pokaż - Urząd Gminy Kaczory

Transkrypt

pokaż - Urząd Gminy Kaczory
Za ł. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kaczory z dnia 20 sierpnia 2009 r.
W Y K A Z nieruchomo ści położonej w Kaczorach
przeznaczonej do sprzeda ży
Wyszczególnienie
Lp.
1. Oznaczenie nieruchomości:
- numer działki
- powierzchnia działki
- zapis w ewidencji gruntów
- nr księgi wieczystej
- położenie
2. Opis nieruchomości
3.
Przeznaczenie nieruchomości
4.
Cena nieruchomości
5.
6.
Termin wniesienia opłat
Uwagi
Opis
- działka nr 884/3
- 0,6722 ha
- inne tereny zabudowane
- 18725
- Kaczory ul. Leśna
Działka jest położona ok. 300 m. od jeziora Kopcze,
ogrodzona. Teren po dwóch ośrodkach wypoczynkowych. Po
stronie zachodniej domki stanowią własność osób
prywatnych , ogrodzone ( nie objęte wyceną, nakłady
poniesione przez osoby prywatne).
Od strony wschodniej znajduje się 8 domków ( 3 domki
murowane, 2 drewniane, 1 magazynek drewniany, 1 budynek
socjalny murowany, 1 budynek sanitarny murowany). Na
działce znajduje się nieczynna fontanna i dawny basen
odkryty. Działka wyposażona jest w sieć elektryczną,
wodociągową, kanalizacyjną
Na działce znajduje się 221 drzew ( 173 szt. sosna, 39 szt.
brzoza, 9 szt. dąb )
Na teren obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
MP/ZR – tereny zabudowy pensjonatowej oraz rekreacyjnej.
Prawo do budowy dwóch budynków pensjonatowych. Prawo
do budowy i przebudowy istniejących budynków rekreacji
indywidualnej. Obowiązek zapewnienia minimum 20 miejsc
parkingowych na terenie posesji. Obowiązek docelowej
likwidacji obiektów wskazanych w rysunku planu.
175.090,00 z ł.
( w tym: 129.800,00 zł. wartość gruntu
29.365,00 z ł. wartość drzewostanu
15.925,00 z ł. wartość obiektów
letniskowych)
Do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność
do dnia 31.12.2009 r. zawarta jest umowa dzierżawy na pow.
0,30 ha
W terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu mogą złożyć wnioski osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó źn.zm.)
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.