PSW - ulotka instytutu 2012 - EKONOMIA

Transkrypt

PSW - ulotka instytutu 2012 - EKONOMIA
WYMAGANE DOKUMENTY
WYMAGANE
WYMAGA
DOKUMENTY
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są zarejestrować się elektronicznie na stronie www.pswbp.pl
w systemie (IRK), a po zakwalifikowaniu na studia złożyć w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:
świadectwo dojrzałości/maturalne (oryginał, odpis
ze szkoły lub odpis notarialny);
podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata i podpisane
przez kandydata;
kopię dowodu osobistego;
1 fotografię kolorową zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wydrukowany z osobistego konta rejestracyjnego po uprzednim wprowadzeniu przez kandydata jego kolorowej fotografii;
dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację
studencką (17 zł płatne na indywidualne konto bankowe kandydata).
DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
w przezroczystej „koszulce”
do Działu Spraw Studenckich.
INTERNETOWA
REJESTRACJA KANDYDATÓW
na studia stacjonarne i niestacjonarne
od 1 kwietnia 2012 r.
STUDIA I STOPNIA
Kandydaci z nową/starą maturą:
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnione są wyniki egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu, z którego kandydat uzyskał najlepszy wynik. W postępowaniu kwalifikacyjnym
zostają uwzględnione wyniki egzaminów z części pisemnej. Punkty rekrutacyjne z przedmiotów będą przeliczane w następujący sposób:
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 355 99 05, e-mail:
il: [email protected],
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie rozszerzonym wówczas współczynnik wynosi 1 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 1 pkt. rekrutacyjnego);
jeżeli przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym wówczas współczynnik wynosi 0,7 (1% pkt z egzaminu maturalnego = 0,7 pkt. rekrutacyjnego).
Szczegóły przeliczania punktów określa Uchwała
nr 19/2010 dostępna na stronie internetowej uczelni.
Instytut
O przyjęciu na studia stacjonarne/niestacjonarne
decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej ułożonej w oparciu o uzyskaną liczbę punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
kierunek
Ustala się odrębną listę rankingową dla kandydatów na studia stacjonarne i odrębną na studia niestacjonarne.
STUDIA II STOPNIA
Podstawą przyjęcia kandydata na studia II stopnia jest
ranking kandydatów skonstruowany w oparciu o średnią ocen ze studiów I stopnia, II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich.
EKONOMII I ZARZĄDZANIA
EKONOMIA
www.pswbp.pl
OŚĆ!
NOW
studia I stopnia – licencjackie
studia II stopnia – magisterskie
Specjalności:
EKONOMIA MENEDŻERSKA
MEZOEKONOMIA
O szczegółach informujemy
na stronie: www.pswbp.pl
tel. 83 344 99 30
e-mail: [email protected]
PAŃSTWOWA
SZKOŁA WYŻSZA
ZASADY REKRUTACJI
www.pswbp.pl
EKONOMIA – studia licencjackie i magisterskie
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU
Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich
przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo–księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz
marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla
– prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych. Absolwenci
kierunku Ekonomia mogą w szczególności podjąć pracę w instytucjach
UE, urzędach administracji publicznej, korporacjach międzynarodowych oraz innych przedsiębiorstwach w sektorze prywatnym i publicznym. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym:
I stopień licencjacki, trwające 3 lata (6 semestrów)
II stopień magisterski, trwające 2 lata (4 semestry), mogą je podjąć
absolwenci studiów licencjackich takich kierunków jak: Ekonomia
studia I stopnia, a także Finanse i rachunkowość oraz Zarządzanie
po wyrównaniu różnic programowych. Absolwenci innych kierunków studiów mogą podjąć studia magisterskie po uzupełnieniu minimum programowego I stopnia wymienionych kierunków studiów.
Studiując na studiach I stopnia kierunku Ekonomia zdobywasz wiedzę w zakresie:
podstaw mikroekonomii i makroekonomii,
matematyki i narzędzi matematycznych - statystyki opisowej, ekonometrii,
zarządzania, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
rachunkowości, analizy ekonomicznej,
międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii integracji
europejskiej,
polityki gospodarczej, polityki społecznej, historii gospodarczej,
finansów publicznych i rynków finansowych, finansów przedsiębiorstw,
gospodarowania kapitałem ludzkim,
marketingu w handlu i usługach, zarządzania i planowania marketingowego,
zarządzania logistyką, zarządzania strategicznego, nauki o przedsiębiorstwie,
technologii informacyjnej,
dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej takich jak, prawo i prawo pracy, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie, marketing,
planowanie strategiczne i biznesplan- niezbędnych do sprawnego
prowadzenia podmiotów gospodarczych,
dyscyplin pozwalających zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (geografia ekonomiczna, gospodarka regionalna,
socjologia) oraz z zakresu komunikacji społecznej umożliwiających
poznanie sposobów zachowania się zespołów ludzkich i komunikowania się jednostek, instytucji i podmiotów gospodarczych.
