asystent 2015-01-29 00:00:00 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Transkrypt

asystent 2015-01-29 00:00:00 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
asystent 2015-01-29 00:00:00
rodzaj_instytucji uczelnia nazwa_instytucji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jednostka
organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych stanowisko asystent dziedzina nauki jezykoznawstwo liczba
etatów 1 województwo mazowieckie miasto Warszawa przedział wynagrodzenia Link do strony www słowa
kluczowe data publikacji 2015-01-29 00:00:00 data wygaśnięcia 2015-02-11 00:00:00 opis OGŁOSZENIE O
KONKURSIE OTWARTYM NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO Dane
ogólne: JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UKSW (instytut, katedra, zakład): Katedra Współczesnego Języka
Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Wydział Nauk Humanistycznych UKSW STANOWISKO: asystent DYSCYPLINA
NAUKOWA: nauki humanistyczne specjalność: językoznawstwo DATA OTWARCIA I PRZEWIDYWANEGO
ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 29 stycznia 2015 r. - 11 lutego 2015 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do
dnia 23 lutego b.r. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA: www.wnh.uksw.edu.pl; http://bazaogloszen.nauka.gov.pl;
[email protected]; www.kadry.uksw.edu.pl Warunki konkursu na stanowisko asystenta • stopień naukowy
magistra filologii polskiej, • zaawansowana rozprawa doktorska (otwarty przewód doktorski), ew. ukończone
studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa bądź kulturoznawstwa • doświadczenie w pracy dydaktycznej
na wyższej uczelni, prowadzenie zajęć językoznawczych, z zakresu marketingu, PR oraz kultury języka •
znajomość języków obcych • studia podyplomowe z zakresu marketingu i reklamy, public relations •
doświadczenie w pracy dziennikarskiej (autorstwo i redakcja tekstów) • udokumentowane doświadczenie
zawodowe w dziedzinie marketingu i public relations (szczególnie w sektorze medycznym - z uwagi na
możliwość prowadzenia zajęć o tym charakterze), min. 5 lat Od Kandydata oczekuje się praktycznej znajomości
specyfiki środowiska medycznego oraz medialnego - pod kątem działań marketingowych i public relations;
dorobku naukowego z szeroko pojętej tematyki mediów, komunikacji społecznej, kulturoznawstwa. Od
Kandydata oczekuje się ponadto twórczego zaangażowania, postawy otwartej na potrzeby zdobywania
kompetencji przez studenta, zaangażowania w życie Uczelni. Informacje o Instytucie Filologii Polskiej i Katedrze
Współczesnego Języka Polskiego Filologia polska była pierwszym kierunkiem na Wydziale Nauk
Humanistycznych i stanowiła podstawę rozwoju tej jednostki od 1 października 1999. Instytut Filologii Polskiej
utworzono w 2005 roku. Instytut składa się z 12 katedr i 5 działających przy nich zakładów. Studia licencjackie
przygotowują do pracy nauczycielskiej, pracy w mediach oraz instytucjach oświatowych i kulturalnych, w
redakcjach, wydawnictwach. Studia magisterskie rozszerzają możliwości zatrudnienia przygotowując do pracy w
instytucjach związanych z filmem, teatrem, edytorstwem naukowym, glottodydaktyką, reklamą i public
relations. Tworzą również podstawy dalszego rozwoju naukowego i podjęcia studiów doktoranckich. Od 2014 r.
IFP WNH prowadzi studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa. Katedra Współczesnego Języka Polskiego
WNH oprócz podstawowej dydaktyki kursowej prowadzi dwie specjalizacje: - Komunikacja językowa: media,
reklama, PR (studia I i II stopnia), - Specjalizacja glottodydaktyczna (studia II stopnia). Planowane jest
zatrudnienie kandydata w wymiarze pełnego etatu Pensum dydaktyczne w zakresie studiów stacjonarnych na
kierunku filologia polska: Zajęcia w roku akad. 2014/2015 i projektowane na rok 2015/2016 Semestr zimowy: 1.
Język reklamy, konwersatorium (30 godz.), specjalizacja, dla II roku II stopnia filologii polskiej 2. Teksty
biznesowe w praktyce, konwersatorium (30 godz.), specjalizacja, dla II roku I stopnia filologii polskiej - różne
profile Semestr letni: 1. PR, promocja, kształtowanie wizerunku (30 godz.), specjalizacja, dla I roku II stopnia
filologii polskiej. Katedra zapewnia również obsadę niektórych przedmiotów na studiach dziennikarskich, PR i
komunikacji marketingowej, także z zakresu PR instytucji medycznych PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA trzy lata I. Warunki konkursu Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dn.
27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i Statucie
UKSW oraz posiadająca: - stopień magistra filologii polskiej - udokumentowany dorobek naukowy z zakresu
językoznawstwa i - ze względu na konieczność prowadzenia wymienionych wyżej zajęć dydaktycznych - z
zakresu kulturoznawstwa - udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny w wyżej wymienionym
zakresie, a nadto wymagania dodatkowe: od Kandydata oczekuje się praktycznej znajomości specyfiki
środowiska medycznego oraz medialnego - pod kątem działań marketingowych i public relations. II. Wymagane
dokumenty: - podanie do JM Rektora UKSW o zatrudnienie na stanowisku asystenta z uzasadnieniem Na podaniu
należy dopisać: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)” - życiorys - odpis pisma o nadaniu stopnia - informacja o
dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji - informacja o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym oświadczenie, że UKSW będzie podstawowym miejscem pracy oraz zapewnienie o złożeniu oświadczenia o
zaliczeniu do liczby N oraz afiliacji dorobku naukowego w UKSW - ewentualnie inne dokumenty według uznania
kandydata. III. Wydział nie zapewnia mieszkania IV. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk
Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 00-815 Warszawa, pokój 314, do dnia 11 lutego 2015 r. załączniki
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty