III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca

Transkrypt

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca
pt. „Mnogość ról – mnogość sfer”
Łódź, 15 – 16 listopada 2013 r.
Szanowni Paostwo,
Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt
zaprosid Paostwa do wzięcia udziału w
III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina - Praca
pt.
„Mnogość ról – mnogość sfer”
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2013 r. Miejscem obrad będzie Centrum
Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcioskiego 16/18, 90-232 Łódź
Celem konferencji są wymiana opinii oraz prezentacja wyników badao dotyczących najważniejszych
obszarów życia człowieka jakimi są rodzina i praca. Problematyka ta nabiera szczególnie istotnego
znaczenia w kontekście zmian we współczesnym świecie, które z jednej strony – stwarzają szerokie
możliwości i perspektywy, z drugiej zaś – mogą byd źródłem frustracji, niepokojów czy różnego
rodzaju patologii.
Dokonujące się zmiany społeczno-ekonomiczne wyznaczają nowe i bardziej złożone zadania w życiu
zawodowym i rodzinnym. Rosnące wymagania na rynku pracy, konkurencja, lęk przed wzrastającym
bezrobociem skutkują konfliktami w obszarze relacji rodzina – praca. Szczególnie ważne sfery życia,
związane ze zdrowiem i bliskimi relacjami interpersonalnymi, coraz częściej bywają
podporządkowane karierze zawodowej.
Mamy nadzieję, że zgłoszone przez Paostwa referaty będą stanowiły podstawę do dyskusji, która byd
może pozwoli nam odpowiedzied na wciąż otwarte pytania: czy realizacja wielu ról (w jakich
warunkach, przez jakie osoby – ich cechy indywidualne i kompetencje) może stanowid o dobrym
przystosowaniu, gwarantującym harmonijne funkcjonowanie jednostki we wszystkich sferach życia,
czy też skutkuje przeładowaniem rolami, a tym samym trudnościami w radzeniu sobie z zadaniami,
które z nimi się wiążą?
Patronat medialny:
Adresatem konferencji są wszystkie osoby zainteresowane specyfiką problemów współczesnej
rodziny oraz efektywnym funkcjonowaniem w rolach zawodowych. Zapraszamy do udziału zarówno
naukowców jak i praktyków z obszarów: psychologii, pedagogiki, socjologii, organizacji i zarządzania,
medycyny pracy, prawa.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:









Modele kariery zawodowej a rodzina
Normatywne i nienormatywne kryzysy w życiu rodziny
Rodzina i praca z perspektywy psychologii pozytywnej
Podmiotowe i rodzinne uwarunkowania decyzji zawodowych
Wielośd ról zawodowych a zadowolenie z różnych sfer życia
Czas i miejsce pracy a równowaga miedzy życiem osobistym i zawodowym
Zmiany na rynku pracy i ich konsekwencje
Warunki pracy a zdrowie jednostki
Zagrożenia zdrowia pracowników
W programie: wykłady, sympozja, sesje referatowe, sesja krótkich komunikatów, warsztaty
Komitet Naukowy:
Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka – przewodnicząca
Prof. UŁ dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
Prof. UŁ dr hab. Grażyna Poraj
Prof. UŁ dr hab. Waldemar Świętochowski
dr hab. Hanna Bednarek
dr Agnieszka Lipioska-Grobelny
dr Anna Paszkowska-Rogacz
Komitet Organizacyjny:
dr Marta Znajmiecka-Sikora – przewodnicząca
dr Bogna Kędzierska
dr Ewa Marat
dr Sylwia Rydz
dr Katarzyna Walęcka-Matyja
mgr Mateusz Hauk
mgr Marta Kucharska
mgr Paulina Stopioska
mgr Przemysław Sosnowski
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Instytutu
Patronat medialny:
Przewodnicząca konferencji
Terminarz i informacje organizacyjne:
Miejsce konferencji: Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcioskiego 16/18 90-232 Łódź
tel. tel. (48 42) 635-54-90
mail: [email protected]
http://csk.uni.lodz.pl/
Zgłoszenia na konferencję Zgłoszenia wraz z abstraktem (maksymalnie 1400 znaków/ok. 200
słów) prosimy przesyład do dnia 15 czerwca 2013 r. – wypełniając formularz zgłoszeniowy
zamieszczony na stronie internetowej konferencji rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl
Szczegółowe
informacje
znajdują
rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl
się
na
stronie
internetowej
konferencji
Pytania dotyczące konferencji można kierowad na adres: [email protected]
Przewidziany czas na wygłoszenie referatu – 15 min.
Krótkie komunikaty - sesja plakatowa realizowana w nowej formie – prezentacja PowerPoint – 5
slajdów – czas na prezentację 5 min.
Terminy i opłaty



Opłatę konferencyjną prosimy przesład do dnia 30 września 2013 r. na konto Uniwersytetu
Łódzkiego nr: 32 1240 3028 1111 0010 2943 6023 w tytule zapłaty należy koniecznie podad:
Rodzina i Praca 2013
Opłata konferencyjna wynosi:
o 410,00 zł
płatne do 15 lipca 2013 r.
o 460,00 zł
płatne w terminie 15 lipca - 15 września 2013 r.
o 510,00 zł
płatne po 15 września 2013 r
Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, publikacje
tekstów pozytywnie zrecenzowanych. Istnieje możliwośd dodatkowo zamówienia obiadów
(w cenie 35 zł/1 szt.) i uroczystej kolacji (w cenie 80,00 zł/1szt.) w ramach opłaty
konferencyjnej poprzez wybór odpowiedniego wariantu w formularzu rejestracyjnym
konferencji
dostępnym
na
stronie
internetowej
konferencji
www.rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl
Patronat medialny:

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami organizator konferencji zobowiązany jest do
wystawienia faktury tylko i wyłącznie na osobę lub instytucję dokonującą wpłaty na konto
UŁ
Zakwaterowanie - noclegi


Wybór miejsca noclegowego oraz zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.
Polecamy noclegi w miejscu odbywania się konferencji:
Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcioskiego 16/18 90-232 Łódź
tel. tel. (48 42) 635-54-90
mail: [email protected]
http://csk.uni.lodz.pl/
Opłaty za nocleg:
 Pokój jednoosobowy: 126,00 (1os/1 doba + śniadanie)
 Pokój dwuosobowy: 189,00 ze śniadaniem; do pojedynczego wykorzystania od 139,50126,00 – 1 doba ze śniadaniem
Patronat medialny: