Załącznik nr 19 - Opis techniczny część elektryczna

Transkrypt

Załącznik nr 19 - Opis techniczny część elektryczna
OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Podkłady budowlane architektury, wizja lokalna uzgodnienia branżowe, uzgodnienia z
zamawiającym w zakresie źródła zasilania w energię elektryczną obowiązujące normy, przepisy i
zasady wiedzy technicznej.
Obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy , projektowania i
eksploatacji sieci Elektroenergetycznych (PBUE , PNE , i inne).
Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 1990.10.08 (Dz.U. Nr
81/90) w układzie TN-C w zakresie sieci zasilającej oraz zgodnie z normą
PN-IEC-60364 wprowadzoną do stosowania Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2000.05.31 (Dz.U. Nr 51/2000)
w zakresie instalacji. Ponadto instalacyjne powinny spełniać wymogi
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U.Nr 7 poz.690 z dn. 15.06.2002)
wraz z późniejszymi zmianami.
1.2 Zakres opracowania
instalacja oświetlenia podstawowego instalacja oświetlenia awaryjnego (oświetlenie
ewakuacyjne) , instalacja zasilania wentylacji, instalacja gniazd wtyczkowych 1faz 230 V, 3faz
400V, instalacja przeciwprzepięciowa ochrona od porażeń.
1.3 Dane techniczne
napięcie zasilania - 3x230/400 V
układ sieci użytkownika - TN-C-S
moc zainstalowana – 44 kW
moc szczytowa - 21 kW
ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie zasilania
1.4 Zasilanie w energię elektryczną
Budynek zasilany będzie z istniejącego przyłącza napowietrznego ASXSn 4x25.
1.5 Pomiar energii
W rozdzielni TG będzie zamontowany główny pomiar energii elektrycznej dla rozliczeń z Zakładem
Energetycznym.
W rozdzielni TG zabudować licznik energii elektrycznej typu LE-03 dla rozliczenia gabinetów
lekarskich oraz licznik energii elektrycznej LE-01 dla rozliczenia gabinetu stomatologicznego.
1.6. Przeciwpożarowe wyłączenie prądu
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zabudować w rozdzielni TG. Przycisk wyzwalający wyłącznik
przeciwpożarowy zabudować obok drzwi wejściowych budynku.
1
1.7. Rozdział energii
1.7.1. Wewnętrzna linia zasilająca.
Z szafy zabezpieczenia przedlicznikowego budynku wyprowadzić WLZ 4xLGY16 do rozdzielni
TG. Przewody ułożyć w rurze ochronnej Ø37. W Sali OSP oraz w pomieszczeniu 1.03 rurę wlz-tu
prowadzić pod tynkiem. W garażu OSP prowadzić na uchwytach na tynku.
1.7.2. Rozdzielnica TG
Rozdzielnicę TG zabudować na korytarzu pomieszczenie 1.01 miejscu ogólnodostępnym
oznaczonym na planie instalacji. Wyposażenie rozdzielnicy rozplanować zgodnie ze schematem.
Dane techniczne : rodzaj - szafa podtynkowa, typu RP 4x24 głębokość 250mm układ szyn - TN-S
zasilanie - od góry wyprowadzenie odbiorów - od góry napięcie znamionowe - 3x230/400 V prąd
znamionowy -160 A Obok szafy zabezpieczeniowej zabudować szafę RW-3-L na licznik energii
elektrycznej z okienkiem na drzwiach do odczytu stanu licznika.
ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania zgodność z normami PNEN 60439-1:2003, PN-EN 60439-3:2004, PN-EN 50298:2004
1.7.3. Oprzewodowanie
Przewody i kable planuje się rozprowadzić na ścianach pod tynkiem. Należy zadbać o
ciągłość elektryczną na połączeniach korytek We wszystkich obwodach instalacji
rozdzielczych i odbiorczych niskiego napięcia należy stosować przewody miedziane o
napięciu znamionowym 450/750 V.
