informacja dla studentów ubiegających się o stypendia

Transkrypt

informacja dla studentów ubiegających się o stypendia
Informacja dla studentów
ubiegających się o stypendium
Starostwo Powiatowe w Nysie realizuje projekt pt: „Wspieranie rozwoju
edukacyjnego studentów- edycja II” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne Priorytet 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Studenci w roku akademickim 2005/2006 mogą ubiegać się o stypendia współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Projekt skierowany jest do studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym
działających na podstawie przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych
szkołach zawodowych. O stypendia mogą się ubiegać studenci posiadający stałe
zameldowanie na terenie powiatu nyskiego, pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 504,00
zł, lub 583,00 zł gdy osoba ubiegająca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności. Powiat Nyski na rok akademicki 2005/2006 otrzyma dotację na
stypendia dla studentów w wysokości 888.300,00 PLN. Wsparcie zostanie udzielone 658
osobom. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać
w Starostwie Powiatowym w Nysie. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.
Stypendia będą przyznawane na okres 9 miesięcy. W przypadku, gdy liczba osób
spełniających kryteria do otrzymania stypendium będzie większa niż kwota stypendiów do
rozdysponowania, priorytetowo będą traktowani studenci o najniższych dochodach w
rodzinie.
Wnioski o przyznanie stypendium są wydawane i będą przyjmowane w Wydziale
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Nysie , ul. Moniuszki
9-10, pokój 416- III piętro.

Podobne dokumenty