ziemia przysuska - Powiat Przysuski

Transkrypt

ziemia przysuska - Powiat Przysuski
Nr (18) 6
czerwiec 2013
EGZEMPLARZ
BEZPŁATNY
I Ns Rej. 4/12
ISSN 2299-4343
Informator Samorządowy
ZIEMIA PRZYSUSKA
Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha,
Potworów, Rusinów, Wieniawa
Oświatowe inwestycje powiatu
coraz bliżej finału.
więcej strona 4 i 24
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Powiat Przysuski
Prawda i pamięć
Nasuwa się pytanie, dokąd się ich
prowadzi ? W kierunku powrotnym
do taborów, które ich wkrótce przekażą do jenieckiego punktu zbornego ?” „W pięć minut później usłyszałem terkot tuzina niemieckich automatów. Pośpieszyłem w tym kierunku
i o 100 m w tyle ujrzałem rozstrzelanych 300 polskich jeńców, leżących
w przydrożnym rowie. Zaryzykowałem zrobienie dwóch zdjęć, a wtedy
stanął dumnie przed obiektywem jeden z tych strzelców-motocyklistów,
którzy dokonali tego dzieła”.Podobnymi faktami jest naszpikowany cały
Kadr z kontroweryjnego filmu Nasze matki, nasi ojcowie
szlak bojowy armii niemieckiej. W filmie nie ma ani słowa o podstawowym
Nie powinno się zabierać głosu pod wpływem elemencie ideologii kształtującej oblicze Niemiec od
1933 r. W skrócie można ją przedstawić tak: Niemcy
emocji. Ale nie można też pewnych spraw przemilczeć, oczekując na uspokojenie. Tak jak miliony Po- to nadludzie stworzeni do rządzenia światem, Słowianie – to podludzie mający jak niewolnicy pracolaków obejrzałem wyprodukowany przez niemiecwać na rasę panów, Żydzi to nieludzie, których naką państwową telewizję ZDF serial „Nasze matki,
nasi ojcowie”. Trzy wieczory spędziłem przed ekra- leży wymordować. Bez tego ideologicznego oblicza
nem telewizora śledząc losy bohaterów niemieckiej Niemiec nie byłoby nigdy zaprogramowanego przez
miniserii. Codziennie byłem coraz bardziej zdziwio- Niemców i zrealizowanego niemal do końca mordony. Opowieść o pięciu Niemcach – przyjaciołach wania całego narodu. Jednak szczytem nieprawdy
były sceny, które twórcy tego filmu pokazali w ostatzaczyna się w 1941 r., w Berlinie. Dwóch młodych
niej, trzeciej jego części. Polski oddział Armii KrajoNiemców, jeden niemiecki Żyd, oraz dwie niemieckie dziewczyny świętują wyjazd dwóch braci na woj- wej zdobywa pociąg, którym są przewożeni więźniowie w pasiakach. Po otwarciu drzwi wagonu pełnenę z ZSRR. Gdzieś w tle dowiadujemy się, że bracia służyli już w Polsce i we Francji, ale atmosfe- go nieszczęsnych stłoczonych ludzi, dowódca partyzantów zamyka je natychmiast z obrzydzeniem,
ra jest sielankowa, zabawa przednia i radosna, na
a jego towarzysz komentuje, że większość z nich
chwilę zakłócona tylko wizytą policji upominającej
rozbawioną młodzież z powodu głośnego słucha- to z pewnością Żydzi, a oni mogą zginąć, ponieważ
są równie pozbawieni wartości jak komuniści. Kienia zabronionego w Niemczech swingu. Urok jeddy Victor Goldstein jednak otwiera wagony i uwalnej z dziewcząt i przeprosiny żołnierza, frontowca
nia nieszczęśników okazuje się, że mimo, iż był towystarczają, żeby policja wyszła z mieszkania bez
warzyszem broni, polscy antysemici wypędzają go
dalszych konsekwencji. Nie ma antysemityzmu. Jest
z oddziału, w scenie, w której początkowo miałem
natomiast typowe, niemieckie przestrzeganie prawrażenie, że Akowiec go raczej zabije niż przepęwa, może nawet niesprawiedliwego i krzywdzącedzi. Takie przedstawianie historii oburza i porusza.
go, ale jednak prawa. Jest głębokie wejrzenie w głąb
ludzkiej duszy: „wojna uwolni w nas wszystko, co Pewnie w AK byli antysemici, w Polsce byli i są ludzie nie pałający sympatią do innych nacji – taki
najgorsze” - mówi jednej z bohaterów w mundurze. Wszyscy mają się spotkać za pół roku po wy- ich wolny wybór. Nie da się zresztą zadekretować
przyjaźni, czy choćby obojętności, ale Armia Krajogranej wojnie, już jako panowie świata. Potem jest
wa nigdy antysemicka nie była. Z wielkim poświęjuż tylko gorzej. W miarę upływu czasu pojawia się
ceniem i narażeniem swoich żołnierzy ratowała tycoraz więcej niedopowiedzeń i zwykłych zamierzosiące Żydów od zagłady. Przyznają to sami Żydzi.
nych, czy też nie kłamstw. Pierwsze z nich od wielu
lat wbudowywane w świadomość Niemców i wszyst- Nie będę się rozpisywał więcej o tym serialu. Kończy się przynajmniej prawdziwie – Berlin zostaje
kich innych odbiorców niemieckich przekazów kulzdobyty przez Armię Czerwoną, która w tym seriatury. Armia, czyli Wehrmacht reprezentowała dobrą,
choć zmanipulowaną przez nazistów część narodu lu składa się wyłącznie z morderców zabijających
niemieckiego , a bandytami byli wyłącznie oprawcy rannych i gwałcicieli kobiet. Jakiż to wyrazisty konz SS i Gestapo. Żołnierze niemieccy na filmie byli trast z kulturalnym, bohaterskim i szlachetnym do
końca Wehrmachtem (śmierć najmłodszego z piątki
zwykłymi wrażliwymi i kulturalnymi ludźmi, którzy
przyjaciół w ostatnich minutach filmu). A mogło skońzawsze, jak to Niemcy, musieli wypełniać rozkazy.
czyć się na przykład sceną, w której sami Niemcy
Natomiast w sytuacjach szczególnie drastycznych
zrozumieli, że powinni zakończyć wojnę, wypędzić
potrafili stanąć w obronie ofiar – główni bohaterowie stają w obronie żydowskiej dziewczynki, za mo- tych brzydkich nazistów i jeszcze podzielić Niemcy
ment bestialsko zamordowanej przez oprawcę z SS. łącznie z Berlinem i za karę wysadzić swoje miaJacy fajni okupanci chciałoby się powiedzieć. Nieco sta w powietrze w geście przeprosin za wyrządzone krzywdy. Mam wrażenie, że przy tego rodzaju
inny obraz zwycięskiego Wehrmachtu wyłania się
chociażby z pamiętnika niemieckiego żołnierza zro- podejściu do prawdy i dosyć osobliwym traktowaniu szacunku do pamięci o historii taki film za parę
bionego zaledwie 9 dnia wojny – 9 września 1939r.
lat powstanie. Mimo wszystkich przekłamań i nie„A teraz w lesie ciepielowskim niedaleko Zwolenia
ścisłości, cieszę się, że film zobaczyłem. Dzięki nieznajdowała się w czołówce 11 kompania naszego
mu utwierdziłem się w przekonaniu, że – taki obraz
batalionu. Posuwaliśmy się za nią. Słyszę ogień
o nas i naszych dziejach jest utrwalany w sytuacji,
karabinów maszynowych. Czołówka jest ostrzelikiedy sami nie tworzymy przekazów kulturowych
wana. Wysiadać !... Teraz orientuję się, że Polacy
odpowiedniej jakości adresowanych do świata, nie
także strzelają ... Wtem upadł kpt. Lewinsky. Poznającego już prawdy. Prawdę i pamięć o niej mustrzał głowy z góry. A zatem strzelcy na drzewach.
...W godzinę później zbieramy się wszyscy na szo- simy przedstawiać sami, w innym przypadku jestesie. Kompania ma 14 zabitych łącznie z kpt. Lewin- śmy narażeni na percepcję obcych kłamstw. Szkoda tylko pamięci bohaterów, którzy swoim życiem,
skym. Dowódca pułku płk. Wessel szaleje. Stwierkrwią i męczeństwem pisali prawdziwe dzieje wojdził, że ma do czynienia z partyzantami, jakkolwiek
ny, których w tym filmie nie widać.
każdy z polskich jeńców ma na sobie mundur. ZmuJarosław Bednarski
sza ich do zdjęcia kurtek. No, teraz już prędzej wyglądają na partyzantów. Teraz odcina im się jeszcze
szelki, widocznie po to, by nie mogli uciec. Następnie
każe jeńcom iść brzegiem szosy, jeden za drugim.
2
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
W numerze:
W lipcu na basen, s. 4
Młodzi, zdolni, s.6
Przyjemne z pożytecznym, czyli uczniowie
na praktykach, s.7
Wiadomości z gmin, s. 8-21
Sport, s. 23
Fotogaleria, s. 24
Powiat Przysuski
Posiedzenia Zarządu i Komisji Rady Powiatu
przed plenarnymi obradami Rady Powiatu
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Przysusze
18 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Przysusze. Po przyjęciu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu
z poprzedniego posiedzenia Przewodniczący Zarządu Marian Niemirski wraz z uczestnikami posiedzenia: Tomaszem Matlakiewiczem, Piotrem Żółcińskim, Krzysztofem
Wochniakiem, Elżbietą Nielipińską i Ewą Białecką przeszli do spraw bieżących.
Jedną z ważniejszych kwestii była uchwała
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze. Następnie podjęto uchwały w sprawie
ogłoszenia konkursów i regulaminów na kandydatów na stanowiska dyrektorów w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych w Kolonii
Ossa oraz Kolonii Szczerbackiej. Na Zarządzie
uchwałą powierzono także pełnienie obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim Panu
Jackowi Klinkowi. Jednym z punktów porządku
obrad było przedstawienie pisma przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych
w Przysusze Dariusza Ambrożka, dotyczącego
przeglądu dróg objętych gwarancją. Przeglądu
PZDP w Przysusze dokonał w maju przy udziale
przedstawicieli Wykonawców. Po każdym przeglądzie została sporządzona notatka służbowa
zawierająca wykaz stwierdzonych wad i usterek
oraz termin ustosunkowania się Wykonawców
do wniesionych uwag. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawców wszystkich stwierdzonych wad i usterek, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zleci ich usunięcie firmie zewnętrznej,
a kosztami obciąży Wykonawców wykorzystując pozostawione przez nich Gwarancje Ubezpieczeniowe lub Bankowe. Członkowie Zarządu podjęli decyzję w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3308 Giełzów-Kurzacze-Przysucha od km 0+000 do km 8+700
i zaliczenie jej do drogi gminnej należącej do
Gminy Przysucha. Droga ta od km terenie miasta Przysucha. W opinie Powiatowego Zarządu
Dróg Powiatowych w Przysusze przedmiotowa
droga ma charakter drogi lokalnej, odcinki drogi o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej przebiegają przez grunty Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Przysucha i są wykorzystywane tylko przez administrację nadleśnictwa i przez odbiorców drewna,
a sporadycznie przez prywatnych użytkowników
ze względu na ich stan techniczny. W związku
z tym Zarząd Powiatu w Przysusze zwrócił się
o wyrażenie stanowiska Gminy i Miasta Przy-
na terenie powiatu przysuskiego w 2012 roku
udzielone przez Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze Władysława Piątkowskiego. Poinformowano także
o mieniu komunalnym Powiatu Przysuskiego.
Oprócz Komisji Infrastruktury Komunalnej w minionym czasie odbyły się również Komisja Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych; Komisja
Rewizyjna oraz Komisja Budżetowa. Na komisjach przedstawiono między innymi informacje
Posiedzenie Komisji Eduakcji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiau w Przysusze
sucha w sprawie przejęcia przedmiotowej drogi.
Na zakończenie obrad podjęto uchwałę w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.
Miesiąc czerwiec stał pod znakiem prac Komisji Rady Powiatu w Przysusze. Na Komisji Infrastruktury Komunalnej zaprezentowano informację na temat realizacji zadań w 2012 roku
Powiatowego Biura ARiMR w Przysusze, której udzielił Kierownik Rafał Seta oraz informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego
Komendanta Powiatowego Policji w Przysusze
Wojciecha Brandta na temat przygotowań do
zapewnienia ładu i porządku na terenie powiatu w okresie wakacyjnym, sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Grażyny Więckowskiej z działalności jednostki w 2012 roku oraz informacji na temat realizowanych programów. Zwieńczeniem wszystkich obrad była sesja Rady Powiatu w Przysusze w dniu 26 czerwca.
Marta Zbrowska
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
3
Powiat Przysuski
Budujemy, ponieważ tylko tak możemy zmieniać powiat na lepsze
Szanowni Państwo.
lipca i sierpnia do eksploatacji oddamy na raNadchodzące dni mają dla mnie szcze- zie część basenową z trzema nieckami i zjeżgólne znaczenie. Po budowie trwającej dżalnią. Części saunowa, gastronomia i kręponad dwa lata oddajemy do eksploatacji gielnia będą uruchamiane stopniowo, po przepowiatową krytą pływalnię. Jestem dum- prowadzeniu stosownych procedur przetargony i szczęśliwy, że ten wspaniały obiekt wych. Będziemy prowadzić stosowne postęzaczyna służbę naszej społeczności i bę- powania do momentu uroczystego otwarcia
dzie, jak mniemam miejscem radości dla i przekazania do użytkowania całego obiekwszystkich, którzy go odwiedzą.
tu, co planujemy na wrzesień bieżącego roku.
W związku z tym nadzwyczajnym wydarze- Na razie więc zaproponujemy mieszkańcom
niem mam wielką przyjemność ponowić za- powiatu możliwość skorzystania z najważniejproszenie dla wszystkich mieszkańców powia- szej części basenu, czyli pływalni i zjeżdżalni.
tu przysuskiego do bezpłatnego odwiedzenia Nie wyobrażam sobie bowiem, żeby gotowy
naszego basenu w Przysusze, mieszczącego do użytku obiekt nie został oddany do użytsię przy ulicy Dembińskich. Trwające od kilku ku tylko dlatego, że muszą zostać przeprowatygodni prace komisji odbiorczej
dzone procedury wyłaniajązmierzają do końca i mam nace podmioty odpowiadające
dzieję, że w chwili, kiedy Pańza użytkowanie poszczestwo bierzecie do ręki bieżący
gólnych elementów wyponumer Ziemi Przysuskiej zostasażenia. Dodatkową dobrą
ną usunięte wszelkie niedociąi nie bez znaczenia informagnięcia i zauważone przez kocją dla naszej społeczności
misję braki, a obiekt będzie już
jest fakt, że w konsekwendostępny dla Państwa. Okazacji wybudowania i oddania
ło się, że budowa tak skomplido eksploatacji Powiatowej
kowanych obiektów jest trudKrytej Pływalni w Przysuna również dla tak doświadczosze przybywa ponad 20 nonych wykonawców, jak Eiffage
wych miejsc pracy. To bez
– Mitex, który pomimo bardzo
wątpienia bardzo duża kowysokiego poziomu profesjorzyść o wymiarze społecznalizmu nie ustrzegł się błędów
nym. Nie są to jedyne, nowe
i niedociągnięć. Ale przy odpomiejsca pracy, które generuwiedzialnej współpracy i wspól- Starosta Przysuski Marian Niemirski je powiat dzięki prowadzonie określonym celu zawsze
nym inwestycjom. Jeszcze
osiąga się zamierzone rezultaty, a dla mnie przynajmniej dwie instytucje powiatowe zwięki dla władz powiatu przysuskiego jest nim jak szą zatrudnienie od września 2013 r.,w wyninajszybsze przekazanie Państwu do użytku ku prowadzonych, lub wcześniej zakończotego pięknego obiektu. Nie wszystkie urzą- nych procesów inwestycyjnych. Będzie to
dzenia i wyposażenie basenu będzie w pełni Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Goździfunkcjonalne od samego początku. W okresie kowie, w którym przybędzie po zakończeniu
rozbudowy 40 % miejsc dla wychowanków.
