Zagadnienia do egzaminu z Systemo w Ekspertowych

Komentarze

Transkrypt

Zagadnienia do egzaminu z Systemo w Ekspertowych
Zagadnienia do egzaminu z Systemow
Ekspertowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Architektura Systemu Ekspertowego
Charakterystyka modułu objaśniającego
Porównanie metod wnioskowania
Reprezentacja niepewności wiedzy
Co to jest klasa abstrakcji relacji nierozróżnialności? Czym się różni relacja nierozróżnialności
od klas abstrakcji?
Teoria zbiorów przybliżonych. Górne i dolne przybliżenie, brzeg zbioru, interpretacja.
Aproksymacja zbioru.
Sieć Bayesa. Definicja, formalizmy, podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Cechy sieci.
Metody wnioskowania w sieci Bayesa.
Teoria Dempstera-Shafera. Interpretacja. Miara wiarygodności, wątpliwości, przekonania.
Jak się ma CF do współczynników w teorii Dempstera-Shafera?
Geneza współczynników CF. Cechy współczynników pewności CF. Wady i zalety reprezentacji
wiedzy z użyciem CF. Sposoby propagacji współczynników CF.
Wnioskowanie w sieciach współczynników CF. Wady i zalety CFów.
Rachunek predykatów. Definicja, intepretacja.
Rachunek predykatów II rzędu.
Prawa rachunku zdań, tautologie, aksjomaty rachunku zdań.
Metody dowodzenia poprawności schematów.
Sieć semantyczna – definicja i własności.
Ramy i scenariusze – definicja i własności.
Pakiet PC-Shell: budowa i wykorzystanie.
Spójność tablicy decyzyjnej.
Redukt i rdzeń – definicje. Porównanie. Metody wyznaczania.
Relacja nierozróżnialności, atrybuty zbędne i niezbędne.
Metody usuwania niespójności z tablicy decyzyjnej
Zdefiniuj język perceptów
Zdefiniuj język predykatow
Zapisz w postaci perceptów zdania.
Zapisz w postaci predykatów zdania.
Wymień i scharakteryzuj sposoby zapisu wiedzy pewnej oraz niepewnej.
Czym jest niepewność i niekompletność wiedzy?
Metody akwizycji wiedzy
Strategie uaktywniania reguł w czasie wnioskowania
Etapy tworzenia systemu ekspertowego.
Różnice między systemem informacyjnym a decyzyjnym
Algorytmy do generowania (indukowania) reguł decyzyjnych.
Wnioskowanie z użyciem perceptów.