1.8. Oświetlenie podstawowe
1.8.1. Średni poziom natężenia oświetlenia
Gabinety lekarskie - 500 lx, pomieszczenie socjalne - 200 lx komunikacja -100 lx
pomieszczenia sanitarne 200lx
1.8.2. Oświetlenie wewnętrzne
Oprawy oświetleniowe należy zamontować w na suficie. Typy opraw oraz ilość opraw wg
rysunku. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy o stopniu ochrony IP44. Wszystkie oprawy
muszą spełniać wymagania państwowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej i
muszą być oznaczone znakiem CE. Sterowanie oświetleniem lokalne, łącznikami w
pomieszczeniach.
1.8.3. Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda w pomieszczeniach technicznych i socjalnych montować na wysokości 1.2 m. a w
pomieszczeniach o funkcji medyczno-biurowej na wysokości 0,3 m od podłoża. W
pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych należy stosować osprzęt o stopniu ochrony
IP 44. Urządzenia komputerowe zasilane będą z tablicy zabezpieczeniowej z oddzielnych
obwodów do zasilania komputerów. W instalacji tej montować gniazda wtykowe z blokadą
uniemożliwiającą podłączenie ogólnych odbiorników energii elektrycznej (gniazda typu DATA).
1.9. Oświetlenie awaryjne
Przewidziano oprawy pracujące w trybie awaryjnym (nie świecą podczas normalnej eksploatacji)
umieszczone nad drzwiami ewakuacyjnymi . Nad wyjściami ewakuacyjnym montować oprawy
awaryjne z odpowiednim piktogramem. Zastosowano również oprawy z modułem awaryjnym dla
uzyskania natężenia oświetlenia nie mniejsze od 1lx na drogach ewakuacyjnych. Zgodnie z
2
wymaganiami normatywnymi (PN EN 50172) oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem
zasilania powinny być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego
układu testującego.
W projekcie przyjęto oprawy wyposażone w moduły awaryjne z AUTOTESTEM. Autotest w
oprawach oświetlenia awaryjnego umożliwia utrzymanie ich pełnej sprawności technicznej,
poprzez systematyczną kontrolę funkcjonalną i pomiar czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej.
Sterownikiem w tym układzie testującym jest urządzenie mikroprocesorowe zarządzające
wieloma funkcjami, a mianowicie:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,
- sprawdzenie czasu świecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,
- nadzorowanie prądu ładowania akumulatorów,
- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaświecenie czerwonej diody LED.
UWAGA :
Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące wyrobów służących do zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego (w tym również opraw oświetlenia awaryjnego) oraz zasad
dopuszczenia ich do użytkowania, instalowane oprawy oświetlenia awaryjnego winny posiadać
certyfikat CNBOP-/
1.10. Zasilanie wentylacji.
Rozmieszczenie wentylatorów, zgodnie z projektem wentylacji, pokazano na planach instalacji
wentylacyjnej oraz elektrycznej . Wentylatory W3.1, W4.1, W2.2, W3.2 zasilić z obwodów
oświetleniowych .Załączanie i wyłączanie wentylatorów odbywać się będzie za pomocą
wyłączników klawiszowych zamontowanych obok wyłączników oświetlenia danego
pomieszczenia. Wentylatory dachowe W2.1, W1.1, W1.2 zasilić z Tablicy TW. Instalacje
automatyki i sterowania układów wentylatorów dachowych nie wchodzą w zakres niniejszego
projektu. Wentylatory dachowe należy podłączyć zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
producenta.
1.12. Połączenia wyrównawcze główne
W celu wyrównania różnicy potencjałów mogących wystąpić na obudowach urządzeń
elektrycznych i innych elementach przewodzących wyposażenia budynku należy wykonać
połączenia wyrównawcze.
Główną szynę połączeń wyrównawczych zainstalować w kotłowni
Połączeniami objąć :
szynę PE rozdzielnicy TG i SD
wszystkie metalowe rurociągi instalacyjne
metalowe przewody wentylacyjne
dostępne przewodzące części konstrukcji budynku
Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodem LgYżo 25 mm2..