Przy pełnej obsadzie wychowanków oznacza
to również proporcjonalnie wzrost zatrudnienia w placówce o 40 %. Otworzymy od września również nowe klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Ossie i Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Szczerbackiej jeśli taką decyzję na najbliższej sesji
podejmie Rada Powiatu. Wygeneruje to kolejne miejsca pracy w naszym powiecie. Nie
potrafimy dzisiaj dokładnie wyszacować pozytywnego wpływu na rynek pracy nowego
Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego, które właśnie powstaje przy Zespole
Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry, ponieważ
oddziaływać będzie `w innym segmencie rynku, nie tylko poprzez ewentualne, w przypadku większej liczby uczniów, zwiększenie liczby etatów w szkole Wartym zauważenia jest
fakt, że wzrosty zatrudnienia dotyczyć będą
oświaty, która w całym kraju przeżywa najtrudniejszy okres od zakończenia II wojny światowej, a tysiące pracowników polskiej oświaty
utraci pracę. W naszym powiecie będzie pracy w oświacie przybywać. Nie inaczej będzie
również w przyszłym roku, po planowanej rozbudowie Młodzieżowego Ośrodka w Rusinowie Koneckim. Nie są to może wielkie liczby
i nie pozwolą na jednorazowe rozwiązanie
problemu bezrobocia, ale jednak prowadzone
systematycznie działania pozwalają w sposób
znaczący wpływać na sytuację. Tak właśnie
działamy, a skuteczność i sens tych działań
potwierdza prawie 300 mieszkańców powiatu
codziennie idących do pracy do szkół i placówek, które w ostatnich latach udało nam się
w powiecie przysuskim utworzyć i rozbudować. Tak właśnie staramy się zmieniać naszą małą ojczyznę.
Od lipca na basen
O udostępnieniu mieszkańcom powiatu przysuskiego Powiatowej Krytej Pływalni i realizacji zaproszenia starosty rozmawiamy z p.
Ewą Żytniak – dyrektor Powiatowego Centrum
Sportu i Rekreacji w Przysusze.
- Ziemia Przysuska: Powiatowe Centrum
Sportu i Rekreacji przygotowuje się do
przyjęcia pierwszych grup mieszkańców
powiatu przysuskiego, którzy skorzystają z Powiatowej Krytej Pływalni w Przysusze. Jak Pani Dyrektor organizuje to trudne logistycznie przedsięwzięcie ?
- Ewa Żytniak: Zgodnie z zaproszeniem
przekazanym przez p. starostę Mariana Niemirskiego przygotowujemy się, aby w lipcu
i sierpniu przyjąć jak największe grupy mieszkańców powiatu i podzielić się radością z posiadania takiego obiektu w powiecie przysuskim.
- Z.P.: Czy to znaczy, że każdy może w dowolnym momencie przyjść na basen i pływać ?
- E.Ż.: Nie jest to możliwe ze względów czysto organizacyjnych. Ten pierwszy okres nazwijmy go rozruchowym wymaga bardzo dobrej organizacji i zdyscyplinowania zarówno
z naszej strony, jak również ze strony osób
korzystających. Przed przyjazdem na pływalnię prosimy o kontakt telefoniczny i umówie-
nie terminu i godziny wizyty. Wystarczy podać
nazwisko lub nazwiska korzystających, a obsługa basenu zaproponuje pierwszy możliwy
termin do wykorzystania. W powiecie przysuskim mieszka 44 000 ludzi, a my jednorazowo możemy przyjąć maksymalnie 50 osób
w ciągu godziny. Uwzględniając czas konieczny do wymiany grup, możemy przyjąć 8 grup
użytkowników dziennie, czyli razem maksymalnie 400 osób.
- Z.P.: Gdzie szukać szczegółowych informacji, numeru telefonu, daty przyjęcia
pierwszych grup na na basen?
- E.Ż: Wszystkie niezbędne informacje będą
publikowane w internecie na stronie www.przysucha.pl oraz ma łamach Ziemi Przysuskiej.
- Z.P.: Czytelnicy pytają o szczegóły. Czy
będzie mógł przyjść na basen np. dziadek
z przyjezdnym wnuczkiem?
- E.Ż: Chcemy, aby obiekt był źródłem radości, a nie problemów, dlatego też każdy pełnoletni mieszkaniec będzie mógł przyjść z jedną osobą niezameldowaną w naszym powiecie. Mam nadzieję, że to rozwiąże problem
rodzin przyjeżdżających na wakacyjny wypoczynek. Zakładamy również, że każdy będzie mógł skorzystać z zaproszenia starosty
jednorazowo, ale jeśli będziemy dysponowali
4
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Dyrektor Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji Ewa
Żytniak
wolnymi miejscami będzie można skorzystać
więcej niż jeden raz. Zawsze jednak po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i wpisaniu osoby do elektronicznego systemu obsługi
klienta, w który już jesteśmy wyposażeni i którego działanie właśnie testujemy.
- Z.P.: Dziękuję za rozmowę.
-E.Ż.: Dziękuję i zapraszam na nasz piękny basen. Naprawdę warto.
Jarosław Bednarski
Powiat Przysuski
Wielka szansa dla lipińskich kadetów
Podpisanie umowy z Akademią Obrony Narodowej otwiera lipińskim kadetom drogę do kariery wojskowej.
20 czerwca 2013 r. starosta Marian Niemirski, wicestarosta Tomasz Matlakiewicz,
Skarbnik powiatu Ewa Białecka w towarzystwie dyr. ZSP i MS w Lipinach Mirosława
Mijała oraz komendanta Liceum Kadetów
RP w Lipinach płk. Ryszarda Młodzianowskiego udali się do Warszawy na uroczystość podpisania porozumienia dotyczącego objęcia przez Akademię Obrony Narodowej Patronatem Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego.
Ze strony Akademii Obrony Narodowej porozumienie podpisywali: dr Aneta Nowakowska - Krystman, Prorektor do spraw studenckich Akademii Obrony Narodowej oraz Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej płk prof. dr hab. inż.
Jarosław Wołejszo. W wyniku podpisanego porozumienia Akademia Obrony Narodowej objęła patronatem na okres 10 lat Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego W Lipinach. Patronat zakłada korzystanie
przez uczniów Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach z zasobów intelektualnych Akademii Obrony Narodowej, współudział
pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla klas mundurowych. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez akademię i wydziały, a w
ono do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji
dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy
niosącej ze sobą umiejętności efektywnego
funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania
zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi zarówno
w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Wspólnie podjęte działania przyczynią
się do tego, że absolwenci Liceum Kadetów
Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego
w Lipinach, będą promować Akademię Obrony Narodowej oraz część z nich będzie kontynuować naukę na kierunkach oferowanych
przez uczelnię. W ocenie delegacji powiatu
przysuskiego, jak również obecnych na uroczystości samych kadetów podpisane porozumienie jest wielkim sukcesem szkoły. Otwiera bowiem przed uczniami – młodymi adeptami sztuki wojennej kontakt z jednym z najlepszych ośrodków kształcenia wojskowego
kraju. Daje również możliwość uczestniczenia
ich ramach także przez instytuty i katedry. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników
naukowo - dydaktycznych, doktorantów lub
studentów, w siedzibie uczelni lub w Liceum
Kadetów Rzeczypospolitej. Uczniowie mogą
również uczestniczyć w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. Uczniowie mają
możliwość korzystania także z zasobów materialnych, tj. zbiorów biblioteki
uczelnianej udostępnianych
w czytelni. Liceum Kadetów
Rzeczypospolitej Polskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach jako partner
porozumienia – zobowiązuje się do: zamieszczenia informacji o uzyskanym patronacie w wejściu głównym do
szkoły, na stronie internetowej szkoły wraz z sukcesywnie pojawiającymi się inforUroczystość podpisania umowy poprzedziły rozmowy przedstawicieli
macjami o podejmowanych
powiatu z reprezentantami Akademii Obrony Narodowej
wspólnie działaniach. Promowania Akademii Obrony Narodowej podczas we wspólnych projektach edukacyjno – obronorganizowanych przez szkołę Dni Otwartych nych. Wszyscy jesteśmy zdania, że uczestni(plakaty informacyjne, oferta Akademii Obrony czyliśmy w wydarzeniu skokowo zwiększająNarodowej) oraz podczas innych imprez pro- cym możliwości kariery wojskowej naszych limocyjnych i okolicznościowych skierowanych pińskich kadetów – mówi starosta Niemirski.
do środowiska zewnętrznego. Strony zawartego porozumienia oceniają, że przyczyni się
Jarosław Bednarski
Dzień Leśnika w Nadleśnictwie Przysucha
Z okazji Dnia Leśnika zorganizowanego w ramach akcji „Lasy Państwowe. Zapraszamy”, w dniu 05.06.2013r. na terenie
Nadleśnictwa Przysucha odbyła się okolicznościowa impreza plenerowa dla obecnych i emerytowanych pracowników nadleśnictwa wraz z rodzinami.
Impreza została zorganizowana nad zalewem Domaniowskim. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: Z-cy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Radomiu Pana Piotra Kacprzaka, Starosty Powiatu Przysuskiego Pana Mariana Niemirskiego, Wicestarosty Pana Tomasza Matlakiewicza, Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha Pana Tadeusza Tomasika, Proboszcza Parafii pw. Św. Jana Nepomucena w Przysusze Ks. Kanonika Stanisława Traczyńskiego, Komendanta KP PSP
w Przysusze Władysława Piątkowskiego oraz
Dzień leśnika był miłym rodzinnym świętem
Z-cy Komendanta KPP w Przysusze Pana
Adama Czyżewskiego. Nadleśniczy Nadleśnictwa Przysucha Pan Zdzisław Jankowski
powitał zaproszonych gości, emerytów i pracowników nadleśnictwa z rodzinami, życzył
wszystkim dobrej zabawy oraz zwrócił uwagę
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
na fakt, że nawet niesprzyjająca w ostatnim
czasie pogoda, poprawiła się właśnie w trakcie imprezy leśników. Następnie głos zabrali
zaproszeni goście, którzy podziękowali za zaproszenie i ze swojej strony życzyli dalszych
sukcesów w pracy. Po tych wystąpieniach odbyły się konkursy, gry i zabawy w których brały udział nie tylko dzieci, ale również dorośli
i zaproszeni goście. Odbyło się wiele konkursów, w tym między innymi konkurs plastyczny dla najmłodszych, rodzinny wyścig w workach, rozpoznawanie drzew i krzewów, przeciąganie liny, oraz konkurs strzelania z wiatrówki do tarczy – dla gości, Pań i Panów. Nie
zabrakło także tradycyjnego grilla. Impreza
plenerowa odbywała się w miłej rodzinnej atmosferze, a wszyscy uczestnicy brali udział
w zorganizowanych atrakcjach.
Czesław Korycki
5
PRZYSUCHA
Sukces uczniów ZS nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze zaprezentowany w starostwie
12 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się
prezentacja przygotowana przez uczniów
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II na Ogólnopolski Konkurs pn. „Nasze Finanse. Jak
zarządzać, oszczędzać i zarabiać.”
Uczniowie w składzie: Kamila Kacperska,
Szymon Grygiel, Jakub Prokopczyk i Jerzy
Jaszczura pod opieką Marcina Frasuńskiego
zajęli I miejsce w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Nasze finanse” organizowanego
przez Fundację Narodowego Banku Polskiego.
Celem konkursu było wykształcenie i pogłębienie umiejętności zarządzania budżetem domowym w warunkach, jakie napotyka przeciętne polskie gospodarstwo domowe. Zadaniem
uczniów było przygotowanie multimedialnych
prezentacji pomysłów, jak tworzyć oraz w jaki
sposób skutecznie i bez nadmiernego ryzyka
pomnażać oszczędności. Przysuski zespół pokonał rywali z dużych miast tj. Opole, Wrocław.
Na prezentację w starostwie zostali zaproszeni
Starosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestarosta Przysuski Tomasz Matlakiewicz, Sekretarz
Powiatu Elżbieta Nielipińska, Skarbnik Powiatu
Ewa Białecka, Prezes Banku Spółdzielczego
Marian Grzegorczyk, Dyrektor oddziału BGŻ
atów wzbudziła powszechny
szacunek i uznanie zebranych. Dyrektor BGŻ w Przysusze wyraziła przekonanie,
że wkrótce cały zespół, po
zakończeniu studiów, będzie tworzył bardzo wartościowy team na rynku pracy w jego finansowym segmencie. Młodzież została
nagrodzona gromkimi brawami oraz nagrodami rzeczowymi. Władze powiatu
ufundowały aparaty fotograZwycięzcy konkursu ze sposnsorami na spotkaniu w starostwie
ficzne wręczone przez wicestarostę Tomasza Matlakiew Przysusze Agnieszka Ciecierska, Przewod- wicza, który gratulując osiągnięć wyraził dumę
niczący Rady Rodziców w ZS nr 1 Marek Kil- władz powiatu z dokonań młodzieży. Docenił
janek, Wicedyrektor ZS nr 1 Elżbieta Karkosz- wkład pracy, zaangażowanie, świetny pomysł
ka oraz Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół Ro- i znakomitą realizację projektu. Prezes Banku
bert Bomba, Dyrektor PUP Jan Kwaśniewski Spółdzielczego zakupił i wręczył dwa tablety,
i Naczelnik US w Przysusze Czesław Bomba. Po jednym tablecie ufundowali: dyrektor przyMłodzi mistrzowie ekonomii prezentowali różne suskiego BGŻ i Rada Rodziców przy ZS 1 im.
możliwości mądrego gospodarowania posiada- Jana Pawła II w Przysusze. Uczniowie przednymi środkami finansowymi. Przekonywali, że stawią swoją prezentację także na lekcjach wyinwestorem może zostać każdy, bez względu chowawczych w szkole.
na posiadane zasoby materialne. Wiedza laureMarta Zbrowska
Sukces wychowanków MOW w Kolonii Szczerbackiej
Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej w składzie: Kamil Kornaszewski, Patryk Lauk, Bartłomiej Białobrzeski, Sebastian Senderek, Wiktoria Skoniecka, Justyna Janecka wzięli udział w XXVII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych
MOW „Kowadło 2013” w Kuźni Raciborskiej
w dniach 24-27.05.2013r. pod opieką p.Rafała Prasała oraz p. Agnieszki Górlickiej.
