instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego bllizzer

Transkrypt

instrukcja obsługi agregatu prądotwórczego bllizzer
INSTRUKCJA OBSŁUGI
AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
BLLIZZER
BLIZZER BL
SPIS TREŚCI(1.1):
Przepisy bezpieczeństwa przy pracy .......................................................................................... str. 9
Kontrola przygotowania ............................................................................................................ str. 9
Uruchomienie generatora ........................................................................................................... str. 10
Eksploatacja generatora ............................................................................................................. str. 10
Zatrzymanie generatora .............................................................................................................. str. 11
Utrzymanie ………..................................................................................................................... str. 11
Czyszczenie................................................................................................................................. str. 11
Transport ……........................................................................................................................... str. 11
Magazynowanie...........................................................................................................................str. 11
Usuwanie usterek..... ................................................................................................................. str. 12
WSTĘP (2.1):
Dziękujemy Państwu za zakupienie jednego z naszych generatorów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na
kilka punktów dotyczących niniejszej instrukcji:
• Instrukcja podaje użyteczne informacje o prawidłowym używaniu i utrzymaniu zestawu generatora,
do którego się odnosi: dlatego instrukcja jest niezbędna, jeśli chcecie zwrócić uwagę na wszystkie
punkty, które objaśniają najprostszy i najbezpieczniejszy sposób używania generatora.
• Niniejszą instrukcję trzeba uważać jako nieoddzielną część generatora. Instrukcja wchodzi w skład
dostawy generatora.
• Publikacja, ani jej części nie mogą być reprodukowane bez pisemnej zgody autorów.
• Wszystkie informacje w niej zamieszczone zakładają się na danych, które były w dyspozycji w
momencie wydruku. Autorzy zastrzegają sobie prawo wykonać zmiany, kiedykolwiek, bez
zawiadomienia i bez konsekwencji. Z tej przyczyny zwracamy uwagę na potrzebę regularnej kontroli
aktualizacji.
PRZECHOWYWAĆ INSTRUKCJĘ NA WYPADEK POTRZEBY W PRZYSZŁOŚCI
ZASTOSOWANIE GENERATORA
AGREGAT TEN BYŁ ZAPROJEKTOWANY DLA DOSTAW TRÓJFAZOWEJ I/ALBO
JEDNOFAZOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
UŻYWAJCIE GO TYLKO DO CELÓW, DO KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONY
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA (4.1):
UWAGA: W przypadku, gdy następujące przepisy nie będą w całości przestrzegane, może dojść
do zranienia personelu, zwierząt i/albo nastąpić uszkodzenie obiektów.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe używanie.
• Generator nie eksploatować w zamkniętych pomieszczeniach: silnik produkuje tlenek węgla i inne
niebezpieczne gazy, które są szkodliwe dla zdrowia personelu, zabezpieczyć dobrą wentylację
generatora.
• Zabezpieczyć odprowadzenie spalin z maszynowni albo zabezpieczyć odpowiednią odległość od
roboczego miejsca i od personelu. Stosować system rurociągów albo inne ekstrakcyjne metody.
• Eksploatacja generatora musi przebiegać na wypoziomowanej powierzchni z powodu
zagwarantowania optymalnego dopływu oleju i paliwa do silnika; jeśli nie jest możliwe zabezpieczyć
eksploatację na wypoziomowanej powierzchni, musi użytkownik zabezpieczyć potrzebne narzędzia dla
upewnienia i wyrównania silnika w taki sposób, aby była zabezpieczona stabilność maszyny.
• Jeśli generator będzie eksploatowany podczas deszczu i śnieżenia trzeba zabezpieczyć jego stałe
przykrycie.
• Podczas eksploatacji generatora zabronić dostępu dzieci; jeszcze godzinę po wyłączeniu silnika jego
temperatura jest znacznie wysoka. W miejscach, gdzie znajduje się wydech i giętka rura silnik
wykazuje wysokie temperatury. Dotknięcie może spowodować poważne poparzenia.
• Utrzymanie i serwis urządzenia nie wykonywać podczas eksploatacji generatora; silnik zawsze
wyłączyć.
• Tankowanie i dolewanie oleju do zbiornika wykonywać tylko przy wyłączonym silniku; silnik
jeszcze godzinę po wyłączeniu jest gorący.
