas 2728
Brandt Marion 775, 776
B r a n i e w o 209, 537, 1224, 1234
Brask Hans, bp 3383
Braunfels A. zob. Solms-Braunfels A.
Braunschmidt A. zob. Engel-Braunschmidt
A.
Brazier Eirik, rec. 3305
B r d a , rz. 498
B r e c k e r f e l d (Niemcy) 2661, okr. 2661
Bredefelt Rita 3398
Brégaint David, rec. 3179
Bregnsbo Michael, rec. 3225
B r e m a (Niemcy) 140, 2656
[962]
Brenda Waldemar 3 (Materiały do bibliografii), 314 (Olsztyńskie środowisko
historyczne), 519 (Między starym a nowym pograniczem), 1060 (Wydawnictwa), 1233 (Biała Piska), 1827 (Henryk
Tarkowski), 2081 (Czas represji), 2082
(Młodzież i środowisko oświatowe),
2083 (Nastroje), 2084 (Początki PPR),
2086 (Polskie Stronnictwo Ludowe), red.
136, 519, wyd. 539, 2086
Brendalsmo Jan 3281
Bresgott Hans-Christian 523
Breza Bogusław 1406
Breza Edward 417 (Boska glosa), 418
(Ochrona właściwości), 419 (Z problemów standaryzowanej kaszubszczyzny),
1406 (Zmiany nazw miejsc. pow. kościerskiego), 1777 (E.Rzetelska-Feleszko), polem. 28, rec. 480, red. 28
Briks Bolesław 2504
Brilioth Yngve 3343
B r i n d i s i (Włochy) 516
Brink Stefan 3207, red. 118
Bro Henning 3259
Brochmann Grete 3276
Brochwicz Zbigniew 1597
Brodersen Per 1412
B r o d n i c a 508, 583, 926, 1235, 12361238, 1568, 1648, 1958, 2023, okr. 1482
Brodnicki Mariusz 833
Brodowski Jerzy 845
B r o d y , pow. tczew. 1239
Brokar Elena N. 2077
Brokos Paulina 1361
Bronk Brunon 2398, red. 2398, 2399
Brophy James M, rec. 497
Brotze Johann Christoph 272, 2799
Brożek Krzysztof 1809
B r u c h w a ł d , pow. olszt. 2089
Brudek Paweł 2691
Brüggemann Karsten, rec. 2715, 2941, 2975,
3152, red. 38
B r u g i a (Belgia) 1586, 2679
Brundin Margareta, red. 3364
Brunius Jan 3328
Brunner Detlev 2590, 2591, rec. 2588
Brunon z Kwerfurtu, św. 163, 1186, 1465,
2567, 2568, 2779, 2833, 2841, 2890
Brunoro Casparo 911
Bruns Steffan, oprac. 1557
Bruski Klemens 737, 2421
[963]
Skorowidz
Brust Alfred 1592
B r u s y , pow. chojn., gm. 1240, 1424
Brydak Wojsław, red. 92
Brygida, św. 3346
Brygman Tadeusz Paweł, ks. 1598
Brykała Dariusz 1440
Bryl’ Janka 1354
B r z e z i n y , dz. Olsztyna 489
Brzezińska Agnieszka 1038
Brzezińska Anna Weronika 529, 2239, red.
529
Brzezińska Barbara 1284
Brzezińska Jadwiga 2411
Brzeziński Tadeusz, red. 67
Brzeziński Władysław 420
B r z e ź n o W i e l k i e , pow. starog. 1241
B r z e ź n o , jez. 478
Brzoskowski Wiesław 1481
Brzostowska M. zob. Jankiewicz-Brzostowska M.
Brzozecki Sławomir 2800
Brzozowska R. zob. Janca-Brzozowska R.
Brzozowski Grzegorz 3146
Brzozowski Janusz 1206
Brzustowicz Grzegorz Jacek 2348, 2537,
2538
Brzuszek Salezy Bogdan 1663
Bublies Siegfried 493
Buchhester Dörthe 2539
Buchholz Werner 2788, rec. 2554, red.
2788
Die Buchholz-Orgel in St. Nikolai zu Stralsund 2330
Buchholz-Todoroska Małgorzata 523
Buchowski Krzysztof 2711 (Mit Litwy),
2712 (Polacy i Litwini), 2965 (Kobiety),
2966 (Walka narodów bałtyckich), 3117
(O stosunkach polsko-litewskich)
Buchwald Olgierd 740
Buchweitz Rudi 2245
Bučys Algimantas 2713
Būčys P. zob. Buczys F.
Buczys Franciszek, bp 3026
Budde Jöns 3443
Budell Georg 3348
Budka Włodzimierz 363, 363
Budrewicz Szymon, oprac. 2189
Budrys Romualdas, red. 2742
Budyś Franciszek, ks. 1050
Budyś Przemysław 1050
Budziak Renata 421
267
Budzisz Alozjy 469
Bues Almut 1638, 1937, wyd. 530
Bugenhagen Beate 2331
Bugenhagen Johannes 2179, 2182, 2331,
2505, 2506
Bujnicki Kazimierz 3104
Bujnicki Tadeusz, rec. 2935
Bukal Grzegorz 936, red. 936
Bukauskaitė Dalia 1592
Bukaveckienė Remigija 2967
Bukowska A. zob. Szymańska-Bukowska A.
Bulitta Michael 729, oprac. 1547
Bumblauskas Alfredas 2739
Bünz Enno, rec. 206, 1909
Burauskaitė Teresė Birutė 2018
Burczyk Dariusz, red. 749
Burdówna Anna 1599
Bürger Klaus 817
Bürger Stefan, rec. 885
Burinskaitė Ilona 2968
Burinskaitė Kristina 2969
Burker E. zob. Kaczanowska-Burker E.
Burkhardt Mike 2652
Burzyńska-Wentland Lidia 818
Buša Irina 3173
Buschinger Danielle 494
Buske Norbert 138, 2349, 2351, red. 2182
Busler Andrzej, oprac. 1574
Buszewicz Elwira, tłum. 2181
Butautis Tomas, oprac. 2750
Butkiewicz Tomasz 2592
Butkus Zenonas 1400, 2970, wyd. 2770
Butrimas Adomas 2763, oprac. 2763
Butryn Bartłomiej 986
Büttner Bengt 2373
Butulis Ilgvars, rec. 3047
B y d g o s z c z 60, 64, 182, 749, 1163, 1462,
1974, 2022, 2037, 2062, 2066, 2074,
2103, 2105, 2160, okr. 64, 1459, 1461,
1546, 2062, woj. 93, 121, 907, 908, 1162,
1874, 2150
Bydgoszcz 3-4 września 1939 2022
Bykowska-Salczyńska Alicja 2
Bylinin Viktor K., oprac. 2948
Bytautas Saulius 2971
B y t ó w 69, 151, 152, 247-249, 2215, 2239,
2395, okr. 2174, 2190, pow. 677, 2277
Cabała Tadeusz 1210
Cackowski Stefan 1600
Calvin Johannes 156
268
Skorowidz
Cammann Alfred 495, 1601
Čapaitė Rūta 2801
Čapenko Aleksandr A. 2077
Casper Birgit 1544
Cassius Krzysztof Krystian 911
Caune Andris 2802-2804, red. 308, 2657
Cebulak Kazimierz 2052
Cederholm Mathias 3329
C e d r y W i e l k i e , pow. gdań., gm. 1242
C e d y n i a , pow. gryfiń. 2173, 2297, 2396
Celka Zbigniew 2434
Čelkis Tomas, rec. 501
Cenckiewicz Sławomir 1819, 2085
Centek Jarosław 2972
Ceramika bałtyjska 496
Č e r n i a c h o v s k zob. Wystruć
Černius Remigijus 303
C ē s i s zob. Kieś
Česnulevičiūtė Danutė 223
Cetwiński Marek 2225
Ceynowa Beata 1228, 1285, 1286
Ceynowa Florian Stanisław 1602
Chalimoniuk Natalia 847
Characterization of the bronze age pottery
from West and South Lithuania 496
Charakterystyka Powiatowego Zarządu PSL
w Szczytnie 2086
C h a r b r o w o , pow. lęb. 927
Charwat Franciszek 3456
C h a r z y k o w y , pow. chojn. 1243, 1244,
1627
C h e ł m G r y f i c k i , pow. gryfic. 2179
Chełminiak Marcin 2087
C h e ł m n o 743, 747, 928, 1050, 1067,
1136, 1224, 1514, 2144, diec. 207, 483,
548, 746, 1103, 1105, 1109, 1163, 1737,
gm. 1873, 1392, okr. 457, 561, 620, 625,
911, 1100, 1159, 1397, 1460, 1884
C h e ł m ż a , pow. tor. 1054, 1245, 1246, gm.
1873, okr. 1873, 1893
Chełmża wczoraj i dziś 1245
Chęć Adam 660-662
Chinciński Tomasz, red. 2022
Chlebowicz Bogusław Leopold 1603
Chlebowska Agnieszka 2404, 2573, 2574
Chlewiński Zdzisław 2940
Chludziński Andrzej 422 (Nazwy miejsc.
pow. kołobrz.), 423 (Toponimia pow.
białog.), 2174 (Antroponimy równe nazwom wsi), 2179 (Nazwy osob. mieszk.
Kłodkowa), 2239 (Metaforyka), 2393
[964]
(Nazwy miejsc. gm. Będzino), 2432
(Nazwy miejsc. Gm. i Miasta Sianów),
red. 2174, 2393
Chłosta Jan 315 (Trzynaście tomów), 777
(Mazurska teatrologia), 878 (Z dział.
Społ. Kom. Ratow. Dawnych Cment.),
1573 (W. Barczewski), 1768 (Ks. W. Rogaczewski), rec. 1295
Chłosta-Zielonka Joanna 778, 1061
Chmielewska B. zob. Ząbczyk-Chmielewska
B.
Chocholov Aleksander 1380
Chodakowski Wojciech, red. 36
Chodkiewicz Jan Karol 2785
Chodubski Andrzej 619, rec. 2055
Chodyński Antoni Romuald 275, 276, 936
Chojecka Joanna 2174, 2432, red. 2192
Chojnacki Maciej 962
C h o j n a t y , pow. chojn. 1893
C h o j n i c e 30, 46, 132, 153, 284, 397, 740,
822, 828, 829, 831, 1046, 1050, 1056,
1165, 1247-1249, 1251-1253, 1627,
1655, 1656, 1673, 1730, 1837, 2004, gm.
1893, okr. 399, 1253, 2030, pow. 693,
830, 1164, 1252
Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata” 30
Chojnowski Zbigniew 779 (Komunikacja
w wierszach), 780 (Poeta wsłuchany [...]
M. Kajki), 781 (Wokół „mazurskiej” legendy K. I. Gałczyńskiego), 1545 (Maz.
miniatury biograficzne), 1626 (Od uznania [...] M. Gerss), (Kultura mazurska),
(„Słowa do Czytelników”), red. 1626
Cholcha Sławomir 1094, 1769
Cholewińska Dominika 2436
Cholodinskienė Adelė 2930
Chomaniowa Helena 1604
Chorążyczewski Waldemar, red. 1723
C h o s z c z n o 382
Chrabąszcz Jerzy, polem. 2139
Chrispinsson John 3330
Christensen Claus B., red. 3465
Christensson Ann 2624
Christensson Jakob, red. 3419
C h r i s t i a n i a zob. Oslo
Christianias handelspatrisiat 3282
Christianization and the rise of Christian monarchy 2627
Christiansen Eric 2628
Christine Ingebritsen 3174
[965]
Skorowidz
Christoforov Vasilij S., red. 3458
Christophersen Axel 3295
Chrobak Piotr 2246, 2607
Chrostowski Waldemar 1201
Chrościelewski Jarosław 1318
Chruščev Nikita S. 2150
Chrustalev Denis G. 2805
Chruszczow N. zob. Chruščev N.S.
