OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wraz z szczegółowymi warunkami
świadczenia usług telefonii stacjonarnej.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.
Wszystkie załączniki do SIWZ posiadają oprócz numeru porządkowego, oznaczenie „CZĘŚĆ XXX An”,
które należy interpretować wg poniższych zasad:
1.1. CZĘŚĆ XXX A1, jest częścią pierwszą postępowania dla Apelacji XXX, wyłonioną ze zbioru
wszystkich sądów powszechnych tej apelacji,
1.2. CZĘŚĆ XXX A2, jest częścią drugą postępowania dla Apelacji XXX, wyłonioną ze zbioru
wszystkich sądów powszechnych tej apelacji,
1.3. CZĘŚĆ XXX An, jest częścią n-ta postępowania dla Apelacji XXX, wyłonioną ze zbioru wszystkich
sądów powszechnych tej apelacji,
Gdzie:


XXX jest trzyliterowym skrótem nazwy danej apelacji (np. POZ, WAR, BIA itd.)
n liczbą Części na które została podzielona dana Apelacja XXX
2.
Rodzaje, ilości oraz wartości przewidywane (docelowa wielkość zamówienia) świadczonych usług w całym
okresie obowiązywania umowy, uwzględniające harmonogram ich przełączania, zostały wyspecyfikowane
odpowiednio w Załącznikach nr 1B Część XXX -An do SIWZ – Formularzach cenowych.
3.
Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w przypadku nie wykorzystania przewidywanych wartości
poszczególnych rodzajów usług wykazanych w Załącznikach nr 1B Część XXX -An do SIWZ –
Formularzach cenowych.
4.
W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w pkt. I.2, Zamawiający wymaga:
4.1. dostarczenia łączy POTS, BRA(ISDN 2B+D), PRA(ISDN 30B+D), PRA (ISDN 20B+D), PRA
(ISDN 15B+D), SIP TRUNK. Wymagania techniczne, ilościowe, lokalizacje oraz terminy ich
uruchomienia przedstawiono w Załącznikach nr 5 Część XXX - An do SIWZ – Wykazach łączy;
4.2. świadczenia usług „Grupa Abonentów” [zwane dalej: Centrex]. Wymagania techniczne, ilościowe,
lokalizacje oraz terminy ich uruchomienia przedstawiono w Załącznikach nr 6 Część XXX - An do
SIWZ – Wykazach łączy CENTREX;
4.3. dostarczenia dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych. Wymagania techniczne, ilościowe,
lokalizacje oraz terminy ich uruchomienia przedstawiono w Załącznikach nr 7 Część XXX - An do
SIWZ – Wykazach łączy i dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych;
4.4. identyfikacji numeru w pełnym formacie krajowym, dla połączeń przychodzących oraz prezentacji
numerów dla połączeń wychodzących.
5.
Dla usług CENTREX Zamawiający wymaga:
5.1. aby połączenia pomiędzy aparatami podłączonymi do tzw. „Grupy Centrex”, w ramach wszystkich
lokalizacji danego sądu były bezpłatne,
5.2. zastosowania możliwości wybierania skróconego pomiędzy telefonami wchodzącymi w skład Grupy
Centrex
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
1/6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
6.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi Centrex poprzez:
6.1. instalację wymaganej liczby łączy publicznych (POTS lub BRA (ISDN 2B+D) zakończonych
i zabezpieczonych w ramach potrzeb przepięciowo i nadprądowo, po stronie liniowej przełącznicy
głównej [zwanej dalej; PG] dostarczonej przez Wykonawcę. Typ oraz miejsce instalacji PG
wykonawca uzgodni ze służbami technicznymi Zamawiającego,
6.2. wyposażenia abonenckie centrali telefonicznej PABX, dostarczonej (zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt. II), uruchomionej i utrzymywanej przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko,
7.
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uzyskanie dostępu do wszystkich usług telekomunikacyjnych
świadczonych przez Wykonawcę, przy czym usługi nie wymienione w Załącznikach nr 1B Część XXX - An
- Formularzach cenowych do SIWZ, będą taryfikowane według cen podanych w aktualnym/ch cenniku/ach
Wykonawcy dołączonym/ch do złożonej oferty.
