1.1 podstawa opracowania

Transkrypt

1.1 podstawa opracowania
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA: ......................................................................................................2
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA:.............................................................................................................2
1.3 OPIS ZASADNICZY ........................................................................................................................2
1.3.1 ZASILANIE............................................................................................................................2
1.3.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE ODBIORCZE .............................................2
1.3.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO. ...........................................................3
1.3.4 INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN ...........................................................................3
1.3.5 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WRAZ Z UZIOMEM ...................................................3
1.3.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA ................................................4
2.UWAGI KOŃCOWE ...........................................................................................................................4
3. OBLICZENIA TECHNICZNE.............................................................................................................4
3.1 BILANS MOCY ............................................................................................................................4
3.2 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE,..................................................................................................4
4. SPIS SCHEMATÓW. ........................................................................................................................5
1
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA:
-zlecenie inwestora,
-aktualne podkłady budowlane,
-aktualne normy, przepisy i opracowania związane z tematem
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA:
Tematem opracowania są instalacje elektryczne w obiekcie rytej pływalni położonej w
Koziegłowach przy ul. Piłsudskiego. Zakres opracowania obejmuje :
- rozdział energii elektrycznej w nowo projektowanej części obiektu,
- tablicę rozdzielczą,
- instalacje elektryczne wnętrzowe odbiorcze,
- instalację odbiorów siłowych,
- ochronę przeciwporażeniową i przepięciową.
1.3 OPIS ZASADNICZY
1.3.1 ZASILANIE
Projektowana część budynku posiadać będzie dwa źródła zasilania: podbasenie zasilane
będzie z rozdzielni głównej zabudowanej w części istniejącego podbasenia (pomieszczenie
0.16), natomiast przyziemie z rozdzielni R 1-1. W rozdzielni RG zasilajacej obwody nowo
projektowanego podbasenia i technologii wody basenowej (pole 17) zamontować wyłącznik
różnicowoprądowy P302 25 A 0,03 A, z którego zasilane zostaną poprzez wyłączniki
nadmiarowo prądowe obwody odbiorcze. W rozdzielni 1-1 zamontować wyłącznik
różnicowoprądowy P312 25 A 0,03 A z charakterystyką B z którego zasilane zostanie
oświetlenie przyziemia. Urządzenia technologii basenowej zasilane będą z skrzynki
sterowniczej zabudowanej na ścianie korytarza istniejącej części podbasenia.
1.3.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE ODBIORCZE
W nowo projektowanej części podbasenia i naziemnej zaprojektowano następujące
instalacje elektryczne wnętrzowe:
- oświetleniową 230V,50Hz,
- oświetleniową 12 V,
- oświetleniową - ewakuacyjną
Typy i rodzaje opraw oświetleniowych wewnętrznych w pomieszczeniach podane są
w legendzie rysunku technicznego nr E 01. Oprawy oświetleniowe na ścianach winny być
montowane na wysokości: w części naziemnej minimum 2,2 m od powierzchni posadzek, a w
części podbasenia - przy stropie. Wszystkie oprawy montować po wykonaniu kanałów
wentylacyjno – grzewczych i wszystkich rurociągów montowanych do stropów i ścian.
Przy zamawianiu opraw należy zwrócić uwagę na następujące dane;
1) Nazwa lub znak wytwórcy
2) Symbol fabryczny typu
3) Napięcie znamionowe
4) Moc znamionowa
2
5) Współczynnik mocy
6) IP wg PN IEC –92/E-08106
7) Odpowiednie IK w zależności od pomieszczenia.
8) Typ oraz rodzaj źródła oświetlenia
Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDY 3(4,5)x1.5mm2. Wszystkie przewody
stosować o izolacji 750V.
Oprawy w podbasenu sterowane są wyłącznikiem szczelnym umieszczonym na ścianie przy
jaccuzi. Natomiast oświetlenie basenu sterowane jest wyłącznikiem umieszczonym w rozdzielni
R1-1.
Przewody prowadzić pod tynkiem na murach tynkowanych oraz w rurkach RB, giętkich,
w ścianach działowych wypełnionych watą izolacyjną i obłożonych płytami gipsowymi. W
kondygnacji podbasenia i hal basenowych całość instalacji wykonać w rurkach RB na
uchwytach dystansowych jako nośników z osprzętem szczelnym. Podejście do opraw
oświetleniowych w kondygnacji przyziemia, z uwagi na zastosowanie od spodu stropów z
blacha trapezową wykonać w rurkach RB na wierzchu. Oprawy podświetlające basen
montować w ścianie na głębokości uzgodnionej z inwestorem. Typ opraw podany jest na
schemacie E 01. zastosowane oprawy muszą być w trzeciej klasie ochronności.
Przewód przechodzący przez ściany prowadzić w przepuście wykonanym z rury
ochronnej (przestrzeń między przewodem a elementem masywnym wypełnić kitem
ogniochronnym a powierzchnię zewnętrzną zabezpieczyć silikonem).
Średnie natężenie oświetlania na pływalni powinno wynosić 300 luxów, natomiast w
części podbasenia 100 luxów.
1.3.3 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.
