Katowice, dnia 25 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w

Transkrypt

Katowice, dnia 25 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
W
I
O
OJ EW Ó DZKI NS PE KT ORA T
CHRONY
_____________________________________________________________________________________________
ŚRODOW ISK A W KATOWIC A CH
ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
tel./fax(-32) 207 78 97. 32 251 80 40,
e- ma il: s ekr et ar i [email protected] kat owic e. pi os. g o v. pl
h t t p : / / w w w . k a t o w i c e . p i os . g o v . p l
_________________________________________________________________________
____________________
Katowice, dnia 24.12.2010
Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie ocenę – art. 69 Prawa Zamówień
publicznych gdzie przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie jednej sztuki
fabrycznie nowego samochodu ciężarowego dla Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej( kod
CPV 34110000-4 Pikapy ) - „Samochód 2010”
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Powstańców 41a,
40-024 Katowice wybrał do realizacji zamówienia ofertę z najniższą ceną złożoną przez
firmę:
FORD AUTO BOSS
Ul. Warszawska 299
43-300 Bielsko-Biała
Cena brutto całości zamówienia: 96 231,16 zł
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
1. FORD AUTO BOSS
ul. Warszawska 299
43-300 Bielsko-Biała
Kryterium oceny: cena 96 231,16 zł. Przyznana punktacja – 100 pkt
2. WIKAR K.Żytkiewicz, W.Żytkiewicz
Spółka Jawna
ul. Węgierska 168
33-300 Nowy Sącz
Kryterium oceny: cena 98 671,16 zł. Przyznana punktacja – 97,5 pkt
Śląski Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Anna Wrześniak
______________________________________________________________________________________________
Delegatura w Bielsku-Białej
Delegatura w Częstochowie
ul. Partyzantów 117
ul. Rząsawska 24/28
43-316 Bielsko-Biała
42-200 Częstochowa
tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37 , tel./fax (0-33) 812-49-30
e-mail: [email protected]
tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty