uproszczona dokumentacja techniczna

Transkrypt

uproszczona dokumentacja techniczna
Egz. nr
1
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
TEMAT
INWESTOR
Zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu
drogowego w ciągu ulicy Miłej w m. Żabnica,
gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie
w ramach usuwania szkód powodziowych
z maja i czerwca 2010 roku.
Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka, ul. Zielona 43
DZIAŁKI NR EW.
838/5
IMIĘ I NAZWISKO
OPRACOWAŁ
mgr inż. Krzysztof Liszkowski
upr. bud. 30/2000
MAP/B0/6968/02
-sierpień-2010r-
PODPIS
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
zawiera:
A. Część opisową
B. Część rysunkową
Spis rysunków:
1. Mapa Poglądowa
1 : 50000
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa
1 : 1000
3. Kopia mapy zasadniczej
1 : 1000
4. Kopia mapy ewidencyjnej
1 : 2000
5. Wypis z rejestru gruntów
6. Typ budowli
1: 50
7. Przekroje poprzeczne
1:100
8.Profil podłużny
1:100/200
2
UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
SPIS TREŚCI:
1. DANE OGÓLNE ...........................................................................................................................4
1.1. Przedmiot opracowania...............................................................................................................4
1.2. Inwestor.........................................................................................................................................4
1.3. Podstawa opracowania................................................................................................................4
1.4. Zakres opracowania.....................................................................................................................4
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO..................................................................................................5
2.1. Lokalizacja inwestycji. ................................................................................................................5
2.2. Opis stanu istniejącego................................................................................................................5
2.3. Stan prawny nieruchomości........................................................................................................5
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE......................................................................................................5
3.1. Przepływy obliczeniowe .............................................................................................................6
3.2. Obliczenia hydrauliczne dla ubezpieczeń brzegowych. ..........................................................9
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.................................................................................9
5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO..................................................................................................10
6. ZALECENIA................................................................................................................................10
3
OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGÓLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej
na zabezpieczenie podmytych przyczółków mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej
w m. Żabnica, gm.Węgierska Górka, pow. żywiecki, woj. śląskie -w ramach
usuwania szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku.
1.2. Inwestor
Inwestorem opracowania jest :
Urząd Gminy Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka,
ul. Zielona 43
1.3. Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa „ o dzieło” nr 113/2010 z dnia 30.07.2010
roku, zawarta pomiędzy inwestorem, a projektantem panem Krzysztofem
Liszkowskim zam. 30-404 Kraków, ul.Cegielniana 18/42.
1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- analizę stanu technicznego podmytych przyczółków obiektu mostowego w ciągu
drogi gminnej- ulicy Miłej oraz zniszczonych budowli dennych i brzegowych w
bezpośrednim sąsiedztwie mostu,
- wykonanie pomiarów w terenie ( aktualne przekroje poprzeczne) ,
- określenie parametrów budowli przewidzianych do wykonania w ramach
niniejszego opracowania,
- szczegółowe wyliczenie ilości robót (przedmiar robót),
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie specyfikacji technicznej,
4
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2.1. Lokalizacja inwestycji.
Uszkodzony obiekt mostowy zlokalizowany jest w m. Żabnica, na potoku
Żabniczanka w km cieku 4+462, w ciągu drogi gminnej- ulicy Miłej, w
gm.Węgierska Górka, pow.żywiecki, woj.śląskie.
2.2. Opis stanu istniejącego.
W wyniku przejścia wysokich stanów wód powodziowych w korycie potoku
Żabniczanka w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku (13-17.05 2010r i 02.06.2010r)
podmyte zostały przyczółki mostu drogowego w ciągu ulicy Miłej w Żabnicy
(w km potoku 4+462). Zniszczeniu uległy również budowle brzegowe (opaski z
koszy siatkowo-kamiennych) oraz denne (próg betonowy), znajdujące się w
bezpośrednim sąsiedztwie w/w obiektu mostowego. Budowle te zostały wykonane
po powodzi w 1997 roku w celu zabezpieczenia podmytego obiektu mostowego.
Dalsze agresywne oddziaływanie wysokich stanów wód w korycie potoku
Żabniczanka może spowodować zagrożenie dla stateczności obiektu mostowego, a
w dalszej konsekwencji dla ruchu kołowego oraz życia i mienia ludzkiego.
