KARTA POTWIERDZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU „ROZLICZANIE

Transkrypt

KARTA POTWIERDZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU „ROZLICZANIE
KARTA POTWIERDZENIA UDZIAŁU W SZKOLENIU
„ROZLICZANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
FINANSOWANYCH Z EFS. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW”
Prosimy o przesłanie wypełnionej karty faksem na numer 085 744 22 15 lub na e-mail:
[email protected] do 06 października 2008 r.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
NAZWA I ADRES
OŚRODKA:
TEL. / FAX OŚRODKA
E-MAIL
IMIĘ I NAZWISKO:
STANOWISKO:
TEL. KOMÓRKOWY:
DATA I MIEJSCE SZKOLENIA:
PROSIMY O ZAZNACZENIE
ODPOWEDNIEGO POLA
(POPRZEZ WSTAWIENIE
ZNAKU X)
20-21.10.2008 r. – Białystok
Potwierdzam skorzystanie z noclegu
TAK
NIE
Podpisanie karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na szkolenie, obowiązkiem uczestnictwa
w nim oraz niezwłocznego poinformowania organizatorów szkolenia o wszelkich zmianach
dotyczących powyżej podanych informacji. Ewentualną rezygnację należy zgłaszać nie później niż
10 dni przed szkoleniem.
PODPIS
Wszelkie informacje dotyczące szkoleń są dostępne na stronie internetowej projektu
www.rops.wrotapodlasia.pl/projekt/, oraz pod numerem tel. (085) 744 22 14.

Podobne dokumenty