STYPENDIA POLSKO-FRANCUSKIEGO FUNDUSZU

Transkrypt

STYPENDIA POLSKO-FRANCUSKIEGO FUNDUSZU
STYPENDIA POLSKO-FRANCUSKIEGO FUNDUSZU WSPÓŁPRACY
dla studentów Wyższych Szkół Zawodowych na pokrycie kosztów nauki w Wyższych
Szkołach Zawodowych we Francji- przede wszystkim w IUT - (640 Euro/m-c, czas
trwania: 10 miesięcy)
Termin zgłoszenia: 20 czerwca 2006 roku.
Strona Funduszu Współpracy: http://www.coop-fpf.org
Polsko-Francuski Fundusz Współpracy ma na celu zacieśnienie współpracy między
Francją a Polską w dziedzinie kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Fundusz ten finansuje stypendia na studia lub praktyki zawodowe we Francji i w Polsce.
Oferta Funduszu skierowana jest w głównej mierze do uczniów, studentów lub
absolwentów szkół zawodowych, jak również do pracowników firm, instytucji i
samorządów, polskich i francuskich.
Preferencyjne warunki dla członków Funduszu
Kandydaci, objęci patronatem przez członków-partnerów, otrzymują stypendium na
warunkach preferencyjnych.
W roku 2005, pierwszym roku funkcjonowania Funduszu, wyodrębnione zostały
następujące dziedziny priorytetowe objęte ofertą stypendialną:
•
•
•
•
Przemysł
Produkcja i zbyt artykułów rolno-spożywczych (piekarnictwo, ciastkarstwo,
etc)
Handel
Hotelarstwo, gastronomia, turystyka
W przypadku samorządów terytorialnych przedmiot stypendiów będzie dostosowany do
ich konkretnych potrzeb i może opierać się na istniejących porozumieniach w ramach
współpracy między samorządami.
Beneficjenci oferty stypendialnej Funduszu mogą skorzystać z intensywnych lub
specjalistycznych kursów języka francuskiego/polskiego przygotowujących do staży.
Długość wyjazdów stypendialnych nie jest ściśle określona i zależy od indywidualnych
umów pomiędzy kandydatem, placówkami szkoleniowymi, firmami, instytucjami lub
samorządami, będących placówkami rodzimymi jak i docelowymi dla kandydata.
Stypendia w ramach Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy
Stypendium
Adresaci
BSFE
BFCF
BEF
BSP
Okres
Warunki
Polscy studenci i
1-3 miesiące
Umowa ze szkołą
Uczniowie
Polscy pracownicy
Umowa z firmą lub z
firm lub urzędnicy
1-2 miesiące
samorządem
samorządów
terytorialnym
terytorialnych
Osoby przyjęte na
studia w ramach:
Polscy studenci
II roku na
Wyższej Uczelni 10 miesięcy
uczelniach: IUT/STS
Zawodowej
lub III roku w
ramach Licence
professionnelle (4)
Francuskich
uczniowie Szkół 1-3 miesiące
Umowa ze szkołą
Zawodowyh
Status
Miesięczna
wysokość w
Euro
Student
330 lub 410
Stażysta
480 lub 600
Student
640
Stażysta
270 lub 330
Okres stażu zależy od jego charakteru , istnieje możliwość przedłużenia do ponad 3
miesięcy.
Wysokość stypendiów jest zróżnicowana w zależności od tego czy stypendysta jest
objęty lub nie patronatem członka-partnera Funduszu.
Oferta tego funduszu jest skierowana do:
-uczniów szkół zawodowych, liceów profilowanych i techników
-studentów policealnych szkół zawodowych, wyższych szkół zawodowych oraz
szkół wyższych
-pracowników firm lub samorządów lub instytucji
Oferta tego funduszu nie jest skierowana do:
-studentów studiów magisterskich lub doktorantów Uniwersytetów lub w Szkół
Wyższych, którzy mogą skorzystać z oferty stypendialnej Ambasady Francji :
www.ambafrance-pl.org (rubryka Bourses)
- osób zainteresowanych wyłącznie intensywnymi lub specjalistycznymi kursami
języka francuskiego.
Oferta stypendialna w ramach Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy
Przedmiot stypendium – zasady ogólne

Pokrycie kosztów pobytu

Pokrycie kosztów nauki, zapisu na staż

Możliwe pokrycie części kosztów podróży tylko i wyłącznie dla uczniów
Procedura selekcji stypendystów
1. Indywidualne poszukiwania przez kandydata stażu lub praktyki
2. Wysłanie przez kandydata formularza zgłoszeniowego do Funduszu
3. Wstępna selekcja na podstawie nadesłanych zgłoszeń oraz selekcja dokonywana
przez komitety selekcyjne
4. Powiadomienie stypendystów o objęciu programem stypendialnym
5. Podpisanie umowy regulującej warunki odbywania stażu we Francji
6. Comiesięczne wypłaty stypendium
BEF
Inne stypendia
Ostatni dzień przyjmowania
dokumentów
20 czerwiec 2006
Procedura otwarta cały rok
Sprawdzenie znajomości
języka
Rozmowa z kandydatami,
test pisemny
Zaświadczenie wydane przez nauczyciela
języka i rozmowa telefoniczna z
kandydatami