regulamin zorganizowanych zajęć nauki strzelania

Transkrypt

regulamin zorganizowanych zajęć nauki strzelania
REGULAMIN
ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ NAUKI STRZELANIA
1. Zorganizowane zajęcia rekreacyjnej nauki strzelania w „AQUA SCHOOL” to usługa
wykonywana przez Centrum Rekreacji Wodnej „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile zwana dalej
„Organizatorem”.
2. Organizator prowadzi zajęcia na strzelnicach w Centrum Strzelectwa Sportowego
„Tarcza” Al. Powstańców Wlkp. 182 w Pile.
3. Uczestnik zajęć „Aqua School – nauka strzelania” jest zobowiązany do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu oraz pozostałych regulaminów obiektu,
a w szczególności regulaminów na poszczególnych strzelnicach.
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.
5. Każdy uczestnik ma prawo i możliwość zawarcia we własnym zakresie ubezpieczenia od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z wykonywanymi czynnościami
w zorganizowanych zajęciach rekreacyjnej nauki strzelania.
6. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany wykupić zgodnie
z obowiązującym cennikiem lekcje indywidualne lub grupowe w następujących formach
do wyboru:
a) bilet jednorazowy,
b) karnet (do wyboru zgodnie z ofertą)
7. Cykl zajęć ustala się indywidualnie z instruktorem.
8. Minimalny wiek uczestnika to 7 lat przy strzelaniach pneumatycznych i 12 lat przy
strzelaniach z broni ostrej.
9. Uczestnik zajęć i opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora
prowadzącego zajęcia.
10. Uczestnik nie może dotykać, bawić się bronią bez obecności i wyraźnych poleceń
instruktora.
11. Instruktor prowadzący zajęcia odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia do
momentu zakończenia zajęć.
12. Uczestnik, który swoim zachowaniem lub nie przestrzeganiem zapisów regulaminu
strzelnicy utrudnia prowadzenie zajęć może zostać z nich wyproszony o czym
w przypadku uczestnika niepełnoletniego bezzwłocznie zostanie poinformowany
rodzic/opiekun.
13. Skargi i wnioski dotyczące zajęć „Aqua school – nauka strzelania” można zgłaszać za
pośrednictwem poczty [email protected] , lub osobiście u Prezesa Zarządu we
wtorki w godzinach 900 – 1000, a w przypadku jego nieobecności u osoby zastępującej.
Prezes Zarządu CRW „Aqua-Pil” Sp. z o.o. w Pile