REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI

Transkrypt

REGULAMIN TURNIEJU KOSZYKÓWKI
REGULAMIN
TURNIEJU KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
w ramach akcji „WAKACJE Z MORiS-em”
1. Organizator – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
2. Cel :

popularyzacja koszykówki ulicznej

zachęcenie do aktywnego wypoczynku
3. Miejsce: Chorzów ul. Katowicka
4. Termin: 02 lipca 2016 godz. 16:00
5. Uczestnictwo:

w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć

zgłoszenia drużyn 3 lub 4 osobowych przyjmowane będą w Dziale Organizacji Imprez pod numerem telefonu
32 2411 111 lub miejscu w dniu rozgrywania turnieju - godz. 15.30 – 16.00

zawodnicy przed meczem wypełniają kartę zgłoszenia

osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemna zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

wpisowe 5 zł zespół
6. System rozgrywek:

System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń

turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZKosz
7. Nagrody – nagrody rzeczowe oraz dyplomy
8. Postanowienia końcowe:

Każdy uczestnik biorący udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych prze Organizatora (MORiS w Chorzowie) celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do
ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity:Dz.U.Z 2002 r.Nr 101,poz.926 ze zm.)

Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby
zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być
wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych a także w celach
marketingowych Organizatora oraz sponsorów.

Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna oraz
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych
wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.

Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym
przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu stwierdza
brak możliwości rozegrania turnieju.

Podobne dokumenty