Pobierz plik - Polski Związek Szermierczy

Transkrypt

Pobierz plik - Polski Związek Szermierczy
Polski Związek Szermierczy
www.pzszerm.pl
Zasady Kwalifikacji Reprezentacji Polski do Letniej Uniwersjady 2015
Na podstawie Kryteriów Kwalifikacyjnych Do Uniwersjady 2015 w Szermierce,
zatwierdzonych przez Zarząd Główny Akademickiego Związku Szermierczego, Polski Związek
Szermierczy ustala zasady powoływania reprezentacji na Letnią Uniwersjadę 2015.
1. Na letnią Uniwersjadę mają prawo zostać powołani tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy
wypełnili kryteria kwalifikacyjne do Uniwersjady 2015, zgodnie z decyzją Zarządu Głównego
AZS (w załączniku do niniejszych zasad umieszczamy Kryteria Kwalifikacyjne).
2. W przypadku większej liczby zawodników, którzy wypełnią Kryteria Kwalifikacyjne,
zawodników powołuje się wg zasad:
a) Wyboru reprezentacji dokonuje się na podstawie listy klasyfikacyjnej seniorów Polskiego
Związku Szermierczego w poszczególnych konkurencjach wg stanu na dzień 25 maja 2015
(w związku z koniecznością zgłoszenia składów reprezentacji do FIE do 1 czerwca 2015).
b) Prawo startu w Uniwersjadzie ma 4 pierwszych zawodników z listy klasyfikacyjnej
seniorów Polskiego Związku Szermierczego wg stanu na dzień 25 maja 2015, którzy
wypełnili kryteria kwalifikacyjne, o których mowa w pkt 1 niniejszych zasad.
c) W przypadku zastrzeżeń trenera szkolenia olimpijskiego co do składu reprezentacji Polski
na Uniwersjadę, o którym mowa w pkt 2b niniejszych zasad, trener szkolenia olimpijskiego
w danej konkurencji ma prawo do zaproponowania alternatywnego składu reprezentacji.
W takiej sytuacji trener szkolenia olimpijskiego jest zobowiązany do przesłania w formie
pisemnej (dopuszczalna jest forma poczty elektronicznej) zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem
proponowanego, alternatywnego składu reprezentacji do dyrektora sportowego PZS.
d) Dyrektor sportowy PZS po otrzymaniu propozycji od trenerów szkolenia olimpijskiego w
danej konkurencji, pisemnie (dopuszczalna jest forma poczty elektronicznej) opiniuje
składy w każdej konkurencji i przesyła do sekretarza generalnego PZS.
e) Sekretarz generalny PZS, po otrzymaniu pisemnej opinii ze składem od dyrektora
sportowego PZS, przesyła skład reprezentacji do ostatecznego zatwierdzenia przez Zarząd
PZS.
f) Po zatwierdzeniu składu reprezentacji przez Zarząd PZS, biuro PZS publikuje skład
reprezentacji Polski na letnią Uniwersjadę na oficjalnej stronie internetowej PZS
www.pzszerm.pl.
Zasady zostały przyjęte w formie uchwały przez Zarząd PZS, dnia 9 maja 2015.
W imieniu Zarządu
Adam Konopka
Prezes Zarządu PZS
Polski Związek Szermierczy
Ul. Grójecka 65 a, 02-094 Warszawa, Tel/Fax: +48 22 827 28 25, e-mail: [email protected], www.pzszerm.pl
NIP: 525 – 14 – 08 – 089, REGON 000866403