• Ze względu na żywotność urządzenia trzeba pracować z funkcjami i elementami sterowniczymi
generatora jak można najbardziej delikatnie: nie pozwolić nieuprawnionym osobom używać
urządzenia.
• Zabronić nieprawidłowego używaniu urządzenia: na przykład używanie silnika na ogrzewanie
otoczenia itd.
• Zabronić nieupoważnionym osobom używać urządzenie, dla zabezpieczenia uniemożliwienia pracy
generatora zablokować system (odłożyć klucz startowania, zamknąć drzwi deski sterowniczej).
• Urządzenie nie trzeba umieszczać w specjalnie oświetlonym pomieszczeniu. Pomimo wszystko
zabezpieczcie należyte oświetlenie, aby były dotrzymane obowiązujące robocze normy.
• Nie usuwać ochronnych urządzeń i nie używać maszyny bez należytego zabezpieczenia (bez bocznic
i płaszcza). W innym przypadku używanie urządzenia będzie niebezpiecznym.
• W przypadku, gdy usunięcie ochronnych urządzeń jest niezbędne (w przypadku utrzymania i
serwisu), trzeba tą operację wykonać po wyłączeniu generatora, może to wykonać wyłącznie
przeszkolony personel.
• Nie eksploatować urządzenie w środowisku z niebezpieczeństwem wybuchu.
• W przypadku awarii – pożaru nie gasić wodą. Używać tylko odpowiedni typ gaśnicy (proszkową
gaśnicę itd.).
• Zawsze, gdy trzeba pracować blisko maszyny, trzeba używać tłumiki dźwięku (ochraniacze słuchu,
wkładki do uszu itd.)
UWAGA: Zabronić jakiemukolwiek bezpośredniemu kontaktu z paliwem, olejem silnikowym lub
kwasem z akumulatora. W przypadku kontaktu skórę umyć wodą z mydłem i dokładnie wypłukać;
nie używać organicznych rozpuszczalników. W przypadku kontaktu z oczami umyć wodą z mydłem
i dokładnie opłukać.
W przypadku wdechu lub przełknięcia skontaktować się z lekarzem.
KONTROLA PRZYGOTOWANIA (5.1):
• Przy tym procesie zabezpieczyć, aby generator znajdował się na wypoziomowanej i stabilizowanej
powierzchni.
• Olej jest najważniejszym elementem, który wpływa na sprawność i żywotność silnika. W instrukcji
eksploatacji i utrzymania znajdują się szczegóły o typie odpowiadającego oleju i o jego prawidłowym
poziomie.
UWAGA: Eksploatacja silnika z niedostateczną ilością oleju może doprowadzić do poważnego
uszkodzenia.
• Sprawdzić poziom oleju: używać czyste paliwo bez obecności wody.
UWAGA: W określonych warunkach paliwo jest wysoko palne i wybuchowe. Paliwo tankować przy
wyłączonym silniku w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Podczas tankowania nie palić i nie
przybliżać się do urządzenia z otwartym ogniem.
Zbiornika nie przepełniać (nie napełniać aż do zamka), dlatego że wibracje włączonego silnika mogą
spowodować rozlewanie się paliwa. Zwracać uwagę, aby podczas napełniania zbiornika benzyną nie
doszło do jego rozlania. Po ukończeniu nalewania zakrętkę poprawnie zakręcić. W przypadku, gdy
doszło do rozlania paliwa, sprawdzić czy powierzchnia przed włączeniem silnika jest zupełnie sucha.
Zabronić jakiemukolwiek kontaktu ciała z paliwem. Nie wdychać oparów. Ważne jest, aby paliwo było
magazynowane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Opary paliwa są wysoko palne.
• Skontrolować filtr powietrza: stwierdzić czy filtr jest w dobrym stanie, bez kurzu i nieczystości.
O umieszczeniu filtra dowiecie się więcej w instrukcji obsługi i utrzymania silnika.
UWAGA: generator nie eksploatujcie bez filtru powietrza: skrócicie tym żywotność silnika
i generatora!
• Aktywujcie akumulator: napełnijcie poszczególne ogniwa do maksymalnego poziomu 30/40%
roztworem kwasu siarkowego. Z używaniem poczekajcie przynajmniej dwie godziny.
UWAGA: nie dotykajcie się kwasu, nie palić i nie używać nieosłoniętych źródeł światła: opary
z akumulatora są wysoko palne. Kwas przechowywać w miejscach bez dostępu dla dzieci.
URUCHOMIENIE GENERATORA (6.1):
Przed uruchomieniem generatora trzeba:
• Sprawdzić, czy do generatora nie jest podłączony żaden odbiornik.
• W przypadku uruchamiania benzynowego silnika używać ssanie.
• W przypadku generatorów z elektrycznym rozrusznikiem przekręcić klucz do pozycji “START” i po
uruchomieniu urządzenia klucz uwolnić.
• W przypadku uruchamiania generatorów z biegiem powrotnym pociągnąć za rączkę na sznurku aż do
odczuwalnego oporu. Następnie silno pociągnąć.
UWAGA: Zabronić szybkiemu przewijaniu rączki powrotnego biegu. Jeśli chcecie uniknąć
uszkodzenia, skierujcie ją na automatyczną wciągarkę.
• Podczas biegu silnika wyłączyć ssanie.
• W tym momencie jest urządzenie przygotowane do używania.
UWAGA: W przypadku używania generatora w wysokich wysokościach nad poziomem morza albo w
wysokich temperaturach może być mieszanka powietrze – paliwo bardzo nasycona, co może prowadzić
do większego zużycia paliwa i zmniejszenia mocy. Pośrednictwem następujących faktorów korekcji
sprawdzić użytkową moc generatora:
TEMPERATURA: Przy temperaturze ponad 20 oC moc spada średnio o 2% na każde 50 oC.
WYSOKOŚĆ NAD POZIOMEM MORZA: Moc spada średnio o 1% na każde 100 m nad poziomem
morza. W przypadku wysokości nad 2000 m n.p.m. zwrócić się do centrum serwisu producenta silnika.
Trzeba nastawić stosunek spalanej mieszanki.
ZASTOSOWANIE GENERATORA (7.1):
UWAGA: Generator konstruowany był według aktualnych norm tak, aby odpowiadał szerokiej gamie
aplikacji. Podczas stosowania urządzenia trzeba pamiętać, że każda aplikacja podlega dokładnym
elektrycznym i higienicznym normom i normom które dotyczą prewencji wypadków; z tego powodu
powinien być generator uważany za nieoddzielną część całego zestawu. Oprócz tego powinien być
projektowany testowany i zaaprobowany wykwalifikowanymi technikami i/albo spółkami.
• Aby nie dochodziło do elektrycznych wypadków muszą być wszystkie złącza z szafką rozdzielczą
wykonane wykwalifikowanymi technikami. Niedobre złącza mogą zagrażać personel i uszkodzić
generator.
• Ochrona przed pośrednim kontaktem: w przypadku wszystkich normalnie działających generatorów
stosujcie główną elektryczną izolacyjną wkładkę;
producent jednak może według konkretnych wymagań dostarczać generatory z różnymi rodzajami
ochrony (derywator, izometr) albo ich takim samym sposobem może wyposażyć ochroną użytkownik.
Z tego powodu bardzo ważne jest postępować według niżej przedstawionych instrukcji:
1) Standardowe generatory: są chronione elektrycznymi izolacyjnymi wkładkami. Urządzenie to jest
wyposażone cieplną ochroną a/albo magnetotermicznym urządzeniem, które przedstawia ochronę
przed gwałtownymi zmianami prądu, przeciążeniem albo zwarciami.
W tych przypadkach generator za żadnych okoliczności nie można uziemić poprzez zacisk typu „PE“
albo którąkolwiek inną część generatora.
2) Generator z wybieraną deską sterowniczą (albo z innymi urządzeniami, które zamontował
użytkownik): musi być wyposażony ochroną w postaci przerywacza, który automatycznie odłączy
zasilanie. Przerywacz posiada ochronę przed przeciążeniem i/albo magnetotermiczne kombinacje
z przerywaczami różniczkującego obwodu albo spinaczami obwodu spuszczania. W takim przypadku
generator musi być połączony z ziemią pośrednictwem zacisku typu „PE“ i żółto-zielonego kabla
odpowiedniego przekroju, który wykorzystany jest jako przewód.
