zapytanie ofertowe - wydruk Gazety Gminnej

Transkrypt

zapytanie ofertowe - wydruk Gazety Gminnej
URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Gmina Siechnice
ul. Żernicka 17
55-010 Święta Katarzyna
13.01.2012
Zapytanie ofertowe
(wycena druku Gazety Gminnej Gminy Siechnice - badanie rynku)
Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.
I.
1.
OPIS PRZEDMIOTU
Przedmiotem wyceny jest usługa polegająca na wykonaniu składu, łamania i druku Gazety
Gminnej Gminy Siechnice wraz z dostawą do siedziby zamawiającego w 2012 roku (6 wydań w
roku)
2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Format gazety A3 składana do A4 (ilość wkładek A3 od 2 do 4, czyli od 8 stron do 16 stron
redakcyjnych – w zaleŜności od potrzeb)
- Papier kredowy (gramatura minimum 90g/m2 – mat)
- Druk CMYK 4+4
- Projekt graficzny – skład i łamanie, projekt gazety kaŜdorazowo według wskazówek
zamawiającego
- Nakład: 2000szt.
3.
W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaŜe Wykonawcy do kaŜdego wydania materiały
do przygotowania gazety w postaci pliku tekstowego .doc oraz plików graficznych JPG.
II. ILOŚĆ WYDAŃ W ROKU ORAZ TERMINY WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADOWYCH
ZAMÓWIENIA
1. Ilość wydań w roku - 6
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia (kaŜdorazowo przy kaŜdym wydaniu):
a) skład graficzny – 2 dni od przesłania materiałów
b) druk gazety – 2 dni od zaakceptowania projektu graficznego
c) termin dostawy – 3 dni od zaakceptowania projektu graficznego
III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, nip, numer telefonu),
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać cenę netto i brutto za jedną wkładkę A3 do Gazety Gminnej (bez względu na ilość
wkładek w wydaniach – szczegóły patrz punkt I.2.)
- posiadać informację, Ŝe oferent zastosuje się do ilości wydań w roku oraz terminów
określonych w punkcie II.
- posiadać informację, Ŝe oferta dotyczy wydruku gazety zgodnej z parametrami technicznymi
zawartymi w punkcie I.2.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA WYCEN
Wycena powinna być przesłana za pośrednictwem:
[email protected] , do dnia 19.01.2012
poczty
elektronicznej
V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie kryterium: cena 100%.
ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna , tel. 71/391 91 01 , 71/311 43 64 , fax 71/311 43 70
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [email protected]
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691
na
adres:
URZĄD MIEJSKI
W SIECHNICACH
Zapytanie ofertowe ma charakter badania rynku – gmina zastrzega sobie moŜliwość do
nieskorzystania z Ŝadnej z przesłanych ofert.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Mariusz RóŜnowicz pod numerem telefonu 71 390 20 31 oraz
adresem email: [email protected]
ul. Żernicka 17 , 55-010 Święta Katarzyna , tel. 71/391 91 01 , 71/311 43 64 , fax 71/311 43 70
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: [email protected]
REGON: 931935129, NIP: 912 10 05 691