Uczniów do publicznego występu przygotowywali: p. Anna Bryk, p. Katarzyna Stanek oraz
p.Rafał Prasał. Przegląd jest organizowany pod
patronatem Marszałka Województwa Śląskie-
go. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział
15 placówek resocjalizacyjnych z całej Polski
( 220 osób). Wychowankowie MOW w Kolonii
Szczerbackiej zaprezentowali się w trzech kategoriach: formy teatralne, formy kabaretowe,
soliści. Pierwsze miejsce i puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kuźni Raciborskiej wywalczyli Wiktoria Skoniecka i Patryk Lauk w kategorii formy kabaretowe w skeczu kabaretu Hrabi „Wywiadówka”. Ponadto wyróżnienie otrzymała Wiktoria Skoniecka za wykonanie utworu „Laleczka z saskiej porcelany”.
Monika Rynkiewicz-Wojtaszewska
Reprezentanci MOW w Kolonii Szczerbackiej na
przeglądzie artystycznym Kowadło 2013
Otwarcie sezonu lotów
msza święta i inauguracyjna rozpoczęcie sezonu lotowego 2013 w Oddziale Przysucha (0399).
Z inicjatywy hodowcy ks.
Proboszcza Antoniego Kozy
uroczystość ta odbyła się
w bardzo miłej i podniosłej
atmosferze. Zarząd i członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych
Oddziału Przysucha licznie
przybyli w grupie ok. 50 osób,
ze swoim sztandarem, aby
szczęśliwie rozpocząć sezon
lotów gołębi. Dobre przygotowanie ptaków kosztuje wiele
Reprezentacja przysuskich hodowców gołebi na uroczystościach
pracy i wyrzeczeń i jest zajęw Jarosławcu
ciem czasochłonnym. Już na
W dniu 05.05.2013 r. w Parafii p.w. N.M.P początku maja zaczynają się loty konkursoWniebowziętej w Jarosławicach odbyła się we gołębi. Od tego momentu sezonu hodow-
6
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
cy dawkują intensywność startów swoim podopiecznym. Loty rozpoczynają się od pokonywania niewielkich dla gołębi dystansów od 130
km, aż do lotu z Paryża na odległość 1300 km.
Należy zaznaczyć, że w ubiegłym sezonie taka
próba zakończyła się pełnym sukcesem i gołębie szczęśliwie doleciały spod wieży Eiffela
do Przysuchy. W bieżącym sezonie przysuscy
hodowcy planują ponowić to trudne wyzwanie.
Intensywność sezonu rośnie wraz ze stopniowym zwiększeniem odległości przez 14 niedziel. Tak więc warto na początku spotkać się
na wspólnej modlitwie, wymienić poglądy i doświadczenia dotyczące pracy nad gołębimi zawodnikami, którzy mają wykonać to trudne zadanie. W związku z tym, że tak uroczyście rozpoczęliśmy sezon chcemy serdecznie podziękować ks. Proboszczowi Antoniemu Kozie parafii w Jarosławicach – pomysłodawcy i organizatorowi całego przedsięwzięcia.
Karol Górski
PRZYSUCHA
Od Bałtyku aż do Tatr, czyli uczniowie ZS nr 2
im. Ludwika Skowyry w Przysusze na praktykach
Od 29 maja do 28 czerwca 2013 roku 32
uczniów klasy II Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przebywa na praktyce w Wojskowych Domach Wypoczynkowych „Delfin” w Juracie.
Natomiast 21 uczniów klasy II technikum
hotelarskiego odbywa praktyki zawodowe
w Wojskowych Domach Wypoczynkowych
„Zakopane” w Zakopanem. Program praktyk
obejmuje pracę na wszystkich stanowiskach
roboczych istniejących w ośrodkach. Młodzież
doskonali swoje umiejętności zawodowe pracując w charakterze recepcjonistów, kelnerów,
pomocy kucharza, pokojowych. Są one realizowane w ramach napisanego i realizowanego przez ZS nr 2 w Przysusze projektu „Kreatywny Absolwent II” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Młodzież korzystająca z praktyk nie ponosi żadnych kosztów
związanych z dojazdem i pobytem. Wielu z naszych uczniów dzięki organizowanym praktykom ma możliwość po raz pierwszy w swoim życiu na zobaczyć góry i morze. Podczas
praktyk młodzież zwiedza okolice Juraty i Zakopanego. Grupa zakopiańska była już na Gubałówce, nad Morskim Okiem i na Giewoncie.
Grupa z Juraty odwiedziła Hel i Jastarnię, a w
planach jest jeszcze Trójmiasto lub Szymbark.
Pracodawcy bardzo wysoko oceniają zawodowe przygotowanie młodzieży z Zespołu Szkół
Nr 2 w Przysusze. Podkreślają bardzo wysoki poziom umiejętności oraz dyscyplinę i poszanowanie pracy. Najwyższe opinie potwierdzają oceny celujące i bardzo dobre otrzymywane przez uczniów. Wyróżniający się w czasie praktyk adepci gastronomii i hotelarstwa
otrzymują od pracodawców oferty pracy wakacyjnej na bardzo atrakcyjnych warunkach fi-
Uczniowie Technikum Żywienia w ZS 2 im. Ludwika Skowyry
na praktykach w Zakopanem
nansowych. W czasie praktyk młodzieżą z ramienia szkoły opiekują się: Mirosława Idzikowska, Lidia Sionek, Iwona Filipczak, Paweł Jasiński. Praktyki zawodowe to najbardziej wartościowa część kształcenia praktycznego realizowanego przez szkołę, ponieważ uczniowie mają możliwość poznania najnowszych
technologii i sprawdzenia się bezpośrednio
w środowisku pracy, w warunkach kontaktu
z klientem. Poznają też skalę wysiłku koniecznego do właściwego wykonywania obowiązków służbowych w swoich zawodach. Przekonują się także, że nabywane w czasie nauki szkolnej umiejętności bardzo przydają się
w pracy. Po praktykach są zgodni, że ich szkoła dobrze przygotowuje do pracy.
Jarosław Bednarski
Praktykantki z ZS 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze.
Nad morzem też fajnie się uczy zawodu.
Wychowankowie MOW Kolonia Ossa w Parku Praskim w Warszawie
W dniu 16 czerwca, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kolonii Ossa, pod
opieką p.o. dyrektora placówki Iwony Uryć Kaszuby
oraz wychowawców pani Agnieszki Faber - Mazik,
Joanny Jóźwickiej i Doroty Balcerak wzięli udział
w pikniku, organizowanym przez Fundację „Po drugie” w Parku Praskim w Warszawie, poświęconym
bezpieczeństwu podczas wakacji.
Młodzież z Kolonii Ossa przestrzegała mieszkańców
Warszawy, zwłaszcza nastoletnie dziewczęta, przed gwałtownym i niebezpiecznym odchudzaniem, co w konsekwencji może doprowadzić do anoreksji. Stoisko przygotowane przez wychowanków ośrodka było zaoparzone w zdrową żywność oraz tradycyjne, polskie potrawy,
między innymi, pierogi z serem, ciastka owsiane, chleb
żytnio - razowy, ser biały oraz regionalne obwarzanki.
Przesłaniem prezentacji było pokazanie, że można jeść
zdrowo, smacznie a przy tym utrzymać zgrabną sylwetkę. Zainteresowanie prezentacją było ogromne, zwłaszcza, że każdy mógł otrzymać ulotki dotyczące zdrowego odżywiania jak również spróbować potraw przygotowanych przez naszych podopiecznych pod okiem wychowawców.
Iwona Uryć - Kaszuba
Wychowankowie MOW Kolonia Ossa z dyplomem otrzymanym na pikniku praskim
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
7
BORKOWICE
Muzyczna Majówka
go wzgórza. Od tej pory
nazwano je ,, Krakową
Górą”. Dziś jest tu kamienna kaplica Matki Bożej, wystawiona w 1933 r.
na pamiątkę wiedeńskiej
wiktorii Jana III Sobieskiego, z łacińskim napisem: „Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył
1683-1933”. Wewnątrz figurka Matki Boskiej i tablica fundatora ks. Jana
Wiśniewskiego. Pan Robert Fidos Wójt Gminy
Już po raz XI w niedzielne popołudnie tj.
26.05.2013 r. mieszkańcy Gminy Borkowice
wybrali się na Muzyczną Majówkę organizowaną na Krakowej Górze w Borkowicach.
Po uroczystej mszy w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach, procesja
udała się na Krakową Górę modląc się i śpiewając pieśni religijne. W tym roku Muzyczna
Majówka organizowana była z okazji 80-tej
rocznicy wybudowania Kaplicy Sobieskiego
znajdującej się na Krakowej Górze.
Z Krakową Górą związana jest przekazywana z pokolenia na pokolenie legenda. Otóż
król Kazimierz Wielki zmęczony i zagubiony
wśród puszczy, wszedł na wzniesienie i oniemiał z wrażenia. Przed nim roztaczał się niezwykły widok, podobny do tego z wawelskie-
oraz stowarzyszenia działające na terenie
gminy: ,,Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Kreatywnych” ze Smagowa oraz ,,Czas kobiet”
z Ruszkowic. Można było również upiec sobie kiełbaskę na ognisku, słuchając kapeli Jana Wochniaka, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wieniawie.Organizatorami tegorocznej majówki byli: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Borkowicach,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowicach, Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Borkowicach, Klub Seniora, 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska im. Emilii Plater oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach.
Borkowice na zakończenie podziękował
wszystkim za udział
oraz przybliżył historię
związaną z wystawieniem przez ks. Jana Wiśniewskiego pamiątkowej Kaplicy. Na wszystkich uczestników pielgrzymki czekała gorąca grochówka, swojski
smalec i chleb, groch
z kapustą oraz słodkie
ciasta. Tegoroczny poczęstunek został przygotowany przez Klub
Seniora z Borkowic
Poświęcenie odnowionego nagrobka
ks. Jana Wiśniewskiego
13 czerwca 2013 roku na cmentarzu parafialnym w Borkowicach poświęcony został odnowiony nagrobek ks. Jana Wiśniewskiego.
Pomysłodawcą tej inicjatywy był Robert Fidos – wójt Gminy Borkowice. 1 listopada 2012
r. po raz pierwszy w Borkowicach odbyła się
zbiórka publiczna na rzecz odnowy nagrobków
na cmentarzu parafialnym. Zbiórkę przeprowadziło kilkunastu wolontariuszy: młodzież, pracownicy Urzędu Gminy i GOPS pod nadzorem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji Gminy Borkowice. Wolontariusze rozdawali wydaną przez GOK najnowszą publikację Roberta Fidosa ,, Borkowickie cmentarze”. Kwestujący zebrali 3,0 tys. złotych. Brakującą kwotę zabezpieczył proboszcz parafii w Borkowicach ks. Marek Lużyński. Odnowienie nagrobka wykonał Pan Łukasz Świerczyński z Radestowa pod nadzorem konserwatora zabytków. Zebrani przy nagrobku parafianie wraz z licznie przybyłymi kapłanami
z sąsiednich parafii uczcili modlitwą pamięć
wybitnego kapłana. Odnowiony nagrobek ks.
Jana Wiśniewskiego poświęcił dziekan Dekanatu Przysuskiego ks. kan. Andrzej Szewczyk.
8
Poświęcenie odnowionego nagrobka
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
BORKOWICE
2013 – rokiem księdza
Jana Wiśniewskiego (1876-1943)
Ks. Jan Wiśniewski, proboszcz parafii
Borkowice w latach 1913-43, kanonik gremialny kapituły sandomierskiej, literat, historyk, społecznik, zbieracz muzealny, kolekcjoner i poeta.
Autor i wydawca opisów historycznych kościołów, miast, miasteczek i wsi diecezji sandomierskiej, częstochowskiej i kieleckiej oraz
poematów, wierszy, bajek, pamiętników, artykułów. W parafii Borkowice prowadził działalność duszpasterską, regionalną i społeczną.
Wyróżniał się niezwykłą charyzmą, pracowitością i niespożytą energią. Drażnił go próżniaczy tryb życia, niechęć do życia religijnego i brak jakichkolwiek zainteresowań. Z piórem i zeszytem wędrował po parafiach, rozmawiał z ludźmi, notował legendy, przysłowia,
zagadki oraz zbierał pamiątki minionych czasów. Żył skromnie, nigdy nie żądał wygórowanych opłat za posługi religijne. Potrafił jednocześnie znajdować pieniądze i budować domy
parafialne, kaplice, krzyże i figurki. Przyczynił się do powstania dziesięciu szkół, biblioteki, spółdzielni, trzech jednostek straży oraz
nowej parafii w Ruskim Brodzie. Dostrzegał
w swej parafii problem alkoholizmu. Prowadził Bractwo Wstrzemięźliwości, które zwalczało zwyczaje pijackie i opiekowało się alkoholikami. Dla młodych zorganizował teatr i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, które odgrywało ważną rolę w wychowaniu patriotycznym. Dzięki jego bogatym zbiorom mogły powstać muzea w Radomiu, Sandomierzu i Wąchocku. Ks. Jan Wiśniewski zmarł 7 czerwca
1943r. w Borkowicach i został pochowany na
miejscowym cmentarzu.
Wystawa „Przeszłość - przyszłości…”
W dniach 13-20 czerwca w Gminnym
Ośrodku Kultury w Borkowicach prezentowana była autorska wystawa Małgorzaty Szot-Wróblewskiej ,, Przeszłość – przyszłości, ks. Jan Wiśniewski (1876-1943)
w 70 rocznicę śmierci’’.
Wystawa została sfinansowana ze środków autorki, która do wielu lat zbiera materiały, pamiątki i utwory ks. Jana Wiśniewskiego. Wernisaż odbył się 13 czerwca w Borkowicach. Po mszy świętej mieszkańcy parafii,
przedstawiciele władz gminy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez autorkę na temat
działalności wielkiego kapłana, patrioty i kolekcjonera. Zgromadzone przez niego dzieła
sztuki sakralnej wystawione w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu, są nie tylko świadectwem wiary minionych pokoleń, ale nadal
ewangelizują i uczą miłości do Polski. Religijnego i narodowego dziedzictwa nie zastąpi chwilowa moda czy tania rozrywka z obcych nam
kulturowo środowisk. Współczesne bluźnierstwa przeciw wartościom narodowym, kult tandety i obce wzory, prowadzą nieuchronnie do
upadku ducha narodu. Na wystawie prezentowane były prace historyczne, zwłaszcza opisy
dekanatów, które wciąż są niewyczerpalnym
źródłem dla historyków. Zwiedzających zainteresowały fotografie przedwojennych Borkowic, budowy budynków parafialnych, pomniki,
tablice, kaplice, kopie starodruków, cennych
obrazów oraz pamiątek rodzinnych. Bezcenne są fotografie wnętrza muzeum zorganizowanego na plebanii w Borkowicach, na któ-
rych widać zbiory muzealne, ale również lekcje historii dla dzieci. Wystawę zwiedziło kilkaset osób, w tym uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Poszczególne grupy szkolne oprowadzane były przez historyka, regionalistę, animatora obchodów poświęconych
ks. J. Wiśniewskiemu Roberta Fidosa.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
9
GIELNIÓW
Bezpieczne wakacje 2013 – akcja „Jabłko – cytryna”
oraz praktyczny egzamin na kartę rowerową
Dnia 18.06.2013r w godz. 10.45 do
12.15 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Gielniowie w obecności przedstawicieli
Komendy Powiatowej w Przysusze – asp.
sztab. J. Stępień, sierż. sztab. P. Kwiecień
i st. sierż. T. Ziółek - przeprowadzony został
praktyczny egzamin na kartę rowerową.