WAŻNA UWAGA: Przy instalowaniu przerywaczów różniczkującego obwodu jest ważne dla
właściwej funkcji, aby użytkownik dotrzymał następujące wskazówki:
A) Neutralny punkt na jednofazowym generatorze, który odpowiada połączeniu dwóch głównych
cewek, musi być również uziemiony.
B) Neutralny punkt na trójfazowych generatorach, który odpowiada środku gwiazdy w przypadku
połączenia gwiazdy, musi być również uziemiony. W przypadku połączenia typu trójkąt instalacja
różniczkującego łącznika nie jest możliwa.
• Generator jest już nastawiony wcześniej na ziemienie materiału; specjalna śruba z oznaczeniem PE
umożliwia połączenie wszystkich metalowych części zestawu generatora z uziomem płytowym.
• Do generatora nie podłączajcie żadnych odbiorników z nieznanymi elektrycznymi parametrami albo
z parametrami, które różnią się od parametrów generatora (to znaczy z innym napięciem i/albo
częstotliwościami).
• Układ elektryczny generatora jest chroniony termomagnetycznym, termomagnetycznoróżniczkującym albo cieplnym spinaczem;
przeciążenie i/albo zwarcie natychmiast odłączy zasilanie prądem. Jeśli chcecie odłączyć wszystkie
odbiorniki, musicie stwierdzić przyczynę zwarcia i/albo przeciążenia i włączcie spinacz.
Jeśli generator używacie jak nabijacz akumulatora, to akumulator umieścić w odległości 1 m od
urządzenia, przy czym sprawdzić, czy zamknięcia poszczególnych ogniw były usunięte. Zwrócić
uwagę na biegunowość akumulatora, złe podłączenie plusowych i minusowych biegunów może
spowodować eksplozję akumulatora.
UWAGA: Podczas nabijania akumulator produkuje palne gazy. Z tego powodu podczas nabijania
trzeba się zachowywać bardzo ostrożnie.
Cały proces musi przebiegać bez dostępu dzieci.
• Używając włącznik gwiazda-trójkąt mamy w dyspozycji następujące możliwości:
TRZY FAZY 400 V (kompletne projektowane obciążenie)
JEDNA FAZA 230 V (1/3 projektowanego obciążenia)
TRZY FAZY 230 V (kompletne projektowane obciążenie)
JEDNA FAZA 230 V (2/3 projektowanego obciążenia)
Przy nastawieniu do pozycji “0” są wszystkie gniazdka odłączone.
• Przed nastawieniem włącznika do którejkolwiek pozycji wspominanej wyżej przekonać się, że do
generatora nie są podłączone żadne odbiorniki. Zabezpieczyć nastawienie włącznika na prawidłowy
typ prądu, który znajduje się na tabliczce. Tym zabronicie uszkodzeniu odbiorników.
- Podczas używania generatora nie kłaść na ramę silnika lub bezpośrednio na silnik żadnych
przedmiotów: jakiekolwiek cudze przedmioty mogą spowodować spadek jego mocy.
• Nie hamować normalnych wibracji, które generator podczas używania wytwarza. Tłumiące bloki są
odpowiadającej wielkości dla eksploatacji bez zakłóceń.
ZATRZYMANIE GENERATORA (8.1):
Wyłączyć albo odłączyć oprzyrządowanie zasilane generatorem: pozostawić silnik na 2 – 3 minuty bez
czynności, aby się schłodził, następnie wyłączyć; jeśli chcecie generator zatrzymać, wyłączcie
wyłącznik. W przypadku generatorów startujących elektrycznie, przestawić klucz do pozycji “OFF”.
UWAGA: silnik jest gorący również po wyłączeniu: przekonajcie się, czy generator po wyłączeniu
jest dobrze wentylowany.
UTRZYMANIE (9.1):
W związku z tym ważnym punktem starannie przekonsultujcie instrukcę obsługi i eksploatacji
wydaną producentem silnika: jeśli teraz poświęcicie troszkę czasu, później zaoszczędzicie
pieniądze.
• Proces utrzymania normalnego akumulatora, alternatora i ramy jest zredukowany do minimum:
zaciski akumulatora utrzymujcie dobrze nasmarowane,
w przypadku, że ogniwa nie są zalane,
dolejcie destylowaną wodę.
• Nie jest potrzebne specjalne utrzymywanie systemu komutatora – uchwytu szczotek - szczotek –
dlatego że są projektowane tak, aby służyły niezawodnie.
UWAGA: W celu dotrzymania wytycznych 2000/14/ES poleca się wykonywanie prawidłowch kontrol
komponentów, które mogą ulec zużyciu, albo mogą się podczas normalnej eksploatacji rozerwać, co
może prowadzić do zwiększenia poziomu szumu wydawanego urządzeniem. Kontrolę wykonywać
przynajmniej raz po 6 miesiącach. Spis komponentów, które powinne by kontrolowane:
*Wydech
W przypadku, że dojdzeie do problemu z jednym albo kilkoma z tych komponentów, zwrócić sią do
najbliższego serwisu.
*Bloki tłumienia
*Filtr powietrza
*Umocowanie mechanicznych części
*Silnik i wentylator alternatora
Dobry eksploatycyjny stan urządzenia
Materiały absorbujące / izolujące dźwięk (jeśli takie są)
UWAGA: Podczas likwidacji zużytego oleju albo resztek paliwa trzeba się zachowywać oszczędnie w
stosunku do środowiska. Rekomendujemy zbiór odpadu do beczek z późniejszym odwozem do
najbliższego serwisu. Olej i resztki paliwa nie wylewać na ziemię i nie deponować w
nieodpowiadających pojemnikach.
UWAGA: niewłaściwa praca generatora z powodu usterki silnika (oscylacji, mała ilość obrotów silnika
itd.) jest w wyłącznej kompetencji serwisu producenta silnika, podczas i po ukończeniu okresu
gwarancyjnego. Niedozwolona manipulacja i prace wykonane przez nieuprawniony personel
producenta anulują ważność warunków gwarancji.
Niewłaściwe działanie generatora z powodu usterek elektrycznych obwodów i ramy jest w wyłącznej
kompetencji serwisu producenta. Naprawy wykonane przez nieuprawniony personel, wymiana
komponentów nieorginalnych części zamiennych i niedozwolone prace na generatorze anulują ważność
warunków gwarancji.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstaną awariami lub usterkami
spowodowanymi z powodu niedbałości i niedostatecznej kwalifikacji technika.
CZYSZCZENIE (10.1):
Wyłączyć urządzenie i poczekać, aż jego gorące części się nie schłodzą. Nie zaleca sią czyścić
urządzenie prądem wody albo produktami palnymi. Jeśli jest to potrzebne, używać specjalne środki
albo wilgotną ścierkę.; w drugim przypadku przy komponentach elektrycznych postępować bardzo
ostrożnie. Przed włączeniem urządzenia, przekonać się, że jest zupełnie suche.
TRANSPORT (11.1):
Rekomenduje się transportować generator pewnie upewniony takim sposobem, aby nie mógł się
przewrócić; usunąć całe paliwo i zabezpieczyć, aby z akumulatora nie unikał kwas albo wypary (jeśli
jest akumulator). Sprawdzić całkowity ciężar urządzenia, które chcecie transportować. Generator nie
można w żadnym przypadku włączać, gdy znajduje się w samochodzie.
MAGAZYNOWANIE (12.1):
Jeśli generator nie planujecie używać dłużej niż 30 dni, rekomenduje sią zupełnie wypróżnić zbiornik
paliwa. W przypadku iskrowych silników trzeba również wypróżnić pływakową komorę gaźnika;
benzyna pozostawiona przez długi czas w kontakcie z komponentami spowoduje ich uszkodzenie
z powodu egzystencji ściernych depozytów, które są dla tego paliwa typowe.
UWAGA: W określonych warunkach benzyna jest wysoko palna i wybuchowa. W jej okolicy
zabronić paleniu i iskrzeniu.
• Po skończeniu dopełnić silnik olejem: jeśli silnik nie jest używany, może dojść do uszkodzenia
termicznej grupy i drążków podłączenia.
• Generator starannie czyścić, odłączyć wszystkie kable od akumulatora (jeśli jest) i dokładnie ich
przykryć, aby były chronione przed pyłem i wilgotnością.

Podobne dokumenty