III Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich Regulamin konkursu

Transkrypt

III Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich Regulamin konkursu
III Przegląd Kolęd i Pastorałek Polskich
Regulamin konkursu
ORGANIZATOR:
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, z siedzibą przy Os. XX-lecia II RP 12, 34-350
Węgierska Górka - zwany dalej Organizatorem.
TERMIN I MIEJSCE:
Eliminacje przeprowadzone zostaną w dniu 4 stycznia 2017 od godz. 10.00 w Ośrodku
Promocji Gminy Węgierska Górka.
UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych, osób indywidualnych oraz
zespołów.
ZGŁOSZENIA:
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego pocztą,
e-mailem lub osobiście w terminie do 21.12.2016r. na adres Organizatora:
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
Os. XX-lecia II RP 12
34-350 Węgierska Górka
e-mail: [email protected]







Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej Organizatora
– www.wegierska-gorka.opg.pl.
Do udziału w konkursie należy przygotować dwa utwory (kolędy i pastorałki polskie).
Podczas konkursu każdy wykonawca prezentować będzie jeden utwór wpisany w karcie zgłoszenia
pod pozycją 1. Jury może poprosić o wykonanie drugiego utworu.
Kolejność prezentacji podczas eliminacji i finału zostanie ustalona przez Organizatora.
Uczestnicy konkursu podlegają ocenie komisji, powołanej przez Organizatora.
Kolędy muszą być wykonane z akompaniamentem instrumentu lub a cappella.
Nie dopuszcza się podkładu nagranego na CD (playback- u)
Dostarczenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz. U. Nr.133, Poz. 883), a także na publikację wizerunku (fotografie,
filmy).
Koncert laureatów odbędzie się 6 stycznia 2017 r.
w Kościele p.w. M.M. Kolbe w Ciścu
połączony z koncertem zespołu
„(I)Gramy z Pokusą” – twórcy Siewców Lednicy
NAGRODY:
Organizator zapewnia uczestnikom konkursu:
 dyplomy
 nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu
Kwestie sporne, nieujęte niniejszym regulaminem lub wymagające dodatkowych ustaleń
rozstrzygać będzie Organizator.
Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
Os. XX-lecia II RP 12, 34-350 Węgierska Górka
Tel. 33 864-21-87, NIP 553-22-03-137,
www.wegierska-gorka.pl, [email protected]
Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce 10 8131 0005 0003 0573 3000 0010

Podobne dokumenty