Celem tego egzaminu było sprawdzenie
poprawności jazdy na rowerze. Przygotowany tor obejmował następujące elementy: korytko, przewiezienie drewnianego klocka, slalom. Przystępujący uczniowie pomyślnie zdali egzamin. Następnie odbyła się krótka pre-
lekcja na temat bezpieczeństwa w czasie zbliżających się wakacji. W akcji „Jabłko – cytryna” uczestniczyło 137 uczniów, którzy wręczali kierowcom jabłko za prawidłową jazdę lub cytrynę za łamanie przepisów drogowych. Należy przyznać, że ta forma działań
prewencyjnych cieszy się największym zainteresowaniem najmłodszych użytkowników
dróg. Każdy uczeń natomiast dostał element
odblaskowy. Podczas prowadzonej akcji wykonano zdjęcia. Organizatorzy: Agata Michałowicz, Aneta Raczyńska, Referat Ruchu Drogowego w KPP Przysucha
Uczniowie z Gimnazjum Publicznego w Gielniowie wyróżnieni
w II edycji programu „Jeżdżę z głową”.
W naszej szkole grupa uczniów z klas II w ramach projektu edukacyjnego przystąpiła do
realizacji programu edukacyjnego „Jeżdżę
z Głową”. Program ten był pod patronatem Zarządu Fundacji BGŻ, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, Komendy Głównej Policji, oraz
patronat honorowy pełniła Minister Edukacji Narodowej. Celem tego programu było utrwalenie
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród
młodzieży gimnazjalnej. Opiekunem projektu została pani mgr Izabela Piętowska. Uczniowie gimnazjum zwyciężyli w dwóch kategoriach i otrzymali: - dla szkoły za zebranie najwięcej podpisów pod Deklaracją „Jeżdżę z głową” TABLICE
MULTIMEDIALNĄ, za jednoczesne zaangażowanie uczniów i władz DWA STOJAKI ROWEROWE. A tak przebiegała realizacja projektu:
W dniu 28 marca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizacji projektu „Jeżdżę z głową”, na którym zostaliśmy zapoznani z głównymi założeniami i celami programu oraz omówiliśmy szczegóły jego realizacji. Rozwiązaliśmy
Quiz opublikowany na stronie internetowej programu, który ukazał stan naszej wiedzy, na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obejrzeliśmy również film edukacyjny dotyczący nowelizacji przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów. Na terenie szkoły rozwieszone zostały
plakaty promujące program, jak również przygotowana została tablica informująca o przystąpieniu naszego gimnazjum do programu. Ogłoszo-
ny został konkurs na hasło promujące bezpieczną jazdę na rowerze.
W ramach projektu odbyło się spotkanie
z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Przysusze – Kierownikiem Referatu Ruchu
Drogowego aspirantem sztabowym Jarosławem
Stępniem. Na to spotkanie zaprosiliśmy swoich
młodszych kolegów z klas pierwszych. Trzy osobowa grupa dziewcząt uczestniczących w projekcie brała udział w Eliminacjach Powiatowych
do Turnieju BRD, gdzie zajęły I miejsce w powie-
Puchar Tymbarku
10
cie i zakwalifikowały się do finału Mazowieckiego. Również w tym dniu młodzież przeprowadziła
wywiad w Komendzie Powiatowej Policji w Przysusze z oficerem prasowym nadkomisarz Tamarą Bombą. Kolejnym punktem w realizacji programu było spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej w Gielniowie z uczniami klas młodszych
na temat „Bezpieczna droga do
szkoły” Przez cały czas trwania
akcji młodzież odwiedzała wielu
mieszkańców naszej gminy oraz
pracowników instytucji publicznych
znajdujących się na naszym terenie. Zbierali podpisy pod deklaracją „jeżdżę z głowa”, wypełnialiśmy
ankiety Eksperta Ruchu Drogowego. Rozdawaliśmy ulotki promujące program jak również naklejki „Kocham rower”. Informacje na temat realizacji programu
zostały umieszczone na szkolnej stronie internetowej www.zsogielniow.szkolnastrona.pl W wyniku przeprowadzonych wielu akcji
powstała prezentacja multimedialna, jak również
Mapa Problemów Drogowych występujących na
naszym terenie, którą uczniowie zaprezentowali Wójtowi Gminy Gielniów panu Władysławowi
Czarneckiemu, jak również została ona przestawiona na forum szkoły jako projekt edukacyjny.
Puchar Tymbarku to największe w Polsce rozgrywki piłki nożnej dla
dziewczynek i chłopców w wieku 10 lat i młodszych. Zawody rozgrywane
były po raz XIII, a ich zwycięzcy w nagrodę pojadą na mecz Anglia - Polska
na Wembley.
Drużyna Wiktorii Gielniów wystąpiła w zawodach w kategorii dziewcząt i zajęła
w nich II miejsce zdobywając srebrne medale i tytuł wicemistrza Mazowsza do lat 10.
W meczu półfinałowym pokonaliśmy jedną z najlepszych kobiecych drużyn w kraju, klub MUKS Praga Warszawa. Spotkanie to kosztowało nas bardzo wiele sił,
których zabrakło na finał przegrany 0 do 1 z zespołem Ząbkovii Ząbki.
Wyniki:
Gielniów - Sokołów Podlaski 6- 0
Gielniów - SP 244 Warszawa 4 - 0
Gielniów - Konstancin 4 - 0
PÓŁFINAŁ:
Gielniów - Praga Warszawa 2 - 2 (karne: 2 - 1)
Finał:
Gielniów - Ząbki 0 - 1
Skład:Alicja Czechowska, Karolina Szczygieł, Natalia Plucińska, Katarzyna
Szcześniak, Kinga Gromska, Wiktoria Wasika, Magdalena Paliwoda, Joanna Nems,
Patrycja Kwapisz, Natalia Chwastek, Julia Białek, Małgorzata Jaźwic
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
GIELNIÓW
Piknik Rodzinny w Bielinach
Dnia 25 maja 2013 r. na terenie Szkoły
Podstawowej w Bielinach Opoczyńskich
odbył się Majowy Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bieliny Opoczyńskie „Odnowa”.
W ramach Pikniku zorganizowano wiele
atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzień ten służył kultywowaniu tradycji
regionalnych, promowaniu spędzania czasu
bez alkoholu i zdrowego stylu życia. Zaproszeni goście, w tym władze lokalne w osobie
nie nie tylko regionalnej ale także ogólnopolskiej i światowej. Przedstawiciele władzy, jak
również wszyscy przybyli goście byli pod wrażeniem talentów prezentowanych przez dzieci pochodzące z Bielin i okolic. Po uczczeniu
Dnia Matki i Dnia Ojca występami z tej okazji
przygotowanymi przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bielinach, szesnaścioro śmiałków prezentowało swoje umiejętności na Pokazie Talentów. Mogliśmy usłyszeć przecudną wersję „Pali się” Jana Brzechwy w wyko-
Dzieci z PSP w Bielinach na pikniku rodzinnym
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego- Pana Leszka Ruszczyka oraz Wójta Gminy Gielniów- Pana Władysława Czarneckiego
w superlatywach wypowiadali się na temat organizacji tego niecodziennego przedsięwzięcia, na temat muzyków kapeli reprezentacyjnej stowarzyszenia- Kapeli Oldnova, złożonej
z muzyków Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, a wykonującej regionalne utwory folklorystyczne w zupełnie nowej odsłonie na are-
naniu 5 – letniego Jakuba Żoka, czy też szereg utworów muzycznych w interpretacjach
uczniów klas I-VI oraz absolwentów szkoły
podstawowej w Bielinach. Po Pokazie Talentów swoje umiejętności zaprezentowały dzieci
z zespołu „Bielińska Polka”, wykonując tańce
ludowe – polkę i krakowiaka przy akompaniamencie Kapeli Oldnova. Salwę śmiechu wywołały skecze kabaretowe przygotowane przez
dzieciaki i młodzież. Wszyscy uczestnicy wy-
stępów zostali nagrodzeni paczkami z drobnymi upominkami, zaś dla całej reszty dzieci,
szczególnie tych, które nie odważyły się wystąpić na scenie, przygotowano wielki stół pełen słodkich przysmaków. szystkie dzieci mogły skorzystać z szeregu innych atrakcji, jak
przejażdżka na kucyku czy też przejażdżka
karetą, zabawy w dmuchanym zamku i dmuchanej zjeżdżalni, spróbować pysznej waty
cukrowej i obejrzeć pokaz Straży Pożarnej,
w którym Strażacy z OSP z Gielniowa zaprezentowali pierwszą pomoc w przypadku pożaru, a po pokazie zaprosili wszystkie dzieci
do zadawania pytań i zwiedzania wozów strażackich. Radościom nie było końca. Rodziny
uczestniczyły w przygotowanych konkursach
– slalomie z jajkiem, skokach w workach czy
też rodzinnym „Hula – hopowaniu” które cieszyło się największym powodzeniem, szczególnie w wykonaniu panów. Organizatorzy nie
zapomnieli również o tym, aby posilić swoich
gości i przygotowali dodatkowy poczęstunek
w postaci specjałów z grilla, napojów, ciast czy
prawdziwej wojskowej grochówki serwowanej
przez umundurowanych żołnierzy. Promocję
właściwych postaw zdrowotnych prowadzono w Punkcie Medycznym- obecny tam lekarz
i pielęgniarka nieodpłatnie dokonywali pomiaru ciśnienia i glukozy we krwi, służąc przy tym
poradą. Całość imprezy zamknęła zabawa taneczna przy muzyce Kapeli Oldnova. Ukłon
w kierunku organizatorów należy się im również za dbałość o porządek podczas Pikniku.
Miejscowe służby Policji patrolowały teren, na
terenie Pikniku zaś porządku pilnowała profesjonalna firma ochroniarska oraz ochotnicze służby. Dzięki profesjonalnej organizacji
oraz zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Odnowa, jak również dzięki hojnej pomocy sponsorów, Majowy Piknik Rodzinny okazał się sukcesem. Oby więcej było takich inicjatyw, które pozwalają jednoczyć się społeczeństwu, promują właściwe postawy wśród
dzieci i ich rodzin czy wywołują prosty, ale jakże szczery uśmiech na twarzy młodego złowieka, dając mu wiarę w to, że przy odrobinie starania zawsze może być lepiej niż jest.
Uczniowie z Bielin na Zielonej Szkole
W dniach 10 – 14 czerwca uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach wyjechali na „Zieloną Szkołę” do Łeby. Dzieci
zwiedziły najatrakcyjniejsze miejsca w Łebie: Port Rybacki, plażę, ruchome wydmy, latarnię morską w Stilo. Odwiedziły także Sea
Park w Sarbsku, gdzie zobaczyły oceanarium
3 D, karmienie fok i kotików, makiety zwierząt
morskich. Jedną z atrakcji była także wizyta
w Łeba Parku, gdzie można było podziwiać
sylwetki dinozaurów, zwiedzić wioskę indiańską, nauczyć się nowych tańców a także zwiedzić mini zoo i pobawić się na dużym
placu zabaw. Codziennie uczestnicy wyjazdu mogli cieszyć się gorącym słońcem na
pięknej plaży. Dzieci wróciły do domu szczęśliwe i pełne wrażeń.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
11
klwów
Uroczystość otwarcia Hali Sportowej
„Arena Klwów”
24 maja 2013 r. miała miejsce uroczystość otwarcia Hali Sportowej „Arena
Klwów” przy Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie oraz nadania sztandarów
dla Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Klwowie. Uroczystość zainaugurowała msza święta, która
odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. św.
Macieja Apostoła w Klwowie.
Po zakończeniu mszy świętej uczniowie,
nauczyciele oraz zaproszeni goście z Wójtem Gminy Klwów - Piotrem Papisem na cze-
rektor Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie, która powitała zebranych gości. Uroczystość otwarcia hali oraz nadania sztandarów
poprowadzili Wicedyrektor ZSS Pani Małgorzata Kopczyńska wraz z Panem Szymonem
Głuchem. Wójt Gminy Klwów Piotr Papis zwracając się do szacownych gości powiedział między innymi: „…..Pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy służyli pomocą, dobrą radą i wsparciem
finansowym w trakcie realizacji tej inwestycji.
Szczególnie dziękuję Samorządowi Wojewódz-
Klwów Arena w pełnej krasie
le przeszli uroczystym korowodem przy dźwiękach Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych
w Radomiu do Hali Sportowej, gdzie miały
miejsce dalsze uroczystości.
Na początek wszyscy uczestnicy odśpiewa-
twa Mazowieckiego oraz Ministerstwu Sportu
i Turystyki za pomoc finansową. Wkład własny Gminy Klwów do tej inwestycji to jedyne
6,5%. Panie Marszałku, Pani Przewodnicząca – dziękuję. Podziękował wszystkim rad-
Hala już tętni życiem
li hymn państwowy odegrany przez Orkiestrę
Wojskową. W kolejnej części otwarcia słowo
wstępne wygłosiła Pani Edyta Sobczak – Dy-
nym poprzedniej i obecnej kadencji za akceptację odważnej konstrukcji projektów budżetu. Arena Klwów stanie się wizytówką nie tylko
12
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Klwowa, ale całego regionu. Nie sposób wymienić wszystkich, którym należałoby dzisiaj
podziękować, więc serdecznie dziękuję tym
wszystkim, którym te podziękowania się należą za ich zaangażowanie, radę i pomoc podczas realizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu własnym i naszego samorządu, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób włączyli się w organizację dzisiejszej
uroczystości i własnoręcznie przyczynili się
do tego wydarzenia. Na zakończenie życzę
całemu gronu pedagogicznemu nieustającej
wiary i siły do podejmowania
dalszych działań na rzecz wychowania młodego pokolenia.
To my razem musimy zadbać
o ich pełny i prawidłowy rozwój,
bo przecież: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie”. Wierzę, że nasza Hala będzie tętnić życiem
i może wychować prawdziwe
sportowe talenty oraz kształtować prawe charaktery. Niech
ten obiekt dobrze służy całej
naszej społeczności gminnej,
w szczególności Wam droga
młodzieży. Powodzenia i trzymam za Was kciuki!
Następnie głos zabrali m. in.
Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, Wicewojewoda Dariusz Piątek, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Samorządowego Województwa
Mazowieckiego Bożenna Pacholczak, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek
Przybytniak, Starosta Powiatu Przysuskiego
Marian Niemirski, Wójt Gminy Rusinów Marek
Modrzecki oraz Wójt Gminy Potworów Marek
Klimek. W każdym przemówieniu podkreślono
wielką wartość sportu, jako głównego czynnika
wpływającego na zdrowie i aktywność fizyczną zarówno wśród dzieci jak i osób starszych,
ale przede wszystkim podkreślano wielką dbałość gminy Klwów w zakresie propagowania
i pogłębiania wiedzy oraz stałego zachęcenia
mieszkańców gminy do aktywnego spędzania
wolnego czasu. Po przemówieniach ks. Stanisław Pudzianowski poświęcił krzyż, który został powieszony na wejściem do Hali Sportowej przez dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych Pana Stanisława Pająka oraz
sztandary szkoły gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice złożyli ślubowanie na sztandar.
Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych w Radomiu oraz spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkól Samorządowych w Klwowie na
podstawie książki „Mały Książę” - Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Na zakończenia p.
Edyta Sobczak podziękowała zebranym za
obecność i za uwagę oraz wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację uroczystości.
klwów
Uroczystość otwarcia Hali Sportowej
„Arena Klwów” - c.d.
Międzynarodowy Wyścig „Dookoła Mazowsza”
W dniu 24.05 br. na terenie gminy
Klwów odbył się III etap Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Dookoła Mazowsza”.
Start wyścigu rozpoczął się o godzinie 1700 w Klwowie. Trasa wiodła przez
Klwów- Głuszyne- Kłudno – Ulów. Zawodnicy pokonali 10 kilometry trasy.
Wyścig organizował Zespół Mazovia
– Team przy pomocy gminy Klwów.
Mimo deszczu i problemu z dotarciem części ekip na linie startu w wyścigu wzięło udział 7 zespołów, w tym
ekipa z Litwy. Nagrody ufundował Wójt
Gminy Klwów – Piotr Papis. Ceremonia dekoracji odbyła się na Hali Sportowej „Arena Klwów’
Start wyścigu
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Ceremonia dekoracji
13
odrzywół
60-lecie OSP Wysokin
Mszą świętą w intencji jednostki z Wysokina rozpoczęła się uroczystość 60 – lecia
jej powstania. Mszę świętą celebrował ks.
Marcin Jarząbek, który także w przeszłości
był członkiem OSP w Wysokinie.
Po mszy druhowie z Wysokina i z jednostek
zaprzyjaźnionych oraz goście przemaszerowali do Centrum Wiejskiego gdzie mieści się
siedziba jednostki. Przybyłych gości w imieniu swoim i Zarządu OSP przywitał Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak. Na uroczystość
przybyli między innymi Wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP Zbigniew Gołąbek, Starosta przysuski Marian Niemirski,
Zastępca Komendanta Powiatowej Straży
Pożarnej Robert Barski, Prezes Powiatowego Związku OSP Józef Pomykała, Wójt Gminy Klwów Piotr Papis. Obecne były delegacje i sztandary jednostek OSP z Odrzywołu,
Przysuchy, Smogorzowa i Klwowa. Na uroczystość przybył jeden z ostatnich żyjących
założycieli OSP Jan Żak. Z okazji jubileuszu
druh Zbigniew Gołąbek ze Starostą Marianem
Niemirskim odznaczyli zasłużonych strażaków OSP. Prezes Józef Pomykała wraz z komendantem Robertem Barskim wręczyli okolicznościowy dyplom dla jednostki OSP Wysokin. Goście złożyli też życzenia i podziękowania za pracę strażaków na rzecz społeczności gminnej i powiatowej. Jednostką OSP
kieruje Zarząd na czele z Prezesem Jackiem
Pawelcem i Naczelnikiem Andrzejem Borsem.
Na wyposażeniu jednostka ma dwa wozy pożarnicze. Członkami OSP Wysokin jest ponad
40 strażaków. Przy jednostce istnieje też młodzieżowa drużyna pożarnicza. W 2012 roku
druhowie z Wysokina wyjeżdżali 55 razy do
akcji pożarniczych.
Wójt gminy Marian Kmieciak składa życzenia z okazji
Jubileuszu 60 - lecia
Dzień Dziecka w Odrzywole
Z okazji Dnia Dziecka na boisku gminnym
odbył się międzyszkolny festyn rekreacyjno
– sportowy. Wzięły w nim udział dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach, Publicz-
nego Gimnazjum w Odrzywole, szkół Podstawowych w Odrzywole i Myślakowicach, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Lipinach. Organizatorem festynu był Wójt
Gminy Odrzywół, Dyrektorzy szkół w gminie
Odrzywół oraz płk Ryszard Młodzianowski komendant kadetów z Lipin. Festyn rozpoczął
się pokazem musztry kadetów. Zaprzyjaźniona 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego zaprezentowała swoje
bojowe wyposażenie, łącznie ze stanowiskami: dowodzenia, łączności, bronią strzelecką
i wyposażeniem specjalistycznym ( między innymi wyposażenie nurków, i sprzętów). Sprzętu tego na co dzień Brygada używała na misjach w Iraku i Afganistanie. Stoiska były oblegane przez młodzież. Pokaz staropolskiej akcji ratowniczo - gaśniczej przedstawili strażacy z OSP Wyśmierzyce. Zaprezentowali oryginalny i sprawny konny wóz straży ogniowej
z 1920 r. wraz z historycznym wyposażeniem.
Nie tylko pokazali umiejętności gaśnicze, ale
też odbyli przejazdy historycznym pojazdem
straży po Odrzywole i Wysokinie. Młodzież
mogła sama popróbować sił przy akcji gaszenia pożaru i powożenia konnym wozem. Młodzi zawodnicy kickboxingu z Przysuchy zaprezentowali pokaz umiejętności sportowych
i sztuki walki. Imprezę zakończyły międzyszkolne rozgrywki piłkarskie. W meczach międzyszkolnych padły następujące wyniki: Drużyna PSP Odrzywół – Drużyna PG Odrzywół
1:7, Drużyna PG Odrzywół – SMS Lipiny (Szkoła Mistrzostwa Sportowego) 1 : 9, Zawodnicy
i drużyny otrzymały okolicznościowe dyplomy
i nagrody sportowe. Na zakończenie festynu
organizatorzy zaprosili młodzież na skromny
poczęstunek. Najważniejszym uczestnikiem
festynu była dobra pogoda, tak wyczekiwana
od kilkunastu dni.
PRZETARG NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
KOMUNALNYCH ROZTRZYGNIĘTY
Na podstawie porozumienia z sąsiednimi gminami Urząd Gminy w Odrzywole
prowadził postępowanie przetargowe dla
gmin: Odrzywół, Klwów, Potworów, Rusinów, Gielniów. Przetarg obejmował odbiór
odpadów komunalnych w okresie 3 lat począwszy od 1 lipca 2013 roku.
Zakres przetargu obejmował odbiór odpadów komunalnych od 22 tysięcy mieszkańców
5 gmin oraz z miejsc i posesji niezamieszkałych, ale na których powstają takowe odpady
(posesje rekreacyjne). Ze względu na duży
zakres przetargu musiały zostać uruchomione dodatkowe procedury (m.in. odwoławcze)
łącznie z publikacja specyfikacji przetargowej
w Dzienniku Zamówień Unii Europejskiej. Na
przetarg wpłynęły oferty 5 firm spełniających
wszelkie wymogi ustalone przepisami branżowymi i specyfikacją. W przetargu nie wzięła udziału dotychczasowy odbiorca odpadów
firma „ HAK” z Piotrkowa Trybunalskiego. Połączenie przetargów z 5 gmin miało zwiększyć
rynek działalności i co za tym idzie obniżyć
koszty stałe działalności (jedna baza przeładunkowa, mniejsza liczba samochodów i obsługi itp.). Gminy o rzadkiej zabudowie i oddalone od siedziby instalacji regionalnej (w
Radomiu) maja bowiem większe koszty odbioru i utylizacji – głównie koszty przejazdów
do gospodarstw i oddalonych od siebie gospodarstw, oraz koszty transportu odpadów
biodegradowalnych i zmieszanych komunalnych do Radomia. Od 1 stycznia 2013 roku na
mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki na
składowiskach komunalnych (w tym na składowisku w Odrzywole) nie można już składować odpadów komunalnych. Najtańszą ofertę na świadczenie usług złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z O.O. z Przysuchy. Oferta zawiera
cenę usługi na kwotę prawie 3 mln zł. (1 mln.
zł. rocznie). Przy pełnej ściągalności podatku – opłaty w ustalonej przez Radę Gminy wysokości (18 zł. od gospodarstwa domowego
14
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
wieloosobowego i 10 zł. od jednoosobowego)
opłata powinna pokryć 100% kosztów usługi,
bez kosztów obowiązkowego utworzenia przy
gminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (na składowisku w Odrzywole). Kalkulacja ta zakłada pełną segregację odpadów przez mieszkańców. Ze wzrostem opłat musza się liczyć szkoły publiczne.
PGKiM z Przysuchy zacznie na początku lipca b.r. rozwozić do gospodarstw pojemniki na
odpady. Będą one użyczone mieszkańcom na
czas realizacji umowy. Jednocześnie gminy:
Odrzywół, Klwów, Rusinów i Potworów zamierzają wystąpić z roszczeniem do Przedsiębiorstwa „HAK” za konieczność zagospodarowania odpadów z drugiej połowy czerwca bieżącego roku. Umowy z mieszkańcami
obowiązywały bowiem do 30 czerwca bieżącego roku a firma „HAK” ogłosiła zakończenie
usługi przed końcem tego miesiąca.
Marian Kmieciak Wójt Gminy Odrzywół
odrzywół
Dzień Katyński w Publicznym Gimnazjum w Odrzywole
We wtorek 21 maja b.r. gimnazjum w Odrzywole odwiedzili przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.
Na zaproszenie Pani Dyrektor Barbary Rataj i nauczycielki historii Bożeny Kmieciak do
Odrzywołu przybyli: Pani Prezes Stowarzyszenia i córka komendanta policji zamordowanego
w Ostaszkowie Pani Halina Drachal oraz Pan
Wiceprezes i wnuk oficera WP zamordowanego w Katyniu Pan Marek Krystyniak. Okazją był
Dzień Pamięci o Katyniu zorganizowany w szkole. Spotkanie z gośćmi poprzedziło wprowadzenie przygotowane przez młodzież. Nie zabrakło wierszy o tragedii polskich oficerów z 1940r.
Goście uroczystości podzielili się z młodzieżą wspomnieniami o latach dochodzenia prawdy o Katyniu, o latach oczekiwań na powrót lub
na jakąkolwiek wiadomość o bliskich. Opowiedzieli o długim okresie walki z „kłamstwem katyńskim”, które obowiązywało w Polsce aż do 1989r.
Gimnazjum w Odrzywole pielęgnuje pamięć
o ofiarach z Katynia, Ostaszkowa i Starobielska.
Symbolem tej pamięci jest dąb katyński, który
zasadzony i pielęgnowany przez kolejne pokolenia młodzieży wyrósł przed budynkiem szkoły. Co roku, w rocznicę zbrodni, młodzież składa tam kwiaty. Warto dodać, że w Ostaszkowie
zginął ostatni przedwojenny komendant Policji Państwowej w Odrzywole Lucjan Sarnecki.
W Odrzywoel nie zapomina się o bohaterach polskiej
historii
Obchody Roku Tuwima w PSP w Odrzywole
W tym roku mija 60 lat od śmierci Juliana
Tuwima oraz sto lat od jego poetyckiego
debiutu – publikacji wiersza „Prośba”
w „Kurierze Warszawskim”.
Z tej okazji w szkole podstawowej
w Odrzywole z inicjatywy szkolnej bibliotekarki
p. Małgorzaty Dukały, odbył się program
artystyczny pt. ,, Z Tuwimem weselej”.
Wspaniałą postać i życie poety uczniowie
szkoły ukazali w wierszach, piosenkach
i scenkach dramowych. Artyści recytowali
najbardziej znane utwory poety, m. in. ,,Rzepkę”,
,,Zosię Samosię”, ,,O Grzesiu Kłamczuchu
i jego cioci”, ,,Dwa Michały”, ,,Lokomotywę”,
,,Spóźnionego Słowika”, ,,Ptasie radio”. Oprócz
inscenizowanych wierszy, uczniowie obejrzeli
też bajkę ,,O rybaku i złotej rybce”. Mali aktorzy
z zaangażowaniem wczuwali się w swoje role.
Zadbali o odpowiednie do swoich ról stroje
i rekwizyty, co uczyniło inscenizację bardziej
interesującą. Spotkanie z Tuwimem wywołało
u publiczności wiele radości i wzruszeń.
W związku z obchodami Roku Poety w szkole
odbył się też konkurs plastyczny pt. ,,Malowane
wiersze Juliana Tuwima” dla uczniów kl. I-III,
konkurs pięknego czytania
–kl. IV-VI oraz szkolny Omnibus. Z wynikami
z odbytych konkursów uczniowie zapoznani
zostali na uroczystości poświęconej
Julianowi Tuwimowi.
Akcja „Noc profilaktyki” w Odrzywole
„Ogólnopolska Noc Profilaktyki” – jak żyć
zdrowo i bezpiecznie to akcja, która odbyła
się w całym kraju. Jej organizatorami było
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz
Komenda Główna Policji.
Akcja ta w Gminie Odrzywół została
przygotowana i przeprowadzona przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Policję w Odrzywole.
Uczestnikami byli uczniowie odrzywolskich szkół.
Jej przebieg był dwuetapowy. Pierwsza część
edukacyjno-profilaktyczna była dla uczniów
gimnazjum. Jako wprowadzenie wszyscy
obejrzeli spektakl profilaktyczny przygotowany
przez szkolne kółko teatralne pt.„ Sieć”, a potem
uczniowie uczestniczyli w dwóch spotkaniach
edukacyjno-profilaktycznych – dla klas
trzecich i klas drugich. Zajęcia te poprowadzili
przedstawiciele odrzywolskiej Policji – starszy
aspirant Andrzej Pasternak i starszy sierżant
Adrian Wejner oraz przewodnicząca GKRPA
Zofia Wiktorowicz i z-ca przew. GKRPA
Jolanta Chochoł. Uczniowie poprzez zajęcia
mięli możliwość zastanowienia się czy alkohol,
narkotyki, niewłaściwe korzystanie z Internetu
to sposób na spędzanie wolnego czasu, czy
też droga do uzależnień i zniszczenia sobie
życia. Poprzez różne przykłady dowiedzieli się
w jakich sytuacjach mogą się znaleźć i jak wtedy
sobie radzić. Potem obejrzeli film zrealizowany
przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Warszawie i Komendę Wojewódzką Policji
w Radomiu pt. „ Więzienie stracony czas”. Druga
część akcji odbyła się w sobotę 22 czerwca
w formie happeningowej. Były gry , zabawy,
poznanie wyposażenia samochodu policyjnego,
a potem o 16. 00 wszyscy uczestnicy stojąc
w kręgu zatrzymali się na chwilę, aby zjednoczyć
się ze wszystkimi uczestnikami akcji w Polsce
i położyli prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund
wybili wspólnie jego rytm. W happeningu wzięli
udział uczniowie ze szkoły podstawowej i z
klasy pierwszej gimnazjum. Przygotowały go:
p. Zofia Wiktorowicz, p. Jolanta Chochoł oraz
p. Ewa Matuszczak i p. Irena Kowalczyk.
