Protokół otwarcia ofert z informacją o wyborze oferty

Transkrypt

Protokół otwarcia ofert z informacją o wyborze oferty
Suszec, dnia 20.11.2012r.
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Informuję, że w postępowaniu dotyczącym wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn:
„Wyposażenie nowego – dwuoddziałowego przedszkola w Suszcu w tablice, meble przedszkolne,
akcesoria sanitarne i sprzęt AGD wraz z dostawą i montażem”, złożono 2 oferty. Termin
składania ofert upłynął 14.11.2012r. o godz. 10:00. Poniżej przedstawiono wykaz Oferentów wraz z
ich ofertami cenowymi:
Lp.
1.
2.
Oferent
P.H.P „AKMA”
Zbigniew Podstawski
Ul. Długa 43
33-132 Niedomice
Moje Bambino Sp. z o.o.
S.K.A
Ul. Graniczna 46
93-428 Łódź
Cena brutto [zł]
Uwagi
41 998,35 zł
Spełnia wymagania
42 149,30 zł
Wykonawca oferował wykonanie zamówienia
za cenę 40 805,35 zł, jednak po sprawdzeniu
poprawności wyliczeń określonych w
załączniku „A” Zamawiający dokonał poprawy
oczywistej omyłki rachunkowej kwoty brutto na
kwotę 42 149,30 zł (kwota określona w
załączniku „A” została powielona z załączonej
oferty handlowej OS-187/11/2012/RO, w której
wykonawca nie uwzględnił między innymi
pozycji 50-fotela biurowego)
Oferta odrzucona
Wykonawca złożył
ofertę, gdzie w
pozycjach: 6, 8, 9, 17,
25, 26, 34, 46, 49, 51,
52, 53, 54, 55, 58, 74
zaoferował produkty
niezgodne-odbiegające
od parametrów
wymaganych przez
Zamawiającego. Ocena
zgodności parametrów
dla produktów
określonych przez
Zamawiającego z
oferowanymi
(równoważnymi) przez
Wykonawcę została
dokonana na podstawie
załączonej oferty
handlowej OS187/11/2012/RO
W związku z powyższym, zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę:
P.H.P „AKMA” Zbigniew Podstawski
Ul. Długa 43
33-132 Niedomice
za cenę 41 998,35 zł brutto
na realizację w/w zamówienia.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po ogłoszeniu wyników
postępowania w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
Wójt Gminy Suszec
Marian Pawlas

Podobne dokumenty