Zagadnienia egzaminacyjne dla dyplomantów SUM ZIP BP

Transkrypt

Zagadnienia egzaminacyjne dla dyplomantów SUM ZIP BP
Zagadnienia egzaminacyjne dla dyplomantów studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji na specjalności Bezpieczeństwo pożarowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu i terenu
zabudowanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, podstawy prawne i
rozwiązania techniczne .
Prawnie obowiązujące zasady zapobiegania pożarom i innym klęskom
żywiołowym
Metody dydaktyczne w procesie szkolenia w zakresie ochrony
przeciwpożarowej , ich podział oraz zasady przygotowania szkoleń ..
Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów lasów , budynków,
obiektów przemysłowych .
Rodzaje i fazy pożaru.
Instalacje i przyrządy do wykrywania pożaru i stężeń substancji pożarowo
niebezpiecznych .
Monitoring pożarowy, detektory i zasady wyposażenia w sygnalizację.
Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe budynków i instalacji
przemysłowych
Zasady ewakuacji ludzi oraz zabezpieczenie pomieszczeń i dróg
ewakuacyjnych przed zadymieniem.
Rodzaje środków gaśniczych i zasady ich stosowania .
Sposoby przerywania procesów spalania.
Budowa , zasady działania i zakres stosowania gaśnic pianowych i gazowych.
Zasady doboru gaśnic w zależności od rodzaju pożaru.
Środki neutralizujące skutki pożarów.
Ujemne skutki ekologiczne stosowania środków gaśniczych.
Rodzaje i typy planów operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa powszechnego
Systemy łączności i alarmowania przeciwpożarowego i wybuchowego .
Sposoby identyfikacji zagrożeń chemicznych, biologicznych i radioaktywnych.
Źródła zagrożeń: biologicznych, chemicznych i radiologicznych.
Organizacja systemu łączności służb ratowniczych
Obowiązki PSP w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
Zasady certyfikacji i procedury zgodności wyrobów.
Kontrola sprzętu eksploatowanego w jednostkach ratowniczo – gaśniczych
Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo.
Przygotowania budynku i pomieszczeń do wykonywania prac spawalniczych,
zagrożenia związane z tymi pracami .
Warunki prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach lub
urządzeniach, w których wykonuje się prace z zastosowaniem par i gazów
palnych.
Wybuchowość gazów i pyłów , podstawowe parametry i ich wielkości
Pożary podziemne – egzo i endogeniczne
Dyrektywa Seveso i jej wdrożenie w prawie polskim
Symptomy rozgorzenia , przyczyny i mechanizmy

Podobne dokumenty