Język Francuski

Transkrypt

Język Francuski
Pieczątka szkoły
Liczba punktów
Kod ucznia
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
STOPIEŃ SZKOLNY – 18.11.2013
1. Test konkursowy zawiera 9 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie
masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny.
2. Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.
3. Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach.
4. Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną,
prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.:
A
XB
C
D
Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem
XB , po czym skreśl właściwą literę, np.:
A
XB
XC
D
5. W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją zgodnie z instrukcją
zawartą w poleceniu.
6. Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się z
innymi uczestnikami konkursu.
7. Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu.
8. Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany.
9. Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie.
10. Zakwalifikujesz się do kolejnego etapu konkursu, jeżeli uzyskasz minimum 90% punktów
możliwych do zdobycia.
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 1. (5 p.)
Przeczytaj poniższy tekst. Zaznacz znakiem „x” w tabeli, które zdania są prawdziwe, a które
fałszywe.
(d`après: http://quentin1987.unblog.fr/category/non-classe/)
prawda fałsz
1.1 C`est une carte postale.
1.2 Quentin écrit à un homme.
1.3 Quentin passe ses vacances en Europe.
1.4 Il est en vacances tout seul.
1.5 Quentin n`aime pas la cuisine hollandaise.
Zadanie 2. (10 p.)
Uzupełnij tekst zaproszenia, wykorzystując słowa z ramki.
anniversaire* dix-neuf * fêter * juillet * juin * Laura * moi * Nice * rue * vingt et une
Invitation
Je t` invite à ............................... (2.1) mon ............................... (2.2)
le 1er ............................... (2.3) de ............................... (2.4) heures à ............................... (2.5)
heures chez ............................... (2.6). (J`habite 5, ............................... (2.7) du Congrès à
............................... (2.8).)
Merci de confirmer ta présence par tél. 04 97 88 23 90 avant le 30 ............................... (2.9).
............................... (2.10)
2z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 3. (9 p.)
Podpisz obrazki różnymi nazwami części ciała w języku francuskim. Poprzedź je
odpowiednimi rodzajnikami określonymi.
3.1 ...............................
3.2 ..............................
3.3 ...............................
3.4 ...............................
3.5 ...............................
3.6 ...............................
3.7...............................
3.8 ...............................
3.9...............................
3z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 4. (6 p.)
Zastąp rzeczownik czasownikiem tak, by oba zdania miały to samo znaczenie, jak
w poniższym przykładzie.
Przykład: J`aime les voyages. → J`aime .......voyager...... .
4.1 Je préfère la lecture.
→ Je préfère ...................................... .
4.2 Je n`aime pas le dessin. → Je n`aime pas ................................ .
4.3 J`aime la danse.
→ J`aime ............................................ .
4.4 Je déteste le jardinage.
→ Je déteste ....................................... .
4.5 J`aime bien la peinture. → J`aime bien ..................................... .
4.6 J`adore le bricolage.
→ J`adore ........................................... .
Zadanie 5. (5 p.)
Oto wyniki ankiety na temat ulubionych zajęć pozaszkolnych gimnazjalistów pewnej
francuskiej klasy. Uzupełnij ją czasownikami podanymi w nawiasie w odpowiedniej formie
czasu teraźniejszego.
Dans ma classe:
5.1
15 élèves ........................................... (écouter) de la musique.
5.2
12 élèves ........................................... (jouer) à l`ordinateur.
5.3