8.
Zamawiający wyklucza możliwość świadczenia usług z wykorzystaniem transmisji ruchu przez Internet
publiczny pozbawiony implementacji QoS, na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/VOICE.
Zastrzeżenie to dotyczy również dostępu do Internetu dostarczonego przez Wykonawcę, a pozbawionego
QoS.
9.
Oferowane usługi winny spełniać następujące warunki:
9.1. w zakresie usług telekomunikacyjnych realizować połączenia lokalne, strefowe, międzystrefowe,
międzynarodowe, do sieci komórkowych, infolinii, numerów specjalne, alarmowe, skrócone itp.;
9.2. wykonawca musi zapewnić:
9.2.1. przekazywanie po dostarczonych łączach operatorskich prawidłowej transmisji: dla systemów
sygnalizacji alarmu, pożaru, ochrony obiektów, wind, modemów itp.,
9.2.2. „płaski” plan taryfowy, tzn. wymagana jest przez Zamawiającego jedna stawka za minutę
połączenia w ciągu doby, niezalenie od godziny i dnia tygodnia, z zaliczaniem sekundowym, bez
opłaty za inicjacje połączenia. Wymóg ten nie dotyczy połączeń międzynarodowych, dla których
spełnienie tego warunku jest niemożliwe;
9.2.3. dla połączeń przychodzących (od sieci Zamawiającego), możliwość wykonania z dowolnego
SIP TRUNK przekierowania ruchu do Numerów Alarmowych, Zharmonizowanych Europejskich
Numerów Skróconych HESC 116XYZ oraz pozostałych numerów skróconych odpowiednio do
geograficznie ich świadczenia, właściwego dla lokalizacji abonenta wywołującego. Szczegółowe
dane konieczne do poprawnego routingu połączeń, będą przekazane Wykonawcy z którym zostanie
podpisana umowa;
9.2.4. w ramach opłaty abonamentowej bezpłatne usługi dodatkowe:
 CLIP - prezentacja numeru abonenta wywołującego,
 COLP - prezentacja numeru abonenta dołączonego,
 CLIR - blokada wyświetlania numeru telefonu osoby dzwoniące,
 COLR - blokada wyświetlania numeru pod który się dodzwoniono.
 DDI, MSN oraz numery główne przypisane poszczególnym łączom SIP TRUNK,
10. Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi profil blokujący połączenia na numery specjalne, dla wszystkich
numerów o podwyższonej płatności, przy zachowaniu możliwości jej usunięcia na żądanie Zamawiającego
11. Koszty związane z instalacją; łączy (w tym ewentualne koszty projektowe, pozwoleń na budowę lub
zgłoszenia przyłącza, ekspertyz, analiz, budowy), urządzeń niezbędnych do wykonania umowy (modemów,
routerów itp.) oraz dzierżawionych systemów telekomunikacyjnych, Wykonawca wliczy w ceny
abonamentów im odpowiadającym.
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
2/6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
12. Wykonawca zapewni jednakowe stawki dla poszczególnych typów połączeń dla wszystkich jednostek
sądownictwa podlegającym danej CZĘŚĆ XXX - An postępowania, dla której złożył ważną ofertę.
13. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi procedurę przeniesienia obecnie użytkowanej przez
Zamawiającego numeracji publicznej przynależnej do danej części postępowania a wyspecyfikowanej
w załącznikach: nr 9 XXX oraz nr 10 XXX, do własnej sieci telekomunikacyjnej, zgodnie z terminami
określonym w Załącznikach nr 5, 6 i 7 XXX - An do SIWZ. Przeniesienie numeracji w żaden sposób nie
może zakłócić pracy Sądów w dni robocze w godz. 7.00-16.30.
14. Ewentualny czas przerwy, związany z przeniesieniem numeracji telefonicznej do sieci Wykonawcy, nie
może być dłuższy niż to wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.12.2010 r.
(Dz. U. Nr 249, poz. 1670) w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach
telefonicznych.
