skrypt do seminarium

Transkrypt

skrypt do seminarium
SOLA SCRIPTURA
PISMO ŚWIĘTE I JEGO
AUTORYTET W KOŚCIELE
Pojęcie Sola Scriptura
Sola
scriptura - jedna z podstawowych zasad
protestantyzmu. Głosi, że Pismo Święte jest
samowystarczalnym źródłem wiary chrześcijańskiej, a
w konsekwencji – jedynym autorytetem Kościoła
rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki.
Stąd też, w myśl zasady sola scriptura, a w
przeciwieństwie
do
doktryny
katolickiej
i
prawosławnej, protestantyzm nie uznaje tradycji i
ustaleń Kościoła za samodzielne normatywne
instancje dla wiary chrześcijańskiej.
Biblia o sobie
Jezus
i apostołowie często powołują się na autorytet Pisma.
Teksty mówiące wprost o natchnieniu Pisma przez Ducha
Świętego:
◦„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do
nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania
w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do
wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2Tm 3,16-17).
◦„A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście
Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie,
ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was
wierzących skutecznie działa.” (1Tes 2,13)
◦Inne: Mat 10,20; Łuk 10,16; J 13,20; Rz 10,17;
Kościół
1.Niewidzialna
zgromadzenie wszystkich
wierzących niezależnie
do jakich Kościołów
należą
2.Partykularną organizację
zrzeszającą ludzi
przyznających się do
danej instytucji.
Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Secundum Verbum Dei Kościół reformowany nieustannie się reformujący zgodnie ze
Słowem Bożym.
Jan Kalwin o Biblii
Institutio Religionis Christianae
Biblijne Komentarze Kalwina
Genewskie Wyznanie Wiary
Jan Kalwin o Teologii
Kalwin
uważa, że aby móc mówić o Bogu
najpierw należy ustalić skąd możemy czerpać o
nim wiedzę i w jaki sposób możemy Go poznać.
Dla Kalwina, prawdziwa religia musi być oparta
na prawdzie i poznaniu Boga.
Pisząc o Biblii Kalwina stwierdzał, że zawiera
ona ni mniej ni więcej tylko, „pewność Bożej
doktryny”.
Jan Kalwin o Biblii
Kalwin
uważał, że czyste poznanie Boga możliwe
jest tylko poprzez Jego samoobjawienie w Piśmie
– z powodu tych poglądów zarzucano mu
dosłowność w odczytywaniu Biblii.
Kalwin
bardzo mocno podkreśla znaczenie
działania Ducha Świętego w trakcie lektury Pisma.
Zasada akomodacji: Kalwin zauważył, że kiedy
Bóg przemówił do proroków i apostołów, mówił
tak, by oni mogli Go zrozumieć.
Jan Kalwin o Biblii
„Słowo
Boże: Przede wszystkim podkreślamy, że
naszym pragnieniem jest postępowanie w zgodzie
z Pismem Świętym, które jedynie jest normą wiary i
religii. Zgodnie z przykazaniem naszego Pana nie
może być ono mieszane z żadnym innym
wymysłem ludzkim powstałym w oderwaniu od
Słowa Bożego. Nie przyjmiemy też żadnej
doktryny, która nie wypływa z tego Słowa lub
została
zniekształcona
przez
dodatki
lub
uszczerbki.” – Genewskie Wyznanie Wiary, art. 1
Księgi wyznaniowe
Katechizm Heidelberski (1563)
Confessio Helvetica Posterior
(1562/64) i jej „tłumaczenie”
– Konfesja Sandomierska (1570)
Katechizm Heidelberski
„Pytanie
21: Na czym polega prawdziwa wiara?
Polega ona zarówno na pewności poznania, dzięki któremu
uznaję za prawdę wszystko, co Bóg objawił w swoim Słowie, jak
też na głębokim zaufaniu, które stwarza we mnie Duch Święty
przez Ewangelię. To ona daje mi pewność, że nie tylko inni, ale
także i ja otrzymałem od Boga odpuszczenie grzechów, dar
sprawiedliwości i wiecznego szczęścia, a wszystko to
otrzymałem wyłącznie z Jego łaski, jedynie dzięki zasłudze
Jezusa Chrystusa.”
