UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03

Transkrypt

UCHWAŁA NR LII/538/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 03
UCHWAŁA NR LII/538/14
RADY MIASTA OTWOCKA
z dnia 03 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu
zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art.
48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
§1
1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2014 zdrowotny program edukacyjny z zakresu
zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok,
stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Projekt programu, o którym mowa w ust. 1 uzyskał opinię Agencji Oceny Technologii
Medycznych
§2
Uchwala się tryb wyboru realizatorów programu zdrowotnego, o którym mowa w § 1,
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
1. Środki na realizację programu zdrowotnego, o którym mowa w §1 zostały
zabezpieczone w budżecie Miasta Otwocka na rok 2014 w dziale 851, rozdziale
85195 §4280.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wynosi 60 000 zł.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka
Piotr Kudlicki
Uzasadnienie
Realizacja zadań związanych z ochroną zdrowia powinna należeć do
najważniejszych obowiązków organów władzy publicznej, które zgodnie z art. 68 ust. 2
Konstytucji RP, mają zapewnić obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Zadaniem własnym gminy, w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń
opieki zdrowotnej, jest opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających
z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Niniejsze
obowiązki wynikają w szczególności z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Rada Miasta Otwocka podejmuje działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia
mieszkańców, za cel priorytetowy stawiając sobie zdrowie dzieci i młodzieży oraz osób
starszych.
Opierając się na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz
mając na uwadze wnioski zgłaszane przez mieszkańców oraz podstawowe zakłady opieki
zdrowotnej (POZ), Rada Miasta Otwocka podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci
i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok spełniając tym samym wymogi cytowanych
ustaw oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Otwocka.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/538/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 03 czerwca 2014 r.
Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6
do 16 roku życia na 2014 rok.
1. Opis problemu zdrowotnego
Definicja przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) określa zdrowie, jako „stan
dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub
niepełnosprawności”. Zdrowie zostało uznane za podstawowe prawo każdego człowieka oraz
bogactwem społeczeństwa.
Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników wzajemnie powiązanych ze sobą. Wyróżnia się
cztery ich grupy:
a) styl życia - 50%
b) środowisko fizyczne (naturalne oraz stworzone przez człowieka) i społeczne – 20%
c) czynniki genetyczne – 20%
d) działania służby zdrowia – 10%.
Styl życia człowieka w największym stopniu determinuje stan zdrowia. W zakresie stylu życia
należy dążyć do promowania przede wszystkim takich zachowań jak przestrzeganie racjonalnego
odżywiania, regularną aktywność fizyczną oraz zdobywanie i wykorzystywanie umiejętności
opanowywania sytuacji stresowych, eliminować zaś palenie papierosów nadużywanie alkoholu, czy
agresję i przemoc.
Zgodnie z najnowszą propozycją Światowej Organizacji Zdrowia we współczesnej strategii
działań na rzecz zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży za priorytety uznaje się min. intensyfikację
działań z zakresu promocji zdrowia w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
Otyłość określana epidemią XXI wieku, jest definiowana jako nadmiar masy ciała w stosunku
do masy należnej dla wzrostu i płci, przekraczający 25%. Natomiast nadmiar masy ciała mieszczący
się w granicach 10-25% klasyfikujemy jako nadwagę. Szacuje się, że w 2015 roku na świecie będzie
2,3 biliona osób z nadwagą, w tym 704 miliony osób otyłych. Problem ten dotyczy głównie osób
dorosłych, ale wiadomo, iż występowanie nadwagi i otyłości u dzieci dramatycznie rośnie na całym
świecie.
Wzrost masy ciała u Polaków w ostatnich latach wynika ze zmiany stylu życia i dostępności
produktów spożywczych o dużej kaloryczności. W czasach PRL-u, gdy sklepowe półki były puste,
nadmiar kilogramów mógł świadczyć o sukcesie i dobrobycie. Otyłe dziecko uważane było za
szczęśliwe i zdrowe. Dzisiaj wiadomo, że jest to mit. Otyłość we wczesnym okresie życia jest
szczególnie istotna ze względu na związane z nią konsekwencje zdrowotne i wpływ na
psychospołeczny rozwój młodych ludzi.
Rozwój dzieci, zarówno psychiczny, jak i fizyczny przebiega bardzo indywidualnie. Na wzrost i
masę ciała dzieci jedynie w około 5% wpływają czynniki genetyczne. Badania wykazały, że u około 4%
dzieci z otyłością występującą we wczesnym dzieciństwie obecna jest mutacja receptora
melanokortyny 4 (MC4R). Otyłość jest dziedziczona w genetycznie uwarunkowanych zespołach: WillyPradera, Bardeta-Moona-Biedla, Alstroma-Hallgrena, Cohena, Carpentera, a także w zespole Downa.
