Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

Transkrypt

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
STUDIA PODYPLOMOWE
„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA”
Studia są organizowane we współpracy z firmą NUVARRO
Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi w zakresie
wdrażania innowacji i nowych technologii w różnych obszarach
funkcjonowania przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji, ze
szczególnym naciskiem na eko-innowacje i OZE.
Cel
Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a także nabycie przez nich umiejętności
pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji, zarządzania przedsiębiorstwami
funkcjonującymi na rynku energii odnawialnej oraz zarządzania energią.
Adresaci
Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych problematyką odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej, a w szczególności dla pracowników firm energetycznych i ciepłowniczych,
pracowników samorządowych oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą w zakresie OZE
i zarządzania energią.
Wykładowcy
Kadrę dydaktyczną stanowią prawnicy specjalizujący się w zakresie prawa energetycznego, osoby
z doświadczeniem w realizacji inwestycji w OZE i zarządzaniu przedsiębiorstwami funkcjonującymi na
rynku energii odnawialnej oraz wykładowcy zajmujący się teoretycznymi aspektami energetyki
odnawialnej i efektywności energetycznej.
Plan studiów
• Uwarunkowania prawne i środowiskowe wykorzystania OZE
• Rynek energii odnawialnej w Polsce i UE
• Energia wodna
• Energia wiatrowa
• Energia słoneczna
• Energia geotermalna
• Energia z biogazu, biomasy i biopaliw
• Budownictwo pasywne i energooszczędne
• Finansowanie i systemy wsparcia inwestycji w OZE
• Analiza finansowa projektu inwestycyjnego w OZE
• Opracowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE
• Zarządzanie przedsiębiorstwami OZE
• Praktyczne zastosowanie OZE. Studia przypadków
• Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001
• System ekozarządzania i audytu (EMAS)
Czas trwania
•
dwa semestry
•
180 godzin
•
14 zjazdów (soboty i niedziele, godz. 9:00-15:40)
Warunki ukończenia
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów określonych
w planie studiów oraz złożenie egzaminu końcowego, który obejmuje problematykę przedmiotów
prowadzonych w ramach studiów. Ostateczny wynik studiów zostanie ustalony poprzez uwzględnienie
oceny uzyskanej z egzaminu końcowego oraz ocen uzyskanych z czterech egzaminów przedmiotowych:
•
Budownictwo pasywne i energooszczędne
•
Finansowanie i systemy wsparcia inwestycji w OZE
•
Opracowanie wniosku aplikacyjnego do wybranego programu UE
•
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 14 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 78 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.787 osób
1
Studia podyplomowe, kursy i szkolenia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin
tel. 63-249-72-34
www.pwsz.konin.edu.pl/podyplomowe
Absolwenci studiów otrzymają:
•
świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
•
certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią ISO 50001 wystawiany przez TÜV
Akademia Polska Sp. z o.o.,
•
dyplom wystawiany wspólnie przez PWSZ w Koninie i NUVARRO Sp. z o.o.
Koszt uczestnictwa
około 1600 zł/semestr
Doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych – 14 lat
Liczba zrealizowanych i zakończonych studiów podyplomowych – 78 edycji
Liczba absolwentów studiów podyplomowych – 2.787 osób
2