Materiały informacyjne dla pacjentów

Transkrypt

Materiały informacyjne dla pacjentów
Materiały informacyjne dla
pacjentów
Szpitale, przyjęcie
Rozdziały tego tematu:
Wprowadzenie
Definicja
Skargi
Polityka / Wskazówki
Opis usług
Wprowadzenie
W większości przypadków wystarcza, aby leczeniem zajmowała się pielęgniarka,
stomatolog, lekarz rodzinny lub okulista. Czasami jednak konieczne jest przyjęcie do
szpitala, celem dalszego leczenia. Długość pobytu w szpitalu zależy od rodzaju potrzebnego
leczenia i może trwać od kilku godzin do kilku miesięcy. Za wyjątkiem sytuacji nagłych
leczenie szpitalne organizowane jest przez lekarza rodzinnego, stomatologa lub okulistę.
Leczenie i wizyty w szpitalach NHS są bezpłatne. Szpitale kierowane są przez zarządy
powiernicze, które w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki, kontrolują prawidłowość
wydawania pieniędzy. Pobyt w szpitalu może dla wielu osób być trudnym okresem, więc
lekarze i pielęgniarki są szkoleni w zapewnianiu profesjonalnej i wspierającej opieki. Jeżeli
konieczne jest bardziej złożone leczenie, można zostać przyjętym do szpitala, który jest
narodowym lub regionalnym centrum opieki specjalistycznej. Niektóre szpitale połączone są
z uniwersytetami i uczelniami medycznymi i pomagają w szkoleniu studentów medycyny.
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, studenci będą uczestniczyli w twoim leczeniu.
Definicja
Wyróżniamy trzy rodzaje przyjęć do szpitala w zależności od rodzaju badań lub
wymaganego leczenia. Lekarz rodzinny, stomatolog lub okulista skierują na leczenia, a
chory jako pacjent szpitala będzie należeć do jednej z następujących kategorii:
•
Poradnia
Jeżeli Pan/Pani został/a skierowany/a do konsultanta w szpitalu, w celu uzyskania
specjalistycznej opinii, to wizyta jest wizytą w poradni. Nie trzeba zostawać w szpitalu.
•
Pobyt dzienny
Jeżeli do badań lub zabiegu potrzebne jest łóżko szpitalne, ale nie ma konieczności
pozostawania w szpitalu na noc, wizyta będzie pobytem jednodniowym (określanym jako
pobyt dzienny).
•
Pobyt w szpitalu
Jeżeli w celu przeprowadzenia badań lub zabiegu konieczny jest pobyt w szpitalu, otrzyma
Pan/Pani termin określający przyjęcie do szpitala.
Hospitals | Polish | Translated March 05
Page 1 of 3
© NHS Direct 2005
Bez względu na to, jaki rodzaj opieki jest konieczny, szpital poinformuje dokładnie o terminie
i czasie wizyty. Przekazane zostaną również wskazówki, jak dotrzeć do odpowiedniej kliniki.
Alternatywnie można zostać poproszonym o kontakt telefoniczny ze szpitalem, w celu
ustalenia terminu wizyty w najbardziej odpowiednim dniu. Zostanie Pan/Pani
poinformowany/a o tym, co będzie się działo podczas wizyty i po wizycie oraz przekazany
zostanie numer telefonu, pod który można dzwonić w razie dodatkowych pytań.
Skargi
Jeżeli poziom opieki szpitalnej nie jest satysfakcjonujący, można złożyć skargę. W tym celu
należy skontaktować się z danym szpitalem i przekazać zażalenie. Szpital lub klinika mogą
zaproponować polubowne załatwienie sprawy, co prawdopodobnie przyspieszy i załagodzi
rozwiązanie.
Jeżeli pacjent nadal jest niezadowolony, można złożyć prośbę do niezależnego zespołu
recenzentów o ocenę danej sprawy. Należy ją złożyć w ciągu 28 dni od uzyskania pisemnej
odpowiedzi na skargę i jest ona analizowana przez członka kierownictwa NHS do spraw
zdrowia. Jeżeli wynik nadal nie będzie satysfakcjonujący, konieczny jest kontakt z
pełnomocnikiem do spraw służby zdrowia.