Jak się okazuje, dominujący wpływ na masę ciała dzieci mają uwarunkowania środowiskowe. Zaliczyć
do nich możemy sposób karmienia niemowlęcia, ogólne warunki życia rodziny czy przebyte choroby
(niedoczynność tarczycy, choroba i zespół Cushinga, niedoczynność przysadki, zespół policystycznych
jajników). Najczęstszą postacią otyłości występującą u dzieci i młodzieży, jest otyłość prosta
spowodowana źle zbilansowaną energetycznie dietą oraz ograniczeniem wysiłku fizycznego. Stanowi
ona aż 90% przypadków! Należy zaznaczyć, że otyłość bardzo często występuje w całych rodzinach.
Sugeruje się, że jeżeli rodzice są otyli, dziecko ma 70% szansę bycia również otyłym. Natomiast
ryzyko wystąpienia otyłości u dziecka mającego szczupłych rodziców wynosi jedynie 10%. Za ten stan
odpowiadają nie geny, ale „dziedziczone” zwyczaje żywieniowe rodziny.
2. Przedmiot programu zdrowotnego
Przedmiotem programu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zapobiegania otyłości
w postaci zajęć z edukacji zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży z otwockich publicznych szkół
podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem założycielskim jest Gmina Otwock, przez osoby o
kwalifikacjach określonych przez Zamawiającego w pkt 8 niniejszego programu, na terenie tych szkół.
Świadczeniodawca może realizować zajęcia z edukacji zdrowotnej w danej szkole, po
uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
Program realizowany będzie dla trzech rejonów Miasta Otwocka:
a) I rejonu obejmującego Szkołę Podstawową nr 1 oraz Gimnazjum nr 2,
b) II rejonu obejmującego Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę
Podstawową nr 8 oraz Gimnazjum nr 1,
c) III rejonu obejmującego Szkołę Podstawową nr 9, Szkołę Podstawową nr 12,
Gimnazjum nr 3 oraz Gimnazjum nr 4.
Granice obwodów szkół określone zostały w Uchwale Nr VIII/46/99 Rady Miasta Otwocka z
dnia 15 marca 1999 r.
Podjęte działania winny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych (klas).
Planowana liczba świadczeń w ramach programu zdrowotnego wynosi 3 923.
Rzeczywistą liczbę świadczeń Zamawiający określi w umowie zawartej z realizatorem
programu zdrowotnego, w oparciu o wskazaną przez niego w ofercie cenę oraz w ramach środków
finansowych zabezpieczonych w Budżecie Miasta Otwocka na 2014 rok na zakup usług zdrowotnych
w ramach realizacji programów zdrowotnych.
Środki przeznaczone na realizacje programu zdrowotnego w 2014 r. wynoszą 60 000 zł.
3. Adresaci programu zdrowotnego
Uczniowie uczęszczający do otwockich publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których organem założycielskim jest Gmina Otwock.
4. Cel programu zdrowotnego
Zwiększenie świadomości zdrowotnej uczniów oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
5. Zakres realizacji programu zdrowotnego
W ramach programu zdrowotnego prowadzone są zajęcia z edukacji zdrowotnej z zakresu
zapobiegania otyłości
Metody i formy realizacji zajęć to w szczególności: pogadanki, warsztaty.
Czas trwania pojedynczego świadczenia w ramach programu zdrowotnego wynosi 45 min.
Realizator programu prowadzi rejestr wykonywanych świadczeń w formie papierowej.
6. Termin realizacji programu zdrowotnego
Realizacja programu zdrowotnego planowana jest w okresie od września do grudnia 2014 r.,
z zastrzeżeniem iż terminy realizacji programu zdrowotnego określone zostaną w umowie zawartej
pomiędzy realizatorem programu zdrowotnego a Zamawiającym.
Szczegółowy harmonogram realizacji programu zdrowotnego sporządza oferent wraz z
tematyką zajęć zaplanowanych do realizacji w poszczególnych miesiącach.
7. Finansowanie programu zdrowotnego
Świadczenia będą finansowane z Budżetu Miasta Otwocka na 2014 rok, w oparciu o cenę
wskazaną w ofercie przez realizatora programu zdrowotnego.
Środki przeznaczone na realizacje programu zdrowotnego w 2014 r. wynoszą 60 000 zł.
8. Wymagania stawiane realizatorowi programu zdrowotnego niezbędne do jego realizacji.
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez realizatora programu zdrowotnego musi być
zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz z przedmiotem programu zdrowotnego.
w zakresie organizacji pracy:
Realizator powinien uzyskać zgodę na realizację programu przez dyrektora szkoły, na terenie której
będzie realizowany program zdrowotny.
Osoby realizujące program powinny spełniać kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U z 2009r., Nr 139, poz. 1133 z późn. zm),
Cena jednostkowa brutto za wykonanie pojedynczego świadczenia w ramach programu
zdrowotnego nie może być wyższa niż 15,29 zł.
9. Monitorowanie i ewaluacja
Monitorowanie programu zdrowotnego odbywa się na podstawie comiesięcznych rejestrów
świadczeń zrealizowanych w ramach programu zdrowotnego, przedstawianych Zamawiającemu przez
realizatora programu zdrowotnego.