Połączenia poszczególnych elementów wykonać przewodem LgYżo 6 mm2..
1.13.
Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwprzepięciowa
Podstawowym systemem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w sieci zasilającej
jest szybkie wyłączenie zasilania przy pomocy zabezpieczeń typu wkładka bezpiecznikowa,
jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto wyłącznik
różnicowo-prądowy 3-faz.. W projektowanej rozdzielni TG należy wprowadzić podział
przewodu PEN na ochronny /kolor żółtozielony/ oraz neutralny /kolor jasnoniebieski/. Punkt
PEN0 trwale połączyć z uziemieniem zewnętrznym. W całej instalacji należy zachować
ciągłość przewodu ochronnego, przewodu nie wolno łączyć żadnymi łącznikami. Wszystkie
połączenia winne być trwałe, zapewniające dobry zestyk. Oporność uziemienia nie może
przekraczać 30 Ω. Do GSW podłączyć za pomocą przewodu LGY6 o kolorze żółto-zielonym
3
wszystkie instalacje (woda, CO, kanały wentylacyjne ) wykonane z materiałów przewodzących
prąd elektryczny.
Na ochronę przepięciową zastosowano ochronniki klasy C typ SPC 20/280/4 lub innego typu
spełniający dane parametry.
1.14. Instalacja sieci logicznej.
Obwody sieci komputerowej oraz telefonicznej wyprowadzić z szafy dystrybucyjnej (SD)
przewodem UPT 4x2x0,5 kat. 6. Do każdego stanowiska komputerowego doprowadzić po dwa
przewody UPT 4x2x0,5 kat. 6. Przewody prowadzić w rurze giętkiej Ø22 samogasnącej. Do
szafy dystrybucyjnej SD należy doprowadzić istniejący kabel telefoniczny zewnętrznego
operatora sieci telefonicznej.
Projektuje się zabudowę szafy dystrybucyjnej wiszacej 10” wielkości 6U w miejscu pokazanym
na rys. 4E. Projektowaną szafę wyposażyć w dwa panele 8-mio portowe 8xRJ45 kat.6 dla
instalacji komputerowej oraz dla telefonicznej.
Instalacja winna spełniać wymagania Norm ISO/IEC 11801 2, TIA/EIA 568, EN 50173 wyd.2,
EN 50346.
Przy stanowiskach komputerowych zaprojektowano zestawy zawierające po 2 gniazda
2xRJ45. Zestawy montować na wysokości 0,3 m od posadzki.
Inwestorowi pozostawia się wybór konfiguracji urządzeń szafy dystrybucyjnej wg potrzeb.
Po wykonaniu wszystkich połączeń wykonać pomiary dynamiczne okablowania zgodnie z
normą i wymaganiami dla sieci LAN kategorii 6 dla kabli 4-parowych.
Dla zapewnienia kompatybilności wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny
pochodzić od jednego producenta.
.
1.15. Uwagi końcowe
Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z ustawą: Prawo budowlane oraz
obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp i wymagań
ppoż. Dokumenty wymagane do odbioru prac instalacyjnych:
- dokumentacja powykonawcza
- certyfikaty, świadectwa zgodności i atesty na zabudowane materiały i osprzęt elektryczny
- protokoły pomiarów skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, izolacji przewodów
oraz natężenia oświetlenia zewnętrznego i wnętrzowego
- oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją
i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego
Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp
muszą być sporządzone w języku polskim.
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a
także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych
robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji.
4
2. Obliczenia Techniczne
2.1 Założenia do obliczeń
Napięcie zasilania
230/400V
Współczynnik mocy
0.93
Dopuszczalny spadek napięcia WLZ
0,5%
Dopuszczalny spadek napięcia instal
2%
2.1.1Moc zainstalowana i szczytowa
Moc zainstalowana wynosi 44 KW
Moc przyłączeniowa , szczytowa zgodna z TWP wynosi 21 KW
2.1.2 Obliczenie obciążenia szczytowego .Dobór, sprawdzenie kabla zasilającego . Dobór
zabezpieczeń.
