zeszyt 11_akcept.indd

Transkrypt

zeszyt 11_akcept.indd
SPIS TREŚCI
I. ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Ewa Wójtowicz
Kontrola klauzul abuzywnych w prawie francuskim na przykładzie
umowy ubezpieczenia ................................................................................................................. 5
Aleksander Raczyński
Materialnoprawne i procesowe aspekty realizacji roszczeń objętych ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej ....................................................................................................... 19
Małgorzata Serwach
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
– aktualne problemy prawne .................................................................................................... 28
Jakub Nawracała
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej – wybrane zagadnienia .......................................... 39
Piotr Sury
Świadczenie kulancyjne jako świadczenie należne ................................................................... 51
Marek Morawski
Wpływ zmian prawnych w obszarze AML
na funkcjonowanie krajowego rynku ubezpieczeń ................................................................... 64
Radosław Pacud
Czy prawo ubezpieczeń społecznych wchodzi w zakres prawa ubezpieczeniowego?
Przyczynek do dyskusji o ubezpieczeniu społecznym ............................................................... 75
Jolanta Ewa Drzewiecka
Dylematy związane z odpowiedzialnością osób trzecich za nieterminowe
opłacanie składek przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą ................ 86
Marta Borda
Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych
w krajach europejskich ............................................................................................................. 96
Aldona Wnęk, Katarzyna Policha
Błąd medyczny – nowy reżim odpowiedzialności odszkodowawczej; nowe zasady
ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych .................. 106
Petre Iltchev
Zdrowotne konta oszczędnościowe – nowy instrument finansowania w ochronie
zdrowia; rozwój zdrowotnych kont oszczędnościowych w wybranych krajach ..................... 124
ROZPRAWY UBEZPIECZENIOWE ZESZYT 11(2/2011)
3
II. OPRACOWANIA I RAPORTY
Aleksander Daszewski, Anna Dąbrowska
Korzystne dla konsumentów zmiany ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
UFG i PBUK ............................................................................................................................. 135
III. RECENZJE I NOWOŚCI WYDAWNICZE
Jacek Lisowski, „Specyfika gospodarki finansowej ubezpieczycieli kredytu kupieckiego
w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, 356 s.
(Kazimierz Ortyński) ............................................................................................................... 145
Robert Stefanicki (red.), „Aktualne tendencje w prawie konsumenckim”,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, 232 s.
(Małgorzata Maliszewska) ..................................................................................................... 151
Marcin Kawiński, „Ubezpieczenia publiczne i prywatne w polityce społecznej.
Skuteczność i efektywność”, C.H. Beck, Warszawa 2011, 283 s.
(Irena Jędrzejczyk) .................................................................................................................. 155
Nowości wydawnicze ............................................................................................................. 158
IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Sprawozdanie ze spotkania FIN-NET, Kopenhaga, 15-17 września 2010 r.
(Małgorzata Więcko-Tułowiecka) .......................................................................................... 161
Sprawozdanie z pierwszej konferencji naukowo–szkoleniowej
„Wzrost świadomości prawnej i poprawa jakości życia osób poszkodowanych
w wypadkach efektem działania Kancelarii odszkodowawczych”, Warszawa, 1 lipca 2011 r.
(Andrzej Kesling) ..................................................................................................................... 170
Komunikat o XI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką
i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
4