W pomieszczeniach podbasenia przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie tego
typu zrealizowano na bazie opraw z bateriami Ni-Cd o co najmniej 2-godzinnym czasie
świecenia z odpowiednim piktogramem wskazującym kierunek dróg ewakuacyjnych. Tego typu
oświetlenie zapewni światło w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej oraz w czasie
ewentualnej akcji gaśniczej wykonywanej przez straż pożarną.. Rozmieszczenie, typ opraw
pokazane jest na rysunku nr E 01. Należy pamiętać, że w/w oprawy wymagają stałego zasilania
230 V. Średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego powinno wynosić 1 lux.
1.3.4 INSTALACJA PODGRZEWANIA RYNIEN
W celu zabezpieczenia przed oblodzeniem rynien i rur spustowych zaprojektowano
przewody grzejne wraz z automatyką sterującą. Przewody grzejne powinny być instalowane w
rynnie prostoliniowo. W szerokich korytach lub rynnach skrzyniowych przewody należy
układać w kilku liniach. Przewodów nie układać na powierzchniach pokrytych bituminami.
Przewody należy doprowadzić ok. 1 metr poniżej poziomu zamarzania. Do sterowania
zamontować termostat EMDR-10. Skrzynkę przyłączeniową JB 16-02 zlokalizowaną w pobliżu
wewnętrznego filara obok rury spustowej wewnętrznej, zasilić z rozdzielni R 1-1 przewodem
YDY 3x2,5 mm2 poprzez wyłącznik różnicowoprądowy P 302 25 A 0,03 A o charakterystyce
C. Z w/w skrzynki wyprowadzić przewód grzejny do rynien i rur spustowych.
1.3.5 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA WRAZ Z UZIOMEM
Instalacje piorunochronną na dachu zaprojektowano jako poziomą siatkę Faraday’a przy
zastosowaniu pręta stalowego ∅ 7 mm ocynkowanego z osprzętem łączeniowym i
wspornikowym. Zwody pionowe należy wykonać również prętem ∅ 7 mm ocynkowanym.
Uziom należy wykonać częściowo z bednarki stalowej ocynkowanej 30 x 4mm ułożonej na
głębokości 1 metra. Zwody poziome na dachu połączyć za pomocą zacisków z istniejącą
3
instalacją odgromową na dachu, natomiast bednarkę uziomu otokowego połączyć metalicznie
poprzez spawanie z istniejącym uziomem otokowym budynku. Miejsce spawu zabezpieczyć
farba antykorozyjną. Oporność uziemienia powinna być niższa od 5 Ω.
1.3.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZEPIĘCIOWA
W projektowanym budynku zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie z PN/E05009/41. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie
urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.
Do szyny PE rozdzielni RG podłączyć wszystkie metalowe instalacji basenowej
i dostępnych elementów metalowych konstrukcji budynku. Połączenia te wykonać linką
miedzianą o przekroju 10 mm2.
Ochrona przed dotykiem pośrednim będzie spełniona przez zainstalowanie w instalacji
odbiorczej wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowoprądowego o ΔI = 0,03A
instalowanego na tablicy bezpiecznikowej RG.
Ochronę przepięciową stanowi ochronnik przepięciowy zespolony typu OP zainstalowany na
tablicy TG.
2.UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy dokonać
pomiarów;
− skuteczności szybkiego wyłączenia
− sprawdzenie wyłączników różnicowo – prądowych
− oporności izolacji
− impedancję pętli zwarciowej
− oporności uziemień i ciągłość połączeń wyrównawczych.
3. OBLICZENIA TECHNICZNE.
3.1 BILANS MOCY
Z zgodnie z nowymi warunkami przyłączenia moc przyłączeniowa wynosi 155 kW która w
zupełności pokryje zapotrzebowanie przez obiekt.
Moc wykorzystana
P = 97,00 kW
Zapotrzebowanie technologii basenowej
P = 41,00 kW
Oświetlenie basenu
P = 1,25 kW
Oświetlenie podbasenia
P = 1,00 kW
Oświetlenie zewnętrzne
P = 6,00kW
Ogrzewanie rynny
P = 0,72kW
Całkowita moc zainstalowana
Pi = 146,97 kW
3.2 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE,
Samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN wg PN – IEC 60364 4 41
Ia = k * In
Zs * Ia ≤ Uo
U o - Napięcie 25V
I a - Prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w
4
określonym czasie przy określonym napięciu .
Z s - Impedancja.
I n - Prąd nominalny zabezpieczenia.
k - Współczynnik zależny od rodzaju i wartości zabezpieczenia .
I a = 1.2 xΔI n = 1,2 * 0,03 = 0,036
Zs ≤
Uo
25
=
= 694Ω
Ia
0,036
Warunek spełniony uziemienie przystawki pomiarowej R<10Ω
4. SPIS SCHEMATÓW.
4.1 Projekt sieci elektrycznej-zasilanie
4.2 Rzut podbasenia – instalacja oświetlenia
4.3 Rzut parteru – instalacja oświetlenia
4.4 Rzut dachu – instalacja oodgromowa
4.5 Rozdzielnia RG
4.6 Rozdzielnia R1-1
4.7 Sterownik EMDR
rys. nr IE 01
rys. nr E01
rys. nr A02
rys. nr E03
rys. nr E04
rys. nr E05
rys. nr E06
Opracował:
mgr inż. Tadeusz Konieczny
5