Polityka / Wskazówki
Czas oczekiwania na leczenie szpitalne jest różny w zależności od rodzaju przyjęcia, ale
podejmuje się działania, aby go maksymalnie skrócić. Czas oczekiwania do poradni nie
powinien wynosić więcej niż 26 tygodni, ale już ponad siedmiu na dziesięciu pacjentów
zostaje przyjętych w ciągu 13 tygodni od wystawienia skierowania. W poradni pacjent
powinien zostać przyjęty w ciągu 30 minut od ustalonego czasu wizyty.
Czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala i łóżko szpitalne powinien wynosić nie więcej niż
18 miesięcy, ale ponad trzech na czterech pacjentów przyjmowanych jest do szpitala w
ciągu trzech miesięcy od momentu skierowania. Jeżeli lekarz lub stomatolog wydaje
skierowanie do szpitala w trybie nagłym, z podejrzeniem nowotworu, przyjęcie powinno
mieć miejsce w ciągu dwóch tygodni. Jeżeli występuje ból w klatce piersiowej i
podejrzewana jest dusznica bolesna, pacjent będzie przyjęty przez specjalistę w ciągu
dwóch tygodni.
Obecnie lekarz rodzinny, stomatolog lub okulista decydują, do którego szpitala lub
konsultanta skierować chorego. Zgodnie z nowym programem dotyczącym wyboru miejsca
leczenia przez pacjenta, pacjenci oczekujący ponad sześć miesięcy na zabieg chirurgiczny
mogą wkrótce mieć możliwość wyboru innego szpitala. Od grudnia 2005 roku pacjenci
wymagający zabiegu chirurgicznego będą mieli do wyboru cztery lub pięć szpitali.
Hospitals | Polish | Translated March 05
Page 2 of 3
© NHS Direct 2005
Opis usługi
Po przyjêciu do szpitala pielêgniarka lub lekarz okreœl¹ istniej¹cy problem i wyjaœni¹, jakie
leczenie powinno zostaæ przeprowadzone. Mo¿na omówiæ z nimi sposób leczenia oraz
zadaæ wszelkie nasuwaj¹ce siê pytania. Je¿eli zapadnie decyzja o leczeniu, po uzyskaniu
pe³nych wyjaœnieñ konieczne jest udzielenie na piœmie œwiadomej zgody. Podczas
pobytu w szpitalu pacjent ma prawo udzia³u w podejmowaniu wszystkich decyzji
dotycz¹cych leczenia.
Podczas pobytu w szpitalu personel, na proœbê pacjenta, bêdzie informowa³ przyjació³ i
krewnych o stanie jego zdrowia. Zachowywana bêdzie równie¿ prywatnoœæ i na ¿yczenie
pacjent bêdzie mieæ wgl¹d do swoich dokumentów. Lekarze i pielêgniarki bêd¹ równie¿
zwracaæ uwagê na potrzeby religijne, duchowe i kulturalne pacjenta. Zdrowie pacjenta
stanowi g³ówny priorytet, a na otrzymywane leczenie nigdy nie mo¿e mieæ wp³ywu p³eæ,
wiek lub niepe³nosprawnoœæ chorego.
Je¿eli konieczny bêdzie pobyt w szpitalu w celu leczenia, do³o¿one zostan¹ wszelkie
starania, aby Pan móg³ le¿eæ na oddziale mêskim/Pani mog³a le¿eæ na oddziale
kobiecym. Ocenione zostan¹ równie¿ wymagania dietetyczne, tak aby zaoferowaæ ka¿dego
dnia ró¿norodne i wartoœciowe posi³ki. Na czas pobytu w szpitalu nale¿y przynieœæ ze
sob¹:
•
przybory toaletowe
•
koszulę nocną lub piżamę
•
szlafrok
•
kapcie
•
potrzebny sprzęt, np. laska lub aparat słuchowy
•
wszelkie przyjmowane leki lub szczegółową informację odnośnie aktualnego leczenia.
Hospitals | Polish | Translated March 05
Page 3 of 3
© NHS Direct 2005