Chrystian IV, kr. duń., nor. 3226
Chrystian VII, kr. duń., nor. 3244
C h r y s t k o w o , pow. świec. 929
Chrzanowski Bogdan 1095, 1406
Chrzanowski Robert 261, oprac. 182
Chrzanowski Tadeusz 1712, 1794, 1849
Chrzanowski Tomasz 517, 819, 2165, rec.
872, red. 517
Chudecki Alfred 2507
Chudoba Ryszard 2607
Chudziak Wojciech 692 (Ze stud. nad genezą
wczesnośr. mostów), 1392 (Wczesnośr.
grodz. w Kałdusie), 1393 (Wczesnośr.
cment. w Kałdusie), 1394 (Wczesnośr.
osada podgrod. w Kałdusie), 2444 (Z badań nad wczesnośr. zesp. osadn. w Starym Bornem), 2501 (Z badań nad wczesnośr. zesp. osadn. w Źółtem)
Chudzyńska Barbara 529
Churchill Winston 2602
Chwiałkowski Marian 2023
Chwin Stefan 786
Cibuļs Juris 2714
Cicėnienė Rima 2733, wyd. 2733
Cichoń Małgorzata 2204
Cichosz Władysław, rec. 836
Cichosz Wojciech 1189
Ciechanowski Grzegorz 2581, 2607, 2692
Ciechanowski Jakub 2453, 2581
Ciechanowski Janusz 583
Ciechanowski Mateusz, red. 611
Ciechorska-Kulesza Karolina 1258
Ciesielski Czesław, red. 48
Ciesielski Zenon 3175
Cieśla Sylwia 2301
Cieślak Edmund 1605
Cieślikowa Aleksandra 1778
Cieśliński Adam 269, 2425
Cieśliński Roman 612, 617
Ciganovs Juris, rec. 3124
Ciglis Jānis 2806
Cimbule Ilga 2973
Ciołek Renata 1103
269
Čirūnaitė Jūrate, wyd. 2771
Cisewscy 1835
Cisewski Aleksander 1606
Cisewski Tomasz Marcin 1606, 1609, 1835
Cisłak Jerzy 1483
Cistikov Aleksandr N. 3483, 3484
Ciszewska Wanda A. 868
Čivilytė Agne 1877
Civinskas Remigijus 2828
Clark Christopher 497
The clash of cultures on the medieval Baltic
frontier 2807
Clausberg B. zob. Borowka-Clausberg B.
Clausen Svend 3231
Clements Jonathan 3461
Clemmesen Michael H. 3260, red. 3219
Cnotliwy Eugeniusz 2528
Codogni Paulina, rec. 2189, 2620
The cold war and the Nordic countries 316
Collett John Peter, red. 3282
Corinth Lovis 528
Corswant-Naumburg Inga v. 3331
Courtenay J. zob. Baudouin de Courtenay J.
Crăciun Maria 1104
Cramer Daniel 2183, 2543
C r a m p a s (Niemcy) 2397
C r a n z zob. Kranz
Creutz 3354
Crowe David M., rec. 1412
Cuber Marian 2398
Cudowski Krzysztof 1607
The cultivation of monarchy and the rise of
Berlin 1950
Culture and material culture 2808
Cutler Ingrid, rec. 2681
Cybulska E. zob. Rogowska-Cybulska E.
Cybulska Maria 1424
Cybulski Edmund, red. 80
Cybulski Maciej 2476
Cybulski Marek 166 (Sprawozdanie z XII
Sympozjum), 424 (Kaszëbizna), 425
(Oboczne formy fleksyjne), 426 (Obraz
duchownego), 466 (Obraz Europy), 467
(Obraz książki)
C y g a n e k , pow. nowodwor. 529
Cygański Janusz 1792, red. 91
Cygnaeus Fredrik 3479
Cymek Lidia 1893, 2215
Cyrek Krzysztof 1872
Cysewscy 1835
C y t o w i a n y , Tytuvėnai (Litwa) 2759
270
Skorowidz
Cywiński Zbigniew 1501, 1507
Cywiński Zygmunt Piotr 2508
Czachowski Hubert, red. 65
Czaika Otfried 317, 3332, repl. 3372
Czaja A. zob. Filbrandt-Czaja A.
Czaja Gerard 2395
Czaja Roman 1192, 1227, 1878, 2809, rec.
1319, red. 761, 1227
Czajkowska Agnieszka, red. 2282
Czajkowski Witold 1608
Czapiewscy 1609
Czapiewski Tomasz 1143
C z a p l e , pow. wąbrz. 1217
C z a p l i n e k , pow. draw. 2398, 2399, okr.
2398
Czaplinek 1945-2009. Cz. 1-2 2398, 2399
Czapliński Andrzej 1469
Czapp Wiktor 2698
Czarciński Ireneusz 4
C z a r n a D ą b r ó w k a , pow. byt., gm.
1435
Czarnecki Aleksander, red. 1217
C z a r n o w o , pow. chojn. 1675
Czarnuch Zbigniew 2173
Czechowski Janusz 318 (Wojna zimowa),
3434 (Zarys dziejów Kościoła), 3462
(Polska i Finlandia), 3463 (Rola Niemiec), 3464 (Wzloty i upadki)
Czejarek Roman 2314
Czekiel-Świtalska Elżbieta 2315
Czepko Christian Deodat v. 3318
Czerepowicki Krzysztof, red. 1370
Czerniakowska Ewa 1727
Czernik Zbigniew 933
Czerny Marcin 1375
Czerny Władysław 962
C z e r s k , pow. chojn. 1717
C z e r w o n y D w ó r , pow. olecki 1254
Cześnik Lesław 2297, 2316
Cześnik Lidia 2316
C z ł u c h ó w 153, 250, 1253, 2299, dekanat
1253, okr. 399, 1253
Czop Barbara 2088
Czopek Sylwester, red. 1893
Czopek-Kopciuch Barbara 1779
Czuma Hubert Walerian, ks. 2508
Czupryńska Sabina 1039
Czwołek Arkadiusz 1163
Czynnik ludzki a marketing terytorialny
2089
Czyrko Czesław Andrzej 2089
[966]
Czyszkiewicz Ryszard 2593
Czyżyk Henryk 2090
Ćwięk Henryk 2592
Dach Simon 805, 808
Dadura Czesław 1198
D a g d a (Łotwa) 2855
Dagga Krystyna 834
Dahl Izabela, rec. 3400
Dahlberg Erik 2693
Dahlbergh Erik 2785, 3331
Dallmer E. zob. Gringmuth-Dallmer E.
Dalska-Sienkiewicz Urszula 2220
Dambrauskienė Ramunė 224
Damm Annette, red. 3257
Dammas Johann Friedrich 2334
Damps Bugusława 1832
Danielewicz Gabriela 584
Danmark og Napoleon 3232
Danmarks krigshistorie. Bd. 1 3219
Danziger Missingsch 427
Dańska K. zob. Jędrychowska-Dańska K.
Darecka Katarzyna 911
D a r g u n (Niemcy) 2351
D a r ł o w o , pow. sław. 31, 251, 2185, 2297,
2621, okr. 2174, 2432
Darłowskie Zeszyty Naukowe 31
D a r ł ó w k o , dz. Darłowa 2621
Darowski Roman 2810
D a r s s , płw. 2198, 2382
Daszkowski Zygfryd 1610
Daudze Argita 2974
D a u g a v a zob. Dźwina
D a u g a v p i l s zob. Dyneburg
Daugirdas Kęstutis 2811
D a u g m a l e (Łotwa) 2895
Daukšte Vija 2625
Dąbal Joanna 1287
D ą b i e , dz. Szczecina 2460
Dąbrowska B. zob. Kos-Dąbrowska B.
Dąbrowska Grażyna, red. 2288
Dąbrowska Maria 723
Dąbrowska Natalia 439
Dąbrowski Adam 739
Dąbrowski Jan (1934-) 489
Dąbrowski Jan (1942-) 1429, red. 1454
Dąbrowski Stanisław 1142
D ą b r ó w n o , pow. słup. 1893
Degen Andreas 1592, red. 1592
Degen Robert 866, 1723, red. 1723
[967]
Skorowidz
Degučių metraštis 2768
Deja Barbara 1443
Dekański Dariusz Aleksander 319
D e l f t (Holandia) 1273
Delo o „kosmopolitičeskoj vylazke” v kaliningradskoj advokature 2163
Deltuvienė Daiva 428
Dembek Magdalena 289
Dembowski Bronisław 1143
Dement’ev Il’ja O. 320, 2077, rec. 507,
2109, 2113, red. 2077, 2163
D e m j a n s k a zob. Gross Engelau
Dempniak R. zob. Gałaj-Dempniak R.
Demski W. zob. Władysław Demski, bł.
Den dubbla blicken 3178
Denkiewicz-Szczepaniak Emilia 321
Derdowski Krzysztof 1546
Derkowska-Kostkowska Bogna, red. 64
Desprez Louis-Jean 3376
Dettlaff Danuta 879
Dettlaff Jan P. 879
Die Deutschen östlich von Oder u. Neisse....
Bd. 4 534
Deutsches Städtebuch. Bd. 3/2 2380
Deutschland, Russland und das Baltikum
2715
Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- u.
Osteuropa 1078
D ę b i c a K a s z u b s k a , pow. słup., gm.
1893
Dębiec Teresa 2393
D ę b o w a Ł ą k a , pow. wąbrz. 1166, 1893
Dębowski Andrzej 2432
Dębski Dariusz 499
Dickmann Arend 1611
Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu... T. 2 1163
Diederichs Ulf, red. 1722
Dietz Thomas 2327
Dildy Doug 3261
„Die Dinge beobachten ...” 2540
Dirks Renate 1628
The discovery of nineteenth-century Scandinavia 3176
Displaced Persons 2975
Ditcham Brian G.H., rec. 2553
Długokęcki Wiesław 322, 1324
Długosz Jan 535, 2790
Dmowski Roman 1976
Dobat Andres Siegfried 2653, 3177
Dobbert Rudi 2245
271
D o b e r a n zob. Bad Doberan
Dobiech Andrzej 663
Dobosz-Kinaszewska Henryka 1577
D o b r e M i a s t o , pow. olszt. 83, 574, 587,
832, 1059, 1167, 1168, 1255, 1588
Dobrosielska Alicja 178, rec. 648
Dobrska Gaudiosa Czesława 1166, oprac.
1133
Dobry Artur 890, 1783
D o b r z y ń n a d W i s ł ą , pow. lipnow., okr.
1979
Doerffer Jerzy 691, 691
Dohna zu 659, 996
Dohna Hans zu 880
D o l i c e , pow. stargardz., gm. 2429
Dolinskas Vydas, red. 2742
D o l l k e i m zob. Kowrowo
Domagała Bożena 517, 2091, 2092
Domańska Hanna 1288 (Loża B’nai B’rith),
1484 (Historia domu), 1485 (Sopockie
rozmaitości), 1486 (Tajemniczy Sopot),
1826 (S.Szymborski)
Domasłowska L. zob. Krantz-Domasłowska
L.
Domasłowski Jerzy 1181
Domino Jerzy 254
Domke Radosław 2594
Domy żuławskie 881
Domżał Robert 724, 1228
Domżał Zbigniew 2374
Donecker Stefan 2625, 2812, red. 2625
Donelaitis Kristijonas 2932
Dönhoff Marion Gräfin 585, 586
Donnert Erich 2813, 2814
Donskis Leonidas, rec. 2631
Dopatka Jan 794
Dorbach Kinga 164, 508
Dörflinger Bernd, red. 1416
Dormeier Heinrich 2668
Dorna Maciej 323, 761, 1897
Dorobisz Janusz 1938
Doroničeva Vera N. 2077
D o r p a t , Tartu (Estonia) 827, 2808, 2814,
2863, 2925, 3044, 3083, 3137, 3348
Dørum Knut, polem. 3291
Dośpiał-Borysiak Katarzyna 2636
Douglas George 1612
D r a g a c z , pow. świec., gm. 728
D r a h i m zob. Stare Drawsko
D r a w s k o P o m o r s k i e 2511, gm. 1873,
2501, pow. 2425
272
Skorowidz
Drążkowska Anna 1289, 1509, 1510
Dreblow Max 2314
Drevello Sabina, red. 553, wyd. 553
Drochner 1556
Droste Heiko 3348
Drottningholms slott. Bd. 1 3333
Drozd Alicja 1192, 1458, 1459
Drozd Jarosław 1340
Drozd Joanna, red. 864, 1858
Drozdowska Izabela, rec. 2072
Drozdowski Artur 2089
Drozdowski Marian Marek, oprac. 1972
Drożdż Anna 529, 2239
Drożdżowska Jadwiga 2179
Drungilas Jonas 2815
D r w ę c k , pow. olszt. 756, 1256
Drzazga Józef 1115
Drzewicki Maciej, red. 2058
Drzewiecka Dorota 171
Drzewiecka Jagoda 1164
Drzewiecki Andrzej 500 (Marynarka Wojenna), 846 (Oksywska Alma Mater),
1374 (Meandry pol. polit. bałt.), 2093
(Koncepcje obrony Wybrzeża), 2698
(Społ. i propagand. aspekt pol. morskiej),
red. 1374
Drzewiecki Bartosz, wyd. 1526
Drzeżdżon Jan 469
Drzeżdżon Wojciech 1491
Drzonka Maciej, red. 2636
Drzycimski Andrzej 1977
Dubas-Urwanowicz Ewa, rec. 2888
Düben Gustav 3374
D u b i n g i a i zob. Dubinki
D u b i n k i , Dubingiai (Litwa) 2784
Dublaszewska Krystyna 2104
DuBois Thomas A., red. 3206
Dubonis Artūras 2816, 2817
D u b r o v k a zob. Spannegeln
Duchlińska A. zob. Naruszewicz-Duchlińska
A.
Duchnowski Tomasz Marcin 372
Duchowieństwo i świątynie na Ziemi Wileńskiej 2716
Duczko Władysław 2225, 2629
Duczkowska-Moraczewska Henryka 203
Duda Daniel 143 (Pol. Tow. Nautol.), 1724
(Komandor S. A. Mieszkowski), 1731
(Kontradm. T. Morgenstern-Podjazd),
1757 (Komandor E. J. S. Pławski), 1838
(Komandor J. Urbański), 2694 (Dar Po-
[968]
morza), 2704 (Nieznana dokumentacja)
Duda Franciszek, ks. 1613
Dudała K. zob. Zdeb-Dudała K.
Dudek Adriana 2636
Dudek Marcin 499, 936
Dudra Stefan 2350
Dudź Jerzy 288
Duksa Piotr, oprac. 858
Dulichius Philipp 2332
Duma Jerzy 429
Dunaj Bogusław 430
Dundulienė Pranė 2818
Dunlop Rory 2624
Dupuis Indira, rec. 1078
Durejko Agnieszka 962
Dutertre Gilles 2717
Dutkowski Jarosław 373
XX [Dvidešimtas] a. fortifikacija Lietuvoje
2976
Dwa dokumenty franciszkanów gdańskich...
536
Dwa katalogi prowincji litewskiej karmelitów... 2769
Dwa XVIII-wieczne inwentarze zamku biskupów warmińskich ... 537
Dwojacki Piotr, oprac. 1972
Dworaczyk Marek 2179, 2403
Dworakowski Jacek, red. 87
Dworniczak Janusz 1872
Dwudziestolecie Wydz. Elektroniki i Informatyki Polit. Koszal. 2282
Dyba Agnieszka 1228, 1290
Dybaś Bogusław 936 (Gdańsk: forteca
Rzeczypospolitej), 1227 (Rolle der Fortifikationen), 1291 (Cudze chwalicie),
1525 (Toruń: spotkanie nad Wisłą), 1614
(Scriptura franca), 2819 (Szlachta piltyńska), 2820 (Zwischen Warschau u. Dünaburg), rec. 2773, red. 126
Dyczewska Maria, red. 598
Dygaszewicz Elżbieta 1874
Dygdała Bogusław 207, 1105
Dygdała Jerzy, wyd. 561
Dygdała-Kłosińska Barbara 525
Dygo Marian 2821
D y g o w o , pow. kołob. 1893, gm. 2174,
2423
Dymarski Czesław 691
Dymitr Doński, w.ks.mosk. 362
Dymowski Arkadiusz 278
[969]
Skorowidz
D y n e b u r g , Daugavpils (Łotwa) 2820,
3030
Dyrcz Czesław 1374
Dyrda Krzysztof 1292, 1313
Dyskant Józef Wiesław 3399
Dyszak Andrzej S., red. 60
Działalność Muzeum Okręgowego [w Toruniu] w 2008 roku 290
Działania Służby Bezpieczeństwa... 1163
Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego... 538
D z i a ł d o w o 252, 391, 1257, 2046
Działyńscy 2509
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Brdy... 498
Dziedzictwo kulturowe Warmii - Mazur Powiśla 882
Dziedzictwo techniczne Borów Tucholskich
1035
Dzieje Lęborka 2421
Dzieje literatury mazurskiej 782
Dzieje sztuki Torunia 1017
Dzieje wsi pomorskiej 2174
Dziekanowski Piotr 2094
Dzienis Helena 211
10 [Dziesięć] lat działalności Wydz. Teol.
Uniw. Warm.- Maz. w Olsztynie 858
Dziewałtowski-Gintowt Eugeniusz 1615
Dzięcielski Marek 1570, 2541
Džiovėnas Gintaras 2718
Dzisko-Wadas Grażyna 1603 (Chlebowicz
B. L.), 1607 (Cudowski K.), 1608 (Czajkowski W.), 1634 (Grabowski J. A.),
1839 (Vetulani C. K.), 1848 (WielgusWysocka M.)
Dzitko Bohdan 519
Dźwigał Tomasz, oprac. 182
D ź w i n a , rz. 3088, 3173
Eberhardt Piotr 2977
Ecclesiae ornatae 883
Echa Przeszłości 32
Echa tzw. wypadków gryfickich w woj. olszt.
539
Eckert Rainer 2719
Edgren Henrik, rec. 3364
Edman Victor 3334
E d o zob. Tokio
Edquist Samuel, red. 3214
Eesti: sa seisad lootusrikka tuleviku lävel...
2941
273
Eggert Johann Ephraim 1040
Egilsdóttir Ásdís 3172
Egorov Aleksandr I. 2770, 2770
Ehlers Axel 761, 1909
Ehrhardt Michael 1962
Eichendorff Joseph v. 773
Eider Jerzy 2276, 2284
Eider Paweł 2284
Eidintas Alfonsas 2978
Eihmane Eva 2807
Eimer Gerhard, red. 525, 883
Eisenštejn Sergei M. 790
Ejankowski Jan 630, 2024
Ekdahl Sven 508, 540, rec. 1410
Ekdal Niklas 3314
Ekholst Christine 3335
Ekman Jørgensen Thomas 3262
E l b l ą g 13, 33, 84, 186, 190, 210, 253259, 334, 372, 508, 519, 545, 547, 565,
577, 579, 589, 694-696, 895, 911, 930932, 1041, 1062, 1076, 1169-1172, 1224,
1228, 1258-1276, 1586, 1765, 1785,
diec. 879, 1158, gm. 496, 1365, okr. 609,
1555, 2139
Elbląska encyklopedia muzyczna 1041
Elbląskie Studia Muzealne 33
E l d e n a (Niemcy) 2351, 2367
Eldevik Randi 3207
Eliassen Finn-Einar, rec. 3282
Elisabeth von Thüringen, św. 1135
Les élites nordiques et l’Europe occidentale
3179
Ellemann-Jensen Uffe 3263
Ellenius Allan 3336
Ellwart Jarosław 2433
Elstad Hallgeir, rec. 3311
Elżbieta Zawacka 1909-2009 1864
E ł k 85, 105, 141, 1277-1279, 1620, 1665,
1742, 2039, diec. 1173, okr. 489, 1174,
1278, pow. 519, 1665, 2121
Empel Józef, ks. 1616
En problematisk relation? 3400
Encyklopedia Gdyni. T. 2 1341
Das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum
2630
Enders Lieselott 2223
Endres Gerald 2580
Engberg Jens 3233
Engberg Nils, red. 2624
Engel Carl 489, 2942, 2942
Engel Walter, red. 800
274
Skorowidz
Engel-Braunschmidt Annelore 2979
Engler Wioleta 1169, 1259
Englert Anton 2624
Engman Max, red. 3365, 3435
Erbe Michael, wst. 2183
Ericson Wolke Lars 3444
Ericsson Alf, rec. 3224
Ericsson Peter, rec. 3375, red. 3340
Eriksonas Linas 2631
Eriksson Bo 3337
Ermlandbuch 34
Ernst Bernhard 2309
Eryk XIV, kr. szw. 3385
Esch Arnold 1635
Eser Ingo, oprac. 534
Eskilsson Anna, rec. 3186
Espeli Harald, rec. 3304
E s r u m (Dania) 2351
Esser Ingo, oprac. 534
Estlander Carl Gustaf 3479
Etting Vivian 3180
Eugen v. Württemberg, ks. 1954
Europa Orientalis 35
Evaluering av norsk historiefaglig forskning
3277
Ewig Alexander, rec. 2813
Experiencing totalitarianism 2943
Ezergailis Andrew 2980
Faber Martin, rec. 2866
Fabiani-Madeyska Irena Zofia 1617
Fabritz 1618
Fabritz Anortha 1618
Fabritz Martin 1618
Fafińska Maria, oprac. 1562
Fafińska-Subocz Iwona 2089
Fafiński Łukasz Paweł 147, 664, 1408
Fafius Z. zob. Krzymuska-Fafius Z.
Falck Jeremiasz 914
Falk Ann-Britt 3181
Falke Otton v. 1287
Falkiewicz Bogdan 2124
Falkowska Joanna 172
Falkowska K. zob. Pękacka-Falkowska K.
Fangold Manel 2728
Fangold Raina 2728
Fänrikens marknadsminne 3435
Farin André 2523
Faryś Janusz 2510
Faszcza Dariusz 2607
Fecker Carsten 191
[970]
Federowicz A. zob. Hamberg-Federowicz A.
Fëdorova Ol’ga G. 2018, 2077
Fedorowicz Stanisław, red. 842
Fedosov Dmitry, wyd. 542
Feest David 2981
Fehlberg Hauke 2174
Feininger Lyonnel Charles 2180
Feistner Edith 1106
Felczak Olgierd 1872
Feld Mieczysław, red. 844
Feldbæk Ole 3220
Felder Björn M. 2982, 2983, rec. 2981
Feldmanis Inesis 2984-2986, rec. 2995
Feleszko E. zob. Rzetelska-Feleszko E.
Feliksiak H. zob. Szkudlarek-Feliksiak H.
Feliński Andrzej Wojciech 2297
Feliński Roman 965
Feste Boyen 36
Fey Carola 2351
Feyerabend Carl B. 808
Fiedler Wolfgang 2307
Figura-Osełkowska Emilia 1978
Fikcja czy rzeczywistość? 2454
Filaber Andrzej, red. 1050
Filbrandt-Czaja Anna 608, 1872, 1873
Filipek Bogumił 374
Filipkowski Janusz, red. 83
Filipkowski Tadeusz 820, 1619
Filipp I. zob. Greczanik-Filipp I.