Studiując na kierunku Ekonomia studia II stopnia zdobywasz rozszerzoną wiedzę w zakresie:
teorii mikroekonomicznej i makroekonomicznej,
finansów, bankowości, rachunkowości,
metod ilościowych niezbędnych w analizach mikro- i makroekonomicznych.
Ponadto absolwent kierunku Ekonomia będzie posiadać podstawy
ogólnej wiedzy humanistycznej i ekonomicznej oraz wykształci umiejętności w stopniu umożliwiającym dalsze samokształcenie w dziedzinie szeroko rozumianej sfery ekonomii. Istotą tak zaprojektowanej
sylwetki absolwenta jest to, aby absolwent Ekonomii jednocześnie był
kompetentny zawodowo w wybranej przez siebie dziedzinie oraz posiadał niezbędną ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii.
Istotnym elementem kształcenia jest nauka języków obcych
w stopniu umożliwiającym ich swobodne używanie w pracy zawodowej. Absolwent będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zagadnień
ekonomicznych.
W ramach studiów II stopnia studenci uzyskują kierunkowe podstawy – zależnie od własnego wyboru – w ramach następujących specjalności kształcenia:
SPECJALNOŚĆ: „EKONOMIA MENEDŻERSKA”
Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w departamentach analitycznych przedsiębiorstw, instytucji finansowych
i gospodarczych oraz centrach decyzyjnych szczebla regionalnego
i lokalnego, a także w firmach konsultingowych. Absolwent zdobędzie pogłębioną wiedzę z zakresu metod i instrumentów analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych narzędzi
analitycznych opartych o ekonometrię i informatykę. Po zakończeniu
studiów studenci tej specjalności będą posiadali solidne podstawy
z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, informatyki i prawa
gospodarczego. Zostaną oni przygotowani do przeprowadzania analiz
ekonomicznych i sporządzania na ich podstawie raportów, prognoz
i ekspertyz gospodarczych. Nasi absolwenci będą mogli także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek stając się aktywnymi
uczestnikami życia gospodarczego.
SPECJALNOŚĆ: „MEZOEKONOMIA”
Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, w której poważną rolę odgrywa sektor publiczny. Celem
studiów jest dostarczenie studentom gruntownej wiedzy o roli, istocie i specyfice administracji i finansów sektora publicznego. Program
realizowany w trakcie specjalności umożliwia zdobycie wiedzy o me-
www.pswbp.pl
chanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, zasadach rachunkowości budżetowej, audycie wewnętrznym, zamówieniach publicznych i gospodarowaniu zasobami pracy w sektorze publicznym.
Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora
publicznego.
Absolwent staje się specjalistą w zakresie gospodarki publicznej. Posiada umiejętność pozyskiwania i analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji z zakresu gospodarki
publicznej. Absolwenci są przygotowani do codziennego poruszania
się w labiryncie przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów
publicznych, ich finansowania oraz realizacji zamówień publicznych.
Absolwent kierunku Ekonomia:
potrafi przeprowadzić analizę dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych,
analizuje i ocenia sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych,
samodzielnie ocenia sytuację ekonomiczną organizacji, podejmuje działania z obszaru finansów zapewniających stały jej rozwój,
zbiera i opracowuje materiały potrzebne do tworzenia szeroko
rozumianych strategii rozwojowych organizacji,
analizuje i ocenia podstawowe zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze,
rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych
na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej
gospodarki rynkowej,
formułuje i analizuje problemy ekonomiczne, zarówno na poziomie makro, jak i mikroekonomicznym,
znajduje materiały źródłowe z zakresu ekonomii, potrafi je analizować i interpretować,
posiada umiejętności warsztatowe takie, jak gromadzenie, przetwarzanie, prezentowanie i analizowanie danych, redagowanie
tekstów o charakterze naukowym i analitycznym,
posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach publicznych i pozarządowych głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą,
jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności
gospodarczej.
Celem kształcenia jest także ukształtowanie sylwetki absolwenta cechującego się kulturą i otwartością na zmiany, posiadającego
umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, w tym rynku pracy, cechującego się etyczną i społeczną
odpowiedzialnością zawodową. Istotne jest przygotowanie absolwenta nie tylko do pracy zawodowej, ale także do ciągłego samorozwoju i elastycznego reagowania na zmieniające się wymagania
rzeczywistości społecznej, lokalnej, krajowej i globalnej.