15. Zamawiający, dla maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości świadczenia usługi, wymaga, aby łącza
SIP TRUNK:
15.1. były dostarczane przez szyfrowany kanał VPN na łączach telekomunikacyjnych operatora
z wystarczającym CIR (Committed Information Rate) oraz implementacją QoS (Quality of Service).
W szczególności nie dopuszcza się transmisji ruchu przez Internet publiczny na jakimkolwiek odcinku
(przęśle) transmisji danych/VOICE niebędącym w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku
dostarczenia łączy SIP TRUNK w oparciu o wydzieloną sieć IP VPN MPLS pozbawioną szyfrowania
kanałów, to na Wykonawcy będzie spoczywało pełne zabezpieczenie bezpieczeństwa dla
przesyłanych danych;
15.2. obsługiwały kodeki G.711a, G.729 oraz protokół T38;
15.3. obsługiwały protokoły transportowe dla sygnalizacji SIP: UDP i opcjonalnie TCP;
15.4. Protokół SIP użyty przez Wykonawcę musi być zgodny z wersją drugą zalecenia RFC 3261;
15.5. obsługiwały SIP session timer dla SIP w zakresie od 60 do 86400 sekund;
15.6. były łączami symetrycznymi będącym własnością lub w dyspozycji Operatora;
15.7. mieć możliwość obsługi na jednym łączu ruchu z wielu SN (Stref Numeracyjnych).
16. Preferowane medium transmisyjne dla łączy wszystkich typów dostarczonych łączy jest linia miedziana,
światłowód lub radiolinia w paśmie koncesjonowanym.
17. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach WLR (Wholesale Line Rental) - usługi hurtowego
dostępu do sieci pod warunkiem, że każdą grupę łączy abonenckich wpiętą do centrali abonenckiej
obsługującej Zamawiającego, Wykonawca zestawi w Grupę PBX.
18. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług w ramach LLU (Local loop unbundling), to znaczy usługi
polegającej na udostępnieniu przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli
abonenckiej innemu operatorowi (Wykonawcy).
19. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności przedmiotu zamówienia z warunkami
technicznymi i jakościowymi określonymi przez ITU-T.
20. 1. Zamawiający zobowiązuje się do bezpłatnego udostępnienia energii elektrycznej oraz miejsca w swoich
szafach okablowania strukturalnego niezbędnego do zainstalowania urządzeń związanych ze świadczeniem
usług będących przedmiotem postępowania, jeżeli takim miejscem dysponuje. W innym przypadku to na
Wykonawcy spoczywa obowiązek zamontowania swoich urządzeń na dostarczonych przez siebie
konstrukcjach. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia miejsca montażu swoich urządzeń ze służbami
technicznymi Zamawiającego i uzyskania stosownych pozwoleń, m.in. w zakresie instalacji masztów
antenowych, wykorzystania pasma radiowego itp..
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
3/6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
20. 2. Pomieszczenia serwerowni przeznaczone do montażu PABX spełniają wymagania związane z:
1) zasilaniem energetycznym,
2) ochroną dostępu do pomieszczenia,
3) parametrami wilgotnościowymi i temperaturowymi wymaganymi przez urządzenia telekomunikacyjne,
4) dostępem do wewnątrzbudynkowej instalacji telefonicznej.
20. 3. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy typu, wieku, sposobu montażu (w szafie 19”, konstrukcji
wolnostojącej czy naściennej) dostarczonych w ramach postępowania central abonenckich (PABX)
dzierżawionych przez jednostki sądownictwa lub realizujących Usługę CENTREX.
21. Wszelkie koszty związane z rozprowadzeniem niezbędnej infrastruktury kablowej Wykonawcy
w pomieszczeniach Zamawiającego ponosi Wykonawca, który jest jednocześnie zobowiązany do
uzgodnienia przebiegów trasowych łączy ze służbami technicznymi Zamawiającego.
22. W przypadku wprowadzenia kabla OTK do pomieszczeń Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany
zakończyć włókna światłowodowe tego kabla, na dostarczonej przez siebie przełącznicy ODF. Typ oraz
miejsce montażu przełącznicy należy uzgodnić ze służbami technicznymi Zamawiającego. Wprowadzenie
kabla musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, prawem budowlanym
oraz przepisami przeciwpożarowymi.
23. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę łączy telekomunikacyjnych nie gwarantujących zasilania ze
stronie urządzeń Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dla nich, zasilanie awaryjne na
minimum 8h bezawaryjnej pracy, wyposażone w baterie przeznaczone do eksploatacji w pomieszczeniach,
w którym pracują ludzie, bez konieczności przeznaczenia osobnego pomieszczenia na akumulatorownię.
24. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
25. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprawności technicznej urządzeń będących jego własnością,
które są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych, będących przedmiotem SIWZ.
26. Wszelkie ewentualne koszty związane z utrzymaniem zakończeń łączy (m.in. modemów, routerów itp.
dostarczonych przez Wykonawcę) z wyłączeniem energii elektrycznej oraz miejsca ich montażu, ponosi
Wykonawca.
27. Wykonawca zobowiązuje się dla łączy SIP TRUNK do:
27.1. udostępnienia, przynajmniej na 30 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia
usług, dostępu do swojej platformy świadczenia usług VoIP (przynajmniej po jednym stałym adresie
IP oraz min. dwóch publicznych numerach AB SPQMCDU), w celu przeprowadzenia wstępnych
testów zgodności współpracy oferowanej usługi (transmisji głosu oraz faksów) z systemem telefonii
IP Zamawiającego. W tym przypadku dopuszcza się wykorzystanie dla celów testowych, publicznego
dostępu do Internetu będącego w dyspozycji Zamawiającego;
27.2. uruchomienia, przynajmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia świadczenia
usług, łączy SIP TRUNK przewidzianych do uruchomienia zgodnie z przyjętym przez strony
harmonogramem, w celu dokończenia testów kodeków, przeprowadzenia testów routingu połączeń
itd.
27.3. bezpłatnego zestawienia dla celów testowych puli:
27.3.1. 200 poł-minut dla połączeń lokalnych, strefowych i międzystrefowych,
27.3.2. 200 poł-minut dla połączeń do wszystkich krajowych sieci telefonii mobilnych,
27.3.3. 100 poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii stacjonarnych (do UE oraz
USA),
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
4/6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
27.3.4. 100 poł-minut dla międzynarodowych połączeń do sieci telefonii mobilnej (do UE oraz USA).
28. Zamawiający nie ponosi kosztów z tytułu wcześniejszego zestawienia i uruchomienia łączy niż wynika to
z warunków umowy.
II. Ogólne wymagania na systemy telekomunikacyjne.
1.
W skład dostarczonych systemów telekomunikacyjnych w ramach usługi „CENTREX” lub dzierżawy
centrali PABX, mogą wchodzić dowolne typy central abonenckich, zarówno nowe jak i w pełni
sprawne używane, pod warunkiem, że posiadają deklarację zgodności CE o jakiej mowa
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15.04.2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej
i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659 z późn.
zm.), wyposażone w następujące elementy oraz spełniające poniższe wymagania.
2.
Centrale PABX muszą realizować numerację skróconą w obrębie swoich portów wewnętrznych.
3.
Centrale PABX muszą być wyposażone w:
3.1. liczbę łączy zewnętrznych oraz wewnętrznych zgodną z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 7
do SIWZ,
3.2. moduł 8h podtrzymania bateryjnego, wyposażone w baterie przeznaczone do eksploatacji w
pomieszczeniach, w którym pracują ludzie, bez konieczności przeznaczenia osobnego pomieszczenia
na akumulatorownię.
3.3. jednopoziomowy, min 4 kanałowy IVR lub zamiennie DISA,
3.4. system nagrywania rozmów przychodzących umożliwiający jednoczesne nagrywaniem minimum
połowy liczby kanałów rozmównych z przyłączonych do PABX łączy publicznych,
28.1. aparaty systemowe w liczbie zgodnej z wymaganiami z Załączniku nr 7,
4.