Filjuškin Aleksandr I. 2822-2824
Filler Witold 783
Fink Verena 2524
Fink-Jensen Morten 3225
Finland og Danmark 3465
Fircks Juliane v. 883, 2375
Firewicz Andrzej 3117
Fischbeck Ludwig 2307
F i s c h l a n d , płw. 2382
Fiszbach Tadeusz 533
Fitkowski Łukasz 529
Fizycznogeogr. uwarunkowania funkcjonowania średn. obiektu wodnego w Nowych Marzach 1440
Flachenecker Helmut 2351
Fleming 3442
Flilip II, ks. pom. 2292, 2293
Flinik Joanna 1695, 2180, 2270
Flis Agnieszka 2437
Flis Stanisław 936
Flisik Małgorzata 229
Florek Elżbieta 2434
[971]
Skorowidz
Florek Wacław 2393, 2434
F l o r e n c j a (Włochy) 2625, 2909
Flügge Karen, red. 2279
Folger Fritz, oprac. 1193
Folia Scandinavica Posnaniensia 37
Foltyn Rafał 2211
Fonferek Joanna 1260, 1261
Fonnesberg-Schmidt Iben 2807, 2825
Fons S. zob. Užule-Fons S.
Ford Aleksander 790
Førland Tor Egil, rec. 3277
Forschungen zur Baltischen Geschichte 38
Forsgård Nils Erik 3431
Forssberg Anna Maria 3338
De første 200 årene 3182
Förster Kaspar 1049
Förster Thomas 2641, 2654
Fortuna Grzegorz 1575
Fortyfikacje Gdańska 936
Fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej
499
Fota Marek 1293
Fox Karol, ks. 1620
Franciszek z Asyżu, św. 1181
Franckenberg Andreas 1621
Frandsen Karl-Erik 3234, rec. 3246
F r a n k f u r t / M . (Niemcy) 911
F r a n k f u r t / O . (Niemcy) 162
Frankot Edda, red. 181
Frantzen Ole L. 3229, red. 3219
Franz Maciej 500, 2025, red. 500, 2225
Frąckiewicz Janusz 1502
Frąckiewicz Z. zob. Wernerowska-Frąckiewicz Z.
Frąckowiak Anna, red. 1864
Frąckowiak Miłosz 375, 691
Frąckowska Anna 911
Frączek Adriana 3401
Frączek Roman, ks. 1622
Freidheimas Peisachas 2987
Frelichowski S.W. zob. Stefan Wincenty Frelichowski, bł.
Freytag Hartmut 2668
Frick David, red. 2869
Friedl Robert, rec. 2888
Friedrich Caspar David 2351
Friedrich Gottlieb 1966
Friedrich Jacek 937-939, 1702
Friedrich Karin 1939, red. 1950
Friedrich von Pernstein, bp 516
Friis Bach Christian 3266
275
Friis Thomas Wegener 3264, red. 3219
Friisberg Claus 3265, rec. 3273
Fritsch Gudrun 528
Froehlich Annette 2511, 2512
Froelich Xaver 1623
Froese Wolfgang 2632
Fröhlich August 2511, 2512
Frøland Hans Otto, rec. 3309
F r o m b o r k , pow. bran. 489, 933, 1280
Frötschner Reinhard, rec. 2908
Frühling Julius Wilhelm 1049
Fryda Marian 2299, oprac. 2299, wyd. 1253
Frydenlund Bård 3300, rec. 3209, red. 3282
Fryderyk I Hohenzollern, kr. pr. 7
Fryderyk II Wielki, kr. pr. 196, 2077
Fryderyk VI, kr. duń. 3233
Fryderyk Wilhelm III, kr. pr. 890
Fryderyk Wilhelm IV, kr. pr. 890
Frydrycka Amelia 529
Fryjor gdański z dóbr księcia Pawła Karola
Sanguszki... 541
Fryska Ryszard 691
Fudzińska Ewa 1539
Fudziński Mirosław 1241, 1386, 1470, 1893,
red. 1228, 1872, 1893
Fudziński Piotr 1241 (Ratown. badania [...]
w Brzeźnie Wielkim), 1386 (Badania ratown. w Juszkowie), 1470 (Ratown. badania [...] w Pruszczu Gd.), 1539 (Zniszczone cmentarzysko kurhanowe), 1893
(Skarb)
Fuhrmann Bernd, rec. 2660
Fuhrmann Horst 1572
Fukson Lazar’ M. 2095
Fularczyk Paweł, oprac. 427
Fülberth Andreas 2988
F u l t o n (Stany Zjednoczone) 2602
Fułek Wojciech 1042, 1488
Funck K. zob. Möller-Funck K.
Funck Markus T. 2333
Funke J.A. zob. Schmidt-Funke J.A.
Furmaniak Mariola 757
Furmańska Katarzyna 4
F ü r s t e n b e r g / H a v e l (Niemcy) 1599
Fuszara Małgorzata, red. 3088
Gach Zbigniew 835
Gackowski Jacek 489 (Kolejne materiały
źródłowe), 620 (Kulturowe akceptacje),
631 (Osady obronne), 1873 ([...] o narzędziach myśliwskich), 1893 (Osada
276
Skorowidz
obronna [...] w Grodnie), red. 1873
Gackowski Józef 1624
Gadebusch Friedrich Konrad 2781
Gagis J. zob. Pabiś-Gagis O.
Gagua Ruslan 1910
Gahlbeck Christian, rec. 2366
Gaidis Ryšard 2739, red. 2739
Gajdis Anna 1592
Gajdus Alfons, ks. 1625
Gajek Józef 632
Gajewska Agnieszka 753
Gajownik Tomasz 2989
Gal’cov Valerij 2018
Gal’cova Svetlana 2018
Galij-Skarbińska Sylwia 2096
G a l i n y , pow. bart. 244
Galiński Tadeusz 1872
Galkus Juozas 2720
Gall Anonim zob. Gallus Anonymus
Gall Iwo 1051
Gallus Anonymus 307
Gałaj-Dempniak Renata 2404, red. 2404
Gałczyński Konstanty Ildefons 781
Gałęziewski Mirosław, red. 1140
Gałęziowska Małgorzata 519 (Funkcje i organizacja) , 633 (Świętowanie Bożego
Narodzenia), 1633 (C.Grabowska), 2097
(Konstruowanie rzeczywistości), 2098
(Przyczyny marginalizacji)
Gałka Bogusław, red. 2494
Gammeltoft Peder, red. 3253
Gancewska Iwona 508
Gancewski Jan 508, 661, 662, red. 508
Gangnus Gustav 2990
Gänzle Stefan 851
Garbacik Bolesław 741
Garbaczewski Witold 173
Garbe Irmfried 2521, rec. 2177
Garber Klaus 208, 784, 1413, red. 212, wst.
212
Gardberg Carl Jacob 3436
Gardeła Leszek 2225, 3172, 3183
Garleff Michael, red. 42
Garniec Małgorzata zob. Jackiewicz-Garniec M.
Garniec Mirosław 886
Gaston III, hr. Foix 1922
Gaunt David 1639
Gavriļins Aleksandrs 2991
Gawdzik Anita 229
Gawdzik Marek 229
[972]
Gawęcka Barbara Maria 1018
Gawinecka-Woźniak Magda 3301
Gawiński Sambor, red. 54
Gawlikowski Jerzy 2235
Gawlitta Severin 155
Gawron A. zob. Uciechowska-Gawron A.
Gawron Mirosław 1354, red. 133, 1354
Gawron-Kłosowska Agnieszka 2297
Gawrońska Emilia, red. 51
Gawroński Henryk, red. 13
Gawryluk Maria 930
Gaziński Benon 2165, red. 2165
Gaziński Radosław 665 (Prusy a handel
solą), 2174 (O posiadłościach ziemskich
Szczecinka), 2338 (Z dziejów drukarstwa), 2404 (Urząd kata), 2695 (Preussische Meerespolitik), red. 2174
G ą b i n , Gumbinnen, Gusev (Rosja), okr.
1790
Gąsiorowski Andrzej 1294 (Obrona Poczty
Polskiej), 1342 (Gdynia), 1406 (Działalność konspiracyjna), 2026 (Kaszubi
w Wehrmachcie), 2027 (Podporucznik
Guderski), 2054 (Zbrodnia w Piaśnicy),
2099 (Akta placówek gestapo), rec. 245,
red. 297, 1406
Gąsiorowski Eugeniusz 1019
Gąsiorowski Henryk 1367
Gąsowska Magdalena 609
Gąssowska Maja 761, 2826
G d a ń s k 5, 39, 40, 57, 78, 86, 106, 115,
142, 154, 162, 180, 182, 187, 211-220,
260, 261-263, 295, 296, 305, 327, 373,
379, 381, 385, 388, 389, 416, 421, 424,
427, 449, 499, 500, 525, 529, 533, 536,
540, 541, 543, 558, 560, 564, 571, 578,
584, 596, 604, 605, 612, 637, 691, 697716, 745, 748, 749, 757, 758, 764, 768771, 774-776, 786, 793, 801-803, 807,
811, 813, 827, 833-844, 883, 890, 895,
911, 914, 934-963, 988, 1037, 1040,
1043, 1047, 1049, 1051-1053, 1063,
1069, 1071, 1081, 1086, 1088, 1090,
1116, 1175, 1177-1181, 1224, 1228,
1281-1339, 1542, 1587, 1590, 1599,
1605, 1608, 1611, 1617, 1621, 1644,
1645, 1647, 1649, 1654, 1663, 1678,
1702, 1705, 1712, 1714, 1725, 1727,
1734, 1738, 1749, 1762, 1767, 1787,
1788, 1793, 1794, 1803, 1809, 1810,
1812, 1814, 1819, 1844, 1846, 1847,
[973]
Skorowidz
1849, 1871, 1897, 1960, 1977, 1982,
1989-1991, 1993, 1996, 2011, 2027,
2028, 2031, 2032, 2043, 2057, 2073,
2085, 2100, 2120, 2124, 2136, 2147,
2180, 2263, 2620, 2672, 3292, archidiec.
66, okr. 534, 603, 619, 668, 684, 895,
1324, 1336, 1354, 1374, 1806, 1872,
1893, 1903, 2036, 2071, 2099, 2130,
woj. 94, 122, 741, 1107, 1550, 2078
Gdańsk w literaturze 5
Gdański Rocznik Ewangelicki 39
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 1-4
836
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 40
Gdy myślę Gdańsk 1295
G d y n i a 87, 133, 143, 265, 297, 298, 424,
499, 554, 594, 601, 615, 717-719, 845,
846, 847, 848, 923, 962, 964-970, 1039,
1044, 1045, 1052, 1069, 1182, 1183,
1340-1354, 1646, 1983, 1989, 1995,
2055, 2060, 2075, 2620, 2698
Gdynia 1939 297
Gdzie podział się socjalizm? 2100
Geijerstam Jan af, red. 3404
Geiss Jürgen 221, 2339
Gelting Michael H. 3235
Gelumbeckaitė Jolanta, red. 2870
Genpaku Sugita 770
Gent J. zob. Van Gent J.
Georg 946
Georgia, ks. pom. 360
Gerc Lidia 940
G e r d a u e n zob. Gierdawy
Gerigk Luzie 587
The German Hanse in past & present Europe
2655
Gerner Manfred 528
Gerss Marcin 666, 1066, 1626
Gerssowe przyczynki do poznania historii
kolei... 666
Gertrud Papendick 518
Gervin Karl 3278
Gerwatowska Agnieszka 634
Gesche Janina 3402
Getka Sylwia 1623
G e t y n g a (Niemcy) 202, 344
Geverts K. zob. Kvist Geverts K.
Gezelius Johannes mł., bp 3441
Giedymin, w.ks.lit. 2836, 2843
G i e r d a w y , Gerdauen, Železnodorožnyj
(Rosja), pow. 1355
277
Gierlich Ernst, red. 883
G i e r ł o ż , pow. ostródz. 758
Gierowska-Kałłaur Joanna 2992
Gierszewski Czesław 1243
Gierszewski Jan 1627
Gierszyński Henryk 3146
Giertych Jędrzej 806
Giese Simone 1721, 3339
G i e s s e n (Niemcy) 155
Gieszczyńska Renata 301, 2140
Gieszczyński Witold 32, 1619, 2165, red.
