Zostałeś poszkodowany przez powódż

Transkrypt

Zostałeś poszkodowany przez powódż
Zostałeś poszkodowany przez powódż
- Zgłaszanie szkód popowodziowych do MOPS - tel. (12) 616 - 53 - 20
- Możliwość zamówienia kontenerów i koszy do wyrzucenia rzeczy zniszczonych na skutek
powodzi: ZIKIT - tel. (12) 616 - 86 - 66 lub tel. (12) 616 - 86 - 38
- Możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej w UM KRAKÓW przy Placu Wszystkich
Świętych
Pomoc dla powodzian
- Wolontariat Św. Eliasza - ul. Por. Wąchały 5, tel. (12) 378 - 96 - 35
- Polski Czerwony Krzyż - ul. Studencka 19, tel. (12) 422 - 91 - 15 ul. Walerego Sławka 10
do godz. 19
- CARITAS - ul. Ossowskiego 5, tel. (12) 637 - 07 - 12
Pon - Pt 7.00 -19.00
http://www.krakowcaritas.pl/
Email:[email protected]
Osiedla Rybitwy i Przewóz z planem zagospodarowania przestrzennego ?
25 sierpnia na sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się dyskusja dotycząca miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Rybitwy - Północ”. Ponieważ radni mają
możliwość wnoszenia swoich poprawek, może on ulec pewnym zmianom. Jeżeli zmiany te
będą niewielkie i nie będzie konieczności ich konsultowania z mieszkańcami, plan może
zostać zatwierdzony jeszcze na tej sesji. Choć zapewne nie jest on doskonały, jego przyjęcie
zabezpieczy nasze osiedla przed nieplanowanymi, szkodliwymi inwestycjami. W najbliższym
czasie ma też być wystawiony do publicznego wglądu plan „Płaszów - Rybitwy”. Swoim
zasięgiem obejmuje on tereny biegnące od ul. Christo Botewa po linię kolejową na południu,
oraz od budowanej trasy S7 do ul. Bagrowej na zachodzie. Prawdopodobnie już pod koniec
sierpnia lub we wrześniu mieszkańcy będą mogli wnosić swoje uwagi.
Wiesław Nowak
Informacja
W związku z przekazaniem przez Prezydenta Miasta Krakowa pod obrady Rady Miasta
projaktu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "Rybitwy-Północ" plan ten uchwalany będzie dnia 7 lipca 2010 na
sesji Rady Miasta Krakowa.
Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
Regulamin konkursu "Twoje Osiedle w Obiektywie".
Plan pracy Klubu Kultury Rybitwy
- Akcja lato 2010 r.
Miesięcznik dla mieszkańców naszych osiedli
2010 rok
Nr 1. czerwiec 2010 r.
Nr 2 lipiec 2010 r
Nr.3 sierpień 2010 r.
Nr.4 wrzesień 2010 r
Nr.5 listopad 2010 r.
Nr 6 grudzień 2010 r
2011 rok
Nr 7 lipiec 2011 r
NIE NAPISZESZ - NIE DOJEDZIESZ !!!
Napisz w swoim imieniu pismo do ZIKIT w sprawie komunikacji miejskiej ponieważ:
-autobusy dowiozą Cię w większości tylko do pętli przy ul. Lipska
-nowo powstająca linia tramwajowa nie będzie dla naszego osiedla dodatkowym środkiem
komunikacji nie dojedziesz bezpośrednio do:
-przychodni zdrowia
-przychodni rehabilitacyjnej
-gimnazjum
-Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej
-Urzędu Skarbowego
itp
To są argumenty dla zachowania dotychczasowych tras i linii autobusowych. Możesz je
umieścić wraz ze swoimi uwagami w indywidualnym piśmie.
Im więcej pism tym większa skuteczność naszych działań.
Zadzwoń również w tej sprawie do ZIKIT tel. 12/616 70 00 lub 12/688 29 00
więcej …
więcej …
ZAPRASZAMY DO KLUBU KULTURY RYBITWYPOMOC DLA OSÓB
POTRZEBUJĄCYCH PRAWNIKA
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH.
Pani adwokat ELEONORA TUBIS zaprasza mieszkańców osiedli Rybitwy, Przewóz i
Złocień do KANCELARII na ul. Biskupią 3/1 w każdy wtorek w godzinach od 14:00 - 16:00,
jak również do kontaktu telefonicznego lub mailowego odpowiednio: tel. 608 735 697,
Email:[email protected]
Prośba o wcześniejszą telefoniczną zapowiedź wizyty, która pozwoli na odpowiednie jej
przygotowanie. 10.05.2011 godz. 18.00 - odbędzie się wieczór poetycki Krystyny Alicji
Jezierskiej "Dwa miasta" poświęcony pięknu Krakowa i Gdańska,
w programie:
- czytanie poezji przez autorkę w nastrojowej oprawie muzycznej,
- pieśni klasyczne w wykonaniu Hanny Swaryczewskiej (śpiew) i
Zofii Ambroży (pianino),
- promocja najnowszego tomiku wierszy ”Gdańska sonata”,
- słodki poczęstunek.
Plan zagospodarowania przestrzennego "Rybitwy-Północ"
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ponownym wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru "Rybitwy - Północ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Krakowa Nr
VIII/116/07 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rybitwy - Północ", zawiadamiam o
ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu tego planu, oraz o wyłożeniu
prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do ww. planu.
Ponowne wyłożenie odbędzie się w dniach od 26 kwietnia do 26 maja 2011 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta
Krakowa, adres: ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- środy: 14:00 - 16:00,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: 10:00 - 12:00.
Projekt planu będzie dostępny również na stronie internetowej
http://planowanie.um.krakow.pl
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych
zmian - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego
UMK lub na wyżej podany adres Biura.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru
„Rybitwy - Północ" - w zakresie ustaleń przyjętych w wyniku wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 19 maja 2011 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl.
Wszystkich Świętych 3/4, sala Obrad, początek o godz. 15:00.
Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca
2011 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na wyżej podany
adres Biura.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia
upływu terminu do ich składania.
Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa. Zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa zawierające sposób rozpatrzenia ww. uwag lub wniosków są
publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie
internetowej http://www.bip.krakow.pl/