2.3. Stan prawny nieruchomości.
Planowane roboty prowadzone będą na działce Skarbu Państwa, oznaczonej
numerem ewidencyjnym 838/5 (wp- potok Żabniczanka), będącej w zarządzie
RZGW-Kraków, Zarząd Zlewni Soły i Skawy w Żywcu .
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000
- Mapa orientacyjna- w skali 1: 50 000,
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 20.04.2007r. (Dz.U.2007 Nr 86,poz.579, z dnia 16 maja 2007r.)
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty
hydrotechniczne i ich usytuowanie.
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U.01.115.1229 z dnia 11
października 2001 z późniejszymi zmianami.
- Ustawa o Ochronie Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001.62.627 z
dnia 20 czerwca 2001r.)
5
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 października 1991r. z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity ustawy-Dz.U. Nr 99 z roku 2001, poz.1074).
3.1. Przepływy obliczeniowe
Zgodnie z wytycznymi zabudowa potoków górskich dla potoku Żabnica przyjęto
kategorię: „Pola orne, drogi lokalne o mniejszym znaczeniu, drogi gospodarcze,
pojedyncze zabudowanie gospodarcze”, dla której miarodajnym przepływem jest
przepływ p=20%, który wynosi Qm=31,28 m3/s
Przepływy charakterystyczne wg . PUNZETA zlewnia
Karpacka
pot. Żabnica w km 4+462 w m. Węgierska Górka
gdzie :
A
=
30,05
P
=
1000
N
=
70
dw
=
0,7680
L
=
8,34
J
=
92,11
Q 50 %
=A
Q 50 %
Cv
=
=
Cv
0,747
= powierzchnia zlewni
[ km2 ]
= normalny opad roczny
[ mm ]
= wskaźnik nieprzepuszczalności
= Różnica wzniesień pomiędzy źródłami
a wysokością badanego przekroju
[ km ]
= długość cieku odpowiadająca dw
[ km ]
= spadek
[ %o ]
* P
13,254
0,536
dw / l
* N
0,603
* J
-0,075
* 0,002787
[ m3/s ]
3,027 * dW 0,173
* A
=
1,777
Q p%
=
φp%
*
Q 50%
=
Q 50 %
Q 20 %
=
1,00
*
13,25
=
=
2,36
*
13,25
=
-0,102
* L
-0,066
[ m3/s ]
13,25
31,28
[ m3/s ]
[ m3/s ]
6
Q 10 %
=
3,69
*
13,25
=
48,88
[ m3/s ]
Q
5%
=
4,99
*
13,25
=
66,11
[ m3/s ]
Q
2%
=
6,70
*
13,25
=
88,76
[ m3/s ]
Q 1,0 %
=
7,98
*
13,25
=
105,75
[ m3/s ]
Q 0,5 %
=
9,24
*
13,25
=
122,50
[ m3/s ]
Q 0,3 %
=
10,21
*
13,25
=
135,26
[ m3/s ]
Q 0,1 %
=
12,18
*
13,25
=
161,38
[ m3/s ]
=
A
=
564,00
Q sr.R
* P
187,5
* J
0,0647
* N
-0,04435
0,00001151
l/s
[ m3/s ]
0,564
Q 1% / Q śr =
2,05576
>
120
Przepływy obliczeniowe wg.wzorów Iszkowskiego
SSQ - średnia wartość w okresie
Qśr
gdzie :
Cs
P
A
= 0,03171 *
Cs
*
P
*
A
[ m3/s ]
=
0,40
= wartość współczynnika odpływu przyjęty wg.literatury
"HYDROLOGIA - Czetwertyński - Szuster
=
1,000
= opad normalny roczny [ m. ]
=
=
30,05 = powierzchnia zlewni km2
0,03171
*
0,4
*
1
*
30,05
=
0,38115
m3/s
381,15 l/s
Przepływ aboslutnie najniższy ( NNQ - najniższa wartość obserwowalna )
NNQ - absolutnie najniższy
Qo
gdzie :
V
=
0,2
=
0,800
=
0,2
*
V
*
[ m3/s ]
Q śr
= wartość współczynnika retencji przyjęta wg.literatury
"HYDROLOGIA - Czerwertyński - Szuster
dla terenów pagórkowatych
*
0,8
*
0,38115
=
0,06098
m3/s
60,98 l/s
7
SNQ - średni niski
Q1
=
=
0,4
*
V
*
Q śr
0,4
*
0,800
*
0,38115
V
*
Q śr
[ m3/s ]
=
0,12197
m3/s
121,97 l/s
SNQ - średni normalny
Q2
gdzie :
V
[ m3/s ]
=
0,7
*
=
0,8
= wartość współczynnika retencji przyjęta wg.literatury
0,7
*
=
0,800
*
0,38115
=
0,21345
m3/s
213,45 l/s
Przepływ - nienaruszalny
Przepływ nienaruszalny jest to ilość wody w rzece jaka powinna być utrzymywana jako
minimum w danym przekroju poprzecznym rzeki ze wzgledów biologicznych i
społecznych, przy czym konieczność utrzymania tego przepływu w zasadzie nie podlega
kryteriom ekonomicznym.