32
G i e t r z w a ł d , pow. olszt. 1149, 1184,
1185, 2089
Gigge 1628
Gigge Reinhard 1628
Gigge Renate 1628
Gil Czesław, wyd. 2769
Gilly David 1629
G i ł a w y , pow. olszt. 1547
Gimžauskas Edmundas, oprac. 2945
Giniūnienė Asta 2827
Ginsberg William B. 396
Gintowt E. zob. Dziewałtowski-Gintowt E.
Gippert Wolfgang 1296
Girininkienė Vida, oprac. 2749, red. 2749
Gizińska Małgorzata 255
Giziński Stanisław 1979
Gizowska L. zob. Barcz-Gizowska L.
G i ż y c k o 36, 479, 666, 1356-1360, 1626,
1677, 2164
Glaube, Macht und Pracht 2351
Glaza M. zob. Paszylka-Glaza M.
Glazik Ryszard 610
Gleba Gudrun 2351
Glemža Liudas 2828
Glenthøj Rasmus 3283
G l e ź n o , pow. choszcz. 382
Gliewe H. zob. Blum-Gliewe H.
Glinkowski Witold P. 998
G l i n n a , pow. gryfiń. 2210
Glück Helmut 2829
Glück Johann Ernst, ks. 2829
Gładkowska Ewa 2101
Gładykowska-Rzeczycka Judyta J. 1228
Głodowski Bogusław 1495
Głogowska Helena 1354, red. 133, 1354
G ł o t o w o , pow. olszt. 1361
Głowacki Andrzej 2515
Głowińska Anna 6
Głowniak-Poniewska Karolina 281
278
Skorowidz
Gmina Będzino 2393
Gnacińscy 2021
G n i e w , pow. tczew., okr. 398, 2024
G n i e w i n o , pow. wejh., dekanat 1203
G n i e z n o , diec. 746
Gniot Roman 2297, 2491
Gøbel Erik 3223
Godlewski Włodzimierz 1098, rec. 1454
Goeze Dorothee M. 2993
Gogol Bogusław 2028
G o g o l e w o , pow. słup. 1893
Gojny Jürgen 1765
Gola Grzegorz 529
Goldbach Karl Traugott 827
Golec Józef 1630
G o l e n i ó w 2355, okr. 2424
Goller Vincenz 1050
Golon Mirosław 1262, 1406, 2102
Golovanov Maksim V. 2077
G o l u b - D o b r z y ń 1362, 1568
Golub-Dobrzyń wczoraj i dziś 1362
Gołaski Janusz 431
Goławska Jolanta 1
Gołąbek Eugeniusz 432, 466, 467
Gołąbek Stanisław, ks. 1631
G o ł d a p 1671, okr. 489, 496, pow. 519
Gołembnik Andrzej 1228
Gołębiewski Roman 1872
Gołębiowska-Tobiasz Aneta 489
Gołota-Majewska Magdalena 1079
Gomoliszek Joanna 1080
Gomuła M. zob. Śniegulska-Gomuła M.
Gonciarz Dawid 2211, 2239
Gonciarz Dominika 2239
Goraj Jowita 1228
Gorbačev Michail S. 2620
Gordon Patrick 542, 542
Gorloff Elżbieta 2283
Gorzała Zenon 2224
G o r z e b ą d z , pow. koszal. 1897
G o r z ę d z i e j , pow. tczew., okr. 626
G o r z ó w , diec. 2361
G o r z y s ł a w , pow. gryfic. 2424
Gos Krzysztof 635
Göse Frank 2542
G o s l a r (Niemcy) 202
Gospodarek Eugenia 2105
Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. T. 1
2225
Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego. T. 2
500
[974]
Gossler Norbert 2381
Gostomski Walery 3146
Gosz Bogusław 1107
G ö t e m i t z (Niemcy) 2400
G o t l a n d i a , wys. 1926, 2671, 2907
Gottlieb Christian 808
Gottzmann Carola L. 2721
Gouguenheim Sylvain 501, 761
Góra Barbara 230, 231
G ó r a ś w . W a w r z y ń c a 1395
Górecki Zbysław 31
Górka Grzegorz 1399
G ó r n a G r u p a , pow. świec. 266
Górnicki Adam 1785
G ó r o w o I ł a w e c k i e , pow. bart. 971
Górska Justyna 190
Górska Magdalena 1020
Górska-Grabarczyk Beata 1893
Górski Antoni 1490
Górski Hipolit 1632
Górski Karol, wyd. 1136
Górski Marcin 936
Górski Tadeusz 2696
G ó r z n o , pow. brod. 1363, 1364, 1940
Górzyńska Agnieszka 728, 1511
Górzyński Tomasz 728, 1511
Graban Michał 1354
Grabarczyk B. zob. Górska-Grabarczyk B.
Grabarczyk Tadeusz 1872
G r a b o w o , pow. starog. 2068
Grabowska Celina 1444, 1633
Grabowski Jan Antoni 1634
Gradowska Marta 529
Graduszewski Lech 2103
Graf Jürgen 2029
Grajewska Magdalena 2105
Grala Magdalena 397
G r a n o w o , pow. choszcz. 2537
Granowska Katarzyna 529
Grasis Normunds 2830
G r a s l e b e n (Niemcy) 202
Grass Günter 786, 788, 792, 811, 2271
Grassmann Antjekathrin 189, 2668, red.
2668
Grassmann Hermann Günther 2267
Gravem Siv Falang, rec. 3223
Gravina Manfredi 2011
Grążawski Kazimierz 489 (Zapinka podkowiasta), 508 (Wybrane aspekty kultury
materialnej), 621 (Ziemia lubawska),
1363 (Z badań archeol. w Górznie), 1364
[975]
Skorowidz
(Badania reliktów), 1426 (Z badań nad
pograniczem), 1940 (380 rocznica)
Greczanik-Filipp Izabella 1081
Gregorovius Ferdinand 1635
G r e i f s w a l d (Niemcy) 156-159, 221,
222, 827, 1726, 2197, 2245, 2258, 2265,
2278, 2279, 2280, 2296, 2333, 2339,
2351, 2367, 2401, 2402, 2514, 2525, okr.
2298
Greifswald 1989: Zeitzeugen erinnern sich
2197
Greimas Algirdas Julius 2722
Grek-Pabisowa Iryda, red. 11
Grekova Julija S. 2077
Grenz Rudolf 496
Gręzak Anna 489, 1455
Griciuvienė Eglė 2831
Griep Hans-Günther 2723
Griffiths Tony 3315
Grigat Horst, red. 1536
G r i m m e n (Niemcy) 2300
Gringmuth-Dallmer Eike 2498
G r o b e (Niemcy) 2490
Grobelski Wojciech 2030
Grobla Tomasz 2607
Grochowina Sylwia, oprac. 531
Grochowska Joanna 1472
Grochowski Robert 1035
Grodis Andrius 2994
G r o d n o , pow. tor. 1873, 1893
Grohmann Johannes 2198, 2198
Grohnert 1636
Grohnert Olga 1636
Gromek Krystyna, red. 592
G r o n o w o G ó r n e , pow. elbl. 496, 1365
G r o s s E n g e l a u , Demjanska (Rosja)
1534
G r o s s - K i e s o w (Niemcy) 2188
Grot Elżbieta Maria 297 (Wrzesień 1939),
1354 (Ludobójstwo), 1406 (Eksterminacja i represje), 2031 (Eksterminacja i
represje), 2054 (Ludobójstwo)
Grote Martin 884
Groth Andrzej 667 (Warenumschlag), 721
(Gospodarka folwarczna), 1215 (Angehörige der evangelischen Gemeinde),
1219 (Małe miasta pomorskie), 1405
(Kościerzyna), 1500 (Świecie nad Wisłą), 2698 (Dzieje Marynarki Polskiej),
red. 84, wyd. 579, 580
Grube Karl-Heinz 528
279
Grucza Franciszek, ks. 1637
Grucza-Rogalska Aleksandra 1050
G r u c z n o , pow. świec. 1366
G r u d z i ą d z 4, 27, 88, 145, 266, 406, 538,
557, 753, 849, 972, 973, 1091-1093,
1367-1372, 1623, 1756, 1798, 1873,
1994, gm. 1480, 1873, okr. 4
Grulkowski Marcin 169, 1329
Grümbke Johann Jacob 2513
Grunau Simon 357, 645, 1949
Grunewald Eckhart 808
Gruneweg Martin 543, 543, 1104, 1176,
1638-1640
G r ü n h a i n - B e i e r f e l d (Niemcy) 2366
Grünheid Fabian 1746
Grünke Irma 1168
Grunt Stanisław 229, 1625, red. 229
G r u n w a l d , pow. ostródz. 284, 333, 508,
517, 783, 1914, 1920, 1923, 1925, 1930,
2104
Grünzinger Gertraud 1846
Grupa Małgorzata 1192, 1297, 1366, red.
1192
Gruszczyński Tadeusz 668
Gruszczyński Wojciech 1298
Gruszka Bartłomiej 2442
Gruszkowski Wiesław 962, 2089
G r u t a , pow. grudz., gm. 1873
Grūtups Andris 2995
G r y f i c e 539, 2179, 2355, gm. 2179, pow.
2174, 2179
G r y f i n o 2403, 2404, 2405, okr. 2405,
pow. 2301, 2396, 2404
Gryfino i okolice na przestrzeni wieków
2404
Grzanka Alina 2105
Grzechnik Marta 324, 2625
Grzegorz Maksymilian 398 (Słownik hist.geogr. komturstwa gniew.), 399 (Słownik hist.-geogr. ziemi chojn.), 492 (Wielokulturowy i wielonarodowościowy),
498 (Znaczenie rzeki Brdy), 508 (Możliwości mobilizacyjne), 1253 (Lokacja
Człuchowa)
Grzelachowski Stanisław 941, 942
Grzelak Anna 931
Grzelak Jan, rec. 2380
Grzenia Alfons, ks. 1641
Grzesik Ryszard, rec. 2181
G r z y b n o , pow. chełm. 1893
Grzywacz Małgorzata 2595
280
Skorowidz
Gud, konung och undersåtar 3340
Gudavičius Edvardas 2832, 2833
Guderski Konrad 2027
Gueslin Julien 1980
Guise Johann Michael 1642
Gulgowski Izydor 636, 1543
Gullbekk Svein H. 3284
G u m b i n n e n zob. Gąbin
Gummelt Volker 2543
Gumowski Marian 173
Gunia Adam 544, 544
Gunneriusson Karlström Märit 3466
Gunter, bp 323
Gurbada Zenon 1108
Gusev A.L., red. 722
G u s e v zob. Gąbin
Gusowska Agnieszka 821, red. 2289
Gustafson Kenneth, red. 2651
Gustafsson Harald, red. 3178
Gustaw I Waza, kr. szw. 3355, 3387
Gustaw II Adolf, kr. szw. 3323, 3371, 3372
G ü s t r o w (Niemcy) 2295
Gut Agnieszka 199, 325
Gut Paweł 199
Guth Klaus 2544
Guzewicz Wojciech 1173, 1174, rec. 814,
1198, red. 105, 1818
Guzowski Jan, red. 110
Gwiazda Andrzej 1643, 1643
Gwiazda Joanna 1643, 1643
Gwiazdowska Ewa 2393 (Ikonografia gm.
