zaświadczenie

Transkrypt

zaświadczenie
Załącznik nr 10 do zarządzenia Rektora nr 24 z dnia 21 maja 2013 r.
Awers
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE
(1)
…………………………………………………………………………………………………..
(jednostka organizacyjna uczelni)
ZAŚWIADCZENIE
O PRZEBIEGU STUDIÓW DOKTORANCKICH
WYDANE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(2)
Pan(i) …………………………...…………………………………………………………………….………….…
(imię/imiona i nazwisko)
(3)
(4)
urodzony(a) w dniu ………………… w …………………….…………………………………………..………
odbył(a) studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych,
(5)
w dyscyplinie…………………………………………………...
(6)
(7)
w formie……………………………………, w okresie……………………………………………………...
(8)
Pieczęć
urzędowa
KIEROWNIK
STUDIÓW DOKTORANCKICH
DZIEKAN
(9)
(10)
…………………………………………
(podpis)
(11)
Nr zaświadczenia ………………………
……………………………………
(podpis)
(12)
(13)
…………………………., dnia ………………………..r.
(miejscowość)
Rewers
Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
Sposób wypełniania zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich
1. Dane na zaświadczeniu o przebiegu studiów doktoranckich, zwanym dalej
zaświadczeniem, nie mogą być nanoszone ręcznie.
2. Czcionką właściwą do wpisywania danych na zaświadczeniu jest Arial 11 albo
Zapf Humnst 11, z wyjątkiem imienia i nazwiska oraz nazwy jednostki
organizacyjnej Uczelni, dla których właściwą czcionką jest Arial 12 albo Zapf
Humnst 12.
3. Awers zaświadczenia należy wypełniać według następujących zasad:
1) nazwa jednostki organizacyjnej Uczelni, w której prowadzone są studia
doktoranckie (wielkimi literami);
2) pełne brzmienie imienia/imion i nazwiska (czcionka pogrubiona);
3) oznaczenie cyframi arabskimi dnia, miesiąca i roku urodzenia;
4) miejsce urodzenia (nazwę miejscowości położonej poza granicami Polski
wpisuje się w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim, zgodnie z
dokumentem tożsamości);
5) nazwa dyscypliny naukowej w mianowniku;
6) forma studiów – stacjonarne lub niestacjonarne;
7) w okresie – oznaczenie cyframi arabskimi czasu trwania odbywanych studiów
z uwzględnieniem roku rozpoczęcia i zakończenia;
8) duża pieczęć urzędowa SGH stemplowana przez pracownika właściwej
jednostki organizacyjnej Uczelni (średnica 36 mm);
9) własnoręczny podpis kierownika studiów doktoranckich;
10) własnoręczny podpis i pieczęć imienna dziekana jednostki organizacyjnej
Uczelni;
11) oznaczenie cyframi arabskimi numeru zaświadczenia (numer zaświadczenia
składa się z liczby porządkowej w Księdze zaświadczeń i numeru albumu
doktoranta);
12) „Warszawa”;
13) data
wystawienia
zaświadczenia,
która
powinna
odpowiadać
dacie
podpisania zaświadczenia (oznaczenie cyframi arabskimi dnia, miesiąca
i roku).
4. Rewers zaświadczenia należy drukować zgodnie ze wzorem tabeli określonym
w załączniku.