Przepływ nienaruszalny obliczono wg kryterium hydrobiologficznego w oparciu o tzw.
współczynnik Kostrzewy, zależny od typu rzeki i powierzchni zlewni
Q nn
=
=
Q1
[ m3/s ]
k
*
k
- wspólczynnik Kostrzewy zależny od typu zlewni k = 1.52
1,52
*
0,12197
=
0,18539
m3/s
185,39 l/s
Przepływ dyspozycyjny
Q dysp.
=
=
Q2
-
QN
0,21345
-
0,18539
[ m3/s ]
=
0,02805
m3/s
28,05 l/s
Zestawienie obliczonych przepływów
Oznaczenie
przepływu
1
wg
Punzeta
m3/s
2
Q50%
13,25
wg
Iszkowskiego
m3/s
3
8
Qśr R.
0,56400
Q20%
31,28
Q10%
48,88
Q1%
105,75
0,3812
Q0
0,0610
Q1
0,1220
Q2
0,2134
Qnn
0,1854
Qdysp.
0,0281
3.2. Obliczenia hydrauliczne dla ubezpieczeń brzegowych.
Obliczeń dokonano w programie K-Konsum na podstawie aktualnej mapy
sytuacyjno-wysokościowej wraz z naniesionym ubezpieczeniem brzegowym.
n=0,04, i =0,01
Podaj przepływ Q=31,28 m3/s
Współczynnik c=25.379
Prędkość wody v=2.655 m/s
Pole powierzchni przekroju F=11.780 m2
Obwód zwilżony O=10.76 m
Promień hydrauliczny R=1.094 m
Szerokość zwierciadła wody b=9.67 m
Wysokość zwierciadła wody h=1.49 m
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH.
W celu zabezpieczenia podmytych przyczółków mostu drogowego na potoku
Żabniczanka w ciągu ulicy Miłej w Żabnicy projektuje się do wykonania:
a) narzut kamienny o śr. d >80cm, na skarpie potoku celem zabezpieczenia
prawego przyczółka mostu drogowego w km 4+462, na długości L=5,0 mb
z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem hydrotechnicznym B-15,
b) odbudowę zniszczonej opaski siatkowo-kamiennej w bezpośrednim
sąsiedztwie prawego przyczółka mostu, na długości L=10,0 mb (typ budowli
jak w przekroju A3-B3),
c) stabilizację dna koryta potoku w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu
mostowego narzutem kamiennym z głazów o średnicy d>80cm, z
9
wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem hydrotechnicznym B-15, na
łącznej długości L=28,00 mb,
d) remont gurtu betonowego stabilizującego dno koryta potoku poniżej obiektu
mostowego,
e) narzut kamienny z głazów o śr. d>100cm w dnie poniżej gurtu betonowego
( na wypadzie gurtu), z wypełnieniem wolnych przestrzeni betonem
hydrotechnicznym B-15, na długości L=10,00 mb.
f) podparcie istniejącej opaski siatkowo-kamiennej poprzez jej obetonowanie
betonem B-20 w rejonie lewego przyczółka mostowego- na dł. L=23,30mb.
5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Projektowane roboty nie wpłyną ujemnie na środowisko- na istniejący
drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.
Roboty te nie wprowadzą znaczących zmian w układzie potoku, więc nie zaburzą
naturalnych warunków bytowania ryb i organizmów wodnych.
6. ZALECENIA
Projektowane roboty należy prowadzić z zachowaniem zaleceń podanych w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robót (WTWiO) dla poszczególnych rodzajów robót
i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej wymagane uprawnienia
branżowe.
10