6 élèves ............................................. (aller) à la piscine.
5.4
5 élèves ............................................. (faire) du vélo.
5.5
1 élève .............................................. (apprendre) à jouer de la guitare.
Zadanie 6. (8 p.)
Wpisz przymiotniki w nawiasie we właściwej formie. Uwaga: jeden przymiotnik nie zmieni
formy!
La semaine (prochain) ............................ (6.1), je pars pour Paris. Dans ma valise (jaune)
............................ (6.2) je vais mettre tous mes (joli) ............................ (6.3) vêtements: deux
pulls (bleu) ............................ (6.4), une chemise (blanc) ............................ (6.5), une veste
(violet) ............................ (6.6), deux pantalons (noir) ............................ (6.7) et des baskets
(rouge) ............................ (6.8).
4z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
Zadanie 7. (6 p.)
Odpowiedz na pytanie, wpisując w odpowiedzi tak samo skonstruowane zdanie, ale
o przeciwnym znaczeniu, jak w poniższym przykładzie.
Przykład: – Il fait chaud?
– Non, au contraire, ... il fait froid... .
7.1 – Il fait beau?
– Non, au contraire, .................................................................... .
7.2 – Il est petit?
– Non, au contraire, .................................................................... .
7.3 – Elle est première?
– Non, au contraire, .................................................................... .
7.4 – C`est bon marché?
– Non, au contraire, .................................................................... .
7.5 – C`est un bon élève?
– Non, au contraire, .................................................................... .
7.6 – Cet exercice est facile? – Non, au contraire, .................................................................... .
Zadanie 8. (6 p.)
Zaznacz krzyżykiem prawidłowe pytanie.
8.1 Chcesz zapytać, czy lekcje francuskiego są w środę. Jakie zadasz pytanie?
a. Quels jours nous avons les cours de français?
b. Les cours de français sont le mercredi?
c. Est-ce que les cours de français sont le mardi?
8.2 Chcesz dowiedzieć się, czy Camille to imię dziewczynki czy chłopca. Jakie zadasz
pytanie?
a. Camille, c`est un prénom de fille?
b. Camille, c`est un nom féminin?
c. Camille, c`est un prénom français?
8.3 Chcesz dowiedzieć się, z jakiego kraju pochodzi rozmawiająca z Tobą osoba. Jakie
pytanie jej zadasz?
a. Tu es où?
b. Tu es en Europe?
c. Tu es d`où?
8.4 Chcesz dowiedzieć się, iloma językami mówi Twój kolega. Jakie pytanie zadasz?
a. Tu parles allemand?
b. Tu parles combien de langues étrangères?
c. Tu parles quelles langues étrangères?
8.5 Chcesz sprawdzić, czy Twoja znajoma z Belgii wstaje o tej samej godzinie co i Ty. Jakie
pytanie jej zadasz?
a. Est-ce que tu te laves à sept heures, comme moi?
b. Tu te lèves à sept heures, comme moi?
c. À quelle heures tu te couches?
5z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
8.6 Chcesz dowiedzieć się, co Twój znajomy z Paryża robił na wakacjach. Jakie pytanie mu
zadasz?
a. Tu vas où en juillet?
b. Tu aimes les vacances d`été?
c. Qu`est-ce que tu as fait en vacances d`été?
Zadanie 9. (5 p.)
Zaznacz krzyżykiem prawidłowe zakończenie zdania.
9.1 La date de la fête de la musique est ...
a. le 1er janvier.
b. le 21 juin.
c. le 14 juillet.
9.2 À l’école française, la meilleure note est ...
a. 5.
b. 6.
c. 20.
9.3 Astérix et Obélix est la célèbre BD de ...
a. Goscinny et Uderzo.
b. Victor Hugo.
c. Morris.
9.4 La fabrication des montres et des horloges est une spécialité …
a. belge.
b. canadienne.
c. suisse.
9.5 La Révolution française a commencé en ...
a. 1789.
b. 1917.
c. 1940.
6z7
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2013/2014 – GIMNAZJUM
STOPIEŃ SZKOLNY
Brudnopis
WYPEŁNIA SZKOLNA KOMISJA KONKURSOWA
Zad.1
Zad.2
Zad.3
Zad.4
Zad.5
Zad.6
Zad.7
Zad.8
Zad.9
Razem
5
10
9
6
5
8
6
6
5
60
Punkty
przyznane
Maksymalna
liczba
punktów
7z7

Podobne dokumenty