„Pytanie 65: Skąd się bierze taka wiara, dzięki której należymy
do Chrystusa i korzystamy ze wszystkich Jego dobrodziejstw?
Budzi ją w naszych sercach Duch Święty przez głoszenie
Ewangelii
Świętej
i
potwierdza
przez
przyjmowanie
sakramentów.”
Konfesja Sandomierska o Biblii
Wierzymy i wyznajemy, że Pismo Święte Starego i
Nowego Testamentu (..) jest prawdziwym Słowem
Bożym. Swoją powagę i pewność bierze nie od ludzi
dostatecznie sama w sobie (..) Pan Bóg (..) mówi do
nas przez Swoje Słowo”
– rozdz. I
„Apostoł Piotr pisze, że proroctwa Pisma Bożego nie
mogą być wykładane według rozumu, ale z Daru
Ducha Świętego. (..) Dopuszczamy jedynie takie
rozumienie i wykład Pisma Świętego, jako prawdziwy
(..), który zgadza się z prostym wyznaniem wiary”
– rozdz. II
„
Zasada interpretacji Biblii
„[Bóg]
swą wolę przez Pismo Święte głosi i do dnia
dzisiejszego (..) przez Ducha Świętego, budząc w naszym
sumieniu mądrość, pozwala każdemu zrozumieć co jest
prawdą, a co błędem, co należy naśladować a czego się
wystrzegać”
- Konfesja Sandomierska, rozdz. II
„Należy zwracać uwagę na własności języka, w jakim
prorocy i apostołowie pisali, ma miejsca różnych pism do
siebie podobnych, byśmy miejsca trudne tak tłumaczyli,
aby w słowach nie było żadnej wątpliwości.”
- Konfesja Sandomierska, rozdz. II
Spory teologiczne a Biblia
„Gdy
zachodzi jakaś różnica w rzeczach dotyczących
zbawienia, nie ufajmy (..) zdaniom Ojców Kościoła i
dowodom Synodów, jeżeli nie są potwierdzone
Słowem Bożym”
- Konfesja Sandomierska, art. II
Zasada
Sola Scriptura dzisiaj
Co wiem o Bogu?
„My tedy głosimy mądrość wśród
doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani
władców tego świata, którzy giną; ale głosimy
mądrość Bożą” (1 Kor 2:6-7a )
Jaki
jest obraz Boga jaki noszę w sercu?
Czy
moje wyobrażenie Boga jest zgodne z tym
o czym mówi Biblia?
Kościół a Sola Scriptura
Jak
Kościół radzi sobie z
reformacyjnym hasłem
Sola Scriptura?
Jaki obraz Boga widzisz
w nauczaniu kościelnym?
Jak obraz Kościoła który
widzimy w Biblii
przekłada się na naszą
praktykę kościelną?
Zasady interpretacji w
praktyce:
„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich
ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą
apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy
zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko
wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i
rozdzielali
je
wszystkim,
jak
komu
było
potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali
do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali
pokarm z weselem i w prostocie serca,chwaląc Boga i
ciesząc się przychylnością całego ludu.”
(Dzieje 2,42-46)
Zasady interpretacji w
praktyce:
„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwach.
A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za
sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków.
Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko
wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je
wszystkim, jak komu było potrzeba.
Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a
łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i
w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się
przychylnością całego ludu.”
(Dzieje 2,41-46)
Czytanie Biblii a słuchanie
Słowa Bożego :
Czy
Biblia jest dla nas
NAPRAWDĘ Słowem Bożym?
Jak interpretować Biblię aby
odczytywać prawdziwe Słowo
Boże?
Jak
możemy sami siebie
sprawdzać i konfrontować ze
Słowem?