Biuletyn Akademii Rozwoju Lokalnego nr 4

Transkrypt

Biuletyn Akademii Rozwoju Lokalnego nr 4
A
R
L
______________________________________Академія Місцевого Розвитку
Warszawa, 29 stycznia 2001 roku
Biuletyn Akademii Rozwoju Lokalnego nr 4
Seminarium Rady Programowej
Seminarium Rady Programowej ARL odbyło się dnia
17.01.2001 w Warszawie.
Wzięli w nim udział przedstawiciele polskich organizacji
działających na Ukrainie oraz dwóch partnerskich organizacji z
Ukrainy: z Tarnopola i Kijowa.
Celem seminarium była dyskusja nad dotychczasową realizacją
ARL oraz sprawy dotyczące organizacji kolejnych cykli.
Podsumowując przebieg dyskusji, można powiedzieć, że
realizacja ARL zmierza we właściwym kierunku. Pomysły na
przyszłość
dotyczą
głównie
usprawnienia
rekrutacji.
Doprecyzowania wymaga również sprawa instytucjonalizacji
ARL - doboru partnerów na Ukrainie. Wielu uczestników
zwracało uwagę, że najważniejszym produktem ARL są ludzie.
Aby jednak dorobek ARL nie ograniczył się do przygotowania
uczestników polskiej części a był multiplikowany dalej,
konieczne jest wypracowanie sposobu na kształcenie tak
przygotowanych osób na Ukrainie.
Wkrótce nowy cykl szkoleniowy dla nowej grupy miast.
Rozpoczynamy rekrutację do drugiego cyklu Akademii Rozwoju
Lokalnego (ARL). Bylibyśmy wdzięczni za przesyłanie nam
kandydatur miast, z którymi macie Państwo kontakty i które
znacie z aktywności. Jeżeli chcielibyście sami wysłać
zaproszenie, możemy również przesłać Państwu pakiet
aplikacyjny.
W ramach drugiego cyklu ARL odbędą się 3 sesje
szkoleniowe w okresie marzec – listopad 2001. Każda sesja
zorganizowana zostanie w innym regionie Polski. Sesje łączone
będą z programem staży w organizacjach o podobnym profilu
działania. W drugim cyklu wezmą udział przedstawiciele 6
miast (po 3 osoby z miasta). Na zakończenie, dzięki
dostarczonej wiedzy, opracowany i wdrożony będzie w
miastach uczestniczących konkretny projekt. Projekt ten
będzie dotyczył wybranego lokalnego problemu. Uczestnicy
będą przy realizacji projektów wspierani (również bezpośrednio
na Ukrainie) merytorycznie przez ekspertów.
Pierwsza sesja odbędzie się 23 marca – 5 kwietnia
(przyjazd 22 marca, czwartek; wyjazd 6 kwietnia,
piątek).
Kryteria, zasady, warunki
•
Kandydujące miasta (małe i średnie) muszą być
reprezentowane przez 3 – osobowy zespół podstawowy
składający się z przedstawicieli 3 sektorów: władza lokalna
(reprezentowana przez osobę decyzyjną), biznes lub media
lokalne i organizacje pozarządowe. Warunkiem koniecznym
jest udział przedstawicieli wszystkich trzech sektorów z
jednej jednostki terytorialnej.
•
Wskazane jest utworzenie 3 - osobowego zespołu
wspierającego, który będzie brał udział w realizacji projektu na
miejscu; członkowie tego zespołu, w razie obiektywnych
trudności w uczestniczeniu w zajęciach członka zespołu
podstawowego, mogą zastąpić go w sesjach szkoleniowych.
•
Zespoły będą wybierane z miejsc, gdzie wszystkie trzy
sektory (organizacje pozarządowe, władze lokalne i biznes)
rozwinięte są na poziomie, przy którym już będą mogli
wykorzystać oferowaną wiedzę. Kandydaci – członkowie
zespołów
będą
musieli
wykazać
się
posiadaniem
doświadczenia pracy w swoim sektorze.
•
Członkowie zespołu muszą brać udział we wszystkich
sesjach, przy czym warunkiem uczestniczenia w drugiej sesji
jest opracowanie założeń projektu, natomiast warunkiem
uczestniczenia
w
trzeciej
sesji
jest
opracowanie
i obronienie projektu w trakcie drugiej sesji.
•
Członkowie zespołów muszą zagwarantować chęć
wprowadzenia w życie zdobytych umiejętności. Dlatego
zespoły w trakcie cyklu szkoleniowego muszą określić temat
prostego i realnego projektu, opracować go i wdrożyć
w swoich miastach.
•
Uczestnicy są wybierani na zasadach konkursu na
podstawie złożonych ankiet, uczestnictwa w seminarium
informacyjno – rekrutacyjnym oraz ewentualnych wizyt
lokalnych. Równy dostęp do konkursu będzie zagwarantowany
przedstawicielom obu płci.
•
Koszty zajęć, pobytu i wyżywienia oraz ubezpieczenia
uczestników pokrywa Akademia; uczestnicy pokrywają koszty
dojazdu do miejsca zbiórki poszczególnych sesji szkoleniowych
i powrotu na Ukrainę. Przewidywane są małe granty na
rozpoczęcie realizacji projektów.
Co powinno zrobić miasto, aby zostać uczestnikiem
Akademii?
• Skompletować zespół i przygotować aplikację, w tym
wypełnić otrzymane ankiety.
• Przesłać zgłoszenie do Agencji Rozwoju Miasta w
Tarnopolu do 15.02.2001.
Kontakt: Agency of Urban Development, Oleg Vojtovich,
Grushevsky st.8, m/b 151, 282-001
Ternopil, Ukraine, tel. (0352) 22 99 62,
[email protected]
• Zadeklarować gotowość sumiennego uczestniczenia całego
zespołu w zajęciach Akademii i wdrożenia opracowanego przez
siebie projektu.
• Wziąć udział 26.02.2001 (po przejściu pierwszej fazy
rekrutacji) w seminarium informacyjno – rekrutacyjnym w
Tarnopolu.
List z Sokala i Szacka
Kilka dni temu otrzymaliśmy list z Sokala, informujący o
wdrożeniu opracowanego projektu. Jest to pierwszy wdrożony
projekt ARL, Równocześnie jest to dla nas oczekiwany dowód
na to, że nasza metodyka szkoleniowa prowadzi do
faktycznych rezultatów.
Najlepiej, gdy zacytujemy treść listu ( w oryginalnej pisowni):
„Grupa słuchaczy ARLu ze Sokala ma za cześć poinformować,
że nasz projekt „Prywatyzacja usług pogrzebowych został
zrealizowany.
Zlikwidowano były wydział usług pogrzebowych departamentu
komunalno mieszkaniowego. Na jego miejsce stworzono
prywatne przedsiębiorstwo usług pogrzebowych.
Przedsiębiorstwo działa od 01.01.2001r. i nadaj cały szereg
usług.
Podpisano: I. Wojtowich, P. Mirkunow, T. Chomlak, K.
Horowa.”
Nic dodać nic ująć.
Natomiast z Szacka otrzymaliśmy informacje o wdrażaniu (już
bardzo zaawansowanym) projektu rozwoju agroturyzmu, który
grupa z Szacka opracowała w trakcie drugiej sesji
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym biuletynie
zorientują Państwa w tym, co robimy. Prosimy o uwagi i
komentarze.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 1/3, e-mail: [email protected], tel + 48.22.635.62.77/78