Spektakl profilaktyczny został przygotowany pod
kierunkiem p. Małgorzaty Abramczyk. Łącznie
w akcji wzięło udział około 200 osób.
Forum organizacji pozarządowych w Wysokinie
W niedzielę 9 czerwca 2013 r. w Centrum
Wiejskim w Wysokinie odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych z terenu działania
Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”.
Organizatorem Forum była LGD „Wszyscy
Razem” i Wójt Gminy Odrzywół.
Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały organizacje pozarządowe (stowarzyszenia)
działające w dziedzinie społeczno-kulturalnej.
W Forum wzięło udział ponad 120 uczestników
z 11 organizacji.
Z gminy Odrzywół udział wzięły :KGW w Kłonnie, KGW w Kamiennej Woli , Stowarzyszenie
Wiejskie Wysokina i Cetnia oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej.
Z Gminy Klwów udział wzięło Stowarzyszenie Gosposie z Przystałowic Dużych.
Z Gminy Rusinów udział wzięły: Stowarzyszenie Borowianki z Władysławowa, Jarzębinki
z Woli Gałeckiej, Niezapominajki z Gałek Rusinowskich, Józefinki z Rusinowa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice
Z Gminy Gielniów wzięło udział Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bieliny
Forum było okazją do wzajemnej wymiany
doświadczeń i prezentacji dotychczasowej działalności.
Spotkanie otworzył Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak jednocześnie Przewodniczący
Rady LGD Wszyscy Razem. W trakcie spotka-
nia wszystkie organizacje zaprezentowały swoją
dotychczasową działalność. Spotkanie uświetniły występy zespołów ludowych „Przystalanki”
i „Znad Drzewiczki”. Na koniec Forum Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia zaprosiły uczestników i gości
do degustacji potraw regionalnych.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
15
potworów
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
W piątek, 17 maja 2013 r. z okazji upamiętnia dwudziestej trzeciej rocznicy przeprowadzenia pierwszych demokratycznych, w pełni wolnych wyborów do rad gmin, w Publicznym Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie zorganizowano gminny etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
W konkursie, którego nadrzędnym celem jest
kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich
poprzez upowszechnianie wiedzy o samorządzie
lokalnym udział wzięło 37 uczniów Publicznego
Gimnazjum w Potworowie.
Egzamin Konkursowy składał się z 20 pytań testowych, obejmujących zakresem tematycznym
wiedzę dotyczącą m.in. aktów prawa miejscowego, struktury urzędów samorządowych oraz
sposobu wyłaniania i kompetencji poszczególnych organów władz samorządowych.
Po dokładnym sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów Komisja Konkursowa w składzie: Lidia Wochniak, Tomasz Górka i Krzysztof Wochniak wyłoniła zwycięzców 17-ej edycji Konkursu.
Pierwsze miejsce w sprawdzianie Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym przypadło Annie
Korczak, zdobywczynią drugiego miejsca została Agata Krzywkowska, natomiast trzecie miejsce zdobyła Olimpia Widawska.
Wójt Marek Klimek wręczając zwycięskiej trójce nagrody książkowe ufundowane przez Urząd
Gminy w Potworowie pogratulował wszystkim
uczestnikom bardzo dobrej znajomości wiedzy
samorządowej, a Dyrekcji Gimnazjum sprawnej
organizacji konkursu.
Dzień Matki w Publicznej Szkole Podstawowej w Wirze
Dzień Matki to jedno
z najważniejszych szkolnych uroczystości rodzinnych obchodzonych w placówce oświatowej w Wirze.
Akademię zorganizowaną
24 maja 2013 r. rozpoczęła
część artystyczna przygotowana pod opieką dydaktyczną Pań: Elżbiety Sobczak,
Justyny Nożyńskiej, Doroty Koryckiej, Agaty Lesiak
i Anny Krajewskiej.
W zaprezentowanych wierszach, piosenkach i humorystycznych scenkach tematycznych dzieci z klas 0-6 wykazały się umiejętnościami
wokalno-aktorsko-tanecznymi, wprawiając licznie zgromadzone mamy w doskonały nastrój.
Po prezentacji programu
słowno-muzycznego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wirze Anna Ozimska przekazując słowa uznania dla małych
artystów i ich mam, zaprosiła wszystkich uczestników
uroczystości na poczęstunek.
16
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
potworów
Harcerze z Potworowa zainaugurowali sezon biwakowy
Pogłębianie wiedzy harcerskiej, integracja środowiskowa oraz
nauka poprzez zabawę to tylko jedne z wielu założeń programowych jakie realizowali członkowie Drużyny Harcerskiej z Potworowa na biwaku zorganizowanym przez Radomski Szczep ZHP im.
Orląt Lwowskich.
Podczas trzydniowego pobytu w bazie w Kowalkowie młodzi druhowie z Potworowa zdobywali sprawności, uczyli się podstawowych technik harcerskich składających się na: ekologię, historię, łączność, musztrę
i symbolikę oraz uczestniczyli w wielu pracach porządkowych na rzecz
środowiska lokalnego.
Zwieńczeniem obozu był zorganizowany w ramach biwakowej rywalizacji sprawdzian umiejętności nabytych podczas cyklu zbiórek harcerskich, w którym harcerze musieli wykazać się wiedzą z zakresu szyfrowania, terenoznawstwa i posługiwania się kompasem.
Pierwszy w tym roku biwak zakończyła msza polowa odprawiona przez
opiekuna i założyciela Harcerskiego Szczepu im. Orląt Lwowskich księdza Stanisława Sikorskiego, połączona z uroczystym apelem podsumowującym cele statutowe radomskiego Hufca ZHP.
Gimnazjaliści z wizytą w Senacie
Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Senat Rzeczypospolitej
Polskiej otworzył swoje podwoje dla najmłodszych. Wśród 500-osobowej grupy dzieci i młodzieży szkolnej z całej Polski znaleźli się
również uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich
w Potworowie.
Głównym punktem edukacyjnej wyprawy zorganizowanej przez Dyrektora Gimnazjum Krzysztofa Wochniaka było spotkanie z Wicemarszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.
Podczas spotkania Wicemarszałek Karczewski w skrócie omówił specyfikę ustrojową i funkcjonowanie demokracji, przedstawił rolę wyższej
Izby Parlamentu we współczesnej Polsce, zaznajomił młodzież z zasadami przeprowadzania głosowań urządzając dla zebranych w senackiej
sali obrad symulację głosowań oraz zapoznał młodych gości z Potworowa z historią i strukturą gmachu Parlamentu.
Na zakończenie wizyty w Senacie wszyscy gimnazjaliści biorący udział
w panelu dyskusyjnym zostali obdarowani przez Wicemarszałka drobnymi upominkami i materiałami edukacyjnymi Senatu.
Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
17
RUSINÓW
„Cała Polska Biega” w Nieznamierowicach
Cykliczna impreza dla biegaczy odbyła się 26 maja w Nieznamierowicach w ramach akcji „Cała Polska biega” oraz projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Nieznamierowice pod nazwą
„Chcemy działać” współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Na dystansach dostosowanych do płci i wieku zawodników można było się zmierzyć biegając po trasie wyznaczonej przez las i wokół boiska piłkarskiego. Mimo nie nadzwyczajnej pogody nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w zawodach. A warto było przyjechać. Oprócz biegów były różne konkursy z piłką nożną oraz konkursy wiedzy na temat sportu. Najlepiej bawiły się dzieci, gdyż
to dla nich przede wszystkim była ta impreza. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.
Liczne i ciekawe nagrody zostały ufundowane między innymi przez Posła RP – Leszka
Przybytniaka i Wójta Gminy Rusinów – Marka Modrzeckiego. W kategorii najmłodszych
dziewcząt nie miała sobie równych Marcelina
Olak z Zychorzyna, druga była Klaudia Gawin
z Nieznamierowic a trzecia jej siostra Izabela.
U chłopców w tej kategorii pierwsze miejsce
zajął Paweł Prażmowski, drugie Michał Pianka, a trzecie Łukasz Osiński. Wśród gimnazjalistek wygrała Patrycja Kucharczyk. Kolejne
miejsca zajęły Kinga Walczyk i Sabina Kobyłka. Na najwyższym stopniu podium chłopców
z gimnazjum stanął Mateusz Sowiński z Przystałowic Małych, srebro zdobył Paweł Osiński, a brąz Kamil Neska. Chyba w najciekawszej kategorii - seniorów mężczyzn - bezkonkurencyjny okazał się Adam Kobyłka z Rusinowa. Drugi nie wiele gorszy był Jakub Papis.
Trzecie miejsce zajął Artur Sala. Najlepszą kobietą okazała się Ewelina Woźniak z Drążna,
Nagrodę za I miejsce dla Marceliny Olak wręcza Stanisław Koc - Radny Gminy
Rusinów
Najlepszy gimnazjalista - Mateusz Sowiński z Przystałowic Małych
Piękne chwile dla matek
Wzruszające chwile przeżywały mamy przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Gałkach oraz
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Nieznamierowicach. Z okazji Dnia Matki odbyły się tam uroczyste akademie.
Najmłodsi z przedszkola zaprezentowali swoje programy artystyczne w podziałach na grupy. 27 maja wystąpiły grupy Misiów i Pszczółek. Dzieci recytowały piękne
wiersze, w których składały podziękowania dla swoich
kochanych mam za ich troskliwość i miłość. Były także
piosenki i tańce. Kolejnego dnia wystąpiły Krasnoludki i Słoneczka. Trzeba przyznać, że wychowawczynie
wspaniale przygotowały swoich podopiecznych. Widać
to było po wzruszonych twarzach matek tych słodkich
maluchów. Widać było, że i one bardzo przeżywały występy. Nie jednej mamie zakręciła się łza w oku ale niewątpliwie była to łza radości. Dzieci z podstawówki i oddziału zerowego w Nieznamierowicach także przygotowały swoim mamom niespodziankę. Pod kierunkiem Marianny Maciei i Katarzyny Wasilewskiej zaprezentowały część artystyczną z piosenkami i wierszami, a na koniec każda mama otrzymała kwiaty i słodkiego całusa.
18
za nią uplasowała się Weronika Borowiecka,
a na najniższym stopniu podium stanęła Monika Kucharczyk. Aby mogli zmierzyć się również starsi uczestnicy stworzono i taką kategorię. Wystartowali tylko mężczyźni. Najwięcej mocy w nogach wykazał Mirosław Wojtunik, który przybiegł na metę pierwszy. Pozostali uczestnicy już bardziej się męczyli z dystansem. Drugi był Andrzej Kacprzak, a trzeci
Tomasz Osiński. Na koniec można było podziwiać zmagania strażaków w sztafecie z prądownicą. Złoto przypadło dla OSP Rusinów,
srebro dla OSP Zychorzyn, a brąz dla OSP
Grabowa. Organizatorzy, którymi byli: Gminne Stowarzyszenie LZS Gm. Rusinów, Fundacja Sportowa Polska, LZS Skamander Nieznamierowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice dziękują wszystkim,
którzy pomagali przy organizacji, a szczególnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieznamierowicach.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
RUSINÓW
Pierwsze inwestycje już cieszą mieszkańców!
W okresie, kiedy mamy do czynienia z ciągłymi
opadami deszczu i problemami z poruszaniem się
po węzłach komunikacyjnych, cieszy fakt, że zakończyły się pierwsze inwestycje drogowe.
Mieszkańcy Nieznamierowic mają dokończone centrum miejscowości. Piękny deptak z odwodnieniem
i utwardzonymi zjazdami do posesji nie tylko dopełnił estetycznej kompozycji wizytówki Nieznamierowic,
ale przede wszystkim ułatwi poruszanie się suchą nawierzchnią. Także w tej miejscowości wykonano odcinek nawierzchni asfaltowej drogi o długości prawie
400 m prowadzącej zarówno do zabudowań mieszkalnych jak i do pól uprawnych. Droga ta po ulewnych
deszczach nie grzeszyła szczególnie twardą strukturą,
a mieszkające przy niej osoby już od dawna narzekały
na komfort poruszania się i dojazdu do drogi powiatowej. Ten ciąg komunikacyjny ułatwi również życie okolicznym rolnikom, którzy w okresie zbiorów zbóż są częstymi użytkownikami. Kontynuując temat dróg gminnych koniecznie należy wspomnieć o 354 metrowym
odcinku w miejscowości Przystałowice Małe. Droga,
która wielokrotnie była utwardzana żużlem i tłuczniem
teraz zaskakuje piękną, twardą, asfaltową nawierzchnią. Jest to ważny odcinek, gdyż nie tylko mieszkańcy tej części Przystałowic Małych będą się nim cieszyć. Łatwiej będzie dojechać na Stację Uzdatniania
Wody oraz do budynków dawnej szkoły podstawowej,
gdzie często odbywają się lokalne spotkania miejscowego stowarzyszenia „Przystalanie” i zespołu ludowego „Przystalanki”.
80 urodziny wielkiego artysty ludowego
się w archiwach Polskiego - Maciejowice 2004. W tym roku przypadła 80
Radia w Kielcach, Instytu- rocznica urodzin tego znakomitego skrzypka.
tu Sztuki PAN, Polskiego Z tej okazji wizytę w domu Jana Gacy w PrzyRadia oraz Andrzeja Bień- stałowicach Małych złożyli: Wójt Gminy Rukowskiego i Stowarzysze- sinów – Marek Modrzecki i Sekretarz Gminia „Dom Tańca” w War- ny – Jarosław Korycki. Życzyli dużo zdrowia
szawie. Postać Jana Gacy i długich lat życia oraz gratulowali tak wybitprzedstawiona została nych sukcesów. Niespodziankę przygotowali
w książkach Andrzeja Bień- również jego uczniowie, przyjaciele i mieszkowskiego „Ludzie muzy- kańcy Przystałowic Małych. Zaskoczyli solenika, obyczaje. Ostatni wiej- zanta w jego domu, potem impreza urodzinoscy muzykanci”, Warszawa wa przeniosła się do remizy OSP, gdzie oprócz
2001, „Sprzedana muzy- odśpiewanych „stu lat” odbyła się zabawa taka”, Warszawa 2007. Wie- neczna, na której przygrywał sam Jan Gaca.
lokrotny laureat Festiwalu Muzyce i śpiewom nie było końca. SzacowKapel i Śpiewaków Ludo- nemu jubilatowi życzymy jeszcze wielu jubiwych w Kazimierzu Dolnym leuszy i dużo, dużo zdrowia!
