UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Transkrypt

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Depend Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie z dnia 29.06. 2011 roku w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Depend Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2010
roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 7.327,46 zł (siedem tysięcy trzysta
dwadzieścia siedem złotych czterdzieści sześć groszy) zostanie pokryta z zysków z okresów
przyszłych.

Podobne dokumenty