Realizator programu zdrowotnego dokona ewaluacji i oceny programu zdrowotnego w sprawozdaniu
merytorycznym sporządzonym po zakończeniu realizacji programu zdrowotnego.
Ewaluacji poddana będzie w szczególności wiedza uczniów, dotycząca zagadnień omawianych w
trakcie zajęć z edukacji zdrowotnej oraz zachowania prozdrowotne uczniów. Narzędziem służącym do
ewaluacji będzie ankieta ewaluacyjna, którą realizator programu zdrowotnego przygotuje i przeprowadzi
przed rozpoczęciem realizacji programu zdrowotnego i po jego zakończeniu.
Opracowując sprawozdanie merytoryczne realizator programu zdrowotnego uwzględni również
poniższe wskaźniki:
a) liczbę dzieci w populacji objętej programem zdrowotnym,
b) liczbę dzieci biorących udział w programie zdrowotnym,
c) liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach z poszczególnych tematów edukacji zdrowotnej,
d) liczbę zrealizowanych zajęć edukacyjnych,
e) wyniki analizy ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu realizacji programu zdrowotnego.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/538/14
Rady Miasta Otwocka
z dnia 03 czerwca 2014 r.
Tryb wyboru realizatora zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania
otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok.
1. Podstawa prawna
Realizacja zdrowotnego programu edukacyjnego z zakresu zapobiegania otyłości wśród
dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2014 rok odbędzie się na zasadzie wyboru
Realizatora programu, na mocy z art. 48 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w
drodze konkursu ofert przeprowadzonego przez Prezydenta Miasta Otwocka w jego
siedzibie.
2. Budżet programów
Środki na realizację programu zdrowotnego zostały zabezpieczone w budżecie Miasta na rok
2014 w dziale 851, rozdziale 85195, §4280 w wysokości: 60 000 zł.
3. Ogłoszenie konkursu ofert
Prezydent Miasta Otwocka ogłosi konkursu ofert co najmniej na 15 dni przed upływem
wyznaczonego terminu składania ofert. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie zamieszczone
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 oraz na stronie
internetowej www.otwock.pl.
4. Warunki przystąpienia do konkursu
1) Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie poprzedzającym zawarcie umów z
realizatorami programu zdrowotnego zaprasza się podmioty lecznicze (w rozumieniu
art. 4 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U 112 poz. 654, z
późniejszymi zmianami), posiadające zawartą na 2014 r. umowę z NFZ na
świadczenia zdrowotne w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2) Oferenci muszą spełniać wymagania, określone w obowiązujących przepisach
w szczególności w:
a) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 739),
b) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(DZ.U. 2010 nr 252, poz. 1697 z późniejszymi zm. )
c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)
3) Przed rozpoczęciem realizacji programu niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody
rodziców na realizację programu i przetwarzanie danych osobowych.
4) Realizacja programu zdrowotnego musi być udokumentowana, a dokumentacja
zabezpieczona i archiwizowana zgodnie z wymaganymi przepisami.
5) Oferent ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji
programu.
6) Oferent nie może pobierać opłat za udział w programie zdrowotnym wykonywanym w
ramach programu finansowanego z budżetu Miasta Otwocka.
7) Oferent zobowiązany jest do zamieszczenia w widocznym miejscu informacji
o prowadzonym programie i źródłach jego finansowania oraz znaku graficznego –
logo Otwocka.
5. Warunki przystąpienia do konkursu
1) Zasady finansowania programu badań:
a) złożenie oferty na realizację zadnia oraz uznanie jej za spełniającą kryteria nie
gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą występuje
oferent;
b) przekazanie środków finansowych na realizacje zadania nastąpi w terminach
ustalonych w umowie;
c) rozliczenia
merytoryczno-finansowe
należy
dokonać
sprawozdawczym przygotowanym przez organizatora konkursu,
na
arkuszu
d) w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji programu zdrowotnego należy złożyć
rozliczenie merytoryczno - finansowe na arkuszu sprawozdawczym,
przygotowanym przez organizatora konkursu.
6. Ocena i wybór Realizatora
1) Oferty będą podlegały weryfikacji formalnej oraz merytorycznej zgodnej z założeniami
i celami Programu.
2) Szczegółowe warunki wyboru realizatora programu zdrowotnego zostaną określone
w konkursie ofert.
3) Po wyborze realizatora programu zdrowotnego Miasto Otwock zobowiązane jest do
niezwłocznego zawarcia umowy na realizację programów.
6. Powołanie Komisji Konkursowej
Prezydent Miasta Otwocka powoła Komisję Konkursową, do wyboru realizatora programu,
odrębnym Zarządzeniem.
7. Postanowienia końcowe
1) Po wyborze realizatora programu zdrowotnego Miasto Otwock zobowiązane jest do
niezwłocznego zawarcia umowy na realizację programów.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego, w zakresie działu II ( art. 66-72 k. c.).