- największy sukces odniósł
w 2001 roku,
kiedy to wraz
z Jackiem
Bursą (harmonia pedaPrzystalanki z tortem śpiewają sto lat - Fot. Piotr Baczewski
łowa) zdoJan Gaca gra na skrzypcach od szes- był pierwszą nagrodę. Laureat
nastego roku życia, przeszedł wszystkie Nagrody im. Oskara Kolberga.
etapy tradycyjnej „edukacji muzycznej”, Koncertował w Stanach Zjednograł najpierw z braćmi - Piotrem i Włady- czonych, Szwecji i Niemczech.
sławem. Muzyka Jana Gacy jest niezwykle W Maciejowicach w Konkurdynamiczna i żywiołowa, cechuje ją boga- sie Kapel i Śpiewaków Ludote ozdabianie i ogrywanie, czyli warianto- wych Regionów Nadwiślańskich,
w 2001 roku otrzymał I nagrodę,
we i improwizowane powtarzanie tematu.
Uznawany za najwybitniejszego skrzypka w 2002 nagrodę główną – Złote
Ziemi Radomskiej. Jego umiejętności i talent Basy; I miejsce – w przeglądzie
pedagogiczny sprawiły, że dochował się kil- „Dni Kolbergowskie” - PrzysuWójt Gminy Rusinów wraz z Sekretarzem Gminy złożyli jubilatowi
ku uczniów. Nagrania jego muzyki znajdują cha 2004; I miejsce – Powiślaki
życzenia
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
19
WIENIAWA
„Zatrzymane w czasie” …ciąg dalszy
Rok szkolny 1928/29
Znowuż na 104 dzieci jestem sama jedna,
a miejsc tylko 60. Roczniki najmłodsze prawie
że nie chodzą gdyż prowadzę trzy oddziały, bo
poprzestanie na dwuch uważam za bezcelowe,
a może na drugi rok zostanie zamianowana druga siła. W październiku odbyło się zebranie rodzicielskie na którym opiekunami szkoły zostali
wybrani Józef Kwiecień, Wojciech Nowak i Wawrzyniec Ślizak. 11 listopada odbył się w miejscowej szkole uroczysty obchód Dziesięciolecia Polski. Strasznie nam się daje we znaki tegoroczna zima, piec pęka od napalenia, a w kałamarzach lód. Dziecią ręce grabieją i nie mogą
pisać, poprzestajemy przeważnie na lekcjach
pamięciowych. 13 czerwca Pan Inspektor wizytując szkołę zdecydował się wreszcie na utworzenie w Żukowie dwuklasówki. Ucieszyłam się
z tego bardzo, myśląc że moi następcy mając
więcej czasu, poświęcą go trochę pracy społecznej, a jest jej dużo, szalenie dużo. W sierpniu 1928 roku została zorganizowana przez p.
Stanisława Kwietnia Straż Ogniowa, lecz wegetuje, bo nie ma jej kto odpowiednio prowadzić.
Młodzież doprasza się o kursa wieczorowe i w
ogóle cała wieś budzi się z uśpienia. Już prenumerują niektórzy gospodarze ,,Chłopa Polskiego, Gazetę Świąteczną”. W kwietniu została
otworzona mleczarnia, która przyczyniając się
do podniesienia mleczności krów, przyczynia
się do podniesienia czytelnictwa książek gospodarczych. Tak, że trzeba tylko ideowej jednostki i umiejętnej ręki by wprowadzić lud wiejski na lepsze, szlachetniejsze drogi.
Zofja Błędowska
Rok szkolny 1931 /32
W dniu 10 września 1931 roku objąłem obowiązki w tutejszej 1-no klasowej szkole. Moja
poprzedniczka p. Błędowska zaczęła w tym roku
szkolnym prowadzić tylko oddziały II-gi i III-ci.
Po porozumieniu się z P. Inspektorem musiałem powołać jeszcze oddz. pierwszy i prowadzić przez cały rok 117 dzieci, ucząc je na 3
zmiany. Oprócz pracy w szkole prowadziłem
jeszcze oświatę pozaszkolną w Kole Młodzieży i na kursach wieczorowych. Praca w Kole
ograniczała się do zebrań niemal w każdą niedzielę, na których były wygłaszane referaty i odczyty na różne tematy. Młodzież chętnie na te
zebrania przychodziła, gdyż zwykle po części
naukowej na zebraniu była jeszcze część rozrywkowa, na której młodzież chętnie wyśpiewywała różne melodje ludowe. Dużą pomoc w tej
pracy przyniósł mi patefon, który od czasu do
czasu wygrywał ulubione przez ,,dziewuchy żukowskie’’ oberki. Gorzej się przedstawiała pra-
ca na kursach, gdzie zaczęło uczęszczać 27
osób z Koła i kilka z poza Koła i innych. Ponieważ nie było tam części rozrywkowej i patefon
nie wygrywał ,,oberów’’, to też po kilku lekcjach
część młodzieży zaniechała uczęszczania na
kursy, - wolała wieczorami chodzić bezczynnie
po wsi przygwizdując i wydzierając się na całe
gardło, niż przyjść do szkoły i czegoś posłuchać
i o czemś się dowiedzieć. Z 27 osób wytrwało
do końca kursu zaledwie 16. Muszę z przykrością stwierdzić, że wśród tutejszego społeczeństwa nie ma odpowiedniego popędu do oświaty. Zaledwie znikomy procent młodzieży dorosłej i starszych odczuwa głód wiedzy , którzy
ze względu na ruinę materjalną tutejszej wsi,
nie mogą sobie pozwolić nawet na prenumerowanie jakiejś gazety. Ażeby odciążyć pracę
w szkole i lepiej zorganizować oświatę pozaszkolną dla chętnej do nauki młodzieży, są poczynione starania w celu utworzenia w przyszłym
roku szkolnym w Żukowie szkoły 2-klasowej.
Andrzej Pastuszko
Rok szkolny 1932 /33
Pan Inspektor przychylił się do przedłożonego projektu i zatwierdził w Żukowie szkołę
2-klasową. W związku z powyższym przez cały
rok szkolny korzystało z nauki 134 dzieci. Drugą salę wynająłem u Kazały Franciszka, która okazała się nie bardzo wygodną, gdyż była
za niska, dłuższy czas wejście było w prost ze
dworu ( dopiero później Kazała przystawił małą
i wcale niewygodną sionkę), a w dodatku przez
drzwi z sali mieszkał gospodarz domu, skąd
często mały dzieciak urozmaicał płaczem lekcje lub dochodził zapach gotującej się kapusty.
Wspólnie z p. Kacerzówną prowadziliśmy dla
młodzieży pozaszkolnej świetlicę. W dniu 26 lutego dla Koła Młodzieży była urządzona wspólna kolacja a potem zabawa taneczna do rana
na ostatki. Ta wspólna kolacja a potem zabawa dała powód do większego zainteresowania
się sprawami Koła. W czasie Wielkiego Postu
przygotowaliśmy sztuczkę pt. ,,Jaśkowe zamysły”, która została odegrana w dniu 22 maja
b.r. Z przedstawieniem tem było wiele kłopotu,
bo nie było go gdzie zrobić gdyż sale szkolne
były na to za małe a w dodatku nie było z czego zrobić sceny. Z wielkim trudem to wszystko zrobiłem i przedstawienie powyższe zostało
odegrane w stodole u Kwietnia Wojciecha. Należy dodać, że tak młodzież jak starsze społeczeństwo okazały przytem przedstawieniu dużo
zainteresowania, gdyż to było dla nich nowością. W ciągu roku odbyły się 4 zebrania rodzicielskie, na których były omawiane sprawy gospodarcze i wychowawcze szkoły. Największą
naszą bolączką w tym roku była sala u Kazały.
To też za wszelką cenę należy ją stamtąd przenieść. W związku z tem od 10.IV. b.r. zmieniłem swoje mieszkanie, przenosząc się z mieszkania przy szkole do W. Kwietnia. Mieszkanie,
które opróżniłem jest identycznie takie samo,
jak pierwsza sala szkolna. Zrobiłem to dlatego, aby od wakacyj móc zająć to mieszkanie
na drugą salę szkolną.
Andrzej Pastuszko
Żuków,dnia 15.VI.1933r.
Rok szkolny 1933 /34
W roku szkolnym 1933/34 uczęszczało do tutejszej szkoły 132 dzieci. Warunki pracy w tym
roku były o tyle lepsze, że obie sale są już pod
jednym dachem, gdyż z początkiem roku szkol.
druga sala została przeniesiona od Kazały do
Kwietnia J. W ciągu roku szkolnego miałem 4
zebrania rodzicielskie, na których były omawiane sprawy wychowawcze i gospodarcze szkoły.
Przez okres zimowy prowadziliśmy z p. Kacerzówną świetlicę dla młodzieży pozaszkolnej 2
razy w tygodniu. Młodzież nie wykazała większych zainteresowań w nauce i w czytelnictwie;
jedynie chętnie przychodzili bawić się. Na niekorzyść w prowadzeniu pracy społecznej wpłynęło założenie Koła ludowego w Żukowie, gdyż
przyjeżdżają tu potajemnie rozpolitykowani agitatorzy-ludowcy, którzy swą spaczoną polityką
odciągają młodzież z różnych organizacyj, np.
z Koła Młodzieży . Inicjatorem i organizatorem
tego koła ludowego jest młody chłopak Regulski Władysław. Od dłuższego już czasu istnieje w Żukowie Ochotnicza Straż Pożarna, która dotąd wegetowała, gdyż nie posiadała żadnego sprzętu strażackiego. Dopiero 13.VI. b.r.
otrzymała sikawkę ręczną, co dało powód do
jej ożywienia. Dowiedziawszy się o tej sikawce wójt i sekretarz z Wieniawy chcieli ją odebrać, używając przy tem policji. Sprawa ta oparła się o starostę powiatowego i w rezultacie sikawka ta w Żukowie pozostała. W przyszłym
roku będzie budowana dla tut. Straży remiza,
w której będzie można prowadzić prace oświatową, jak: przedstawienia, zabawy, gdyż tego
nie ma dotąd gdzie robić, a to jest główną sprężyną w prowadzeniu pracy społecznej w Żukowie. W maju był u nas Pan Inspektor na wizytacji, który polecił przebudować piec ogrzewalny
w drugiej sali szkolnej, gdyż ten był niewygodny i dużo miejsca zajmował. Jednocześnie P.
Inspektor położył nacisk na odbycie ze starszemi dziećmi dłuższej wycieczki do Szydłowca.
Andrzej Pastuszko
Żuków, dnia 15.VI.1934r.
Dzień Dziecka w Gminnym Ośrodku Kultury Wieniawie
Dnia 2 czerwca 2013 r. w Wieniawie najmłodsi mieszkańcy naszej gminy obchodzili
swoje święto – Dzień Dziecka. Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury.
Był to dzień wyjątkowy gdyż na dzieci czekało wiele atrakcji. Uczestnicy zabawy mogli
za darmo korzystać z dmuchanych zamków,
zjeżdżalni. W towarzystwie klaunów zarówno
małe jak i większe dzieci brały udział w licznych grach i zabawach sportowych, konkur-
sach plastycznych, malowały twarze a także
oglądały pokaz wielkich baniek mydlanych.
Wśród licznych zabaw dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dla dzieci i ich rodziców takie jak: „Ale talent” czy „Mamo, tato
– co to jest?”. Na zakończenie imprezy odbyła się dyskoteka – HALO WAKACJE. Na twarzach dzieci gościł uśmiech, a wszyscy bawili
się wyśmienicie!
20
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
WIENIAWA
Taneczny Dzień Dziecka w Wieniawie
31 maja 2013 r. w ZSO w Wieniawie uroczyście świętowano obchody Dnia Dziecka .
Punktualnie o godz. 9.00 Pan Dyrektor Adam
Maleta powitał serdecznie uczniów ,rodziców i nauczycieli. Tegoroczna impreza miała inny charakter niż w poprzednich latach.
Uczniowie, by zdobyć klucz uprawniający ich
do objęcia rządów musieli wykazać się wiedzą
i sprawnością fizyczną. Spośród klas gimnazjalnych zostały wyłonione pięcioosobowe zespoły, które wzięły udział w poszukiwaniu symbolicznego klucza, dającego władzę w jednym
dniu. Zwycięska grupa rozwiązała bezbłędnie
łamigłówki umysłowe oraz najszybciej pokonała przeszkody na trasie gry. Zadanie to nie było
łatwe, ponieważ młodzież musiała pokonać trasę kilkunastu kilometrów. Otuchy i wsparcia dodawał uczniom ksiądz wikary Konrad Wróbel.
Okazało się jednak, że symboliczny klucz zdobyła klas III B, która wywalczyła bezcenną nagrodę - zwolnienie z pytania, klasówek i kartkówek w wybranym przez siebie dniu.
Gdy gimnazjaliści biegali w poszukiwaniu
klucza, szkoła podstawowa rozpoczęła wesołą
zabawę , wykonując Taniec Belgijski. Oczywiście tańczyli wszyscy : uczniowie, nauczyciele,
rodzice. Prowadzący Klaudia i Szymon zadba-
li o to, by cała szkoła doskonale się bawiła. Na
scenie z wdziękiem pokazywali elementy tańca
i kierowali całością.
W niedługim czasie rozpoczęły się konkursy,
w których nasi uczniowie mogli wykazać się rozmaitymi talentami. Dużym powodzeniem cieszył
się konkurs” Mam Talent”. Uczestnicy zaprezentowali się w wielu dziedzinach: w śpiewie, tańcu
i konkurencjach zwinnościowych. Komisja złożona z nauczycieli, rodziców i przedstawicieli
uczniów miała ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ trudno było wybrać zwycięzcę z powodu
wysokiego poziomu małych artystów.
Kolejnym konkursem cieszącym się dużym
powodzeniem był pokaz Mody Ekologicznej.
Dziewczęta prezentowały stroje wykonane z różnorodnych materiałów: gazet, foliowych worków,
kolorowych papierów. Największym powodzeniem cieszyła się suknia ślubna uszyta z białego worka na śmieci i ozdobiona papierowymi
foremkami do babeczek. Autorkami tego stroju
były dziewczęta z klasy Vb. Ekologia była prezentowana nie tylko w modzie, do Eko Turnieju - konkursu wiedzy ekologicznej stanęło trzy
drużyny; zieloni, żółci i niebiescy. Musieli wykazać się znajomością ochrony środowiska.
W skład drużyny wchodzili :uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście.
Gdy jedni podziwiali piękne suknie ekologiczne inni próbowali swoich sił w Miasteczku Ruchu Drogowego. Nauczycielom pomocą służyli
przedstawiciele Komendy Policji w Przysusze.
To oni stanowili jury, które wyłoniło zwycięzców rowerowego toru przeszkód. Po dogrywce
okazało się ,że było aż czterech laureatów, którzy bezbłędnie pokonali wszystkie przeszkody.
By uczniowie nie opadli z sił czekał na nich
smaczny posiłek w postaci kiełbasek z grila, po
którym udali się na zawody sportowe.
Świetności całej imprezy dodał mecz piłki siatkowej rozegrany pomiędzy samorządowcami
a nauczycielami i absolwentami szkoły .Na boisku świetnie prezentowali się wszyscy zawodnicy, ale szczególną sympatię uczniów zyskał
sobie Pan Wójt Witold Studziński i Pani Dyrektor Bogusława Dudek. Walka była wyrównana,
jednak szala zwycięstwa ostatecznie przechyliła się na stronę Ciała Pedagogicznego, w którym prym wiedli byli uczniowi i ks. Konrad Wróbel. W przyszłości dobrze by było aby ciało pedagogiczne reprezentowali wyłącznie nauczyciele a nie ich dzieci.
