pobierz

Transkrypt

pobierz
REGULAMIN
TURNIEJ BOULE O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
Cel
- popularyzacja i upowszechnianie aktywności ruchowej jako formy
zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego,
- popularyzacja gry w kule (boule, petanque) wśród mieszkańców Bolesławca
- promocja Bolesławca, jako miasta wspierającego sport i rekreację
Termin
i miejsce:
24.08.2013 r. , godz. 11:00
Ośrodek Wodno-Sportowy MOSiR, ul Spacerowa w Bolesławcu
Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu,
ul. Spółdzielcza 2, tel. 732 38 86, e-mail: [email protected]ławiec.pl
Biuro Zawodów – czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 10:30
Honorowy
patronat
Prezydent Miasta Bolesławiec
Uczestnicy
- wszystkie zgłaszające się drużyny dwuosobowe bez względu na miejsce
zamieszkania zawodników, wiek i płeć, zarówno amatorzy i zawodnicy
posiadający licencje sportowe
- zawodnik podczas turnieju może reprezentować wyłącznie jedną drużynę.
Warunki
uczestnictwa:
- zawodnicy niepełnoletni startują wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów
- każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, iż
na własną odpowiedzialność podejmuje ryzyko związane ze startem i
wysiłkiem podczas zawodów i nie będzie miał żadnych roszczeń w stosunku
do organizatora w razie wystąpienia u zawodnika jakiegokolwiek
negatywnego następstwa udziału w zawodach.
Kategorie:
Open Dublety
ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych (do pobrania ze strony
www.mosir.boleslawiec.pl ) lub w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz.
10:30 - 10:50.
Zasady
rozgrywania
turnieju:
- zespół składa się z 2 zawodniczek/zawodników (bez zawodników
rezerwowych),
- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZP,
- system rozgrywek: uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn: system
brazylijski (do 2 porażek), system mieszany (grupowy - „każdy z każdym” i
play off)
- mecz wygrywa zespół, który zdobędzie 11 pkt., rozgrywany będzie 1 set
- czas gry: bez limitu czasowego,
- sposób wyłonienia zwycięzcy:
• w systemie brazylijskim – kolejny zwycięski mecz,
• w systemie każdy z każdym:
a) ilość zdobytych punktów, punktacja: zwycięstwo: 2 pkt, porażka:1
pkt, walkower: 0 pkt.,
b) w sytuacji gdy 2 lub więcej zespołów będzie miało taką samą liczbę
punktów, to o miejscu w grupie decydować będzie stosunek małych
punktów,
d) w przypadku równego ratio małych punktów decydować będzie
wynik bezpośredniego spotkania,
- odprawa techniczna odbędzie przed turniejem o godz. 10.50
- rozpoczęcie rozgrywek: 11.00
KLASYFIKACJA
I NAGRODY:
klasyfikacja generalna
- od I do IV miejsca - puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
- wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.
Organizator może przyznać nagrody dodatkowe.
FINANSOWANIE:
Impreza finansowana ze środków:
- Gminy Miejskiej Bolesławiec,
- sponsorów, środków własnych organizatorów.
Postanowienia
końcowe:
- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,
- obowiązują przepisy Polskiej Federacji Petanque, regulamin turnieju i
obiektu,
- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
- uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć, w trakcie
zawodów ewentualne wypadki bądź kradzieże nie z winy organizatora,
- wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić
żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń
losowych podczas trwania imprezy,
- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania
niniejszego regulaminu.
- interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do organizatora
zawodów,
- organizator zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.