Ps – moc szczytowa
kj - współczynnik jednoczesności
Ps= 21 kW
Obciążenie prądów szczytowych
Psz x 103
21 x 103
Jsc = --------------------- = --------------------- = 32,6 A
1.73 x U x cos fi
1.73 x 400 x 0.93
Dobrano WLZ 4xLGY16
Dobrano zabezpieczenie rozdzielni TG 3 x 40 A umieszczone w istniejącej szafie zabezpieczenia
przedlicznikowego.
Sprawdzenie dopuszczalnego długotrwałego obciążenia WLZ
Jdd = 65 x 0.93x 0.88 = 53,1 A
> 32,6 A
5
Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napięcia dla WLZ
4xLGY16
21 mb
21 kw
P x l x 105
21 x 21 x 105
delta U % = --------------------- = ----------------------- = 0,31%
Ɣ x S x U2
55 x 16 x 4002
delta U% < delta U%dop
0,31< 0,5
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia: dla TD
Impedancja w Tab. Zab przedlicz.
WLZ
4xLGY16 21 mb
/Zwyp/
Zt = 0,48
Zl = 0, 049+ j 0,004
= 0,53 Ω
Uf
230
J zrz = -------------- = ----------------- = 347,4 A
1.25 x Zwyp
1.25 x 0,53
- zabezpieczenie rozdzielni TG 3x40 z charak dla t = 0,4 Iw = 280A
< 347A
Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączenia- dla najodleglejszego gniazda
Impedancja w Tablicy TG
Ztl = 0,53
przewód
YDY 3x2,5 28 mb
Zg = 0,41+ j 0,006
------------------------------------/Zwyp/
= 0,94 ohm
Uf
230
J zrz = -------------- = ----------------- = 195,7 A
1.25 x Zwyp
1.25 x 0,94
6
–
zabezpieczenie obw gniazd 1x16 z charak dla t = 0,4 Iw = 80A < 195,7A
Wniosek Ogólny
Projektowana instalacja elektryczna pomieszczeń NZOZ w Kadłubie Turawskim
ul. Opolska 11
spełnia wymogi w zakresie dopuszczalnych obciążeń prądowych , dopuszczalnych spadków
napięć , oraz jest spełniony warunek odnoszący się do skuteczności szybkiego wyłączenia
zasilania.
7
INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Nazwa i adres obiektu : Budynek NZOZ w Kadłubie Turawskim
Kadłub Turawski ul. Opolska 11
Inwestor : Wójt Gminy Turawa – Waldemar Kampa
Projektant instalacji elektrycznych: Kansy Paweł nr upr. 204/87/Op
Część opisowa
1. Zakres robót obejmuje wewnętrzną instalację elektryczną.
2. Prace budowlane związane z robotami elektrycznymi nie stwarzają szczególnego
zagrożenia zdrowia.
3. Wszystkie urządzenia elektryczne należy eksploatować zgodnie z zaleceniami
producenta.
4. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą ochronną.
5. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje dla danego stanowiska.
6. Pracownicy powinni posiadać odpowiednie warunki zdrowotne pozwalające na
wykonanie prac, aktualne zaświadczenie lekarskie.
7. Miejsce prac elektrycznych powinno być zabezpieczone przed dostępem osób
niezatrudnionych przy realizacji obiektu.
8. Miejsca pracy na wysokości oraz w wykopach ziemnych powinno być
oznakowane odpowiednimi tablicami informacyjnymi.
8. W czasie prac należy zwrócić szczególną uwagę na:
a) prace pod napięciem,
b) prace na wysokości
c) prace w wykopach ziemnych
9. Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy przeprowadzi instruktaż z
określeniem zasad bezpiecznego wykonania prac związanych z robotami
elektrycznymi, oraz powiadomi pracowników o możliwości wystąpienia
zagrożenia.
8