Zabudowy lżejsze, ale mocniejsze - Modul

Transkrypt

Zabudowy lżejsze, ale mocniejsze - Modul
Nowinki z bran˝y
Zabudowy l˝ejsze, ale mocniejsze
Firma Modul-System, producent lekkich stalowych systemów zabudowy, wprowadzi∏a do
swoich wyrobów najnowoczeÊniejszà stal o ultrawysokiej wytrzyma∏oÊci.
tosowana teraz przez firm´ stal
jest cztery razy mocniejsza od
stali mi´kkiej i 6 razy bardziej wytrzyma∏a ni˝ aluminium. Jej wyjàtkowa wytrzyma∏oÊç pozwala na konstrukcje ze
znacznie cieƒszej blachy, co zmniejsza
wag´ zabudów.
Oferowany przez firm´ system modu∏owy jest wyjàtkowo elastyczny
i wiele produktów mo˝na wykorzystaç
na ró˝ne sposoby. Na przyk∏ad w razie
potrzeby mo˝na zmieniç uk∏ad szuflad
w module lub zastàpiç je drzwiczkami
szafki, ramy podwy˝szajàce mo˝na wykorzystaç jako nogi do stela˝a, a modu∏y o podstawie kwadratowej mo˝na
obracaç w systemie o 90 st., 180 st.
lub 270 st. Ta ostatnia cecha jest wyjàtkowo przydatna przy monta˝u od
strony bocznych drzwi. Nowe pó∏ki majà zawini´tà kraw´dê, która zapobiega
ugi´ciom (wyginaniu). Ten zg∏oszony
do opatentowania projekt pozwala na
zmniejszenie wagi o nawet 40% w stosunku do równowa˝nej pó∏ki ze stali
mi´kkiej i porównywalnej wagowo
z aluminium. Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnego materia∏u mo˝liwe jest
jeszcze wi´ksze zmniejszenie gruboÊci
i wagi, przy zachowaniu wyjàtkowej
wytrzyma∏oÊci i bezpieczeƒstwa
w przypadku zderzenia.
Zastosowanie systemu zabudowy
wykonanego przez Modul-System zapewnia wiele korzyÊci, mi´dzy innymi
zwi´kszonà noÊnoÊç, obni˝one zu˝ycie paliwa i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów. Ze wzrostem noÊnoÊci
mo˝liwe jest przewo˝enie wi´kszej iloÊci sprz´tu i materia∏ów bez przekraczania maksymalnego obcià˝enia pojazdu. Alternatywnie, zmniejszona masa systemu zabudowy mo˝e przyczyniç si´ do zmniejszenia zu˝ycia paliwa
i obni˝enia emisji CO2.
– W praktyce okazuje si´, ˝e firmy,
które chcà zwi´kszyç sprzeda˝, muszà
skupiç si´ na dzia∏aniach generujàcych
dochody. Nie nale˝à do tej kategorii
przejazdy wykonane w celu sprowadzania materia∏ów i wyposa˝enia. Dzi´ki systemowi zabudowy o mniejszej
artyku∏ sponsorowany
S
www.euroflota.pl
masie mo˝liwe jest za∏adowanie wi´kszej iloÊci ∏adunku do pojazdu, a zaoszcz´dzony czas podró˝y mo˝na zamieniç na op∏acane przez klienta roboczogodziny – przekonuje Marcin Papuziƒski, dyrektor Modul System Polska.
Z przyk∏adowych wyliczeƒ wynika,
˝e dla floty, w której masa Êredniego
systemu zabudowy zostanie zmniejszona o 44 kg (ze 144 kg do 100 kg),
zu˝ycie paliwa mo˝na zmniejszyç
o 0,1 litra na 100 km. JeÊli ka˝dy
z pojazdów przeje˝d˝a na trasach Europy Êrednio 35 000 km rocznie, przy
flocie obejmujàcej 400 samochodów
i cenie paliwa 1,4 euro/litr, w ciàgu
trzech lat firma mo˝e zaoszcz´dziç
prawie 50 000 euro.
Firma Modul-System ma wieloletnie
doÊwiadczenie w produkcji lekkich stalowych systemów zabudowy. Wszystkie jej produkty zosta∏y poddane dok∏adnym testom pod kàtem mo˝liwego obcià˝enia ∏adunkiem oraz zachowania w przypadku zderzenia i spe∏niajà wymogi europejskiej normy TÜV. Poprzez certyfikat ISO 9001 firma zapewnia jakoÊç na ka˝dym etapie dzia∏alnoÊci: od rozwoju i produkcji poprzez
sprzeda˝, obs∏ug´ klienta, a na dostawie i obs∏udze posprzeda˝nej koƒczàc.
Dzi´ki temu mo˝e zaoferowaç 36-mie-
si´czny okres gwarancji na wszystkie
wyprodukowane wyroby.
Ponadto, Modul-System zapewnia
wsparcie dla swoich klientów poprzez
sieç centrów serwisowych zlokalizowanych na terenie ca∏ej Europy. Ka˝de
z nich jest autoryzowanym punktem,
którego pracownicy posiadajà doÊwiadczenie, wymagane, by sprostaç specyficznym oczekiwaniom klienta,
z gruntownà wiedzà na temat produktów oraz zasad ich monta˝u w pojazdach. W ka˝dym z centrów mo˝na uzyskaç informacj´ na temat dodatkowego wyposa˝enia, takiego jak np. wy∏o˝enie pod∏óg i Êcian, elektronika, oÊwietlenie, systemy mocowania ∏adunku
oraz baga˝niki dachowe.
Service Center Warszawa istnieje
od 1999 roku. Obecnie mieÊci si´
w Jaworowej w gminie Raszyn przy
ul. Drukarskiej 1.
(ww)
tel. kom. +48 663 800 701
tel./fax +48 22 878 14 91
e-mail:
[email protected]
www.modul-system.pl
EuroFlota / wrzesieƒ 2013
23