1 x Adresat + załączniki 1 xa/a NO. ZIKiT/S/4663/13/NO/6627

Transkrypt

1 x Adresat + załączniki 1 xa/a NO. ZIKiT/S/4663/13/NO/6627
ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax.: +48 12 616 7417, email: [email protected]
ZIKiT/S/4663/13/NO/6627
Kraków, dnia 30 stycznia 2013 r.
Dotyczy: wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.01.2013 r.
Kraków Miastem Rowerów
ul. Władysława Anczyca 11/4
30-203 Kraków
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w związku z Państwa
wnioskiem KMR/8/2012 z dnia 16 stycznia 2013 r. przesłany za pośrednictwem platformy
ePUAP, informuje:
Ad. 1.
1) Odbiór wybudowanej ścieżki rowerowej w Al. Gen. Andersa na odcinku od ul.
Braci Schindlerów do ul. Marii Dąbrowskiej został komisyjnie dokonany przez
inwestora w dniu 10 lipca 2012 r. i przekazany do użytkowania bez uwag co do
jakości.
2) Wykonawca robót na przedmiotowej ścieżce został zobligowany aby zmniejszyć
wysokość krawężników w ciągu ścieżki rowerowej, co zostało wykonane.
Ad. 2.
Z uwagi na konieczność przeanalizowania Państwa wniosku odpowiedź w tym
zakresie zostanie udzielona odrębnym pismem.
Ad. 3.
Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego zostanie sprawdzona w ramach przeglądu
wiosennego, co jest standardowym działaniem jednostki. Zinwentaryzowane usterki zostaną
usunięte w ramach gwarancji. Jednocześnie z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania
wskazanego miejsca na postawie zamieszczonego we wniosku zdjęcia odcinka ścieżki
rowerowej, zwracam się z prośbą doprecyzowanie lokalizacji.
Ad. 4.
Ustosunkowując się do wnioskiem o udzielenie informacji publicznej dot.
udostępnienia audytu rowerowego dla odcinka DDR wzdłuż al. Andersa od ul Konopnickiej
do ul. Braci Schindlerów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
uznając wpisanie ul. Konopnickiej jako ewidentną pomyłkę pisarską, w załączeniu przesyła
audyt dot. odcinka od ul. Marii Dąbrowskiej do ul. Braci Schindlerów.
DYREKTOR
ZARZĄDU INFRASTRUKTURY
KOMUNALNEJ I TRANSPORTU
Joanna Niedziałkowska
Otrzymują:
1 x Adresat + załączniki
1 x a/a NO.