Będzino), 2404 (Od peryferii), 2432 (Za
górami, za lasami), 2434 (Pośród pól i lasów), 2480 (Plan i panorama Szczecina),
polem. 2404
Gwiazdowska Małgorzata 2317
Gyllenstierna 1644
Haapala Pertti 3430
H a a p s a l u (Estonia) 2900
Haarr Geirr H. 3302
Habela Jadwiga 1645
Hackmann Jörg 326, red. 2637
Hadaś Edward 295, 698
H a d d e b y e r N o o r , jez. 2669
Haftka Mieczysław 489, 1762
H a g a (Holandia) 1998
Hagberg Johnny, red. 3350
Hagen Rune Blix, rec. 3489
Hagenau Günter 502
Hägerdal Hans, rec. 3362
[976]
Häggman Kai, red. 3430
Hagland Jan Ragnar 3207
Hahn Peter-Michael, rec. 982
Haikari Janne 3437
Hainhofer Philipp 2292, 2293
H a i t h a b u 3237
Hajduk Bolesław 837, 1406, 3303, rec.
3301, red. 70
Hajdun Janusz 1646
Die Halbinsel Fischland-Darss-Zingst...
2382
Halicki Krzysztof 1109, 1682, 1981, wyd.
572
Hall Bo G., rec. 3178
H a l l e (Niemcy) 180
Hallenberg Mats 3341, 3342
Hallencreutz Carl F. 3343
Hallencreutz Katharina, oprac. 3343
Hałagida Igor 1110, 1596, red. 749
Hamberg Mirosław 2297
Hamberg-Federowicz Aleksandra
2247,
2297
H a m b u r g (Niemcy) 808, 2668
H a m e r M ł y n , pow. byt. 2063
Hamerska Małgorzata 822
Hammarström Per 3403
Hammel-Kiesow Rolf 2656, 2679, red. 41
Hammer Klaus 2180
Han Hermann 1647
Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums... Bd. 23-26 212
Die Handfesten des Elbinger Komtureibuches 545
The Hansa town Riga as mediator between
East and West 2657
Hänschen Steffen 785
Hansen Jürgen 1449
Hansen Mikael Kristian 1911
Hansen P. zob. Wessel Hansen P.
Hansische Geschichtsblätter 41
Hansische Umschau 2658
Hansson Martin 3344
Häntsch Carola 2265, red. 2525
Harasimowicz Jan, red. 3200
Haratym Andrzej 2834
Harcerstwo w służbie Warmii i Mazurom
2104
Hardow Rudolf 2180
Harms Heinrich, red. 400
Harrison Dick, rec. 2627, 3241, 3246, 3247
Hartmann Regina, red. 800
[977]
Skorowidz
Hartmann Stefan 637, 808, 849, rec. 399,
521, 1249, 1339, 1413, 2178
Hasse 2328
Hasselblatt Cornelius 2724, 2996, rec. 2764
Hassenstein Johannes Gottfried, ks. 544
Hatlie Mark R. 2997
Haug Eldbjørg 3285
Hauge Jens Christian 3309
Hauke A. zob. Paczoska-Hauke A.
Haupt Werner 2032
Hauschild Wolf-Dieter, rec. 2506
Hauziński Jerzy, red. 103
Heckmann Dieter 151, 160, 742, 761, 2679
Heckmann Marie-Luise 2679, red. 2679
H e d e b y zob. Haithabu
Heebøll-Holm Thomas Kristian 3236
Heide Jerzy Wojciech 546
Heide-Bloech Ilse 1636
H e i l i g e n w a l d e , Ušakovo (Rosja) 1558
Heiliger Daniel Anton 911
Heimatatlas für Ostpreussen 400
Hein Ants, wyd. 2799
Heininen Simo 3438
Heinrich Aneta 2174, oprac. 2185, tłum.
2185
Heinrich Dusemer, w.m.krz. 1464
Heinrich v. Hesler 525, 1065
Heinrich v. Lettland zob. Henricus Lettus
Das Heiratsregister des kath. Kirchspiels St.
Johannes Baptist zu Gillau... 1547
H e i t h a b u zob. Haithabu 3237
Hejger Maciej 2596
Hejnowski Klemens 669
H e l , płw. 499, 1373, 1374, 2006
H e l , pow. pucki 299, 2146
Hélion Jean 2584
Helk Vello, rec. 2921
Helle Knut 3286, rec. 3285
Hellerstedt Andreas 3345
Hellingrath Berthold Frantz 1649
Hellman E. zob. Teodorowicz-Hellman E.
Hellwig Friedemann 808
Hellwig Karlheinz 2271
Helmoldus 2625
Helms Simon 1707
H e l s i n g ø r (Dania) 2659
H e l s i n k i 3428, 3434
Hemmie Dagmar M.H. 2659
Hemstad Ruth 3184
Henkys Jürgen 808
281
Henn Volker 41, 2660, 2679, oprac. 2658,
red. 41
Hennig Abraham Ernst 272
Henning Detlef, red. 3071
Henning Friedrich-Wilhelm 1650
Henricus Lettus 2807
Henriksson Anders 2998
Henry of Livonia zob. Henricus Lettus
Henryk I Brodaty, ks. śląs. 508
Henryk z Liwonii zob. Henricus Lettus
Herbaczewski Józef Albin 3069, 3146
Herbart Johann Friedrich 854
Herbich Jacek, red. 611
Herbst B. zob. Bossak-Herbst B.
Herbst Stanisław 333, 338, 353
Herczyński Paweł 2318
Herdzin Beata 204
Hergemöller Bernd-Ulrich 3346
Hermann Arthur 2999, rec. 553, 1402
Hermann Pernille 3172
Hermann Rudolf 2514
Hermann zur Lippe 2835
Hermanson Lars 3185, red. 3214
Hernæs Per, rec. 3223
Herniczek Ewa 928
Herrmann Christofer 885, 2351, red. 2351
Herrmann Paulus 547, 547
Herrmann-Winter Renate 433
Hesler zob. Heinrich v. Hesler
Hess Cordelia 761, wyd. 570
Hess Corina 943
Hetzer Armin 2725
Heweliusz Jan 1228
H e y d e k r u g zob. Szyłokarczma
Heym Waldemar 1651
Heyman E. zob. Kowalczyk-Heyman E.
Hiärne Thomas 2781
H i d d e n s e e , wys. 2641
Hiden John, red. 2685
Hiekkanen Markus 3439, 3440
Hiio Toomas 3145
Hilberg Volker 1531, 3237
Hillar 1652
Hillebrand Almut 1299
Hilson Mary 3186
H i m m e l p f o r t (Niemcy) 2366
Hines John, red. 118
Hinrikus Rutt 3145
Hinz Janusz, red. 1093
Hinz Paulus 2357
Hirsch Robert 499, 964
282
Skorowidz
Hirschfeld A. zob. Birch-Hirschfeld A.
Hirschheydt Magnus v. 156
Hirsz Piotr, ks. 1653
Historia Gdyńskiej Policji 1343
Historia i kultura ziemi sławieńskiej. T. 8-9
2432, 2434
Historia przedstawicielstwa dyplomatycznego Litwy w Polsce 3000
Historia Redy 1478
Historia towarzystw lekarskich regionu kujawsko-pomorskiego 2105
A history of Gryfino and district 2405
Hitler Adolf 1374, 2343, 2344, 2586, 3145,
3261, 3307, 3424
Hjermind Jesper 2624
Hlebionek Marcin, wyd. 572
Hochleitner Janusz 519 ( Kult. reg. ziemi
sztum.), 638 (Wpływ sztuki ludowej),
823 (Szkoły parafialne), 1111 (Ikonographie), 1112 (Patron Domu Misyjnego),
1785 (Wyjątki z życia ks A.Schmaucha),
rec. 916, 919, 1259, red. 1272
Hoerschelmann Gerhard v. 3145
Höfer-Kielbassa Heike 1618
Høffding Niels, red. 3232
Hoffmann Mirosław J. 489 (C. Engel), 508
(Z historii [...] pól grunwaldz.), 1445
(Wczesnośr. kompleks osad.), 1651 (W.
Heym), 1879 (Koń w obrzędowości),
wyd. 2942
Holberg Ludvig 3210
Holden Finn 3279
Höller Klaus Albert 2661
Holm Hans-Henrik, rec. 3266
Holm Johan 3347
Holm T. K. zob. Heebøll-Holm T. K.
Holman Katherine, red. 3207
Holtz Sabine, rec. 855
Holz Martin, rec. 2590
Hołd pruski 1941
Hołub Adam 1963
Hołub Czesław 2445
Homa-Rożek Ewa 250, red. 1253
Honoriusz III, papież 2807
Honsza Norbert, rec. 801
Hoppe Kamil 1354
Hoppu Tuomas, rec. 3481
Hörner Petra 2721
Horoszko Genowefa 376
Houben Hubert, red. 516
Hovinheimo Petja, rec. 3479
[978]
Hozjusz Stanisław 548, 548, 567, 1147
Hrabowska Maria 1654
Hryciuk Grzegorz 1982
Hryniewicka Monika 786
Hryniewiecka Katarzyna 1387
Hrynkiewicz Piotr 2297
Hrynyk Bazyli, ks. 1110
Huber B. zob. Wójtowicz-Huber B.
Hübner Piotr, rec. 771
Hucker Bernd-Ulrich 2835
Hudymowa Maria, red. 2202
Huelle Paweł 786, 1042
Huhta Ilkka 3430
Humboldt Alexander v. 2296
Hundstad Dag, rec. 3415
Huras Bohdan 691
Hutnikiewicz Alina 2212
Hybel Nils 3224
Hyldtoft Ole, red. 3267
Iber Walter M. 3001
Icha Andrzej 1052
Ichnowska Katarzyna 1655, 1656
Ichnowski Maksymilian 1655, 1656
Ickiewicz Kazimierz 1202, 1507, 2033,
2034
Idealer og realiteter 3266
Igel Karsten 2401
Ignacy Klukowski (1908-1978) 1678
Ihrig Sabina 3002
Ilgiewicz Henryka 3003
Ilisch Peter 377, rec. 1308
Ilmjärv Magnus 1400, 2625, wyd. 2770
Iluk Jan, red. 39
I ł a w a 1375, 1376, okr. 489, 1375
Im Herzen des Ermlands 587, 832, 1168
Imańska Iwona 1062-1064
Imsen Steinar 3287, red. 3288
Inachin Kyra T., rec. 2260
Industriland 3404
Industry and modernism 2633
Informator o zasobie archiwalnym IPN 182
Ingesman Per, red. 3241
Ingvardson Gitte Tarnow 3238
Innovationen im schwedischen Grossreich
3348
Eine Insel mit Geschichte 2431
I n s t e r b u r g zob. Wystruć
Inwentarz zamku biskupiego i młyna zamkowego w Barczewie... 549
[979]
Skorowidz
Inwentarz zamku biskupów warmińskich w
Jezioranach... 550
Inwigilacja środowiska toruńskich michalitów... 551
Ioffe Eleonora, oprac. 3457
I r u (Estonia) 2744
Isager Jacob, red. 3254
Isakson Börje 3349
Isberg Magnus, red. 3364
Istorija sel’skogo chozjajstva Kaliningradskoj oblasti 722
Ivanauskas Eugenijus 378
Ivanov Ivan A. 2662
Ivanov Jurij N. 518
Ivanov Nikolai M. 2836
Ivanovas Bernaras 3004
Ivanovs Aleksandrs 2837
Iversen Mette 2624
Ivinskis Zenonas 2733
Iwanicki Piotr 489
Iwanowska Grażyna 489, red. 489
Iwicki Zygmunt 1050, 1672
I w i ę c i n o , pow. koszal. 2432
Izdebska Magdalena 2105
Jablonskis Konstantinas 2733
Jabłkowska Joanna, rec. 800
J a b ł o n o w o P o m o r s k i e , pow. brod.