Dostarczone aparaty systemowe dzielą się na cztery klasy:
4.1. Klasę A (sekretarskie) – które muszą spełniać następujące wymagania:
4.1.1. wyświetlacz w języku polskim,
4.1.2. system głośnomówiący, prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki w trybie full-duplex
(„hands free"),
4.1.3. obsługa funkcji wyciszenia Mute,
4.1.4. obsługa funkcji zawieszenia połączenia Hold,
4.1.5. obsługa funkcji połączenia oczekujące,
4.1.6. przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta,
4.1.7. minimum 8 klawiszy wybierania bezpośredniego,
4.1.8. możliwość współpracy z przystawką rozszerzeń umożliwiającą optyczną sygnalizację stanu
abonentów (zajęty, wolny)
4.1.9. zasilacz.
4.2. Klasę B – które muszą spełniać następujące wymagania:
4.2.1. wyświetlacz w języku polskim,
4.2.2. obsługa funkcji wyciszenia Mute,
4.2.3. obsługa funkcji zawieszenia połączenia Hold,
4.2.4. obsługa funkcji połączenia oczekujące,
4.2.5. przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta,
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
5/6
Załącznik nr 4 do SIWZ
ZP-08/2014
4.2.6. minimum 3 klawiszy wybierania bezpośredniego
4.2.7. zasilacz.
4.3. Klasę C (przystawki rozszerzeń dla minimum 20 przycisków) umożliwiającą optyczną sygnalizację
stanu abonentów (zajęty, wolny) – dedykowane dla telefonów klasy A.
4.4. Klasę D (Awiza) – które muszą spełniać następujące wymagania:
4.4.1. wyświetlacz w języku polskim,
4.4.2. system głośnomówiący, prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki w trybie full-duplex
(„hands free"),
4.4.3. obsługa funkcji wyciszenia Mute,
4.4.4. obsługa funkcji zawieszenia połączenia Hold,
4.4.5. obsługa funkcji połączenia oczekujące,
4.4.6. przełączanie i przekierowanie rozmów, identyfikacja abonenta,
4.4.7. minimum 8 klawiszy wybierania bezpośredniego,
4.4.8. możliwość współpracy z przystawka rozszerzeń umożliwiającą optyczną sygnalizację stanu
abonentów (zajęty, wolny)
4.4.9. zasilacz.
4.5. Dla celów ofertowych, jeżeli w Załączniku nr 7 nie wyspecyfikowano liczby i typów aparatów,
należy przyjąć następujące ilości poszczególnych klas aparatów systemowych
4.5.1. Klasy A oraz C
- min 20% wymaganej liczby aparatów systemowych jednak nie mniej niż
2 szt.
4.5.2. Klasy B - max. 80% wymaganej liczby aparatów systemowych,
4.5.3. Klasy D - 1 szt.
5.
Zamawiający wymaga dostarczenia w raz z systemami telekomunikacyjnymi, przełącznic zakończeń łączy
liniowych i abonenckich, po wcześniejszym uzgodnionych ich typów oraz miejsc lokalizacji, ze służbami
technicznymi Zamawiającego.
6.
Zamawiający nie wymaga dostarczenia programu taryfikacyjnego,
7.
Funkcjonalność dostarczonego systemu telekomunikacyjnego.
7.1. zmiana scenariuszy kierowania ruchu przychodzącego w zależności od dnia tygodnia oraz godziny
(minimum 2 zmiany/dobę)
7.2. bezwarunkowe przerzucenia przy zajętości, gdy nie odbiera,
7.3. kolejkowanie połączeń,
7.4. music on hold,
7.5. na wszystkich abonenckich wyposażeniach wymagana jest prezentacja numeru dzwoniącego (CLIP).
8.
Do systemu telekomunikacyjnego musi być dołączona dokumentacja zawierająca opis dostępnych funkcji
oraz instrukcje ich konfiguracji oraz skrócone instrukcje dla użytkowników aparatów systemowych
w liczbie dostarczonych aparatów. Instrukcja może być w postaci materiałów szkoleniowych.
Z_4_Opis techniczny przedmiotu zamówienia
6/6

Podobne dokumenty