zaproszenie - (IS) UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana

Transkrypt

zaproszenie - (IS) UKSW - Uniwersytet Kardynała Stefana
INSTYTUT SOCJOLOGII
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23
01-938 Warszawa
tel. 022 56 96 828
www.is.wnhis.uksw.edu.pl
ZAPROSZENIE
do uczestnictwa w Konferencji Naukowej pt.
"Chrześcijanin jako obywatel i przedsiębiorca. KNS wobec współczesnych wyzwań"
organizowanej przez
Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która odbędzie
się dnia 26 marca 2014 r. w budynku Auditorium Maximum (Aula Schumana),
przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie
Honorowy patronat nad konferencją objęli:
Jego Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
oraz
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor UKSW
Przedmiotem refleksji katolickiej nauki społecznej jest osoba ludzka we wszystkich
dymensjach życia społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego. Zmienność tych
wymiarów ludzkiej egzystencji wymaga nieustannego odnoszenia zasad moralnych do aktualnych
zjawisk, procesów oraz wydarzeń. W dokumentach Magisterium Kościoła zagadnienia polityki
(obywatelskości) i gospodarki (przedsiębiorczości) stanowią immanentną część dyskursu o roli
Kościoła we współczesnym świecie. Katolicka nauka społeczna podlega dwóm równoległym
procesom - rozwojowi i ciągłości, która wynika z oparcia jej na podstawowych, niezmiennych
zasadach wypływających z depozytu wiary i rozumu - prawa naturalnego. Personalistyczna
perspektywa sprawia, iż w dokumentach Kościoła ideologie i systemy polityczne oraz gospodarcze
rozpatrywane są pod kątem realizacji idei dobra wspólnego (bonum commune). W konsekwencji
totalitarne systemy, a także liberalizm ekonomiczny i „awanturniczy kapitalizm” zostały
zanegowane jako antyhumanistyczne „struktury grzechu”, zaś system demokratyczny, oparty
jednak na zasadach moralnych, uznany za „najlepszą formę bezpośredniego uczestnictwa obywateli
w podejmowaniu decyzji politycznych”.
Patronaty:
Współczesne strategie rozwoju czynią kluczowymi predykatorami rozwoju gospodarczego i
politycznego aktywizację postaw przedsiębiorczych oraz obywatelskich. Owe postawy interpretuje
się jednak często, jako technokratyczne kompetencje i umiejętności z wyrugowanym wątkiem
moralnym, w których odpowiedzialność zredukowano kosztem kalkulatywnej efektywności.
Zapraszamy zatem Państwa do udziału w konferencji, której intencją jest włączenie
aspektów moralnych i aksjonormatywnych do dyskursu publicznego dotyczącego konstrukcji
społeczeństwa obywatelskiego i mobilizacji „ducha przedsiębiorczości” w społeczeństwie
współczesnym. Pragniemy, aby koncepcje, idee i znaczenie katolickiej nauki społecznej stanowiły
punkt referencyjny dla opisu i oceny działań związanych z obywatelskością i przedsiębiorczością.
KOMITET NAUKOWY
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba (UKSW)
prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW)
ks. prof. dr hab. Jarosław Koral (UKSW)
prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska (UW)
ks. prof. dr hab. Janusz Mariański (KUL)
prof. dr hab. Andrzej Ochocki (UKSW)
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (UKSW)
prof. dr hab Wojciech Świątkiewicz (UŚ)
ks. dr hab. Paweł Prufer (PWSZ im Jakuba z Paradyża)
dr hab. Halina Mielicka (UJK)
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer (UŚ)
KOMITET ORGANIZACYJNY
ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba
ks. dr Artur Wysocki
dr Martyna Kawińska
dr Rafał Wiśniewski
mgr Wojciech Klimski
mgr Marcin Zarzecki
mgr Marcin Choczyński
Patronaty:
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania tematów prelekcji i prosimy o
nadsyłanie kart zgłoszeń wraz z abstraktami do 20 lutego 2014 r. na adres e-mail sekretarza
Konferencji: mgr Marcin Choczyński – [email protected]
Opłata konferencyjna wynosi 180 zł i obejmuje: koszty organizacyjne, materiały
konferencyjne. Prosimy o dokonywanie wpłat do 5 marca 2014 r. na rachunek bankowy UKSW
Bank Zachodni WBK 81 1090 1014 0000 0001 2229 7627, z dopiskiem „Chrześcijanin jako
obywatel”.
Przesłane teksty referatów, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów, zostaną opublikowane w
recenzowanej monografii.
Patronaty:

Podobne dokumenty