20130323.2

Transkrypt

20130323.2
Po lsKre Tow.qRzysrwoH rsto nvczrlr ru N t rir,tczrcH
lpot.Nts(Htj H tsToRts(HE ctsFLt.s( ilAtr lN Dtuls(Hl
AND
StefanKolditz,jest ugmgSlona,ale oparta na
autor scenariusza
Fabula,iak zaznacza
szerokieidokumetacii,setkachmaterialöu prasougchi relaciachuielu Suiadköur
ugdarzeri.
jej osiq sq dramatgcznelosg pigciorgaprzgiaciöt,mlodgch Niemcöu-r.
Troiez nich ma
przgszloSd
plang
na
tu iednej
po2egnanie
i
r-ueselq
siq
snuiq
na
na
trafid
front,
uigc
tukrötce
z berliriskiehknaip. Mlodzi sq petuni.zulgeigstua,
iadq szgbkopobid,,turogötuoiczgzng"i
spotgkajq
przgrzekajqsobie,2e ju2 za pötrroku, na Wigilig znöw sig spotkajq.I rzeczgwi6cie
sig u; Berliniew tum samum barzei przgtgch samgchkuflach,leczdopieropo czterech
latach i tglko trletroie...Do mg5leniadaje ju2 sam fakt, 2e wojenna opouie5do losach
iojcötu" zaczqna
sig....rupolourie194'lr.,a u;igctu2po uderzeniulll
niemieckich,,matek
jakbg
39 r. nicsig u-rEuropienie
od I urrze6nia
ruczeSniei,
RzeszgnaZwiEzekSouriecki,tak
urgdarzglo.Polskieakcentgsig pojauiajq u znamiennUmkontekScie.
Jedenz bohateröu-r
m*odq
Polkq.Oboje
wraz
z
filmu niemieckiZgd Viktor, uciekaz transportudo Auschwitz,
krgjq sig i uciekajq,a2trafiajq na teren öuczesnejGeneralnejGubernii,lak informuie
drogouskazpokazuiqcgodlegto6öz Tarnoua do Berlina.Nocujqw stodoleprzg jedngm z
gospodarstur
na obrze2ach
miasta,gdzienastgpnegorankaodnafduje ich u*aSciciel.
Naipieru mierzgdo nich ...2karabinu,chodjak uiadomo jedngmz pieruszgch
okupacgingchniemieckichdekretdu u GG bgt obouriqzekzdaniauszelkiejbroni, a za iego
zlamanie grozi*akara $mibrci.Potemzabieraoboje do suregodomu, daje co5do jedzeniai
r.umie5cie.Wöu;czasdo akcji rlkracza
tugchodzi,bo iak urgja5nia,ma co6do ,,zaNatwienia"
jego sgn, ktörg ostrzegauciekinieröu;,2e ojciecposzedN
ich ugdad Niemcom.Obiecuie
ratunek i ka2ei3öza sobqdo lasu,gdziestacjonuiqpartgzanci.Dotuödcaoddzialuz bialoczeruonqopaskqi du2gmi literami AK na ramieniuprzesluchujeich,skqd sig wzigli i czg
Viktor jest Niemcem,lecznie
abg mgiczgznanie jest Zgdem.Dziewczgnaza5u;iadcza,2e
sugestiqdou;ödcg,i2 co6o tgm mo2euiedzied,,,bo
Zgdem,odpouiadajqcna rucze(nieiszq
pieprzg".
Partgzanci
oble3nierechoczqi przgjmujqzbiegöusdo suego
sig z nim zapeune
oddzialu. Pöflniei,tt czasieiednej zakcji, AKorucg zatrzgmujEpociqgtotuarouu, ru ktörgm
sig znale2(duig transport,broni. Gdg douödca otuiera drzurido jednegoz
spodzieu.rajq
mq2czgznu pasiakach.
tuagonöu odrzucago fetor stloczongchu;eurnqtrz...u;gchudzongch
beztuahania,'
putanie
z
nimi
odpotuiada
Viktora ...co
Röunie szgbkozamgkadrzui, a na
,,ToLgdzi,sq tak samo parszgruijak Niemcaczg Ruskie".Po splqdrotlaniuskladu i
uiqlniöu; na pastruglosu
zabraniuamunicli oddzialoddalasig do lasuzostatuialqc
okazuie...ludzki
zamknigtgchtu uagonie. .fedgnietglko NiemiectugznaniamojZeszouego
co sam sig demaskuje.Za
odruch i po chruili uahania uualnia nieszczg5nik|w,przez
sugerujemu Smierd,u; koriculito5cituie
zlamanierozkazui samou;olgdoruödcapoczqtkou-ro
oddzial oblauq. ...
uurzuca z oddzialudajqcnauet pistoletna krötko przedugniszczajEcq
z AK uzupelninanp.fakt noszeniana nadgarstkuprzezdotuödcg
Ten obraz,,degeneratöw"
oddzialu AK, a2 duöch zegarköu, czg okrzgkipo polsku:,,Braöobrqczki,zegarkii zlote
zgbg...!".
sig popularngniemieckitabloid
W promociqserialu,iut w dniachjego emisji,zaangaZoural
Bild, ktörg u; dniach pomigdzgnadauaniem koleingchczg5cifilmu podjql na su;gch
serialu.Czgtelnicgmogli te2
lamach dgskusiqm.in. z udziatemhistorgkörui tu-rörcötu
zadaua( pgtania,jakie nasunqlgim siq po projekcii.Jednoz nich brzmialonastgpujqco:
W odpotuiedzipadlo takie
a2tak antgsemiccg?"
,,Czgpolscgpartgzancibgli rzeczgrui6cie
ugjaSnienie:
PTHTN
de
www.pthwn. de I [email protected]
Strona I 2