1133, 1377
Jabłonowska Anna 2179
Jabłońska Joanna 1228, 1300
Jabłońska Marlena 867
Jabłońska Zenona 1093
Jabłoński Andrzej 2455
Jabłoński Daniel Ernest 1522
Jackiewicz Mieczysław, oprac. 2716
Jackiewicz-Garniec Małgorzata 886
Jackson Tatjana N. 2663
Jacobi Franz 1523
Jacobi Hans 1368
Jacovskienė-Faingold Lėja 2728
Jadwiga Eleonora, kr. szw. 3333
Jagielski Tomasz 1535
Jagodzinski Sabine 525, 1065
Jagodziński Józef 588
Jagodziński Marek F. 256, 1880-1882
Jähnig Bernhart 516 (D. Deutsche Orden),
528 (Vlijanije Nemeckogo ordena), 552
(Statutenergänzung), 761 (Übersetzung),
808 (Königsberger Gesellschaft), 1456
(Siedlungsentwicklung), 1601 (A. Cam-
283
mann), 1650 (F. W. Henning), red. 808
Jahnke Carsten 1227 (Aufstieg Lübecks),
2624 (T. influence of Hanseatic league),
2642 (T. medieval herring), 2664 (Reval), 2665 (Some aspects of medieval
cloth), red. 1227
Jahrbuch des Baltischen Deutschtums 42
Jakimowicz-Ostrowska Iwona 1344
Jakobsen Johnny Grandjean Gøgsig 3239
Jākobsons Fēlikss 409, 1532
Jakobsson Ármann 3172
Jakubauskas Adas 3005
Jakubčionis Algirdas 2728
Jakubek-Raczkowska Monika 525 („Schönen
Madonnen”), 883 (Jakobsaltar), 887
(Dwa modele pobożności), 888 (Einflüsse Böhmens), 944 (Rzeźba gdańska)
Jakubowicz W. zob. Połom-Jakubowicz W.
Jakubowski Jacek 3006
Jakubowski Jan B. 2299
Jakubów Katarzyna 787
Jałowiecki Bolesław 3146
Jan II Kazimierz, kr. pol. 1952
Jan Paweł II, papież 3066
Janca-Brzozowska Róża 2035
Jancke Peter 2370, 2545
Janeczek Andrzej, rec. 2869
Janfelt Monika 3187
Janiak Alicja 529
Janiak Radosław 1893
Janicka Danuta 743
Janik Marek 699
Janik Michał 2225
Janin Valentin L. 2666, 2667
Janke Stanisław, red. 2054
Jankevičienė Algė 2726, 2727
Jankevičiūtė Giedrė 2734
Jankiewicz-Brzostowska Monika, red. 296
Jankowska Dobrochna 1872
Jankowski Andrzej 2417
Jankowski Czesław 3146
Jankowski Marcin 889
Jankowski Rafał 980
Jankus Martynas 223, 752, 1084, 16571660, 3034
Jannsen Johann Voldemar 3070
Janowicz Kazimiera 2432
J a n o w o n a d W i s ł ą , pow. kwidz. 1378
Janowska T. zob. Bołdak-Janowska T.
Janowski Andrzej 1458 (Cmentarzysko
nowożytne w Pniu), 1459 (Wczesnośr.
284
Skorowidz
groby komorowe), 1460 (Naczynia ceramiczne), 1461 (Wczesnośr. grodzisko w
Pniu), 2179 (Stan i perspektywy badań.
pow. gryfiń.), red. 1904, 1905
Janowski Janusz, red. 111
J a n ó w P o m o r s k i , pow. elbl. 371, 1379
Janson Henrik 2546
Jansons Ritvars, rec. 3124
Jantarowe Szlaki 43
Jantson Signe 3007
Januškevič Andrej M. 2838, 2839
Janušonienė Margarita 3008
Januszajtis Andrzej 1181, 1301, 1496
Januszaniec Zbigniew 2398
Jaremczuk Edward Janusz 1263
Jaremek Agnieszka 1384, 1385
Jarmińska B. zob. Przybyszewska-Jarmińska
B.
Jarocka Marzena 1865
Jarosiński Dariusz, rec. 1666
Jaroszewicz Mieczysław, red. 2579
Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja 228, 859,
1774
Jaroszewski Marek 788
Järs Anu 523
Jartyś Janusz, red. 2636
Jaruszewska Alina 1673
Jaruszewski Kazimierz 1673
Jaruzelski Wojciech 2100
Jarzebowski Marc 1113, 1114
Jarzembska Renata 869
Jarzębowski Zbigniew 2456
Jarzęcka-Stąporek Joanna 1228
Jaseliūnas Egidijus 3026
Jasiewicz Jan Jerzy 213, 214, 327
Jašinauskas Linas 3009
Jasińska R. zob. Runiewicz-Jasińska R.
Jasiński Grzegorz 1066, 1626, 1719, 1802,
oprac. 782, rec. 2193, wst. 782, wyd.
474, 475, 544
Jasiński Janusz 789 (Michał Kajka), 1410
(Wybitni Polacy), 1666 (Michał Kajka), 1816 (Szadkowski J.N.), 2106 (Czy
wspólne dziedzictwo), red. 1410, wst.
1410
Jasiński Michał, rec. 1174
Jasiunas Teresa, red. 125
Jaskanis Danuta 489
Jaskulski Adam 2636
J a s n o e zob. Kaukiejmy
Jastak Hilary, ks. 1354
[980]
J a s t a r n i a , pow. pucki 923, pow. pucki,
okr. 499
J a s t r o w i e , pow. złotow. 2302, 2368
Jastrząb Łukasz, wyd. 564
Jastrzembska Izabela 1324
J a s t r z ę b i a G ó r a , pow. pucki 923
J a s t r z ę b i e - Z d r ó j 2120
Jastrzębski Włodzimierz 492, 498, 1035,
2036, red. 492, 498
Jasztal Mateusz 1309
Jaśkiewicz-Sojak Anita 968
J a u g e h n e n , Alejka (Rosja) 1380, 1900
Jaworska Marta 529
Jaworski Paweł 328, 3405-3407
Jażdżewski Krzysztof 1406, 1610, 1661,
red. 52, 850
Jażdżewski Leszek 1190, 1406
Jażewicz Iwona 2383
Jegebäck Per, rec. 3398
Jegelevičius Sigitas, wyd. 2780
Jegliński Wojciech 1487
J e g ł a w k i , pow. kętrz. 1381
Jēkabsons Ēriks 3010-3013, red. 3047
J e l i t k o w o , dz. Gdańska 1321
Jełowiecki Arkadiusz 500, 2240
Jemioł A. zob. Reglińska-Jemioł A.
J e m i o ł o w o , pow. olszt. 1382, 1383
J e n a (Niemcy) 1951
Jenkis Helmut 3014
Jenks Stuart 2679
Jensen C. zob. Selch Jensen C.
Jensen J. zob. Møller Jensen J.
Jensen K. zob. Villads Jensen K.
Jensen Morten zob. Fink-Jensen Morten
Jensen Mona, red. 3217
Jensen P. zob. Roslyng-Jensen P.
Jensen U. zob. Ellemann-Jensen U.
Jereczek Chrystian Ignacy 1661
Jereczek-Korzeniewska Katarzyna
626,
1487
J e r o z o l i m a (Izrael) 1516
Jerzy I, ks. pom. 2191
Jerzyk Michał 1309
Jesionowski Bernard 670, 700, 701, 725
Jespersen Knud J.V., red. 3219
Jespersen Leon, red. 3256
Jessen Olaf 1951, 2547
Jeśmanowicz Leon 1662
Jeute Gerson H., rec. 2256
Jewish cultural heritage in Lithuania 2728
[981]
Skorowidz
Jezierski Jacek 1115 (Z Lublina na Warmię),
1613 (Ks. F.Duda), 1622 (Ks.R.Frączek),
1684 (Podsum. badań [...] grobu
M.Kopernika), 1713 (Ks. P.Majcher)
J e z i o r a k , jez. 2157
J e z i o r a n y , pow. olszt. 550, okr. 450
J e z i o r k o , pow. giż. 1384, 1385
Jeziorny Dariusz 3015
Jezioro Artur 379-381
J e z i o r o G ą g n o w s k i e 1873
J e z i o r o G r o d z i e ń s k i e 1873
J e z i o r o S k o m ę t n o 1967
J e z i o r o T y r k ł o 489
Jeziorski Paweł A. 126, 1220, 1227, rec.
3158
Jeżowa A. zob. Nowicka-Jeżowa A.
Jędrychowska-Dańska Krystyna 1192
Jędrzejewski Rafał 1873
Jędrzyński Zefiryn 1524, 1709, red. 1524,
wst. 1524
Joachimsthaler Jürgen 1592
Jochums Gabriele 7
Jockheck Lars 790
Joć Iwona, red. 74
Johanek Peter, red. 2380
Johann Carl Schultz (1801-1873) znany i
nieznany 890
Johannessen Finn Erhard, rec. 3250
Johannsen Lars, rec. 2746
Johansson Alf W. 3396, red. 3205, 3317
Johansson Britt-Inger, red. 3209
Johansson Stefan, red. 3214
John Elton 1042
Jokela H. zob. Roiko-Jokela H.
Jokubauskas Vytautas 3016
Jomantas Alfredas, red. 2728
J o m s b o r g zob. Wolin
Die Jomswikinger 2548
Jonuks Tõnno 2808
Jørgensen Jesper 3264
Jørgensen T. zob. Ekman Jørgensen T.
Jörn Nils, rec. 2431, red. 2259
Journal of Baltic Studies 44
Joutsivuo Timo 3431
Jovaiša Liudas 2840, 2841
Jovaišas Albinas 2842
Józefczyk Mieczysław 547, 589, 1170,
1171, tłum. 547, wst. 547
J ó z e f k o w o , pow. wąbrz. 1217
Jóźwiak Sławomir 329, 1010, 1912
Jóźwiak Wojciech 1913
285
Jóźwik Leszek 364, 2255, red. 135
Jubileusz 1959-2009 1820
Jubulis Mark, rec. 3155
Jučas Mečislovas 1914, 2733
Judek Cecylia 343, 2297
Juga-Szymańska Anna 489, 1883
Juodzevičius Balys 2944
Juraitė Kristina 3017
J u r a t a , pow. pucki 923
Jurčenko El’vira 523
Jurczyk Hanna 434
Jurginis Juozas 2843
Jurkiewicz Jan 2844, 2845
Jurkowlaniec Grażyna 883
Jurkowlaniec Tadeusz 525, 883, 891, rec.
3386
J ū r m a l a zob. Jurmała
J u r m a ł a , Jūrmala (Łotwa) 523
Jussila Osmo 3427, 3467
Just Flemming, red. 3217
J u s z k o w o , pow. gdań. 1386
Jutrowska Elwira 498
Jutrzenka Trzebiatowski Marian, oprac.
1240
Jutrzenka-Supryn Dorota 210
Jutta v. Sangerhausen, bł. 1135
K ė d a i n i a i zob. Kiejdany
Kabattek Dominik Norbert, ks. 1663
Kabrun Jacob 211
Kabzińska Iwona 3018
Kabzińska Łucja 1781
Kabziński Krzysztof 1781
Kacprzak Dariusz 2297
Kacprzak Irena 2393
Kacprzak Krystyna, red. 128
Kaczanowska Katarzyna 1264
Kaczanowska-Burker Ewa 2105
Kaczmarek Danuta, red. 21
Kaczmarek Elżbieta 671, 2239
Kaczmarek Irena, wyd. 554
Kaczmarek J. zob. Kęcińska-Kaczmarek J.
