Informacja o działalności prewencyjnej inspektorów pracy z OIP

Transkrypt

Informacja o działalności prewencyjnej inspektorów pracy z OIP
Informacja o działalności prewencyjnej inspektorów pracy z OIP
Gdańsk w rolnictwie w roku 2004
Działalność prewencyjna w rolnictwie
Informacja o działalności prewencyjnej inspektorów pracy z OIP Gdańsk w rolnictwie w roku 2004 (do
miesiąca września).
Państwowa Inspekcja Pracy rok rocznie, przeprowadza liczne działania upowszechniające wiedzę o najczęściej
występujących zagrożeniach dla zdrowia i życia w rolnictwie indywidualnym.
Propagując te zagadnienia Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku był m. in. współorganizatorem 4 konkursów:
●
●
●
●
"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", promującego zasady ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w
gospodarstwach rolnych. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. W zgłoszonych do konkursu gospodarstwach oceniane były elementy wpływające na bezpieczeństwo
pracy, a szczególnie: ład i porządek w obrębie podwórza, stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie, stan pilarek tarczowych, warunki obsługi zwierząt
gospodarskich oraz stan i jakość środków ochrony indywidualnej. W konkursie uczestniczyło 68 gospodarstw. I
miejsce przyznano panu Leszkowi Świderskiemu, zamieszkałemu w miejscowości Pastwa, gmina Kwidzyn.
Konkurs "Bezpieczna Praca w Rolnictwie", upowszechniającego wśród rolników województw: pomorskiego i
warmińsko-mazurskiego, przepisy i zasady bezpiecznej i higienicznej pracy, promującego zasady ochrony
zdrowia i życia w procesie pracy oraz ochronę przeciw pożarową w gospodarstwach rolnych. Do konkursu
przystąpiło 38 uczestników, a I miejsce zdobyła pani Halina Andrzejewska.
"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" dla gospodarstw wielkotowarowych. Uczestniczyło w nim 15 gospodarstw z
terenu województwa pomorskiego. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu wizytacji w gospodarstwach wyłoniła
3 najlepsze z nich. Pierwsze miejsce zajęło Gospodarstwo Rolne i warsztat w Pawłówku, należące do
POLDANOR w Przechlewie.
"Pracujemy bezpiecznie w gospodarstwie rolnym" adresowanego do rolników i członków ich rodzin
pracujących w gospodarstwie. Konkurs ten upowszechnia i wdraża wiedzę o zasadach bezpiecznej pracy w
rolnictwie, w celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej.
Finały tych konkursów odbyły się w dniach 19 i 20 czerwca, podczas tegorocznych XI Żuławskich Targów Rolnych
w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju i Rolnictwa w Starym Polu.
Laureaci konkursu
"Bezpieczne wakacje na wsi"
W ramach propagowania zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, inspektorzy pracy z
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, byli też współorganizatorami konkursu "Bezpieczne wakacje na wsi",
którego uroczyste podsumowanie odbyło się w dniu 06.08.2004 roku w Urzędzie Gminy w Malborku. Prace
plastyczne ukazujące zagrożenia występujące podczas zabaw i prac rolniczych na wsi stworzyły dzieci ze wsi Stogi
i Lasowice.
W okresie letnim przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili też szereg pogadanek na temat
bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, adresowanych do uczestników obozów harcerskich.
Jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przedsięwzięć na rzecz
poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym jest coroczna letnia akcja wizytowania
gospodarstw i prac żniwno - omłotowych.
Podczas pobytu u rolników inspektorzy pracy oceniali stan zagrożeń ze strony maszyn rolniczych i innych urządzeń
technicznych. Zapoznawali też rolników z zasadami bezpiecznej pracy, informowali o zagrożeniach wynikających z
zatrudniania dzieci przy pracach wzbronionych lub przebywających w strefie zagrożenia.
Należy podkreślić, że tegoroczna akcja wizytowania gospodarstw rolnych przebiegała bez większych problemów.
Większość odwiedzonych na polach i w gospodarstwach rolników rozumiała i akceptowała prewencyjny charakter
wizyt inspektorów pracy.
Podczas tych wizytacji przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy wskazywali na nieprawidłowy stan używanych
przez rolników ciągników, przyczep, kombajnów i innych maszyn, zwracając szczególną uwagę na brak osłon na
przekładniach napędu, wałkach przegubowo - teleskopowych.
W sierpniu 2004 roku inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku uczestniczyli też w 4
postępowaniach powypadkowych u rolników z województwa pomorskiego. Podczas tych wizyt zawracali uwagę
rolników na charakterystyczne przyczyny wypadków w rolnictwie, najczęściej występujące zagrożenia, zasady
przechowywania środków chemicznych oraz szczególnie niebezpieczne prace i czynności, których nie należy
powierzać dzieciom do lat 15 . Omawiali również specyficzne przypadki zdarzeń wypadkowych związanych z
rodzajem działalności prowadzonej w wizytowanym gospodarstwie. W realizacji działań prewencyjnych w rolnictwie
podobnie, jak w latach ubiegłych bardzo dobrze układa się współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z Oddziałami
Regionalnymi KRUS, a szczególnie z Oddziałem KRUS w Gdańsku i Sztumie. Przedstawiciele tych instytucji
wspólnie organizują konkursy, wizytują gospodarzy przy prowadzonych pracach żniwnych i w ich gospodarstwach.
W działaniach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie
indywidualnym uczestniczyli też przedstawiciele:
Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku i Olsztynie, Pomorskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej w Gdańsku,
Państwowej Straży Pożarnej, Związku Pracodawców Rolnych, Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Starym Polu oraz Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego.
Ponadto Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku w zakresie działań prewencyjnych w rolnictwie, współpracował z
redakcją "Dziennika Bałtyckiego", który na swych łamach zmieścił 8 artykułów oraz z Telewizją Polską, Oddział
Gdańsk. Niezależnie od powyższego, akcję przedsięwzięć na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym
realizowano przy pomocy materiałów instruktażowo - popularyzatorskich, wydanych nakładem Państwowej
Inspekcji Pracy wraz z apelem do rolników pani Anny Hintz Głównego Inspektora Pracy.
W pierwszej kolejności materiały te zostały przekazane placówkom KRUS, ponadto otrzymali je rolnicy podczas
tegorocznych targów rolnych, wizytacji gospodarstw i prac żniwnych, a także uczniowie szkół wiejskich i
przedstawiciele Urzędów Gmin.
Opracowanie: Magdalena Galon
Publikacja: 16.09.2004 Hubert Bogusławski
OIP Gdańsk