SPALANIE jest procesem fizykochemicznym polegającym na reakcji

Transkrypt

SPALANIE jest procesem fizykochemicznym polegającym na reakcji
POŻAR -
JEST TO NIEKONTROLOWANY PROCES SPALANIA, PRZEBIEGAJĄCY W MIEJSCU DO TEGO
NIEPRZEZNACZONYM
SPALANIE jest procesem fizykochemicznym polegającym na reakcji łączenia się materiału
palnego z tlenem z powietrza. Reakcji tej (zjawisku pożaru) towarzyszy wzrost temperatury,
wydzielanie się ciepła, świecenie w postaci płomieni lub żaru, a także wydzielanie się produktów
spalania w postaci dymu.
Aby doszło do zaistnienia zjawiska pożaru muszą być spełnione trzy podstawowe warunki
jednocześnie, a mianowicie:



tlen (który występuje w przyrodzie i stanowi ok. 21 % jego objętości),
materiał palny (paliwo, gaz, ciecz, ciało stałe),
źródło zapłonu, którym może być każde źródło ciepła, czy też bodziec energetyczny.
ZAPOBIEGANIE możliwości powstania bądź rozprzestrzeniania się pożaru, a także jego
likwidacja polega na usunięciu (wyeliminowaniu) z układu jednego z trzech czynników.
ZAGROŻENIE
POŻAROWE - sytuacja, która prowadzi lub może prowadzić do powstania pożaru,
wynikająca między innymi z:

nieostrożnego posługiwania się ogniem otwartym (np. palenie papierosów, używanie świec
do dekoracji wnętrz);

nieprawidłowej eksploatacji urządzeń elektrycznych;

prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych (np.: cięcie, spawanie);

wad lub braku konserwacji urządzeń i instalacji występujących w obiektach.
ZAGROŻENIA JAKIE WYSTĘPUJĄ PODCZAS POŻARU:

wysoka temperatura;

toksyczne gazy pożarowe;

ograniczona widoczność poprzez dym.
GRUPY POŻARÓW
W zależności od rodzaju palącego się materiału rozróżniamy następujące grupy pożarów:
Grupa pożaru
Rodzaj palącego się materiału i sposób jego spalania
Pożary materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego,
których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się
węgli, np.: drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, tekstylia,
słoma, itp.
Pożary cieczy palnych i materiałów stałych topiących się skutek
ciepła wytwarzanego podczas pożaru, np.: benzyna, nafta i jej
pochodne, alkohole, oleje, tłuszcze, lakiery, parafina, aceton, smoła
itp.
Pożary gazów palnych, np.: acetylen, metan, propan, butan, wodór
Pożary metali, np.: lit, sód, potas, magnez, aluminium, itp.
Pożary tłuszczów i olejów spożywczych w urządzeniach kuchennych
Mogą jeszcze występować pożary urządzeń i instalacji elektrycznych będących pod
napięciem, np.: pożar komputera, pożar telewizora, pożar lodówki, pożar stacji
transformatorowej, itp.
SPOSOBY GASZENIA POŻARÓW
Gaszenie pożarów polega na:




odbieraniu ciepła (chłodzenie);
odcięciu dopływu tlenu;
usunięciu materiału palnego;
przerwaniu łańcuchowej reakcji spalania poprzez podanie proszków gaśniczych na
palący się materiał (działanie antykatalityczne).
ZASADY GASZENIA POŻARÓW PODRĘCZNYM SPRZĘTEM GAŚNICZYM

Podobne dokumenty