Kaczmarek Kazimierz, wyd. 554
Kaczmarek Zbigniew 2037
Kaczor Dariusz 951, oprac. 1040
Kaczorowski Tadeusz Jerzy 2698
Kaczyńska Katarzyna 1302, 1303
Kaczyński Marian 489, 1664
K a d y n y , pow. elbl. 974
Kaiken takana oli pelko 3019
Kairytė Margarita 2728
286
Skorowidz
Kaiser Bruno 2184, 2184
Kaiser Ronny, rec. 2182
Kaitanen Veijo, red. 3448
Kajka Michał 780, 789, 794, 810, 812, 815,
1665, 1666
Kajkowski Kamil 247
Kal Elżbieta 945
K a l , pow. węgorz. 1387-1391
Kala Tiina 2781, 2807, 2846
K a l a n t i (Finlandia) 3448
Kalašnikov E.A. 1414
Kaleciński Marcin 946
Kalembka Sławomir 1667, 1667, 1668,
1669, 1964
Kalęba Beata, oprac. 3146
Kalicki Jerzy, red. 50, 2185
Kaliningrdskoj oblasti... 2107
Kalinowska A. zob. Kuik-Kalinowska A.
Kalinowska Dorota 2239
Kalinowska Jadwiga Ambrozja, oprac. 567,
tłum. 567, wst. 567
Kalinowski Daniel 791, 796, 1770, 2180,
oprac. 1770, red. 1581, wst. 1770
Kalinowski Jerzy Karol 1598 (Ks. T. P.
Brygman), 1653 (Ks. P. Hirsz), 1729
(Ks. F. Miszewski), 1740 (Ks. S. Nowotka), 1766 (Ks. S. T. Rejewski), 1800 (Ks.
K. Stróżewski), 1845 (Ks. W. B. Weinberger)
Kaliński Arkadiusz, red. 68
K a l i s z P o m o r s k i , pow. draw. 2406
Kaliszuk Jerzy 1067
Kalita-Skwirzyńska Kazimiera 2179
Kaljundi Linda 2625
Kallioinen Mika 3468
Kallis Irita 2853
Kallnischkies Hans-Lothar 1548
K a l m a r (Szwecja) 1911, 3363
Kalnačs Benedikts 351
Kalniņš Jānis 3020
K a l w a r i a Ż m u d z k a , Žemaičių Kalvarija (Litwa) 2763, 2928, 2929
Kałdowski Anastazy 1050
Kałdowski Jerzy 1050, 1050
Kałdowski Włodzimierz 2037
K a ł d u s , pow. chełm. 386, 392, 1392-1394,
1396, 1397, 1873
K a m i e ń P o m o r s k i 2181, 2369, 2407,
archidiec. 80, 2613, diec. 2361, pow.
2489
Kamieńska kronika 2181
[982]
Kaminska Rūta 2729
Kaminski Holger 827
Kamińska R. zob. Skowrońska-Kamińska R.
Kamiński Dariusz 1884
Kamiński Edmund 1831
Kamiński Roman 2406 (Badania [...] w Kaliszu Pom.), 2407 (Osada ludności grupy
gustowskiej), 2408 (Osada kult. późnej
ceramiki wstęgowej), 2409 (Osada ludności kult. wielbarskiej), 2410 (Osada
ludności kult. łużyckiej), 2457 (Ślady
osadnictwa średn.)
Kamiński Stanisław, red. 102
Kamiński Tomasz 1008
Kamiński Zbigniew 702
Kamosiński Sławomir 492 (Kontakty międzynarodowe), 498 (Gospodarcze znaczenie Brdy), 672 (Kultura techniczna),
1035 (Zabytki kultury przemysłowej),
1221 (Odprzemysłowienie prowincji)
Kamper-Warejko Joanna 435
Kämpfert Hans-Jürgen 838, red. 120
Kamulski Jan, ks. 1670
Kamuntavičienė Vaida 2847, 3021
Kamuntavičius Rūstis 2848
Kamyk 2393
Kan Aleksander, rec. 3142
Kančienė Jolita 2728
Kangilaski Jaak 3145
Kant Immanuel 242, 1416, 1671, 1992
Kanut I Wielki, kr. ang., duń., nor. 2626
Karaliūnas Simas 436
Karalius Laimontas 2733
Karazej A. zob. Rychlicka-Karazej A.
Karbaum Ernst 1672
Karc Janusz 1578
Karczewska Małgorzata 489, 622, 1455,
red. 496
Karczewski Maciej 489 (Struktura społeczna), 496 (Relacje środ. geogr.), 616
(Uwarunkowania środowiskowe), 623
(Granice mikroregionów), 1455 (The
role of horse), red. 496
Karczewski Marek, red. 1434
Kardas Mariusz 499 (Władysławowo), 1354
(Jak to Gdynia), 1374 (Półwysep Helski),
1732 (Ks. W. A. Mosiński), 1983 (Gdyńskie zaślubiny), red. 1374
Kardela Piotr 2108, 2140, 2165
Kargul Michał 1579, red. 113
Karlsson Petter 3314
[983]
Skorowidz
Karlström M. zob. Gunneriusson Karlström
M.
Karłowska M. zob. Maria Karłowska, bł.
Karnowski Jan 1673-1675
Karol X Gustaw, kr. szw. 3359
Karol XI, kr. szw. 3375
Karol XII, kr. szw. 3332
Karol XIV Jan, kr. szw., norw. 3209
Karp Hans Jürgen 767, red. 129
Karpavičienė Jolanta 2849
Karpiesiuk Renata 302
Karpiński Jerzy 865
Karpus Zbigniew 1669
K a r t u z y 590, 1186, 1398, pow. 1232
Kartuzy 1939 590
Kašauskienė Vanda 3022
Kasparavičius Algimantas
3023, 3024,
oprac. 2951
Kasparek Andrzej 1893
Kasparek Danuta 192, 1685, red. 195
Kasparek Norbert 508, 860, 1685, 1958
Kasperavičius Algis 2739, 3025, rec. 3055
Kasperczyk Bogdan 1870
Kasprzak Aleksandra J. 911
Kasprzak Andrzej 2423, 2425
Kasprzak Monika 1228, 1304
Kasten Gerhard 2226
Kasyna Wojciech 1569 (Ks. S. Babiński),
1589 (Ks. M. Bladowski), 1593 (Ks. K.
Bochenek), 1616 (Ks. J. Empel), 1631
(Ks. S. Gołąbek), 1641 (Ks. A. Grzenia),
1691 (Ks. H. Kowalski), 1754 (Ks. G.
Piesik), 1760 (Ks. M. Priebe), 1824 (Ks.
J. K. Szwaba)
Kaszubowska Joanna 974
Kaszyński Stefan H. 792
Katalikai ir valdžios XX amžiuje 3026
Katalog ob’ektov kul’turnogo naseledija Kaliningradskoj oblastii 754
Katalog świadków wiary w Barczewie...
892
Katarzyna II, car ros. 3146
Katedra w Kwidzynie 1192
Katičić Radoslav, rec. 2719
Katilius Algimantas 3027
Katkus Laurynas 1592
Kaubrys Saulius 2739
Der Kaufmann und der liebe Gott 2668
K a u k e h m e n zob. Kaukiejmy
K a u k i e j m y , Kaukehmen, Jasnoe (Rosja)
1548
287
Kaule Martin 2038
Kaunas Domas 330, 1658, 1782, rec. 2870
K a u n a s zob. Kowno
Kauno Istorijos Metraštis 45
Kauno pavieto bajorų įvardijimas 1690 m.
dokumente 2771
Kaute Peter 2300
Kawa J. zob. Marszałek-Kawa J.
Kawczyński Sebastian 911
Kawecka K. zob. Zimna-Kawecka K.
Kawecki Zdzisław R. 2089
Kawiński Paweł 639
Kawska-Tatara Sylwia 1651
Kayser Nielsen Niels 3188
Kazański Arkadiusz 2620
Kazimierz IV Jagiellończyk, kr. pol. 1319
K a z i m i e r z o w o 499
Kazusek Szymon 703, rec. 665, wyd. 541,
560
Kaźmierczak Ryszard 1392, 1511, 2444,
2501
Kącka Katarzyna, rec. 531
Kąkol Piotr 757, 1043, red. 757
Kąkolewski Igor 1942
Kątny Andrzej, rec. 799
Keferstein Halina Maria 1676
Kekkonen Urho Kaleva 3482, 3486
Keller Volker, wyd. 2773
Kellermann Benzion 831
K e l m ė zob. Kielmy
Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai
2730
Kempa I. zob. Matusiak-Kempa I.
Kempa Robert 1357, 1984
Kempa Tomasz 1723
Kempf Gabriele 10
Kënigsberg - Kaliningrad 1415
Kensik M. zob. Pająkowska-Kensik M.
Kepsu Kasper, rec. 3342
Kepsu Saulo 3428
K e r n a v ė zob. Kiernów
Kersken Norbert 10
Kerski Basil, red. 520
Keruss Jānis 3028
Kervanto Nevanlinna Anja 3431, red. 2633
Kéry Lotte, rec. 1909
Kessler Stephan 3029
Kęcińska J. zob. Kęcińska-Kaczmarek J.
Kęcińska-Kaczmarek Jowita 1637, 2239
Kędzia Anna 1512
Kędzierski Jacek, red. 1143
288
Skorowidz
K ę p a K u j a w s k a 1395
K ę p a N a d m o r s k a zob. Rogowo
Kępka Izabela 437
Kęsikowa Urszula 438
K ę t r z y n 479, 892, 1188, 1628, pow. 1187,
1188, 2126
Kętrzyński Wojciech 503, 508, 1677, 2165
Khokhlov A. zob. Chocholov A.
Kiaupa Zigmantas 2731, 2733, 2757, 2850,
red. 45, 58
Kiaupienė Jūratė 2851, 2852
Kibin Aleksej S. 1885
Kicowska Daniela Alicja 1549
Kidzińska Agnieszka 3030
Kiec Olgierd 331
K i e j d a n y , Kėdainiai (Litwa) 2728
K i e l a r y 1531, 1532
K i e l m y , Kelmė (Litwa) 2730
Kiełbik Jerzy 517 (Hist. na łamach prasy),
519 (T. Szczepański), 673 (Z problematyki walki), 744 (Przepisy wilkierzy),
1222 (Źródła utrzymania), rec. 455, 885,
1137, red. 519
K i e r n ó w , Kernavė (Litwa) 496, 2931
Kierzkowska Bożena 203, 205, 867
Kiesow R. zob. Hammel-Kiesow R.
K i e ś , Cēsis (Łotwa) 3159
Kijek S. zob. Bagińska-Kijek S.
K i j e w o , dz. Szczecina 2468
Kilarska Elżbieta 893, 1305
Kilarski Maciej 893
Kilian D. zob. Rossa-Kilian D.
Kinaszewska H. zob. Dobosz-Kinaszewska H.
Kinderlandverschickung in Pommern 2582
King Rachel 894
Kintzel Walter, red. 2198
Kirčanov Maksim V. 514, 3031
Kirchner Detlef 2248
K i r c h o l m , Salaspils (Łotwa) 2785, 2786,
2933
Kirchspiel Marienfelde... 1193
Den Kirkehistoriske utfordring 3288
Kirschenstein Małgorzata 2205
Kitowski Sławomir 1044, 1045
Kiudsoo Mauri 2853
Kiverik Indrek, rec. 2956
Kivilaan Kristiina 3032
Kizik Edmund 745 (Kary za bezżeństwo),
936 (Odwiedziny Twierdzy), 1175 (Finanse gdań. kościołów), 1306 (Kindheit
u. Jugend), 1307 (Ubiory), 1324 (Wy-
[984]
darzenia [...] w opiniach gdań.), 1329
(O potrzebie badań), (Cechowe oględziny), rec. 129, 181, 543, red. 86, 1329
Kjeldstadli Knut 3276, rec. 3277
K l a i p e d a zob. Kłajpeda
Klaipėdos miesto... 553
Klajman Ignacy Jan 554, 554
Klajumienė Dalia 2732, red. 2730, 2758,
2759
Klammt Anne 2534
Klassen Peter J. 624
Klatt Stefan 157
Kļaviņš Kaspars 2807
Klebeko Andrzej 2607
Klee