Po zakończonym meczu wszyscy udali się
przed główną scenę. Tam zostały wręczone nagrody dla wszystkich zwycięzców, ufundowane
przez Wójta Gminy, Radę Rodziców i anonimowego sponsora.
Uwieńczeniem całej uroczystości były trzy tańce: Opa opa, Farmer i Taniec Belgijski, wykonywany przez całą społeczność.
Na zakończenie Pan Dyrektor Adam Maleta
podziękował wszystkim za zaangażowanie, pomoc i udział w uroczystości. Podsumowując całą
zabawę jeszcze raz złożył uczniom życzenia.
Tydzień z niezapominajką w ZSO w Wieniawie
W kalendarzu można znaleźć wiele ciekawych świąt i ważnych dat. Dla nas jedną
z nich jest 15 maja- Dzień Polski Niezapominajki. Jest świętem ludzi serdecznych, życzliwych, którzy pamiętają o miejscu, w którym
żyją i o pięknej polskiej przyrodzie. Ma ono
również na celu zachowanie od zapomnienia
ważnych chwil w życiu, osób, miejsc , pięknej ojczystej mowy, kultury.
Podczas tegorocznych, tygodniowych obchodów Święta Niezapominajki prócz działań o charakterze przyrodniczym i ekologicznym realizowane były zagadnienia promujące zasady dobrego wychowania, które obowiązują zawsze
i wszędzie i po prostu trzeba je znać. Przebiegały pod hasłem „Dobre maniery łamią bariery”.
Zgodnie z wieloletnią już tradycją 15 maja posadziliśmy kwiaty przed szkołą. W kolejne dni
każda klasa realizowała wyznaczone zadania
. Uczniowie opracowali Kodeks Kulturalnego
Ucznia, przeprowadzili plebiscyty na najkulturalniejszego ucznia , a ich zwycięscy zostali członkami Akademii Dobrych Manier. Gimnazjaliści
przygotowali galerię samodzielnie wykonanych
obrazów olejnych ukazujących urokliwe zakątki
naszej okolicy. Na szkolnych korytarzach ucznio-
wie zawiesili kolorowe kartki, na których wypisali przysłowia , cytaty, wiersze mówiące o kulturze człowieka , propagujące używanie poprawnej polszczyzny oraz promujące ochronę i piękno polskiej przyrody. Odpowiadali także na pytanie „ Co warto ocalić od zapomnienia?” Powstał
również kącik porad pt.:” Dobre maniery łamią
bariery, którego celem jest propagowanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach.22 maja odbył się konkurs o tytuł Mistrza
Dobrych Manier. Zwycięstwa w swoich kategoriach
wiekowych odniosły : Ewelina Bryśkiewicz kl. II PG,
Patrycja Ziemniak kl.VI PSP
, Magdalena Bisińska kl. III
b PSP. Dziewczęta wykazały się znakomitą znajomością zasad savoir-vivre’u zarówno w teorii jak i w praktyce. W ramach naszej akcji „ Nie zapomnę o chorych
dzieciach” od trzech lat prowadzimy zbiórkę plastikowych nakrętek . W tym roku
dla dziecka z naszej gminy
zebraliśmy 156 kg nakrętek. Najlepszymi zbieraczami okazali się uczniowie klas: IIa, VIa i Vb.
Tydzień z niezapominajką zakończył się 27
maja apelem podsumowującym tegoroczne obchody Dnia Polskiej Niezapominajki. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele, dyrekcja
szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas wójt
gminy Witold Studziński , który wraz z dyr. Adamem Maletą wręczyli dyplomy i nagrody laureatom niezapominajkowych konkursów i akcji.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
21
KOMUNIKATy
Bezpieczny wypoczynek
Zbliża się okres wakacji, czas wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Część
uczniów będzie wypoczywać na zorganizowanych koloniach, obozach, bądź półkoloniach. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Przysusze informuje, iż organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży
zobowiązani są do przestrzegania wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009
r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696) oraz
w „Instrukcji sanitarnej dotyczącej organizowania stacjonarnych obozów pod namiotami, lokalizowanych poza wyznaczonymi
na stałe miejscami obozowisk posiadających odpowiednią infrastrukturę”.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organizator wypoczynku jest obowiązany
zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki a obiekt, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi
dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków techniczno - sanitarnych
oraz ochrony środowiska określonych odrębnymi przepisami, które dotyczą: odpowiednich
warunków zakwaterowania i żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
zasad racjonalnego żywienia, wystarczającej
ilości bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym, właściwych
urządzeń do gromadzenia odpadów i ścieków,
odpowiednich warunków bezpieczeństwa p/
pożarowego (nadzorowane przez straż pożarną), właściwego stanu technicznego urządzeń do sportu i rekreacji.
Organizator przedkłada kuratorowi oświaty formularz zgłoszenia wypoczynku. Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce
swojej siedziby lub zamieszkania organizatora
wypoczynku wydaje zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku i przesyła kuratorowi oświaty,
państwowemu inspektorowi sanitarnemu i ko-
mendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku. Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania podczas
trwania wypoczynku dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (wolontariuszy) dostarczonej przez organizatora wypoczynku. Uczestnicy przyjmowani są na wypoczynek na podstawie kart kwalifikacyjnych
uczestników wypoczynku z informacją o aktualnym stanie zdrowia. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny sprawuje bieżący nadzór
w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higienicznych poprzez egzekwowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń i otoczenia w miejscu wypoczynku.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze mgr inż. Jolanta Wilk
Agencja Rynku Rolnego informuje: Uwaga producenci rolni !!!
Zmiany w dopłatach do materiału siewnego
Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy
o warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego
do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy
de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej.
Zmiany te powstaną w oparciu o rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie
wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany (Dz. U. z 2013 r., poz. 615) oraz
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości
materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów
ornych (Dz. U. z 2013 r., poz. 616); Przypominamy jednocześnie, że do 25 czerwca 2013 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłatami objęty jest materiał siewny - zbóż
ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupiony
Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kolonii Szczerbackiej
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które złożą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10, w godz.od 8.00
do 15.00 odpowiednie dokumenty. Terminy oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.przysucha.pl Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, a o jego miejscu
i czasie kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora: Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kolonii Ossa
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które złożą w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10, w godz. od 8.00
do 15.00 odpowiednie dokumenty. Terminy oraz wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej www.przysucha.pl Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, a o jego miejscu
i czasie kandydaci zostaną poinformowani pisemnie.
Przysmaki Skowyrówki
Chłodnik z botwinki
Nareszcie lato. A wraz z nimi upały. Po gorącym dniu proponuję Państwu coś pysznego, pożywnego i bardzo ekonomicznego. Taki posiłek na pewno przyniesie ulgę
po upalnym dniu.
Składniki:
pęczek botwinki, 1 l maślanki (lub kefiru albo zsiadłego mleka), pęczek koperku, 2-3
ząbki czosnku, 1 mały ogórek, sól, pieprz, ocet winny lub sok z cytryny.
Sposób przygotowania:
Botwinkę umyć i drobno pokroić. Przełożyć do rondelka, zalać niewielką ilością wody
z 1 łyżką octu winnego (lub soku z cytryny). Ugotować do miękkości. Ostudzić. Do
większego garnka wlać maślankę, dodać do niej botwinkę (wraz z wodą, w której się
gotowała). Wymieszać. Dodać przeciśnięty przez praskę i roztarty z solą czosnek
oraz drobno posiekany koperek. Wymieszać. Dodać obranego i pokrojonego w półplasterki ogórka. Doprawić pieprzem i solą. W razie potrzeby można dodać odrobinę cukru. Dobrze schłodzić. Podawać ze smażonymi ziemniakami lub jajkiem ugotowanym na twardo. Smacznego.
Mirosława Modrzecka
22
i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od dnia
15 lipca 2012 r. do 15 czerwca 2013 r. Stawki dopłat wynoszą: 100 zł/ha dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych 160 zł/ha dla roślin strączkowych oraz 500 zł/ha dla upraw ziemniaka. Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna
aplikacja ELF, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty. Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72,
w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Rzecznik Prasowy ARR
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
kultura i sport
MKS Oskar Przysucha w IV Lidze
Wielki sukces piłkarzy Oskara, który rozpocznie rozgrywki w sezonie 2013/2014 w IV
lidze piłkarskiej.
To największe sportowe osiągnięcie ostatnich lat w naszym powiecie. Złożyła się na nie
praca wszystkich zawodników i sztabu szkoleniowego. Wszystkim zawodnikom, trenerom
oraz osobom wspierającym serdecznie gratulujemy i życzymy równie znakomitych wyników
w następnym sezonie. W sposób szczególny
gratulujemy całemu zespołowi, który w sezonie 2012/2013 tworzyli: Bramkarze: Jacek Łukasik, Piotr Przepiórka (19.07.83), Mateusz
Stańczyk (27.03.89, W, Kasztelan Żarnów).
Obrońcy: Marcin Bińkowski (09.12.85), Sebastian Jura, Karol Kucharski, Mariusz Moskwa,
Daniel Siwek , Michał Sodel, Grzegorz Tomasik. Pomocnicy: Michał Gil, Mateusz Kszczotek, Paweł Maciejczak, Grzegorz Obuch, Dawid Pawelec, Przemysław Pęzik, Adam Płuciennik, Jakub Sapieja, Konrad Siwek, Filip
Suder, Rafał Wojciechowski. Napastnicy: Dominik Dąbrowski, Patryk Gil, Norbert Krzyżanowski, Adam Najdzik, Mariusz Pałgan, Łukasz Sapieja. Szczególne gratulacje należą
się prezesowi Oskara panu Tadeuszowi Rejmerowi oraz architektowi tego sukcesu trenerowi panu Ryszardowi Pomykale. Przysłowio-
wą wisienką na torcie okazał się ostatni mecz
mistrza Tymex Ligi Okręgowej - Oskara Przysucha z lokalnym rywalem - Ruszcovią Borkowice. Gospodarze mimo wcześniej wywalczonego awansu postanowili pożegnać się z ligą
okręgową z hukiem, potwierdzając swoją postawą w ostatnim meczu sezonu absolutną
dominację w lidze.
Oskar przez cały sezon wydawał się mocny,
a podopieczni trenera Ryszarda Pomykały grali bardzo efektownie. Trener potrafił z zawodników wcale nienadzwyczajnych stworzyć zespół,
w którym każdy wiedział za
co odpowiada, współpracował z kolegami, chciał a nie
musiał grać w piłkę nożną.
Dla Oskara awans jest historyczny, bo IV liga po raz
pierwszy zagości w Przysusze. Mamy więc powody do radości. Ostatni mecz
sezonu OSKAR PRZYSUCHA - RUSZCOVIA BORKOWICE 8:0 (3:0)
Bramki: P.Gil (2., 81.),
Krzyżanowski (14.), Ma-
Oskar Przysucha w drodze do awansu do IV ligi
Radość piłkarzy po awansie do IV ligi
Turniej w Nieznamierowicach
W niedzielę 16 czerwca na boisku sportowym w Nieznamierowicach odbył się Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa LZS SKAMANDER Nieznamierowice.
W rywalizacji udział wzięły cztery drużyny
z czterech gmin: KS Kłonna - Gmina Odrzywół, ZNICZ Domaszno - Gmina Drzewica, KS
Dąbrowa - Gmina Potworów i SKAMANDER
Nieznamierowice - Gmina Rusinów. Po losowaniu drużyny zagrały w parach: KS Dąbrowa -ZNICZ Domaszno 1:1 karne 3:2 KS Kłonna - Skamander Nieznamierowice 1:5. W meczu o III miejsce Znicz Domaszno pokonał KS
Kłonnę 3:0, a w Finale KS Dąbrowa zwyciężyła z Drużyną SKAMANDER Nieznamierowice
3:1. Królem Strzelców Turnieju został Jacek
Gawin z drużyny Skamander Nieznamierowice. Najlepszy Bramkarz - Piotr Bubiec z drużyny ZNICZ Domaszno. Najlepszy Zawodnik Turnieju - Marcin Bińczyk - KS Dąbrowa
Krzysztof Olechowski
ciejczak (34.), J.Sapieja (63., 88.), Kucharski
(73.), Płuciennik (90.)
Oskar: Przepiórka (30. Stańczyk) - D.Siwek (60. J. Sapieja), Kucharski, Moskwa, Bińkowski, Jura, Najdzik (52. Płuciennik), Maciejczak, M.Gil (42. Obuch), P.Gil, Krzyżanowski.
RuszCovia: Skuza - Krupa, Ludew, Sikorski, Wojtunik, Ślęzak, Biela, Raczyński, Janik (21. Krzepkowski), Dąbrowski, Ł.Sapieja.
Tabela rozgrywek ligi okręgowej na zakończenie sezonu 2012/2013 poniżej:
KS Dąbrowa - Zwycięzca Turnieju
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
40 – lecie Blasku Odrzywół
7 lipca 2013 r., o godz. 16.00 zostanie rozegrany mecz z okazji 40 lecia powstania
klubu Blask Odrzywół. W tym sensacyjnym
wydarzeniu przed Państwem wystąpią oldboje Blasku Odrzywół i Radomiaka Radom.
Wszystkich, którzy ze wzruszeniem wspominają lata świetności Blasku serdecznie
zapraszamy
Oldboje i sympatycy Blasku Odrzywół.
Turniej Piłki Nożnej w Glińcu
Zapraszamy na finał turnieju piłki nożnej
organizowanego pod honorowym patronatem Wicestarosty Przysuskiego, który zostanie rozegrany 7 lipca 2013 r w Glińcu,
o godz. 15.00. W turnieju występują zespoły reprezentujące Dębiny, Gliniec, Janików,
Krajów, Skrzyńsko, Wistka, Zbożenna. Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy:
Daniel Snopek, Grzegorz Kotula
23
inwestycje powiatu
Oświatowe inwestycje powiatowe zostały zlokalizowane w Przysusze wzdłuż ulicy Polnej
Dawny internat ZS 1 obecnie budynek mieszczący administrację powiatową widok
od ul Dembińskich
Powiatowa Kryta Pływalnia od strony ul. Polnej
Nowa pracownia gastronomiczna w Powiatowm Centrum Kształcenia Praktycznego
Powiatowa Hala Sportowa przy ZS 2 od strony ul. Warszawskiej
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Kort tenisowy przy zbiegu ul. Polnej i Warszawskiej
Boisko wielofunkcyjne przy ul Warszawskiej

Podobne dokumenty

ziemia przysuska - Powiat Przysuski

ziemia przysuska - Powiat Przysuski Uroczystymi Mszami Św. w intencji Oj- wych i patriotyzmu. Właśnie lekcje patrioty- im. Stanisława Staszica w Borkowicach oraz czyzny rozpoczęły się tegoroczne obchody zmu zostały przestawione przez...

Bardziej szczegółowo